Univerzita Palackého v Olomouci. Fakulta tělesné kultury

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita Palackého v Olomouci. Fakulta tělesné kultury"

Transkript

1 Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury Balanční cvičení a jejich využití v kondičním tréninku Diplomová práce (bakalářská) Autor: Věra Chromková Management sportu a trenérství Vedoucí práce: doc. PaedDr. Michal Lehnert, Dr. Olomouc 2012

2 Bibliografická identifikace Jméno a příjmení autora: Věra Chromková Název bakalářské práce: Balanční cvičení a jejich využití v kondičním tréninku Pracoviště: Katedra sportu Vedoucí bakalářské práce: doc. PaedDr. Michal Lehnert, Dr. Rok obhajoby bakalářské práce: 2012 Abstrakt: Cílem bakalářské práce je shrnout teoretické poznatky o balančním cvičení a na základě získaných poznatků a vlastní tréninkové praxe navrhnout zásobník cviků podle obtížnosti s využitím širokého spektra balančních pomůcek. V bakalářské práci jsou popsány balanční pomůcky a význam balančních cvičení v kondičním tréninku. Na základě získaných poznatků byl vytvořen zásobník cviků k vybraným balančním pomůckám vzhledem k jejich využitelnosti pro rekreační i výkonnostní sport. Klíčová slova: balanční pomůcky, balanční cvičení, jádro těla, hluboký stabilizační systém, kondiční trénink. Souhlasím s půjčováním bakalářské práce v rámci knihovních služeb.

3 Bibliographical identification Author s first name and surname: Věra Chromková Title of the thesis: Balance exercises and their use during condition training Department: Department of Sport Supervisor: doc. PaedDr. Michal Lehnert, Dr. The year of presentation: 2012 Abstract: The main goal of this Bachelor thesis is to recapitulate and summarize theoretical knowledge about balance exercises, and consequently, in relation to the gathered knowledge as well as personal training experience, suggest adequate exercise sets according to various levels of difficulty. These exercise sets should make use of a wide range of balancing tools. In my thesis, I have described different balancing tools and their importance in balance exercises during condition training. Based on the gathered knowledge, I have created a set of exercises to several of the examined balancing tools in relation to their possible use for recreational as well as professional sporting activities. Key words: balance tools, balance exercises, core of the body, deep trunk muscles, condition training. I agree the thesis paper to be lent within the library service.

4 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně pod vedením doc. PaedDr. Michala Lehnerta, Dr., uvedla všechny použité literární a odborné zdroje a dodržovala zásady vědecké etiky. V Olomouci dne

5 Děkuji doc. PaedDr. Michalu Lehnertovi, Dr. za pomoc a rady, které mi poskytl při zpracování bakalářské práce.

6 OBSAH 1 ÚVOD SYNTÉZA POZNATKŮ Balanční cvičení Anatomické poznatky Hluboký stabilizační systém Jádro těla Svaly fázické a svaly tonické Balanční trénink Core training Senzomotorická stimulace Balanční pomůcky Vlastní shrnutí.17 3 CÍLE 18 4 METODIKA ZÁSOBNÍK BALANČNÍCH CVIKŮ Flexibar Overball Aerostep Ukázkové sestavy 47 6 ZÁVĚRY SOUHRN 49 8 SUMMARY 50 9 REFERENČNÍ SEZNAM... 51

7 1 ÚVOD Pohyb nás provází celým životem a je významným činitelem ovlivňujícím stav našeho organismu. Dnešní technologický pokrok nám ulehčuje namáhavou fyzickou práci a dělá život pohodlnější. S tím je spojené snížení přirozené pohybové aktivity, hypokineze. Sedavý způsob života, který je u většiny dnešní populace dospělých i dětí, vede k výskytu civilizačních chorob jako jsou obezita, diabetes, ischemická choroba srdeční, vysoký krevní tlak, bolesti zad a další. S posledně jmenovaným civilizačním onemocněním se setkávám ve svém okolí velmi často a je to jeden z důvodů, který přivádí klienty na mé hodiny skupinového cvičení. Ve své bakalářské práci se zabývám balančním cvičením jako prostředkem zvýšení nebo udržení fyzické kondice a výkonnosti. Jsou jednou z alternativ pro nápravu přetíženého pohybového systému a umí pohybovou aktivitu udělat zajímavější, zábavnější a pestřejší. Vysvětlím funkci jádra těla, systém hlubokých stabilizátorů, senzomotorické stimulace, core trainingu a zásady balančního tréninku. Součástí práce je zásobník balančních cviků rozdělený dle použitých balančních pomůcek s popisem, pro jak zdatné cvičence je určen a na jaké svalové skupiny je zaměřen. Soubor cviků by měl být využitelný nejen pro trenéry a cvičitele, ale i pro každého, kdo si chce své tělo udržet v kondici.

8 2 SYNTÉZA POZNATKŮ 2.1 Balanční cvičení Balanční cvičení jako tréninková metoda je v současnosti používána nejen mezi profesionálními sportovci, ale i širokou sportující veřejností. Balanční cvičení zahrnuje nejrůznější cviky využívající nestabilní polohy. Podle Jebavého a Zumra (2009) se každý pohyb nebo poloha těla dá považovat za nestabilní vzhledem ke gravitaci. Zmenšením plochy opory stav balancování ještě ztížíme. Hálková et al. (2004) uvádí, že rovnovážná cvičení slouží k rozvoji schopnosti udržet stabilitu těla nebo jeho části při pohybu. Rovnováhu můžeme ovlivnit mimo jiné kontrolou zrakem, psychickým stavem, úrovní nervosvalové koordinace, podmínkami, ve kterých se cvičení provádějí. Cílem balančních technik je aktivovat a posílit svalové struktury, a to zejména ty hluboko uložené, tzv. hluboký stabilizační systém (HSS), který jinak obtížně aktivujeme. Podle Jarkovské (2007) balanční dynamické a statické cvičení posiluje hluboké zádové svaly, ale i je uvolňuje a protahuje. Balanční cvičení napomáhají lepšímu soustředění se na prováděný pohyb, správnému držení těla, zlepšují koordinaci, rozvíjí rovnováhu, obratnost. Balanční cviky nepůsobí izolovaně, ale na více svalových struktur současně, a to vzhledem k pohybovému systému, který pracuje jako celek. Účelem tohoto cvičení je především dokonalá souhra svalů, která zajistí správné držení těla a ekonomický a účelný pohyb. Fyziologické změny vyvolané balančním tréninkem podporují výkonnost a připravenost pohybového systému na zátěž. Cvičení jsou vhodná téměř pro každého od dětí přes dospělé až po seniory a to vzhledem k zaměření na rehabilitaci, posilování, povzbuzení krevního oběhu, protažení až po náročná cvičení pro sportovce. Jak uvádí Jebavý a Zumr (2009) kontraindikace balančních technik v zásadě není, ale nedoporučují se při akutních bolestech, zánětlivých stavech a poruchách centrální nervové soustavy. 2.2 Anatomické poznatky Hluboký stabilizační systém HSS je tvořen systémem hluboko uložených svalů, které při správné funkci zachovávají přirozené zakřivení páteře a stabilizují postavení hlavy, páteře, kloubů a pánve vůči sobě.

9 Tento propojený systém svalů je pod kontrolou centrální nervové soustavy (CNS). Svaly se samovolně zapojují při jakémkoliv vykonávaném pohybu, i pohybu dolních či horních končetin. Pomocí HSS jsou prováděny koordinované pohyby celého těla s maximální efektivitou a minimální vynaloženou energií (Dobešová, 2011; Kolář, 2006; Suchomel, 2006). Suchomel (2006) dělí systém svalů na globální a lokální stabilizátory (Tabulka 1). Lokální, neboli hluboké stabilizátory, jsou zodpovědné za postavení jednoho segmentu proti druhému, za segmentovou stabilizaci. Chceme-li působit na lokální svaly (svaly pánevního dna, bránici, příčný břišní sval, rozeklané svaly, hluboké flexory krku a další) měl by být pohyb pomalý, koncentrovaný, bez přílišného úsilí. Nejdříve by mělo dojít k aktivaci stabilizátorů lokálních pak globálních. Tyto dva systémy nelze od sebe oddělit, svalový systém pracuje jako celek. Tabulka 1. Příklad dělení stabilizačního systému (Suchomel, 2006) Lokální stabilizátory Globální stabilizátory m. transversus abdominis m. obliquus abdominis externus, internus mm. multifidi a rotatores m.iliopsoas mm. intertransversarii m. quadratus lumborum (iliocostální) mm. interspinales m. rectus abdominis m. longissimus pars lumbalis m. erector spinae m. illiocostalis lumb. pars lumb. m. longissimus pars thoracica m.quadratus lumborum (iliolumbální, m. illiocostalis lumb. pars thoracica costovertebrální ) m. obliquus abdominis internus m. latissimus dorsi m. psoas maior (zadní vlakna) m. gluteus maximus, m.biceps femoris Jádro těla Tělesné jádro je oblast pánve a trupu, kde se v klidném postoji nachází těžiště (Jebavý & Zumr, 2009; Krištofič, 2005). Svaly tělesného jádra, jak uvádí Lehnert, Novosad, Neuls, Langer a Botek (2010) a Krištofič (2005), kontrolují a stabilizují pohyb pánve a přilehlých oblastí a stejnou funkci plní u páteře a svalstva pletence ramenního. Obecně komplex svalů tělesného jádra tvoří svaly břišní, pánevní, zádové.

10 2.2.2 Svaly tonické a fázické Pro udržení správné funkce pohybového systému je důležité udržet svaly tonické a fázické ve vzájemné souhře (Tabulka 2). Svaly tonické, posturální udržují vzpřímené postavení těla. Pracují nepřetržitě v klidu i pohybu. Tyto svaly mají tendenci ke zkracování, k nadměrnému zapojování do pohybových stereotypů a zvyšování klidového napětí. Opakem jsou svaly fázické vykonávající pohyb. Ty bez impulzu vykonávání práce slábnou, ochabují. Některé svaly této skupiny mají i posturální funkci. Obě tyto skupiny svalů u mnoha kloubů lidského těla tvoří antagonisty. Při porušení rovnováhy mezi svaly fyzickými a tonickými se prohlubují špatné pohybové vzorce (Čermák, Chválová & Botlíková, 1994; Jarkovská, H. & Jarkovská, M., 2005; Kabelíková & Vávrová, 1997). Tabulka 2. Přehled hlavních fázických a tonických svalů (Čermák, Chválová & Botlíková, 1994) Svaly fázické Svaly tonické Ohybače krku a hlavy Krční vzpřimovače páteře Mezilopatkové svaly Horní část svalu trapézového Dolní část sv. trapézového Zdvihač lopatky Svaly břišní Bederní část vzpřimovačů páteře a čtyřhranný sval bederní Malý, velký i střední sval hýžďový Ohybače kyčle, přitahovače stehna Svaly přední a boční strany bérce Trojhlavý sval lýtkový Části natahovače kolenního kloubu Ohybače kolenního kloubu 2.3 Balanční trénink Kondiční příprava je jednou ze složek sportovního tréninku zaměřená na ovlivnění pohybových schopností silových, rychlostních, vytrvalostních, flexibility, koordinace. Přispívá k osvojování a zdokonalování pohybových dovedností v důsledku čeho se formují vzorce pohybového řešení, rozvíjí se koncentrace na prováděný pohyb, zlepšuje se přizpůsobivost nervosvalového systému atd. (Dovalil et al., 2002; Lehnert et al., 2010).

11 Jednou z metod, jak rozvíjet kondici, jsou balanční techniky. Díky tomuto cvičení lze rozvíjet obecnou i speciální kondici sportovce, působit na různé svalové skupiny a vhodným výběrem cviků rozvíjet mnoho pohybových schopností a dovedností. Zásady balančního tréninku (Dobešová, P., 2001; Dobeš, M., & Dobešová, P., 2002). začínat od cviků jednodušších, až po jejich zvládnutí přecházet ke složitějším, je lépe cvičit boso než v obuvi, vhodné je balanční cviky nejdříve natrénovat bez použití labilních pomůcek, které cvičení dělají obtížnější, soustředit se na dýchání, které je plynulé. Ve výdržích nezadržovat dech. Je důležité prodýchat svaly v kontrakci, cviky provádět s maximální přesností a koncentrací, ve výdržích nesetrvávat příliš dlouho, aby se nezapojovaly jiné svaly, než pro které je ten daný cvik určen, v obtížných polohách vhodných pro pokročilé a opravdu zdatné cvičence dbát na bezpečnost, vybírat cviky, tak aby odpovídaly našim schopnostem, dovednostem a stavu pohybového aparátu, důležité je zahřátí na začátku tréninku a na konci vždy následuje protažení a relaxace. Zásady posilování břišních svalů: jednou z funkcí břišního svalstva je výdech, proto silovou fázi cviku provádějte s výdechem, nezadržujte dech, břišní stěnu při cvičení maximálně stahujte dolů směrem k páteři, trup odvíjejte od podložky postupně obratel po obratli (nezvedat trup rovně) do doby než se začnou zvedat dolní končetiny nebo musíme pohyb provést švihem, nesmí dojít k prohnutí v bedrech, mezi bradou a hrudní kostí by měl být po celou dobu cvičení prostor pro tenisový míček nebo sevřenou pěst, jestliže paže podpírají krční páteř, nepřitahujte hlavu do předklonu, hlava volně leží v dlaních, nikdy nefixujeme dolní končetiny pod pevnou oporu, došlo by k zapojení flexorů kyčelního kloubu, které mají tendenci ke zkrácení,

12 náročnost cviků a počet opakování je individuální podle aktuálního stavu a momentální tělesné zdatnosti, účinný počet opakování vyvolává pocit pálení ve svalu, ale nesmí být cítit bolest v žádném kloubu ani páteře, po posilování protáhněte břišní svaly, vzpřimovače trupu, šíjové svaly i svalstvo dolních končetin Core training Posilování tělesného jádra core training je v kondičním tréninku relativně nový pojem. Krištofič (2005) poukazuje na skutečnost, že zpevňovací a balanční gymnastická cvičení jsou technikou provedení a pohybovým obsahem velmi podobné core trainingu. Core training tedy stabilizuje jádro. Zpevňování začíná od tělesného středu ven k periferním partiím. Správná stabilizace má vliv na koordinovanou kontrolu pohybu, je dosaženo efektivní pohybové reakce a sníženo riziko úrazu (Faries & Greenwood, 2007; Krištofič, 2005; Lehnert et al., 2010). Svaly tělesného jádra jsou odlišně chápány v rehabilitaci a ve sportu. Z rehabilitačního hlediska sem patří řadí mezi svaly břišní, pánevního dna, v oblasti kyčelního kloubu, bránice, paraspinální a gluteální svaly. Ve sportovním prostředí se pod pojem "core" uvádí, že jde o všechny svalové struktury mezi sternem a koleny. Důraz je kladen na svaly břišní, v oblasti bederní páteře a kyčlí. Někdy jsou mezi svaly jádra těla řazeny svaly v oblasti ramen a pánve. (Faries & Greenwood, 2007; Hibbs & Thompson & French & Wriggley, & Spears, 2008) Senzomotorická stimulace Představuje spojení motorické (eferentní) a senzorické (aferentní) složky pohybu. Motorická složka zajišťuje samotné provedení pohybu a senzorická jí ke správnému a koordinovanému pohybu dodává potřebné informace. Senzomotorickým cvičením se zvyšuje aktivita proprioreceptorů ve svalech, kloubech, šlachách, které vedou informace o aktuálním postavení kloubů nebo napětí ve svalech do CNS, kde jsou vyhodnoceny a poté jsou vydány příkazy svalům, které upraví polohu končetiny nebo části těla, tak aby byl pohyb proveden optimálně na daný podnět. Balanční cvičení napomáhají senzomotorické stimulaci (Janda & Vávrová, 1992; Lehnert et al., 2010; Psotta, Bunc, Mahrová, Netscher & Nováková, 2006).

13 2.4 Balanční pomůcky Na trhu je k dispozici celá řada balančních pomůcek a objevují se stále nové. V práci se budeme zabývat pouze balančními pomůckami, se kterými mám osobní zkušenost. Hodně z nich se prvotně využívalo v rehabilitaci pro rekonvalescenci poúrazových stavů. Někdy se setkáme s více názvy pro podobnou pomůcku. Všechny fotografie pomůcek jsou z internetových zdrojů uvedených v referenčním seznamu. Balanční kulové a válcové úseče (Obrázek 1) Tyto úseče se využívají k nácviku senzomotoriky, pro léčbu poúrazových stavů a v core trainingu ke stimulaci silových schopností. Válcová úseč je stabilnější, proto je vhodné nejdříve začít cvičit na ní. Na úsečích nemusíme jen stát, lze na nich sedět, ležet, provádět vzpor (Jebavý & Zumr, 2009). Lze je používat jako prostředek kompenzačního cvičení u různých sportů jako je třeba gymnastika, aerobik a fitness. Slouží k uvolnění hlezenních kloubů, pomáhají ke zlepšení stability kolenního kloubu. Obrázek 1. Kulové a válcové balanční úseče Malé balanční polokoule Balance step (Obrázek 2) Balance step jsou dvě malé polokoule z gumy, které se připevní pásky na podrážku cvičební obuvi. Umožňují balancování na každé noze zvlášť. Pro využití v tréninku je charakteristické umístění balančních polokoulí v přední polovině obuvi. Čím víc ke špičce, tím je cvik náročnější a účinnější. Rozvíjí pohybové dovednosti, rovnováhu, schopnost reakce, koordinaci (Jebavý & Zumr, 2009). Balanční čočky (Obrázek 3) Balanční čočky lze používat v tréninku, rehabilitaci i při různých hrách. Čočky se vyrábí s krátkými masážními výstupky i bez nich. Jsou vhodné k podpoře koordinace a pohyblivosti, prostorového vnímání a posilovacího cvičení, pro relaxaci, masáž nohou. Tvrdost a elastičnost čočky se může nafouknutím jehlovou pumpičkou přizpůsobit vašim požadavkům a tím lze

14 regulovat obtížnost prováděného cvičení. Z balančních čoček lze vytvořit senzomotorický chodníček, je pomocníkem v procvičování motorické koordinace zraku a hmatu. Chůze po balančních čočkách zlepšuje rovnováhu a správné držení těla ( Obrázek 2. Balance step Obrázek 3. Balanční čočky Malé nafukovací míče (overbally, softgymy) (Obrázek 4) Jde o malý, měkký, nafukovací míč o průměru cm s nosností až 180 kg. Je na něm možné sedět, klečet nebo ležet. Při balancování a cvičení může být míč různě nahuštěný, tím se mění velikost a roste jeho mnohostranné využití. Tvrdost míčku ovlivňuje obtížnost cviku. Overball nabízí širokou škálu využití ve fyzioterapii, jako náčiní např. při kondičním cvičení, opora při sedavém zaměstnání. Lze ho podkládat pod různé části těla a tím aktivovat hluboké svaly. Je vhodný pro cvičení posilovací, uvolňovací, vyrovnávací, protahovací, balanční. Dá se cvičit i se čtyřmi míčky najednou (Dobešová, 2001; Jebavý & Zumr, 2009; Muchová & Tománková, 2010). Medvědí válec (Obrázek 5) Medvědí válec je pomůcka, která formou zábavy a různých her vede k rozvoji rovnováhy. Při chůzi naboso dochází k prokrvení a reflexní masáži chodidel. K válcům se dá připevnit madlo pro jednodušší pohyb Malé trampolínky (Obrázek 6) Cvičení na trampolíně rozvíjí koordinaci a jemnou motoriku (Jebavý & Zumr, 2009). Vylučuje nepříznivé nárazy oproti stejnému cvičení na pevné podložce (Janda & Vávrová, 1992). Je možné cvičit v jakýchkoli polohách podle toho, čeho chceme dosáhnout. Trampolínu využívají mnozí sportovci gymnasté, snowboardisté, lyžaři, ale i při skupinovém cvičení ve fitness centrech. Intenzivním skákáním posilujeme nejen svaly, ale i orgány a jednotlivé buňky, které jsou při každém výskoku stlačeny do stavu beztíže s následným rychlým navrácením do normální gravitace.

15 Obrázek 4. Overball Obrázek 5. Medvědí válec Obrázek 6. Trampolínka Kmitací tyče Kmitací tyče jsou pomůckou, která byla rovněž nejprve využívaná v rehabilitaci. Účelem cvičení je rozkmitat tyč v určité poloze a na určitou dobu nejen pohybem paží, ale celým tělem. Tak se zapojí co největší množství svalů a zvýší se účinnost cvičení. Kmitavý pohyb přenáší vibrace do celého těla. Svou frekvencí kmitů při cvičení neustále vychyluje tělo ze stabilní polohy. Rozvíjí svalovou vytrvalost, stimulují posturální stabilitu a v labilních polohách balanční schopnosti (Jebavý & Zumr, 2009). Aerobar (Bodyblade) (Obrázek 7) Je pružná plochá tyč, která má uprostřed rukojeť. Flexibar (Obrázek 8) Je pružná tyč s rukojetí uprostřed. Vyrábí se v různých pružnostech a u některých modelů s možností posuvného závaží na konci tyče. Obrázek 7. Bodyblade Obrázek 8. Flexibar Pedalo (Obrázek 9) Cvičební pomůcka, která klade vyšší nároky na psychomotoriku. Používá se u poruch koordinace a plynulosti pohybu. Je vhodná pro sport, hru a pohyb cvičenců všech věkových kategorií. Kromě nácviku rovnováhy slouží k posílení svalstva dolních končetin. Pedalo je sestaveno z koleček (tři, šest) s gumovými okraji, která jsou spojena pevnými stupátky (

16 Rotago (Obrázek 10) Je novinkou v tréninkových pomůckách. Prostřednictvím dynamického pohybu těla a vlastní dynamikou koleček přes vlnitý povrch spodního dílu dochází k rotaci. Je tréninkovým nářadím pro ovládání a koordinaci celého těla ( Velké nafukovací míče (Gymball, Fitball, Physioball, Rehaball) (Obrázek 11) Je to výborná pomůcka k posilovacím, protahovacím, relaxačním a rehabilitačním cvikům. Jedná se o nafukovací míč o různých velikostech (průměr cm), kterou volíme dle výšky naší postavy, tak aby byla zachována správná poloha těla. Rozvíjí pohybové schopnosti jako je síla, pohyblivost, obratnost, rovnováha (Jarkovská, 2007). Balanční dynamické i statické cvičení na míči nám umožní aktivaci i těch svalových skupin, které obvykle neposilujeme. Každý pohyb při cvičení na míči vyžaduje rovnováhu a tím se zapojuje mnohem více svalů než ve stabilní poloze. Při některých cvičeních je využíván jako závaží držením rukou nebo přidržováním nohama, což přináší do cvičení další kondiční prvky nebalančního charakteru (Jebavý & Zumr, 2009). Obrázek 9. Pedalo Obrázek 10. Rotago Obrázek 11. Gymball Vzduchové úseče Bosu (Obrázek 12) Patří mezi oblíbenou balanční pomůcku, která má svůj původ v rehabilitaci. Název je zkratka pro both sides up = obě strany nahoru. Z toho vyplývá, že se může používat při balančním cvičení plochou stranou jak nahoru, tak dolů. Bosu je tvořeno tedy pevnou rovnou plochou na jedné straně a na straně druhé nafukovací polokoulí. Někdy bývá doplněn o zapuštěné rukojeti na boční straně desky sloužící k připevnění gumových expanderů. Na podložku lze vystupovat, použít ji jako opěrnou plochu a opět se dá na ní sedět, klečet nebo ležet (

17 Aero-Step (Obrázek 13) Je dvoukomorová vzduchová podložka. Cvičením naboso na Aero-Stepu opatřeným kulatými výstupky na horní ploše dochází k masírování plosky nohou. Poměrně velká a nízká nástupní plocha zajišťuje vysokou pohybovou bezpečnost při cvičení. Využití je velmi podobné Bosu ( Obrázek 12. Bosu Obrázek 13. Aero-Step 2.5 Vlastní shrnutí Na základě uvedených poznatků můžeme říci, že balanční techniky s využitím labilních pomůcek nebo i bez nich, jsou důležitou součástí kondičního tréninku i rehabilitace. Jejich význam pro pohybový systém je v schopnosti posilovat hlavně hluboko uložené svalové struktury a tím zachovat zdraví páteře, kloubů, šlach a předcházet úrazům. Ve sportu napomáhají k vyšším výkonům. Labilní pomůcky a cvičení s nimi je velmi pestré a to vzhledem k možnosti širokého výběru cviků pro všechny věkové skupiny a stupně obtížnosti, tak i jejich hravé formě využití (např. cvičení ve dvojici). Lze kombinovat cvičení s více různými balančními pomůckami (např. velký a malý míč) nebo je využít jako náčiní bez labilního efektu či doplnit o další náčiní a nářadí (např. činky, gumové pásy, žebřiny, hrazda). Aby byla cvičení účinná, je nutné dodržovat zásady balančního tréninku.

18 3 CÍL PRÁCE Cílem práce bylo shrnout teoretické poznatky o balančním cvičení a na základě získaných poznatků a tréninkové praxe navrhnout zásobník cviků podle obtížnosti s využitím balančních pomůcek. Úkoly: 1. Shromáždit informace o balančním tréninku. 2. Získané informace analyzovat. 3. Vytvořit zásobník cviků pro cvičence s různou trénovaností. 4. Formulovat závěry a doporučení pro tréninkovou praxi.

19 4 METODIKA Při tvorbě bakalářské jsme ke splnění cílů a úkolů využili metodu historickou. Vycházeli jsme převážně z literatury zabývající se tématikou cvičením s balančními pomůckami a technikami cvičení působící na střed těla a hluboké svaly. Dále jsme vycházeli z praktických trenérských znalostí a zkušeností. Tyto poznatky jsme pomocí analýzy a syntézy zpracovali. Na základě prostudované literatury a znalostí z vlastní tréninkové praxe byl sestaven zásobník balančních cviků s využitím balančních pomůcek. Pro lepší názornost byly nafoceny obrázky k některým cvikům.

20 5 ZÁSOBNÍK BALANČNÍCH CVIKŮ Kritériem pro výběr balančních cviků bylo zdravotní hledisko z pohledu lektorky kondičního skupinového cvičení, dále pak míra využitelnosti v oblasti výkonnostního sportu i tréninku kondice ve školním nebo domácím prostředí. Jedná se zejména o cviky posilující střed těla, tedy svaly dna pánevního, břišní a zádové. Všechny labilní pomůcky posilují mimo jiné hluboký stabilizační systém, zlepšují vadné držení těla, odstraňují svalové dysbalance. Obsahem je soubor cvičení s balančními pomůckami vhodný pro užití v rámci kondičního cvičení zdatnosti jak pro rekreační, tak vrcholové sportovce. Téměř všechny cviky jsou určeny k použití v hlavní části tréninkové jednotky. Cvičení s labilními pomůckami, která se využívají v úvodní a závěrečné části tréninkové jednotky, jsou převážně nebalančního charakteru. Vědomě jsem tedy vynechala velkou škálu cviků, neboť nemají charakter balančního cvičení. Rovněž jsem nezařadila hravé cviky a cviky prováděné v kombinaci různých labilních ploch současně, jelikož se dají odvodit z uvedeného souboru cviků. Cviky byly rozděleny podle typu balanční pomůcky (flexibar, overball, aerostep) do samostatných kapitol. Dále jsou v kapitolách řazeny podle polohy provádění cviku. Jednotlivé cviky na sebe navazují na základě zvyšující se náročnosti provedení cviku. Neznamená to, že cviky nižší obtížnosti nemohou využívat zdatnější cvičenci. U každého cviku je popsána základní poloha (ZP), provedení cviku (PC), působení cviku, obtížnost provedení. 5.1 Flexibar Při správně prováděném cvičení tyč kmitá v sagitálním (předozadním) směru od těla k tělu nebo směru frontálním (nahoru a dolů) od hlavy k chodidlům. V případě rotace konců tyče kolem své osy je cvičení prováděno chybně a je nutné ho zastavit a začít znovu. Před zahájením cvičení uchopíme tyč vždy uprostřed madla, nadhmatem, není-li v popisu uvedeno jinak, úchop nesmí být křečovitý, neohýbáme zápěstí vpřed ani vzad. Uvedeme tělo do napětí, zpevníme se, vytáhneme hlavu vzhůru, ramena stáhneme vzad a k hýždím, břicho přitlačíme k páteři. Začínáme od malé amplitudy kmitání. Čím větší amplituda, tím náročnější cvičení. Po zvládnutí cvičení ve statických polohách lze obtížnost zvýšit pohybem těla, např. chůzí, výpady, rotací trupu apod. Cviky byly čerpány od Slavíka (2007) a z cvičitelské praxe.

21 Cvičení ve stoji Cvik 1 ZP stoj rozkročný, kolena mírně pokrčit, tyč uchopit obouruč. PC kmitat ve frontální rovině. Posilujeme jádro těla, paže. Cvik 2 ZP stoj rozkročný, předpažit, kolena mírně pokrčit, tyč uchopit obouruč. PC kmitat v sagitální rovině. Posilujeme jádro těla, paže. Cvik 3 ZP stoj rozkročný, vzpažit, kolena mírně pokrčit, ty uchopit obouruč. PC kmitat ve frontální rovině. Posilujeme jádro těla, paže.

22 Cvik 4 ZP stoj rozkročný, tyč uchopit obouruč podhmatem, předpažit pokrčmo, lokty pevně přitisknout k tělu. PC kmitat v sagitální rovině. Posilujeme jádro těla, biceps. Cvik 5 ZP stoj rozkročný, zapažit, kolena mírně pokrčit, tyč uchopit obouruč. PC - kmitat ve frontální rovině. Posilujeme jádro těla, triceps, mezilopatkové svaly. Cvik 6 ZP stoj zánožný levou, předpažit poníž, tyč uchopit obouruč, kolena mírně pokrčit. PC kmitat ve frontální rovině. Posilujeme jádro těla, paže. Cvik 7 ZP stoj rozkročný, upažit pravou, kolena mírně pokrčit, tyč uchopit nadhmatem. PC kmitat v sagitální rovině. Posilujeme jádro těla, paže.

23 Cvik 8 ZP stoj rozkročný, vzpažit zevnitř pravou, kolena mírně pokrčit, tyč uchopit jednoruč. PC kmitat ve frontální rovině. Posilujeme jádro těla, paže. Cvik 9 ZP stoj zánožný levou, předpažit pravou, kolena mírně pokrčit. PC kmitat v sagitální rovině. Posilujeme jádro těla, paže. Cvik 10 ZP stoj únožný levou, upažit pravou, kolena mírně pokrčit. PC kmitat v sagitální rovině. Posilujeme jádro těla, paže. Cvik 11 ZP stoj, zanožit levou, předpažit, kolena mírně pokrčit, tyč uchopit obouruč. PC kmitat v sagitální rovině. Posilujeme jádro těla, paže, hýžďové svaly.

24 Cvik 12 ZP stoj, unožit poníž levou, vzpažit zevnitř pravou, mírný úklon. PC kmitat ve frontální rovině. Posilujeme jádro těla, paže, hýžďové svaly. Cvik 13 ZP stoj předklonmo, zanožit levou, vzpažit pravou. PC kmitat ve frontální rovině. Posilujeme jádro těla, paže, hýžďové svaly. Cvik 14 ZP stoj úklonmo, vzpažit pravou. PC kmitat ve frontální rovině. Posilujeme jádro těla, paže, hýžďové svaly.

25 Cvičení v kleku Cvik 15 ZP vzpor klečmo, vzpažit pravou, dlaně pod rameny, kolena pod kyčlemi. PC kmitat ve frontální rovině. Posilujeme jádro těla, paže. Cvik 16 ZP vzpor klečmo, upažit levou, dlaně pod rameny, kolena pod kyčlemi. PC kmitat v sagitální rovině. Posilujeme jádro těla, paže, prsní sval. Cvik 17 ZP vzpor klečmo, upažit pravou, dlaně pod rameny, kolena pod kyčlemi, rotace trupu vlevo. PC kmitat v sagitální rovině. Posilujeme jádro těla, paže.

26 Cvik 18 ZP vzpor klečmo zánožný levou, vzpažit pravou, dlaně pod rameny, kolena pod kyčlemi. PC kmitat ve frontální rovině. Posilujeme jádro těla, paže, zádové svaly. Cvik 19 ZP vzpor klečmo, zanožit poníž levou, vzpažit pravou, dlaně pod rameny, kolena pod kyčlemi. PC kmitat ve frontální rovině. Posilujeme jádro těla, paže, hýžďové svaly. Cvik 20 ZP vzpor klečmo, zanožit poníž levou, upažit pravou, dlaně pod rameny, kolena pod kyčlemi, PC kmitat v sagitální rovině. Posilujeme jádro těla, paže, hýžďové svaly. Cvičení v sedu Cvik 21 ZP sed roznožmo pokrčmo, předpažit PC kmitat v sagitální rovině. Posilujeme jádro těla, paže, břišní svaly. Cvik 22 ZP sed roznožmo pokrčmo ohnutě v záklonu, předpažit. PC kmitat v sagitální rovině. Posilujeme jádro těla, paže, břišní svaly.

27 Cvik 23 ZP sed roznožmo pokrčmo ohnutě v záklonu, předpažit, rotace trupu vlevo (vpravo) PC kmitat v sagitální rovině. Posilujeme jádro těla, paže, šikmé břišní svaly. Cvik 24 ZP sed roznožmo pokrčmo ohnutě v záklonu, vzpažit PC kmitat ve frontální rovině. Posilujeme jádro těla, paže, břišní svaly. Cvičení v lehu Cvik 25 ZP leh ohnutě, předpažit PC kmitat v sagitální rovině. Posilujeme jádro těla, paže, břišní svaly. Cvik 26 ZP leh ohnutě, předpažit, rotace trupu PC kmitat v sagitální rovině. Posilujeme jádro těla, paže, šikmé břišní svaly.

28 Cvik 27 ZP leh ohnutě, přednožit, předpažit PC kmitat v sagitální rovině. Posilujeme jádro těla, paže, břišní svaly. Cvik 28 ZP leh ohnutě, vzpažit PC kmitat ve frontální rovině. Posilujeme jádro těla, paže, břišní svaly. Cvik 29 ZP leh ohnutě, přednožit poníž, vzpažit PC kmitat ve frontální rovině. Posilujeme jádro těla, paže, přímé břišní svaly. Cvik 30 ZP leh ohnutě, přednožit, předpažit PC kmitat v sagitální rovině. Posilujeme jádro těla, paže, s důrazem na břišní svaly.

29 Cvik 31 ZP leh na levém boku, vzpažit levou, upažit pravou. PC kmitat v sagitální rovině. Posilujeme jádro těla, paže. Cvik 32 ZP leh na levém boku s unožením pravé, vzpažit levou, upažit pravou PC kmitat v sagitální rovině. Posilujeme jádro těla, paže, s důrazem na hýžďové svaly. Cvik 33 ZP podpor sedmo vlevo, upažit pravou PC kmitat v sagitální rovině. Posilujeme jádro těla, paže. Cvik 34 ZP - leh na břiše, zapažit, hlava v prodloužení trupu pro začátečníky doporučení nechat hlavu opřenou o podložku. PC kmitat ve frontální rovině. Posilujeme jádro těla s důrazem na mezilopatkové svaly, triceps.

30 Cvik 35 ZP leh na břiše, vzpažit, úchop tyče obouruč (jednoruč) PC kmitat ve frontální rovině. Posilujeme jádro těla. Cvik 36 ZP podpor ležmo vlevo, unožit poníž levou, upažit pravou. PC kmitat v sagitální rovině. Posilujeme jádro těla, paže, s důrazem na hýžďové svaly. Cvik 37 ZP leh na břiše, zanožit levou, vzpažit pravou PC kmitat ve frontální rovině Posilujeme jádro těla s důrazem na svaly hýžďové. Cvik 38 ZP podpor ležmo vlevo, upažit pravou PC kmitat v sagitální rovině. Posilujeme jádro těla, paže.

31 Cvik 39 ZP podpor ležmo vlevo, unožit poníž pravou, upažit pravou. PC kmitat v sagitální rovině. Posilujeme jádro těla, paže Overball Pro účely balančního cvičení lze overball používat různě nahuštěný, čím víc, tím je cvik obtížnější. Obtížnost cviku lze zvýšit přidáním paží do různých poloh. Cviky byly čerpány od Muchové a Tománkové (2010) a Vysušilové (2007) a cvičitelské praxe. Cvičení ve stoji Cvik 1 ZP stoj, pravá noha na míči PC chodidlo sunout vpřed a vzad Aktivace svalů plosky chodidla. Cvik 2 ZP stoj, pravá noha na míči PC uchopovat míč a zvedat od podložky Posílení svalů klenby nožní. Cvik 3 ZP stoj, pravá noha pokrčit, bérec vzad, míček mezi stehnem a lýtkem PC stlačit míč a uvolnit, kolena u sebe Posílení zadní strany stehen.

32 Cvik 4 ZP stoj, pravá noha pokrčit, bérec vzad, míček mezi stehnem a lýtkem. PC zanožit a zpět. Posílení zadní strany stehen, hýžďových svalů. Cvik 5 ZP stoj, pravá noha na míči. PC stlačovat chodidlo do míče, přenášet váhu těla na míč. Posílení svalů dolních končetin. Cvik 6 ZP váha předklonmo, pravá noha pokrčit, bérec vzad, míček mezi stehnem a lýtkem. PC malé hmity pokrčenou nohou vzhůru. Posílení zadní strany stehen, hýžďových svalů. Cvičení v kleku Cvik 7 ZP vzpor klečmo, míč pod koleny, chodidla opřeny o podložku, dlaně pod rameny, kyčle nad koleny. PC zvednout bérce, tak aby se chodidla neopírala. Posílení jádra těla. Cvik 8 ZP vzpor klečmo, míč pod koleny, chodidla opřeny o podložku. PC klik Posílení jádra těla s důrazem na svaly prsní a biceps, triceps.

33 Cvik 9 ZP vzpor klečmo, míč pod koleny, chodidla opřeny o podložku, vzpažit pravou. PC zvednout bérce, tak aby se chodidla neopírala. Posílení jádra těla. Cvik 10 ZP vzpor klečmo, míč pod koleny, zvednout bérce vzhůru. PC klik. Posílení jádra těla s důrazem na svaly prsní, biceps a triceps. Cvik 11 ZP vzpor klečmo, míč pod levým kolenem, zanožit levou, vzpažit pravou. PC výdrž, balancování. Posílení jádra těla s důrazem na svaly hýžďové. Cvik 12 ZP vzpor klečmo, míče pod koleny, chodidla opřeny o podložku. PC zvednout bérce, tak aby se chodidla neopírala. Posílení jádra těla.

34 Cvik 13 ZP vzpor klečmo, míče pod koleny a jeden pod dlaněmi, chodidla opřeny o podložku. PC zvednout bérce, tak aby se chodidla neopírala, výdrž, balancujeme. Posílení jádra těla. Cvik 14 ZP vzpor klečmo, míč pod koleny, chodidla opřeny o podložku. PC vzpažit pravou, zanožit levou povýš. Posílení jádra těla, se zaměřením na svaly hýžďové. Cvik 15 ZP vzpor klečmo, míč pod levou dlaní. PC vzpažit pravou, zanožit levou povýš, přitahovat koleno loket proti sobě Posílení jádra těla, se zaměřením na svaly hýžďové a prsní. Cvik 16 ZP vzpor klečmo, míč pod koleny, chodidla neopírat o podložku. PC zanožit pravou, klik. Posílení jádra těla s důrazem na svaly prsní, biceps, triceps. Cvičení v sedu Cvik 17 ZP sed roznožný na míči, mírný předklon trupu PC výdrž, balancování Posílení jádra těla, protažení vnitřní a zadní strany stehna.

35 Cvik 18 ZP sed pokrčmo v záklonu ohnutě, chodidla na míči, předpažit. PC pohyb trupem vzhůru a dolů. Posílení jádra těla s důrazem na břišní svaly. Cvik 19 ZP sed pokrčmo na míči, upažit PC výdrž, balancování Posílení jádra těla. Cvik 20 ZP sed pokrčmo na míči, paže se opírají o podložku. PC přitáhnout kolena k hrudníku a zpět. Posílení jádra těla s důrazem na břišní svaly. Cvik 21 ZP sed na míči, upažit, lýtka se nedotýkají podložky. PC výdrž, balancování. Posílení jádra těla. Cvik 22 ZP sed pokrčmo na míči, druhý míč pod chodidly. PC výdrž, balancování. Posílení jádra těla.

36 Cvik 23 ZP sed pokrčmo na míči, paže se opírají o podložku. PC přednožit povýš. Posílení jádra těla důrazem na břišní svaly. Cvik 24 ZP sed pokrčmo v hlubokém záklonu ohnutě, bedra podložena míčem, přednožit levou. PC pohyb trupem vzhůru a dolů. Posílení jádra těla s důrazem na břišní svaly. Cvik 25 ZP sed pokrčmo na míči, upažit PC střídavě zvedat pravou, levou nohu vzhůru Posílení jádra těla s důrazem na břišní svaly. Cvik 26 ZP sed na míči, pravá noha na levé, lýtka se nedotýkají podložky, upažit. PC výdrž, balancování. Posílení jádra těla. Cvik 27 ZP sed pokrčmo v záklonu ohnutě, míč pod bedry, chodidla zvednout od podložky, paže vzpažit. PC výdrž, balancování. Posílení jádra těla s důrazem na břišní svaly.

37 Cvik 28 ZP sed skrčmo na míči, bérce směřují vpřed, upažit. PC výdrž, balancování. Posílení jádra těla. Cvik 29 ZP sed pokrčmo na míči, druhý míč pod chodidly. PC vzpor, výdrž, balancování. Posílení jádra těla. Cvičení v lehu Cvik 30 ZP leh, míč pod krční páteří v její spodní části PC záklon a předklon hlavy, rotace do strany Uvolnění šíje. Cvik 31 ZP leh, míč pod bedry, obrázek ukazuje špatně umístěný míč, který je příliš nízko PC přetáčet pánev ze strany na stranu. Uvolnění bederní páteře. Cvik 32 ZP leh, míč pod bedry, přednožit pokrčmo PC střídavě přitahovat kolena k hrudníku a druhou nohu propínat. Posílení jádra těla s důrazem na břišní svaly.

38 Cvik 33 ZP leh pokrčmo,kolena u sebe, chodidla na míči, ruce v týl. PC zvedat hrudník vzhůru a zpět. Posílení jádra těla s důrazem na svaly břišní. Cvik 34 ZP leh pokrčmo, jedno chodidlo na míči. PC zvednout pánev, pohyb vzhůru a dolů. Posílení jádra těla s důrazem na svaly hýžďové. Cvik 35 ZP leh vlevo, vzpažit. PC výdrž, balancování. Posílení jádra těla. Cvik 36 ZP leh pokrčmo, chodidla na míči. PC zvednout pánev, výdrž, balancování. Posílení jádra těla s důrazem na svaly hýžďové. Cvik 37 ZP leh, míč pod bedry, přednožit pokrčmo, ruce v týl. PC střídavě přitahovat koleno k hrudníku s rotací trupu a druhou nohu propínat. Posílení jádra těla s důrazem na šikmé břišní svaly.

39 Cvik 38 ZP leh vlevo, vzpažit levou, pravá se opírá před hrudníkem o podložku. PC unožit pravou a zpět. Posílení jádra těla s důrazem na posílení svalů hýždí. Cvik 39 ZP leh, míč pod bedry, přednožit, předpažit. PC přitahovat hrudníku vzhůru. Posílení jádra těla s důrazem na břišní svaly. Cvik 40 ZP vzpor vzadu ležmo, unožit pravou. PC pohyb vzad a vpřed. Posílení jádra těla s důrazem na svaly horní končetiny. Cvik 41 ZP leh pokrčmo, prává přednožit, chodidlo levé na míči. PC zvednout pánev, pohyb vzhůru a dolů. Posílení jádra těla s důrazem na svaly hýžďové Cvik 42 ZP leh vlevo, unožit pravou, vzpažit. PC výdrž, balancování. Posílení jádra těla.

40 Cvik 43 ZP leh, každé chodidla na jednom míči. PC výdrž, balancování. Posílení jádra. těla Cvik 44 ZP vzpor vzadu ležmo, přednožit pravou. PC výdrž, balancování. Posílení jádra těla s důrazem na svaly horní končetiny. Cvik 45 ZP leh na břiše, jeden míč pod hrudníkem, druhý pod pánví, vzpažit. PC ze vzpažení upažit pokrčmo a zpět. Posílení jádra těla s důrazem na svaly zádové.

41 5.3. Aerostep Při stoji na aerostepu je důležité, udržet chodidlo ve vodorovné poloze, to znamená, že špička ani pata nejsou zabořeny do podložky. Cviky byly čerpány od Muchové a Tománkové (2010) a Vejražkové (2007) a z cvičitelské praxe. Cvičení ve stoji Cvik 1 ZP stoj na aerostepu. PC přenášení váhy z levé nohy na pravou. Posílení jádra těla. Cvik 2 ZP stoj na aerostepu. PC chůze a výstupy na aerostep. Posílení jádra těla. Cvik 3 ZP stoj na aerostepu. PC unožit levou, pravou. Posílení jádra těla. Cvik 4 ZP stoj na aerostepu. PC zanožit levou, pravou. Posílení jádra těla.

42 Cvik 5 ZP stoj na aerostepu. PC výpady vpřed, vzad. Posílení jádra těla s důrazem na posílení dolních končetin. Cvik 6 ZP stoj za stepem, vedle stepu. PC výpady vpřed, vzad. Posílení jádra těla s důrazem na posílení dolních končetin. Cvik 7 ZP stoj na aerostepu. PC hluboký podřep. Posílení jádra těla s důrazem na posílení dolních končetin. Cvik 8 ZP stoj. PC výstup na step, levá pokrčit povýš, výměna. Posílení jádra těla s důrazem na posílení dolních končetin. Cvik 9 ZP stoj na aerostepu. PC opakované výskoky. Posílení jádra těla s důrazem na posílení dolních končetin.

43 Cvik 10 ZP stoj. PC výstup na step se zanožením a vzpažením. Posílení jádra těla. Cvičení v kleku Cvik 11 ZP klek. PC odlepit špičky od země, výdrž. Posílení jádra těla s důrazem na posílení dolních končetin. Cvik 12 ZP klek únožný pravou, vzpažit. PC úklony vpravo. Posílení jádra těla s důrazem na posílení a protažení. Cvik 13 ZP vzpor klečmo. PC klik. Posílení jádra těla s důrazem na posílení svalů horních končetin.

44 Cvik 14 ZP vzpor klečmo na aerostepu, zanožit pravou, vzpažit levou. PC výdrž. Posílení jádra těla s důrazem na posílení hýžďové svalů. Cvičení v sedu provádíme sed jen na jedné polovině aerostepu Cvik 15 ZP sed skrčmo. PC odlepit špičky od země, výdrž. Posílení jádra těla s důrazem na břišní svaly. Cvik 16 ZP sed skrčmo, odlepit špičky od země. PC přetáčet kolena vlevo, vpravo. Posílení jádra těla s důrazem na břišní svaly. Cvik 17 ZP sed pokrčmo, upažit. PC přitahovat střídavě pravé, levé koleno k hrudníku. Posílení jádra těla s důrazem na břišní svaly. Cvik 18 ZP sed pokrčmo, přednožit pravou. PC pohyb trupu dolů a zpět. Posílení jádra těla s důrazem na břišní svaly.

45 Cvik 19 ZP sed pokrčmo, upažit. PC přednožit roznožmo s výdrží a zpět. Posílení jádra těla s důrazem na břišní svaly. Cvik 20 ZP sed pokrčmo. PC opakovaně přednožovat se vzpažením. Posílení jádra těla s důrazem na svaly břišní a zádové. Cvik 21 ZP sed odbočný nohy vlevo skrčmo. PC přednožit a zpět. Posílení jádra těla s důrazem na svaly břišní. Cvičení v lehu Cvik 22 ZP leh pokrčmo, chodidla na aerostepu. PC opakovaně zvedat pánev vzhůru. Posílení jádra těla s důrazem na svaly hýžďové a pánevní. Cvik 23 ZP leh na břiše, ruce v týl. PC zvedat trup vzhůru. Posílení jádra těla s důrazem na vzpřimovače trupu.

46 Cvik 24 ZP leh na břiše, ruce v týl. PC zanožit se současným zvednutím trupu, výdrž. Posílení jádra těla s důrazem na hýžďové svaly a vzpřimovače trupu. Cvik 25 ZP vzpor ležmo, paže na aerostepu. PC výdrž. Posílení jádra těla s důrazem posílení svalů paží. Cvik 26 ZP vzpor ležmo, paže na aerostepu. PC střídavě vzpažit levou, pravou. Posílení jádra těla s důrazem posílení svalů paží. Cvik 27 ZP leh pokrčmo, chodidla na aerostepu. PC zvednout pánev vzhůru, střídavě přednožovat levou, pravou. Posílení jádra těla s důrazem na svaly hýžďové a pánevní.

47 5.4. Ukázkové sestavy Ukázková sestava s flexibarem pro začátečníky Ukázková sestava s overballem pro pokročilé

48

49 6 ZÁVĚRY 1. V bakalářské práci byly shromážděny poznatky o balančním tréninku včetně aktuálních trendů. 2. Na základě získaných poznatků a vlastní tréninkové praxe byl navržen zásobník cviků s využitím balančních pomůcek včetně jejich modifikací podle úrovně trénovanosti. 3. Balanční cvičení působí mnoha adaptačními podměty. 4. Soubor cviků prezentovaný v bakalářské práci zaměřený na balanční cvičení může přispět ke zkvalitnění kondičního tréninku v oblasti vrcholového i rekreačního sportu. 5. Pro tréninkovou praxi lze doporučit: zařazovat balanční techniky jako prostředek rozvoje síly, rovnováhy, koordinace, využívat balančních cvičení jako prostředku rozvoje efektivní pohybové reakce, využívat balanční cvičení jako prostředku kompenzace jednostranného zatěžování, využívat balanční cvičení pro prevenci úrazu používat různé balanční pomůcky pro zpestření tréninkového procesu.

50 7 SOUHRN Cílem bakalářské práce bylo shrnout poznatky o možnostech využití balančních cvičení v kondičním tréninku a vytvořit soubor balančních cviků se speciálními pomůckami pro všechny stupně trénovanosti. V úvodu práce jsou shrnuty teoretické poznatky a informace týkající se balančního tréninku, které byly získány studiem literatury k danému tématu a dlouholetými praktickými zkušenostmi. Získané poznatky spolu s vlastními trenérskými zkušenostmi byly následně aplikovány při vytvoření zásobníku balančních cviků. Výběr cviků byl zvolen podle zaměření na skupinové cvičení a dále aby byly využitelné pro všechny stupně trénovanosti (začátečník, mírně pokročilý, pokročilý). Pro lepší názornost jsou cviky opatřeny fotografiemi s názvoslovným popisem (u některých jsem volila jen názvoslovný popis). Vždy je uvedena základní poloha (výchozí a koncová), popis provedení pohybu, náročnost cvičení a jeho dominantním zaměřením. Navržený soubor cviků může při správném provedení významnou měrou přispět ke zlepšení fyzické kondice a psychosomatických parametrů.

51 9 SUMMARY The main goal of the Bachelor thesis was to summarize the knowledge about the possible use of balance exercises during condition training, and to create a set of balance exercises with special tools, which would be adequate for all levels of physical condition. At the beginning of the thesis, I have summarized theoretical knowledge and information related to the balance training, which I was able to gain while studying secondary literature related to the subject as well as using my own longtime training experience. I have tried to gather as much information as possible and thus create the widest possible overview of the subject. The gathered knowledge as well as personal experience were the basis from which I have developed the exercise set. I made my choice of exercises in relation to my personal focus on large group exercises and furthermore, in relation to their possible use for all levels of difficulty (beginner, intermediate, advanced). For better understanding, the individual exercises are illustrated with photographs and include related terminology and description (some of them include the terminology only) of the starting position (the beginning and the end of the exercise), of the movement, of the level of difficulty and last but not least of the affected body area. If used correctly, the exercise set may considerably help to improve one's physical condition and psychosomatic parameters.

52 10 REFERENČNÍ SEZNAM Anonymous (2008). Fitness.cz. Retrieved from the World Wide Web: ness.cz/trampolina/ Anonymous (2010). Flexibar. Retrieved from the World Wide Web: ibar.cz/ Anonymous (2011). Isokinetitics,Inc. Retrieved from the World Wide Web: ww.isokineticsinc.com/category/chair/pro Anonymous (2010). Wewe-reha. Balanční pomůcky. Retrieved from the World Wide Web: Čermák, J., Chválová, O., & Botlíková, V. (1994). Záda už mě nebolí. Praha: Svojtka a Vašut. Dobeš, M., & Dobešová, P. (2002). Cvičíme na velkém míči. Havířov: Domiga. Dobešová, P. (2001). Cvičíme s měkkým míčem. Havířov: Domiga. Dovalil, J., Choutka, M., Svoboda, B., Hošek, V., Perič, T., Potměšil, J., Vránová, J., & Bunc, V. (2002). Výkon a trénink ve sportu. Praha: Olympia. Faries, M. D., & Greenwood, M. (2007). Core Training: Stabilizing the Confusion. National Strength and Conditioning Association, 29(2), Goldenberg, L., & Twist, P. (2008). Posilování na míči. Brno: Computer Press, a.s. Hálková, J., Adamírová, J., Havlíčková, L., Chválová, O., Kloudová, M., Kopřivová, J., V., Pivonková, V., Srdečná, H., Srdečný, V., Vlková, Z. (2004). Zdravotní tělesná výchova. Speciální učební texty. I.část obecná (3th ed.). Praha: Česká asociace Sport pro všechny. Hibbs, A. E., Thompson, K. G., French, D., Wriggley, & A., Spears. I. (2008). Optimizing Performance by Improving Core Stability a Core Strength. Sports Matoušová, M., Osvaldová, Jebavý, R., & Zumr, T. (2009). Posilování s balančními pomůckami. Praha: Grada Publishing. Kabelíková, K., & Vávrová, M. (1997). Cvičení k obnovení a udržování svalové rovnováhy (průprava pro správné držení těla). Praha: Grada Publishing. Kolář, P. (2006). Vertebrogenní obtíže a stabilizační funkce svalů diagnostika. Rehabilitace a fyzikální lékařství, 4, Krištofič, J. (2005). Co je to core training? Tělesná výchova a sport mládeže, 71, Lehnert, M., Novosad, J., Neuls, F., Langer, F., & Botek, M. (2010). Trénink kondice ve sportu. Olomouc: Univerzita Palackého. Muchová, K., & Tománková, K. (2009). Cvičení na balanční plošině. Praha: Grada Publishing.

53 Muchová, K., & Tománková, K. (2010). Cvičení s měkkým míčem. Praha: Grada Publishing. Psotta, R., Bunc, V., Mahrová, A., Netscher, J., & Nováková, H. (2006). Fotbal - Kondiční trénink. Praha: Grada Publishing. Slavík, M. (2007). Cviční s pružnou tyčí v kondičním tréninku [Metodická příloha č.40]. Pohyb je život, 3. Suchomel, T. (2006). Stabilita v pohybovém systému a hluboký stabilizační systém podstata a klinická východiska. Rehabilitace a fyzikální lékařství, 3, Vejrážková, D., & Benešová, M. (2007). Cvičení s balančními pomůckami [DVD]. Praha: Studio Videosport. Vysušilová, H. (2007). Pilates balanční cvičení (4th ed.). Praha: ARSCI.

ŽS/18 Kompenzace pohybového zatížení

ŽS/18 Kompenzace pohybového zatížení Obsah: Kompenzační uvolňovací cvičení pro volejbal (KZ 1) Kompenzační protahovací cvičení pro volejbal (KZ 2) Kompenzační posilovací cvičení pro volejbal (KZ 3) 491 Kompenzační uvolňovací cvičení pro volejbal

Více

ŽS/17 Rozvoj flexibility

ŽS/17 Rozvoj flexibility Obsah: Metody strečinku Cvičení zaměřená na svalstvo nohou (KF 1) Cvičení zaměřená na zádové svalstvo (KF 2) Cvičení zaměřená na břišní svalstvo (KF 3) Cvičení zaměřená na svalstvo pletence ramenního,

Více

Zásobník protahovacích cviků

Zásobník protahovacích cviků Zásobník protahovacích cviků Obsah Úvod 1. Ohybač paže 2. Natahovače paže 3. Natahovače kyčle a ohybače kolena 4. Ohybač kyčle a natahovače kolena 5. Ohybače kyčle 6. Odtahovače a zevní rotátory kyčle

Více

Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím

Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím Cviky provádějte raději z počátku s odborně vyškoleným fyzioterapeutem, který má osvědčení pro práci metodou Mojžíšové, vyvarujete se chyb

Více

BALETJÓGA METODICKÁ PŘÍLOHA 63. www.caspv.cz. Text: Mgr. Jana Dostálová, foto: Pavel Čírtek, názvoslovný popis: PaedDr. Dobromila Růžičková.

BALETJÓGA METODICKÁ PŘÍLOHA 63. www.caspv.cz. Text: Mgr. Jana Dostálová, foto: Pavel Čírtek, názvoslovný popis: PaedDr. Dobromila Růžičková. Časopis pro všechny příznivce aktivního způsobu života 17. ročník září 2013 METODICKÁ PŘÍLOHA 63 BALETJÓGA Text: Mgr. Jana Dostálová, foto: Pavel Čírtek, názvoslovný popis: PaedDr. Dobromila Růžičková.

Více

Strečink a cvičení s míčem

Strečink a cvičení s míčem Strečink a cvičení s míčem Strečink pro hráče ledního hokeje Strečink je účinná metoda pro zlepšení pohyblivosti svalů a vazivových tkání, snižuje riziko poranění, zmenšuje svalovou bolestivost po tréninku,

Více

Příloha. Popis povinných prvků: 1. High Leg Kick Front. a) Pohled ze strany b) Pohled zepředu. Stoj spojný švihem přednožit vzhůru pravou/levou

Příloha. Popis povinných prvků: 1. High Leg Kick Front. a) Pohled ze strany b) Pohled zepředu. Stoj spojný švihem přednožit vzhůru pravou/levou Příloha Popis povinných prvků: 1. High Leg Kick Front a) Pohled ze strany b) Pohled zepředu Stoj spojný švihem přednožit vzhůru pravou/levou Obecné požadavky pro správné provedení High Leg Kicků Front:

Více

Zásobník protahovacích cviků

Zásobník protahovacích cviků Zásobník protahovacích cviků 1. Ohybače paže 1. Ohybače paže 2. Natahovače paže 3. Natahovače kyčle a ohybače kolena 4. Ohybače kyčle a natahovače kolena 5. Ohybače kyčle 6. Odtahovače a zevní rotátory

Více

ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA. 1. díl

ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA. 1. díl ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA Marta Benešová, lektorka sboru žen ČASPV Obrázky: Draha Horáková 1. díl Už v době, kdy se člověk naučil chodit vzpřímeně začal zřejmě velký problém se zády a s páteří, neboť vzpřímenou

Více

POSILOVÁNÍ S PILATES MÍČKY

POSILOVÁNÍ S PILATES MÍČKY Časopis pro všechny příznivce aktivního způsobu života 15. ročník prosinec 2011 METODICKÁ PŘÍLOHA 57 POSILOVÁNÍ S PILATES MÍČKY Text a foto: Martina Vaclová, redakce a foto na titulní straně: PaedDr. Zdeňka

Více

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová ABC BRANÍK STREČINK Autor Ivana Králová Strečink ve fotbale a jeho význam: - kompenzační prostředek, který v rámci regenerace při pravidelné aplikaci pozitivně ovlivňuje negativní vlivy jednostranného

Více

Svalová dysbalance, její důsledky, svaly zkrácené a oslabené

Svalová dysbalance, její důsledky, svaly zkrácené a oslabené Svalová dysbalance, její důsledky, svaly zkrácené a oslabené Hlavním důsledkem svalové dysbalance je to, že namísto vyváženého zatěžování kloubů a vyváženého tvaru těla dochází k nerovnoměrnému zatěžování

Více

KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ. Mgr. BARBORA KRAJSOVÁ Bc. MICHAELA DARSOVÁ

KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ. Mgr. BARBORA KRAJSOVÁ Bc. MICHAELA DARSOVÁ KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ Mgr. BARBORA KRAJSOVÁ Bc. MICHAELA DARSOVÁ ÚVOD Vlivem nerovnoměrné zátěže pohybového aparátu vznikají u hokejistů svalové dysbalance a poruchy držení těla skolióza, bederní hyperlordóza,

Více

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Obr. 3 Svalstvo horní končetiny ze zadní strany Obr. 4 Svalstvo horní končetiny ze zevní strany Obr. 5

Více

Základní cviky pro rehabilitaci páteře

Základní cviky pro rehabilitaci páteře Příloha č. 2 Základní cviky pro rehabilitaci páteře 1. cvik Provedení: Leh na zádech, pokrčené nohy, chodidla i kolena od sebe na šířku pánve, ruce podél těla. Podsadíme pánev tak, že stáhneme břišní a

Více

Rozcvičení ve volejbale

Rozcvičení ve volejbale Rozcvičení ve volejbale Každá tréninková jednotka, příprava na utkání by měla být zahájena kvalitním rozcvičením. Jeho hlavním cílem je připravit organismus hráče na následující zatížení a zároveň slouží

Více

VARIANTY POSILOVÁNÍ BŘIŠNÍCH SVALŮ VHODNÉ PRO DĚTI

VARIANTY POSILOVÁNÍ BŘIŠNÍCH SVALŮ VHODNÉ PRO DĚTI ZP leh pokrčmo, upažit poníž, dlaně vzhůru Hlava vytažena z páteře, ramena zatažena od uší, pánev v neutrální poloze dolních žeber dolů směrem k pánvi motivace pro dítě: vyfoukni váleček Vše se děje bez

Více

GYMNASTICKÉ SESTAVY PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI

GYMNASTICKÉ SESTAVY PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI Časopis pro všechny příznivce aktivního způsobu života 13. ročník prosinec 2009 METODICKÁ PŘÍLOHA 49. GYMNASTICKÉ SESTAVY PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI (4-5 a 6-7 let) DOPORUČENÉ PRO ODDÍLY VŠEOBECNÉ GYMNASTIKY

Více

Protahovací a mobilizační cvičení v rámci zdravotního plavání

Protahovací a mobilizační cvičení v rámci zdravotního plavání Zpracovala: Pokorná Jitka Katedra plaveckých sportů UK FTVS Uveřejněno: Protahovací a mobilizační cvičení v rámci zdravotního plavání NOVOTNÁ, V., ČECHOVSKÁ, I., BŘEČKOVÁ, G. Zdravotní plavání 8 Protahovací

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení - protahovací Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Volejbalová průprava

Volejbalová průprava Volejbalová průprava Závěrečná práce v rámci školení III. třídy všestrannosti T. J. Sokol Uherské Hradiště župa Komenského Zaměření hodiny: volejbal Dne: 21. 8. 2013 Zpracoval: Předpoklady: Cvičenci: Skupina

Více

13. Osmička pánví. Vyzkoušejte změnu poloh boků několikrát a spojte jednotlivé fáze do plynulého pohybu, který vytvoří osmič ku, opakujte 8x.

13. Osmička pánví. Vyzkoušejte změnu poloh boků několikrát a spojte jednotlivé fáze do plynulého pohybu, který vytvoří osmič ku, opakujte 8x. 13. Osmička pánví Výchozí pozice: Položte se na záda, paže nechte položené podél trupu, pokrčte dolní končetiny a opřete se o chodidla. Pomalu a postupně zvedněte pánev od podložky, až stehna a trup budou

Více

CVIKY S OVERBALLEM. Fyzioterapie CDT Provozovna: Úzká 201 500 03 Hradec Králové www.fyzioterapie-cdt.cz

CVIKY S OVERBALLEM. Fyzioterapie CDT Provozovna: Úzká 201 500 03 Hradec Králové www.fyzioterapie-cdt.cz CVIKY S OVERBALLEM Výchozí pozice: stoj na šířku pánve, plná váha těla spočívá na noze, která je na zemi, noha na balónku je uložena tak, aby koleno bylo stále nad patou. Ruce jsou vytočeny dlaněmi vpřed.

Více

Jóga na mnoho způsobů

Jóga na mnoho způsobů METODICKÁ PŘÍLOHA ČASOPISU ČASPV POHYB JE ŽIVOT 1/2008 Příloha č. 42 Jóga na mnoho způsobů Mgr. Jana Dostálová, kresby mgr. Eva Nesibová pohyb_1_08_priloha1.indd 1 22.2.2008 9:00:58 Pohyb je život www.caspv.cz

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení - posilovací Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

FOTOSLOVNÍK ČESKÉHO SVAZU AEROBIKU

FOTOSLOVNÍK ČESKÉHO SVAZU AEROBIKU FOTOSLOVNÍK ČESKÉHO SVAZU AEROBIKU Autorky: Jana Hájková Miroslava Zimová Fotografie: Miroslav Šneberger Praha 2008 OBSAH: 1 PUSH UPS GROUP... 2 2 STATIC STRENGTH GROUP... 6 2.1 HORIZONTAL PRESSES FAMILY...

Více

AC SPARTA PRAHA STREČINK

AC SPARTA PRAHA STREČINK AC SPARTA PRAHA STREČINK Význam strečinku: Zvyšování výkonnosti (projevuje se ve zvyšování efektivnosti prováděných pohybů) Udržování pružnosti svalů a šlach Předcházení svalové nerovnováze (protažení

Více

Soubor kompenzačních cvičení

Soubor kompenzačních cvičení Soubor kompenzačních cvičení součást přípravy každého sportovce - silné a protažené svaly - rovnováha - pohyb, jako dárek pro každý den - způsob, jak mohu předcházet zranění soustředění plynulost kontrola

Více

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se.

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se. CVIČENÍ PRO MUŽE Tréninkový plán vychází z potřeby zpevnit svalový korzet v průběhu úvodních 3 měsíců. Ve 4. A 5. měsíci se změní trénink ze zpevňovacího na kruhový, který zvyšuje vytrvalost. Zvýšený podíl

Více

U dětí v mateřské škole můžeme využít pro cvičení laviček, žebřin a různých typů stavebnic.

U dětí v mateřské škole můžeme využít pro cvičení laviček, žebřin a různých typů stavebnic. Cvičení s nářadím U dětí v mateřské škole můžeme využít pro cvičení laviček, žebřin a různých typů stavebnic. Kromě klasického nářadí lze na našem trhu nalézt různé typy stavebnicových systémů. Jde o velké

Více

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21 Mimosezónní tréninkový plán 2015 Nadhazovači a poziční hráči 16-21 1. 2. týden 1. týden tempo 1:0:1 sec odpočinek 1 min mezi okruhy počet opakování : 2 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

Více

Doporučené cviky po svalových skupinách

Doporučené cviky po svalových skupinách Horní část těla prsní sval Dolní část těla lýtkové svaly - šíjové svaly (trapéz. sval) - svaly ramene - svaly paží a zápěstí - hamstringy (zadní str. st.) - dolní část trupu - quadriceps (přední strana

Více

POŽADAVKY NA CHOREOGRAFIE PRO SOUTĚŽ MISTRY S MISTRY

POŽADAVKY NA CHOREOGRAFIE PRO SOUTĚŽ MISTRY S MISTRY POŽADAVKY NA CHOREOGRAFIE PRO SOUTĚŽ MISTRY S MISTRY Obsah: 1. Sportovní aerobik... 2 1.1 Věkové kategorie... 2 1.2 Soutěžní kategorie... 2 1.3 Systém soutěží... 2 1.4 Hudební doprovod... 2 1.5 Dres...

Více

DOMÁCÍ POSILOVNA PRO DOSPĚLÉ

DOMÁCÍ POSILOVNA PRO DOSPĚLÉ Časopis pro všechny příznivce aktivního způsobu života 18. ročník červen 2014 METODICKÁ PŘÍLOHA 66 DOMÁCÍ POSILOVNA PRO DOSPĚLÉ Autoři: Mgr. Miroslav Zítko, PaedDr. Ota Mojžíš, členové komise všeobecné

Více

Pěnový válec. uvolní a posílí svaly ZDRAVÍ

Pěnový válec. uvolní a posílí svaly ZDRAVÍ Pěnový válec uvolní a posílí svaly TEXT: JANA ČECHOVÁ KAŽDÝ ZNÁ POCIT TĚŽKÝCH, UNAVENÝCH NOHOU A ZATUHLÝCH SVALŮ. ROZBĚHNOUT SE V TOMTO STAVU DRUHÝ DEN PO NÁROČNÉM TRÉNINKU NENÍ ŽÁDNÁ LAHODA A TRVÁ CHVÍLI,

Více

Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 1. - vleže Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 2. - vkleče

Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 1. - vleže Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 2. - vkleče Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 1. - vleže Vleže na zádech opřeme jednu nohu celou plochou chodidla o zem a pokrčíme ji v koleně. Druhou nohu zvedneme, uchopíme ji pod kolenem a špičku chodidla

Více

Koncepce fitness programu FAKTORY

Koncepce fitness programu FAKTORY Koncepce fitness programu FAKTORY Představujeme Vám ojedinělý koncept funkčního cvičení venku v přírodě, který je určený pro širokou veřejnost různého věku s různou kondicí. Byl vytvořen ve spolupráci

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Hrudní páteř MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek 1 Cvičení pro hrudní páteř. Cviky v leže na zádech 1. Leh na zádech, pokrčená kolena, celá páteř na podložce, obě lopatky

Více

KOMPENZAČNÍ A NÁPRAVNÁ CVIČENÍ VE SPORTOVNÍM TRÉNINKU PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI. Zbyněk SVOZIL - Jitka DOSTÁLOVÁ

KOMPENZAČNÍ A NÁPRAVNÁ CVIČENÍ VE SPORTOVNÍM TRÉNINKU PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI. Zbyněk SVOZIL - Jitka DOSTÁLOVÁ KOMPENZAČNÍ A NÁPRAVNÁ CVIČENÍ VE SPORTOVNÍM TRÉNINKU PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI Zbyněk SVOZIL - Jitka DOSTÁLOVÁ Univerzita Palackého, Fakulta tělesné kultury, Olomouc, Česká republika RESUMÉ Práce řeší zásady

Více

ZÁVODNÍ SESTAVY SPORTOVNÍ GYMNASTIKY MUŽSKÉ SLOŽKY

ZÁVODNÍ SESTAVY SPORTOVNÍ GYMNASTIKY MUŽSKÉ SLOŽKY ZÁVODNÍ SESTAVY SPORTOVNÍ GYMNASTIKY MUŽSKÉ SLOŽKY Tyto sestavy jsou platné pro členy České asociace Sport pro všechny a České obce sokolské od 1. září 2013. Vycházejí ze schválených závodních sestav sportovní

Více

ŽS/13 Rozvoj síly Obsah: Rozvoj síly u žáků Silový trénink u kadetů Silový trénink u juniorů

ŽS/13 Rozvoj síly Obsah: Rozvoj síly u žáků Silový trénink u kadetů Silový trénink u juniorů Obsah: Rozvoj síly u žáků Cvičení s převážným zaměřením na oblast dolních končetin (KS 1) Cvičení s převážným zaměřením na oblast zad (KS 2) Cvičení s převážným zaměřením na oblast břišního lisu (KS 3)

Více

REHABILITANÍ CVIKY PRO MOBILIZACI PÁTEE

REHABILITANÍ CVIKY PRO MOBILIZACI PÁTEE REHABILITANÍ CVIKY PRO MOBILIZACI PÁTEE Posílení stabilizaních jednotek pro navrácení pátee do pvodního pirozeného zakivení. Zameno na kyfosyskoliosu. 1. Leh na zádech, celé tlo uvolnné, ruce podél tla,

Více

Zdravá záda. Mgr. Petra Lustigová. Cvičení na vzduchovém polštáři Dynair pro 2. stupeň základních škol

Zdravá záda. Mgr. Petra Lustigová. Cvičení na vzduchovém polštáři Dynair pro 2. stupeň základních škol Zdravá záda Mgr. Petra Lustigová Cvičení na vzduchovém polštáři Dynair pro 2. stupeň základních škol Cvičení na vzduchovém polštáři Dynair pro 2. stupeň základních škol Obsah CVIČENÍ NA DYNAIR PRO 2. STUPEŇ

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Krční páteř MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek 1 Léčebná tělesná výchova ovlivňující krční páteř Potíže s krční páteří nelze ovlivnit cvičením pouze krční páteře, ale

Více

POSILOVÁNÍ S GUMOVÝMI PÁSY

POSILOVÁNÍ S GUMOVÝMI PÁSY POSILOVÁNÍ S GUMOVÝMI PÁSY Následující cvičení jsou zaměřena zejména na posílení břišních svalů, mezilopatkových svalů a hýždě. 1. Upažení vzhůru v sedu svalstvo ramen a trupu. sedněte si do středu nataženého

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Vadné držení těla MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek Cvičení při vadném držení těla Cvičení v lehu na zádech 1. Paty přitáhneme k hýždím, horní končetiny jsou upažené,

Více

ZDRAVOTNÍ CVIKY Příloha č. 6

ZDRAVOTNÍ CVIKY Příloha č. 6 Mateřská škola Veselí, okres Pardubice Veselí č. 67 Tel: 466972181 E-mail: materska.skola@obecveseli.cz ZDRAVOTNÍ CVIKY Příloha č. 6 Zpracovala: Olga Taichová Relaxace Vědomé uvolnění celého těla v lehu

Více

Tematický plán: Teorie - Pořadová cvičení. Grafický záznam pohybu. Praxe - Cvičení dvojic, rozvoj pohyblivosti a síly trupu

Tematický plán: Teorie - Pořadová cvičení. Grafický záznam pohybu. Praxe - Cvičení dvojic, rozvoj pohyblivosti a síly trupu 4. lekce Tematický plán: Teorie - Pořadová cvičení. Grafický záznam pohybu. Praxe - Cvičení dvojic, rozvoj pohyblivosti a síly trupu 1. POŘADOVÁ CVIČENÍ Pořadová cvičení slouží k jednotnému řízení a organizování

Více

12. lekce Tématický plán: Teorie - Akrobatická příprava. Praxe- Praktické příklady akrobatické přípravy. Dechová cvičení Doporučená literatura

12. lekce Tématický plán: Teorie - Akrobatická příprava. Praxe- Praktické příklady akrobatické přípravy. Dechová cvičení Doporučená literatura 12. lekce Tématický plán: Teorie - Akrobatická příprava. Praxe- Praktické příklady akrobatické přípravy. Dechová cvičení Doporučená literatura 1. AKROBATICKÁ PŘÍPRAVA a příklady cvičení Akrobatickou přípravu

Více

. v. &(k~ ICI. r------.--- -.--..-- - GYMNASTIKA SVALU PANEVNIHO ONA. Cvik 2. Cvik 1

. v. &(k~ ICI. r------.--- -.--..-- - GYMNASTIKA SVALU PANEVNIHO ONA. Cvik 2. Cvik 1 . v. ICI, Cvik 1 4 Pokud již žena trpí problémy s udržením moči, je nutno, aby nejprve navštívila svého lékaře - gynekologa. Ten ženu vyšetří a určí, jaký druh léčby je pro ni vhodný a zda je třeba svaly

Více

Procvičování kloubů LK - 01

Procvičování kloubů LK - 01 Procvičování kloubů LK - 01 Typ produktu: Cvičení a relaxace Funkce: Procvičování, posilování a rozvoj svalů ramen a rukou. Zlepšuje celkovou ohebnost kloubů ramen, zápěstí, loktů a klíčních kostí. Použití:

Více

Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 1. - vsedě I. Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 2. - vsedě II.

Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 1. - vsedě I. Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 2. - vsedě II. Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 1. - vsedě I. Sedíme na zemi, pokrčíme jednu dolní končetinu tak, aby se její chodidlo dotýkalo zevnitř druhého stehna. Vnější stranu lýtka a stehna bychom

Více

POPIS CVIKŮ A JEJICH ZAŘAZENÍ DO OBTÍŽNOSTI 2015

POPIS CVIKŮ A JEJICH ZAŘAZENÍ DO OBTÍŽNOSTI 2015 POPIS CVIKŮ A JEJICH ZAŘAZENÍ DO OBTÍŽNOSTI 2015 VÝKLAD PRO VOLTIŽNÍ ZÁVODY FEI 1. vydání, platné od 1. ledna 2015 Copyright 2012 Fédération Equestre Internationale Česká jezdecká federace Zátopkova 100/2

Více

Procvičování kloubů CX - 01

Procvičování kloubů CX - 01 Procvičování kloubů CX - 01 Typ produktu: Cvičení a relaxace Funkce: Posilování, rozvoj a zlepšování svalů ramen. Zlepšuje celkovou ohebnost kloubů ramen, zápěstí, loktů a klíčních kostí. Použití: Přidržte

Více

Vydala Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum jako učební text pro FTVS UK Sazba DTP Nakladatelství Karolinum První vydání, první dotisk

Vydala Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum jako učební text pro FTVS UK Sazba DTP Nakladatelství Karolinum První vydání, první dotisk Proprioceptivní neuromuskulární facilitace 2. část Mgr. Jiřina Holubářová doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. Recenzenti: doc. MUDr. František Véle, CSc. MUDr. Jan Vacek, Ph.D. Vydala Univerzita Karlova v

Více

Jestliže pro zahřátí zvolíte pohupování nebo pochodování vsedě na velkém míči, je nutné dodržet správný sed na míči.

Jestliže pro zahřátí zvolíte pohupování nebo pochodování vsedě na velkém míči, je nutné dodržet správný sed na míči. cvik 1 Jestliže pro zahřátí zvolíte pohupování nebo pochodování vsedě na velkém míči, je nutné dodržet správný sed na míči. Správný sed (nejen) na míči: kyčelní klouby jsou o trochu výše než klouby kolenní

Více

Popis jednotlivých regeneračních cvičení V TĚLOCVIČNĚ

Popis jednotlivých regeneračních cvičení V TĚLOCVIČNĚ KLINIKA LÉČEBNÉ REHABILITACE FNO Popis jednotlivých regeneračních cvičení V TĚLOCVIČNĚ RANNÍ JÓGA VYKROČTE DO SVÉHO PRACOVNÍHO DNE PLNÍ ENERGIE Lekce jemné lehce dynamické jógy. Zaměříme se na cvičení

Více

Uvolněte se, s výdechem uchopte bližší rukou špičku nohy a pomalu ji přitahujte k bérci.

Uvolněte se, s výdechem uchopte bližší rukou špičku nohy a pomalu ji přitahujte k bérci. Strečink Před několika dny se mi dostala do rukou zajímavá publikace s názvem Strečink od Michaela J. Altera, kde je popsáno a s názornými ilustracemi vyobrazeno tři sta protahovacích cviků. V knize nenajdete

Více

Praktická cvičení z biologie člověka

Praktická cvičení z biologie člověka Téma: Soustava opěrná a pohybová (Hodnocení tělesné stavby, prognóza konečné výšky, test svalové rovnováhy, otisk plosky nohy, noha podle tvaru, test nervosvalové koordinace) A. Hodnocení tělesné stavby

Více

Metodické pokyny k motorickým testům (13/14 let U23)

Metodické pokyny k motorickým testům (13/14 let U23) Metodické pokyny k motorickým testům (13/14 let U23) Povinnost testování ve 22. a 40. týdnu mají oddíly se statutem SpS a SCM. Výsledky jsou zapisovány do rozeslané excelové tabulky a zasílají se emailem

Více

Individuální tělovýchovný program

Individuální tělovýchovný program Individuální tělovýchovný program posluchač provede osobní Fitness diagnostiku na základě předepsaného měření testů 1-5 vyhodnotí měření a testy a výsledky zanese v původních hodnotách do sloupcových diagramů.

Více

Body&Mind představuje skupinu moderních tělesných cvičení uznávající význam vzájemných vztahů mysli a duše. Je založen na tzv.

Body&Mind představuje skupinu moderních tělesných cvičení uznávající význam vzájemných vztahů mysli a duše. Je založen na tzv. Body&Mind představuje skupinu moderních tělesných cvičení uznávající význam vzájemných vztahů mysli a duše. Je založen na tzv. holistickém (komplexním) přístupu k člověku, a tedy též k lidskému pohybu.

Více

Florbalová škola Teiwaz

Florbalová škola Teiwaz Florbalová škola Teiwaz Protahování Strečink =protahování Strečink pomáhá rychlejší regeneraci svalů Strečink zvyšuje rozsah kloubní pohyblivosti a pružnosti svalů i šlach Strečink pomáhá snižovat svalovou

Více

ZdRAVÁ ZADA. Mgr. Petra Lustigová. Cvičení na vzduchovém polštáři Dynair pro 2. stupeň základních škol. 2. vydání

ZdRAVÁ ZADA. Mgr. Petra Lustigová. Cvičení na vzduchovém polštáři Dynair pro 2. stupeň základních škol. 2. vydání ZdRAVÁ Mgr. Petra Lustigová ZADA Cvičení na vzduchovém polštáři Dynair pro 2. stupeň základních škol 2. vydání CVIČENÍ NA VZDUCHOVÉM POLŠTÁŘI DYNAIR PRO 2. STUPEŇ ZÁKLADNÍCH ŠKOL 2. vydání PODĚKOVÁNÍ

Více

Kondiční trénink s využitím fitness pomůcek Seminární práce pro účely školení trenérů judo II. třídy. Pardubice 2012 Aleš Hrubý

Kondiční trénink s využitím fitness pomůcek Seminární práce pro účely školení trenérů judo II. třídy. Pardubice 2012 Aleš Hrubý Kondiční trénink s využitím fitness pomůcek Seminární práce pro účely školení trenérů judo II. třídy Pardubice 2012 Aleš Hrubý Obsah: 1. Úvod 3 2. Charakteristika sportovního výkonu v judu z hlediska kondiční

Více

Rozvoj dynamické síly

Rozvoj dynamické síly Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií Centrum celoživotního vzdělávání Školení trenérů moderní gymnastiky II.třídy Rozvoj dynamické síly Závěrečná práce Brno, 2012 Autorka práce: Bc. Vendula

Více

I. CVIČENÍ S VYUŽITÍM VELKÝCH MÍČŮ

I. CVIČENÍ S VYUŽITÍM VELKÝCH MÍČŮ I. CVIČENÍ S VYUŽITÍM VELKÝCH MÍČŮ Toto cvičení není již doménou samotné fyzioterapie. Míče patří k běžným pomůckám v oblasti sportu, užití našly i v dětských zařízeních jako pomůcky ve školách, při volno-časových

Více

Cvičení na vytrvalost

Cvičení na vytrvalost Cvičení na vytrvalost Vytrvalost přesahuje oddělené výbuchy síly, každodenní vytrvalé a výkonné využití kardiovaskulárního systému nám umožňuje cítit se silnějšími a lépe fungovat. Následující cvičení

Více

Začínáme s Pilates II.

Začínáme s Pilates II. Časopis pro všechny příznivce aktivního způsobu života 14. ročník prosinec 2010 METODICKÁ PŘÍLOHA 53 Začínáme s Pilates II. Text: Mgr. Radomíra Hloušková, foto: PaedDr. Zdeňka Slavíková www.caspv.cz METODICKÁ

Více

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21 Mimosezónní tréninkový plán 2015 Nadhazovači a poziční hráči 16-21 3. 4. týden 3. týden tempo 1:0:1 sec odpočinek 1 min mezi okruhy počet opakování : 3 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

Více

LETNÍ CAMP U SKOKANA II. 5 9.5.2010, HARRACHOV HC VLCI JABLONEC LEDNÍ HOKEJ

LETNÍ CAMP U SKOKANA II. 5 9.5.2010, HARRACHOV HC VLCI JABLONEC LEDNÍ HOKEJ LETNÍ CAMP U SKOKANA II. 5 9.5.2010, HARRACHOV HC VLCI JABLONEC LEDNÍ HOKEJ ROČNÍKY 2001, 2000, 1999, 1998 Zpracoval: Ing. Jindřich Zeman 2.5.2010 1. DEN středa 17:30 - společný sraz v Harrachově 18:00

Více

v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby

v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby A otočení jedné nohy nártem (vč. hřebetu prstů) směrem dolů a lehké zatížení => protažení prstů a nártu

Více

Funkční trénink s využitím novodobých pomůcek Bakalářská práce

Funkční trénink s využitím novodobých pomůcek Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra gymnastiky a úpolů Funkční trénink s využitím novodobých pomůcek Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Hana Bubníková Vypracoval: Marek

Více

Rozcvičení prevence před zraněním

Rozcvičení prevence před zraněním Rozcvičení prevence před zraněním K vybudování dokonalé postavy je jasné, že budete potřebovat efektivní cvičení. Důležitým faktorem pro to, abyste z cvičení měli radost a vše šlo hladce, je rozcvičení.

Více

KRITÉRIA PRO SPLNĚNÍ TĚLESNÉ ZPŮSOBILOSTI UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ U MP BRNO NA POZICI STRÁŽNÍKA

KRITÉRIA PRO SPLNĚNÍ TĚLESNÉ ZPŮSOBILOSTI UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ U MP BRNO NA POZICI STRÁŽNÍKA KRITÉRIA PRO SPLNĚNÍ TĚLESNÉ ZPŮSOBILOSTI UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ U MP BRNO NA POZICI STRÁŽNÍKA Test tělesné způsobilosti před přijetím k městské policii jsou povinni absolvovat všichni uchazeči o zaměstnání

Více

Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie. Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o.

Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie. Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o. Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o. Funkční trénik Kompenzační cvičení Integrace fyzioterapie do hokejového tréninku Doporučení pro

Více

KLIKY VARIACE TŘÍČTVRTEČNÍ KLIK KLIK S ROZPAŽENÍM. Lze provádět od 2. týdne. Lze provádět od 7. týdne

KLIKY VARIACE TŘÍČTVRTEČNÍ KLIK KLIK S ROZPAŽENÍM. Lze provádět od 2. týdne. Lze provádět od 7. týdne KLIKY VARIACE TŘÍČTVRTEČNÍ KLIK POČET OPAKOVÁNÍ 0 INTENZITA střední Lze provádět od. týdne Začněte na všech čtyřech, pak přeneste váhu vpřed, tak, aby byla téměř celá na pažích. Pokrčte a překřižte nohy.

Více

REGENERACE V BADMINTONU úvod Martina Novotná

REGENERACE V BADMINTONU úvod Martina Novotná REGENERACE V BADMINTONU úvod Martina Novotná Badminton není jen trénink, turnaj a zase trénink. To by si měl uvědomit nejen samotný hráč, ale především i jeho trenér. A to neplatí jen pro hráče na vrcholové

Více

Praktická cvičení z biologie člověka

Praktická cvičení z biologie člověka Téma: Soustava opěrná a pohybová (Hodnocení tělesné stavby, prognóza konečné výšky, test svalové rovnováhy, otisk plosky nohy, noha podle tvaru, test nervosvalové koordinace) Pozor: pro výrobu otisku nohy

Více

Cvičení podle Ludmily Mojžíšové

Cvičení podle Ludmily Mojžíšové Cvičení podle Ludmily Mojžíšové Metoda Ludmily Mojžíšové je dnes spojována především se cviky, které pomáhají ženám s problémy neplodnosti. Původně byla řada těchto kompenzačních cviků sestavena pro pacienty

Více

Elipsovité zařízení SF - 05

Elipsovité zařízení SF - 05 Elipsovité zařízení SF - 05 Cvičební a rozvoj koordinace těla Zvyšuje pohyblivost horních i dolních končetin a zlepšuje ohebnost kloubů. Pevně uchopte rukojeti oběma rukama a postavte se na pedály. Pohybujte

Více

2. Cviky s činkami. Cviky na šíji a ramena. K 10: Tlak s jednoručními činkami v sedu

2. Cviky s činkami. Cviky na šíji a ramena. K 10: Tlak s jednoručními činkami v sedu Cviky na šíji a ramena 39 K 10: Tlak s jednoručními činkami v sedu ramenní svaly, především jejich boční část šíjové svaly a svaly zadní části paže Posaďte se vzpřímeně na židli. Paže zvedněte a ohněte

Více

Metodika lokomočních pohybů a vývoj motoriky. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval

Metodika lokomočních pohybů a vývoj motoriky. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Metodika lokomočních pohybů a vývoj motoriky Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Základní pohyby LOKOMOCE = pohyb člověka ve smyslu změny místa = pohyb v prostoru pomocí svalové činnosti Lokomoční

Více

B SOUTĚŽE. B soutěže, platnost od 1. 1 2011

B SOUTĚŽE. B soutěže, platnost od 1. 1 2011 B SOUTĚŽE 1 1 Všeobecná ustanovení 1. 1 Charakteristika B soutěž je otevřená soutěž pro registrované i neregistrované závodníky v následujících soutěžních formách aerobiku: sportovní aerobik, fitness (aerobik

Více

ZVEDÁNÍ NOHOU NA BOKU

ZVEDÁNÍ NOHOU NA BOKU 98 POSILOVÁNÍ STŘEDU TĚLA ZVEDÁNÍ NOHOU NA BOKU CVIKY NA ZVÝŠENÍ SÍLY SVALŮ STŘEDU TĚLA Lehněte si na levý bok, pravou paži si položte pod hlavu a levou paži položte na pravé stehno. Nohy k sobě pevně

Více

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21 Mimosezónní tréninkový plán 2015 Nadhazovači a poziční hráči 16-21 5. 6. týden 5. týden tempo 1:0:1 sec odpočinek 1 min mezi okruhy počet opakování : 3 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

Více

Povinný předmět (verze 2013)

Povinný předmět (verze 2013) Povinný předmět (verze 2013) Název kurzu: Rozvoj pohybových schopností Počet kb.: 2 Identifikační kód: KTV/6219 KTV/0397 KTV/6137 Hodinová dotace: 1/1, KS 3hod. Semestr: letni Forma výuky: semestrální

Více

Metodické materiály. Motýl. Schválil: Luboš Kracík

Metodické materiály. Motýl. Schválil: Luboš Kracík ěř Metodické materiály Motýl Schválil: Luboš Kracík METODIKA PLAVECKÉHO ZPŮSOBU MOTÝL Výuku motýla zahajujeme nejdříve ve zdokonalovací plavecké výuce po zvládnutí techniky kraulu, znaku a prsou. V případě,

Více

IKS-KONDIČNÍ A ÚČELOVÁ GYMNASTIKA

IKS-KONDIČNÍ A ÚČELOVÁ GYMNASTIKA IKS-KONDIČNÍ A ÚČELOVÁ GYMNASTIKA Předmět Kondiční a účelová gymnastika je součástí učebního plánu studentů oboru Tělesná výchova a sport jako povinný, jako volitelný pak pro studenty ostatních oborů na

Více

Testy fyzické způsobilosti. 234. pěšího praporu KVH AST o.s.

Testy fyzické způsobilosti. 234. pěšího praporu KVH AST o.s. Testy fyzické způsobilosti 234. pěšího praporu KVH AST o.s. Fyzická způsobilost a členství ve 234pp Žadatel, který se uchází o členství ve 234.pp musí mít mimo jiné splněny všechny fyzické testy. Z rozumných

Více

Fyzioterapeutický program pro pacienty s nemocí

Fyzioterapeutický program pro pacienty s nemocí Fyzioterapeutický program pro pacienty s nemocí Charcot Marie Tooth Mgr. Eliška Geržová Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství Fakultní nemocnice Praha - Motol Vydáváno za finanční podpory Úřadu

Více

Atletika. Posilování svalového aparátu

Atletika. Posilování svalového aparátu Atletika Posilování svalového aparátu http://www.shave.cz/jak-se-zbavit-pivniho-mozolu-104/ Cvičení a cviky na břicho Hodně lidí by chtělo mít na pláži krásně vyrýsované břicho. Na to potřebujete nejen

Více

ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH. PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D.

ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH. PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D. ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D. VÝZNAM A CÍL SILOVÉ PŘÍPRAVY V HOKEJI Síla je základní pohybovou schopností, bez které není možný žádný pohyb. Snížení rizika zranění. OBECNÉ ZÁSADY

Více

Kritéria maturitní zkoušky z volitelného předmětu tělesná výchova. Maturitní zkouška je složena ze 2 částí A/ praktické B/ teoretické

Kritéria maturitní zkoušky z volitelného předmětu tělesná výchova. Maturitní zkouška je složena ze 2 částí A/ praktické B/ teoretické Kritéria maturitní zkoušky z volitelného předmětu tělesná výchova Maturitní zkouška je složena ze 2 částí A/ praktické B/ teoretické A/ praktická část 2013 GYMNASTIKA 1. test: Akrobatická sestava Popis

Více

GYMNASTIKA SVALŮ PÁNEVNÍHO DNA

GYMNASTIKA SVALŮ PÁNEVNÍHO DNA Komu je leták určen? 2 Tento soubor cviků svalů pánevního dna je určen ženám, které trpí nekontrolovaným únikem moči, tedy inkontinencí. Jedná se o velice nepříjemnou poruchu, která vážně narušuje jejich

Více

Cvièení na relaxaèních míèích II.

Cvièení na relaxaèních míèích II. - POZ EST BIO PSY SOC INT ENV Cvièení na relaxaèních míèích II. Využití: Pomùcky a potøeby: Vedení ke správnému držení tìla vlivem zapojení hlubokých svalových skupin kolem páteøe pøi balanèních cvièeních,

Více

MU FSpS Brno. Mgr. Jalovecká Barbora Mgr. Doležalová Radka Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D. Mgr. Hana Bubníková

MU FSpS Brno. Mgr. Jalovecká Barbora Mgr. Doležalová Radka Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D. Mgr. Hana Bubníková MU FSpS Brno Mgr. Jalovecká Barbora Mgr. Doležalová Radka Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D. Mgr. Hana Bubníková SPECIFIKA A VYUŽITÍ BALANČNÍHO CVIČENÍ NA LABILNÍCH PLOCHÁCH PRO JEDNOTLIVÁ SPORTOVNÍ ODVĚTVÍ Brno,

Více

ZÁKLADY NÁZVOSLOVÍ Směry, osy, roviny

ZÁKLADY NÁZVOSLOVÍ Směry, osy, roviny ZÁKLADY NÁZVOSLOVÍ Přes zdánlivou složitost je naše názvosloví tělesných cvičení jedno z nejjednodušších na světě. Při ujasnění a dodržování určitých zásad a pravidel, při využívání správných předpon a

Více

Marie Švehlová Bc. Eliška Švehlová

Marie Švehlová Bc. Eliška Švehlová Marie Švehlová Bc. Eliška Švehlová KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Plicní rehabilitace a respirační fyzioterapie v domácím prostředí Autor: Marie Švehlová, Bc. Eliška Švehlová 2.

Více