Hlavní město Praha AKTUÁLNÍ OTÁZKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hlavní město Praha 2005-6 AKTUÁLNÍ OTÁZKY"

Transkript

1 STEM - Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, Praha 3 Hlavní město Praha AKTUÁLNÍ OTÁZKY Závěrečná zpráva z kvantitativního výzkumu STEM pro Magistrát hl. m. Prahy Praha, červen 2006

2 Obsah ÚVODEM ÚDAJE O VÝZKUMU 4 REPREZENTATIVITA SOUBORU 5 1. OBECNÉ POSTOJE NA POŘÁDÁNÍ SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V PRAZE Názory na pořádání velkých akcí na veřejných prostranstvích Sportovní a zábavní akce na Staroměstském náměstí Závěry kapitoly VÁNOČNÍ TRHY A POŘÁDÁNÍ OHŇOSTROJŮ V PRAZE Vánoční trhy Návštěvnost Vánočních trhů ve srovnání s rokem Představy o vánočních trzích v centru Prahy a srovnání s rokem Novoroční ohňostroje Sledovanost novoročních ohňostrojů Názory na klady a zápory novoročních ohňostrojů Závěry kapitoly NÁZORY PRAŽANŮ NA POŘÁDÁNÍ LOH Povědomí o LOH a podpora jejich pořádání Postoje k argumentům obhájců her Postoje k argumentům odpůrců her Závěry kapitoly POSTOJE K DEMONSTRACÍM A PODOBNÝM AKCÍM V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAHA A BEZDOMOVCI Pohled na bezdomovce a přímou pomoc města letos v zimě Podpora charitativních organizací a úloha městských částí Závěry kapitoly OBNOVA MARIÁNSKÉHO SLOUPU NA STAROMĚSTSKÉM NÁMĚSTÍ NÁZORY NA STĚHOVÁNÍ PRAŽSKÉHO MAGISTRÁTU Pozornost informacím o stěhování magistrátu Názory na sestěhování zaměstnanců magistrátu a kritéria hodnocení Názory na řešení umístění zaměstnanců magistrátu v budoucnosti Závěry kapitoly HODNOCENÍ MĚSÍČNÍKU LISTY HL. MĚSTA PRAHY Čtenost a dostupnost Listů Hodnocení Listů po grafické a obsahové stránce Intenzita zájmu o jednotlivé druhy informací v obsahu Listů Hodnocení změn v Listech po roce Závěry kapitoly Zdroj: Komplex výzkumných aktivit "Hlavní město Praha 2005/2006" pro MHMP 2

3 ÚVODEM Předkládaná zpráva společnosti STEM je součástí komplexu výzkumů "Hlavní město Praha 2005/2006" a zaměřuje se na AKTUÁLNÍ OTÁZKY života města. Sleduje postoje Pražanů k různým událostem, aktivitám a opatřením města. Výzkum zjišťoval názory a postoje k pořádání různých typů akcí v Praze. Pozornost byla v šetření zaměřena na Vánoční trhy, novoroční ohňostroje, různé typy protestů a demonstrací a rozsáhlá pasáž je věnována možnosti pořádání Letních olympijských her v hlavním městě. Z dalších ožehavých otázek se výzkum dotkl problematiky bezdomovců, názorů na sestěhování pražského magistrátu a okrajově obnovy Mariánského sloupu. Obsáhlá závěrečná pasáž je věnována měsíčníku Listy hlavního města Prahy. Výzkum probíhal od 5. do 28. dubna na vzorku 855 respondentů, kteří reprezentovali obyvatele hlavního města starší 18 let. Pro srovnání s názory obyvatel ČR bylo několik otázek k LOH zjišťováno v pravidelném měsíčním výzkumu TRENDY od 1. do 10. dubna na reprezentativním výběrovém souboru 1690 dotázaných. Další část šetření akce MĚSTO 2006 je věnována prioritám a politickým otázkám města a navazuje na rozsáhlý výzkum STEM MĚSTO 2004 provedený před dvěma lety, který byl součástí série výzkumů Hlavní město Praha portrét roku Třetí část obsahuje sekundární analýzu MONITORING 2005, která se zaměřuje na hodnocení vybraných parametrů života města zjišťovaných kontinuálně v průběhu minulého roku v pravidelných měsíčních výzkumech TRENDY. Zdroj: Komplex výzkumných aktivit "Hlavní město Praha 2005/2006" pro MHMP 3

4 ÚDAJE O VÝZKUMU Typ výzkumu: kvantitativní reprezentativních šetření Věcné zaměření výzkumu: aktuální otázky života města, postoje k různým událostem, aktivitám a opatřením města Cílová skupina: obyvatelé Prahy starší 18 let Metoda výzkumu: kvótní výběr podle kritérií pohlaví, věku, vzdělání a katastrálních území Technika dotazování: standardizované osobní rozhovory (face-to-face) provedené školenými tazateli STEM Termín výzkumu: duben 2006 Výsledný soubor: 855 respondentů Zdroj: Komplex výzkumných aktivit "Hlavní město Praha 2005/2006" pro MHMP 4

5 REPREZENTATIVITA SOUBORU (údaje v procentech) 1. Pohlaví Praha (obyvatelé Prahy starší 18 let) Soubor STEM Muži Ženy Vzdělání Praha (obyvatelé Prahy starší 18 let) Soubor STEM Základní Vyučen (bez maturity) Maturita VŠ Věkové kategorie Praha (obyvatelé Prahy starší 18 let) Soubor STEM let let let a více let Zdroj: Komplex výzkumných aktivit "Hlavní město Praha 2005/2006" pro MHMP 5

6 4. Městské části Praha (obyvatelé Prahy starší 18 let) Soubor STEM Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Zdroj: Komplex výzkumných aktivit "Hlavní město Praha 2005/2006" pro MHMP 6

7 1. OBECNÉ POSTOJE NA POŘÁDÁNÍ SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V PRAZE Praha je jako hlavní město organizátorem či místem pořádání řady kulturních, sportovních a společenských akcí vůbec. Další dvě kapitoly se proto zaměřují na názory a postoje k těmto akcím. Konkrétní pozornost je věnována Vánočním trhům, dále novoročním ohňostrojům a pohledu Pražanů na případné konání Letních olympijských her. 1.1 Názory na pořádání velkých akcí na veřejných prostranstvích Pražané se staví k akcím, při niž se schází hodně lidí, poměrně pozitivně a berou je jako danost. Většina z nich (89 %) pokládá velké společenské, kulturní a sportovní akce za neodmyslitelnou součást života velkoměst, jako je Praha. Tři pětiny (59 %) obyvatel města nesouhlasí s názorem, že akce, při nichž se v Praze schází hodně lidí, přinášejí obyvatelům města více problémů než užitku. Názory na pořádání velkých akcí v Praze % Velké společenské, kulturní a sport. akce jsou neodmyslitelnou součástí života velkoměst, jako je Praha Všechny akce v Praze, kde se schází hodně lidí, přinášejí obyvatelům města více problémů než užitku Určitě ano Spíše ano Spíše ne Určitě ne Zdroj: Komplex výzkumných aktivit "Hlavní město Praha 2005/2006" pro MHMP 7

8 Názor, že velké akce jsou neodmyslitelnou součástí života velkoměst jako Praha, méně často sdílejí lidé starší, občané, kteří se neobjeví u voleb do Zastupitelstva hl. města Prahy, a lidé, kteří žijí v hůře situovaných rodinách. Tito lidé také častěji vyjadřují názor, že akce, kde se schází v hlavním městě hodně lidí, přinášejí Pražanům více problémů než užitku. Kritičtější jsou lidé starší, hůře finančně a materiálně zabezpečení a lidé, kteří uvádějí, že nemají k Praze žádný vztah a lehce by se odstěhovali, a také lidé, kteří si myslí, že magistrát pracuje špatně. U všech těchto lidí vidí více než polovina tyto akce optikou více problémů než užitku. Porovnání odpovědí na obě otázky ukázalo, že více než polovina Pražanů (56 %) se domnívá, že velké akce jsou neodmyslitelnou součástí života velkoměst jako je Praha, a zároveň si nemyslí, že by obyvatelům města přinášely více problémů než užitku. Vnímá je tedy jako něco, co je určitou daností či ukotveností a zároveň je z hlediska bilance pro a proti přijatelné. Další nikoli nevýznamnou skupinu tvoří třetina obyvatel, kteří se domnívají, že sice velké společenské, kulturní a sportovní akce jsou neodmyslitelnou součástí měst typu Praha, ale pro jeho obyvatele znamenají více problémů než užitku. Typologie pohledů na velké akce v Praze Neukotvenost a přijatelnost 9% Neukotvenost a nepřijatelnost 3% Ukotvenost a přijatelnost 56% Ukotvenost a nepřijatelnost 32% Zdroj: Komplex výzkumných aktivit "Hlavní město Praha 2005/2006" pro MHMP 8

9 Za úplné odpůrce konání různých zábavních a sportovních akcí na veřejných prostranstvích lze pokládat jen nízké procento obyvatel města (6 %). Tito lidé si myslí, že by se podobné akce neměly konat vůbec. Jedna pětina (20 %) by si představovala, že by těchto akcí mělo být méně než dosud. Většina lidí (61 %) se však shoduje v tom, že podobných akcí je tak akorát. Existuje také skupina lidí (13 %), kteří by uvítali, kdyby se akcí konalo více. Názor na to, kolik by mělo být takovýchto akcí, je ovlivňován nejenom věkem a životní úrovní, ale i vzděláním, pohlavím a místem bydliště. Zatímco mezi mladými do 29 let by více akcí uvítala jedna třetina, u ostatních věkových skupin je to pod deset procent. Jedná se také o lidi s nižším vzděláním a muže. Lidé žijící v centru a ti, co podle nich nepracuje magistrát dobře, si naopak častěji než ostatní představují, že by těchto akcí mělo být více než dosud nebo by neměly být vůbec (celkem vždy zhruba třetina z nich). Které z následujících tvrzení nejlépe vystihuje Váš názor na množství zábavních nebo sportovních akcí na veřejných prostranstvích v Praze? Vůbec žádné 6% Více než dosud 13% Méně než dosud 20% Akcí je tak akorát 61% Zdroj: Komplex výzkumných aktivit "Hlavní město Praha 2005/2006" pro MHMP 9

10 Hodnocení úrovně zkoumaných aktivit Pražany je spíše příznivé, i když nezanedbatelná část (27 %) je nedokáže posoudit. Nejvíce obyvatel Prahy (40 %) souhlasí s tvrzením, že kvalita zábavních nebo sportovních akcí na veřejných prostranství v hlavním městě je průměrná či tak akorát. Pětina (21 %) ji oceňuje jako většinou poměrně dobrou a zhruba osmině (12 %) připadá většinou poměrně špatná. Lepší hodnocení přisuzují zábavním nebo sportovním akcím na veřejných prostranstvích lidé se zájmem o politiku a volby do zastupitelstva v hlavním městě a lidé mladší. Čím jsou lidé starší, tím častěji hodnotí nejen kritičtěji, ale ani nedokáží kvalitu těchto akcí posoudit. A které z následujících tvrzení nejlépe vystihuje Váš názor na kvalitu zábavních nebo sportovních akcí na veřejných prostranstvích v Praze? Nedokáže posoudit 27% Většinou poměrně dobrá 21% Většinou poměrně špatná 12% Většinou průměrná, tak akorát 40% Zdroj: Komplex výzkumných aktivit "Hlavní město Praha 2005/2006" pro MHMP 10

11 1.2 Sportovní a zábavní akce na Staroměstském náměstí Zaměříme-li se přímo na Staroměstské náměstí, které bývá místem pro nejrůznější akce, také zde jsou výraznou většinou Pražanů tyto aktivity tolerovány. Pouze pětině (22 %) vadí využití náměstí pro trhy a zábavní a sportovní akce. Osobní výhrady vůči využití Staroměstského náměstí pro trhy a zábavní a sportovní akce má dle očekávání nejstarší věková kategorie (60+), lidé s nižším statusem, lidé, kteří si myslí, že magistrát ne pracuje dobře a obyvatelé, kteří žijí v centrálních částech města. Ale i v těchto skupinách vadí hry maximálně třetině. Vadí Vám osobně využití Staroměstského náměstí pro trhy a zábavní a sportovní akce? Určitě ne 33% Určitě ano 5% Spíše ano 17% Spíše ne 45% Vadí Vám osobně využití Staroměstského náměstí pro trhy a zábavní a sportovní akce? podle věku v % let let let 60 let a více Určitě ano + spíše ano Určitě ne + spíše ne podle místa bydliště v % Centrum Městské mezipásmo Okrajové části Určitě ano + spíše ano Určitě ne + spíše ne Zdroj: Komplex výzkumných aktivit "Hlavní město Praha 2005/2006" pro MHMP 11

12 Necelé dvě pětiny (37 %) se přitom v loňském roce účastnily alespoň jedné ze zábavních nebo sportovních akce na Staroměstském náměstí. Nejčastěji se jednalo o lidi mladší a lépe situované. Horší finanční a materiální zabezpečení a vyšší věk naopak znamenalo účast nižší. Větší účast byla zjištěna i mezi rodilými Pražáky. Účastnil(a) jste se Vy osobně v loňském roce alespoň jedné zábavní nebo sportovní akce na Staroměstském náměstí? Ano 37% Ne 63% Účastnil(a) jste se Vy osobně v loňském roce alespoň jedné zábavní nebo sportovní akce na Staroměstském náměstí? podle věku v % let let let 60 let a více Určitě ano + spíše ano Určitě ne + spíše ne podle narození v Praze v % Přistěhovaní do Prahy Rodilí Pražané Určitě ano + spíše ano Určitě ne + spíše ne Zdroj: Komplex výzkumných aktivit "Hlavní město Praha 2005/2006" pro MHMP 12

13 1.3 Závěry kapitoly 1 Pražané se staví k akcím, při niž se schází hodně lidí, poměrně pozitivně a berou je jako danost. Většina z nich (89 %) pokládá velké společenské, kulturní a sportovní akce za neodmyslitelnou součást života velkoměst jako je Praha. Tři pětiny (59 %) obyvatel města nesouhlasí s názorem, že akce, při nichž se v Praze schází hodně lidí, přinášejí obyvatelům města více problémů než užitku. Za úplné odpůrce konání různých zábavních a sportovních akcí na veřejných prostranstvích lze pokládat jen nízké procento obyvatel města (6 %). Tito lidé si myslí, že by se podobné akce neměly konat vůbec. Jedna pětina (20 %) by si představovala, že by těchto akcí mělo být méně než dosud. Většina lidí (61 %) se však shoduje v tom, že podobných akcí je tak akorát. Existuje také skupina lidí (13 %), kteří by uvítali, kdyby se akcí konalo více. Hodnocení úrovně těchto aktivit Pražany je spíše příznivé, i když nezanedbatelná část (27 %) je nedokáže posoudit. Nejvíce obyvatel Prahy (40 %) souhlasí s tvrzením, že kvalita zábavních nebo sportovních akcí na veřejných prostranství v hlavním městě je průměrná či tak akorát. Pětina (21 %) ji oceňuje jako poměrně dobrou a jen zhruba osmině (12 %) připadá většinou poměrně špatná. Pokud jde o Staroměstské náměstí, které bývá využíváno pro nejrůznější akce, také zde jsou výraznou většinou Pražanů tyto aktivity tolerovány. Pouze pětině (22 %) vadí využití náměstí pro trhy a zábavní a sportovní akce. Jedná se častěji o lidi starší a ty, kteří v centrální části města bydlí. Z výzkumu také vyplývá, že necelé dvě pětiny Pražanů (37 %) se přitom v loňském roce právě zde účastnily alespoň jedné zábavní nebo sportovní akce. Zdroj: Komplex výzkumných aktivit "Hlavní město Praha 2005/2006" pro MHMP 13

14 2. VÁNOČNÍ TRHY A POŘÁDÁNÍ OHŇOSTROJŮ V PRAZE 2.2 Vánoční trhy Návštěvnost Vánočních trhů ve srovnání s rokem 2004 Z konkrétních akcí, které se konají také na Staroměstském či Václavském náměstí, se výzkum zaměřil na Vánoční trhy. Aktuální názory na tuto aktivitu je možné v některých aspektech porovnat s údaji, které byly zjišťovány před necelými dvěmi lety. Výzkum signalizuje, že poslední Vánoční trhy na Staroměstském náměstí navštívil o něco menší okruh lidí než před dvěma lety. Přesto byly příležitostí k návštěvě pro více než polovinu (55 %) Pražanů. Častěji navštívily trhy ženy (62 % ku 47 % mezi muži) a lidé do 44 let (65 %). Na trzích bychom také o něco častěji potkali lidi, kteří se v Praze narodili, dále ty, kteří půjdou, popř. váhají jít volit do Zastupitelstva, a Pražany, kteří si myslí, že magistrát pracuje dobře. 100% Navštívil(a) jste před loňskými Vánocemi trhy pořádané na Staroměstském náměstí? 80% % 40% Ne Ano 20% 0% a Trhy, 640 respondentů Zdroj: Komplex výzkumných aktivit "Hlavní město Praha 2005/2006" pro MHMP 14

15 Stejně jako v roce 2004 se necelá třetina obyvatel hlavního města označuje za pravidelné a více než polovina za občasné návštěvníky těchto trhů. Dle očekávání pravidelně navštěvují Vánoční trhy častěji ženy a mladí lidé do 29 let a dále lidé, kteří o sobě tvrdí, že mají k Praze pevné pouto, potažmo mladší lidé, kteří se v hlavním městě narodili (skoro dvě pětiny z nich). Analýza odpovědí na obě otázky týkající se návštěvnosti ukázala, že více než polovina (55 %) návštěvníků posledních trhů chodí na trhy pravidelně. Které z následujících tvrzení nejlépe vystihuje to, jak často Vy osobně navštěvujete Vánoční trhy na Staroměstském nebo Václavském náměstí? 100% 80% 60% 40% 20% Dosud nenavštívil Ne každý rok Pravidelně kažý rok 0% a Trhy, 640 respondentů Které z následujících tvrzení nejlépe vystihuje to, jak často Vy osobně navštěvujete Vánoční trhy na Staroměstském nebo Václavském náměstí? podle pohlaví v % Muži Ženy Navštěvuje každý rok Navštěvuje, ale ne každý rok Dosud nenavštívil Zdroj: Komplex výzkumných aktivit "Hlavní město Praha 2005/2006" pro MHMP 15

16 Nejvíce lidí skoro polovina (44 %) hodnotí trhy při srovnání s předchozími celkově stejně, více než čtvrtina (28 %) se domnívá, že byly lepší, a jen 8 % uvádí, že byly horší. V povědomí o jejich kvalitě mezi Pražany, kteří trhy nenavštívili, převažuje představa, že byly stejné jako předtím. Lidé, kteří loni na trhy zavítali, se dělí na dvě zhruba stejně početné skupiny: na ty, kteří si myslí, že byly lepší, a na ty, podle nichž byly stejné. Ještě lépe vyznělo hodnocení posledních vánočních trhů mezi lidmi, kteří navštěvují polovina z nich si myslí, že byly lepší. tuto akci každoročně. Více než Ať už jste Vánoční trhy v centru Prahy před loňskými Vánocemi navštívil(a) nebo jste o nich jen slyšel(a), můžete mi říct, jak poslední Vánoční trhy ve srovnání s předchozími Vy osobně celkově hodnotíte? Výrazně horší 2% Částečně horší 6% Neumí posoudit 20% Výrazně lepší 4% Částečně lepší 24% Asi tak stejné 44% Ať už jste Vánoční trhy v centru Prahy před loňskými Vánocemi navštívil(a) nebo jste o nich jen slyšel(a), můžete mi říct, jak poslední Vánoční trhy ve srovnání s předchozími Vy osobně celkově hodnotíte? podle návštěvnosti posledních trhů v % Navštívil trhy 2005 Nenavštívil trhy 2005 Výrazně + částečně lepší Asi tak stejné Výrazně + částečně horší 8 8 Neumí posoudit 5 39 Zdroj: Komplex výzkumných aktivit "Hlavní město Praha 2005/2006" pro MHMP 16

17 2.2.2 Představy o vánočních trzích v centru Prahy a srovnání s rokem 2004 Lidé v Praze se shodnou na tom, jaký charakter by vánoční trhy měly mít. Téměř všichni se domnívají, že trhy by měly nabízet a ukazovat jen to, co vychází z tradice českých Vánoc (90 %) a mělo by se na nich prodávat pouze zboží s vánoční tematikou (87 %). Podobně nahlíželi na jejich charakter i před dvěmi lety. Oproti předchozím zjištěním se posílil požadavek na diskutovanou otázku nabízeného zboží. Zatímco v roce 2004 si představovalo, že by se na těchto trzích mělo prodávat jen zboží s vánoční tematikou, osm z deseti, v roce 2006 to bylo téměř devět z deseti. Čím jsou lidé starší, tím více, kladou důraz na tradici. Zatímco požadavek na udržování ducha Českých Vánoc vznášejí především návštěvníci trhů (ať pravidelní či občasní), přání, aby se na trzích objevovalo zboží s vánoční tematikou, mají všichni dospělí Pražané bez rozdílu. Názory na pořádání Vánočních trhů % Vánoční trhy by měly nabízet a ukazovat jen to, co vychází z tradice "českých Vánoc" Na Vánočních trzích by se mělo prodávat pouze zboží s vánoční tematikou Určitě ano Spíše ano Spíše ne Určitě ne Srovnání názorů na pořádání Vánočních trhů v roce 2003 a % Vánoční trhy by měly nabízet a ukazovat jen to, co vychází z tradice "českých Vánoc" Na Vánočních trzích by se mělo prodávat pouze zboží s vánoční tematikou a Trhy, 640 respondentů Zdroj: Komplex výzkumných aktivit "Hlavní město Praha 2005/2006" pro MHMP 17

18 Naprostá většina Pražanů nepochybuje o tom, že trhy, které jsou v předvánočním období pořádány v centru města, vhodně přispívají k předvánoční atmosféře a náladě v Praze (90 %) a neodmyslitelně patří ke koloritu pražských Vánoc (87 %). Pozitivní je také hodnocení, podle nějž téměř dvě třetiny (63 %) pokládají tyto trhy za dobrou příležitost k nákupu zajímavých drobných dárků. Pro zhruba polovinu obyvatel hlavního měst ale představují především komerci a jen lákadlo pro turisty. Více než polovina lidí (56 %) sice odmítá negativní vymezení, podle nějž nemají Vánoční trhy v centru s vánocemi nic společného a jedná se pouze o komerci a výnosný obchod, ale polovina (53 %) si zároveň myslí, že trhy jsou ve skutečnosti jen atrakcí pro turisty. Hodnocení Vánočních trhů % Vánoční trhy v centru města neodmyslitelně patří ke koloritu Vánoc v Praze Vánoční trhy v centru města vhodně přispívají k předvánoční atmosféře a náladě v Praze Vánoční trhy jsou dobrou příležitostí k nákupu zajímavých drobných dárků Vánoční trhy v centru Prahy jsou ve skutečnosti jen atrakcí pro turisty Vánoční trhy v centru Prahy nemají s Vánocemi nic společného, jedná se pouze o komerci a výnosný obchod Určitě ano Spíše ano Spíše ne Určitě ne K pozitivním výrokům se o něco častěji přiklánějí ženy a lidé, kteří trhy navštěvují. Naopak s negativními soudy o Vánočních trzích se častěji ztotožňují lidé, kteří je nenavštěvují, dále lidé, kteří bydlí v centu města, a Pražané s nižším materiálním a finančním statusem. Čím jsou lidé starší, tím častěji považují trhy za komerci a výnosný obchod. Jako pouhopouhou atrakci pro turisty je pak označují především lidé, které podle jejich slov neváže k Praze žádné pouto Zdroj: Komplex výzkumných aktivit "Hlavní město Praha 2005/2006" pro MHMP 18

19 a klidně by se z ní odstěhovali. Kritičtější jsou také občané, kteří nepřijdou k volbám do Zastupitelstva v hlavním městě Praze. Srovnání s výsledky výzkumu v roce 2004 ukázalo, že pohled na Vánoční trhy se příliš nezměnil. Zdá se, že Pražané jsou také mírně kritičtější či náročnější. I když rozdíly týkající se příležitostí nákupu vhodných dárků a nálepky Vánoční trhy = atrakce pro turisty stejně jako hodnocení trhů z hlediska příležitosti nakoupit zajímavé dárky jsou na hranici statistické významnosti. Hodnocení Vánočních trhů % Vánoční trhy v centru města neodmyslitelně patří ke koloritu Vánoc v Praze Vánoční trhy v centru města vhodně přispívají k předvánoční atmosféře a náladě v Praze Vánoční trhy jsou dobrou příležitostí k nákupu zajímavých drobných dárků Vánoční trhy v centru Prahy jsou ve skutečnosti jen atrakcí pro turisty Vánoční trhy v centru Prahy nemají s Vánocemi nic společného, jedná se pouze o komerci a výnosný obchod a Trhy, 640 respondentů Zdroj: Komplex výzkumných aktivit "Hlavní město Praha 2005/2006" pro MHMP 19

20 2.2 Novoroční ohňostroje Sledovanost novoročních ohňostrojů Další oblastí, které byla v šetření věnována pozornost, je akce, kterou město spolufinancuje v souvislosti s příchodem nového roku novoroční ohňostroj. Dvě třetiny (67 %) Pražanů se byly někdy podívat na novoroční ohňostroj. Ten poslední na počátku roku 2006 sledovala necelá třetina (31 %) obyvatel hlavního města. O něco častěji jsou to lidé mladší a Pražané, kteří neodmítají účast ve volbách do zastupitelstva v hlavním městě. Analýza odpovědí na obě otázky ukázala, že necelá polovina z těch, kteří se letos na ohňostroj dívali, jej sledují pravidelně. Jak často se Vy osobně chodíte dívat nebo alespoň zpovzdálí sledujete novoroční ohňostroj v Praze? Dosud ne 33% Pravidelně každý rok 15% Ne každý rok 52% Nyní se zastavme u oslav konce roku 2005 a začátku roku Byl(a) jste podívat v centru města nebo alespoň zpovzdálí sledoval(a) novoroční ohňostroj v Praze? Ano 31% Ne 61% Ano, jen v TV 8% Zdroj: Komplex výzkumných aktivit "Hlavní město Praha 2005/2006" pro MHMP 20

21 2.2.2 Názory na klady a zápory novoročních ohňostrojů Vztah obyvatel hlavního města k pořádání ohňostrojů v souvislosti s počátkem roku je vesměs pozitivní. Drtivá většina (90 %) je toho názoru, že přinášejí radost dětem i dospělým, a podle více než čtyř pětin (82 %) vhodně přispívají k novoroční atmosféře v Praze. S argumentem, že ohňostroje poškozují životní prostředí v Praze, nesouhlasí více než dvě třetiny (69 %) Pražanů a většina (63 %) obyvatel nepovažuje ohňostroje za zbytečné vyhazování peněz. Lidé starší a s nižším sociálním statusem, ti, které k sobě Praha příliš nepoutá a kteří se domnívají, že akce, kde se schází hodně lidí, jsou více ke škodě než k užitku, souhlasí o něco častěji s negativními výroky o ohňostrojích a méně často s těmi pozitivními. Hodnocení pořádání novoročních ohňostrojů % Novoroční ohňostroje v Praze přinášejí radost dětem i dospělým Ohňostroje na počátku nového roku vhodně přispívají k novoroční atmosféře v Praze Ohňostroje na počátku nového roku jsou zbytečným vyhazováním peněz Ohňostroje poškozují životní prostředí v Praze Určitě ano Spíše ano Spíše ne Určitě ne Souhlas s výroky o novoročních ohňostrojích podle hodnocení přínosu akcí, kde se schází hodně lidí v % Přinášejí více problémů než užitku Nepřinášejí více problémů než užitku Vhodná novoroční atmosféra Radost dětem i dospělým Zbytečné vyhazování peněz Poškozování životního prostředí v Praze Zdroj: Komplex výzkumných aktivit "Hlavní město Praha 2005/2006" pro MHMP 21

22 2.3 Závěry kapitoly 2 Výzkum signalizuje, že poslední Vánoční trhy na Staroměstském náměstí navštívil o něco menší okruh lidí než před dvěma lety. Přesto byly příležitostí k návštěvě pro více než polovinu (55 %) Pražanů. Stejně jako v roce 2004 se necelá třetina pokládá za pravidelné a více než polovina za občasné návštěvníky těchto trhů. Nejvíce lidí skoro polovina (44 %) je při srovnání s předchozími hodnotí celkově stejně, více než čtvrtina (28 %) se domnívá, že byly lepší, a jen 8 % uvádí, že byly horší. Lidé v Praze se shodnou na tom, jaký charakter by vánoční trhy měly mít. Téměř všichni se domnívají, že trhy by měly nabízet a ukazovat jen to, co vychází z tradice českých Vánoc (90 %) a mělo by se na nich prodávat pouze zboží s vánoční tematikou (87 %). Naprostá většina Pražanů nepochybuje o tom, že trhy, které jsou v předvánočním období pořádány v centru města, vhodně přispívají k předvánoční atmosféře a náladě v Praze (90 %) a neodmyslitelně patří ke koloritu pražských Vánoc (87 %). Pozitivní je také hodnocení, podle nějž téměř dvě třetiny (63 %) pokládají tyto trhy za dobrou příležitost k nákupu zajímavých drobných dárků. Více než polovina (53 %) lidí si myslí, že Vánoční trhy v centru jsou ve skutečnosti jen atrakcí pro turisty, a téměř polovina (44 %) souhlasí s názorem, podle nějž nemají Vánoční trhy v centru s Vánocemi nic společného a jedná se pouze o komerci a výnosný obchod. Srovnání s výsledky výzkumu v roce 2004 ukázalo, že názory se příliš neliší. Vzrostl podíl lidí, kteří by omezili sortiment na zboží, související s vánoční tematikou. Zdá se, že Pražané jsou také mírně kritičtější či náročnější. I když rozdíly týkající se příležitostí nákupu vhodných dárků a nálepky Vánoční trhy = atrakce pro turisty jsou na hranici statistické významnosti. Zdroj: Komplex výzkumných aktivit "Hlavní město Praha 2005/2006" pro MHMP 22

23 Další hodnocenou akcí spojenou s hlavním městem byl novoroční ohňostroj v souvislosti s příchodem nového roku. Dvě třetiny (67 %) Pražanů se byly někdy podívat a ten poslední na počátku roku 2006 sledovala necelá třetina (31 %) obyvatel hlavního města. Vztah obyvatel hlavního města k pořádání ohňostroje v souvislosti s počátkem roku je vesměs pozitivní. Drtivá většina (90 %) je toho názoru, že přinášejí radost dětem i dospělým a podle více než čtyř pětin (82 %) vhodně přispívají k novoroční atmosféře v Praze. S argumentem, že ohňostroje poškozují životní prostředí v Praze, nesouhlasí více než dvě třetiny (69 %) Pražanů a většina (63 %) obyvatel nepovažuje ohňostroje za zbytečné vyhazování peněz. Zdroj: Komplex výzkumných aktivit "Hlavní město Praha 2005/2006" pro MHMP 23

24 3. NÁZORY PRAŽANŮ NA POŘÁDÁNÍ LOH 3.1 Povědomí o LOH a podpora jejich pořádání Jedno z témat, kterému výzkum věnoval poměrně velkou pozornost, jsou LOH. Kandidatura Prahy na Letní olympijské hry je pro obyvatele hlavního města obecně známou informací. Tři ze čtyř Pražanů o těchto ambicích města vědí. Pro srovnání v celé ČR dvě třetiny 66 % občanů. 1 O něco více jsou dle očekávání o této události informováni muži a lidé s vyšším vzděláním. Častěji se jedná o lidi z lépe finančně a materiálně zajištěných domácností a občany žijící v centrálních části Prahy. Víte o tom, že město Praha zvažuje kandidaturu na pořádání Letních olympijských her v letech 2020 nebo 2024? Ne 24% Ano 76% Pražané si zároveň uvědomují vysokou prestiž takovéto akce (viz graf na následující stránce). Naprostá většina (85 %) se ztotožňuje s názorem, že LOH jsou jednoznačně nejvýznamnější sportovní událostí, jež nemá mezi ostatními sportovními událostmi obdobu. Občané ČR odpovídají velmi podobně - 88 %. Méně často se s touto charakteristikou ztotožňují lidé, kteří se zajímají méně o politiku, nevoliči, lidé starší 60 let. 1 Výzkum Trendy 4/2006, 1690 respondentů. Zdroj: Komplex výzkumných aktivit "Hlavní město Praha 2005/2006" pro MHMP 24

25 Souhlasíte s názorem, že Letní olympijské hry jsou jednoznačně nejvýznamnější sportovní události, která nemá mezi ostatními sportovními událostmi obdobu? Spíše ne 11% Určitě ne 4% Spíše ano 34% Určitě ano 51% Názory na to, zda by se Praha měla o pořádání LOH ucházet, nejsou jednoznačné. Zatímco polovina lidí si myslí, že ano, druhá polovina nesouhlasí. Srovnáme-li postoj Pražanů k této otázce s obdobím před dvěma lety, nedošlo k žádné podstatnější změně. Jen o něco málo přibylo názorů, že by se hlavní město o pořadatelství ucházet mělo. V porovnání s názory v celé České republice jsou Pražané nepatrně méně ambiciózní. Ale ani celorepubliková data kandidatuře Prahy zcela jednoznačně nepřejí. Pro je jen o něco více než polovina (56 %). Myslíte si, že by se měla Praha ucházet o pořádání letních olympijských her? 100% 80% Určitě ne 60% Spíše ne 40% 20% 0% Spíše ano Určitě ano a MĚSTO, 803 respondentů Zdroj: Komplex výzkumných aktivit "Hlavní město Praha 2005/2006" pro MHMP 25

26 Pro kandidaturu jsou v Praze podstatně více mladí lidé do 29 let, o něco více i lidé s větším zájmem o politiku a volby do zastupitelstva a lidé, kteří o kandidatuře vědí a olympijské hry pokládají za vrchol mezi sportovními událostmi. O něco častěji jsou to také lidé, kteří se domnívají, že magistrát pracuje dobře a že primátor Prahy věnuje dalšímu rozvoji Prahy náležitou pozornost. Zajímavý je také kombinovaný pohled z hlediska věku a migrace. Ten ukazuje, že pro pořádání her je více mladší a střední generace do 50 let, která se do Prahy přistěhovala, a nejméně starší rodilí Pražáci. Myslíte si, že by se měla Praha ucházet o pořádání letních olympijských her? podle věku v % let let let 60 let a více Určitě ano + spíše ano Určitě ne + spíše ne podle hodnocení práce magistrátu v % Pracuje dobře Nepracuje dobře Určitě ano + spíše ano Určitě ne + spíše ne podle péče, kterou věnuje primátor rozvoji a budoucnosti města v % Věnuje náležitou péči Nevěnuje náležitou péči Určitě ano + spíše ano Určitě ne + spíše ne podle věku a rodiště v Praze v % Věk do 49 let Věk 50 let a více Přistěhovaní do Prahy Rodilí Pražané Přistěhovaní do Prahy Rodilí Pražané Určitě ano + spíše ano Určitě ne + spíše ne Zdroj: Komplex výzkumných aktivit "Hlavní město Praha 2005/2006" pro MHMP 26

27 Kdyby však lidé měli možnost v referendu v Praze rozhodovat o jejich konání, větší část by hlasovala pro jejich konání než proti (42 % : 31 %). Téměř čtvrtina však zůstává nerozhodnuta (23 %). Svůj hlas by konání her dali v Praze častěji lidé se zájmem o politiku, ti, kteří jsou z dobře finančně a materiálně zajištěných rodin, mladí do 29 let. Dále by ji podpořili lidé, kteří jsou o kandidatuře informováni a hry jsou pro ně sportovní událostí nesrovnatelného významu. Také Pražané, kteří příznivě pohlížejí na magistrát, tj. domnívají se, že pracuje dobře, by hlasovali častěji pro a opačně mezi lidmi, kteří práci magistrátu nehodnotí dobře, by největší část hlasovala proti. Kdyby se o této otázce rozhodovalo v celopražském referendu, byl(a) byste pro nebo proti tomu, aby se Praze LOH v roce 2020 či 2024 konaly? Proti konání LOH 31% Nejsem rozhodnut 23% Referenda by se nezúčastnil 4% Pro konání LOH 42% Kdyby se o této otázce rozhodovalo v celopražském referendu, byl(a) byste pro nebo proti tomu, aby se Praze LOH v roce 2020 či 2024 konaly? podle věku v % let let let 60 let a více Pro konání Proti konání Není rozhodnut(a) Referenda by se neúčastnil(a) Zdroj: Komplex výzkumných aktivit "Hlavní město Praha 2005/2006" pro MHMP 27

28 Také odpověď na další otázku ukazuje, že skalních odpůrců pořádání Letních olympijských her je asi pětina, tj. těch, kteří se domnívají, že by Praha neměla kandidovat vůbec. Pro polovinu lidí je akceptovatelný termín 2020 (32 %) a 2024 (20 %) a tři z deseti (29 %) by vedení města doporučovali kandidovat později. Čím jsou lidé v Praze mladší a lépe finančně a materiálně situovaní, tím častěji by preferovali dřívější termín her, popřípadě by kandidaturu odmítli. Porovnáním odpovědí na jednotlivé otázky se také ukázalo, že polovina lidí, kteří kandidaturu města nepodpořili, ale neodmítají její pořádání v Praze obecně, konání v pozdějším termínu připouští. 40 Pokud by vedení města Prahy rozhodlo bez referenda, že o pořádání LOH bude usilovat, na který rok pořádání her by mělo případně kandidovat? % na LOH roku 2020 Na LOH roku 2024 Ještě později Nekandidovat vůbec Pokud by vedení města Prahy rozhodlo bez referenda, že o pořádání LOH bude usilovat, na který rok pořádání her by mělo případně kandidovat? podle podpory kandidatuře Prahy o pořádání LOH v % Určitě ano + spíše ano Určitě ne + spíše ne Na LOH roku Na LOH roku Ještě později 7 51 Nekandidovat vůbec 1 36 Zdroj: Komplex výzkumných aktivit "Hlavní město Praha 2005/2006" pro MHMP 28

29 3.2 Postoje k argumentům obhájců her Které argumenty pro a proti pořádání LOH pokládají Pražané za silné a které za slabé, ukazují grafy na následujících stránkách. Odpovědi na série různých souvislostí, které poukazují jak na možné přínosy, tak na ztráty, k nimž by pořádání olympijských her vedlo, potvrzují, že názory jsou ve většině aspektů poměrně jednoznačné a Pražané jsou si vědomi jak pozitiv tak i rizik takovéto akce. Celkově jsou pokládány za silné častěji argumenty obhájců než důvody odpůrců her. K těm nejpřesvědčivějším argumentům patří očekávání, že tato událost povede k dalšímu rozvoji turistického ruchu se všemi jeho multiplikačními efekty, přinese mezinárodní uznání významu Prahy a potřebnou výstavbu moderních sportovišť v hlavním městě. Všechny tyto souvislosti vnímá osm z deseti Pražanů jako silný argument zastánců pořádání olympiády. Pro dvě třetiny je pádným argumentem, že hry by znamenaly pomoc při získání prostředků na dobudování dopravní infrastruktury v okolí Prahy a podnítily by zájem dětí a mládeže o sport. O něco méně přesvědčivé jsou argumenty poukazující na získání prostředků na rozvoj některých částí Prahy (např. Strahov a Letňany) či výstavbu nových bytů a rozšíření ubytovacích kapacit v Praze. Jako relativně nejméně pádné se ukázaly důvody, podle kterých by olympiáda přinesla Praze dlouhodobý plán a vizi rozvoje či rozsáhlé investice, které by byly v souladu s potřebami dalšího rozvoje města. Ale i tyto ohledy považuje více než polovina Pražanů za silné argumenty. Stejně jako v předchozích otázkách i v pohledu na argumenty pro a proti pořádání LOH nejsou statisticky významné rozdíly v závislosti na pohlaví či vzdělání, ale v souvislosti s věkem, zájmem o politiku resp. ochotou jít volit do zastupitelstva a s životní úrovní. Čím jsou lidé starší, tím méně jsou pro ně pádné všechny předkládané argumenty. Zatímco ještě pro starší střední generaci jsou většinově pokládány všechny testované argumenty za pádné, více než polovina lidí starších šedesáti let vnímá jako slabé odůvodnění, že pořádání her přinese Praze dlouhodobý plán a vizi, pomůže získat prostředky na rozvoj některých městských částí a za slabý je staršími lidmi označen argument, že rozsáhlé investice jsou v souladu s potřebami města. Skeptičtější jsou také lidé, kteří nepůjdou volit do pražského zastupitelstva a Pražané, jejichž domácnosti jsou hůře zajištěny. Všechny argumenty vnímají jako silné lidé, kteří si myslí, že by se Praha měla ucházet o pořadatelství LOH, a obyvatelé, kteří by v případném pražském referendu hlasovali pro jejich konání. Tito lidé o něco více než ostatní akcentují soulad rozsáhlých investic s potřebami dalšího rozvoje města. Pražané, kteří by se v potenciálním referendu vyjádřili proti pořádání her, pokládají většinu argumentů za slabé. Výjimkou je akceptování možnosti dalšího rozvoje turistiky a jeho multiplikačního efektu, získání mezinárodní prestiže a vybudování moderních sportovišť v Praze. Zdroj: Komplex výzkumných aktivit "Hlavní město Praha 2005/2006" pro MHMP 29

30 Vnímání argumentů PRO OBHAJOBU POŘÁDÁNÍ letních olympijských her % Povede k dalšímu rozvoji turistického ruchu a znásobí jeho finanční přínosy By bylo projevem mezinárodního uznání významu Prahy Přinese potřebnou výstavbu moderních sportovišť v Praze Pomůže získat prostředky na dobudování dopravní infrastruktury v okolí Prahy Podnítí zájem generace dětí a mládeže o sport Pomůže získat prostředky na rozvoj takových částí Prahy, jako jsou například Strahov a Letňany Přinese výstavbu nových bytů a rozšíření ubytovacích kapacit v Praze Přinese Praze dlouhodobý plán a vizi rozvoje města Rozsáhlé investice v souvislosti s pořádáním jsou v souladu s potřebami dalšího rozvoje města Prahy Velice silný Poměrně silný Poměrně slabý Velice slabý Zdroj: Komplex výzkumných aktivit "Hlavní město Praha 2005/2006" pro MHMP 30

31 Vnímání argumentů PRO OBHAJOBU POŘÁDÁNÍ letních olympijských her podle podpory kandidatuře Prahy na pořádání LOH v % (součet odpovědí Velmi silný argument + Poměrně silný argument ) Pražané celkem PRO PROTI Není rozhodnut Další rozvoj turistického ruchu a znásobení jeho finančních přínosů Projev mezinárodního uznání významu Prahy Potřebná výstavba moderních sportovišť v Praze Dobudování dopravní infrastruktury v okolí Prahy, zlepšení dopravy města ) Atmosféra podnítí zájem generace dětí a mládeže o sport Prostředky na rozvoj částí Prahy, jako jsou např. Strahov a Letňany Výstavba nových bytů a rozšíření ubytovacích kapacit v Praze Dlouhodobý plán a vize rozvoje města Soulad rozsáhlých investic s potřebami dalšího rozvoje města Pozn. Šedá pole vyznačují vždy pětici nejsilnějších argumentů pro danou názorovou skupinu a tučně jeden až tři nejvýraznější. Zdroj: Komplex výzkumných aktivit "Hlavní město Praha 2005/2006" pro MHMP 31

32 3.3 Postoje k argumentům odpůrců her Nejsilnějším argumentem odpůrců olympiády je obava z neúnosného zadlužení města, které jako silný argument proti vnímá sedm z deseti Pražanů. Pak následují rizika, varující před dopravním kolapsem a návratností resp. nenávratností investic. Za pádné důvody proti je pokládají dvě třetiny obyvatel města. Za tzv. vyhozené peníze jsou vnímány investice do LOH např. v souvislosti s tím, předpokládaná návratnost je jen přáním, když návratnou není ani investice do Sazka Arény a sportoviště potřebná pro konání her budou po jejich skončení těžko využita a město bude jen vynakládat další prostředky na jejich údržbu. Jen s nepatrně nižší vahou jsou přijímány obavy v souvislosti s nebezpečím teroristických útoků a neúnosných bezpečnostních opatření, přetížením historického centra s negativním dopadem na památky a zeleň, dále obecná utopičnost celé akce z důvodů chybějících předpokladů včetně finančních prostředků a také nedostatku zkušeností s pořádáním velkých sportovních šampionátů. Shrneme-li názory Pražanů, pak nejpádnější argumenty proti jsou spojeny s náklady na realizaci her a s obavami o návratnost této realizace. Argumenty proti pořádání LOH opět souvisí s věkem, zájmem o volby do zastupitelstva, finanční a materiální situací občanů a pochopitelně s podporou her. Čím jsou lidé starší, tím větší váhu pro ně mají argumenty odpůrců her. Mladým lidem dělají vrásky na čele jen některé z nich. Více než polovina z nich pokládá za významné důvody neúnosné zadlužení a nevratnost investic, dále dopravní kolaps měst a neúnosná bezpečnostní opatření v souvislosti s nebezpečím terorismu. Častěji pokládají za silné argumenty odpůrců Pražané, kteří se nechtějí dostavit k volbám do pražského zastupitelstva, a občané, jejichž domácnosti jsou hůře zajištěny. Testované důvody vnímají jako významné lidé, kteří si myslí, že by se Praha neměla ucházet o pořadatelství LOH, a obyvatelé, kteří by v případném pražském referendu hlasovali proti jejich konání. Jejich hlavní výtky spojují především problémy s financováním (neúnosné zadlužení a nevratnost investic). Vedle toho, že se ztotožňují s odpůrci v utopičnosti, obávají se i dopravního kolapsu. Zdroj: Komplex výzkumných aktivit "Hlavní město Praha 2005/2006" pro MHMP 32

33 Vnímání argumentů PROTI POŘÁDÁNÍ letních olympijských her % Vedlo by k neúnosnému zadlužení města Nastal by neřešitelný dopravní kolaps města Předpokládaná návratnost investic je jen přáním, není-li návratnou ani investice do SAZKA ARENY Obrovské investice do sportovišť jsou vyhozené peníze, nebudou prostředky na jejich údržbu Pořádání by přineslo nebezpečí teroristických útoků a neúnosná bezpečnostní opatření Pořádání je pouhou utopií, protože Praha k tomu nemá a nebude mít předpoklady a finance Historické centrum přetíženo natolik, že lze očekávat škody na památkách a zeleni města Praha a ČR má málo zkušeností s pořádáním velkých sportovních šampionátů Pořádání by přineslo městu hlavně ostudu za nezvládnutí příprav kvalitně a včas Velice silný Poměrně silný Poměrně slabý Velice slabý Zdroj: Komplex výzkumných aktivit "Hlavní město Praha 2005/2006" pro MHMP 33

34 Vnímání argumentů PROTI POŘÁDÁNÍ letních olympijských her podle podpory kandidatuře Prahy na pořádání LOH v % (součet odpovědí Velmi silný argument + Poměrně silný argument ) Pražané celkem PRO PROTI Není rozhodnut Neúnosné zadlužení města Neřešitelný dopravní kolaps města Utopie návratnosti investic města, návratnou není ani SAZKA ARENA Neúměrné investice do v budoucnosti nevyužitelných a sportovišť Nebezpečí teroristických útoků, neúnosná bezpečnostní opatření Utopie, Praha nemá a nikdy nebude mít potřebné předpoklady, ani finanční Historické centrum města bude přetíženo, škody na památkách a zeleni Neodpovídající ambice pořádat ten vůbec největší šampionát bez zkušeností Ostuda z nezvládnutí, pozdní a nekvalitní dokončení příprav Pozn. Šedá pole vyznačují vždy pětici nejsilnějších argumentů pro danou názorovou skupinu a tučně jeden až tři nejvýraznější. Faktorová analýza vnímání argumentů pro a proti pořádání LOH ukázala, že třetím faktorem, který stojí mimo dva základní modely pro a proti, je otázka bezpečnosti v souvislosti s teroristickými útoky. Jednotlivé faktory přitom můžeme charakterizovat takto: 1. faktor, kdy přijetí většiny argumentů pro je doprovázeno odmítnutím většiny argumentů proti 2. faktor, kdy odmítnutí většiny argumentů pro je doprovázeno většinou souhlasem s argumenty proti 3. faktor, kdy obavy nebezpečí terorismu a neúnosných bezpečnostních opatření v souvislosti s olympiádou, jsou doprovázeny akceptací argumentů zastánců her a neznamenají a podceňování argumentů jejich odpůrců. Zdroj: Komplex výzkumných aktivit "Hlavní město Praha 2005/2006" pro MHMP 34

35 3.4 Závěry kapitoly 3 Kandidatura Prahy na Letní olympijské hry je pro obyvatele hlavního města obecně známou informací. Tři ze čtyř Pražanů o těchto ambicích města vědí (v ČR dvě třetiny 66 % občanů) a zároveň si uvědomují vysokou prestiž takovéto akce. Naprostá většina (85 %) se ztotožňuje s názorem, že LOH jsou jednoznačně nejvýznamnější sportovní událostí, jež nemá mezi ostatními sportovními událostmi obdobu (v ČR 88 %). Názory na to, zda by se Praha měla o pořádání LOH ucházet, nejsou jednoznačné. Polovina lidí si myslí, že ano, druhá polovina nesouhlasí. Srovnámeli postoj Pražanů k této otázce s obdobím před dvěma lety, nedošlo k žádné podstatnější změně. Jen o něco málo přibylo názorů, že by se hlavní město o pořadatelství ucházet mělo. Ale ani celorepubliková data kandidatuře Prahy zcela jednoznačně nepřejí. Pro je jen o něco více než polovina (56 %). Kdyby však lidé měli možnost v referendu v Praze rozhodovat o jejich konání, větší část by se přiklonila pro jejich konání než proti (42 % : 31 %). Skalních odpůrců pořádání Letních olympijských her je asi pětina. Ti v otázce na pořádání her razantně odmítají, aby se Praha o LOH ucházela, a v otázce na vhodný termín si myslí, že by Praha neměla kandidovat vůbec. Pro polovinu lidí je akceptovatelný termín 2020 (32 %) nebo 2024 (20 %) a tři z deseti (29 %) by vedení města doporučovalo kandidovat později. Hodnocení pádnosti argumentů, které hovoří pro a proti, ukazuje, že Pražané jsou si vědomi jak pozitiv, tak i rizik LOH. Celkově jsou pokládány za silné častěji argumenty obhájců než důvody odpůrců her. K těm nejpřesvědčivějším důvodům pro patří očekávání, že tato událost povede k dalšímu rozvoji turistického ruchu se všemi jeho multiplikačními efekty, přinese mezinárodní uznání významu Prahy a potřebnou výstavbu moderních sportovišť v hlavním městě. Všechny tyto souvislosti vnímá osm z deseti Pražanů jako silný argument zastánců pořádání olympiády. Pro dvě třetiny je pádným argumentem, že hry by znamenaly pomoc při získání prostředků na dobudování dopravní infrastruktury v okolí Prahy a podnítily by zájem dětí a mládeže o sport. O něco méně přesvědčivé jsou argumenty poukazující na získání prostředků na rozvoj některých částí Prahy (např. Strahov a Letňany) či výstavbu nových bytů a rozšíření ubytovacích kapacit v Praze. Zdroj: Komplex výzkumných aktivit "Hlavní město Praha 2005/2006" pro MHMP 35

36 Jako relativně nejméně silné se ukázaly důvody, podle kterých by olympiáda přinesla Praze dlouhodobý plán a vizi rozvoje či rozsáhlé investice, které by byly v souladu s potřebami dalšího rozvoje města. Ale i tyto ohledy považuje více než polovina Pražanů za silné argumenty. Nejsilnějším argumentem odpůrců olympiády je obava z neúnosného zadlužení města, které jako silný argument proti vnímá sedm z deseti Pražanů. Pak následují rizika, varující před dopravním kolapsem a návratností resp. nenávratností investic. Za pádné důvody proti je pokládají dvě třetiny obyvatel města. Za tzv. vyhozené peníze jsou vnímány investice do LOH např. v souvislosti s tím, předpokládaná návratnost je jen přáním, když návratnou není ani investice do Sazka Arény a sportoviště potřebná pro konání her budou po jejich skončení těžko využita a město bude jen vynakládat další prostředky na jejich údržbu. Jen s nepatrně nižší vahou jsou přijímány obavy v souvislosti s nebezpečím teroristických útoků a neúnosných bezpečnostních opatření, přetížením historického centra s negativním dopadem na památky a zeleň, dále obecná utopičnost celé akce z důvodů chybějících předpokladů včetně finančních prostředků a také nedostatku zkušeností s pořádáním velkých sportovních šampionátů. Shrneme-li názory Pražanů, pak nejpádnější argumenty proti jsou spojeny s náklady na realizaci her a s obavami o návratnost této realizace. Zdroj: Komplex výzkumných aktivit "Hlavní město Praha 2005/2006" pro MHMP 36

37 4. POSTOJE K DEMONSTRACÍM A PODOBNÝM AKCÍM V HLAVNÍM MĚSTĚ V této kapitole je věnována pozornost různým typům větších protestních akcí, které se v poslední době v Praze konaly. Vezmeme-li zmíněné akce chronologicky, vyjadřovali se Pražané k následujícím protestům a demonstracím v souvislosti se zásahem na technoparty na Tachovsku, s novelizací Zákoníku práce, připomenutím Dne lidských práv a nespokojeností pracovníků ve zdravotnictví. Pokud jde o demonstrace a protestní akce, které se konaly v Praze na konci loňského léta v reakci na zásah na technoparty na Tachovsku, veřejnost v Praze má tuto událost jasně v povědomí. Pokud jde o reakci na ni, dělí se Pražané na dvě poloviny. U jedné se tyto protesty nesetkaly s podporou (48 %) a u druhé ano (45 %). Protestní akce tohoto typu se setkala s podporou především mladých lidí (66 %) a lidí, kteří se v Praze narodili a deklarují zájem o politiku. Koncem léta se konaly v Praze demonstrace a protestní akce proti zásahu policie na technoparty v Mlýnci na Tachovsku. Setkaly se tyto protesty v Praze s Vaším pochopením a podporou? Neví, že se konaly 7% Určitě ano 18% Určitě ne 21% Spíše ano 27% Spíše ne 27% Zdroj: Komplex výzkumných aktivit "Hlavní město Praha 2005/2006" pro MHMP 37

38 Koncem listopadu se v hlavním městě konala demonstrace na podporu vládního návrhu Zákoníku práce. Mezi těmi, kteří věděli, že se konala, což byli tři ze čtyř Pražanů, převažovalo spíše pochopení a podpora této akci (42 % : 32 %). S nižší podporou se tento typ protestů setkal u lidí s vyšším vzděláním a znatelně nižší povědomí o této události měli mladí lidé (téměř polovina nevěděla, že se konala). Koncem roku se v Praze konala demonstrace konfederace odborových svazů na podporu schválení nového Zákoníku práce. Setkala se tato demonstrace v Praze s Vaším pochopením a podporou? Neví, že se konala 26% Určitě ano 8% Spíše ano 34% Určitě ne 9% Spíše ne 23% Koncem roku se v Praze konala demonstrace konfederace odborových svazů na podporu schválení nového Zákoníku práce. Setkala se tato demonstrace v Praze s Vaším pochopením a podporou? podle vzdělání v % Základní Vyučen Středoškolské Vysokoškolské Určitě ano + spíše ano Určitě ne + spíše ne Neví, že se konaly Zdroj: Komplex výzkumných aktivit "Hlavní město Praha 2005/2006" pro MHMP 38

39 Demonstrace konané v Praze 10. prosince u příležitosti Dne lidských práv zaznamenaly dvě třetiny Pražanů. U větší části z nich se také protestní akce spojené s vyhlášení Všeobecné deklarace lidských práv setkaly s kladnou odezvou (47 % : 20 %). Tento typ demonstrace se setkal s vyšší podporou, čím vyšší měli lidé vzdělání, dále mezi lidmi, kteří se v Praze narodili a kteří se zajímají o politiku a šli by volit do zastupitelstva v Praze. V prosinci se v Praze konaly různé demonstrace u příležitosti Dne lidských práv. Setkaly se tyto demonstrace v Praze s Vaším pochopením a podporou? Neví, že se konaly 33% Určitě ano 11% Určitě ne 5% Spíše ne 15% Spíše ano 36% V prosinci se v Praze konaly různé demonstrace u příležitosti Dne lidských práv. Setkaly se tyto demonstrace v Praze s Vaším pochopením a podporou? podle vzdělání v % Základní Vyučen Středoškolské Vysokoškolské Určitě ano + spíše ano Určitě ne + spíše ne Neví, že se konaly Zdroj: Komplex výzkumných aktivit "Hlavní město Praha 2005/2006" pro MHMP 39

Zájem o pivo a jeho výběr v roce 2015

Zájem o pivo a jeho výběr v roce 2015 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 210 310 584 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Zájem o pivo a jeho výběr v roce 2015 Technické

Více

Hodnocení ekonomické situace domácností a vybraných sociálních podmínek v ČR

Hodnocení ekonomické situace domácností a vybraných sociálních podmínek v ČR eu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Hodnocení ekonomické situace domácností a vybraných sociálních

Více

Monitoring návštěvníků Libereckého kraje zima 2006

Monitoring návštěvníků Libereckého kraje zima 2006 Monitoring návštěvníků Libereckého kraje zima 2006 Pro Krajský úřad Libereckého kraje zpracoval Masarykova univerzita v Brně Centrum regionálního rozvoje červen 2006 Autorský kolektiv Ing, Martin Šauer

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický

TISKOVÁ ZPRÁVA. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 6 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Veřejnost o energetice květen 2013 Technické parametry

Více

VOLBY 2013 - LIBERECKÝ KRAJ

VOLBY 2013 - LIBERECKÝ KRAJ VOLBY 2013 - LIBERECKÝ KRAJ zpráva z předvolebního výzkumu veřejného mínění VOLEBNÍ POTENCIÁL STRAN a POSTOJ K NEMOCNIČNÍ PÉČI Období sběru dat:18. 9. 2013 23. 9. 2013 ZÁKLADNÍ METODOLOGICKÉ INFORMACE

Více

Zpráva z bleskového výzkumu

Zpráva z bleskového výzkumu STEM - Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 0 02 Praha 3 Zpráva z bleskového výzkumu STEM pro Friedrich Naumann Stiftung V Praze dne 15. dubna 0 I. Údaje o výzkumu Typ výzkumu: bleskový reprezentativní

Více

Hodnocení ekonomického vývoje po vstupu České republiky do Evropské unie

Hodnocení ekonomického vývoje po vstupu České republiky do Evropské unie TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Hodnocení ekonomického vývoje po vstupu České republiky

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 210 310 584 E-mail: lucie.cerna@soc.cas.cz Občané o důchodovém systému listopad 2015 Technické

Více

STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, 180 00 Praha 8 SPORTOVNÍ SÁZKY. Bleskový průzkum STEM pro APKURS

STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, 180 00 Praha 8 SPORTOVNÍ SÁZKY. Bleskový průzkum STEM pro APKURS STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, 8 Praha 8 SPORTOVNÍ SÁZKY Bleskový průzkum STEM pro APKURS V Praze dne. září 4 I. Údaje o výzkumu Typ výzkumu: Věcné zaměření výzkumu: Zkoumaná populace:

Více

Zájem obyvatel ČR o práci v zahraničí

Zájem obyvatel ČR o práci v zahraničí TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Zájem obyvatel ČR o práci v zahraničí Technické parametry

Více

PODPORA ZAVEDENÍ EURA V ČR KLESÁ.

PODPORA ZAVEDENÍ EURA V ČR KLESÁ. TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 01/11 VYDÁNO DNE 31. 1. 11 PODPORA ZAVEDENÍ EURA V ČR KLESÁ. Pro přijetí eura je nyní 22 % lidí, což je nejnižší číslo od roku 05, kdy STEM tuto otázku začal sledovat.

Více

HLASOVÁNÍ VLÁDNÍCH STRAN:

HLASOVÁNÍ VLÁDNÍCH STRAN: INFORMACE Z EXKLUZIVNÍHO VÝZKUMU STEM PRO VĚCI VEŘEJNÉ VYDÁNO DNE. 12. 211 HLASOVÁNÍ VLÁDNÍCH STRAN: STRAVENKY A DOPAD REFOREM NA OBČANY Informace o vládní daňové reformě a zachování daňového zvýhodnění

Více

Ekologické chování domácností

Ekologické chování domácností oe9066 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 6 840 29 E-mail: iva.stohanzlova@soc.cas.cz Ekologické chování domácností Technické parametry

Více

Výstavba na Petrském náměstí Názory občanů žijících v této lokalitě Výsledky průzkumu veřejného mínění

Výstavba na Petrském náměstí Názory občanů žijících v této lokalitě Výsledky průzkumu veřejného mínění Výstavba na Petrském náměstí Názory občanů žijících v této lokalitě Výsledky průzkumu veřejného mínění Praha, 14. listopadu 2008 Představení průzkumu Cíl průzkumu: Zjistit názor občanů žijících v oblasti

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM 2013 Společný evropský indikátor A.1 Objednatel: Statutární město Hradec Králové Československé armády 408 502 00 Hradec Králové Vypracoval: AUGUR Consulting

Více

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI CYKLISTY VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI CYKLISTY VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 1 ZAŽÍT KRAJ VÍNA A PAMÁTEK NA KOLE VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI CYKLISTY VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZPRÁVA ZA ROK 2011 2 Obsah 1 Základní údaje o dotazníkovém šetření...3 2 Metodologie

Více

VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA DOMÁCÍ CESTOVNÍ RUCH SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA LÉTO 2013

VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA DOMÁCÍ CESTOVNÍ RUCH SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA LÉTO 2013 VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA DOMÁCÍ CESTOVNÍ RUCH SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA LÉTO 2013 IOP č. 01358 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. 01360 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika

Více

Názor veřejnosti na roli církví ve společnosti a na navrácení církevního majetku září 2012

Názor veřejnosti na roli církví ve společnosti a na navrácení církevního majetku září 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 840 12 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Názor veřejnosti na roli církví ve společnosti

Více

Zdroje a využití informací v oblasti léčiv - veřejnost

Zdroje a využití informací v oblasti léčiv - veřejnost Zdroje a využití informací v oblasti léčiv - veřejnost Závěrečná zpráva pro Státní ústav pro kontrolu léčiv Prosinec 2015 Obsah Hlavní zjištění 3 Realizátor projektu 5 Parametry projektu 6 Struktura vzorku

Více

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/214 VYDÁNO DNE 17.2. 214 JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI Mírně nadpoloviční většina dotázaných občanů je z hlediska úspor a půjček v plusu, téměř třetina má bilanci

Více

Názory veřejnosti na Evropskou unii duben 2012

Názory veřejnosti na Evropskou unii duben 2012 pm00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 0 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory veřejnosti na Evropskou unii duben 0 Technické

Více

závěrečná zpráva Zpracování podkladů pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Třebíči

závěrečná zpráva Zpracování podkladů pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Třebíči závěrečná zpráva Zpracování podkladů pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Třebíči Realizace: Sociotrendy - výzkumná agentura 2/2011 Zpracování podkladů pro tvorbu Střednědobého plánu

Více

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014 ev22 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Daně z pohledu veřejného mínění listopad 20 Technické

Více

CO POVAŽUJE ČESKÁ VEŘEJNOST ZA NEBEZPEČÍ PRO NAŠI ZEMI?

CO POVAŽUJE ČESKÁ VEŘEJNOST ZA NEBEZPEČÍ PRO NAŠI ZEMI? INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 9/15 vydáno dne 15. 1. 15 CO POVAŽUJE ČESKÁ VEŘEJNOST ZA NEBEZPEČÍ PRO NAŠI ZEMI? V souvislosti s aktuálním vývojem v Evropě se mezi českými občany dále posilují obavy z

Více

Občané o americké radarové základně v ČR

Občané o americké radarové základně v ČR TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 2 0 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o americké radarové základně v ČR Technické

Více

Postoje českých občanů k manželství a rodině prosinec 2013

Postoje českých občanů k manželství a rodině prosinec 2013 ov1010 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 6 80 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje českých občanů k manželství a rodině

Více

Průzkum uživatelů dálkového tepla ve vybraných lokalitách ČR 1. 10. 2010. Prezentace Factum Invenio

Průzkum uživatelů dálkového tepla ve vybraných lokalitách ČR 1. 10. 2010. Prezentace Factum Invenio Průzkum uživatelů dálkového tepla ve vybraných lokalitách ČR 1. 10. 2010 Prezentace Factum Invenio Cíle výzkumu, velikost vzorku a termín sběru dat Cíle výzkumu budou formulovány tak, aby přinesly odpovědi

Více

Rozdělení Československa: 20 let od vzniku samostatné ČR a SR

Rozdělení Československa: 20 let od vzniku samostatné ČR a SR TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 840 29 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Rozdělení Československa: 20 let od vzniku samostatné

Více

5 PŘÍPADOVÉ STUDIE REGIONŮ ŘEŠENÍ DISPARIT ROZVOJEM CESTOVNÍHO RUCHU

5 PŘÍPADOVÉ STUDIE REGIONŮ ŘEŠENÍ DISPARIT ROZVOJEM CESTOVNÍHO RUCHU 5 PŘÍPADOVÉ STUDIE REGIONŮ ŘEŠENÍ DISPARIT ROZVOJEM CESTOVNÍHO RUCHU 5.1 Přehled použitých metod a jejich základní charakteristiky 5.1.1 Základní metody výzkumu Ze základních metod výzkumu byly použity:

Více

SPOKOJENOST OBČANŮ SE SLUŢBAMI POSKYTOVANÝMI KRAJSKÝM ÚŘADEM KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

SPOKOJENOST OBČANŮ SE SLUŢBAMI POSKYTOVANÝMI KRAJSKÝM ÚŘADEM KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE SPOKOJENOST OBČANŮ SE SLUŢBAMI POSKYTOVANÝMI KRAJSKÝM ÚŘADEM KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ZÁVĚREČNÁ VÝZKUMNÁ ZPRÁVA Objednavatel: Královéhradecký kraj zastoupený Bc. Lubomírem Francem, hejtmanem Dodavatel:

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Volný čas

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Volný čas TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: gabriela.samanova@soc.cas.cz Volný čas Technické parametry Výzkum: Naše

Více

Problematické aspekty výzkumů volebních preferencí

Problematické aspekty výzkumů volebních preferencí Problematické aspekty výzkumů volebních preferencí K problému korektní interpretace (před)volebních výzkumů Tomáš Lebeda Tomas.Lebeda@soc.cas.cz Volební preference nejenže sociální realitu měří, ale

Více

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy léto Šumava IOP č. 5 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika Praha Nobody

Více

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 2 3 4 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy květen Technické parametry

Více

Výzkumy volebních preferencí

Výzkumy volebních preferencí Výzkumy volebních preferencí Tomáš Lebeda Tomas.Lebeda@upol.cz Volební preference nejenže sociální realitu měří, ale ony ji do jisté míry spoluutvářejí. *** Chybná interpretace v médiích může mít dopad

Více

Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz Závěrečná zpráva VOLBY DO PS 2010 - Jihomoravský kraj Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi Praha,

Více

Prezidentský volební model (MEDIAN, červenec 2012)

Prezidentský volební model (MEDIAN, červenec 2012) VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ a VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE MEDIAN, Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101, http: //www.median.cz, e-mail: median@median.cz oficiální partner

Více

ANALÝZA POSTOJŮ VEŘEJNOSTI KE KRIMINALITĚ V PLZNI

ANALÝZA POSTOJŮ VEŘEJNOSTI KE KRIMINALITĚ V PLZNI ANALÝZA POSTOJŮ VEŘEJNOSTI KE KRIMINALITĚ V PLZNI 1 Analýza postojů veřejnosti ke kriminalitě v Plzni srovnávací studie Katedra psychologie Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni Odborný garant

Více

Proměny představ českých občanů o ideálním zaměstnání v letech 1997 až 2005 1 Naděžda Čadová

Proměny představ českých občanů o ideálním zaměstnání v letech 1997 až 2005 1 Naděžda Čadová Proměny představ českých občanů o ideálním zaměstnání v letech 1997 až 2005 1 Naděžda Čadová Úvod Česká republika prošla v období mezi roky 1997 a 2005 mnoha změnami ve sféře politické i ekonomické. V

Více

Příloha 9 Vyhodnocení dotazníků mezi občany

Příloha 9 Vyhodnocení dotazníků mezi občany S t r a t e g i e C L L D 2 1 4 Příloha 9 Vyhodnocení dotazníků mezi občany Dotazník ke Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hrubý Jeseník na léta 14 - Dotazníkové šetření probíhalo v letech

Více

Vážení a milí spoluobčané,

Vážení a milí spoluobčané, Vážení a milí spoluobčané, každý z nás se může dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoc, každému mohou dojít síly či možnosti, jak se postarat sám o sebe nebo o své blízké. Jako vámi zvolení zástupci

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav pv9 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 26 29, 3 6 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o volbách do Evropského parlamentu květen 4

Více

1. Obyvatelstvo, rodiny a domácnosti

1. Obyvatelstvo, rodiny a domácnosti 1. Obyvatelstvo, rodiny a domácnosti a. Obyvatelstvo Demografická statistika se svojí dlouholetou tradicí je hlavním pilířem genderové statistiky, která ji v bohaté míře využívá. Sleduje údaje o obyvatelstvu

Více

OBČANÉ STÁLE VÍCE PREFERUJÍ SOCIÁLNÍ POLITIKU

OBČANÉ STÁLE VÍCE PREFERUJÍ SOCIÁLNÍ POLITIKU INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 11/214 vydáno dne. 11. 214 OBČANÉ STÁLE VÍCE PREFERUJÍ SOCIÁLNÍ POLITIKU ZAMĚŘENOU NA ROZŠIŘOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, NIKOLI NA ZVYŠOVÁNÍ FINANČNÍCH DÁVEK Více než polovina

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ (EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM), STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A KRAJEM VYSOČINA

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ (EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM), STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A KRAJEM VYSOČINA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ (EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM), STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A KRAJEM VYSOČINA STRUČNÉ SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ANALÝZY POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V NOVÉM

Více

DIGITÁLNÍ GARÁŽ POMÁHÁME ČESKU RŮST Závěrečná zpráva. Duben 2016

DIGITÁLNÍ GARÁŽ POMÁHÁME ČESKU RŮST Závěrečná zpráva. Duben 2016 DIGITÁLNÍ GARÁŽ POMÁHÁME ČESKU RŮST Závěrečná zpráva Duben 2016 Výzkumné pozadí AMSP ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky a živnostníky i jejich organizace z celé České

Více

Žáci a ICT. Sekundární analýza výsledků mezinárodních šetření ICILS 2013 a PISA 2012

Žáci a ICT. Sekundární analýza výsledků mezinárodních šetření ICILS 2013 a PISA 2012 Žáci a ICT Sekundární analýza výsledků mezinárodních šetření ICILS 2013 a PISA 2012 Praha, květen 2016 Česká republika se již více než 20 let pravidelně účastní mezinárodních šetření v oblasti vzdělávání.

Více

PRACOVNÍ ŽIVOT V SOUČASNÉ ČESKÉ SPOLEČNOSTI

PRACOVNÍ ŽIVOT V SOUČASNÉ ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRACOVNÍ ŽIVOT V SOUČASNÉ ČESKÉ SPOLEČNOSTI Hana Víznerová, Marta Vohlídalová V současných vyspělých západních společnostech, v nichž je ekonomické zajištění rodiny závislé na participaci (obou) partnerů

Více

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/13 VYDÁNO DNE 13.2. 13 JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI Téměř polovina dotázaných občanů (46 ) je z hlediska úspor a půjček v plusu, třetina (34 ) má bilanci vyrovnanou

Více

or80331 TISKOVÁ ZPRÁVA Občané o kouření

or80331 TISKOVÁ ZPRÁVA Občané o kouření TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Občané o kouření Technické parametry Výzkum:

Více

Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Sámova 3, Praha 10

Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Sámova 3, Praha 10 Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Sámova 3, Praha 10 Vzdělanostní profil vybraných skupin pracovníků s dětmi a mládeží ve volném čase Závěrečná zpráva z výzkumu Zpracoval PhDr. František Pelka prosinec 1999

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z VÝZKUMU SPOKOJENOSTI KLIENTŮ EVROPSKÉ SÍTĚ NA PODPORU PODNIKÁNÍ ENTERPRISE EUROPE NETWORK (EEN) V ČESKÉ REPUBLICE 2009 ÚVODEM

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z VÝZKUMU SPOKOJENOSTI KLIENTŮ EVROPSKÉ SÍTĚ NA PODPORU PODNIKÁNÍ ENTERPRISE EUROPE NETWORK (EEN) V ČESKÉ REPUBLICE 2009 ÚVODEM ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z VÝZKUMU SPOKOJENOSTI KLIENTŮ EVROPSKÉ SÍTĚ NA PODPORU PODNIKÁNÍ ENTERPRISE EUROPE NETWORK (EEN) V ČESKÉ REPUBLICE 2009 ÚVODEM Síť Enterprise Europe Network (EEN) působí v České republice

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Zlínský kraj

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Zlínský kraj Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Zlínský kraj Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová / STEM/MARK,

Více

Průzkum k distančním volbám

Průzkum k distančním volbám STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, 1 Praha 8 Průzkum k distančním volbám Zpráva z výzkumu STEM pro KDU-ČSL V Praze dne 29. ledna 15 I. Údaje o výzkumu Typ výzkumu: Věcné zaměření výzkumu:

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy Technické parametry Výzkum:

Více

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015 or151 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 6 40 1 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 80 1 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory české veřejnosti na úroveň vzdělávání na

Více

Postoj české veřejnosti k dění na Ukrajině: únor 2015

Postoj české veřejnosti k dění na Ukrajině: únor 2015 pm40227 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 6 840 9 E-mail: cvvm@soc.cas.cz Postoj české veřejnosti k dění na Ukrajině: únor 205

Více

Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava. Vyhodnocení etapy zima 2006/2007

Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava. Vyhodnocení etapy zima 2006/2007 Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava Vyhodnocení etapy zima 2006/2007 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí Parametry projektu Monitoring

Více

Rizika nákupu spotřebního zboží

Rizika nákupu spotřebního zboží 28. Výsledky průzkumu č. 28 AMSP ČR Rizika nákupu spotřebního zboží AMSP ČR ve spolupráci s Radou kvality ČR zorganizovala výzkum zabývající se vnímání rizikovosti nákupu spotřebního zboží v české populaci

Více

Kdo je podle Pražanů nejlepším kandidátem na primátora?

Kdo je podle Pražanů nejlepším kandidátem na primátora? Kdo je podle Pražanů nejlepším kandidátem na primátora? Závěrečná zpráva z výzkumu Analytické centrum s.r.o. Bulharská 20, 101 00 Praha 6. 10. 2014 Praha OBSAH: 1. Důvodová zpráva 3 2. O nás 3 3. Shrnutí

Více

PŘÍLOHA 4 PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE. 1. Vnímání korupce v ČR. Výsledky nezávislých průzkumů zabývajících se korupcí

PŘÍLOHA 4 PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE. 1. Vnímání korupce v ČR. Výsledky nezávislých průzkumů zabývajících se korupcí PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE PŘÍLOHA 4 Výsledky nezávislých průzkumů zabývajících se korupcí 1. Vnímání korupce v ČR Korupce bohužel prostupuje společností napříč všemi jejími sektory a objevuje se jak mezi

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: cvvm@soc.cas.cz Postoj české veřejnosti k přijímání imigrantů a uprchlíků

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

Důchodové spoření a jeho využití českými občany - listopad 2015

Důchodové spoření a jeho využití českými občany - listopad 2015 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 2 40 29 E-mail: jiri.mertl@soc.cas.cz Důchodové spoření a jeho využití českými občany - listopad

Více

Hodnocení informací v médiích

Hodnocení informací v médiích TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Hodnocení informací v médiích Technické parametry

Více

Hodnocení vlády Bohuslava Sobotky leden 2015

Hodnocení vlády Bohuslava Sobotky leden 2015 pi104 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 6 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Hodnocení vlády Bohuslava Sobotky leden 1 Technické

Více

Aktualizace demografické prognózy. MČ Praha Zbraslav. Tomáš Soukup. prosinec 2012. Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč

Aktualizace demografické prognózy. MČ Praha Zbraslav. Tomáš Soukup. prosinec 2012. Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč Aktualizace demografické prognózy MČ Praha Zbraslav prosinec 2012 Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 TEL: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz Obsah

Více

Analýza podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami školy

Analýza podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami školy Výstup projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Hlavní partner: Partneři: Analýza podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami školy Autoři: Kateřina Brožová, Barbora Úlehlová Editace:

Více

DOVOLENÁ 2007: NA CHALUPĚ, ANEBO POBYTOVÝ ZÁJEZD

DOVOLENÁ 2007: NA CHALUPĚ, ANEBO POBYTOVÝ ZÁJEZD INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 6/007 DOVOLENÁ 007: NA CHALUPĚ, ANEBO POBYTOVÝ ZÁJEZD Více než tři pětiny (6 %) ekonomicky aktivních obyvatel ČR budou letos trávit nejdelší část své dovolené doma. Služeb

Více

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města TŘEBÍČ. Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města TŘEBÍČ. Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města TŘEBÍČ Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem MUDr. Stanislav Wasserbauer Hana Pokorná Jihlava, září 2012 Obsah: 1 Úvod...4

Více

Naše společnost 2005

Naše společnost 2005 Naše společnost 2005 aktuální informace o české společnosti 1 Bulin Centra pro výzkum veřejného mínění. Vydává Sociologický ústav Akademie věd České republiky. OBSAH První rok členství České republiky

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Čechy Vyhodnocení etapy zima 2005/2006 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu Monitoring

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA 3%0% 14% 37% 40% Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA 3%0% 14% 37% 40% Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 6 8 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o životní úrovni a finančních možnostech svých

Více

Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben 2014

Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben

Více

Názory obyvatel Nošovic na aktivity v Nošovicích

Názory obyvatel Nošovic na aktivity v Nošovicích Názory obyvatel Nošovic na aktivity v Nošovicích exkluzivní studie 1/2016, vypracoval: Tomáš Balcar Metodika Výzkum byl realizován exkluzivním kvantitativním výzkumem s použitím techniky face to face standardizovaných

Více

ČESKÁ REPUBLIKA A FLASH EUROBAROMETER 248

ČESKÁ REPUBLIKA A FLASH EUROBAROMETER 248 ČESKÁ REPUBLIKA A FLASH EUROBAROMETER 248 Jedním z nejaktuálnějších a zároveň velmi varovných příkladů mezinárodního srovnání chování v kyberprostoru mezi Českou republikou a jinými zeměmi Evropské unie

Více

ROZHODNĚTE O SVÉM MĚSTĚ! ŘÍDÍM ŘÍČANY. Průzkum veřejného mínění 12.- 17. listopadu 2015

ROZHODNĚTE O SVÉM MĚSTĚ! ŘÍDÍM ŘÍČANY. Průzkum veřejného mínění 12.- 17. listopadu 2015 ROZHODNĚTE O SVÉM MĚSTĚ! ŘÍDÍM ŘÍČANY Průzkum veřejného mínění 12.- 17. listopadu 2015 Průzkum veřejného mínění Vzorek 607 Pohlaví 53% 47% Průzkum veřejného mínění, jehož cílem bylo zjistit názory obyvatel

Více

Finanční krize očima české veřejnosti březen a duben 2009

Finanční krize očima české veřejnosti březen a duben 2009 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Finanční krize očima české veřejnosti březen

Více

1. KLÍČOVÁ ZJIŠTĚNÍ. 1.1. EU Kids Online šetření. 1.2. Klíčová zjištění

1. KLÍČOVÁ ZJIŠTĚNÍ. 1.1. EU Kids Online šetření. 1.2. Klíčová zjištění 1. KLÍČOVÁ ZJIŠTĚNÍ 1.1. EU Kids Online šetření Tato zpráva dává nahlédnout do základních zjištění z nového unikátního šetření navrženého a uskutečněného podle přesných standardů, daných EU Kids Online

Více

SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ Z VÝZKUMU V RÁMCI PROJEKTU MULTIPOLIS

SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ Z VÝZKUMU V RÁMCI PROJEKTU MULTIPOLIS JAK ČEŠTÍ ŽÁCI VNÍMAJÍ SVÉ OKOLÍ? SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ Z VÝZKUMU V RÁMCI PROJEKTU MULTIPOLIS ETNICITA VNÍMÁNÍ LIDÍ VNÍMÁNÍ SVĚTA SKRZE MEDIÁLNÍ REALITU VELIKOST OBCE ANGAŽOVANOST DOPADY PROJEKTU MULTIPOLIS

Více

Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Názory obyvatel na přijatelnost půjček er10315b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 8 840 1 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Více

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon v roce 2012 nepoužívaly pouze 4 % osob starších šestnácti V roce 2007, to bylo 14 procent české populace.

Více

Limity těžby šance pro rozvoj Ústeckého kraje

Limity těžby šance pro rozvoj Ústeckého kraje Limity těžby šance pro rozvoj Ústeckého kraje Co jsou územní limity těžby? V minulém století bylo v severních Čechách v souvislosti s těžbou hnědého uhlí zbouráno 106 původních obcí včetně 650 let starého

Více

OCHOTA ZÚČASTNIT SE VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY

OCHOTA ZÚČASTNIT SE VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY Agentura Focus provedla ve dnech 19. 4. 27. 4. 2016 reprezentativní výzkum veřejného mínění na dospělé populaci České republiky. Výběrový vzorek tvořilo 1037 respondentů ve věku 18 a více let, kteří byli

Více

NZZ2. Věra Vašáková a kol. VYHODNOCENÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK PODLE JEDNOTNÝCH ZADÁNÍ V ROCE 2011/2012 z pohledu škol, odborníků z praxe a editorů

NZZ2. Věra Vašáková a kol. VYHODNOCENÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK PODLE JEDNOTNÝCH ZADÁNÍ V ROCE 2011/2012 z pohledu škol, odborníků z praxe a editorů NZZ2 Věra Vašáková a kol. VYHODNOCENÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK PODLE JEDNOTNÝCH ZADÁNÍ V ROCE 2011/2012 z pohledu škol, odborníků z praxe a editorů Věra Vašáková a kol. VYHODNOCENÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK PODLE

Více

O TÉMA SROVNÁVACÍCH ZKOUŠEK STUDENŮ STŘEDNÍCH ŠKOL

O TÉMA SROVNÁVACÍCH ZKOUŠEK STUDENŮ STŘEDNÍCH ŠKOL INFORMACE Z BLESKOVÉHO VÝZKUMU STEM VYDÁNO DNE 3. 9. 1 O TÉMA SROVNÁVACÍCH ZKOUŠEK STUDENŮ STŘEDNÍCH ŠKOL A STÁTNÍCH MATURIT SE ZAJÍMAJÍ TÉMĚŘ DVĚ PĚTINY OBČANŮ. Podle názoru více než dvou třetin občanů

Více

České děti venku Reprezentativní výzkum, kde a jak tráví děti svůj čas

České děti venku Reprezentativní výzkum, kde a jak tráví děti svůj čas České děti venku Reprezentativní výzkum, kde a jak tráví děti svůj čas Výběr klíčových výsledků výzkumu 5. května 2016 O nadaci Nadace Proměny Karla Komárka je soukromá nezisková organizace, která se zasazuje

Více

Porovnání vývoje vývozu České republiky s vývojem vývozu Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska na trh EU a Německa 1

Porovnání vývoje vývozu České republiky s vývojem vývozu Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska na trh EU a Německa 1 Porovnání vývoje vývozu České republiky s vývojem vývozu Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska na trh EU a Německa 1 Úvod Cílem této krátké tematické analýzy je zmapovat selektivní dopady globálního

Více

CENTRUM OBČANSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ: OBČANSKÁ ANGAŽOVANOST 2015 Jan Krajhanzl, Tomáš Protivínský, Ondřej Matějka, Barbora Bakošová

CENTRUM OBČANSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ: OBČANSKÁ ANGAŽOVANOST 2015 Jan Krajhanzl, Tomáš Protivínský, Ondřej Matějka, Barbora Bakošová Technická specifikace: Prováženo Bez omezení, porovnává celý vzorek Číselné hodnoty označují průměr u spojitých proměnných nebo podíl respondentů s odpovědí ANO u binárních proměnných Barevné škály označují

Více

Názory na přestavbu teplického Prioru. obyvatelé Teplic starší 18 let včetně

Názory na přestavbu teplického Prioru. obyvatelé Teplic starší 18 let včetně NÁZORY NA PŘESTAVBU TEPLICKÉHO PRIORU ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VÝZKUMU Název výzkumu: Realizátor: Zpracovala: Typ výzkumu: Výzkumný nástroj: Cílová skupina: Názory na přestavbu teplického Prioru PRO POLIS Teplice,

Více

Orientační průzkum drogové problematiky na základních školách okresu Příbram 2001/2002. Vypracovala: Bc. Petra Belková

Orientační průzkum drogové problematiky na základních školách okresu Příbram 2001/2002. Vypracovala: Bc. Petra Belková Městský úřad Příbram Orientační průzkum drogové problematiky na základních školách okresu Příbram 2001/2002 Vypracovala: Bc. Petra Belková bývalá protidrogová koordinátorka v souč. sociální asistentka

Více

Co nám říká životní prostředí

Co nám říká životní prostředí Co nám říká životní prostředí Miluše Rezková Zde prezentované výsledky vycházejí zejména z šetření Centra pro výzkum veřejného mínění provedeného v rámci projektu Naše společnost 2004 v březnu tohoto roku

Více

SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM, MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA A VNÍMÁNÍ MĚSTSKÉHO PŘÍRODNÍHO PROSTŘEDÍ, SVITAVY, 2015

SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM, MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA A VNÍMÁNÍ MĚSTSKÉHO PŘÍRODNÍHO PROSTŘEDÍ, SVITAVY, 2015 Říjen 2015 CI2, o. p. s. SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM, MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA A VNÍMÁNÍ MĚSTSKÉHO PŘÍRODNÍHO PROSTŘEDÍ, SVITAVY, 2015 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Dotazníkové šetření

Více

Absolventi středních škol a trh práce DOPRAVA A SPOJE. Odvětví: Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů

Absolventi středních škol a trh práce DOPRAVA A SPOJE. Odvětví: Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: DOPRAVA A SPOJE Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů Praha 2015 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově přijatí žáci a absolventi

Více

Statutární město Ostrava Magistrát Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Monitorování bezdomovců Ostrava 2007

Statutární město Ostrava Magistrát Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Monitorování bezdomovců Ostrava 2007 Statutární město Ostrava Magistrát Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Monitorování bezdomovců Ostrava 2007 Realizátoři projektu: Magistrát města Ostravy Městská policie Ostrava Centrum sociálních služeb

Více

VÝZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

VÝZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Tento výzkum, který je součástí projektu "Dílna kvality Kopřivnice," je spolufinancován ESF prostřednictvím OPLZZ a státním rozpočtem ČR. VÝZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA AUGUR Consulting, dlouholetý

Více

Zařazování dětí mladších tří let do mateřské školy. Vyhodnocení dotazníkového šetření. Příloha č. 1

Zařazování dětí mladších tří let do mateřské školy. Vyhodnocení dotazníkového šetření. Příloha č. 1 Příloha č. 1 Zařazování dětí mladších tří let do mateřské školy Vyhodnocení dotazníkového šetření Pro dotazníkové šetření bylo náhodným výběrem zvoleno 1500 mateřských škol (MŠ) ze všech krajů České republiky,

Více

Výběr značky piva českými konzumenty v roce 2007

Výběr značky piva českými konzumenty v roce 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Výběr značky piva českými konzumenty v roce 2007

Více