U¾ivatelská pøíruèka vydání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U¾ivatelská pøíruèka. 9354353 4. vydání"

Transkript

1 U¾ivatelská pøíruèka vydání

2 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt NHM-2NX shoduje s ustanoveními následující smìrnice: 1999/5/EC. Kopii Prohlá¹ení o shodì naleznete na adrese Copyright Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Reprodukce, pøenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho èásti v jakékoli formì je povoleno pouze po pøedchozím písemném svolení spoleèností Nokia. Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Xpress-on, Bantumi, Space Impact, Bumper a Link5 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované produkty a názvy spoleèností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníkù. Nokia tune je chránìný produkt spoleènosti Nokia Corporation. US Patent No and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) Tegic Communications, Inc. All rights reserved. Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security. Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

3 Nokia se øidí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádìt zmìny a vylep¹ení u v¹ech výrobkù popsaných v tomto dokumentu bez pøedchozího oznámení. Spoleènost Nokia není za ¾ádných okolností zodpovìdná za jakoukoli ztrátu dat nebo pøíjmù ani za zvlá¹tní, náhodné, následné èi nepøímé ¹kody zpùsobené jakýmkoli zpùsobem. Obsah tohoto dokumentu je dodáván "TAK JAK JE". Kromì zákonných po¾adavkù se ve vztahu k pøesnosti, spolehlivosti ani obsahu tohoto dokumentu neposkytují ¾ádné vyjádøené ani pøedpokládané záruky vèetnì, nikoli v¹ak pouze, pøedpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro daný úèel. Spoleènost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez pøedchozího upozornìní tento dokument revidovat nebo ukonèit jeho platnost. Dostupnost urèitých produktù se mù¾e li¹it podle oblastí. Obra»te se na nejbli¾¹ího prodejce spoleènosti Nokia / 4. vydání

4 Obsah PRO VA I BEZPEÈNOST Obecné informace títky v prodejním balení Pøístupové kódy Styly textu pou¾ité v této pøíruèce Zaèínáme Tlaèítka Displej a pohotovostní re¾im Dal¹í základní indikátory Instalace SIM karty a baterie Nabíjení baterie Zapnutí a vypnutí Výmìna krytù Základní funkce Volání a pøijímání hovorù Volání Volání jména a tel. èísla ulo¾eného v telefonním seznamu Volání èísla ze seznamu posledních volaných èísel Volání Va¹í hlasové schránky Hlasová volba Zrychlená volba Konferenèní hovor Pøijmutí nebo odmítnutí hovoru Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 4

5 Hovor na lince Funkce dostupné v prùbìhu hovoru Zamknutí klávesnice Psaní textu Stisknutím tlaèítka pro ka¾dý znak pouze jednou (prediktivní vkládání textu) Volba slovníku pro prediktivní vkládání textu Vypnutí prediktivního vkládání textu Pou¾ití prediktivního vkládání textu Psaní slo¾ených slov Jedním nebo nìkolikerým stisknutím tlaèítka pro ka¾dý znak (tradièní zadávání textu) Telefonní seznam (Jména) Pou¾ití funkcí telefonního seznamu Volba nastavení telefonního seznamu Hledání jmen a tel. èísel Volání èísla slu¾by Ulo¾ení jmen a tel. èísel Vymazání jmen a tel. èísel Kopírování jmen a tel. èísel Pøiøazení vyzvánìcího tónu jménu a tel. èíslu Pøiøazení tel. èísla tlaèítku zrychlené volby Hlasová volba Nahrání hlasového záznamu Volání s pomocí hlasového záznamu: Dal¹í volby pro hlasové záznamy Odeslání tel. èísla a jména Upravení tel. èísla a jména Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 5

6 Poslání zprávy z telefonního seznamu Funkce menu Otevøení funkcí menu Procházením Pomocí èísla menu Ukonèení funkce menu Seznam funkcí menu Zprávy (Menu 1) Psaní a odesílání textové zprávy (Psát zprávy) Ètení textové zprávy (Pøijaté) Zobrazení Vámi ulo¾ených zpráv (Odeslané) Chat Obrázkové zprávy Po obdr¾ení obrazové zprávy Odeslání obrazové zprávy Naèítání obrazových zpráv ablony Smajlíci Vymazání textových zpráv Nastavení zpráv Profil Bì¾né Informaèní slu¾ba Èíslo hlasové schránky Editor pøíkazù slu¾by Výpis volání (Menu 2) Profily (Menu 3) Aktivace profilu Zmìna nastavení profilu Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 6

7 Nastavení (Menu 4) Nastavení tónù Nastavení èasu Nastavení hovoru Nastavení telefonu Nastavení pøíslu¹enství Nastavení zámku kláves Nastavení zabezpeèení Obnovit standardní nastavení Stahování (Menu 5) Upomínky (Menu 6) Hry (Menu 7) Aplikace (Menu 8) Spu¹tìní aplikace Naètení aplikace Zobrazení systémových informací Dal¹í funkce (Menu 9) Budík Nastavení budíku Pøi dosa¾ení èasu buzení Kalkulaèka Výpoèet Pøevod mìn Stopky Zaznamenání mezièasù a èasù kol Správa døíve ulo¾ených èasù Odpoèítávací mìøíè Nastavení normálního mìøièe Nastavení mìøièe intervalù Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 7

8 Dojde-li k vypr¹ení mìøeného èasu nebo periody Skladatel Obrázkový editor Kreslení nebo upravení obrázku Spoøiè displeje Volba spoøièe displeje Nastavení prodlevy spoøièe displeje Naètení spoøièe displeje WAP slu¾by (Slu¾by - Menu 10) Základní kroky pro pou¾ívání slu¾eb WAP Nastavení telefonu pro pou¾ívání slu¾eb WAP Ulo¾ení nastavení pøijatého v podobì textové zprávy Zadání nastavení spojení Odeslání nastavení WAP Pøipojení ke slu¾bì WAP Procházení stránkami slu¾by WAP Obecná vodítka pro pou¾ití kláves Ukonèení spojení WAP Nastavení vzhledu WAP stránek Ulo¾ení a správa zálo¾ek Pøijaté slu¾by Nastavení telefonu pro pøíjem zpráv slu¾by Zobrazení pøijatých zpráv slu¾by Vymazání vyrovnávací pamìti Autorizaèní certifikáty Slu¾by SIM (Menu 11) Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 8

9 5. Pokyny k pou¾ívání baterií Nabíjení a vybíjení PÉÈE A ÚDR BA DÙLE ITÉ BEZPEÈNOSTNÍ INFORMACE Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 9

10 PRO VA I BEZPEÈNOST Seznamte se s tìmito jednoduchými pravidly. Jejich poru¹ování mù¾e být nejenom nebezpeèné, ale i protizákonné. Podrobnìj¹í bezpeènostní informace naleznete v této pøíruèce. Nezapínejte telefon tam, kde je pou¾ívání bezdrátových telefonù zakázáno nebo kde je mo¾ný vznik interferencí a jiného nebezpeèí. BEZPEÈNOST SILNIÈNÍHO PROVOZU PØEDEV ÍM Za jízdy nedr¾te telefon v ruce. INTERFERENCE Pøi provozu bezdrátového telefonu mù¾e docházet k interferencím, které nepøíznivì ovlivòují jeho funkci. BÌHEM POBYTU VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAØÍZENÍCH TELEFON VYPNÌTE Dodr¾ujte v¹echna místní pravidla a naøízení. V blízkosti lékaøských pøístrojù a zaøízení telefon v¾dy vypnìte. V LETADLE TELEFON V DY VYPNÌTE Bezdrátové telefony mohou v letadle zpùsobit interference. VYPNÌTE PØI DOPLÒOVÁNÍ PALIVA Nepou¾ívejte telefon na èerpací stanici. Nepou¾ívejte jej v blízkosti pohonných hmot a jiných hoølavin. V BLÍZKOSTI MÍST, KDE JE PROVÁDÌN ODSTØEL, TELEFON VYPNÌTE Telefon nepou¾ívejte v blízkosti míst, kde je provádìn odstøel. Dodr¾ujte pøíslu¹ná pravidla a naøízení. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 10

11 TELEFON POU ÍVEJTE ZPÙSOBEM, PRO KTERÝ JE KONSTRUOVÁN Pou¾ívejte jej pouze v normální poloze. Zbyteènì se nedotýkejte jeho antény. KVALIFIKOVANÝ SERVIS Instalovat a opravovat telefon a jeho pøíslu¹enství smí pouze kvalifikovaný servis. PØÍSLU ENSTVÍ A BATERIE Pou¾ívejte pouze schválené pøíslu¹enství a baterie. Nepøipojujte nekompatibilní produkty. ODOLNOST PROTI VODÌ Telefon není odolný vùèi vodì. Udr¾ujte pøístroj v suchém prostøedí. ZÁLO NÍ KOPIE Nezapomeòte zálohovat v¹echna dùle¾itá data. PØIPOJENÍ K JINÉMU ZAØÍZENÍ Pøed pøipojením k jinému zaøízení si peèlivì pøeètìte bezpeènostní informace v u¾ivatelské pøíruèce tohoto zaøízení. Nepøipojujte nekompatibilní produkty. VOLÁNÍ Zkontrolujte, zda je telefon zapnut a zda se nachází v oblasti pokryté slu¾bami sítì. Zadejte telefonní èíslo (vèetnì smìrového pøedèíslí) a stisknìte. Pro ukonèení hovoru stisknìte. Pro pøijmutí hovoru stisknìte. TÍSÒOVÁ VOLÁNÍ Zkontrolujte, zda je telefon zapnut a zda se nachází v oblasti pokryté slu¾bami sítì. Vyma¾te displej potøebným poètem stisknutí tlaèítka (napøíklad pro ukonèení hovoru, ukonèení funkce menu apod.). Zadejte èíslo tísòového volání a stisknìte. Udejte svou polohu. Hovor neukonèujte, dokud k tomu nejste vyzváni. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 11

12 Sí»ové slu¾by Bezdrátový telefon, popisovaný v této pøíruèce, je schválen pro pou¾ití v sítích EGSM 900 a GSM Provoz ve dvou frekvenèních pásmech je funkce závislá na síti. Informace o pou¾itelnosti a o pøedplacení této funkce získáte u místního operátora sítì. Slu¾by obsa¾ené v této pøíruèce se nazývají Sí»ové slu¾by. Jsou to speciální slu¾by, které si uzpùsobujete prostøednictvím operátora sítì. Pøed tím, ne¾ nìkteré z tìchto slu¾eb sítì vyu¾ijete, je musíte pøedplatit u Va¹eho provozovatele sí»ových slu¾eb a získat od nìj informace o jejich pou¾ívání. Poznámka: Nìkteré sítì nemusejí podporovat v¹echny speciální znaky konkrétních jazykù nebo slu¾by. Pøíslu¹enství Pøed pou¾itím s tímto pøístrojem zkontrolujte èíslo modelu nabíjeèky. Tento pøístroj smí být pøi pou¾ívání napájen pouze nabíjeèkami ACP-7, ACP-8, LCH-9 a DCV-10. Výstraha: Pou¾ívejte pouze baterie, nabíjeèky a pøíslu¹enství schválené výrobcem telefonu. Pou¾ívání jiných typù mù¾e zpùsobit zru¹ení osvìdèení nebo záruk, vztahujících se na telefon a mù¾e být i nebezpeèné. Informace o dostupnosti schválených zaøízení získáte u Va¹eho prodejce. Jestli¾e odpojujete napájecí kabel od libovolného pøíslu¹enství, v¾dy uchopte a zatáhnìte za konektor, ne za kabel. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 12

13 Obecné informace títky v prodejním balení títky obsahují informace dùle¾ité pro servis a pro úèely související s podporou zákazníka. Ulo¾te ¹títky na spolehlivém a bezpeèném místì. títek pøilepte na kartu Club Nokia Invitation Card, pokud je dodaná v prodejním balení. títek nalepte na záruèní list. Pøístupové kódy Pomocí dále uvedených pøístupových kódù mù¾ete pøedejít neoprávnìnému pou¾ívání Va¹eho telefonu a SIM karty. Bezpeènostní kód: Tento kód je dodán spolu s telefonem. Bezpeènostní kód chrání telefon pøed neoprávnìným pou¾itím a je ho mo¾né pou¾ít i pro zamknutí klávesnice telefonu, viz str. 26. Pøednastavený kód je V menu Nastavení zabezpeèení zmìòte pomocí funkce Zmìna pøístupových kódù aktuální kód a funkcí Úroveò zabezpeèení nastavte jeho vy¾adování telefonem (viz str. 64). Nový kód uchovejte v tajnosti a ulo¾te jej oddìlenì od telefonu. PIN kód: Tento kód je dodán se SIM kartou. Chrání SIM kartu pøed neoprávnìným pou¾itím. Je-li v menu Nastavení zabezpeèení zapnuta funkce Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 13

14 Po¾adavek na PIN kód (viz str. 64), kód bude vy¾adován pøi ka¾dém zapnutí telefonu. Zadáte-li nesprávný PIN kód tøikrát za sebou, bude SIM karta blokována. Zadejte PUK kód a stisknìte tlaèítko OK. Zadejte nový PIN kód a stisknìte tlaèítko OK. Zadejte nový kód znovu a stisknìte tlaèítko OK. PIN2 kód: Tento kód mù¾e být dodán se SIM kartou. Je vy¾adován pøi otevírání urèitých funkcí, jako napøíklad poèítadel cen hovorù. Zadáte-li nesprávný PIN2 kód tøikrát za sebou, budete vyzváni k zadání kódu PUK2. Kódy PUK a PUK2: Tyto kódy mohou být dodány se SIM kartou. Pokud dodány nejsou, kontaktujte operátora sítì. Heslo pro blokování: Heslo pro blokování je vy¾adováno pøi pou¾ívání funkce Slu¾ba blokování hovorù v Nastavení zabezpeèení (viz str. 64). Toto heslo obdr¾íte od operátora sítì. Styly textu pou¾ité v této pøíruèce Texty zobrazované na displeji telefonu jsou zde vytisknuty modrou barvou, napøíklad volá. Texty, které jsou na displeji zobrazovány jako doprovodný text k výbìrovým klávesám a, jsou zde vytisknuty modrou barvou a tuèným písmem, napøíklad Menu. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 14

15 1. Zaèínáme Tlaèítka Následuje popis základních funkcí tlaèítek telefonu. Dal¹í informace naleznete dále v této u¾ivatelské pøíruèce. Vypínací tlaèítko (na vrcholu telefonu): Podr¾ení stisknutého vypínacího tlaèítka zapíná nebo vypíná telefon. Pokud jej krátce stisknete v pohotovostním re¾imu nebo v prùbìhu hovoru, zobrazí se seznam profilù. Klávesy pro procházení a : V pohotovostním re¾imu pou¾ijte tyto klávesy pro procházení jmény a tel. èísly ulo¾enými v telefonním seznamu. Ve funkcích menu pou¾ijte tyto klávesy pro procházení seznamem menu a nastavení. Výbìrové klávesy ( a ): Ka¾dá klávesa provádí pøíkaz, který je zobrazen nad ní. Napøíklad stisknutí Menu otevøe seznam funkcí menu. : Pøijme hovor a vytoèí zobrazené tel. èíslo. Stisknutí v pohotovostním re¾imu zobrazí seznam posledních volaných èísel. : Ukonèí nebo odmítne hovor a ukonèí funkci. - : Tato tlaèítka slou¾í pro zadávání èísel a písmen. Podr¾ení stisknutého tlaèítka volá Va¹i hlasovou schránku. a : Tato tlaèítka jsou pou¾ita pro rùzné úèely v rùzných funkcích. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 15

16 Displej a pohotovostní re¾im Ní¾e uvedené indikátory jsou zobrazeny v pøípadì, ¾e je telefon pøipraven k pou¾ívání a na displeji nejsou u¾ivatelem zadány ¾ádné znaky. Je-li zobrazen takovýto displej, nachází se telefon v pohotovostním re¾imu. 1. Indikuje celulární sí», ve které se telefon v souèasné chvíli pou¾ívá. 2. Pøedstavuje sílu signálu celulární sítì v smístì, na kterém se nacházíte. 3. Indikuje úroveò nabití baterie. 4. Pøedstavuje funkci levé výbìrové klávesy (Menu). 5. Pøedstavuje funkci pravé výbìrové klávesy (Jména). Dal¹í základní indikátory Obdr¾eli jste textovou nebo obrazovou zprávu. Obdr¾eli jste hlasovou zprávu (sí»ová slu¾ba). Jsou-li v¹echny tóny telefonu zti¹ené, telefon pøi pøíchozím hovoru nebude vyzvánìt ani pípat. Indikuje zamknutí klávesnice telefonu. Je naøízen budík. Vyzvánìní budíku zazní, i kdy¾ jsou ostatní tóny telefonu zti¹ené. V¹echna volání jsou pøesmìrována. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 16

17 V¹echny hovory jsou omezeny do uzavøené skupiny (sí»ová slu¾ba). K telefonu je pøipojen headset. Mìøiè pro odpoèítávání je spu¹tìn. Jsou spu¹tìny stopky. Instalace SIM karty a baterie Ukládejte miniaturní SIM karty mimo dosah malých dìtí. SIM karta a její kontakty jsou náchylné na po¹kození po¹krábáním nebo ohnutím. Pøi manipulaci, vkládání a vyjímání s ní proto pracujte opatrnì. Pøed instalací SIM karty se v¾dy ujistìte, ¾e je telefon vypnutý, a poté vyjmìte baterii. 1. Stisknìte pojistku (1), odsuòte kryt (2) a poté jej zvednìte (3). Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 17

18 2. Zatlaète na dvì západky v opaèných smìrech (4) a vyjmìte baterii z telefonu (5). 3. Opatrnì zasuòte SIM kartu do konektoru SIM karty (6). Zajistìte, aby pozlacené kontakty karty smìøovaly dolù a zkosený roh byl vlevo. 4. Vyrovnejte pozlacené konektory na baterii s odpovídajícími konektory v telefonu a zatlaète na druhý konec baterie, dokud baterie zcela nedosedne na místo (7). Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 18

19 5. Obì západky zadního krytu vlo¾te do odpovídajících drá¾ek v telefonu (8). Zasunujte kryt smìrem ke konci telefonu, dokud kryt nedosedne na místo (9). Nabíjení baterie Nenabíjejte baterii, pokud je nìkterý z krytù sejmutý. Viz rovnì¾ Pokyny k pou¾ívání baterií na stranì Pøipojte konektor nabíjeèky do otvoru v základnì telefonu. 2. Pøipojte nabíjeèku do zásuvky el. napìtí. Sloupec indikátoru stavu nabití baterie se zaène pohybovat. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 19

20 Nabíjení baterie dodané s telefonem mù¾e pøi pou¾ití nabíjeèky ACP-7 trvat a¾ ¹est hodin. Je-li zobrazen text Nenabíjím, chvíli poèkejte, odpojte nabíjeèku, opìt ji pøipojte a zkuste to znovu. Dochází-li opakovanì k selhání nabíjení, kontaktujte svého prodejce. 3. Po úplném nabití baterie se zastaví pohyb indikátoru nabití baterie. Odpojte nabíjeèku od zásuvky el. napìtí a od telefonu. Zapnutí a vypnutí Podr¾te stisknuté tlaèítko. Vyzve-li telefon k zadání PIN kódu nebo bezpeènostního kódu: Zadejte kód a stisknìte OK. Výstraha: Nezapínejte telefon tam, kde je pou¾ívání bezdrátových telefonù zakázáno nebo tam, kde je mo¾ný vznik interferencí a jiného nebezpeèí. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 20

21 TIPY PRO EFEKTIVNÍ FUNKCI: Telefon má vestavìnou anténu (na obrázku je pøedstavována ¹edou plochou). Stejnì jako u jiných pøístrojù pracujících na bázi rádiového pøenosu, nedotýkejte se antén, je-li pøístroj zapnutý. Kontakt s anténou ovlivòuje kvalitu pøíjmu a mù¾e zpùsobit, ¾e telefon bude pro provoz potøebovat vìt¹í pøíkon, ne¾ by jinak bylo zapotøebí. Nebudete-li se pøi hovoru dotýkat prostoru antény, bude zachován optimální výkon antény a doba provozu Va¹eho telefonu. Výmìna krytù Ne¾ zaènete vymìòovat nìkterý z krytù, v¾dy vypnìte telefon a odpojte telefon od nabíjeèky nebo jiného zaøízení. Telefon ukládejte a pou¾ívejte pouze s obìma kryty nainstalovanými. 1. Stisknìte pojistku (1), odsuòte kryt (2) a poté jej zvednìte (3). 2. Opatrnì odtahujte pøední kryt od telefonu. Zaènìte na spodní èásti telefonu (4). Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 21

22 3. Do pøedního krytu (5) vlo¾te desku klávesnice. 4. Vyrovnejte vrchní plochu telefonu s vrchní èástí pøedního krytu (6) a tlaète kryt na telefon, dokud nedosedne na místo (7). 5. Obì západky zadního krytu vlo¾te do odpovídajících drá¾ek v telefonu (8). Zasouvejte kryt, dokud nedosedne na místo (9). Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 22

23 2. Základní funkce Volání a pøijímání hovorù Volání 1. Zadejte pøedèíslí a tel. èíslo. Chcete-li upravit èíslo, mù¾ete tlaèítky a pohybovat kurzorem nebo stisknutím Smazat vymazat znak nalevo od kurzoru. Volání do zahranièí: Dvojím stisknutím zadejte znak + (nahrazuje mezinárodní prefix) a zadejte kód zemì, pøedèíslí (bez poèáteèní èíslice 0) a tel. èíslo. 2. Stisknìte. Nastavení hlasitosti: Stisknutím tlaèítka zvy¹ujete a stisknutím tlaèítka sni¾ujete hlasitost sluchátka. 3. Stisknutím ukonèíte hovor nebo zru¹íte pokus o navázání hovoru. Volání jména a tel. èísla ulo¾eného v telefonním seznamu V pohotovostním re¾imu stisknìte nebo. Zadejte první písmeno jména ulo¾eného s po¾adovaným tel. èíslem. Tlaèítky a vyhledejte po¾adované jméno. Pro zobrazení tel. èísla stisknìte Detaily nebo podr¾te stisknuté. Stisknutím èíslo vytoèíte. Viz rovnì¾ Hledání jmen a tel. èísel na stranì 33. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 23

24 Volání èísla ze seznamu posledních volaných èísel Pro volání jednoho z 20-i posledních tel. èísel, které jste volali nebo se pokou¹eli volat: V pohotovostním re¾imu stisknìte, vyhledejte po¾adované tel. èíslo nebo jméno, a stisknìte. Volání Va¹í hlasové schránky V pohotovostním re¾imu podr¾te stisknuté tlaèítko. Èíslo hlasové schránky mù¾ete získat u Va¹eho operátora. Viz rovnì¾ Èíslo hlasové schránky na stranì 54. Hlasová volba Tel. èíslo je mo¾né vytoèit vyslovením slova (nebo slov), které je k tel. èíslu pøipojeno. Viz Hlasová volba na stranì 35. Zrychlená volba Pokud jste pøiøadili tel. èíslo nìkterému tlaèítku zrychlené volby ( a¾ ), mù¾ete toto tel. èíslo vytoèit nìkterým z následujících zpùsobù: V pohotovostním re¾imu stisknìte tlaèítko zrychlené volby a. Nebo: Je-li zapnuta funkce Zrychlená volba v menu Nastavení hovoru (viz str. 60), podr¾te v pohotovostním re¾imu stisknuté tlaèítko zrychlené volby, dokud se nezahájí vytáèení èísla. Viz rovnì¾ Pøiøazení tel. èísla tlaèítku zrychlené volby na stranì 35. Konferenèní hovor Konferenèní hovor je sí»ová slu¾ba, která umo¾òuje a¾ ¹esti osobám vstoupit do stejného hovoru. 1. V prùbìhu hovoru stisknìte Volby a zvolte Nový hovor. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 24

25 2. Zadejte tel. èíslo nebo jej vyhledejte v tel. seznamu a stisknìte Volat. První hovor je dr¾en. 3. Po pøijmutí nového hovoru pøipojte prvního úèastníka do konferenèního hovoru stisknutím Volby a zvolením Konference. 4. Chcete-li pøidat dal¹ího úèastníka, opakujte kroky 1, 2 a Chcete-li s jedním z úèastníkù hovoøit samostatnì: Stisknìte Volby a zvolte Soukromì. Zvolte úèastníka a stisknìte OK. Po ukonèení konverzace se vrátíte do konferenèního hovoru podle popisu v kroku Pro ukonèení konferenèního hovoru stisknìte. Pøijmutí nebo odmítnutí hovoru Stisknutím pøijmete pøíchozí hovor. Chcete-li hovor ignorovat, stisknìte Ticho. Pro odmítnutí hovoru stisknìte. Pokud máte aktivovánu nìkterou funkci pøesmìrování, napøíklad Pøesmìrovat, jeli obsazeno, bude odmítnutý hovor pøesmìrován, napøíklad do Va¹í hlasové schránky. Hovor na lince V prùbìhu aktivního hovoru mù¾ete pøijmout dal¹í pøíchozí hovor, pokud máte aktivovánu funkci Slu¾ba hovor na lince v menu Nastavení hovoru (viz str. 60). V prùbìhu hovoru stisknìte Pøijmout nebo. Nebo: Stisknìte Volby a zvolte Pøijmout. První hovor je dr¾en. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 25

26 Pro pøepínání mezi dvìma hovory stisknìte Vymìnit nebo. Pro odmítnutí hovoru na lince stisknìte Volby a zvolte Odmítnout. Pro ukonèení aktivního hovoru stisknìte. Funkce dostupné v prùbìhu hovoru Ní¾e uvedené funkce je mo¾né pou¾ít v prùbìhu hovoru. Nìkteré z nich jsou sí»ové slu¾by. V¹echny tyto funkce nejsou dostupné najednou. V prùbìhu hovoru stisknìte Volby a zvolte nìkterou z tìchto funkcí: Ticho nebo Nahlas, Pøidr¾et nebo Pøijmout, Poslat DTMF, Nový hovor, Pøijmout, Odmítnout, Vymìnit, Konec hovoru, Ukonèit v¹e, Tel. seznam, Menu, Konference, Soukromì. Pro odeslání DTMF tónù pou¾ijte Poslat DTMF. Zamknutí klávesnice Klávesnici telefonu mù¾ete zamknout, abyste pøede¹li následkùm nechtìného stisknutí tlaèítek, napøíklad pøi pøená¹ení telefonu v ta¹ce, nebo pro zabránìní neoprávnìného pou¾ití telefonu. Zabránìní nechtìného stisknutí tlaèítek: V pohotovostním re¾imu stisknìte Menu a poté rychle. Nebo: Mù¾ete nastavit, aby se klávesnice zamkla automaticky po uplynutí urèité doby, bìhem ní¾ nejsou tlaèítka stisknuta: V pohotovostním re¾imu stisknìte Menu a zvolte Nastavení, Nastavení zámku kláves, Automatický zámek kláves a Zapnout. Zadejte prodlevu v minutách a sekundách a stisknìte OK. Zámek klávesnice se aktivuje, je-li telefon v pohotovostním re¾imu. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 26

27 Odemknutí klávesnice: V pohotovostním re¾imu stisknìte Uvolnit a poté rychle. Zabránìní neoprávnìného pou¾ití telefonu: Nejprve aktivujte kód zámku klávesnice: V pohotovostním re¾imu stisknìte Menu a zvolte Nastavení, Nastavení zámku kláves a Kód zámku kláves. Zadejte bezpeènostní kód a stisknìte OK. Zvolte Zapnout. Poté zamknìte klávesnici: V pohotovostním re¾imu stisknìte Menu a poté rychle. Odemknutí klávesnice: V pohotovostním re¾imu stisknìte Uvolnit. Zadejte bezpeènostní kód a stisknìte OK. Pøi zamknuté klávesnici: Je zobrazen indikátor. Chcete-li pøijmout hovor, stisknìte. Po ukonèení nebo odmítnutí hovoru se klávesnice opìt automaticky zamkne. Headset HDC-5 je mo¾né pou¾ívat normálním zpùsobem. Poznámka: Je-li zapnuta funkce blokování klávesnice, je mo¾né provádìt volání na èísla tísòových volání, která jsou ulo¾ená v telefonním pøístroji (napø. 112 nebo jiná oficiální èísla tísòových volání). Zadejte èíslo tísòového volání s stisknìte. Èíslo je zobrazeno a¾ po zadání v¹ech èíslic. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 27

28 Psaní textu Pro psaní textu mù¾ete pou¾ít buï metodu prediktivního vkládáním textu, pøi které je pro ka¾dý znak odpovídající tlaèítko stisknuté pouze jednou, nebo tradièní zpùsob, pøi kterém se znaky zadávají jedním nebo nìkolikerým stisknutím odpovídajícího tlaèítka. Stisknutím tlaèítka pro ka¾dý znak pouze jednou (prediktivní vkládání textu) Prediktivní vkládání textu je rychlý zpùsob psaní, napøíklad textových zpráv (viz strana 46) a poznámek (viz strana 67). Tato metoda vyu¾ívá vestavìný slovník. Volba slovníku pro prediktivní vkládání textu V pohotovostním re¾imu stisknìte Menu a zvolte Zprávy a Psát zprávy. Stisknìte Volby a zvolte Slovník a po¾adovaný jazyk. Vypnutí prediktivního vkládání textu V pohotovostním re¾imu stisknìte Menu a zvolte Zprávy a Psát zprávy. Stisknìte Volby a zvolte Slovník a Slovník vyp.. Pou¾ití prediktivního vkládání textu Chcete-li pou¾ít tento zpùsob, zkontrolujte, zda je v horní èásti displeje zobrazen indikátor. Upozoròujeme, ¾e prediktivní zpùsob psaní textu mù¾e pou¾ívat znaky Unicode. Podrobnìj¹í informace naleznete v kapitole Psaní a odesílání textové zprávy (Psát zprávy) na stranì 46. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 28

29 1. Napi¹te po¾adované slovo tak, ¾e pro ka¾dé písmeno slova stisknete odpovídající tlaèítko pouze jednou. Napøíklad pro napsání slova Nokia stisknìte. Proto¾e se zobrazené slovo mìní po ka¾dém novém stisknutí tlaèítka, nevìnujte pøíli¹ velkou pozornost zobrazovanému slovu, dokud nenapí¹ete celé slovo. Stisknutím nebo pohybujte kurzorem doleva nebo doprava. Chcete-li vymazat znak nalevo od kurzoru, stisknìte Smazat. Podr¾ením stisknutého tlaèítka Smazat vyma¾ete v¹echny znaky. Pro pøepínání mezi psaním velkých a malých znakù tisknìte opakovanì tlaèítko a sledujte indikátor v horní èásti displeje, napøíklad ABC. Pro vlo¾ení interpunkèního znaménka stisknìte a poté opakovanì, dokud se nezobrazí po¾adované znaménko. Vlo¾ení speciálního znaku: Podr¾te stisknuté tlaèítko, vyhledejte po¾adovaný znak, a stisknìte Pou¾ít. Pro vlo¾ení èíslice podr¾te stisknuté tlaèítko s odpovídající èíslicí. Pro vlo¾ení nìkolika èíslic podr¾te stisknuté tlaèítko a poté zadejte èíslice. Chcete-li pokraèovat v psaní, podr¾te stisknuté tlaèítko. Pro pou¾ití metody tradièního zadávání textu stisknìte dvakrát. Pro návrat do metody prediktivního vkládání textu stisknìte dvakrát. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 29

30 2. Odpovídá-li zobrazené slovo Va¹emu po¾adavku, stisknìte (vlo¾íte mezeru) nebo a zaènìte psát dal¹í slovo. Chcete-li zobrazené slovo zmìnit, tisknìte opakovanì, dokud se nezobrazí po¾adované slovo. Je-li za slovem zobrazen znak?, nejsou ji¾ ve slovníku ¾ádná dal¹í slova, která odpovídají stisknutým tlaèítkùm. Pøidání slova do slovníku: Stisknìte Kontrola, tradièním zpùsobem napi¹te slovo a stisknìte OK. Chcete-li upravit pøedchozí slovo, stisknutím jej zvolte a poté upravte. 3. Je-li nad tlaèítkem zobrazen text Volby, mù¾ete po stisknutí tohoto tlaèítka otevøít následující funkce vztahující se k prediktivnímu vkládání textu: Shodné: Zobrazí seznam slov odpovídajících stisknutým tlaèítkùm. Vyhledejte po¾adované slovo a stisknìte Pou¾ít. Vlo¾it slovo: Tradièním zpùsobem mù¾ete napsat slovo a ulo¾it jej do slovníku. Vlo¾it èíslo: Mù¾ete zadat èíslice tak, ¾e pro ka¾dou èíslici stisknete odpovídající tlaèítko pouze jednou. Vlo¾it symbol: Mù¾ete vlo¾it speciální znak ze seznamu. Vyhledejte znak, napøíklad %, a stisknìte Pou¾ít. Psaní slo¾ených slov Napi¹te první polovinu slova, stisknìte a poté napi¹te druhou polovinu. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 30

31 Jedním nebo nìkolikerým stisknutím tlaèítka pro ka¾dý znak (tradièní zadávání textu) Chcete-li pou¾ít tento zpùsob, zkontrolujte, zda je v horní èásti displeje zobrazen indikátor. Jednou nebo vícekrát stisknìte tlaèítko ( a¾ ), dokud se nezobrazí po¾adovaný znak. Upozoròujeme, ¾e na tlaèítku nejsou vytisknuty v¹echny znaky, které je mo¾né pou¾ít. Dostupné znaky jsou závislé na nastavení polo¾ky Jazyk v menu Nastavení telefonu, viz str. 62. Mezeru vlo¾íte stisknutím. Pro zadání znaku, který je na stejném tlaèítku jako pøedchozí znak, stisknìte nebo (nebo poèkejte jednu sekundu) a zadejte nový znak. Interpunkèní znaménko nebo speciální znak vlo¾íte opakovaným tisknutím tlaèítka. Nebo: Stisknìte, vyhledejte po¾adovaný znak, a stisknìte Pou¾ít. Stisknutím nebo pohybujte kurzorem doleva nebo doprava. Chcete-li vymazat znak nalevo od kurzoru, stisknìte Smazat. Podr¾ením stisknutého tlaèítka Smazat vyma¾ete v¹echny znaky. Pro vlo¾ení èíslice podr¾te stisknuté odpovídající tlaèítko. Pro vlo¾ení nìkolika èíslic podr¾te stisknuté tlaèítko a poté zadejte èíslice. Chcete-li pokraèovat v psaní, podr¾te stisknuté tlaèítko. Pro pøepínání mezi psaním velkých a malých znakù tisknìte tlaèítko a sledujte indikátor v horní èásti displeje. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 31

32 3. Telefonní seznam (Jména) Jména a tel. èísla mù¾ete ukládat buï do telefonu nebo do SIM karty. Telefon má nìkolik funkcí pro správu ulo¾ených jmen a tel. èísel. Pou¾ití funkcí telefonního seznamu Funkce telefonního seznamu otevøete v pohotovostním re¾imu stisknutím tlaèítka Jména. Poté zvolte po¾adovanou funkci. Nìkteré funkce telefonního seznamu mù¾ete otevøít i takto: V pohotovostním re¾imu stisknìte nebo, vyhledejte po¾adované jméno, stisknìte Detaily, vyhledejte jméno nebo tel. èíslo, stisknìte Volby a zvolte po¾adovanou funkci. Pro pøístup k funkcím telefonního seznamu v prùbìhu hovoru stisknìte Volby a zvolte Tel. seznam. Volba nastavení telefonního seznamu V pohotovostním re¾imu stisknìte Jména a zvolte Nastavení a jednu z následujících funkcí: Pou¾ívaná pamì» - zvolte tel. seznam, do kterého chcete ukládat jména a tel. èísla: SIM karta nebo Telefon. Ukázat tel seznam - zvolte zpùsob zobrazení obsahu tel. seznamu: Seznam jmen (tøi jména najednou), Jméno a èíslo (jedno jméno s tel. èíslem), Velké písmo (pouze jedno jméno). Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 32

33 Stav pamìti - zde mù¾ete zkontrolovat, kolik jmen a tel. èísel je ji¾ ulo¾eno a kolik jich je je¹tì mo¾né do obou tel. seznamù ulo¾it. Hledání jmen a tel. èísel V pohotovostním re¾imu stisknìte Jména a zvolte Hledat. Zadejte první písmeno jména a stisknìte Hledat. Tlaèítky a vyhledejte jméno. Chcete-li zobrazit tel. èíslo ulo¾ené se jménem, stisknìte Detaily nebo podr¾te stisknuté tlaèítko. Je-li jméno a tel. èíslo ulo¾eno v SIM kartì, zobrazí se v pravém horním rohu displeje ikona. Je-li jméno a tel. èíslo ulo¾eno v telefonu, je zobrazena ikona. Hledání jmen a tel. èísel v pohotovostním re¾imu: Stisknìte nebo, zadejte první písmeno jména a vyhledejte jméno. Viz rovnì¾ Volání jména a tel. èísla ulo¾eného v telefonním seznamu na stranì 23. Volání èísla slu¾by Jsou-li na kartì ulo¾ena èísla slu¾by Va¹eho provozovatele slu¾eb, mù¾ete tato èísla volat. V pohotovostním re¾imu stisknìte Jména a zvolte Èísla slu¾eb. Zvolte po¾adované èíslo slu¾by a stisknìte Volat nebo. Ulo¾ení jmen a tel. èísel V pohotovostním re¾imu stisknìte Jména a zvolte Pøidat jméno. Napi¹te jméno (viz Psaní textu na str. 28) a stisknìte OK. Zadejte pøedèíslí a telefonní èíslo a stisknìte OK. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 33

34 Chcete-li stejné èíslo pou¾ívat i ze zahranièí, stisknìte dvakrát (zadáte znak +) a poté zadejte kód zemì, pøedèíslí (bez poèáteèní èíslice 0) a tel. èíslo. Rychlé ulo¾ení: V pohotovostním re¾imu zadejte tel. èíslo, stisknìte Volby a zvolte Ulo¾it. Zadejte po¾adovaný název a stisknìte OK. Vymazání jmen a tel. èísel V pohotovostním re¾imu stisknìte Jména a zvolte Smazat. Zvolením Postupnì vyma¾ete jména a tel. èísla postupnì nebo volbou Smazat v¹e vyma¾ete v¹echna jména a tel. èísla z telefonního seznamu. Kopírování jmen a tel. èísel V pohotovostním re¾imu stisknìte Jména a zvolte Kopírovat. Stisknutím nebo zvolte smìr kopírování. Zvolte Postupnì pro postupné kopírování jmen a tel. èísel nebo V¹e pro zkopírování v¹ech polo¾ek najednou. Zvolte, zda chcete zachovat originální jména a tel. èísla (Ponech originál) nebo je vymazat (Smazat originál). Zvolíte-li Postupnì, vyhledejte jméno, které chcete kopírovat, a stisknìte Kopie. Pokud zvolíte V¹e, spus»te kopírování po zobrazení textu Zahájit kopírování? stisknutím OK. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 34

35 Pøiøazení vyzvánìcího tónu jménu a tel. èíslu Mù¾ete nastavit urèitý tón, kterým telefon vyzvání pøi pøíchozím hovoru z konkrétního tel. èísla. V pohotovostním re¾imu stisknìte Jména a zvolte Pøiøadit tón. Vyhledejte jméno nebo tel. èíslo a stisknìte Pøiøadit. Vyhledejte po¾adovaný vyzvánìcí tón a stisknìte OK. Standardní je vyzvánìcí tón, který je zvolen pro aktivní profil v Profily (Menu 3). Pøiøazení tel. èísla tlaèítku zrychlené volby Tlaèítka a¾ mù¾ete nastavit jako tlaèítka zrychlené volby. V pohotovostním re¾imu stisknìte Jména a zvolte Zrychl. volba. Zvolte po¾adované tlaèítko, stisknìte Pøiøadit a zvolte jméno nebo tel. èíslo. Je-li ji¾ tel. èíslo k tlaèítku zrychlené volby pøiøazeno, mù¾ete po stisknutí Volby zobrazit èíslo nebo vymazat pøiøazení. Informace o volání s pomocí zrychlené volby, viz Zrychlená volba na stranì 24. Hlasová volba Tel. èíslo je mo¾né vytoèit vyslovením slova (nebo více slov) - tzv. záznamu, které je k tel. èíslu pøipojeno. Hlasovým záznamem mù¾e napøíklad jméno. Do telefonního seznamu je mo¾né ulo¾it hlasový záznam a¾ k osmi tel. èíslùm najednou. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 35

36 Pøed pou¾íváním této funkce si pøeètìte následující upozornìní: Hlasové záznamy nejsou závislé na jazyce. Jsou závislé pouze na hlase, kterým jsou namluveny. Hlasové záznamy jsou citlivé na okolní ruch. Zaznamenejte je a volejte s jejich pomocí pouze v tichém prostøedí. Pøi nahrávání hlasového záznamu nebo pøi volání pomocí hlasového záznamu dr¾te telefon v normální poloze u ucha. Velmi krátké záznamy nejsou dovoleny. Pou¾ijte del¹í záznamy a vyhnìte se pou¾ití podobných jmen pro rùzná èísla. Poznámka: Jméno musí být vysloveno naprosto stejnì, jako bylo vysloveno pøi jeho nahrávání. To mù¾e být obtí¾né napøíklad v hluèném prostøedí nebo v tísni. Nespoléhejte se tedy ve v¹ech pøípadech pouze na volání s pomocí hlasového záznamu. Nahrání hlasového záznamu V pohotovostním re¾imu vyhledejte po¾adované jméno nebo tel. èíslo a stisknìte Detaily a Volby. Zvolte Pøidat záznam. Stisknìte Start a zøetelnì vyslovte slovo(a), které chcete ulo¾it jako hlasový záznam. Hlasové záznamy jsou ulo¾eny v telefonu a pøi vlo¾ení jiné SIM karty do telefonu jsou vymazány. Volání s pomocí hlasového záznamu: V pohotovostním re¾imu podr¾te stisknuté tlaèítko Jména. Dr¾te telefon v normální poloze u ucha a zøetelnì vyslovte odpovídající záznam. Telefon pøehraje záznam a vytoèí odpovídající tel. èíslo. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 36

37 Není-li ¾ádný záznam nalezen nebo rozeznán, stisknìte Ano, pokud chcete vyslovení záznamu opakovat, nebo Odejít èi pro návrat do pohotovostního re¾imu. Pou¾íváte-li headset HDC-5, dr¾te stisknuté tlaèítko headsetu, dokud neusly¹íte krátký tón. Poté zøetelnì vyslovte hlasový záznam. Dal¹í volby pro hlasové záznamy V pohotovostním re¾imu stisknìte Jména a zvolte Hlas. záznamy, vyberte po¾adované jméno nebo tel. èíslo a stisknìte Pøehrát, Zmìnit nebo Smazat. Odeslání tel. èísla a jména Jméno a tel. èíslo ( vizitku ) mù¾ete poslat do kompatibilního telefonu v podobì textové zprávy. V pohotovostním re¾imu stisknìte nebo, vyhledejte jméno nebo tel. èíslo, které chcete odeslat, stisknìte Detaily a Volby a zvolte Poslat. Zadejte tel. èíslo pøíjemce nebo jej vyhledejte v telefonním seznamu a stisknìte OK. Upravení tel. èísla a jména V pohotovostním re¾imu stisknìte nebo, vyhledejte po¾adované jméno nebo tel. èíslo, stisknìte Detaily, vyhledejte jméno nebo tel. èíslo, stisknìte Volby a zvolte Upravit. Upravte jméno nebo tel. èíslo a stisknìte tlaèítko OK. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 37

38 Poslání zprávy z telefonního seznamu Osobì, její¾ jméno a tel. èíslo máte ulo¾ené v telefonním seznamu, mù¾ete poslat textovou zprávu. V pohotovostním re¾imu stisknìte nebo, vyhledejte po¾adované jméno a stisknìte Detaily. Vyhledejte po¾adované èíslo, stisknìte Volby a zvolte Poslat zprávu. Podrobnìj¹í informace naleznete v kapitole Psaní a odesílání textové zprávy (Psát zprávy) na stranì 46. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 38

39 4. Funkce menu Telefon nabízí mno¾ství funkcí, které ho umo¾òují pøizpùsobit Va¹im po¾adavkùm. Tyto funkce jsou seskupeny do menu a dílèích menu. Otevøení funkcí menu Procházením 1. V pohotovostním re¾imu stisknìte Menu. 2. Pomocí tlaèítek a vyhledejte hlavní menu, napøíklad Nastavení, a zvolte jej stisknutím Zvolit. 3. Vyhledejte dílèí menu, napøíklad Nastavení hovoru, a zvolte jej stisknutím Zvolit. 4. Vyhledejte funkci, napøíklad Zrychlená volba, a zvolte ji stisknutím Zvolit. 5. Vyhledejte nastavení, napøíklad Vypnout, a potvrïte jej stisknutím OK. Nechcete-li nastavení zmìnit, stisknìte Zpìt. Pomocí èísla menu Vìt¹inu hlavních menu, dílèích menu a voleb nastavení mù¾ete otevøít pomocí èísla menu. Toto èíslo je zobrazeno v pravém horním rohu displeje. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 39

40 V pohotovostním re¾imu stisknìte Menu. Bìhem tøí sekund zadejte èíslo hlavního menu, které chcete otevøít. Tento postup opakujte i pro dílèí menu, funkce a volby nastavení. Ukonèení funkce menu Pro návrat na pøedchozí úroveò menu stisknìte Zpìt. Pro ukonèení menu a návrat do pohotovostního re¾imu stisknìte. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 40

41 Seznam funkcí menu 1. Zprávy 1. Psát zprávy 2. Pøijaté 3. Odeslané 4. Chat 5. Obrázkové zprávy 6. Stáhnout obrázkovou zprávu 7. ablony 8. Smajlíci 9. Smazat zprávy 10.Nastavení zpráv 1. Profil Èíslo støediska zpráv 2. Zprávy odeslány jako 3. Platnost zprávy 4. Pøejmenovat profil posílání 2. Bì¾né 2 1. Výpisy doruèených zpráv 2. Odpovìï pøes toté¾ støedisko 3. Podpora znakù 11.Informaèní slu¾ba 1. Èíslo a názvy profilù SMS se mohou li¹it. Ka¾dý profil se zobrazí ve vlastním dílèím menu. 2. Èíslo tohoto menu závisí na mno¾ství dostupných profilù SMS. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 41

42 12.Èíslo hlasové schránky 1 13.Editor pøíkazù slu¾by 2. Výpis volání 1. Nepøijaté hovory 2. Pøijaté hovory 3. Volaná èísla 4. Smazat seznamy posled. hovorù 5. Délka hovorù 1. Délka posledního hovoru 2. Délka v¹ech hovorù 3. Délka pøíchozích hovorù 4. Délka odchozích hovorù 5. Vynulovat mìøièe 6. Ceny hovoru 1. Cena posledního hovoru 2. Cena v¹ech hovorù 3. Vynulovat èítaèe 7. Nastavení ceny hovoru 1. Limit ceny hovoru 2. Ukázat ceny v 8. Pøedplacený kredit 3. Profily 4. Nastavení 1. Nemusí být zobrazeno, pokud bylo èíslo hlasové schránky ulo¾eno do SIM karty Va¹ím operátorem sítì nebo poskytovatelem slu¾by. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 42

43 1. Nastavení tónù 1. Vyzvánìcí tón 2. Stáhnout tón 3. Hlasitost vyzvánìní 4. Ohlá¹ení pøíchozího hovoru 5. Tón ohlá¹ení zprávy 6. Tóny kláves 7. Tóny výstrahy 8. Vibrace 9. Ohlá¹ení rytm. osvìtlením 10.Spoøiè displeje 2. Nastavení èasu 1. Hodiny 2. Nastavit datum 3. Autom. aktual. data a èasu 3. Nastavení hovoru 1. Pøesmìrování 1 2. Automatická volba 3. Zrychlená volba 4. Slu¾ba hovor na lince 5. Poslat mou ident. volajícího 6. Linka pro odchozí hovory 4. Nastavení telefonu 1. Jazyk 2. Informace o buòce 3. Pozdrav 1. Volby pøesmìrování, které nejsou podporovány operátorem sítì, nemusejí být zobrazeny. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 43

44 4. Volba sítì 5. Potvrdit funkce SIM 5. Nastavení pøíslu¹enství 1 1. Headset Standardní profil Automatický pøíjem 2. Handsfree Standardní profil Automatický pøíjem Osvìtlení 6. Nastavení zámku kláves 1. Automatický zámek kláves 2. Kód zámku kláves 7. Nastavení zabezpeèení 1. Po¾adavek na PIN kód 2. Slu¾ba blokování hovorù 3. Povolená èísla 4. Uzavøená skupina 5. Úroveò zabezpeèení 6. Zmìna pøístupových kódù 8. Obnovit standardní nastavení 5. Stahování 6. Upomínky 7. Hry 1. Zobrazeno jen v pøípadì, ¾e telefon je nebo byl pøipojen ke kompatibilnímu pøíslu¹enství. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 44

45 8. Aplikace 9. Dal¹í funkce 1. Budík 2. Kalkulaèka 3. Stopky 4. Odpoèítávací mìøíè 5. Skladatel 6. Obrázkový editor 7. Spoøiè displeje 10.Slu¾by 11.Slu¾by SIM karty 1 1. Dostupnost, názvy a obsah menu závisí na pou¾ité SIM kartì. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 45

46 Zprávy (Menu 1) V tomto menu mù¾ete psát, èíst a spravovat textové a obrazové zprávy. Mù¾ete rovnì¾ poslouchat hlasové zprávy a mìnit nastavení zpráv. Otevøení tohoto menu: V pohotovostním re¾imu stisknìte Menu a zvolte Zprávy. Ne¾ mù¾ete zaèít posílat textové nebo obrázkové zprávy, musíte do telefonu ulo¾it èíslo støediska zpráv, viz str. 52. Poznámka: Pøi odeslání zpráv pøes sí»ové støedisko zpráv se na displeji telefonu mohou zobrazit slova "Zpráva odeslána". Tím je indikováno, ¾e zpráva byla odeslána telefonem na èíslo støediska zpráv, naprogramované v telefonu. Neznamená to, ¾e zpráva byla pøijata zamý¹leným pøíjemcem. Podrobnìj¹í informace o SMS slu¾bách získáte u operátora sítì. Psaní a odesílání textové zprávy (Psát zprávy) Mù¾ete posílat a pøijímat vícedílné zprávy, které se skládají z nìkolika bì¾ných textových zpráv (sí»ová slu¾ba). To se mù¾e projevit v cenì zprávy. 1. V pohotovostním re¾imu stisknìte Menu a zvolte Zprávy a Psát zprávy. 2. Napi¹te zprávu, viz Psaní textu na str. 28. Pokud ve zprávì pou¾ijete speciální (Unicode) znaky, jako napøíklad ò, mù¾e být zpráva odeslána ve více èástech, ne¾ by jinak bylo potøeba. Upozoròujeme, ¾e prediktivní zpùsob psaní textu mù¾e pou¾ívat znaky Unicode. Èíslice v pravém horním rohu displeje indikují, kolik znakù mù¾ete je¹tì do vícedílné zprávy napsat (èíslice nalevo od lomítka / ) a z kolika bì¾ných zpráv se Va¹e zpráva bude skládat (èíslice napravo od lomítka / ). Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 46

47 Po stisknutí Volby se otevøe seznam následujících funkcí, které Vám pomohou pøi psaní zprávy: Pou¾ít ¹ablonu (viz str. 51), Vlo¾it smajlík, Vlo¾it slovo, Vlo¾it èíslo, Vlo¾it symbol, Slovník (viz str. 28). 3. Po napsání zprávy stisknìte Volby. Mù¾ete vybrat z následujících funkcí pro odeslání zprávy: Více pøíjemcù nebo Profil posílání. Zvolením Poslat ode¹lete zprávu po¾adovanému pøíjemci. Zadejte telefonní èíslo pøíjemce a stisknìte OK. Chcete-li odeslat zprávu více pøíjemcùm, zvolte Více pøíjemcù. Vyhledejte prvního pøíjemce a stisknìte OK. Tento postup opakujte i pro ostatní pøíjemce. Chcete-li odeslat zprávu pomocí pøeddefinovaného souboru nastavení, zvolte Profil posílání. Viz Nastavení zpráv na stranì 52. Spolu s vý¹e uvedenými funkcemi máte po stisknutí Volby pøístup i k funkcím Ulo¾it a Smazat. Zvolením Ulo¾it ulo¾íte zprávu do menu Odeslané. Zvolením Smazat vyma¾ete v¹echny znaky z displeje. Ètení textové zprávy (Pøijaté) V pohotovostním re¾imu zazní po obdr¾ení textové zprávy výstra¾ný tón, na displeji se zobrazí poèet nových zpráv a indikátor. 1. Stisknutím Èíst zprávu okam¾itì otevøete. Chcete-li ji pøeèíst pozdìji, stisknìte Odejít nebo. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 47

48 Pøi pozdìj¹ím ètení zprávy stisknìte v pohotovostním re¾imu Menu a zvolte Zprávy a Pøijaté. 2. Vyhledejte po¾adovanou zprávu a stisknìte Èíst. 3. Tlaèítky a procházejte zprávou. 4. Pokud pøi ètení zprávy stisknete Volby, otevøe se seznam následujících voleb: Smazat, Odpovìdìt, Chat (viz str. 48), Upravit, Pou¾ít èíslo, Pou¾ít URL, Jako upomínka, Poslat dál, Detaily. Volbou Pou¾ít èíslo zkopírujete tel. èíslo ze zprávy na displej, odkud jej mù¾ete ulo¾it nebo vytoèit. Zvolením Pou¾ít URL zkopírujete URL adresu ze zprávy do seznamu zálo¾ek v menu Slu¾by, viz str. 81. Volbou Jako upomínka pøidáte zprávu jako novou upomínku do menu Upomínky. Zobrazení Vámi ulo¾ených zpráv (Odeslané) V menu Odeslané mù¾ete zobrazit zprávy, které jste ulo¾ili v menu Psát zprávy. Po stisknutí Volby mù¾ete pou¾ívat stejné funkce jako v menu Pøijaté, kromì Odpovìdìt, Chat a Detaily. Chat Chat je funkce, pøi které mù¾ete konverzovat prostøednictvím textových zpráv. Upozoròujeme, ¾e zprávy pøijaté a odeslané pøi chatu nejsou ulo¾eny pro pozdìj¹í pou¾ití. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 48

49 1. V pohotovostním re¾imu stisknìte Menu a zvolte Zprávy a Chat. Nebo: Pøi ètení zprávy stisknìte Volby a zvolte Chat. 2. Zahájíte-li chat z pohotovostního re¾imu, zadejte tel. èíslo po¾adované osoby nebo jej vyhledejte v telefonním seznamu, a stisknìte OK. 3. Zadejte své jméno k chatu (viz Psaní textu na str. 28) a stisknìte OK. 4. Po napsání zprávy ji ode¹lete stisknutím Volby a zvolením Poslat. 5. Odpovìï se zobrazí nad Vámi napsanou zprávou. Chcete-li odpovìdìt na zprávu, stisknìte Zpìt, napi¹te zprávu a ode¹lete ji stisknutím Volby a zvolením Poslat. Pøi psaní zprávy mù¾ete stisknout Volby a zvolit Jméno pro chat pro upravení Va¹eho jména k chatu Prùbìh chatu pro zobrazení pøedchozích zpráv. Vámi odeslané zprávy jsou indikovány ikonou "<" a Va¹ím jménem k chatu. Pøijaté zprávy jsou indikovány ikonou ">" a jménem k chatu odesílatele. Obrázkové zprávy Mù¾ete odesílat a pøijímat textové zprávy, které obsahují obrázky (sí»ová slu¾ba). Informace o naèítání obrázkù z WAP stránek, viz Ukázat obraz v Procházení stránkami slu¾by WAP na str. 85. Poznámka: Tuto funkci je mo¾né pou¾ít pouze v pøípadì, ¾e je podporována operátorem sítì nebo poskytovatelem slu¾eb. Pøijímat a zobrazovat obrázkové zprávy mohou pouze telefony, které umo¾òují funkci obrázkových zpráv. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 49

50 Ka¾dá obrazová zpráva je vytvoøena z nìkolika textových zpráv. To znamená, ¾e odeslání jedné obrazové zprávy mù¾e být dra¾¹í ne¾ jedné textové zprávy. Proto¾e obrázky jsou ulo¾eny v telefonu, nemù¾ete je zobrazit, pokud pou¾ijete SIM kartu v jiném telefonu. Po obdr¾ení obrazové zprávy Pro okam¾ité zobrazení zprávy stisknìte Ukázat. Zprávu mù¾ete ulo¾it do menu Obrázkové zprávy stisknutím Ulo¾it nebo ji vymazat stisknutím Zpìt a Odejít. Odeslání obrazové zprávy V pohotovostním re¾imu stisknìte Menu a zvolte Zprávy a Obrázkové zprávy. Chcete-li otevøít obrazovou zprávu, vyberte po¾adovanou zprávu a stisknìte Ukázat. Chcete-li upravit zobrazený text nebo obrázek, stisknìte Volby a zvolte Upravit text nebo Upravit obr. (viz rovnì¾ Obrázkový editor na stranì 77). Pro zobrazení celé zprávy stisknìte Volby a zvolte Náhled. Pro odeslání zprávy stisknìte Volby a zvolte Poslat. Naèítání obrazových zpráv Nové obrázky mù¾ete naèíst z WAP stránek klubu Club Nokia. Tato funkce je k dispozici jen v pøípadì, ¾e je k dispozici slu¾ba WAP. V pohotovostním re¾imu stisknìte Menu a zvolte Zprávy a Stáhnout obrázkovou zprávu. Pokud se pøipojení ke slu¾bì WAP nezdaøí a zobrazí-li se text, napøíklad Zkontrolujte nastavení slu¾by, zmìòte aktivní soubor nastavení pøipojení v menu Slu¾by a poté znovu otevøete toto menu a pokuste se o nové pøipojení. Viz dále Stahování (Menu 5) na stranì 66 a WAP slu¾by (Slu¾by - Menu 10) na stranì 81. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 50

51 ablony Pøednastavené zprávy (¹ablony), které mù¾ete pou¾ít pro psaní zprávy, mù¾ete zobrazit, upravit nebo vymazat. V pohotovostním re¾imu stisknìte Menu a zvolte Zprávy a ablony. Vyhledejte po¾adovanou ¹ablonu a stisknìte Èíst. Pro vymazání nebo upravení ¹ablony stisknìte Volby a zvolte po¾adovanou funkci. Jestli¾e pøi upravování ¹ablony stisknete Volby, zobrazí se dal¹í funkce, jako napøíklad Poslat a Ulo¾it. Smajlíci Mù¾ete vytvoøit smajlíky, jako napø. :-), které mù¾ete pou¾ít pøi psaní zprávy nebo odpovìdi na zprávu. V pohotovostním re¾imu stisknìte Menu a zvolte Zprávy a Smajlíci. Vyhledejte po¾adovaný smajlík a stisknìte Èíst. Stisknìte Volby a zvolte Upravit. Podle potøeby zmìòte smajlík (podr¾ením stisknutého tlaèítka vlo¾íte speciální znaky). Stisknutí Volby otevøe seznam dal¹ích funkcí, vèetnì Ulo¾it. Vymazání textových zpráv Mù¾ete vymazat pøeètené textové zprávy z menu Pøijaté, v¹echny textové zprávy z menu Odeslané nebo oba typy zpráv najednou (V¹e pøeètené). V pohotovostním re¾imu stisknìte Menu a zvolte Zprávy a Smazat zprávy. Vyhledejte po¾adovanou volbu a stisknìte OK. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 51

52 Nastavení zpráv Telefon nabízí dva základní typy nastavení zpráv: nastavení specifická pro ka¾dou skupinu nastavení, tzv. profil SMS, a nastavení bì¾ná pro v¹echny textové zprávy. V pohotovostním re¾imu stisknìte Menu a zvolte Zprávy a Nastavení zpráv. Zvolte profil SMS nebo Bì¾né. Profil 1 Profil SMS je souhrn nastavení potøebných pro odeslání textové a obrazové zprávy. Ka¾dý profil obsahuje následující nastavení: Èíslo støediska zpráv - pro ulo¾ení tel. èísla, které je vy¾adováno pro odesílání textových a obrazových zpráv. Toto èíslo mù¾ete získat u Va¹eho operátora. Zprávy odeslány jako - pro zvolení formátu zpráv (sí»ová slu¾ba). Platnost zprávy - pro zvolení doby, po kterou se bude sí» pokou¹et doruèit Va¹i zprávu jejímu pøíjemci. Pøejmenovat profil posílání - pro zmìnu názvu SMS profilu. Bì¾né Nastavení v tomto dílèím menu je pou¾ito pro v¹echny odesílané textové zprávy, bez ohledu na zvolený profil SMS. Volbou Výpisy doruèených zpráv vy¾ádáte v síti, aby Vám byly zasílány výpisy o doruèení Va¹ich zpráv (sí»ová slu¾ba). Volbou Odpovìï pøes toté¾ støedisko umo¾níte pøíjemci zprávy, aby Vám odeslal odpovìï pøes Va¹e støedisko zpráv (sí»ová slu¾ba). 1. Èíslo a názvy profilù SMS se mohou li¹it. Ka¾dý profil se zobrazí ve vlastním dílèím menu. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 52

53 Chcete-li definovat, jak telefon pracuje se znaky Unicode v textových zprávách, zvolte Podpora znakù. 1 Pokud zvolíte Úplná, telefon ode¹le v¹echny Unicode znaky obsa¾ené v textové zprávì, jako napøíklad Á, á, È, è, Ï, ï, Ì, ì, Í, í, Ò, ò, Ó, ó, Ø, ø,, ¹, «,», Ú, ú, Ù, ù, Ý, ý,, ¾ a znaky Cyrilice, do kompatibilního telefonu tak, jak jsou zadány (pokud to podporuje sí»). Pokud zvolíte Základní, telefon se pokusí konvertovat Unicode znaky na odpovídající ne-unicode znaky, napøíklad ò na n, a konvertuje malé znaky øecké abecedy na velké znaky. Pokud odpovídající ne-unicode znaky neexistují, budou znaky odeslány jako znaky Unicode. Viz rovnì¾ Psaní a odesílání textové zprávy (Psát zprávy) na stranì 46. Informaèní slu¾ba Tato sí»ová slu¾ba umo¾òuje pøijímat ze sítì zprávy s rùznými tématy (napøíklad o dopravní situaci). Podrobnìj¹í informace získáte u operátora. V pohotovostním re¾imu stisknìte Menu a zvolte Zprávy a Informaèní slu¾ba. Chcete-li pøijímat zprávy ke zvoleným tématùm, zvolte Zapnout. Volbou Pøehled témat nastavíte telefon pro pøíjem seznamu dostupných témat ze sítì. Ve volbì Témata mù¾ete oznaèit témata jako aktivní nebo neaktivní, pøidat nové téma do seznamu témat nebo upravit èi vymazat existující téma. 1. Dostupnost tohoto menu se mù¾e li¹it v závislosti na Va¹em provozovateli slu¾eb. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 53

U¾ivatelská pøíruèka 9353157 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka 9353157 1. vydání Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9353157 1.

Více

U¾ivatelská pøíruèka 9354290 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka 9354290 2. vydání Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9354290 2.

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1110. 9240171 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1110. 9240171 2. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1110 9240171 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-70 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6220. 9356354 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6220. 9356354 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6220 9356354 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-20 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9241720 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka. 9241720 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka 9241720 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-111 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované produkty a názvy spoleèností mohou

Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované produkty a názvy spoleèností mohou 9250575 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento produkt RH-93 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlá¹ení

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 650 http://cs.yourpdfguides.com/dref/822696

Vaše uživatelský manuál NOKIA 650 http://cs.yourpdfguides.com/dref/822696 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

U¾ivatelská pøíruèka pro Nokia 6820. 9310962 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka pro Nokia 6820. 9310962 2. vydání U¾ivatelská pøíruèka pro Nokia 6820 9310962 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt NHL-9 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka pro Nokia 6260. 9231832 2. vydání CS

U¾ivatelská pøíruèka pro Nokia 6260. 9231832 2. vydání CS U¾ivatelská pøíruèka pro Nokia 6260 9231832 2. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-25 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6230i

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6230i U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6230i 9236595 3. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-72 shoduje s ustanoveními následující

Více

Podrobná u¾ivatelská pøíruèka

Podrobná u¾ivatelská pøíruèka Podrobná u¾ivatelská pøíruèka Copyright 2003 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Reprodukce, pøenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho èásti v jakékoli formì je povoleno

Více

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 9220821 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek CK-200 je ve shodì se základními po¾adavky

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/820847

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/820847 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

U¾ivatelská pøíruèka pro stereofonní Bluetooth headset Nokia BH-503

U¾ivatelská pøíruèka pro stereofonní Bluetooth headset Nokia BH-503 U¾ivatelská pøíruèka pro stereofonní Bluetooth headset Nokia BH-503 9203667 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek HS-95W je ve shodì se základními po¾adavky

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 7900 Prism

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 7900 Prism U¾ivatelská pøíruèka Nokia 7900 Prism 9203846 1. vydání CS 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e se výrobek RM-264 shoduje se základními po¾adavky a dal¹ími dùle¾itými

Více

Hlasitý telefon Nokia HF-300 U¾ivatelská pøíruèka

Hlasitý telefon Nokia HF-300 U¾ivatelská pøíruèka Hlasitý telefon Nokia HF-300 U¾ivatelská pøíruèka 9203868 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek HF-34W je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

Stereofonní Bluetooth headset Nokia BH-905 s aktivním potlaèováním ruchu U¾ivatelská pøíruèka

Stereofonní Bluetooth headset Nokia BH-905 s aktivním potlaèováním ruchu U¾ivatelská pøíruèka Stereofonní Bluetooth headset Nokia BH-905 s aktivním potlaèováním ruchu U¾ivatelská pøíruèka 9216262 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e se výrobek BH-905

Více

Nokia 2760 U¾ivatelská pøíruèka. 9203354 2. vydání CS

Nokia 2760 U¾ivatelská pøíruèka. 9203354 2. vydání CS Nokia 2760 U¾ivatelská pøíruèka 9203354 2. vydání CS 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-258 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními

Více

U¾ivatelská pøíruèka

U¾ivatelská pøíruèka Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9351444 Issue

Více

Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace

Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace 9220823 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek CK-200 je ve shodì se základními

Více

U¾ivatelská pøíruèka Sada do auta CK-10. 9233639 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Sada do auta CK-10. 9233639 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Sada do auta CK-10 9233639 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt HF-7 shoduje s ustanoveními následující

Více

Zaèínáme. Nokia N81-3 1. vydání CS

Zaèínáme. Nokia N81-3 1. vydání CS Zaèínáme Nokia N81-3 1. vydání CS Tlaèítka a èásti (zepøedu) Èíslo modelu: Nokia N81-3. Dále jen Nokia N81. 1 Tlaèítka her a 2 Slot pamì»ové karty 3 Výbìrová tlaèítka 4 Tlaèítka médií: Tlaèítko Dal¹í Tlaèítko

Více

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. Nokia N71-1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-67 shoduje s ustanoveními následující smìrnice: 1999/5/EC. Kopii Prohlá¹ení

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3120 classic

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3120 classic U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3120 classic 9207802 4. vydání CS 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e se výrobky RM-364, RM- 365 a RM-366 shodují se základními po¾adavky a dal¹ími

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 500 AUTO NAVIGATION http://cs.yourpdfguides.com/dref/821475

Vaše uživatelský manuál NOKIA 500 AUTO NAVIGATION http://cs.yourpdfguides.com/dref/821475 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NOKIA 500 AUTO NAVIGATION. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Redukce konektorù Nokia (CA-55) Instalaèní pøíruèka. 9238694 1. vydání

Redukce konektorù Nokia (CA-55) Instalaèní pøíruèka. 9238694 1. vydání Redukce konektorù Nokia (CA-55) Instalaèní pøíruèka 9238694 1. vydání Copyright 2005 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Reprodukce, pøenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné

Více

Share online 2.0 Nokia N76-1

Share online 2.0 Nokia N76-1 Share online 2.0 Nokia N76-1 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají ani jiný

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA TME-3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/828562

Vaše uživatelský manuál NOKIA TME-3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/828562 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-43 shoduje s ustanoveními následující smìrnice: 1999/5/EC. Kopii Prohlá¹ení o shodì naleznete

Více

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento RM-43 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlá¹ení o shodì naleznete na adrese

Více

Nokia E50 - Uživatelská příručka

Nokia E50 - Uživatelská příručka Nokia E50 - Uživatelská příručka 9248798 1. vydání PROHLÁŠENÍ O SHODĚ NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento RM-170 / RM-171 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními

Více

APLIKACI UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ PRODUKTU NOKIA OBSERVATION CAMERA

APLIKACI UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ PRODUKTU NOKIA OBSERVATION CAMERA STRUČNÁ PŘÍRUČKA PRO APLIKACI UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ PRODUKTU NOKIA OBSERVATION CAMERA Copyright 2003 Nokia. All rights reserved Date: 28.11.03, ver. 1.0 Obsah 1. ÚVOD...1 2. INSTALACE SOFTWARU...1 3.

Více

U¾ivatelská pøíruèka pro fotografický blesk Nokia PD-2. 9232494 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka pro fotografický blesk Nokia PD-2. 9232494 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka pro fotografický blesk Nokia PD-2 9232494 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt PD-2 shoduje s

Více

Gladiator RG300 - Uživatelský manuál

Gladiator RG300 - Uživatelský manuál Gladiator RG300 - Uživatelský manuál Důležité upozornění! Přečtěte si důkladně tyto informace, abyste mohli používat telefon správným a bezpečným způsobem: mobilní telefon EVOLVE Gladiator RG300 získal

Více

Nokia 5140 - Uživatelská příručka. 9230313 1. vydání

Nokia 5140 - Uživatelská příručka. 9230313 1. vydání Nokia 5140 - Uživatelská příručka 9230313 1. vydání PROHLÁŠENÍ O SHODĚ "My, společnost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovědnosti prohlašujeme, že se produkt NPL-5 shoduje s ustanoveními následující

Více

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava myphone 3300 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Svítilna Lze zapnout/vypnout dlouhým stiskem tlačítka svítilny (11). 4a Navigační tlačítko

Více

Nokia 5310 XpressMusic - Uživatelská příručka

Nokia 5310 XpressMusic - Uživatelská příručka Nokia 5310 XpressMusic - Uživatelská příručka 9203510 1. vydání PROHLÁŠENÍ O SHODĚ NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-303 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými

Více

Nokia 6300 - Uživatelská příručka

Nokia 6300 - Uživatelská příručka Nokia 6300 - Uživatelská příručka 9253362 4. vydání PROHLÁŠENÍ O SHODĚ NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-217 je ve shodě se základními 0434 požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními

Více

harvia griffin Øídicí jednotka

harvia griffin Øídicí jednotka harvia griffin Øídicí jednotka 08072009 Tyto pokyny k montá¾i a pou¾ití jsou urèeny jak pro majitele nebo osobu zodpovìdnou za provoz sauny, topných tìles a øídicích jednotek, tak pro elektrotechnika zodpovìdného

Více

Mobilní telefon. Návod k použití

Mobilní telefon. Návod k použití Mobilní telefon Návod k použití Obsah ČESKY... 6 Bezpečnostní pokyny... 7 Část I. Začínáme... 8 Uvedení telefonu do provozu... 8 Vložení baterie... 8 Vložení SIM karty... 9 Vyjmutí SIM karty... 9 Nabíjení

Více

Párování a pøipojení adaptéru

Párování a pøipojení adaptéru Bezdrátový zvukový adaptér Nokia AD-47W Adaptér AD-47W vám umo¾òuje pøipojit kompatibilní headset podporující bezdrátovou technologii Bluetooth k poèítaèi (nebo jinému kompatibilnímu pøístroji). Takto

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/welcome Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost

Více

2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti

2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Chat 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková

Více

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Obsah Obsah Začínáme....................... 5 Sestavení telefonu, karta SIM, baterie, uskutečnění hovoru. Seznámení s telefonem........... 10 Přehled telefonu, používání systému menu, zadávání znaků, služba

Více

Printed in Korea Code No.:GH68-10939A Czech. 08/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-10939A Czech. 08/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu, v závislosti na instalovaném softwaru, poskytovateli služeb a zemi. * V závislosti na zemi se může provedení telefonu a příslušenství

Více

Stereoheadset Nokia Essence Bluetooth (BH-610)

Stereoheadset Nokia Essence Bluetooth (BH-610) Stereoheadset Nokia Essence Bluetooth (BH-610) 1.0. vydání 2 Úvod Informace o headsetu Stereoheadset Nokia Essence Bluetooth BH-610 slouží k vyřizování hovorů bez pomoci rukou a poslechu hudby na cestách.

Více

Pohotovostní režim: vstup do Audio přehrávače. V menu: pohyb nahoru. Pohotovostní režim: vstup do Zpráv. V menu: pohyb doprava.

Pohotovostní režim: vstup do Audio přehrávače. V menu: pohyb nahoru. Pohotovostní režim: vstup do Zpráv. V menu: pohyb doprava. myphone HAMMER 2 Návod Pozice Popis 1 Micro USB konektor Funkce Slouží k nabíjení a připojení datového kabelu. Krytka musí být vždy řádně upevněna a nepoškozena, aby byl telefon vodě a prachu odolný. 2

Více

Nokia E90 Communicator - Uživatelská příručka

Nokia E90 Communicator - Uživatelská příručka Nokia E90 Communicator - Uživatelská příručka 9251244 3. vydání PROHLÁŠENÍ O SHODĚ NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RA-6 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními

Více

V menu: pohyb nahoru.

V menu: pohyb nahoru. myphone HAMMER Návod Pozice Popis Funkce 1 Micro USB konektor Slouží k nabíjení a připojení datového kabelu. Krytka musí být vždy řádně upevněna a nepoškozena, aby byl telefon vodě a prachu odolný. 2 HF

Více

CZ 118 1 0 18 tutti t

CZ 118 1 0 18 tutti t CZ 1180 tutti Návod k telefonu myphone 1180 CZ Děkujeme Vám za nákup mobilního telefonu myphone. Abyste zakoupený telefon využili co nejlépe, doporučujeme Vám přečtení tohoto návodu k obsluze. Tento telefon

Více

Nokia E65 - Uživatelská příručka

Nokia E65 - Uživatelská příručka Nokia E65 - Uživatelská příručka 9255241 1. vydání PROHLÁŠENÍ O SHODĚ NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-208 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními

Více

GT-E2121B. Uživatelská příručka

GT-E2121B. Uživatelská příručka GT-E2121B Uživatelská příručka Používání této příručky Tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vašeho mobilního telefonu. Stručné pokyny naleznete v částech

Více

Printed in Korea Code No.:GH68-08133A Czech. 03/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-08133A Czech. 03/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu, v závislosti na instalovaném softwaru, poskytovateli služeb a zemi. * V závislosti na zemi se může provedení telefonu a příslušenství

Více

Nokia 2330 classic - Uživatelská příručka

Nokia 2330 classic - Uživatelská příručka Nokia 2330 classic - Uživatelská příručka 9214175 1. vydání PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-512 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými

Více

Nokia 2220 slide - Uživatelská příručka

Nokia 2220 slide - Uživatelská příručka Nokia 2220 slide - Uživatelská příručka 1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Podpora 5 Začínáme 5 Instalace karty SIM a baterie 5 Nabíjení baterie 5 Anténa 6 Headset 6 Magnety a magnetická pole 7 Tlačítka

Více

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Jak pou½ívat tuto u½ivatelskou pøíruèku? +RZ Vlastníte digitální telefon Alcatel Easy Reflexes. U½ivatelský konfort spojený

Více

Nokia E66 - Uživatelská příručka. 9207013 3. vydání

Nokia E66 - Uživatelská příručka. 9207013 3. vydání Nokia E66 - Uživatelská příručka 9207013 3. vydání PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-343 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními

Více

1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Levá funkční klávesa

1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Levá funkční klávesa CPA Halo 13 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Levá funkční klávesa Pohotovostní režim: vstup do Menu. V menu: stiskněte pro potvrzení

Více

Nabíjeèka telefonu Nokia k jízdnímu kolu (sada) 3.0 vydání

Nabíjeèka telefonu Nokia k jízdnímu kolu (sada) 3.0 vydání Nabíjeèka telefonu Nokia k jízdnímu kolu (sada) 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0 vydání 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Nabíjeèka telefonu Nokia k jízdnímu kolu

Více

SGH-X461 Uživatelská příručka

SGH-X461 Uživatelská příručka SGH-X461 Uživatelská příručka Důležitá bezpečnostní upozornění Pokud je nebudete dodržovat, může to být nebezpečné, nebo dokonce nezákonné. Vždy řiďte bezpečně Nepoužívejte mobilní telefon během řízení

Více

Nokia 2690 - Uživatelská příručka

Nokia 2690 - Uživatelská příručka Nokia 2690 - Uživatelská příručka 2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Začínáme 5 Instalace karty SIM a baterie 5 Vyjmutí karty SIM 5 Vložení karty microsd 5 Vyjmutí karty microsd 6 Nabíjení baterie 6

Více

GPRS TELEFON SGH-D500

GPRS TELEFON SGH-D500 * Obsah uvedený v tomto návodu nemusí přesně souhlasit s vaším telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na vašem poskytovateli služeb. SAMSUNG ELECTRONICS Printed in Korea World Wide Web

Více

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Advanced Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Jak pou½ívat tuto u½ivatelskou pøíruèku? +RZ Digitální telefon Alcatel Advanced Reflexes. Velký displej, navigátor a znaková

Více

Nokia 100 - Uživatelská příručka

Nokia 100 - Uživatelská příručka Nokia 00 - Uživatelská příručka.0. vydánícs Tlačítka a části telefonu 8 3 7 4 6 5 Sluchátko Displej 3 Tlačítko Konec/vypínač 4 Klávesnice 5 Mikrofon 6 Navigační tlačítko 7 Tlačítko Volat 8 Výběrová tlačítka

Více

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550 Uživatelská příručka SIP bezdrátový telefon Model č. KX-TGP500 B61 Model č. KX-TGP550 T61 Zobrazený model je KX-TGP500. Zobrazený model je KX-TGP550. Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic.

Více

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Obsah Obsah Úvodní informace................ 5 Sestavení telefonu, karta SIM, baterie, uskutečnění hovoru Seznámení s telefonem............ 9 Přehled telefonu, používání systému menu, tlačítka a procházení

Více

Obsah. DÛleÏitá bezpeãnostní upozornûní... 7. Rozbalení... 9. Vá telefon... 10. Zaãínáme... 17. Funkce volání... 25. Vkládání textu...

Obsah. DÛleÏitá bezpeãnostní upozornûní... 7. Rozbalení... 9. Vá telefon... 10. Zaãínáme... 17. Funkce volání... 25. Vkládání textu... Obsah DÛleÏitá bezpeãnostní upozornûní... 7 Rozbalení... 9 Vá telefon... 10 Popis telefonu... 10 Hlavní displej... 13 Vnûj í displej... 16 Servisní svûtlo... 16 Zaãínáme... 17 VloÏení/vyjmutí SIM karty...

Více

Nastavení telefonu Samsung S8500 Wave

Nastavení telefonu Samsung S8500 Wave Nastavení telefonu Samsung S8500 Wave Telefon Samsung S8500 Wave, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Alcatel Mobile Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Mobile Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Mobile Reflexes Alcatel OmniPCX Office OK ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Provozní podmínky howtoc Tento schválený telefon typu DECT je urèen k pou½ití spolu se soukromým automatickým pøepojovaèem

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA N95 8GB EXTENDED http://cs.yourpdfguides.com/dref/5224794

Vaše uživatelský manuál NOKIA N95 8GB EXTENDED http://cs.yourpdfguides.com/dref/5224794 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NOKIA N95 8GB EXTENDED. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NOKIA N95 8GB EXTENDED

Více

Uƒivatelská pâíruçka

Uƒivatelská pâíruçka PQQX54ZA-BM0-CZ-CZ 0..7 :0 PM y[w Integrovanÿ telefonní systém Typové çíslo KX-TS08CXW Moƒnost pulzní nebo tónové volby Uƒivatelská pâíruçka PÂED UVEDENÍM PÂÍSTROJE DO PROVOZU SI PÂEÇTÊTE UßIVATELSKOU

Více

Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu v závislosti na softwaru telefonu nebo poskytovateli služeb.

Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu v závislosti na softwaru telefonu nebo poskytovateli služeb. Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu v závislosti na softwaru telefonu nebo poskytovateli služeb. World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea Code No.:

Více

PRIV. Verze:: 5.1. Uživatelská příručka

PRIV. Verze:: 5.1. Uživatelská příručka PRIV Verze:: 5.1 Uživatelská příručka Vydáno: 2015-10-22 SWD-20151022082555622 Obsah Nastavení a základní informace...5 Rychlé seznámení se zařízením... 5 Vložení karty SIM... 6 Vložení paměťové karty...

Více

Uživatelská příručka. BlackBerry 8700 Smartphone

Uživatelská příručka. BlackBerry 8700 Smartphone Uživatelská příručka BlackBerry 8700 Smartphone SWD-280428-0212105034-010 Obsah Základní informace o řadě BlackBerry...9 Přepínání aplikací...9 Přiřazení aplikace tlačítku Komfort...9 Nastavení informací

Více

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání.

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. C100 Rychlý návod k použití Česky Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento rychlý

Více

Prùvodce obecnîmi nastaveními

Prùvodce obecnîmi nastaveními Provozní pokyny Prùvodce obecnîmi nastaveními 1 2 3 4 5 6 Pøipojení zaøízení Systémová nastavení Nastavení kopírky Nastavení tiskárny Nastavení rozhraní Ostatní nástroje uôivatele Neô zaènete zaøízení

Více

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9355538 Issue 1 Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme BT50 BT25. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme BT50 BT25. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/support Otázky? Kontaktujte společnost Philips BT50 BT25 Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace

Více

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Obsah Sony Ericsson K660i Začínáme... 5 Sestavení... 5 Zapnutí telefonu... 6 Nápověda v telefonu... 7 Nabíjení baterie... 7 Přehled telefonu... 8 Přehled nabídek... 10 Procházení nabídek... 12 Správce

Více

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Obsah Obsah Úvodní informace................ 5 Sestavení telefonu, karta SIM, baterie, uskutečnění hovoru Seznámení s telefonem........... 10 Přehled telefonu, používání nabídek, zadávání písmen, rychlá

Více

OBSAH TOHOTO DOKUMENTU JE DODÁVÁN "TAK JAK JE". KROMĚ ZÁKONNÝCH POŽADAVKŮ SE VE VZTAHU K PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI ANI OBSAHU TOHOTO DOKUMENTU

OBSAH TOHOTO DOKUMENTU JE DODÁVÁN TAK JAK JE. KROMĚ ZÁKONNÝCH POŽADAVKŮ SE VE VZTAHU K PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI ANI OBSAHU TOHOTO DOKUMENTU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-320 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shodě naleznete

Více

DWO-3 PŘILBA S BLUETOOTH KOMUNIKÁTOREM

DWO-3 PŘILBA S BLUETOOTH KOMUNIKÁTOREM 1. NÁVOD NA POUŽITÍ ÚVOD Děkujeme, že jste si vybrali tuto motocyklovou přilbu s vestavěným komunikátorem Bluetooth DWO-3. Tento návod Vám poskytne nezbytné informace k ovládání a obsluze tohoto zařízení.

Více

Blahopřejeme vám k zakoupení telefonu Sony Ericsson Z550. Kromě předinstalovaného multimediálního obsahu telefonu Z550 můžete

Blahopřejeme vám k zakoupení telefonu Sony Ericsson Z550. Kromě předinstalovaného multimediálního obsahu telefonu Z550 můžete Blahopřejeme vám k zakoupení telefonu Sony Ericsson Z550. Kromě předinstalovaného multimediálního obsahu telefonu Z550 můžete využít další možnosti, které vás čekají na webu www.sonyericsson.com/fun. Pokud

Více

SGH-F250 Uživatelská příručka

SGH-F250 Uživatelská příručka SGH-F250 Uživatelská příručka Důležitá bezpečnostní upozornění Pokud je nebudete dodržovat, může to být nebezpečné, nebo dokonce nezákonné. Informace o autorských právech Bluetooth je registrovaná ochranná

Více

Sony Ericsson K790i. Obsah. Připojení... 68. Začínáme... 5. Seznámení s telefonem... 10. Další funkce... 81. Telefonování... 22

Sony Ericsson K790i. Obsah. Připojení... 68. Začínáme... 5. Seznámení s telefonem... 10. Další funkce... 81. Telefonování... 22 Obsah Začínáme... 5 Sestavení, karta SIM, baterie, zapnutí, nápověda, hovory Seznámení s telefonem... 10 Přehled telefonu, ikony, nabídky, zadávání znaků, nabídka činností, správce souborů, pamět ová karta

Více

Obsah. Sony Ericsson W810i. Začínáme... 4. Připojení... 63. Seznámení s telefonem... 10. Další funkce... 73. Telefonování... 21

Obsah. Sony Ericsson W810i. Začínáme... 4. Připojení... 63. Seznámení s telefonem... 10. Další funkce... 73. Telefonování... 21 Obsah Začínáme... 4 Sestavení, karta SIM, baterie, zapnutí, menu po spuštění, hovory. Seznámení s telefonem... 10 Přehled telefonu, používání systému menu, ikony, zadávání znaků, menu činností, správce

Více

Obsah. Viz též rejstřík na konci této příručky. 5/9/02 k45dol-gerivz.fm A50 - Stingray, cs, A31008-H5110-A17-1-2D19

Obsah. Viz též rejstřík na konci této příručky. 5/9/02 k45dol-gerivz.fm A50 - Stingray, cs, A31008-H5110-A17-1-2D19 5/9/02 k45dol-gerivz.fm A50 - Stingray, cs, A31008-H5110-A17-1-2D19 Obsah 1 Bezpečnostní pokyny... 3 Přehled telefonu... 4 Uvedení do provozu... 5 Vložení SIM karty/akumulátoru... 6 Nabíjení akumulátoru...

Více

GT-C6112. Uživatelská příručka

GT-C6112. Uživatelská příručka GT-C6112 Uživatelská příručka Používání této příručky Tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vašeho mobilního telefonu. Stručné pokyny naleznete, v částech

Více

Alcatel First Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel First Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel First Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Jak pou½ívat tuto u½ivatelskou pøíruèku? +RZ Vlastníte digitální telefon Alcatel First Reflexes. Tento telefon s velmi jednoduchou

Více

Nokia 6710 Navigator - Uživatelská příručka. 3. vydání

Nokia 6710 Navigator - Uživatelská příručka. 3. vydání Nokia 6710 Navigator - Uživatelská příručka 3. vydání PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-491 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými

Více

Nokia 2710 - Uživatelská příručka

Nokia 2710 - Uživatelská příručka Nokia 2710 - Uživatelská příručka 2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Podpora 5 Začínáme 5 Instalace karty SIM a baterie 5 Vložení karty microsd 5 Vyjmutí karty microsd 6 Nabíjení baterie 6 Anténa GSM

Více

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání.

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. C100 Podrobný návod k použití Česky Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento rychlý

Více

Vasco Traveler NÁVOD K POUŽITÍ ČESKÝ

Vasco Traveler NÁVOD K POUŽITÍ ČESKÝ Vasco Traveler NÁVOD K POUŽITÍ ČESKÝ Copyright 2016 Vasco Electronics LLC www.vasco-electronics.com Obsah 1. Ovládání přístroje 4 1.1. Funkční tlačítka 4 1.2. Nabíjení baterie 5 1.3. Paměťová karta 6 1.4.

Více

Uživatelská příručka Nokia 108

Uživatelská příručka Nokia 108 Uživatelská příručka Nokia 108 1.3. vydání CS Uživatelská příručka Nokia 108 Obsah Pro vaši bezpečnost 3 Začínáme 4 Tlačítka a části 4 Instalace karty SIM a baterie 4 Vložení paměťové karty 6 Nabíjení

Více

Samsung Mobile. Příručka k funkcím

Samsung Mobile. Příručka k funkcím Příručka k funkcím Úvod O této příručce k funkcím mobilních telefonů Samsung V této online příručce jsou obsaženy obecné informace o funkcích, se kterými se můžete setkat v různých modelech mobilních telefonů

Více

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté š anonymní volání zapnuté

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté š anonymní volání zapnuté Stručný přehled Euroset 5020 8 7 6 9 10 11 12 1 1 u tlačítko zpětného dotazu stisknuté P pauza z pamět' neobsahuje žádná data { telefon uzamčený zzzz při pokusu o spojení: telefon uzamčený 0 9 telefonní

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS DECT5111S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1017563

Vaše uživatelský manuál PHILIPS DECT5111S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1017563 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Obsah. Sony Ericsson W710i. Aplikace Fitness... 64. Začínáme... 4. Seznámení s telefonem... 8. Připojení... 71. Telefonování... 21. Další funkce...

Obsah. Sony Ericsson W710i. Aplikace Fitness... 64. Začínáme... 4. Seznámení s telefonem... 8. Připojení... 71. Telefonování... 21. Další funkce... Obsah Začínáme... 4 Sestavení, karta SIM, baterie, zapnutí, nápověda, hovory Seznámení s telefonem... 8 Přehled telefonu, ikony, nabídky, zadávání písmen, nabídka činností, správce souborů, karta Memory

Více

Uživatelská User manual příručka

Uživatelská User manual příručka Uživatelská User manual příručka Tab speed VF-1397 Obsah 1 Vaše zařízení...1 1.1 Tlačítka a konektory...1 1.2 Začínáme...4 1.3 Úvodní obrazovka...7 2 Zadávání textu... 17 2.1 Používání klávesnice na obrazovce...

Více

Návod k Vašemu mobilnímu telefonu. www.prodejnamobilu.cz

Návod k Vašemu mobilnímu telefonu. www.prodejnamobilu.cz Návod k Vašemu mobilnímu telefonu www.prodejnamobilu.cz Uživatelská příručka Nokia 105 1.0. vydání CS Psst... Tato příručka není všechno... Informace o podmínkách používání služeb Nokia a zásadách ochrany

Více