elektrotechniky, elektroniky, automatizace a komunikace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "elektrotechniky, elektroniky, automatizace a komunikace www.amper.cz 9. 12. 4. 2013"

Transkript

1 elektrotechniky, elektroniky, automatizace a komunikace future technologies

2 Základní statistické údaje AMPER 2013 Hrubá výstavní plocha: Èistá výstavní plocha: Poèet vystavovatelù: Zahranièní vystavovatelé: Poèet návštìvníkù: Návštìvnost (od do ) m m 620 z 22 zemí VÝSTAVIŠTÌ BRNO Veletrh se konal v halách P, F, V 29 odborných partnerù AMSP ÈR - Asociace malých a støedních podnikù a živnostníkù ÈR, ASEP Asociace elektromobilového prùmyslu; Asociace výrobcù kabelù a vodièù ÈR a SR, ÈAT - Èeská asociace telekomunikací, Èeská a slovenská spoleènost pro fotoniku, Èeská fotovoltaická asociace, Èeská spoleènost pro osvìtlení, Èeské vysoké uèení technické v Praze, Èeský elektro svaz, Èeský svaz zamìstnavatelù v energetice, EIA - Èeskomoravská elektrotechnická asociace, Elektrotechnický svaz èeský, Fyzikální ústav AV ÈR, Hongkongská rada pro rozvoj obchodu (HKTDC), JIC, zájmové sdružení právnických osob, Komora pro hospodáøské styky se SNS, ICT UNIE, Slovenský elektrotechnický zväz - komora elektrotechnikov Slovenska, Spoleènost pro rozvoj veøejného osvìtlení, Svaz èeských a moravských výrobních družstev, Svaz prùmyslu a dopravy ÈR, Technické muzeum v Brnì, Únia slovenských elektrotechnikov, Ústav fotoniky a elektroniky AV ÈR, Vysoká škola báòská - Technická univerzita Ostrava, Vysoké uèení technické v Brnì, Západoèeská univerzita v Plzni, Žilinská univerzita v Žiline. 102 mediálních partnerù z ÈR Agrospoj, All for Power, Ateliér, Automa, Automatizace v potravináøství, Automobil Industry, A-Z ELEKTRO, BEN - technická literatura, Computer, Control Engineering Èesko, Country rádio, ÈRo, ÈSA review, Dance radio, DPS Elektronika od A do Z, E15, Ekonom, EEM - Electronic engineering magazine, Elektrika.TV, Elektro, Elektro a Trh ET, Elektroinstalatér, ElektroTrh.cz, ETM - Elektrotechnický magazín, Elektrotechnika v praxi, Energetika, Energie kolem nás, Euro, Evropa 2, for manufacturer, Forbes, Frekvence 1, Hitrádio Orion, Hospodáøské noviny, Hudební server Koule.cz, HW server, Inteligentní budovy, JMO - Jemná mechanika a optika, Katalog dodavatelù pro energetiku, Katalog Elektrotechnický a energetický prùmysl ÈR, Kiss rádio, Kompass Czech Republic, Kovo-Døevo-Stavby-Zásoby-Služby, Kovoinzert, L. P. ELEKTRO, Lidovky, Marketing a media, Metro, Metropolis, Mladá fronta, MM Prùmyslové spektrum, NEW energy, Obchod a finance, ORSEC, Praktická elektronika, Právo, Pro Revize, Rádio Èas, Rádio Èerná Hora, Rádio Bonton, Rádio Impuls, Rádio Krokodýl, Øízení & údržba prùmyslového podniku, RockZone, Sdìlovací technika, SECURITY Magazín, Solar Technika, Soliditet, Stavebnictví a interiér, Stavební a investorské noviny, StreamTech.tv, Strojírenství, Svìt balení, Svìt Prùmyslu, Svìtlo, T+T Technika a trh, telekomunikace & ICT, TechMagazín, Technický týdeník, Technik, Technika, Výstavba, mediálních partnerù ze zahranièí Association of Polish Electrical Engineers - SPEKTRUM magazine; BUSINESS MEDIA SK, s.r.o. - Priemysel Dnes; CEEIC China Electronics Appliance Corp; ELECTRONIC TECHNOLOGY CO. LTD. - ELECTRONIC TECHNOLOGY magazine; ELEKTROKENT PERPA DERGISI Elektrokent magazíne; Eurostandard Press Electronica Azi magazine, EP&Dee magazine; EXPO CENTER Trenèín; Heiling Média Kft. - ELEKTROnet magazine; HMH, s.r.o. - ATP journal, idb Journal; Inform; LEADERpress, s.r.o. ai magazíne ; MARMARA TANITIM FUARCILIK ELEX 2013; Media/ST, s.r.o. - Strojárstvo; Prager Zeitung; SON MEDIA, s.r.o. - Revue priemyslu; Techmonitor Media Ltd. - Techmonitor magazine; The Prague Post; Trilobyte-- - Komunálna energetika, Velvyslanectví Polské republiky, VDE VERLAG GMBH - ETZ magazíne; WEKA-Verlag Gesellschaft m.b.h. punktum magzin; technology.com;

3 Poèet vystavovatelù veletrhu AMPER v letech Vystavovatelé v ÈR dle jednotlivých krajù % 5 % 5 % 31 % 4 % 7 % 24 % 5 % 10 % Praha a Støedoèeský Jihomoravský Zlínský Jihoèeský Královéhradecký Moravskoslezský Plzeòský Pardubický Liberecký Olomoucký Ústecký Vysoèina Karlovarský 31 % 24 % 10 % 7 % 5 % 5 % 5 % 4 % 1 % Poèet zastoupených firem dle nomenklaturních oborù Automatizace, øízení a regulace Elektroenergetika - výroba, pøenos a distribuce elektrické energie Elektroinstalaèní technika a inteligentní elektroinstalace Služby, média, instituce Elektronické souèástky a moduly Mìøicí a zkušební technika Vodièe a kabely Osvìtlovací technika Pohony, výkonová elektronika, napájecí soustavy, elektromobilita Výrobní zaøízení a komponenty pro elektroprùmysl Informaèní, komunikaèní a navigaèní technika Náøadí, pomùcky a vybavení Zabezpeèovací technika Elektrotepelná technika Optonika Celkový poèet zahranièních vystavovatelù: 159 (nárùst o 6 % oproti r. 2012) Geografické rozložení zahranièních vystavovatelù: Slovensko (52) Nìmecko (33) Polsko (16) Rakousko (11) Maïarsko (11) Švýcarsko (8) Taiwan (8) Èína (2) Francie (2) Hong Kong (2) Itálie (2) Slovinsko (2) Turecko (2) Belgie (1) Bìlorusko (1) Chorvatsko (1) Indie (1) Korea (1) Srbsko (1) Švédsko (1) USA (1)

4 Poèet návštìvníkù veletrhu AMPER v letech Graf návštìvnosti ÈR x zahranièí ZAHRANIÈÍ 10 % ÈESKÁ REPUBLIKA 90 % % % Ze zahranièí se registrovali návštìvníci z tìchto zemí: Belgie Bulharsko Francie Irsko Itálie Lotyšsko Maïarsko Nìmecko Nizozemí Polsko Rakousko Rusko Slovenská republika Slovinsko Srbsko a Èerná Hora Špaòelsko Švédsko Švýcarsko Ukrajina Velká Británie Profesní struktura návštìvnosti Technik Elektrotechnik (silno a slaboproud) Manažer, vedoucí Obchodník, nákupèí Jiná Projektant Øeditel, jednatel Konstruktér, vývojáø Student 13,49 % 13,33 % 12,4 10,84 % 7,98 % 7,47 % 6,56 % 6,21 % 5,18 % Majitel, spolumajitel Samostatný podnikatel, živnostník Technolog Elektromontér IT Technik Revizní technik Servisní technik Architekt 5,08 % 2,31 % 2,25 % 2,00 % 1,71 % 1,66 % 1,44 % 0,10 % Nejvíce návštìvníkù bylo zaregistrováno od vystavovatelù

5 SEMINÁØE A KONFERENCE Probìhlo 32 konferencí a odborných semináøù. Pøednášelo pøes 80 renomovaných odborníkù z ÈR i zahranièí. Doprovodný program trval celkem 82,5 hod. Zúèastnilo se celkem 1360 odborných posluchaèù. Na veletrhu se registrovalo 152 novináøù ze 4 zemí. Partneøi doprovodného programu: AMPER FÓRUM AMPER FÓRUM - novì realizovaný projekt redakce Elektrika.cz a poøadatele veletrhu Terinvest, spol.s.r.o. Pøenos událostí v reálném èase z dìní 21. roèníku veletrhu AMPER. 32 hodin živého vysílání zajistil 28 èlenný tým. Probìhlo více jak 56 rozhovorù a diskusí o aktuálních tématech v oboru, exponátech a službách 21. roèníku veletrhu AMPER. V každou celou hodinu probìhly krátké zprávy celkem 31 zpravodajských vstupù. Køest knihy Svìtlo a osvìtlení od nakladatelství FCC Public byl pøenášen živì štábem Elektrika TV. Online vysílání v prùbìhu veletrhu sledovalo 7960 uživatelù. Živé vysílání AMPER FÓRUM je svým rozsahem v oblasti výstavnictví v Evropì zcela jedineèné. Partneøi živého vysílání:

6 SOUTÌŽ O NEJPØÍNOSNÌJŠÍ EXPONÁT VELETRHU V rámci 21. roèníku veletrhu AMPER probìhla tradièní soutìž o nejpøínosnìjší exponát veletrhu ZLATÝ AMPER Do soutìže bylo pøihlášeno 34 exponátù z 30 vystavujících spoleèností. O vítìzích rozhodla 11-ti èlenná odborná komise složená z odborníkù z ÈVUT FEL, VUT FEKT Brno, ZÈU FEL Plzeò, VŠB - TU FEL Ostrava, SAV AV Bratislava a EZÚ Praha. Komise udìlila pìt èestných uznání o nejpøínosnìjší exponát a pìt hlavních ocenìní ZLATÝ AMPER. Zástupci spoleènosti Siemens s.r.o. pøebírají ocenìní ZLATÝ AMPER. Velká radost ze ZLATÉHO AMPERU spoleènosti Panasonic Electric Works Europe AG Cenou ZLATÝ AMPER byl ocenìn IPCorder KNR spoleènosti KOUKAAM a.s. Spoleènost Mìøící Energetické Aparáty, a.s. získala ZLATÝ AMPER za kompaktní monitor fáze Meg70 Posledním ocenìným bylo Regionální inovaèní centrum elektrotechniky elektrotechnické fakulty Západoèeské univerzity v Plzni, které uspìlo se svojí univerzální platformou øídicího systému pro široké spektrum aplikací. Nejprínosnejšími exponáty veletrhu AMPER 2013 se staly a prestižní ocenení ZLATÝ AMPER získaly tyto exponáty: IPCorder KNR-1004 Spoleènost: KOUKAAM a.s. Kompaktní monitor fáze MEg70 Spoleènost: MEgA - Mìøící Energetické Aparáty, a.s. Grid-EYE - SMT maticový termoelektrický senzor Spoleènost: Panasonic Electric Works Europe AG RICE Embedded Modular Control System - REMCS Spoleènost: RICE - Regionální inovaèní centrum elektrotechniky, Fakulta elektrotechnická ZÈU v Plzni SIMATIC S7 CPU PN/DP Spoleènost: Siemens, s.r.o. Èestné uznání komise ZLATÝ AMPER 2013 získaly tyto exponáty: Mìniè frekvence ACS 880 Spoleènost: ABB s.r.o. DEHNvenCI Spoleènost: DEHN + SÖHNE GmbH + Co. KG 3G KAMERA FLAJZAR Spoleènost: FLAJZAR, s.r.o. SensDesk.com - online služba pro sbìr a vyhodnocení dat z IP senzorù Spoleènost: HW group s.r.o. "IQRF Smart House" - komunikaèní technologie pro inteligentní domy Spoleènost: MICRORISC s.r.o.

7 2013 motion Myšlenka nového projektu AMPER MOTION odbornou veøejnost zaujala a jeho nultý roèník byl velmi silnì obsazen. Návštìvníci a zájemci o elektromobilitu se tìšili z pøítomnosti celé øady zajímavých exponátù, které byly vystaveny v hale F a V. Pøehlídky se zúèastnilo 22 vystavovatelù s 36 exponáty. Projekt AMPER MOTION navazoval na soutìž ELEKTROMOBIL ROKU, jejíž premiérový roèník se uskuteènil v loòském roce. Základní statistika Poèet vystavovatelù: Poèet vystavených exponátù: Poèet zastoupených zemí: Èistá výstavní plocha: (Èeská republika, Slovenská republika) 277 m2 Seznam vystavovatelù Asociace elektromobilového prùmyslu (ASEP) Elektromobil s.r.o. EVC Group s.r.o. Green Way Operator a.s. 4frtm s.r.o. E-POHONY Šikula s.r.o. EKOLO.cz ERSICO s.r.o. (AKUMOTO) MICOS, spol. s r.o. Schrack Technik, spol. s r.o. OPEL Èeská republika Elektromobily o.s. Jaromír Vegr Jan Koblížek Jiøí Potenský Michal Kapic Mojmír Hrouz Elektro a trh SPŠ strojní a stavební Tábor Peugeot Èeská republika s.r.o. E System s.r.o. PRCEK EV Ing. Martin Høeben, Ing. Jiøí Uiberlay Odborná garance Mediální partneøi

8 Návštìvnost internetových stránek v období (zdroj: Google Analytics) Návštìvy Celkový poèet návštìvníkù v období únor, bøezen 2013: Noví návštìvníci Vracející se návštìvníci 37,7% 62,3%

9 NOVINKY FIREM AMPER 2013 N Propagace vìdeckého a technického pokroku 50 spoleèností s 61 novinkami se zapojilo do nové formy prezentace svých inovativních výrobkù. Novinky vystavovatelù byly uvedeny na webové prezentaci veletrhu AMPER, Elektrotrh.cz a v tištìných médiích partnerù veletrhu AMPER Amtest Czech Republic Spoleènost Amtest uvededla na veletrhu AMPER dvì novinky; Osazovací automat Samsung SM482 a 3D systém pro kontrolu nanesené pájecí pasty v procesu SMD výroby - 3D SPI PEMTRON TROI-5500H. Amtest-TM První komerènì dostupné cesiové hodiny v chipovém provedení Symmetricom Quantum SA.45s Chip Scale Atomic Clock (CSAC) a GPS signálem øízené oscilátory. BARTEC Nový Remote I/O systém ANTARES - kompaktní decentrální multi vstupní a výstupní jednotka urèená pro pøenos digitálních a analogových dat. BETTRA Tìsnící vložka HSI 150-DG je perfektní, dìlené a variabilní utìsnìní pro dodateènou montáž kabelù v systémech HSI 150. Blue Panther Spoleènost Blue Panther s.r.o. provádí elektro-energetické audity výrobních podnikù. Jejich novinkou ne veletrhu AMPER 2013 byla služba Znalostní audit zamìstnancù v oboru elektro a Audit mìøící techniky. GAMAALUMINIUM Nový LED profil HY25785 vhodný na konstrukci interierových LED svítidel s výkonom cca 15W / 100mm profilu. Hellermann Tyton Nová termotransferová tiskárna TT430 je efektivním øešením vysoce kvalitního tisku èárových kódù, grafiky a textu na etikety HellermannTyton, teplem smrštitelné hadice a identifikaèní štítky. Vzhledem k nízké hmotnosti tiskárny TT430 a jejímu kompaktnímu designu ji lze snadno pøemis ovat od jedné pracovní stanice k druhé. HENSEL Nová produktová skupina Enystation dláždí elektrikáøùm cestu na trh Elektromobility. IBC SOLAR Aerodynamicky optimalizovaný samonosný montážní systém pro optimální využití plochy na plochých støechách. ILLKO Nový mìøicí pøístroj Eurotest IM - mìøicí pøístroj pro revize elektrických rozvodù mobilních zaøízení napájených z IT sítí, a sítí nízkého napìtí pomocí generátorù nebo transformátorù. Cognex Germany KOLEKTOR Synatec Nejmodernìjší novinky v oblasti poèítaèového vidìní a prùmyslového Elektronická lupa emag i2 sedmé generace- užiteèný pøístroj pro ruèní snímání ID kódù. kontrolu kvality výrobkù: Rychlejší kontrola výrobkù až 20% úspory èasu. Conec, s.r.o. CONEC rozšíøil nyní svou øadu Solid Body serie o Combination High KOPOS KOLÍN Density D-SUB konektor. Výhoda Solid-Body serie je v jejím jednodílném Nové krabice KSK 125 a KSK 175 disponují vysokým stupnìm ochrany zinkovém tlakovém odlitku s poniklovaným povrchem, který i v pøed vniknutím prachu a intenzivnì tryskající vodou s klasifikací IP 66. extrémních podmínkách chrání kontaktní prostor. Velikost krabic vyrobených v Koposu dvojvstøikovou technologií je v Evropì ojedinìlá. Control Techniques Brno Unidrive M - nová øada frekvenèních mìnièù Control Techniques KOUKAAM a špièkové univerzální mìnièe a servomìnièe o výkonech 0,25 kw - 1,2 Pcorder - unikátní záznamové zaøízení pro IP kamerové systémy. MW byly k vidìní na veletrhu AMPER LAPP KABEL COPA - DATA LAPP KABEL uvedl na trh další inovaci svìtovì prvního prùmyslovì HMI/ SCADA se softwarem Zenon 7 a jeho integrací do podnikového vyrábìného kabelu ÖLFLEX informaèního systému SAP. LIC technika EMOS Podzemní rozvadìèe, vyrábìné firmou LIC technika, je možné umístit Nová sada videovrátného EMOS, která kombinuje funkce videovrátného kdekoliv ve vozovce (nosnost 40 t), chodníku èi pìší zónì (nosnost a digitálního záznamového zaøízení s možností záznamu obrazu až ze 4 12,5 t). pøídavných CCTV kamer. K pøednostem této novinky patøí snadná obsluha a velká variabilita funkcí. LIN-TECH, HENNLICH Vysoce flexibilní kabel chainflex CFRIP pro bezpeèné stripování kabelù. ENIKA.CZ Novinky od spoleènosti ENIKA.CZ : Dvoukanálový vysílaè s obousmìrnou LINTECH komunikací a Polovodièové spínaèe Carlo Gavazzi øady RGC1, RGS1 (1fáz.) a RGC3 (3fáz). Firma Lintech, spol. s r.o. uvedla na veletrhu AMPER 2013 speciální laserové svaøování kovù a plastù a také laserové svaøování tenkých kovových materiálù. EUCHNER electric Spoleènost Euchner electric pøedstavila na veletrhu hned tøi novinky: Meatest bezpeènostní systém ESL, miniaturní bezpeènostní spínaèe s unikátnì Firma MEATEST, specialista na výrobu, prodej a dodávku produktù kódovanými RFID transpondéry a bezpeènostní spínaèe pro pøímé z kategorie "mìøící a regulaèní technika", pøedstavila svojí inovativní pøipojení k decentralizovaným I/O systémùm. programovatelnou odporovou dekádou M630.

10 NOVINKY FIREM AMPER 2013 MegA - Mìøící Energetické Aparáty SEA Kompaktní monitor fáze MEg70 je konstrukèní celek, který zahrnuje Tøetí generace GSM produktù GSM RELÉ, které slouží k dálkovému ohebný snímaè pro mìøení proudu, kontaktní mechanismus pro mìøení ovládání a monitorování elektrických spotøebièù. napìtí, záznamník (4 MB), elektromìr, registraci událostí na napìtí, komunikaèní rozhraní RS485 s protokolem MODBUS. SELPO Firma SELPO, tvùrce a distributor softwaru pro tvorbu rozpoètových Electronics plánù,prezentovala na veletrhu AMPER 2013 zcela pøepracovanou, Panelové PC All-in-One od výrobce Nexcom. 15 LCD s kapacitní technologií multi-touch a procesory od Intel Atom D525 až po Intel a uživatelsky komfortnìjší verzi programu OCEP. Core i7 v jednom balení. Schneder Electric ACTI 9 - nový etalon v jištìní. Tato produktová øada pøináší ucelený MICRORISC sortiment a mnoho nových vylepšení. Produkt èerpá ze zkušeností IQRF Smart House - technologie urèená výrobcùm elektronických 5 generací a 22 nových patentù. systémù a zaøízení, která poskytuje výhody implementace bezdrátové komunikace bez nutnosti programování (koncept DPA, Direct Peripheral SIDAT Addressing). Nový prùmyslový informaèní systém SIDAS IEM, OEE, MNT vytvoøený na bázi nejmodernìjších IT technologií. Jedná se o modulární, lehce MICROSYS pøizpùsobitelný systém pro standardní úlohy monitoringu Nový systém SCADA PROMOTIC slouží k vizualizaci a øízení technologických procesù v širokém spektru prùmyslových odvìtví. a vyhodnocování spotøeby energie (IEM), vyhodnocení efektivity Multi-Contact Czech c/o Stäubli provozu (OEE) a vyhodnocení údržby (MNT). Systems Nový stínìný silový konektor 16BV-GS a 21BV-GS a nový bateriový konektor TBC vhodný pro e-mobilitu. Murrelektronik CZ Emparro inovativní spínané zdroje s maximální úèinností a minimálními ztrátami. Kombinace funkce pro omezení výstupního výkonu s funkcí Power Boost umožòuje snadný start velkých zátìží. OMS CZ LED LOW BAY svítidlo Grafias - inovativní øešení pomáhá snížit náklady na provoz, údržbu a pøedstavuje spolehlivou budoucnost osvìtlení. PANASONIC ELECTRIC WORKS Grid-EYE - infraèervený maticový senzor, který dokáže mìøit teplotu ve ètverci 8x8 samostatných elementù. PHOENIX CONTACT Spoleènost Phoenix Contact rozšíøila sortiment konektorù pro desky plošných spojù. Miniaturní konektory pro desky plošných spojù s rozteèí 2,5 mm pro LED aplikace. RADETON Špièková inovace v pøíslušenství pro lokalizaci mezižilových zkratù na NN kabelech. Oddìlovací transformátor Tx-121. Renishaw Unikátní a odolný magnetický absolutní snímaè polohy LMA. RestoreOne Spoleènost RestoreOne pøedstavila technickou novinku z oblasti energetických projektù do konkurenèního, bitevního pole v øešení budoucnosti svìtelných zdrojù vyslali své inovativní, certifikované LED trubice a èipy. RICE - Fakulta elektrotechnická ZÈU RICE vyvinula nový Modulární øídící systém REMCS, urèený pro øízení real-time aplikací v oblasti energetiky a dopravní techniky. Routech Spoleènost Rotech prezentovala na veletrhu AMPER hned dvì novinky; motor Piezo LEGS Caliper a nový lineární DC-servomotor s axiálním pøipojením. Siemens Modulární programovatelný automat (PLC) støední a vyšší tøídy Simatic S7-1500, jenž pøináší pøedevším zvýšení výkonu a vylepšení praktické použitelnosti.další novinkou byly pøepínaèe nové øady Scalance X-500 a asynchronní motory nízkého napìtí produktové øady 1LE1 Simotics v osových výškách mm vyhovují vysokým požadavkùm na energetickou úèinnost ve tøídì IE3. SOLAR MONITOR Nová generace monitoringu solárních elektráren Solar Monitor 2 - pro vìtšinu støídaèù. Monitoring, øízení výkonu a vzdálená správa z poèítaèe. SONOTEC Pøenosný prùtokomìr se záznamníkem dat pro dlouhodobé monitorování prùtoku tlakového vzduchu a technických plynù. Zásuvné prùtokomìry tlakových plynù pro univerzální použití v dimenzích potrubí DN25...DN400. SYSTEMOTRONIC Nová produktová øada od spol. Systemotronic bezpeènostních modulù firmy PILZ - PNOZmulti 2 -bezpeènostní konfigurovatelný systém pro použití v mnoha oblastech strojního inženýringu. TMV SS TMV SS spol.s r.o. obchodní spoleènost zastupující zahranièní firmy na trhu ÈR a SR, které se specializují na mìøící a zobrazovací techniku. Na veletrhu byly pøedstaveny novinky MEGGER a EA Technology. TSS Group Nová kamerová øada od spoleènosti Aviglon.Kamery disponují jedineènou technologií na rozptyl infra èerveného pøísvitu (IR). URMET Luxusní digitální dvoudrátová sada pro jednoho úèastníka s handsfree, videotelefonem AIKO a vstupním panelem MIKRA. Úøad prùmyslového vlastnictvívzdìlávací a pøednáškové èinnosti pro žáky a studenty základních a støedních škol - informoce o problematice ochrany duševního vlastnictví mezi budoucími podnikateli èi výzkumnými pracovníky.

11 FOTOGALERIE Rozsáhlá expozice spoleènosti Siemens o rozloze 260 m2 Expozice spoleènosti ABB na veletrhu AMPER 2013 Kopos Kolín, zástupce elektroinstalaèní techniky v hale P Mediální scéna AMPER FÓRUM Expozice PANASONIC ELECTRIC WORKS Expozice spoleènosti Vacon s.r.o., výrobce frekvenèních mìnièù Oficiálním pøepravcem veletrhu AMPER 2013 se stal elektromobil OPEL AMPERA. Premiéra spoleènosti SCHMACHTL na veletrhu AMPER v Brnì KOUKAAM a.s. a JABLOTRON ALARMS a.s. zástupci zabezpeèovací techniky v hale V HARTING výrobce špièkových konektorù na veletrhu AMPER 2013 PHOENIX CONTACT - elektrotechnické a elektronické prvky Zástupci energetických služeb v hale P Outdoorová kampaò veletrhu AMPER 2013

12 Veletrhy poøádané spoleèností Terinvest TENDENCE veletrh interiérù, dekorací a dárkù Výstavištì Praha - Holešovice BOAT EXPO veletrh lodí a vodních sportù Výstavištì Praha Holešovice MODERNÍ RYBÁØ veletrh rybáøských potøeb a cest za rybolovem Výstavištì Praha Holešovice DØEVOSTAVBY mezinárodní veletrh døevìných staveb, konstrukcí a materiálù pro nízkoenergetické stavby Výstavištì Praha - Holešovice MODERNÍ VYTÁPÌNÍ 9. mezinárodní veletrh vytápìní, klimatizace a úspor energií Výstavištì Praha - Holešovice KRBY A KAMNA oborový veletrh krbù, kamen a designového vytápìní Výstavištì Praha - Holešovice AMPER mezinárodní veletrh elektrotechniky, elektroniky, automatizace a komunikace Výstavištì Brno prestižní veletrhy. com TERINVEST, spol. s r.o., Veletržní správa, Bruselská 14, Praha 2, Èeská republika

VÝSTAVIŠTÌ BRNO Mezinárodní veletrh elektrotechniky, elektroniky, automatizace a komunikace

VÝSTAVIŠTÌ BRNO Mezinárodní veletrh elektrotechniky, elektroniky, automatizace a komunikace závereèná zpráva 2012 VÝSTAVIŠTÌ BRNO Mezinárodní veletrh elektrotechniky, elektroniky, automatizace a komunikace 20. 23. 3. 2012 VÝSTAVIŠTE BRNO Základní statistické údaje AMPER 2012 Hrubá výstavní plocha:

Více

620 vystavovatelù bude prezentovat své produkty, inovativní myšlenky a projekty budoucnosti napøíè všemi nomenklaturními 2

620 vystavovatelù bude prezentovat své produkty, inovativní myšlenky a projekty budoucnosti napøíè všemi nomenklaturními 2 Zajímavosti vystavovatelů na veletrhu AMPER 2013 620 vystavovatelù bude prezentovat své produkty, inovativní myšlenky a projekty budoucnosti napøíè všemi nomenklaturními 2 body veletrhu AMPER 2013. V areálu

Více

Boat VÝSTAVIŠTE BRNO. TERINVEST, spol. s r.o., Veletržní správa, Bruselská 14, 120 00 Praha 2, Èeská republika. www.terinvest.com.

Boat VÝSTAVIŠTE BRNO. TERINVEST, spol. s r.o., Veletržní správa, Bruselská 14, 120 00 Praha 2, Èeská republika. www.terinvest.com. VELETRHY POØÁDANÉ SPOLEÈNOSTÍ TERINVEST Výstavištì Brno Mezinárodní veletrh elektrotechniky, elektroniky, automatizace, komunikace, osvìtlení a zabezpeèení www.amper.cz 9. 2. 4. 203 VÝSTAVIŠTE BRNO Výstavištì

Více

Zveme Vás k účasti a návštěvě největšího veletrhu elektrotechniky v ČR

Zveme Vás k účasti a návštěvě největšího veletrhu elektrotechniky v ČR Zveme Vás k účasti a návštěvě největšího veletrhu elektrotechniky v ČR Ve dnech 24. 27. 3. 2015 se na brněnském výstavišti uskuteční 23. ročník mezinárodního veletrhu elektrotechniky, elektroniky, automatizace,

Více

Elektrotechnici z kraje získali ocenění 21.3.2013 Mladá fronta DNES str. 2 Kraj Plzeňský

Elektrotechnici z kraje získali ocenění 21.3.2013 Mladá fronta DNES str. 2 Kraj Plzeňský Elektrotechnici z kraje získali ocenění 21.3.2013 Mladá fronta DNES str. 2 Kraj Plzeňský (ban) Západočeská univerzita v Plzni PLZEŇ Výzkumný tým Regionálního inovačního centra elektrotechniky (RICE) uspěl

Více

CP1L. » Rozšíře n é f u n kce ří z e n í p o h y b u. » R y c h l é z p r a c o v á n í d a t. » S n a d n é p ři p o j e n í a ko m u n i k a c e

CP1L. » Rozšíře n é f u n kce ří z e n í p o h y b u. » R y c h l é z p r a c o v á n í d a t. » S n a d n é p ři p o j e n í a ko m u n i k a c e CP1L K o m p a k t n í P L C a u t o m a t» R y c h l é z p r a c o v á n í d a t» Rozšíře n é f u n kce ří z e n í p o h y b u» S n a d n é p ři p o j e n í a ko m u n i k a c e Využijte velkou myšlenku

Více

ZÁVEREČNÁ ˇ ZPRÁVA AMPER. f u t u r e t e c h n o l o g i e s

ZÁVEREČNÁ ˇ ZPRÁVA AMPER. f u t u r e t e c h n o l o g i e s ZÁVEREČNÁ ˇ ZPRÁVA 2015 AMPER f u t u r e t e c h n o l o g i e s Mezinárodní veletrh elektrotechniky, elektroniky, automatizace, komunikace, osvetlení a zabezpečení ˇ 23 9. 12. 4. 2013 VÝSTAVIŠTE BRNO

Více

závereèná zpráva final report 19. mezinárodní veletrh elektrotechniky a elektroniky th future technologies

závereèná zpráva final report 19. mezinárodní veletrh elektrotechniky a elektroniky th future technologies 2011 future technologies 19. mezinárodní veletrh elektrotechniky a elektroniky th 19 International Trade Fair of Electrotechnics and Electronics závereèná zpráva final report 29. 3. 1. 4. 2011 VÝSTAVIŠTE

Více

Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ INSPIRACE KONSTRUKTÉRÙM Zapojení s diodami LED, zapojení s optoèleny, rùzná zapojení, rejstøík 4. díl Praha 2005 Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ 4. díl Bez pøedchozího písemného

Více

Uplatnit se můžete nejen v Evropě seminář pro podnikatele o exportních možnostech

Uplatnit se můžete nejen v Evropě seminář pro podnikatele o exportních možnostech 29. 3. 2011 09:00 13:00 hod. Velký konferenční sál P4a Nový a aktuální pohled na elektro-kvalifikaci v ČR a zahraničí, novinky z technických norem 2010 a 2011 školení 09:00 13:00 hod. Velký konferenční

Více

spoleènosti Představení VÝROBCE SYSTÉMÙ ØÍZENÍ OSVÌTLENÍ A BEZDRÁTOVÝCH SENZORÙ PRO AUTOMATIZACI BUDOV

spoleènosti Představení VÝROBCE SYSTÉMÙ ØÍZENÍ OSVÌTLENÍ A BEZDRÁTOVÝCH SENZORÙ PRO AUTOMATIZACI BUDOV Představení spoleènosti VÝROBCE SYSTÉMÙ ØÍZENÍ OSVÌTLENÍ A BEZDRÁTOVÝCH SENZORÙ PRO AUTOMATIZACI BUDOV SMART SOLUTIONS FOR BUSINESS AND TECHNOLOGY SINCE 1990 WWW.ENIKA.CZ Výrobce bezdrátových senzorù a

Více

Desigo CC Integrovaná platforma pro řízení budov. Siemens AG 2015

Desigo CC Integrovaná platforma pro řízení budov. Siemens AG 2015 Integrovaná platforma pro řízení budov Siemens AG 2015 Budoucnost řízení budov Blízká budoucnost budov Připravenost pro připojení Smart-grid Chytrost a plná integrace EU Směrnice pro energetickou náročnost

Více

Ramac. www.petruzalek.cz. - balení technických pøedmìtù. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav

Ramac. www.petruzalek.cz. - balení technických pøedmìtù. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav - balení technických pøedmìtù Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Ramac Spoleènost RAMAC pùsobí v oblasti balení již od roku 1976 a svým zákazníkùm zajišťuje poznatky v

Více

AS-interface Česká republika 2006

AS-interface Česká republika 2006 Výroční zpráva zájmového sdružení právnických osob AS-interface Česká republika 2006 1 Akce 1.1 AMPER 2006 Ve dnech od 4. do 7. dubna 2006 se v Pražském veletržním areálu Letňany uskutečnil 14. ročník

Více

Ladislav Šmejkal Marie Martinásková PLC a automatizace 1 díl Základní pojmy, úvod do programování Kniha je prvním dílem trilogie o programovatelných automatech (systémech PLC, SPS), které jsou dnes jedním

Více

20. 3. 2012. 08:30 16:30 hod. Pavilon P, Velký sál P4 c, d. Nové normy pro uzemňování a návrh el. instalací

20. 3. 2012. 08:30 16:30 hod. Pavilon P, Velký sál P4 c, d. Nové normy pro uzemňování a návrh el. instalací 20. 3. 2012 08:30 16:30 hod. Pavilon P, Velký sál P4 c, d Nové normy pro uzemňování a návrh el. instalací 08:00 08:30 Prezentace účastníků 08:30 10:00 Ing. Michal Kříž, IN-EL Praha, člen TNK č. 22 ČSN

Více

Softwarové PLC Deterministické řízení v reálném čase Optimalizované z hlediska zátěže PC. Spolehlivé softwarové PLC

Softwarové PLC Deterministické řízení v reálném čase Optimalizované z hlediska zátěže PC. Spolehlivé softwarové PLC SIMATIC WinAC RTX (F) 2009 - Novinka Softwarové PLC Deterministické řízení v reálném čase Optimalizované z hlediska zátěže PC Připojení SIMATIC ET200 přes Profibus Připojení SIMATIC ET200 přes Profinet

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz DUBEN 2009

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz DUBEN 2009 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz DUBEN 2009 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 343182 342664 Adresa 342609 342477 Tel. 100853 78861 Fax

Více

Petr Skalický Procesory øady 8051 Pøíruèka je urèena pøedevším studentùm a zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj problematiky monolitických mikropoèítaèù øady 8051 Pomocí této pøíruèky

Více

On-line datový list. FLOWSIC150 Carflow MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE PRŮTOKU

On-line datový list. FLOWSIC150 Carflow MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE PRŮTOKU On-line datový list FLOWSIC150 Carflow A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Objednací informace Typ Výrobek č. FLOWSIC150 Carflow Na vyžádání Přesné specifikace přístrojů a údaje o výkonu výrobku se mohou

Více

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw ELEKTRICKÉ STROJE A POHONY ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw Asynchronní dynamometry øady ASD jsou urèeny k mìøení mechanického výkonu na høídeli zkou¹eného stroje a k vyvozování regulovaného

Více

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators,

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, KLASTRY Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, 2004 www.klastr.cz CO JSOU TO KLASTRY? Regionální seskupení firem a pøidružených organizací pùsobících

Více

Øízení a vizualizace technologických procesù Jaroslav Vlach Kniha se zabývá základy techniky øízení technologických procesù, probírá základní pojmy z obvodové techniky systémù pro øízení strojù a technologických

Více

Global Concepts for Local Markets. Tisková konference. Praha, 18. září 2012

Global Concepts for Local Markets. Tisková konference. Praha, 18. září 2012 Global Concepts for Local Markets Tisková konference Praha, 18. září 2012 Kdo jsme: Kolem 80 zaměstnanců společnosti Mesago se ročně angažuje v momentálně 21 akcích s výrazně více než 2 500 vystavovateli

Více

Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ INSPIRACE KONSTRUKTÉRÙM Zdroje a mìnièe, nabíjení a baterie 1. díl Praha 2005 Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ 1. díl Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí

Více

Pøístrojové transformátory proudu nízkého napìtí

Pøístrojové transformátory proudu nízkého napìtí Pøístrojové transformátory Pøístrojové transformátory typù CLA a CLB jsou urèeny k použití v rozvodných zaøízeních nízkého napìtí (s izolaèním napìtím do 70 V) se jmenovitými primárními proudy v rozmezí

Více

Pøepì ová ochrana videomonitorovacích systémù s analogovými kamerami Témìø celý povrch naší planety je pokrytý hustou sítí elektrických propojení. Kromì energetických sítí nyní zažívají bouølivý rozvoj

Více

TIA na dosah. Pokročilé funkce a možnosti nastavení měničů. Přehled měničů. Únor Siemens AG All Rights Reserved.

TIA na dosah. Pokročilé funkce a možnosti nastavení měničů. Přehled měničů. Únor Siemens AG All Rights Reserved. TIA na dosah Pokročilé funkce a možnosti nastavení měničů Přehled měničů Únor 2013 SINAMICS S120 Univerzální sytém měničů pro stroje a výrobní zařízení Pro viceosé aplikace Pro dynamicky náročné plikace

Více

Preferred Packaging Food

Preferred Packaging Food Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Preferred Packaging Food Nové øady strojù pøestavují stroje pro zatavování misek a balicí vakuové stroje, modely jsou vhodné ke zpracování

Více

David Matoušek UDÌLEJTE SI Z PC generátor, èítaè, pøevodník, programátor Praha 2001 PODÌKOVÁNÍ Chtìl bych podìkovat panu Liboru Kubicovi z nakladatelství BEN technická literatura za cenné pøipomínky pøi

Více

TIA na dosah listopad 2012 SIMATIC Nano IPC

TIA na dosah listopad 2012 SIMATIC Nano IPC TIA na dosah listopad 2012 SIMATIC Nano IPC New. Nano. Intel Atom. Nano IPC SIMATIC IPC227D a IPC277D New. Nano. Intel Atom. Nejnovější generace procesorů Intel Atom s nízkou spotřebou Nanobox PC s širokými

Více

AS-interface Česká republika 2005

AS-interface Česká republika 2005 Výroční zpráva zájmového sdružení právnických osob AS-interface Česká republika 2005 1 Akce 1.1 AMPER 2005 Ve dnech od 4. do 8. dubna 2005 se v Pražském veletržním areálu Letňany uskutečnil 13. ročník

Více

Profil spoleènosti. www.efg.cz S L A B O P R O U D É T E C H N O L O G I E S Y S T É M A K T I O N S L U Þ B Y R E F E R E N C E

Profil spoleènosti. www.efg.cz S L A B O P R O U D É T E C H N O L O G I E S Y S T É M A K T I O N S L U Þ B Y R E F E R E N C E Profil spoleènosti www.efg.cz S L A B O P R O U D É T E C H N O L O G I E S Y S T É M A K T I O N S L U Þ B Y R E F E R E N C E Slaboproudé technologie Hledáte øešení v oblasti slaboproudých systémù? Nevyhovuje

Více

SKØÍÒOVÝ ROZVÁDÌÈ EZB 750L

SKØÍÒOVÝ ROZVÁDÌÈ EZB 750L SKØÍÒOVÝ ROZVÁDÌÈ EZB 750L Skøíòový, vzduchem izolovaný rozvádìè øady EZB 750L je z produkce firmy Elektrizace železnic Praha a.s. Rozvádìè je urèen pro trakèní napájecí stanice mìstské hromadné dopravy

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných

Více

Alexandr Krejèiøík DC/DC MÌNIÈE Praha 2001 Alexandr Krejèiøík DC/DC MÌNIÈE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk,

Více

TGZ. 2-osé digitální servozesilovače

TGZ. 2-osé digitální servozesilovače TGZ 2-osé digitální servozesilovače Digitální servozesilovače TGZ TGZ představuje nový koncept měničů pro více-osé aplikace. TGZ v sobě zahrnuje moderní prvky digitálního řízení, jednoduché přednastavené

Více

SAFÍR LED lensoflex R

SAFÍR LED lensoflex R SAFÍR LED lensoflex R SAFÍR LED lensoflex R PARAMETRY SVÍTIDLA Krytí optické èásti: Krytí elektrické èásti: Aerodynamický odpor (CxS): Safír 1 Safír 2 Safír 3 Odolnost proti nárazu (sklo): Napájecí napìtí:

Více

Fyzické zabezpečení IT Infrastruktura datových center

Fyzické zabezpečení IT Infrastruktura datových center Rittal The System. Faster better worldwide. Fyzické zabezpečení IT Infrastruktura datových center ROZVÁDECE ROZVOD PROUDU KLIMATIZACE IT INFRASTRUKTURA SOFTWARE & SLUŽBY Potenciální vnější a vnitřní rizika

Více

VLASTNOSTI PARAMETRY SVÍTIDLA VÝHODY NA PØÁNÍ

VLASTNOSTI PARAMETRY SVÍTIDLA VÝHODY NA PØÁNÍ PARAMETRY SVÍTIDLA Krytí optické èásti: Krytí elektrické èásti: Odolnost proti nárazu (sklo): Napájecí napìtí: El. tøída izolace: Hmotnost: TECEO 1 TECEO 2 Instalaèní výška: TECEO 1 TECEO 2 VÝHODY NA PØÁNÍ

Více

On-line datový list VICOTEC450 TUNELOVÉ SENZORY A ANALYZÁTOY

On-line datový list VICOTEC450 TUNELOVÉ SENZORY A ANALYZÁTOY On-line datový list VICOTEC450 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Objednací informace Typ Výrobek č. VICOTEC450 Na vyžádání Přesné specifikace přístrojů a údaje o výkonu výrobku se mohou odlišovat a

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 380463 380169 Adresa 379967 379967 Tel. 128763 101540 Fax

Více

VLASTNOSTI PARAMETRY SVÍTIDLA FUTUREPROOF VÝBAVA NA PØÁNÍ ROBUSTNÍ, KOMPAKTNÍ A VYBAVENÉ TECHNOLOGIEMI BUDOUCNOSTI ROZMÌRY

VLASTNOSTI PARAMETRY SVÍTIDLA FUTUREPROOF VÝBAVA NA PØÁNÍ ROBUSTNÍ, KOMPAKTNÍ A VYBAVENÉ TECHNOLOGIEMI BUDOUCNOSTI ROZMÌRY PARAMETRY SVÍTIDLA Krytí optické èásti: Krytí elektrické èásti: Aerodynamický odpor (CxS): Odolnost proti nárazu (PC): Napájecí napìtí: El. tøída izolace: Hmotnost(prázdný): Instalaèní výška: IP 66 LEDSafe

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných

Více

OBSAH Co je dobré vìdìt, než zaènete pracovat s elektrickým proudem... 12 Úraz elektrickým proudem... 12 První pomoc pøi úrazu elektrickým proudem... 12 Pro práci pod napìtím a v blízkosti èástí s napìtím

Více

MĚŘÍCÍ Senzory. Velmi přesná kontrola kvality

MĚŘÍCÍ Senzory. Velmi přesná kontrola kvality MĚŘÍCÍ Senzory Velmi přesná kontrola kvality 2 MĚŘÍCÍ Senzory Velký výkon ve 3 disciplínách měření POSUNUTÍ/ VZDÁLENOST Přesné měření vzdálenosti lze provádět na základě laserové triangulace, induktivního

Více

Audio a video vstupní systémy

Audio a video vstupní systémy Audio a video vstupní systémy ØEŠENÍ PRO RODINNÉ DOMY, BYTY A BYTOVÉ DOMY Ochrana Bezpeèí Pohodlí Legrand Spoleènost Legrand Group je svìtovým leaderem v oblasti výrobkù a systémù pro elektrické instalace

Více

On-line datový list FLOWSIC200 PŘÍSTROJE PRO MĚŘENÍ RYCHLOSTI PROUDĚNÍ

On-line datový list FLOWSIC200 PŘÍSTROJE PRO MĚŘENÍ RYCHLOSTI PROUDĚNÍ On-line datový list FLOWSIC200 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Objednací informace Typ Výrobek č. FLOWSIC200 Na vyžádání Přesné specifikace přístrojů a údaje o výkonu výrobku se mohou odlišovat a

Více

MORE THAN A VISION NA INTELIGENTNÍ OTÁZKY NEEXISTUJE POUZE JEDNA ODPOVĚĎ. Naše řešení pro akreditovanou inspekci.

MORE THAN A VISION NA INTELIGENTNÍ OTÁZKY NEEXISTUJE POUZE JEDNA ODPOVĚĎ. Naše řešení pro akreditovanou inspekci. MORE THAN A VISION NA INTELIGENTNÍ OTÁZKY NEEXISTUJE POUZE JEDNA ODPOVĚĎ Naše řešení pro akreditovanou inspekci. MORE THAN A VISION More than a vision MORE THAN A VISION Bezpečné a spolehlivé snímání reality

Více

:5$ =islv GDW V DOWHUQDFt QHMY\ããtKRELWX

:5$ =islv GDW V DOWHUQDFt QHMY\ããtKRELWX Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Modernizace systémů potravinářského chlazení

Modernizace systémů potravinářského chlazení Modernizace systémů potravinářského chlazení Základníúdaje o společnosti(1) je jednou z významných českých firem zabývající se: Automatizací procesů a technologií Průmyslovou informatikou Kvalifikační

Více

Olga Tùmová Metrologie a hodnocení procesù Praha 2009 Publikace pojednává o teoretických problémech mìøení, metrologii a hodnocení procesù mìøicích, technologických nebo výrobních. Úvod je vìnován obecné

Více

Michal Geisler a kolektiv Bezdrátové ovládání elektrických spotøebièù duben 2001 Veškeré vysílaèe a pøijímaèe øady BOSys vyrábí a dodává firma ENIKA spol s r o Nádražní 609, Nová Paka 509 01, http://www

Více

Inteligentní relé Zelio Logic Vaše moderní řešení!

Inteligentní relé Zelio Logic Vaše moderní řešení! 2004 Inteligentní relé Zelio Logic Vaše moderní řešení! Zelio Logic Nepfiekonatelná flexibilita... Vítejte v Simply Smart * světě Telemecanique. Nová generace inteligentního relé Zelio Logic je určena

Více

Burkhard Kainka ELEKTRONIKA S PODPOROU PC Visual Basic v praxi 2004 Segment B V, Beek (Lb), The Netherlands, 2004, www segment nl Kniha je pøekladem nìmeckého originálu Elektronik am PC (ISBN 3-89576-113-3)

Více

III.3 Ochrana průmyslových práv

III.3 Ochrana průmyslových práv III.3 Ochrana průmyslových práv Počty přihlášek vynálezů, resp. počty udělených patentů jsou tradičně považovány za jeden z ukazatelů úspěšnosti výzkumných, vývojových a inovačních činností. Patent je

Více

Optimalizováno pro malé výkony

Optimalizováno pro malé výkony Optimalizováno pro malé výkony frekvenční měniče Emotron VS10 / VS30 Optimální velikost a cena pro malé výkony Navzdory své malé velikosti, jsou naše nové frekvenční měniče Emotron VS10 a VS30 vybaveny

Více

Rozvádìèe øady EU jsou urèeny pro rozvod elektrické energie nízkého napìtí v prùmyslu a energetice jako hlavní nebo podružné

Rozvádìèe øady EU jsou urèeny pro rozvod elektrické energie nízkého napìtí v prùmyslu a energetice jako hlavní nebo podružné ROZVÁDĚČE NN systém EU Výroba rozvádìèù EMCOS vychází z individuálních požadavkù zákazníkù. Èerpáme pøitom z dlouholetých zkušeností našich pracovníkù i z nejmodernìjších poznatkù v elektrotechnice. Každý

Více

NOVÝ DIAGNOSTICKÝ TESTER DCU 100 UPGRADE KTS 460

NOVÝ DIAGNOSTICKÝ TESTER DCU 100 UPGRADE KTS 460 DCU KTS 350 100 PLUS NOVÝ DIAGNOSTICKÝ TESTER DCU 100 UPGRADE DCU 100 PLUS KTS 460 KTS 350 Nástupce KTS 340 KTS 340 Ukončení výroby prosinec 2015 KTS 350 DCU100 plus s integrovanou komunikační kartou KTS

Více

4.generace a Internet věcí

4.generace a Internet věcí Industry 4.0 : Éra Počítačové Služeb Vestavné PC Industry 4.0 Inteligentní Systémy/ založená na počítačích Průmyslová Průmyslová automatizace 4.generace a věcí David Lee Věcí Industry 4.0 Chytrá a ekologická

Více

Elektronika a elektrotechnika v Rakousku

Elektronika a elektrotechnika v Rakousku Elektronika a elektrotechnika v Rakousku Ing. Martina Tauberová Velvyslanectví ČR ve Vídni 12. května 2016 Elektrotechnický průmysl v AT základní informace důležitý pilíř rakouské ekonomiky (hodnota produkce

Více

Jan Hájek BLIKAÈE S ÈASOVAÈEM 555 Praha 2006, AA Praha a BEN technická literatura Jan Hájek BLIKAÈE S ÈASOVAÈEM 555 Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována

Více

Øešení pro automatizaci

Øešení pro automatizaci Katalog produktù - HMI - PLC - Servo systémy - Frekvenèní mìnièe - Krokové motory Øešení pro automatizaci Oficiální distributor pro ÈR a SR TECHNOLINE s.r.o. Spoøická 5441 43001 Chomutov http://eshop.technoline.cz

Více

Závěrečná Zpráva o účasti českých firem na Mezinárodním technickém veletrhu v Plovdivu, konaném ve dnech

Závěrečná Zpráva o účasti českých firem na Mezinárodním technickém veletrhu v Plovdivu, konaném ve dnech Závěrečná Zpráva o účasti českých firem na Mezinárodním technickém veletrhu v Plovdivu, konaném ve dnech 28. 9. 3.10 2015 71. ročník Mezinárodního technického veletrhu byl ročníkem inovací a nových technologií.

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ÚNOR 2010

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ÚNOR 2010 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ÚNOR 2010 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 370335 368681 Adresa 368479 368447 Tel. 100687 78686 Fax

Více

Konference EVV. Elektronický vývoj a výroba z pohledu firmy ELKO EP Holding, a.s.

Konference EVV. Elektronický vývoj a výroba z pohledu firmy ELKO EP Holding, a.s. Konference EVV Elektronický vývoj a výroba z pohledu firmy ELKO EP Holding, a.s. Obsah: ELKO EP Holding, a.s. ve zkratce Vývoj výrobků Vývojové oddělení Vlastní zkušebna Vývoj technologií Video o firmě

Více

VĚDA A VÝZKUM V NEJNOVĚJŠÍCH ČÍSLECH

VĚDA A VÝZKUM V NEJNOVĚJŠÍCH ČÍSLECH VĚDA A VÝZKUM V NEJNOVĚJŠÍCH ČÍSLECH Martin Mana Tisková konference, 18. září 2012, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz 1/23 Roční šetření o výzkumu a vývoji VTR 5-01

Více

Alexandr Krejèiøík LINEÁRNÍ NAPÁJECÍ ZDROJE Praha 2001 Alexandr Krejèiøík LINEÁRNÍ NAPÁJECÍ ZDROJE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ŘÍJEN 2010

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ŘÍJEN 2010 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ŘÍJEN 2010 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 381590 381276 Adresa 381070 381070 Tel. 93601 73006 Fax

Více

Automatizační a měřicí technika (B-AMT)

Automatizační a měřicí technika (B-AMT) Ústav automatizace a měřicí techniky Bakalářský studijní program Automatizační a měřicí technika () Specializace oboru Řídicí technika Měřicí technika Průmyslová automatizace Robotika a umělá inteligence

Více

Miroslav Arendáš, Milan Ruèka NABÍJEÈKY a NABÍJENÍ Praha 1999 Na vydání této knihy finanènì pøispìla firma AUTOBATERIE s r o, Èeská Lípa, dceøiná spoleènost spoleèného podniku VARTA BOSCH, vyrábìjící startovací

Více

15:30 16:00 příchod hostů 16:00 17:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 17:00 19:00 raut a ochutnávka vína

15:30 16:00 příchod hostů 16:00 17:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 17:00 19:00 raut a ochutnávka vína 15:30 16:00 příchod hostů 16:00 17:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 17:00 19:00 raut a ochutnávka vína JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420

Více

A Inovaèní cyklus: vzdìlání vìda výzkum vývoj výroba 19. Inovaèní cyklus: vzdìlání vìda výzkum vývoj výroba Tato kapitola byla zaøazena z dùvodu odborné informace žákù i lidí z praxe o druzích a významu

Více

63. 6 000 12. ročník časopisu měsíční náklad vydání ročně veletržní čísla 9 000 ks

63. 6 000 12. ročník časopisu měsíční náklad vydání ročně veletržní čísla 9 000 ks MEDIADATA 2015 KDO JSME Nakladatelství Sdělovací technika vydává stejnojmenný odborný časopis, provozuje portál www.stech.cz a pořádá konference. Už více než šedesát let je časopis Sdělovací technika zdrojem

Více

ABB S. R. O., POWER GRIDS, 03/2017 Centrum pro automatizaci energetických soustav

ABB S. R. O., POWER GRIDS, 03/2017 Centrum pro automatizaci energetických soustav ABB S. R. O., POWER GRIDS, 03/2017 Centrum pro automatizaci energetických soustav ABB Divize a portfolio produktů a služeb Energetika Robotika a pohony Elektrotechnické výrobky Průmyslová automatizace

Více

D. Kováè, I. Kováèová, J. Kaòuch EMC Z HLEDISKA TEORIE A APLIKACE Praha 2006 Cílem publikace je seznámit ètenáøe se základními pojmy, legislativními a technickými požadavky kladenými na elektrotechnické

Více

Úspory elektrické energie v osvětlení

Úspory elektrické energie v osvětlení Úspory elektrické energie v osvětlení Ochrana přírody a uvážená spotřeba energie Klíčovým úkolem dneška je najít řešení pro efektivní a zároveň úsporné využití elektrické energie. V tomto chceme být Vaši

Více

Filozofie společnosti

Filozofie společnosti Filozofie společnosti Jsme si vědomi, že základním měřítkem naší konkurenceschopnosti je kvalita poskytovaných služeb. A jenom zákazník je ten, kdo může tuto kvalitu potvrdit. Předvídat a pochopit potřeby

Více

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika Tel: +420 378 019 601 e-mail: info@smart-tech.cz web: www.smart-tech.cz DESIGN Design Jednání s klientem a pochopení

Více

Trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory energeticky úsporné 1LG4, 1LG6 11-110 kw

Trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory energeticky úsporné 1LG4, 1LG6 11-110 kw Trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory energeticky úsporné 1LG4, 1LG6 11-110 kw P 15-0109CZ Energeticky úsporné motory: zaènìme výpoèty Ten, kdo si v souèasné dobì chce poøídit nový elektromotor,

Více

Praha, SMART CITIES

Praha, SMART CITIES Praha, 22.3.2017 SMART CITIES ELKO EP Holding Inovativní ryze český výrobce elektronických přístrojů na poli elektroinstalací již 24 let. Fakta a statistiky Pozice v Evropě Poboček ve světě Exportních

Více

Koncové měrky ocelové - HITEC. Koncové měrky - MITUTOYO. Koncové měrky - KOBA

Koncové měrky ocelové - HITEC. Koncové měrky - MITUTOYO. Koncové měrky - KOBA 530-32 Jednotlivě Koncové měrky pro kalibraci posuvných měřítek Použití: na kalibraci, kontrolu a seřizování posuvných měřidel Koncové měrky ocelové - HITEC Přesnost dle DIN 861/1 Obj. číslo Jmenovitý

Více

Armatury a systémy Premium Termostatické hlavice

Armatury a systémy Premium Termostatické hlavice Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001. Armatury a systémy Premium Termostatické hlavice Datový list unkce: Termostatické hlavice Oventrop jsou proporcionální regulátory pracující

Více

T-DIDACTIC. Motorová skupina Funkční generátor Modul Simatic S7-200 Modul Simatic S7-300 Třífázová soustava

T-DIDACTIC. Motorová skupina Funkční generátor Modul Simatic S7-200 Modul Simatic S7-300 Třífázová soustava Popis produktu Systém T-DIDACTIC představuje vysoce sofistikovaný systém pro výuku elektroniky, automatizace, číslicové a měřící techniky, popř. dalších elektrotechnických oborů na středních a vysokých

Více

odborný časopis pro elektrotechniku

odborný časopis pro elektrotechniku elektrotechnik ročník 66 elektrotechnický obzor sv. 102 Cena 104 Kč odborný časopis pro elektrotechniku 8 9 srpen-září 2011 Téma: Zdroje elektrické energie, UPS, akumulátory; OZE Příloha: Elektromobilita

Více

Vydání podpoøili Doc. Ing. Josef Šavel, CSc. Elektrotechnologie Materiály, technologie a výroba v elektronice a elektrotechnice 3. rozšíøené vydání Schválilo MŠMT èj. 25 734/2003-23 dne 1. 9. 2003 k zaøazení

Více

PREZENTACE Monitoring a řídící systémy pro fotovoltaické systémy

PREZENTACE Monitoring a řídící systémy pro fotovoltaické systémy PREZENTACE Monitoring a řídící systémy pro fotovoltaické systémy CÍLE NAŠÍ SPOLEČNOSTI Zůstat nablízku Projektování Implementace podpory Flexibilita Aktualizace podle potřeb zákazníka Vývoj na zakázku

Více

DOMAT SOLAR SYSTEM ŘÍDÍCÍ A MONITOROVACÍ SYTÉM FVE - TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

DOMAT SOLAR SYSTEM ŘÍDÍCÍ A MONITOROVACÍ SYTÉM FVE - TECHNICKÉ ŘEŠENÍ DOMAT SOLAR SYSTEM ŘÍDÍCÍ A MONITOROVACÍ SYTÉM FVE - TECHNICKÉ ŘEŠENÍ ROZSAH SYSTÉMU Měření DC proudů Datová komunikace s měniči; máme protokoly na běžně dostupné (Refusol, Xantrex, Solaron, atd ); standardní

Více

XI/ON - modulární systém vstupů/výstupů

XI/ON - modulární systém vstupů/výstupů - modulární systém vstupů/výstupů Ať se jedná o řízení pohybů, měření teploty, rychlosti, nebo zaznamenávání proudů a napětí, je rozsah použití pro vzdálené I/O stejně rozsáhlý jako samotné příslušné aplikace.

Více

Desigo CC Integrovaná platforma pro řízení budov. Siemens AG 2015

Desigo CC Integrovaná platforma pro řízení budov. Siemens AG 2015 Integrovaná platforma pro řízení budov Siemens AG 2015 Budoucnost řízení budov Blízká budoucnost budov Připravenost pro připojení Smart-grid Chytrost a plná integrace EU Směrnice pro energetickou náročnost

Více

Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 0,12 až 0,75 kw

Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 0,12 až 0,75 kw Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 0,12 až 0,75 kw Katalog K FM 3-0202 CZ Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 Obsah Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 0,12 kw až 0,75 kw Popis Použití mìnièe 2 Hlavní pøednosti

Více

Senzor teploty. Katalogový list SMT 160-30

Senzor teploty. Katalogový list SMT 160-30 Senzor teploty Katalogový list SMT 160-30 Obsah 1. Úvod strana 2 2. Inteligentní senzor teploty strana 2 3. Vývody a pouzdro strana 4 4. Popis výrobku strana 4 5. Charakteristické údaje strana 5 6. Definice

Více

ŘADOVÉ VENTILY S VYSOKÝM PRŮTOKEM A VELKOU PŘIDANOU HODNOTOU

ŘADOVÉ VENTILY S VYSOKÝM PRŮTOKEM A VELKOU PŘIDANOU HODNOTOU ŘADOVÉ VENTILY SÉRIE V50-53 ŘADOVÉ VENTILY S VYSOKÝM PRŮTOKEM A VELKOU PŘIDANOU HODNOTOU 02 VÝHODNÉ VENTILY V50-53 PŘEDSTAVUJEME NOVOU SÉRII ŘADOVÝCH VENTILŮ V50-53 TECHNICI NORGRENU VYVÍJEJÍ VÝROBKY,

Více

Øešení pro školy. obchod technologiemi. www.tech-store.cz

Øešení pro školy. obchod technologiemi. www.tech-store.cz Øešení pro školy Spoleènost TECH-STORE s.r.o. Èeská republika je spoleènost kapitálovì propojená se spoleèností TECH-STORE Malaysia, která pùsobí od roku 2008 jako mezinárodní distributor komponentù a

Více

BRNO EXHIBITION CENTRE. International Trade Fair of Electrotechnics, Electronics, Automation and Communication Technologies

BRNO EXHIBITION CENTRE. International Trade Fair of Electrotechnics, Electronics, Automation and Communication Technologies final report 2012 BRNO EXHIBITION CENTRE th International Trade Fair of Electrotechnics, Electronics, Automation and Communication Technologies 20. 23. 3. 2012 BRNO EXHIBITION CENTRE Basic statistics of

Více

Infrastruktura pro nabíjení elektromobilů Nabíjecí sloupky Terra

Infrastruktura pro nabíjení elektromobilů Nabíjecí sloupky Terra Produktový leták Infrastruktura pro nabíjení elektromobilů Nabíjecí sloupky Terra Nabíjecí sloupky Terra jsou elegantním řešením pro rychlé nabíjení a jsou konstruovány pro instalace ve vozovém parku majitelů

Více

RSC MARTIA. Volně programovatelné regulátory

RSC MARTIA. Volně programovatelné regulátory Volně programovatelné regulátory Přehled produktové řady POL687.70 Regulátor pro chlazení Volně programovatelný regulátor, 27 I/O Možnost rozšíření I/O (pomocí IO rozšiřujících modulů) Integrované HMI

Více

Chytřejší budovy - proč a jak? Ing. Igor Štverka, MBA

Chytřejší budovy - proč a jak? Ing. Igor Štverka, MBA Chytřejší budovy - proč a jak? Ing. Igor Štverka, MBA Proč chceme chytřejší bydlení? Klid duše zabezpečení kontrola funkcí Funkční komfort zjednodušení činností pohodlné ovládání Inteligentní interakce

Více

Technika, která spojuje šroubovat, osazovat, podávat, montovat

Technika, která spojuje šroubovat, osazovat, podávat, montovat Technika, která spojuje Technika, která spojuje šroubovat, osazovat, podávat, montovat Ruční technika šroubování dobře ovladatelná, ergonomická a mnohostranná Ruční systém šroubování HSP s pneumatickým

Více

Dohled stavu hasicích systémů pro ropné nádrže založený na webu

Dohled stavu hasicích systémů pro ropné nádrže založený na webu Dohled stavu hasicích systémů pro ropné nádrže založený na webu PHOENIX CONTACT, s.r.o. Dornych 47 CZ-617 00 Brno +420 542 213 401 26.10.2016 phoenixcontact.cz Dohled stavu hasicích systémů pro ropné nádrže

Více