základy asp strana 1/25 autor: Ilja Kraval

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "základy asp strana 1/25 autor: Ilja Kraval"

Transkript

1 základy asp strana 1/25 Základy ASP Ilja Kraval, r. 2000, Tento dokument podléhá autorskému zákonu. Všechna práva vyhrazena, šíření tohoto dokumentu, resp. jeho částí není bez svolení autora dovoleno a je trestné. Obsah Základy ASP 1 Obsah 1 Co bylo před ASP...2 Princip dynamicky vytvořených stránek ASP...2 Server-side a client-side scripting...3 ASP jako GUI a ASP jako část aplikace...5 Základem ASP - vestavěné objekty ASP...6 První část konceptu ASP - Session a Application objekty...6 Druhá část konceptu ASP - komunikace v daném session pomocí Request a Response objektů...7 Transakce ve skriptu ASP...7 Request objekt...7 Použití kolekce ServerVariables...11 Získání názvu serveru...11 Získání typu browseru...12 Získání nastaveného rozlišení browseru...12 Získání nastaveného jazyka na klientovi...12 Použití kolekce Cookies - zápis a čtení...12 Response objekt...13 Rozdělení funkcionality objektu Response...14 vložení informace do stránky...14 zaslání cookie...14 redirect browseru...14 bufferování...14 nastavení property stránky...14 check konetku klienta...15 Rozdíl mezi Response.Write a <% = %>...15 Buffering v ASP

2 základy asp strana 2/25 Postupné nebo okamžité zobrazování mezivýsledků v ASP...16 Větvení programu a buffering v ASP...17 COM objekty v ASP...18 Objekt Server...18 Použití metody Server.CreateObject...18 Příklad 1 na tvorbu instance COM objektu v ASP...19 Oblasti viditelnosti proměnných v ASP...20 Application objekt...20 Význam kolekce Contents objektu Application a StaticObject...21 Události objektu Application...21 Použití metody Lock a Unlock...21 Příklad na globální viditelnost proměnné...22 Session objekt...22 Session a property SessionID...22 Proměnné a objekty v oblasti viditelnosti Session...23 Příklad na login do aplikace v ASP...23 Další objekty v ASP...24 Scripting...24 Server komponenty...24 Objekty MS Samples...25 Co bylo před ASP Internetu se nejprve používaly pouze statické stránky HTML. Technologií statických stránek nebylo možné zavést aplikační prvky - stránky se pouze prohlížely bez interakce se systémem. Postupem času se začal zdokonalovat samotný jazyk HTML. Stránky získaly dynamiku na straně klienta. Dalším vývojem vznikla technologie DHTML - Dynamic HTML. Tato technologie sice přinesla dynamiku na stránky HTML, avšak jedná se pouze o dynamiku na straně klienta (formulářovou dynamiku). Nelze hovořit o aplikační dynamice, pouze klientské. V současné době je DHTML jedním ze základních prvků Internetovských formulářů a dynamických stránek a dále se rozvíjí. Prvním případem použití aplikační dynamiky byla technologie Common GateWay Interface (CGI). Tato technologie umožňuje dynamicky vytvořit stránku pomocí C nebo Perlu. Brzy se však projevila nevýhoda této technologie - každý HTTP požadavek dává vzniknout novému procesu a po obsluze tohoto požadavku proces opět zaniká. Další technologií, která vznikla jako alternativa k CGI, je ISAPI technologie. Zde je logika aplikace natažena do procesu pouze jednou a nedochází tak k takové zátěži jako u CGI. Tato technologie je také základem technologie ASP - Active Server Pages. Technologie Active Server Pages je technologií běžící pod MS Internet Information Serverem. Princip dynamicky vytvořených stránek ASP Základní princip ukazuje následující obrázek: 2

3 základy asp strana 3/25 Princip ASP - dynamicky tvořené stránky Web browser Web server ASP stránka např. default.asp HTML zobrazení HTML kód obrázek 1 Princip ASP - dynamicky vytvořené stránky Požadavek ze strany klienta na stažení stránky vede k dynamickému vytvoření stránky, která je poté stažena a zobrazena. Server-side a client-side scripting Je třeba rozlišovat mezi dynamicky tvořenými stránkami (například pomocí ASP) a mezi dynamickým HTML. Dynamicky tvořené stránky v ASP se vytvářejí na serveru, tj. před jejich vytvořením není známa konečná podoba stránky. Záleží na aplikaci, jak bude výsledná stránka nakonec vypadat. Teprve až když nastává proces stažení stránky browserem a teprve tehdy vstupuje role DHTML na straně klienta. DHTML a ASP dvě různé dynamiky Web browser Client-side scripting a DHTML Web server Server-side scripting - ASP ASP stránka např. default.asp HTML zobrazení HTML kód obrázek 2 Pozice server-side scriptingu a client-side scriptingu 3

4 základy asp strana 4/25 Následující příklad ukazuje na rozdíl mezi dynamikou DHTML a ASP dynamikou. Kód dynamiky na straně klienta - DHTML : (stránka.../pr1/pr1_2.asp) <P>ukázka client-side scriptingu <BR> pozor browser musí umět VB script</p> <SCRIPT Language = "VBScript"> sub hello() msgbox "Toto je Vb script na klientovi" end sub </SCRIPT> <INPUT TYPE = "BUTTON" NAME="VBS" VALUE="Klikni na script" onclick = "hello()"> Tento jednoduchý kód umožňuje pomocí kliknutí na button spustit procedury na straně klienta, tato procedura je součástí client-side skriptu. Oproti tomu následující jednoduchý server-side skript se na straně klienta chová staticky, ale stránka ASP je dynamicky vytvořena na straně serveru před stažením. Některé části stránky jsou statické, jiné se dynamicky vytvářejí ve skriptu na serveru. Tato serverová část skriptu je syntakticky v ASP oddělena pomocí <%...%>. Části mimo tuto sekci jsou klasickými HTML kódem, části uvnitř odpovídají server-side syntaxi (v tomto případě VBScriptu). (stránka.../pr1/pr1_3.asp) <P>příklad na server side scripting</p> <P> dnes je : <% = Date %> a čas je <% = Time %> <P> ale pozor, to je čas na serveru a ne na klientovi (na Internetu hraje roli) </P> V tomto příkladu byla použita syntaxe výstupu do HTML kódu pomocí rovnítka, tj. do místa označeném rovnítkem se do HTML dosazuje hodnota uvedená za rovnítkem. Výsledná stránka v kódu vypadá (pokud ten den bylo na serveru a čas byl zrovna 21:46:06) takto: <HTML> <HEAD> <META NAME="GENERATOR" Content="Microsoft Visual Studio 6.0"> </HEAD> <BODY> <P>příklad na server side scripting</p> <P> dnes je : 4

5 základy asp strana 5/ a čas je 21:14:06 <P> ale pozor, to je čas na serveru a ne na klientovi (na Internetu hraje roli) </P> </BODY> </HTML> což se zobrazí u klienta takto: příklad na server side scripting dnes je : a čas je 21:14:06 ale pozor, to je čas na serveru a ne na klientovi (na Internetu hraje roli) Do místa v hotovém HTML kódu se dosadily hodnoty za rovnítkem (konkrétní datum a konkrétní čas). Je zřejmé, že klient při prohlídce HTML kódu již nepozná, která část stránky byla generována dynamicky a která staticky. Rozdíl mezi DHTML a ASP také zodpovídá otázku, která zazněla na jednom ze seminářů, jak se řeší obecně tisk z Internetovské aplikace založené na ASP. Ve chvíli, kdy je stránka stažena, tak ASP již ztratilo svou moc cokoli ovlivnit - na straně klienta ASP již nemá smysl, protože ASP je technologie pro tvorbu dynamickou stránek na straně serveru před stažením ke klientovi. Otázka tisku z Internetovských aplikací je obecně (pokud chceme řešit problém pro libovolný browser) dost složitá a je to otázka samotného DHTML. Například pro IE5 lze použít pro řízení tisku následující konstrukce: <style>.mybreak {page-break-before: always} </style> a pro novou stránku vložit tag: <p class=mybreak> V případě, že řídíme nové stránky z aplikace v ASP, potom vložení tagu <p class=mybreak> provedeme pomocí příkazu Response.Write. ASP jako GUI a ASP jako část aplikace Dynamicky vytvořené stránky mají zvláštnost v tom, že na jedné straně jsou prezentovány na straně klienta jako stránky (formulář, výstup apod.), na straně druhé protože obsahují skripty, nesou také určitou část aplikační logiky. Například výstupem pro dynamicky vytvořenou stránku může být přímo část HTML kódu, například takto: (stránka.../pr1/pr1_4.asp) <P>příklad na výstup přes proměnnou (resp. operaci)</p> <P> 5

6 základy asp strana 6/25 <% s = "<FONT SIZE=6>nyní je " & Date & " a čas je " & Time & "</FONT>" %> <% = s %> <P> všimněte si, že výstup je interpretován i s tagem fontu... </P> V příkladu je v proměnné s uschována část HTML kódu a výstupem je interpretována i s tagem. Základem ASP - vestavěné objekty ASP ASP obsahuje scripting na straně serveru, většinou se používá VBScript, ale je možné zavést i jiný jazyk (například Perl). Pro funkcionalitu ASP jsou podstatné vestavěné objekty, které umožňují vytvořit přes svou funkcionalitu plnohodnotnou Internetovskou aplikaci. Tyto objekty vytvářejí objektový model ASP (název model je trochu nadnesený, protože se jedná o nezávislé objekty): Objektový model ASP - přehled Request object Server object Klient Response object ObjectContext object N krát Server Session object Application object obrázek 3 Přehled objektů ASP Existuje celkem pouze 6 objektů, které jsou součástí ASP technologie, z toho tři objekty, které umožňují komunikaci mezi klientem a serverem - Request, Response a ObjectContext objekt a tři objekty, které jsou v kompetenci aplikace na serveru Server, Application a Session objekt. První část konceptu ASP - Session a Application objekty Prvním konceptem ASP je viditelnost v rámci celé aplikace a viditelnost v rámci jednoho session klienta. K tomuto konceptu jsou zavedené objekty Application a Session. Objekt Application má pouze jednu instanci v celé aplikaci a Session objekt se vyskytuje na serveru N krát - tolikrát, kolik je přihlášených klientů. Každý Session objekt patří k danému přihlášenému klientovi. Protože je kód aplikace napsaný z pohledu jednoho klienta (i když se jich hlásí několik), pracuje se v kódu pouze s jedním objektem Session, který jediný je v dosahu viditelnosti kódu, klient nemá přístupné Session objekty jiných klientů. 6

7 základy asp strana 7/25 Objekt Session je v dosahu viditelnosti daného session klienta, objekt Application je ve viditelnosti celé aplikace a lze pomocí něj sdílet informace společné pro celou aplikaci. Druhá část konceptu ASP - komunikace v daném session pomocí Request a Response objektů Druhý koncept ASP spočívá v komunikaci mezi klientem a aplikací v rámci daného session pomocí objektů Request a Response. Komunikace na nejnižší úrovni pomocí HTPP je obalena vyšším přístupem pomocí objektů Request a Response, čímž se tato komunikace skrývá za jednoduchou práci s těmito dvěma objekty. Jednotlivé HTTP požadavky ze strany klienta se do aplikace dostávají přes objekt Request. Navíc tento objekt zpřístupňuje informace o klientovi. Odpovědi HTTP se klientovi z aplikace zasílají pomocí objektu Response. Tento objekt umožňuje také redirect - přesměrování požadavku na jinou stránku. Transakce ve skriptu ASP Jako vcelku nová věc se v ASP 2.0 objevuje možnost transakčního zpracování stránky. Pokud stránka obsahuje bude tato stránka zpracována transakčně. Objekt ObjectContext zpřístupňuje dvě metody SetComplete a SetAbort. Zavedení transakčního zpracování u ASP stránky není nic jiného, než aplikování MTS na VBscript stránky ASP. Blíže o transakčním zpracování pod MTS v semináři o třívrstvové architektuře a její nástroje. Request objekt Request objekt zprostředkuje převzetí požadavku od klienta a přenese jej do aplikace. Výčet jeho kolekcí, property a metody ukazuje obrázek: Request object Collections QueryString Form ServerVariables Cookies ClientCertficate Properties TotalBytes Methods BinaryRead obrázek 4 Kolekce, property a metody objektu Request 7

8 základy asp strana 8/25 Hodnoty převzaté od klienta z formuláře se vyskytují v objektu Request buď v kolekci QueryString anebo v kolekci Form. Záleží na jedné konstrukci ve formuláři, který vyplňuje klient. Tuto situaci zobrazuje následující obrázek: Základní scénář - FORM, GET, POST URL browser <FORM...>... </FORM HTTP header METHOD = GET METHOD = POST Čtení dat pomocí Request.QueryString collection Čtení dat pomocí Request.Form collection ASP Aplikace obrázek 5 Rozdíl metody GET a POST ve formuláři Výchozím bodem scénáře je formulář, který vyplňuje klient. Tento formulář ve tvaru HTML má podobu <FORM...>...nějaké Inputy </FORM> Tag <FORM..> obsahuje: stránku, která bude odpovědí na tento formulář (na ní se provede automatický redirect, tato stránka se zadává do atributu ACTION zadání metody, která má být použita - buď metoda GET nebo POST, což se zadává do atributu METHOD Příklad takového tagu: <FORM NAME="frm" ACTION="answer.asp" METHOD="GET"> Pokud se zadá metoda GET, potom převzaté hodnoty z formuláře se stávají součástí URL oddělené od názvu stránky otazníkem. V tomto případě je také omezen počet znaků, které lze převzít z formuláře počtem znaků URL. Příklad na metodu GET: (stránka.../pr2/pr2_1.asp) <P>Příklad na metodu get</p> <CENTER> <FORM NAME="frm" ACTION="answer.asp" METHOD="GET"> <PRE> Jmeno: <INPUT TYPE="TEXT" NAME="Jmeno"> 8

9 základy asp strana 9/25 <INPUT TYPE="TEXT" NAME=" "> </PRE> <INPUT TYPE=Reset VALUE="RESET"> <INPUT TYPE=Submit VALUE="OK"> </FORM> V tomto případě se požadavek zpracuje nad stránkou answer.asp a po zadání hodnot Jmeno: hurvinek a odsouhlasení bude mít URL tvar: URL Hodnoty za otazníkem vznikly z názvů INPUT atributů NAME a zadaných hodnot podle schemtau NAME input=zadaná hodnota kde oddělovačem za otazníkem je &.. Tedy pokud zadáme formulář takto s metodou GET, vznikne redirect na stránku zadanou v ACTION, v URL bude za stránkou otazník s hodnotami podle uvedeného schématu <name>=<hodnota> oddělené &. Na druhé straně pokud ASP přijme požadavek se stránkou s otazníkem a schematem <name>=<hodnota>, provede redirect na zpracování uvedené stránky a sopučasně provede parsing výrazu za otazníkem, čímž získá jak všechna <name>, tak všechna odpovídající <hodnota>. Poté kolekci QueryString naplní hodnotami <hodnota> s klíči <name>, takže lze jednoduchým způsobem čtením této kolekc získat údaje zadané klientem, příklad Stránka answer.asp v předešlém příkladu: (stránka.../pr2/answer.asp) <PRE> Jmeno: <% =Request.QueryString("jmeno") %> <% =Request.QueryString(" ") %> </PRE> Odpovídající klíče jmeno a v syntaxi Request.QueryString("jmeno") a Request.QueryString(" ") odpovídají té části URL, kde je za otazníkem a tato část URL odpovídá názvům INPUT tagů v HTML formuláře. Tímto se dostaly hodnoty z formuláře až do Request objektu, odkud jsou vyjímatelné přes klíče. 9

10 základy asp strana 10/25 Protože Request objekt naplní kolekci QueryString vždy při parsingu části za otazníkem, nemusí se toto URL produkovat pouze pomocí formuláře. V dalším příkaldu je uveden odkaz s URL, kde je přednastavena hodnota pro parsing natvrdo za otazníkem takto: (stránka.../pr2/pr2_2.asp) <P>metoda GET používá URL, což lze ukázat zde: (musíte změnit název serveru, zde je server "ilja", nahraďte svým) </P> <P><a href="http://ilja/sem4/pr2/answer.asp?jmeno=aaa& =bbb"> klikni sem </a> Po kliknutí na odkaz s nápisem klikni sem vznikne požadavek s URL: což vede k parsingu a v QueryStringu budou dvě hodnoty, s klíčem jmeno bude aaa a s klíčem emali bbb. Stránka answer.asp zobrazí zadané hodnoty aaa a bbb. Tohoto vcelku triviálního přístupu lze využít pro dynamickou tvorbu stringu za otazníkem a tak předat hodnoty pro server. Nemusí jít tedy pouze o formulář, který vytvoří konstrukci za otazníkem Další příklad jednoduchým způsobem provádí výběr obrázku při kliknutí na odkaz: (stránka.../pr3/pr3_1.asp) <P>ukázka na využití QueryStringu jinak, než formulářem a metodou GET - odkaz přebírá hodnotu do QueryStringu a tím se zvolí hodnota proměnné </P> <P><a href=answer.asp?file=msdn_cz.gif>logo CZ</a></P> <P><a href=answer.asp?file=msdn_en.gif>logo EN</a></P> a stránka answer.asp obsahuje kód: (stránka.../pr3/answer.asp) <P><IMG SRC=<%=Request.QueryString("file") %> > </P> Při kliknutí na první odkaz se Request.QueryString("file") naplní hodnotou msdn_cz.gif, což má za následek, že v answer.asp se do atributu SRC vloží tato hodnota a zobrazí se tento obrázek. Podobně pokud se klikne na druhý odkaz, zobrazí se druhý obrázek. Tento příklad je ilustrativní v tom, že lze použít ještě složitější struktury naplnění kolekce QueryString. Připomeňme, že pokud se použije metoda POST, potom předávané hodnoty nejsou součástí URL adresy, ale přímo headeru HTTP požadavku a délka je na rozdíl od GET metody takřka neomezena. Pokud se však použije metoda POST ve formuláři, potom se nenaplní objekt kolekce QueryString, ale kolekce Form (která je také obsažena v Request objektu). Je třeba podotknout, že pro předání hodnot do do Request objektu ať už metodou GET nebo POST se nemusí použít pouze editační pole (TYPE = TEXT }, ale i jiné standardní prvky DHTML. Jako příklad na použití POST metody a jiných prvků ve formuláři ukažme například použití radiobuttonů (přepínačů): 10

11 základy asp strana 11/25 (stránka.../pr4/pr1_4.asp) <P>Jiné prvky formuláře, např. radiobutton:</p> <CENTER> <P>Muž nebo žena</p> <P> <FORM NAME="frm" ACTION="answer.asp" METHOD="POST"> <INPUT TYPE = "RADIO" NAME="Pohlavi" VALUE="Muž">Muž <INPUT TYPE = "RADIO" NAME="Pohlavi" VALUE="Žena">Žena </P> <INPUT TYPE="Submit" VALUE="OK"> </CENTER> </FORM> a v answer.asp kód (stránka.../pr4/answer.asp) <P>vybráno: <%=Request.Form("Pohlavi")%></P> Použití kolekce ServerVariables Kolekce ServerVariables obsahuje velké množství informací od údajů z HTTP (header apod., údajů spojených s certifikací, s klientem, IP adresy apod. Ukažme si některé příklady pro získání těchto informací: Získání názvu serveru (stránka.../pr5/pr5_1.asp) <P>příklad na server variable SERVER NAME </P> <P>Tento server se jmenuje:</p> <P><% = Request.ServerVariables("SERVER_NAME") %> </P> <P>a tato hodnota se dává do odkazu např. takto:</p> <A HREF="http://<% =Request.ServerVariables("SERVER_NAME")%>/sem4/pr1/pr1_1.asp"> toto je první příklad semináře... </A> <P>např. toto použijeme u aplikace, kde neznáme jméno serveru při psaní aplikace...</p> 11

12 základy asp strana 12/25 Získání typu browseru (stránka.../pr6/pr6_1.asp) <P>Příklad na zjištění browsera je jednoduchý</p> <% = Request.ServerVariables("HTTP_USER_AGENT") %> Získání nastaveného rozlišení browseru Nejprve se pomocí jednoduchého skriptu na straně klienta získají hodnoty výška a šířka, které se předají pomocí otazníkové konvence (pro parsing QueryString) do URL a provede se redirect na takto získané URL: (stránka.../pr7/pr7_1.asp) <SCRIPT LANGUAGE="JAVASCRIPT"> s="?w=" + screen.width + "&H=" + screen.height location.href="answer.asp" + s </SCRIPT> Na stránce kam došlo k automatickému přesměrování se mohou hodnoty přečíst pomocí kolekce QueryString, například: (stránka.../pr7/answer.asp) <P>width= <% =Request.QueryString("W")%></P> <P>height= <% =Request.QueryString("H")%></P> Získání nastaveného jazyka na klientovi (stránka.../pr8/pr8_1.asp) <P>lang = <% = Request.ServerVariables("HTTP_ACCEPT_LANGUAGE")%></P> Použití kolekce Cookies - zápis a čtení Jedno cookie je malá informace, kterou si klient na žádost serveru může uschovat a použít později. Většinou se jedná o přednastavení položek v editačních polích apod. (Je třeba vzít na vědomí, že klient si může použití cookies vypnout). Samotné cookie jako objekt může mít další své atributy, které lze nastavit (doba expirace apod.) Jednoduchý příklad na demonstraci cookie: (stránka.../pr9/pr9_1.asp) 12

13 základy asp strana 13/25 Language=VBScript %> <% Response.Cookies("mycook") = "hello" %> <HTML> <HEAD> <META NAME="GENERATOR" Content="Microsoft Visual Studio 6.0"> </HEAD> <BODY> <P>Příklad na cookie. V úvodu stránky došlo k zápisu cookie pomocí Response.Cookie... Druhá stránka převezme cookie od klienta a ukáže hodnotu</p> <a href="answer.asp"> ukaž cookie... </a> </BODY> </HTML> Při načtení této stránky dojde k zápisu cookie u klienta. Na jiné stránce si převzaté cookie můžeme zobrazit: (stránka.../pr9/answer.asp) <P>cookie "mycook" má hodonotu</p> <P><% = Request.Cookies("mycook") %> Response objekt Objekt Request sloužil k převzetí informací ze strany klienta. Objekt Response slouží k opačnému účelu - k řízení přenosu informace od serveru ke klientovi. Použití obou objketů vytváří základní koncept komunikace přes ASP. Seznam kolekcí, properties a metod objektu Response ukazuje následující obrázek: 13

14 základy asp strana 14/25 Response objekt Collections Cookies Properties Buffer CacheControl Charset ContentType Expires ExpiresAbsolute IsClientConnected PICS Status Methods AddHeader AppendToLog BinaryWrite Clear End Flush Redirect Write obrázek 6 Objekt Response a jeho kolekce, properties a metody Rozdělení funkcionality objektu Response vložení informace do stránky write, zapisuje proměnnou do současného HTTP binarywrite zapisuje proměnnou do současného HTTP bez konverze zaslání cookie cookies předává cookie klientovi redirect browseru redirect přesměruje browser na jiné URL bufferování buffer nastaví možnost bufferingu stránky flush vyprázdní buffer a pošle jeho obsah klientovi clear vyprázdní buffer (a nic víc) end vyprázdní buffer a ukončí plnění a přenos nastavení property stránky expires specifikuje délku času za jak dlouho dojde k expiraci stránky cachované na browseru expiresabsolute specifikuje absolutně datum a čas expirace cachované na browserou contenttype specifikuje HTTP contenttype addheader nastavuje název HTML headeru na hodnotu status nastavuje status line serveru, například 401 Unauthorized cachecontrol nastavuje informaci pro proxy server a chachování 14

15 základy asp strana 15/25 PICS nastavuje PICS label charset nastavuje charset do headeru check konetku klienta isclientconnected vrací zda je klient konektován Rozdíl mezi Response.Write a <% = %> Jsou možné dvě syntaxe pro výstup proměnné s konverzí HTML, buď se použije rovnítková konvence anebo Response.Write. Z hlediska výstupu jsou si obě syntaxe rovnocenné, avšak v některých případech je výhodnější použít Response.Write namísto rovnítka. Nechejme provést výstup z cyklu pomocí rovnítka například takto: (file.../pr10/pr10_1.asp) <% for i = 1 to 6 %> result: <% = i %> <BR> <HR> <%next%> Všimněte si, že statické části stránky jsou po částech result: a poté <BR> <HR> Mezi tyto části je vložen skript serveru, přičemž pouze v části <% = i %> dojde k výstupu do dynamicky tvořené stránky ASP. Stejného výsledku výstupu z cyklu můžeme dosáhnout tímto kódem: (viz stejný file.../pr10/pr10_1.asp) <% for i=1 to 6 Response.Write ("result : " & i & "<BR><HR>") next %> Tento zápis je do jisté míry přehlednější - skript je celistvý. Z tohoto příkladu vyplývá jeden zajímavý závěr: Response.Write má podobný význam jako syntaxe <% %>, ale inverzně. Zatímco <% %> vkládá skript serveru do výstupu (streamu HTML), Response.Write vkládá výstup streamu HTML do server skriptu. Metoda BinaryWrite na rozdíl od Write neprovádí konverzi a provede výstup jako binární balík dat bez ohledu na jeho obsah (obrázky apod.). 15

16 základy asp strana 16/25 Buffering v ASP Pomocí Response objektu lze řídit výstup do browseru klienta pomocí bufferování. Pokud se na začátku stránky nastaví povolení bufferování, může se provádět postupný a řízený výstup na browser klienta. Postupné nebo okamžité zobrazování mezivýsledků v ASP Pomocí metody flush můžeme vypustit držený obsah bufferu ke klientovi až v okamžiku, kdy je to třeba, například: viz file...pr11/pr11_1.asp Language=VBScript %> <%Response.Buffer= true %> <HTML> <HEAD> <META NAME="GENERATOR" Content="Microsoft Visual Studio 6.0"> </HEAD> <BODY> <P>Příklad na buffering 1, všimněte prosím v úvodu, že ve skriptu je nastaveno na buffering na true</p> <P>Čekejte...</P> <% Response.Flush for i=1 to 6 for j=1 to j=j+1 next Response.Write("result: " & i & "<br>") Response.Flush next %> poznámka: Příklad obsahuje zpožďovací smyčku. V tomto případě je flush umístěn za každý zápis do bufferu proměnné i (a nový řádek) Response.Write("result: " & i & "<br>"), čímž dojde k okamžitému zobrazení výsledku již v průběhu cyklu. Pokud příkaz Response.Flush umísítme až za next, tj. takto:... 16

17 základy asp strana 17/25 Response.Write("result: " & i & "<br>") next Response.Flush %> dojde k zobrazení výsledku až po proběhnutí celého operace (celého cyklu). Větvení programu a buffering v ASP Buffering se používá také pro větvení programu, kdy v určité větvi se má výsledek zobrazení podstatně změnit od začátku oproti jiné větvi. Použije se proto vyčištění bufferu a začne se nanovo. Podobného účinku se dá docílit poněkud kostrbatěji pomocí proměnné, která drží obsah stránky (tato proměnná nahrazuje vlastně buffer). Příkladem takovéto situace je chybový stav, který ruší již připravené zobrazení a musí se zobrazit něco úplně jiného (například error hlášení apod.). Následující kód simuluje sekvenci operací. Pokud je výsledek funkce simulovaný proměnnou operace false, dojde k zobrazení chybového hlášení, v opačném případě se zobrazí všechny OK sekvence: viz file...pr11/pr11_2.asp <P>Buffering lze použít pro větvení programu, kdy se změní výsledek a nemusíme si výstup z ASP do HTML uschovávat do proměnné, ale je v bufferu, který se buď vyčistí anebo zobrazí</p> <P>Provádíme nějaké výpočty...</p> <P>Chodíme do DB apod.</p> <% Response.Flush %> <% Response.Write("zatím je mezivýsledek OK!<BR>") %> Response.Write("další mezivýsledek OK!<BR>") Response.Write("další mezivýsledek OK!<BR>") Response.Write("další mezivýsledek OK!<BR>") 'operace = false operace = true if operace = true then Response.Write("další mezivýsledek OK!<BR>") Response.Write("Všechno OK!") else Response.Clear Response.Write ("Všechno špatně<br>") end if 17

18 základy asp strana 18/25 Změňte hodnotu proměnné operace = true na operace = false pomocí přepnutí apostrofu a sledujte výsledek. COM objekty v ASP Základem ASP je skript technologie. Znamená to ve svém důsledku, že lze použít vlastnoručně vytvářené objekty COM a volat je stejně jako v každém jiném skriptu (například VBskcipt u VBS filu, makro aplikace u aplikací Office - VBA apod). Poloha ASP se takto dostává do jiné roviny - pokud totiž business logiku přeneseme pouze do objektů COM, samotný skript ztrácí business logiku a stává se pouze pojítkem mezi klientem a business objektem. Tento stav je z hlediska návrhu architektury ideální, dochází k re-use binárních objektů na síti přes ASP Internetem nebo Intranetem. Poznámka: Může nastat případ, kdy se tato technologie takto nemůže použít z organizačně obchodních důvodů. Pokud je například WEB server pouze pronajatý, potom vám provider ze samozřejmých důvodů nedovolí použít vaše vlastní (a pro něj neznámé) COM objekty. Objekt Server Vlastnosti objektu Server ukazuje následující obrázek Server objekt Collections Properties ScriptTimeOut Methods CreateObject HTMLEncode MapPath URLEncode obrázek 7 Objekt Server a jeho vlastnosti Objekt Server jak vidět nedrží žádné kolekce. Vlastnost ScriptTimeOut nastavuje délku time-out pro výkon scriptu (například při chybě apod.). Tato časová délka nemůže být kratší než administrativně nastavená implicitní hodnota (bez administrativního zásahu je implicitní hodnota 90 s). Použití metody Server.CreateObject Podobně jako v jiných prostředí skriptu volání CreateObject slouží k zavedení instance objektu- COM v prostředí daného skriptu. Existují dva podstatné rozdíly v ASP oproti klasickému CreateObject v jiných skript prostředích: 18

19 základy asp strana 19/25 1. Musí být vždy v syntaxi uvedeno Server.CreateObject - nestačí pouze CreateObject jako např. ve VBScriptu 2. Viditelnost daného objektu je závislá na tom, jak a kde tento objekt vzniká a jakému druhu proměnné je přiřazen. O viditelnosti (tzv. scope) bude pojednáno dále u objektů Session a Application Jinak je použití COM objektu stejné, jako u jiných skript prostředí. Příklad 1 na tvorbu instance COM objektu v ASP Vzhledem k tomu, že v předešlých kapitolách máme již zavedenu komponentu Barvy ActiveX DLL, použijeme právě tuto COM komponentu pro ukázku vytvoření instance: (viz file pr12/pr12_1.asp) <P>Musíte mít zaregistrovánu komponentu BarvyDLL (viz předešlé semináře), v kódu změňte cestu k souboru UDL</P> <% set colb = Server.CreateObject("BarvyDLL.ccolBarvy") colb.naplnzdatabaze ("file name=d:/barvy.udl") for each it in colb Response.Write(it.text & "<BR>") next %> <P> Podobný příklad můžeme převést na výběr barvy: (viz file pr13/pr13_1.asp) <SELECT NAME="Barvy"> <% set colb = CreateObject("BarvyDLL.ccolBarvy") %> colb.naplnzdatabaze ("file name=d:/barvy.udl") for each it in colb Response.Write("<OPTION VALUE=") Response.Write(it.kod & ">" & it.text) next </SELECT> kde se zobrazí seznam barev jako combobox. V předešlém příkladu se objekt kolekce barev zrodil na dané stránce a pouze s touto stránkou také žije. Oblast viditelnosti jev tomto případě oblast jedné stránky. Tento příklad je pouze ilustrací zrodu objektu, málokdy se totiž používá tato oblast viditelnosti objektu omezená na jednu stránku. Všimněme si, jak jsme jednoduchým způsobem přemístili již hotovou část systému ve tvaru COM objektu do nového prostředí pomocí ASP na Internet. 19

20 základy asp strana 20/25 Oblasti viditelnosti proměnných v ASP V aplikaci ASP existují tři oblasti viditelnosti proměnné nebo COM objektu (oblast platnosti a použitelnosti): 1. oblast viditelnosti jedné stránky - proměnnou nebo objekt lze použít pouze na této stránce (viz předešlý příklad). Podobně libovolná proměnná zavedená na dané stránce jako lokální na této stránce má oblast viditelnosti pouze na této stránce a jinde nemůže být volána. 2. oblast viditelnosti v rámci jednoho Session. V rámci sezení jednoho přihlášeného klienta lze zavést proměnné nebo objekty, které jsou použitelné z několika stránek, ale patří pouze k danému Session (nesdílejí se mezi Session). K zavedení takto viditelných proměnných slouží objekt Session. 3. oblast viditelnosti v aplikaci. Lze zavést viditelnost proměnné nebo objektu v celé aplikaci, takž informace nesená v této proměnné (objektu) je sdílená mezi všemi session. Application objekt Kolekce, property metody a události objektu Application ukazuje následující obrázek: Application objekt Collections Contents StaticObjects Events onstart onend Methods Lock Unlock obrázek 8 vlastnosti Application objektu Objekt Application umožňuje zavádět globální proměnné a objekty v aplikaci. Syntaxe zavedení takovéto proměnné je velmi jednoduchá - sám objekt Application je kolekcí těchto proměnných s klíčem názvu této proměnné. Proměnnou globální viditelnosti lze tedy jednoduše zavést pomocí klíče kolekce a zadání hodnoty, např.: <%... Application( MyNumber ) = %> anebo pro COM objekt takto: <%... Set Application( MyObject ) = Server.CreateObject(...) %> 20

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Aktivní serverové stránky ASP. Active Server Pages. Activex Data Objects. LDAP database.

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Aktivní serverové stránky ASP. Active Server Pages. Activex Data Objects. LDAP database. 11 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní, Katedra automatizační techniky a řízení 2008/2009 Radim Farana 1 Obsah Tvorba webových aplikací. Active Server Pages. Activex Data Objects.

Více

Instalace a konfigurace web serveru. WA1 Martin Klíma

Instalace a konfigurace web serveru. WA1 Martin Klíma Instalace a konfigurace web serveru WA1 Martin Klíma Instalace a konfigurace Apache 1. Instalace stáhnout z http://httpd.apache.org/ nebo nějaký balíček předkonfigurovaného apache, např. WinLamp http://sourceforge.net/projects/winlamp/

Více

Skripta ke školení. Základy VBA. vypracoval: Tomáš Herout. tel:

Skripta ke školení. Základy VBA. vypracoval: Tomáš Herout.   tel: Skripta ke školení Základy VBA vypracoval: Tomáš Herout e-mail: herout@helpmark.cz tel: 739 719 548 2016 Obsah TROCHA TEORIE VBA...2 ZPŮSOB ZÁPISU VE VBA...2 CO JE TO FUNKCE...2 CO JE TO PROCEDURA...2

Více

Třídy a objekty. Třídy a objekty. Vytvoření instance třídy. Přístup k atributům a metodám objektu. $z = new Zlomek(3, 5);

Třídy a objekty. Třídy a objekty. Vytvoření instance třídy. Přístup k atributům a metodám objektu. $z = new Zlomek(3, 5); Programovací jazyk PHP doc. Ing. Miroslav Beneš, Ph.D. katedra informatiky FEI VŠB-TUO A-1007 / 597 324 213 http://www.cs.vsb.cz/benes Miroslav.Benes@vsb.cz Obsah Třídy a objekty Výjimky Webové aplikace

Více

Návrh a tvorba WWW stránek 1/8. Formuláře

Návrh a tvorba WWW stránek 1/8. Formuláře Návrh a tvorba WWW stránek 1/8 Formuláře význam předávání hodnot od uživatele skriptům mezi značkami a základní atributy action definuje obslužný skript, nelze v XHTML method metoda, kterou

Více

DUM 06 téma: Tvorba makra pomocí VBA

DUM 06 téma: Tvorba makra pomocí VBA DUM 06 téma: Tvorba makra pomocí VBA ze sady: 03 tematický okruh sady: Tvorba skript a maker ze šablony: 10 Algoritmizace a programování určeno pro: 4. ročník vzdělávací obor: 18-20-M/01 Informační technologie

Více

Formuláře. Aby nám mohli uživatelé něco hezného napsat...... třeba co si o nás myslí!

Formuláře. Aby nám mohli uživatelé něco hezného napsat...... třeba co si o nás myslí! Formuláře Aby nám mohli uživatelé něco hezného napsat...... třeba co si o nás myslí! HTML formuláře: Formuláře Možnost, jak uživatel může vložit obsah na web - odeslat data na server - zpracovat data ve

Více

Artlingua Translation API

Artlingua Translation API Artlingua Translation API Dokumentace Jan Šváb, Artlingua, a.s. 2015 Revize: 2015-09-22 - verze API : v1 Obsah Obsah... 2 Předávání dokumentů k překladu... 3 Implementace klientské aplikace pro Translation

Více

02. HODINA. 2.1 Typy souborů a objektů. 2.2 Ovládací prvky Label a TextBox

02. HODINA. 2.1 Typy souborů a objektů. 2.2 Ovládací prvky Label a TextBox 02. HODINA Obsah: 1. Typy souborů a objektů 2. Ovládací prvky Label a TextBox 3. Základní příkazy a vlastnosti ovládacích prvků 4. Práce s objekty (ovládací prvky a jejich vlastnosti) 2.1 Typy souborů

Více

Programování v jazyku C# II. 8.kapitola

Programování v jazyku C# II. 8.kapitola Programování v jazyku C# II. 8.kapitola Obsah Kontrolky Validace Stavy Bezpečnost 2/27 Web formuláře Kontrolky na formuláři označené atributem runat="server" HTML kontrolky těsně kopírují rozhraní dané

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Programujeme v softwaru Statistica - příklady

Programujeme v softwaru Statistica - příklady Programujeme v softwaru Statistica - příklady Newsletter Statistica ACADEMY Téma: Programování, makra, skripty Typ článku: Návody, příklady V předchozích článcích bylo vyřčeno mnoho teorie k problematice

Více

Tematický celek Proměnné. Proměnné slouží k dočasnému uchovávání hodnot během provádění aplikace Deklarace proměnných

Tematický celek Proměnné. Proměnné slouží k dočasnému uchovávání hodnot během provádění aplikace Deklarace proměnných Tematický celek 03 3.1 Proměnné Proměnné slouží k dočasnému uchovávání hodnot během provádění aplikace. 3.1.1 Deklarace proměnných Dim jméno_proměnné [As typ] - deklarace uvnitř procedury platí pouze pro

Více

Zabezpečení webové vrstvy a EJB projektu Část nastavení specifická pro Glassfish, část dána Java EE

Zabezpečení webové vrstvy a EJB projektu Část nastavení specifická pro Glassfish, část dána Java EE X33EJA Security, Realms Zabezpečení webové vrstvy a EJB projektu Část nastavení specifická pro Glassfish, část dána Java EE 'web.xml' 'glassfish-web.xml' dále nutno nastavit realm v admin. konzoli GF 1

Více

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny Název modulu: Základy PHP Označení: C9 Stručná charakteristika modulu Modul je orientován na tvorbu dynamických stánek aktualizovaných podle kontextu volání. Jazyk PHP umožňuje velmi jednoduchým způsobem

Více

Platební systém XPAY [www.xpay.cz]

Platební systém XPAY [www.xpay.cz] Platební systém XPAY [www.xpay.cz] implementace přenosu informace o doručení SMS verze 166 / 1.3.2012 1 Obsah 1 Implementace platebního systému 3 1.1 Nároky platebního systému na klienta 3 1.2 Komunikace

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

Základy HTML, URL, HTTP, druhy skriptování, formuláře

Základy HTML, URL, HTTP, druhy skriptování, formuláře Základy HTML, URL, HTTP, druhy skriptování, formuláře Skriptování na straně klienta a serveru Skriptování na straně klienta se provádí pomocí programovacího jazyka JavaScript, který je vkládán do HTML

Více

language="javascript">... .

language=javascript>... </script>. WWW (World Wide Web) je dnes společně s elektronickou poštou nejvyužívanější službou internetu. URL (Uniform Resource Locator) slouží ke kompletní adresaci informace na internetu. Udává jak protokol, který

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Algoritmizace a programování

Algoritmizace a programování Algoritmizace a programování Řídicí struktury jazyka Java Struktura programu Příkazy jazyka Blok příkazů Logické příkazy Ternární logický operátor Verze pro akademický rok 2012/2013 1 Struktura programu

Více

Protokol HTTP 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací

Protokol HTTP 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2006/11/23 15:11:51 $ Obsah Úvod... 3 Co je to HTTP... 4 Základní model protokolu... 5 Struktura požadavku v HTTP 1.0 a

Více

V této aplikaci si ukážeme jakým způsobem zobrazovat čas a datum. Pro ovládání zobrazení času a datumu se naučíme využívat nabídku.

V této aplikaci si ukážeme jakým způsobem zobrazovat čas a datum. Pro ovládání zobrazení času a datumu se naučíme využívat nabídku. HODINY V této aplikaci si ukážeme jakým způsobem zobrazovat čas a datum. Pro ovládání zobrazení času a datumu se naučíme využívat nabídku. Prvky na formuláři Na formuláři potřebuji jen dva prvky typu Label

Více

Nápověda k aplikaci EA Script Engine

Nápověda k aplikaci EA Script Engine Nápověda k aplikaci EA Script Engine Object Consulting s.r.o. 2006 Obsah Nápověda k aplikaci EA Script Engine...1 1. Co je EA Script Engine...2 2. Důležité upozornění pro uživatele aplikace EA Script Engine...3

Více

PHP tutoriál (základy PHP snadno a rychle)

PHP tutoriál (základy PHP snadno a rychle) PHP tutoriál (základy PHP snadno a rychle) Druhá, vylepšená offline verze. Připravil Štěpán Mátl, http://khamos.wz.cz Chceš se naučit základy PHP? V tom případě si prostuduj tento rychlý průvodce. Nejdříve

Více

Server-side technologie pro webové aplikace

Server-side technologie pro webové aplikace Server-side technologie pro webové aplikace PIA 2011/2012 Téma 6 Copyright 2006 Přemysl Brada, Západočeská univerzita Server-side scriptování Cíl dynamické generování webového obsahu/rozhraní integrace

Více

Sada 1 - PHP. 09. Formuláře

Sada 1 - PHP. 09. Formuláře S třední škola stavební Jihlava Sada 1 - PHP 09. Formuláře Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace a zkvalitnění

Více

Internet cvičení. ZS 2009/10, Cvičení 4.,15.12.2009 PHP. Tomáš Pop. DISTRIBUTED SYSTEMS RESEARCH GROUP http://dsrg.mff.cuni.cz

Internet cvičení. ZS 2009/10, Cvičení 4.,15.12.2009 PHP. Tomáš Pop. DISTRIBUTED SYSTEMS RESEARCH GROUP http://dsrg.mff.cuni.cz Internet cvičení ZS 2009/10, Cvičení 4.,15.12.2009 PHP Tomáš Pop DISTRIBUTED SYSTEMS RESEARCH GROUP http://dsrg.mff.cuni.cz CHARLES UNIVERSITY PRAGUE Faculty of Mathematics and Physics Generování tabulky

Více

WSH Windows Script Hosting. OSY 2 Přednáška číslo 2 opravená verze z 15.10.2007

WSH Windows Script Hosting. OSY 2 Přednáška číslo 2 opravená verze z 15.10.2007 WSH Windows Script Hosting OSY 2 Přednáška číslo 2 opravená verze z 15.10.2007 Co je skript? Skriptování nástroj pro správu systému a automatizaci úloh Umožňuje psát skripty jednoduché interpretované programové

Více

MS Excel 2010. Základy maker. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Základy maker. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Základy maker Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory:

Více

Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal. Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni

Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal. Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni Webové aplikace Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni Harmonogram Dopolední blok 9:00 12:30 Ing. Dostal Úvod, XHTML + CSS Ing. Brada,

Více

MODERNÍ WEB SNADNO A RYCHLE

MODERNÍ WEB SNADNO A RYCHLE SNADNO A RYCHLE Marek Lučný Pavoučí síť přes celý svět Co prohlížeče (ne)skrývají Tajemný kód HTML Všechno má svůj styl Interaktivní je IN Na obrazovce i na mobilu Začni podle šablony Informace jsou základ

Více

Připravil: Ing. Jiří Lýsek, Ph.D. Verze: Webové aplikace

Připravil: Ing. Jiří Lýsek, Ph.D. Verze: Webové aplikace Připravil: Ing. Jiří Lýsek, Ph.D. Verze: 18.4.2016 Webové aplikace JSON, AJAX/AJAJ, zpracování na straně JS, JSONP, proxy, REST strana 2 JSON objekt JavaScript Object Notation { "nazev": hodnota, "cislo":

Více

C# - Databáze úvod, ADO.NET. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

C# - Databáze úvod, ADO.NET. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí C# - Databáze úvod, ADO.NET Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Co je to databáze? Databáze je určitá uspořádaná množina informací

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

1. Webový server, instalace PHP a MySQL 13

1. Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Úvod 11 1. Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Princip funkce webové aplikace 13 PHP 14 Principy tvorby a správy webového serveru a vývojářského počítače 14 Co je nezbytné k instalaci místního vývojářského

Více

Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza

Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza Tvorba webu Úvod a základní principy Martin Urza World Wide Web (WWW) World Wide Web (doslova celosvětová pavučina ) je označení pro mnoho dokumentů rozmístěných na různých serverech po celém světě. Tyto

Více

Formuláře v HTML. Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti

Formuláře v HTML. Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti Formuláře v HTML Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti Obsah 1 Úvod... 2 2 Značky a atributy... 2 2.1 atributy značky form... 2 2.2 Prvky ve formuláři... 3 2.2.1 Textové vstupy... 3 2.2.2 Zaškrtávací

Více

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství Číslo otázky : 25. Otázka : Komponentní technologie - základní pojmy a principy, metody specifikace komponent. Obsah : 1. Základní pojmy 1.1 Komponenta Komponenta

Více

wplatba SOAP api Technická dokumentáce

wplatba SOAP api Technická dokumentáce wplatba SOAP api Technická dokumentáce 1 OBSAH ÚČEL DOKUMENTU... 3 TECHNICKÝ KONTAKT... 3 LEGENDA... 3 PLATEBNÍ METODY... 4 KOMUNIKACE... 4 TESTOVÁNÍ... 4 JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ PROBLÉMŮ... 4 CARDPAY...

Více

Tvorba WWW stránek. přehled technologií používaných na webu principy jednotlivých technologií a možnosti jejich vzájemného kombinování

Tvorba WWW stránek. přehled technologií používaných na webu principy jednotlivých technologií a možnosti jejich vzájemného kombinování Tvorba WWW stránek přehled technologií používaných na webu principy jednotlivých technologií a možnosti jejich vzájemného kombinování HTML/XHTML kaskádové styly PHP spolupráce PHP s databázemi Technologie

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ

MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ 1) PROGRAM, ZDROJOVÝ KÓD, PŘEKLAD PROGRAMU 3 2) HISTORIE TVORBY PROGRAMŮ 3 3) SYNTAXE A SÉMANTIKA 3 4) SPECIFIKACE

Více

Použití inteligentních značek s informačními službami

Použití inteligentních značek s informačními službami Použití inteligentních značek s informačními službami Jan Fransen Podokno úloh Zdroje informací v aplikacích sady Microsoft Office 2003 umožňuje uživatelům snadno prohledávat množství integrovaných či

Více

Kerio IMAP Migration Tool

Kerio IMAP Migration Tool Kerio IMAP Migration Tool 2011 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Verze: 7.2 1 Úvod Tato příručka slouží jako průvodce migrací uživatelských účtů a dat z libovolného IMAP serveru do úložiště

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

Moje-Projekty.cz Dokumentace k aplikaci

Moje-Projekty.cz Dokumentace k aplikaci Moje-Projekty.cz Dokumentace k aplikaci 12. 3. 2015 Verze: 1.0 Obsah 1. Obecné informace... 3 2. Přihlášení do systému... 4 3. Odhlašování ze systému... 4 4. Jak si změnit heslo... 4 5. Nastavení projektů...

Více

PHP a Large Objecty v PostgreSQL

PHP a Large Objecty v PostgreSQL PHP a Large Objecty v PostgreSQL Pavel Janík ml. http://www.janik.cz PHP a Large Objecty v PostgreSQL 1 Jazyk PHP je velmi mocným jazykem pro vývoj webových aplikací. Má podporu snad všech velkých i menších

Více

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání Čtvrtek 3. listopadu Makra v Excelu Obecná definice makra: Podle definice je makro strukturovanou definicí jedné nebo několika akcí, které chceme, aby MS Excel vykonal jako odezvu na nějakou námi definovanou

Více

Programujeme v softwaru Statistica

Programujeme v softwaru Statistica Programujeme v softwaru Statistica díl druhý Newsletter Statistica ACADEMY Téma: Programování, makra, skripty Typ článku: Návody V tomto článku si ukážeme další možnosti při psaní maker v softwaru Statistica.

Více

Visual Basic for Application

Visual Basic for Application Visual Basic for Application Leopold Bartoš 1 Začátek 1.1 Úvod Visual Basic for Application (VBA) je programové prostředí pro produkty, které jsou zahrnuty do balíku, který dostal jméno Microsoft Office.

Více

1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13

1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Úvod 11 1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Princip funkce webové aplikace 13 PHP 14 Principy tvorby a správy webového serveru a vývojářského počítače 14 Co je nezbytné k instalaci místního vývojářského

Více

Čtvrtek 8. prosince. Pascal - opakování základů. Struktura programu:

Čtvrtek 8. prosince. Pascal - opakování základů. Struktura programu: Čtvrtek 8 prosince Pascal - opakování základů Struktura programu: 1 hlavička obsahuje název programu, použité programové jednotky (knihovny), definice konstant, deklarace proměnných, všechny použité procedury

Více

Hitparáda webhackingu nestárnoucí hity. Roman Kümmel

Hitparáda webhackingu nestárnoucí hity. Roman Kümmel Hitparáda webhackingu nestárnoucí hity Roman Kümmel Bezpečnostní hrozby Síťové prvky, servery VPN, Remote desktop Webové aplikace DoS, DDoS Sociotechnika Wi-Fi Útoky proti uživatelům Útoky proti aplikaci

Více

Test z programování v jazyce VBA v rámci předmětu Počítače II Vzorová zadání a vypracování

Test z programování v jazyce VBA v rámci předmětu Počítače II Vzorová zadání a vypracování Test z programování v jazyce VBA v rámci předmětu Počítače II Vzorová zadání a vypracování Vypracování bude ve formě ručně napsaného zdrojového textu programu na papír se zadáním. Program dle zadání si

Více

Úvodem 9. Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10. Než začneme 11

Úvodem 9. Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10. Než začneme 11 Obsah Úvodem 9 Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10 Kapitola 1 Než začneme 11 Dynamické vs. statické stránky 11 Co je a k čemu slouží PHP 12 Instalace potřebného softwarového

Více

01. HODINA. 1.1 Spuštění programu VB 2010. 1.2 Prvky integrovaného vývojového prostředí. - pomocí ikony, z menu Start.

01. HODINA. 1.1 Spuštění programu VB 2010. 1.2 Prvky integrovaného vývojového prostředí. - pomocí ikony, z menu Start. 01. HODINA 1.1 Spuštění programu VB 2010 - pomocí ikony, z menu Start. - po spuštění si můžeme vybrat, zda chceme vytvořit nový Projekt a jaký nebo zda chceme otevřít již existující Projekt. 1.2 Prvky

Více

Testování webových aplikací Seznam.cz

Testování webových aplikací Seznam.cz Testování webových aplikací Seznam.cz Roman Kümmel Bezpečnostní hrozby Síťové prvky, servery VPN, Remote desktop Webové aplikace DoS, DDoS Sociotechnika Wi-Fi Útoky proti uživatelům Útoky proti aplikaci

Více

Počítačové sítě II. 18. World Wide Web, HTTP Miroslav Spousta, 2006 , http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/

Počítačové sítě II. 18. World Wide Web, HTTP Miroslav Spousta, 2006 <qiq@ucw.cz>, http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/ Počítačové sítě II 18. World Wide Web, HTTP Miroslav Spousta, 2006 , http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/ 1 Historie WWW World Wide Web v současnosti nejrozšířenější a nejpoužívanější služba Internetu

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND. Úvod do PHP PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND. Úvod do PHP PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Úvod do PHP PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Úvod do PHP PHP Personal Home Page Hypertext Preprocessor jazyk na tvorbu dokumentů přípona: *.php skript je součást HTML stránky!

Více

Platforma.NET 11.NET Framework 11 Visual Basic.NET Základní principy a syntaxe 13

Platforma.NET 11.NET Framework 11 Visual Basic.NET Základní principy a syntaxe 13 Obsah Úvod 11 Platforma.NET 11.NET Framework 11 Visual Basic.NET 12 1 Základní principy a syntaxe 13 Typový systém 13 Hodnotové typy 13 Struktury 15 Výčtové typy 15 Referenční typy 15 Konstanty 16 Deklarace

Více

Principy fungování WWW serverů a browserů. Internetové publikování

Principy fungování WWW serverů a browserů. Internetové publikování Principy fungování WWW serverů a browserů Internetové publikování Historie WWW 50. léta Douglas Engelbert provázané dokumenty 1980 Ted Nelson projekt Xanadu 1989 CERN Ženeva - Tim Berners-Lee Program pro

Více

MAXScript výukový kurz

MAXScript výukový kurz MAXScript výukový kurz Díl čtvrtý jazyk MAXScript, část I. Jan Melichar, březen 2008 Jan Melichar (aka JME) strana 1 OBSAH ÚVOD... 4 ZÁKLADNÍ PŘÍKAZY... 5 OPERÁTORY... 6 PROMĚNNÉ... 6 POLE... 7 ZÁVĚREM...

Více

Od CGI k FastCGI. Uvedené dílo podléhá licenci Creative Commons Uved te autora 3.0 Česko.

Od CGI k FastCGI. Uvedené dílo podléhá licenci Creative Commons Uved te autora 3.0 Česko. Od CGI k FastCGI Ondřej Caletka 5. října 2013 Uvedené dílo podléhá licenci Creative Commons Uved te autora 3.0 Česko. Ondřej Caletka (CESNET, z.s.p.o.) Od CGI k FastCGI 5. října 2013 1 / 18 Obsah 1 Common

Více

03 - Základy editace dynamických stránek

03 - Základy editace dynamických stránek Dynamické WWW stránky V předchozí kapitole byly popsány tagy jazyka HTML, kterým se říká statické. Jinými slovy, lze jimi vytvořit plnohodnotnou a kvalitní statickou stránku. To znamená, že stránka sice

Více

HTML Hypertext Markup Language

HTML Hypertext Markup Language HTML Hypertext Markup Language je jazyk určený na publikování a distribuci dokumentů na Webu velmi jednoduchý jazyk používá ho mnoho uživatelů má výkonné prostředky (příkazy) k formátování dokumentů (různé

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice Kód DUM : VY_32_INOVACE_DYN.1.19 Název materiálu: 19 PHP- Základy práce s databází PHP 2. část MySQL (Aplikace knihovna) Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup DUM je žákům průvodcem vytvoření databáze knih

Více

Připravil: Ing. Jiří Lýsek, Ph.D. Verze: Webové technologie

Připravil: Ing. Jiří Lýsek, Ph.D. Verze: Webové technologie Připravil: Ing. Jiří Lýsek, Ph.D. Verze: 18.4.2017 Webové technologie RIA, SPA, AngularJS - šablony a controllery, služby $scope a $http strana 2 RIA - Rich Internet Application Chová se podobně jako desktopová

Více

Po stisku Next se nám objeví seznam dostupných tříd (naše zkompilovaná třída User.KBI), viz následující obrázek.

Po stisku Next se nám objeví seznam dostupných tříd (naše zkompilovaná třída User.KBI), viz následující obrázek. Cvičení 2 Vytvoření webového formuláře pro danou třídu pomocí jazyka Caché Server Pages (CSP) prostřednictvím Caché Web Form Wizard. Činnosti potřebné pro zvládnutí úlohy : 1. Mít z předchozího cvičení

Více

Semináˇr Java X J2EE Semináˇr Java X p.1/23

Semináˇr Java X J2EE Semináˇr Java X p.1/23 Seminář Java X J2EE Seminář Java X p.1/23 J2EE Složitost obchodních aplikací robusní, distribuované, spolehlivé aplikace s transakcemi na straně serveru, klientské aplikace co nejjednodušší Snaha : Návrh,

Více

InterSystems Caché Post-Relational Database

InterSystems Caché Post-Relational Database InterSystems Caché Post-Relational Database Martin Holoubek xholoub@fi.muni.cz Úvod InterSystems byla založena shodou okolností ve stejném roce jako její největší konkurent Oracle 1978 Caché je velmi vyspělý

Více

Tematický celek 05. 5.1 Práce ze soubory. 5.2 Objektový model FSO. - slouží pro ukládání záznamů, - každý ze záznamů obsahu jedno nebo více polí.

Tematický celek 05. 5.1 Práce ze soubory. 5.2 Objektový model FSO. - slouží pro ukládání záznamů, - každý ze záznamů obsahu jedno nebo více polí. Tematický celek 05 5.1 Práce ze soubory - slouží pro ukládání záznamů, - každý ze záznamů obsahu jedno nebo více polí. Definice typu záznamu - musíme definovat datový typ, který bude sloužit k uložení

Více

Serverové skriptovací technologie

Serverové skriptovací technologie 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2011/11/10 17:41:58 $ Obsah Úvod... 3 Základní principy generování stránek na serveru... 4 Interakce s webovou aplikací

Více

Reliance 3 design OBSAH

Reliance 3 design OBSAH Reliance 3 design Obsah OBSAH 1. První kroky... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Založení nového projektu... 4 1.3 Tvorba projektu... 6 1.3.1 Správce stanic definice stanic, proměnných, stavových hlášení a komunikačních

Více

Manuál administrátora FMS...2

Manuál administrátora FMS...2 Manuál administrátora Manuál administrátora FMS...2 Úvod... 2 Schéma aplikace Form Management System... 2 Úvod do správy FMS... 3 Správa uživatelů... 3 Práva uživatelů a skupin... 3 Zástupci... 4 Avíza

Více

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13 Obsah Úvodem 9 1. Úvod do Ajaxu 11 Jak Ajax funguje? 13 Popis 13 Ukázky 13 Jaké jsou možnosti tvorby interaktivních webových aplikací? 15 Co je třeba znát? 16 Jak fungují technologie Ajaxu 16 Jak funguje

Více

Základy HTML. Autor: Palito

Základy HTML. Autor: Palito Základy HTML Autor: Palito Zobrazení zdrojového kódu Zobrazení zdrojového kódu Každá stránka je na disku nebo na serveru uložena ve formě zdrojového kódu. Ten kód je psaný v jazyce HTML. Když si chcete

Více

MS SQL Server 2008 Management Studio Tutoriál

MS SQL Server 2008 Management Studio Tutoriál MS SQL Server 2008 Management Studio Tutoriál Vytvoření databáze Při otevření management studia a připojením se ke konkrétnímu sql serveru mám v levé části panel s názvem Object Explorer. V tomto panelu

Více

Skriptovací jazyky. Obsah

Skriptovací jazyky. Obsah Skriptovací jazyky doc. Ing. Miroslav Beneš, Ph.D. katedra informatiky FEI VŠB-TUO A-1007 / 597 324 213 http://www.cs.vsb.cz/benes Miroslav.Benes@vsb.cz Obsah Co je to skriptovací jazyk? Výhody a nevýhody

Více

WWW a HTML. Základní pojmy. Ivo Peterka

WWW a HTML. Základní pojmy. Ivo Peterka WWW a HTML Základní pojmy WWW World Wide Web systém navzájem propojených stránek Stránky se mohou skládat z částí nacházejících se v různých částech světa. HTML HyperText Markup Language Slouží k psaní

Více

Knihovna XmlLib TXV 003 63.01 druhé vydání říjen 2012 změny vyhrazeny

Knihovna XmlLib TXV 003 63.01 druhé vydání říjen 2012 změny vyhrazeny Knihovna XmlLib TXV 003 63.01 druhé vydání říjen 2012 změny vyhrazeny 1 TXV 003 63.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Prosinec 2010 1 První vydání, popis odpovídá XmlLib_v13 Říjen 2012 2 Druhé vydání,

Více

Statistica, kdo je kdo?

Statistica, kdo je kdo? Statistica, kdo je kdo? Newsletter Statistica ACADEMY Téma: Typy instalací Typ článku: Teorie Někteří z vás používají univerzitní licence, někteří síťové, podnikové atd. V tomto článku Vám představíme,

Více

Sentech AL 7000 C. Instalace a ovládání programu BREATH

Sentech AL 7000 C. Instalace a ovládání programu BREATH Sentech AL 7000 C Instalace a ovládání programu BREATH Program BREATH slouží k ovládání detektoru alkoholu AL 7000C pomocí počítače. Umožňuje provádět měření, zaznamenávat je a exportovat do Excelu. Instalace

Více

ACTIVATE HERE - FAQ. Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu.

ACTIVATE HERE - FAQ. Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu. ACTIVATE HERE - FAQ Co je to Activate-Here produkt? Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu. Součástí emailu je i odkaz, kde si můžete vybraný

Více

Problémy aplikace On-line testů a jejich řešení. Autor: Ing. Lukáš Trombik

Problémy aplikace On-line testů a jejich řešení. Autor: Ing. Lukáš Trombik Problémy aplikace On-line testů a jejich řešení Autor: Ing. Lukáš Trombik Vydalo Gymnázium Františka Živného v rámci projektu číslo 0560P 2005 Uvedení do problematiky Tvorba aplikace On-line testu se sebou

Více

Příloha 6. Palety nástrojů

Příloha 6. Palety nástrojů Příloha 6. Palety nástrojů Palety nástrojů v IDE poskytují zkrácení pro příkazy nabídky. Příkazy jsou rozděleny do několika palet nástrojů, které mohou být nezávisle přeskupeny nebo vloženy do plovoucích

Více

Makra lze ukládat v dokumentech nebo šablonách podporující makro příkazy. Obecně jsou tyto příkazy uloženy v části soubory s nazvané VBA projekt.

Makra lze ukládat v dokumentech nebo šablonách podporující makro příkazy. Obecně jsou tyto příkazy uloženy v části soubory s nazvané VBA projekt. Lekce V. Word 2007 Práce s makry Makra v aplikaci Word jsou sadou instrukcí, která je napsána v programovacím jazyce Microsoft Visual Basic for Applications zkráceně VBA. Nejedná se však o funkcionalitu

Více

Zabezpečení proti SQL injection

Zabezpečení proti SQL injection Zabezpečení proti SQL injection ESO9 intranet a.s. Zpracoval: Tomáš Urych U Mlýna 2305/22, 141 Praha 4 Záběhlice Dne: 19.9.2012 tel.: +420 585 203 370-2 e-mail: info@eso9.cz Revize: Urych Tomáš www.eso9.cz

Více

2 PŘÍKLAD IMPORTU ZATÍŽENÍ Z XML

2 PŘÍKLAD IMPORTU ZATÍŽENÍ Z XML ROZHRANÍ ESA XML Ing. Richard Vondráček SCIA CZ, s. r. o., Thákurova 3, 160 00 Praha 6 www.scia.cz 1 OTEVŘENÝ FORMÁT Jednou z mnoha užitečných vlastností programu ESA PT je podpora otevřeného rozhraní

Více

Tiskový manažer Printman (Tiskový manažer verze 1.58 a novější)

Tiskový manažer Printman (Tiskový manažer verze 1.58 a novější) Tiskový manažer Printman (Tiskový manažer verze 1.58 a novější) Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port. (Pokud je tiskárna

Více

Webové služby a XML. Obsah přednášky. Co jsou to webové služby. Co jsou to webové služby. Webové služby a XML

Webové služby a XML. Obsah přednášky. Co jsou to webové služby. Co jsou to webové služby. Webové služby a XML Obsah přednášky Webové služby a XML Miroslav Beneš Co jsou to webové služby Architektura webových služeb SOAP SOAP a Java SOAP a PHP SOAP a C# Webové služby a XML 2 Co jsou to webové služby rozhraní k

Více

INSTALACE SOFTWARE A AKTIVACE PRODUKTU NÁVOD

INSTALACE SOFTWARE A AKTIVACE PRODUKTU NÁVOD INSTALACE SOFTWARE A AKTIVACE PRODUKTU NÁVOD www.aktion.cz Obsah: Kompletní instalace (serverová část) str. 03 Aktivace produktu první spuštění str. 10 Instalace Windows klienta na jiný počítač v síti

Více

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek Co je to webová aplikace? příklady virtuální obchodní dům intranetový IS podniku vyhledávací služby aplikace jako každá jiná přístupná

Více

3 Makra Příklad 4 Access 2007. Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker.

3 Makra Příklad 4 Access 2007. Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker. TÉMA: Vytváření a úprava maker Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker. Zadání: Otevřete databázi Makra.accdb. 1. Vytvořte makro Objednávky,

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

VISUAL BASIC. Přehled témat

VISUAL BASIC. Přehled témat VISUAL BASIC Přehled témat 1 ÚVOD DO PROGRAMOVÁNÍ Co je to program? Kuchařský předpis, scénář k filmu,... Program posloupnost instrukcí Běh programu: postupné plnění instrukcí zpracovávání vstupních dat

Více

17. července 2005 15:51 z moravec@yahoo.com http://www.z-moravec.net/

17. července 2005 15:51 z moravec@yahoo.com http://www.z-moravec.net/ 17. července 2005 15:51 z moravec@yahoo.com http://www.z-moravec.net/ Úvod 1 Úvod Nedávno jsem zveřejnil návod na vytvoření návštěvní knihy bez nutnosti použít databázi. To je výhodné tehdy, kdy na serveru

Více

Up & Down opce. Manuál. Obsah

Up & Down opce. Manuál. Obsah Up & Down opce Manuál Obsah 1 Přihlášení do platformy... 2 2 Rozhraní platformy... 4 2.1 Změna modulu z Forex na Opce... 4 2.2 Market Watch... 5 2.3 Up-Down Opce... 9 2.4 Okno Obchodního portfólia... 11

Více

Outdoor Expert. Uživatelský manuál. Verze aplikace: OutdoorExpert_Manual.docx 1 /

Outdoor Expert. Uživatelský manuál. Verze aplikace: OutdoorExpert_Manual.docx 1 / Outdoor Expert Uživatelský manuál Verze aplikace: 1.0 28. 12. 2014 OutdoorExpert_Manual.docx 1 / 35 2015-01-01 Obsah 1 ÚVOD... 3 2 POPIS FUNKČNOSTÍ APLIKACE... 3 2.1 SPUŠTĚNÍ APLIKACE... 3 2.2 ZALOŽENÍ

Více

Internet Information Services (IIS) 6.0

Internet Information Services (IIS) 6.0 Internet Information Services (IIS) 6.0 V operačním systému Windows Server 2003 je obsažena i služba IIS v 6.0. Služba IIS poskytuje jak www server tak i některé další služby (FTP, NNTP,...). Jedná se

Více