INSTITUT UMĚNÍ-DIVADELNÍ ÚSTAV VYHLAŠUJE VEŘEJNOU NEANONYMNÍ SOUTĚŽ NA VYTVOŘENÍ LOGA PROJEKTU NOC DIVADEL.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INSTITUT UMĚNÍ-DIVADELNÍ ÚSTAV VYHLAŠUJE VEŘEJNOU NEANONYMNÍ SOUTĚŽ NA VYTVOŘENÍ LOGA PROJEKTU NOC DIVADEL."

Transkript

1 INSTITUT UMĚNÍ-DIVADELNÍ ÚSTAV VYHLAŠUJE VEŘEJNOU NEANONYMNÍ SOUTĚŽ NA VYTVOŘENÍ LOGA PROJEKTU NOC DIVADEL. dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Vyhlašovatel: Institut umění Divadelní ústav, Se sídlem Celetná 17, Praha 1, IČ DIČ CZ Předmět soutěže Předmětem vyhlašované veřejné soutěže je grafický návrh loga (logotypu i značky) pro Noc divadel. Značka by měla sestávat z grafického symbolu, logotyp ze slovního označení Noc divadel, variantně Noc divadel Značka i logotyp budou používány jak samostatně, tak ve spojení; slovní označení bude používáno samostatně v české verzi, samostatně v anglické verzi, a také společně v české i anglické verzi. Charakteristika projektu Noc divadel: Evropský projekt Noc divadel 2013 je nocí otevřených divadel a výjimečných zážitků. Tato událost prezentuje divadlo tvořivým způsobem v netradiční formě již od roku Komponovaný večer se koná každoročně vždy třetí listopadovou sobotu v několika evropských zemích současně. V letošním roce se poprvé uskuteční i v České republice. Divadla otevřou své prostory a během odpoledních, večerních i nočních hodin připraví pro diváky různorodý program od představení pro děti i pro dospělé přes autorská čtení, workshopy a semináře, koncerty, projekce filmů a inscenací, prohlídky zákulisí a mnoho dalších nejen divadelních zážitků. Centrální webové stránky evropského projektu Noc divadel najdete na včetně seznamu zapojených evropských zemí. Podoba loga Noci divadel by měla vyjadřovat a odrážet poslání Noc divadel a reprezentovat projekt jasně, výstižně a nezaměnitelně. Toto logo bude vždy zakomponováno a používáno i ve vizuálním stylu každého ročníku akce. Tvůrci by měli vzít v úvahu, že logo ve vizuálním stylu každého ročníku bývá doplněno ročením a mělo by být barevně variabilní, aby je bylo možno začlenit do různých vizuálních stylů jednotlivých ročníků. Soutěž je vyhlášena jako veřejná neanonymní dvoukolová. Je určena všem fyzickým osobám - autorům i právnickým osobám zastupujícím fyzické osoby jako autory (dále jen soutěžící ), které řádně vyplní přihlášku do veřejné soutěže umístěnou na webových stránkách a dodrží všechny podmínky veřejné soutěže. Autor musí být zletilý (dosažení věku 18 let minimálně v den odeslání soutěžního návrhu do veřejné soutěže), být způsobilý k právním úkonům. Z účasti ve veřejné soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci vyhlašovatele, členové hodnotící komise a osoby jim blízké ve smyslu ustanovení platných právních předpisů České republiky. Předkladatel odpovídá vyhlašovateli za pravdivost a úplnost údajů v přihlášce. Předkladatel odpovídá vyhlašovateli za právní bezvadnost každého jednotlivého do soutěže jím předloženého díla. Právní bezvadností díla se rozumí: 1. Předkladatel, není-li totožný s autorem, musí mít a vyhlašovateli předložit spolu s přihláškou výslovné písemné zmocnění autora (nebo spoluautorů) k uzavírání závazků jménem autora (nebo spoluautorů) v plném rozsahu podmínek soutěže.

2 2. Autor je jediným tvůrcem díla nebo vykonává veškerá práva k užití díla za spoluautora či spoluautory ( 8 autorského zákona), 3. Dílo je původní a jeho užitím nebudou neoprávněně porušena autorská práva třetích osob. 4. Dílo nebylo do okamžiku jeho převzetí vyhlašovatelem veřejně užito a autor neudělil žádné osobě souhlas k jeho užití (licenci dle ustanovení 47 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění) a neučiní tak do ukončení soutěže. Pokud by vyhlašovateli vznikla škoda nebo jiná újma z důvodu výše popsaných právních vad díla, je předkladatel povinen tuto škodu či jinou újmu vyhlašovateli v plném rozsahu nahradit. 2. Podmínky soutěže Soutěžící předloží vyhlašovateli soutěžní návrh splňující požadavky zadání a řádně vyplněnou a podepsanou písemnou přihlášku ve lhůtě od do do hodin. Dnem dojde k uzavření prvního kola soutěže. Písemná přihláška spolu se soutěžním návrhem musí být ve stanovené lhůtě doručena prostřednictvím držitele poštovní licence (přijímá se zásilka s razítkem držitele poštovní licence v uvedený den doručení soutěžního návrhu a přihlášky) na adresu vyhlašovatele: Institut umění Divadelní ústav, c/o Oddělení mezinárodní spolupráce a PR, Celetná 17, Praha , nebo osobně na recepci v budově Institutu umění Divadelního ústavu, Celetná 17, Praha 1, v pracovní dny od 9.00 hod. do hod, pátek od 9.00 hod. do hod. a s výjimkou posledního dne lhůty dne od 9.00 hod. do 12 hod. Soutěžní návrhy doručené po stanovené lhůtě nebudou do vyhlášené veřejné soutěže přijaty. Za čas podání soutěžního návrhu odpovídá soutěžící. Vyhlašovatel neodpovídá za zdržení či ztrátu zásilky zaviněné držitelem poštovní licence. Soutěžící doručí svou přihlášku spolu se soutěžním návrhem v řádně uzavřené, samostatné obálce nebo obalu označené Veřejná soutěž, logo Noc divadel neotvírat. Soutěžní návrh bude zpracován v českém jazyce. Soutěžní návrh se předkládá v jednom vyhotovení v elektronické podobě ve vektorovém formátu PDF (Adobe portable document format) ver. 1.4 a vyšší (exportovaný z editorů Adobe Ilustrator, CorelDraw či jiných) na datovém nosiči CD ROM/ DVD ROM a v jednom vyhotovení ve formátu A2, adjustovaném na tuhé lehké podložce v základním barevném i černobílém provedení (negativ pozitiv). Přihlášky a soutěžní návrhy, které budou vyhlašovateli doručeny v rozporu s těmito požadavky, vyhlašovatel do soutěže nezařadí. Soutěžící svým podpisem na přihlášce výslovně souhlasí s podmínkami veřejné soutěže a s bezúplatným vystavením soutěžních návrhů a jejich následným publikováním. Rovněž tím udělují vyhlašovateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním svých údajů za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění). Vyhlašovatel se zavazuje k ochraně autorských práv a prohlašuje, že nezneužije žádný ze soutěžních návrhů, a to ani jeho část. 3. Požadovaný rozsah a zpracování soutěžních návrhů pro první kolo veřejné soutěže Zájemce o účast ve veřejné soutěži předloží vyhlašovateli nejméně 1 soutěžní návrh, maximálně 3 soutěžní návrhy. Každý soutěžní návrh musí být předložen ve formátu A2, adjustovaný na tuhé lehké podložce v základním barevném i černobílém provedení (negativ pozitiv) níže specifikovaných variant značky a logotypu, v rozměru cm a ve zmenšení

3 na minimální rozměr 1,5 1,5 cm. Elektronická verze soutěžních návrhů pak musí být ve vektorovém formátu PDF (Adobe portable document format) ver. 1.4 a vyšší (exportovaný z editorů Adobe Ilustrator, CorelDraw či jiných) zřetelně označené tak, aby bylo zřejmé, o který z návrhů kterého autora jde. Kresba loga musí být vektorová. Použitelná vektorová písma musí být převedena do křivek. Datový soubor musí umožňovat tisk ve vysoké kvalitě a zpětný import do obvyklých DTP programů. Datový nosič musí být čitelný v prostředí PC (operační systémy Windows XP a vyšší, Linux) programem Adobe Acrobat, ver. 7 a vyšší. V kořenovém adresáři datového nosiče musí být soubor readme.txt, obsahující identifikační údaje autora a předkladatele díla, případně i další informace dle zvážení předkladatele. Povrch datového nosiče musí být zřetelně a nesmazatelně označen jménem nebo názvem předkladatele. Varianty značky a logotypu: 1) značka 2a) logotyp ze slovního označení Noc divadel 2b) logotyp ze slovního označení Noc divadel ) značka a logotyp ze slovního označení Noc divadel Další podmínky: 1. Logo bude mít dlouhodobou platnost, mělo by proto být unikátní, nezaměnitelné, zároveň však jednoduché s nosnou myšlenkou Noci divadel. 2. Nové logo by mělo Noc divadel reprezentovat jasně, výstižně a nezaměnitelně. Logo by mělo být barevně variabilní, aby jej bylo možno začlenit do vizuálního stylu jednotlivých ročníků. Pro jednotlivé ročníky by pak mělo být možné toto logo dále variantně doplňovat o slogany jednotlivých ročníků. 3. Logo musí být možno užít při přípravě klasické reklamy (TV, tisk, plakáty), reklamních tiskovin (dopisní papíry, vizitky, brožury, letáky), prvků orientačního a navigačního systému a dopravního značení, v prostředí internetu a jiné elektronické prezentace. 4. Důležitá je čitelnost a identifikovatelnost loga v celé škále použití, jak při zmenšení tak i při zvětšení, snadná reprodukovatelnost a jednoduchá aplikace včetně široké použitelnosti (billboardy, plakáty, hlavičkový papír, vizitky, hlubotisk, gravírování, vypalování laserem). Vhodné je také zpracování horizontální i vertikální varianty loga pro jeho užití jak ve vertikálních, tak horizontálních formátech. 5. Logo resp. grafický symbol musí být zmenšitelné do podoby ikony systému Windows XP a vyšší (32-bit resp. 24-bit + 8-bit alpha, 48 48, 32 32, a px) 6. Logo musí být v provedení pro tisk či gravírování nebo vypalování laserem zmenšitelné bez ztráty čitelnosti do mm. 7. Logo musí být bez problémů umístitelné vedle log Institutu umění Divadelního ústavu a Ministerstva kultury ČR, vedle nichž se bude velmi často vyskytovat. 4. Hodnotící komise Soutěžní návrhy posoudí a vyhodnotí hodnotící komise jmenovaná vyhlašovatelem ve složení: Ing. Pavla Petrová, ředitelka Institutu umění Divadelního ústavu Mgr. Martina Černá, vedoucí Oddělení mezinárodní spolupráce a PR Institutu umění Divadelního ústavu Eliška Míkovcová, PR Institutu umění Divadelního ústavu

4 Sekretářem soutěže byla vyhlašovatelem jmenována Eliška Míkovcová Hodnotící komise po uplynutí lhůty pro doručení soutěžních návrhů otevírá jednotlivé obálky či obaly a sekretář soutěže eviduje soutěžní návrhy, vypracuje jejich seznam a kontroluje dodržení podmínek veřejné soutěže. Hodnotící komise je usnášeníschopná při účasti minimálně dvou třetin všech členů komise a rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Jednání hodnotící komise jsou neveřejná. 5. Kritéria hodnocení Hodnotící komise bude návrhy posuzovat podle následujících kritérií: splnění požadavků dle zadání vyhlašovatele veřejné soutěže, originalita, celková výtvarná úroveň řešení soutěžní práce, původnost soutěžní práce, jednoduchost a srozumitelnost soutěžní práce, možnost zmenšení loga na velikost 1,5 1,5 cm, možnost využití loga a značky pro polygrafické zpracování i na označení trojrozměrných a reliéfních předmětů. 6. Vyhodnocení prvního kola soutěže Hodnocení prvního kola veřejné soutěže se uskuteční v týdnu od do Ze soutěžních návrhů splňujících stanovené požadavky na obsah a formu vybere hodnotící komise na základě hodnotících kritérií nejvýše tři nejzdařilejší soutěžní návrhy, které postoupí do druhého kola veřejné soutěže. Výsledky prvního kola veřejné soutěže oznámí vyhlašovatel všem soutěžícím písemně nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne jeho vyhodnocení, tedy nejpozději do Vyhodnocení druhého kola soutěže Druhého kola veřejné soutěže se může zúčastnit pouze soutěžící, jehož soutěžní návrh byl vybrán hodnotící komisí v prvním kole veřejné soutěže. Po vyhodnocení prvního kola veřejné soutěže je vyhlašovatel oprávněn dle svého uvážení a potřeby stanovit soutěžícím ještě další písemné požadavky na rozpracování soutěžního návrhu s tím, že jejich splnění bude rovněž podmínkou účasti ve druhém kole veřejné soutěže. Případné další požadavky na rozpracování soutěžního návrhu sdělí vyhlašovatel soutěžícím, jejichž soutěžní návrh postoupil do druhého kola veřejné soutěže, na jednání, jež se uskuteční nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne vyhodnocení prvního kola veřejné soutěže. Pokud se soutěžící tohoto jednání nemůže zúčastnit, sdělí mu vyhlašovatel případné další požadavky na rozpracování soutěžního návrhu neprodleně písemně. Přesný termín konání jednání oznámí vyhlašovatel soutěžícím bezprostředně po vyhodnocení prvního kola veřejné soutěže. Soutěžící v rámci druhého kola předloží vyhlašovateli soutěžní návrh podle dalších požadavků stanovených vyhlašovatelem v termínu stanoveném vyhlašovatelem, který nesmí být delší než 30 kalendářních dnů ode dne ukončení lhůty pro předkládání soutěžních návrhů. Soutěžní návrh bude soutěžícími doručen na adresu a označen způsobem a v souladu s požadavky pro první kolo veřejné soutěže. Návrhy, které budou vyhlašovateli doručeny v rozporu s těmito požadavky, vyhlašovatel do druhého kola veřejné soutěže nezařadí.

5 Hodnotící komise ve druhém kole soutěže vyhodnotí na základě hodnotících kritérií, která jsou stejná jako v případě prvního kola veřejné soutěže, nejlepší návrh. 8. Vyhlášení výsledků soutěže Vyhlašovatel na základě vyhodnocení hodnotící komise vyhlásí vítěze veřejné soutěže, a to nejpozději do Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevyhlásit žádný ze soutěžních prací jako vítězný. Rozhodnutí vyhlašovatele je konečné a nelze se proti němu odvolat, ani je podrobit soudnímu přezkumu. Všem soutěžícím budou bezprostředně po vyhlášení vítěze veřejné soutěže vedením Institutu umění-divadelního ústavu písemně oznámeny výsledky veřejné soutěže spolu s termínem, od kterého lze u vyhlašovatele uplatnit žádosti na vrácení předložených soutěžních návrhů. Vyhlašovatel zveřejní výsledky veřejné soutěže také na svých internetových stránkách 9. Náklady soutěžících na účast, skicovné a ceny Veškeré náklady, které vznikly soutěžícímu v souvislosti s účastí ve veřejné soutěži, nese tento soutěžící. Soutěžící nemá právo na úhradu nákladů spojených s účastí ve výše uvedené veřejné soutěži nebo s jejím zrušením. Každému soutěžícímu, který postoupí do druhého kola veřejné soutěže a splní podmínky tohoto druhého kola, uhradí vyhlašovatel skicovné ve výši Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý soutěžní návrh, který byl vybrán do druhého kola veřejné soutěže a byl rozpracován podle stanovených požadavků vyhlašovatele. V případě, že soutěžící nerozpracuje soutěžní návrh podle těchto požadavků, nárok na skicovné mu nevznikne. V případě vítěze veřejné soutěže je skicovné již zahrnuto v odměně za vítězství ve veřejné soutěži. Skicovné bude uchazečům vyplaceno až po ukončení 2. kola soutěže. Vítěz výše uvedené veřejné soutěže obdrží odměnu v maximální výši Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých). Vítězi veřejné soutěže vznikne dnem doručení oznámení o výsledcích veřejné soutěže povinnost uzavřít s vyhlašovatelem bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o výsledcích veřejné soutěže licenční smlouvu dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Touto smlouvou vítěz veřejné soutěže postoupí vyhlašovateli výhradní a neomezenou licenci ke všem způsobům užití značky a logotypu. Zároveň s ním vyhlašovatel uzavře v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo na vytvoření kompletního Manuálu značky a logotypu Noci divadel. Termín pro předání díla a jeho přesná specifikace budou stanoveny ve smlouvě po vzájemné dohodě obou smluvních stran. 10. Navrácení soutěžních návrhů V termínu oznámeném soutěžícím spolu s výsledky veřejné soutěže může soutěžící písemně požádat vyhlašovatele o vrácení všech jím předložených soutěžních návrhů. Vyhlašovatel se zavazuje vrátit soutěžícímu všechny jím předložené soutěžní návrhy nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu byla doručena písemná žádost soutěžícího. Nepožádá-li však soutěžící o vrácení soutěžního návrhu do , není vyhlašovatel povinen mu po uplynutí této lhůty jeho soutěžní návrh vrátit.

6