VOŘENÍ SLOV POMOCÍ PŘEDPON A PŘÍPON, SLOVA S PŘEDPONAMI VY-, VÝ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VOŘENÍ SLOV POMOCÍ PŘEDPON A PŘÍPON, SLOVA S PŘEDPONAMI VY-, VÝ"

Transkript

1 I. lekce TVOŘENÍ SLOV POMOCÍ PŘEDPON A PŘÍPON, SLOVA S PŘEDPONAMI VY-, VÝ Učivu o vyjmenovaných slovech musí předcházet učivo o tvoření slov pomocí předpon a přípon. Je-li toto učivo zanedbáno, žáci mají následně problémy s uvědoměním si příbuznosti slov, neuvědomí si rozdílnost v pojmech příbuzné slovo a tvar slova. Následně jim činí velké potíže rozpoznat příbuznost slov vyjmenovaných. Doporučuji věnovat tomuto učivu více času, využít nejrůznějších didaktických her a činností, učivo vhodně emotivně motivovat využít chápání slova příbuznost jako vztahu v rodině. Cílem není naučit děti poznávat, rozlišovat a pojmenovávat morfémy slova. Veškeré snažení musí směřovat k vytvoření představ dětí o slovu jako nositeli přesného významu, a to jak lexikálního tak gramatického. Děti vedeme k uvědomění si, že slovo není pouze náhodný shluk písmen, ale že pro jeho vznik existují přesná pravidla. Cíl:Naučit děti chápat tvoření slov pomocí předpon a přípon. Naučit je poznávat kořen, předponu a příponové části slov. Naučit je chápat lexikální a gramatické souvislosti mezi slovy příbuznými. 1. část motivační Motivace: Moje rodina mí příbuzní. Před zahájením této části je nutné zadat domácí úkol (alespoň týden dopředu), aby děti vyhledaly fotografie, zachycující co největší počet jejich přímých příbuzných, zjistily o těchto fotografiích co nejvíce údajů jména vyfotografovaných, data jejich narození, příp. úmrtí,jejich bydliště, přibližné datum vzniku fotografie, při jaké příležitosti byla fotografie pořízena apod. 1. Rodinné album výstavka s popisky k fotografiím (kdo je na fotografii, při jaké příležitosti vznikla, rok, příp.datum vzniku, věk vyfotografovaných) děti mohou připevňovat fotografie na výkres A3 pomocí samolepící pryže. 2. Řazení fotografií podle data vzniku (přibližně) využití dat v matematice (porovnávání letopočtů, sčítání roků vyfotografovaných osob, porovnávání jejich věku apod.) 3. Strom života naší rodiny a)domácí příprava (zapisování jmen a dat narození (příp. smrti) rodičů, prarodičů, případně praprarodičů b)výtvarné zpracování ve škole : kořeny znázorňují prarodiče,kmen rodiče, nižší větve sourozence rodičů- tety a strýce, vyšší větve děti (děti vpisují do jednotlivých částí jména a data, mohou kreslit i jejich podobenky ). c)prezentace vlastní práce žáků - Kdo a proč tvoří můj strom života? - vzájemné porovnávání výsledků práce (Kdo zachytil nejstaršího nejmladšího příbuzného, výskyt vlastních jmen v rodině, původ příjmení, bydliště příbuzných práce s mapou,využití v matematice-měření vzdáleností, délky života apod.) 1

2 Další činnosti:-přednes poezie (L.V.Sládek), čtení úryvků z knihy B.Němcové Babička -vlastní tvorba dětí (podobnost slov zakončených stejnými příponami:dědeček-kopeček-zvoneček-stromeček ) -vyprávění zážitků Když byli rodiče - prarodiče malí -popis osoby + výtvarné zobrazení -dopis babičce-dědečkovi -vyhledávání písní o mamince, babičce apod. -nejoblíbenější písně rodičů, prarodičů 2

3 2.část -Vyvození pojmu příbuznost slov Motivace: vyvození příbuznosti slov na základě poznatků o příbuznosti rodinných příslušníků nejstarší členové rodiny tvoří kořeny rodiny - podobně jako slovní kořen tvoří základ pro tvoření nových slov. 1. Demonstrace vzniku řady příbuzných slov na tabuli nebo v prostoru na zemi s použitím předem připravených karet (použití kořene LET, ROD - v různých rovinách jsou zaznamenána slovesa, podstatná jména, přídavná jména). 2. Hra Řetěz Po zadání základového slova žáci hledají slova příbuzná, tvoří řady příbuzných slov (při zapisování slov na tabuli se střídají děti z jednotlivých skupin). Doporučená slova: slunce-slunko-sluníčko-slunečný-sluneční-slunečník-výslunní-prosluněnýslunit se-proslunit kvete-vykvete-rozkvete-odkvete-nekvete-pokvete-květina-květ-květinkakvětináč-květinářka-květinářství-okvětní-kvítek-kvítko Po ukončení zápisu jednotlivých řad je nutno upozornit děti nejen na opakující se kořen slova, ale i na významovou podobnost slov - proto je zpočátku vhodnější vybírat slova s jednoznačným a dětem srozumitelným významem. Doporučuji upozornit děti na možnost záměny některých hlásek v kořeni slova květ-kvítek. 3. Hra Na zahradníka vypěstuj z kořene květinu s co největším počtem květů - příbuzných slov se slovními kořeny pis, jezd. Děti píší všechna nalezená slova mohou pracovat samostatně, ve dvojicích nebo ve skupinách, mohou využívat slovníku. 4. Výroba Prefixátka : na podlouhlou kartičku záložku si děti vypíší v češtině často užívané předpony /na-, (ná-), po-, od-, ob-, do-, za-, (zá-) roz-, ne-,v-, (ve-), s-, (se-), z-, (ze-), u-, (ú-), o-, vy-, vý- / Prefixátko je určeno pro větší názornost při vyhledávání a tvoření příbuzných slov. Děti jej přikládají ke kořenům slov, příp. slovotvorným základům a tvoří slova nová příbuzná. Doporučuji začít tvořením sloves ze slovesných základů: lézt vylézt, prolézt, dolézt, slézt, kreslit-obkreslit, překreslit, vykreslit, zkreslit atd. 5. Podobně lze seznámit děti s příponami, tyto činnosti však lze brát z hlediska dalšího učiva pouze jako doplňkové. Děti mohou vyhledávat příponové části zejména podstatných jmen názvů osob a věcí (vodník, spisovatel, písař, letec, prodavač, učitelka nebo žehlička, vařečka, květináč, vodárna, zápisník atd.). Tyto činnosti lze provádět i formou her a činností ve skupinách kdo najde více slov, zakončených stejnou příponou, jak se nazývá ten, kdo běží, skáče, peče Děti se mohou pokusit o vytváření nových slov ten kdo jede je jezdič, ten, kdo opravuje je opravovač, ta, která počítá je počitatelka apod. Poznámka: V případě, že si děti utvoří neexistující slovo nebo si nejsou jeho existencí jisty,doporučuji vyhledávání ve Slovníku spisovné češtiny 3

4 3. část Tvoření slov pomocí předpon VY-/VÝ- Motivace: Z tuhého kartonu si žáci vyrobí složku A3 - portfolio, do kterého budou vkládat pracovní listy, karty, obrázky, omalovánky apod. Vnitřní strany rozdělí děti na osm okének, do kterých budou postupně vpisovat probraná vyjmenovaná slova. V okénkách budou nadepsány jednotlivé obojetné souhlásky B F L M P S V Z. Úvodní stránku nadepíší nadpisem VYJMENOVANÁ SLOVA. Upozorníme je na pravopis slova vyjmenovaná, a vyzveme je ke zdůvodnění pravopisu. Za domácí úkol si děti složku ozdobí, dokreslí nebo dolepí obrázky apod. 1. Žáci vyhledávají ve slovníku slova tvořená předponami vy-, vý- a zapisují je na větší formát papíru. Při práci ve skupinách můžeme zadat každé skupině jiný úkol vyhledávání podstatných jmen, sloves, příp. přídavných jmen, vyhledávání slov na různých stránkách Slovníku. Výsledné zápisky můžeme využít jako nástěnných slovníčků. Při listování Slovníkem spisovné češtiny nebo Pravidly českého pravopisu jsou děti překvapeny množstvím slov, utvořených předponami vy-, vý. Z tohoto zjištění vyplyne, že vzhledem k velkému množství takto tvořených slov není možné učit se je všechna vyjmenovávat a proto je nutné naučit se poznávat, kdy je slovo předponou opravdu utvořeno a kdy ne. 2. Ve skupinách žáci hledají a zapisují dvojice sloves typu letí - vyletí, lezevyleze, jede-vyjede, pere-vypere, žehlí-vyžehlí apod. Můžeme žáky upozornit na možnost změnit přítomný slovesný čas pomocí předpony VYna budoucí (nyní za chvíli). 3. Samostatně, ve dvojicích nebo skupinách děti hledají, ze kterého slovesa vzniklo podstatné jméno a naopak, které podstatné jméno mohlo vzniknout ze slovesa: výtah - vytáhne, výkres vykreslí, vysavač - vysaje, výkon - vykoná, výroba - vyrobí, výstřih vystřihne, výhra-vyhraje, výfuk -vyfukuje, výbuch - vybouchne, vybavení vybaví, výdech vydechne, vyjížďka vyjede, výmluva vymluví, výmysl vymyslí, výsměch vysměje se, vysvětlení vysvětlí, vyšívání vyšívá atd. Učitel ukáže slovo na kartičce, děti si zapisují druhé slovo do dvojice. Kartičky lze využít při procvičovacích hrách viz dále. 4. Hra Domino (Pexeso): Děti hledají dvojice příbuzných slov (výlov-vylovit, výtah-vytáhnout, výkřik-vykřiknout apod. 5. Hra Výlov rybníka: Děti loví kartičky podle pokynů učitele-najdi slova s kořenem křik, hra, tah atd. Cíl: Naučit děti pravidlo tvoření slov pomocí předpon VY-, VÝ-. Vytvořit gramatickou dovednost správného užívání Y I. PŘÍLOHA Č. 4 PROCVIČOVÁNÍ pracovní list č. 1 Poznámka: Pro děti je snazší hledat příbuznost mezi slovesy, obtížněji si uvědomují významovou souvislost mezi podstatným jménem a slovesem (vysvědčení-osvědčenísvědčit-svědek, výroba-vyrobit-robit, apod.). Problematické je určování předpon ve jménech přídavných (např. výborný, významný apod.). Doporučuji vést děti k vyhledávání problematických slov v Pravidlech pravopisu nebo ve Slovníku spisovné češtiny. Slova, ve kterých žáci chybují doporučuji zapisovat do vlastního Slovníčku. 4

5 II. lekce Slova začínající hláskovými skupinami VI-, VÍ- Motivace: sestavování slov na rozstříhaných kartičkách (víla, víno, vítěz, více, vidlička, vidle, višně, víčko, vidět, viset, vítat. Děti upozorníme na nemožnost odtrhnout nebo zaměnit počáteční hlásky VI,VÍ, zbývající část slova netvoří jeho základ, nelze z něj vytvořit slovo příbuzné. 1. Vyhledávání a zapisování slov začínajících hláskovými skupinami VI-,VÍ- ve slovnících 2. Vytvoření vlastního příběhu s použitím co největšího množství vyhledaných a zapsaných slov s hláskovými skupinami VI-,VÍ-. Děti mohou příběh zapisovat, či tvořit společně v kruhu, kdy každé dítě přidává další větu, případně před vyslovením vlastní věty zopakuje celé předešlé vyprávění. 3. Upozornit na pravopis slov VYSET - VISET. Zdůvodnit pravopis, vytvořit věty. PŘÍLOHA Č. 5 Omalovánka Další činnosti: Četba pohádkových příběhů z knihy V. Čtvrtka O víle Amálce a žabce Márince, K.Čapek Příběh s Rusalkami Poslech árií A.Dvořák Rusalka 1. Ilustrační kresby k pohádkám, vlastním příběhům, vyhledávání slov v textu PROCVIČOVÁNÍ pracovní list č. 2 Procvičení a ověření znalostí 1. Diktáty pro psaní na PC (program Office okamžitě upozorní žáky na chybu červeným podtržením slova). 2. Hra Domino přiřazování slov s ohledem na jejich pravopis 3. Hra Lístečky děti přinášejí učitelem předem připravené lístečky se slovy, doplňují i-y, zdůvodňují pravopis, případně tvoří věty se slovy. 4. Hra Na detektiva děti hledají lístečky se slovy, které jsou volně rozložené v prostoru celé třídy, každé nalezené slovo napíší do svého sešitu (do sloupců slova s předponou vy-,vý-, slova bez předpony).následuje vzájemná kontrola. Je možno pracovat i ve skupinách. 5. Hra Lovec perel děti si předem připraví provázky s korálkem přivázaným k jednomu konci. Korálek položí všichni na stejné místo, druhý konec provázku drží v ruce. Jedno dítě představuje lovce perel, drží v ruce košíček, kterým se snaží rychle přikrýt korálky, jejichž majitelé reagují nesprávně nebo pomalu na učitelem daný pokyn. Např. po vyslovení slova s předponou VY-, musí korálek rychle utéci, a lovec loví korálky přiklopením košíčku. Vysloví-li však učitel slovo, které není tvořeno předponou (víno, Viktor ) nesmí lovec přiklopit košíček a žáci nesmí korálkem trhnout.poté učitel vyslovuje jednotlivá slova, žáci reagují. Předem je třeba dohodnout, zda budete hrát o nejúspěšnějšího lovce, či nejchytřejší perlu, zda budete hrát vyřazovacím způsobem, nebo na určitý počet kol apod. PŘÍLOHA Č. 6 -Dominové karty je možno použít i ve hře Lístečky a Na detektiva 5

6 III. lekce VYJMENOVANÁ SLOVA JAZYK A BRZY Motivace: Na úvodní stránku portfolia dopíšeme větu BRZY JIŽ BUDEME DOBŘE OVLÁDAT SVŮJ MATEŘSKÝ JAZYK, ve které najdeme a podtrhneme vyjmenovaná slova brzy, jazyk. 1. Společné řešení křížovky na tabuli dokonči věty (-využití mnohovýznamovosti slova JAZYK) Cíl: Naučit se užívat správný pravopis ve slovech brzy a jazyk a ve slovech příbuzných. Zopakovat si znalosti o mnohovýznamovosti slov a o slovech zdrobnělých 2. Vyhledat ve Slovníku příbuzná slova ke slovu JAZYK, vysvětlit význam těchto slov, použít příbuzná slova ve větách (práce ve skupinách) 3. Pravopis slov brzy brzičko (rozlišuj -y, -ičko). Tvoř slova s příponou -ičko, využij vyhledaná slova při skládání básničky (slova se rýmují příponovou částí -ičko, -íčko) 4. Hra Řetěz - hledej slova tvořená stejnými příponami (-ička, -ák, -ář atd.) v kruhu, střídání skupin 5. Jazykolamy zlidovělé i umělé (J.Kainar Na dubu žaludy-čítanka pro 3.roč. SPN) Další činnosti: Dopsat a vyznačit probraná vyjmenovaná slova do portfolia, případně vyznačit tato slova na kartičce vyjmenovaných slov ( pracovní sešit Vyjmenovaná slova hravě - nakladatelství Nová škola), na nástěnný obraz připevnit kartičky s novými slovy (předpony vy-,vý-, brzy, jazyk). PROCVIČOVÁNÍ pracovní list č. 3 Zaznamenávání probraného vyjmenovaného slova v portfoliu, na kartě a na nástěnném obraze (tabuli apod.)provedeme vždy po seznámení se s určitým vyjmenovaným slovem nebo celou skupinou v jednotlivých lekcích. 6

7 IV. lekce ZÁJMENA MY, VY Evokace: Rozhovor v komunitním kruhu: Co si představuješ pod slůvkem JÁ TY MY? Čím se podobáme jeden druhému? Čím se od sebe lišíme? Koho máš rád a proč? Máš rád sám sebe a proč? Proč tě mají rádi ostatní? Hra Chci, aby vedle mne seděl., protože. Děti postupně zvou na prázdné místo některého spolužáka a zdůvodňují to jeho dobrou vlastností, jeho dobrým skutkem apod. (Dodržujte pravidlo - kamaráda si zve žák, kterému se uvolní židlička po pravé ruce.) Hra Vymění si místa ti, kteří mají rádi. (Škatule, hejbejte se) Žák uprostřed dává pokyny (např. Vymění si místa všichni, kteří mají rádi červenou barvu,, kteří rádi plavou atd.. Ostatní dle vlastního uvážení, zdali pro ně výrok platí se snaží rychle se přemístit na jiné volné místo. Žák uprostřed se mezitím pokouší rychle obsadit volnou židličku. Následně si žáci zapíší na úvodní stránky čtenářského deníku: jméno, příjmení, datum narození, bydliště a odpovědi na učitelem zadané, případně i vlastní otázky Které jídlo mám rád?, Která barva se mi líbí?, Můj nejoblíbenější zpěvák? Moje nejmilejší kniha atd.) Tento úkol je možné zadat i za domácí úlohu. Někteří žáci dokáží hledat i další otázky a odpovídat na ně. 1. Hra Na kamarády (Molekuly) učitel dává pokyny k utvoření skupinek dětí: JÁ a TY, JÁ a ON, JÁ a ONA, JÁ-TY-ONA, JÁ-TY-ON, JÁ-TY-ON- ONA, MY VŠICHNI apod. Žáci zdůvodňují způsob utvoření skupiny kdo zastupuje které zájmeno. Postupně děti samy přicházejí na jednoduchost řešení zadání, že problematická jsou v podstatě jen zájmena ON a ONA. 2. Hra Vyměňte si místa žáci sedí v kruhu na židlích, v ruce drží kartičky s některým osobním zájmenem. Jeden žák (zpočátku učitel) stojí uprostřed kruhu a dává pokyny. Nejdříve vyslovuje pouze zájmena, která si mají vyměnit místa, obtížnější variantou je vyslovení tvaru slovesa, např. HRAJEŠ, takže místa si vyměňují pouze žáci, kteří vlastní kartičku se zájmenem TY. Žák uprostřed se snaží některé volné místo obsadit. Podobně lze procvičit i zájmenné tvary MY-MI (viz činnost č. 6), kdy uprostřed stojící žák utvoří větu, ve které použije jeden z tvarů, např. Půjč mi kolo. Místa si tedy vyměňují žáci, kteří vlastní kartičku se zájmenem MI. Doporučuji obměňovat kartičky žákům po 3-5ti kolech 3. Hra Na co právě myslím učitel vysloví 2-3 slovesa v určitém tvaru, žáci postupně v kruhu vyslovují další slovesa, s cílem poznat pravidlo, kterým se učitel řídil při jejich výběru. Např. učitel řekne běhám,skáču, plavu Žáci postupně, nejlépe v kruhu, vyslovují další slovesa. Vysloví-li některý žák sloveso vztahující se ke sportování v osobě první, čísla jednotného tedy např. házím, jedu učitel řekne ANO, chybně volená slovesa odmítne slůvkem NE. Na závěr žáci, kteří pochopili učitelem zvolené pravidlo, jej objasní ostatním dětem. 4. Hra Pexeso žáci hledají k jednotlivým zájmenům správné slovesné tvary 5. Hra Pantomima Žáci jsou rozděleni do skupin, každá skupina bude tvořit slovesné tvary k některému předem určenému osobnímu zájmenu. Jeden žák pantomimicky předvádí určitou činnost, ostatní hádají o kterou činnost jde. Ti, kteří uhodnou,zapíší správný slovesný tvar i se zájmenem na svůj list. Cíl: Seznámit se s osobními zájmeny, s jejich pravopisem a dalším využitím osobních zájmen při časování sloves. PŘÍLOHA č. 7 7

8 Je vhodné překontrolovat zápisy až po několika kolech a poté je možno zájmena skupinám vyměnit. 6. Zájmena MY - MI. Je možno maximálně stručně a zjednodušeně vysvětlit dětem zájmenný tvar MI, ty si však velmi snadno osvojí způsob použití obou tvarů při použití pomůcky MY všichni, MI-mně (viz hra Vyměňte si místa) 7. Vyhledávání názvů písní, obsahujících osobní zájmena (domácí úkol, skupinová práce) 8. Popis osoby JÁ, MŮJ KAMARÁD formou hádanek Poznáš, na koho teď právě myslím? omalovánka PROCVIČOVÁNÍ pracovní list č. 4 8

9 Sloveso BÝT V. lekce SLOVESO BÝT Evokace: Rozhovor v komunitním kruhu Jak jsem se narodil? Jaký jsem byl, když jsem byl malý? doporučuji domácí přípravu žáků (rozhovor s rodiči). Následné otázky: Jaký bych chtěl BÝT až budu velký? Čím bych chtěl BÝT a proč?, děti na tyto otázky mohou odpovídat metodou volného psaní do čtenářských deníčků (Žáci zapisují vše, co je k tématu napadne. Nemusí se zabývat stylistickou nebo gramatickou správností.) 1. Ve skupinách žáci vypracují tabulku s tvary slovesa BÝT pro příslušný slovesný čas (přítomný,minulý, budoucí) 2. Při prezentaci práce vypracujeme shrnující tabulku se všemi tvary slovesa být dopisujeme je fixem na předem připravený výkres formátu A3. Při vypracovávání shrneme se žáky dosavadní poznatky o způsobu časování sloves (osoba a číslo slovesa) a seznámíme je s mluvnickou kategorií slovesný čas. Vypracované tabulky použijeme jako názorné pomůcky práce budou vystaveny. Doporučuji upozornit žáky na rozmanitosti tvarů (jde o stejné slovo!) 3. Tvoření vět s infinitivním tvarem BÝT viz otázky z motivační části. Naučit děti zdůvodňovat pravopis BÝT naučit žáky využívat při zdůvodňování pravopisu budoucích tvarů slovesa. 4. Dokreslování obrázků k větám, dolepování vhodných infinitivů naučit zdůvodňovat pravopis slov příbuzných NABÝT-nabude, DOBÝT-dobude, POBÝT-pobude, ODBÝT-odbude, UBÝVAT-ubude, PŘIBÝVAT-přibude. V této fázi doporučuji zařadit i tvary slovesa ZBÝT ZBÝVAT a připomenout příbuznost slovesa ke slovu ZBYTEK. 5. Dokreslování obrázků a dolepování vhodných infinitivů - Naučit děti zdůvodňovat pravopis slovesa BÍT a jeho příbuzných slov pomocí slovesných tvarů přítomného času (bije, zabije, nabije atd.) Zdůvodnit dětem rozdíly v lexikálním i gramatickém významu sloves BÝT BÍT. 6. Hra Vyměňte si místa (viz str.4) rozdělíme žákům kartičky se slovesy BÝT a BÍT (případně pouze s Y a I ).Učitel nebo žák utvoří větu s některým z daných nebo příbuzných sloves. Místa si vyměňují žáci vlastnící kartičku, zdůvodňující správný pravopis. Doporučuji znovu rozdávat kartičky po každém kole. 7. Na závěr doporučuji upozornit děti na podmiňovací tvary slovesa BÝT, naučit je zpaměti větu z filmu Knoflíková válka Kdybych to byl býval věděl, tak bych tam byl nechodil. Děti si ji můžou zapsat jako mnemotechnickou pomůcku na zadní stranu složky portfolia. Doporučuji zavést s dětmi rozhovor o větě Kdo ji asi řekl? Při jaké příležitosti mohla být vyslovena? Jakým způsobem mohla být pronesena děti mohou vymýšlet příběh, který se stal a následně scénku zdramatizovat. Vyzkoušejte s dětmi časování slovesa BÝT v podmiňovacím způsobu (přítomný čas) - JÁ BYCH, TY BYS, ON BY, MY BYCHOM. Můžete tvary připsat na tabulku vyrobenou v úvodu činností. Cíl: Seznámit se s pravopisem vyjmenovaných a příbuz. slov. Učit se poznávat tvary slovesa BÝT s významem existovat i s gramatickým užitím jako pomocné sloveso. Naučit se rozlišovat slova utvořená od základů BÝT a BÍT, užívat správný pravopis těchto slov. PŘÍLOHA Č. 8 PŘÍLOHA Č. 9. Omalovánky PROCVIČOVÁNÍ pracovní list č. 5 9

10 Další činnosti: Rozhovor na téma vznik a vývoj člověka na Zemi (stručné seznámení s různými teoriemi vzniku člověka vývoj z opice, náboženské teorie, návštěva mimozemských civilizací). Připomenout dětem plnovýznamovost slovesa BÝT jako EXISTOVAT. Nácvik písně Bejvávalo, bejvávalo dobře-možnost připomenout žákům vývoj jazyka -změnu skupiny ej na samohlásku y, a zároveň v současnosti nespisovnou výslovnost např. koncovek přídavných jmen (zelenej-zelený) i v kořenech slov (mejdlo-mýdlo, vejška-výška ). Vypíšeme-li na jednu polovinu tabule slova s nespisovným užitím hlásek ej- a na druhou polovinu tabule slova napíšeme spisovně správně, můžeme děti nechat přemýšlet nad problémem spisovnosti slov (Čím se slova liší a v čem jsou stejná?, Která slova najdeme ve Slovníku? Kdo, kdy, kde použije určité slovo? ). Na závěr můžeme dětem doporučit tento způsob jako pomůcku při určování pravopisu, i když ne všechny děti jsou schopny si uvědomit spisovnost a nespisovnost některého z výrazů. Zároveň připomínám, že některé nespisovné tvary se užívají pouze krajově (spíše v českých krajích), takže je žáci neznají (sejr sýr, lejtko-lýtko ) Pozor na slova se spisovným základem ej- (pejsek, stejný). Ukázka využití tohoto jazykového jevu - báseň P.Šrut Hejkal (Čítanka 4 Scientia) 10

11 Sloveso MYSLIT VI. lekce SLOVESA MYSLIT, MÝLIT SE Cíl: Naučit se pravopis řady příbuzných slov ke slovesu MYSLIT. Převzít nová slova do aktivní slovní zásoby Evokace : Komunitní kruh tichý poslech meditativní hudby s následným rozhovorem na téma Na co právě myslíš a proč? Dáváme dětem pokyny a necháme je chvíli přemýšlet, než odpoví: Přemýšlej o tom, co budeš dělat dnes odpoledne..co jsi se v nedávné době naučil co jsi viděl zajímavého atd. Co se děje v tvém těle, když o něčem přemýšlíš? 1. Navážeme na učivo prvouky viz předcházející lekce. Metodou Brainstormingu zapisujeme na tabuli připomínky dětí na téma Čím se liší člověk od opice (nutný obrázkový materiál). Po počátečním vyjmenování vnějších rozdílností vedeme děti k uvědomění si, že se liší i svým chováním, myšlením. Vyvodíme závěr, že vývoj člověka z opice byl ovlivněn především jeho schopností myslet, přemýšlet a vymýšlet. 2. Vytvoření řady příbuzných slov ke slovu MYSLIT práce ve dvojicích s užitím prefixátka, Slovníků. Žáci zapisují jednotlivá slova fixem na kartičky. 3. Práce s kartičkami v 5-6 členných skupinách. Vyhledejte 2 (později 3 i 4) slova, která něco spojuje (např. počet písmen, slabik, slovnědruhová kategorie, způsob utvoření slova apod.). Žáci musí výstižně popsat, co slova spojuje. 4. Hra Sněhová koule děti ve skupinách vymýšlí příběh, v každé větě musí použít některé příbuzné slovo ke slovu MYSLET (používají již zmíněné kartičky), každé slovo však mohou použít pouze jednou. Každá skupiny zapíše na arch papíru pouze jednu větu (souvětí) a pošle papír jiné skupině - první druhé, druhá třetí, třetí první pořadí předávání musí být zachováno. Postupně se věty nabalují do příběhu podobně jako sníh na sněhovou kouli. 5. Úsloví a rčení žákům v menších skupinách zadáme vysvětlení významu předem určeného přísloví. Žáci mohou zpracovat úsloví formou scénky nebo kreslit ilustrační obrázek. Ostatní skupiny mohou hádat, které úsloví skupina zpracovávala a mohou se vyjádřit i ke způsobu zpracování přísloví. Další činnosti: Četba a reprodukce pověstí Přemysl Oráč, O Křesomyslovi (Obrázky z českých dějin Adla,Černý,Kalousek, Staré pověsti české Jirásek) MYŠLENKA DNE - formulace vět při hodnocení dne. 11

12 Sloveso MÝLIT SE Evokace: Rozhovor v komunitním kruhu Každý se můžeme občas mýlit. Děti vypráví vlastní zážitky na téma Můj omyl. Odpovídají na otázky V čem jsi se mýlil?, Jak reagovalo okolí na tvůj omyl, Jak jsi sám reagoval na svůj omyl? 1. Vyhledávání slov příbuzných-zápis na tabuli a žáci do sešitů, grafické znázornění morfémů slova, třídění slovních druhů barevné odlišení 2. Telefonování omyl, omluva (inscenační hry) 3. Tvoření vět se slovy příbuznými zápis do sešitů (omyl, zmýlená, nemýlit se,neomylný, pomýlený, mýlka) 4. Rozdíly mezi slovy MÝLÍ SE - MILÝ Cil: Naučit se používat vyjmenované slovo MÝLIT se a slova příbuzná. Zopakovat si znalosti o slovních druzích. omalovánka Opakování a procvičování 1. Hra Lístečky, Domino, Lovci perel procvičování vyjmenovaných a příbuzných slov (BÝT,MYSLET,MÝLIT SE) 2. Hra Hledejte své příbuzné dětem připevníme na záda kartičky se slovy, tvořícími řady příbuzných slov. Žáci musí utvořit skupinky podle příbuznosti svých slov, nesmí však mezi sebou verbálně komunikovat. 3. Diktáty psané na PC, diktování ve dvojicích, domácí úkoly příprava slovních spojení a jednoduchých vět do diktátů PŘÍLOHA Č. 10 PROCVIČOVÁNÍ pracovní list č.6 VII. lekce OPAKOVÁNÍ ZNALOSTÍ A PRAVOPISNÝCH DOVEDNOSTÍ BÝT, MYSLIT, MÝLIT SE, BRZY, JAZYK, MY VY, Předpony VY- a VÝ- OPAKOVÁNÍ Pracovní list č. 7 12

13 VIII. lekce VYJMENOVANÁ SLOVA OBYVATEL, BYT, PŘÍBYTEK, NÁBYTEK Evokace: rozhovor v komunitním kruhu Kde bydlíš? S kým bydlíš? Co je u vás doma pěkného? Kdy je ti doma nejlíp?atd. Diskuse nad větou Můj domov je tam, kde je mé srdce. Vytváření myšlenkových map Můj domov 1. Vyhledejte v řadě vyjmenovaných slov po B slova vztahující se k bydlení vypsat na tabuli a do sešitů, určit slovní druhy, vyznačit barevně předpony, příponové části, kořeny slov 2. Četba kapitoly z knihy M.Drijverové Táta k příštím vánocům, kapitola U nás doma str (popis s prvky vyprávění). Využít textu při popisu (viz dále) 3. Popis Náš byt - za domácí úkol připravit náčrtky bytu, místností využít čtverečkovaných papírů (možnost využití v matematice měření, jednotky míry) 4. Psaní adresy 5. Zdůvodnění pravopisu a lexikálních významů slov BYDLO BIDLO Cíl: Seznámit se s řadou vyjmenovaných a příbuzných slov. omalovánka PROCVIČOVÁNÍ pracovní list č. 8 Další činnosti: Historický vývoj bydlení prvouka (pojmy minulost-současnost, technický vývoj lidstva, objevy a vynálezy) : a) Bydlení v pravěku Žáci ve skupinách zpracovávají formou kreslení, modelování, zapisování vyhledávají informace z knih a učebnice témata: Z čeho bych si postavil příbytek,jak a proč? Jaký bych si pořídil nábytek a z čeho? Jaké nářadí a nástroje bych potřeboval, jak bych je získal? Jak bych trávil celý den? Na závěr skupiny prezentují výsledky své práce. b) Hrady a zámky zpracovávání informací z knihy Neuvěřitelné pohledy, Biesty S.. Žáci obdrží nakopírovaný obrázek s popisky, za domácí úlohu si přečtou popisky a vyberou si jeden, který je nejvíce zaujal, následující den seznámí s touto informací ostatní spolužáky. Výroba hudebních nástrojů z přírodnin, využití v hudební výchově Četba úryvků z knihy Pravěký člověk Hulpach,Šeďa. Historie regionu, osídlování, naši předkové modelování práce s přírodninami, modely hradů z papíru, z písku 13

14 IX. lekce SEZNAM SE S MÉNĚ ZNÁMÝMI SLOVY MÝTIT, DMÝCHAT, NACHOMÝTNOUT SE, ZPYTOVAT, PYKAT, PÝŘIT SE, ČEPÝŘIT SE, POVYK, VÝHEŇ Evokace: Hádanky poznej z úryvků (Staré pověsti české - A.Jirásek, Obrázky z českých dějin Adla,Černý,Kalousek) pověst. Hledej zastarávající a zastaralá slova, archaické výrazy, neobvyklá slovní spojení 1. Čtení s otázkami každý žák ve 2-4 členných skupinkách obdrží stejný krátký úryvek(odstavec) z textu (Staré pověsti české Jirásek), potichu si jej přečte a podtrhuje výrazy, kterým nerozumí. Po přečtení žáci ve skupinách potichu o textu diskutují, vysvětlují si neznámé výrazy, hledají pochopení z kontextu, případně mohou využít rejstříku neznámých pojmů v knize. Na závěr se pokusí přepsat-převyprávět text srozumitelnějším způsobem. Výsledky na závěr prezentují před celou třídou. 2. Vyhledávání méně užívaných a dětem méně známých slov v řadě vyjmenovaných slov vypsat na tabuli (mýtit, dmýchat, nachomýtnout se, zpytovat, pykat, pýřit se, čepýřit se, povyk, výheň) 3. Vyhledávaní významů slov ve Slovníku práce ve skupinách, každá skupina zpracuje dvě slova na kartičku (A5) zapíše objasňované slovo, přečte si jeho význam ve slovníku, ve skupině jej prodiskutuje, pokusí se vytvořit vhodné slovní spojení nebo větu objasňující jeho význam, přikreslí si ilustrační obrázek. Na závěr jednotlivé skupiny své práce prezentují a vystaví. 4. Děti s poruchami učení mohou využít pracovního listu a k vytvořeným větám pouze dokreslují ilustrační obrázky. Po rozstříhání listu (zvlášť obrázek, zvlášť věta) je možné použít pro další didaktické hry (pexeso, závodivé hry sestavování dvojic obrázek+věta) 5. Hra Hádej, co předvádím - pantomimické vyjádření významů jednotlivých slov Cíl: Při seznamování se s vyjmenovanými slovy si uvědomovat rozmanitost jazyka. Učit se využívat jazykových příruček, vytvářet dovednost pracovat s různými významy slov. PŘÍLOHA Č. 12 PROCVIČOVÁNÍ pracovní list č. 9 Další činnosti: Četba úryvků z knihy K. Poláčka Bylo nás pět(když je štědrý večer, Čítanka 4. Scientia). Vyhledávání zastarávajících slov a výrazů. Porovnávání stylových prostředků a funkčnosti vyjadřování v textu J. Havla Co se stalo v lese v háji, tenkrát a tehdy v květnu v máji. (Člověče, nemrač se). Paralelní děj je zde vyjádřen slovy z rozdílných oblastí slovní zásoby. 14

15 X. lekce VÁNOČNÍ ZVYKY A OBYČEJE Evokace: Rozhovory v komunitním kruhu Vánoční svátky (svíčka zvoneček, vánoční melodie). Staré vánoční zvyky a obyčeje Házení střevícem, Rozkrojení jablíčka, Zlaté prasátko, Lití olova, Pouštění lodiček předpovídání budoucnosti Cíl: Seznámit se s vyjmenovanými slovy ZVYK a OBYČEJ. Uvědomovat si příbuznost slov ke slovu zvyk podle kořene -VYK-. 1. Výroba lodiček z ořechových skořápek, prožití vánočního zvyku. Rozhovor Kam bych chtěl v životě doplout a proč? Co bych chtěl vidět a zažít? Čeho bych chtěl v životě dosáhnout? možnost zápisu do čtenářských deníčků (volné psaní). 2. Popis pracovního postupu Výroba lodičky. 3. Četba K.J.Erben Štědrý večer (balada) rozhovor o pocitové a náladové stránce textu, vyhledávání zvukomalebných a výrazových prostředků. 4. Četba z knihy M.Drijverové Táta k příštím Vánocům kapitola Jak to všechno začalo str Rozhovor o přečteném, uvědomování si hlavní podstaty svátků (Co je o Vánocích nejdůležitější?, Co můžeme udělat pro to, aby letošní Vánoce byly krásné?, S kým a kde bych chtěl trávit vánoční svátky a proč?) 5. K.Čapek O Vánocích, které nechtěly být možno číst formou didaktické hry Učíme se navzájem. Žáci ve dvojicích čtou stejnou část textu, po přečtení si navzájem zrekapitulují obsah přečteného a stručně jej zapíší na volný list. Nakonec všechny dvojice prezentují své zápisy a pokouší se sestavit ze zápisů posloupnost celého textu. Na závěr musí být celý text přečten a zkontrolována správnost vlastního sestavení povídky. V případě, že se v některém místě posloupnost liší, všímáme si, nakolik je odlišnost závažná z hlediska logiky povídky. 6. Tvoření Pětilístků do předepsaných řádků žáci vpisují vhodná slova, vztahující se k pojmu Vánoce. Tento pojem zapíší na první řádek, do dalších řádků žáci vpisují slova, která se k výše uvedenému pojmu vztahují do druhého řádku zapíší dvě přídavná jména, do třetího řádku tři slovesa, do čtvrtého zapíší krásnou 4-6 slovnou větu, a v posledním řádku uzavřou pětilístek jednoslovným výrazem mohou zachytit výraz přirovnání, symbol apod. Na závěr doporučuji čtení pětilístků jako veršů s podmalováním vhodnou hudební skladbou. PŘÍLOHA Č.13 PROCVIČOVÁNÍ pracovní list č. 10 Další činnosti: Poezie s náměty Vánoc (Halas, Škápíková..) - vánoční nálada, sen, spojení s poslechem v hudební výchově Vánoční koledy poslech vánočních skladeb a písní výtvarné vyjádření pocitů a nálad Rozhovory na téma Návyky a zlozvyky 15

16 XI. lekce POVÍDÁME SI O ZIMĚ (LYŽE, SMÝKAT, TŘPYTIT SE, SYCHRAVÝ, SÝKORA, SYPAT, VÝSKAT) Evokace: Roční období práce ve čtyřech skupinách, děti si ve skupině sestaví z písmen název ročního období, které zpracují formou myšlenkové mapymohou pojmy dělit podle návodu LÍBÍ-NELÍBÍ. Výsledky své práce prezentují před třídou. Následně zpracuje každý žák ve skupině svůj pětilístek (příloha č.14) k danému tématu. Na základě vzájemného porovnávání pětilístků se děti ve skupině pokusí vytvořit jeden společný vyberte to nejlepší. Na závěr přednesově přečtou žáci své pětilístky doporučuji emotivní podbarvení vhodnou hudební skladbou. 1. Četba na pokračování z knihy T. Janssonové Čarovná zima 3.kapitola Velká zima. 2. Brainstorming - heslovité zapisování všech poznámek žáků k tématu Krásná zima krutá zima.z myšlenek, které jsou zapsány se žáci pokouší formulovat odpověď na otázku Mám zimu rád? 3. Práce ve skupinách vyberte z řady vyjmenovaných slov ta slova, která nějakým způsobem souvisí se zimním obdobím. Utvořte s nimi věty, které vystihnou jejich souvislost se zimním obdobím a zapište je. Při prezentaci výsledků práce zapisujeme jednotlivá vyjmenovaná slova na listy papíru připevňujeme je na tabuli. 4. Vyhledávání slov příbuzných děti na jednotlivé papíry připevněné na tabuli, připisují slova příbuzná. Zpočátku necháme děti pracovat bez nápovědy, poté můžeme nechat děti hledat kartičky s příbuznými slovy, ukryté po třídě. Děti píší černým fixem, většími písmeny. 5. Zařazování slov ke slovním druhům (frontální výuka), slova náležející ke stejnému druhu podtrháváme stejnobarevným fixem otázka Proč jsi toto slovo zařadil ke slovesům atd. 6. Časování sloves skupinově nebo jednotlivě odříkat slovesné tvary jednotlivých slovesných časů. Využít žáky utvořených vět z činnosti č.2, určovat v nich slovesné tvary. 7. Dvojice slov LYŽE-LÍŽE, SYPAT-SÍPAT,VÝSKAT-VÍSKAT 8. Čtení úryvku F.Nepil Pět báječných strýčků (Čítanka pro 3. ročník ZŠ - SPN a.s.). Žáci si text potichu přečtou, poté knihu zavřou a obdrží text s nedokončenými větami, které dokončují na základě informací získaných při čtení. Po doplnění pomocného textu si odpovědi sami zkontrolují dle čítankového textu. Doporučuji provést rozhovor o činnosti co se vám dařilo, v čem jste váhali. Na závěr žáci vyhledají v textu vyjmenovaná a příbuzná slova a zdůvodní pravopis. 4. Hra Pexeso určování slovesných kategorií 5. Hra Domino řady příbuzných slov PROCVIČOVÁNÍ pracovní list č. 11 Další činnosti: Sloh produkce Zimní pohádka, popis Zimní královna Poezie s náměty zimní hry a sporty (Sládek, Brukner-Malí sportovci) Četba na pokračování T. Janssonová Čarovná zima (charakteristika postav), Cíl: Uvědomovat si lexikální a gramatický význam slov, jejich obsahovou souvislost. Učit děti uvědomovat si tvarové odlišnosti sloves. omalovánky 16

17 XII. lekce OPAKOVÁNÍ A ZNALOSTÍ O VYJMENOVANÝCH SLOVECH HODNOCENÍ PRAVOPISNÝCH DOVEDNOSTÍ POLOLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE Pracovní list č. 12 (DOPLŇOVACÍ CVIČENÍ) PŘÍLOHA č

18 XIII. lekce ŽIVOČICHOVÉ VE VYJMENOVANÝCH SLOVECH (DOBYTEK, KOBYLA, BÝK, HMYZ MYŠ, HLEMÝŽĎ,NETOPÝR, SLEPÝŠ, PYSK, KOPYTO, SÝKORA, SÝČEK, SYSEL, VYDRA, VÝR) Evokace: Rozhovor v komunitním kruhu na téma Máme rádi zvířata? 1. Vyhledání vyjmenovaných slov, která se vztahují k tématu. Vypsat je na kartičky. 2. Hra Která slova k sobě patří a proč? žáci vytváří dvojice i vícečetné skupiny slov podle nějakého pravidla, vysvětlují pravidlo. 3. Vyvození gramatické kategorie ROD podstatného jména učitel vytvoří tři skupiny z těchto slov, děti hledají pravidlo sounáležitosti slov - nácvik užití ukazovacích zájmen TEN, TA, TO) 4. Hra Domino určování jmenného rodu podstatných jmen 5. Encyklopedie o zvířatech vyhledávání informací o způsobu života jednotlivých živočichů (možno využít CD ROOM např. TS Zoologie). Zapisování poznámek z textu stručné několikaslovné záznamy nebo jednoduché věty. Podle zápisků navzájem žáci poznávají živočicha a následně sestavují jeho popis. Žáci nedokáží sami zpracovat text do stručných poznámek, doporučuji vést žáky k uvědomění si rozlišení podstatných a nepodstatných informací na základě porovnávání učitelových zápisků se žákovými 6. Jiný způsob tvoření poznámek z textu žáci v nakopírovaném textu vyhledávají nejpodstatnější slova a slovní spojení (pojmy, názvy), podtrhávají je. Pokoušejí se utvořit s těmito slovy věty vysvětlit význam slov, uvést je do souvislostí s popisovaným jevem. 7. Četba pohádkového příběhu O.Kašpara Myš na vdávání (Čítanka 4 Scientia) domýšlení příběhu, dramatizace. Diskuse Kdo je nejmocnější na světě? doporučuji zařadit před čtením pohádky. 8. Četba příběhů z knihy F. Nepila Já, Baryk - kapitoly Já Baryk a mé sýkorky, a můj šnek, a můj slepýš při práci s textem si všímat humoru a jazykových prostředků, porovnávat navzájem jednotlivé kapitoly (Čím se podobají, v čem se liší? Popis prostředí. Hodnocení jednání postav.). Hledání podstaty příběhu (Proč byl napsán?). Vytváření osnovy příběhů (i obrázkové). Všimnout si poetiky a humoru v názvech měsíců ze psího kalendáře. 9. Četba poetických útvarů v knize V.Nezvala, Věci, květiny, zvířata a lidé pro děti - Netopýr, Kobylka luční, Myš polní. Vést děti k uvědomění si formy uměleckého zpracování informací o životě zvířat porovnávat informace a poetický způsob zpracování s naučnými texty v encyklopediích.přečti větu, která tě zaujala, ostatní žáci se k této větě vyjadřují. 10. Uvědomělé čtení žákům předložíme pracovní list s různými výroky, týkajícími se některého z živočichů. Nejdříve si žák text přečte a označí písmeny A(no) výroky, o nichž se domnívá, že jsou pravdivé nebo N(e), jsou-li nepravdivé. Poté obdrží text obsahující potřebné informace, který si opět potichu celý přečte a na konec si dle získaných poznatků opraví prvotní hodnocení výroků na pracovním listu. PROCVIČOVÁNÍ pracovní list č. 13 Cíl: Vést děti k uvědomování si existence základních gramatických pravidel českého jazyka. Učit je všímat si vzájemných souvislostí a podobností v jazykových jevech a využívat dosavadních znalostí a dovedností při jazykových činnostech. PŘÍLOHA Č

19 XIV. lekce ROSTLINNÁ ŘÍŠE VE VYJMENOVANÝCH SLOVECH (BYLINA, LÝKO, PELYNĚK, CHMÝŘÍ, PYL, PÝR,BABYKA) Evokace: Příprava bylinkového čaje žáci ve skupinách postupují dle písemného návodu, který může předem připravit učitel, nebo si ho vytvoří děti samy. Usušené léčivé byliny nebo čajové sáčky a další pomůcky mohou žáci přinést z domova. Během přípravy čaje vypracují žáci popis a nákres byliny (dle encyklopedií nebo atlasů léčivých rostlin) podle zadané osnovy: 1. Kde se rostlina vyskytuje. 2. Popiš vzhled stonku, listů, případně květů a plodu. 3. Která část byliny se sbírá a jaké má léčivé účinky. Následuje prezentace prací s ochutnávkou čaje. 1. Popis pracovního postupu Příprava bylinkového čaje samostatná práce žáků ( i domácí úkol) Poznámka: Žáci při vypracovávání úkolu postupovali různě někteří popisovali činnost Jak jsme vařili bylinkový čaj, jiní vypracovávali návod na přípravu bylinkového čaje. Užívali tedy odlišných slovesných časů - příčestí minulá a slovesa v čase budoucím (tvořená pomocí předpon). Vzájemného porovnávání odlišných postupů je možno využít pro uvědomění si vhodnosti užití gramatických kategorií sloves. 2. Porovnávání učitelem připravených textů Příprava bylinkového čaje. Texty jsou zapsány na tabuli, učitel pracuje se žáky formou frontálního vyučování. Žáci vyhledávají slovesné tvary, určují gramatické kategorie (osobu, čas). 3. Učivo prvouky o rostlinách můžeme doplnit o činnosti, kterými seznámíme děti s významem některých vyjmenovaných slov. Znaky života rostlin, průběh života rostlin a) PYL pozorování pylových zrnek pod mikroskopem. Uvědomování si rozdílů mezi slovy PYL-PIL b)ochmýřená semena CHMÝŘÍ : výtvarné zpracovánírozfoukávání tuše, kresby tuší c) PÝR (plevely) - vegetativní rozmnožování (oddenky). Schematické znázornění řad vyjmenovaných a jim příbuzných slov. Na velké archy papíru žáci v početnějších skupinách (10 15 dětí) vypisují probrané řady slov a spojují je oddenky. Žáci mohou na archu pracovat samostatně, mohou vytvářet malé skupinky, navzájem se mohou radit a doplňovat si své řady slov. (OPAKOVÁNÍ) a) Dřeviny: LÝKO loupání kůry z větviček a splétání náramků(copánky z kůry-lýka) pletení podšálků z průmyslově zpracovaného lýka BABYKA čtení příběhu D.Mrázkové Šťastná babyka(čítanka pro 4.ročník, SPN). Práce s textem obrázková osnova, rozhovor na téma Osamělost-Přátelství 4. Význam slov BÝLÍ BÍLÝ, pravopis PROCVIČOVÁNÍ pracovní list č. 14 Cíl: Vést děti k praktickému využití jazykových dovedností. omalovánka omalovánka PŘÍLOHA Č. 19 doplňovací cvičení 19

20 Cíl: Kromě dalších vyjmenovaných slov se žáci v následujících lekcích seznámí s učivem o slovních druzích. Naučí se rozlišovat a určovat podstatná jména a slovesa, poznávat přídavná jména V souvislosti s tvořením tvarů podstatných jmen se žáci seznámí s gramatickým významem předložek a s užitím ukazovacích zájmen při určování jmenných rodů. Součástí učiva o slovesech ve vyjmenovaných slovech bude opakování znalostí o zájmenech osobních, žáci se budou učit užívat spojky při vytváření souvětí. Při výuce o přídavných jménech se žáci seznámí s funkcí některých zájmen tázacích a vytvoří si povědomí o podobnosti přídavných jmen a způsobových příslovcí. V souvislosti s výukou některých vyjmenovaných slov se žáci seznámí s citoslovci, naučí se je používat v textu nebo nahrazovat plnovýznamovými slovesy. XV. lekce PODSTATNÁ JMÉNA MEZI VYJMENOVANÝMI SLOVY Evokace: Hra s knoflíky (nebo kamínky) podle PhDr. Marie Kobzové Děti sedí v kruhu, každý si vybere svůj knoflík. Dle pokynů učitele o svém knoflíku postupně hovoří. a) Podstatná jména Vymysli pro svůj knoflík jméno (vlastní jména) Kdo mohl tvůj knoflík nosit? (názvy osob) Které zvíře ti připomíná? (názvy zvířat) Na které části oděvu mohl být přišitý? (názvy věcí) Kterou činnost by tvůj knoflík chtěl vykonávat-umět (názvy činností). Je třeba pomoci dětem při tvoření správného podstatného jména. a) Přídavná jména Jaký je tvůj knoflík? Jaký má povrch, tvar? Jakou má barvu? Jaké má vlastnosti? Čí je knoflík? (přivlastňovací přídavná jména) a) Slovesa Co umí? Co neumí? Co teď dělá? Vždy po ukončení jednotlivých částí shrneme poznatky (Která slova jsme vyslovovali? Na jaké otázky jste odpovídali?) a vyvodíme závěrečnou informaci o daném slovním druhu. 1. Dle základní poučky o podstatných jménech žáci ve skupinách vypisují z řady vyjmenovaných slov všechna podstatná jména a třídí je do sloupců (názvy osob, zvířat, věcí, vlastností, dějů). Doporučuji zadat jednotlivým skupinám maximálně dvě řady z vyjmenovaných slov, např. B a L. Při prezentaci výsledků práce je výhodou, mají-li dvě skupiny zpracovány stejnou řadu a mohou se kontrolovat a doplňovat. 20

21 2. Vyhledávání podstatných jmen mezi slovy příbuznými utvořte název osoby od slov: bylina, mlýn, lyže, myslit, pytel utvořte název věci od slov: třpytit se, sypat, žvýkat, blýskat se, plynout, myslit, mýtit, smýkat utvořte názvy činností od slov: bydlit, slyšet, blýskat se, polykat, plýtvat, vzlykat, myslit, zamykat, výskat, žvýkat,usychat atd. Doporučuji předvést žákům způsob tvoření těchto činnostních podstatných jmen, je pro ně poměrně obtížné.žáci mohou zpracovávat úkol opět ve skupinách. 2. Na kartičky přepíšeme dosud neprobíraná podstatná jména ve vyjmenovaných slovech. 3. Vzhledem k tomu, že mezi slovy je obtížné najít souvislosti, doporučuji provádět další činnosti speciálně ke každému slovu: a) MLÝN - výstava mlýnků na koření, na kávu, na maso, na mák - vyhledávání a zpěv písní o mletí - upozornit na pravopis MLÝN-MLÍT b) PYTEL - šití pytlíků naplněných různým sypkým materiálem (mouka,rýže,písek, ale i vonné byliny, koření) - Hra Na pytláka relaxační hra, jejímž základem je schovávání a hledání vyrobených pytlíků - Využití pytlíků při opakování a procvičování v kruhu, přehazováním pytlíku si žáci navzájem udělují slovo, vyvolávají se k zodpovězení otázek (otázky a odpovědi) - Porovnávání hmotnosti vyrobených pytlíčků a) PLYŠ - Hra Hmatky - děti se zavázanýma očima rozlišují hmatem různé materiály (alobal, papíry různých druhů, různé druhy textilních tkanin, folie PVC). Žák se při ohmatávání pokouší slovně vyjádřit a popsat hmatové pocity. Jiný zvolený žák se pokouší (buď opět pouze hmatem nebo pomocí zraku) najít popisovaný materiál. Následuje rozhovor, k jakým účelům by který materiál mohl být využit. Jeden z materiálů je ústřižek plyše, na něj se zaměříme na závěr rozhovoru. Výstava plyšových hraček Popis Moje plyšová hračka a) SÝR - Výroba sýrové pomazánky a následný popis pracovního postupu.žáci pracují ve skupinkách podle písemného návodu. Je nutno je předem upozornit na přinesení pomůcek a materiálu z domova. Výstava krabiček od sýrů a jiných výrobků z mléka zdravá výživa. Výtvarná činnost Výroba krabiček z papíru (pomalovávání, polepování) Význam a pravopis slov SÝR-SÍRA Čtení bajky J. Lada O vráně a sýru (hlavní znaky literárního útvaru, poučení) a) SYN - Četba poezie F. Halas Poučení synovské ( ze sbírky Před usnutím). Rozhovor na téma vztahy v rodině... omalovánka omalovánka 21

22 b) LÝTKO - Člověk-stavba těla ( PC program, encyklopedie)-prvouka Kresba, malba, modelování Lidská postava a) PÝCHA - Četba pohádky B. Němcové Potrestaná pýcha, sledování filmového zpracování pohádky Pyšná princezna hledání shod a rozdílů ve zpracování námětu Pravopis slov PÝCHA - PÍCHÁ 5. Hra Usměj se. Žáci si zvolí jedno podstatné jméno z vyjmenovaných slov. Učitel pokládá otázky se záměrem žáka rozesmát. Ten na ně odpovídá pouze jednoslovně tvarem zvoleného slova, případně ve spojení s předložkou. Při kladení otázek užívá učitel pádových otázek. Po skončení hry se žáci znovu pokouší vzpomenout na jim kladené otázky a na své odpovědi. Zapisují však pouze tvary podstatného jména, kterými odpovídali (!i s použitými předložkami). Hra slouží k uvědomování si gramatického skloňování podstatných jmen a užívání předložkových vazeb. 6. Hra Lístečky žáci určují pravopis slov, zároveň mohou určovat slovní druhy, mohou se slovy tvořit věty. 7. Hra Na detektiva žáci vyhledávají po třídě schované lístečky se slovy, ovšem každý žák zapisuje slova pouze některého jmenného rodu. omalovánka PROCVIČOVÁNÍ pracovní list č

23 XVI. lekce PŘÍDAVNÁ JMÉNA VE VYJMENOVANÝCH SLOVECH BYSTRÝ, LYSÝ, SYTÝ, SYROVÝ, SYCHRAVÝ, VYSOKÝ Evokace: Učitel ukazuje postupně předměty (jablko, kniha, šperk, květina) a žáci ve dvojicích nebo malých skupinkách zapisují vhodná přídavná jména, která by popisovala vlastnosti těchto předmětů. Poté každá skupina rozstříhá své zápisy na jednotlivá slova a předá je jiné skupině, která se snaží zařadit jednotlivá přídavná jména ke slovům, označujícím popisované předměty. 1. Vyhledat a vypsat všechna přídavná jména mezi vyjmenovanými slovy na jednotlivé kartičky 2. BYSTRÝ Četba a vyprávění pohádky Dlouhý, Široký a Bystrozraký (K. J. Erben), dramatizace úryvků z pohádky, ilustrace k pohádce Četba příběhů J.Lada O chytré kmotře lišce a Bajky s následným rozhovorem Kterým zvířetem bych chtěl být a proč? Které lidské vlastnosti jsou připisovány zvířatům, které vlastnosti jsou zvířecí Poslech úryvků z opery L. Janáček Liška Bystrouška Zeměpisné názvy - místní řeka Bystřice : do učiva prvouky je možno zařadit činnosti z témat Naše obec, Voda, Přírodní společenství Řeka- Rybník SYTÝ, SYROVÝ Četba pohádky O Nenasytovi Sestavování jídelníčku ( prvouka Člověk a zdraví) Hra Na Nenasytu je motivována snahou sníst co nejvíce vědomostí, co nejvíce si zapamatovat. Žáci (samostatně nebo ve dvojicích) se snaží zapamatovat za dobu 1 2 minuty co nejvíce vyjmenovaných slov nebo slovních spojení vypsaných na kartách. Po době vymezené k zapamatování zapisují slova na volný list. Uznávána jsou pouze pravopisně správně napsaná slova. VYSOKÝ, LYSÝ, SYCHRAVÝ Vyhledávání zeměpisných názvů na mapě i v seznamu zeměpisných názvů. Diskuse na téma jak vznikaly zeměpisné názvy (názvy měst, řek, hor apod. v místním regionu) Vytváření mapy. Před samotným vytvářením mapy doporučuji zařadit metodu Myšlenková mapa na téma Co všechno bývá na mapách zakresleno a pojmenováno. Poté každá skupina obdrží jedno vyjmenované slovo, pokouší se vytvářet slova příbuzná (neexistující slova) jako zeměpisné názvy, zakresluje a popisuje je do své mapy. Vhodná vyjmenovaná slova jsou např. myslit, myš, kobyla, žvýkat, jazyk, ale i vysoký, sychravý a lysý. Např. od slova MYSLET vytvoří názvy měst Myslov, Mysličín,, řeka Myslava atd.) Seznámit se s pravopisem slov LYSKA-LÍSKA Hra Pexeso. Žáci tvoří trojice příbuzných slov (podstatné jméno+přídavné jméno+příslovce) PROCVIČOVÁNÍ pracovní list č

24 XVII. lekce SLOVESA VE VYJMENOVANÝCH SLOVECH V této fázi seznamování žáků s vyjmenovanými slovy jsou zakončovány celé řady vyjmenovaných slov. Následuje poslech a případný nácvik písní ze zpěvníčku My si zpíváme. Současně probíhá individuální pravopisný výcvik v pracovních sešitech pro JČ z nakladatelství Nová škola. Evokace: Děti v malých skupinách nebo dvojicích vybírají z většího množství sloves ta, pomocí kterých mohou sestavit dlouhé souvětí. Z jiné hromádky si vybírají vhodné spojky a spojovací výrazy. Věty zapisují na podlouhlé pásy. Výsledkem jejich práce je zapsané souvětí a zároveň model větného vzorce souvětí. 1. Vyhledávání sloves mezi vyjmenovanými slovy. α) BÝT, BYDLIT Učivo o vyjmenovaných slovech po B je v této fázi ukončeno. Jako motivační činnost můžeme zařadit OSLAVU s hodnocením činností i výsledků práce. Α) SLYŠET, BLÝSKAT SE, POLYKAT, PLYNOUT, PLÝTVAT, VZLYKAT Vybraná slova zapisujeme na kartičky. Žáci vymýšlí a zapisují věty s jednotlivými slovy a určují gramatické kategorie sloves osobu, číslo a čas. Hra Kdo mě uslyší diktování velmi ztišeným hlasem (Piš to,co uslyšíš) Hra Na tichou poštu tiché předávání zprávy věty, osahující některé vyjmenované slovo. Je možno kontrolovat, zdali děti chápou význam slov. Gramatické a lexikální významy slov BLÝSKÁ se BLÍZKÁ Hra Na polykače Žáci se zavázanýma očima ochutnávají kousky zeleniny a ovoce a rozpoznávají je Hra Jak plyne čas Žáci odhadují časové intervaly. Zpočátku odpočítávají vteřiny společně a nahlas. Poté se žáci pokouší odhadnout, kdy uběhne 20s, 30s apod. Děti oznámí svůj odhad pouze zvednutím paže, aby nerušili ostatní. Učitel sleduje, který s žáků měl nejpřesnější odhad. Hra Umíte splývat? dechové hry se zadržením dechu nebo prodlouženým výdechem. Brainstorming Čím lidé plýtvají?.výroba plakátu na téma Neplýtvej! Rozhovor v komunitním kruhu Co mě rozesměje-co mě rozpláče, inscenační hry Jak jsem se rozvzlykal. Tento námět je možno zpracovávat i formou volného psaní do čtenářských deníčků (za domácí úlohu). MÝT, MYSLIT, MÝLIT SE, MÝTIT, ZAMYKAT, SMÝKAT, DMÝCHAT, NACHOMÝTNOUT SE- Sloveso MÝT má velké množství příbuzných slov. Ve slovotvorných základech však často dochází ke střídání hlásek MÝT-MYČKA-MÝDLO- UMÝVADLO-MYCÍ-MYJE. Vedeme žáky spíše k postihování obsahových souvislostí řady příbuzných slov. Hra Poznej své mýdlo. Žáci se zavázanýma očima rozlišují čichem mýdlové vůně, popisují je Význam a pravopis slov MÝT a MÍT omalovánka omalovánka 24

Obsah. Tvořivá škola, www.tvorivaskola.cz 3. ročník

Obsah. Tvořivá škola, www.tvorivaskola.cz 3. ročník 1 Obsah 1) Vyjmenovaná slova přehled 2a) Vyjmenovaná slova po B 2b) Vyjmenovaná slova po L 3a) Vyjmenovaná slova po M 3b) Vyjmenovaná slova po P 4a) Vyjmenovaná slova po S a Z 4b) Vyjmenovaná slova po

Více

5.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 1.

5.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 1. 5.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 1. Výstup Zná jednotlivá písmena tiskací a psací, malá

Více

Obtížné pravopisné jevy II.

Obtížné pravopisné jevy II. Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_CESKYJAZYK1_17 Název materiálu: Obtížné pravopisné jevy II. Tematická oblast: Český jazyk 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k opakování obtížných pravopisných

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby JAZYKOVÁ VÝUKA

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby JAZYKOVÁ VÝUKA Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová

Více

slepýš pyl netopýr třpytit se klopýtat kopyto noční létající savec beznohý plaz podobný hadu jemný prášek ve květech zakopávat

slepýš pyl netopýr třpytit se klopýtat kopyto noční létající savec beznohý plaz podobný hadu jemný prášek ve květech zakopávat netopýr noční létající savec slepýš beznohý plaz podobný hadu pyl jemný prášek ve květech kopyto rohovitý obal chráníci konce nohou některých zvířat klopýtat zakopávat třpytit se blýskat se, lesknout se

Více

UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ

UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ PŘÍLOHA Č. 1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ 2. vydání (platné od školního roku 2013/2014) UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2116 272 01

Více

1/36 ZÁZNAMOVÝ ARCH. Základní škola Dačice, Komenského 7, okr. Jindřichův Hradec, 380 01 Dačice

1/36 ZÁZNAMOVÝ ARCH. Základní škola Dačice, Komenského 7, okr. Jindřichův Hradec, 380 01 Dačice Český jazyk a literatura VY_32_ZAZNAM_01.1.CJ.3 Tvrdé a měkké slabiky Dana Vláčilová 3 VY_32_ZAZNAM_02.1.CJ.3 Doplň u-ú-ů Dana Vláčilová 3 VY_32_ZAZNAM_03.1.CJ.3 Souhlásky uprostřed a na konci Dana Vláčilová

Více

Výuka v blocích ve 4. ročníku

Výuka v blocích ve 4. ročníku Výuka v blocích ve 4. ročníku Zpracovala: Ivana Krumplová Obsah: 1. Kontext 2. Východiska 3. Anotace 4. Cíle 5. Realizace projektu 6. Přílohy 1. KONTEXT Základní škola Krásovy domky Pelhřimov je zapojena

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Charakteristika vyučovacího předmětu český jazyk a literatura Vyučovací předmět český jazyk a literatura je vyučován ve všech ročnících prvního a druhého stupně základní školy. Vyučovací předmět má časovou

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 2.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 2. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 2. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova čte s

Více

2. Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů pro 2. stupeň. 2.1. Jazyk a jazyková komunikace. 2.1.1. Český jazyk a literatura

2. Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů pro 2. stupeň. 2.1. Jazyk a jazyková komunikace. 2.1.1. Český jazyk a literatura 2. Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů pro 2. stupeň 2.1. Jazyk a jazyková komunikace 2.1.1. Český jazyk a literatura 6. ročník Očekávané výstupy z RVP Čj 6/1 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk Učební osnovy 20 Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více

ČAS PROMĚN. Záměr: Anotace: Cíle: Cílová skupina: Počet účastníků: Místo:

ČAS PROMĚN. Záměr: Anotace: Cíle: Cílová skupina: Počet účastníků: Místo: ČAS PROMĚN Záměr: Za většinu současných proměn krajiny je zodpovědný člověk tím, jak v krajině hospodaří a jak ji využívá. Anotace: Tento výukový program vznikl jako součást projektu Venkovská krajina

Více

Bylo podpořeno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015

Bylo podpořeno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015 Bylo podpořeno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015 Vesele do školy Číslo projektu: 5362-5/2015 Pracovní

Více

Dodatek č. 2 k II. dílu ŠVP. Úpravy osnov předmětů Český jazyk a Německý jazyk

Dodatek č. 2 k II. dílu ŠVP. Úpravy osnov předmětů Český jazyk a Německý jazyk Dodatek č. 2 k II. dílu ŠVP Úpravy osnov předmětů Český jazyk a Německý jazyk Platnost dokumentu : od 1. 9. 2015 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia a SOŠ ekonomické Sedlčany byl v uvedené

Více

Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností. Poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v Evropě i ve světě.

Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností. Poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v Evropě i ve světě. 7.1 I. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace (Cizí jazyk) 7.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk.

Více

říkadla, básničky s jazykolamy, komunikač. situace

říkadla, básničky s jazykolamy, komunikač. situace Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikač. situace Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu hlásky (písmene) i slova,

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1. Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu - 1. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk

Více

ČAS PROMĚN. Záměr: Anotace: Cíle: Cílová skupina: Počet účastníků: Místo:

ČAS PROMĚN. Záměr: Anotace: Cíle: Cílová skupina: Počet účastníků: Místo: ČAS PROMĚN Záměr: Za většinu současných proměn krajiny je zodpovědný člověk tím, jak v krajině hospodaří a jak ji využívá. Anotace: Tento výukový program vznikl jako součást projektu Venkovská krajina

Více

Plán práce školní družiny na šk.rok 2010/2011

Plán práce školní družiny na šk.rok 2010/2011 Plán práce školní družiny na šk.rok 2010/2011 Celoroční projekty - Barevně vyšitý svět - ZÁŘÍ Motto měsíce: Barvy podzimu - seznámení žáků s řádem ŠD - poučení o chování ve školní družině, školní jídelně;

Více

Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblastech EV a čtenářství

Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblastech EV a čtenářství Rostliny stavba těla Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblastech EV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Rostliny stavba těla Stručná anotace učební jednotky Ţáci se seznamují

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech.

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0003 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět. V 6., 8. a

Více

Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2011/2012

Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2011/2012 Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ téma: Naše škola a město - vítáme se a seznamujeme se (řád ŠD) - zásady správného stolování - bezpečná cesta a orientace

Více

METODICKÉ POZNÁMKY k uskutečnění školního projektu

METODICKÉ POZNÁMKY k uskutečnění školního projektu METODICKÉ POZNÁMKY k uskutečnění školního projektu Pár slov na úvod Předložené metodické poznámky mají přispět k úspěšné realizaci školního projektu se zaměřením na environmentální vzdělávání. Navazují

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Český jazyk a literatura (Jazyk a jazyková komunikace) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 4+1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: MEDIÁLNÍ

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

Z á k l a d n í š k o l a D o l o p l a z y, o k r e s O l o m o u c příspěvková organizace

Z á k l a d n í š k o l a D o l o p l a z y, o k r e s O l o m o u c příspěvková organizace Příklad dobré praxe 1 Název lekce: Plnění kompetencí za dané období Téma: Hodnocení stanovených kompetencí Cíl: Žák zhodnotí stanovené kompetence, pojmenuje a posoudí výsledky své práce. Metoda: Čtyři

Více

Centrum psaní. Knížku máme rádi, poradí, potěší, pomůže, DOPLŇTE

Centrum psaní. Knížku máme rádi, poradí, potěší, pomůže, DOPLŇTE Centrum psaní vše důkladně zvládneš v daném čase. 1. Společně si prohlédněte malé i velké plakáty o českých spisovatelích a spisovatelkách dětských knih. Každý si vyberte jednoho spisovatele či spisovatelku,

Více

VLASTIVĚDA / 4. ROČNÍK. Strategie (metody a formy práce)

VLASTIVĚDA / 4. ROČNÍK. Strategie (metody a formy práce) VLASTIVĚDA / 4. ROČNÍK Učivo Čas Strategie (metody a formy práce) Pomůcky Pravěk Kapitola o čase České země v pravěku 3 práce ve dvojicích přiřazování letopočtů staletí a tisíciletí samostatná práce vyhledávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 MĚSTSKÁ KNIHOVNA ČESKÁ LÍPA, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti městské knihovny 3. Regionální funkce zpráva o činnosti 4. Přehled hospodaření

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 Příloha č. 1 Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ŠKOLA DÍLNOU LIDSKOSTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním

Více

Dodatek č.5 k III.dílu ŠVP

Dodatek č.5 k III.dílu ŠVP Dodatek č.5 k III.dílu ŠVP Úpravy osnov předmětů Německý jazyk, Konverzace v německém jazyce a Český jazyk a literatura ve vybraných ročnících Charakteristika a osnovy nového volitelného předmětu Obchodní

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Vzdělávací obor (dle RVP) Očekávaný výstup vzdělávacího

Více

9.2.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

9.2.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník 1. JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ TVAROSLOVÍ

Více

Obsahové rozvržení učiva pro 1. ročník základní školy praktické: Český jazyk

Obsahové rozvržení učiva pro 1. ročník základní školy praktické: Český jazyk listopad říjen září Obsahové rozvržení učiva pro 1. ročník základní školy praktické: Český jazyk měsíc téma Projekty + mezipředmětové vztahy Čt Cesta do školy vyprávění podle obrázku Ps Správné psací návyky,

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ) )JAZYK ČESKÝ JAZYK 5. UČEBNÍ OSNOVY

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ) )JAZYK ČESKÝ JAZYK 5. UČEBNÍ OSNOVY 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk Blok předmětů: Název předmětu: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ) )JAZYK ČESKÝ JAZYK Charakteristika vzdělávací

Více

UČEBNICE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY. www.naseucebnice.cz

UČEBNICE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY. www.naseucebnice.cz UČEBNICE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY www.naseucebnice.cz ČTENÍ A PSANÍ pro 1. ročník ZŠ Učíme se číst učebnice čtení pro 1. r. ZŠ J. Wagnerová Učíme se číst pracovní sešit pro 1. r. ZŠ J. Wagnerová, J. Václavovičová

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Park. Park. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Park. Park. Název učební jednotky (téma) Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Park Stručná anotace učební jednotky V učební jednotce jde o rozvoj slovní zásoby v tematickém

Více

ZÁZNAMY PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE

ZÁZNAMY PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE ZÁZNAMY PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V analýze hodnocených ŠVP bylo nalezeno mnoho příkladů dobré praxe. Pro záměry celého materiálu však byly vybrány ty příklady dobré praxe, které odkazují na rozvoj v rovinách

Více

METODIKA ČINNOSTNÍHO UČENÍ S POMŮCKOU SKLÁDACÍ ABECEDA

METODIKA ČINNOSTNÍHO UČENÍ S POMŮCKOU SKLÁDACÍ ABECEDA METODIKA ČINNOSTNÍHO UČENÍ S POMŮCKOU SKLÁDACÍ ABECEDA Autoři: Mgr. Alena Bára Doležalová, Mgr. Čeněk Rosecký Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Tvořivá škola čtení a psaní s porozuměním, který

Více

Autoevaluace školy v oblasti podpory strategií učení cizímu jazyku Dotazník pro učitele středních škol

Autoevaluace školy v oblasti podpory strategií učení cizímu jazyku Dotazník pro učitele středních škol Autoevaluace školy v oblasti podpory strategií učení cizímu jazyku Dotazník pro učitele středních škol Inspirováno autory Andrew D. Cohenem, Rebeccou L. Oxfordovou a Julií C. Chiovou (2002) Účelem dotazníku

Více

Čj - 2. stupeň 1 / 7

Čj - 2. stupeň 1 / 7 dodržovat při rozhovoru zásady společenského styku používat zásady společenského styku v osobní komunikaci pozdrav, žádost, poděkování sestavit větu se správným slovosledem formulovat výstižně ústně otázku

Více

Tematický plán Český jazyk 3. třída

Tematický plán Český jazyk 3. třída Tematický plán Český jazyk 3. třída Září Počet hodin : 23 Učivo: Výstupy: Poznámky, průřezová Opakování z 2. ročníku Skladba souvětí, věta, slova, slabiky, hlásky, písmena souhlásky a samohlásky I, Y tvrdé,

Více

Vzdělávací obor český jazyk a literatura - obsah

Vzdělávací obor český jazyk a literatura - obsah 6. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce ( praktická cvičení) obor navázání na již zvládnuté ročník Kompetence pracovní, k učení Kom. k řešení problémů, komunikativní Kom. občanské

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Přítomný čas prostý a průběhový Rozhovor, popis činností, porozumění textu Základní a řadové číslovky Práce s učebnicí Zájmena Práce s textem, dramatizace Slovní zásoba Hry, soutěže, práce

Více

Rybí pásma - zákonitosti

Rybí pásma - zákonitosti Tabulka přípravy učební jednotky s cíli v oblasti průřezových témat a čtenářství Učební jednotka Příprava na vyučování přírodopisu s cíli v oblastech matematika, EV a čtenářství Název učební jednotky (téma)

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Literární kroužek I (3. 6. třída) podrobná anotace

Literární kroužek I (3. 6. třída) podrobná anotace Mgr. Barbora Hronová barbora.hronova@gmail.com Literární kroužek I (3. 6. třída) podrobná anotace První pololetí 2015/2016 Délka lekcí: 60 minut 1. Co všechno máme v hlavě za slova? Aktivity: Seznamovací

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO TŘÍDY NIŽŠÍHO GYMNÁZIA VE ŠKOLNÍM ROCE 2016-2017

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO TŘÍDY NIŽŠÍHO GYMNÁZIA VE ŠKOLNÍM ROCE 2016-2017 VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO TŘÍDY NIŽŠÍHO GYMNÁZIA VE ŠKOLNÍM ROCE 2016-2017 - 1 - Výběr volitelného předmětu může výrazně ovlivnit míru rozvoje jednotlivých klíčových kompetencí a zcela jistě se výrazně podílí

Více

1.třída. český jazyk: čtení a psaní. matematika a její aplikace:

1.třída. český jazyk: čtení a psaní. matematika a její aplikace: 1.třída český jazyk: - zná jednotlivá písmena tiskací a psací, malá a velká - umí jednotlivá písmena a hlásky, správně přečíst, vyslovit a napsat - umí skládat slabiky, slova čte slabiky, slova - tvoří

Více

Dodatek č. 1. 5.18 Španělský jazyk. Učební osnovy. 5.18.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

Dodatek č. 1. 5.18 Španělský jazyk. Učební osnovy. 5.18.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení GYMNÁZIUM FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dodatek č. 1 Učební osnovy 5.18 Španělský jazyk 5.18.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení ročník 1.

Více

SEZNAM PŘÍLOH Příloha A1 nevyplněné dotazníky Příloha A1, LIST I

SEZNAM PŘÍLOH Příloha A1 nevyplněné dotazníky Příloha A1, LIST I SEZNAM PŘÍLOH Příloha A1 nevyplněné dotazníky Příloha A1, LIST I DOTAZNÍK Vážená paní, jsem studentkou pedagogické fakulty na Západočeské univerzitě v Plzni. Tento dotazník poslouží jako materiál k výzkumu

Více

PdF MU Brno Učitelství 1. stupně ZŠ

PdF MU Brno Učitelství 1. stupně ZŠ PdF MU Brno Učitelství 1. stupně ZŠ ZDRAVÍ ANEB MY STONÁME NERADI I. NÁVRH PROJEKTU Název: ZDRAVÍ ANEB MY STONÁME NERADI Autoři: Zuzana Křížová, Šárka Zemanová, Jitka Novohradská Školní rok: 2007/2008

Více

Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu

Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu Opakování Svět práce IX. X. Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu Velká čísla Práce s textem

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA (1. 9. ročník)

HUDEBNÍ VÝCHOVA (1. 9. ročník) HUDEBNÍ VÝCHOVA (1. 9. ročník) Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a umění. Vytváří plnohodnotnou protiváhu k převážně vzdělávacím, naukově orientovaným

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Vlak s parní lokomotivou /Pacific 231/ Časový rozsah lekce 3 h Věková skupina (ročník) 3. ročník

Více

KALENDÁŘOVÉ ÚLOHY PRO TALENTY, vč. metodického listu. doc. PhDr. Marta Volfová, CSc.

KALENDÁŘOVÉ ÚLOHY PRO TALENTY, vč. metodického listu. doc. PhDr. Marta Volfová, CSc. KALENDÁŘOVÉ ÚLOHY PRO TALENTY, vč. metodického listu doc. PhDr. Marta Volfová, CSc. Centrum talentů M&F&I, Univerzita Hradec Králové, 2010 Kalendářové úlohy jsou zahaleny určitou tajemností a přitahují

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Uvedení do celoročního družinového projektu TAJEMSTVÍ KLÍČŮ. Seznámení se s novým kolektivem, prostředím a pravidly. Povídání o prázdninách

Uvedení do celoročního družinového projektu TAJEMSTVÍ KLÍČŮ. Seznámení se s novým kolektivem, prostředím a pravidly. Povídání o prázdninách Tematický plán Školní rok: 2015/2016 Vychovatel: Jakub Mlad, Iva Svobodová Téma: TAJEMSTVÍ KLÍČŮ Časový plán pomůcky, učební materiály, ZÁŘÍ ke kamarádské družince Sociální dětí: Umění jednat, Morální

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura 9. ročník Výstupy ŠVP Učivo Přesahy, metody a průřezová témata Žák KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA směřuje k vytříbenému ústnímu i písemnému projevu,uspořádání vybraných jazykových

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. číslo)

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. číslo) METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0003 Sada metodických listů: KABINET MATEMATIKY

Více

Čtenářská lekce: Putování přírodou

Čtenářská lekce: Putování přírodou Čtenářská lekce: Putování přírodou Zpracovatel: Mgr. Hana Kvapilová Ročník: 5. Časová náročnost: 3 vyučovací hodiny Cíle: Rozvíjet vzájemnou komunikaci a spolupráci mezi žáky Tvořit otázky a odpovědi (celou

Více

Hospitace ve III. ročníku Waldorfského lycea v Praze u O. Ševčíka

Hospitace ve III. ročníku Waldorfského lycea v Praze u O. Ševčíka Hospitace ve III. ročníku Waldorfského lycea v Praze u O. Ševčíka Poslední epocha biologie III. ročníku vůbec (ve 4. ročníku už ji mít nebudou) Současná epocha je částí bloku zoologie Epoše předcházelo

Více

Školní vzdělávací program pro ŠD a ŠK

Školní vzdělávací program pro ŠD a ŠK Školní vzdělávací program pro ŠD a ŠK Školní družina při ZŠ praktické, 1. máje 59, 411 45 Úštěk Název ŠVP: Klíč Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání s úpravami pro žáky s lehkým mentálním

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JOSEFA HLÁVKY PŘEŠTICE ŠKOLNÍ DRUŽINA TEMATICKÝ PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠD DUHOVÝ ROK VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JOSEFA HLÁVKY PŘEŠTICE ŠKOLNÍ DRUŽINA TEMATICKÝ PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠD DUHOVÝ ROK VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JOSEFA HLÁVKY PŘEŠTICE ŠKOLNÍ DRUŽINA TEMATICKÝ PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠD DUHOVÝ ROK VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Hurá do duhové školní družiny Podzim- září, říjen, listopad Tematické okruhy - duhová

Více

Jak cestuje kapka vody

Jak cestuje kapka vody Jak cestuje kapka vody Cíl: porozumění významu vody pro člověka a celou přírodu, pochopení koloběhu vody v přírodě, vychovávat k ochraně přírody Obsah: formou pohádky seznámení s koloběhem vody v přírodě,

Více

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá.

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. To jsem JÁ 1I JMENUJI SE: Baví mě: To je otisk mé ruky: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. 2I Jmenuji se......... a je mi... let. Žiju společně s: Bydlím v: Nejvíc

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Hlavní oborové cíle (tj. cíle vázané na očekávaný výstup

Více

Se skřítky po planetě Zemi

Se skřítky po planetě Zemi Se skřítky po planetě Zemi Projekt je zaměřen na získávání poznatků týkajících se života na planetě Zemi. Děti celým rokem budou provázet čtyři skřítci, kteří je hravou formou seznámí s obměnami ročních

Více

Název: Hmoto, jsi živá? II

Název: Hmoto, jsi živá? II Název: Hmoto, jsi živá? II Výukové materiály Téma: Obecné vlastnosti živé hmoty Úroveň: střední škola Tematický celek: Obecné zákonitosti přírodovědných disciplín a principy poznání ve vědě Předmět (obor):

Více

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 2. stupeň, Člověk a příroda

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 2. stupeň, Člověk a příroda Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Přírodopis 7. ročník Výstupy ŠVP Učivo Přesahy, metody a průřezová témata Žák 1. Zoologie chápe, proč obratlovce řadíme

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Osobnosti českých dějin metodami dramatické výchovy. Kníže Václav

Osobnosti českých dějin metodami dramatické výchovy. Kníže Václav Osobnosti českých dějin metodami dramatické výchovy Pro žáky 4. ročníku ZŠ Kníže Václav Úvod K tomu, aby děti poznaly dějiny naší země a dokázaly se v nich orientovat s pochopením a přehledem, nestačí

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Příklad dobré praxe na téma OLYMPIJSKÉ HRY NA BUTTULCE aneb lehkoatletické závody pro žáky I. stupně zdravé ZŠ

Příklad dobré praxe na téma OLYMPIJSKÉ HRY NA BUTTULCE aneb lehkoatletické závody pro žáky I. stupně zdravé ZŠ Podpora zdravého životního stylu ve školách v Kraji Vysočina projekt číslo CZ.1.07/1.1. 00/02.0014 Příklad dobré praxe na téma OLYMPIJSKÉ HRY NA BUTTULCE aneb lehkoatletické závody pro žáky I. stupně zdravé

Více

Metodika výuky čtení Nakladatelství Nová škola Brno, Franzova 66, 614 00 Brno 548 221 247, www.novaskolabrno.cz, e-mail: info@novaskolabrno.

Metodika výuky čtení Nakladatelství Nová škola Brno, Franzova 66, 614 00 Brno 548 221 247, www.novaskolabrno.cz, e-mail: info@novaskolabrno. Výuka čtení je základem pro další vzdělávání žáka. Každého žáka ve 2. a 3. ročníku je třeba postupně dovést k tomu, aby četl rád, správně, plynule, výrazně a s porozuměním. Správné čtení Číst správně znamená

Více

ZVÝHODNĚNÉ PODMÍNKY PRO PRODEJ UČEBNIC PŘES E-SHOP.

ZVÝHODNĚNÉ PODMÍNKY PRO PRODEJ UČEBNIC PŘES E-SHOP. obalka_ss_katalog_2016 final:sestava 1 16.3.2016 15:38 Stránka 1 KATALOG UČEBNIC 2016 V Domcích 488, 541 01 Trutnov ZVÝHODNĚNÉ PODMÍNKY PRO PRODEJ UČEBNIC PŘES E-SHOP. SLEVA AŽ 13% Paní ředitelko, pane

Více

Zajímavě je zpracován předmět Pohybové činnosti, který má upravené očekávané výstupy na základě toho, co umožňuje kapitola 8 RVP ZV.

Zajímavě je zpracován předmět Pohybové činnosti, který má upravené očekávané výstupy na základě toho, co umožňuje kapitola 8 RVP ZV. Jedličkův ústav - ZŠ pro tělesně postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Charakteristiky předmětů jsou zpracovány široce, včetně výčtu očekávaných výstupů z RVP ZV. Ročníkové výstupy

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1.Vyjadřuje se v běžných komunikačních situacích, neskáče do řeči a naslouchá,

Více

Ročník III. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník III. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Úvod Pozdrav Seznámení s novým předmětem Představení nové učebnice Chit Chat Pozdrav, představení sebe sama Rozhovory, poslech Odhaduje a rozpoznává anglické slovo od slova v jiném jazyce rozlišuje učebnici,

Více

Název: Elektromagnetismus 3. část (Elektromagnetická indukce)

Název: Elektromagnetismus 3. část (Elektromagnetická indukce) Výukové materiály Název: Elektromagnetismus 3. část (Elektromagnetická indukce) Téma: Vznik indukovaného napětí, využití tohoto jevu v praxi Úroveň: 2. stupeň ZŠ, případně SŠ Tematický celek: Vidět a poznat

Více

Co se stane, když rostlina přijde o přísun světla? Může rostlina ve tmě růst? ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží

Co se stane, když rostlina přijde o přísun světla? Může rostlina ve tmě růst? ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží Co se stane, když rostlina přijde o přísun světla? Může rostlina ve tmě růst? ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží 7 POSVIŤME SI NA ROSTLINY Cílová skupina IV. V. ročník 90 min. (2 vyučovací hodiny zařazené zhruba

Více

Výchovně vzdělávací proces na ZŠ Ostopovice 3. ročník

Výchovně vzdělávací proces na ZŠ Ostopovice 3. ročník Výchovně vzdělávací proces na ZŠ Ostopovice 3. ročník Vize naší školy - příměstská komunitní základní škola, která pružně reaguje na potřeby společnosti, poskytuje kvalitní vzdělávání i nabídku volnočasových

Více

Číslo 4 Duben 2015. V tomto čísle: Jarní projekty a Čteme se slonem Bobem. Popíšu, popíšeš, popíšeme třeba upíra! Abeceda zimy

Číslo 4 Duben 2015. V tomto čísle: Jarní projekty a Čteme se slonem Bobem. Popíšu, popíšeš, popíšeme třeba upíra! Abeceda zimy Časopis žáků a učitelů České školy bez hranic v Paříži. Vychází od října 2013.. Číslo 4 Duben 2015 V tomto čísle: Jarní projekty a Čteme se slonem Bobem Popíšu, popíšeš, popíšeme třeba upíra! Abeceda zimy

Více

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Vychází s finanční podporou Sdružení rodičů a přátel žáků Základní školy Kostelec u Holešova Zahájení nového školního roku Akce ve škole Školní

Více

Příloha č. 1 k ŠVP ŠD plán činností. 1. Místo, kde žijeme. Rozvíjené kompetence: Tematický okruh: Činnosti. Rozvíjené kompetence

Příloha č. 1 k ŠVP ŠD plán činností. 1. Místo, kde žijeme. Rozvíjené kompetence: Tematický okruh: Činnosti. Rozvíjené kompetence Příloha č. 1 k ŠVP ŠD plán činností Rozvíjené kompetence: 1. Kompetence k učení 2. Kompetence k řešení problémů 3. Komunikativní kompetence 4. Sociální a interpersonální kompetence 5. Občanské kompetence

Více

Ročník VII. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed.

Ročník VII. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. Opakování IX. Úvodní opakování: azbuka, přepis a opis textu, čtení, rozhovory, celkové opakování učiva 1.dílu. Poslechová a pohybová rozcvička. Rozhovory. Dramatizace. Poslech písní. Přečte se správnou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro zájmové vzdělávání - školní družina

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro zájmové vzdělávání - školní družina ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání - školní družina 1 Identifikační údaje... 3 1.1 Název ŠVP... 3 1.2 Údaje o škole... 3 1.3 Zřizovatel... 3 1.4 Platnost dokumentu... 3 2 Charakteristika

Více

EFEKTIVNÍ IN-SERVICE VZDĚLÁVÁNÍ JAZYKOVÝCH LEKTORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI

EFEKTIVNÍ IN-SERVICE VZDĚLÁVÁNÍ JAZYKOVÝCH LEKTORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI EFEKTIVNÍ IN-SERVICE VZDĚLÁVÁNÍ JAZYKOVÝCH LEKTORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI Obsah VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY... 2 1. PROGRAM: VEDENÍ VÝUKY... 2 1.1. Plánování výuky... 2 1.2. Výuka receptivních a produktivních dovedností...

Více

I. Příprava na vyučovací hodinu českého jazyka

I. Příprava na vyučovací hodinu českého jazyka I. Příprava na vyučovací hodinu českého jazyka 1. Co budu učit? RVP ZV ŠVP ZV Standardy Vyvození mluvnické kategorie rodu podstatných jmen 2. Jakou literaturu budu potřebovat (pro sebe i pro ţáky)? a)

Více

Dodatek k SYP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: PA VLOVICKA SKOLA - Skolní.vzdělávací programpro základní vzdělávání

Dodatek k SYP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: PA VLOVICKA SKOLA - Skolní.vzdělávací programpro základní vzdělávání v Dodatek k SYP ZV č. 1, v " Název školního vzdělávacího programu: PA VLOVICKA SKOLA - Skolní.vzdělávací programpro základní vzdělávání Škola: Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace

Více

Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 23

Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 23 Nácvik psaní viz Slabikář Pojmenování obrázků společně popisujeme. Hledáme slova obsahující písmeno č. Dbáme na správnou výslovnost slov, obsahujících písmeno č. Doplňujeme svislé řady - automatizace psacího

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

Příprava na vyučování Hudební výchovy a Českého jazyka a literatury s cíli v oblasti VDO. Den s domácími mazlíčky 3 hodné štěně

Příprava na vyučování Hudební výchovy a Českého jazyka a literatury s cíli v oblasti VDO. Den s domácími mazlíčky 3 hodné štěně Příprava na vyučování Hudební výchovy a Českého jazyka a literatury s cíli v oblasti VDO Název učební jednotky (téma) Den s domácími mazlíčky 3 hodné štěně Stručná anotace učební jednotky V této lekci

Více