elektrotechniky, elektroniky, automatizace a komunikace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "elektrotechniky, elektroniky, automatizace a komunikace www.amper.cz 9. 12. 4. 2013"

Transkript

1 elektrotechniky, elektroniky, automatizace a komunikace future technologies

2 Základní statistické údaje AMPER 2013 Hrubá výstavní plocha: Èistá výstavní plocha: Poèet vystavovatelù: Zahranièní vystavovatelé: Poèet návštìvníkù: Návštìvnost (od do ) m m 620 z 22 zemí VÝSTAVIŠTÌ BRNO Veletrh se konal v halách P, F, V 29 odborných partnerù AMSP ÈR - Asociace malých a støedních podnikù a živnostníkù ÈR, ASEP Asociace elektromobilového prùmyslu; Asociace výrobcù kabelù a vodièù ÈR a SR, ÈAT - Èeská asociace telekomunikací, Èeská a slovenská spoleènost pro fotoniku, Èeská fotovoltaická asociace, Èeská spoleènost pro osvìtlení, Èeské vysoké uèení technické v Praze, Èeský elektro svaz, Èeský svaz zamìstnavatelù v energetice, EIA - Èeskomoravská elektrotechnická asociace, Elektrotechnický svaz èeský, Fyzikální ústav AV ÈR, Hongkongská rada pro rozvoj obchodu (HKTDC), JIC, zájmové sdružení právnických osob, Komora pro hospodáøské styky se SNS, ICT UNIE, Slovenský elektrotechnický zväz - komora elektrotechnikov Slovenska, Spoleènost pro rozvoj veøejného osvìtlení, Svaz èeských a moravských výrobních družstev, Svaz prùmyslu a dopravy ÈR, Technické muzeum v Brnì, Únia slovenských elektrotechnikov, Ústav fotoniky a elektroniky AV ÈR, Vysoká škola báòská - Technická univerzita Ostrava, Vysoké uèení technické v Brnì, Západoèeská univerzita v Plzni, Žilinská univerzita v Žiline. 102 mediálních partnerù z ÈR Agrospoj, All for Power, Ateliér, Automa, Automatizace v potravináøství, Automobil Industry, A-Z ELEKTRO, BEN - technická literatura, Computer, Control Engineering Èesko, Country rádio, ÈRo, ÈSA review, Dance radio, DPS Elektronika od A do Z, E15, Ekonom, EEM - Electronic engineering magazine, Elektrika.TV, Elektro, Elektro a Trh ET, Elektroinstalatér, ElektroTrh.cz, ETM - Elektrotechnický magazín, Elektrotechnika v praxi, Energetika, Energie kolem nás, Euro, Evropa 2, for manufacturer, Forbes, Frekvence 1, Hitrádio Orion, Hospodáøské noviny, Hudební server Koule.cz, HW server, Inteligentní budovy, JMO - Jemná mechanika a optika, Katalog dodavatelù pro energetiku, Katalog Elektrotechnický a energetický prùmysl ÈR, Kiss rádio, Kompass Czech Republic, Kovo-Døevo-Stavby-Zásoby-Služby, Kovoinzert, L. P. ELEKTRO, Lidovky, Marketing a media, Metro, Metropolis, Mladá fronta, MM Prùmyslové spektrum, NEW energy, Obchod a finance, ORSEC, Praktická elektronika, Právo, Pro Revize, Rádio Èas, Rádio Èerná Hora, Rádio Bonton, Rádio Impuls, Rádio Krokodýl, Øízení & údržba prùmyslového podniku, RockZone, Sdìlovací technika, SECURITY Magazín, Solar Technika, Soliditet, Stavebnictví a interiér, Stavební a investorské noviny, StreamTech.tv, Strojírenství, Svìt balení, Svìt Prùmyslu, Svìtlo, T+T Technika a trh, telekomunikace & ICT, TechMagazín, Technický týdeník, Technik, Technika, Výstavba, mediálních partnerù ze zahranièí Association of Polish Electrical Engineers - SPEKTRUM magazine; BUSINESS MEDIA SK, s.r.o. - Priemysel Dnes; CEEIC China Electronics Appliance Corp; ELECTRONIC TECHNOLOGY CO. LTD. - ELECTRONIC TECHNOLOGY magazine; ELEKTROKENT PERPA DERGISI Elektrokent magazíne; Eurostandard Press Electronica Azi magazine, EP&Dee magazine; EXPO CENTER Trenèín; Heiling Média Kft. - ELEKTROnet magazine; HMH, s.r.o. - ATP journal, idb Journal; Inform; LEADERpress, s.r.o. ai magazíne ; MARMARA TANITIM FUARCILIK ELEX 2013; Media/ST, s.r.o. - Strojárstvo; Prager Zeitung; SON MEDIA, s.r.o. - Revue priemyslu; Techmonitor Media Ltd. - Techmonitor magazine; The Prague Post; Trilobyte-- - Komunálna energetika, Velvyslanectví Polské republiky, VDE VERLAG GMBH - ETZ magazíne; WEKA-Verlag Gesellschaft m.b.h. punktum magzin; technology.com;

3 Poèet vystavovatelù veletrhu AMPER v letech Vystavovatelé v ÈR dle jednotlivých krajù % 5 % 5 % 31 % 4 % 7 % 24 % 5 % 10 % Praha a Støedoèeský Jihomoravský Zlínský Jihoèeský Královéhradecký Moravskoslezský Plzeòský Pardubický Liberecký Olomoucký Ústecký Vysoèina Karlovarský 31 % 24 % 10 % 7 % 5 % 5 % 5 % 4 % 1 % Poèet zastoupených firem dle nomenklaturních oborù Automatizace, øízení a regulace Elektroenergetika - výroba, pøenos a distribuce elektrické energie Elektroinstalaèní technika a inteligentní elektroinstalace Služby, média, instituce Elektronické souèástky a moduly Mìøicí a zkušební technika Vodièe a kabely Osvìtlovací technika Pohony, výkonová elektronika, napájecí soustavy, elektromobilita Výrobní zaøízení a komponenty pro elektroprùmysl Informaèní, komunikaèní a navigaèní technika Náøadí, pomùcky a vybavení Zabezpeèovací technika Elektrotepelná technika Optonika Celkový poèet zahranièních vystavovatelù: 159 (nárùst o 6 % oproti r. 2012) Geografické rozložení zahranièních vystavovatelù: Slovensko (52) Nìmecko (33) Polsko (16) Rakousko (11) Maïarsko (11) Švýcarsko (8) Taiwan (8) Èína (2) Francie (2) Hong Kong (2) Itálie (2) Slovinsko (2) Turecko (2) Belgie (1) Bìlorusko (1) Chorvatsko (1) Indie (1) Korea (1) Srbsko (1) Švédsko (1) USA (1)

4 Poèet návštìvníkù veletrhu AMPER v letech Graf návštìvnosti ÈR x zahranièí ZAHRANIÈÍ 10 % ÈESKÁ REPUBLIKA 90 % % % Ze zahranièí se registrovali návštìvníci z tìchto zemí: Belgie Bulharsko Francie Irsko Itálie Lotyšsko Maïarsko Nìmecko Nizozemí Polsko Rakousko Rusko Slovenská republika Slovinsko Srbsko a Èerná Hora Špaòelsko Švédsko Švýcarsko Ukrajina Velká Británie Profesní struktura návštìvnosti Technik Elektrotechnik (silno a slaboproud) Manažer, vedoucí Obchodník, nákupèí Jiná Projektant Øeditel, jednatel Konstruktér, vývojáø Student 13,49 % 13,33 % 12,4 10,84 % 7,98 % 7,47 % 6,56 % 6,21 % 5,18 % Majitel, spolumajitel Samostatný podnikatel, živnostník Technolog Elektromontér IT Technik Revizní technik Servisní technik Architekt 5,08 % 2,31 % 2,25 % 2,00 % 1,71 % 1,66 % 1,44 % 0,10 % Nejvíce návštìvníkù bylo zaregistrováno od vystavovatelù

5 SEMINÁØE A KONFERENCE Probìhlo 32 konferencí a odborných semináøù. Pøednášelo pøes 80 renomovaných odborníkù z ÈR i zahranièí. Doprovodný program trval celkem 82,5 hod. Zúèastnilo se celkem 1360 odborných posluchaèù. Na veletrhu se registrovalo 152 novináøù ze 4 zemí. Partneøi doprovodného programu: AMPER FÓRUM AMPER FÓRUM - novì realizovaný projekt redakce Elektrika.cz a poøadatele veletrhu Terinvest, spol.s.r.o. Pøenos událostí v reálném èase z dìní 21. roèníku veletrhu AMPER. 32 hodin živého vysílání zajistil 28 èlenný tým. Probìhlo více jak 56 rozhovorù a diskusí o aktuálních tématech v oboru, exponátech a službách 21. roèníku veletrhu AMPER. V každou celou hodinu probìhly krátké zprávy celkem 31 zpravodajských vstupù. Køest knihy Svìtlo a osvìtlení od nakladatelství FCC Public byl pøenášen živì štábem Elektrika TV. Online vysílání v prùbìhu veletrhu sledovalo 7960 uživatelù. Živé vysílání AMPER FÓRUM je svým rozsahem v oblasti výstavnictví v Evropì zcela jedineèné. Partneøi živého vysílání:

6 SOUTÌŽ O NEJPØÍNOSNÌJŠÍ EXPONÁT VELETRHU V rámci 21. roèníku veletrhu AMPER probìhla tradièní soutìž o nejpøínosnìjší exponát veletrhu ZLATÝ AMPER Do soutìže bylo pøihlášeno 34 exponátù z 30 vystavujících spoleèností. O vítìzích rozhodla 11-ti èlenná odborná komise složená z odborníkù z ÈVUT FEL, VUT FEKT Brno, ZÈU FEL Plzeò, VŠB - TU FEL Ostrava, SAV AV Bratislava a EZÚ Praha. Komise udìlila pìt èestných uznání o nejpøínosnìjší exponát a pìt hlavních ocenìní ZLATÝ AMPER. Zástupci spoleènosti Siemens s.r.o. pøebírají ocenìní ZLATÝ AMPER. Velká radost ze ZLATÉHO AMPERU spoleènosti Panasonic Electric Works Europe AG Cenou ZLATÝ AMPER byl ocenìn IPCorder KNR spoleènosti KOUKAAM a.s. Spoleènost Mìøící Energetické Aparáty, a.s. získala ZLATÝ AMPER za kompaktní monitor fáze Meg70 Posledním ocenìným bylo Regionální inovaèní centrum elektrotechniky elektrotechnické fakulty Západoèeské univerzity v Plzni, které uspìlo se svojí univerzální platformou øídicího systému pro široké spektrum aplikací. Nejprínosnejšími exponáty veletrhu AMPER 2013 se staly a prestižní ocenení ZLATÝ AMPER získaly tyto exponáty: IPCorder KNR-1004 Spoleènost: KOUKAAM a.s. Kompaktní monitor fáze MEg70 Spoleènost: MEgA - Mìøící Energetické Aparáty, a.s. Grid-EYE - SMT maticový termoelektrický senzor Spoleènost: Panasonic Electric Works Europe AG RICE Embedded Modular Control System - REMCS Spoleènost: RICE - Regionální inovaèní centrum elektrotechniky, Fakulta elektrotechnická ZÈU v Plzni SIMATIC S7 CPU PN/DP Spoleènost: Siemens, s.r.o. Èestné uznání komise ZLATÝ AMPER 2013 získaly tyto exponáty: Mìniè frekvence ACS 880 Spoleènost: ABB s.r.o. DEHNvenCI Spoleènost: DEHN + SÖHNE GmbH + Co. KG 3G KAMERA FLAJZAR Spoleènost: FLAJZAR, s.r.o. SensDesk.com - online služba pro sbìr a vyhodnocení dat z IP senzorù Spoleènost: HW group s.r.o. "IQRF Smart House" - komunikaèní technologie pro inteligentní domy Spoleènost: MICRORISC s.r.o.

7 2013 motion Myšlenka nového projektu AMPER MOTION odbornou veøejnost zaujala a jeho nultý roèník byl velmi silnì obsazen. Návštìvníci a zájemci o elektromobilitu se tìšili z pøítomnosti celé øady zajímavých exponátù, které byly vystaveny v hale F a V. Pøehlídky se zúèastnilo 22 vystavovatelù s 36 exponáty. Projekt AMPER MOTION navazoval na soutìž ELEKTROMOBIL ROKU, jejíž premiérový roèník se uskuteènil v loòském roce. Základní statistika Poèet vystavovatelù: Poèet vystavených exponátù: Poèet zastoupených zemí: Èistá výstavní plocha: (Èeská republika, Slovenská republika) 277 m2 Seznam vystavovatelù Asociace elektromobilového prùmyslu (ASEP) Elektromobil s.r.o. EVC Group s.r.o. Green Way Operator a.s. 4frtm s.r.o. E-POHONY Šikula s.r.o. EKOLO.cz ERSICO s.r.o. (AKUMOTO) MICOS, spol. s r.o. Schrack Technik, spol. s r.o. OPEL Èeská republika Elektromobily o.s. Jaromír Vegr Jan Koblížek Jiøí Potenský Michal Kapic Mojmír Hrouz Elektro a trh SPŠ strojní a stavební Tábor Peugeot Èeská republika s.r.o. E System s.r.o. PRCEK EV Ing. Martin Høeben, Ing. Jiøí Uiberlay Odborná garance Mediální partneøi

8 Návštìvnost internetových stránek v období (zdroj: Google Analytics) Návštìvy Celkový poèet návštìvníkù v období únor, bøezen 2013: Noví návštìvníci Vracející se návštìvníci 37,7% 62,3%

9 NOVINKY FIREM AMPER 2013 N Propagace vìdeckého a technického pokroku 50 spoleèností s 61 novinkami se zapojilo do nové formy prezentace svých inovativních výrobkù. Novinky vystavovatelù byly uvedeny na webové prezentaci veletrhu AMPER, Elektrotrh.cz a v tištìných médiích partnerù veletrhu AMPER Amtest Czech Republic Spoleènost Amtest uvededla na veletrhu AMPER dvì novinky; Osazovací automat Samsung SM482 a 3D systém pro kontrolu nanesené pájecí pasty v procesu SMD výroby - 3D SPI PEMTRON TROI-5500H. Amtest-TM První komerènì dostupné cesiové hodiny v chipovém provedení Symmetricom Quantum SA.45s Chip Scale Atomic Clock (CSAC) a GPS signálem øízené oscilátory. BARTEC Nový Remote I/O systém ANTARES - kompaktní decentrální multi vstupní a výstupní jednotka urèená pro pøenos digitálních a analogových dat. BETTRA Tìsnící vložka HSI 150-DG je perfektní, dìlené a variabilní utìsnìní pro dodateènou montáž kabelù v systémech HSI 150. Blue Panther Spoleènost Blue Panther s.r.o. provádí elektro-energetické audity výrobních podnikù. Jejich novinkou ne veletrhu AMPER 2013 byla služba Znalostní audit zamìstnancù v oboru elektro a Audit mìøící techniky. GAMAALUMINIUM Nový LED profil HY25785 vhodný na konstrukci interierových LED svítidel s výkonom cca 15W / 100mm profilu. Hellermann Tyton Nová termotransferová tiskárna TT430 je efektivním øešením vysoce kvalitního tisku èárových kódù, grafiky a textu na etikety HellermannTyton, teplem smrštitelné hadice a identifikaèní štítky. Vzhledem k nízké hmotnosti tiskárny TT430 a jejímu kompaktnímu designu ji lze snadno pøemis ovat od jedné pracovní stanice k druhé. HENSEL Nová produktová skupina Enystation dláždí elektrikáøùm cestu na trh Elektromobility. IBC SOLAR Aerodynamicky optimalizovaný samonosný montážní systém pro optimální využití plochy na plochých støechách. ILLKO Nový mìøicí pøístroj Eurotest IM - mìøicí pøístroj pro revize elektrických rozvodù mobilních zaøízení napájených z IT sítí, a sítí nízkého napìtí pomocí generátorù nebo transformátorù. Cognex Germany KOLEKTOR Synatec Nejmodernìjší novinky v oblasti poèítaèového vidìní a prùmyslového Elektronická lupa emag i2 sedmé generace- užiteèný pøístroj pro ruèní snímání ID kódù. kontrolu kvality výrobkù: Rychlejší kontrola výrobkù až 20% úspory èasu. Conec, s.r.o. CONEC rozšíøil nyní svou øadu Solid Body serie o Combination High KOPOS KOLÍN Density D-SUB konektor. Výhoda Solid-Body serie je v jejím jednodílném Nové krabice KSK 125 a KSK 175 disponují vysokým stupnìm ochrany zinkovém tlakovém odlitku s poniklovaným povrchem, který i v pøed vniknutím prachu a intenzivnì tryskající vodou s klasifikací IP 66. extrémních podmínkách chrání kontaktní prostor. Velikost krabic vyrobených v Koposu dvojvstøikovou technologií je v Evropì ojedinìlá. Control Techniques Brno Unidrive M - nová øada frekvenèních mìnièù Control Techniques KOUKAAM a špièkové univerzální mìnièe a servomìnièe o výkonech 0,25 kw - 1,2 Pcorder - unikátní záznamové zaøízení pro IP kamerové systémy. MW byly k vidìní na veletrhu AMPER LAPP KABEL COPA - DATA LAPP KABEL uvedl na trh další inovaci svìtovì prvního prùmyslovì HMI/ SCADA se softwarem Zenon 7 a jeho integrací do podnikového vyrábìného kabelu ÖLFLEX informaèního systému SAP. LIC technika EMOS Podzemní rozvadìèe, vyrábìné firmou LIC technika, je možné umístit Nová sada videovrátného EMOS, která kombinuje funkce videovrátného kdekoliv ve vozovce (nosnost 40 t), chodníku èi pìší zónì (nosnost a digitálního záznamového zaøízení s možností záznamu obrazu až ze 4 12,5 t). pøídavných CCTV kamer. K pøednostem této novinky patøí snadná obsluha a velká variabilita funkcí. LIN-TECH, HENNLICH Vysoce flexibilní kabel chainflex CFRIP pro bezpeèné stripování kabelù. ENIKA.CZ Novinky od spoleènosti ENIKA.CZ : Dvoukanálový vysílaè s obousmìrnou LINTECH komunikací a Polovodièové spínaèe Carlo Gavazzi øady RGC1, RGS1 (1fáz.) a RGC3 (3fáz). Firma Lintech, spol. s r.o. uvedla na veletrhu AMPER 2013 speciální laserové svaøování kovù a plastù a také laserové svaøování tenkých kovových materiálù. EUCHNER electric Spoleènost Euchner electric pøedstavila na veletrhu hned tøi novinky: Meatest bezpeènostní systém ESL, miniaturní bezpeènostní spínaèe s unikátnì Firma MEATEST, specialista na výrobu, prodej a dodávku produktù kódovanými RFID transpondéry a bezpeènostní spínaèe pro pøímé z kategorie "mìøící a regulaèní technika", pøedstavila svojí inovativní pøipojení k decentralizovaným I/O systémùm. programovatelnou odporovou dekádou M630.

10 NOVINKY FIREM AMPER 2013 MegA - Mìøící Energetické Aparáty SEA Kompaktní monitor fáze MEg70 je konstrukèní celek, který zahrnuje Tøetí generace GSM produktù GSM RELÉ, které slouží k dálkovému ohebný snímaè pro mìøení proudu, kontaktní mechanismus pro mìøení ovládání a monitorování elektrických spotøebièù. napìtí, záznamník (4 MB), elektromìr, registraci událostí na napìtí, komunikaèní rozhraní RS485 s protokolem MODBUS. SELPO Firma SELPO, tvùrce a distributor softwaru pro tvorbu rozpoètových Electronics plánù,prezentovala na veletrhu AMPER 2013 zcela pøepracovanou, Panelové PC All-in-One od výrobce Nexcom. 15 LCD s kapacitní technologií multi-touch a procesory od Intel Atom D525 až po Intel a uživatelsky komfortnìjší verzi programu OCEP. Core i7 v jednom balení. Schneder Electric ACTI 9 - nový etalon v jištìní. Tato produktová øada pøináší ucelený MICRORISC sortiment a mnoho nových vylepšení. Produkt èerpá ze zkušeností IQRF Smart House - technologie urèená výrobcùm elektronických 5 generací a 22 nových patentù. systémù a zaøízení, která poskytuje výhody implementace bezdrátové komunikace bez nutnosti programování (koncept DPA, Direct Peripheral SIDAT Addressing). Nový prùmyslový informaèní systém SIDAS IEM, OEE, MNT vytvoøený na bázi nejmodernìjších IT technologií. Jedná se o modulární, lehce MICROSYS pøizpùsobitelný systém pro standardní úlohy monitoringu Nový systém SCADA PROMOTIC slouží k vizualizaci a øízení technologických procesù v širokém spektru prùmyslových odvìtví. a vyhodnocování spotøeby energie (IEM), vyhodnocení efektivity Multi-Contact Czech c/o Stäubli provozu (OEE) a vyhodnocení údržby (MNT). Systems Nový stínìný silový konektor 16BV-GS a 21BV-GS a nový bateriový konektor TBC vhodný pro e-mobilitu. Murrelektronik CZ Emparro inovativní spínané zdroje s maximální úèinností a minimálními ztrátami. Kombinace funkce pro omezení výstupního výkonu s funkcí Power Boost umožòuje snadný start velkých zátìží. OMS CZ LED LOW BAY svítidlo Grafias - inovativní øešení pomáhá snížit náklady na provoz, údržbu a pøedstavuje spolehlivou budoucnost osvìtlení. PANASONIC ELECTRIC WORKS Grid-EYE - infraèervený maticový senzor, který dokáže mìøit teplotu ve ètverci 8x8 samostatných elementù. PHOENIX CONTACT Spoleènost Phoenix Contact rozšíøila sortiment konektorù pro desky plošných spojù. Miniaturní konektory pro desky plošných spojù s rozteèí 2,5 mm pro LED aplikace. RADETON Špièková inovace v pøíslušenství pro lokalizaci mezižilových zkratù na NN kabelech. Oddìlovací transformátor Tx-121. Renishaw Unikátní a odolný magnetický absolutní snímaè polohy LMA. RestoreOne Spoleènost RestoreOne pøedstavila technickou novinku z oblasti energetických projektù do konkurenèního, bitevního pole v øešení budoucnosti svìtelných zdrojù vyslali své inovativní, certifikované LED trubice a èipy. RICE - Fakulta elektrotechnická ZÈU RICE vyvinula nový Modulární øídící systém REMCS, urèený pro øízení real-time aplikací v oblasti energetiky a dopravní techniky. Routech Spoleènost Rotech prezentovala na veletrhu AMPER hned dvì novinky; motor Piezo LEGS Caliper a nový lineární DC-servomotor s axiálním pøipojením. Siemens Modulární programovatelný automat (PLC) støední a vyšší tøídy Simatic S7-1500, jenž pøináší pøedevším zvýšení výkonu a vylepšení praktické použitelnosti.další novinkou byly pøepínaèe nové øady Scalance X-500 a asynchronní motory nízkého napìtí produktové øady 1LE1 Simotics v osových výškách mm vyhovují vysokým požadavkùm na energetickou úèinnost ve tøídì IE3. SOLAR MONITOR Nová generace monitoringu solárních elektráren Solar Monitor 2 - pro vìtšinu støídaèù. Monitoring, øízení výkonu a vzdálená správa z poèítaèe. SONOTEC Pøenosný prùtokomìr se záznamníkem dat pro dlouhodobé monitorování prùtoku tlakového vzduchu a technických plynù. Zásuvné prùtokomìry tlakových plynù pro univerzální použití v dimenzích potrubí DN25...DN400. SYSTEMOTRONIC Nová produktová øada od spol. Systemotronic bezpeènostních modulù firmy PILZ - PNOZmulti 2 -bezpeènostní konfigurovatelný systém pro použití v mnoha oblastech strojního inženýringu. TMV SS TMV SS spol.s r.o. obchodní spoleènost zastupující zahranièní firmy na trhu ÈR a SR, které se specializují na mìøící a zobrazovací techniku. Na veletrhu byly pøedstaveny novinky MEGGER a EA Technology. TSS Group Nová kamerová øada od spoleènosti Aviglon.Kamery disponují jedineènou technologií na rozptyl infra èerveného pøísvitu (IR). URMET Luxusní digitální dvoudrátová sada pro jednoho úèastníka s handsfree, videotelefonem AIKO a vstupním panelem MIKRA. Úøad prùmyslového vlastnictvívzdìlávací a pøednáškové èinnosti pro žáky a studenty základních a støedních škol - informoce o problematice ochrany duševního vlastnictví mezi budoucími podnikateli èi výzkumnými pracovníky.

11 FOTOGALERIE Rozsáhlá expozice spoleènosti Siemens o rozloze 260 m2 Expozice spoleènosti ABB na veletrhu AMPER 2013 Kopos Kolín, zástupce elektroinstalaèní techniky v hale P Mediální scéna AMPER FÓRUM Expozice PANASONIC ELECTRIC WORKS Expozice spoleènosti Vacon s.r.o., výrobce frekvenèních mìnièù Oficiálním pøepravcem veletrhu AMPER 2013 se stal elektromobil OPEL AMPERA. Premiéra spoleènosti SCHMACHTL na veletrhu AMPER v Brnì KOUKAAM a.s. a JABLOTRON ALARMS a.s. zástupci zabezpeèovací techniky v hale V HARTING výrobce špièkových konektorù na veletrhu AMPER 2013 PHOENIX CONTACT - elektrotechnické a elektronické prvky Zástupci energetických služeb v hale P Outdoorová kampaò veletrhu AMPER 2013

12 Veletrhy poøádané spoleèností Terinvest TENDENCE veletrh interiérù, dekorací a dárkù Výstavištì Praha - Holešovice BOAT EXPO veletrh lodí a vodních sportù Výstavištì Praha Holešovice MODERNÍ RYBÁØ veletrh rybáøských potøeb a cest za rybolovem Výstavištì Praha Holešovice DØEVOSTAVBY mezinárodní veletrh døevìných staveb, konstrukcí a materiálù pro nízkoenergetické stavby Výstavištì Praha - Holešovice MODERNÍ VYTÁPÌNÍ 9. mezinárodní veletrh vytápìní, klimatizace a úspor energií Výstavištì Praha - Holešovice KRBY A KAMNA oborový veletrh krbù, kamen a designového vytápìní Výstavištì Praha - Holešovice AMPER mezinárodní veletrh elektrotechniky, elektroniky, automatizace a komunikace Výstavištì Brno prestižní veletrhy. com TERINVEST, spol. s r.o., Veletržní správa, Bruselská 14, Praha 2, Èeská republika