Zadávací dokumentace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zadávací dokumentace"

Transkript

1 Zadávací dokumentace Otevřené řízení: Nákup 1 kusu mobilní laboratoře Čl. I. Identifikace zadavatele Název zadavatele: Česká republika - Generální ředitelství cel IČO zadavatele: DIČO zadavatele CZ Kontaktní adresa zadavatele: Budějovická 7, Praha 4 Čl. II. Vymezení předmětu veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 kusu mobilní laboratoře. Vozidlo musí splňovat požadavky platných právních předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR. Specifikace mobilní laboratoře je uvedena v Příloze č.1 k této zadávací dokumentaci. Čl. III. Předložení nabídky (1) Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Jednu nabídku může podat i více dodavatelů společně ( 69 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )). (2) Nabídky se podávají pouze písemně v listinné podobě, opatřené podpisem statutárního orgánu uchazeče nebo uchazečem, je-li fyzickou osobou, ve dvou vyhotoveních (1x originál a 1x kopie) vložených v jedné uzavřené obálce, opatřené na přelepu razítkem, příp. podpisem uchazeče, je-li fyzickou osobou, nebo jeho statutárního orgánu, je-li právnickou osobou, na přední straně označené Veřejná zakázka Nákup 1 kusu mobilní laboratoře - NEOTEVÍRAT SO 090 Veřejných zakázek. Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče. (3) Nabídka bude doručena doporučeně poštou, nebo předána osobně v podatelně v sídle zadavatele: Generální ředitelství cel, Budějovická 7, PRAHA 4, nejpozději do 10:00 hodin dne:

2 (4) Uchazeči nenáleží žádná úhrada nákladů, které vynaložil na účast v této veřejné zakázce. (5) Jednotlivé listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou a budou pevně svázané tak, aby nemohlo dojít k neoprávněné manipulaci. (6) Zadavatel požaduje, aby současně s nabídkou předložil uchazeč vyplněný a podepsaný návrh kupní smlouvy (Příloha č. 3 k zadávací dokumentaci) a krycí list nabídky (Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci), oboje podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. (7) Povinnou součástí nabídky je podle 68 odst. 3 zákona rovněž: a) Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, b) Má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek, c) Prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 143/2001 Sb.) v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. (8) Uchazeč předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku podle 50 odst. 1 písm. c) zákona. Čl. IV. Platební podmínky Platební podmínky jsou uvedené v Čl. II. návrhu kupní smlouvy (Příloha č. 3 k zadávací dokumentaci). Čl. V. Termín a místo plnění (1) Termín plnění je uveden v Čl. III. návrhu kupní smlouvy (Příloha č. 3 k zadávací dokumentaci). (2) Místo plnění je uvedeno v Čl. III. návrhu kupní smlouvy (Příloha č. 3 k zadávací dokumentaci). Čl. VI. Požadavek na splnění kvalifikačních předpokladů (1) V nabídce uchazeč doloží kopie dokladů prokazujících splnění: základních kvalifikačních předpokladů podle 53 odst. 1 zákona ( 57 odst. 2 zákona za podmínek podle 52 odst. 1 zákona).

3 profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 zákona, tj.: a) podle 54 písm. a) zákona: výpis z obchodního rejstříku nebo výpis z jiné obdobné evidence; b) podle 54 písm. b) zákona: oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (zejm. doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění); (2) Před uzavřením smlouvy bude zadavatel požadovat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů prokazujících splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů ( 57 odst. 1 zákona). (3) Podle 57 odst. 2 zákona nesmí být doklady, jimiž se prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku starší 90 ke dni podání nabídky. Čl. VII. Požadavky na zpracování nabídky (1) Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady spojené s plněním této veřejné zakázky a bude uvedena v následujícím členění: Cena za 1ks mobilní laboratoře v Kč bez DPH Cena za 1ks mobilní laboratoře v Kč s DPH Nabídková cena je cenou konečnou, platnou po celou dodávku a bude uchazečem stanovena jako cena nejvýše přípustná (mimo případné úpravy vyvolané změnou sazby DPH či jiných ujednání, která musí být uvedena ve smluvním vztahu k plnění předmětu veřejné zakázky). Nabídková cena nesmí přesáhnout předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, která byla zadavatelem stanovena ve výši ,- Kč bez DPH. Přesažení předpokládané hodnoty veřejné zakázky je nesplněním zadávacích podmínek. (2) Nabídka musí obsahovat vyplněné tabulky uvedené v Příloze č. 1 a tabulky uvedené v Příloze č. 2 k této zadávací dokumentaci. (3) Nabídka včetně dalších dokladů požadovaných zákonem a zadavatelem musí být předložena v českém jazyce nebo úředně ověřeném překladu do českého jazyka. Překlad se nepožaduje v případě slovenského jazyka. (4) Součástí nabídky musí být technická dokumentace (např. katalogy, brožury, manuály) s uvedením detailního popisu typu, rozměrů, technických parametrů a charakteristik tak, aby bylo možné ověřit shodu nabízených položek s požadovanými technickými

4 specifikacemi. Zvláště je nutné dodat schéma nástavby/vestavby laboratoře, odběrového zařízení a dalšího příslušenství ve vozidle. Technická kritéria a specifikace pro jednotlivé položky jsou minimálními požadavky dodavatel může nabídnout zařízení s lepšími kritérii/specifikacemi. Čl. VIII. Kritérium hodnocení nabídek (1) Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena. (2)Nedodržení podmínek požadovaných v zadávací dokumentaci včetně podmínek uvedených v technické specifikaci tvořící Přílohu č. k zadávací dokumentaci je nesplněním zadávacích podmínek ( 76 zákona). Čl. IX. Další podmínky a práva zadavatele (1) Zadavatel vylučuje varianty nabídky. (2) Uchazeč je vázán nabídkou 90 dnů od uplynutí lhůty pro podání nabídek. Zadávací lhůta podle 43 zákona začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům, s nimiž může zadavatel v souladu se zákonem uzavřít smlouvu, do doby uzavření smlouvy podle 82 odst. 3 nebo do zrušení zadávacího řízení. (3) Zadavatel si vyhrazuje právo prověřovat vlastnosti a kvalitu předmětu plnění. (4) Uchazeč je povinen poskytnout bankovní záruku za podmínek uvedených v Čl. VI. kupní smlouvy. (5) V případě, že předmět plnění (technické řešení) bude požívat ochrany podle právních předpisů upravujících duševní vlastnictví, uplatní se ustanovení Čl. V. kupní smlouvy. Instalovaný software musí být dodán včetně licencí, návodů na obsluhu a instalační zálohy. Software a PC musí být kompatibilní s daným zkušebním zařízením a musí být kompletován s veškerým nezbytným příslušenstvím (komunikační karty, propojovací kabely) atd. tak, aby byl umožněn provoz připojeného zkušebního zařízení a jeho příslušenství, sběr, zpracování a ukládání dat, tvorba záznamu, automatická validace, kalibrace a justování. Software musí minimálně obsahovat: čas

5 vytvoření datového souboru měření, použitou metodu, identifikaci operátora, číslo vzorku a možnost vytištění záznamu. Minimální požadovaná konfigurace PC je následující: Notebook: procesor Intel i3, operační paměť 4GB, úhlopříčka displeje: 14, COM port, USB 3.0, síťové karty: LAN 100/1000, WLAN, dokovací konektor, SSD disk 256 GB, numerická klávesnice, myš; Licence Microsoft Windows 7, 32bit, CZ nebo vyšší; (6) Záruční lhůta všech dodaných zařízení, přístrojů a jejich příslušenství musí být min. 2 roky od data přejímky (pokud není stanoveno ve specifických požadavcích jinak). Během záruční lhůty jsou náklady za servis, údržbu a poškozené náhradní díly v ceně dodaného zařízení. (7) Uchazeč fakultativně uvede nabídku havarijního pojištění vozu a nástavby/vestavby včetně přístrojů a vybavení po dobu záruky a nabídku pozáručního servisu pro vozidlo, nástavbu/vestavbu a všechny její součásti, odběrové zařízení a všechny přístroje a jejich příslušenství. Tato fakultativní součást nabídky nemá vliv na nabídkovou cenu a není předmětem posouzení a hodnocení nabídek. Čl. X. Dodatečné informace (1) Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám za podmínek 49 odst. 1 zákona. (2) Žádost musí být písemná (lze též v elektronické podobě ová adresa: s náležitostmi podle 5 vyhlášky č. 329/2006 Sb., v platném znění, kterou se stanoví bližší požadavky na elektronické prostředky, elektronické nástroje a elektronické úkony při zadávání veřejných zakázek). Čl. XI. Otevírání obálek (1) Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne: v 10:00 hodin v budově Generálního ředitelství cel, Budějovická 7, Praha 4. (2) Účastníci se zapisují do Listiny účastníků otvírání obálek, zástupci uchazeče se prokazují pověřením od uchazeče (např. plnou mocí od statutárního orgánu). Čl. XII.

6 Subdodavatelé (1) Zadavatel požaduje, aby uchazeč ve své nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, a aby uvedl identifikační údaje každého subdodavatele včetně předpokládaného podílu na plnění veřejné zakázky. (2) Uchazeč musí zajistit, že nabídka bude obsahovat svolení (případného) subdodavatele, kde subdodavatel vyjadřuje svůj souhlas s tím, že bude jako subdodavatel uchazeče vystupovat.