Servisní systémy v oblasti Smart Grids

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Servisní systémy v oblasti Smart Grids"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Servisní systémy v oblasti Smart Grids DIPLOMOVÁ PRÁCE Pavel Máša Brno, 2013

2 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval samostatně. Všechny zdroje, prameny a literaturu, které jsem při vypracování používal nebo z nich čerpal, v práci řádně cituji s uvedením úplného odkazu na příslušný zdroj. Vedoucí práce: Mgr. Filip Procházka, Ph.D. ii

3 Poděkování Na tomto místě bych velice rád poděkoval vedoucímu své diplomové práce, Mgr. Filipu Procházkovi, Ph.D., za námět tématu diplomové práce, za odborné vedení a připomínky, které jsem v průběhu její realizace dostával. Rád bych také vyjádřil veliký dík svým rodičům a celé rodině, kteří mi umožnili studovat vysokou školu a podporovali mě po celou tu dobu. Děkuji. iii

4 Shrnutí Tato diplomová práce se zabývá návrhem služeb v oblasti smart gridů, které by bylo možné v budoucnu ve smart gridech realizovat a využívat. Při tom jsou využity metody oboru Service Science, Management, and Engineering. Práce se skládá ze dvou částí. První je teoretická, kde je uveden rozbor smart gridu jeho hlavní komponenty a vlastnosti. Je zde stručně popsána dnešní elektrická síť a je také porovnávána se smart gridem. Dále je zde představena teorie o servisních systémech, která je následně využita ve druhé části. Praktická část obsahuje návrh konkrétních služeb. Ten se skládá z konceptuálního modelu, popisu servisního systému, popisu průběhu služby a business modelu služby. Klíčová slova Smart grid, smart meter, servisní systém, služba, konceptuální model, business model iv

5 Obsah 1 Úvod Úvod do problematiky smart gridů Cíl práce Struktura práce Dnešní sítě Historie elektrárenství v České republice Struktura sítě Hlavní subjekty elektroenergetiky Hromadné dálkové ovládání HDO Problémy stávajících sítí Smart gridy budoucnost Definice Důvody zavedení smart gridů Hlavní prvky smart gridu Technické prvky a technologie Řídící a provozní systémy Dnešní sítě vs. smart gridy Typy účtování Smart gridy v České republice Smart gridy v Evropě Smart gridy ve světě Mapový přehled projektů týkajících se smart gridů Problematické otázky smart gridů Služby servisní systémy Servisní systém Definice Servisní systémy ve smart gridech Služby Struktura návrhů služeb Konceptuální model Business model Služba Koordinované nabíjení elektromobilů a ukládání/odběr elektrické energie do/z elektromobilů Konceptuální model Business model Služba Nabídka tarifů na základě energetického profilu klienta Konceptuální model Business model Závěr Přínos práce Možná budoucí rozšíření...59 Literatura

6 1 Úvod 1.1 Úvod do problematiky smart gridů Smart gridy, neboli tzv. inteligentní sítě, mají v dohledné budoucnosti rozvíjet a vylepšovat stávající elektrizační soustavu. Tato soustava na našem území funguje již mnoho desetiletí. V jistých aspektech začíná dnešní síť zaostávat a zastarávat. Některým technickým prvkům sítě pomalu končí životnost a na řadu tak bude muset přijít jejich obnova. Jiné části sítě jsou zase provozovány na svém maximu a musejí být tedy posilovány o nové, výkonnější. Mluvíme např. o přenosové soustavě, která vede kolísavé množství elektřiny z jiných zemí přes naše území. V posledních letech můžeme sledovat vývoj ve výrobě elektrické energie. Stavějí se nové zdroje, především obnovitelné zdroje energie. Velký rozmach v nedávně době zaznamenala výstavba solárních elektráren (tj. fotovoltaické elektrárny). Mezi další stavějící se obnovitelné zdroje energie můžeme jmenovat větrné a bioplynové elektrárny. Nové elektrárny jsou stavěny tam, kde jsou k tomu vhodné podmínky. Centrální výroba ve velkých elektrárnách (především těch využívající neobnovitelné zdroje energie) je tak doplňována výrobou z různě alokovaných menších zdrojů. Produkce se tímto do jisté míry decentralizuje. S tím vyvstává otázka, jak výrobu a distribuci elektřiny z mnoha zdrojů co nejefektivněji řídit i s ohledem na obtížnost predikce výkonu elektráren využívajících obnovitelné zdroje energie. Na druhé straně, produkci energie musí odpovídat také její spotřeba, neboli lépe řečeno, dle spotřeby energie musí být průběžně upravována výroba. Jelikož zatím neexistuje způsob, kterým by se dala elektrická energie účinně skladovat ve velkém množství, musí se stále udržovat rovnováha mezi spotřebou a výrobou. Jisté formy ukládání energie, které se běžně využívají právě pro vyrovnávání výkyvů v poptávce, známe již dnes. Jedná se o přečerpávací vodní elektrárny, které neuchovávají elektřinu v její čisté formě, ale v podobě naakumulované vody, která je později využitá na opětovnou výrobu elektřiny. Takový způsob je však nákladný (drahá výstavba elektráren) a má omezenou kapacitu. Výzkum na poli akumulace elektřiny (vývoj nových baterií) by mohl přinést zcela novou možnost jejího skladování. Rostou také nároky na získávání a přesnost informací o spotřebě energie. Měření spotřeby elektřiny je jednou z velice důležitých činností. Znalost průběhu poptávky je důležitým vstupem pro predikci budoucí spotřeby a účinné řízení výroby. Přesnější a také častější měření mají zajistit nové typy měřících přístrojů, tzv. smart metery. Jak se rozrůstá síť výrobních zdrojů, rozšiřuje se i pole odběrných míst (spotřebičů). Jedním z příkladů může být rozvoj elektromobilismu. Automobily poháněné elektromotory představují nový druh spotřebičů, které jsou nezanedbatelnými konzumenty elektřiny. 2

7 S rostoucími nároky na řízení procesů výroby, přenosu, distribuce a spotřeby elektrické energie vyvstávají nové situace a problémy, které je nezbytné řešit. Jejich řešení má právě nabídnout koncept moderní elektrické sítě smart grid. 1.2 Cíl práce Hlavním cílem této práce je prozkoumat a představit oblast smart gridů a především navrhnout služby, které by se v budoucnu v tomto odvětví mohly provozovat a využívat. Při analýze oblasti a návrhu služeb je cílem také využít vhodné metody, které nabízí obor Service Science, Management, and Engineering (SSME). Výstupem toho by měla být práce, která v jedné části srozumitelně vysvětlí základní prvky a vlastnosti smart gridů a porovná je s dnešními sítěmi. Budou zde zmíněny jak klady, tak i některé problematické otázky týkající se smart gridů. Výsledkem druhé části práce budou navrhnuté služby. Každá ze služeb bude popsána konceptuálním modelem, který bude doplňovat business model. Pří tvorbě obou těchto modelů budou použity znalosti o servisních systémech a metody oboru SSME. 1.3 Struktura práce Kapitola 2 obsahuje popis dnešní elektrické sítě. Kapitola je uvedena pohledem do historie, jak se energetika vyvíjela v českých zemích, dále představuje hlavní prvky a subjekty sítě a zmiňuje přednost a problémy stávajících sítí. Kapitola 3 se již zaměřuje na smart gridy definuje smart grid a popisuje jeho hlavní prvky. Dále je uvedeno porovnání s dnešními sítěmi, při čemž je kladen důraz na představení vlastností, výhod a možností smart gridů. Část kapitoly je věnována představení projektů o smart gridech, které probíhají u nás i po celém světě. Následuje výčet některých problematických aspektů, které se smart gridů týkají. V kapitole 4 je popsána teorie servisních systémů, která je využívána při tvorbě následujících částí práce. Kapitola 5 obsahuje hlavní část práce dvě navržené služby. V závěrečné kapitole jsou shrnuty přínosy práce a nastíněna možná rozšíření této práce. 3

8 2 Dnešní sítě V této kapitole uvedeme stručnou historii elektroenergetiky v českých zemích, popíšeme základní prvky a aktéry sítě a poukážeme na přednost a některé její problematické aspekty. 2.1 Historie elektrárenství v České republice Historie rozvoje výroby a distribuce elektřiny na našem území sahá na konec 19. století. V roce 1881 postavil T. A. Edison elektrickou centrálu v Brně (jako první v Evropě). O rok později díky Františku Křižíkovi fungovalo prvních sedm obloukových lamp v Praze. Nejprve byla elektřina využívána především k osvětlování veřejných prostranství a až později k pohonu strojů v průmyslu. Postupem času vznikaly závodní elektrárny, které vyráběly a dodávaly elektřinu svým obcím pro veřejné osvětlení. Později i pro spotřebu veřejnosti. První elektrárna byla postavena v roce 1889 v Praze na Žižkově. Toto datum je označováno za počátek systematické elektrifikace českých zemí a za počátek vzniku českého elektrárenství. Počátkem 20. století elektroenergetika masově prorazila v průmyslu a následně se více prosazovala ve všech oblastech běžného života. Koncem 20. let 20. století byly postaveny první větší elektrárny a elektrický proud byl dostupný pro 70 procent obyvatelstva. Na konci 30. let to již bylo 90 procent obyvatel, kteří měli přístup k elektřině. Většina elektřiny se nadále spotřebovávala na osvětlení. V 50. letech již bylo elektrifikováno celé české území. V 60. letech začalo budování sítí o vyšším napětí a propojování s mezinárodními sítěmi. Hlavní přenosová síť (vedení o 400 kv) byla dokončena v 80. letech. Zavádění systému hromadného dálkového ovládání (HDO systém pro dálkovou regulaci spotřeby elektřiny viz kap. 2.4) se na našem území datuje do 60. a 70. let 20. století, kdy se HDO nasazovalo do rozvodných podniků ve velkých městech. Velké rozšíření HDO se uskutečnilo až na přelomu 70. a 80. let. V 80. letech byla dokončena první jaderná elektrárna na našem území. Elektrárna Dukovany byla uvedena do provozu v roce Ve stejné době byla započata stavba naší druhé jaderné elektrárny Temelín. Ta začala dodávat elektřinu do sítě v letech Liberalizace trhu s elektřinou v České republice začala v roce Ale až od roku 2006 si mohou všichni koncoví zákazníci (včetně domácností) svobodně a bezplatně vybrat svého dodavatele elektřiny. Liberalizací trhu se také cena za elektřinu dělí na dvě hlavní části regulovaná a neregulovaná složka. Cena za samotnou elektřinu jako komoditu je neregulovaná, závisí na nabídce jednotlivých obchodníků na trhu. Cenu za dopravu elektřiny od zdrojů k zákazníkům reguluje stát prostřednictvím Energetického regulačního úřadu. V této podkapitole jsem vycházel z [24, 40, 45, 46, 50, 83]. 4

9 2.2 Struktura sítě V této části stručně vysvětlíme, jak vypadá a z čeho se skládá elektrická síť (tj. elektrizační soustava). [27, 28, 83] Elektrizační soustava je vzájemně propojený soubor zařízení pro výrobu, přenos, transformaci a distribuci elektřiny, včetně elektrických přípojek a přímých vedení, a systémů měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky. [28] Elektrizační soustavu dále členíme na přenosovou a distribuční soustavu. Přenosová soustava jsou vedení a zařízení, která pod vysokým napětím (v ČR to je 400 kv a 220 kv, ojediněle 110 kv) přenáší elektrickou energii od elektráren k velkým rozvodnám. Tato soustava nás také propojuje se soustavami sousedních států. V České republice je přibližně 5500 km přenosového vedení. Distribuční soustava navazuje na přenosovou. Jsou to opět vedení a zařízení, která distribuují elektřinu od velkých rozvoden až ke koncovým spotřebitelům. Elektřina je vedena pod nižším napětím 0,4 až 110 kv. Elektrizační soustava má dva druhy komponent. Elektrické vedení a stanice. Mezi vedení patří přenosová a distribuční soustava. Elektrické stanice zahrnují rozvodny, transformovny, rozvaděče, měnírny, aj. Celý tento soubor zařízení musí zajistit také kvalitu přenášené energie. Ta se posuzuje dle frekvence a napětí. Především napětí je proměnlivý parametr, který se musí sledovat a upravovat. 5

10 Schematické znázornění dnešních sítí na následujícím obrázku. Obrázek č. 2.1 Pohled na dnešní elektrické sítě. 1 Pozn.: micro CHP Hlavní subjekty elektroenergetiky Na trhu s elektřinou a chodu celé elektrizační soustavy se podílejí tyto důležité subjekty. Výrobci elektrárny Primární složka celého řetězce. Zajišťuje výrobu elektrické energie. Provozovatel přenosové soustavy Společnost, která provozuje přenosovou soustavu na území naší republiky. V České republice je to výhradně státní společnost ČEPS. Mezi povinnosti provozovatele soustavy patří např.: zajištění přenosu elektřiny po páteřní síti, udržování 1 Obrázek převzat z [2]. 2 mikro CHP (Combined Heat and Power) rozšíření systému kogenerace. Kogenerační jednotky vyrábí elektřinu a teplo v jednom zařízení. Malé (mikro) jednotky jsou obdobou velkých kogeneračních jednotek a jsou uzpůsobené pro použití v domácnostech nebo menších administrativních budovách. Jednotky dokážou poskytovat veškerou energii pro danou budovu. [54] 6

11 kvality elektřiny (frekvence, napětí), udržování výkonové rovnováhy v reálném čase, obnovení provozu, dispečerské řízení. Distributor elektrické energie Distributor energie je společnost, která vlastní oprávnění na provoz a údržbu distribuční soustavy a distribuci elektřiny od výrobního zdroje (elektrárny) ke koncovým spotřebitelům. Území České republiky je rozděleno na tři distribuční oblasti, působí zde tři distributoři energie. Jedná se o firmy ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce a PREdistribuce. Jejich působnost na určitém území republiky je pevně dána, v každé oblasti působí pouze jeden distributor. Klient tedy distributora energie nemůže změnit, je dán lokalitou odběrného místa. Distributoři energie také zajišťují měření spotřeby. Elektroměry (smart metery) mají ve svém vlastnictví a správě. Provádí sběr dat z těchto přístrojů a spolupracují s dodavateli elektřiny (poskytují data za účelem poskytování služeb). Dodavatel elektrické energie Dodavatel je obchodnická společnost, která nakupuje elektřinu na českém nebo zahraničním trhu a dále s ní obchoduje. Zejména ji prodává koncovým spotřebitelům. Od roku 2006 mají klienti (spotřebitelé energie) v České republice možnost si vybrat libovolného dodavatele elektřiny. Distributorská společnost má povinnost propustit elektřinu přes síť ve své správě. Při změně dodavatele energie klient nemusí měnit elektroměr (smart meter). Energetický regulační úřad ERÚ Úřad je orgánem státní správy, který byl zřízen v roce Vykonává dohled nad energetickým průmyslem České republiky prostřednictvím např. těchto činností: výdej licencí pro podnikání v energetických odvětvích, regulace cen, ochrana zájmů zákazníků a spotřebitelů, podpora hospodářské soutěže, aj. Operátor trhu s elektřinou OTE Společnost založená státem (licence udělená od ERÚ), jejíž povinnosti jsou např.: organizování krátkodobého trhu s energiemi (jedná se o elektřinu a plyn) ve spolupráci s ČEPS, zpracovávání a zveřejňování zpráv o trhu s energiemi v ČR, poskytování skutečných hodnot dodávek a odběrů energií účastníkům trhu, zpracovávání zpráv o budoucí očekávané spotřebě energií a další. V této podkapitole jsem vycházel z těchto zdrojů [19, 43, 50, 81, 98]. 2.4 Hromadné dálkové ovládání HDO Jednou z předností české soustavy je využívání systému hromadného dálkového ovládání (HDO). V Evropě byly systémy HDO prvně zaváděny již ve 30. letech 20. st. U nás se tento systém ve velkém měřítku prosadil až začátkem 80. let. 7

12 V evropském srovnání se ale Česká republika může pyšnit velikým rozsahem systému a jeho užíváním na vysoké úrovni. Hromadné dálkové ovládání je způsob řízení odběru elektrické energie na dálku. Jedná se o soubor technických prostředků a zařízení v elektrizační soustavě (např. vysílače signálu v rozvodnách, distribuční a přenosová soustava, elektroměry, přijímače signálu, ), který ovládá na daném území republiky příslušný distributor energie a kterým reguluje zatížení sítě. Reguluje tím spotřebu energie v souladu s výrobou energie. Distributoři energie dálkově a hromadně ovládají určité typy elektrospotřebičů u koncových odběratelů, kteří mají dvoutarifní sazbu. Přepínáním mezi tzv. nízkým a vysokým tarifem zapínají nebo vypínají spotřebiče. Tarify se liší i svými cenami. Přepnutí mezi tarify distributoři provedou vysláním signálu (speciální kód), který je šířen přes běžné vedení energetické sítě. Signál doputuje až k přijímacímu zařízení u odběratele a ten přepne nízký tarif na vysoký nebo naopak. Na změnu tarifu (tedy signály HDO) dokážou reagovat především trvale zapojené spotřebiče mající vyšší spotřebu energie, např. akumulační kamna, bojlery, přímotopy, aj. Signály HDO lze také ovládat veřejné osvětlení, osvětlení dopravních značek, osvětlení budov, aj. Různé signály HDO ovládají různé typy spotřebičů. HDO přináší nesporné výhody v regulaci zátěže. Jde však o prostředek, který umožňuje jednosměrnou komunikaci. Smart gridy přinesou vylepšení. Nové inteligentní měřiče v kombinaci s další technikou umožní obousměrnou komunikaci mezi dodavateli energie a spotřebiteli. V této podkapitole jsem vycházel z [39, 42]. 2.5 Problémy stávajících sítí Dnešní sítě a celkově produkce elektrické energie mají určité nevýhody. Uvádím zde některé pro síť v ČR, mnoho z nich však platí obecně, např. [91, 92, 99]: - nedostatečná kapacita přenosových zařízení na některých místech, nutnost posilovat vedení a budování nového - složitost provozu decentralizovaných obnovitelných zdrojů elektrické energie obtížnost predikce jejich výkonu - přetěžování elektrizační soustavy v ČR tokem elektřiny ze sousedních států ohrožení spolehlivosti provozu, náchylnost k výpadkům - velká závislost na neobnovitelných zdrojích energie vypouštění emisí do ovzduší a jeho znečišťování - končící životnost některých vodičů a izolátorů (životnost cca 40 let) - neodpovídající rozvoj soustav ve srovnání s rostoucím mezinárodním obchodem s elektřinou a rozvojem obnovitelných zdrojů energie výstavba nového vedení je časově náročnější než výstavba např. větrného parku 8

13 - nedostatečné rozšíření informačních technologií v sítí pro podporu jejího provozu - složitost řízení toku energie - pomalá dostupnost informací o spotřebě pro odběratele energie - omezená nabídka tarifů založená na předplácení služeb - omezené zapojení spotřebitelů do sítě jako producentů energie - nízká podpora elektromobility síť dobíjecích stanic, absence speciálních tarifů 9

14 3 Smart gridy budoucnost V této kapitole uvádíme různé definice smart gridu, vysvětlujeme hlavní součásti sítě a důležité technologie. Představujeme významné projekty probíhající v České republice a jinde ve světě. 3.1 Definice Existují různé definice smart gridu, tzv. inteligentní sítě. Záleží na úhlu pohledu, některé zdůrazňují komunikační stránku sítě, jiné celkové její výhody. Uvedeme zde některé z nich. Smart grid je elektrická síť, která využívá digitální a další pokročilé technologie k monitorování a řízení přenosu elektřiny ze všech výrobních zdrojů k uspokojení měnících se požadavků koncových uživatelů na dostupnost elektřiny. Smart grid koordinuje potřeby a schopnosti všech producentů, operátorů sítě, koncových uživatelů a účastníků trhu s elektřinou aby všechny části systému fungovaly tak efektivně, jak je to možné, minimalizuje náklady a dopady na životní prostředí a zároveň maximalizuje spolehlivost, odolnost a stabilitu systému. [84] Další definice smart gridu: Smart grid je elektrická síť, která je schopna inteligentně integrovat chování a jednání všech jejích uživatelů, kteří jsou k ní připojeni výrobci, spotřebitelé a ti, kteří vystupují jako obojí. [56] Jiná formulace definuje smart grid takto: Smart grid je plně automatická elektrická síť, ve které každý uživatel a uzel sítě může být monitorován v reálném čase a ve které je zajištěn obousměrný tok proudu a informací na každý uzel mezi zdrojem (producentem energie) a cílem (klientem). Prostřednictvím rozsáhlého použití distribuované inteligence, širokopásmové komunikace a integrace automatického řídicího systému může smart grid zajistit, že obchodní transakce probíhají v reálném čase stejně jako souvislé propojení a interakce v reálném čase mezi všemi členy celého systému elektrické sítě. [97] Automatizovaná, široce distribuovaná síť dodávající elektřinu Smart grid je charakterizovaná obousměrným tokem elektřiny a informací a bude schopna monitorovat vše od elektráren po preference zákazníků a jednotlivých zařízení. Začleňuje do sítě výhody distribuovaných výpočetních operací a výhody komunikace, které poskytují informace v reálném čase a umožňují téměř okamžité vyrovnání nabídky a poptávky na úrovni zařízení. [86] 10

15 Smart grid je elektrická síť, která využívá informační a komunikační technologie ke sběru a zpracování informací, jako jsou informace o chování dodavatelů a spotřebitelů pro zlepšení účinnosti, spolehlivosti, ekonomiky a udržitelnosti výroby a distribuce elektrické energie a to automatickým způsobem. [72] Tyto informace z jednotlivých definic můžeme shrnout a doplnit tak, že smart grid je elektrická síť, která: - je propojená s komunikační sítí a ty společně umožňují regulovat výrobu a spotřebu elektrické energie v reálném čase - poskytuje obousměrnou komunikaci mezi producenty elektrické energie a spotřebiteli nebo spotřebiči energie - dokáže efektivně řídit výrobu a přenos elektrické energie - eliminuje výkyvy ve výrobě a spotřebě energie - zajišťuje bezpečný provoz celé sítě - bezpečně zapojuje nové distribuované zdroje energie do sítě - dokáže eliminovat následky přírodních katastrof a útoků na síť - nabízí klientům informace o spotřebě, cenách (a jiné) v reálném čase - vytváří prostor pro vznik nových služeb, jako např. využití elektromobilů jako zdroje a úložiště energie. 11

16 Následující obrázek zjednodušeně znázorňuje koncept smart grid. Obrázek 3.1 Pohled na smart grid. 3 Pozn.: micro CHP 4 Vědecké a technické středisko (Joint Research Centre) Evropské komise vytvořilo na svých stránkách interaktivní nástroj o smart gridu. K nahlédnutí je zde: [70] Důvody zavedení smart gridů Důvodů, kvůli kterým se postupně přechází k chytrým sítím, je více. Zde jsou některé z nich: rozvoj decentralizovaných zdrojů energie potřeba vylepšit distribuční a přenosové sítě, připojování a řízení těchto lokálních zdrojů 3 Obrázek převzat z [2]. 4 mikro CHP (Combined Heat and Power) rozšíření systému kogenerace. Kogenerační jednotky vyrábí elektřinu a teplo v jednom zařízení. Malé (mikro) jednotky jsou obdobou velkých kogeneračních jednotek a jsou uzpůsobené pro použití v domácnostech nebo menších administrativních budovách. Jednotky dokážou poskytovat veškerou energii pro danou budovu. [54] 12

17 inovace technologií účinnější výroba (z daných zdrojů získat větší množství energie), minimalizace ztrát při výrobě a přenosu energie zapojení ICT technologií do energetiky efektivnější řízení celé sítě a možnost automatizovat určité úkony zlepšení vztahů se zákazníky větší zapojení spotřebitelů, lepší komunikace a sdílení informací ochrana životního prostředí rozvoj výroby z obnovitelných zdrojů energie, snižování emisí CO2 tlak legislativních nařízení předpisy EU, kterými jsou zavázané její členské státy V této podkapitole jsem vycházel z [21]. 3.2 Hlavní prvky smart gridu V této kapitole uvádíme přehled důležitých technologií, systémů a zařízení, které nacházejí uplatnění ve smart gridu Technické prvky a technologie Smart meter V kontextu smart gridu jde o elektrický měřič, který na straně spotřebitele zaznamenává spotřebu elektrické energie v daných časových intervalech. Měřič je schopný naměřené údaje zasílat po komunikační síti společnosti spravující daný měřič. Smart metery umožňují obousměrnou komunikaci mezi poskytovatelem služeb a spotřebiteli. Smart metery digitální zařízení nahrazují klasické analogové měřicí přístroje (elektroměry). Další vlastnosti smart meteru: schopný v reálném čase zaznamenávat spotřebu energie a údaje poskytovat ostatním prvkům sítě k dalšímu využití (za účelem vyúčtování služeb, ) schopný zaznamenávat tok elektřiny, který jde od spotřebitele směrem do energetické sítě. Pokud např. klient vyrábí elektřinu pomocí fotovoltaických panelů a přebytek elektřiny prodává do sítě, smart meter měří i tuto energii. umožňuje jiné účtování odběru elektřiny přechod k tarifům založených na časových intervalech a aktuální ceně energie umožňuje a usnadňuje použití home energy management systému (viz kap ) v propojení s dalšími inteligentními přístroji (domácí displeje) informuje o aktuální ceně elektřiny, aktuální spotřebě, poskytovateli služeb umožňuje vzdálené odpojení/připojení odběrného místa. 13

18 Technologií, na kterých mohou smart metery komunikovat, je více. Není zvolena jedna jediná, záleží také na místních podmínkách. Pro všechny použité technologie ale musí platit, že budou zajišťovat bezpečnou a spolehlivou komunikaci. Jedná se např. o technologie: satelitní, rádiová, PLC (Power Line Communication, viz níže), aj. V obecné rovině mohou být termínem smart meter označovány i měřiče jiných energií, např. vody, plynu. Vycházel jsem z [9, 31, 41, 72, 76]. Broadband over Powerline BPL (= Power Line Communication, PLC) Širokopásmový obousměrný přenos zpráv po elektrické síti. Ve smart gridech může BPL najít aplikaci takovou, že umožňuje komunikaci se smart metery a poskytovat energ. společnostem obousměrnou komunikaci s uživatelskými zařízeními nebo prvky sítě (např. transformátory). PLC je širší termín, který zahrnuje i úzkopásmový přenos zpráv. [5, 11, 59] Phasor Measurement Units PMU Vysokorychlostní senzory zvané phasor measurement units jsou distribuovány po celé síti, mohou být použity k monitorování kvality elektřiny a v některých případech na dané hodnoty automaticky reagovat. Fázory (phasors) reprezentují křivky střídavého proudu, který v ideálním případě a v reálném čase má všude po síti stejné křivky a co nejvíce tvarem podobné ideálnímu stavu. [72] Virtuální elektrárna Virtuální elektrárna je volné seskupení decentralizovaných výrobních zdrojů elektrické energie, které využívají různé místně dostupné alternativní zdroje pro její výrobu. Jsou to např. větrné elektrárny, malé vodní elektrárny, solární elektrárny, kogenerační jednotky, plynové elektrárny apod. Tento systém propojení více jednotek ve větší celek zajišťuje efektivní výrobu elektřiny v čase a místě spotřeby. Virtuální elektrárny mohou být integrovány do elektrické soustavy a centrálně řízeny prostřednictvím smart gridu, i když jednotlivé výrobní zdroje jsou zpravidla od sebe značně vzdáleny. Z celkového hlediska se pak virtuální elektrárny jeví jako klasické výrobní jednotky (elektrárny), jejichž celkový výkon je dán prostým součtem výkonů jednotlivých výrobních zdrojů. Jsou to zdroje energie, které ve smart gridech hrají důležitou roli. Některé výhody virtuálních elektráren: využití lokálních zdrojů energie zvyšuje soběstačnost v zásobování energií odolnější vůči výpadkům ve výrobě elektřiny oproti centralizované výrobě vyšší bezpečnost vyšší efektivita systému v zásobování energií 14

19 regulace výkonu elektráren dle aktuální spotřeby v síti přes centrální řídicí systém pokrytí výkyvů ve spotřebě (síť ve špičce x mimo špičku) stabilizační funkce Vycházel jsem z [29, 82] Řídící a provozní systémy Home Energy Management System HEMS HEMS je domácí inteligentní systém, který monitoruje tok elektřiny v domácnosti a využívání elektřiny domácími systémy (zařízeními). Systém poskytuje služby pro hospodaření s energií a napomáhá k dosažení úspor a zlepšení energetické účinnosti. HEMS spolupracuje s AMI a dokáže pracovat s jinými dostupnými systémy, např. domácí systém pro skladování energie baterie, elektromobil; osvětlení. Skladba systému z technického hlediska závisí na rozsahu služeb, které systém poskytuje. Důležitým prvkem ale je hardware domácí server. Další prvky např. domácí displeje, senzory rozmístěné po domě, aj. [47] Advanced Metering Infrastructure AMI Infrastruktura, která spojuje měřící a komunikační síť. Celkově jde o systém, který měří, sbírá a zasílá informace o spotřebě elektrické energie klientů danému poskytovateli služeb k jejich analýze a dalšímu použití. Přenáší také různé stavové informace ze smart meterů, které slouží k dalšímu zpracování (pro řešení problémů, tvorbu analýz, ). Tvorba a přenos dat probíhá (téměř) v reálném čase. Infrastruktura celého systému se skládá z mnoha částí, jsou to inteligentní měřiče (smart metery) na straně odběratelů, komunikační síť mezi klienty a poskytovateli služeb, hardware, systémy pro příjem a zpracování dat na straně poskytovatelů (např. MDM systém, viz níže), aj. AMI může využívat pro komunikaci např. technologii BPL. AMI umožňuje obousměrnou komunikaci se smart metery tzn., že tyto měřiče dokážou informace také přijímat a poskytovat dále klientům. Na základě toho mohou spotřebitelé lépe kontrolovat svou spotřebu elektřiny. Energetickým společnostem systém přináší různé výhody, např. přesné odečty spotřeby energie, zpřesnění a vylepšení účtování, snížení nákladů na fyzickou kontrolu měřících zařízení, snadnější detekce krádeží a výpadků elektřiny, podpora pro řízení výroby energie, aj. [8, 76] AMI je jeden z klíčových systémů smart gridu. Meter Data Management MDM Důležitý prvek infrastruktury smart gridu. Jedná se o systém, který dlouhodobě uchovává a spravuje velké množství dat sesbíraných ze smart meterů přes AMI. Systém dále poskytuje data aplikacím, které na jejich základě např. předpovídají budoucí poptávku, tvoří vyúčtování pro klienty nebo vytváří zprávy pro 15

20 řízení sítě. Data, která systém shromažďuje, převážně obsahují informace o spotřebách energií a nastalých událostech na aktivních prvcích v síti, které řídí sběr dat v systému AMI. [7, 8, 53] Demand Response DR Program, který má primárně zajistit rychlé snížení spotřeby energie uživateli v daném čase největšího zatížení sítě za účelem stabilizace spolehlivosti dodávek energie. Volně přeloženo jde o redukci poptávky (demand) v odpovědi (response) na informace od poskytovatele energie (obvykle informace spotřebitelům o aktuálních cenách elektřiny ve špičce). Spotřebitelé mohou svůj odběr energie omezit např. pokud přesunou spuštění některých spotřebičů na pozdější čas. Tento druh řízení zátěže pomocí ovlivnění požadavků na spotřebu energie pomáhá vyrovnávat křivku denního zatížení tak, aby nenastávaly vysoké výkyvy v jejím průběhu. Oproti demand side managementu (viz níže) má DR krátkodobější cíle, ale klade důraz na rychlost. Systém nemusí znamenat snížení celkové spotřeby energie v dlouhodobém horizontu. [4, 23, 72, 86] Demand Side Management DSM Jde o systém řízení, který plánuje, implementuje a monitoruje aktivity, jejichž cílem je ovlivnit návyky spotřebitelů elektrické energie, včetně ovlivnění času a množství odebrané energie. Společnost provozující DSM chce tímto především dosáhnout snížení spotřeby elektřiny během špičky (nejvyšší denní zátěže) nebo aby spotřebitelé určitou část své spotřeby přesunuli do denní doby, kdy je nižší poptávka (např. večerní hodiny). Zavedená opatření nemusí nutné vést k výraznému celkovému snížení spotřeby elektřiny, mohou ale napomoci snížit investice do posílení přenosových a distribučních sítí. Oproti Demand Response programu má DSM komplexnější a dlouhodobý charakter. Je více zaměřen na energetickou efektivnost na straně poptávky (spotřeby). [6, 23, 30] Supervisory Control And Data Acquisition SCADA (neboli dispečerské řízení a sběr dat ) Je to typ průmyslového řídicího systému, který z centrálního místa monitoruje průmyslová zařízení a procesy a umožňují jejich ovládání. Příklady monitorovaných procesů: průmyslové procesy, které řídí výrobu a zpracování procesy přenosu elektrické energie procesy kontrolující dostupnost a spotřebu elektrické energie (např. na nádražích, letištích, ). Vycházel jsem z [63, 64]. 16

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE aneb: z elektrárny ke spotřebiči prof. Úsporný 2 3 Z ELEKTRÁRNY KE SPOTŘEBIČI Abychom mohli využívat pohodlí, které nám nabízí elektřina, potřebujeme ji dostat z elektráren

Více

FUTUREMOTION. Energie zítřka SKUPINA ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný

FUTUREMOTION. Energie zítřka SKUPINA ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný FUTUREMOTION Energie zítřka prof. Úsporný 2 Futur/e/Motion Projektem Futuremotion neboli Energie zítřka se Skupina ČEZ podílí na formování budoucnosti energetiky. Skupina ČEZ v iniciativě FutureMotion

Více

Národní vize Smart Grid

Národní vize Smart Grid Národní vize Smart Grid Smart Life TOP Hotel Praha - 24. ledna 2012 Obsah Aktualizace energetické koncepce - vize EEGI Meber States Initiative Možný vývoj Smart Grid Regulační schopnosti chytrých sítí

Více

DOSAVADNÍ STRATEGIE BYLA DOPLNĚNA O NOVÝ PILÍŘ, KTERÝ UMOŽNÍ, ABY SE ČEZ STAL LEADEREM TAKÉ V INOVACÍCH A SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

DOSAVADNÍ STRATEGIE BYLA DOPLNĚNA O NOVÝ PILÍŘ, KTERÝ UMOŽNÍ, ABY SE ČEZ STAL LEADEREM TAKÉ V INOVACÍCH A SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI 1 DOSAVADNÍ STRATEGIE BYLA DOPLNĚNA O NOVÝ PILÍŘ, KTERÝ UMOŽNÍ, ABY SE ČEZ STAL LEADEREM TAKÉ V INOVACÍCH A SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Vize: Stát se jedničkou na trhu s elektřinou ve střední a jihovýchodní

Více

Význam Inteligentních sítí pro připojování OZE

Význam Inteligentních sítí pro připojování OZE Význam Inteligentních sítí pro připojování OZE Jiří Borkovec, Česká technologická platforma Smart Grid Lunch debate (CHATHAM HOUSE RULE) Hotel Jalta, Václavské nám. 45, Praha 2010 Smart Grid Obsah: 1.

Více

Význam inteligentních sítí pro využívání obnovitelných zdrojů energie

Význam inteligentních sítí pro využívání obnovitelných zdrojů energie Význam inteligentních sítí pro využívání obnovitelných zdrojů energie Konference Energie pro budoucnost, Brno 14.4.2010 Ing. Jiří Borkovec Česká technologická platforma Smart Grid Obsah Definice pojmu

Více

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012 SmartGrid & Smart Metering Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012 Agenda Představení a úvod Změny v chování a využití energetických sítí Nové technologie Smart metering Požadavky EU Zahraniční zkušenosti

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou

Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou Praze CLAM GALLASŮV PALÁC 2.10.2014 Koncept Smart Prahy Vytváření vzájemných synergií mezi různými síťovými odvětvími jako je doprava, energetika, bezpečnost,

Více

Omezená distribuce elektřiny při dlouhodobém výpadku napájení distribuční soustavy z přenosové soustavy ČR

Omezená distribuce elektřiny při dlouhodobém výpadku napájení distribuční soustavy z přenosové soustavy ČR Omezená distribuce elektřiny při dlouhodobém výpadku napájení distribuční soustavy z přenosové soustavy ČR Ing. František Mejta Ing. Milan Moravec mejta@egu.cz moravec@egu.cz www.egu.cz Obsah 1. K problémům

Více

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní Elektrická přípojka nn Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky http://fei1.vsb.cz/kat420 Technická zařízení budov III Fakulta stavební Elektrická přípojka

Více

KOMFORT. Ceník elektřiny pro domácnosti

KOMFORT. Ceník elektřiny pro domácnosti Ceník elektřiny pro domácnosti Platí od 1. 1. 2014 OBSAH Ceny za dodávku a distribuci elektřiny...4 KOMFORT KLASIK 24 + D01d, D02d...6-7 KOMFORT AKU 8 + D25d, D26d...8-9 KOMFORT EMOBILITA + D27d...10-11

Více

AKTIV. Ceník elektřiny pro podnikatele

AKTIV. Ceník elektřiny pro podnikatele AKTIV Ceník elektřiny pro podnikatele Platí od 1. 1. 2014 AKTIV OBSAH Ceny za dodávku a distribuci elektřiny...4 AKTIV KLASIK 24 + C01d, C02d, C03d... 6-7 AKTIV AKU 8 + C25d, C26d... 8-9 AKTIV EMOBILITA

Více

Optimalizace provozních nákladů

Optimalizace provozních nákladů Optimalizace provozních nákladů Představení společnosti Trh s elektrickou energií Trh se zemním plynem Metodologie 21/05/2013 Představení společnosti 3 27 let zkušeností 208 M roční obrat 2012 Pôle Social

Více

Inteligentní energetické sítě - smart grids. EMIL DVORSKÝ, KEE, FEL, ZČU v Plzni

Inteligentní energetické sítě - smart grids. EMIL DVORSKÝ, KEE, FEL, ZČU v Plzni Inteligentní energetické sítě - smart grids EMIL DVORSKÝ, KEE, FEL, ZČU v Plzni Co je inteligentní sít Dánský ostrov Bornholm (42 000 obyvatel) v Baltském moři bude mít díky projektu EcoGrid sponzorovaném

Více

Elektromobilita nejsou jen vozidla na elektřinu

Elektromobilita nejsou jen vozidla na elektřinu Elektromobilita nejsou jen vozidla na elektřinu Ing. Jan Vurm Siemens, s.r.o. Inteligence procesní infrastruktury 20.9.2012 Siemens 2012 IC MOL základ pro individuální dopravu šetrnou k životnímu prostředí

Více

Návrh systému řízení

Návrh systému řízení Návrh systému řízení Jelikož popisované ostrovní systémy využívají zdroje elektrické energie s nestabilní dodávkou elektrické energie, jsou kladeny vysoké nároky na řídicí systém celého ostrovního systému.

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

Elektromobilita jako součást Smart Grids

Elektromobilita jako součást Smart Grids Elektromobilita jako součást Smart Grids Elektromobilita versus SmartGrids Setkání dvou doposud samostatně se vyvíjejících aktivit Spojení je nezbytné Může přinést velice pozitivní efekty Spojení dvou

Více

Šance pohnout světem k čisté energii zítřka

Šance pohnout světem k čisté energii zítřka 1 Nové výzvy Vyčerpávání surovin Priorita ekologie Růst spotřeby Nové příležitosti Nové technologie Nové koncepty podnikání Nová situace ČEZ Velká úspěšná firma Regionální leader Již ne follower, ale leader

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

I. Určené věcné podmínky pro uplatnění cen za distribuci elektřiny odběratelům kategorie C a kategorie D

I. Určené věcné podmínky pro uplatnění cen za distribuci elektřiny odběratelům kategorie C a kategorie D Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2010 ze dne 30. listopadu 2010, kterým se stanovují ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny odběratelům ze sítí nízkého napětí

Více

DRAHOMÍR RUTA, PRE JIŘÍ POLÁK, CACIO Na základě projektu energetické sekce CACIO (pp. Miroslav Vrba, Jiří Štastný, Miroslav Hübner, Josef Fantík,

DRAHOMÍR RUTA, PRE JIŘÍ POLÁK, CACIO Na základě projektu energetické sekce CACIO (pp. Miroslav Vrba, Jiří Štastný, Miroslav Hübner, Josef Fantík, Architektura IT v energetice DRAHOMÍR RUTA, PRE JIŘÍ POLÁK, CACIO Na základě projektu energetické sekce CACIO (pp. Miroslav Vrba, Jiří Štastný, Miroslav Hübner, Josef Fantík, Lukáš Babjak) Architektura

Více

Energeticko-technický inovační klastr, z. s. se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice

Energeticko-technický inovační klastr, z. s. se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice Energeticko-technický inovační klastr, z. s. se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice Optimalizace velikosti jističů a distribučních sazeb u odběrných míst nízkého napětí elektřiny Zákon 458/2000 Sb.-

Více

PILOTNÍ PROJEKT ELEKTROMOBILITA SKUPINY ČEZ. Představení projektu a možností spolupráce

PILOTNÍ PROJEKT ELEKTROMOBILITA SKUPINY ČEZ. Představení projektu a možností spolupráce PILOTNÍ PROJEKT ELEKTROMOBILITA SKUPINY ČEZ Představení projektu a možností spolupráce Agenda A Seznámení se společností a s programem FUTUR/E/MOTION B Projekt Elektromobilita Skupiny ČEZ C Naše nabídka

Více

České Vrbné 1929, České Budějovice Czech Republic, www.wstrends.com. Využití moderních IT technologií v energetice Smart Grids + Smart Metering

České Vrbné 1929, České Budějovice Czech Republic, www.wstrends.com. Využití moderních IT technologií v energetice Smart Grids + Smart Metering České Vrbné 1929, České Budějovice Czech Republic, www.wstrends.com Využití moderních IT technologií v energetice Smart Grids + Smart Metering DEFINICE Smart Grids? zákaznicky orientované sítě, které umožňují

Více

CO JE FUTUREMOTION FUTUREMOTION JE PŘÍPRAVA NA BUDOUCNOST

CO JE FUTUREMOTION FUTUREMOTION JE PŘÍPRAVA NA BUDOUCNOST WWW.FUTUREMOTION.CZ CO JE FUTUREMOTION Projektem Futuremotion, neboli Energie zítřka, se Skupina ČEZ podílí na formování budoucnosti energetiky. Ta se zásadně mění, protože od ní společnost očekává nový

Více

Co by kdyby? Simulační prostředí pro BIG data v energetice. Filip Procházka, Masarykova Univerzita, Mycroft Mind, a.s. filip.prochazka@gmail.

Co by kdyby? Simulační prostředí pro BIG data v energetice. Filip Procházka, Masarykova Univerzita, Mycroft Mind, a.s. filip.prochazka@gmail. Co by kdyby? Simulační prostředí pro BIG data v energetice Filip Procházka, Masarykova Univerzita, Mycroft Mind, a.s. filip.prochazka@gmail.com Úvod: Smart Grids a Smart Metering Změny v energetice Změna

Více

HAVARIJNÍ PLÁN. ERIANTA ENERGY, a. s.

HAVARIJNÍ PLÁN. ERIANTA ENERGY, a. s. HAVARIJNÍ PLÁN LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV ERIANTA ENERGY, a. s. Zpracoval: ERIANTA ENERGY, a. s. Třída Generála Píky 11, Brno, 613 00 S účinností od 1.1.2013 OBSAH ÚVOD 2 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HAVARIJNÍHO

Více

PŘÍPOJKY NN. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

PŘÍPOJKY NN. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky PŘÍPOJKY NN 1. Všeobecné podmínky 2. Druhy přípojek 3. Dodávka elektrické energie 4. Skladba ceny za elektrickou energii

Více

Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech

Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech pro konferenci: ENERGETICKÁ BEZPEČNOST PRAHY & ODPAD JAKO ENERGIE PRAHA 18. 5. 2015 zpracovali: Ing. Milan Hampl, předseda představenstva

Více

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 14/2005 ze dne 30. listopadu 2005, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 14/2005 ze dne 30. listopadu 2005, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb Cenové rozhodnutí ERÚ č. 14/2005 ze dne 30. listopadu 2005, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb Energetický regulační úřad podle 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České

Více

Volební program TOP 09 ENERGETIKA. Jan Husák

Volební program TOP 09 ENERGETIKA. Jan Husák 17/09/2013 Volební program TOP 09 Jan Husák Energetika = klíčová oblast ekonomiky, Přímý vliv na bezpečnost a suverenitu státu. Strategické odvětví - nutnost dlouhodobého politického konsenzu napříč politickým

Více

Novela energetického zákona. Ing. Ladislav Havel

Novela energetického zákona. Ing. Ladislav Havel Novela energetického zákona 1.LIBERALIZAČNÍ BALÍČEK Směrnice 96/92/ES Směrnice 98/30/ES 2. LIBERALIZAČNÍ BALÍČEK Směrnice 2003/54/ES Směrnice 2003/55/ES Nařízení (ES) 1228/2003 o podmínkách přístupu do

Více

Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu

Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu VÁŠ TRADIČNÍ DISTRIBUTOR PLYNU 365 dní v roce 7 dní týdnu 24 hodin denně Snímek 1 Copyright Pražská plynárenská Distribuce, a.s. ZÁKLADNÍ

Více

WIDE AREA MONITORING SYSTÉMY V DISTRIBUČNÍ ENERGETICE CONTROL OF POWER SYSTEMS 2010

WIDE AREA MONITORING SYSTÉMY V DISTRIBUČNÍ ENERGETICE CONTROL OF POWER SYSTEMS 2010 WIDE AREA MONITORING SYSTÉMY V DISTRIBUČNÍ ENERGETICE WAMS ORIENTED TO DISTRIBUTION NETWORKS Antonín Popelka, Petr Marvan AIS spol. s r.o. Brno 9th International Conference CONTROL OF POWER SYSTEMS 2010

Více

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Klimatické změny odpovědnost generací Hotel Dorint Praha Don Giovanni 11.4.2007 Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Tomáš Sýkora ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická

Více

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s.

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. Potenciál úspor a zvyšování účinnosti v energetice v kontextu nových technologií 10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. 0 Energetické

Více

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST 210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 1. července 2011 o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb Energetický regulační úřad stanoví podle

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 503 Digitální učební materiál Autor: Mgr. Pavel Kleibl Datum: 21. 3. 2012 Ročník: 9. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Energie Téma:

Více

DISTRIBUCE ENERGIE A SKUPINA ČEZ ČEZ DISTRIBUCE, A. S. SKUPINA ČEZ

DISTRIBUCE ENERGIE A SKUPINA ČEZ ČEZ DISTRIBUCE, A. S. SKUPINA ČEZ DISTRIBUCE ENERGIE A SKUPINA ČEZ ČEZ DISTRIBUCE, A. S. SKUPINA ČEZ OBSAH CESTY ENERGIE OD ZDROJE K ODBĚRATELI 4 Představujeme společnost ČEZ Distribuce, a. s. 8 Bezpečná distribuce a spolehlivé dodávky

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2014

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2014 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2014 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina)

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a Ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2013 Energetický regulační úřad v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických

Více

Nové směry v řízení ES

Nové směry v řízení ES Nové směry v řízení ES Nové směry v řízení ES Systémy založené na technologii měření synchronních fázorů: WAM - Wide Area Monitoring WAC Wide Area Control WAP - Wide Area Protection Někdy jsou všechny

Více

BeMobility 2.0: Zapojení e-mobility do veřejné dopravy a energetických sítí

BeMobility 2.0: Zapojení e-mobility do veřejné dopravy a energetických sítí BeMobility 2.0: Zapojení e-mobility do veřejné dopravy a energetických sítí Praha, Prag,23.dubna 23. April2013 2013 Mobilita v městské aglomeraci čelí důležitým výzvám Jednotlivé aspekty ekologická stopa"

Více

1 ÚVODNÍ SLOVO 2 CO JSOU TO SMART GRIDS 4 KOMPONENTY SMART GRIDS 6 CHYTRÉ SÍTĚ VE SVĚTĚ 8 CHYTRÁ DOMÁCNOST 10 SMART REGION 12 PŘÍNOSY SMART GRIDS

1 ÚVODNÍ SLOVO 2 CO JSOU TO SMART GRIDS 4 KOMPONENTY SMART GRIDS 6 CHYTRÉ SÍTĚ VE SVĚTĚ 8 CHYTRÁ DOMÁCNOST 10 SMART REGION 12 PŘÍNOSY SMART GRIDS 1 ÚVODNÍ SLOVO 2 CO JSOU TO SMART GRIDS 4 KOMPONENTY SMART GRIDS 6 CHYTRÉ SÍTĚ VE SVĚTĚ 8 CHYTRÁ DOMÁCNOST 10 SMART REGION 12 PŘÍNOSY SMART GRIDS 13 BUDOUCÍ DEN S CHYTROU SÍTÍ ÚVODNÍ SLOVO Elektřina slouží

Více

- 1. VOTUM s.r.o., Jindřišská 939/20, 110 00 Praha 1 info@votum.cz. www.votum.cz

- 1. VOTUM s.r.o., Jindřišská 939/20, 110 00 Praha 1 info@votum.cz. www.votum.cz - architekti energie SolarEdge vyrábí nejpokročilejší generaci invertorů, které účinně eliminují známá omezení ve světě fotovoltaiky. Chytrá DC ASIC technologie a aktivní elektronika umožňuje zvýšit výrobu

Více

Indikátory udržitelné energetiky jako součást EM PORSENNA o.p.s.

Indikátory udržitelné energetiky jako součást EM PORSENNA o.p.s. Indikátory udržitelné energetiky jako součást EM PORSENNA o.p.s. 1 Obsah Energetický management Obecné informace a principy Energetické plánování Příklady z praxe Indikátory udržitelné energetiky Sledování

Více

Rozsáhlé projekty v energetice

Rozsáhlé projekty v energetice Rozsáhlé projekty v energetice Modely a simulace jako základní nástroj plánování a řízení projektu Filip Procházka CEO Mycroft Mind filip.prochazka@mycroftmind.com Jundrovská 618/31, 624 00 Brno, Česká

Více

Obnovitelné zdroje elektrické energie fotovoltaické elektrárny

Obnovitelné zdroje elektrické energie fotovoltaické elektrárny Obnovitelné zdroje elektrické energie fotovoltaické elektrárny Stručný úvod do problematiky Plk.Josef Petrák HZS Královéhradeckého kraje Únor 2011 Legislativní rámec OSN a EU 1.Kjótský protokol (ratifikace

Více

Dotační zpravodaj pro podnikatele. č. 1/2015

Dotační zpravodaj pro podnikatele. č. 1/2015 Dotační zpravodaj pro podnikatele č. 1/2015 Aktuální informace o dění ve světě dotací z fondů EU Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb, Tel: 354

Více

Ceník distribuce a dodávky elektřiny společnosti EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. pro konečné zákazníky kategorie D - domácnosti

Ceník distribuce a dodávky elektřiny společnosti EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. pro konečné zákazníky kategorie D - domácnosti Ceník distribuce a dodávky elektřiny společnosti EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. pro konečné zákazníky kategorie D - domácnosti Platnost ceníku od 1. 1. 2013 Ke stažení na: www.eeikasafranek.cz Společnost EEIKA

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE SYSTÉMY ŘEŠENÍ TECHNOLOGIE. Tepelná čerpadla Akumulace Servis. Fotovoltaika

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE SYSTÉMY ŘEŠENÍ TECHNOLOGIE. Tepelná čerpadla Akumulace Servis. Fotovoltaika OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE SYSTÉMY ŘEŠENÍ TECHNOLOGIE Fotovoltaika Tepelná čerpadla Akumulace Servis FOTOVOLTAIKA BEZ DOTACE cesta k čistému prostředí Hlavní předností tohoto druhu elektráren je, že veškerá

Více

CA Business Service Insight

CA Business Service Insight SPECIFIKACE PRODUKTU: CA Business Service Insight CA Business Service Insight agility made possible Díky produktu CA Business Service Insight budete vědět, které služby jsou v rámci vaší společnosti využívány,

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

VÝKON ZDROJE ENERGIE PRO DOMÁCNOST?

VÝKON ZDROJE ENERGIE PRO DOMÁCNOST? Středoškolská technika 2013 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT VÝKON ZDROJE ENERGIE PRO DOMÁCNOST? Michal Brückner, Miloslav Smutka, Tomáš Hanák VOŠ a SPŠ Studentská 1, Žďár nad

Více

Je Smart Grid bezpečný?

Je Smart Grid bezpečný? Je Smart Grid bezpečný? Petr Paukner petr.paukner@anect.com - člen představenstva Jen pro vnitřní potřebu ANECT a.s. Kontext Moderní Smart Grids potřebují zajistit: Aktivní participaci producentů i konzumentů

Více

SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014

SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014 SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014 Martin Herrmann předseda představenstva, CEO RWE Česká republika STRANA 1 BEZPEČNOST ZÁSOBOVÁNÍ ZEMNÍM PLYNEM JE PRO RWE ABSOLUTNÍ PRIORITOU NÁKUP SKLADOVÁNÍ DISTRIBUCE > Dodávky

Více

Solární systém TOP 1500Wp - 230V

Solární systém TOP 1500Wp - 230V Solární systém TOP 1500Wp - 230V EasySolar pomáhá k vyšší míře energetické nezávislosti na rozvodné síti. Slučuje měnič/nabíječku, solární MPPT regulátor a rozvody střídavého AC proudu včetně jištění do

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

Perspektivy e-mobility VI 24. Března 2015

Perspektivy e-mobility VI 24. Března 2015 ELEKTROMOBILITA SKUPINY ČEZ Perspektivy e-mobility VI 24. Března 2015 ELEKTROMOBILITA ČEZ JE NEJVĚTŠÍM ELEKTROMOBILNÍM PROJEKTEM NEJEN V ČR, ALE I VE STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPĚ Více než 30 elektromobilů

Více

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům)

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům) Popis Snížení spotřeby energie a odstranění plýtvání s energií patří k hlavním cílům Evropské unie. Změna klimatu a energetika je jedním z pěti tematických cílů, které mají být v rámci strategie Evropa

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Postup společného projektu Statutárního města Ostrava a VŠB TU Ostrava, Smart City Ostrava

Postup společného projektu Statutárního města Ostrava a VŠB TU Ostrava, Smart City Ostrava Doc. Ing. Bohumil HORÁK, Ph.D. Ing. Roman PORTUŽÁK, CSc. VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 17.LISTOPADU 15/2172 708 33 OSTRAVA-PORUBA CZECH REPUBLIC TEL.: +420 596 999 314 E-MAIL: BOHUMIL.HORAK@VSB.CZ ROMAN.PORTUZAK@VSB.CZ

Více

Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství. Energie VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE ÚSTAV CHEMICKÉHO INŽENÝRSTVÍ

Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství. Energie VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE ÚSTAV CHEMICKÉHO INŽENÝRSTVÍ Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství Energie VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE ÚSTAV CHEMICKÉHO INŽENÝRSTVÍ Energie Nano a mikro technologie v chemickém inženýrství vyvíjí: Úložiště

Více

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu ICT v hotelnictví a cestovním ruchu Současný CR je stále více závislý na informacích Díky rozvoji ICT se informace stávají dostupnějšími -> roste zájem o individuální CR Informace je základní jednotkou

Více

TEN-E (transevropská energetická síť)

TEN-E (transevropská energetická síť) ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Brno, květen 2014 Ing. Zdeňka Kučerová Porada s kraji 5. 6. 2014 TEN-E (transevropská energetická síť) Legislativa EU NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 347/2013 ze dne

Více

Nové energetické trendy v budovách. Maximum z vaší energie:

Nové energetické trendy v budovách. Maximum z vaší energie: Nové energetické trendy v budovách Maximum z vaší energie: Celosvětové spotřeby energií 31% Průmysl & Infrastruktura < 2% Datacentra &Sítě 18% Budovy 21% Obytné budovy 28% Transport 100% 90% 80% 70% 16%

Více

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha UDRŽITELNÁ DOPRAVA V PRAZE 5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha Jak lze zavádět udržitelnou (čistou) dopravu? Evropská unie (DG TREN) definuje řadu oblastí

Více

Národní priority orientovaného výzkumu pro program DELTA

Národní priority orientovaného výzkumu pro program DELTA Národní priority orientovaného výzkumu pro program DELTA Č.j.: TACR/5520/2015 Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech Oblast Podoblast Cíle VaVaI 1. Využití (aplikace) nových poznatků z oblasti

Více

doc. Ing. Roman Povýšil, CSc. ENERGO-ENVI s.r.o.

doc. Ing. Roman Povýšil, CSc. ENERGO-ENVI s.r.o. doc. Ing. Roman Povýšil, CSc. ENERGO-ENVI s.r.o. Úvod do problematiky Současná energetická spotřeba v České republice je pokryta z více než 50 % domácími zdroji primární energie. Ukazatel dovozní energetické

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce

Aktualizace Státní energetické koncepce Aktualizace Státní energetické koncepce XXIV. Seminář energetiků Valašské Klobouky, 22. 01. 2014 1 Současný stav energetiky Vysoký podíl průmyslu v HDP + průmyslový potenciál, know how - vysoká energetická

Více

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA List/listů: 1/9 Typ právního předpisu Zákon 406/2000 Zákon 458/2000 Vyhláška 150/2001 Změny Číslo předpisu Název právního předpisu právního předpisu Zákon o hospodaření energií Zákon o podmínkách podnikání

Více

Proč se nebát převést elektřinu a plyn

Proč se nebát převést elektřinu a plyn Proč se nebát převést elektřinu a plyn Přečtěte si následující důvody, proč se nebát změnit dodavatele elektřiny nebo plynu. Přijdete na to, že je to úplná hračka a nepodstupujete žádné riziko. Navíc výrazně

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

PREZENTACE SKUPINY LUMEN

PREZENTACE SKUPINY LUMEN WWW.LUMEN.EU PREZENTACE SKUPINY LUMEN ÚNOR 2015 I. SKUPINA LUMEN působí prostřednictvím svých dceřiných společností v České republice, na Slovensku a v Polsku. Individuální projekty provádí i na Balkáně.

Více

Electricity Meters Residential. Landis+Gyr E350 (ZMF/ZFF/ZCF100 S2) Flexibilní modularita Spolehlivost a zaměření na budoucí potřeby

Electricity Meters Residential. Landis+Gyr E350 (ZMF/ZFF/ZCF100 S2) Flexibilní modularita Spolehlivost a zaměření na budoucí potřeby Electricity Meters Residential Landis+Gyr E350 (ZMF/ZFF/ZCF100 S2) Flexibilní modularita Spolehlivost a zaměření na budoucí potřeby Rozšiřitelnost pro budoucí funkce Rozšiřitelnost pro budoucí komunikační

Více

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2008 ze dne 18. listopadu 2008, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

Inteligentní systémy pro řízení elektromobility projekt EDISON, Bornholm (Dánsko)

Inteligentní systémy pro řízení elektromobility projekt EDISON, Bornholm (Dánsko) Inteligentní systémy pro řízení elektromobility projekt EDISON, Bornholm (Dánsko) Inteligence procesní infrastruktury 20.09.2012 - Grand hotel Bohemia, Praha Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky

Více

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing.

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing. ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury 11. května 2010 Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha Ing. František Nedvěd Agenda O společnosti ČD Telematika a.s. Efektivní správa konfigurací

Více

KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ

KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ vypracoval: Tomáš Hodný SMAD Jičín Olešnice u RK čp. 59 517 36 e-mail: tomas.hodny@unet.cz mobilní tel.: 603 701 199 1. Tepelné čerpadlo Ke své seminární práci jsem si

Více

Cena elektrické energie a možnosti snižování nákladů ve vodárenství Ing. Miroslav Tomek VODING HRANICE spol.s.r.o.

Cena elektrické energie a možnosti snižování nákladů ve vodárenství Ing. Miroslav Tomek VODING HRANICE spol.s.r.o. Cena elektrické energie a možnosti snižování nákladů ve vodárenství Ing. Miroslav Tomek VODING HRANICE spol.s.r.o. ÚVOD Bez elektrické energie si dnes nedovedeme představit žádný provoz či objekt. Týká

Více

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Názvosloví a definice odborných termínů doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. VODÁRENSTVÍ Technický obor, který se zabývá jímáním,

Více

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014. Funkce, výhody a nevýhody CZT. Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o.

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014. Funkce, výhody a nevýhody CZT. Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o. DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014 Funkce, výhody a nevýhody CZT Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o. Zdroje tepla Historie rozvoje teplárenství v ČR a jeho současná pozice na energetickém trhu OBDOBÍ

Více

Vliv výroby z obnovitelných zdrojů na stabilitu elektrizační soustavy

Vliv výroby z obnovitelných zdrojů na stabilitu elektrizační soustavy Vliv výroby z obnovitelných zdrojů na stabilitu elektrizační soustavy Petr Horáček 1), Eduard Janeček 2) horacek@fel.cvut.cz, janecek@kky.zcu.cz 1) České vysoké učení v Praze, Fakulta elektrotechnická

Více

STÍNÍCÍ TECHNIKA BUDOUCNOSTI

STÍNÍCÍ TECHNIKA BUDOUCNOSTI DOMÁCÍ AUTOMATIZACE STÍNÍCÍ TECHNIKA BUDOUCNOSTI DANIEL MATĚJKA PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI LG SYSTEM (DIVIZE DOMÁCÍ AUTOMATIZACE) DOMÁCÍ AUTOMATIZACE Zpracování elektoprojektů, domovní fotovoltaické systémy,

Více

ZEMNÍ PLYN A ELEKTŘINA V DOPRAVĚ DEJTE ZELENOU JÍZDĚ NA ZEMNÍ PLYN ČI ELEKTŘINU

ZEMNÍ PLYN A ELEKTŘINA V DOPRAVĚ DEJTE ZELENOU JÍZDĚ NA ZEMNÍ PLYN ČI ELEKTŘINU ZEMNÍ PLYN A ELEKTŘINA V DOPRAVĚ DEJTE ZELENOU JÍZDĚ NA ZEMNÍ PLYN ČI ELEKTŘINU 2 PŘESVĚDČTE SE, PROČ SE VYPLATÍ JEZDIT NA STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN NEBO ELEKTŘINU. STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN (CNG) JE PALIVEM BUDOUCNOSTI

Více

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014 Energetická témata pro IA Jiří Mlynář 7 November 2014 Co nás dnes čeká Představení dopadu energetické politiky Energetické efektivita a možnosti IA REMIT a možnosti IA Page 2 Energetická témata 2 Evropská

Více

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU Sídlo/kancelář: Březinova 42, Brno Pobočka: Místecká 901, Paskov Česká Republika eveco@evecobrno.cz www.evecobrno.cz INTRODUCTION Společnost EVECO

Více

WAMS - zdroj kvalitní ch dat pro analý zý stavu sí tí a pro nové éxpértní sýsté mý

WAMS - zdroj kvalitní ch dat pro analý zý stavu sí tí a pro nové éxpértní sýsté mý WAMS - zdroj kvalitní ch dat pro analý zý stavu sí tí a pro nové éxpértní sýsté mý Daniel Juřík, Antonín Popelka, Petr Marvan AIS spol. s r.o. Brno Wide Area Monitoring Systémy (WAMS) umožňují realizovat

Více

PREZENTACE Monitoring a řídící systémy pro fotovoltaické systémy

PREZENTACE Monitoring a řídící systémy pro fotovoltaické systémy PREZENTACE Monitoring a řídící systémy pro fotovoltaické systémy CÍLE NAŠÍ SPOLEČNOSTI Zůstat nablízku Projektování Implementace podpory Flexibilita Aktualizace podle potřeb zákazníka Vývoj na zakázku

Více

Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce

Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce Fotovoltaický systém pro Téryho chatu Energetická část projektu pro osvětlení Téryho chaty v ostrovním provozu tzn. bez připojení k rozvodné síti ( Technické

Více

Smart City Písek Může okresní město posunout obor Smart Cities? Stavební fórum, 28.5 2015

Smart City Písek Může okresní město posunout obor Smart Cities? Stavební fórum, 28.5 2015 Smart City Písek Může okresní město posunout obor Smart Cities? Radovan Polanský, výkonný ředitel TCP Stavební fórum, 28.5 2015 Město Písek Proč město Písek? ve městě Písku žije 30 093 stálých obyvatel

Více

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti z pohledu energetické účinnosti Seminář: Problematika veřejného osvětlení z pohledu energetického specialisty a poradce EKIS Novotného lávka 5, budova ČSVTS 13. 11. 2013 Obsah Stávající podpora veřejného

Více

Prezentace programu. Tento dokument obsahuje stručný náhled na systém. Max Communicator 9. Program pro podnikovou energetiku. Výrobce a distributor

Prezentace programu. Tento dokument obsahuje stručný náhled na systém. Max Communicator 9. Program pro podnikovou energetiku. Výrobce a distributor Max Communicator 9 prezentace 2014 Prezentace programu Tento dokument obsahuje stručný náhled na systém Max Communicator 9 Program pro podnikovou energetiku Výrobce a distributor Poslední revize 10. dubna

Více

Virtualizace serverů v ČSOB

Virtualizace serverů v ČSOB 5 Shared Experience Technická řešení Virtualizace serverů v ČSOB ČSOB jsme pomohli vybudovat globální evropské data-centrum, ušetřit náklady a zkrátit dobu dodání serverů pro nové aplikace a to díky virtualizaci

Více