Praktikum z výkonové elektroniky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Praktikum z výkonové elektroniky"

Transkript

1 UNIVERZITA OBRANY Fakulta vojenských technologií Katedra elektrotechniky S-3708 Praktikum z výkonové elektroniky Autor: Ing. Jan Leuchter, Ph.D. ISBN BRNO 2006

2 Obsah Obsah Předmluva. 1. Úvod do výkonové elektroniky.. 2. Prvky pro výkonovou elektroniku.. 3. Obvody výkonové elektroniky Laboratorní cvičení: Organizace a pokyny k laboratorním cvičením.. 1-LC: Měření základních elektrických vlastností výkonové diody... 2-LC: Měření elektrických vlastností výkonových spínačů (I).. 3-LC: Měření elektrických vlastností výkonových spínačů (II). 4-LC: Vlastnosti neřízených diodových usměrňovačů... 5-LC: Stejnosměrný pohon napájený z řízeného usměrňovače s tyristory 6-LC: Měření na řízených usměrňovačích s IGBT tranzistory a s PWM 7-LC: Měření DC/DC měničů s indukčností a transformátorem.. 8-LC: Měření na DC/DC měničích (střídačích).. 9-LC: Asynchronní motor s měničem frekvence LC: Měření na fotovoltaických zdrojích elektrické energie. Příloha 1: Obsah a osnova předmětu: Výkonové polovodičové měniče. Příloha 2: Popis frekvenčního měniče SIEMENS SIMOVERT. Literatura

3 Předmluva Skriptum Praktikum z výkonové elektroniky je směřováno posluchačům fakulty Vojenských technologií jak pro elektrotechnické obory, tak pro strojní obory. Je určeno jako pomůcka pro laboratorní praktika a k prohloubení samostatného studia v předmětu magisterské nadstavby Výkonové polovodičové měniče a Zdroje elektrické energie zbraňových systémů. Předmětem jsou moderní zapojení polovodičových pulsních měničů, spínané zdroje elektrické energie a dále obvody používané v oblasti elektrických pohonů. Skriptum obsahuje soubor 10-ti laboratorních úloh, které plně pokrývají obsahem i rozsahem požadavky na domácí přípravu posluchačů v souladu s učebním programem. Některé obrázky a částečně i text obrázků je v anglickém jazyce z důvodů pro seznámení se s anglickou terminologií. Z hlediska metodického přístupu ke studiu je třeba zdůraznit specifický rys předmětu, spočívající v encyklopedickém pojetí předmětu se širokým rozsahem fyzikálních teorií a funkčních principů, na nichž jsou současné výkonové polovodičové měniče založeny. S tím souvisí znalost velkého množství druhů součástek, měničů a jejich aplikačních možností, které vzhledem k předchozí průpravě bakalářského studia ne každý student dokáže bez samostatné přípravy v plném rozsahu dostatečně zvládnout. Bezesporu nejlepším motivačním prvkem je zájem průmyslu (českého i zahraničního: Siemens; ABB; Škoda; Aero Vodochody; atd.) o absolventy v oboru Výkonová elektronika. Závěrem se omlouvám za případné chyby, které při zpracování skript vznikly a současně předem děkuji za případné připomínky, které mohou přispět kvalitě zpracování učebních fondů v budoucnosti. Jan Leuchter 3

4 1. Úvod do Výkonové elektroniky Moderní složité systémy, mezi něž lze samozřejmě zařadit soudobé a postupně nasazované zbraňové systémy, jako jsou např. bojová vozidla, letadla, rakety a systémy jejich řízení, systémy řízení palby, systémy protivzdušné obrany, radiolokační a telekomunikační systémy, vyžadují zcela nový přístup k jejich konstruování a výrobě, ale i nové způsoby organizace celého cyklu užití od nasazení do provozu, obsluhy, oprav až po vyřazení z provozu. S tím ovšem souvisí potřeba nového přístupu k přípravě a zaměření specialistů, kteří budou takovou techniku navrhovat, vyrábět, používat a organizovat její provoz. Klasické, dnes již překonané rozdělení na strojní a elektrotechnické specializace, již nestačí. Mohutný technický rozvoj ve většině technických oborů, zejména v elektrotechnice a informační technice vedl postupně ke vzniku nových studijních oborů a specializací. Vznikají různá mezioborová studia ve snaze využít více elektrotechniky, elektroniky a výpočetní techniky v původně strojařských oborech. Obr Výkonová elektronika (Power Electronics) Výkonová elektronika se stává součástí výkonové elektrotechniky (dříve silnoproudé elektrotechniky) a elektroenergetiky. Při značném zjednodušení je možné říci, že právě výkonová elektronika spojuje mechaniku s elektronikou a s řídící technikou, viz obr Obvody výkonové elektroniky umožnily přechod od elektromechanických kontaktních způsobů ovládání a přeměny elektrické energie k bezkontaktním polovodičovým zařízením a systémům, rotační měniče elektrické energie proměnily na statické polovodičové měniče. 4

5 Elektrická energie je nejvýznamnější formou energie, která nalezla již na začátku tohoto století uplatnění v široké oblasti techniky. Užitná hodnota elektrické energie se výrazně zvyšuje s možností měnit její parametry (napětí, proud, kmitočet, fázi, atd). Jeden z prvních měničů byl selenový usměrňovač kolem roku 1880 a sloužil hlavně jako zařízení pro dobíjení telefonních baterií. Kvalitativním pokrokem byl objev rtuťového usměrňovače v roce Ten byl hromadně použit ve dvacátých letech v měnírnách elektrických drah. V roce 1928 byla zahájena výroba rtuťových usměrňovačů v ČKD. Dalším kvalitativním krokem byl objev PN přechodu v roce 1947 využitého pro slaboproudou elektrotechniku. Pro silnoproudou elektrotechniku byly použity výkonové diody a tyristory v roce 1955 a výkonové tranzistory v roce 1964 [1]. V roce 1970 byl realizován výkonový bipolární tranzistor umožňující stavbu stejnosměrných a střídavých měničů s pulsně šířkovou modulací (PWM). Od roku 1980 jsou používány výkonové unipolární tranzistory MOSFET, vypínatelné tyristory GTO a tranzistory s izolovanou bází IGBT (1990). Současná etapa se vyznačuje dalším zvyšováním parametrů výkonových prvků, jednak nástupem nových prvků jako jsou MCT tyristory (MOS Controlled Thyristor), tranzistory SIT (Static Induction Transistor) a tyristor SITh (Static Induction Thyristor). Souběžně s rozvojem součástek docházelo také k vývoji silových zapojení měničů, komutačních obvodů a ochran součástek. S měnícími se parametry a technickými vlastnostmi součástek výkonové elektroniky a z nich vyráběných měničů, došlo k rozšíření využití této techniky i do dalších oblastí. Měniče výkonové elektroniky byly používány v měnírnách elektrické trakce (např. městské hromadné dopravy) a dále byly např. používány stejnosměrné regulační pohony ve válcovnách a na dolech, střídavé pohony byly nasazeny jako regulační pohony čerpadel, kompresorů atd. Blokové schéma základního uspořádání výkonového elektronického systému je na obr Pro úplnost je obr. popsán anglickou terminologií. Systém je složen z vlastní výkonové části (Power Processor) a dále z řídící jednotky (Controller) a zátěže (Load). Výkonovou část tvoří elektromotor a výkonový měnič. Tuto soustavu je nutno řídit a tedy nedílnou součástí je řídící a regulační systém, na jehož vstupy jsou přiváděny jednak žádané hodnoty, jednak skutečné hodnoty ze zpětnovazebních snímačů. Řídící a regulační podsystém je dnes realizován obvykle mikropočítačem s příslušnými přizpůsobovacími obvody, realizovanými A/D a D/A převodníky, obvody programovatelných logických polí a hardwarovými modulátory pro pulsně šířkovou modulaci. Výkonové mikropočítače umožňují i aplikace moderních metod řízení elektrických pohonů, jakými jsou např. optimální řízení, adaptivní řízení, fuzzy logické řízení a neuronové řízení. Systémový pohled na takový systém vyžaduje znalost kinematického a dynamického popisu poháněcího zařízení, musí znát metodiku dimenzování a musí mít znalosti z měničové techniky (prvky, obvodové 5

6 struktury a způsoby řízení měničů jak elektronických, tak i elektromechanických). Musí mít znalosti jak z analogové regulační techniky tak i z digitální včetně regulačních struktur a algoritmů řízení. Nezbytná je znalost snímačů jak elektrických, tak neelektrických veličin, technické diagnostiky a teorie spolehlivosti. MĚNIČ- CONVERTER Power input Power Processor Power output Load Control Signals Controller Measurements Reference Obr Blokové schéma uspořádání výkonového elektronického systému 6

7 2. Prvky pro výkonovou elektroniku Výkonová elektronika má v současné době velké množství aplikací v celém rozsahu výkonů od jednotek wattů pro obvody spotřební elektroniky po megawatty v oblasti distribuce elektrické energie. Na jedné straně je možno ovládat stále větší výkony, na straně druhé jsou realizovány složité výkonové integrované obvody pro náročné a velmi rychlé aplikace pro systémy automatizovaného řízení. Těžiště pokroku je v součástkové základně výkonové elektroniky, která se v současné době rozvíjí rychlým tempem. Kromě neustálého zvyšování parametrů součástek se objevují i nové součástky a především klesá jejich cena. Současný trend výrobců polovodičů pro výkonovou elektroniku je možné shrnou do následujících bodů: nízká cena, snižování cen, vysoká spolehlivost, velké mezní proudy, velká mezní napětí, rychlé spínání (krátká doba sepnutí a vypnutí spínače), nízké ztráty, vysoké kmitočty, integrovatelnost, velikost a objem. Výše uvedené trendy umožňují nové technologie ve výrobě polovodičů, nové polovodičové prvky s velmi výhodnými statickými a dynamickými parametry, kvalitní a levnější materiály. Nejstaršími prvky výkonové elektroniky, dodnes používanými, jsou výkonové diody a tyristory. Pro použití tyristorů ve střídavých měničích byla nutná vnější komutace (vypnutí) přídavnými komutačními obvody, spínací frekvence nepřevyšuje stovky Hz. Nevýhody tyristorů nemožnost vypnutí proudu řídícím impulsem nemá novější typ tyristoru tzv. vypinatelný GTO (Gate Turn Off). Významným přínosem je použití výkonových tranzistorů s pulsní šířkovou modulací a s opakovacím kmitočtem řádově khz. Napětí Tyristory GTO MCT IGBT BT Proud MOS FET Frekvence T Obr Oblasti použití moderních výkonových součástek [1]. 7

8 Prvním typem výkonového tranzistorového spínače byla dvojice bipolárních tranzistorů v tzv. Darlingtonově zapojení s integrovanou diodou. Od počátku osmdesátých let nastává rychlý rozvoj v oblasti výkonových polovodičových součástek řízených elektrickým polem (MOSFET). Dále se prosazují struktury, které jsou založeny na spojení výhod bipolárních součástek a součástek řízených polem, tzv. tranzistory s izolovanou bází (IGBT). Na obr. 2.1 jsou uvedeny oblasti použití moderních výkonových součástek v závislosti na spínaném výkonu, proudu a frekvenci spínání v letech Nejrychlejšími prvky jsou tranzistory MOSFET, ale právě tranzistory řízené polem mají omezení možností spínání malých výkonů. Nejvyšších výkonů dosahují tyristory, ty však umožňují spínání řádově stovky Hz. Tranzistory IGBT jsou nepatrně pomalejší oproti tranzistorům MOSFET. V současné době jsou vyráběny IGBT v rozsahu napětí 600 V < U CEM < 3000 V a pro proudy 2 A < I C < 1000 A při kmitočtech khz. Obr. 2.1 ukazuje důležitost IGBT v stejnosměrných pulsních měničích a střídačích až do výkonů 500 kw. Z výše uvedeného výčtu je zřejmé, že použití pro malé výkony (jednotky, desítky W) jsou používány tranzistory MOSFET, které dosahují nejvyšších rychlostí spínání. Pro výkony v řádech kilowattů jsou používány výhradně prvky IGBT a pro oblasti výkonů megawatů jsou stále používány tyristory nebo nové moderní prvky na stejné bázi jako jsou tyristory. Použití a význam bipolárních tranzistorů ve výkonových aplikacích klesá. Bipolární tranzistory do proudů 10 A jsou plně nahraditelné tranzistory MOSFET. Darlingtonovy dvojice pro proudy nad 15 A jsou nahrazeny tranzistory IGBT. Dále se nevyplatí vyrábět bipolární tranzistory nad závěrné napětí 800 V, neboť významně klesá rychlost ve srovnání s tranzistory IGBT. Požadavky na polovodičové spínací součástky, které na ně kladou aplikace, jsou velmi vysoké a ve své podstatě jsou totožné s vlastnostmi ideálního spínače, který může být charakterizován nulovým odporem v sepnutém stavu, nekonečná proudová zatížitelnost v sepnutém stavu, nekonečný odpor ve vypnutém stavu, nekonečně velká napěťová odolnost proti průrazu ve vypnutém stavu; nulová doba zapnutí a vypnutí. DIODY Dioda, jako výkonová součástka, se začíná objevovat koncem 50 let minulého století. Na obr. 2.2 je uvedena idealizovaná V-A charakteristika. I F D A K + - U F I F I D U F U F a) b) Obr a) Schématická značka diody b) Idealizovaná V-A charakteristika diody 8

9 Připojíme-li na diodu napětí tak, že kladný pól je připojen k P (anodě) a záporný pól k N (katodě), pak dioda propouští proud, říkáme že je sepnuta. Při opačné polaritě napětí je dioda zapojena v závěrném směru. Závislost proudu diody v tomto propustném stavu na napětí mezi anodou a katodou udává propustná větev V-A charakteristiky (forward characteristic), viz obr. 2.3b. I F U F a) b) Obr a) Výkonová dioda SKKE 15 b) Propustná charakteristika diody SKKE 15 [2] Je-li dioda zapojena v propustném směru, je na ni napětí U F (cca 1V) a prochází proud I F (někdy bývá označován jako I D ), který může dosahovat až několik ka podle typu diody. Prahovým napětím U TO (turn-on) označujeme bod na napěťové ose U F, ve kterém se nám protkne aproximovaná V-A charakteristika přímkou s osou U F. Toto napětí je závislé na typu diody a v našem případě diody SKKE 15 je 0.85 V. Z dynamických vlastností diody má prvořadý význam vypnutí diody. Vypnutí diody se velmi často označuje termínem komutace diody. Po poklesu proudu I F diodou k nule, proud diodou nezaniká, nýbrž přechází, se zachováním původní strmosti poklesu, do zpětného směru. Za krátkou dobu (μs) se vodivost ve zpětném směru ztrácí a závěrný proud prudce klesá na svoji normální statickou hodnotu a dioda je schopna udržet závěrné napětí. Doba zotavení se označuje t rr. I F I D t rr t Obr Komutace diody Obr P F(AV) =f (I F(AV) ) diody SKKE [2] 9

10 B Napěťová zatížitelnost je určena především opakovatelným špičkovým závěrným napětím U RRM (reverse repetitive). Je to nejvyšší přípustná hodnota závěrného napětí, které se na diodě může opakovat. Dále se někdy u diod udává neopakovatelné špičkové napětí U RSM, které se na diodě může objevit, aniž by byla ohrožena, jen jednorázově. Proudová přetížitelnost se udává velikostí neopakovatelného špičkového proudu I FSM (surge), který závisí na době přetížení a na počáteční hodnotě. Pro přetížení trvající do 10 ms se přetížitelnost udává tzv. mezním přetěžovacím intervalem I 2 t. Přetěžovací proud musí vyhovovat podmínce 10ms 2 2 I dt < I t. 0 F Z údajů o proudové přetížitelnosti se vychází při návrhu jištění. U diod vznikají ztráty průchodem propustného proudu, dále jsou na diodě ztráty spínací a ztráty vypínací. Výrobci udávají ve svých katalozích grafické závislosti P F(AV) =f (I F(AV) ) pro sinusový a obdélníkový průběh diodou. Typický průběh je uveden na obr Jednotlivé křivky odpovídají různým časovým intervalům vedení součástky. Je vidět, že ztráty od propustného proudu jsou závislé na velikosti i tvaru proudu. Setkáváme se s následujícími typy diod: a) usměrňovací diody pro průmyslové kmitočty; b) rychlé a tzv. kmitočtové diody (až tisíce Hz); c) Schotkyho usměrňovací diody s nízkým propustným napětím U TO okolo 0.3 V. Vyrábí se s blokovacím napětím jen do 100 V; d) vysokonapěťové diody, které se vyznačují napěťovou přetížitelností U RRM vyšší než 1600 V. TRANZISTORY Ve výkonové elektronice se tranzistory používají jen jako spínače. Jejich zapnutí a vypnutí je ovladatelné prostřednictvím hradla u unipolárních a bipolárních tranzistorů s izolovaným hradlem nebo pomocí báze u bipolárních tranzistorů. BIPOLÁRNÍ TRANZISTOR (BJT) Jak již bylo v úvodu kapitoly 2 uvedeno, význam bipolárních tranzistorů ve výkonových aplikacích velmi klesá. Pro spínací účely se používají obě varianty bipolárního tranzistoru NPN i PNP. Pro tranzistor NPN platí, je-li při nulovém proudu báze I B přiloženo mezi elektrody kolektror a emitor kladné napětí UCE, zůstává také proud kolektoru I C nulový, 10

11 B neboť kolektorový přechod je záporně polarizován. Jestliže se ale připojí mezi elektrody báze emitor kladné napětí U BE, dojde k propustné polarizaci emitorového přechodu, začne jím procházet proud I BB, tím se zaplaví volnými nosiči náboje kolektorový přechod a tranzistorem začne procházet kladný proud I C. Závislost vstupních veličin I B =f B (UBE) vyjadřuje vstupní charakteristika tranzistoru a má podobný tvar jako propustná charakteristika diody, a tedy vstupní odpor tranzistoru je malý (0.1 až 10 kω). Výstupní charakteristika BJT vyjadřuje vzájemný vztah výstupních veličin I C a U CE při konstantních hodnotách budicího proudu I B. ii C ZAP VYP U CE a) b) Obr a) Idealizovaná charakteristika sepnutí b) V-A výstupní charakteristika BJT Leží-li pracovní bod výstupní charakteristiky BJT v závěrné oblasti pro I B =0, je tranzistor vypnut. Tranzistorem a zátěží v tomto stavu prochází jen zanedbatelně malý tzv. zbytkový proud kolektoru. Leží-li pracovní bod v oblasti nasycení, je tranzistor zapnut a tranzistorem prochází kolektorový proud a je na něm malé napětí UCESAT, kterému říkáme zbytkové nebo také saturační. Činitel proudového zesílení je definován parametrem ic h21e =, UCE = konst.. i B Tento činitel proudového zesílení je u bipolárních výkonových tranzistorů zpravidla velmi malý (5 až 10) a tak se používá tzv. kaskádní (Darlingtonovo) spojení tranzistorů za účelem zvýšení činitele proudového zesílení (až 100), viz obr Nevýhodou kaskádního spojení tranzistorů je podstatné zvýšení zbytkového saturačního napětí U CESAT (cca 2 V) a delší doby vypnutí tranzistoru (cca 15 μs). I C C I C C B Ii B B Ii B U CE E U CE Obr Kaskádní Darlingtonovo spojení tranzistorů E 11

12 Dynamické vlastnosti jsou dány přechodnými jevy při spínání. Typické průběhy U CE a proudy I C jsou uvedeny na obr. 2.8 pro případ odporové zátěže. Při zapínání je vždy reakce na nárust proudu i B B zpožděna o tzv. dobu zpoždění td (d delay). Tato doba, spolu s dobou nárustu t r (r rise) určují dobu zapnutí. Při vypínání je reakce na pokles proudu i BB zpožděna o tzv. dobu přesahu t s (s storage). Tato doba, spolu s dobou poklesu t f (f fall) určují dobu vypínání. Průběhy na obr. 2.9 jsou při spínání odporové zátěže, kde dochází při zapnutí nebo vypnutí přechodu pracovního bodu po přímce. Při spínání zátěže obsahující indukčnost se trajektorie pohybu pracovního bodu při zapnutí nebezpečně přibližuje mezi průrazu tranzistoru, viz obr Při spínání do indukční zátěže bývá vhodné zátěž překlenout tzv. nulovou diodou, přes kterou bude doznívat proud zátěže po vypnutí tranzistoru. I B I C U CE I C t U CE t ZAP obvykle do 1us t VYP t obvykle do 10us Obr Zapínací a vypínací doba bipolárního tranzistoru do odporové zátěže Obr Spínání bipolárního tranzistoru při odporové zátěži a při indukční zátěži Doporučení: POZOR NA INDUKČNÍ ZÁTĚŽ VE SPÍNANÝCH OBVODECH VÝKONOVÉ ELEKTRONIKY. INDUKČNOST MŮŽE TVOŘIT I REZISTOR (drátový, vinutý). 12

13 Napěťová přetížitelnost se udává největší přípustnou hodnotou U CEO. V současné době jsou na trhu již bipolární tranzistory s hodnotami okolo 1200 V. Sériové řazení tranzistorů se nedoporučuje. Proudová přetížitelnost je v katalozích běžně dána maximálním přípustným trvalým proudem I C tranzistoru a dále se často udává tzv. špičková hodnota proudu kolektoru I CM doplněna údajem t p (např. proud I CM po dobu 10 ms). VÝKONOVÉ UNIPOLÁRNÍ TRANZISTORY Unipolární tranzistory jsou často označovány názvem FET (Field Effect Tranzistor), neboli tranzistor řízený polem. Elektrické pole je vytvářeno napětím přivedeným na řídicí elektrodu G (gate). Unipolární tranzistor má další elektrody označováné S (source) a D (drain). Unipolární tranzistory jsou děleny podle technologie výroby na dvě skupiny: - tranzistory s přechodovým hradlem J FET (Junction FET); - tranzistory s izolovaným hradlem IG FET (Insulated gate FET). Tranzistory J FET se vyznačují velkým vstupním odporem (až Ω) a tedy tranzistor je řiditelný již zanedbatelně malým proudem, respektive jen intenzitou elektrického pole. J FET s kanálem P se z technologických důvodů neprosadil a je tedy používán výhradně s kanálem N. Jako výkonové tranzistory však do průmyslu nepronikly. Více se používají tranzistory IG FET nebo-li tzv. MOS FET (metal oxid semiconductors). S izolační vrstvou hradla je možné dosáhnou vysokých vstupních odporů až Ω. Rozeznáváme dva typy a to tranzistory MOS FET s indukovaným kanálem (obohacovací typ) a s vodivým kanálem (ochuzovací typ). Výkonové tranzistory IG FET jsou vesměs obohacovacího typu. Jednou z nejvýkonějších variant IG FET jsou tzv. HEX FET od firmy International Rectifier, Dosažitelné maximální napětí mezi kolektorem a emitorem bývá až 1000 V a proud 200 A (NE SOUČASNĚ). Mezní kmitočet bývá až do 10 MHz. V současné době patří MOS FET mezi nejrozšířenější součástky v oblasti nízkých výkonů do jednotek kw. I D I D U DS a) b) Obr Statické charkteristiky MOS FET SKM 121 [2] a) Výstupní b) Převodní U GS 13

14 Princip spínání je založen na následujícím principu. Je-li napětí mezi elektrodou D a S větší jak 0 a napětí mezi elektrodami G a S rovno 0, nemůže strukturou procházet proud, neboť je mu v cestě závěrně polarizován PN přechod. Začne-li se postupně zvětšovat napětí U GS do kladných hodnot, začínají se vytvářet vodivé kanály. Když dosáhne U GS tzv. prahového napětí, které bývá 0.25 až 5 V, jsou tyto kanály ve stavu, který umožňuje průchod proudu mezi elektrodami D a S. S dalším nárůstem napětí U GS se kanály rozšiřují a při stejném napětí U DS umožňují průchod většího proudu. Na obr jsou uvedeny statické VA charakteristiky MOS FET tranzitoru SKM 121 firmy SEMIKRON. Napětí na sepnutém tranzistoru ovlivňuje parametr R DS(on), které vyjadřuje ekvivalentní odpor v sepnutém stavu. U součástek na nižší napětí bývá tato hodnota 0.1 Ω a s nárůstem napěťové zatížitelnosti se tato hodnota zvyšuje až na 1 Ω. Např. na odporu 1 Ω vzniká průtokem proudu 5 A úbytek 5 V, nebo-li ztráta 25 W. Odpovídající bipolární tranzistor má úbytek pouze asi 1 V, nebo-li ztrátu pouze 5 W! Dynamické vlastnosti MOS FET jsou ukázány na obr. 2.11a, kde jsou uvedeny napěťové poměry při spínání odporové zátěže. Z obrázku je patrné jak jsou definovány zapínací t ZAP a vypínací doby t VYP tranzistoru a ostatní doby jako např. doba zpoždění zapnutí t d(zap), doba nárustu t r atd. V souvislosti s dynamickými vlastnostmi je třeba upozornit na poměrně velké parazitní kapacity C GS, C GD (tzv. Millerova kapacita) a dále kapacita C DS, které jsou dány strukturou IG FETu, viz obr. 2.11b. U GS U GS(th) D C R2 epi U DS G R1 G C0 C GD CC2 DS C1 C GS t d(zap) t r t ZAP t VYP a) b) Obr a) Napěťové poměry při spínání a vypínání tranzistoru MOS FET [1] b) Kapacity Při zapínání tranzistoru se napřed nabíjí vstupní kapacita. Chvíli trvá, než napětí na ní dosáhne prahového maxima U GS(TH) (th..threshold voltage). Teprve při něm se tranzistor začne otvírat. Tyto kapacity určuji společně s výstupním odporem budícího generátoru spínací doby tranzistoru. Ke katalogovým údajům charakterizující dynamické parametry patří S E 14

15 vstupní kapacita tranzistoru C iss a dále jsou uváděny běžně grafické závislosti jednotlivých kapacit na napětí U DS. Všechny tři kapacity jsou teplotně nezávislé a spínací vlastnosti výkonových MOS FET právě ovlivňuje napěťová závislost. V praxi se výkonový MOS FET obvykle budí budičem (driverem) s určitým výstupním odporem. Budicí obvod také zajišťuje galvanické oddělení řídicího signálu od výkonového obvodu. Galvanické oddělení je řešeno zpravidla optočleny. Funkční blokové zapojení budiče firmy FUJI je na obr C +Ucc 1 2 AMP R0 Q1 Q2 D3 G E -UCC Rg Obr Funkční blokové zapojení budiče FUJI EXB840 [4] a jeho fotografie Napěťová přetížitelnost se udává největší přípustnou velikostí U DS. Ta dosahuje reálných hodnot maximálně 200 V. S rostoucím napětím U DS výrazně klesá proudová zatížitelnost. Proudová přetížitelnost se pak udává maximálním trvalým proudem I D, který je v katalogu doplňován příslušnou teplotou pouzdra T C a příslušným napětím U GS. Přípustné špičkové hodnoty impulsního charakteru jsou dány proudem I DM. Výkonové tranzistory MOS FET se chovají při opačné polarizaci napětí U DS jako propustná usměrňovací dioda. To je důsledkem architektury výkonového MOS FET. Proudové zatížení diody bývá obdobné jako zatížení vlastního tranzistoru. Čistě teoreticky by mohl být výkonový MOS FET s integrovanou diodou velmi výhodný při spínání induktivní zátěže, viz kapitola 2 kde byl popisován horní a dolní spínač s nulovou diodou. Ale integrovaná dioda je příliš pomalá (cca 1 μs) a proto je vhodná jen podmíněně. Pro napětí U DS do 50 V lze tuto diodu využívat a pro vyšší napětí jen podmínečně. Pro rychlé aplikace je třeba použít vnější diodu, obvykle Schotkyho. Podařilo se vestavěnou diodu urychlit až na 0.3 μs (epitaxial fast recovery diode), kde obchodní název např. u Siemensu je FRED FET. Existuje další kategorie MOS FET tranzistorů, tzv. inteligentní výkonové tranzistory. Jsou zpravidla označovány SMART-FET, SMARTPOWER-tranzistor, SMART-MOS, ale i jinak. Jedná se o tranzistory, ketré obsahují v pouzdře jak výkonovou část MOS, tak i logické obvody MOS a řídící systémy s inteligentními periferiemi. Přídavné obvody zpravidla plní funkci ochranou, omezují záporné napěťové špičky při spínání induktivní zátěže, 15

16 ochranu vstupů proti poškození elektrostaickým nábojem, kompatibilitu vstupů s logickými obvody CMOS a TTL a zpětné hlášení stavů. Dále existují výkonové tranzistory opatřený snímačem proudu za účelem ochrany proti proudovému přetížení. Takové tranzistory jsou označovány SENSFET (Motorola), HEXSENS (International Rectifiers) nebo MirrorFET (IXYS). Při použití čidla proudu je možné přímo na čipu realizovat ochranu proti proudovému přetížení. Zopakujme, že velkou předností IG FET je vysoká vstupní impedance, vysoké výkonové zesílení, dobré kmitočtové vlastnosti, napěťové řízení a ve srovnání s bipolárními tranzistory také vysoká teplotní stabilita i při velkých proudech. Další nespornou výhodou jsou i malé řídící výkony. Nevýhodou je větší zbytkové napětí. Další nevýhodou součástek MOS FET je, že hradlo je vytvořeno na tenké vrstvě izolantu a tranzistory jsou citlivé vůči elektrostatickému náboji. Napětí U GS nesmi překročit maximální hodnotu danou výrobcem, nebo hrozí že dojde k průrazu vrstvy izolujicí hradlo a dráha G-S a nebo G-D budou více nebo méně vodivé. Před zaletováním součástky je účelné spojit vývody součástky navzájem hliníkovou folií nebo měděným drátkem a zkrat odstranit až po zaletování součástky do plošného spoje, viz obr Obr Ochrana MOS struktury proti zničení elektrostatickým výbojem BIPOLÁRNÍ TRANZISTORY S IZOLOVANÝM HRADLEM (IGBT) Označují se zkratkami Bi MOS (bipolar metal oxid semiconductors) nebo častěji IGBT (insulate gate bipolar transistors). Bipolární tranzistory s izolovaným hradlem kombinují výhodné vlastniti MOS FET (vysoká vstupní impedance, vysoké výkonové zesílení, dobré kmitočtové vlastnosti, napěťové řízení, teplotní stabilita) a bipolárních tranzistorů (vyšší proudová zatížitelnost). IGBT jsou používány v oblasti napětí U CE nad 600 V a jsou řízeny polem jako tranzistory MOS FET. Tranzistory MOS FET mají v této oblasti napětí U CE nad 600 V již příliš vysoký odpor a řazení tranzistorů paralelně je cenově nevýhodné. 16

17 Jsou používány dvě struktury NPT IGBT (non punch through) a PT IGBT (punch through). Hlavní rozdíly mezi NPT IGBT a PT IGBT jsou v teplotní závislosti energetických ztrát při vypínání a v propustném stavu. U PT IGBT ztráty při vypínání s teplotou rostou a v propustném stavu klesají. U NPT IGBT sice ztráty v propustném stavu s teplotou rostou, ale při vypínání zůstávají téměř stálé. Dnes jsou laboratorně připraveny součástky až s průrazným napětím 3600 V a pro proudy až 2000 A. Základní principiální zapojení IGBT tranzistoru je možné znázornit náhradním zapojením, které je uvedeno na obr C G MOSFET BT-PNP IGBT E Obr Náhradní schéma IGBT tranzistoru a fotografie IGBT modulu firmy SEMIKRON Proudová a napěťová zatížitelnost je určena bipolární částí a řiditelnost je dána unipolární částí IGBT tranzistoru. Na obr je uvedena výstupní a převodní charakteristika IGBT tranzistoru SKM 300 GA 123 D firmy SEMIKRON. Tranzistor je určen pro maximální napětí U CE 1200 V a proud I C 300 A. Z převodní charakteristiky tranzistoru z obr. 2.15b je možné odečíst zbytkové napětí U GE od 4.5 do 6.5 V. Další parametry jsou uvedeny katalogovým listem na obr a) b) Obr Statické charakteristiky IGBT SKM 30 GA 123 D [2] a) Výstupní b) Převodní 17

18 Obr Katalogový list IGBT tranzistoru SKM 300 GA 123 D firmy SEMIKRON [2] Dynamické vlastnosti jsou dány podobně jako u tranzistoru MOS FET, ale doby vypínání a zapínání jsou nepatrně větší. Podobně jako u MOS FET se zde projevují poměrně velké vstupní kapacity tranzistorů, které je nutné respektovat vhodnou volbou R G a použitím budičů tranzistorů (driverů) jako u tranzistorů MOS FET. Proudová a napěťová zatížitelnost je dána bipolární částí IGBT a je charakterizována stejně jako u bipolárních tranzistorů. Součástky s proudovou zatížitelností nad 100 A jsou zpravidla vyráběny jen s integrovanou antiparalelní diodou. Zbytkové napětí IGBT je menší než u MOS FET transistorů, ale není menší než 1 V. TYRISTORY Základem tyristoru je čtyřvrstvá struktura se třemi PN přechody. Funkce tyristoru je taková, že čtyřvrstvá struktura nepropustí proud při připojení záporného napětí na anodu a tyristor se nachází v tzv. závěrném stavu. Tyristor zadržuje proud i při připojení kladného napětí na anodu a přechod je polarizován ve vypnutém, tzv. blokovacím stavu. Zrušit blokovací stav je možné přivedením kladného napětí (nebo jen impulsu) do obvodu řídicí elektrody G. Vlivem toho dojde k otevření a tedy zapnutí tyristoru. V zapnutém stavu se tyristor tedy chová jako polovodičová dioda. Průběh V-A charakteristiky tyristoru je uveden na obr Hodnota napětí U BR vyjadřuje závěrné napětí, při kterém proud převyšuje stanovenou hodnotu. Propustná větev nebo též propustná charakteristika má stejný tvar jako propustná charakteristika diody a tedy analogicky jsou zde definovány parametry jako: diferenciální propustný odpor r T a prahové napětí U TO. Určitá odchylka je v oblasti začátku propustné charakteristiky tyristoru až od hodnoty tzv. vratného proudu, při kterém se tyristor udrží v propustném stavu. Pod tuto hodnotu je tyristor ve stavu vypnutém. Bod U BO (break 18

19 over) označuje spínací napětí tyristoru při kterém nedochází k průrazu, ale k zapnutí tyristoru od napětí při I G =0. Zapínaní tyristoru při I G =0 není doporučováno. Dynamické vlastnosti tyristoru jsou podstatně horší než u tranzistorů a tyristory se používají výhradně pro vysokovýkonové obvody s proudy 300 A a více s maximální spínací frekvencí do 400 Hz. Z dynamických parametrů je nejtypičtější vypínací doba tyristoru, která bývá 100 až 300 μs podle výkonu. Zapnutí tyristoru proběhne, pokuď je na tyristoru přiloženo napětí v blokovacím směru a na řídící elektrodu tyristoru je přiveden velký řídící impuls. Vypnutí tyristoru je možné provést jen prostřednictvím vnějšího obvodu, připojeného k anodě a katodě. Vypínací proces u tyristorů je podobný jako u diod. Proud tyristoru musí klesnout k nule, na tyristor musí být přivedeno závěrné napětí po dobu vypínání. U B0 U BR U T0 U T, U D a) b) Obr a) Statické výstupní charkteristiky tyristoru [3] b) Propustná větev V-A charakteristiky tyristoru SKET 330/12 (Semikron) [2] Napěťová zatížitelnost, podobně jako u diod, je určena opakovatelným špičkovým napětím. Závěrná oblast je dána závěrným napětím U RRM a blokovací napětím U DRM. Proudová zatížitelnost se udává střední hodnotou zatěžovacího proudu složeného z kladných půlvln sinusového průběhu 50 Hz při chlazení takovém, aby teplota pouzdra nepřevýšila velikost T C. Proudová přetížitelnost se u tyristorů udává přetěžovacím proudem I TSM a dále přetěžovacím intervalem I 2 t jako u diod. Existují speciální typy tyristorů se zvláštními vlastnostmi a parametry. - vysokonapěťové tyristory se špičkovým opakovatelným napětím nad 1800 V; - rychlé tyristory, které se vyznačují krátkou dobou vypínání a zapínání (menší než 100 us) a lze je používat do kmitočtů až 3kHz; - frekvenční tyristory jsou používány ve smyslu velmi rychlých tyristorů s vypínací dobou pod 60 us a tedy pro kmitočty do 10 khz; 19

20 - tyristory GATT jsou velmi rychlé tyristory vybavené dalším hradlem, kterým se zkrátí vypínací doba až na polovinu a pracovní oblast kmitočtů je do 15 khz; - asymetrické tyristory s malou napěťovou přetížitelností do desítek voltů, ale s menší vypínací dobou a u tyristorů nižších proudových parametrů do 40 khz; - fototyristory, které umožňují zapínání světelným zářením a snadné galvanické oddělení zdroje řídících impulsů a výkonového obvodu; - vypínací tyristory GTO. VYPÍNACÍ TYRISTOR (GTO) Vypínací tyristor označovaný jako GTO (Gate Turn Off) je tyristor, který lze nejen zapnout, ale i vypnout proudem do řídicí elektrody. Tedy umožňuje přechod z propustného stavu do blokovacího prostřednictvím řídícího signálu. To přináší veliké výhody, neboť pro klasický tyristor je nutné vytvářet poměrně složité vypínací komutační obvody, které zajistí spolehlivé vypnutí tyristoru. Vypínací vlastnost je charakterizována hodnotou I TQRM opakovatelnou hodnotou vypínacího proudu. Dynamika je závislá na amplitudě záporného řídícího proudu I GR a strmosti růstu tohoto proudu. Technologicky představuje tyristor GTO velmi náročnou součástku integrující ve své struktuře stovky paralelně zapojených malých tyristorových elementů. Tím, že lze tyristor GTO vypnout, je přínosem pro výkonové pulzní usměrňovače a střídače. To umožňuje dosáhnout vyšších účinností a hlavně zjednodušení měničů v trakčních aplikacích průmyslových pohonů. Jsou používány např. ve stejnosměrném pohonu tramvají či ve frekvenčních měničích na vysoká napětí velkých výkonů (jednotky MW). ZPĚTNĚ PROPUSTNÝ TYRISTOR (RCT) Dalším moderním tyristorem je tzv. zpětně propustný tyristor, označovaný jako RCT (reverse conductive thyristor). Zde je integrován asymetrický tyristor a rychlá dioda do jedné součástky. RCT tyristory se používají tam, kde je třeba používat antiparalelně spojený tyristor a diodu. Výhodou je že se odstraní nežádoucí vliv indukčností propojů diskrétních součástek, což je příznivé pro vypínací proces tyristoru. TYRISTORY MCT Perspektivním prvkem pro trakční pohony je MCT (MOS controlled thyristor) s integrovanou řídicí elektrodou. Lze jej již vypnout řídicím napětím. MCT mají vyšší spínací rychlosti a nižší ztráty než tyristory GTO. Jde o tyristor, který spíná jako tranzistory MOSFET a vede jako tyristor GTO s vypínací schopností v rozmezí 2 μs. 20