VOŘENÍ SLOV POMOCÍ PŘEDPON A PŘÍPON, SLOVA S PŘEDPONAMI VY-, VÝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VOŘENÍ SLOV POMOCÍ PŘEDPON A PŘÍPON, SLOVA S PŘEDPONAMI VY-, VÝ"

Transkript

1 I. lekce TVOŘENÍ SLOV POMOCÍ PŘEDPON A PŘÍPON, SLOVA S PŘEDPONAMI VY-, VÝ Učivu o vyjmenovaných slovech musí předcházet učivo o tvoření slov pomocí předpon a přípon. Je-li toto učivo zanedbáno, žáci mají následně problémy s uvědoměním si příbuznosti slov, neuvědomí si rozdílnost v pojmech příbuzné slovo a tvar slova. Následně jim činí velké potíže rozpoznat příbuznost slov vyjmenovaných. Doporučuji věnovat tomuto učivu více času, využít nejrůznějších didaktických her a činností, učivo vhodně emotivně motivovat využít chápání slova příbuznost jako vztahu v rodině. Cílem není naučit děti poznávat, rozlišovat a pojmenovávat morfémy slova. Veškeré snažení musí směřovat k vytvoření představ dětí o slovu jako nositeli přesného významu, a to jak lexikálního tak gramatického. Děti vedeme k uvědomění si, že slovo není pouze náhodný shluk písmen, ale že pro jeho vznik existují přesná pravidla. Cíl:Naučit děti chápat tvoření slov pomocí předpon a přípon. Naučit je poznávat kořen, předponu a příponové části slov. Naučit je chápat lexikální a gramatické souvislosti mezi slovy příbuznými. 1. část motivační Motivace: Moje rodina mí příbuzní. Před zahájením této části je nutné zadat domácí úkol (alespoň týden dopředu), aby děti vyhledaly fotografie, zachycující co největší počet jejich přímých příbuzných, zjistily o těchto fotografiích co nejvíce údajů jména vyfotografovaných, data jejich narození, příp. úmrtí,jejich bydliště, přibližné datum vzniku fotografie, při jaké příležitosti byla fotografie pořízena apod. 1. Rodinné album výstavka s popisky k fotografiím (kdo je na fotografii, při jaké příležitosti vznikla, rok, příp.datum vzniku, věk vyfotografovaných) děti mohou připevňovat fotografie na výkres A3 pomocí samolepící pryže. 2. Řazení fotografií podle data vzniku (přibližně) využití dat v matematice (porovnávání letopočtů, sčítání roků vyfotografovaných osob, porovnávání jejich věku apod.) 3. Strom života naší rodiny a)domácí příprava (zapisování jmen a dat narození (příp. smrti) rodičů, prarodičů, případně praprarodičů b)výtvarné zpracování ve škole : kořeny znázorňují prarodiče,kmen rodiče, nižší větve sourozence rodičů- tety a strýce, vyšší větve děti (děti vpisují do jednotlivých částí jména a data, mohou kreslit i jejich podobenky ). c)prezentace vlastní práce žáků - Kdo a proč tvoří můj strom života? - vzájemné porovnávání výsledků práce (Kdo zachytil nejstaršího nejmladšího příbuzného, výskyt vlastních jmen v rodině, původ příjmení, bydliště příbuzných práce s mapou,využití v matematice-měření vzdáleností, délky života apod.) 1

2 Další činnosti:-přednes poezie (L.V.Sládek), čtení úryvků z knihy B.Němcové Babička -vlastní tvorba dětí (podobnost slov zakončených stejnými příponami:dědeček-kopeček-zvoneček-stromeček ) -vyprávění zážitků Když byli rodiče - prarodiče malí -popis osoby + výtvarné zobrazení -dopis babičce-dědečkovi -vyhledávání písní o mamince, babičce apod. -nejoblíbenější písně rodičů, prarodičů 2

3 2.část -Vyvození pojmu příbuznost slov Motivace: vyvození příbuznosti slov na základě poznatků o příbuznosti rodinných příslušníků nejstarší členové rodiny tvoří kořeny rodiny - podobně jako slovní kořen tvoří základ pro tvoření nových slov. 1. Demonstrace vzniku řady příbuzných slov na tabuli nebo v prostoru na zemi s použitím předem připravených karet (použití kořene LET, ROD - v různých rovinách jsou zaznamenána slovesa, podstatná jména, přídavná jména). 2. Hra Řetěz Po zadání základového slova žáci hledají slova příbuzná, tvoří řady příbuzných slov (při zapisování slov na tabuli se střídají děti z jednotlivých skupin). Doporučená slova: slunce-slunko-sluníčko-slunečný-sluneční-slunečník-výslunní-prosluněnýslunit se-proslunit kvete-vykvete-rozkvete-odkvete-nekvete-pokvete-květina-květ-květinkakvětináč-květinářka-květinářství-okvětní-kvítek-kvítko Po ukončení zápisu jednotlivých řad je nutno upozornit děti nejen na opakující se kořen slova, ale i na významovou podobnost slov - proto je zpočátku vhodnější vybírat slova s jednoznačným a dětem srozumitelným významem. Doporučuji upozornit děti na možnost záměny některých hlásek v kořeni slova květ-kvítek. 3. Hra Na zahradníka vypěstuj z kořene květinu s co největším počtem květů - příbuzných slov se slovními kořeny pis, jezd. Děti píší všechna nalezená slova mohou pracovat samostatně, ve dvojicích nebo ve skupinách, mohou využívat slovníku. 4. Výroba Prefixátka : na podlouhlou kartičku záložku si děti vypíší v češtině často užívané předpony /na-, (ná-), po-, od-, ob-, do-, za-, (zá-) roz-, ne-,v-, (ve-), s-, (se-), z-, (ze-), u-, (ú-), o-, vy-, vý- / Prefixátko je určeno pro větší názornost při vyhledávání a tvoření příbuzných slov. Děti jej přikládají ke kořenům slov, příp. slovotvorným základům a tvoří slova nová příbuzná. Doporučuji začít tvořením sloves ze slovesných základů: lézt vylézt, prolézt, dolézt, slézt, kreslit-obkreslit, překreslit, vykreslit, zkreslit atd. 5. Podobně lze seznámit děti s příponami, tyto činnosti však lze brát z hlediska dalšího učiva pouze jako doplňkové. Děti mohou vyhledávat příponové části zejména podstatných jmen názvů osob a věcí (vodník, spisovatel, písař, letec, prodavač, učitelka nebo žehlička, vařečka, květináč, vodárna, zápisník atd.). Tyto činnosti lze provádět i formou her a činností ve skupinách kdo najde více slov, zakončených stejnou příponou, jak se nazývá ten, kdo běží, skáče, peče Děti se mohou pokusit o vytváření nových slov ten kdo jede je jezdič, ten, kdo opravuje je opravovač, ta, která počítá je počitatelka apod. Poznámka: V případě, že si děti utvoří neexistující slovo nebo si nejsou jeho existencí jisty,doporučuji vyhledávání ve Slovníku spisovné češtiny 3

4 3. část Tvoření slov pomocí předpon VY-/VÝ- Motivace: Z tuhého kartonu si žáci vyrobí složku A3 - portfolio, do kterého budou vkládat pracovní listy, karty, obrázky, omalovánky apod. Vnitřní strany rozdělí děti na osm okének, do kterých budou postupně vpisovat probraná vyjmenovaná slova. V okénkách budou nadepsány jednotlivé obojetné souhlásky B F L M P S V Z. Úvodní stránku nadepíší nadpisem VYJMENOVANÁ SLOVA. Upozorníme je na pravopis slova vyjmenovaná, a vyzveme je ke zdůvodnění pravopisu. Za domácí úkol si děti složku ozdobí, dokreslí nebo dolepí obrázky apod. 1. Žáci vyhledávají ve slovníku slova tvořená předponami vy-, vý- a zapisují je na větší formát papíru. Při práci ve skupinách můžeme zadat každé skupině jiný úkol vyhledávání podstatných jmen, sloves, příp. přídavných jmen, vyhledávání slov na různých stránkách Slovníku. Výsledné zápisky můžeme využít jako nástěnných slovníčků. Při listování Slovníkem spisovné češtiny nebo Pravidly českého pravopisu jsou děti překvapeny množstvím slov, utvořených předponami vy-, vý. Z tohoto zjištění vyplyne, že vzhledem k velkému množství takto tvořených slov není možné učit se je všechna vyjmenovávat a proto je nutné naučit se poznávat, kdy je slovo předponou opravdu utvořeno a kdy ne. 2. Ve skupinách žáci hledají a zapisují dvojice sloves typu letí - vyletí, lezevyleze, jede-vyjede, pere-vypere, žehlí-vyžehlí apod. Můžeme žáky upozornit na možnost změnit přítomný slovesný čas pomocí předpony VYna budoucí (nyní za chvíli). 3. Samostatně, ve dvojicích nebo skupinách děti hledají, ze kterého slovesa vzniklo podstatné jméno a naopak, které podstatné jméno mohlo vzniknout ze slovesa: výtah - vytáhne, výkres vykreslí, vysavač - vysaje, výkon - vykoná, výroba - vyrobí, výstřih vystřihne, výhra-vyhraje, výfuk -vyfukuje, výbuch - vybouchne, vybavení vybaví, výdech vydechne, vyjížďka vyjede, výmluva vymluví, výmysl vymyslí, výsměch vysměje se, vysvětlení vysvětlí, vyšívání vyšívá atd. Učitel ukáže slovo na kartičce, děti si zapisují druhé slovo do dvojice. Kartičky lze využít při procvičovacích hrách viz dále. 4. Hra Domino (Pexeso): Děti hledají dvojice příbuzných slov (výlov-vylovit, výtah-vytáhnout, výkřik-vykřiknout apod. 5. Hra Výlov rybníka: Děti loví kartičky podle pokynů učitele-najdi slova s kořenem křik, hra, tah atd. Cíl: Naučit děti pravidlo tvoření slov pomocí předpon VY-, VÝ-. Vytvořit gramatickou dovednost správného užívání Y I. PŘÍLOHA Č. 4 PROCVIČOVÁNÍ pracovní list č. 1 Poznámka: Pro děti je snazší hledat příbuznost mezi slovesy, obtížněji si uvědomují významovou souvislost mezi podstatným jménem a slovesem (vysvědčení-osvědčenísvědčit-svědek, výroba-vyrobit-robit, apod.). Problematické je určování předpon ve jménech přídavných (např. výborný, významný apod.). Doporučuji vést děti k vyhledávání problematických slov v Pravidlech pravopisu nebo ve Slovníku spisovné češtiny. Slova, ve kterých žáci chybují doporučuji zapisovat do vlastního Slovníčku. 4

5 II. lekce Slova začínající hláskovými skupinami VI-, VÍ- Motivace: sestavování slov na rozstříhaných kartičkách (víla, víno, vítěz, více, vidlička, vidle, višně, víčko, vidět, viset, vítat. Děti upozorníme na nemožnost odtrhnout nebo zaměnit počáteční hlásky VI,VÍ, zbývající část slova netvoří jeho základ, nelze z něj vytvořit slovo příbuzné. 1. Vyhledávání a zapisování slov začínajících hláskovými skupinami VI-,VÍ- ve slovnících 2. Vytvoření vlastního příběhu s použitím co největšího množství vyhledaných a zapsaných slov s hláskovými skupinami VI-,VÍ-. Děti mohou příběh zapisovat, či tvořit společně v kruhu, kdy každé dítě přidává další větu, případně před vyslovením vlastní věty zopakuje celé předešlé vyprávění. 3. Upozornit na pravopis slov VYSET - VISET. Zdůvodnit pravopis, vytvořit věty. PŘÍLOHA Č. 5 Omalovánka Další činnosti: Četba pohádkových příběhů z knihy V. Čtvrtka O víle Amálce a žabce Márince, K.Čapek Příběh s Rusalkami Poslech árií A.Dvořák Rusalka 1. Ilustrační kresby k pohádkám, vlastním příběhům, vyhledávání slov v textu PROCVIČOVÁNÍ pracovní list č. 2 Procvičení a ověření znalostí 1. Diktáty pro psaní na PC (program Office okamžitě upozorní žáky na chybu červeným podtržením slova). 2. Hra Domino přiřazování slov s ohledem na jejich pravopis 3. Hra Lístečky děti přinášejí učitelem předem připravené lístečky se slovy, doplňují i-y, zdůvodňují pravopis, případně tvoří věty se slovy. 4. Hra Na detektiva děti hledají lístečky se slovy, které jsou volně rozložené v prostoru celé třídy, každé nalezené slovo napíší do svého sešitu (do sloupců slova s předponou vy-,vý-, slova bez předpony).následuje vzájemná kontrola. Je možno pracovat i ve skupinách. 5. Hra Lovec perel děti si předem připraví provázky s korálkem přivázaným k jednomu konci. Korálek položí všichni na stejné místo, druhý konec provázku drží v ruce. Jedno dítě představuje lovce perel, drží v ruce košíček, kterým se snaží rychle přikrýt korálky, jejichž majitelé reagují nesprávně nebo pomalu na učitelem daný pokyn. Např. po vyslovení slova s předponou VY-, musí korálek rychle utéci, a lovec loví korálky přiklopením košíčku. Vysloví-li však učitel slovo, které není tvořeno předponou (víno, Viktor ) nesmí lovec přiklopit košíček a žáci nesmí korálkem trhnout.poté učitel vyslovuje jednotlivá slova, žáci reagují. Předem je třeba dohodnout, zda budete hrát o nejúspěšnějšího lovce, či nejchytřejší perlu, zda budete hrát vyřazovacím způsobem, nebo na určitý počet kol apod. PŘÍLOHA Č. 6 -Dominové karty je možno použít i ve hře Lístečky a Na detektiva 5

6 III. lekce VYJMENOVANÁ SLOVA JAZYK A BRZY Motivace: Na úvodní stránku portfolia dopíšeme větu BRZY JIŽ BUDEME DOBŘE OVLÁDAT SVŮJ MATEŘSKÝ JAZYK, ve které najdeme a podtrhneme vyjmenovaná slova brzy, jazyk. 1. Společné řešení křížovky na tabuli dokonči věty (-využití mnohovýznamovosti slova JAZYK) Cíl: Naučit se užívat správný pravopis ve slovech brzy a jazyk a ve slovech příbuzných. Zopakovat si znalosti o mnohovýznamovosti slov a o slovech zdrobnělých 2. Vyhledat ve Slovníku příbuzná slova ke slovu JAZYK, vysvětlit význam těchto slov, použít příbuzná slova ve větách (práce ve skupinách) 3. Pravopis slov brzy brzičko (rozlišuj -y, -ičko). Tvoř slova s příponou -ičko, využij vyhledaná slova při skládání básničky (slova se rýmují příponovou částí -ičko, -íčko) 4. Hra Řetěz - hledej slova tvořená stejnými příponami (-ička, -ák, -ář atd.) v kruhu, střídání skupin 5. Jazykolamy zlidovělé i umělé (J.Kainar Na dubu žaludy-čítanka pro 3.roč. SPN) Další činnosti: Dopsat a vyznačit probraná vyjmenovaná slova do portfolia, případně vyznačit tato slova na kartičce vyjmenovaných slov ( pracovní sešit Vyjmenovaná slova hravě - nakladatelství Nová škola), na nástěnný obraz připevnit kartičky s novými slovy (předpony vy-,vý-, brzy, jazyk). PROCVIČOVÁNÍ pracovní list č. 3 Zaznamenávání probraného vyjmenovaného slova v portfoliu, na kartě a na nástěnném obraze (tabuli apod.)provedeme vždy po seznámení se s určitým vyjmenovaným slovem nebo celou skupinou v jednotlivých lekcích. 6

7 IV. lekce ZÁJMENA MY, VY Evokace: Rozhovor v komunitním kruhu: Co si představuješ pod slůvkem JÁ TY MY? Čím se podobáme jeden druhému? Čím se od sebe lišíme? Koho máš rád a proč? Máš rád sám sebe a proč? Proč tě mají rádi ostatní? Hra Chci, aby vedle mne seděl., protože. Děti postupně zvou na prázdné místo některého spolužáka a zdůvodňují to jeho dobrou vlastností, jeho dobrým skutkem apod. (Dodržujte pravidlo - kamaráda si zve žák, kterému se uvolní židlička po pravé ruce.) Hra Vymění si místa ti, kteří mají rádi. (Škatule, hejbejte se) Žák uprostřed dává pokyny (např. Vymění si místa všichni, kteří mají rádi červenou barvu,, kteří rádi plavou atd.. Ostatní dle vlastního uvážení, zdali pro ně výrok platí se snaží rychle se přemístit na jiné volné místo. Žák uprostřed se mezitím pokouší rychle obsadit volnou židličku. Následně si žáci zapíší na úvodní stránky čtenářského deníku: jméno, příjmení, datum narození, bydliště a odpovědi na učitelem zadané, případně i vlastní otázky Které jídlo mám rád?, Která barva se mi líbí?, Můj nejoblíbenější zpěvák? Moje nejmilejší kniha atd.) Tento úkol je možné zadat i za domácí úlohu. Někteří žáci dokáží hledat i další otázky a odpovídat na ně. 1. Hra Na kamarády (Molekuly) učitel dává pokyny k utvoření skupinek dětí: JÁ a TY, JÁ a ON, JÁ a ONA, JÁ-TY-ONA, JÁ-TY-ON, JÁ-TY-ON- ONA, MY VŠICHNI apod. Žáci zdůvodňují způsob utvoření skupiny kdo zastupuje které zájmeno. Postupně děti samy přicházejí na jednoduchost řešení zadání, že problematická jsou v podstatě jen zájmena ON a ONA. 2. Hra Vyměňte si místa žáci sedí v kruhu na židlích, v ruce drží kartičky s některým osobním zájmenem. Jeden žák (zpočátku učitel) stojí uprostřed kruhu a dává pokyny. Nejdříve vyslovuje pouze zájmena, která si mají vyměnit místa, obtížnější variantou je vyslovení tvaru slovesa, např. HRAJEŠ, takže místa si vyměňují pouze žáci, kteří vlastní kartičku se zájmenem TY. Žák uprostřed se snaží některé volné místo obsadit. Podobně lze procvičit i zájmenné tvary MY-MI (viz činnost č. 6), kdy uprostřed stojící žák utvoří větu, ve které použije jeden z tvarů, např. Půjč mi kolo. Místa si tedy vyměňují žáci, kteří vlastní kartičku se zájmenem MI. Doporučuji obměňovat kartičky žákům po 3-5ti kolech 3. Hra Na co právě myslím učitel vysloví 2-3 slovesa v určitém tvaru, žáci postupně v kruhu vyslovují další slovesa, s cílem poznat pravidlo, kterým se učitel řídil při jejich výběru. Např. učitel řekne běhám,skáču, plavu Žáci postupně, nejlépe v kruhu, vyslovují další slovesa. Vysloví-li některý žák sloveso vztahující se ke sportování v osobě první, čísla jednotného tedy např. házím, jedu učitel řekne ANO, chybně volená slovesa odmítne slůvkem NE. Na závěr žáci, kteří pochopili učitelem zvolené pravidlo, jej objasní ostatním dětem. 4. Hra Pexeso žáci hledají k jednotlivým zájmenům správné slovesné tvary 5. Hra Pantomima Žáci jsou rozděleni do skupin, každá skupina bude tvořit slovesné tvary k některému předem určenému osobnímu zájmenu. Jeden žák pantomimicky předvádí určitou činnost, ostatní hádají o kterou činnost jde. Ti, kteří uhodnou,zapíší správný slovesný tvar i se zájmenem na svůj list. Cíl: Seznámit se s osobními zájmeny, s jejich pravopisem a dalším využitím osobních zájmen při časování sloves. PŘÍLOHA č. 7 7

8 Je vhodné překontrolovat zápisy až po několika kolech a poté je možno zájmena skupinám vyměnit. 6. Zájmena MY - MI. Je možno maximálně stručně a zjednodušeně vysvětlit dětem zájmenný tvar MI, ty si však velmi snadno osvojí způsob použití obou tvarů při použití pomůcky MY všichni, MI-mně (viz hra Vyměňte si místa) 7. Vyhledávání názvů písní, obsahujících osobní zájmena (domácí úkol, skupinová práce) 8. Popis osoby JÁ, MŮJ KAMARÁD formou hádanek Poznáš, na koho teď právě myslím? omalovánka PROCVIČOVÁNÍ pracovní list č. 4 8

9 Sloveso BÝT V. lekce SLOVESO BÝT Evokace: Rozhovor v komunitním kruhu Jak jsem se narodil? Jaký jsem byl, když jsem byl malý? doporučuji domácí přípravu žáků (rozhovor s rodiči). Následné otázky: Jaký bych chtěl BÝT až budu velký? Čím bych chtěl BÝT a proč?, děti na tyto otázky mohou odpovídat metodou volného psaní do čtenářských deníčků (Žáci zapisují vše, co je k tématu napadne. Nemusí se zabývat stylistickou nebo gramatickou správností.) 1. Ve skupinách žáci vypracují tabulku s tvary slovesa BÝT pro příslušný slovesný čas (přítomný,minulý, budoucí) 2. Při prezentaci práce vypracujeme shrnující tabulku se všemi tvary slovesa být dopisujeme je fixem na předem připravený výkres formátu A3. Při vypracovávání shrneme se žáky dosavadní poznatky o způsobu časování sloves (osoba a číslo slovesa) a seznámíme je s mluvnickou kategorií slovesný čas. Vypracované tabulky použijeme jako názorné pomůcky práce budou vystaveny. Doporučuji upozornit žáky na rozmanitosti tvarů (jde o stejné slovo!) 3. Tvoření vět s infinitivním tvarem BÝT viz otázky z motivační části. Naučit děti zdůvodňovat pravopis BÝT naučit žáky využívat při zdůvodňování pravopisu budoucích tvarů slovesa. 4. Dokreslování obrázků k větám, dolepování vhodných infinitivů naučit zdůvodňovat pravopis slov příbuzných NABÝT-nabude, DOBÝT-dobude, POBÝT-pobude, ODBÝT-odbude, UBÝVAT-ubude, PŘIBÝVAT-přibude. V této fázi doporučuji zařadit i tvary slovesa ZBÝT ZBÝVAT a připomenout příbuznost slovesa ke slovu ZBYTEK. 5. Dokreslování obrázků a dolepování vhodných infinitivů - Naučit děti zdůvodňovat pravopis slovesa BÍT a jeho příbuzných slov pomocí slovesných tvarů přítomného času (bije, zabije, nabije atd.) Zdůvodnit dětem rozdíly v lexikálním i gramatickém významu sloves BÝT BÍT. 6. Hra Vyměňte si místa (viz str.4) rozdělíme žákům kartičky se slovesy BÝT a BÍT (případně pouze s Y a I ).Učitel nebo žák utvoří větu s některým z daných nebo příbuzných sloves. Místa si vyměňují žáci vlastnící kartičku, zdůvodňující správný pravopis. Doporučuji znovu rozdávat kartičky po každém kole. 7. Na závěr doporučuji upozornit děti na podmiňovací tvary slovesa BÝT, naučit je zpaměti větu z filmu Knoflíková válka Kdybych to byl býval věděl, tak bych tam byl nechodil. Děti si ji můžou zapsat jako mnemotechnickou pomůcku na zadní stranu složky portfolia. Doporučuji zavést s dětmi rozhovor o větě Kdo ji asi řekl? Při jaké příležitosti mohla být vyslovena? Jakým způsobem mohla být pronesena děti mohou vymýšlet příběh, který se stal a následně scénku zdramatizovat. Vyzkoušejte s dětmi časování slovesa BÝT v podmiňovacím způsobu (přítomný čas) - JÁ BYCH, TY BYS, ON BY, MY BYCHOM. Můžete tvary připsat na tabulku vyrobenou v úvodu činností. Cíl: Seznámit se s pravopisem vyjmenovaných a příbuz. slov. Učit se poznávat tvary slovesa BÝT s významem existovat i s gramatickým užitím jako pomocné sloveso. Naučit se rozlišovat slova utvořená od základů BÝT a BÍT, užívat správný pravopis těchto slov. PŘÍLOHA Č. 8 PŘÍLOHA Č. 9. Omalovánky PROCVIČOVÁNÍ pracovní list č. 5 9

10 Další činnosti: Rozhovor na téma vznik a vývoj člověka na Zemi (stručné seznámení s různými teoriemi vzniku člověka vývoj z opice, náboženské teorie, návštěva mimozemských civilizací). Připomenout dětem plnovýznamovost slovesa BÝT jako EXISTOVAT. Nácvik písně Bejvávalo, bejvávalo dobře-možnost připomenout žákům vývoj jazyka -změnu skupiny ej na samohlásku y, a zároveň v současnosti nespisovnou výslovnost např. koncovek přídavných jmen (zelenej-zelený) i v kořenech slov (mejdlo-mýdlo, vejška-výška ). Vypíšeme-li na jednu polovinu tabule slova s nespisovným užitím hlásek ej- a na druhou polovinu tabule slova napíšeme spisovně správně, můžeme děti nechat přemýšlet nad problémem spisovnosti slov (Čím se slova liší a v čem jsou stejná?, Která slova najdeme ve Slovníku? Kdo, kdy, kde použije určité slovo? ). Na závěr můžeme dětem doporučit tento způsob jako pomůcku při určování pravopisu, i když ne všechny děti jsou schopny si uvědomit spisovnost a nespisovnost některého z výrazů. Zároveň připomínám, že některé nespisovné tvary se užívají pouze krajově (spíše v českých krajích), takže je žáci neznají (sejr sýr, lejtko-lýtko ) Pozor na slova se spisovným základem ej- (pejsek, stejný). Ukázka využití tohoto jazykového jevu - báseň P.Šrut Hejkal (Čítanka 4 Scientia) 10

11 Sloveso MYSLIT VI. lekce SLOVESA MYSLIT, MÝLIT SE Cíl: Naučit se pravopis řady příbuzných slov ke slovesu MYSLIT. Převzít nová slova do aktivní slovní zásoby Evokace : Komunitní kruh tichý poslech meditativní hudby s následným rozhovorem na téma Na co právě myslíš a proč? Dáváme dětem pokyny a necháme je chvíli přemýšlet, než odpoví: Přemýšlej o tom, co budeš dělat dnes odpoledne..co jsi se v nedávné době naučil co jsi viděl zajímavého atd. Co se děje v tvém těle, když o něčem přemýšlíš? 1. Navážeme na učivo prvouky viz předcházející lekce. Metodou Brainstormingu zapisujeme na tabuli připomínky dětí na téma Čím se liší člověk od opice (nutný obrázkový materiál). Po počátečním vyjmenování vnějších rozdílností vedeme děti k uvědomění si, že se liší i svým chováním, myšlením. Vyvodíme závěr, že vývoj člověka z opice byl ovlivněn především jeho schopností myslet, přemýšlet a vymýšlet. 2. Vytvoření řady příbuzných slov ke slovu MYSLIT práce ve dvojicích s užitím prefixátka, Slovníků. Žáci zapisují jednotlivá slova fixem na kartičky. 3. Práce s kartičkami v 5-6 členných skupinách. Vyhledejte 2 (později 3 i 4) slova, která něco spojuje (např. počet písmen, slabik, slovnědruhová kategorie, způsob utvoření slova apod.). Žáci musí výstižně popsat, co slova spojuje. 4. Hra Sněhová koule děti ve skupinách vymýšlí příběh, v každé větě musí použít některé příbuzné slovo ke slovu MYSLET (používají již zmíněné kartičky), každé slovo však mohou použít pouze jednou. Každá skupiny zapíše na arch papíru pouze jednu větu (souvětí) a pošle papír jiné skupině - první druhé, druhá třetí, třetí první pořadí předávání musí být zachováno. Postupně se věty nabalují do příběhu podobně jako sníh na sněhovou kouli. 5. Úsloví a rčení žákům v menších skupinách zadáme vysvětlení významu předem určeného přísloví. Žáci mohou zpracovat úsloví formou scénky nebo kreslit ilustrační obrázek. Ostatní skupiny mohou hádat, které úsloví skupina zpracovávala a mohou se vyjádřit i ke způsobu zpracování přísloví. Další činnosti: Četba a reprodukce pověstí Přemysl Oráč, O Křesomyslovi (Obrázky z českých dějin Adla,Černý,Kalousek, Staré pověsti české Jirásek) MYŠLENKA DNE - formulace vět při hodnocení dne. 11

12 Sloveso MÝLIT SE Evokace: Rozhovor v komunitním kruhu Každý se můžeme občas mýlit. Děti vypráví vlastní zážitky na téma Můj omyl. Odpovídají na otázky V čem jsi se mýlil?, Jak reagovalo okolí na tvůj omyl, Jak jsi sám reagoval na svůj omyl? 1. Vyhledávání slov příbuzných-zápis na tabuli a žáci do sešitů, grafické znázornění morfémů slova, třídění slovních druhů barevné odlišení 2. Telefonování omyl, omluva (inscenační hry) 3. Tvoření vět se slovy příbuznými zápis do sešitů (omyl, zmýlená, nemýlit se,neomylný, pomýlený, mýlka) 4. Rozdíly mezi slovy MÝLÍ SE - MILÝ Cil: Naučit se používat vyjmenované slovo MÝLIT se a slova příbuzná. Zopakovat si znalosti o slovních druzích. omalovánka Opakování a procvičování 1. Hra Lístečky, Domino, Lovci perel procvičování vyjmenovaných a příbuzných slov (BÝT,MYSLET,MÝLIT SE) 2. Hra Hledejte své příbuzné dětem připevníme na záda kartičky se slovy, tvořícími řady příbuzných slov. Žáci musí utvořit skupinky podle příbuznosti svých slov, nesmí však mezi sebou verbálně komunikovat. 3. Diktáty psané na PC, diktování ve dvojicích, domácí úkoly příprava slovních spojení a jednoduchých vět do diktátů PŘÍLOHA Č. 10 PROCVIČOVÁNÍ pracovní list č.6 VII. lekce OPAKOVÁNÍ ZNALOSTÍ A PRAVOPISNÝCH DOVEDNOSTÍ BÝT, MYSLIT, MÝLIT SE, BRZY, JAZYK, MY VY, Předpony VY- a VÝ- OPAKOVÁNÍ Pracovní list č. 7 12

13 VIII. lekce VYJMENOVANÁ SLOVA OBYVATEL, BYT, PŘÍBYTEK, NÁBYTEK Evokace: rozhovor v komunitním kruhu Kde bydlíš? S kým bydlíš? Co je u vás doma pěkného? Kdy je ti doma nejlíp?atd. Diskuse nad větou Můj domov je tam, kde je mé srdce. Vytváření myšlenkových map Můj domov 1. Vyhledejte v řadě vyjmenovaných slov po B slova vztahující se k bydlení vypsat na tabuli a do sešitů, určit slovní druhy, vyznačit barevně předpony, příponové části, kořeny slov 2. Četba kapitoly z knihy M.Drijverové Táta k příštím vánocům, kapitola U nás doma str (popis s prvky vyprávění). Využít textu při popisu (viz dále) 3. Popis Náš byt - za domácí úkol připravit náčrtky bytu, místností využít čtverečkovaných papírů (možnost využití v matematice měření, jednotky míry) 4. Psaní adresy 5. Zdůvodnění pravopisu a lexikálních významů slov BYDLO BIDLO Cíl: Seznámit se s řadou vyjmenovaných a příbuzných slov. omalovánka PROCVIČOVÁNÍ pracovní list č. 8 Další činnosti: Historický vývoj bydlení prvouka (pojmy minulost-současnost, technický vývoj lidstva, objevy a vynálezy) : a) Bydlení v pravěku Žáci ve skupinách zpracovávají formou kreslení, modelování, zapisování vyhledávají informace z knih a učebnice témata: Z čeho bych si postavil příbytek,jak a proč? Jaký bych si pořídil nábytek a z čeho? Jaké nářadí a nástroje bych potřeboval, jak bych je získal? Jak bych trávil celý den? Na závěr skupiny prezentují výsledky své práce. b) Hrady a zámky zpracovávání informací z knihy Neuvěřitelné pohledy, Biesty S.. Žáci obdrží nakopírovaný obrázek s popisky, za domácí úlohu si přečtou popisky a vyberou si jeden, který je nejvíce zaujal, následující den seznámí s touto informací ostatní spolužáky. Výroba hudebních nástrojů z přírodnin, využití v hudební výchově Četba úryvků z knihy Pravěký člověk Hulpach,Šeďa. Historie regionu, osídlování, naši předkové modelování práce s přírodninami, modely hradů z papíru, z písku 13

14 IX. lekce SEZNAM SE S MÉNĚ ZNÁMÝMI SLOVY MÝTIT, DMÝCHAT, NACHOMÝTNOUT SE, ZPYTOVAT, PYKAT, PÝŘIT SE, ČEPÝŘIT SE, POVYK, VÝHEŇ Evokace: Hádanky poznej z úryvků (Staré pověsti české - A.Jirásek, Obrázky z českých dějin Adla,Černý,Kalousek) pověst. Hledej zastarávající a zastaralá slova, archaické výrazy, neobvyklá slovní spojení 1. Čtení s otázkami každý žák ve 2-4 členných skupinkách obdrží stejný krátký úryvek(odstavec) z textu (Staré pověsti české Jirásek), potichu si jej přečte a podtrhuje výrazy, kterým nerozumí. Po přečtení žáci ve skupinách potichu o textu diskutují, vysvětlují si neznámé výrazy, hledají pochopení z kontextu, případně mohou využít rejstříku neznámých pojmů v knize. Na závěr se pokusí přepsat-převyprávět text srozumitelnějším způsobem. Výsledky na závěr prezentují před celou třídou. 2. Vyhledávání méně užívaných a dětem méně známých slov v řadě vyjmenovaných slov vypsat na tabuli (mýtit, dmýchat, nachomýtnout se, zpytovat, pykat, pýřit se, čepýřit se, povyk, výheň) 3. Vyhledávaní významů slov ve Slovníku práce ve skupinách, každá skupina zpracuje dvě slova na kartičku (A5) zapíše objasňované slovo, přečte si jeho význam ve slovníku, ve skupině jej prodiskutuje, pokusí se vytvořit vhodné slovní spojení nebo větu objasňující jeho význam, přikreslí si ilustrační obrázek. Na závěr jednotlivé skupiny své práce prezentují a vystaví. 4. Děti s poruchami učení mohou využít pracovního listu a k vytvořeným větám pouze dokreslují ilustrační obrázky. Po rozstříhání listu (zvlášť obrázek, zvlášť věta) je možné použít pro další didaktické hry (pexeso, závodivé hry sestavování dvojic obrázek+věta) 5. Hra Hádej, co předvádím - pantomimické vyjádření významů jednotlivých slov Cíl: Při seznamování se s vyjmenovanými slovy si uvědomovat rozmanitost jazyka. Učit se využívat jazykových příruček, vytvářet dovednost pracovat s různými významy slov. PŘÍLOHA Č. 12 PROCVIČOVÁNÍ pracovní list č. 9 Další činnosti: Četba úryvků z knihy K. Poláčka Bylo nás pět(když je štědrý večer, Čítanka 4. Scientia). Vyhledávání zastarávajících slov a výrazů. Porovnávání stylových prostředků a funkčnosti vyjadřování v textu J. Havla Co se stalo v lese v háji, tenkrát a tehdy v květnu v máji. (Člověče, nemrač se). Paralelní děj je zde vyjádřen slovy z rozdílných oblastí slovní zásoby. 14

15 X. lekce VÁNOČNÍ ZVYKY A OBYČEJE Evokace: Rozhovory v komunitním kruhu Vánoční svátky (svíčka zvoneček, vánoční melodie). Staré vánoční zvyky a obyčeje Házení střevícem, Rozkrojení jablíčka, Zlaté prasátko, Lití olova, Pouštění lodiček předpovídání budoucnosti Cíl: Seznámit se s vyjmenovanými slovy ZVYK a OBYČEJ. Uvědomovat si příbuznost slov ke slovu zvyk podle kořene -VYK-. 1. Výroba lodiček z ořechových skořápek, prožití vánočního zvyku. Rozhovor Kam bych chtěl v životě doplout a proč? Co bych chtěl vidět a zažít? Čeho bych chtěl v životě dosáhnout? možnost zápisu do čtenářských deníčků (volné psaní). 2. Popis pracovního postupu Výroba lodičky. 3. Četba K.J.Erben Štědrý večer (balada) rozhovor o pocitové a náladové stránce textu, vyhledávání zvukomalebných a výrazových prostředků. 4. Četba z knihy M.Drijverové Táta k příštím Vánocům kapitola Jak to všechno začalo str Rozhovor o přečteném, uvědomování si hlavní podstaty svátků (Co je o Vánocích nejdůležitější?, Co můžeme udělat pro to, aby letošní Vánoce byly krásné?, S kým a kde bych chtěl trávit vánoční svátky a proč?) 5. K.Čapek O Vánocích, které nechtěly být možno číst formou didaktické hry Učíme se navzájem. Žáci ve dvojicích čtou stejnou část textu, po přečtení si navzájem zrekapitulují obsah přečteného a stručně jej zapíší na volný list. Nakonec všechny dvojice prezentují své zápisy a pokouší se sestavit ze zápisů posloupnost celého textu. Na závěr musí být celý text přečten a zkontrolována správnost vlastního sestavení povídky. V případě, že se v některém místě posloupnost liší, všímáme si, nakolik je odlišnost závažná z hlediska logiky povídky. 6. Tvoření Pětilístků do předepsaných řádků žáci vpisují vhodná slova, vztahující se k pojmu Vánoce. Tento pojem zapíší na první řádek, do dalších řádků žáci vpisují slova, která se k výše uvedenému pojmu vztahují do druhého řádku zapíší dvě přídavná jména, do třetího řádku tři slovesa, do čtvrtého zapíší krásnou 4-6 slovnou větu, a v posledním řádku uzavřou pětilístek jednoslovným výrazem mohou zachytit výraz přirovnání, symbol apod. Na závěr doporučuji čtení pětilístků jako veršů s podmalováním vhodnou hudební skladbou. PŘÍLOHA Č.13 PROCVIČOVÁNÍ pracovní list č. 10 Další činnosti: Poezie s náměty Vánoc (Halas, Škápíková..) - vánoční nálada, sen, spojení s poslechem v hudební výchově Vánoční koledy poslech vánočních skladeb a písní výtvarné vyjádření pocitů a nálad Rozhovory na téma Návyky a zlozvyky 15

16 XI. lekce POVÍDÁME SI O ZIMĚ (LYŽE, SMÝKAT, TŘPYTIT SE, SYCHRAVÝ, SÝKORA, SYPAT, VÝSKAT) Evokace: Roční období práce ve čtyřech skupinách, děti si ve skupině sestaví z písmen název ročního období, které zpracují formou myšlenkové mapymohou pojmy dělit podle návodu LÍBÍ-NELÍBÍ. Výsledky své práce prezentují před třídou. Následně zpracuje každý žák ve skupině svůj pětilístek (příloha č.14) k danému tématu. Na základě vzájemného porovnávání pětilístků se děti ve skupině pokusí vytvořit jeden společný vyberte to nejlepší. Na závěr přednesově přečtou žáci své pětilístky doporučuji emotivní podbarvení vhodnou hudební skladbou. 1. Četba na pokračování z knihy T. Janssonové Čarovná zima 3.kapitola Velká zima. 2. Brainstorming - heslovité zapisování všech poznámek žáků k tématu Krásná zima krutá zima.z myšlenek, které jsou zapsány se žáci pokouší formulovat odpověď na otázku Mám zimu rád? 3. Práce ve skupinách vyberte z řady vyjmenovaných slov ta slova, která nějakým způsobem souvisí se zimním obdobím. Utvořte s nimi věty, které vystihnou jejich souvislost se zimním obdobím a zapište je. Při prezentaci výsledků práce zapisujeme jednotlivá vyjmenovaná slova na listy papíru připevňujeme je na tabuli. 4. Vyhledávání slov příbuzných děti na jednotlivé papíry připevněné na tabuli, připisují slova příbuzná. Zpočátku necháme děti pracovat bez nápovědy, poté můžeme nechat děti hledat kartičky s příbuznými slovy, ukryté po třídě. Děti píší černým fixem, většími písmeny. 5. Zařazování slov ke slovním druhům (frontální výuka), slova náležející ke stejnému druhu podtrháváme stejnobarevným fixem otázka Proč jsi toto slovo zařadil ke slovesům atd. 6. Časování sloves skupinově nebo jednotlivě odříkat slovesné tvary jednotlivých slovesných časů. Využít žáky utvořených vět z činnosti č.2, určovat v nich slovesné tvary. 7. Dvojice slov LYŽE-LÍŽE, SYPAT-SÍPAT,VÝSKAT-VÍSKAT 8. Čtení úryvku F.Nepil Pět báječných strýčků (Čítanka pro 3. ročník ZŠ - SPN a.s.). Žáci si text potichu přečtou, poté knihu zavřou a obdrží text s nedokončenými větami, které dokončují na základě informací získaných při čtení. Po doplnění pomocného textu si odpovědi sami zkontrolují dle čítankového textu. Doporučuji provést rozhovor o činnosti co se vám dařilo, v čem jste váhali. Na závěr žáci vyhledají v textu vyjmenovaná a příbuzná slova a zdůvodní pravopis. 4. Hra Pexeso určování slovesných kategorií 5. Hra Domino řady příbuzných slov PROCVIČOVÁNÍ pracovní list č. 11 Další činnosti: Sloh produkce Zimní pohádka, popis Zimní královna Poezie s náměty zimní hry a sporty (Sládek, Brukner-Malí sportovci) Četba na pokračování T. Janssonová Čarovná zima (charakteristika postav), Cíl: Uvědomovat si lexikální a gramatický význam slov, jejich obsahovou souvislost. Učit děti uvědomovat si tvarové odlišnosti sloves. omalovánky 16

17 XII. lekce OPAKOVÁNÍ A ZNALOSTÍ O VYJMENOVANÝCH SLOVECH HODNOCENÍ PRAVOPISNÝCH DOVEDNOSTÍ POLOLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE Pracovní list č. 12 (DOPLŇOVACÍ CVIČENÍ) PŘÍLOHA č

18 XIII. lekce ŽIVOČICHOVÉ VE VYJMENOVANÝCH SLOVECH (DOBYTEK, KOBYLA, BÝK, HMYZ MYŠ, HLEMÝŽĎ,NETOPÝR, SLEPÝŠ, PYSK, KOPYTO, SÝKORA, SÝČEK, SYSEL, VYDRA, VÝR) Evokace: Rozhovor v komunitním kruhu na téma Máme rádi zvířata? 1. Vyhledání vyjmenovaných slov, která se vztahují k tématu. Vypsat je na kartičky. 2. Hra Která slova k sobě patří a proč? žáci vytváří dvojice i vícečetné skupiny slov podle nějakého pravidla, vysvětlují pravidlo. 3. Vyvození gramatické kategorie ROD podstatného jména učitel vytvoří tři skupiny z těchto slov, děti hledají pravidlo sounáležitosti slov - nácvik užití ukazovacích zájmen TEN, TA, TO) 4. Hra Domino určování jmenného rodu podstatných jmen 5. Encyklopedie o zvířatech vyhledávání informací o způsobu života jednotlivých živočichů (možno využít CD ROOM např. TS Zoologie). Zapisování poznámek z textu stručné několikaslovné záznamy nebo jednoduché věty. Podle zápisků navzájem žáci poznávají živočicha a následně sestavují jeho popis. Žáci nedokáží sami zpracovat text do stručných poznámek, doporučuji vést žáky k uvědomění si rozlišení podstatných a nepodstatných informací na základě porovnávání učitelových zápisků se žákovými 6. Jiný způsob tvoření poznámek z textu žáci v nakopírovaném textu vyhledávají nejpodstatnější slova a slovní spojení (pojmy, názvy), podtrhávají je. Pokoušejí se utvořit s těmito slovy věty vysvětlit význam slov, uvést je do souvislostí s popisovaným jevem. 7. Četba pohádkového příběhu O.Kašpara Myš na vdávání (Čítanka 4 Scientia) domýšlení příběhu, dramatizace. Diskuse Kdo je nejmocnější na světě? doporučuji zařadit před čtením pohádky. 8. Četba příběhů z knihy F. Nepila Já, Baryk - kapitoly Já Baryk a mé sýkorky, a můj šnek, a můj slepýš při práci s textem si všímat humoru a jazykových prostředků, porovnávat navzájem jednotlivé kapitoly (Čím se podobají, v čem se liší? Popis prostředí. Hodnocení jednání postav.). Hledání podstaty příběhu (Proč byl napsán?). Vytváření osnovy příběhů (i obrázkové). Všimnout si poetiky a humoru v názvech měsíců ze psího kalendáře. 9. Četba poetických útvarů v knize V.Nezvala, Věci, květiny, zvířata a lidé pro děti - Netopýr, Kobylka luční, Myš polní. Vést děti k uvědomění si formy uměleckého zpracování informací o životě zvířat porovnávat informace a poetický způsob zpracování s naučnými texty v encyklopediích.přečti větu, která tě zaujala, ostatní žáci se k této větě vyjadřují. 10. Uvědomělé čtení žákům předložíme pracovní list s různými výroky, týkajícími se některého z živočichů. Nejdříve si žák text přečte a označí písmeny A(no) výroky, o nichž se domnívá, že jsou pravdivé nebo N(e), jsou-li nepravdivé. Poté obdrží text obsahující potřebné informace, který si opět potichu celý přečte a na konec si dle získaných poznatků opraví prvotní hodnocení výroků na pracovním listu. PROCVIČOVÁNÍ pracovní list č. 13 Cíl: Vést děti k uvědomování si existence základních gramatických pravidel českého jazyka. Učit je všímat si vzájemných souvislostí a podobností v jazykových jevech a využívat dosavadních znalostí a dovedností při jazykových činnostech. PŘÍLOHA Č

19 XIV. lekce ROSTLINNÁ ŘÍŠE VE VYJMENOVANÝCH SLOVECH (BYLINA, LÝKO, PELYNĚK, CHMÝŘÍ, PYL, PÝR,BABYKA) Evokace: Příprava bylinkového čaje žáci ve skupinách postupují dle písemného návodu, který může předem připravit učitel, nebo si ho vytvoří děti samy. Usušené léčivé byliny nebo čajové sáčky a další pomůcky mohou žáci přinést z domova. Během přípravy čaje vypracují žáci popis a nákres byliny (dle encyklopedií nebo atlasů léčivých rostlin) podle zadané osnovy: 1. Kde se rostlina vyskytuje. 2. Popiš vzhled stonku, listů, případně květů a plodu. 3. Která část byliny se sbírá a jaké má léčivé účinky. Následuje prezentace prací s ochutnávkou čaje. 1. Popis pracovního postupu Příprava bylinkového čaje samostatná práce žáků ( i domácí úkol) Poznámka: Žáci při vypracovávání úkolu postupovali různě někteří popisovali činnost Jak jsme vařili bylinkový čaj, jiní vypracovávali návod na přípravu bylinkového čaje. Užívali tedy odlišných slovesných časů - příčestí minulá a slovesa v čase budoucím (tvořená pomocí předpon). Vzájemného porovnávání odlišných postupů je možno využít pro uvědomění si vhodnosti užití gramatických kategorií sloves. 2. Porovnávání učitelem připravených textů Příprava bylinkového čaje. Texty jsou zapsány na tabuli, učitel pracuje se žáky formou frontálního vyučování. Žáci vyhledávají slovesné tvary, určují gramatické kategorie (osobu, čas). 3. Učivo prvouky o rostlinách můžeme doplnit o činnosti, kterými seznámíme děti s významem některých vyjmenovaných slov. Znaky života rostlin, průběh života rostlin a) PYL pozorování pylových zrnek pod mikroskopem. Uvědomování si rozdílů mezi slovy PYL-PIL b)ochmýřená semena CHMÝŘÍ : výtvarné zpracovánírozfoukávání tuše, kresby tuší c) PÝR (plevely) - vegetativní rozmnožování (oddenky). Schematické znázornění řad vyjmenovaných a jim příbuzných slov. Na velké archy papíru žáci v početnějších skupinách (10 15 dětí) vypisují probrané řady slov a spojují je oddenky. Žáci mohou na archu pracovat samostatně, mohou vytvářet malé skupinky, navzájem se mohou radit a doplňovat si své řady slov. (OPAKOVÁNÍ) a) Dřeviny: LÝKO loupání kůry z větviček a splétání náramků(copánky z kůry-lýka) pletení podšálků z průmyslově zpracovaného lýka BABYKA čtení příběhu D.Mrázkové Šťastná babyka(čítanka pro 4.ročník, SPN). Práce s textem obrázková osnova, rozhovor na téma Osamělost-Přátelství 4. Význam slov BÝLÍ BÍLÝ, pravopis PROCVIČOVÁNÍ pracovní list č. 14 Cíl: Vést děti k praktickému využití jazykových dovedností. omalovánka omalovánka PŘÍLOHA Č. 19 doplňovací cvičení 19

20 Cíl: Kromě dalších vyjmenovaných slov se žáci v následujících lekcích seznámí s učivem o slovních druzích. Naučí se rozlišovat a určovat podstatná jména a slovesa, poznávat přídavná jména V souvislosti s tvořením tvarů podstatných jmen se žáci seznámí s gramatickým významem předložek a s užitím ukazovacích zájmen při určování jmenných rodů. Součástí učiva o slovesech ve vyjmenovaných slovech bude opakování znalostí o zájmenech osobních, žáci se budou učit užívat spojky při vytváření souvětí. Při výuce o přídavných jménech se žáci seznámí s funkcí některých zájmen tázacích a vytvoří si povědomí o podobnosti přídavných jmen a způsobových příslovcí. V souvislosti s výukou některých vyjmenovaných slov se žáci seznámí s citoslovci, naučí se je používat v textu nebo nahrazovat plnovýznamovými slovesy. XV. lekce PODSTATNÁ JMÉNA MEZI VYJMENOVANÝMI SLOVY Evokace: Hra s knoflíky (nebo kamínky) podle PhDr. Marie Kobzové Děti sedí v kruhu, každý si vybere svůj knoflík. Dle pokynů učitele o svém knoflíku postupně hovoří. a) Podstatná jména Vymysli pro svůj knoflík jméno (vlastní jména) Kdo mohl tvůj knoflík nosit? (názvy osob) Které zvíře ti připomíná? (názvy zvířat) Na které části oděvu mohl být přišitý? (názvy věcí) Kterou činnost by tvůj knoflík chtěl vykonávat-umět (názvy činností). Je třeba pomoci dětem při tvoření správného podstatného jména. a) Přídavná jména Jaký je tvůj knoflík? Jaký má povrch, tvar? Jakou má barvu? Jaké má vlastnosti? Čí je knoflík? (přivlastňovací přídavná jména) a) Slovesa Co umí? Co neumí? Co teď dělá? Vždy po ukončení jednotlivých částí shrneme poznatky (Která slova jsme vyslovovali? Na jaké otázky jste odpovídali?) a vyvodíme závěrečnou informaci o daném slovním druhu. 1. Dle základní poučky o podstatných jménech žáci ve skupinách vypisují z řady vyjmenovaných slov všechna podstatná jména a třídí je do sloupců (názvy osob, zvířat, věcí, vlastností, dějů). Doporučuji zadat jednotlivým skupinám maximálně dvě řady z vyjmenovaných slov, např. B a L. Při prezentaci výsledků práce je výhodou, mají-li dvě skupiny zpracovány stejnou řadu a mohou se kontrolovat a doplňovat. 20

21 2. Vyhledávání podstatných jmen mezi slovy příbuznými utvořte název osoby od slov: bylina, mlýn, lyže, myslit, pytel utvořte název věci od slov: třpytit se, sypat, žvýkat, blýskat se, plynout, myslit, mýtit, smýkat utvořte názvy činností od slov: bydlit, slyšet, blýskat se, polykat, plýtvat, vzlykat, myslit, zamykat, výskat, žvýkat,usychat atd. Doporučuji předvést žákům způsob tvoření těchto činnostních podstatných jmen, je pro ně poměrně obtížné.žáci mohou zpracovávat úkol opět ve skupinách. 2. Na kartičky přepíšeme dosud neprobíraná podstatná jména ve vyjmenovaných slovech. 3. Vzhledem k tomu, že mezi slovy je obtížné najít souvislosti, doporučuji provádět další činnosti speciálně ke každému slovu: a) MLÝN - výstava mlýnků na koření, na kávu, na maso, na mák - vyhledávání a zpěv písní o mletí - upozornit na pravopis MLÝN-MLÍT b) PYTEL - šití pytlíků naplněných různým sypkým materiálem (mouka,rýže,písek, ale i vonné byliny, koření) - Hra Na pytláka relaxační hra, jejímž základem je schovávání a hledání vyrobených pytlíků - Využití pytlíků při opakování a procvičování v kruhu, přehazováním pytlíku si žáci navzájem udělují slovo, vyvolávají se k zodpovězení otázek (otázky a odpovědi) - Porovnávání hmotnosti vyrobených pytlíčků a) PLYŠ - Hra Hmatky - děti se zavázanýma očima rozlišují hmatem různé materiály (alobal, papíry různých druhů, různé druhy textilních tkanin, folie PVC). Žák se při ohmatávání pokouší slovně vyjádřit a popsat hmatové pocity. Jiný zvolený žák se pokouší (buď opět pouze hmatem nebo pomocí zraku) najít popisovaný materiál. Následuje rozhovor, k jakým účelům by který materiál mohl být využit. Jeden z materiálů je ústřižek plyše, na něj se zaměříme na závěr rozhovoru. Výstava plyšových hraček Popis Moje plyšová hračka a) SÝR - Výroba sýrové pomazánky a následný popis pracovního postupu.žáci pracují ve skupinkách podle písemného návodu. Je nutno je předem upozornit na přinesení pomůcek a materiálu z domova. Výstava krabiček od sýrů a jiných výrobků z mléka zdravá výživa. Výtvarná činnost Výroba krabiček z papíru (pomalovávání, polepování) Význam a pravopis slov SÝR-SÍRA Čtení bajky J. Lada O vráně a sýru (hlavní znaky literárního útvaru, poučení) a) SYN - Četba poezie F. Halas Poučení synovské ( ze sbírky Před usnutím). Rozhovor na téma vztahy v rodině... omalovánka omalovánka 21

22 b) LÝTKO - Člověk-stavba těla ( PC program, encyklopedie)-prvouka Kresba, malba, modelování Lidská postava a) PÝCHA - Četba pohádky B. Němcové Potrestaná pýcha, sledování filmového zpracování pohádky Pyšná princezna hledání shod a rozdílů ve zpracování námětu Pravopis slov PÝCHA - PÍCHÁ 5. Hra Usměj se. Žáci si zvolí jedno podstatné jméno z vyjmenovaných slov. Učitel pokládá otázky se záměrem žáka rozesmát. Ten na ně odpovídá pouze jednoslovně tvarem zvoleného slova, případně ve spojení s předložkou. Při kladení otázek užívá učitel pádových otázek. Po skončení hry se žáci znovu pokouší vzpomenout na jim kladené otázky a na své odpovědi. Zapisují však pouze tvary podstatného jména, kterými odpovídali (!i s použitými předložkami). Hra slouží k uvědomování si gramatického skloňování podstatných jmen a užívání předložkových vazeb. 6. Hra Lístečky žáci určují pravopis slov, zároveň mohou určovat slovní druhy, mohou se slovy tvořit věty. 7. Hra Na detektiva žáci vyhledávají po třídě schované lístečky se slovy, ovšem každý žák zapisuje slova pouze některého jmenného rodu. omalovánka PROCVIČOVÁNÍ pracovní list č

23 XVI. lekce PŘÍDAVNÁ JMÉNA VE VYJMENOVANÝCH SLOVECH BYSTRÝ, LYSÝ, SYTÝ, SYROVÝ, SYCHRAVÝ, VYSOKÝ Evokace: Učitel ukazuje postupně předměty (jablko, kniha, šperk, květina) a žáci ve dvojicích nebo malých skupinkách zapisují vhodná přídavná jména, která by popisovala vlastnosti těchto předmětů. Poté každá skupina rozstříhá své zápisy na jednotlivá slova a předá je jiné skupině, která se snaží zařadit jednotlivá přídavná jména ke slovům, označujícím popisované předměty. 1. Vyhledat a vypsat všechna přídavná jména mezi vyjmenovanými slovy na jednotlivé kartičky 2. BYSTRÝ Četba a vyprávění pohádky Dlouhý, Široký a Bystrozraký (K. J. Erben), dramatizace úryvků z pohádky, ilustrace k pohádce Četba příběhů J.Lada O chytré kmotře lišce a Bajky s následným rozhovorem Kterým zvířetem bych chtěl být a proč? Které lidské vlastnosti jsou připisovány zvířatům, které vlastnosti jsou zvířecí Poslech úryvků z opery L. Janáček Liška Bystrouška Zeměpisné názvy - místní řeka Bystřice : do učiva prvouky je možno zařadit činnosti z témat Naše obec, Voda, Přírodní společenství Řeka- Rybník SYTÝ, SYROVÝ Četba pohádky O Nenasytovi Sestavování jídelníčku ( prvouka Člověk a zdraví) Hra Na Nenasytu je motivována snahou sníst co nejvíce vědomostí, co nejvíce si zapamatovat. Žáci (samostatně nebo ve dvojicích) se snaží zapamatovat za dobu 1 2 minuty co nejvíce vyjmenovaných slov nebo slovních spojení vypsaných na kartách. Po době vymezené k zapamatování zapisují slova na volný list. Uznávána jsou pouze pravopisně správně napsaná slova. VYSOKÝ, LYSÝ, SYCHRAVÝ Vyhledávání zeměpisných názvů na mapě i v seznamu zeměpisných názvů. Diskuse na téma jak vznikaly zeměpisné názvy (názvy měst, řek, hor apod. v místním regionu) Vytváření mapy. Před samotným vytvářením mapy doporučuji zařadit metodu Myšlenková mapa na téma Co všechno bývá na mapách zakresleno a pojmenováno. Poté každá skupina obdrží jedno vyjmenované slovo, pokouší se vytvářet slova příbuzná (neexistující slova) jako zeměpisné názvy, zakresluje a popisuje je do své mapy. Vhodná vyjmenovaná slova jsou např. myslit, myš, kobyla, žvýkat, jazyk, ale i vysoký, sychravý a lysý. Např. od slova MYSLET vytvoří názvy měst Myslov, Mysličín,, řeka Myslava atd.) Seznámit se s pravopisem slov LYSKA-LÍSKA Hra Pexeso. Žáci tvoří trojice příbuzných slov (podstatné jméno+přídavné jméno+příslovce) PROCVIČOVÁNÍ pracovní list č

24 XVII. lekce SLOVESA VE VYJMENOVANÝCH SLOVECH V této fázi seznamování žáků s vyjmenovanými slovy jsou zakončovány celé řady vyjmenovaných slov. Následuje poslech a případný nácvik písní ze zpěvníčku My si zpíváme. Současně probíhá individuální pravopisný výcvik v pracovních sešitech pro JČ z nakladatelství Nová škola. Evokace: Děti v malých skupinách nebo dvojicích vybírají z většího množství sloves ta, pomocí kterých mohou sestavit dlouhé souvětí. Z jiné hromádky si vybírají vhodné spojky a spojovací výrazy. Věty zapisují na podlouhlé pásy. Výsledkem jejich práce je zapsané souvětí a zároveň model větného vzorce souvětí. 1. Vyhledávání sloves mezi vyjmenovanými slovy. α) BÝT, BYDLIT Učivo o vyjmenovaných slovech po B je v této fázi ukončeno. Jako motivační činnost můžeme zařadit OSLAVU s hodnocením činností i výsledků práce. Α) SLYŠET, BLÝSKAT SE, POLYKAT, PLYNOUT, PLÝTVAT, VZLYKAT Vybraná slova zapisujeme na kartičky. Žáci vymýšlí a zapisují věty s jednotlivými slovy a určují gramatické kategorie sloves osobu, číslo a čas. Hra Kdo mě uslyší diktování velmi ztišeným hlasem (Piš to,co uslyšíš) Hra Na tichou poštu tiché předávání zprávy věty, osahující některé vyjmenované slovo. Je možno kontrolovat, zdali děti chápou význam slov. Gramatické a lexikální významy slov BLÝSKÁ se BLÍZKÁ Hra Na polykače Žáci se zavázanýma očima ochutnávají kousky zeleniny a ovoce a rozpoznávají je Hra Jak plyne čas Žáci odhadují časové intervaly. Zpočátku odpočítávají vteřiny společně a nahlas. Poté se žáci pokouší odhadnout, kdy uběhne 20s, 30s apod. Děti oznámí svůj odhad pouze zvednutím paže, aby nerušili ostatní. Učitel sleduje, který s žáků měl nejpřesnější odhad. Hra Umíte splývat? dechové hry se zadržením dechu nebo prodlouženým výdechem. Brainstorming Čím lidé plýtvají?.výroba plakátu na téma Neplýtvej! Rozhovor v komunitním kruhu Co mě rozesměje-co mě rozpláče, inscenační hry Jak jsem se rozvzlykal. Tento námět je možno zpracovávat i formou volného psaní do čtenářských deníčků (za domácí úlohu). MÝT, MYSLIT, MÝLIT SE, MÝTIT, ZAMYKAT, SMÝKAT, DMÝCHAT, NACHOMÝTNOUT SE- Sloveso MÝT má velké množství příbuzných slov. Ve slovotvorných základech však často dochází ke střídání hlásek MÝT-MYČKA-MÝDLO- UMÝVADLO-MYCÍ-MYJE. Vedeme žáky spíše k postihování obsahových souvislostí řady příbuzných slov. Hra Poznej své mýdlo. Žáci se zavázanýma očima rozlišují čichem mýdlové vůně, popisují je Význam a pravopis slov MÝT a MÍT omalovánka omalovánka 24

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1.Vyjadřuje se v běžných komunikačních situacích, neskáče do řeči a naslouchá,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Ročník VII. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed.

Ročník VII. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. Opakování IX. Úvodní opakování: azbuka, přepis a opis textu, čtení, rozhovory, celkové opakování učiva 1.dílu. Poslechová a pohybová rozcvička. Rozhovory. Dramatizace. Poslech písní. Přečte se správnou

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Hlavní oborové cíle (tj. cíle vázané na očekávaný výstup

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Přítomný čas prostý a průběhový Rozhovor, popis činností, porozumění textu Základní a řadové číslovky Práce s učebnicí Zájmena Práce s textem, dramatizace Slovní zásoba Hry, soutěže, práce

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk Výuce Českého

ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk Výuce Českého ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk Výuce Českého jazyka je na II. stupni věnována vzhledem k lehkému mentálnímu

Více

Ročník VI. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed.

Ročník VI. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. Předazbukové období IX. Výslovnost hlásek odlišných od češtiny. Pozdravy. Jednoduché pokyny. Seznámení s učebnicí. Nácvik výslovnosti, rozhovor. Pohybové hry.fonetická rozcvička. Nacvičí výslovnost hlásek

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

Příprava na hodinu přírodovědy

Příprava na hodinu přírodovědy Příprava na hodinu přírodovědy Určeno pro 5.ročník ZŠ Realizováno s 20 žáky Cíl: Organizace: Časová dotace: Obsah: Pomůcky: Třídění živočichů procvičování a upevňování učiva za pomoci počítačového programu

Více

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy . Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, příspěvková organizace. Pravopis i/y a stavba slova

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, příspěvková organizace. Pravopis i/y a stavba slova ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, příspěvková organizace Pravopis i/y a stavba slova Autor: Mgr. Jiří Zapletal Vytvořeno: listopad 2012 Název: VY_32_INOVACE_1/11_ČJ Anotace: Prezentace je

Více

Český jazyk. nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů:

Český jazyk. nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů: Cílem výuky Českého jazyka je, aby žáci na konci prvního stupně bezpečně a účelně užívali svého mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné podobě, tedy aby na úrovni přiměřené svému věku: - v komunikační

Více

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1.

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Stran Stran celkem DUM 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. pololetí ČJ - písemná práce Word 6 4 2 VY_32_INOVACE_04_10

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - zvládá techniku čtení s porozuměním - reaguje na otázky - vyjadřuje se vlastními slovy, tvoří jednoduché věty - vyvozuje a upevňuje si hygienické a pracovní návyky - rozvijí se grafomotoricky

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná

Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná 5. třída - český jazyk Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_356 3. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Opakování učiva z českého jazyka, zorientování se v netypickém zadání. český jazyk Očekávaný výstup:

Více

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá Přehled učiva 1. ročník l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá l číselná řada 1-10, sčítání do 10, geometrické tvary Doksy l číselná řada 1-10, sčítání do 20 bez přechodu 10, slovní úloha

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník 1.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. TVAROSLOVÍ

Více

Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník

Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník Vyučující: Klára Dolanová Hodinová dotace: 7 hodin týdně Školní rok: 2015/2016 ZÁŘÍ 1. a UČ str. 3 9 Opakování (Věta souvětí; Význam slov; Slova s citovým zabarvením,

Více

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník)

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce Českého jazyka v 2. období žáci opakují a prohlubují své znalosti z 1. období. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Německý jazyk Obory nástavbového

Více

Český jazyk a literatura - 1. ročník

Český jazyk a literatura - 1. ročník Český jazyk a literatura - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova zvládá analýzu a syntézu slabiky, slova, věty odlišuje písmeno malé, velké, tiskací, psací Jazykové

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

Vy dnes všichni zvážíte sami sebe a také zvážíte hmotnost vybraných pomůcek na vyučování. Vše vzájemně porovnáte.

Vy dnes všichni zvážíte sami sebe a také zvážíte hmotnost vybraných pomůcek na vyučování. Vše vzájemně porovnáte. Centrum vědy a objevů Měřit hmotnost znamená zjišťovat, kolik co váží. Bez určování hmotnosti se v životě neobejdeme. Však se zkuste zamyslet ve skupině a napište na linku 10 různých druhů zboží, které

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

český jazyk - 2. ročník časová dotace: 8 hod. týdně

český jazyk - 2. ročník časová dotace: 8 hod. týdně Září český jazyk - 2. ročník uč./p Opakování z 1. třídy 4-5/3-7 Věta - vyjadřování ústní a písemné 6-9/10 Abeceda a písmo + ITV bez 12/6, 13/9, 14/14 (postavy) 10-14/11-13 Loučení s prázdninami 8 Jiný

Více

Ceník didaktických pomůcek pro ZŠ

Ceník didaktických pomůcek pro ZŠ 1. ročník ZŠ Kód Název Cena Množství 1.1 Abeceda - český jazyk 510 1.1M Abeceda - český jazyk magnetická 746 1.2 Čísla 1-5 150 1.2M Čísla 1 5 magnetické 190 1.3 Čísla 1-10 (kontura) 300 1.3M Čísla 1-10

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA Časové, organizační a obsahové vymezení Ve všech předmětech platí stejná časová dotace jako pro žáky bez integrace. Žáka zapojujeme do všech činností a práce

Více

Ročník 9. 3. 5. 4. 2013. Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková

Ročník 9. 3. 5. 4. 2013. Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková ČESKÝ JAZYK Přechodníky Ročník 9. 3. 5. 4. 2013 Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 8 týdně, povinný J: Slovo, věta Žák: J: tvoří jednoduché věty - píše věty s náležitými znaménky J: rozpozná oznámení, přání, rozkaz, výtku J: tvoří větnou melodii J: uspořádá slova

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 8 týdně, povinný J: Nauka o slově, podoba a význam slov Žák: J: porovná podobu a význam slov - porovná význam slov - všimne si spisovné a nespisovné podoby slov - slova nadřazená,

Více

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura 5. Učební osnovy 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor se realizuje v předmětu

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

Metodická příručka KA 03. Modelujeme svět

Metodická příručka KA 03. Modelujeme svět Metodická příručka KA 03 Modelujeme svět 4. a Mgr. Vladislava Zombkovská, Mgr. Martina Hradilová Úvod Tato metodická příručka má sloužit učitelům při využívání stavebnic Lego Duplo v hodinách matematiky

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova Český jazyk 1.ročník str. předslabičná slabičná část uvolňovací cviky žák se orientuje ve všech směrech rozpozná velikost předmětů, jejich barvu a pozici pečlivě vyslovuje délku všech samohlásek odliší

Více

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Hlavní kompetence Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník JAZYKOVÁ VÝCHOVA KOMPETENCE K UČENÍ Využívá znalostí

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Dataprojektor, kodifikační příručky

Dataprojektor, kodifikační příručky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Prima 2 hodiny týdně Dataprojektor, kodifikační příručky Slovní druhy Objasní motivaci pojmenování slovních druhů Vysvětlí

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 ČESKÝ JAZYK 5.1.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 ČESKÝ JAZYK 5.1.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 ČESKÝ JAZYK 5.1.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vyučovacího předmětu Český jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk

Více

Příloha k ŠVP Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4, příspěvková organizace

Příloha k ŠVP Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4, příspěvková organizace Učební plán Poznámky k učebnímu plánu 1. stupně: Disponibilní hodiny byly na 1. stupni využity na posílení výuky předmětu Matematika a její aplikace (2) a také předmětu Člověk a jeho svět (2). Anglický

Více

Struktura vyučovací hodiny ve třídě se začleněným žákem se speciálními potřebami. Radmila Bémová, Klára Tejmarová

Struktura vyučovací hodiny ve třídě se začleněným žákem se speciálními potřebami. Radmila Bémová, Klára Tejmarová Struktura vyučovací hodiny ve třídě se začleněným žákem se speciálními potřebami Radmila Bémová, Klára Tejmarová struktura vyučovací hodiny začleněného žáka by měla odpovídat struktuře hodiny všech ostatních

Více

TVARY PODSTATNÝCH JMEN

TVARY PODSTATNÝCH JMEN TVARY PODSTATNÝCH JMEN MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_08 Tématický celek: Gramatika,

Více

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Psaní velkých písmen Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Ročník 2. Anotace

Více

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 PhDr. Dana Brdková Lektorka Bankovní akademie a VŠFS Pro použití v rámci projektu ematurity Jak je sestaven didaktický test? Didaktický test obsahuje 10

Více

Pravopis i-y. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Pravopis i-y. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Pravopis

Více

plynule čte slova ve větách, rozlišuje je sluchem i zrakem správně řadí slova ve větě, slabice používá znaménka ve slovech i větách samohlásky

plynule čte slova ve větách, rozlišuje je sluchem i zrakem správně řadí slova ve větě, slabice používá znaménka ve slovech i větách samohlásky ČESKÝ JAZYK 1.ROČNÍK žák skládá a rozkládá slova podle sluchu poznává jednotlivá písmena ve vztahu k jim odpovídajícím hláskám, rozlišuje písmo tiskací a psací skládá, rozkládá a čte všechny druhy slabik

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

PODPORA SPU VE VÝUCE. projevy, potřeby, úpravy a metody

PODPORA SPU VE VÝUCE. projevy, potřeby, úpravy a metody PODPORA SPU VE VÝUCE projevy, potřeby, úpravy a metody Projevy Dyslexie Pomalé čtení -Namáhavé -Dvojí -Ztrácí se, vrací se -Málo chyb-opravuje -Záměny,opakuje přečtené Přepisuje velmi pomalu -Víc času

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Želiv Novými

Více

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 1. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA IV. Učební osnovy 1. Učební osnovy 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název

Více

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky 1. Čj M Čajs

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky 1. Čj M Čajs Příloha č. 1 Seznam výukového softwaru Terasoft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1. Dětský koutek 1 hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky 1. Dětský koutek 2 Svět myšáka Bonifáce

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Vzdělávací obor (dle RVP) Travelling s použitím

Více

m.1.2. v prohlížeči vyhledat velikost katastrálního území a porovnat Jazyková komunikace ČESKÝ JAZYK 1. stupeň 1. období skládání slov, čtení textu

m.1.2. v prohlížeči vyhledat velikost katastrálního území a porovnat Jazyková komunikace ČESKÝ JAZYK 1. stupeň 1. období skládání slov, čtení textu Souhrnný 101 Ročník: 1 Matematika a její aplikace MATEMATIKA porovnávání čísel do 20, sčítání a odčítání do 20 M m.1.1. seřadit názvy vesnic podle velikosti území, odpovědět na otázky. Mapa se po kliknutí

Více

Úvod o českém jazyce nářečí jazykověda jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka spisovná výslovnost slovní přízvuk zvuková stránka věty

Úvod o českém jazyce nářečí jazykověda jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka spisovná výslovnost slovní přízvuk zvuková stránka věty Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 6. definuje a rozlišuje jednotlivé vrstvy jazyka vysvětlí základní pojmy jazykovědy naučí se pracovat s jazykovými příručkami, dokáže

Více

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 II/2 Inovace a

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Domácí zvířata - ptáci Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) 2 vyučovací hodiny proložená

Více

ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova

ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti zrakové,

Více

TEMATICKÝ ČASOVÝ PLÁN vyučovací předmět : PRVOUKA ročník: 3. Školní rok 2014/2015 vyučující Mgr. Marie Beďačová. Zařazená průřezová témata

TEMATICKÝ ČASOVÝ PLÁN vyučovací předmět : PRVOUKA ročník: 3. Školní rok 2014/2015 vyučující Mgr. Marie Beďačová. Zařazená průřezová témata Září Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy, v místní krajině Zná základní údaje z historie a současnosti obce Zná některé lidové a místní zvyky a tradice Domov, orientace v krajině Škola,

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky Příloha č. 1 Seznam výukového softwaru Terasoft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Čajs 1. Čajs 1. 1.- 5. Čajs 1.- 5. Čajs 1.- 5. Hv Čajs 1.- 5. 4.-6. Čajs Př Čajs Př Čajs Př 8.- 9. Ch Dětský koutek 1 Dětský

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 1 Platnost: od 1. 9. 2012 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učebnice Happy House 2 Hry, soutěže, práce s obrázky a předměty Lekce 1 - učebnice Happy Street 1 úvod Hry s obrázky, slovy, písničky, básničky, Pokyny a příkazy ve škole rozkazovací způsob hry

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA IV. Učební osnovy 1. Učební osnovy 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název

Více

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky Příloha č. 1 Seznam výukového softwaru Terasoft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Čajs 1. Čajs 1. 1.- 5. Čajs 1.- 5. Čajs 1.- 5. Hv Čajs 1.- 5. 4.-6. Čajs Př Čajs Př Čajs Př 8.- 9. Ch Dětský koutek 1 Dětský

Více

Český jazyk Název Ročník Autor

Český jazyk Název Ročník Autor Pomůcka - Slabiky - foto 1. Pomůcka Psací tvary písmen 1. PL - Samohlásky 1. PL Slabiky - slova 1. PL - Souhlásky 1. PL Slova - věty 1. PL Souhlásky m, l, p 1. PL Tvoření slov 1. PL Souhlásky s, j, t 1.

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 1. 9. ročník 1. ročník 9 hodin týdně 2. a 3. ročník 10

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Český jazyk a literatura 3. období 7. ročník Český jazyk pro 7.ročník ZŠ a sekundu víceletého gymnázia (Fraus 2004) Pracovní sešit pro 7.ročník ZŠ a sekundu

Více