Servisní systémy v oblasti Smart Grids

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Servisní systémy v oblasti Smart Grids"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Servisní systémy v oblasti Smart Grids DIPLOMOVÁ PRÁCE Pavel Máša Brno, 2013

2 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval samostatně. Všechny zdroje, prameny a literaturu, které jsem při vypracování používal nebo z nich čerpal, v práci řádně cituji s uvedením úplného odkazu na příslušný zdroj. Vedoucí práce: Mgr. Filip Procházka, Ph.D. ii

3 Poděkování Na tomto místě bych velice rád poděkoval vedoucímu své diplomové práce, Mgr. Filipu Procházkovi, Ph.D., za námět tématu diplomové práce, za odborné vedení a připomínky, které jsem v průběhu její realizace dostával. Rád bych také vyjádřil veliký dík svým rodičům a celé rodině, kteří mi umožnili studovat vysokou školu a podporovali mě po celou tu dobu. Děkuji. iii

4 Shrnutí Tato diplomová práce se zabývá návrhem služeb v oblasti smart gridů, které by bylo možné v budoucnu ve smart gridech realizovat a využívat. Při tom jsou využity metody oboru Service Science, Management, and Engineering. Práce se skládá ze dvou částí. První je teoretická, kde je uveden rozbor smart gridu jeho hlavní komponenty a vlastnosti. Je zde stručně popsána dnešní elektrická síť a je také porovnávána se smart gridem. Dále je zde představena teorie o servisních systémech, která je následně využita ve druhé části. Praktická část obsahuje návrh konkrétních služeb. Ten se skládá z konceptuálního modelu, popisu servisního systému, popisu průběhu služby a business modelu služby. Klíčová slova Smart grid, smart meter, servisní systém, služba, konceptuální model, business model iv

5 Obsah 1 Úvod Úvod do problematiky smart gridů Cíl práce Struktura práce Dnešní sítě Historie elektrárenství v České republice Struktura sítě Hlavní subjekty elektroenergetiky Hromadné dálkové ovládání HDO Problémy stávajících sítí Smart gridy budoucnost Definice Důvody zavedení smart gridů Hlavní prvky smart gridu Technické prvky a technologie Řídící a provozní systémy Dnešní sítě vs. smart gridy Typy účtování Smart gridy v České republice Smart gridy v Evropě Smart gridy ve světě Mapový přehled projektů týkajících se smart gridů Problematické otázky smart gridů Služby servisní systémy Servisní systém Definice Servisní systémy ve smart gridech Služby Struktura návrhů služeb Konceptuální model Business model Služba Koordinované nabíjení elektromobilů a ukládání/odběr elektrické energie do/z elektromobilů Konceptuální model Business model Služba Nabídka tarifů na základě energetického profilu klienta Konceptuální model Business model Závěr Přínos práce Možná budoucí rozšíření...59 Literatura

6 1 Úvod 1.1 Úvod do problematiky smart gridů Smart gridy, neboli tzv. inteligentní sítě, mají v dohledné budoucnosti rozvíjet a vylepšovat stávající elektrizační soustavu. Tato soustava na našem území funguje již mnoho desetiletí. V jistých aspektech začíná dnešní síť zaostávat a zastarávat. Některým technickým prvkům sítě pomalu končí životnost a na řadu tak bude muset přijít jejich obnova. Jiné části sítě jsou zase provozovány na svém maximu a musejí být tedy posilovány o nové, výkonnější. Mluvíme např. o přenosové soustavě, která vede kolísavé množství elektřiny z jiných zemí přes naše území. V posledních letech můžeme sledovat vývoj ve výrobě elektrické energie. Stavějí se nové zdroje, především obnovitelné zdroje energie. Velký rozmach v nedávně době zaznamenala výstavba solárních elektráren (tj. fotovoltaické elektrárny). Mezi další stavějící se obnovitelné zdroje energie můžeme jmenovat větrné a bioplynové elektrárny. Nové elektrárny jsou stavěny tam, kde jsou k tomu vhodné podmínky. Centrální výroba ve velkých elektrárnách (především těch využívající neobnovitelné zdroje energie) je tak doplňována výrobou z různě alokovaných menších zdrojů. Produkce se tímto do jisté míry decentralizuje. S tím vyvstává otázka, jak výrobu a distribuci elektřiny z mnoha zdrojů co nejefektivněji řídit i s ohledem na obtížnost predikce výkonu elektráren využívajících obnovitelné zdroje energie. Na druhé straně, produkci energie musí odpovídat také její spotřeba, neboli lépe řečeno, dle spotřeby energie musí být průběžně upravována výroba. Jelikož zatím neexistuje způsob, kterým by se dala elektrická energie účinně skladovat ve velkém množství, musí se stále udržovat rovnováha mezi spotřebou a výrobou. Jisté formy ukládání energie, které se běžně využívají právě pro vyrovnávání výkyvů v poptávce, známe již dnes. Jedná se o přečerpávací vodní elektrárny, které neuchovávají elektřinu v její čisté formě, ale v podobě naakumulované vody, která je později využitá na opětovnou výrobu elektřiny. Takový způsob je však nákladný (drahá výstavba elektráren) a má omezenou kapacitu. Výzkum na poli akumulace elektřiny (vývoj nových baterií) by mohl přinést zcela novou možnost jejího skladování. Rostou také nároky na získávání a přesnost informací o spotřebě energie. Měření spotřeby elektřiny je jednou z velice důležitých činností. Znalost průběhu poptávky je důležitým vstupem pro predikci budoucí spotřeby a účinné řízení výroby. Přesnější a také častější měření mají zajistit nové typy měřících přístrojů, tzv. smart metery. Jak se rozrůstá síť výrobních zdrojů, rozšiřuje se i pole odběrných míst (spotřebičů). Jedním z příkladů může být rozvoj elektromobilismu. Automobily poháněné elektromotory představují nový druh spotřebičů, které jsou nezanedbatelnými konzumenty elektřiny. 2

7 S rostoucími nároky na řízení procesů výroby, přenosu, distribuce a spotřeby elektrické energie vyvstávají nové situace a problémy, které je nezbytné řešit. Jejich řešení má právě nabídnout koncept moderní elektrické sítě smart grid. 1.2 Cíl práce Hlavním cílem této práce je prozkoumat a představit oblast smart gridů a především navrhnout služby, které by se v budoucnu v tomto odvětví mohly provozovat a využívat. Při analýze oblasti a návrhu služeb je cílem také využít vhodné metody, které nabízí obor Service Science, Management, and Engineering (SSME). Výstupem toho by měla být práce, která v jedné části srozumitelně vysvětlí základní prvky a vlastnosti smart gridů a porovná je s dnešními sítěmi. Budou zde zmíněny jak klady, tak i některé problematické otázky týkající se smart gridů. Výsledkem druhé části práce budou navrhnuté služby. Každá ze služeb bude popsána konceptuálním modelem, který bude doplňovat business model. Pří tvorbě obou těchto modelů budou použity znalosti o servisních systémech a metody oboru SSME. 1.3 Struktura práce Kapitola 2 obsahuje popis dnešní elektrické sítě. Kapitola je uvedena pohledem do historie, jak se energetika vyvíjela v českých zemích, dále představuje hlavní prvky a subjekty sítě a zmiňuje přednost a problémy stávajících sítí. Kapitola 3 se již zaměřuje na smart gridy definuje smart grid a popisuje jeho hlavní prvky. Dále je uvedeno porovnání s dnešními sítěmi, při čemž je kladen důraz na představení vlastností, výhod a možností smart gridů. Část kapitoly je věnována představení projektů o smart gridech, které probíhají u nás i po celém světě. Následuje výčet některých problematických aspektů, které se smart gridů týkají. V kapitole 4 je popsána teorie servisních systémů, která je využívána při tvorbě následujících částí práce. Kapitola 5 obsahuje hlavní část práce dvě navržené služby. V závěrečné kapitole jsou shrnuty přínosy práce a nastíněna možná rozšíření této práce. 3

8 2 Dnešní sítě V této kapitole uvedeme stručnou historii elektroenergetiky v českých zemích, popíšeme základní prvky a aktéry sítě a poukážeme na přednost a některé její problematické aspekty. 2.1 Historie elektrárenství v České republice Historie rozvoje výroby a distribuce elektřiny na našem území sahá na konec 19. století. V roce 1881 postavil T. A. Edison elektrickou centrálu v Brně (jako první v Evropě). O rok později díky Františku Křižíkovi fungovalo prvních sedm obloukových lamp v Praze. Nejprve byla elektřina využívána především k osvětlování veřejných prostranství a až později k pohonu strojů v průmyslu. Postupem času vznikaly závodní elektrárny, které vyráběly a dodávaly elektřinu svým obcím pro veřejné osvětlení. Později i pro spotřebu veřejnosti. První elektrárna byla postavena v roce 1889 v Praze na Žižkově. Toto datum je označováno za počátek systematické elektrifikace českých zemí a za počátek vzniku českého elektrárenství. Počátkem 20. století elektroenergetika masově prorazila v průmyslu a následně se více prosazovala ve všech oblastech běžného života. Koncem 20. let 20. století byly postaveny první větší elektrárny a elektrický proud byl dostupný pro 70 procent obyvatelstva. Na konci 30. let to již bylo 90 procent obyvatel, kteří měli přístup k elektřině. Většina elektřiny se nadále spotřebovávala na osvětlení. V 50. letech již bylo elektrifikováno celé české území. V 60. letech začalo budování sítí o vyšším napětí a propojování s mezinárodními sítěmi. Hlavní přenosová síť (vedení o 400 kv) byla dokončena v 80. letech. Zavádění systému hromadného dálkového ovládání (HDO systém pro dálkovou regulaci spotřeby elektřiny viz kap. 2.4) se na našem území datuje do 60. a 70. let 20. století, kdy se HDO nasazovalo do rozvodných podniků ve velkých městech. Velké rozšíření HDO se uskutečnilo až na přelomu 70. a 80. let. V 80. letech byla dokončena první jaderná elektrárna na našem území. Elektrárna Dukovany byla uvedena do provozu v roce Ve stejné době byla započata stavba naší druhé jaderné elektrárny Temelín. Ta začala dodávat elektřinu do sítě v letech Liberalizace trhu s elektřinou v České republice začala v roce Ale až od roku 2006 si mohou všichni koncoví zákazníci (včetně domácností) svobodně a bezplatně vybrat svého dodavatele elektřiny. Liberalizací trhu se také cena za elektřinu dělí na dvě hlavní části regulovaná a neregulovaná složka. Cena za samotnou elektřinu jako komoditu je neregulovaná, závisí na nabídce jednotlivých obchodníků na trhu. Cenu za dopravu elektřiny od zdrojů k zákazníkům reguluje stát prostřednictvím Energetického regulačního úřadu. V této podkapitole jsem vycházel z [24, 40, 45, 46, 50, 83]. 4

9 2.2 Struktura sítě V této části stručně vysvětlíme, jak vypadá a z čeho se skládá elektrická síť (tj. elektrizační soustava). [27, 28, 83] Elektrizační soustava je vzájemně propojený soubor zařízení pro výrobu, přenos, transformaci a distribuci elektřiny, včetně elektrických přípojek a přímých vedení, a systémů měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky. [28] Elektrizační soustavu dále členíme na přenosovou a distribuční soustavu. Přenosová soustava jsou vedení a zařízení, která pod vysokým napětím (v ČR to je 400 kv a 220 kv, ojediněle 110 kv) přenáší elektrickou energii od elektráren k velkým rozvodnám. Tato soustava nás také propojuje se soustavami sousedních států. V České republice je přibližně 5500 km přenosového vedení. Distribuční soustava navazuje na přenosovou. Jsou to opět vedení a zařízení, která distribuují elektřinu od velkých rozvoden až ke koncovým spotřebitelům. Elektřina je vedena pod nižším napětím 0,4 až 110 kv. Elektrizační soustava má dva druhy komponent. Elektrické vedení a stanice. Mezi vedení patří přenosová a distribuční soustava. Elektrické stanice zahrnují rozvodny, transformovny, rozvaděče, měnírny, aj. Celý tento soubor zařízení musí zajistit také kvalitu přenášené energie. Ta se posuzuje dle frekvence a napětí. Především napětí je proměnlivý parametr, který se musí sledovat a upravovat. 5

10 Schematické znázornění dnešních sítí na následujícím obrázku. Obrázek č. 2.1 Pohled na dnešní elektrické sítě. 1 Pozn.: micro CHP Hlavní subjekty elektroenergetiky Na trhu s elektřinou a chodu celé elektrizační soustavy se podílejí tyto důležité subjekty. Výrobci elektrárny Primární složka celého řetězce. Zajišťuje výrobu elektrické energie. Provozovatel přenosové soustavy Společnost, která provozuje přenosovou soustavu na území naší republiky. V České republice je to výhradně státní společnost ČEPS. Mezi povinnosti provozovatele soustavy patří např.: zajištění přenosu elektřiny po páteřní síti, udržování 1 Obrázek převzat z [2]. 2 mikro CHP (Combined Heat and Power) rozšíření systému kogenerace. Kogenerační jednotky vyrábí elektřinu a teplo v jednom zařízení. Malé (mikro) jednotky jsou obdobou velkých kogeneračních jednotek a jsou uzpůsobené pro použití v domácnostech nebo menších administrativních budovách. Jednotky dokážou poskytovat veškerou energii pro danou budovu. [54] 6

11 kvality elektřiny (frekvence, napětí), udržování výkonové rovnováhy v reálném čase, obnovení provozu, dispečerské řízení. Distributor elektrické energie Distributor energie je společnost, která vlastní oprávnění na provoz a údržbu distribuční soustavy a distribuci elektřiny od výrobního zdroje (elektrárny) ke koncovým spotřebitelům. Území České republiky je rozděleno na tři distribuční oblasti, působí zde tři distributoři energie. Jedná se o firmy ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce a PREdistribuce. Jejich působnost na určitém území republiky je pevně dána, v každé oblasti působí pouze jeden distributor. Klient tedy distributora energie nemůže změnit, je dán lokalitou odběrného místa. Distributoři energie také zajišťují měření spotřeby. Elektroměry (smart metery) mají ve svém vlastnictví a správě. Provádí sběr dat z těchto přístrojů a spolupracují s dodavateli elektřiny (poskytují data za účelem poskytování služeb). Dodavatel elektrické energie Dodavatel je obchodnická společnost, která nakupuje elektřinu na českém nebo zahraničním trhu a dále s ní obchoduje. Zejména ji prodává koncovým spotřebitelům. Od roku 2006 mají klienti (spotřebitelé energie) v České republice možnost si vybrat libovolného dodavatele elektřiny. Distributorská společnost má povinnost propustit elektřinu přes síť ve své správě. Při změně dodavatele energie klient nemusí měnit elektroměr (smart meter). Energetický regulační úřad ERÚ Úřad je orgánem státní správy, který byl zřízen v roce Vykonává dohled nad energetickým průmyslem České republiky prostřednictvím např. těchto činností: výdej licencí pro podnikání v energetických odvětvích, regulace cen, ochrana zájmů zákazníků a spotřebitelů, podpora hospodářské soutěže, aj. Operátor trhu s elektřinou OTE Společnost založená státem (licence udělená od ERÚ), jejíž povinnosti jsou např.: organizování krátkodobého trhu s energiemi (jedná se o elektřinu a plyn) ve spolupráci s ČEPS, zpracovávání a zveřejňování zpráv o trhu s energiemi v ČR, poskytování skutečných hodnot dodávek a odběrů energií účastníkům trhu, zpracovávání zpráv o budoucí očekávané spotřebě energií a další. V této podkapitole jsem vycházel z těchto zdrojů [19, 43, 50, 81, 98]. 2.4 Hromadné dálkové ovládání HDO Jednou z předností české soustavy je využívání systému hromadného dálkového ovládání (HDO). V Evropě byly systémy HDO prvně zaváděny již ve 30. letech 20. st. U nás se tento systém ve velkém měřítku prosadil až začátkem 80. let. 7

12 V evropském srovnání se ale Česká republika může pyšnit velikým rozsahem systému a jeho užíváním na vysoké úrovni. Hromadné dálkové ovládání je způsob řízení odběru elektrické energie na dálku. Jedná se o soubor technických prostředků a zařízení v elektrizační soustavě (např. vysílače signálu v rozvodnách, distribuční a přenosová soustava, elektroměry, přijímače signálu, ), který ovládá na daném území republiky příslušný distributor energie a kterým reguluje zatížení sítě. Reguluje tím spotřebu energie v souladu s výrobou energie. Distributoři energie dálkově a hromadně ovládají určité typy elektrospotřebičů u koncových odběratelů, kteří mají dvoutarifní sazbu. Přepínáním mezi tzv. nízkým a vysokým tarifem zapínají nebo vypínají spotřebiče. Tarify se liší i svými cenami. Přepnutí mezi tarify distributoři provedou vysláním signálu (speciální kód), který je šířen přes běžné vedení energetické sítě. Signál doputuje až k přijímacímu zařízení u odběratele a ten přepne nízký tarif na vysoký nebo naopak. Na změnu tarifu (tedy signály HDO) dokážou reagovat především trvale zapojené spotřebiče mající vyšší spotřebu energie, např. akumulační kamna, bojlery, přímotopy, aj. Signály HDO lze také ovládat veřejné osvětlení, osvětlení dopravních značek, osvětlení budov, aj. Různé signály HDO ovládají různé typy spotřebičů. HDO přináší nesporné výhody v regulaci zátěže. Jde však o prostředek, který umožňuje jednosměrnou komunikaci. Smart gridy přinesou vylepšení. Nové inteligentní měřiče v kombinaci s další technikou umožní obousměrnou komunikaci mezi dodavateli energie a spotřebiteli. V této podkapitole jsem vycházel z [39, 42]. 2.5 Problémy stávajících sítí Dnešní sítě a celkově produkce elektrické energie mají určité nevýhody. Uvádím zde některé pro síť v ČR, mnoho z nich však platí obecně, např. [91, 92, 99]: - nedostatečná kapacita přenosových zařízení na některých místech, nutnost posilovat vedení a budování nového - složitost provozu decentralizovaných obnovitelných zdrojů elektrické energie obtížnost predikce jejich výkonu - přetěžování elektrizační soustavy v ČR tokem elektřiny ze sousedních států ohrožení spolehlivosti provozu, náchylnost k výpadkům - velká závislost na neobnovitelných zdrojích energie vypouštění emisí do ovzduší a jeho znečišťování - končící životnost některých vodičů a izolátorů (životnost cca 40 let) - neodpovídající rozvoj soustav ve srovnání s rostoucím mezinárodním obchodem s elektřinou a rozvojem obnovitelných zdrojů energie výstavba nového vedení je časově náročnější než výstavba např. větrného parku 8

13 - nedostatečné rozšíření informačních technologií v sítí pro podporu jejího provozu - složitost řízení toku energie - pomalá dostupnost informací o spotřebě pro odběratele energie - omezená nabídka tarifů založená na předplácení služeb - omezené zapojení spotřebitelů do sítě jako producentů energie - nízká podpora elektromobility síť dobíjecích stanic, absence speciálních tarifů 9

14 3 Smart gridy budoucnost V této kapitole uvádíme různé definice smart gridu, vysvětlujeme hlavní součásti sítě a důležité technologie. Představujeme významné projekty probíhající v České republice a jinde ve světě. 3.1 Definice Existují různé definice smart gridu, tzv. inteligentní sítě. Záleží na úhlu pohledu, některé zdůrazňují komunikační stránku sítě, jiné celkové její výhody. Uvedeme zde některé z nich. Smart grid je elektrická síť, která využívá digitální a další pokročilé technologie k monitorování a řízení přenosu elektřiny ze všech výrobních zdrojů k uspokojení měnících se požadavků koncových uživatelů na dostupnost elektřiny. Smart grid koordinuje potřeby a schopnosti všech producentů, operátorů sítě, koncových uživatelů a účastníků trhu s elektřinou aby všechny části systému fungovaly tak efektivně, jak je to možné, minimalizuje náklady a dopady na životní prostředí a zároveň maximalizuje spolehlivost, odolnost a stabilitu systému. [84] Další definice smart gridu: Smart grid je elektrická síť, která je schopna inteligentně integrovat chování a jednání všech jejích uživatelů, kteří jsou k ní připojeni výrobci, spotřebitelé a ti, kteří vystupují jako obojí. [56] Jiná formulace definuje smart grid takto: Smart grid je plně automatická elektrická síť, ve které každý uživatel a uzel sítě může být monitorován v reálném čase a ve které je zajištěn obousměrný tok proudu a informací na každý uzel mezi zdrojem (producentem energie) a cílem (klientem). Prostřednictvím rozsáhlého použití distribuované inteligence, širokopásmové komunikace a integrace automatického řídicího systému může smart grid zajistit, že obchodní transakce probíhají v reálném čase stejně jako souvislé propojení a interakce v reálném čase mezi všemi členy celého systému elektrické sítě. [97] Automatizovaná, široce distribuovaná síť dodávající elektřinu Smart grid je charakterizovaná obousměrným tokem elektřiny a informací a bude schopna monitorovat vše od elektráren po preference zákazníků a jednotlivých zařízení. Začleňuje do sítě výhody distribuovaných výpočetních operací a výhody komunikace, které poskytují informace v reálném čase a umožňují téměř okamžité vyrovnání nabídky a poptávky na úrovni zařízení. [86] 10

15 Smart grid je elektrická síť, která využívá informační a komunikační technologie ke sběru a zpracování informací, jako jsou informace o chování dodavatelů a spotřebitelů pro zlepšení účinnosti, spolehlivosti, ekonomiky a udržitelnosti výroby a distribuce elektrické energie a to automatickým způsobem. [72] Tyto informace z jednotlivých definic můžeme shrnout a doplnit tak, že smart grid je elektrická síť, která: - je propojená s komunikační sítí a ty společně umožňují regulovat výrobu a spotřebu elektrické energie v reálném čase - poskytuje obousměrnou komunikaci mezi producenty elektrické energie a spotřebiteli nebo spotřebiči energie - dokáže efektivně řídit výrobu a přenos elektrické energie - eliminuje výkyvy ve výrobě a spotřebě energie - zajišťuje bezpečný provoz celé sítě - bezpečně zapojuje nové distribuované zdroje energie do sítě - dokáže eliminovat následky přírodních katastrof a útoků na síť - nabízí klientům informace o spotřebě, cenách (a jiné) v reálném čase - vytváří prostor pro vznik nových služeb, jako např. využití elektromobilů jako zdroje a úložiště energie. 11

16 Následující obrázek zjednodušeně znázorňuje koncept smart grid. Obrázek 3.1 Pohled na smart grid. 3 Pozn.: micro CHP 4 Vědecké a technické středisko (Joint Research Centre) Evropské komise vytvořilo na svých stránkách interaktivní nástroj o smart gridu. K nahlédnutí je zde: [70] Důvody zavedení smart gridů Důvodů, kvůli kterým se postupně přechází k chytrým sítím, je více. Zde jsou některé z nich: rozvoj decentralizovaných zdrojů energie potřeba vylepšit distribuční a přenosové sítě, připojování a řízení těchto lokálních zdrojů 3 Obrázek převzat z [2]. 4 mikro CHP (Combined Heat and Power) rozšíření systému kogenerace. Kogenerační jednotky vyrábí elektřinu a teplo v jednom zařízení. Malé (mikro) jednotky jsou obdobou velkých kogeneračních jednotek a jsou uzpůsobené pro použití v domácnostech nebo menších administrativních budovách. Jednotky dokážou poskytovat veškerou energii pro danou budovu. [54] 12

17 inovace technologií účinnější výroba (z daných zdrojů získat větší množství energie), minimalizace ztrát při výrobě a přenosu energie zapojení ICT technologií do energetiky efektivnější řízení celé sítě a možnost automatizovat určité úkony zlepšení vztahů se zákazníky větší zapojení spotřebitelů, lepší komunikace a sdílení informací ochrana životního prostředí rozvoj výroby z obnovitelných zdrojů energie, snižování emisí CO2 tlak legislativních nařízení předpisy EU, kterými jsou zavázané její členské státy V této podkapitole jsem vycházel z [21]. 3.2 Hlavní prvky smart gridu V této kapitole uvádíme přehled důležitých technologií, systémů a zařízení, které nacházejí uplatnění ve smart gridu Technické prvky a technologie Smart meter V kontextu smart gridu jde o elektrický měřič, který na straně spotřebitele zaznamenává spotřebu elektrické energie v daných časových intervalech. Měřič je schopný naměřené údaje zasílat po komunikační síti společnosti spravující daný měřič. Smart metery umožňují obousměrnou komunikaci mezi poskytovatelem služeb a spotřebiteli. Smart metery digitální zařízení nahrazují klasické analogové měřicí přístroje (elektroměry). Další vlastnosti smart meteru: schopný v reálném čase zaznamenávat spotřebu energie a údaje poskytovat ostatním prvkům sítě k dalšímu využití (za účelem vyúčtování služeb, ) schopný zaznamenávat tok elektřiny, který jde od spotřebitele směrem do energetické sítě. Pokud např. klient vyrábí elektřinu pomocí fotovoltaických panelů a přebytek elektřiny prodává do sítě, smart meter měří i tuto energii. umožňuje jiné účtování odběru elektřiny přechod k tarifům založených na časových intervalech a aktuální ceně energie umožňuje a usnadňuje použití home energy management systému (viz kap ) v propojení s dalšími inteligentními přístroji (domácí displeje) informuje o aktuální ceně elektřiny, aktuální spotřebě, poskytovateli služeb umožňuje vzdálené odpojení/připojení odběrného místa. 13

18 Technologií, na kterých mohou smart metery komunikovat, je více. Není zvolena jedna jediná, záleží také na místních podmínkách. Pro všechny použité technologie ale musí platit, že budou zajišťovat bezpečnou a spolehlivou komunikaci. Jedná se např. o technologie: satelitní, rádiová, PLC (Power Line Communication, viz níže), aj. V obecné rovině mohou být termínem smart meter označovány i měřiče jiných energií, např. vody, plynu. Vycházel jsem z [9, 31, 41, 72, 76]. Broadband over Powerline BPL (= Power Line Communication, PLC) Širokopásmový obousměrný přenos zpráv po elektrické síti. Ve smart gridech může BPL najít aplikaci takovou, že umožňuje komunikaci se smart metery a poskytovat energ. společnostem obousměrnou komunikaci s uživatelskými zařízeními nebo prvky sítě (např. transformátory). PLC je širší termín, který zahrnuje i úzkopásmový přenos zpráv. [5, 11, 59] Phasor Measurement Units PMU Vysokorychlostní senzory zvané phasor measurement units jsou distribuovány po celé síti, mohou být použity k monitorování kvality elektřiny a v některých případech na dané hodnoty automaticky reagovat. Fázory (phasors) reprezentují křivky střídavého proudu, který v ideálním případě a v reálném čase má všude po síti stejné křivky a co nejvíce tvarem podobné ideálnímu stavu. [72] Virtuální elektrárna Virtuální elektrárna je volné seskupení decentralizovaných výrobních zdrojů elektrické energie, které využívají různé místně dostupné alternativní zdroje pro její výrobu. Jsou to např. větrné elektrárny, malé vodní elektrárny, solární elektrárny, kogenerační jednotky, plynové elektrárny apod. Tento systém propojení více jednotek ve větší celek zajišťuje efektivní výrobu elektřiny v čase a místě spotřeby. Virtuální elektrárny mohou být integrovány do elektrické soustavy a centrálně řízeny prostřednictvím smart gridu, i když jednotlivé výrobní zdroje jsou zpravidla od sebe značně vzdáleny. Z celkového hlediska se pak virtuální elektrárny jeví jako klasické výrobní jednotky (elektrárny), jejichž celkový výkon je dán prostým součtem výkonů jednotlivých výrobních zdrojů. Jsou to zdroje energie, které ve smart gridech hrají důležitou roli. Některé výhody virtuálních elektráren: využití lokálních zdrojů energie zvyšuje soběstačnost v zásobování energií odolnější vůči výpadkům ve výrobě elektřiny oproti centralizované výrobě vyšší bezpečnost vyšší efektivita systému v zásobování energií 14

19 regulace výkonu elektráren dle aktuální spotřeby v síti přes centrální řídicí systém pokrytí výkyvů ve spotřebě (síť ve špičce x mimo špičku) stabilizační funkce Vycházel jsem z [29, 82] Řídící a provozní systémy Home Energy Management System HEMS HEMS je domácí inteligentní systém, který monitoruje tok elektřiny v domácnosti a využívání elektřiny domácími systémy (zařízeními). Systém poskytuje služby pro hospodaření s energií a napomáhá k dosažení úspor a zlepšení energetické účinnosti. HEMS spolupracuje s AMI a dokáže pracovat s jinými dostupnými systémy, např. domácí systém pro skladování energie baterie, elektromobil; osvětlení. Skladba systému z technického hlediska závisí na rozsahu služeb, které systém poskytuje. Důležitým prvkem ale je hardware domácí server. Další prvky např. domácí displeje, senzory rozmístěné po domě, aj. [47] Advanced Metering Infrastructure AMI Infrastruktura, která spojuje měřící a komunikační síť. Celkově jde o systém, který měří, sbírá a zasílá informace o spotřebě elektrické energie klientů danému poskytovateli služeb k jejich analýze a dalšímu použití. Přenáší také různé stavové informace ze smart meterů, které slouží k dalšímu zpracování (pro řešení problémů, tvorbu analýz, ). Tvorba a přenos dat probíhá (téměř) v reálném čase. Infrastruktura celého systému se skládá z mnoha částí, jsou to inteligentní měřiče (smart metery) na straně odběratelů, komunikační síť mezi klienty a poskytovateli služeb, hardware, systémy pro příjem a zpracování dat na straně poskytovatelů (např. MDM systém, viz níže), aj. AMI může využívat pro komunikaci např. technologii BPL. AMI umožňuje obousměrnou komunikaci se smart metery tzn., že tyto měřiče dokážou informace také přijímat a poskytovat dále klientům. Na základě toho mohou spotřebitelé lépe kontrolovat svou spotřebu elektřiny. Energetickým společnostem systém přináší různé výhody, např. přesné odečty spotřeby energie, zpřesnění a vylepšení účtování, snížení nákladů na fyzickou kontrolu měřících zařízení, snadnější detekce krádeží a výpadků elektřiny, podpora pro řízení výroby energie, aj. [8, 76] AMI je jeden z klíčových systémů smart gridu. Meter Data Management MDM Důležitý prvek infrastruktury smart gridu. Jedná se o systém, který dlouhodobě uchovává a spravuje velké množství dat sesbíraných ze smart meterů přes AMI. Systém dále poskytuje data aplikacím, které na jejich základě např. předpovídají budoucí poptávku, tvoří vyúčtování pro klienty nebo vytváří zprávy pro 15

20 řízení sítě. Data, která systém shromažďuje, převážně obsahují informace o spotřebách energií a nastalých událostech na aktivních prvcích v síti, které řídí sběr dat v systému AMI. [7, 8, 53] Demand Response DR Program, který má primárně zajistit rychlé snížení spotřeby energie uživateli v daném čase největšího zatížení sítě za účelem stabilizace spolehlivosti dodávek energie. Volně přeloženo jde o redukci poptávky (demand) v odpovědi (response) na informace od poskytovatele energie (obvykle informace spotřebitelům o aktuálních cenách elektřiny ve špičce). Spotřebitelé mohou svůj odběr energie omezit např. pokud přesunou spuštění některých spotřebičů na pozdější čas. Tento druh řízení zátěže pomocí ovlivnění požadavků na spotřebu energie pomáhá vyrovnávat křivku denního zatížení tak, aby nenastávaly vysoké výkyvy v jejím průběhu. Oproti demand side managementu (viz níže) má DR krátkodobější cíle, ale klade důraz na rychlost. Systém nemusí znamenat snížení celkové spotřeby energie v dlouhodobém horizontu. [4, 23, 72, 86] Demand Side Management DSM Jde o systém řízení, který plánuje, implementuje a monitoruje aktivity, jejichž cílem je ovlivnit návyky spotřebitelů elektrické energie, včetně ovlivnění času a množství odebrané energie. Společnost provozující DSM chce tímto především dosáhnout snížení spotřeby elektřiny během špičky (nejvyšší denní zátěže) nebo aby spotřebitelé určitou část své spotřeby přesunuli do denní doby, kdy je nižší poptávka (např. večerní hodiny). Zavedená opatření nemusí nutné vést k výraznému celkovému snížení spotřeby elektřiny, mohou ale napomoci snížit investice do posílení přenosových a distribučních sítí. Oproti Demand Response programu má DSM komplexnější a dlouhodobý charakter. Je více zaměřen na energetickou efektivnost na straně poptávky (spotřeby). [6, 23, 30] Supervisory Control And Data Acquisition SCADA (neboli dispečerské řízení a sběr dat ) Je to typ průmyslového řídicího systému, který z centrálního místa monitoruje průmyslová zařízení a procesy a umožňují jejich ovládání. Příklady monitorovaných procesů: průmyslové procesy, které řídí výrobu a zpracování procesy přenosu elektrické energie procesy kontrolující dostupnost a spotřebu elektrické energie (např. na nádražích, letištích, ). Vycházel jsem z [63, 64]. 16