Název: Návrh rozpočtového opatření - zapojení volných zdrojů města Brna z minulých let do rozpočtu běžných a kapitálových výdajů roku 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Název: Návrh rozpočtového opatření - zapojení volných zdrojů města Brna z minulých let do rozpočtu běžných a kapitálových výdajů roku 2015"

Transkript

1 P i v. n MMB Rada města Brna ' ",IJ *- W ' ^^-^wwwwww ZM7/G3SO AA Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané od 19. května 2015 Název: Návrh rozpočtového opatření - zapojení volných zdrojů města Brna z minulých let do rozpočtu běžných a kapitálových výdajů roku 2015 Obsah: Rozpočtové opatření - tabulky č. 1, č.2 (str. 1-4) Rozpis účelových transferů z rozpočtu města městským částem (str. 5-9) Rozpis účelových neinvestičních příspěvků a investičních transferů z rozpočtu města zřízeným příspěvkovým organizacím (str ) Důvodová zpráva (str ) Zastupitelstvo města Brna schvaluje - poskytnutí účelových transferů z rozpočtu města městským částem ve výši tis. Kč, dle přílohy č.... těchto usnesení, s termínem vyúčtování do poskytnutí účelových neinvestičních příspěvků a investičních transferů z rozpočtu města zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši tis. Kč, dle přílohy č.... těchto usnesení, s termínem vyúčtování do rozpočtové opatření dle tabulek č.l a č.2, které tvoří přílohu č.... těchto usnesení v souvislosti se zapojením volných zdrojů města Brna z minulých let do rozpočtu běžných a kapitálových výdajů roku 2015 Stanoviska dotčených orgánů: Rada města Brna projednala materiál dne 5. května 2015 a doporučila ZMB schválit předložený návrh usnesení. Finanční výbor ZMB projedná materiál dne 14. května Výpis usnesení Finančního výboru bude ZMB předložen písemně. Zpracoval: Odbor rozpočtu a financování J Předkládá Rada města Brna 1/6

2 Důvodová zpráva Orgánům města je předkládán k projednání návrh na zapojení volných zdrojů z minulých let v objemu tis. Kč do rozpočtu běžných a kapitálových výdajů města Brna na rok Běžné výdaje (str ) tis. Kč 2. Kapitálové výdaje (str ) tis. Kč 3. Transfery městským částem (str. 5-9) tis. Kč CELKEM tis. Kč 2/6

3 1. Běžné výdaje, navržené k zařazení do rozpočtu roku 2015 z volných zdrojů minulých let Kancelář strategie mčsta JIC - dotace v rámci RIS na přípravu a realizaci regionálního brandu Masarykova univerzita - dotace na realizaci projektů MUNISS (meziuniverzitní studentská soutěž) SMART city - zavádění procesů, externí výzvy, expertní služby, pilotní projekty Turistické informační centrum města Brna, p.o. - příspěvek na provoz ART festival - zajištění hudebního, divadelního a literárního programu v prostorách Staré radnice J.G. Mendel (150. výročí první přednášky, na které stojí základy genetické vědy) - konference, propagace, marketing Na prknech, dlažbě i trávě (obnovený festival pouličního divadla) - pořadatel TIC Brněnská šestnácka (doprovodný program, náklady na prezentaci festivalu mimo Brno, pozvání zahraničních autorů a členů mezinárodní poroty) Festival JAZZFEST Brno propagace, marketing Dny Brna (rozšíření programu k 370.výročí, doprovodný hudební program) Turistická karta (projektový manažer 6-12/2015 mzdové náklady, tvorba turist.nabídky) Centrum mediální výchovy pro školy a veřejnost (první v ČR) - kino ART. Vybavení ateliéru, platy 3 lektorů TIC, externí výukové materiály. Babylonfest - dny brněnských národnostních menšin (doprovodné programy) - pořádá město ve spolupráci s TIC Nákup drobného dlouhod. hmotného majetku (čtečky karet, kabeláž, Wifi, fototechnika) Nákup drobného dlouhodobého nehmotného majetku (mobilní aplikace, rozšíření software) Odbor rozpočtu a financování Konzultační, poradenské a právní služby (Due diligence Veletrhy Brno, poradenské služby v souvislosti s posouzením realizace transakcí s majetkovými podíly Veletrhů Brno a Technologického parku) Odbor vnitřních věcí Ostatní osobní výdaje - dozor na výstavách v Křížové chodbě (zvýšený počet výstav oproti roku 2014) Ostatní osobní výdaje - poradenská a konzultační činnost pro vedení města a odborné členy hodnotících komisí v oblasti kultury, konzultanti pro oblast vzdělávání a bydlení v rámci projektu Sociálně vyloučená lokalita Platy zaměstnanců v souvislosti se schváleným navýšením počtu funkčních míst na MMB (navýšení počtu funkčních míst o 5 v Kanceláři strategie města a 4 na Odboru dopravně-správních činností) Povinné pojistné na sociální zabezpečení - k položkám 17,18 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - k položkám 17,18 Cestovné (Odbor zahraničních vztahů) Odbor územního plánování a rozvoje Příprava a zřízení instituce Městského architekta Příprava a zajištění urbanistických a architektonických soutěží dle požadavků samosprávy Odbor životního prostředí Správa hřbitovů města Brna, p.o. - příspěvek na provoz Obnova informačního systému (směrníky, navigační cedule) na Ústředním hřbitově Ošetření alejových stromů stromolezeckou technikou na příměstských hřbitovech Obnova jasanových alejí (stromů, u nichž bylo vydáno povolení ke kácení) na Ústředním hřbitově - 1. etapa Zoo Brno a stanice zájmových činností, p.o. - příspěvek na provoz. Energetické štítky budov v areálu Zoo na Mniší hoře Odbor dopravy Správa komunikací - odstraňování reklamních zařízení (BKOM) Dokumentace prováděná Útvarem dopravního inženýrství BKOM (projektová příprava v oblasti parkování a řešení plošného zklidnění dopravy přípravou zón 30"). Navýšení výdajů na projektovou dokumentaci k opravám komunikací Navýšení výdajů na opravy a stavební údržbu místních komunikací a silničního příslušenství Navýšení výdajů na opravy dopravních ploch - účelových komunikací Odbor investiční Správa a administrace realizovaných staveb: právní poradenství k veřejným zakázkám (výběr zhotovitele, uzavírání smluvních vztahů) a při realizaci stavby; oponentní posudky k rozpočtu staveb, poradenství při řešení soudních sporů Odbor implementace evropských fondů Předprojektová příprava - navýšení přídělu z rozpočtu města do Fondu kofinancování evropských projektů Bytový odbor Konzultační, poradenské a právní služby /6

4 1. Běžné výdaje, navržené k zařazení do rozpočtu roku 2015 z volných zdrojů minulých let Odbor správy majetku - akce zařazeny do rozpočtu roku 2014, nebyly vyčerpány Lidická 50, centrum volného času - výměna oken (nerealizováno z důvodu konání vánočních akcí dětí CVČ) Údolní 10 - výměna oken a oprava fasády (zhotovitel nedodržel smluvně stanovený termín realizace díla) Lipová 18 - oprava kotelny. RMB neschválila v srpnu 2014 výběr dodavatele z důvodu nejasných budoucích majetkových poměrů. Výběr schválila RMB až v březnu 2015 s termínem plnění Starobrněnská 20 - oprava střechy. Objekt je památkově chráněn. Původní podmínky památkové ochrany byly změněny v průběhu prací, část zakázky tedy nebylo možné do konce roku 2014 realizovat. Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Městský fotbalový stadion Srbská - výměna části sedaček (v rozpočtu roku 2014 bylo vyčleněno 2,5 mil. Kč, výměna bude provedena až v roce 2015 ve větším rozsahu, než bylo původně plánováno) Příspěvek na provoz MŠ Štolcova 51. Pro roky byl organizaci pokrácen příspěvek o 20 %, tj. o 161 tis. Kč. Od roku 2014 byl organizaci navýšen příspěvek ve výši 124 tis. Kč, na základě aktuálních provozních potřeb se navrhuje pokrytí v plné výši (za roky ). Odbor zdraví Vykrytí části ztráty Úrazové nemocnice v Brně za rok 2014 Příspěvek na provoz Úrazové nemocnice v Brně. Dosud není dořešena úhrada zdravotní péče od VZP, poskytnuté v roce 2012 na spinální jednotce nespinálním pacientům. Při příznivém výsledku jednání s pojišťovnou lze za letošní rok předpokládat ztrátu organizace na úrovni 25 mil. Kč. V případě neúspěšného výsledku jednání může ztráta dosáhnout až 41 mil. Kč. Odbor sociální péče Sociální nadační fond města Brna - Domovy potřebných. Dotace na úhradu provozních nákladů a na řešení krizových situací občanů - poskytování nadačních příspěvků lidem v bytové nouzi (na kauci, přestěhování, vybavení nezbytným nábytkem, apod.) Domov pro seniory Nopova, p.o. - příspěvek na provoz Elektrické polohovací postele - 80 ks Mechanické vozíky - 20 ks Odbor kultury UNESCO creative cities - náklady spojené s kandidaturou a s případným přijetím do sítě Centrum experimentálního divadla, p.o. - příspěvek na provoz Projekt ProEntree - podpora mladých profesionálních umělců při jejich vstupu do tvůrčí aktivity. Vybraný umělecký tým bude mít možnost realizovat inscenaci v prostoru Sklepní scény CED. Provázek na hradě - 1. ročník nového projektu (pětidenní hraní Divadla Husa na provázku na hradě Špilberk v letních měsících) Filharmonie Brno, p.o. - příspěvek na provoz Památková renovace Besedního domu - povinná spoluúčast organizace k účelovému transferu z Odboru památkové péče na celkovou renovaci pásu fasády Podpora 60. sezóny - vydání CD (několik titulů ze zlatého fondu Českého rozhlasu převážně s Janáčkovským repertoárem), marketing a propagace (celostátní inzerce, reklama, jubilejní tramvaj, aj.) Marketing a propagace MHF Moravský podzim - pronájem venkovních reklamních ploch Odbor památkové péče Rozšiřování brněnské obchodní databanky hodnocených staveb (arch 4579). Zařazeno do rozpočtu roku 2014, nebyla vyčerpána (OPP uzvařel smlouvu se zhotovitelem až v závěru roku 2014). Běžné výdaje CELKEM /6

5 2. Kapitálové výdaje, navržené k zařazení do rozpočtu roku 2015 z volných zdrojů minulých let Kancelář strategie města Turistické informační centrum města Brna, p.o. - transfer na investice Dveře do sálů ART, Břetislava Bákaly, plošina pro vozíčkáře v sálu Břetislava Bákaly) Vývojové investice (úprava uživatelského rozhraní "Go to Brno", Newsletter) Elektrické kladkostroje (zajištění staveb zastřešených pódií) Elektronické zabezpečení ve skladu v Kníničkách a v kině ART Odbor vnitřnch věcí Pořízení pěti nových vozidel pro vedení města. V roce 2015 skončí nájem stávajících pěti vozidel (čtyř z roku 9 ajednoho z roku 2010) od Brněnských komunikací, a.s. Dotace HZS JmK na spolufinancování nákupu automobilového požárního žebříku s dostupnou výškou minimálně metrů Odbor životního prostředí Správa hřbitovů města Brna, p.o. - transfer na investice Nový elektromobil - ekologické zajištění údržbových a zahradnických prací na UHmB Kamerový systém na ÚHmB - rozšíření o monitoring čestného pohřebiště a rozptylových louček Zoo Brno a stanice zájmových činností, p.o. - transfer na investice Hybridní vozíky - 3 ks Přijímač GNSS - globální navigační satelitní systém (GPS) Veřejná zeleň města Brna, p.o. - transfer na investice NKP Špilberk - Park, 1. etapa dokončení rekonstrukce komunikací a sadových úprav kolem objektu Hlídka 4 Užitkové vozidlo s pohonem na CNG Pařezová fréza - velká Zábrany proti poškození stromů parkujícími vozidly Revitalizace Staré Ponávky - lokalita nad sídlištěm Komárov Odbor městské informatiky Projekt Otevřená města (skupina krajských měst, která by se věnovala možnosti nasazení svobodného softwaru v rámci svých informačních systémů) Odbor dopravy Navýšení výdajů na rekonstrukce komunikací Dohledový systém BKOM - rozšiřování kamerového systému Rozvoj dopravní telematiky v letech projektová dokumentace Projektová příprava - infrastruktura MHD (tramvajová zastávka Jírova) Odbor investiční Projektová příprava - infrastruktura na Ústředním hřbitově (rekonstrukce opěrné zdi, vybudování přístřešku před vstupem do obřadní síně) Strategie rozvoje ZOO - projektová příprava (expozice lvů, paviánů, úprava oplocení Samburu, oplocení areálu ZOO, prostor určený pro separaci odpadů) Projektová příprava - dopravní stavby (komunikace) Janáčkovo kulturní centrum Projektová příprava - sportovní infrastruktura Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Rekonstrukce školských zařízení ( bude rozdělena na květnovém zasedáni ZMB samostatným materiálem Odboru školství, mládeže a tělovýchovy, není promítnuta v součtu požadavků v předkládaném materiálu) Odbor sociální péče - investiční transfery příspěvkovým organizacím DS Nopova - výměna části technologického zařízení plynové kotelny CSS - DSP Podnásepní - bezbariérovost, řešení nevyhovujícího technic. a hygien, stavu CSS - užitkový automobil DS Vychodilova - vakový zvedák pro budovu Vychodilova DS Vychodilova - konvektomat včetně stojanu DS Kociánka - externí elektrický vyvíječ páry DS Kociánka - bariérová pračka s odstřeďováním DS Věstonická - 6 x průmyslová myčka DS Věstonická - parní lis DS Věstonická - dodávkový automobil s úpravou pro vozíčkáře DS Věstonická - 4x automaticky otvírané dveře DS Koniklecová - konvektomat DS Koniklecová -myčka nádobí DS Foltýnova - přístroj Medivak MV6 - lis na objemovou redukci jednorázových plen DS Foltýnova - elektrická zvedací vana /6

6 2. Kapitálové výdaje, navržené k zařazení do rozpočtu roku 2015 z volných zdrojů minulých let Odbor kultury Národní divadlo Brno, p.o. - vybudování samostatného vstupu do kavárny - divadlo Reduta Národní divadlo Brno, p.o. -1. etapa obnovy zvukové aparatury v Mahenově divadle (hrozí havarijní stav) Náhrobek na čestný hrob prof. MUDr. Ladislava Pilky, DrSc, na čestném pohřebišti města Brna Městská policie Brno Pokračování obnovy vozového parku - 8 vozidel Nákup programového vybavení pro skladové hospodářství výstroje a výzbroje Kapitálové výdaje CELKEM Transfery městským částem, navržené k zařazení do rozpočtu roku 2015 z volných zdrojů minulých let Odbor životního prostředí, Odbor investiční, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy v tis. Kč 46 Transfery městským částem na investiční a neinvestiční výdaje - viz rozpis na str Kapitálové výdaje + transfery městským částem CELKEM /6