Servisní systémy v oblasti Smart Grids

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Servisní systémy v oblasti Smart Grids"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Servisní systémy v oblasti Smart Grids DIPLOMOVÁ PRÁCE Pavel Máša Brno, 2013

2 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval samostatně. Všechny zdroje, prameny a literaturu, které jsem při vypracování používal nebo z nich čerpal, v práci řádně cituji s uvedením úplného odkazu na příslušný zdroj. Vedoucí práce: Mgr. Filip Procházka, Ph.D. ii

3 Poděkování Na tomto místě bych velice rád poděkoval vedoucímu své diplomové práce, Mgr. Filipu Procházkovi, Ph.D., za námět tématu diplomové práce, za odborné vedení a připomínky, které jsem v průběhu její realizace dostával. Rád bych také vyjádřil veliký dík svým rodičům a celé rodině, kteří mi umožnili studovat vysokou školu a podporovali mě po celou tu dobu. Děkuji. iii

4 Shrnutí Tato diplomová práce se zabývá návrhem služeb v oblasti smart gridů, které by bylo možné v budoucnu ve smart gridech realizovat a využívat. Při tom jsou využity metody oboru Service Science, Management, and Engineering. Práce se skládá ze dvou částí. První je teoretická, kde je uveden rozbor smart gridu jeho hlavní komponenty a vlastnosti. Je zde stručně popsána dnešní elektrická síť a je také porovnávána se smart gridem. Dále je zde představena teorie o servisních systémech, která je následně využita ve druhé části. Praktická část obsahuje návrh konkrétních služeb. Ten se skládá z konceptuálního modelu, popisu servisního systému, popisu průběhu služby a business modelu služby. Klíčová slova Smart grid, smart meter, servisní systém, služba, konceptuální model, business model iv

5 Obsah 1 Úvod Úvod do problematiky smart gridů Cíl práce Struktura práce Dnešní sítě Historie elektrárenství v České republice Struktura sítě Hlavní subjekty elektroenergetiky Hromadné dálkové ovládání HDO Problémy stávajících sítí Smart gridy budoucnost Definice Důvody zavedení smart gridů Hlavní prvky smart gridu Technické prvky a technologie Řídící a provozní systémy Dnešní sítě vs. smart gridy Typy účtování Smart gridy v České republice Smart gridy v Evropě Smart gridy ve světě Mapový přehled projektů týkajících se smart gridů Problematické otázky smart gridů Služby servisní systémy Servisní systém Definice Servisní systémy ve smart gridech Služby Struktura návrhů služeb Konceptuální model Business model Služba Koordinované nabíjení elektromobilů a ukládání/odběr elektrické energie do/z elektromobilů Konceptuální model Business model Služba Nabídka tarifů na základě energetického profilu klienta Konceptuální model Business model Závěr Přínos práce Možná budoucí rozšíření...59 Literatura

6 1 Úvod 1.1 Úvod do problematiky smart gridů Smart gridy, neboli tzv. inteligentní sítě, mají v dohledné budoucnosti rozvíjet a vylepšovat stávající elektrizační soustavu. Tato soustava na našem území funguje již mnoho desetiletí. V jistých aspektech začíná dnešní síť zaostávat a zastarávat. Některým technickým prvkům sítě pomalu končí životnost a na řadu tak bude muset přijít jejich obnova. Jiné části sítě jsou zase provozovány na svém maximu a musejí být tedy posilovány o nové, výkonnější. Mluvíme např. o přenosové soustavě, která vede kolísavé množství elektřiny z jiných zemí přes naše území. V posledních letech můžeme sledovat vývoj ve výrobě elektrické energie. Stavějí se nové zdroje, především obnovitelné zdroje energie. Velký rozmach v nedávně době zaznamenala výstavba solárních elektráren (tj. fotovoltaické elektrárny). Mezi další stavějící se obnovitelné zdroje energie můžeme jmenovat větrné a bioplynové elektrárny. Nové elektrárny jsou stavěny tam, kde jsou k tomu vhodné podmínky. Centrální výroba ve velkých elektrárnách (především těch využívající neobnovitelné zdroje energie) je tak doplňována výrobou z různě alokovaných menších zdrojů. Produkce se tímto do jisté míry decentralizuje. S tím vyvstává otázka, jak výrobu a distribuci elektřiny z mnoha zdrojů co nejefektivněji řídit i s ohledem na obtížnost predikce výkonu elektráren využívajících obnovitelné zdroje energie. Na druhé straně, produkci energie musí odpovídat také její spotřeba, neboli lépe řečeno, dle spotřeby energie musí být průběžně upravována výroba. Jelikož zatím neexistuje způsob, kterým by se dala elektrická energie účinně skladovat ve velkém množství, musí se stále udržovat rovnováha mezi spotřebou a výrobou. Jisté formy ukládání energie, které se běžně využívají právě pro vyrovnávání výkyvů v poptávce, známe již dnes. Jedná se o přečerpávací vodní elektrárny, které neuchovávají elektřinu v její čisté formě, ale v podobě naakumulované vody, která je později využitá na opětovnou výrobu elektřiny. Takový způsob je však nákladný (drahá výstavba elektráren) a má omezenou kapacitu. Výzkum na poli akumulace elektřiny (vývoj nových baterií) by mohl přinést zcela novou možnost jejího skladování. Rostou také nároky na získávání a přesnost informací o spotřebě energie. Měření spotřeby elektřiny je jednou z velice důležitých činností. Znalost průběhu poptávky je důležitým vstupem pro predikci budoucí spotřeby a účinné řízení výroby. Přesnější a také častější měření mají zajistit nové typy měřících přístrojů, tzv. smart metery. Jak se rozrůstá síť výrobních zdrojů, rozšiřuje se i pole odběrných míst (spotřebičů). Jedním z příkladů může být rozvoj elektromobilismu. Automobily poháněné elektromotory představují nový druh spotřebičů, které jsou nezanedbatelnými konzumenty elektřiny. 2

7 S rostoucími nároky na řízení procesů výroby, přenosu, distribuce a spotřeby elektrické energie vyvstávají nové situace a problémy, které je nezbytné řešit. Jejich řešení má právě nabídnout koncept moderní elektrické sítě smart grid. 1.2 Cíl práce Hlavním cílem této práce je prozkoumat a představit oblast smart gridů a především navrhnout služby, které by se v budoucnu v tomto odvětví mohly provozovat a využívat. Při analýze oblasti a návrhu služeb je cílem také využít vhodné metody, které nabízí obor Service Science, Management, and Engineering (SSME). Výstupem toho by měla být práce, která v jedné části srozumitelně vysvětlí základní prvky a vlastnosti smart gridů a porovná je s dnešními sítěmi. Budou zde zmíněny jak klady, tak i některé problematické otázky týkající se smart gridů. Výsledkem druhé části práce budou navrhnuté služby. Každá ze služeb bude popsána konceptuálním modelem, který bude doplňovat business model. Pří tvorbě obou těchto modelů budou použity znalosti o servisních systémech a metody oboru SSME. 1.3 Struktura práce Kapitola 2 obsahuje popis dnešní elektrické sítě. Kapitola je uvedena pohledem do historie, jak se energetika vyvíjela v českých zemích, dále představuje hlavní prvky a subjekty sítě a zmiňuje přednost a problémy stávajících sítí. Kapitola 3 se již zaměřuje na smart gridy definuje smart grid a popisuje jeho hlavní prvky. Dále je uvedeno porovnání s dnešními sítěmi, při čemž je kladen důraz na představení vlastností, výhod a možností smart gridů. Část kapitoly je věnována představení projektů o smart gridech, které probíhají u nás i po celém světě. Následuje výčet některých problematických aspektů, které se smart gridů týkají. V kapitole 4 je popsána teorie servisních systémů, která je využívána při tvorbě následujících částí práce. Kapitola 5 obsahuje hlavní část práce dvě navržené služby. V závěrečné kapitole jsou shrnuty přínosy práce a nastíněna možná rozšíření této práce. 3

8 2 Dnešní sítě V této kapitole uvedeme stručnou historii elektroenergetiky v českých zemích, popíšeme základní prvky a aktéry sítě a poukážeme na přednost a některé její problematické aspekty. 2.1 Historie elektrárenství v České republice Historie rozvoje výroby a distribuce elektřiny na našem území sahá na konec 19. století. V roce 1881 postavil T. A. Edison elektrickou centrálu v Brně (jako první v Evropě). O rok později díky Františku Křižíkovi fungovalo prvních sedm obloukových lamp v Praze. Nejprve byla elektřina využívána především k osvětlování veřejných prostranství a až později k pohonu strojů v průmyslu. Postupem času vznikaly závodní elektrárny, které vyráběly a dodávaly elektřinu svým obcím pro veřejné osvětlení. Později i pro spotřebu veřejnosti. První elektrárna byla postavena v roce 1889 v Praze na Žižkově. Toto datum je označováno za počátek systematické elektrifikace českých zemí a za počátek vzniku českého elektrárenství. Počátkem 20. století elektroenergetika masově prorazila v průmyslu a následně se více prosazovala ve všech oblastech běžného života. Koncem 20. let 20. století byly postaveny první větší elektrárny a elektrický proud byl dostupný pro 70 procent obyvatelstva. Na konci 30. let to již bylo 90 procent obyvatel, kteří měli přístup k elektřině. Většina elektřiny se nadále spotřebovávala na osvětlení. V 50. letech již bylo elektrifikováno celé české území. V 60. letech začalo budování sítí o vyšším napětí a propojování s mezinárodními sítěmi. Hlavní přenosová síť (vedení o 400 kv) byla dokončena v 80. letech. Zavádění systému hromadného dálkového ovládání (HDO systém pro dálkovou regulaci spotřeby elektřiny viz kap. 2.4) se na našem území datuje do 60. a 70. let 20. století, kdy se HDO nasazovalo do rozvodných podniků ve velkých městech. Velké rozšíření HDO se uskutečnilo až na přelomu 70. a 80. let. V 80. letech byla dokončena první jaderná elektrárna na našem území. Elektrárna Dukovany byla uvedena do provozu v roce Ve stejné době byla započata stavba naší druhé jaderné elektrárny Temelín. Ta začala dodávat elektřinu do sítě v letech Liberalizace trhu s elektřinou v České republice začala v roce Ale až od roku 2006 si mohou všichni koncoví zákazníci (včetně domácností) svobodně a bezplatně vybrat svého dodavatele elektřiny. Liberalizací trhu se také cena za elektřinu dělí na dvě hlavní části regulovaná a neregulovaná složka. Cena za samotnou elektřinu jako komoditu je neregulovaná, závisí na nabídce jednotlivých obchodníků na trhu. Cenu za dopravu elektřiny od zdrojů k zákazníkům reguluje stát prostřednictvím Energetického regulačního úřadu. V této podkapitole jsem vycházel z [24, 40, 45, 46, 50, 83]. 4

9 2.2 Struktura sítě V této části stručně vysvětlíme, jak vypadá a z čeho se skládá elektrická síť (tj. elektrizační soustava). [27, 28, 83] Elektrizační soustava je vzájemně propojený soubor zařízení pro výrobu, přenos, transformaci a distribuci elektřiny, včetně elektrických přípojek a přímých vedení, a systémů měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky. [28] Elektrizační soustavu dále členíme na přenosovou a distribuční soustavu. Přenosová soustava jsou vedení a zařízení, která pod vysokým napětím (v ČR to je 400 kv a 220 kv, ojediněle 110 kv) přenáší elektrickou energii od elektráren k velkým rozvodnám. Tato soustava nás také propojuje se soustavami sousedních států. V České republice je přibližně 5500 km přenosového vedení. Distribuční soustava navazuje na přenosovou. Jsou to opět vedení a zařízení, která distribuují elektřinu od velkých rozvoden až ke koncovým spotřebitelům. Elektřina je vedena pod nižším napětím 0,4 až 110 kv. Elektrizační soustava má dva druhy komponent. Elektrické vedení a stanice. Mezi vedení patří přenosová a distribuční soustava. Elektrické stanice zahrnují rozvodny, transformovny, rozvaděče, měnírny, aj. Celý tento soubor zařízení musí zajistit také kvalitu přenášené energie. Ta se posuzuje dle frekvence a napětí. Především napětí je proměnlivý parametr, který se musí sledovat a upravovat. 5

10 Schematické znázornění dnešních sítí na následujícím obrázku. Obrázek č. 2.1 Pohled na dnešní elektrické sítě. 1 Pozn.: micro CHP Hlavní subjekty elektroenergetiky Na trhu s elektřinou a chodu celé elektrizační soustavy se podílejí tyto důležité subjekty. Výrobci elektrárny Primární složka celého řetězce. Zajišťuje výrobu elektrické energie. Provozovatel přenosové soustavy Společnost, která provozuje přenosovou soustavu na území naší republiky. V České republice je to výhradně státní společnost ČEPS. Mezi povinnosti provozovatele soustavy patří např.: zajištění přenosu elektřiny po páteřní síti, udržování 1 Obrázek převzat z [2]. 2 mikro CHP (Combined Heat and Power) rozšíření systému kogenerace. Kogenerační jednotky vyrábí elektřinu a teplo v jednom zařízení. Malé (mikro) jednotky jsou obdobou velkých kogeneračních jednotek a jsou uzpůsobené pro použití v domácnostech nebo menších administrativních budovách. Jednotky dokážou poskytovat veškerou energii pro danou budovu. [54] 6

11 kvality elektřiny (frekvence, napětí), udržování výkonové rovnováhy v reálném čase, obnovení provozu, dispečerské řízení. Distributor elektrické energie Distributor energie je společnost, která vlastní oprávnění na provoz a údržbu distribuční soustavy a distribuci elektřiny od výrobního zdroje (elektrárny) ke koncovým spotřebitelům. Území České republiky je rozděleno na tři distribuční oblasti, působí zde tři distributoři energie. Jedná se o firmy ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce a PREdistribuce. Jejich působnost na určitém území republiky je pevně dána, v každé oblasti působí pouze jeden distributor. Klient tedy distributora energie nemůže změnit, je dán lokalitou odběrného místa. Distributoři energie také zajišťují měření spotřeby. Elektroměry (smart metery) mají ve svém vlastnictví a správě. Provádí sběr dat z těchto přístrojů a spolupracují s dodavateli elektřiny (poskytují data za účelem poskytování služeb). Dodavatel elektrické energie Dodavatel je obchodnická společnost, která nakupuje elektřinu na českém nebo zahraničním trhu a dále s ní obchoduje. Zejména ji prodává koncovým spotřebitelům. Od roku 2006 mají klienti (spotřebitelé energie) v České republice možnost si vybrat libovolného dodavatele elektřiny. Distributorská společnost má povinnost propustit elektřinu přes síť ve své správě. Při změně dodavatele energie klient nemusí měnit elektroměr (smart meter). Energetický regulační úřad ERÚ Úřad je orgánem státní správy, který byl zřízen v roce Vykonává dohled nad energetickým průmyslem České republiky prostřednictvím např. těchto činností: výdej licencí pro podnikání v energetických odvětvích, regulace cen, ochrana zájmů zákazníků a spotřebitelů, podpora hospodářské soutěže, aj. Operátor trhu s elektřinou OTE Společnost založená státem (licence udělená od ERÚ), jejíž povinnosti jsou např.: organizování krátkodobého trhu s energiemi (jedná se o elektřinu a plyn) ve spolupráci s ČEPS, zpracovávání a zveřejňování zpráv o trhu s energiemi v ČR, poskytování skutečných hodnot dodávek a odběrů energií účastníkům trhu, zpracovávání zpráv o budoucí očekávané spotřebě energií a další. V této podkapitole jsem vycházel z těchto zdrojů [19, 43, 50, 81, 98]. 2.4 Hromadné dálkové ovládání HDO Jednou z předností české soustavy je využívání systému hromadného dálkového ovládání (HDO). V Evropě byly systémy HDO prvně zaváděny již ve 30. letech 20. st. U nás se tento systém ve velkém měřítku prosadil až začátkem 80. let. 7

12 V evropském srovnání se ale Česká republika může pyšnit velikým rozsahem systému a jeho užíváním na vysoké úrovni. Hromadné dálkové ovládání je způsob řízení odběru elektrické energie na dálku. Jedná se o soubor technických prostředků a zařízení v elektrizační soustavě (např. vysílače signálu v rozvodnách, distribuční a přenosová soustava, elektroměry, přijímače signálu, ), který ovládá na daném území republiky příslušný distributor energie a kterým reguluje zatížení sítě. Reguluje tím spotřebu energie v souladu s výrobou energie. Distributoři energie dálkově a hromadně ovládají určité typy elektrospotřebičů u koncových odběratelů, kteří mají dvoutarifní sazbu. Přepínáním mezi tzv. nízkým a vysokým tarifem zapínají nebo vypínají spotřebiče. Tarify se liší i svými cenami. Přepnutí mezi tarify distributoři provedou vysláním signálu (speciální kód), který je šířen přes běžné vedení energetické sítě. Signál doputuje až k přijímacímu zařízení u odběratele a ten přepne nízký tarif na vysoký nebo naopak. Na změnu tarifu (tedy signály HDO) dokážou reagovat především trvale zapojené spotřebiče mající vyšší spotřebu energie, např. akumulační kamna, bojlery, přímotopy, aj. Signály HDO lze také ovládat veřejné osvětlení, osvětlení dopravních značek, osvětlení budov, aj. Různé signály HDO ovládají různé typy spotřebičů. HDO přináší nesporné výhody v regulaci zátěže. Jde však o prostředek, který umožňuje jednosměrnou komunikaci. Smart gridy přinesou vylepšení. Nové inteligentní měřiče v kombinaci s další technikou umožní obousměrnou komunikaci mezi dodavateli energie a spotřebiteli. V této podkapitole jsem vycházel z [39, 42]. 2.5 Problémy stávajících sítí Dnešní sítě a celkově produkce elektrické energie mají určité nevýhody. Uvádím zde některé pro síť v ČR, mnoho z nich však platí obecně, např. [91, 92, 99]: - nedostatečná kapacita přenosových zařízení na některých místech, nutnost posilovat vedení a budování nového - složitost provozu decentralizovaných obnovitelných zdrojů elektrické energie obtížnost predikce jejich výkonu - přetěžování elektrizační soustavy v ČR tokem elektřiny ze sousedních států ohrožení spolehlivosti provozu, náchylnost k výpadkům - velká závislost na neobnovitelných zdrojích energie vypouštění emisí do ovzduší a jeho znečišťování - končící životnost některých vodičů a izolátorů (životnost cca 40 let) - neodpovídající rozvoj soustav ve srovnání s rostoucím mezinárodním obchodem s elektřinou a rozvojem obnovitelných zdrojů energie výstavba nového vedení je časově náročnější než výstavba např. větrného parku 8

13 - nedostatečné rozšíření informačních technologií v sítí pro podporu jejího provozu - složitost řízení toku energie - pomalá dostupnost informací o spotřebě pro odběratele energie - omezená nabídka tarifů založená na předplácení služeb - omezené zapojení spotřebitelů do sítě jako producentů energie - nízká podpora elektromobility síť dobíjecích stanic, absence speciálních tarifů 9

14 3 Smart gridy budoucnost V této kapitole uvádíme různé definice smart gridu, vysvětlujeme hlavní součásti sítě a důležité technologie. Představujeme významné projekty probíhající v České republice a jinde ve světě. 3.1 Definice Existují různé definice smart gridu, tzv. inteligentní sítě. Záleží na úhlu pohledu, některé zdůrazňují komunikační stránku sítě, jiné celkové její výhody. Uvedeme zde některé z nich. Smart grid je elektrická síť, která využívá digitální a další pokročilé technologie k monitorování a řízení přenosu elektřiny ze všech výrobních zdrojů k uspokojení měnících se požadavků koncových uživatelů na dostupnost elektřiny. Smart grid koordinuje potřeby a schopnosti všech producentů, operátorů sítě, koncových uživatelů a účastníků trhu s elektřinou aby všechny části systému fungovaly tak efektivně, jak je to možné, minimalizuje náklady a dopady na životní prostředí a zároveň maximalizuje spolehlivost, odolnost a stabilitu systému. [84] Další definice smart gridu: Smart grid je elektrická síť, která je schopna inteligentně integrovat chování a jednání všech jejích uživatelů, kteří jsou k ní připojeni výrobci, spotřebitelé a ti, kteří vystupují jako obojí. [56] Jiná formulace definuje smart grid takto: Smart grid je plně automatická elektrická síť, ve které každý uživatel a uzel sítě může být monitorován v reálném čase a ve které je zajištěn obousměrný tok proudu a informací na každý uzel mezi zdrojem (producentem energie) a cílem (klientem). Prostřednictvím rozsáhlého použití distribuované inteligence, širokopásmové komunikace a integrace automatického řídicího systému může smart grid zajistit, že obchodní transakce probíhají v reálném čase stejně jako souvislé propojení a interakce v reálném čase mezi všemi členy celého systému elektrické sítě. [97] Automatizovaná, široce distribuovaná síť dodávající elektřinu Smart grid je charakterizovaná obousměrným tokem elektřiny a informací a bude schopna monitorovat vše od elektráren po preference zákazníků a jednotlivých zařízení. Začleňuje do sítě výhody distribuovaných výpočetních operací a výhody komunikace, které poskytují informace v reálném čase a umožňují téměř okamžité vyrovnání nabídky a poptávky na úrovni zařízení. [86] 10

15 Smart grid je elektrická síť, která využívá informační a komunikační technologie ke sběru a zpracování informací, jako jsou informace o chování dodavatelů a spotřebitelů pro zlepšení účinnosti, spolehlivosti, ekonomiky a udržitelnosti výroby a distribuce elektrické energie a to automatickým způsobem. [72] Tyto informace z jednotlivých definic můžeme shrnout a doplnit tak, že smart grid je elektrická síť, která: - je propojená s komunikační sítí a ty společně umožňují regulovat výrobu a spotřebu elektrické energie v reálném čase - poskytuje obousměrnou komunikaci mezi producenty elektrické energie a spotřebiteli nebo spotřebiči energie - dokáže efektivně řídit výrobu a přenos elektrické energie - eliminuje výkyvy ve výrobě a spotřebě energie - zajišťuje bezpečný provoz celé sítě - bezpečně zapojuje nové distribuované zdroje energie do sítě - dokáže eliminovat následky přírodních katastrof a útoků na síť - nabízí klientům informace o spotřebě, cenách (a jiné) v reálném čase - vytváří prostor pro vznik nových služeb, jako např. využití elektromobilů jako zdroje a úložiště energie. 11

16 Následující obrázek zjednodušeně znázorňuje koncept smart grid. Obrázek 3.1 Pohled na smart grid. 3 Pozn.: micro CHP 4 Vědecké a technické středisko (Joint Research Centre) Evropské komise vytvořilo na svých stránkách interaktivní nástroj o smart gridu. K nahlédnutí je zde: [70] Důvody zavedení smart gridů Důvodů, kvůli kterým se postupně přechází k chytrým sítím, je více. Zde jsou některé z nich: rozvoj decentralizovaných zdrojů energie potřeba vylepšit distribuční a přenosové sítě, připojování a řízení těchto lokálních zdrojů 3 Obrázek převzat z [2]. 4 mikro CHP (Combined Heat and Power) rozšíření systému kogenerace. Kogenerační jednotky vyrábí elektřinu a teplo v jednom zařízení. Malé (mikro) jednotky jsou obdobou velkých kogeneračních jednotek a jsou uzpůsobené pro použití v domácnostech nebo menších administrativních budovách. Jednotky dokážou poskytovat veškerou energii pro danou budovu. [54] 12

17 inovace technologií účinnější výroba (z daných zdrojů získat větší množství energie), minimalizace ztrát při výrobě a přenosu energie zapojení ICT technologií do energetiky efektivnější řízení celé sítě a možnost automatizovat určité úkony zlepšení vztahů se zákazníky větší zapojení spotřebitelů, lepší komunikace a sdílení informací ochrana životního prostředí rozvoj výroby z obnovitelných zdrojů energie, snižování emisí CO2 tlak legislativních nařízení předpisy EU, kterými jsou zavázané její členské státy V této podkapitole jsem vycházel z [21]. 3.2 Hlavní prvky smart gridu V této kapitole uvádíme přehled důležitých technologií, systémů a zařízení, které nacházejí uplatnění ve smart gridu Technické prvky a technologie Smart meter V kontextu smart gridu jde o elektrický měřič, který na straně spotřebitele zaznamenává spotřebu elektrické energie v daných časových intervalech. Měřič je schopný naměřené údaje zasílat po komunikační síti společnosti spravující daný měřič. Smart metery umožňují obousměrnou komunikaci mezi poskytovatelem služeb a spotřebiteli. Smart metery digitální zařízení nahrazují klasické analogové měřicí přístroje (elektroměry). Další vlastnosti smart meteru: schopný v reálném čase zaznamenávat spotřebu energie a údaje poskytovat ostatním prvkům sítě k dalšímu využití (za účelem vyúčtování služeb, ) schopný zaznamenávat tok elektřiny, který jde od spotřebitele směrem do energetické sítě. Pokud např. klient vyrábí elektřinu pomocí fotovoltaických panelů a přebytek elektřiny prodává do sítě, smart meter měří i tuto energii. umožňuje jiné účtování odběru elektřiny přechod k tarifům založených na časových intervalech a aktuální ceně energie umožňuje a usnadňuje použití home energy management systému (viz kap ) v propojení s dalšími inteligentními přístroji (domácí displeje) informuje o aktuální ceně elektřiny, aktuální spotřebě, poskytovateli služeb umožňuje vzdálené odpojení/připojení odběrného místa. 13

18 Technologií, na kterých mohou smart metery komunikovat, je více. Není zvolena jedna jediná, záleží také na místních podmínkách. Pro všechny použité technologie ale musí platit, že budou zajišťovat bezpečnou a spolehlivou komunikaci. Jedná se např. o technologie: satelitní, rádiová, PLC (Power Line Communication, viz níže), aj. V obecné rovině mohou být termínem smart meter označovány i měřiče jiných energií, např. vody, plynu. Vycházel jsem z [9, 31, 41, 72, 76]. Broadband over Powerline BPL (= Power Line Communication, PLC) Širokopásmový obousměrný přenos zpráv po elektrické síti. Ve smart gridech může BPL najít aplikaci takovou, že umožňuje komunikaci se smart metery a poskytovat energ. společnostem obousměrnou komunikaci s uživatelskými zařízeními nebo prvky sítě (např. transformátory). PLC je širší termín, který zahrnuje i úzkopásmový přenos zpráv. [5, 11, 59] Phasor Measurement Units PMU Vysokorychlostní senzory zvané phasor measurement units jsou distribuovány po celé síti, mohou být použity k monitorování kvality elektřiny a v některých případech na dané hodnoty automaticky reagovat. Fázory (phasors) reprezentují křivky střídavého proudu, který v ideálním případě a v reálném čase má všude po síti stejné křivky a co nejvíce tvarem podobné ideálnímu stavu. [72] Virtuální elektrárna Virtuální elektrárna je volné seskupení decentralizovaných výrobních zdrojů elektrické energie, které využívají různé místně dostupné alternativní zdroje pro její výrobu. Jsou to např. větrné elektrárny, malé vodní elektrárny, solární elektrárny, kogenerační jednotky, plynové elektrárny apod. Tento systém propojení více jednotek ve větší celek zajišťuje efektivní výrobu elektřiny v čase a místě spotřeby. Virtuální elektrárny mohou být integrovány do elektrické soustavy a centrálně řízeny prostřednictvím smart gridu, i když jednotlivé výrobní zdroje jsou zpravidla od sebe značně vzdáleny. Z celkového hlediska se pak virtuální elektrárny jeví jako klasické výrobní jednotky (elektrárny), jejichž celkový výkon je dán prostým součtem výkonů jednotlivých výrobních zdrojů. Jsou to zdroje energie, které ve smart gridech hrají důležitou roli. Některé výhody virtuálních elektráren: využití lokálních zdrojů energie zvyšuje soběstačnost v zásobování energií odolnější vůči výpadkům ve výrobě elektřiny oproti centralizované výrobě vyšší bezpečnost vyšší efektivita systému v zásobování energií 14

19 regulace výkonu elektráren dle aktuální spotřeby v síti přes centrální řídicí systém pokrytí výkyvů ve spotřebě (síť ve špičce x mimo špičku) stabilizační funkce Vycházel jsem z [29, 82] Řídící a provozní systémy Home Energy Management System HEMS HEMS je domácí inteligentní systém, který monitoruje tok elektřiny v domácnosti a využívání elektřiny domácími systémy (zařízeními). Systém poskytuje služby pro hospodaření s energií a napomáhá k dosažení úspor a zlepšení energetické účinnosti. HEMS spolupracuje s AMI a dokáže pracovat s jinými dostupnými systémy, např. domácí systém pro skladování energie baterie, elektromobil; osvětlení. Skladba systému z technického hlediska závisí na rozsahu služeb, které systém poskytuje. Důležitým prvkem ale je hardware domácí server. Další prvky např. domácí displeje, senzory rozmístěné po domě, aj. [47] Advanced Metering Infrastructure AMI Infrastruktura, která spojuje měřící a komunikační síť. Celkově jde o systém, který měří, sbírá a zasílá informace o spotřebě elektrické energie klientů danému poskytovateli služeb k jejich analýze a dalšímu použití. Přenáší také různé stavové informace ze smart meterů, které slouží k dalšímu zpracování (pro řešení problémů, tvorbu analýz, ). Tvorba a přenos dat probíhá (téměř) v reálném čase. Infrastruktura celého systému se skládá z mnoha částí, jsou to inteligentní měřiče (smart metery) na straně odběratelů, komunikační síť mezi klienty a poskytovateli služeb, hardware, systémy pro příjem a zpracování dat na straně poskytovatelů (např. MDM systém, viz níže), aj. AMI může využívat pro komunikaci např. technologii BPL. AMI umožňuje obousměrnou komunikaci se smart metery tzn., že tyto měřiče dokážou informace také přijímat a poskytovat dále klientům. Na základě toho mohou spotřebitelé lépe kontrolovat svou spotřebu elektřiny. Energetickým společnostem systém přináší různé výhody, např. přesné odečty spotřeby energie, zpřesnění a vylepšení účtování, snížení nákladů na fyzickou kontrolu měřících zařízení, snadnější detekce krádeží a výpadků elektřiny, podpora pro řízení výroby energie, aj. [8, 76] AMI je jeden z klíčových systémů smart gridu. Meter Data Management MDM Důležitý prvek infrastruktury smart gridu. Jedná se o systém, který dlouhodobě uchovává a spravuje velké množství dat sesbíraných ze smart meterů přes AMI. Systém dále poskytuje data aplikacím, které na jejich základě např. předpovídají budoucí poptávku, tvoří vyúčtování pro klienty nebo vytváří zprávy pro 15

20 řízení sítě. Data, která systém shromažďuje, převážně obsahují informace o spotřebách energií a nastalých událostech na aktivních prvcích v síti, které řídí sběr dat v systému AMI. [7, 8, 53] Demand Response DR Program, který má primárně zajistit rychlé snížení spotřeby energie uživateli v daném čase největšího zatížení sítě za účelem stabilizace spolehlivosti dodávek energie. Volně přeloženo jde o redukci poptávky (demand) v odpovědi (response) na informace od poskytovatele energie (obvykle informace spotřebitelům o aktuálních cenách elektřiny ve špičce). Spotřebitelé mohou svůj odběr energie omezit např. pokud přesunou spuštění některých spotřebičů na pozdější čas. Tento druh řízení zátěže pomocí ovlivnění požadavků na spotřebu energie pomáhá vyrovnávat křivku denního zatížení tak, aby nenastávaly vysoké výkyvy v jejím průběhu. Oproti demand side managementu (viz níže) má DR krátkodobější cíle, ale klade důraz na rychlost. Systém nemusí znamenat snížení celkové spotřeby energie v dlouhodobém horizontu. [4, 23, 72, 86] Demand Side Management DSM Jde o systém řízení, který plánuje, implementuje a monitoruje aktivity, jejichž cílem je ovlivnit návyky spotřebitelů elektrické energie, včetně ovlivnění času a množství odebrané energie. Společnost provozující DSM chce tímto především dosáhnout snížení spotřeby elektřiny během špičky (nejvyšší denní zátěže) nebo aby spotřebitelé určitou část své spotřeby přesunuli do denní doby, kdy je nižší poptávka (např. večerní hodiny). Zavedená opatření nemusí nutné vést k výraznému celkovému snížení spotřeby elektřiny, mohou ale napomoci snížit investice do posílení přenosových a distribučních sítí. Oproti Demand Response programu má DSM komplexnější a dlouhodobý charakter. Je více zaměřen na energetickou efektivnost na straně poptávky (spotřeby). [6, 23, 30] Supervisory Control And Data Acquisition SCADA (neboli dispečerské řízení a sběr dat ) Je to typ průmyslového řídicího systému, který z centrálního místa monitoruje průmyslová zařízení a procesy a umožňují jejich ovládání. Příklady monitorovaných procesů: průmyslové procesy, které řídí výrobu a zpracování procesy přenosu elektrické energie procesy kontrolující dostupnost a spotřebu elektrické energie (např. na nádražích, letištích, ). Vycházel jsem z [63, 64]. 16

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE aneb: z elektrárny ke spotřebiči prof. Úsporný 2 3 Z ELEKTRÁRNY KE SPOTŘEBIČI Abychom mohli využívat pohodlí, které nám nabízí elektřina, potřebujeme ji dostat z elektráren

Více

Zavádění inteligentního měření v EU a ČR.

Zavádění inteligentního měření v EU a ČR. Zavádění inteligentního měření v EU a ČR. Jiří Borkovec, Česká technologická platforma Smart Grid Konference Smart Life, 29.1. 2014 Top Hotelu Praha 2010 Smart Grid Obsah: 1. Smart metering a jeho role

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012 SmartGrid & Smart Metering Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012 Agenda Představení a úvod Změny v chování a využití energetických sítí Nové technologie Smart metering Požadavky EU Zahraniční zkušenosti

Více

PILOTNÍ PROJEKTY SKUPINY ČEZ Z OBLASTI SMART GRIDS

PILOTNÍ PROJEKTY SKUPINY ČEZ Z OBLASTI SMART GRIDS PILOTNÍ PROJEKTY SKUPINY ČEZ Z OBLASTI SMART GRIDS 1 V OBLASTI SMART GRIDS REALIZUJEME DVA PILOTNÍ PROJEKTY Smart Metering AMM Implementace 33 tis. kusů Smart Meters Implementace AMM infrastruktury, propojení

Více

DOSAVADNÍ STRATEGIE BYLA DOPLNĚNA O NOVÝ PILÍŘ, KTERÝ UMOŽNÍ, ABY SE ČEZ STAL LEADEREM TAKÉ V INOVACÍCH A SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

DOSAVADNÍ STRATEGIE BYLA DOPLNĚNA O NOVÝ PILÍŘ, KTERÝ UMOŽNÍ, ABY SE ČEZ STAL LEADEREM TAKÉ V INOVACÍCH A SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI 1 DOSAVADNÍ STRATEGIE BYLA DOPLNĚNA O NOVÝ PILÍŘ, KTERÝ UMOŽNÍ, ABY SE ČEZ STAL LEADEREM TAKÉ V INOVACÍCH A SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Vize: Stát se jedničkou na trhu s elektřinou ve střední a jihovýchodní

Více

FUTUREMOTION. Energie zítřka SKUPINA ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný

FUTUREMOTION. Energie zítřka SKUPINA ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný FUTUREMOTION Energie zítřka prof. Úsporný 2 Futur/e/Motion Projektem Futuremotion neboli Energie zítřka se Skupina ČEZ podílí na formování budoucnosti energetiky. Skupina ČEZ v iniciativě FutureMotion

Více

Význam inteligentních sítí pro využívání obnovitelných zdrojů energie

Význam inteligentních sítí pro využívání obnovitelných zdrojů energie Význam inteligentních sítí pro využívání obnovitelných zdrojů energie Konference Energie pro budoucnost, Brno 14.4.2010 Ing. Jiří Borkovec Česká technologická platforma Smart Grid Obsah Definice pojmu

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG) ABSTRAKT

Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG) ABSTRAKT Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG) ABSTRAKT Na základě analýz a podkladů zpracovaných v letech 2013-2014 byl zpracován Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG), který prošel mezirezortním připomínkovým

Více

Inteligentní města a obce

Inteligentní města a obce aktuální stav a výhled do budoucna Evropská inovační partnerství v rámci inteligentních měst a obcí Sdělení Komise: evropské inovační partnerství (červenec 2012) vznik inovativních řešení v rámci tzv.

Více

OD SMART METERINGU KE SMART BALANCINGU

OD SMART METERINGU KE SMART BALANCINGU OD SMART METERINGU KE SMART BALANCINGU 23. května 2011 Jan Konrád Agenda > Unicorn Systems > Smart Balancing > Řízení strany spotřeby > Záměr pilotního projektu Copyright Unicorn Systems Unicorn Systems

Více

Omezená distribuce elektřiny při dlouhodobém výpadku napájení distribuční soustavy z přenosové soustavy ČR

Omezená distribuce elektřiny při dlouhodobém výpadku napájení distribuční soustavy z přenosové soustavy ČR Omezená distribuce elektřiny při dlouhodobém výpadku napájení distribuční soustavy z přenosové soustavy ČR Ing. František Mejta Ing. Milan Moravec mejta@egu.cz moravec@egu.cz www.egu.cz Obsah 1. K problémům

Více

Národní vize Smart Grid

Národní vize Smart Grid Národní vize Smart Grid Smart Life TOP Hotel Praha - 24. ledna 2012 Obsah Aktualizace energetické koncepce - vize EEGI Meber States Initiative Možný vývoj Smart Grid Regulační schopnosti chytrých sítí

Více

Smart Grid a E-mobilita v prostředí České republiky Ing. Lukáš Radil

Smart Grid a E-mobilita v prostředí České republiky Ing. Lukáš Radil Smart Grid a E-mobilita v prostředí České republiky Ing. Lukáš Radil VUT v Brně, Ústav elektroenergetiky AquaTherm 24.11.2011 Obsah Definice Smart Gridů Problematika Smart Gridů Současné problémy a soustavy

Více

Smart Metering - hloupé dítě nebo namyšlený puberťák?

Smart Metering - hloupé dítě nebo namyšlený puberťák? Smart Metering - hloupé dítě nebo namyšlený puberťák? Aplikace ve spotřebitelském segmentu - očekávání versus realita David Grundel, Generální ředitel Alcatel-Lucent Czech 24. Ledna 2011 Očekávané finanční

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky Smart grids 5. přednáška ZS 2011/2012 Ing. Petr Mareček Počátky, koncept Počátek společné strategie pro rozvoj evropské

Více

Fórum pro udržitelné podnikání, konference dne 20.3.2013

Fórum pro udržitelné podnikání, konference dne 20.3.2013 Presentation Title Fórum pro udržitelné podnikání, konference dne 20.3.2013 Příspěvek pro odpolední diskusi na téma Udržitelnost v oblasti zdrojů energetika Ing. Josef Votruba, konzultant ENVIROS, s.r.o.

Více

Význam Inteligentních sítí pro připojování OZE

Význam Inteligentních sítí pro připojování OZE Význam Inteligentních sítí pro připojování OZE Jiří Borkovec, Česká technologická platforma Smart Grid Lunch debate (CHATHAM HOUSE RULE) Hotel Jalta, Václavské nám. 45, Praha 2010 Smart Grid Obsah: 1.

Více

Perspektivy SMART technologií a jejich uplatnění v blízké budoucnosti. Michal Teršl, T-Systems Czech Republic a.s.

Perspektivy SMART technologií a jejich uplatnění v blízké budoucnosti. Michal Teršl, T-Systems Czech Republic a.s. Perspektivy SMART technologií a jejich uplatnění v blízké budoucnosti Michal Teršl, T-Systems Czech Republic a.s. Smart Metering Požadavky nejsou zcela nové - novým impulsem je větší efektivita Pozor!

Více

Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou

Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou Praze CLAM GALLASŮV PALÁC 2.10.2014 Koncept Smart Prahy Vytváření vzájemných synergií mezi různými síťovými odvětvími jako je doprava, energetika, bezpečnost,

Více

Síťové aspekty integrace OZE. Energie pro budoucnost XVII, Amper 2016 BVV, Brno,

Síťové aspekty integrace OZE. Energie pro budoucnost XVII, Amper 2016 BVV, Brno, Síťové aspekty integrace OZE Energie pro budoucnost XVII, Amper 2016 BVV, Brno, 16. 3. 2016 Obsah Úvod Úvod Vliv na síť Varianty rozvoje Opatření energetiky Shrnutí Úvod: představení EGÚ Brno EGÚ Brno

Více

www.elvac.eu Energie pro budoucnost, MSV 2015 Měření a řízení energetických toků nutný předpoklad pro hospodárnost Jan Grossmann

www.elvac.eu Energie pro budoucnost, MSV 2015 Měření a řízení energetických toků nutný předpoklad pro hospodárnost Jan Grossmann www.elvac.eu Energie pro budoucnost, MSV 2015 Měření a řízení energetických toků nutný předpoklad pro hospodárnost Jan Grossmann Měření a řízení energetických toků (1) V každém objektu nebo komplexu budov

Více

Smart Grid jako integrující myšlenka nových trendů v elektroenergetice

Smart Grid jako integrující myšlenka nových trendů v elektroenergetice Smart Grid jako integrující myšlenka nových trendů v elektroenergetice Konference Smart Life 2014 Stanislav Votruba, M.Sc.RWTH PREdistribuce, a.s. Praha, 29.1.2014 1 Obsah - Představení společnosti - Stávající

Více

DRAHOMÍR RUTA, PRE JIŘÍ POLÁK, CACIO Na základě projektu energetické sekce CACIO (pp. Miroslav Vrba, Jiří Štastný, Miroslav Hübner, Josef Fantík,

DRAHOMÍR RUTA, PRE JIŘÍ POLÁK, CACIO Na základě projektu energetické sekce CACIO (pp. Miroslav Vrba, Jiří Štastný, Miroslav Hübner, Josef Fantík, Architektura IT v energetice DRAHOMÍR RUTA, PRE JIŘÍ POLÁK, CACIO Na základě projektu energetické sekce CACIO (pp. Miroslav Vrba, Jiří Štastný, Miroslav Hübner, Josef Fantík, Lukáš Babjak) Architektura

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky. Hromadné dálkové ovládání - doplnění

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky. Hromadné dálkové ovládání - doplnění České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky Hromadné dálkové ovládání - doplnění 8. přednáška ZS 2010/2011 Ing. Tomáš Sýkora, Ph.D. HDO historické shrnutí tónová

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 25. 2. 2010 2009/2228(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 (PE439.100v01-00) o mobilizaci informačních a komunikačních

Více

Čl. I Vyhláška č. 79/2010 Sb., o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení, se mění takto: 1.

Čl. I Vyhláška č. 79/2010 Sb., o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení, se mění takto: 1. Strana 4977 388 VYHLÁŠKA ze dne 13. listopadu 2012, kterou se mění vyhláška č. 79/2010 Sb., o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení Ministerstvo průmyslu

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

Optimalizace provozních nákladů

Optimalizace provozních nákladů Optimalizace provozních nákladů Představení společnosti Trh s elektrickou energií Trh se zemním plynem Metodologie 21/05/2013 Představení společnosti 3 27 let zkušeností 208 M roční obrat 2012 Pôle Social

Více

Zásobování Šluknovského výběžku elektřinou. Podklady pro poradu

Zásobování Šluknovského výběžku elektřinou. Podklady pro poradu Zásobování Šluknovského výběžku elektřinou Podklady pro poradu Dispozice vedení Varianty řešení 1. 2. 3. 4. 5. 6. Střídavé kabelové vedení 110 kv Stejnosměrné kabelové vedení 110 kv Kompaktní (estetické)

Více

Setkají se výzvy distribuce s očekáváním zákazníka?

Setkají se výzvy distribuce s očekáváním zákazníka? E.ON Czech Setkají se výzvy distribuce s očekáváním zákazníka? Konference Mělník 2013 Globální trendy_ podněty změn energetických systémů Zelená energie Urbanizace Technologický vývoj Individualizace Globalizace

Více

Začněme nejprve srovnáním klasické distribuční sítě a Smart Grids.

Začněme nejprve srovnáním klasické distribuční sítě a Smart Grids. Chytré sítě Koncept Smart Grids neboli chytrých sítí je částí technologie Smart, tj. chytré dodávky energie od výrobce ke spotřebiteli. Celá koncepce Smart představuje tři základní oblasti: Smart Grids

Více

WIDE AREA MONITORING SYSTEM (WAMS) METEL

WIDE AREA MONITORING SYSTEM (WAMS) METEL Synchronní měření Podpora pro Smart Grids AIS spol. s r.o. Brno WIDE AREA MONITORING SYSTEM (WAMS) METEL Profil společnosti AIS spol. s r.o.: Společnost AIS byla založena v roce 1990. Zaměstnanci společnosti

Více

NOVÁ ENERGETICKÁ ŘEŠENÍ JAKO NEDÍLNÁ SOUČÁST CHYTRÝCH MĚST

NOVÁ ENERGETICKÁ ŘEŠENÍ JAKO NEDÍLNÁ SOUČÁST CHYTRÝCH MĚST NOVÁ ENERGETICKÁ ŘEŠENÍ JAKO NEDÍLNÁ SOUČÁST CHYTRÝCH MĚST 14.12.2016 PETR ŠTULC, ČLEN PŘEDSTAVENSTVA A ŘEDITEL ÚSEKU ROZVOJE ČEZ ESCO, a.s. t / obyvatele ENERGIE A JEJÍ ROLE VE MĚSTĚ 75 % energie v EU

Více

PROBÍHAJÍCÍ AKTIVITY Z OBLASTI VĚDY, VÝZKUMU A INOVACÍ VE SKUPINĚ ČEZ. Milan Špatenka, Martin Machek

PROBÍHAJÍCÍ AKTIVITY Z OBLASTI VĚDY, VÝZKUMU A INOVACÍ VE SKUPINĚ ČEZ. Milan Špatenka, Martin Machek PROBÍHAJÍCÍ AKTIVITY Z OBLASTI VĚDY, VÝZKUMU A INOVACÍ VE SKUPINĚ ČEZ Milan Špatenka, Martin Machek PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ ENEREGTIKY 2010: 2020: 3 STRATEGICKÉ SMĚRY, KTERÝMI JDEME Rozšíření možnosti lidí

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost primárně zaměřen na podporu podnikání (zejména MSP) Navazuje na Operační program

Více

ENERGIE PRO BUDOUCNOST X. Efektivní výroba a využití energie. Efektivnost v energetice

ENERGIE PRO BUDOUCNOST X. Efektivní výroba a využití energie. Efektivnost v energetice ENERGIE PRO BUDOUCNOST X Efektivní výroba a využití energie Efektivnost v energetice Brno, MSV, 8.10.2014 Ing. Josef Bubeník Úvodní poznámka Energetická efektivnost není samoúčelným požadavkem, protože

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky Ing. Vladimír Tošovský ministr průmyslu a obchodu Praha, 10. listopadu 2009 Energetický mix v roce 2050 Do roku 2050 se předpokládá posun k vyrovnanému

Více

Smart Grid a komunikační infrastruktura

Smart Grid a komunikační infrastruktura Smart Grid a komunikační infrastruktura Jiří Roubal TECHSYS HW a SW, a.s. Česká Technologická Platforma Smart Grid KONFERENCE SMART LIFE 30. ledna 2013, TOP HOTEL Praha Co je vlastně Smart Grid? Jednoduchá

Více

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní Elektrická přípojka nn Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky http://fei1.vsb.cz/kat420 Technická zařízení budov III Fakulta stavební Elektrická přípojka

Více

Investice do distribučních sítí a nové technologie AMM/SG

Investice do distribučních sítí a nové technologie AMM/SG Investice do distribučních sítí a nové technologie AMM/SG Jiří Kudrnáč Ředitel divize Distribuce ČEZ, a.s. Praha 20.9.2011 2 OBSAH Vývoj investic a poţadavků na připojení Pilotní projekty z oblasti smart

Více

Elektrizační soustava, trh s elektřinou, subjekty na trhu

Elektrizační soustava, trh s elektřinou, subjekty na trhu Elektrizační soustava, trh s elektřinou, subjekty na trhu Jan Švec 2006 LS X15PES - 3 1 Subjekty trhu s elektrickou energií Liberalizace trhu s elektrickou energií specifika trhu: přirozené monopoly, neskladovatelnost

Více

Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016

Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016 26. listopadu 2015 Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016 Regulované ceny elektřiny pro příští rok budou na

Více

Zaměření OP PIK 4 Prioritní osy (PO)

Zaměření OP PIK 4 Prioritní osy (PO) Zaměření OP PIK 4 Prioritní osy (PO) PO 1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace PO 2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a stř. podniků PO 3 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury

Více

Akční plán energetiky Zlínského kraje

Akční plán energetiky Zlínského kraje Akční plán energetiky Zlínského kraje Ing. Miroslava Knotková Zlínský kraj 19/12/2013 Vyhodnocení akčního plánu 2010-2014 Priorita 1 : Podpora efektivního využití energie v majetku ZK 1. Podpora přísnějších

Více

Předpokládaný rozvoj distribuční soustavy E.ON Distribuce, a.s (výhled)

Předpokládaný rozvoj distribuční soustavy E.ON Distribuce, a.s (výhled) Předpokládaný rozvoj distribuční soustavy 2017-2021 (výhled) v souladu s 25 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění, o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změnách

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE Aktuální problémy české energetiky 2. 4. 2013 Výchozí podmínky ČR ČR jako silně průmyslová země Robustní ES (přebytková bilance i infrastruktura) Rozvinutý systém

Více

Nová tarifní struktura v elektroenergetice Ing. Ondřej Touš Energetický regulační úřad

Nová tarifní struktura v elektroenergetice Ing. Ondřej Touš Energetický regulační úřad Nová tarifní struktura v elektroenergetice Ing. Ondřej Touš Energetický regulační úřad Konference Co přinese nová tarifní struktura v elektroenergetice?" Konference ERÚ, MPO - 21. ledna 2016 Projekt Nová

Více

Moderní správa VO a inteligentní VO

Moderní správa VO a inteligentní VO Moderní správa VO a inteligentní VO Budoucnost již dnes? Hynek Bartík Někteří prodejci slibují úspory i 80% Vypínač spoří 100% 2 Minimalizace celkových nákladů co? Co chceme od veřejného osvětlení? Investiční

Více

Elektromobilita nejsou jen vozidla na elektřinu

Elektromobilita nejsou jen vozidla na elektřinu Elektromobilita nejsou jen vozidla na elektřinu Ing. Jan Vurm Siemens, s.r.o. Inteligence procesní infrastruktury 20.9.2012 Siemens 2012 IC MOL základ pro individuální dopravu šetrnou k životnímu prostředí

Více

OTEVÍRÁME DVEŘE NOVÝM MOŽNOSTEM. Jan Svoboda, CTO Luděk Volf, CEO

OTEVÍRÁME DVEŘE NOVÝM MOŽNOSTEM. Jan Svoboda, CTO Luděk Volf, CEO OTEVÍRÁME DVEŘE NOVÝM MOŽNOSTEM Jan Svoboda, CTO Luděk Volf, CEO Energetika v ČR Výhled do blízké budoucnosti Zvyšuje se počet (nestabilních) decentralizovaných zdrojů energie. Ze spotřebitelů energií

Více

Elektromobilita jako součást Smart Grids

Elektromobilita jako součást Smart Grids Elektromobilita jako součást Smart Grids Elektromobilita versus SmartGrids Setkání dvou doposud samostatně se vyvíjejících aktivit Spojení je nezbytné Může přinést velice pozitivní efekty Spojení dvou

Více

Listopad 2015 Jméno Příjmení funkce

Listopad 2015 Jméno Příjmení funkce ENERGETICKÉ ÚSPORY 2. VLNA INVESTIČNÍHO ROZVOJE MĚST A OBCÍ Listopad 2015 Jméno Příjmení funkce ENERGETICKÉ ÚSPORY PŘINÁŠÍ DO ČR V PODOBĚ ALTERNATIVNÍHO SCHÉMATU 80 MLD. KČ EVROPSKÝCH A NÁRODNÍCH PROSTŘEDKŮ

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

CO EMIL ŠKODA V ROCE 1869 NETUŠIL

CO EMIL ŠKODA V ROCE 1869 NETUŠIL CO EMIL ŠKODA V ROCE 1869 NETUŠIL ŠKODA JS STÁLA U ZRODU ČESKOSLOVENSKÉ JADERNÉ VZDĚLANOSTI A PRŮMYSLU Jaderný průmysl se v ČSR rozvíjí od roku 1956, kdy společnost Škoda JS zahájila práce na projektu

Více

Volební program TOP 09 ENERGETIKA. Jan Husák

Volební program TOP 09 ENERGETIKA. Jan Husák 17/09/2013 Volební program TOP 09 Jan Husák Energetika = klíčová oblast ekonomiky, Přímý vliv na bezpečnost a suverenitu státu. Strategické odvětví - nutnost dlouhodobého politického konsenzu napříč politickým

Více

Nové trendy ve využití elektřiny z obnovitelných zdrojů z pohledu legislativy. Amper 2017 Brno, 22. března 2017

Nové trendy ve využití elektřiny z obnovitelných zdrojů z pohledu legislativy. Amper 2017 Brno, 22. března 2017 Nové trendy ve využití elektřiny z obnovitelných zdrojů z pohledu legislativy Amper 2017 Brno, 22. března 2017 Nové možnosti využití elektřiny z obnovitelných zdrojů Přímý prodej elektřiny výrobcem

Více

Petr Štulc Člen představenstva, ředitel úseku produkty a trhy ČEZ ESCO, a.s.

Petr Štulc Člen představenstva, ředitel úseku produkty a trhy ČEZ ESCO, a.s. SOUČASNÉ TRENDY V ENERGETICE 20. 10. 2016 Petr Štulc Člen představenstva, ředitel úseku produkty a trhy ČEZ ESCO, a.s. BUDOUCNOST ENERGETIKY? 1 EVROPSKOU ENERGETIKU DETERMINUJÍ CENY KOMODIT, POLITICKÁ

Více

401/2010 Sb. VYHLÁŠKA

401/2010 Sb. VYHLÁŠKA Systém ASPI - stav k 11.3.2012 do částky 27/2012 Sb. a 14/2012 Sb.m.s. - RA232 Obsah a text 401/2010 Sb. - poslední stav textu 401/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2010 o obsahových náležitostech

Více

401/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 20. prosince 2010

401/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 20. prosince 2010 401/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2010 o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu

Více

Energetická bezpečnost a možnosti zodolnění energetiky

Energetická bezpečnost a možnosti zodolnění energetiky Energetická bezpečnost a možnosti zodolnění energetiky 1 Ing. Dušan Princ, CityPlan spol. s r.o. Spotřeba elektrické energie V posledních desetiletích značně vzrostla spotřeba elektrické energie vlivem

Více

Zkušenosti se současným právním prostředím a energetickou legislativou v ČR

Zkušenosti se současným právním prostředím a energetickou legislativou v ČR Zkušenosti se současným právním prostředím a energetickou legislativou v ČR Seminář Aktuální problémy držitelů licencí související s provozováním FVE a jejich řešení v rámci připravované legislativy Praha,

Více

České Vrbné 1929, České Budějovice Czech Republic, www.wstrends.com. Využití moderních IT technologií v energetice Smart Grids + Smart Metering

České Vrbné 1929, České Budějovice Czech Republic, www.wstrends.com. Využití moderních IT technologií v energetice Smart Grids + Smart Metering České Vrbné 1929, České Budějovice Czech Republic, www.wstrends.com Využití moderních IT technologií v energetice Smart Grids + Smart Metering DEFINICE Smart Grids? zákaznicky orientované sítě, které umožňují

Více

Energetický zákon a další legislativa

Energetický zákon a další legislativa Energetický zákon a další legislativa Energetická legislativa EU Evropská energetická politika patří mezi sdílené politiky. Lze ji definovat jako soubor opatření zaměřených na zásobování energií a stanovení

Více

Program odborných akcí EGÚ Praha Engineering, a.s. PROSINEC.

Program odborných akcí EGÚ Praha Engineering, a.s. PROSINEC. PROSINEC www.egu-prg.cz Cyklus E 2012 POZOR!!! Tentokrát zase v Heyrovského ústavu AV, Praha 8, viz poslední stránka Seminář č. 10 12. 12. 2012 ROZVOJ DISTRIBUOVANÉ VÝROBY V ES A PRINCIPY INTEGRACE. VIRTUÁLNÍ

Více

Snižování překážek větší míry integrace elektřiny vyráběné fotovoltaickou metodou do distribuční sítě

Snižování překážek větší míry integrace elektřiny vyráběné fotovoltaickou metodou do distribuční sítě PROJEKT PV GRID Snižování překážek větší míry integrace elektřiny vyráběné fotovoltaickou metodou do distribuční sítě David Bušek 18.3.2014 1 Hlavní cíl: Snížit překážky bránící vyššímu zastoupení fotovoltaických

Více

Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika. prosinec 2017

Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika. prosinec 2017 Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika prosinec 2017 Výzva III programu Úspory 2 Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo III. výzvu programu Úspory. Program je určen všem podnikům, které

Více

Přechod na virtuální infrastrukturu

Přechod na virtuální infrastrukturu Přechod na virtuální infrastrukturu Tomáš Halman, ANECT a.s. Virtualizace 4. 3. 2009, Praha Obsah prezentace Virtualizace s VMware Infrastructure (obecné přínosy) Případová studie implementace pro dceřinou

Více

I. Určené věcné podmínky pro uplatnění cen za distribuci elektřiny odběratelům kategorie C a kategorie D

I. Určené věcné podmínky pro uplatnění cen za distribuci elektřiny odběratelům kategorie C a kategorie D Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. X/2015 ze dne XX. listopadu 2015, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí Energetický

Více

Energetické cíle ČR v evropském

Energetické cíle ČR v evropském kontextu kontextu 1 Vrcholové strategické cíle ASEK Energetická bezpečnost Bezpečnost dodávek energie Odolnost proti poruchám Konkurenceschopnost Bezpečnost Konkurenceschopné ceny pro průmysl Sociální

Více

Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu

Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu VÁŠ TRADIČNÍ DISTRIBUTOR PLYNU 365 dní v roce 7 dní týdnu 24 hodin denně Snímek 1 Copyright Pražská plynárenská Distribuce, a.s. ZÁKLADNÍ

Více

Příležitosti využití solární energetiky v Jihomoravském kraji

Příležitosti využití solární energetiky v Jihomoravském kraji Příležitosti využití solární energetiky v Jihomoravském kraji ALIES, 14.9. 2016 Mgr. Pavel Doucha Doucha Šikola advokáti s.r.o. Obsah 1/ Nové podmínky provozu domácích výroben do 10 kw 2/ Uplatnění FVE

Více

I. Určené věcné podmínky pro uplatnění cen zajišťování distribuce elektřiny odběratelům kategorie C a kategorie D

I. Určené věcné podmínky pro uplatnění cen zajišťování distribuce elektřiny odběratelům kategorie C a kategorie D Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. XX/2016 ze dne XX. listopadu 2016, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí Energetický

Více

Bezpečná integrace OZE do ES ČR. Tisková konference ČSRES dne 10.3.2010

Bezpečná integrace OZE do ES ČR. Tisková konference ČSRES dne 10.3.2010 Bezpečná integrace OZE do ES ČR Tisková konference ČSRES dne 10.3.2010 Obsah 1. Úvod 2. Studie EGÚ Připojování OZE do ES ČR 3. Pokrytí zatížení ES ČR jednotlivými typy zdrojů 4. Současný stav vyřizování

Více

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Evropská politika, směrnice a regulace Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Ing. Michael ten Donkelaar ENVIROS, s.r.o. 1 Obsah Energetická politika EU Energetický balíček

Více

Budoucnost české energetiky. Akademie věd ČR

Budoucnost české energetiky. Akademie věd ČR Budoucnost české energetiky Václav Pačes Akademie věd ČR Nezávislá energetická komise (NEK) se m.j. zabývala těmito oblastmi 1. Jak snížit energetickou náročnost ČR 2. Jak uspokojit rozvoj společnosti

Více

Územní energetická koncepce Pardubického kraje. Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016

Územní energetická koncepce Pardubického kraje. Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016 Územní energetická koncepce Pardubického kraje Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016 Energetická koncepce Povinnost zpracování energetické koncepce zavádí pro Českou republiku, resp.

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Strana 2914 Sbírka zákonů č. 232 / 2015 Částka 96 232 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Vláda nařizuje podle 3 odst. 7 a 4 odst. 9 zákona

Více

Popis technologií rodinné domy Zelený Zlonín Hybridní fotovoltaická elektrárna

Popis technologií rodinné domy Zelený Zlonín Hybridní fotovoltaická elektrárna Popis technologií rodinné domy Zelený Zlonín Hybridní fotovoltaická elektrárna 1. Popis funkce hybridní fotovoltaické elektrárny Hybridní fotovoltaická elektrárna, dále jen HFVE, má výhodu oproti běžným

Více

17. 10. 2014 Pavel Kraják

17. 10. 2014 Pavel Kraják ZÁKONY A DALŠÍ PŘEDPISY PRO ELEKTROENERGETIKU A JEJICH VZTAH K TECHNICKÝM NORMÁM 17. 10. 2014 Pavel Kraják LEGISLATIVA - PŘEHLED Zákon č. 458/2000 Sb. Vyhláška č. 51/2006 Sb. Vyhláška č. 82/2011 Sb. Vyhláška

Více

Energeticko-technický inovační klastr, z. s. se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice

Energeticko-technický inovační klastr, z. s. se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice Energeticko-technický inovační klastr, z. s. se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice Optimalizace velikosti jističů a distribučních sazeb u odběrných míst nízkého napětí elektřiny Zákon 458/2000 Sb.-

Více

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví v energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví Úvod do energetické politiky EU Energetická bezpečnost Vnitřní trh energií Důsledky

Více

Vypínací, frekvenční a regulační plán, vazby a význam pro PPS ČEPS, a.s.

Vypínací, frekvenční a regulační plán, vazby a význam pro PPS ČEPS, a.s. Vypínací, frekvenční a regulační plán, vazby a význam pro PPS ČEPS, a.s. Ing. Miroslav Prokop Vedoucí odboru Hlavní dispečer ČEPS, a.s Seminář AEM Aktualizace vyhlášky o stavech nouze Praha 24.6.2009 Obsah

Více

AKTIV. Ceník elektřiny pro podnikatele

AKTIV. Ceník elektřiny pro podnikatele AKTIV Ceník elektřiny pro podnikatele Platí od 1. 1. 2014 AKTIV OBSAH Ceny za dodávku a distribuci elektřiny...4 AKTIV KLASIK 24 + C01d, C02d, C03d... 6-7 AKTIV AKU 8 + C25d, C26d... 8-9 AKTIV EMOBILITA

Více

KOMFORT. Ceník elektřiny pro domácnosti

KOMFORT. Ceník elektřiny pro domácnosti Ceník elektřiny pro domácnosti Platí od 1. 1. 2014 OBSAH Ceny za dodávku a distribuci elektřiny...4 KOMFORT KLASIK 24 + D01d, D02d...6-7 KOMFORT AKU 8 + D25d, D26d...8-9 KOMFORT EMOBILITA + D27d...10-11

Více

Energetický regulační

Energetický regulační Energetický regulační ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD ROČNÍK 15 V JIHLAVĚ 27. 11. 2015 ČÁSTKA 9/2015 OBSAH: str. 1. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2015 ze dne 26. listopadu 2015, kterým

Více

ELEKTROMOBILITA. Řízený rozvoj a standardizace elektromobility v ČR Praha, 24. ledna 2012 Jiří Polák, ESJP Jiří Dudorkin, Ernst&Young

ELEKTROMOBILITA. Řízený rozvoj a standardizace elektromobility v ČR Praha, 24. ledna 2012 Jiří Polák, ESJP Jiří Dudorkin, Ernst&Young ELEKTROMOBILITA Řízený rozvoj a standardizace elektromobility v ČR Praha, 24. ledna 2012 Jiří Polák, ESJP Jiří Dudorkin, Ernst&Young Koordinovaný rozvoj elektromobility Rozvoj elektromobility je třeba

Více

Územní energetická koncepce Zlínského kraje

Územní energetická koncepce Zlínského kraje Územní energetická koncepce Zlínského kraje 1. Nahrazuje Směrnici 2006/32/ES, o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách a o zrušení směrnice 93/76/EHS 2. Nahrazuje Směrnici

Více

Smart Grid E.ON Czech

Smart Grid E.ON Czech Smart Grid E.ON Czech David Šafář Trendy evropské energetiky II. Praha, 24.5.2011 Klíčové aspekty energetiky - rok 2011 Měnící se energetický mix Nárůst výkonu volatilních obnovitelných zdrojů (slunce,

Více

Efekt kogenerační jednotky v provozních nákladech podniku

Efekt kogenerační jednotky v provozních nákladech podniku Efekt kogenerační jednotky v provozních nákladech podniku 4. 10. 2016 AmperGeneration Amper Holding komplexní služby v energetice Zajištění dodávek elektrické energie pro všechny skupiny odběratelů Výkup

Více

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s.

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. Potenciál úspor a zvyšování účinnosti v energetice v kontextu nových technologií 10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. 0 Energetické

Více

I. Určené věcné podmínky pro uplatnění cen za distribuci elektřiny konečným zákazníkům kategorie C a kategorie D

I. Určené věcné podmínky pro uplatnění cen za distribuci elektřiny konečným zákazníkům kategorie C a kategorie D Cenové rozhodnutí ERÚ č. 15/2005 ze dne 30. listopadu 2005, kterým se stanovují pevné ceny distribuce elektřiny konečným zákazníkům ze sítí nízkého napětí Energetický regulační úřad podle 2c zákona č.

Více

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Klimatické změny odpovědnost generací Hotel Dorint Praha Don Giovanni 11.4.2007 Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Tomáš Sýkora ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická

Více

Cena elektrické energie ve vodárenství

Cena elektrické energie ve vodárenství Cena ve vodárenství Ing. Miroslav Tomek VODING HRANICE spol. s r.o. ÚVOD Elektrická energie je potřebná snad ve všech zařízeních se kterými přicházíme do styku. Cena ovlivňuje celou ekonomiku a tedy i

Více

Zdeněk Hanáček Aplikace pro chytré s ítě - nedílná s oučást chytrého města Siemens s.r.o. 2016

Zdeněk Hanáček Aplikace pro chytré s ítě - nedílná s oučást chytrého města Siemens s.r.o. 2016 Zdeněk Hanáček Aplikace pro chytré sítě - nedílná součást chytrého města Siemens s.r.o. 2016 Co je chytrý region/město? Počasí Data & Analytika Smart Government Inteligentní zdravotnictví Chytré budovy

Více

Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky - elektřina

Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky - elektřina Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky - elektřina Zelené veřejné zakázky jsou dobrovolným nástrojem. Tento dokument stanoví kritéria EU pro zelené veřejné zakázky na skupinu produktů elektřina. Podrobné

Více

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY V OBLASTI PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJE SÍTÍ VLIV DECENTRALIZACE ZDROJŮ ELEKTRICKÉ ENERGIE. 10. června 2016 Ing. Václav Kropáček, Ph.D.

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY V OBLASTI PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJE SÍTÍ VLIV DECENTRALIZACE ZDROJŮ ELEKTRICKÉ ENERGIE. 10. června 2016 Ing. Václav Kropáček, Ph.D. AKTUÁLNÍ PROBLÉMY V OBLASTI PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJE SÍTÍ VLIV DECENTRALIZACE ZDROJŮ ELEKTRICKÉ ENERGIE 10. června 2016 Ing. Václav Kropáček, Ph.D. HLAVNÍ VÝZVY PRO ČEZ DISTRIBUCE POTŘEBA INOVATIVNÍHO PŘÍSTUPU

Více

Přehled sazeb a cen. pro zákazníky kategorie C Podnikatelé. distribuce elektřiny. E.ON Distribuce, a.s. E.ON Distribuce, a.s.

Přehled sazeb a cen. pro zákazníky kategorie C Podnikatelé. distribuce elektřiny. E.ON Distribuce, a.s. E.ON Distribuce, a.s. Přehled sazeb a cen E.ON Distribuce, a.s. F. A. Gerstnera 2151/6 370 49 České Budějovice Zákaznická linka T 840 111 333 Poruchová služba - elektřina T 800 22 55 77 Poruchová služba - plyn T 1239 distribuce

Více

Podmínky integrace větrné energie do energetiky ČR 4. Vetrna energie v CR 2008

Podmínky integrace větrné energie do energetiky ČR 4. Vetrna energie v CR 2008 Podmínky integrace větrné energie do energetiky ČR 4. Vetrna energie v CR 2008 Marián Belyuš, sekce Strategie, ČEPS Obsah Představení ČEPS Aktuální stav obnovitelných zdrojů (RES) v EU Aktuální stav v

Více