Hlavní město Praha AKTUÁLNÍ OTÁZKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hlavní město Praha 2005-6 AKTUÁLNÍ OTÁZKY"

Transkript

1 STEM - Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, Praha 3 Hlavní město Praha AKTUÁLNÍ OTÁZKY Závěrečná zpráva z kvantitativního výzkumu STEM pro Magistrát hl. m. Prahy Praha, červen 2006

2 Obsah ÚVODEM ÚDAJE O VÝZKUMU 4 REPREZENTATIVITA SOUBORU 5 1. OBECNÉ POSTOJE NA POŘÁDÁNÍ SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V PRAZE Názory na pořádání velkých akcí na veřejných prostranstvích Sportovní a zábavní akce na Staroměstském náměstí Závěry kapitoly VÁNOČNÍ TRHY A POŘÁDÁNÍ OHŇOSTROJŮ V PRAZE Vánoční trhy Návštěvnost Vánočních trhů ve srovnání s rokem Představy o vánočních trzích v centru Prahy a srovnání s rokem Novoroční ohňostroje Sledovanost novoročních ohňostrojů Názory na klady a zápory novoročních ohňostrojů Závěry kapitoly NÁZORY PRAŽANŮ NA POŘÁDÁNÍ LOH Povědomí o LOH a podpora jejich pořádání Postoje k argumentům obhájců her Postoje k argumentům odpůrců her Závěry kapitoly POSTOJE K DEMONSTRACÍM A PODOBNÝM AKCÍM V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAHA A BEZDOMOVCI Pohled na bezdomovce a přímou pomoc města letos v zimě Podpora charitativních organizací a úloha městských částí Závěry kapitoly OBNOVA MARIÁNSKÉHO SLOUPU NA STAROMĚSTSKÉM NÁMĚSTÍ NÁZORY NA STĚHOVÁNÍ PRAŽSKÉHO MAGISTRÁTU Pozornost informacím o stěhování magistrátu Názory na sestěhování zaměstnanců magistrátu a kritéria hodnocení Názory na řešení umístění zaměstnanců magistrátu v budoucnosti Závěry kapitoly HODNOCENÍ MĚSÍČNÍKU LISTY HL. MĚSTA PRAHY Čtenost a dostupnost Listů Hodnocení Listů po grafické a obsahové stránce Intenzita zájmu o jednotlivé druhy informací v obsahu Listů Hodnocení změn v Listech po roce Závěry kapitoly Zdroj: Komplex výzkumných aktivit "Hlavní město Praha 2005/2006" pro MHMP 2

3 ÚVODEM Předkládaná zpráva společnosti STEM je součástí komplexu výzkumů "Hlavní město Praha 2005/2006" a zaměřuje se na AKTUÁLNÍ OTÁZKY života města. Sleduje postoje Pražanů k různým událostem, aktivitám a opatřením města. Výzkum zjišťoval názory a postoje k pořádání různých typů akcí v Praze. Pozornost byla v šetření zaměřena na Vánoční trhy, novoroční ohňostroje, různé typy protestů a demonstrací a rozsáhlá pasáž je věnována možnosti pořádání Letních olympijských her v hlavním městě. Z dalších ožehavých otázek se výzkum dotkl problematiky bezdomovců, názorů na sestěhování pražského magistrátu a okrajově obnovy Mariánského sloupu. Obsáhlá závěrečná pasáž je věnována měsíčníku Listy hlavního města Prahy. Výzkum probíhal od 5. do 28. dubna na vzorku 855 respondentů, kteří reprezentovali obyvatele hlavního města starší 18 let. Pro srovnání s názory obyvatel ČR bylo několik otázek k LOH zjišťováno v pravidelném měsíčním výzkumu TRENDY od 1. do 10. dubna na reprezentativním výběrovém souboru 1690 dotázaných. Další část šetření akce MĚSTO 2006 je věnována prioritám a politickým otázkám města a navazuje na rozsáhlý výzkum STEM MĚSTO 2004 provedený před dvěma lety, který byl součástí série výzkumů Hlavní město Praha portrét roku Třetí část obsahuje sekundární analýzu MONITORING 2005, která se zaměřuje na hodnocení vybraných parametrů života města zjišťovaných kontinuálně v průběhu minulého roku v pravidelných měsíčních výzkumech TRENDY. Zdroj: Komplex výzkumných aktivit "Hlavní město Praha 2005/2006" pro MHMP 3

4 ÚDAJE O VÝZKUMU Typ výzkumu: kvantitativní reprezentativních šetření Věcné zaměření výzkumu: aktuální otázky života města, postoje k různým událostem, aktivitám a opatřením města Cílová skupina: obyvatelé Prahy starší 18 let Metoda výzkumu: kvótní výběr podle kritérií pohlaví, věku, vzdělání a katastrálních území Technika dotazování: standardizované osobní rozhovory (face-to-face) provedené školenými tazateli STEM Termín výzkumu: duben 2006 Výsledný soubor: 855 respondentů Zdroj: Komplex výzkumných aktivit "Hlavní město Praha 2005/2006" pro MHMP 4

5 REPREZENTATIVITA SOUBORU (údaje v procentech) 1. Pohlaví Praha (obyvatelé Prahy starší 18 let) Soubor STEM Muži Ženy Vzdělání Praha (obyvatelé Prahy starší 18 let) Soubor STEM Základní Vyučen (bez maturity) Maturita VŠ Věkové kategorie Praha (obyvatelé Prahy starší 18 let) Soubor STEM let let let a více let Zdroj: Komplex výzkumných aktivit "Hlavní město Praha 2005/2006" pro MHMP 5

6 4. Městské části Praha (obyvatelé Prahy starší 18 let) Soubor STEM Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Zdroj: Komplex výzkumných aktivit "Hlavní město Praha 2005/2006" pro MHMP 6

7 1. OBECNÉ POSTOJE NA POŘÁDÁNÍ SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V PRAZE Praha je jako hlavní město organizátorem či místem pořádání řady kulturních, sportovních a společenských akcí vůbec. Další dvě kapitoly se proto zaměřují na názory a postoje k těmto akcím. Konkrétní pozornost je věnována Vánočním trhům, dále novoročním ohňostrojům a pohledu Pražanů na případné konání Letních olympijských her. 1.1 Názory na pořádání velkých akcí na veřejných prostranstvích Pražané se staví k akcím, při niž se schází hodně lidí, poměrně pozitivně a berou je jako danost. Většina z nich (89 %) pokládá velké společenské, kulturní a sportovní akce za neodmyslitelnou součást života velkoměst, jako je Praha. Tři pětiny (59 %) obyvatel města nesouhlasí s názorem, že akce, při nichž se v Praze schází hodně lidí, přinášejí obyvatelům města více problémů než užitku. Názory na pořádání velkých akcí v Praze % Velké společenské, kulturní a sport. akce jsou neodmyslitelnou součástí života velkoměst, jako je Praha Všechny akce v Praze, kde se schází hodně lidí, přinášejí obyvatelům města více problémů než užitku Určitě ano Spíše ano Spíše ne Určitě ne Zdroj: Komplex výzkumných aktivit "Hlavní město Praha 2005/2006" pro MHMP 7

8 Názor, že velké akce jsou neodmyslitelnou součástí života velkoměst jako Praha, méně často sdílejí lidé starší, občané, kteří se neobjeví u voleb do Zastupitelstva hl. města Prahy, a lidé, kteří žijí v hůře situovaných rodinách. Tito lidé také častěji vyjadřují názor, že akce, kde se schází v hlavním městě hodně lidí, přinášejí Pražanům více problémů než užitku. Kritičtější jsou lidé starší, hůře finančně a materiálně zabezpečení a lidé, kteří uvádějí, že nemají k Praze žádný vztah a lehce by se odstěhovali, a také lidé, kteří si myslí, že magistrát pracuje špatně. U všech těchto lidí vidí více než polovina tyto akce optikou více problémů než užitku. Porovnání odpovědí na obě otázky ukázalo, že více než polovina Pražanů (56 %) se domnívá, že velké akce jsou neodmyslitelnou součástí života velkoměst jako je Praha, a zároveň si nemyslí, že by obyvatelům města přinášely více problémů než užitku. Vnímá je tedy jako něco, co je určitou daností či ukotveností a zároveň je z hlediska bilance pro a proti přijatelné. Další nikoli nevýznamnou skupinu tvoří třetina obyvatel, kteří se domnívají, že sice velké společenské, kulturní a sportovní akce jsou neodmyslitelnou součástí měst typu Praha, ale pro jeho obyvatele znamenají více problémů než užitku. Typologie pohledů na velké akce v Praze Neukotvenost a přijatelnost 9% Neukotvenost a nepřijatelnost 3% Ukotvenost a přijatelnost 56% Ukotvenost a nepřijatelnost 32% Zdroj: Komplex výzkumných aktivit "Hlavní město Praha 2005/2006" pro MHMP 8

9 Za úplné odpůrce konání různých zábavních a sportovních akcí na veřejných prostranstvích lze pokládat jen nízké procento obyvatel města (6 %). Tito lidé si myslí, že by se podobné akce neměly konat vůbec. Jedna pětina (20 %) by si představovala, že by těchto akcí mělo být méně než dosud. Většina lidí (61 %) se však shoduje v tom, že podobných akcí je tak akorát. Existuje také skupina lidí (13 %), kteří by uvítali, kdyby se akcí konalo více. Názor na to, kolik by mělo být takovýchto akcí, je ovlivňován nejenom věkem a životní úrovní, ale i vzděláním, pohlavím a místem bydliště. Zatímco mezi mladými do 29 let by více akcí uvítala jedna třetina, u ostatních věkových skupin je to pod deset procent. Jedná se také o lidi s nižším vzděláním a muže. Lidé žijící v centru a ti, co podle nich nepracuje magistrát dobře, si naopak častěji než ostatní představují, že by těchto akcí mělo být více než dosud nebo by neměly být vůbec (celkem vždy zhruba třetina z nich). Které z následujících tvrzení nejlépe vystihuje Váš názor na množství zábavních nebo sportovních akcí na veřejných prostranstvích v Praze? Vůbec žádné 6% Více než dosud 13% Méně než dosud 20% Akcí je tak akorát 61% Zdroj: Komplex výzkumných aktivit "Hlavní město Praha 2005/2006" pro MHMP 9

10 Hodnocení úrovně zkoumaných aktivit Pražany je spíše příznivé, i když nezanedbatelná část (27 %) je nedokáže posoudit. Nejvíce obyvatel Prahy (40 %) souhlasí s tvrzením, že kvalita zábavních nebo sportovních akcí na veřejných prostranství v hlavním městě je průměrná či tak akorát. Pětina (21 %) ji oceňuje jako většinou poměrně dobrou a zhruba osmině (12 %) připadá většinou poměrně špatná. Lepší hodnocení přisuzují zábavním nebo sportovním akcím na veřejných prostranstvích lidé se zájmem o politiku a volby do zastupitelstva v hlavním městě a lidé mladší. Čím jsou lidé starší, tím častěji hodnotí nejen kritičtěji, ale ani nedokáží kvalitu těchto akcí posoudit. A které z následujících tvrzení nejlépe vystihuje Váš názor na kvalitu zábavních nebo sportovních akcí na veřejných prostranstvích v Praze? Nedokáže posoudit 27% Většinou poměrně dobrá 21% Většinou poměrně špatná 12% Většinou průměrná, tak akorát 40% Zdroj: Komplex výzkumných aktivit "Hlavní město Praha 2005/2006" pro MHMP 10

11 1.2 Sportovní a zábavní akce na Staroměstském náměstí Zaměříme-li se přímo na Staroměstské náměstí, které bývá místem pro nejrůznější akce, také zde jsou výraznou většinou Pražanů tyto aktivity tolerovány. Pouze pětině (22 %) vadí využití náměstí pro trhy a zábavní a sportovní akce. Osobní výhrady vůči využití Staroměstského náměstí pro trhy a zábavní a sportovní akce má dle očekávání nejstarší věková kategorie (60+), lidé s nižším statusem, lidé, kteří si myslí, že magistrát ne pracuje dobře a obyvatelé, kteří žijí v centrálních částech města. Ale i v těchto skupinách vadí hry maximálně třetině. Vadí Vám osobně využití Staroměstského náměstí pro trhy a zábavní a sportovní akce? Určitě ne 33% Určitě ano 5% Spíše ano 17% Spíše ne 45% Vadí Vám osobně využití Staroměstského náměstí pro trhy a zábavní a sportovní akce? podle věku v % let let let 60 let a více Určitě ano + spíše ano Určitě ne + spíše ne podle místa bydliště v % Centrum Městské mezipásmo Okrajové části Určitě ano + spíše ano Určitě ne + spíše ne Zdroj: Komplex výzkumných aktivit "Hlavní město Praha 2005/2006" pro MHMP 11

12 Necelé dvě pětiny (37 %) se přitom v loňském roce účastnily alespoň jedné ze zábavních nebo sportovních akce na Staroměstském náměstí. Nejčastěji se jednalo o lidi mladší a lépe situované. Horší finanční a materiální zabezpečení a vyšší věk naopak znamenalo účast nižší. Větší účast byla zjištěna i mezi rodilými Pražáky. Účastnil(a) jste se Vy osobně v loňském roce alespoň jedné zábavní nebo sportovní akce na Staroměstském náměstí? Ano 37% Ne 63% Účastnil(a) jste se Vy osobně v loňském roce alespoň jedné zábavní nebo sportovní akce na Staroměstském náměstí? podle věku v % let let let 60 let a více Určitě ano + spíše ano Určitě ne + spíše ne podle narození v Praze v % Přistěhovaní do Prahy Rodilí Pražané Určitě ano + spíše ano Určitě ne + spíše ne Zdroj: Komplex výzkumných aktivit "Hlavní město Praha 2005/2006" pro MHMP 12

13 1.3 Závěry kapitoly 1 Pražané se staví k akcím, při niž se schází hodně lidí, poměrně pozitivně a berou je jako danost. Většina z nich (89 %) pokládá velké společenské, kulturní a sportovní akce za neodmyslitelnou součást života velkoměst jako je Praha. Tři pětiny (59 %) obyvatel města nesouhlasí s názorem, že akce, při nichž se v Praze schází hodně lidí, přinášejí obyvatelům města více problémů než užitku. Za úplné odpůrce konání různých zábavních a sportovních akcí na veřejných prostranstvích lze pokládat jen nízké procento obyvatel města (6 %). Tito lidé si myslí, že by se podobné akce neměly konat vůbec. Jedna pětina (20 %) by si představovala, že by těchto akcí mělo být méně než dosud. Většina lidí (61 %) se však shoduje v tom, že podobných akcí je tak akorát. Existuje také skupina lidí (13 %), kteří by uvítali, kdyby se akcí konalo více. Hodnocení úrovně těchto aktivit Pražany je spíše příznivé, i když nezanedbatelná část (27 %) je nedokáže posoudit. Nejvíce obyvatel Prahy (40 %) souhlasí s tvrzením, že kvalita zábavních nebo sportovních akcí na veřejných prostranství v hlavním městě je průměrná či tak akorát. Pětina (21 %) ji oceňuje jako poměrně dobrou a jen zhruba osmině (12 %) připadá většinou poměrně špatná. Pokud jde o Staroměstské náměstí, které bývá využíváno pro nejrůznější akce, také zde jsou výraznou většinou Pražanů tyto aktivity tolerovány. Pouze pětině (22 %) vadí využití náměstí pro trhy a zábavní a sportovní akce. Jedná se častěji o lidi starší a ty, kteří v centrální části města bydlí. Z výzkumu také vyplývá, že necelé dvě pětiny Pražanů (37 %) se přitom v loňském roce právě zde účastnily alespoň jedné zábavní nebo sportovní akce. Zdroj: Komplex výzkumných aktivit "Hlavní město Praha 2005/2006" pro MHMP 13

14 2. VÁNOČNÍ TRHY A POŘÁDÁNÍ OHŇOSTROJŮ V PRAZE 2.2 Vánoční trhy Návštěvnost Vánočních trhů ve srovnání s rokem 2004 Z konkrétních akcí, které se konají také na Staroměstském či Václavském náměstí, se výzkum zaměřil na Vánoční trhy. Aktuální názory na tuto aktivitu je možné v některých aspektech porovnat s údaji, které byly zjišťovány před necelými dvěmi lety. Výzkum signalizuje, že poslední Vánoční trhy na Staroměstském náměstí navštívil o něco menší okruh lidí než před dvěma lety. Přesto byly příležitostí k návštěvě pro více než polovinu (55 %) Pražanů. Častěji navštívily trhy ženy (62 % ku 47 % mezi muži) a lidé do 44 let (65 %). Na trzích bychom také o něco častěji potkali lidi, kteří se v Praze narodili, dále ty, kteří půjdou, popř. váhají jít volit do Zastupitelstva, a Pražany, kteří si myslí, že magistrát pracuje dobře. 100% Navštívil(a) jste před loňskými Vánocemi trhy pořádané na Staroměstském náměstí? 80% % 40% Ne Ano 20% 0% a Trhy, 640 respondentů Zdroj: Komplex výzkumných aktivit "Hlavní město Praha 2005/2006" pro MHMP 14

15 Stejně jako v roce 2004 se necelá třetina obyvatel hlavního města označuje za pravidelné a více než polovina za občasné návštěvníky těchto trhů. Dle očekávání pravidelně navštěvují Vánoční trhy častěji ženy a mladí lidé do 29 let a dále lidé, kteří o sobě tvrdí, že mají k Praze pevné pouto, potažmo mladší lidé, kteří se v hlavním městě narodili (skoro dvě pětiny z nich). Analýza odpovědí na obě otázky týkající se návštěvnosti ukázala, že více než polovina (55 %) návštěvníků posledních trhů chodí na trhy pravidelně. Které z následujících tvrzení nejlépe vystihuje to, jak často Vy osobně navštěvujete Vánoční trhy na Staroměstském nebo Václavském náměstí? 100% 80% 60% 40% 20% Dosud nenavštívil Ne každý rok Pravidelně kažý rok 0% a Trhy, 640 respondentů Které z následujících tvrzení nejlépe vystihuje to, jak často Vy osobně navštěvujete Vánoční trhy na Staroměstském nebo Václavském náměstí? podle pohlaví v % Muži Ženy Navštěvuje každý rok Navštěvuje, ale ne každý rok Dosud nenavštívil Zdroj: Komplex výzkumných aktivit "Hlavní město Praha 2005/2006" pro MHMP 15

16 Nejvíce lidí skoro polovina (44 %) hodnotí trhy při srovnání s předchozími celkově stejně, více než čtvrtina (28 %) se domnívá, že byly lepší, a jen 8 % uvádí, že byly horší. V povědomí o jejich kvalitě mezi Pražany, kteří trhy nenavštívili, převažuje představa, že byly stejné jako předtím. Lidé, kteří loni na trhy zavítali, se dělí na dvě zhruba stejně početné skupiny: na ty, kteří si myslí, že byly lepší, a na ty, podle nichž byly stejné. Ještě lépe vyznělo hodnocení posledních vánočních trhů mezi lidmi, kteří navštěvují polovina z nich si myslí, že byly lepší. tuto akci každoročně. Více než Ať už jste Vánoční trhy v centru Prahy před loňskými Vánocemi navštívil(a) nebo jste o nich jen slyšel(a), můžete mi říct, jak poslední Vánoční trhy ve srovnání s předchozími Vy osobně celkově hodnotíte? Výrazně horší 2% Částečně horší 6% Neumí posoudit 20% Výrazně lepší 4% Částečně lepší 24% Asi tak stejné 44% Ať už jste Vánoční trhy v centru Prahy před loňskými Vánocemi navštívil(a) nebo jste o nich jen slyšel(a), můžete mi říct, jak poslední Vánoční trhy ve srovnání s předchozími Vy osobně celkově hodnotíte? podle návštěvnosti posledních trhů v % Navštívil trhy 2005 Nenavštívil trhy 2005 Výrazně + částečně lepší Asi tak stejné Výrazně + částečně horší 8 8 Neumí posoudit 5 39 Zdroj: Komplex výzkumných aktivit "Hlavní město Praha 2005/2006" pro MHMP 16

17 2.2.2 Představy o vánočních trzích v centru Prahy a srovnání s rokem 2004 Lidé v Praze se shodnou na tom, jaký charakter by vánoční trhy měly mít. Téměř všichni se domnívají, že trhy by měly nabízet a ukazovat jen to, co vychází z tradice českých Vánoc (90 %) a mělo by se na nich prodávat pouze zboží s vánoční tematikou (87 %). Podobně nahlíželi na jejich charakter i před dvěmi lety. Oproti předchozím zjištěním se posílil požadavek na diskutovanou otázku nabízeného zboží. Zatímco v roce 2004 si představovalo, že by se na těchto trzích mělo prodávat jen zboží s vánoční tematikou, osm z deseti, v roce 2006 to bylo téměř devět z deseti. Čím jsou lidé starší, tím více, kladou důraz na tradici. Zatímco požadavek na udržování ducha Českých Vánoc vznášejí především návštěvníci trhů (ať pravidelní či občasní), přání, aby se na trzích objevovalo zboží s vánoční tematikou, mají všichni dospělí Pražané bez rozdílu. Názory na pořádání Vánočních trhů % Vánoční trhy by měly nabízet a ukazovat jen to, co vychází z tradice "českých Vánoc" Na Vánočních trzích by se mělo prodávat pouze zboží s vánoční tematikou Určitě ano Spíše ano Spíše ne Určitě ne Srovnání názorů na pořádání Vánočních trhů v roce 2003 a % Vánoční trhy by měly nabízet a ukazovat jen to, co vychází z tradice "českých Vánoc" Na Vánočních trzích by se mělo prodávat pouze zboží s vánoční tematikou a Trhy, 640 respondentů Zdroj: Komplex výzkumných aktivit "Hlavní město Praha 2005/2006" pro MHMP 17

18 Naprostá většina Pražanů nepochybuje o tom, že trhy, které jsou v předvánočním období pořádány v centru města, vhodně přispívají k předvánoční atmosféře a náladě v Praze (90 %) a neodmyslitelně patří ke koloritu pražských Vánoc (87 %). Pozitivní je také hodnocení, podle nějž téměř dvě třetiny (63 %) pokládají tyto trhy za dobrou příležitost k nákupu zajímavých drobných dárků. Pro zhruba polovinu obyvatel hlavního měst ale představují především komerci a jen lákadlo pro turisty. Více než polovina lidí (56 %) sice odmítá negativní vymezení, podle nějž nemají Vánoční trhy v centru s vánocemi nic společného a jedná se pouze o komerci a výnosný obchod, ale polovina (53 %) si zároveň myslí, že trhy jsou ve skutečnosti jen atrakcí pro turisty. Hodnocení Vánočních trhů % Vánoční trhy v centru města neodmyslitelně patří ke koloritu Vánoc v Praze Vánoční trhy v centru města vhodně přispívají k předvánoční atmosféře a náladě v Praze Vánoční trhy jsou dobrou příležitostí k nákupu zajímavých drobných dárků Vánoční trhy v centru Prahy jsou ve skutečnosti jen atrakcí pro turisty Vánoční trhy v centru Prahy nemají s Vánocemi nic společného, jedná se pouze o komerci a výnosný obchod Určitě ano Spíše ano Spíše ne Určitě ne K pozitivním výrokům se o něco častěji přiklánějí ženy a lidé, kteří trhy navštěvují. Naopak s negativními soudy o Vánočních trzích se častěji ztotožňují lidé, kteří je nenavštěvují, dále lidé, kteří bydlí v centu města, a Pražané s nižším materiálním a finančním statusem. Čím jsou lidé starší, tím častěji považují trhy za komerci a výnosný obchod. Jako pouhopouhou atrakci pro turisty je pak označují především lidé, které podle jejich slov neváže k Praze žádné pouto Zdroj: Komplex výzkumných aktivit "Hlavní město Praha 2005/2006" pro MHMP 18

19 a klidně by se z ní odstěhovali. Kritičtější jsou také občané, kteří nepřijdou k volbám do Zastupitelstva v hlavním městě Praze. Srovnání s výsledky výzkumu v roce 2004 ukázalo, že pohled na Vánoční trhy se příliš nezměnil. Zdá se, že Pražané jsou také mírně kritičtější či náročnější. I když rozdíly týkající se příležitostí nákupu vhodných dárků a nálepky Vánoční trhy = atrakce pro turisty stejně jako hodnocení trhů z hlediska příležitosti nakoupit zajímavé dárky jsou na hranici statistické významnosti. Hodnocení Vánočních trhů % Vánoční trhy v centru města neodmyslitelně patří ke koloritu Vánoc v Praze Vánoční trhy v centru města vhodně přispívají k předvánoční atmosféře a náladě v Praze Vánoční trhy jsou dobrou příležitostí k nákupu zajímavých drobných dárků Vánoční trhy v centru Prahy jsou ve skutečnosti jen atrakcí pro turisty Vánoční trhy v centru Prahy nemají s Vánocemi nic společného, jedná se pouze o komerci a výnosný obchod a Trhy, 640 respondentů Zdroj: Komplex výzkumných aktivit "Hlavní město Praha 2005/2006" pro MHMP 19

20 2.2 Novoroční ohňostroje Sledovanost novoročních ohňostrojů Další oblastí, které byla v šetření věnována pozornost, je akce, kterou město spolufinancuje v souvislosti s příchodem nového roku novoroční ohňostroj. Dvě třetiny (67 %) Pražanů se byly někdy podívat na novoroční ohňostroj. Ten poslední na počátku roku 2006 sledovala necelá třetina (31 %) obyvatel hlavního města. O něco častěji jsou to lidé mladší a Pražané, kteří neodmítají účast ve volbách do zastupitelstva v hlavním městě. Analýza odpovědí na obě otázky ukázala, že necelá polovina z těch, kteří se letos na ohňostroj dívali, jej sledují pravidelně. Jak často se Vy osobně chodíte dívat nebo alespoň zpovzdálí sledujete novoroční ohňostroj v Praze? Dosud ne 33% Pravidelně každý rok 15% Ne každý rok 52% Nyní se zastavme u oslav konce roku 2005 a začátku roku Byl(a) jste podívat v centru města nebo alespoň zpovzdálí sledoval(a) novoroční ohňostroj v Praze? Ano 31% Ne 61% Ano, jen v TV 8% Zdroj: Komplex výzkumných aktivit "Hlavní město Praha 2005/2006" pro MHMP 20

21 2.2.2 Názory na klady a zápory novoročních ohňostrojů Vztah obyvatel hlavního města k pořádání ohňostrojů v souvislosti s počátkem roku je vesměs pozitivní. Drtivá většina (90 %) je toho názoru, že přinášejí radost dětem i dospělým, a podle více než čtyř pětin (82 %) vhodně přispívají k novoroční atmosféře v Praze. S argumentem, že ohňostroje poškozují životní prostředí v Praze, nesouhlasí více než dvě třetiny (69 %) Pražanů a většina (63 %) obyvatel nepovažuje ohňostroje za zbytečné vyhazování peněz. Lidé starší a s nižším sociálním statusem, ti, které k sobě Praha příliš nepoutá a kteří se domnívají, že akce, kde se schází hodně lidí, jsou více ke škodě než k užitku, souhlasí o něco častěji s negativními výroky o ohňostrojích a méně často s těmi pozitivními. Hodnocení pořádání novoročních ohňostrojů % Novoroční ohňostroje v Praze přinášejí radost dětem i dospělým Ohňostroje na počátku nového roku vhodně přispívají k novoroční atmosféře v Praze Ohňostroje na počátku nového roku jsou zbytečným vyhazováním peněz Ohňostroje poškozují životní prostředí v Praze Určitě ano Spíše ano Spíše ne Určitě ne Souhlas s výroky o novoročních ohňostrojích podle hodnocení přínosu akcí, kde se schází hodně lidí v % Přinášejí více problémů než užitku Nepřinášejí více problémů než užitku Vhodná novoroční atmosféra Radost dětem i dospělým Zbytečné vyhazování peněz Poškozování životního prostředí v Praze Zdroj: Komplex výzkumných aktivit "Hlavní město Praha 2005/2006" pro MHMP 21

22 2.3 Závěry kapitoly 2 Výzkum signalizuje, že poslední Vánoční trhy na Staroměstském náměstí navštívil o něco menší okruh lidí než před dvěma lety. Přesto byly příležitostí k návštěvě pro více než polovinu (55 %) Pražanů. Stejně jako v roce 2004 se necelá třetina pokládá za pravidelné a více než polovina za občasné návštěvníky těchto trhů. Nejvíce lidí skoro polovina (44 %) je při srovnání s předchozími hodnotí celkově stejně, více než čtvrtina (28 %) se domnívá, že byly lepší, a jen 8 % uvádí, že byly horší. Lidé v Praze se shodnou na tom, jaký charakter by vánoční trhy měly mít. Téměř všichni se domnívají, že trhy by měly nabízet a ukazovat jen to, co vychází z tradice českých Vánoc (90 %) a mělo by se na nich prodávat pouze zboží s vánoční tematikou (87 %). Naprostá většina Pražanů nepochybuje o tom, že trhy, které jsou v předvánočním období pořádány v centru města, vhodně přispívají k předvánoční atmosféře a náladě v Praze (90 %) a neodmyslitelně patří ke koloritu pražských Vánoc (87 %). Pozitivní je také hodnocení, podle nějž téměř dvě třetiny (63 %) pokládají tyto trhy za dobrou příležitost k nákupu zajímavých drobných dárků. Více než polovina (53 %) lidí si myslí, že Vánoční trhy v centru jsou ve skutečnosti jen atrakcí pro turisty, a téměř polovina (44 %) souhlasí s názorem, podle nějž nemají Vánoční trhy v centru s Vánocemi nic společného a jedná se pouze o komerci a výnosný obchod. Srovnání s výsledky výzkumu v roce 2004 ukázalo, že názory se příliš neliší. Vzrostl podíl lidí, kteří by omezili sortiment na zboží, související s vánoční tematikou. Zdá se, že Pražané jsou také mírně kritičtější či náročnější. I když rozdíly týkající se příležitostí nákupu vhodných dárků a nálepky Vánoční trhy = atrakce pro turisty jsou na hranici statistické významnosti. Zdroj: Komplex výzkumných aktivit "Hlavní město Praha 2005/2006" pro MHMP 22

23 Další hodnocenou akcí spojenou s hlavním městem byl novoroční ohňostroj v souvislosti s příchodem nového roku. Dvě třetiny (67 %) Pražanů se byly někdy podívat a ten poslední na počátku roku 2006 sledovala necelá třetina (31 %) obyvatel hlavního města. Vztah obyvatel hlavního města k pořádání ohňostroje v souvislosti s počátkem roku je vesměs pozitivní. Drtivá většina (90 %) je toho názoru, že přinášejí radost dětem i dospělým a podle více než čtyř pětin (82 %) vhodně přispívají k novoroční atmosféře v Praze. S argumentem, že ohňostroje poškozují životní prostředí v Praze, nesouhlasí více než dvě třetiny (69 %) Pražanů a většina (63 %) obyvatel nepovažuje ohňostroje za zbytečné vyhazování peněz. Zdroj: Komplex výzkumných aktivit "Hlavní město Praha 2005/2006" pro MHMP 23

24 3. NÁZORY PRAŽANŮ NA POŘÁDÁNÍ LOH 3.1 Povědomí o LOH a podpora jejich pořádání Jedno z témat, kterému výzkum věnoval poměrně velkou pozornost, jsou LOH. Kandidatura Prahy na Letní olympijské hry je pro obyvatele hlavního města obecně známou informací. Tři ze čtyř Pražanů o těchto ambicích města vědí. Pro srovnání v celé ČR dvě třetiny 66 % občanů. 1 O něco více jsou dle očekávání o této události informováni muži a lidé s vyšším vzděláním. Častěji se jedná o lidi z lépe finančně a materiálně zajištěných domácností a občany žijící v centrálních části Prahy. Víte o tom, že město Praha zvažuje kandidaturu na pořádání Letních olympijských her v letech 2020 nebo 2024? Ne 24% Ano 76% Pražané si zároveň uvědomují vysokou prestiž takovéto akce (viz graf na následující stránce). Naprostá většina (85 %) se ztotožňuje s názorem, že LOH jsou jednoznačně nejvýznamnější sportovní událostí, jež nemá mezi ostatními sportovními událostmi obdobu. Občané ČR odpovídají velmi podobně - 88 %. Méně často se s touto charakteristikou ztotožňují lidé, kteří se zajímají méně o politiku, nevoliči, lidé starší 60 let. 1 Výzkum Trendy 4/2006, 1690 respondentů. Zdroj: Komplex výzkumných aktivit "Hlavní město Praha 2005/2006" pro MHMP 24

25 Souhlasíte s názorem, že Letní olympijské hry jsou jednoznačně nejvýznamnější sportovní události, která nemá mezi ostatními sportovními událostmi obdobu? Spíše ne 11% Určitě ne 4% Spíše ano 34% Určitě ano 51% Názory na to, zda by se Praha měla o pořádání LOH ucházet, nejsou jednoznačné. Zatímco polovina lidí si myslí, že ano, druhá polovina nesouhlasí. Srovnáme-li postoj Pražanů k této otázce s obdobím před dvěma lety, nedošlo k žádné podstatnější změně. Jen o něco málo přibylo názorů, že by se hlavní město o pořadatelství ucházet mělo. V porovnání s názory v celé České republice jsou Pražané nepatrně méně ambiciózní. Ale ani celorepubliková data kandidatuře Prahy zcela jednoznačně nepřejí. Pro je jen o něco více než polovina (56 %). Myslíte si, že by se měla Praha ucházet o pořádání letních olympijských her? 100% 80% Určitě ne 60% Spíše ne 40% 20% 0% Spíše ano Určitě ano a MĚSTO, 803 respondentů Zdroj: Komplex výzkumných aktivit "Hlavní město Praha 2005/2006" pro MHMP 25

26 Pro kandidaturu jsou v Praze podstatně více mladí lidé do 29 let, o něco více i lidé s větším zájmem o politiku a volby do zastupitelstva a lidé, kteří o kandidatuře vědí a olympijské hry pokládají za vrchol mezi sportovními událostmi. O něco častěji jsou to také lidé, kteří se domnívají, že magistrát pracuje dobře a že primátor Prahy věnuje dalšímu rozvoji Prahy náležitou pozornost. Zajímavý je také kombinovaný pohled z hlediska věku a migrace. Ten ukazuje, že pro pořádání her je více mladší a střední generace do 50 let, která se do Prahy přistěhovala, a nejméně starší rodilí Pražáci. Myslíte si, že by se měla Praha ucházet o pořádání letních olympijských her? podle věku v % let let let 60 let a více Určitě ano + spíše ano Určitě ne + spíše ne podle hodnocení práce magistrátu v % Pracuje dobře Nepracuje dobře Určitě ano + spíše ano Určitě ne + spíše ne podle péče, kterou věnuje primátor rozvoji a budoucnosti města v % Věnuje náležitou péči Nevěnuje náležitou péči Určitě ano + spíše ano Určitě ne + spíše ne podle věku a rodiště v Praze v % Věk do 49 let Věk 50 let a více Přistěhovaní do Prahy Rodilí Pražané Přistěhovaní do Prahy Rodilí Pražané Určitě ano + spíše ano Určitě ne + spíše ne Zdroj: Komplex výzkumných aktivit "Hlavní město Praha 2005/2006" pro MHMP 26

27 Kdyby však lidé měli možnost v referendu v Praze rozhodovat o jejich konání, větší část by hlasovala pro jejich konání než proti (42 % : 31 %). Téměř čtvrtina však zůstává nerozhodnuta (23 %). Svůj hlas by konání her dali v Praze častěji lidé se zájmem o politiku, ti, kteří jsou z dobře finančně a materiálně zajištěných rodin, mladí do 29 let. Dále by ji podpořili lidé, kteří jsou o kandidatuře informováni a hry jsou pro ně sportovní událostí nesrovnatelného významu. Také Pražané, kteří příznivě pohlížejí na magistrát, tj. domnívají se, že pracuje dobře, by hlasovali častěji pro a opačně mezi lidmi, kteří práci magistrátu nehodnotí dobře, by největší část hlasovala proti. Kdyby se o této otázce rozhodovalo v celopražském referendu, byl(a) byste pro nebo proti tomu, aby se Praze LOH v roce 2020 či 2024 konaly? Proti konání LOH 31% Nejsem rozhodnut 23% Referenda by se nezúčastnil 4% Pro konání LOH 42% Kdyby se o této otázce rozhodovalo v celopražském referendu, byl(a) byste pro nebo proti tomu, aby se Praze LOH v roce 2020 či 2024 konaly? podle věku v % let let let 60 let a více Pro konání Proti konání Není rozhodnut(a) Referenda by se neúčastnil(a) Zdroj: Komplex výzkumných aktivit "Hlavní město Praha 2005/2006" pro MHMP 27

28 Také odpověď na další otázku ukazuje, že skalních odpůrců pořádání Letních olympijských her je asi pětina, tj. těch, kteří se domnívají, že by Praha neměla kandidovat vůbec. Pro polovinu lidí je akceptovatelný termín 2020 (32 %) a 2024 (20 %) a tři z deseti (29 %) by vedení města doporučovali kandidovat později. Čím jsou lidé v Praze mladší a lépe finančně a materiálně situovaní, tím častěji by preferovali dřívější termín her, popřípadě by kandidaturu odmítli. Porovnáním odpovědí na jednotlivé otázky se také ukázalo, že polovina lidí, kteří kandidaturu města nepodpořili, ale neodmítají její pořádání v Praze obecně, konání v pozdějším termínu připouští. 40 Pokud by vedení města Prahy rozhodlo bez referenda, že o pořádání LOH bude usilovat, na který rok pořádání her by mělo případně kandidovat? % na LOH roku 2020 Na LOH roku 2024 Ještě později Nekandidovat vůbec Pokud by vedení města Prahy rozhodlo bez referenda, že o pořádání LOH bude usilovat, na který rok pořádání her by mělo případně kandidovat? podle podpory kandidatuře Prahy o pořádání LOH v % Určitě ano + spíše ano Určitě ne + spíše ne Na LOH roku Na LOH roku Ještě později 7 51 Nekandidovat vůbec 1 36 Zdroj: Komplex výzkumných aktivit "Hlavní město Praha 2005/2006" pro MHMP 28

29 3.2 Postoje k argumentům obhájců her Které argumenty pro a proti pořádání LOH pokládají Pražané za silné a které za slabé, ukazují grafy na následujících stránkách. Odpovědi na série různých souvislostí, které poukazují jak na možné přínosy, tak na ztráty, k nimž by pořádání olympijských her vedlo, potvrzují, že názory jsou ve většině aspektů poměrně jednoznačné a Pražané jsou si vědomi jak pozitiv tak i rizik takovéto akce. Celkově jsou pokládány za silné častěji argumenty obhájců než důvody odpůrců her. K těm nejpřesvědčivějším argumentům patří očekávání, že tato událost povede k dalšímu rozvoji turistického ruchu se všemi jeho multiplikačními efekty, přinese mezinárodní uznání významu Prahy a potřebnou výstavbu moderních sportovišť v hlavním městě. Všechny tyto souvislosti vnímá osm z deseti Pražanů jako silný argument zastánců pořádání olympiády. Pro dvě třetiny je pádným argumentem, že hry by znamenaly pomoc při získání prostředků na dobudování dopravní infrastruktury v okolí Prahy a podnítily by zájem dětí a mládeže o sport. O něco méně přesvědčivé jsou argumenty poukazující na získání prostředků na rozvoj některých částí Prahy (např. Strahov a Letňany) či výstavbu nových bytů a rozšíření ubytovacích kapacit v Praze. Jako relativně nejméně pádné se ukázaly důvody, podle kterých by olympiáda přinesla Praze dlouhodobý plán a vizi rozvoje či rozsáhlé investice, které by byly v souladu s potřebami dalšího rozvoje města. Ale i tyto ohledy považuje více než polovina Pražanů za silné argumenty. Stejně jako v předchozích otázkách i v pohledu na argumenty pro a proti pořádání LOH nejsou statisticky významné rozdíly v závislosti na pohlaví či vzdělání, ale v souvislosti s věkem, zájmem o politiku resp. ochotou jít volit do zastupitelstva a s životní úrovní. Čím jsou lidé starší, tím méně jsou pro ně pádné všechny předkládané argumenty. Zatímco ještě pro starší střední generaci jsou většinově pokládány všechny testované argumenty za pádné, více než polovina lidí starších šedesáti let vnímá jako slabé odůvodnění, že pořádání her přinese Praze dlouhodobý plán a vizi, pomůže získat prostředky na rozvoj některých městských částí a za slabý je staršími lidmi označen argument, že rozsáhlé investice jsou v souladu s potřebami města. Skeptičtější jsou také lidé, kteří nepůjdou volit do pražského zastupitelstva a Pražané, jejichž domácnosti jsou hůře zajištěny. Všechny argumenty vnímají jako silné lidé, kteří si myslí, že by se Praha měla ucházet o pořadatelství LOH, a obyvatelé, kteří by v případném pražském referendu hlasovali pro jejich konání. Tito lidé o něco více než ostatní akcentují soulad rozsáhlých investic s potřebami dalšího rozvoje města. Pražané, kteří by se v potenciálním referendu vyjádřili proti pořádání her, pokládají většinu argumentů za slabé. Výjimkou je akceptování možnosti dalšího rozvoje turistiky a jeho multiplikačního efektu, získání mezinárodní prestiže a vybudování moderních sportovišť v Praze. Zdroj: Komplex výzkumných aktivit "Hlavní město Praha 2005/2006" pro MHMP 29

30 Vnímání argumentů PRO OBHAJOBU POŘÁDÁNÍ letních olympijských her % Povede k dalšímu rozvoji turistického ruchu a znásobí jeho finanční přínosy By bylo projevem mezinárodního uznání významu Prahy Přinese potřebnou výstavbu moderních sportovišť v Praze Pomůže získat prostředky na dobudování dopravní infrastruktury v okolí Prahy Podnítí zájem generace dětí a mládeže o sport Pomůže získat prostředky na rozvoj takových částí Prahy, jako jsou například Strahov a Letňany Přinese výstavbu nových bytů a rozšíření ubytovacích kapacit v Praze Přinese Praze dlouhodobý plán a vizi rozvoje města Rozsáhlé investice v souvislosti s pořádáním jsou v souladu s potřebami dalšího rozvoje města Prahy Velice silný Poměrně silný Poměrně slabý Velice slabý Zdroj: Komplex výzkumných aktivit "Hlavní město Praha 2005/2006" pro MHMP 30

31 Vnímání argumentů PRO OBHAJOBU POŘÁDÁNÍ letních olympijských her podle podpory kandidatuře Prahy na pořádání LOH v % (součet odpovědí Velmi silný argument + Poměrně silný argument ) Pražané celkem PRO PROTI Není rozhodnut Další rozvoj turistického ruchu a znásobení jeho finančních přínosů Projev mezinárodního uznání významu Prahy Potřebná výstavba moderních sportovišť v Praze Dobudování dopravní infrastruktury v okolí Prahy, zlepšení dopravy města ) Atmosféra podnítí zájem generace dětí a mládeže o sport Prostředky na rozvoj částí Prahy, jako jsou např. Strahov a Letňany Výstavba nových bytů a rozšíření ubytovacích kapacit v Praze Dlouhodobý plán a vize rozvoje města Soulad rozsáhlých investic s potřebami dalšího rozvoje města Pozn. Šedá pole vyznačují vždy pětici nejsilnějších argumentů pro danou názorovou skupinu a tučně jeden až tři nejvýraznější. Zdroj: Komplex výzkumných aktivit "Hlavní město Praha 2005/2006" pro MHMP 31

32 3.3 Postoje k argumentům odpůrců her Nejsilnějším argumentem odpůrců olympiády je obava z neúnosného zadlužení města, které jako silný argument proti vnímá sedm z deseti Pražanů. Pak následují rizika, varující před dopravním kolapsem a návratností resp. nenávratností investic. Za pádné důvody proti je pokládají dvě třetiny obyvatel města. Za tzv. vyhozené peníze jsou vnímány investice do LOH např. v souvislosti s tím, předpokládaná návratnost je jen přáním, když návratnou není ani investice do Sazka Arény a sportoviště potřebná pro konání her budou po jejich skončení těžko využita a město bude jen vynakládat další prostředky na jejich údržbu. Jen s nepatrně nižší vahou jsou přijímány obavy v souvislosti s nebezpečím teroristických útoků a neúnosných bezpečnostních opatření, přetížením historického centra s negativním dopadem na památky a zeleň, dále obecná utopičnost celé akce z důvodů chybějících předpokladů včetně finančních prostředků a také nedostatku zkušeností s pořádáním velkých sportovních šampionátů. Shrneme-li názory Pražanů, pak nejpádnější argumenty proti jsou spojeny s náklady na realizaci her a s obavami o návratnost této realizace. Argumenty proti pořádání LOH opět souvisí s věkem, zájmem o volby do zastupitelstva, finanční a materiální situací občanů a pochopitelně s podporou her. Čím jsou lidé starší, tím větší váhu pro ně mají argumenty odpůrců her. Mladým lidem dělají vrásky na čele jen některé z nich. Více než polovina z nich pokládá za významné důvody neúnosné zadlužení a nevratnost investic, dále dopravní kolaps měst a neúnosná bezpečnostní opatření v souvislosti s nebezpečím terorismu. Častěji pokládají za silné argumenty odpůrců Pražané, kteří se nechtějí dostavit k volbám do pražského zastupitelstva, a občané, jejichž domácnosti jsou hůře zajištěny. Testované důvody vnímají jako významné lidé, kteří si myslí, že by se Praha neměla ucházet o pořadatelství LOH, a obyvatelé, kteří by v případném pražském referendu hlasovali proti jejich konání. Jejich hlavní výtky spojují především problémy s financováním (neúnosné zadlužení a nevratnost investic). Vedle toho, že se ztotožňují s odpůrci v utopičnosti, obávají se i dopravního kolapsu. Zdroj: Komplex výzkumných aktivit "Hlavní město Praha 2005/2006" pro MHMP 32

33 Vnímání argumentů PROTI POŘÁDÁNÍ letních olympijských her % Vedlo by k neúnosnému zadlužení města Nastal by neřešitelný dopravní kolaps města Předpokládaná návratnost investic je jen přáním, není-li návratnou ani investice do SAZKA ARENY Obrovské investice do sportovišť jsou vyhozené peníze, nebudou prostředky na jejich údržbu Pořádání by přineslo nebezpečí teroristických útoků a neúnosná bezpečnostní opatření Pořádání je pouhou utopií, protože Praha k tomu nemá a nebude mít předpoklady a finance Historické centrum přetíženo natolik, že lze očekávat škody na památkách a zeleni města Praha a ČR má málo zkušeností s pořádáním velkých sportovních šampionátů Pořádání by přineslo městu hlavně ostudu za nezvládnutí příprav kvalitně a včas Velice silný Poměrně silný Poměrně slabý Velice slabý Zdroj: Komplex výzkumných aktivit "Hlavní město Praha 2005/2006" pro MHMP 33

34 Vnímání argumentů PROTI POŘÁDÁNÍ letních olympijských her podle podpory kandidatuře Prahy na pořádání LOH v % (součet odpovědí Velmi silný argument + Poměrně silný argument ) Pražané celkem PRO PROTI Není rozhodnut Neúnosné zadlužení města Neřešitelný dopravní kolaps města Utopie návratnosti investic města, návratnou není ani SAZKA ARENA Neúměrné investice do v budoucnosti nevyužitelných a sportovišť Nebezpečí teroristických útoků, neúnosná bezpečnostní opatření Utopie, Praha nemá a nikdy nebude mít potřebné předpoklady, ani finanční Historické centrum města bude přetíženo, škody na památkách a zeleni Neodpovídající ambice pořádat ten vůbec největší šampionát bez zkušeností Ostuda z nezvládnutí, pozdní a nekvalitní dokončení příprav Pozn. Šedá pole vyznačují vždy pětici nejsilnějších argumentů pro danou názorovou skupinu a tučně jeden až tři nejvýraznější. Faktorová analýza vnímání argumentů pro a proti pořádání LOH ukázala, že třetím faktorem, který stojí mimo dva základní modely pro a proti, je otázka bezpečnosti v souvislosti s teroristickými útoky. Jednotlivé faktory přitom můžeme charakterizovat takto: 1. faktor, kdy přijetí většiny argumentů pro je doprovázeno odmítnutím většiny argumentů proti 2. faktor, kdy odmítnutí většiny argumentů pro je doprovázeno většinou souhlasem s argumenty proti 3. faktor, kdy obavy nebezpečí terorismu a neúnosných bezpečnostních opatření v souvislosti s olympiádou, jsou doprovázeny akceptací argumentů zastánců her a neznamenají a podceňování argumentů jejich odpůrců. Zdroj: Komplex výzkumných aktivit "Hlavní město Praha 2005/2006" pro MHMP 34

35 3.4 Závěry kapitoly 3 Kandidatura Prahy na Letní olympijské hry je pro obyvatele hlavního města obecně známou informací. Tři ze čtyř Pražanů o těchto ambicích města vědí (v ČR dvě třetiny 66 % občanů) a zároveň si uvědomují vysokou prestiž takovéto akce. Naprostá většina (85 %) se ztotožňuje s názorem, že LOH jsou jednoznačně nejvýznamnější sportovní událostí, jež nemá mezi ostatními sportovními událostmi obdobu (v ČR 88 %). Názory na to, zda by se Praha měla o pořádání LOH ucházet, nejsou jednoznačné. Polovina lidí si myslí, že ano, druhá polovina nesouhlasí. Srovnámeli postoj Pražanů k této otázce s obdobím před dvěma lety, nedošlo k žádné podstatnější změně. Jen o něco málo přibylo názorů, že by se hlavní město o pořadatelství ucházet mělo. Ale ani celorepubliková data kandidatuře Prahy zcela jednoznačně nepřejí. Pro je jen o něco více než polovina (56 %). Kdyby však lidé měli možnost v referendu v Praze rozhodovat o jejich konání, větší část by se přiklonila pro jejich konání než proti (42 % : 31 %). Skalních odpůrců pořádání Letních olympijských her je asi pětina. Ti v otázce na pořádání her razantně odmítají, aby se Praha o LOH ucházela, a v otázce na vhodný termín si myslí, že by Praha neměla kandidovat vůbec. Pro polovinu lidí je akceptovatelný termín 2020 (32 %) nebo 2024 (20 %) a tři z deseti (29 %) by vedení města doporučovalo kandidovat později. Hodnocení pádnosti argumentů, které hovoří pro a proti, ukazuje, že Pražané jsou si vědomi jak pozitiv, tak i rizik LOH. Celkově jsou pokládány za silné častěji argumenty obhájců než důvody odpůrců her. K těm nejpřesvědčivějším důvodům pro patří očekávání, že tato událost povede k dalšímu rozvoji turistického ruchu se všemi jeho multiplikačními efekty, přinese mezinárodní uznání významu Prahy a potřebnou výstavbu moderních sportovišť v hlavním městě. Všechny tyto souvislosti vnímá osm z deseti Pražanů jako silný argument zastánců pořádání olympiády. Pro dvě třetiny je pádným argumentem, že hry by znamenaly pomoc při získání prostředků na dobudování dopravní infrastruktury v okolí Prahy a podnítily by zájem dětí a mládeže o sport. O něco méně přesvědčivé jsou argumenty poukazující na získání prostředků na rozvoj některých částí Prahy (např. Strahov a Letňany) či výstavbu nových bytů a rozšíření ubytovacích kapacit v Praze. Zdroj: Komplex výzkumných aktivit "Hlavní město Praha 2005/2006" pro MHMP 35

36 Jako relativně nejméně silné se ukázaly důvody, podle kterých by olympiáda přinesla Praze dlouhodobý plán a vizi rozvoje či rozsáhlé investice, které by byly v souladu s potřebami dalšího rozvoje města. Ale i tyto ohledy považuje více než polovina Pražanů za silné argumenty. Nejsilnějším argumentem odpůrců olympiády je obava z neúnosného zadlužení města, které jako silný argument proti vnímá sedm z deseti Pražanů. Pak následují rizika, varující před dopravním kolapsem a návratností resp. nenávratností investic. Za pádné důvody proti je pokládají dvě třetiny obyvatel města. Za tzv. vyhozené peníze jsou vnímány investice do LOH např. v souvislosti s tím, předpokládaná návratnost je jen přáním, když návratnou není ani investice do Sazka Arény a sportoviště potřebná pro konání her budou po jejich skončení těžko využita a město bude jen vynakládat další prostředky na jejich údržbu. Jen s nepatrně nižší vahou jsou přijímány obavy v souvislosti s nebezpečím teroristických útoků a neúnosných bezpečnostních opatření, přetížením historického centra s negativním dopadem na památky a zeleň, dále obecná utopičnost celé akce z důvodů chybějících předpokladů včetně finančních prostředků a také nedostatku zkušeností s pořádáním velkých sportovních šampionátů. Shrneme-li názory Pražanů, pak nejpádnější argumenty proti jsou spojeny s náklady na realizaci her a s obavami o návratnost této realizace. Zdroj: Komplex výzkumných aktivit "Hlavní město Praha 2005/2006" pro MHMP 36

37 4. POSTOJE K DEMONSTRACÍM A PODOBNÝM AKCÍM V HLAVNÍM MĚSTĚ V této kapitole je věnována pozornost různým typům větších protestních akcí, které se v poslední době v Praze konaly. Vezmeme-li zmíněné akce chronologicky, vyjadřovali se Pražané k následujícím protestům a demonstracím v souvislosti se zásahem na technoparty na Tachovsku, s novelizací Zákoníku práce, připomenutím Dne lidských práv a nespokojeností pracovníků ve zdravotnictví. Pokud jde o demonstrace a protestní akce, které se konaly v Praze na konci loňského léta v reakci na zásah na technoparty na Tachovsku, veřejnost v Praze má tuto událost jasně v povědomí. Pokud jde o reakci na ni, dělí se Pražané na dvě poloviny. U jedné se tyto protesty nesetkaly s podporou (48 %) a u druhé ano (45 %). Protestní akce tohoto typu se setkala s podporou především mladých lidí (66 %) a lidí, kteří se v Praze narodili a deklarují zájem o politiku. Koncem léta se konaly v Praze demonstrace a protestní akce proti zásahu policie na technoparty v Mlýnci na Tachovsku. Setkaly se tyto protesty v Praze s Vaším pochopením a podporou? Neví, že se konaly 7% Určitě ano 18% Určitě ne 21% Spíše ano 27% Spíše ne 27% Zdroj: Komplex výzkumných aktivit "Hlavní město Praha 2005/2006" pro MHMP 37

38 Koncem listopadu se v hlavním městě konala demonstrace na podporu vládního návrhu Zákoníku práce. Mezi těmi, kteří věděli, že se konala, což byli tři ze čtyř Pražanů, převažovalo spíše pochopení a podpora této akci (42 % : 32 %). S nižší podporou se tento typ protestů setkal u lidí s vyšším vzděláním a znatelně nižší povědomí o této události měli mladí lidé (téměř polovina nevěděla, že se konala). Koncem roku se v Praze konala demonstrace konfederace odborových svazů na podporu schválení nového Zákoníku práce. Setkala se tato demonstrace v Praze s Vaším pochopením a podporou? Neví, že se konala 26% Určitě ano 8% Spíše ano 34% Určitě ne 9% Spíše ne 23% Koncem roku se v Praze konala demonstrace konfederace odborových svazů na podporu schválení nového Zákoníku práce. Setkala se tato demonstrace v Praze s Vaším pochopením a podporou? podle vzdělání v % Základní Vyučen Středoškolské Vysokoškolské Určitě ano + spíše ano Určitě ne + spíše ne Neví, že se konaly Zdroj: Komplex výzkumných aktivit "Hlavní město Praha 2005/2006" pro MHMP 38

39 Demonstrace konané v Praze 10. prosince u příležitosti Dne lidských práv zaznamenaly dvě třetiny Pražanů. U větší části z nich se také protestní akce spojené s vyhlášení Všeobecné deklarace lidských práv setkaly s kladnou odezvou (47 % : 20 %). Tento typ demonstrace se setkal s vyšší podporou, čím vyšší měli lidé vzdělání, dále mezi lidmi, kteří se v Praze narodili a kteří se zajímají o politiku a šli by volit do zastupitelstva v Praze. V prosinci se v Praze konaly různé demonstrace u příležitosti Dne lidských práv. Setkaly se tyto demonstrace v Praze s Vaším pochopením a podporou? Neví, že se konaly 33% Určitě ano 11% Určitě ne 5% Spíše ne 15% Spíše ano 36% V prosinci se v Praze konaly různé demonstrace u příležitosti Dne lidských práv. Setkaly se tyto demonstrace v Praze s Vaším pochopením a podporou? podle vzdělání v % Základní Vyučen Středoškolské Vysokoškolské Určitě ano + spíše ano Určitě ne + spíše ne Neví, že se konaly Zdroj: Komplex výzkumných aktivit "Hlavní město Praha 2005/2006" pro MHMP 39

STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, 180 00 Praha 8 SPORTOVNÍ SÁZKY. Bleskový průzkum STEM pro APKURS

STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, 180 00 Praha 8 SPORTOVNÍ SÁZKY. Bleskový průzkum STEM pro APKURS STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, 8 Praha 8 SPORTOVNÍ SÁZKY Bleskový průzkum STEM pro APKURS V Praze dne. září 4 I. Údaje o výzkumu Typ výzkumu: Věcné zaměření výzkumu: Zkoumaná populace:

Více

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/214 VYDÁNO DNE 17.2. 214 JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI Mírně nadpoloviční většina dotázaných občanů je z hlediska úspor a půjček v plusu, téměř třetina má bilanci

Více

Průzkum k distančním volbám

Průzkum k distančním volbám STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, 1 Praha 8 Průzkum k distančním volbám Zpráva z výzkumu STEM pro KDU-ČSL V Praze dne 29. ledna 15 I. Údaje o výzkumu Typ výzkumu: Věcné zaměření výzkumu:

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy Technické parametry Výzkum:

Více

Občané o americké radarové základně v ČR

Občané o americké radarové základně v ČR TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 2 0 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o americké radarové základně v ČR Technické

Více

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

Finanční krize očima české veřejnosti březen a duben 2009

Finanční krize očima české veřejnosti březen a duben 2009 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Finanční krize očima české veřejnosti březen

Více

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/13 VYDÁNO DNE 13.2. 13 JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI Téměř polovina dotázaných občanů (46 ) je z hlediska úspor a půjček v plusu, třetina (34 ) má bilanci vyrovnanou

Více

Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Názory obyvatel na přijatelnost půjček er10315b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 8 840 1 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Více

OBČANÉ STÁLE VÍCE PREFERUJÍ SOCIÁLNÍ POLITIKU

OBČANÉ STÁLE VÍCE PREFERUJÍ SOCIÁLNÍ POLITIKU INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 11/214 vydáno dne. 11. 214 OBČANÉ STÁLE VÍCE PREFERUJÍ SOCIÁLNÍ POLITIKU ZAMĚŘENOU NA ROZŠIŘOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, NIKOLI NA ZVYŠOVÁNÍ FINANČNÍCH DÁVEK Více než polovina

Více

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014 ev22 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Daně z pohledu veřejného mínění listopad 20 Technické

Více

Kdo je podle Pražanů nejlepším kandidátem na primátora?

Kdo je podle Pražanů nejlepším kandidátem na primátora? Kdo je podle Pražanů nejlepším kandidátem na primátora? Závěrečná zpráva z výzkumu Analytické centrum s.r.o. Bulharská 20, 101 00 Praha 6. 10. 2014 Praha OBSAH: 1. Důvodová zpráva 3 2. O nás 3 3. Shrnutí

Více

STEM - Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 130 02 Praha 3. Kamionová doprava. Bleskový průzkum STEM pro Ministerstvo životního prostředí

STEM - Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 130 02 Praha 3. Kamionová doprava. Bleskový průzkum STEM pro Ministerstvo životního prostředí STEM - Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 13 2 Praha 3 Kamionová doprava Bleskový průzkum STEM pro Ministerstvo životního prostředí V Praze dne 15. srpna 28 I. Údaje o výzkumu Typ výzkumu: bleskový

Více

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad

Více

Závěrečná zpráva ze kvantitativního sociologického výzkumu

Závěrečná zpráva ze kvantitativního sociologického výzkumu říjen SPOR O KÁCENÍ STROMŮ V NÁRODNÍM PARKU ŠUMAVA POHLEDEM ČESKÉ POPULACE Závěrečná zpráva ze kvantitativního sociologického výzkumu Spor o kácení stromů v Národním parku Šumava pohledem české populace

Více

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 840 19 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 014

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009 eu0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 00 Technické

Více

Nová budova Národní knihovny Názory obyvatel České republiky a Prahy

Nová budova Národní knihovny Názory obyvatel České republiky a Prahy Nová budova Národní knihovny Názory obyvatel České republiky a Prahy Prezentace STEM pro MHMP 8. 11. 27 Základní informace o průzkumech Prezentované výsledky vycházejí ze dvou bleskových výzkumů veřejného

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností

Občané o ekonomické situaci svých domácností eu00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností Technické

Více

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014 PRAHA

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014 PRAHA KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014 PRAHA zpráva z předvolebního výzkumu veřejného mínění VOLEBNÍ POTENCIÁL STRAN Období sběru dat: 26. 9. 2014-2. 10. 2014 ZÁKLADNÍ METODOLOGICKÉ INFORMACE ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝZKUMU

Více

STEM Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 130 02 Praha 3 SBÍRKA POMOZTE DĚTEM! Informace ze sociologického výzkumu

STEM Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 130 02 Praha 3 SBÍRKA POMOZTE DĚTEM! Informace ze sociologického výzkumu STEM Středisko empirických výzkumů, Sabinova, 1 Praha SBÍRKA POMOZTE DĚTEM! Informace ze sociologického výzkumu Červen 6 Údaje o výzkumu: Typ výzkumu: kvantitativní reprezentativní výzkum Výběrový soubor:

Více

Zdravotnictví v Plzeňském kraji

Zdravotnictví v Plzeňském kraji STEM - Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 130 0 Praha 3 Zdravotnictví v Plzeňském kraji Závěrečná zpráva z výzkumu STEM pro Zdravotnický holding Plzeňského kraje, a.s. V Praze dne 30. srpna 0 Obsah

Více

Konflikt v Gaze. AV ČR, v.v.i. Naše společnost projekt kontinuálního výzkumu veřejného mínění CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i.

Konflikt v Gaze. AV ČR, v.v.i. Naše společnost projekt kontinuálního výzkumu veřejného mínění CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 840 129 E-mail: michal.veselsky@soc.cas.cz Konflikt v Gaze Technické parametry Výzkum: Naše společnost

Více

A TELEVIZNÍ DIVÁCI. MISTROVSTVÍ SVĚTA V LEHKÉ ATLETICE v letech 1997 až 2003. Zdroi: TN Sofres - ATO - Mediaresearch

A TELEVIZNÍ DIVÁCI. MISTROVSTVÍ SVĚTA V LEHKÉ ATLETICE v letech 1997 až 2003. Zdroi: TN Sofres - ATO - Mediaresearch ŠAMPIONÁTY KRÁLOVNY SPORTU A TELEVIZNÍ DIVÁCI Ve dnech 23. až 31. srpna 2003 se v Paříži konalo mistrovství světa v lehké atletice. Česká televize je přiblížila prostřednictvím přímých přenosů v rozsahu

Více

Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům

Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům Vybrané výsledky aktuálního výzkumu Ipsos Tambor pro Zlatou korunu u příležitosti konání VII. Finančního fóra Zlaté koruny Květen 2010 Nobody

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz K některým aspektům výběru piva českými konzumenty

Více

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon v roce 2012 nepoužívaly pouze 4 % osob starších šestnácti V roce 2007, to bylo 14 procent české populace.

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Protesty ve společnosti Praha 19. října 2011 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz SC & C Marketing & Social

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle veřejnosti listopad 2013

Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle veřejnosti listopad 2013 ov19 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 6 8 19 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle

Více

VOLEBNÍ PROGNÓZA 16. 10. 2013

VOLEBNÍ PROGNÓZA 16. 10. 2013 VOLEBNÍ PROGNÓZA 16. 10. 2013 HLAVNÍ ZÁVĚRY Volby by vyhrála ČSSD, druhou nejsilnější stranou by bylo ANO 2011, třetí pak KSČM. Do Poslanecké sněmovny by se dostaly strany TOP 09, Úsvit přímé demokracie

Více

výška (cm) počet žáků

výška (cm) počet žáků Statistika 1) Ve školním roce 1997/119 bylo v Brně 3 základních škol, ve kterých bylo celkem 1 tříd. Tyto školy navštěvovalo 11 5 žáků. Určete a) kolik tříd průměrně měla jedna ZŠ, b) kolik žáků průměrně

Více

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014 VOLEBNÍ MOTIVACE

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014 VOLEBNÍ MOTIVACE KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014 VOLEBNÍ MOTIVACE zpráva z předvolebního výzkumu veřejného mínění VÝZKUM VE DNECH PŘED VOLBAMI DO ZASTUPITELSTVA OBCÍ A MĚST Období sběru dat: 5. 10. 2014-9. 10. 2014 ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

POSTAVENÍ ŽEN V POLITICE OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI

POSTAVENÍ ŽEN V POLITICE OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav Akademie věd České republiky Jilská 1, 110 00 Praha 1 tel/fax: +420 286 840 129 e-mail: cvvm@soc.cas.cz, www.cvvm.cz POSTAVENÍ ŽEN V POLITICE OČIMA

Více

Názory občanů sídla DOBŘEJICE

Názory občanů sídla DOBŘEJICE Názory občanů sídla DOBŘEJICE II. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Dobřejice: osob z celkového počtu

Více

Názory občanů na úřad Kanceláře veřejného ochránce práv

Názory občanů na úřad Kanceláře veřejného ochránce práv TISKOVÁ ZPRÁVA Mgr. Naděžda Horáková Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129, 221 183 588 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Názory občanů

Více

VOLBY 2013 - PARDUBICKÝ KRAJ

VOLBY 2013 - PARDUBICKÝ KRAJ VOLBY 2013 - PARDUBICKÝ KRAJ zpráva z předvolebního výzkumu veřejného mínění VOLEBNÍ POTENCIÁL STRAN a POSTOJE V OBLASTI ŠKOLSTVÍ Období sběru dat: 19. 9. 2013 25. 9. 2013 ZÁKLADNÍ METODOLOGICKÉ INFORMACE

Více

Postoje k problematice dárcovstvd. rcovství. Praha, březen 2010. Zpracováno pro:

Postoje k problematice dárcovstvd. rcovství. Praha, březen 2010. Zpracováno pro: VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ a VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE MEDIAN, Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101, http: //www.median.cz, e-mail: median@median.cz oficiální partner

Více

Strategický plán města České Budějovice

Strategický plán města České Budějovice STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Strategický plán města České Budějovice VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI NÁVŠTĚVNÍKY MĚSTA Verze: 15. října 2007 Strana 1 z 14 celkem 1. Charakteristika respondentů

Více

sc3 Hledáme pro výzkum obyvatele sídliště Dědina a jejího okolí. Kde přesně bydlíte?

sc3 Hledáme pro výzkum obyvatele sídliště Dědina a jejího okolí. Kde přesně bydlíte? sc1 Bydlíte na území MČ Praha 6? 82 sc1 Bydlíte na území MČ Praha 6? Ano Frequency Cumulative 82 1, 1, 1, sc2 Jakým způsobem bydlíte? 82 sc2 Jakým způsobem bydlíte? Ve vlastním domě či v domě, který patří

Více

Názor na devizové intervence České národní banky

Názor na devizové intervence České národní banky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Názor na devizové intervence České národní

Více

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015 pd15002 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Morálka politiků očima veřejnosti - březen

Více

Výběr kandidátů na finanční pozice z pohledu personalistů

Výběr kandidátů na finanční pozice z pohledu personalistů Výběr kandidátů na finanční pozice z pohledu personalistů Vytvořil Distribuce dokumentu Datum Česká asociace pro finanční řízení Elektronicky na členy asociace a vybrané personalisty 1. 8. 2013 30. 8.

Více

Názor na důchodový systém a jeho reformu prosinec 2012

Názor na důchodový systém a jeho reformu prosinec 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Názor na důchodový systém a jeho reformu prosinec

Více

Krajské volby 2012 PLZEŇSKÝ KRAJ

Krajské volby 2012 PLZEŇSKÝ KRAJ Krajské volby 2012 zpráva z předvolebního výzkumu veřejného mínění pro PLZEŇSKÝ KRAJ období sběru dat: 7. 9. 2012 9. 9. 2012 SC & C a STEM/MARK pro Českou televizi září 2012 Strana 1 Zadavatel výzkumu

Více

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu EKONOMIKA Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel Počet hodin celkem: 66 Počet hodin tématu finanční gramotnost

Více

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014 BRNO

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014 BRNO KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014 BRNO zpráva z předvolebního výzkumu veřejného mínění VOLEBNÍ POTENCIÁL STRAN a POSTOJE VE VYBRANÝCH OBLASTECH Období sběru dat: 11. 9. 2014-18. 9. 2014 ZÁKLADNÍ METODOLOGICKÉ INFORMACE

Více

NÁZORY STUDENTŮ ČVUT V PRAZE NA STUDIUM

NÁZORY STUDENTŮ ČVUT V PRAZE NA STUDIUM NÁZORY STUDENTŮ ČVUT V PRAZE NA STUDIUM (Výsledky průzkumu studentů ČVUT v Praze v roce 2004) Jana Šafránková 1. ÚVOD V procesu vzdělávání na vysoké škole jsou důležití studenti i jejich učitelé. Student

Více

Internetový marketing střední školy zatím nevyužívají. Chtějí se v něm ale zdokonalovat. Shrnutí výsledků průzkumu občanského sdružení Než zazvoní

Internetový marketing střední školy zatím nevyužívají. Chtějí se v něm ale zdokonalovat. Shrnutí výsledků průzkumu občanského sdružení Než zazvoní Internetový marketing střední školy zatím nevyužívají. Chtějí se v něm ale zdokonalovat. Shrnutí výsledků průzkumu občanského sdružení Než zazvoní 7. října 2013 Průzkum mezi učiteli výpočetní techniky

Více

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PROSINEC 2002 Úvodem SVČ a občanská sdružení se ve své

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivní kultura v České republice podle hodnocení

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Prestiž povolání červen 2013 Technické parametry Výzkum:

Více

VYSÍLÁNÍ ČESKÉ TELEVIZE PŘI ÚMRTÍ PAPEŽE JANA PAVLA II. A POSLEDNÍM ROZLOUČENÍ S NÍM, PŘI VOLBĚ A INAUGURACI NOVÉHO PAPEŽE BENEDIKTA XVI.

VYSÍLÁNÍ ČESKÉ TELEVIZE PŘI ÚMRTÍ PAPEŽE JANA PAVLA II. A POSLEDNÍM ROZLOUČENÍ S NÍM, PŘI VOLBĚ A INAUGURACI NOVÉHO PAPEŽE BENEDIKTA XVI. VYSÍLÁNÍ ČESKÉ TELEVIZE PŘI ÚMRTÍ PAPEŽE JANA PAVLA II. A POSLEDNÍM ROZLOUČENÍ S NÍM, PŘI VOLBĚ A INAUGURACI NOVÉHO PAPEŽE BENEDIKTA XVI. DUBEN 2005 Vzpomínky na Jana Pavla II. v nabídce České televize

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Dotazníkové šetření občané městyse Jince Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Vážení občané, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015 pm TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: + E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 05 Technické parametry

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail:jan.cervenka@soc.cas.cz Druhá světová válka a protifašistický odboj očima

Více

Vývoj názorů na možnost uložení radioaktivních odpadů ve vybraných lokalitách

Vývoj názorů na možnost uložení radioaktivních odpadů ve vybraných lokalitách Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i. Jilská 1, 1 00 Praha 1 tel/fax: + 0 e-mail: cvvm@soc.cas.cz, http://www.cvvm.cas.cz Vývoj názorů na možnost uložení

Více

Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v roce 2012

Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v roce 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 210 310 584 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Občanská výchova

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Občanská výchova UČEBNÍ OSNOVA předmětu Občanská výchova /Občanský vzdělávací základ/ Téma: Finanční gramotnost Střední vzdělání s výučním listem 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby - Kuchařské práce Počet hodin celkem:

Více

VOLBY 2013 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

VOLBY 2013 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ VOLBY 2013 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ zpráva z předvolebního výzkumu veřejného mínění VOLEBNÍ POTENCIÁL STRAN a POSTOJE VE VYBRANÝCH OBLASTECH Období sběru dat: 7. 10. 2013-13. 10. 2013 ZÁKLADNÍ METODOLOGICKÉ

Více

ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB

ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB Informace o nesezdaném soužití (Český statistický úřad používá k označení vztahu druha a družky pojem faktické manželství) byly zjišťovány ve Sčítáních

Více

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura ps8050 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Politická kultura Technické parametry Výzkum:

Více

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ Pohled laické i zdravotnické veřejnosti Září 2011 / Prezentace z exkluzivního výzkumu pro Cestu domů/ Client Service Manager: Jan Tuček, Analytik: Lenka Beranová / STEM/MARK, a.

Více

Den finanční gramotnosti. Výzkum muži, ženy a finance

Den finanční gramotnosti. Výzkum muži, ženy a finance Výzkum finanční gramotnosti 2 V loňském roce byl realizován výzkum mezigenerační finančních znalostí, který mapoval, jak jsou na tom tři různé generace s finančními znalostmi, a zároveň, jak jsou na tom

Více

4.2 VZDĚLANOST V PRAZE

4.2 VZDĚLANOST V PRAZE 4.2 VZDĚLANOST V PRAZE Petra Špačková Vzdělanostní úroveň je důležitým ukazatelem při hodnocení vertikální diferenciace struktury obyvatelstva (Machonin a kol. 2000), zejména jeho sociálního statusu. Úroveň

Více

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni Anketa pro rodiče dětí od 1 do 3 let Vyhodnocení Vyhodnocení zpracovalo: CpKP západní Čechy Americká 29 301 38 Plzeň Tel./fax: +420 / 377 329 558 Mobil: +420

Více

ČTENÁŘI MF DNES, LIDOVÝCH NOVIN A METRA

ČTENÁŘI MF DNES, LIDOVÝCH NOVIN A METRA ČTENÁŘI, LIDOVÝCH NOVIN A METRA i n z e r t n í p r e z e n t a c e VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ jediný respektovaný zdroj schopný přinést informace o čtenářích odráží úspěch titulu mezi čtenáři a identifikuje

Více

Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na migraci za prací

Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na migraci za prací Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na migraci za prací Petr SUNEGA petr.sunega@soc.cas.cz http://seb.soc.cas.cz Oddělení socioekonomie bydlení Struktura prezentace Důvody pro zkoumání

Více

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ ČVUT V PRAZE NA TRHU PRÁCE

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ ČVUT V PRAZE NA TRHU PRÁCE UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ ČVUT V PRAZE NA TRHU PRÁCE Jana Šafránková Úvod V letech 2000 2005 bylo na Českém vysokém učení technickém v Praze (ČVUT) realizováno na požadavek rektora a vedení vysoké školy celkem

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Práva spojená se spotřebitelským úvěrem

Práva spojená se spotřebitelským úvěrem LEFT M DO NOT ALTER SLIDE MASTERS TH A TNS APPROVED TEMPLATE RIGHT M Práva spojená se spotřebitelským úvěrem Výsledky za Českou republiku TNS 01 LEFT M DO NOT ALTER SLIDE MASTERS TH A TNS APPROVED TEMPLATE

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika UČEBNÍ OSNOVA předmětu Ekonomika střední vzdělání s maturitní zkouškou 18-20-0/ 01 Informační technologie - Elektronické počítačové systémy Téma: Finanční gramotnost Počet hodin v UP celkem: 96 Počet hodin

Více

Vzory a hodnoty dobrovolnictví

Vzory a hodnoty dobrovolnictví Vzory a hodnoty dobrovolnictví Pavol Frič (Fakulta sociálních věd UK) a Tereza Pospíšilová (Fakulta humanitních studií UK) Projekt Vzory a hodnoty dobrovolnictví v české a norské společnosti realizuje

Více

Tisková zpráva. Znalost a podpora malých stran nejdou ruku v ruce

Tisková zpráva. Znalost a podpora malých stran nejdou ruku v ruce V Praze 22.9.2013 Znalost a podpora malých stran nejdou ruku v ruce Dvě tře:ny občanů si přejí, aby v PSP zasedly i dosud mimoparlamentní strany a hnue. Zdaleka nejblíže k tomu má ANO 2011, které by mohlo

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015 pm50 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: +40 86 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 05

Více

Spotřeba energií a postoj k možným úsporám mezi malými a středními podniky

Spotřeba energií a postoj k možným úsporám mezi malými a středními podniky Ipsos pro AMSP ČR: Spotřeba energií a postoj k možným úsporám mezi malými a středními podniky Září 2015 O výzkumu AMSP ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky a živnostníky

Více

Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR

Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR Výzkum názorů obyvatel ve vybraných lokalitách Městské části Brno Bystrc na případnou výstavbu Polyfunkčního centra

Více

Mají čeští občané zájem pracovat v zahraničí?

Mají čeští občané zájem pracovat v zahraničí? Mají čeští občané zájem pracovat v zahraničí? Naděžda Horáková Nedávno jsme si v referendu odhlasovali vstup naší země do Evropské unie. Součástí naší smlouvy o přistoupení, se kterou jsme tímto krokem

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA MAPOVÁNÍ POTŘEB VEŘEJNOSTI

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA MAPOVÁNÍ POTŘEB VEŘEJNOSTI AUGUR Consulting, dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR, uskutečnil pro Město Kopřivnice exkluzivní výzkum, který proběhl na přelomu května a června 2012

Více

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Umírání v ČR V ČR každoročně zemře kolem 105 000 lidí 35000 Absolutní počty zemřelých v ČR podle pohlaví a

Více

Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011)

Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011) Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011) Hlavními cíli výzkumu bylo zjistit rozsah využívání alternativních forem práce ve firmách na českém trhu.

Více

Informace. Jednotné přijímací zkoušky v SŠ s maturitními obory a vybavenost škol prostředky ICT

Informace. Jednotné přijímací zkoušky v SŠ s maturitními obory a vybavenost škol prostředky ICT Jednotné přijímací zkoušky v s maturitními obory Praha, červen 2014 1 Úvod Česká školní inspekce (dále ČŠI ) předkládá výsledky inspekčního elektronického zjišťování na téma Jednotné přijímací zkoušky

Více

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2013

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2013 ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2013 Tisková informace obsahuje část výsledků z pravidelného výzkumu Postoje české veřejnosti k reklamě. Výzkum navazuje na výsledky šetření, které od roku 1993 prováděla agentura

Více

Výzkum obyvatel města Velké Meziříčí

Výzkum obyvatel města Velké Meziříčí Výzkum obyvatel města Velké Meziříčí Vybrané poznatky z výzkumů prováděných v letech 1992- katedrou kulturologie FF UK v Praze Prezentace pro setkání s občany 14. dubna 11 Informace o výzkumu Projekty:

Více

INVESTICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ DO IT Trendy ve využívání ICT

INVESTICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ DO IT Trendy ve využívání ICT 19. nezávislý průzkum Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR INVESTICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ DO IT Trendy ve využívání ICT N: 500 MSP (více jak 100 mil. Kč tržeb) Praha, 7.3.2013 Výzkum

Více

ČTENÁŘI DENÍKŮ MF DNES, LIDOVÉ NOVINY A METRO

ČTENÁŘI DENÍKŮ MF DNES, LIDOVÉ NOVINY A METRO ČTENÁŘI DENÍKŮ, LIDOVÉ NOVINY A METRO VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních

Více

Životní náklady studentů, zdroje jejich financování a představy o spoluúčasti. Petr Matějů

Životní náklady studentů, zdroje jejich financování a představy o spoluúčasti. Petr Matějů Životní náklady studentů, zdroje jejich financování a představy o spoluúčasti Petr Matějů Základní teze Vysokoškolské vzdělání je smíšený statek: přináší užitek jednotlivci i společnosti Studiem na vysoké

Více

Motivace a očekávání studentů prvních ročníků na MU 2007

Motivace a očekávání studentů prvních ročníků na MU 2007 Motivace a očekávání studentů prvních ročníků na MU 2007 Zpráva z průzkumu V roce 2007 bylo na Masarykově univerzitě uskutečněno celouniverzitní dotazníkové šetření s názvem Motivace a očekávání studentů

Více

Profil domácího turisty (zima 2009/2010)

Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Bc. Petra Paduchová CzechTourism EDEN Cíl: Zjistit profil domácích návštěvníků / turistů v krajích / regionech České republiky Termín projektu: 2009 2014 Způsob

Více

ČTENÁŘI DENÍKU MF DNES

ČTENÁŘI DENÍKU MF DNES ČTENÁŘI DENÍKU MF DNES VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních agentur (AKA)

Více

ČTENÁŘI DENÍKŮ MF DNES, LIDOVÉ NOVINY A METRO

ČTENÁŘI DENÍKŮ MF DNES, LIDOVÉ NOVINY A METRO ČTENÁŘI DENÍKŮ, LIDOVÉ NOVINY A METRO VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních

Více

BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků

BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků Závěrečná zpráva Únor 2014 Obsah Celkové výsledky průzkumu za všechny firmy

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

Obsah. Hlavní zjištění 3 Východiska a parametry projektu 6 Struktura vzorku 7 Výsledky 8 Realizátor projektu 32 Dotazník 33

Obsah. Hlavní zjištění 3 Východiska a parametry projektu 6 Struktura vzorku 7 Výsledky 8 Realizátor projektu 32 Dotazník 33 Náhradní rodinná péče Závěrečná zpráva pro NADAČNÍ FOND J&T Březen 2015 Obsah Hlavní zjištění 3 Východiska a parametry projektu 6 Struktura vzorku 7 Výsledky 8 Realizátor projektu 32 Dotazník 33 Náhradní

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Vážená paní, vážený pane,

Vážená paní, vážený pane, Vážená paní, vážený pane, Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zpracovává projekt Chráněná území jako společenská dohoda o ochraně přírody, který je finančně podporován Grantovou

Více

Shrnutí hlavních výstupů z měření finanční gramotnosti obyvatel ČR

Shrnutí hlavních výstupů z měření finanční gramotnosti obyvatel ČR Shrnutí hlavních výstupů z měření finanční gramotnosti obyvatel ČR Ing. Dušan Hradil sekce Finanční trh Ministerstvo financí Tisková konference k projektu Měření finanční gramotnosti obyvatel ČR 3. prosince

Více