FABIA Hledání závad È. 1/1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FABIA Hledání závad È. 1/1"

Transkript

1 Pøedpoklady FABA Hledání závad È 1/1 Samovolné vybíjení akumulátoru pro kontrolu: akumulátor je v poøádku osvìtlení a všechny systémy vozidla jsou vypnuty Možné pøíèiny závady: zkorodované a zneèištìné kontakty prodøený izolaèní pláš vodièù zkrat uvnitø agregátù nebo souèástí platné Pro hledání závad je potøeba: ruèní multimetr napø VAG 1526 A pomocná mìøicí souprava napø VAG 1594 A schéma zapojení Mìøení vybijecího proudu akumulátoru -Odpojit kostøicí kabel od akumulátoru -Nastavit voliè mìøicího rozsahu multimetru na mìøení proudu -Pøipojit multimetr (nejvìtší mìøicí rozsah) mezi svorku kostøicího kabelu a mínus pól akumulátoru -Vypnout všechny spotøebièe ve vozidle (napø autorádio vnitøní osvìtlení) -Pøepínaèem postupnì snižovat mìøící rosah multimetru až lze odeèíst mìøenou hodnotu Proud max 25 ma Proud vìtší než 25 ma -Postupným vyjímáním pojistek pøerušovat jednotlivé proudové obvody Proud klesl na max 25 ma Proud zùstal vìtší než 25 ma Nenalezne-i se závada v pøíslušných prou- V pøíslušném proudovém ovodu závadu dových obvodech odpojit vodièe u nalézt a odstranit ji nejištìných agregátù: alternátor spouštìè a vyhledat závadu podle elektrických schémat Kontrola akumulátoru =; Elektrická zaøízení Konec programu hledání závad Vydání 0899 SOO

2

3 Pøedpoklady FABA Hledání závad È 2/1 Spouštìè se neotáèí pro kontrolu: akumulátor je v poøádku pøípoje na magnetickém spínaèi a ukostøovacím kabelu mezi akumulátorem a koroserií stejnì jako mezi karoserií a pøevodovkou musejí tìsnì doléhat a nesmìjí být zoxidované Pro hledání závad je potøeba: ruèní multimetr napø VAG 1526 A pomocná mìøicí souprava napø VAG 1594 A platné schéma zapojení svorka 30 od akumulátoru 2 -svorka 50 od spínací skøíòky 3 -pøípoj budicího vinutí Pokraèování na další stranì! Vydání

4 - è 2/2 Hledání závad FABA Kontrola napájení (svorka 50) na magnetickém spínaèi spouštìèe ~ -Nastavit voliè mìøicího rozsahu multimetru na 20 V stejnosmìrného napìtí -Pøipojit èervený mìøicí hrot na svorku 50 magnetického spínaèe -Pøipojit èerný mìøicí hrot na kostru vozidla -Klíèek zapalování nastavit do polohy 3 startování motoru Zobrazí se cca napìtí akumulátoru Napìtí nezjištìno nebo je nižší než 8 V J ~r A ~r Kontrola napájení na pøípoji budicího vinutí -Pøipojit èervený mìøicí hrot na pøípoj budicího vinutí -Pøipojit èerný mìøicí hrot na kostru vozidla -Klíèek zapalování nastavit do polohy 3 startování motoru Zobrazí se cca napìtí akumulátoru Napìtí nezjištìno nebo je nižší než 8 V r Spouštìè je vadný opravit Magnetický spínaè je vadný opravit A Kontrola napájení (svorka 50b) na spínací skøíòce -Pøipojit èervený mìøicí hrot na svorku 50b spínací skøíòky -Pøipojit èerný mìøicí hrot na kostru vozidla -Klíèek zapalování nastavit do polohy 3 startování motoru Zobrazí se cca napìtí akumulátoru Napìtí nezjištìno nebo je nižší než 8 V Vedení od spínací skøíòky ke spouštìèi je vadné opravit Spínací skøíòka je vadná opravit Konec programu hledání závad Vydání 0899 SOO

5 --- Pøedpoklady FABA Hledání závad è3/1 Stíraèe pøedního skla nefungují pro kontrolu: pojistka SB 15 (5 A) a SB 41 (20 A) v poøádku napìtí akumulátoru v poyádku Pro hledání závad je potøeba: ruèní multimetr napy VAG 1526 A pomocná platné mìyicí souprava napø VAG 1594 A schéma zapojení Kontrola elektrického napájení motoru stíraèù -V- -Nastavit voliè mìøicího rozsahu multimetru napø VAG 1526 A na 20 V stejnosmìrného napìtí -Zapnout zapalování -Pøipojit multimetr pomocnou mìøicí soupravou napø VAG 1594 A èerným mìøicím hrotem na konektor 4 a èerveným mìøicím hrotem na konektor 2 svorkovnice T4a na motoru stíraèù -Pøepnout páèku spínaèe stíraèù do polohy stíraèe 1 a zmìyit napìtí -Pøipojit multimetr èerveným mìøicím hrotem na konektor 1 svorkovnice T4a na motoru stíraèù -Pøepnout páèku spínaèe stíraèù do polohy stíraèe 2 a zmìøit napìtí Zobrazí se cca napìtí akumulátoru 1 Napìtí nezjištìno nebo je nižší než 8 V ~ L Motor stíraèù je vadný vymìnit J konektor Kontrola elektrického napájení spínaèe stíraèù pro stírání v intervalech -E22- -Vypnout zapalování -Demontovat obložení sloupku Yízení -Odpojit svorkovnici -T 8b- od spínaèe stíraèù -Pøipojit multimetr pomocnou mìøicí soupravou napy VAG 1594 A èerným mìøicím hrotem na 2 svorkovnice T8b a èerveným mìøicím hrotem na konektor 8 svorkovnice T8b -Zapnout zapalování Napìtí nezjištìno nebo je nižší než 8 V 1 Zobrazí se cca napìtí akumulátoru ~ ~ l Vedení ke spínaèi stíraèù je vadné opravit podle schématu zapojení Vydání ~ A 0400 SOO

6 è3/2 Hledání závad FABA A ~ 1 - Kontrola spínaèe stíraèù pro stírání v intervalech -E22- -Vypnout zapalování -Pfipojit svorkovnici -T 8b- ke spínaèi stíraèù -Pfepnout páèku spínaèe stíraèù do polohy stíraèe 1 -Pfipojit èervený mìficí hrot ke konektoru 1/53 svorkovnice T 8b -Zapnout zapalování Napìtí nezjištìno nebo je nižší než 8 V Zobrazí se cca napìtí akumulátoru Spínaè stíraèù je vadný vymìnit -Pfepnout páèku spínaèe stíraèù do polohy stíraèe 2 -Pfipojit èervený mìficí hrot ke konektoru 6/53b svorkovnice T 8b Napìtí nezjištìno nebo je nižší než 8 V Zobrazí se cca napìtí akumulátoru ~ Spínaè stíraèù je vadný vymìnit Kontrola dobìhu motoru stíraèù -V- ~ -Vypnout zapalování -Nastavit voliè mìficího rozsahu multimetru napf VAG 1526 A na zkoušku prùchodnosti -Uvést stíraèe krátkým stisknutím spínaèe stíraèù do koncové polohy -Pfepnout páèku spínaèe stíraèù do polohy -vypnuto- -Pfipojit èervený mìficí hrot ke konektoru 3/31 b svorkovnice T 4a -Pfipojit èerný mìficí hrot ke konektoru 4/31 svorkovnice T 4a Ládná prùchodnost Prùchodnost ~ + Motor stíraèù -V- je vadný vymìnit Vedení od motoru stíraèù k centrální fídicí jednotce vozu je vadné opravit podle schématu zapojení KONEC Vydání 0400 SOO

7 Pøedpoklady FABA Hledání závad È 4/1 Ostøikovaèe pøedního skla nefungují pro kontrolu: pojistka SB 15 (5A) v poøádku napìtí akumulátoru v poøádku Pro hledání závad je potøeba: -Odpojit ruèní multimetr napø VAG 1526 A pomocná platné mìøicí souprava napø VAG 1594 A schéma zapojení Kontrola elektrického napájení èerpadla ostyikovaèe pøedního a zadního skla -V59- -Vypnout zapalování svorkovnici T2a od èerpadla ostøikovaèe pøedního a zadního skla -Zapnout zapalování -PYipojit mìøicí hroty na svorkovnici -Pøitáhnout páèku spínaèe stíraèù smìrem k volantu Napìtí nezjištìno nebo je nižší než 8 V Zobrazí se cca napìtí akumulátoru -Pøipojit ~r Cerpadlo ostøikovaèe pøedního a zadního skla -V59- je vadné vymìnit -Vypnout zapalování -Pøipojit svorkovnici T 2a k èerpadlu ostøikovaèe pøedního a zadního skla -V59- -Demontovat obložení sloupku øízení -Odpojit svorkovnici -T 8b- od spínaèe stíraèù -Zapnout zapalování -PYipojit èervený mìyicí hrot ke konektoru 8 (53a) svorkovnice -T 8b- na kabelovém svazku èerný mìøicí hrot na konektor 2 (31) svorkovnice -T 8b- na kabelovém svazku Napìtí nezjištìno nebo je nižší než 8 V Zobrazí se cca napìtí akumulátoru Vedení mezi pojistkovým stíraèù je vadné boxem a spínaèem opravit Vydání A 0400 SOO

8 è4/2 Hledání závad FABA A ~ ~ Kontrola funkce ostøikovaèe pøedního skla -Vypnout zapalování -Pøipojit svorkovnici -T 8b- ke spínaèi stíraèù -Zapnout zapalování -Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 4 (53c) svorkovnice -T 8b- spínaèe stíraèù -Pøipojit èerný mìøicí hrot na konektor 5 (HW) svorkovnice -T 8b- spínaèe stíraèù -Pøitáhnout páèku spínaèe stíraèù smìrem k volantu Napìtí nezjištìno nebo je nižší než 8 V Zobrazí se cca napìtí akumulátoru ~r Spínaè stíraèù je vadný vymìnit Kontrola funkce ostøikovaèe zadního skla -Vypnout zapalování -Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 4 (53c) svorkovnice -T 8b- spínaèe stíraèù -Pøipojit èerný mìøicí hrot na konektor 5 (HW) svorkovnice -T 8b- spínaèe stíraèù -Zapnout -Odtlaèit zapalování páèku spínaèe stíraèù od volantu do 2 polohy a držet Napìtí nezjištìno nebo je nižší než 8 V Zobrazí se cca napìtí akumulátoru ~r Spínaè stíraèù je vadný vymìnit Vedení mezi T8b/4 a T8b/5 a èerpadlem ostøikovaèe pøedního a zadního skla je vadné opravit KONEC Vydání

9 FABA Hledání závad è5/1 Cyklovaè stíraèù nefunguje Pøedpoklady pro kontrolu: kontrola elektrického napájení motoru stíraèù -V- a spínaèe stíraèù -E22- podle programu hledání závad è 3 u vozidel s varovným zaøízením proti krádeži musí být zavøeno víko motorového prostoru napìtí akumulátoru v poøádku Pro hledání závad je potøeba: ruèní multimetr napø VAG 1526 A pomocná mìøicí souprava napø VAG 1594 A platné schéma zapojení Kontrola spínaèe stíraèù -E22- -Vypnout zapalování -Demontovat obložení sloupku øízení -Odpojit svorkovnici -T 8b- od spínaèe stíraèù -Nastavit voliè mìøicího rozsahu multimetru napø VAG 1526 A na 20 V stejnosmìrného napìtí -Pøipojit multimetr pomocnou mìøicí soupravou napø VAG 1594 A èerným mìøicím hrotem na kostru vozidla a èerveným mìøicím hrotem na konektor 7 svorkovnice T8b -Zapnout zapalování -Pøepnout páèku spínaèe stíraèù do polohy pro stírání v intervalech Napìtí nezjištìno nebo je nižší než 8 V Zobrazí se cca napìtí akumulátoru Spínaè stíraèù je vadný vymìnit Kontrola ovladaèe cyklovaèe stíraèù -E38- -Vypnout zapalování -Pøipojit svorkovnici -T 8b- ke spínaèi stíraèù -Odpojit svorkovnici -T 6a- od spínaèe stíraèù -Nastavit voliè mìøicího rozsahu multimetru napø VAG 1526 A na zkoušku prùchodnosti -Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 5 svorkovnice T6a -Pøipojit èerný mìøicí hrot na kostru vozidla (u vozidel do 0601) pøipojit èerný mìøicí hrot na konektor 7 svorkovnice T8b (u vozidel od 0701) -Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 6 svorkovnice T6a -Pøipojit èerný mìøicí hrot na konektor 18 svorkovnice T18a Pokaždé prùchodnost Minimálnì jednou žádná prùchodnost \ Ovladaè cyklovaèe stíraèù -E38- je vadný vymìnit Vedení mezi motorem stíraèù a centrální øídicí jednotkou vozu je vadné opravit podle schématu zapojení KONEC Vydání 0701 SOO

10 ~ -- '- i

11 Pøedpoklady FABA Hledání závad è6/1 Kontrola zadního stíraèe pro kontrolu: kontrola elektrického napájení spínaèe -E22- podle programu hledání závad è 3 pojistky SB 15 (5 A) SB 32 (10 A) a SB 41 (20 A) v porádku Pro hledání závad je potøeba: ruèní multimetr VAG Nastavit pomocná platné mìricí souprava VAG 1594 A schéma zapojení Kontrola elektrického napájení motoru stíraèe zadního skla (V12) -Demontovat obložení stìny víka zavazadlového prostoru ~ Karoserie -montážní práce voliè mìricího rozsahu multimetru napr VAG 1526 A na 20 V stejnosmìrného napìtí -Odpojit svorkovnici T4b od motoru stíraèe zadního skla -pripojit èervený mìricí hrot na konektor 4 (15) svorkovnice T4b -pripojit èerný mìricí hrot na konektor 1 (31) svorkovnice T4b -Zapnout zapalování Napìtí nezjištìno nebo je nižší než 8 V Zobrazí se cca napìtí akumulátoru Zkontrolovat vedení podle schématu zapojení opravit -prepnout Kontrola spínaèe stíraèù -E22- (stírání v intervalech) -Vypnout zapalování -Nastavit voliè mìricího rozsahu multimetru na zkoušku prùchodnosti -pripojit èervený mìricí hrot na konektor 2 svorkovnice T4b -pripojit èerný mìricí hrot na konektor 1 svorkovnice T4b spínaè stíraèù do polohy -stírání zadního skla v intervalech- Ládná prùchodnost Prùchodnost Spínaè stíraèù je vadný resp vadné vedení k motoru stíraèe zadního skla Vydání A 0400 SOO

12 ~~- i è 6/2 Hledání závad FABA A! ~ ~ Kontrola spínaèe stíraèù -E22- (ostøikování a stírání zadního skla) -Nastavit voliè mìøicího rozsahu multimetru napø VAG 1526 A na 20 V stejnosmìrného napìtí -Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 3 svorkovnice T4b -Pøipojit èerný mìøicí hrot na konektor 1 svorkovnice T4b -Zapnout -Zatlaèit zapalování spínaè stíraèù po polohy -ostøikování a stírání zadního skla- a držet Napìtí nezjištìno nebo je nižší než 8 V Zobrazí se cca napìtí akumulátoru Motor stíraèe zadního skla -V12- je vadný vymìnit stíraèe zadního skla Spínaè stíraèù pro stírání v intervalech (E22) je vadný resp vadné vedení k motoru KONEC Vydání

13 - Pøedpoklady FABA Hledání závad È 7/1 Vyhøívání zadního skla bez funkce pro kontrolu: pojistka SB 39 (20 AJ v poøádku napìtí akumulátoru v poøádku nezapnuty žádné jiné spotøebièe napø vyhøívací èlen pøídavného topení nebo vyhøívání sedadla Pro hledání závad je potøeba: -Odpojit -Zapnout Vydání ruèní pomocná platné multimetr napø VAG 1526 A mìøicí souprava napø VA G 1594 A schéma zapojení Kontrola spínaèe vyhøívání zadního skla -E230- svorkovnici T6b od spínaèe -E230- -Nastavit voliè mìøicího rozsahu multimetru na zkoušku prùchodnosti -Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 3 spínaèe -PFipojit èerný mìøicí hrot na konektor 4 spínaèe -Stisknout spínaè a držet stisknutý Prùchodnost Žádná prùchodnost r r Spínaè vyhfívání zadního skla -E230- je vadný vymìnit -Pøipojit svorkovnici T6b na spínaè -E230- -Pøipojit èervený mìøicí hrot k bílému vodièi vyhøívání zadního skla -PFipojit èerný mìøicí hrot k hnìdému vodièi vyhøívání zadního skla -Nastavit voliè mìøicího rozsahu multimetru na 20 V stejnosmìrného napìtí -Nastartovat motor a nechat bìžet na volnobìh vyhøívání zadního skla Napìtí nezjištìno nebo je nižší než 8 V Zobrazí se cca napìtí akumulátoru + Vedení mezi spínaèem vyhøívání zadního skla -E230- a centrální øídicí jednotkou vozu nebo vedení mezi centrální øídicí jednotkou vozu a vyhøíváním zadního skla -Z1- je vadné opravit; zkontrolovat vedení od -Z1- na kostru Pokud je vše v poøádku centrální øídicí jednotka vozu je vadná 0400 SOO KONEC Vyhøívání zadního skla -Z1- je vadné vymìnit

14 ~

15 ~ Pøedpoklady FABA Hledání závad È 8/1 Kontrola ventilátoru èerstvého vzduchu pro kontrolu: pojistka SB 68 (25 A) v poøádku napìtí akumulátoru v poøádku Pro hledání závad je potøeba: -Demontovat ruèní pomocná platné multimetr napø VAG 1526 A mìøicí souprava napø VAG 1594 A schéma zapojení Kontrola elektrického napájení ventilátoru èerstvého vzduchu -V2- -Vypnout zapalování ovládání topení -Odpojit svorkovnici T5h od spínaèe ventilátoru èerstvého vzduchu -E9- -Nastavit voliè mìøicího rozsahu multimetru na 20 V stejnosmìrného napìtí -Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 5 svorkovnice T5h na kabelovém svazku -Pøipojit èerný mìøicí hrot na kostru vozidla -Zapnout zapalování Napìtí nezjištìno nebo je nižší než 8 V 1 Zobraz) se cca napìtí akumulátoru -Pøipojit Vedení mezi spínaèem ventilátoru èerstvého vzduchu -E9- a pojistkou SB 68 je vadné opravit Kontrola spínaèe ventilátoru èerstvého vzduchu -E9- -Vypnout zapalování -Pøipojit svorkovnici T5h na spínaè ventilátoru èerstvého vzduchu -E9- èerný mìøicí hrot na kostru vozidla -Zapnout zapalování -Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 4 svorkovnice T5h a spínaè ventilátoru èerstvého vzduchu nastavit na stupeò 1 Odeèíst napìtí -Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 3 svorkovnice T5h a spínaè ventilátoru èerstvého vzduchu nastavit na stupeò 2 Odeèíst napìtí -Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 2 svorkovnice T5h a spínaè ventilátoru èerstvého vzduchu nastavit na stupeò 3 Odeèíst napìtí -pripojit èervený mìøicí hrot na konektor 1 svorkovnice T5h a spínaè ventilátoru èerstvého vzduchu nastavit na stupeò 4 Odeèíst napìtí Napìtí minimálnì jednou nezjištìno nebo je nižší 1 Zobrazí se vždy cca napìtí akumulátoru než8v 'r Spínaè ventilátoru èerstvého vzduchu -E9- je vadný vymìnit A Vydání 0400 SOO

16 è 8/2 Hledání závad FABA Kontrola motoru ventilátoru èerstvého vzduchu -V2- A ~ ~ -Odpojit svorkovnici T2u od motoru ventilátoru èerstvého vzduchu -V2- -Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 1 svorkovnice T2u -Pøipojit èerný mìøicí hrot na konektor 2 svorkovnice T2u -Pøepnout spínaè ventilátoru èerstvého vzduchu postupnì do všech ètyø poloh Odeèíst vždy výsledek mìøení Vždy namìøena rozdílná napìtí Napìtí minimálnì jednou nenamìøeno Motor ventilátoru èerstvého vzduchu -V2- je vadný vymìnit KONEC Zkontrolovat vedení k pøedøadnému odporu ventilátoru èerstvého vzduchu -N24- pøíp je vadný pøedøadný odpor ventilátoru èerstvého vzduchu -N24- vymìnit Vydání 0400 SOO

17 ~ ---~- - FABA Hledání závad È9/1! Kontrola nastavovaèe klapky èerstvého a recirkulovaného vzduchu Pøedpoklady pro kontrolu: pojistka SB 12 (5 AJ v poøádku napìtí akumulátoru v poøádku Pro hledání závad je potøeba: -Demontovat ruèní multimetr napø VAG 1526 A pomocná mìøicí souprava napø VAG 1594 A platné schéma zapojení Kontrola elektrického napájení nastavovaèe klapky èerstvého a recirkulovaného vzduchu -V154- -Vypnout zapalování ovládání topení -Odpojit svorkovnici T16c od ovládání topení -Nastavit voliè mìøicího rozsahu multimetru na 20 V stejnosmìrného napìtí -Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 14 svorkovnice T16c na kabelovém svazku -Pøipojit èerný mìøicí hrot na konektor 13 svorkovnice T16c na kabelovém svazku -Zapnout zapalování Napìtí nezjištìno nebo je nižší než 8 V Zobrazí se cca napìtí akumulátoru ~r Zkontrolovat vedení k pojistce SB 12 a na kostru vozidla podle schématu zapojení -Pø~po!!t Zkontrolovat spínaè klapky èerstvého a recirkulovaného èerstvého a recirkulovaného vzduchu -J251- vzduchu -E159- s øídicí jednotkou -Vypnout zapalování -Pøipojit svorkovnici T16c na ovládání topení èerv~ný n;ì~icí hrot na konektor 9 svorkov~ice T16c na kabelovém svazku -PøiPOJit èerny mìrlcl hrot na konektor 12 svorkovnlce T16c na kabelovém svazku -Zapnout -Sepnout zapalování spínaè klapky èerstvého a recirkulovaného vzduchu -E159- Napìtí nezjištìno nebo je nižší než 8 V Zobrazí se cca napìtí akumulátoru + r Nastavovaè klapky èersvého a recirkulo- vaného vzduchu -V154- je vadný vymìnit Spínaè klapky èerstvého a recirkl1lovaného vzduchu -E159- je vadný pøíp je vadná øídicí jednotka klapky èerstvého a recirkulovaného vzduchu -J251- vymìnit Vydání KONEC 0400 SOO

18 ! -i -

19 Pøedpoklady FABA Hledání závad È 10/1 Kontrola vyhøívacího èlenu pøídavného topení (PTC) -Z35- pro kontrolu: pojistky (40 A) v poøádku napìtí akumulátoru v poøádku vypnout všechny ostatní elektrické spotøebièe napø vyhøívané zadní sklo svìtla nebo vyhøívání sedadla teplota chladicí kapaliny pod 70 C regulace teploty na Max Pro hledání závad je potøeba: ruèní multimetr napø VAG 1526 A pomocná mìøicí souprava napø VAG 1594 A platné schéma zapojení Kontrola elektrického napájení pro vyhøívací èlen pøídavného elektrického topení -Z35- -Vytáhnout relé velkého topného výkonu -J360- z reléového boxu pozice 9 -Nastavit voliè mìøicího rozsahu multimetru na 20 V stejnosmìrného napìtí -Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 1/30 na pozici relé -Pøipojit èerný mìøicí hrot na kostru vozidla Napìtí nezjištìno nebo je nižší než 8 V Zobrazí se cca napìtí akumulátoru Zkontrolovat spoj k propojení 1V2 svorka 3 podle schématu zapojení Kontrola relé velkého topného vykonu -J360- -Nasadit relé velkého topného výkonu -J360- do reléového boxu pozice 9 -PFipojit mìøicí pomocné vedení na konektor 4/85 pozice relé 9 a na kostru vozidla Relé necvaká Relé cvaká Relé velkého topného vykonu -J360 je vadné vymìnit Vydání A

20 è 10/2 Hledání závad FABA A ~ ~ - Kontrola relé malého topného výkonu -J359- -Pøipojit mìøicí pomocné vedení na konektor 6/85 pozice relé 8 a na kostru vozidla Relé necvaká Relé cvaká Relé malého topného výkonu -J359- je vadné vymìnit Kontrola vedení k vyhøívacímu èlenu pøídavného elektrického topení -Z35- -Nastavit voliè mìøicího rozsahu multimetru na zkoušku prùchodnosti -Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 2/87 pozice relé 9 a èerný mìøicí hrot na konektor 3 svorkovnice T3n -Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 2/87 pozice relé 9 a èerný mìøicí hrot na konektor 2 svorkovnice T3n -Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 8/87 pozice relé 8 a èerný mìøicí hrot na konektor 1 svorkovnicet3n Minimálnì jednou žádná prùchodnost Pokaždé prùchodnost Zkontrolovat vedení mezi reléovým boxem a vyhøívacím èlenem -Z35- podle schématu zapojení Kontrola spínaèe vyhøívacího èlenu (PTC) -F268- (pouze u vozidel bez klimatizace) -Nastavit regulaci teploty na -Min- -Demontovat ovládání topení a odpojit svorkovnici T16c -Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 3 svorkovnice T16c na ovládání topení -Pøipojit èerný mìøicí hrot na konektor 13 svorkovnice T16c na ovládání topení Ládná prùchodnost Prùchodnost Vyhøívací èlen pøídavného elektrického to- pení -Z35- je vadný vymìnit Spínaè vyhøívacího èlenu (PTC) -F268- je vadný vymìnit Pokraèování pro vozidla s klimatizací B Vydání

21 FABA Hledání závad È 10/3 B 1 Kontrola nastavovaèe teploty potenciometr -G267- (pouze u vozidel s klimatizací) -Nastavit regulaci teploty na -Max- -Navolení vlastní diagnostiky pro klimatizaci naètení bloku namìøených hodnot vyhøívací èlen PTC -Vyhøívací èlen PTC musí být zapnutý Zobrazení na displeji: vypnuto Zobrazení na displeji: zapnuto r r Øídicí jednotka klimatizace -J301- je vadná Vyhøívací èlen pøídavného elektrického tovymìnit pení -Z35- je vadný nebo øídicí jednotka mo- toru je vadná vymìnit KONEC Vydání

22

23 -- FABA Hledání závad È 11/1 Elektricky ovládaná a vyhøívaná zrcátka (bez elektricky ovládaných oken) Pøedpoklady pro kontrolu: napìtí akumulátoru v poøádku pojistky SB 11 a SB 38 v poøádku demontovat spínaè ovládání zrcátek ruèní multimetr napø VAG 1526 A pomocná mìøicí souprava napø VAG 1594 A Upozornìní: Není-i požadovaných vymìnit hodnot dosaženo odstranit pøerušené vedení podle schématu zapojení nebo zrcátka Kontrolní Kontrola Podmínky pro kontrolu Požado- Závada krok vaná hodnota 1 Napájení spínaèe zapnout zapalování asi 12 V pøerušené vedení -èervený mìøicí hrot na svorkovnici -T1 Of konektor 5 -èerný mìricí hrot na svorkovnici -T1 Of konektor 3 2 Funkce spínaèe -spínaè v poloze vlevo pro levé zrcátko zapnout zapalování -nahoru -èervený mìøicí hrot na -T10f- asi 12 V vadný spínaè konektor 2 -èerný mìøicí hrot na -T10f- konektor 10 -dolù -èervený mìøicí hrot na -T1 Of- asi 12 V vadný spínaè konektor 10 -èerný mìøicí hrot na -T10f- konektor 2 -èerný -vlevo -èervený mìricí hrot na -T10f- asi 12 V vadný spínaè konektor 1 O mìricí hrot na -T1 Of- konektor 7 -vpravo -èervený mìøicí hrot na -T1 Of- asi 12 V vadný spínaè konektor 7 -èerný mìricí hrot na -T1 Of- konektor 10 Vydání 0600 SOO

24 ! è 11/2 Hledání závad FABA 1 Kontrolní krok Kontrola Podmínky pro kontrolu Požadovaná hod- Závada ~ - nota 3 Funkce spínaèe -spínaè v poloze vpravo pro pravé zrcátko zapnout zapalování -nahoru -èervený mìøicí hrot na -T10f- asi 12 V vadný spínaè konektor 2 -èerný mìøicí hrot na -T10f- konektor 6 -dolù -èervený mìøicí hrot na -T10f- asi 12 V vadný spínaè konektor 6 -èerný mìøicí hrot na -T10f- konektor 2 -vlevo -èervený mìøicí hrot na -T10f- asi 12 V vadný spínaè konektor 9 -èerný mìyicí hrot na -T10f- konektor 6 -vpravo -èervený mìøicí hrot na -T10f- asi 12 V vadný spínaè konektor 6 -èerný mìøicí hrot na -T10f- konektor 9 4 Napájení vyhyívání -zapnout zapalování asi 12 V -spínaè ovládání zrcátek -spínaè ovládání zrcátek v poloze zrcátek vadný -Vyhøívá ní- -pøerušené ve- -vymontovat sklo zrcátka dení vadné -oba konektory rozpojit vyhøívání zrcátka -èervenou svorku pyipojit na jeden pøipojovací kabel -èernou svorku pyipojit na druhý pøipojovací kabel 5 Vyhøívání zrcátka -Nastavit voliè mìøicího rozsahu 3-6 Q vadné vyhøívání (ve studeném multimetru na mìøení odporu zrcátka vymìnit stavu) -sklo zrcátka demontované sklo zrcátka -èervenou svorku pyipojit na jeden pyipojovací kabel -èernou svorku pøipojit na druhý pøipojovací kabel na sklu zrcátka Vydání

25 Pøedpoklady FABA Hledání závad È 12/1 Kontrola elektricky ovládaného støešního okna pro kontrolu: Napìtí akumulátoru v poøádku! Pojistka SB 62 v poøádku! Elektricky ovládané støešní okno mechanicky v poøádku! Pro hledání závad je potøeba: ruèní multimetr napø VAG 1526 A pomocná mìøicí souprava napø VAG 1594 A platné schéma zapojení Upozornìní: Øídicí jednotka elektricky ovládaného stfešního okna (J245) a motor elektricky ovládaného stfešního okna (V1) jsou integrovány v jednom modulu a nelze je jednotlivì mìnit Kontrola napájecího napìtí (svorka 30) pro øídicí jednotku elektricky ovládaného støešního okna (J245) -Demontovat spínaè støešního okna a vnitøní osvìtlení -Nastavit voliè mìøicího rozsahu multimetru na 20 V stejnosmìrného napìtí -Odpojit svorkovnici -T6e- od øídicí jednotky ovládání støešního okna (J245) -Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 4 a èerný mìøicí hrot na konektor 1 svorkovnice -T6e- Napìtí není v poøádku Napìtí v poøádku ~r Zkontrolovat v~de~í podle: schématu zapojenl opravit Kontrola ~r napájecího napìtí nastavovaèe elektricky ovládaného støešního okna (E139) -Pøipojit svorkovnici -T6e- k øídicí jednotce ovládání støešního okna (J245) -Odpojit svorkovnici -T6f- od nastavovaèe elektricky ovládaného støešního okna (E139) -Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 1 a èerný mìøicí hrot na kostru vozidla -Zapnout zapalování Požadovaná hodnota: cca 5 V Napìtí není v poøádku Napìtí v poøádku Vydání r A + Øídicí jednotka elektricky ovládaného støešního okna (J245) je vadná vymìnit

26 è 12/2 Hledání závad FABA A 1 ~ Kontrola nastavovaèe elektricky ovládaného støešního okna (E139) -Vypnout zapalování -Nastavit voliè mìøicího rozsahu multimetru na mìøení odporu -Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 3 a èerný mìøicí hrot na konektor 1 na nastavovaèi elektricky ovládaného støešního okna (E139) -Nastavit nastavovaè elektricky ovládaného støešního okna do polohy -støešní okno max otevøeno- Požadovaná hodnota asi 200 Q -Nastavit nastavovaè elektricky ovládaného støešního okna do polohy -støešní okno max zvednuto- Požadovaná hodnota: Odpor musí rovnomìrnì stoupat Pøi dosažení polohy -støešní okno max zvednuto-: cca 2600 Q + Požadované hodnoty nejsou v poøádku Požadované hodnoty v poøádku Nastavovaè elektricky ovládaného støešního okna (E139) je vadný vymìnit -Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 3 a èerný mìøicí hrot na konektor 2 na nastavovaèi elektricky ovládaného støešního okna (E139) -Nastavit nastavovaè elektricky ovládaného støešního okna do polohy -støešní okno max otevøeno- Požadovaná hodnota asi 2600 Q -Nastavit nastavovaè elektricky ovládaného støešního okna do polohy -støešní okno max zvednuto- Požadovaná hodnota: Odpor musí rovnomìrnì klesat Pøi dosažení polohy -støešní okno max zvednuto-: cca 200 Q Požadované hodnoty nejsou v poøádku ~r Požadované hodnoty v poøádku Nastavovaè elektricky ovládaného støešního okna (E139) je vadný vymìnit Kontrola propojení v nastavovaèi elektricky ovládaného støešního okna (E139) -Nastavit voliè mìøicího rozsahu multimetru na zkoušku prùchodnosti -Pøipojit èervený mìøicí hrot na konaktor 6 a èerný mìøicí hrot na konektor 2 na nastavovaèi elektricky ovládaného støešního okna (E139) Signální tón nezazní Signální tón zazní Nastavovaè elektricky ovládaného støešního okna (E139) je vadný vymìnit Øídicí jednotka elektricky ovládaného støešního okna (J245) je vadná vymìnit KONEC Vydání

27 - FABA Hledání závad è 13/1 Kontrola vyhøívaných sedaèek Pøedpoklady pro kontrolu: Pojistka S863 (15 A) v poøádku! Pro hledání závad je potøeba: ruèní multimetr napø VAG 1526 A Vyhøívání pomocná platné Upozornìní: mìøicí souprava VAG 1594 A schéma zapojení Následující program hledání závad popisuje hledání závad na stranì øidièe Pøi vadném vyhøívání sedadla spolujezdce se postupuje analogicky sedadla vlevo bez funkce nebo s chybnou funkcí Kontrola napájecího napìtí øídicí jednotky vyhøívání sedaèky øidièe (J131) -Nastavit voliè mìøicího rozsahu multimetru na 20 V stejnosmìrného napìtí -Odpojit svorkovnici T81 od øídicí jednotky vyhøívání sedaèky øidièe (J131) (pod sedaèkou øidièe) -Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 5 svorkovnice T81 -Pøipojit èerný mìøicí hrot na kostru vozidla -Zapnout zapalování Napìtí není v poøádku Napìtí v poøádku Zkontrolovat vedení podle schéma zapojení Kontrola spojení na kostru øídicí jednotky vyhøívání sedaèky øidièe (J131) -Pøipojit èerný mìøicí hrot na konektor 4 svorkovnice T81 Napìtí není v poøádku Napìtí v poøádku + Zkontrolovat vedení podle schéma zapojení A Vydání 0600 SOO

28 è 13/2 Hledání závad FABA r Kontrola napájecího napìtí spínaèe vyhøívání sedaèky øidièe (E94) -Vypnout zapalování -Pøipojit svorkovnici T81 na øídicí jednotku vyhøívání sedaèky øidièe (J131) -Demontovat spínaè vyhøívání sedaèky => Elektrické zaøízení -Odpojit svorkovnici T6h od spínaèe vyhøívání sedaèky øidièe -Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 6 svorkovnice T6h -Pøipojit èerný mìøicí hrot na kostru vozidla -Zapnout zapalování Napìtí není v poøádku Napìtí v poøádku A - Zkontrolovat v~de~í podl~ schématu zapojenl opravit Kontrola spojení na kostru spínaèe vyhøívání sedaèky øidièe (E94) -Pøipojit èerný mìøicí hrot na konektor 4 svorkovnice T6h Napìtí není v poøádku Napìtí v poøádku Zkontrolovat v~de~í podl~ schématu zapojenl opravit Kontrola spínaèe vyhøívání sedaèky øidièe (E94) -Pøipojit svorkovnici T6h na spínaè vyhøívání sedaèky -Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 5 svorkovnice T6h -Provést kontroly napìtí podle tabulky: Spínaè vyhøívání sedaèky øidièe v poloze: nejmenší topný výkon Výsledky mìøení: r Zobrazí se cca napìtí akumulátoru plný topný výkon zobrazení cca 9 V vyhøívání sedaèky vypnuto Výsledky mìøení nejsou v poøádku nezobrazuje se žádné napìtí Výsledky mìøení v poøádku r Spínaè vyhøívání sedaèky øidièe (E94) je vadný vymìnit B Vydání 0600 SOO

29 -- FABA Hledání závad È 13/3 B Kontrola vedení k osvìtlení spínaèe vyhøívání S:daÈkY øidièe (E94) -Odpojit -Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 3 svorkovnice T6h -Zapnout svìtla potenciometr osvìtlení pøístrojù nastavit na -jas- Zobrazí se cca napìtí akumulátoru Napìtí není v poøádku Pokud byla funkce osvìtlení v ovladaèi Zkontrolovat vedení podle schéma zapojení špatná je spínaè vyhøívání sedaèky øidièe (E94) vadný vymìnit Kontrola vedení od spínaèe vyhøívání sedaèky øidièe (E94) k øídicí jednotce vyhøívání sedaèky øidièe -Vypnout zapalování -Odpojit svorkovnici T81 od øídicí jednotky vyhøívání sedaèky øidièe (J131) svorkovnici T6h od spínaèe vyhøívání sedaèky øidièe -Nastavit voliè mìøicího rozsahu multimetru na zkoušku prùchodnosti -Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 5 svorkovnice T6h -Pøipojit èerný mìøicí hrot na konektor 6 svorkovnice T81 Signální tón nezazní Signální tón zazní Zkontrolovat vedení podle schéma zapojení Kontrola vyhøívání sedá ku øidièe (Z6) -Odpojit svorkovnici T2e pod sedaèkou øidièe -Nastavit voliè mìøicího rozsahu multimetru na mìøení odporu -Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 7 svorkovnice T81 -Pøipojit èerný mìøicí hrot na konektor 2 svorkovnice T2e -Požadovaná hodnota asi 12 Ohm Požadovaná hodnota není dosažena Požadovaná hodnota dosažena Vyhøívání sedáku øidi~e (Z6) je vadné vymìnit \ C Vydání 0600 SOO

30 è 13/4 Hledání závad FABA Kontrola vyhøívání opìry øidièe (Zl) -PFipojit èervený mìøicí hrot na konektor 2 svorkovnice T2e -Pøipojit èerný mìøicí hrot na konektor 1 svorkovnice T2e -Požadovaná hodnota asi 12 Ohm C! ~ - Požadovaná hodnota není dosažena Požadovaná hodnota dosažena + Vyhøívání opìry øidièe (Zl) je vadné vymìnit Kontrola vedení vyhøívacích èlánkù na kostru vozidla -Nastavit voliè mìøicího rozsahu multimetru na zkoušku prùchodnosti -Pøipojit èervený mìficí hrot na konektor 1 svorkovnice T2e -Pøipojit èerný ~ì~icíhrot na kos~ru vozidla ' Slgnalnl tón nezazni Slgnálnl tón zazni + Zkontrolovat vedení podle schéma zapojení Kontrola snímaèe teploty (G59) vyhøívané sedaèky øidièe -Nastavit voliè mìøicího rozsahu multimetru na mìøení odporu -Pøipojit èervený mìficí hrot na konektor 4 svorkovnice T81 -Pøipojit èerný mìficí hrot na konektor 2 svorkovnice T6g -Požadovaná hodnota asi 10 k Ohm pøi teplotì 20 c Požadovaná hodnota není dosažena Požadovaná hodnota dosažena + Snímaè teploty (G59) vyhøívané sedaèky øidièe je vadný vymìnit spoleènì s vyhøívacím èlánkem sedaèky øidièe (Z6) r Kontrola vedení od snímaèe teploty (G59) vyhøívané sedaèky øidièe na kostru vozidla -Nastavit voliè mìøicího rozsahu multimetru na zkoušku prùchodnosti -Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 4 svorkovnice T81 -PFipojit èerný mìøicí hrot na kostru ozidla Signální tón nezazní Signální tón zazní + Zkontrolovat vedení podle schéma zapojení je Øídicí jednotka pro vyhøívání sedaèky øidièe vadná vymìnit KONEC Vydání 0600 SOO

31 Pøedpoklady FABA Hledání závad È 14/1 Kontrola ostøikovaèù svìtlometù pro kontrolu: Napìtí Pojistka Funkce Funkce akumulátoru v poøádku! SB 64 v poøádku! tlumeného svìtla v poøádku! stìraèù a ostøikovaèù v poøádku! Kontrola Pro hledání závad je potøeba: ruèní pomocná platné multimetr napø VAG 1526 A mìøicí souprava napø VAG 1594 A schéma zapojení napájecího napìtí (svorka 30) pro relé ostøikovaèù svìtlometù (J39) -Vytáhnout relé ostøikovaèù svìtlometù (J39) z reléového boxu -Nastavit voliè mìøicího rozsahu multimetru na 20 V stejnosmìrného napìtí -Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 2/30 a èerný mìøicí hrot na konektor 4/86 pozice relé pro (J39) Napìtí není v poøádku Napìtí v poøádku -Pøipojit Zkontrolovat vedení podle schématu zapojení opravit Kontrola napájecího napìtí relé ostøikovaèù svìtlometù (J39) se zapnutým tlumeným svìtlem -Zapnout tlumené svìtlo -Zapnout zapalování èervený mìøicí hrot na konektor 6/85 a èerný mìøicí hrot na konektor 4/86 pozice relé pro (J39) -Pøepnout a držet spínaè stíraèù do polohy pro ostøi kování pøedního skla Napìtí v poøádku Napìtí není v poøádku Vydání f' A Kontrola vedení podle schéma zapojení opravit nebo je vadná centrální Yídicí jednotka vozu (J519) vymìnit 0600 SOO

32 è 14/2 Hledání závad FABA A 1 ~ Kontrola napájecího napìtí pro èerpadlo ostøikovaèù svìtlometù (V11) -Odpojit svorkovnici T29 od èerpadla ostøikovaèù svìtlometù (V11) -Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 2 a èerný mìøicí hrot na konektor 1 svorkovnice -T29- -Pøepnout a držet spínaè stíraèù do polohy pro ostøi kování pøedního skla Pøitom odeèíst výsledek mìøení na multimetru Požadované hodnoty nejsou v poøádku Požadované hodnoty v poøádku ~ r Kontrola spojení na kostru èerpadla Vymìnit èerpadlo ostøikovaèù svìtlometù ostyikovaèù svìtlometù (V11) podle schéma (V11) zapojení Pokud není zjistìna žádná závada vymìnit relé ostøikovaèù svìtlometù (J39) KONEC ~ Vydání 0600 SOO

33 --- Pøedpoklady FABA Hledání závad È 15/1 Kontrola prasklých vláken žárovek pro kontrolu: Napìtí akumulátoru v poøádku! Pojistky podle schéma zapojení v poøádku! Lárovky pro tlumená zadní obrysová a brzdová svìtla v poøádku! Pro hledání závad je potøeba: ruèní multimetr napø VAG 1526 A pomocná mìøicí souprava napø VAG 1594 A platné schéma zapojení Kontrola napájecího napìtí pro øídicí jednotku kontroly prasklých vláken žárovek (J571) -Nastavit voliè mìøicího rozsahu multimetru na 20 V stejnosmìrného napìtí -Vytáhnout øídicí jednotku kontroly prasklých vláken žárovek (J571) z pozice relé 13/14 -Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 1/15 a èerný mìøicí hrot na konektor 2/31 pozice relé pro (J571) -Zapnout zapalování Napìtí není v poøádku Napìtí v poøádku Zkontrolovat v~de~í podl~ schématu zapojenl opravit Kontrola výstupu pro zadní obrysové svìtlo vlevo a vpravo -Zapnout obrysová svìtla -Pøipojit mìøicí pomocné vedení na konektor 10/58R a konektor 12/58R pozice relé 13/14 -Pøipojit mìøicí pomocné vedení na konektor 18/58L a konektor 17/58L pozice relé 13/14 Koncové svìtlo nesvítí Koncové svìtlo svítí Zkontrolovat v~de~í podl~ schématu zapojenl opravit r A Vydání 0600 SOO

34 è 15/2 Hledání závad FABA A Kontrola výstupu pro tlumené svìtlo vlevo a vpravo -Zapnout zapalování -Zapnout tlumená svìtla -Pøipojit mìøicí pomocné vedení na konektor 14/56bR a konektor 15/56bR pozice relé 13/14 -Pøipojit mìøicí pomocné vedení na konektor 11/56bL a konektor 13/56bL pozice relé 13/14 Tlumené svìtlo nesvítí Tlumené svìtlo svítí Zkontrolovat vedení podle schématu zapojení opravit Kontrola výstupu pro brzdové svìtlo vlevo a vpravo -Vypnout zapalování -Sešlápnout brzdový pedál -Pøipojit mìøicí pomocné vedení na konektor 5/54 a na konektor 8/54L a 4/54R pozice relé 13/14 Brzdové svìtlo nesvítí Brzdové svìtlo svítí Zkontrolovat vedení podle schématu zapojení opravit Kontrola výstupu pro tøetí brzdové svìtlo -Sešlápnout brzdový pedál -Pøipojit mìøicí pomocné vedení na konektor 7/54 a konektor 16/54H pozice relé 13/14 Tøetí brzdové svìtlo nesvítí Tøetí brzdové svìtlo svítí Zkontrolovat vedení podle schématu zapo- jení opravit B ~ Vydání 0600 SOO

35 FABA Hledání závad È 15/3 B Pvo Kontrola vedení mezi øídicí jednotkou kontroly prasklých vláken žárovek (J571) a panelem pøístrojù (K) -Nastavit voliè mìøicího rozsahu multimetru na zkoušku prùchodnosti -Odpojit svorkovnici T32a od panelu pøístrojù (K) -Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 9/KS a èerný mìøicí hrot na konektor 29 svorkovnice T32a Signální tón nezazní Signální tón zazní Zkontrolovat vedení podle schématu zapojení opravit h k k 3/KB v V ø h k 'k' t v 'vv ' 3 k -rlpoj cerveny merlc rot na one tor a cerny me C rot na one tor 1 svor ovnlce T32a Signální tón nezazní Signální tón zazní Zkontrolovat vedení podle schématu zapojení opravit Kontrola kontrolky prasklých vláken žárovek -Pøipojit svorkovnici T32a na panel pøístrojù (K) -Zapnout zapalování -Pøipojit mìøicí pomocné vedení na konektor 9/KS a konektor 2/31 pozice relé 13/14 -Pøipojit mìøicí pomocné vedení na konektor 3/KB a konektor 2/31 pozice relé 13/14 Kontrolka prasklých vláken žárovek svítí Kontrolka prasklých vláken žárovek nesvítí ~ Panel pøístrojù (K) vadný vymìnit Øídicí jednotka kontroly prasklých vláken žárovek je vadná vymìnit \ Vydání KONEC 0600 SOO

36 1 ~ i - ~

FELICIA Hledání závad è.1/1

FELICIA Hledání závad è.1/1 , FELIIA Hledání závad è.1/1 Samovolné vybíjení akumulátoru (Podezøení na svodové odpory vùèi kostøe) Technické pøedpoklady: Akumulátor v poøádku Upozornìní: Závada mùže být zpùsobena zkorodovanými nebo

Více

Rozmístìní relé. 2 - spínací relé pro X-kontakt. Rozmístìní relé. 12 - relé elektromagnetické spojky klimatizace. Rozmístìní relé

Rozmístìní relé. 2 - spínací relé pro X-kontakt. Rozmístìní relé. 12 - relé elektromagnetické spojky klimatizace. Rozmístìní relé SUPERB Elektrická schémata è.16/1 Climatronic, od srpna 2003 l pro vozy s 4-válcovými motory Reléový box: Rozmístìní relé 2 - spínací relé pro X-kontakt Pøídavný nosiè relé nad reléovým boxem: Rozmístìní

Více

FELICIA Montážní místa è.1/1. Pøehled vozu. -Motorový prostor 1/2 '),!, Vydání 11.94 500.5211.00.15 = ---",,!

FELICIA Montážní místa è.1/1. Pøehled vozu. -Motorový prostor 1/2 '),!, Vydání 11.94 500.5211.00.15 = ---,,! = ---",,! FELICIA Montážní místa è.1/1 Pøehled vozu -Motorový prostor 1/2., '),!, Vydání 11.94 500.5211.00.15 J è.1/2 Montážní místa FELICIA Motorový prostor 1 2 3 4 5 6 16 15 14 13 12 11 10 1897-0119

Více

Montážní příručka 1/14. Popis výrobku

Montážní příručka 1/14. Popis výrobku 1/14 Popis výrobku beep&park je systém podpory parkování, který řidiče upozorňuje na přítomnost překážek před a/nebo za vozidlem, a usnadňuje mu tak zajíždění a vyjíždění z parkoviště. Řada se skládá ze

Více

Měření na motokárách výukové měřící úlohy

Měření na motokárách výukové měřící úlohy I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě LÁVÁNÍ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Název projektu: Popularizace technických oborů u žáků

Více

europeconflex MPI-A Montáž a návod k použití Přídavné jednotky pro vícebodové vstřikovací řídící jednotky benzínových motorů (mimo přímý vstřik)

europeconflex MPI-A Montáž a návod k použití Přídavné jednotky pro vícebodové vstřikovací řídící jednotky benzínových motorů (mimo přímý vstřik) europeconflex MPI-A Montáž a návod k použití Přídavné jednotky pro vícebodové vstřikovací řídící jednotky benzínových motorů (mimo přímý vstřik) EuropeconFlex MPI-A4 Návod k použití 2011-05-10 R9 Úvod...3

Více

DVEØE (kapitola 1) pro autorádio. Venkovní teplota Informace autorádia. (nafukovací vak) spolujezdce. 1 Vnìjší signalizace

DVEØE (kapitola 1) pro autorádio. Venkovní teplota Informace autorádia. (nafukovací vak) spolujezdce. 1 Vnìjší signalizace DVEØE (kapitola 1) 1 2 3 4 5 6 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 1 Vnìjší signalizace 2 Nafukovací vak (airbag) øidièe 3 Dálkové ovládání autorádia 4 Stìraèe/ostøikovaèe Pøepínání informací palubního poèítaèe

Více

Návod k obsluze TT 142

Návod k obsluze TT 142 Návod k obsluze svařovacího invertoru TT 14 Obsah: 1. Popis. Technické údaje 3. Bezpečnostní předpisy 4. Tepelná ochrana 5. Připojení k síti 6. Umístění svařovacího stroje 7. Údržba 8. Seznam náhradních

Více

DeltaSol B TECHNICKÁ DATA

DeltaSol B TECHNICKÁ DATA TECHNICKÁ DATA IP40/DIN40050 Provozní teplota: 0 - +40 C Rozměry: 172 x 110 x 46 mm Instalace: na stěnu, na izolaci nádrže Zobrazení: LCD multifunkční kombinovaný displej s 8 piktogramy, 2 nastavitelné

Více

Instalační manuál 366511

Instalační manuál 366511 Instalační manuál 3665 PRI 3 4 6 0 0 0 PRI 30V~ 50-60Hz 60mA - } 7V,A IP30 03 06 TK 346830 PS PI Video sada 30 Vac V 30 Vac Původní systém se zvonkem Stávající systém se 3 vodiči a zvonkem Nový systém

Více

NAPÁJECÍ MODUL MN2 ZDROJ MN2 4.14.1

NAPÁJECÍ MODUL MN2 ZDROJ MN2 4.14.1 NAPÁJECÍ MODUL MN2 Popis MN2 Modul slouží k posílení napájecí soustavy systému Dominus Millennium. Zajišťuje vysokou účinnost a nízké oteplení díky moderní konstrukci dobře odrušeného spínaného zdroje.

Více

1 POPIS REGULÁTORU ADEX PENTA... 2. 1.1 Základní funkce regulátoru... 2. 1.2 Popis činnosti regulátoru... 3. 1.3 Hlavní prvky regulátoru...

1 POPIS REGULÁTORU ADEX PENTA... 2. 1.1 Základní funkce regulátoru... 2. 1.2 Popis činnosti regulátoru... 3. 1.3 Hlavní prvky regulátoru... OBSAH: 1 POPIS REGULÁTORU ADEX PENTA... 2 1.1 Základní funkce regulátoru... 2 1.2 Popis činnosti regulátoru... 3 1.3 Hlavní prvky regulátoru... 4 1.4 Popis čidel regulátoru a jejich funkce... 5 1.5 Varianta

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.12 Měření parametrů Kapitola 9 Kontrola

Více

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,6/85 kw FSI Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BLF

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,6/85 kw FSI Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BLF Servis 5 Dílenská příručka OCTAVIA II 004 Motor,6/85 kw FSI Kód motoru BLF Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 5 Servis Toto dílo je autorskoprávně chráněno. Každé použití bez

Více

SOLAR POWER, s.r.o., Brněnská 5, 695 01 Hodonín Tel/fax: 518 355 038, 518 321 158, mobil: 608 741 635 E-mail: office@solarpower.cz, www.solarpower.

SOLAR POWER, s.r.o., Brněnská 5, 695 01 Hodonín Tel/fax: 518 355 038, 518 321 158, mobil: 608 741 635 E-mail: office@solarpower.cz, www.solarpower. TECHNICKÁ DATA IP40/DIN40050 Provozní teplota: 0 - +40 C Rozměry: 172 x 110 x 46 mm Instalace: na stěnu, na izolaci nádrže Zobrazení: LCD multifunkční kombinovaný displej s 8 piktogramy, 2 nastavitelné

Více

dvblogic DVB-T tuner

dvblogic DVB-T tuner dvblogic DVB-T tuner DVB-E65 Určeno k montáži do vozidel BMW E65 vybavených navigačním systémem Professional s displejem 8,8 Základní vlastnosti a funkce DVB-T tuneru: Tento DVB-T tuner je určen přesně

Více

SOLAR POWER CZ, s.r.o., TEL/FAX 518 355 038, 518 321 158, TEL 608 741 635 E-mail: office@solarpower.cz, www.solarpower.cz

SOLAR POWER CZ, s.r.o., TEL/FAX 518 355 038, 518 321 158, TEL 608 741 635 E-mail: office@solarpower.cz, www.solarpower.cz Zobrazení zapojení na displeji Možnost připojení až 4 teplotních čidel Pt1000 Jeden standardní výstup Solární počítadlo provozních hodin Možnost měření tepla Snadná montáž a obsluha TECHNICKÁ DATA IP20/DIN40050

Více

OPEL Zafira. Uživatelská pøíruèka

OPEL Zafira. Uživatelská pøíruèka OPEL Zafira Uživatelská pøíruèka Údaje o Vašem vozidle Zapište si zde prosím údaje o Vašem vozidle, abyste je mìli snadno dostupné. Tyto informace naleznete v èásti Technické údaje nebo na identifikaèním

Více

- Upozornení!. k zobrazovanému poli 2:. Na tfetím zobrazovaném míste se objeví 1 nejprve pfi cástecné záteži

- Upozornení!. k zobrazovanému poli 2:. Na tfetím zobrazovaném míste se objeví 1 nejprve pfi cástecné záteži FABIA 2000» Motor 1,4/55; 1,4/74 vstrikování 01 0 016 Vlastní diagnostika VI Bloky namerených hodnot Bloky namerených hodnot, zobrazované skupiny 030...049,099 lambdaregulace Zobrazovaná skupina 030, lambdaregulace.

Více

SEØÍZENÍ VÝŠKY VOZIDLA

SEØÍZENÍ VÝŠKY VOZIDLA C5_06_2_G081-FRA.qxd C5_06_2_G081-TCH.qxp 10:17 3:42 84 84 III 84 SEØÍZENÍ VÝŠKY VOZIDLA III Maximální výška: Výmìna kola. Zmìny polohy vozidla lze provádìt pouze za chodu motoru Výška vozidla odpovídá

Více

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì.

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých doporuèení, která je nutno

Více

KONTROLA ÚČINNOSTI KLIMATIZAČNÍHO OKRUHU

KONTROLA ÚČINNOSTI KLIMATIZAČNÍHO OKRUHU Přístroj EXXOTest KONTROLA ÚČINNOSTI KLIMATIZAČNÍHO OKRUHU Přístroj VALEO Exxoclim č. OPR : 9776.EA Clim test 2 : 4372-T. Návod k použití : Viz návod od výrobce Návod k použití : Viz návod od výrobce E5AP2N4D

Více

dvblogic DVB-T Tuner DVB-MFD2

dvblogic DVB-T Tuner DVB-MFD2 dvblogic DVB-T Tuner DVB-MFD2 Určeno k montáži do vozidel vybavených navigačními systémy: Volkswagen MFD2/RNS2 Škoda Nexus Pouze pro vozidla BEZ originální kamery při couvání Základní vlastnosti a funkce

Více

Servis f) F Motor ABIA 1,4/55; 2000 1,4/74 -vstøikování. Vydání 08.99. služby. Technické informace Prin I. Kód motoru

Servis f) F Motor ABIA 1,4/55; 2000 1,4/74 -vstøikování. Vydání 08.99. služby. Technické informace Prin I. Kód motoru Servis f) Dílenská pøíruèka F Motor ABIA 1,4/55; 2000 1,4/74 -vstøikování Vydání 0899 Kód motoru Servisní služby Technické informace Prin I t) Servis -, ~ Toto dílo je autorskoprávnì chránìno Printed in

Více

Montážní příručka 1/9. Slučitelnost výrobku. Odhadovaná doba montáže pro odborníka: 2.00 h

Montážní příručka 1/9. Slučitelnost výrobku. Odhadovaná doba montáže pro odborníka: 2.00 h 1/9 Složení soupravy: 1. ECU (elektronická skříňka) 2. Kamera + kabel 3. Kroužky pro korekci úhlu kamery 4. Reproduktor + kabel 5. Displej 6. Stojan displeje + kabel 7. Vrtací přípravek 8. Spojovací úchytky

Více

Servisní služby. Preventivní prohlídky

Servisní služby. Preventivní prohlídky Servisní služby Preventivní prohlídky www.oez.cz www.oez.sk Preventivní prohlídky přístrojů OEZ OBSAH 1. SPOLEČNÁ DOPORUČENÍ PRO PŘÍSTROJE OEZ... 2 2. KOMPAKTNÍ JISTIČE Modeion... 3 3. VZDUCHOVÉ JISTIČE

Více

Řídící systém SH-1. návod k obsluze a programování PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

Řídící systém SH-1. návod k obsluze a programování PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE SOLAR POWER, s.r.o., Brněnská 5, 695 01 Hodonín TEL: 518 321 158, 608 741 635 FAX: 518 355 038 E-mail: office@solarpower.cz www.solarpower.cz Řídící systém SH-1 návod k obsluze a programování PŘÍRUČKA

Více

Elektrická zařízení 88C AIRBAGY A PŘEDPÍNAČE

Elektrická zařízení 88C AIRBAGY A PŘEDPÍNAČE Elektrická zařízení AIRBAG TEMIC Diagnostika - Předběžné údaje - 2 Diagnostika - Výměna součástí - 8 Diagnostika - Konfigurace a inicializační nastavení - 9 Diagnostika - Rekapitulační tabulka poruch -

Více

Regulátor TERM 2.5 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.5 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.5 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.5 Úvod Regulátor TERM 2.5 je pøístroj který je urèen k ekvitermí regulaci topení vybaveného kotlem na tekutá nebo

Více

TRANSFORMÁTOROVÉ REGULÁTORY OTÁČEK TYPU REV x E, RDV x E NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

TRANSFORMÁTOROVÉ REGULÁTORY OTÁČEK TYPU REV x E, RDV x E NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Boleslavova 15, 140 00 Praha 4 Tel. 241001010 fax: 241001090, Email: elektrodesign@elektrodesign.cz TRANSFORMÁTOROVÉ REGULÁTORY OTÁČEK TYPU REV x E, RDV x E NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Typ : REV x E RDV x E Napětí

Více

Provozní návod. WS-Easy. Mikroprocesorem řízené regulátory diference teploty pro tepelná solární zařízení

Provozní návod. WS-Easy. Mikroprocesorem řízené regulátory diference teploty pro tepelná solární zařízení Provozní návod WS-Easy Mikroprocesorem řízené regulátory diference teploty pro tepelná solární zařízení Vysvětlení grafických symbolů Pozor! Symbol upozorňuje na možná nebezpečí a chyby Pozor napětí 230V~!

Více

Návod k obsluze TT 400

Návod k obsluze TT 400 Návod k obsluze svařovacího invertoru TT 400 Obsah: 1. Popis 2. Technické údaje 3. Připojení k síti, svařovací vedení 4. Podmínky bezvadné funkce a bezpečnostní požadavky 5. Údržba a likvidace září 1998

Více

Provozní návod 120. Membránové vývěvy a kompresory

Provozní návod 120. Membránové vývěvy a kompresory Provozní návod 120 Membránové vývěvy a kompresory Typové řady N 012 AT. 16 E N 024 AT. 16 E N 012 ST. 11 E N 024 ST. 11 E N 012 ST. 16 E N 024 ST. 16 E N 012 ST. 26 E N 024 ST. 26 E Obr.1 N 012 ST. 26

Více

OBSAH. Úvod... 9 Popis a ovládání vozidla... 10. Technický popis... 10

OBSAH. Úvod... 9 Popis a ovládání vozidla... 10. Technický popis... 10 OBSAH Úvod................................................................ 9 Popis a ovládání vozidla.......................................... 10 Technický popis.....................................................

Více

Laboratorní úloha č. 1 Základní elektrická měření

Laboratorní úloha č. 1 Základní elektrická měření Laboratorní úloha č. 1 Základní elektrická měření Úkoly měření: 1. Zvládnutí obsluhy klasických multimetrů. 2. Jednoduchá elektrická měření měření napětí, proudu, odporu. 3. Měření volt-ampérových charakteristik

Více

ŠKODA FELICIA. Opravy a údržba. Jiří Schwarz

ŠKODA FELICIA. Opravy a údržba. Jiří Schwarz Jiří Schwarz ŠKODA FELICIA 1994 2001 Opravy a údržba OBSAH KNIHY ŠKODA AUTO a. s. A U T O RIZ O VA L A postupy oprav a seřizování svépomocí diagnostika poruch časový a kilometrový plán údržby elektrická

Více

7205 7800 05/2001 CZ Pouze pro odbornou firmu. Návod k montáži

7205 7800 05/2001 CZ Pouze pro odbornou firmu. Návod k montáži 7205 7800 05/2001 CZ Pouze pro odbornou firmu Návod k montáži Spínací jednotka W002 pro externí hlášení závad a pro spínání žádané hodnoty Plynový kondenzační kotel GB112/GB122 Plynový průtokový kotel

Více

Ulog univerzá lnízapisovač a zobrazovač napě tí

Ulog univerzá lnízapisovač a zobrazovač napě tí Ulog univerzá lnízapisovač a zobrazovač napě tí Vá ženýuživateli, do rukou se Vá m dostá vá přístroj s možností měřit, zobrazovat a uklá dat zobrazené a naměřené hodnoty do pamě ti. Ty je pak dá le možno

Více

Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace

Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace 9220823 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek CK-200 je ve shodì se základními

Více

Obj. kód: 0911330000. Datum: 02.11.2015 Strana: 1/8 NU_0911330000_MOLPIR_002_02112015_DIAGNOSTIKA_CZ

Obj. kód: 0911330000. Datum: 02.11.2015 Strana: 1/8 NU_0911330000_MOLPIR_002_02112015_DIAGNOSTIKA_CZ Obj. kód: 0911330000 Datum: 02.11.2015 Strana: 1/8 Jednotka je výrobcem strojově předplněna chladivem R134a s vysokou přesností. A- Jakákoliv neodborná manipulace s obsahem chladiva v jednotce způsobí

Více

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,9/77 kw TDI PD Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BJB

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,9/77 kw TDI PD Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BJB Servis 5 Dílenská příručka OCTAVIA II 2004 Motor 1,9/77 kw TDI PD Kód motoru BJB Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 5 Servis Toto dílo je autorskoprávně chráněno. Každé použití

Více

Pœed uvedením do provozu si tento návod na pou ití pozorn pœeªt te a peªliv uschovejte pro dalƒí pou ití.

Pœed uvedením do provozu si tento návod na pou ití pozorn pœeªt te a peªliv uschovejte pro dalƒí pou ití. CZ NÁVOD K OBSLUZE Leister WELDMAX Ruªní Miniextruder Pœed uvedením do provozu si tento návod na pou ití pozorn pœeªt te a peªliv uschovejte pro dalƒí pou ití. Pou ití urªen ke svaœování termoplastick

Více

MCIO2. Kompaktní I/O modul. Shrnutí. Použití Kompaktní I/O modul pro sběr dat a řízení procesů. Funkce

MCIO2. Kompaktní I/O modul. Shrnutí. Použití Kompaktní I/O modul pro sběr dat a řízení procesů. Funkce MCIO2 Kompaktní I/O modul Shrnutí Kompaktní I/O modul MCIO2 je mikroprocesorem řízený komunikativní modul se skladbou I/O optimalizovanou pro aplikace VVK a domovní techniky. Modul komunikuje po sběrnici

Více

Obsah Orientace v knize Zapalovací svíčky Popis vozidla Vložka vzduchového fi ltru Kontrola opotřebení zadních brzdových čelistí a bubnů

Obsah Orientace v knize Zapalovací svíčky Popis vozidla Vložka vzduchového fi ltru Kontrola opotřebení zadních brzdových čelistí a bubnů Prelims Obsah 5 Obsah Orientace v knize... 10 Popis vozidla... 11 Bezpečnostní pokyny... 12 Opravy během jízdy... 13 Nouzové startování... 14 Výměna kola... 15 Hledání netěsností... 16 Odtahování vozidla...

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.11 Diagnostika automobilů Kapitola 4 Snímač

Více

Návod k obsluze (M) Nabíjecí a servisní prístroj pro akumulátory BHFL. Article Number: Languages: cs

Návod k obsluze (M) Nabíjecí a servisní prístroj pro akumulátory BHFL. Article Number: Languages: cs Návod k obsluze (M) Nabíjecí a servisní prístroj pro akumulátory BHFL Article Number: Languages: cs BERNER_Návod_k_obsluze_(M)_Nabíjecí_a_servisní_prístroj_pro_akumulátory_BHFL_60911[PDF]_cs.pdf 2015-12-02

Více

Návod k použití. Deska krmení FASTOP BOX2-TI. AGROSOFT Tábor s.r.o.

Návod k použití. Deska krmení FASTOP BOX2-TI. AGROSOFT Tábor s.r.o. Návod k použití Deska krmení FASTOP BOX2-TI AGROSOFT Tábor s.r.o. AGROSOFT Tábor s.r.o. BOX2-TI Strana: 2 Deska krmení FASTOP BOX2-TI verze procesoru 13 verze desky 1.0 verze dokumentace 1.0.0 Autor: Petr

Více

Solární regulátor SUNGOmini

Solární regulátor SUNGOmini NÁVOD K OBSLUZE, verze V2.x Solární regulátor SUNGOmini Obr. 1: Solární regulátor SUNGOmini Charakteristické vlastnosti výrobku Obsah Displej pro ukazování teplot a stavů zařízení s jasně tvarovanými piktogramy

Více

KONTROLA NÍZKOTLAKÉ ČÁSTI PALIVOVÉHO OKRUHU

KONTROLA NÍZKOTLAKÉ ČÁSTI PALIVOVÉHO OKRUHU Motory : 9HY 9HZ B1CP0GFD Podtlak naměřený tlakoměrem [2] [2] Tlakoměr pro kontrolu tlaku přeplňování : 4073-T.A 10 ± 0,5 cmhg Motor poháněný startérem. DŮLEŽITÉ : Dodržovat pokyny pro bezpečnost a čistotu,

Více

DM4.3 odmagnetovací modul

DM4.3 odmagnetovací modul DM4.3 odmagnetovací modul Význam kontrolek (LED ) na desce LD1 zelená LED svítí při magnetování. LD2 červená LED bliká při odmagnetování. LD3 modrá LED po celou dobu magnetování od okamžiku plného zamagnetování.

Více

Montážní místa èíslo. .Pøehled vozu 1/1.RI' 'dk dv'k..

Montážní místa èíslo. .Pøehled vozu 1/1.RI' 'dk dv'k.. "'"=- Servis CD Dodatek È. 22 FELICIA Dílenská pøíruèka:, hledání závad a montážní místa Vydání: 01.00 C Dbejte, prosím, u tohoto dodatku na následující: -Vymìòte první, dvacátou tøetí a dvacátou pátou

Více

APT110. Prùmyslový terminál. Technická pøíruèka. verze 1.00. Aplikace Mikroprocesorové Techniky

APT110. Prùmyslový terminál. Technická pøíruèka. verze 1.00. Aplikace Mikroprocesorové Techniky APT110 Prùmyslový terminál Technická pøíruèka verze 1.00 Aplikace Mikroprocesorové Techniky 1997 Veškerá práva vyhrazena. Žádná èást této publikace nesmí být kopírována, pøenášena nebo ukládána na jakémkoli

Více

Žádné nebezpeèí pro uživatele radiofrekvenèních pøístrojù. Tento výrobek musí být nainstalován oprávnìnou a proškolenou osobou

Žádné nebezpeèí pro uživatele radiofrekvenèních pøístrojù. Tento výrobek musí být nainstalován oprávnìnou a proškolenou osobou CZ AUTOALARM ØADY 210 AUTOALARM S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM CENTRÁLNÍHO ZAMYKÁNÍ ovládané plovoucím kódem 210 SK 210 Žádné nebezpeèí pro uživatele radiofrekvenèních pøístrojù Dovozce: Tento výrobek musí být nainstalován

Více

Mikroprocesorová řídicí jednotka doplňovacího čerpadla TUV. a oběhového čerpadla ÚT

Mikroprocesorová řídicí jednotka doplňovacího čerpadla TUV. a oběhového čerpadla ÚT Firma TMK sp.j. Września Szosa Witkowska 105 tel./fax +48 61 437 97 60 www.tmk.com.pl Mikroprocesorová řídicí jednotka doplňovacího čerpadla TUV a oběhového čerpadla ÚT MTS 2P Návod k obsluze a instalaci

Více

ELITEC. Balení GL25. Ovládací panel B. Návod k montáži a údržbě 300010476-001-02

ELITEC. Balení GL25. Ovládací panel B. Návod k montáži a údržbě 300010476-001-02 ELITEC CS Balení GL25 Ovládací panel B Návod k montáži a údržbě 300010476-001-02 Všeobecně 1 Důležité pokyny pro instalaci Bezporuchový provoz výrobku závisí na přísném dodržování tohoto návodu k obsluze.

Více

VÝSTRAHA OSOBNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ BT111 : BATERIOVÝ TESTER BT222 : TESTER BATERIÍ / NABÍJECÍHO A STARTOVÁCÍHO SYSTEMŮ

VÝSTRAHA OSOBNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ BT111 : BATERIOVÝ TESTER BT222 : TESTER BATERIÍ / NABÍJECÍHO A STARTOVÁCÍHO SYSTEMŮ BT111 : BATERIOVÝ TESTER BT222 : TESTER BATERIÍ / NABÍJECÍHO A STARTOVÁCÍHO SYSTEMŮ BT 111 a BT222 jsou bateriové testery určeny pro diagnostiku 12V autobaterií s rozsazem měření : SAE : 200~1200 CCA DIN

Více

harvia griffin Øídicí jednotka

harvia griffin Øídicí jednotka harvia griffin Øídicí jednotka 08072009 Tyto pokyny k montá¾i a pou¾ití jsou urèeny jak pro majitele nebo osobu zodpovìdnou za provoz sauny, topných tìles a øídicích jednotek, tak pro elektrotechnika zodpovìdného

Více

Antiradar Evolve Shield. Návod k použití

Antiradar Evolve Shield. Návod k použití Antiradar Evolve Shield Návod k použití Základní vlastnosti 1. Zapnutí: Přidržte na dobu jedné sekundy stisknuté tlačítko Power, čímž přístroj zapnete. Pokud provedete změny v nastavení radarových pásem,

Více

Číslicový otáčkoměr TD 5.1 AS

Číslicový otáčkoměr TD 5.1 AS Číslicový otáčkoměr TD 5.1 AS Zjednodušená verze otáčkoměru řady TD 5.1 bez seriové komunikace, která obsahuje hlídání protáčení a s možností nastavení 4 mezí pro sepnutí relé. Určení - číslicový otáčkoměr

Více

Obsah. Kapitola 1B Běžná údržba a opravy naftové modely... 41. Kapitola 1A Běžná údržba a opravy benzínové modely... 25

Obsah. Kapitola 1B Běžná údržba a opravy naftové modely... 41. Kapitola 1A Běžná údržba a opravy benzínové modely... 25 Obsah Orientace v knize... 10 Popis vozidla... 11 Bezpečnostní pokyny... 12 Opravy během jízdy... 13 Nouzové startování... 14 Výměna kola... 15 Demontáž a výměna kola... 15 Hledání netěsností... 16 Odtahování

Více

Návod k obsluze. TARA 250 tig

Návod k obsluze. TARA 250 tig Návod k obsluze svařovacího invertoru TARA 250 tig Obsah: 1. Popis 2. Technické údaje 3. Připojení k síti, svařovací vedení 4. Podmínky bezvadné funkce a bezpečnostní požadavky 5. Údržba a likvidace listopad

Více

Návod k montáži a obsluze

Návod k montáži a obsluze Návod k montáži a obsluze Kaskádový modul KM Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 92, 634 00 Brno, tel. +420 547 429 311, fax +420 547 213 001, www.wolfcr.cz Pol. č.: 3062445_201309 Změny vyhrazeny CZ

Více

HC-ESC-2030. Kalibrátor/multimetr

HC-ESC-2030. Kalibrátor/multimetr HC-ESC-2030 Kalibrátor/multimetr Tento návod vám poskytne celkový pohled na přístroj. Podrobný návod je na přiloženém CD-ROMu. Spusťte soubor "PCM.HTM" a jeho pomocí naleznete příslušný dokument. 1. Úvod

Více

PX257 RELAY NÁVOD K OBSLUZE

PX257 RELAY NÁVOD K OBSLUZE PX257 Tranzistorový spínač osvětlení PX257 OC Reléový spínač osvětlení PX257 RELAY NÁVOD K OBSLUZE 1. POPIS PX257 slouží k zapínání/vypínání scénického a architektonického osvětlení. Je ovládán protokolem

Více

ALFACO s.r.o. Choceň 465 473 005 Str. 1 NÁVOD NA SEŘÍZENÍ IR 32 W, IRDRW CAREL

ALFACO s.r.o. Choceň 465 473 005 Str. 1 NÁVOD NA SEŘÍZENÍ IR 32 W, IRDRW CAREL ALFACO s.r.o. Choceň 465 473 005 Str. 1 NÁVOD NA SEŘÍZENÍ IR 32 W, IRDRW CAREL Elektronický digitální univerzální regulátor patří do typové řady infrared regulátorů, které mohou ovládat různá zařízení

Více

Příručka pro uživatele. Řídící jednotka Toro DDC Série s digitálním přepínačem funkcí

Příručka pro uživatele. Řídící jednotka Toro DDC Série s digitálním přepínačem funkcí Příručka pro uživatele Řídící jednotka Toro DDC Série s digitálním přepínačem funkcí Děkujeme Vám, že jste si vybrali řídící jednotku pro zavlažování řady DDC. Tato jednotka v sobě zahrnuje poslední technologii

Více

OPEL Movano. Obsluha, bezpeènost, údržba POUZE MOTOROVÁ NAFTA EN 590!*

OPEL Movano. Obsluha, bezpeènost, údržba POUZE MOTOROVÁ NAFTA EN 590!* OPEL Movano POUZE MOTOROVÁ NAFTA EN 590!* Vznìtový motor Vašeho vozidla je vyvinut v souladu s nejnovìjšími poznatky automobilového výzkumu, pøedstavuje nejvyspìlejší technologii a technickou sofistikovanost,

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz Pro prùmyslové posuvné brány Tub3500 Pokyny a upozornìní pro montážní techniky www.kovopolotovary.cz Tub 3500 OBSAH strana 1 Upozornìní 2 2 Popis zaøízení a jeho použití 3 2.1 Provozní možnosti 3 2.2 Typické

Více

Ovládací skříň WSP-201

Ovládací skříň WSP-201 Ovládací skříň WSP-201 Návod k montáži a obsluze 04.2011 Technické změny vyhrazeny! Obsah: 1 Všeobecné informace 2 Bezpečnostní pokyny 3 Přeprava a skladování 4 Popis výrobku a příslušenství 5 Montáž /

Více

Příloha č.1 podrobný rozpis pracovních operacích ve vyšší třídě vozů

Příloha č.1 podrobný rozpis pracovních operacích ve vyšší třídě vozů Přílohy: Příloha č.1 podrobný rozpis pracovních operacích ve vyšší třídě vozů 1325 Montáž a zapojení Montáž a zapojení 1325 Montáž a duo senzoru ESP duo senzoru ESP zapojení duo senzoru ESP F- Zeit = 0,8802

Více

kompresorů Copeland scroll ZR

kompresorů Copeland scroll ZR Návod k montáži kompresorů Copeland scroll ZR Schiessl s.r.o Obsah 1. Úvod 2. Důležité informace 3. Základní bezpečnostní pravidla 4. Manipulace s kompresorem 5. Provozní zásady 6. Ochrany kompresoru 7.

Více

PSBS 10A12D. v.1.1. PSBS 13,8V/10A/40Ah/OC. Tlumivý, lineární napájecí zdroj. s technickými výstupy. CZ** Vydání: 5 ze dne 14.04.

PSBS 10A12D. v.1.1. PSBS 13,8V/10A/40Ah/OC. Tlumivý, lineární napájecí zdroj. s technickými výstupy. CZ** Vydání: 5 ze dne 14.04. PSBS 10A12D v.1.1 PSBS 13,8V/10A/40Ah/OC Tlumivý, lineární napájecí zdroj s technickými výstupy. CZ** Vydání: 5 ze dne 14.04.2015 Nahrazuje vydání: --------- Vlastnosti napájecího zdroje: napájení bez

Více

Elektrické pohony řady M9100 bez vratné pružiny pro proporcionální řízení. Vlastnosti a výhody

Elektrické pohony řady M9100 bez vratné pružiny pro proporcionální řízení. Vlastnosti a výhody Informace o výrobku - řada M9 Datum vydání - 0902 CZ Rev.1 Elektrické pohony řady M9 bez vratné pružiny pro proporcionální řízení Použití Elektrické pohony řady M9 bez vratné pružiny jsou především určeny

Více

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 9220821 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek CK-200 je ve shodì se základními po¾adavky

Více

Obsah 13 Manžety hnacích poloos 14 Matky kol 15 Jízdní zkouška Orientace v knize... 12 Všeobecná nebezpečí... 13 Zvláštní nebezpečí...

Obsah 13 Manžety hnacích poloos 14 Matky kol 15 Jízdní zkouška Orientace v knize... 12 Všeobecná nebezpečí... 13 Zvláštní nebezpečí... Obsah Orientace v knize... 12 Všeobecná nebezpečí... 13 Zvláštní nebezpečí... 13 Opravy na silnici... 15 Nelze nastartovat motor, startér se neotáčí... 15 Nelze nastartovat motor, i když startér normálně

Více

Návod k obsluze. TT 200 mig/mag

Návod k obsluze. TT 200 mig/mag Návod k obsluze svařovacího invertoru TT 200 mig/mag Obsah: 1. Popis 2. Technické údaje 3. Bezpečnostní předpisy 4. Tepelná ochrana 5. Uvedení do provozu 6. Připojení k síti 7. Sváření MIG/MAG 8. Sváření

Více

01 - Vlastní diagnostika. 01-1 Vlastní diagnostika I. Vlastnosti vlastní diagnostiky. Technická data vlastní diagnostiky

01 - Vlastní diagnostika. 01-1 Vlastní diagnostika I. Vlastnosti vlastní diagnostiky. Technická data vlastní diagnostiky FABIA 2000>- Motor 1,4/55; 1,4n4 - vstrikování 01 \ 01 - Vlastní diagnostika 01-1 Vlastní diagnostika I Vlastnosti vlastní diagnostiky Vlastní diagnostika sleduje jen cást vstrikovacího a zapalovacího

Více

Návod k montáži a obsluze

Návod k montáži a obsluze CZ Návod k montáži a obsluze Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 5 Obr. 4 1 Všeobecné informace Montáž a uvedení do provozu smí provádět pouze autorizovaný personál! 1.1 Účel použití Elektronický řídící a kontrolní

Více

HLASITÝ TELEFON TO 01. Technická dokumentace. AK signal Brno a.s. Brno, Plotní 6/56

HLASITÝ TELEFON TO 01. Technická dokumentace. AK signal Brno a.s. Brno, Plotní 6/56 HLASITÝ TELEFON TO 01 Technická dokumentace AK signal Brno a.s. Brno, Plotní 6/56 Dokument AK-22-01-111, vydání 6. leden 2006 Projekt Hlasitý telefon TO 01 Zpracoval Ing. Milan Ptáček Schválil Ing. Ladislav

Více

Softstartéry DM4 Uživatelský manuál Obsah ZÁKLADNÍ PRVKY OVLÁDÁNÍ DM4... 3 PRVKY OVLÁDACÍ SVORKOVNICE (TOVÁRNÍ NASTAVENÍ)... 3 SIGNALIZACE STAVU - LED... 3 SIGNALIZACE STAVU A PROGRAMOVÁNÍ LCD OVLÁDACÍ

Více

Údržba vozidla a jeho ovládání sk. B - otázky a odpovědi

Údržba vozidla a jeho ovládání sk. B - otázky a odpovědi Údržba vozidla a jeho ovládání sk. B - otázky a odpovědi 1. popište úkony kontroly vozidla před jízdou Při příchodu k vozidlu : závady na kolech a pneumatikách (poškození disku, podhuštění pneumatik),

Více

Ford Galaxy: Xenony popis a závady (ver. 1.4)

Ford Galaxy: Xenony popis a závady (ver. 1.4) Ford Galaxy: Xenony popis a závady (ver. 1. Popis a význam jednotlivých hodnot z diagnostiky: LEVÉ světlo: Kód ŘJ, uvedený na pouzdře: 1 307 329 068 Kódování: 00005 náhon na přední nápravu 00006 náhon

Více

Generátor impulsu GRIG2

Generátor impulsu GRIG2 Generátor impulsu GRIG2 GRIG2 je generátor definované délky proudového impulsu po stisku tlačítka. Generátor byl vyvinut na zakázku pro měření zdvihu jádra solenoidu u smontovaného vstřikovače Common Rail.

Více

GIR 230 Pt Verze 1.1

GIR 230 Pt Verze 1.1 E33.0.11.6B-00c zapojení a návod k obsluze GIR 230 Pt strana 1 z 14 Zapojení a návod k obsluze GIR 230 Pt Verze 1.1 GREISINGER electronic GmbH E33.0.11.6B-00c zapojení a návod k obsluze GIR 230 Pt strana

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod OBSAH 1. Všeobecné informace... 2 2. Místo montáže, podmínky... 2 3. Vlastní montáž... 3 4. Uvedení do provozu... 5 5. Opravy, servis, odstavení z provozu... 6 6. Údržba... 6 7. Záruka... 7 8. Detailní

Více

Vnější autodiagnostika Ing. Vlček Doplňkový text k publikaci Jednoduchá elektronika pro obor Autoelektrikář, Autotronik, Automechanik

Vnější autodiagnostika Ing. Vlček Doplňkový text k publikaci Jednoduchá elektronika pro obor Autoelektrikář, Autotronik, Automechanik Vnější autodiagnostika Ing. Vlček Doplňkový text k publikaci Jednoduchá elektronika pro obor Autoelektrikář, Autotronik, Automechanik Moderní automobily jsou vybaveny diagnostikou zásuvkou, která zajišťuje

Více

ŘJ MPI MULTI[TRONIC] Verze 0410F

ŘJ MPI MULTI[TRONIC] Verze 0410F MPI řídící jednotka elektronického vstřikování paliva pro sportovní a hobby motory. Strana 1 z 21 ŘJ MPI MULTI[TRONIC] Verze 0410F USER MANUAL SERVICE AND REPAIR MANUAL MPI řídící jednotka elektronického

Více

zpátečka Poloha spínače Regulační provoz AUT PWE 61 63 SWR 3x1,5 2 max. 5A 0,4-0,75 mm 2 max. 5A Čerpadlo Alternativní zdroj tepla (PWE)

zpátečka Poloha spínače Regulační provoz AUT PWE 61 63 SWR 3x1,5 2 max. 5A 0,4-0,75 mm 2 max. 5A Čerpadlo Alternativní zdroj tepla (PWE) člen Stavy spínání člen odul - čelní pohled F 444 Poloha spínače ( O) k3 (S) k5 k4 Poloha spínače () k6 () k1 k O S Provoz kotle interní BUS v regulačním přístroji *) = Vstup autom. regulace odul. zdroje

Více

MC400. Měřící jednotka. Návod k používání. Technické parametry Popis Nastavení Instalace Uvedení do provozu Použití Údržba verze 1.0.

MC400. Měřící jednotka. Návod k používání. Technické parametry Popis Nastavení Instalace Uvedení do provozu Použití Údržba verze 1.0. MC400 Měřící jednotka Návod k používání Technické parametry Popis Nastavení Instalace Uvedení do provozu Použití Údržba verze 1.0 změna:00 Návod k používání MC400 Strana 1/ 25 Obsah 1 Úvod...2 1.1 Bezpečnostní

Více

OVLÁDACÍ PANEL MP5-SB, MP5-PROX

OVLÁDACÍ PANEL MP5-SB, MP5-PROX OVLÁDACÍ PANEL MP5-SB, MP5-PROX Obecný popis Tento typ panelu je základním modulem systému DOMINUS - MILLENNIUM na lince DOMINOR. Panel MP5-SB a MP5-PROX je určen pouze pro spolupráci s ústřednou MU1,

Více

Kapitola 7A Mechanická převodovka. Kapitola 6 Systémy řízení motoru a emisí

Kapitola 7A Mechanická převodovka. Kapitola 6 Systémy řízení motoru a emisí Úvod k vozidlu Hyundai Lantra Identifikační čísla vozidla Nákup náhradních dílů Techniky údržby, nářadí a pracovní prostředí Nouzové startování : Zdvihání a odtahování Provozní kapaliny a maziva : Bezpečnostní

Více

EMJ-01 odmagnetovací jednotka

EMJ-01 odmagnetovací jednotka EMJ-01 odmagnetovací jednotka 1. Parametry - Vstupní napájecí napětí 230VAC, pojistka F1A nad přívodní vývodkou. - Pojistky F1.6A pro magnetku a F400mA chránící modul DM2.3E. - Prosvětlený zelený vypínač

Více

Návod k použití Mobilní bateriový generátor DISCOVERY 1200WS

Návod k použití Mobilní bateriový generátor DISCOVERY 1200WS Návod k použití Mobilní bateriový generátor DISCOVERY 1200WS Obsah balení: 1x bateriový generátor Discovery 1200 ws 1x záblesková hlava pro Discovery 1200 ws 1x transportní brašna 1x nabíječka 1x popruh

Více

NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR-1201/E

NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR-1201/E Karel Skipala Automatizace výrobních procesů, modernizace řízení strojů, výroba průmyslové elektroniky http://www.skipala.cz NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR-1201/E Verze: 1.3 Leden 2011 OBSAH 1. Technické

Více

Wilo-Control EC Drain 1x4,0

Wilo-Control EC Drain 1x4,0 Návod k montáži a obsluze EC Drain 1x4,0/ 21.03./27.04.05 Wilo-Control EC Drain 1x4,0 2523497 / 0503 Technické změny vyhrazeny! WILO AG Nortkirchenstraße 100 D-44263 Dortmund Tel. (0231) 41 02-0 Telex

Více

Návod k montáži a obsluze

Návod k montáži a obsluze 13.7.2010 Modul kabiny MKM E Návod k montáži a obsluze Vydání 5 TTC TELSYS, a.s. Tel. +420 234 052 222 Úvalská 1222/32, 100 00 Praha 10 Fax +420 234 052 233 Internet: http://www.ttc-telsys.cz E-mail: telsys@ttc.cz

Více

DM2.3E odmagnetovací modul 130 160V AC /5A

DM2.3E odmagnetovací modul 130 160V AC /5A DM2.3E odmagnetovací modul 130 160V AC /5A Význam kontrolek (LED) na desce LD1 zelená led svítí při stisku tlačítka START pro zapínání magnetování (SB10) LD2 červená led svítí při stisku tlačítka STOP

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být montován ve smyslu ÈSN 33 2000-7-701, èást 1 v koupelnách, sprchách

Více

1. Objednávka a příslušenství

1. Objednávka a příslušenství Obsah: str. 1. Objednávka a příslušenství...3 1.1 Objednávka...3 1.2 Dodávka...3 1.3 Možnosti umístění...3 2. Technické údaje kotle...4 3. Návod pro montáž kotle...7 3.1 Montáž kotle:...7 3.2 Montáž podstavce...7

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.2 Diagnostická měření (pracovní listy) Kapitola

Více