Distanční, internetová výuka, Portály a systém Oracle ilearning pro výuku informačních systémů a technologie na univerzitě i v podniku II

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Distanční, internetová výuka, Portály a systém Oracle ilearning pro výuku informačních systémů a technologie na univerzitě i v podniku II"

Transkript

1 Distanční, internetová výuka, Portály a systém Oracle ilearning pro výuku informačních systémů a technologie na univerzitě i v podniku II P. Burian, P. Dvořák Ústav počítačové a řídicí techniky Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Abstrakt: On-line učební texty základních příkazů jazyků SQL, PL/SQL, XML a jejich příkladů pro práci s databázovými systémy vytvořený pomocí systému Oracle ilearning. Výukové kurzy v rámci portálu Oracle AS Portal 10g a internetového portálu Oracle APEX (Application Express): Databáze pojmů Servisně orientované architektury SOA jako pedagogický výukový kurz.. Modelová případová studie (Case Study): Oracle AS Portal 10g pro vybrané moduly podnikového ERP systému v síti Internet. Pro pedagogické účely byl vytvořen internetový portál Oracle APEX: Porovnání základních vlastností databázových serverů: Oracle, Microsoft SQL Server, IBM DB2, Sybase, aj. a internetový portál Oracle APEX týkající se objektově orientovaných technologií. Klíčová slova: distanční výuka, E-Learning, Oracle ilearning, výuka po síti Internet, databázové servery, jazyk SQL, PL/SQL, jazyk XML, SOA (Servisně orientovaná architektura), systém typu ERP (Enterprise Resource Planning), Portály. Abstracts: On-line teaching texts of the SQL, PL/SQL, XML language basic commands and their examples for working with databases systems creating with the Oracle ilearning system. Teaching courses in frame of Oracle AS Portal 10g and Oracle APEX (Application Express) Internet portals: The Service Oriented Architecture SOA notion database as the pedagogical teaching course. Case Study modelling: the Oracle AS Portal 10g for selected ERP system modules in Internet. For pedagogical purposes was created Oracle APEX Internet Portal concerning The Basic database servers qualities comparsion: Oracle, Microsoft SQL Server, IBM DB2, Sybase, and others and was created Oracle APEX Internet Portal concerning object oriented technology. Key words: Internet teaching, E-Learning, Oracle ilearning, database servers, SQL, PL/SQL, XML languages, SOA (Service Oriented Architecture), ERP (Enterprise Resource Planning) systems, Portals. 1. Učební texty, učební kurzy distanční, internetové výuky z oblasti informačních systémů a technologie pro univerzitu i podnik Tento článek navazuje na stejnojmenný článek (na konci je však označený II ), který byl publikovaný v předchozím čísle časopisu Systémová Integrace V odstavcích 2. a 3. jsou popisovány učební texty, učební kurzy vytvořené v rámci aplikace Oracle Portal a systému Oracle ilearning. Ty byly podrobněji popsány v části označené I. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/

2 P. Burian, P. Dvořák Jedná se zejména o učební texty, učební kurzy základních příkazů jazyka SQL, PL/SQL, XML a jejich příkladů pro práci s databázovými systémy. Dále se jedná o učební texty, učební kurzy: Návod a příklady práce se systémem Oracle AS Portal 10g pomocí prostředků tohoto portálu v intranetové síti VŠCHT Praha, Databázi pojmů Servisně orientované architektury SOA, Modelovou případovou studii (Case Study): Oracle AS Portal 10g pro vybrané moduly podnikového ERP systému v síti Internet. Aplikace, výukové kurzy v rámci internetového Portálu Oracle APEX (Application Express) se týkají Porovnání základních vlastností databázových serverů: Oracle, Microsoft SQL Server, IBM DB2, Sybase, aj. ve formě databázové tabulky, tabulek a Vytvoření internetového Portálu Oracle APEX pro podporu výuky objektově orientovaných technologií. 2. Učební texty, kurzy základních příkazů jazyka SQL, PL/SQL, XML a příklady kurzů společnosti GOPAS a.s. 2.1 On-line učební text základních příkazů jazyka SQL a jejich příkladů pro práci s databázovými systémy vytvořený pomocí systému Oracle ilearning Tyto kurzy byly vytvořeny v rámci bakalářských prací: [Navrátilová, 2008], [Černohorský, 2009] Stručně o jazyce SQL Ted Codd, pracovník společnosti IBM a absolvent Oxfordské university, přišel v jisté době s novinkou použít základní matematické a relační operace pro práci s daty. Jeho návrh počítal s využitím jednoduchých příkazů převzatých z anglického jazyka dal tedy základ jazyku SQL tak, jak ho známe dnes. Začalo se pracovat s množinami dat místo manipulace jen s jedním záznamem a Codd v roce 1970 publikoval svoji práci A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks, návrh na implementaci nového datového modelu, dnes nazvaného relační. Relační model se zakládá na použití pouze základních operací (kartézský součin, sjednocení, rozdíl, projekce, selekce a spojení) každá další operace se již dokáže vytvořit z výše jmenovaných. V současné době se používá standard SQL3 (SQL-99). Problémem však zůstává odlišná implementace v různých databázových prostředích. Standardní jazyk SQL (Structured Query Language) totiž nepodporuje některé možnosti, které si implementují jednotliví výrobci programového vybavení, ti si navíc často ponechali některé odlišnosti kvůli zpětné kompatibilitě svých produktů. Přenositelnost programů v jednotlivých prostředích je proto pouze omezená. V současnosti jsou využívány i další odnože základní verze jazyka SQL. Složitější, ale zato komplexnější verzí je PL/SQL (Procedural Language/...), nadstavba jazyka SQL umožňující použití procedur a funkcí, programových balíků, spouštěčů (triggers) a vlastních datových typů. Jedná se tedy ještě o mnohem mocnější nástroj než samotný jazyk SQL. Kurzu týkajícího se jazyka PL/SQL se věnuje odst SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/2009

3 Distanční, internetová výuka, Portály a systém Oracle ilearning pro výuku.ii Dalším využitím je pak SQLJ SQL-Java. V dnešním velkém rozvoji jazyka Java a dalších programovacích jazyků vzniká tlak na co největší zjednodušování práce s jazyky, rychlejší práci při odlaďování, přehlednost. Proto je vhodnější příkazy jazyka SQL a Java implementovat do jednoho nástroje. Více informací například na Podobnou funkci má SQL/XML propojuje práci s databázemi a webovými aplikacemi. Standard SQL/XML vznikl v roce Dalším standardem je XQUERRY. Programátorům v SQL dává mocný nástroj pro práci s funkcemi pro publikování a přitom není těžké se jej naučit, neboť funkcí přidaných do SQL z XML je minimum. Pro další studium doporučujeme například internetovou adresu [Šimůnek, 2008], [Ullman, 2008], [Wikipedia, 2008] Výukové materiály Základy SQL 1 - Úvod Programovací jazyk SQL (Structured Query Language) je dnes asi nejběžnější metodou pro práci s databázemi vytváření tabulek, jejich úprava a především následné vyhledávání v nich je v rámci jazyka SQL relativně jednoduchá. Jazyk samotný pak není složitý, jeho syntaxe je intuitivní. Vychází z anglického jazyka a jednotlivé příkazy jsou často jednoduché anglické věty. Zde nalezneme příručku základních příkazů. V každé kapitole najdeme kromě vlastního učebního textu také kompletní syntaxi probíraných příkazů. Ta je určena především pokročilejším uživatelům a nebo pro vlastní studium, pokud budeme chtít v práci s jazykem SQL pokračovat i nad rámec tohoto učebního textu. Za syntaxí jsou také stručné vysvětlivky, co která část celého příkazu znamená v zjednodušené podobě. V těchto pasážích o vlastní syntaxi se kromě vlastního složení příkazu využívají některé znaky. Hranatá závorka znamená nepovinnou část příkazu. Kulaté závorky se v příkazu vyskytují reálně, tedy i ve vlastním příkazu potom musí být, stejně jako čárky a mezery oddělující jednotlivé pasáže příkazu. Složené závorky ukazují celky, ve kterých se příkazy vyskytují, abychom se v celém příkazu lépe vyznali. Tři tečky znamenají možné pokračování (stejně jako v obecném jazyce). Veškerá zde použitá základní syntaxe je syntaxe používaná v dokumentaci spol. Oracle. Může se tedy stát, že práce ve vývojovém nástroji jiné společnosti v rámci zde uváděné syntaxe nebude zcela funkční. V průběhu učebního textu budou základní rozdíly zmiňovány. Při psaní příkazů oddělujeme jednotlivá slova mezerami. Pokud je příkaz delší, je možné a často vhodné rodělit je na více řádků zlepší se tak přehlednost. Jako každý programovací jazyk i jazyk SQL používá takzvaná klíčová slova. Ta budou v tomto učebním textu psána velkým písmem. Pro jména proměnných bude použit konvenční styl jazyka Pascal všechna slova názvu budou začínat velkým písmenem, tedy například JmenoTabulky a podobně. Tento styl je v tomto textu obecně doporučován. Komentář do programu vložíme pomocí speciálních závorek /* a */, mezi ně vkládáme vysvětlení, co znamená předcházející příkaz. Například: CREATE TABLE Tab1 /*Vytvori tabulku Tab1*/ SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/

4 P. Burian, P. Dvořák O nástroji SQL Developer V rámci učebního textu budeme pracovat ve vývojovém prostředí nástroje SQL Developer od společnosti Oracle. Jedná se o nástroj umožňující vytváření jednotlivých databázových objektů (tabulek, pohledů a dalších), jejich prohlížení a samozřejmě vykonávání všech SQL příkazů. Funguje pod operačními systémy Windows, Linux i Mac OSX a je jej možné stáhnout z oficiálních webových stránek společnosti Oracle (http://www.oracle.com). Může být připojen k jakémukoliv databázovému serveru Oracle verze a vyšší, ale i k dalším databázím, databázovým srverům (MySQL, SQL Server, MS Access a další). SQL Developer umožňuje vytvářet a pracovat s tabulkami bez nutnosti samotné znalosti jazyka SQL. Tabulku si můžeme například vytvořit pomocí intuitivního nástroje, průvodce typu wizard a potom si zobrazit SQL příkaz, kterým bychom takovou tabulku vytvořili bez pomocníka. SQL Developer nám samozřejmě v případě nefunkčního příkazu vyhodnotí chybovou hlášku. Nástroj SQL Developer nepotřebuje žádnou instalaci, stačí jej stáhnout a umístit na pevný disk. Spustíme jej poté pomocí ikony sqldeveloper.exe. Obr Vytváření nové tabulky. Novou databázovou tabulku vytvoříme buď pomocí SQL příkazu a nebo s pomocníkem (wizard). Toho vyvoláme, pokud pravým tlačítkem klikneme v levém sloupci na Tables. Potom můžeme definovat sloupce a jejich datové typy, rozsahy a podmínky. K tomu je však alespoň základní znalost jazyka SQL nutná. Tabulku samozřejmě musíme naplnit daty. Opět nám může pomoci wizard. Pozor, pokud chceme, aby se data opravdu uložila, musíme dát po vytvoření nového řádku Apply. Ostatní práce s tabulkami už je jednodušší pomocí příkazů SQL a hlavně cílem tohoto kurzu je naučit studenty pracovat s jazykem SQL, proto ostatní činnosti již nejsou s pomocí nástroje SQL Developer popsány. 90 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/2009

5 Distanční, internetová výuka, Portály a systém Oracle ilearning pro výuku.ii Obr Definování sloupců tabulky Obr Vkládání dat Základy SQL 2 - CREATE Syntaxe CREATE TABLE [user.] table ( { column1 datatype [DEFAULT expn] [column_constraint] table_constrain } [, { column1 datatype [DEFAULT expn] [CLUSER cluster (column1 [,column2]...) ] [PCTFREE n] [PCTUSED n] [INITRANS n] [MAXTRANS n] [STORAGE n] [TABLESPACE tablespace] [ ENABLE DISABLE] [ AS query] SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/

6 P. Burian, P. Dvořák Proměnné: User. název schématu, ve kterém byla tabulka vytvořena. Table jméno tabulky, která má být vytvořena. Column1, column2 jméno sloupce. column_constraint, table_constraint omezení sloupce nebo tabulky. Expn původní (defaultní) hodnoty, které budou použity v případě, že daná pole nebudou vyplněna pomocí příkazu INSERT. Datatype datový typ daného sloupce. Klíčová slova: DEFAULT definuje výchozí nastavení. PCTFREE, PCTUSED, INITRANS, MAXTRANS, STORAGE, TABLESPACE, CLUSTER parametry pro ukládání tabulky. AS query subquery pro podmínku. Rozdíly v syntaxi: MS SQL Server umožňuje použití přechodných tabulek, vlastní syntaxe je jinak prakticky stejná. Pokud chceme založit novou tabulku, musíme si nejprve řádně rozmyslet její strukturu. Kolik bude mít sloupců? Jak se budou jednotlivé sloupce jmenovat a co budou obsahovat? Jména sloupců volíme spíše kratší, ale dostatečně výstižné a bez interpunkce. Chceme-li použít víceslovné názvy, hodí se mezi ně vkládat podtržítko a nebo je odlišit velkými písmeny. Klasická jména sloupců jsou například ID, Jmeno, RodneCislo, nebo Rodne_Cislo. Čím budeme pak jednotlivé sloupce plnit? Nejčastěji čísly (ID, rodné číslo, plat) a textovými řetězci (jméno, adresa). Aby program věděl, do kterého sloupce bude co patřit, musíme při vytváření tabulky, respektive jednotlivých sloupců, zadat i datové typy, které budeme v daném sloupci používat. Klíčová slova: REPLACE pohledem nahradíme pohled stejného jména. FORCE subquery nemusí existovat. NO FORCE standardní (default) nastavení. WITH CHEC - Základy SQL 3 - INSERT Syntaxe INSERT INTO {table (sub_query)} [(column_1[, column_2,...column_n)] {VALUES sub_query); Proměnné: Table jméno tabulky, do které vkládáme data. 92 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/2009

7 Distanční, internetová výuka, Portály a systém Oracle ilearning pro výuku.ii Column_1, column_2,...column_n jména sloupců, do kterých nová data vkládáme. Sql_expression_1, sql_expression_2,...,sql_expression_n SQL výrazy. Rozdíly v syntaxi: MS SQL Server podporuje použití aliasů s klíčovým slovem AS, lze vkládat i hodnoty typu NULL nebo standardní (default) hodnoty, Oracle syntaxe nemusí mít v příkazu klíčové slovo VALUES. Dále jsou v [Navrátilová, 2008] v obdobné struktuře uvedeny Základy SQL 4 DELETE, Základy SQL 5 DROP, Základy SQL 6 UPDATE. Základy SQL 7 - SELECT Syntaxe SELECT [DISTINCT ALL] {* column1[, column2]...} FROM {table_1 (subquery)} [alias] [, {table_2 (subquery)} [alias]]... [WHERE condition] [CONNECT BY condition [START WITH condition] [GROUP BY expn] [HAVING expn] [{ UNION [ALL] INTERSECT MINUS } SELECT... ] [ ORDER BY [expn ] [ ASC DESC] [ FOR UPDATE [OF [user.]table view] column ] [NOWAIT] Proměnné: Column1, column2 jména sloupců, se kterými pracujeme. Table_1, table_2 jména tabulek, se kterými pracujeme. Subquery vložený výraz typu SELECT. Alias zkrácené jméno tabulky nebo reference (odkazu). Klíčová slova: WHERE condition podmínka pro výběr DISTINCT omezení duplicity záznamů, ALL vše FROM ze které tabulky CONNECT BY condition propojení pomocí podmínky START WITH začít s podmínkou GROUP BY expn seskupit podle HAVING expn omezení podmínkou UNION propojení více příkazů dohromady INTERSECT příkaz pro průnik příkazů MINUS příkaz pro rozdíl příkazů ORDER BY expn seřazení podle vhodné vlastnosti, ASC vzestupně, DESC sestupně FOR UPDATE OF jako aktualizace SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/

8 P. Burian, P. Dvořák NOWAIT pokud je uzamčeno, nečeká se na uvolnění Rozdíly v syntaxi: SQL server nepodporuje použití klíčového slova DISTINCTROW, Příkaz SELECT je asi nejpoužívanějším příkazem jazyka SQL a slouží k vybírání a zobrazování určitých dat z tabulky. Jeho syntaxe je poměrně složitá, my si zde uvedeme jen její nejdůležitější součásti. Nejjednodušší forma příkazu SELECT vybírá (zobrazuje) celou tabulku a její podoba vypadá takto: SELECT * FROM JmenoTabulky Obr Zobrazení celé tabulky. Dále je v kurzu probíráno spojování tabulek pomocí primárních a sekundárních klíčů Zkušební testy Vytváření testů Při vytváření otázek jsou dodržována následujících kritérií: - Otázky by neměly být příliž těžké. Složité otázky (a jejich následné špatné hodnocení) studenty odrazuje od dalšího studia. - Otázky by měly vyzkoušet všechna probíraná témata. - Otázky by neměly zkoušet z přesné syntaxe nebo detailů práce s jazykem studenti si nemusí všechno pamatovat, mohou se k učebnímu textu kdykoliv vrátit a zkontrolovat si syntaxi měly by zkoušet spíše teoretické znalosti nutné k pochopení práce s jazykem SQL. Otázky jsou vytvářeny většinou jako výběr z více možností, kde byla jedna správná: Všeobecně je tato testová forma pro studenty příjemnější, nemusejí strávit spoustu času vymýšlením odpovědí. Zároveň tato podoba umožňuje snadné hodnocení výsledků a jejich okamžité zobrazení student si tedy ihned může zkontrolovat, jak v právě provedeném testu dopadl. Testové otázky Základy SQL 1 Úvod 1. Můžeme příkazy v jazyce SQL rozdělit na více řádků? (ano) 2. Jak vypadá proměnná psaná v konvenčním stylu pascal? (JmenoPromenne) 3. Jakým způsobem vložíme do příkazu komentář? (/*komentář*/) 4. Pokud je v obecné syntaxi hranatá závorka: (Značí nepovinnou část příkazu) 94 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/2009

9 Distanční, internetová výuka, Portály a systém Oracle ilearning pro výuku.ii 5. Pokud je v obecné syntaxi kulatá (klasická) závorka: (Musí se vyskytnout v příkazu) Základy SQL 2 Create 1. Co je to integer? (Číselný datový typ) 2. Jaký je rozsah čísla typu integer? (od do ) 3. Co je specifikou datového typu float? (Pohyblivá desetinná čárka) 4. Kolik může mít cifer číslo typu real? (18) 5. Jaký datový typ můžeme použít pro řetězec? (Varchar) 6. Jakým příkazem vytvoříme tabulku Studenti? (CREATE TABLE Studenti) 7. Jak v příkazu vytvářejícím tabulku (CREATE) vytvoříme sloupec Jmeno typu Varchar? (Jmeno Varchar) 8. Co je to primární klíč? (Sloupec tabulky, v němž se hodnoty neopakují) 9. Co je to NULL? (Neznámá hodnota) 10. Jaký příkaz nám vytvoří náhled na tabulku? (CREATE VIEW) Základy SQL 3 Insert 1. Příkaz INSERT slouží k: (Vkládání dat do tabulky) 2. Správná obecná struktura příkazu INSERT je: (INSERT INTO JmenoTabulky VALUES (Hodnota1, Hodnota2...)) 3. Data v závorce za klíčovým slovem VALUES: (Musí být ve stejném pořadí jako jsou sloupce tabulky) 4. Pokud neznáme vkládanou hodnotu: (Vložíme slovo "NULL" (pokud to tabulka povoluje)) 5. Můžeme vložit hodnotu NULL do sloupce označeného jako primární klíč? (Nepravda) Základy SQL 4 Delete 1. Příkaz DELETE slouží ke: (Smazání záznamu) 2. Klíčové slovo WHERE nám určuje: (Podmínku v příkazu) 3. Jak smažeme všechny řádky tabulky, aby tabulka samotná zůstala zachována? (DELETE FROM JmenoTabulky) 4. Jaká je struktura příkazu DELETE? (DELETE FROM JmenoTabulky) 5. Můžeme příkazem DELETE smazat hodnoty NULL z tabulky? (Ano) Základy SQL 5 Drop 1. Příkaz DROP: (Smaže tabulku) 2. Jaká je struktura příkazu DROP? (DROP TABLE JmenoTabulky) Základy SQL 6 Update 1. Příkaz UPDATE slouží k: (Aktualizaci dat v tabulce) 2. Další klíčové slovo, které musí být v příkazu společně se slovem UPDATE je: (SET) 3. Jaká je struktura příkazu UPDATE? (UPDATE JmenoTabulky SET MěněnáData=NováData) SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/

10 P. Burian, P. Dvořák 4. Můžeme v příkazu pro aktualizaci dat v tabulce používat podmínku určenou klíčovým slovem WHERE? (Pravda) 5. Můžeme příkazem UPDATE změnit všem studentům fakultu na FCHI? (Pravda) Základy SQL 7 Select 1. Příkaz SELECT slouží k: (Vybírání dat z tabulky) 2. Co udělá příkaz SELECT * FROM Studenti? (Vybere všechny záznamy z tabulky Studenti) 3. K čemu slouží v příkazu SELECT klíčové slovo AS? (Ke změně zobrazení jména sloupce) 4. Které klíčové slovo uvozuje podmínku? (WHERE) 5. Který znak se nemůže použít při porovnávání záznamů v tabulce při vytváření podmínky? (*) 6. Co můžeme porovnávat v podmínkách? (Záznamy typu řetězec i číselné záznamy) 7. Co znamená klíčové slovo OR mezi jednotlivými podmínkami? (Sjednocení podmínek) 8. Pokud v příkazu SELECT mezi podmínky vložíme klíčové slovo AND, zobrazí se nám záznamy splňující: (Obě podmínky zároveň) 9. Klíčové slovo DISTINCT: (Nezobrazí duplicitní záznamy) 10. Která klíčová slova slouží pro seskupování záznamů? (GROUP BY) 11. Co je výstupem agregační funkce? (Číslo) 12. Která agregační funkce nám nejlépe poslouží při počítání záznamů? (COUNT) 13. Který příkaz nám seřadí záznamy? (ORDER BY) 14. Který parametr slouží pro seřazení sestupně? (DESC) 15. Co je to cizí klíč? (Sloupce, které logicky propojují tabulky) 16. Jaká je struktura spojování tabulek pomocí JOIN? (SELECT JmenoSloupce1, JmenoSloupce2... FROM JmenoTabulky1 JOIN JmenoTabulky2 ON JmenoTabulky1.Klic = JmenoTabulky2.Klic) 17. Jaká je struktura spojování tabulek pomocí WHERE? (SELECT JmenoSloupce1, JmenoSloupce2... FROM JmenoTabulky1, JmenoTabulky2 WHERE Tabulka1.Klic = Tabulka2.Klic) V práci [Navrátilová, 2008] byla vytvořena On-line příručka základních příkazů jazyka SQL pro práci s databázovými tabulkami. Cílem bylo vytvořit tuto příručku tak, aby byla snadno pochopitelná a použitelná i pro uživatele, kteří se s databázovým jazykem SQL předtím nikdy nesetkali a po jejím nastudování by měli být schopni vytvořit a spravovat jednoduché databáze a získávat z nich data. Samozřejmě, jazyk SQL má širší možnosti použití, než ty, které jsou popsané v této příručce, ale právě s ohledem na cílovou skupinu nebyly pokročilé příkazy v této fázi zařazeny. V současné době je příručka zveřejněna na adrese: v rámci intranetové sítě VŠCHT Praha. 96 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/2009

11 Distanční, internetová výuka, Portály a systém Oracle ilearning pro výuku.ii 2.2 On-line učební text základních příkazů jazyka PL/SQL XML a jejich příkladů pro práci s databázovými systémy vytvořený pomocí systému Oracle ilearning Tento kurz byl vytvořen v rámci bakalářské práce [Vejčíková, 2008] Stručně o jazyce PL/SQL a XML Jazyk PL/SQL je jedním z důležitých jazyků, ke kterým mají vývojáři při vývoji aplikací pro databázový server Oracle přístup. PL/SQL (Procedural Language for Structured Query Language) je mnoho let součástí systému Oracle. Poprvé se jazyk PL/SQL objevuje v databázovém serveru Oracle verze 6. Až od verze 7 bylo možné používat uložené procedura, balíčky (Packages) a aktivační procedury, které v předchozí verzi k dispozici nebyly. Verze 7 byla uvedena v roce Proč používat jazyk PL/SQL? - V jazyce PL/SQL je vytvořena sada aplikací od společnosti Oracle. Téměř veškerá data jsou v současné době zpracovávána právě v tomto jazyce. - V PL/SQL je vytvořen modul Workflow Engine, který zpracovává průběh operací databáze. - Pro správu databází v systému Oracle je v jazyce PL/SQL vytvořeno celé rozhraní (např. balíčky DBMS_STATS, UTL_OUTLN, atd.). - Použití jazyka PL/SQL je při práci rychlejší a efektivnější. - K použití jazyka PL/SQL postačí textový editor společně s nástrojem SQL*Plus. Základní příkazy jazyka PL/SQL Pro PL/SQL jsou důležité následující čtyři objekty: - Procedury. (Procedura je deklarována v deklarační části bloku). - Balíky - Packages. (Skupina anonymních PL/SQL objetů, procedur a funkcí zapouzdřených do jedné logické jednotky). - Funkce. (Jsou podobné uloženým procedurám, jen musí vrátit nějakou hodnotu.) - Spouštěče - Triggers. (Trigery se používají pro zajištění referenční integrity.) Základní struktura jazyka PL/SQL DECLARE Declare block BEGIN Body block EXCEPTION Exception block END; Deklarační blok (Declare block) obsahuje definice proměnných a kursorů. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/

12 P. Burian, P. Dvořák Tělo (Body block) obsahuje proveditelný kód, který můžeme rozdělit do vnořených podbloků. Blok výjimek (Exception block) je část programu, která řídí chybové stavy pro případ předdefinovaných výjimek. Povinné je pouze tělo programu, všechny ostatní části jsou volitelné. Použití PL/SQL je ve formě databázových triggerů uvnitř databáze. Celý kód jazyka PL/SQL je možné psát a spouštět v rámci nástroje SQL*Plus nebo nástroje SQL Developer. Pomocí jazyka PL/SQL se provádí příkazy: SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, COMMITT, ROLLBACK. Pomocí příkazů jazyka PL/SQL lze tvořit PROMĚNNÉ, používat přiřazovací příkazy, používat OPERÁTORY POROVNÁNÍ, používat logiku podmíněných příkazů typu: IF THEN ELSE, dále používat struktury pro opakující se příkazy typu FOR LOOP a WHILE LOOP. Používat příkaz skoku typu GOTO. V jazyce PL/SQL není dovoleno používat příkazy DDL (Data Definition Language). Jazyk XML Jazyk XML neboli extensible Markup Language, je programovací jazyk, který oceníme při práci se strukturovanými daty. Spolupráce tohoto jazyka s formáty HTML, dokumenty MS Word či Excel, nebo formátem typu PDF a mnohými jinými, dělá z tohoto nástroje všestranného pomocníka při práci s daty. Z uvedeného vyplývá, že k práci s ním není třeba žádné specielní programové vybavení. Nyní si uvedeme rozdíl mezi jazykem HTML (Hyper Text Markup Language) a jazykem XML. Rozdíl je v tom, že jazyk HTML má již nadefinovanou celou sadu značek. Tyto značky mají různý význam. Definují také způsob interpretace dat. Zato XML sady nemá. Ty si uživatel vytváří sám. Pro definování vzhledu je tedy nutné používat jazyky pro určení stylů např. CSS (Cascading Style Sheets) nebo XSL (extensible Stylesheet Language) a jiné. CSS vyvinulo konsorcium World Wide Web Consortium známé také pod zkratkou W3C. CSS umožňuje velkou přístupnost vytvořeného webu. XSL je stylový jazyk určený pro převod XML dokumentů na dokumenty jiné, nebo na jiný XML dokument. XML dokumenty XML dokumenty tvoříme proto, že se HTML nehodí pro nadefinování mnoha typů dokumentů. Jsou to například: - Dokumenty určené pro uspořádání ve stromové struktuře. - Dokumenty postrádající typické části dokumentu. - HTML nemá elementy pro práci s databází. XML má přesně danou syntaxi. Všechny elementy musí mít počáteční a ukončovací značku, což u HTML není nutné. Přesně daná syntaxe jazyka XML zaručuje, že XML dokument má určitou předvídatelnou formu a tedy, že to ulehčuje tvorbu programového vybavení pro zpracování. V databázích se jazyk XML používá pro označení jednotlivých polí uvnitř záznamu z databáze. Tímto zobrazením zajistíme, že se data budou moci zobrazovat různým způsobem, řadit se, třídit se, filtrovat se, atd. 98 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/2009

13 Distanční, internetová výuka, Portály a systém Oracle ilearning pro výuku.ii Každý dokument XML se skládá ze dvou základních částí: Prolog a Kořenový element. Prolog obsahuje deklaraci XML. Deklarace udává typ dokumentu a použitou verzi XML. Další částí v prologu je prázdný řádek. Po prázdném řádku následuje komentář. Z výše uvedeného zápisu je jasné, že zápis prologu je následující: <? xml version= 1.0?> <!- - File Name: Seznam.xml - - > Dále může prolog obsahovat deklaraci DTD (Document Type Declaration). DTD definuje strukturu, obsah a typ dokumentu. V prologu také můžeme nalézt instrukce obsahující informace, které procesor XML předává aplikaci. Tyto části jsou nepovinné. V kořenovém elementu jsou umístěny všechny ostatní elementy. Element se skládá z počáteční značky, z obsahu elementu a z ukončovací značky. Obsahem elementu mohou být znaková data a další elementy či jejich kombinace. Při vytváření XML dokumentů je nutné zcela definovat obsah a strukturu dokumentu buď v DTD nebo v XML schematu. Až poté lze tvořit dokument XML, přičemž se dodržují všechny specifikace v DTD (DTD definuje obsah a strukturu XML dokumentu a zbývající části mají formát obsahu a struktury v souladu s deklarací typu dokumentu.) nebo XML schematu. Tímto zajistíme, že dokument, který jsme vytvořili, odpovídá specifické struktuře nebo sadě standardů DTD nebo XML schematu. Pokud se stane, že nějaká část v dokumentu neodpovídá specifikaci buď v DTD nebo v XML schematu, tak procesor zobrazí chybovou hlášku Výukové materiály, lekce jazyka PL/SQL a XML Lekce PL/SQL XML V rámci práce [Vejčiková, 2008] byly vytvořeny záladní lekce distanční internetové výuky pomocí systému Oracle ilearning pro výuku příkazů jazyka PL/SQL a XML. Možnosti prohlížení Do systému Oracle ilearning je možné vkládat dokumenty vytvořené pomocí prostředků, nástrojů: Microsoft Word, PowerPoint, FrontPage, pomocí nástroje Acrobat Reader, pomocí formátů.tif,.gif,.jpeg. Dále pomocí zvukových záznamů, pomocí videozáznamů, pomocí multimediálních záznamů. Systém Oracle ilearning je plně vybaven Nápovědou, proto případné dotazy budou uživateli dle možnosti zodpovězeny. Na základě výše uvedených informací bylo vytvořeno několik učebních kurzů pro Internetovou výuku v rámci systému Oracle ilearning. Vytvořené učební texty byly převedeny do požadovaného formátu a přípraveny pro zveřejnění v systému Oracle ilearning. Pro větší přehled v kurzech a lekcích je nutné před zveřejněním zajistit funkční a přehlednou strukturu ukládaných dat Vytváření kurzu Kurz vytváříme v několika krocích, které stručně uvedeme. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/

14 P. Burian, P. Dvořák Přihlášení Nejdříve je nutné přihlásit se do systému jako administrátor a přepnout se do funkce administrátora (viz Obr. 2.5.). Administrace Obr Administrátorská ikona. Poté už se v levém menu klikne na hlavní složku, pod kterou chce uživatel založit svou strukturu složek, obsahů, testů, kopií a odkazů. Obr Oblast ikon pro tvorbu struktury. Samotná složka se vytvoří kliknutím na ikonu vlevo v červeném obdélníku na obr Poté se pod námi zvolenou složkou objeví volné okno, kam se vypíše požadovaný název složky. Po zápisu názvu se klikneme na nápis Hotovo a náš záznam se uloží. Takto se tvoří složky a stejným způsobem i složky ve složce. Tvorba kurzu Tvorba kurzu probíhá velmi podobně jako tvorba složky ve struktuře pouze s tím rozdílem, že klikneme na druhou ikonu s názvem Nový obsah. Opět se vyplní námi požadovaný název kurzu a klikne na nápis Hotovo. Pokud klikneme na námi vytvořenou složku, tak v pravé části pracovní plochy se zobrazí možnosti pro editaci složky ve struktuře. V tomto okně se pohybujeme pomocí nabídek menu umístěných nahoře (Vlastnosti, Povolení, aj.), (viz obr. 2.7.). Obr Prostředí Vlastnosti složky. V první části Vlastnosti je v nabídce editace názvu složky, zrušení složky a import, export a zavedení souborů. V další nabídce menu Povolení administrátor nastavuje 100 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/2009

15 Distanční, internetová výuka, Portály a systém Oracle ilearning pro výuku.ii práva, která bude mít daná složka, která je právě označená v levém menu (kdo bude mít právo čtení, zápisu, mazání). Po přepnutí do této sekce se stiskne tlačítko Udělit povolení a poté se nastavují kritéria jednotlivým uživatelům. Následuje záložka Události. Na obr je vidět, jaké v této sekci nalezneme možnosti. Odkaz Studijní předměty umožňuje provádět správu předmětů, které jsou ve složce umístěny. Tímto se docílí toho, že studenti budou moci své předměty snáze najít. Odkaz Výukové cykly, umožňuje správu Výukových cyklů. Stejně tak je tomu i v ostatních případech. Nabídka menu Banka testů obsahuje obsah všech testů, které daná složka obsahuje. V této sekci můžeme zadané testy editovat, mazat a upravovat. Veškerá editace probíhá pomocí grafických prvků (Toto bude uvedeno dále.). Obr Možnosti záložky Události. Ikony pro úpravu, editaci složky jsou na obr Obr Ikony pro úpravu vlastností složky. Pokud vytvoříme kurz, a tedy položku Nový obsah (modrá knížka na horní liště viz obr. 2.6.), je nabídka menu Vlastnosti poněkud rozdílná od nabídky menu Vlastnosti uvedené výše. Jak je z ukázky na obr. 2.9 zřejmé, tak se menu rozrostlo o některá tlačítka pro editaci obsahu. Povinné části Jako první se vyplňuje část Obecné. Jak je vidět na Obr tak pole Identifikátor má u sebe přiřazenu též hvězdičku, ovšem v tomto případě dochází k vyplnění automaticky. Program si sám hlídá, aby každá složka, kurz i test měli své unikátní označení. Dále je nutné vyplnit položky Nadpis, Typ sledování, Typ obsahu a Jazyk. Podle toho jaký jazyk uživatel nastaví, tak podle toho bude test generován. Abychom nadefinovali, že Nový obsah bude skutečně kurz, tak v poli Typ obsahu vybereme možnost Course. Další povinnou částí, kterou je nutné vyplnit je část s názvem Umístění obsahu. V této sekci je nutné vyplnit URL adresu (Server obsahu Content Server), Adresář a Úvodní soubor. Ostatní pole i ve zbylých částech záložky Vlastnosti není nutné vyplňovat. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/

16 P. Burian, P. Dvořák Obr Rozlišení polí povinných částí. Obr Umístění obsahu. Po vyplněných povinných (případně i nepovinných) polí se stiskne tlačítko Aktualizovat a zadaná data se uloží do systému. Systém pozná, pokud nebylo 102 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/2009

17 Distanční, internetová výuka, Portály a systém Oracle ilearning pro výuku.ii vyplněno nějaké pole a uživatele na tuto skutečnost upozorní, jak je vidět na obr Pokud je vše v pořádku, tak to systém opět uživateli oznámí. Obr Hlášky při stisknutí tlačítka Aktualizovat. Kapitoly kurzu Stejným postupem vytváříme i jednotlivé kapitoly kurzu. Vždy tlačítkem Nový obsah, zadáním námi požadovaného jména do pole a stisknutím tlačítka Hotovo. V pravém poli zůstává stejná nabídka menu. Rozdíl je v obsahu nabídka menu Vlastnosti. V záložce Vlastnosti jsou opět modré hvězdičky pro určení povinně vyplnitelných v polích. Stejná je i vlastnost pole Identifikátor, které se vyplní automaticky. Tak kde je ten rozdíl? Rozdíl je v poli Typ obsahu. Zde již není na výběr z položek Course nebo Curriculum. Místo toho se tam objevily položky Topic group a Topic. Označení Topic group zařídí, že se kapitola může ještě dělit na podkapitoly. V případě, že vybereme možnost Topic, tak se již daná kapitola dále nedělí. Obr Základní hlavička tvorby kurzu. V části Umístění obsahu musíme zadat umístění souboru, nebo jeho adresu, aby bylo jasné, kde se obsah nachází. V dalším kroku se stiskne tlačítko Aktualizovat a kurz je vytvořen. Stejně se postupuje i při tvorbě dalších kurzů. Zveřejnění Po vytvoření požadovaných kurzů a kapitol se vrátíme na kořenovou složku vytvořené struktury a stlačíme tlačítko Zveřejnit. Aby mohla veřejnost přistupovat k vytvořenému kurzu, je ještě nutné stisknout tlačítko Nabídnout. Nabídnutí kurzu zjistíme i podle písma jakým je název kurzu napsán ve struktuře vlevo. Typ písma kurzíva označuje materiály, které doposud zveřejněny nebyly. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/

18 P. Burian, P. Dvořák Pokud klikneme na hlavní větev daného kurzu, tak se nám v levé části pracovní plochy zobrazí lišta s možnostmi. Mimo jiné se na ní nachází nabídka menu Povolení, ve které se nastavují práva uživatelů. Na obr je příklad nastavení práv. Musí se zadat skupina uživatelů nebo jednotlivec, kteří budou mít oprávnění pro četbu, či zápis, nebo mazání. Obr Nastavení práv. Po nastavení práv k jednotlivým uživatelům se nám objeví tabulka, dle obr , ve které budou uvedená oprávnění a kdo toto právo smí využívat. Další informace jsou uvedeny např. v nápovědě Tvorba testů a tvorba Banky otázek Kontrolní, testovací otázky V rámci systému Oracle ilearning byla vytvořena databáze kontrolních otázek. Tyto kontrolní otázky procvičují navržené základní lekce internetové výuky příkazů jazyka PL/SQL - XML. Stručný popis byl uveden výše. V tomto případě je nejdříve nutné vytvořit nebo vybrat složku, kde budou připraveny okruhy testovacích otázek. V přiložené struktuře na obr je patrné, na jaké úrovni je nutné složku vytvořit. V této složce postupně tvoříme jednotlivé banky otázek. Obr Umístění banky otázek. Po kliknutí na složku Otázky, se vlevo objeví již známé záložky. V záložce Banka testů nalezneme všechny vytvořené testy. Každý test uložený v tabulce má svůj řádek. V tabulce je uveden název testu, zda je daný test zveřejněn a datum jeho vytvoření. Dále jsou v tabulce tři grafické prvky, které zpříjemňují práci s testy. 104 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/2009

19 Distanční, internetová výuka, Portály a systém Oracle ilearning pro výuku.ii Obr Seznam vytvořených bank otázek. V tabulce jsou uvedeny všechny testy. Je zřejmé, tak testy musí obsahovat i nějaké otázky. V tomto případě je zadávání otázek do testu velice snadné a intuitivní. Možnosti odpovědí Nejprve si při zadávání testovacích položek, dle možnosti můžeme vybrat, jakým stylem chceme, aby student odpověděl. Na výběr jsou následující možnosti: - Vyplnit (textová odpověď viz obr ) výsledkem je otázka, na kterou musí student odpovědět správně pouze jednu (nebo více) správnou odpověď, v tomto případě je odpověď pouze jedna a je uvedena pod polem. Obr Textová odpověď typu Vyplnit. - Vyplnit (číselná odpověď) číselná alternativa výše uvedené odpovědi. - Pravda nebo nepravda (viz obr ) zadá se jisté tvrzení a student musí odhadnout, zda toto tvrzení je pravdivé či nepravdivé, správná odpověď je uvedena pod tvrzením a je označena symbolem (*). - Více možností (jedna správná odpověď viz obr ) na zadanou otázku si student musí vybrat odpověď z nabídky, z uvedených odpovědí je vždy jen jedna správná. - Více možností (více správných odpovědí viz obr ) na zadanou otázku student musí vyznačit všechny správné odpovědi, které přísluší dané otázce. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/

20 P. Burian, P. Dvořák - Obr Odpověď typu Pravda nebo Nepravda. Obr Odpověď typu Více možností (jedna správná odpověď). Obr Odpověď typu Více možností (více správných odpovědí). Jak je patrné na obr. 2.21, je možné využít možnost vložení i vlastních komentářů ke každé odpovědi. Námi zobrazený komentář se objeví při vybrání odpovědi, ke které je komentář přidán. 106 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/2009

21 Distanční, internetová výuka, Portály a systém Oracle ilearning pro výuku.ii Zveřejnění Obr Odpovědi s komentáři. Když již máme všechny požadované otázky zadané a uložené, klikneme na záložku Banka testů a zobrazí se seznam všech vytvořených testů. Poté zvolíme možnost Zveřejnit a tím již bude test připraven pro další použití. Kliknutím na položku Vytvořit Rychlý test se přesuneme na stránku, kde zadáme námi požadovaný název testu. Poté se u pole Umístění klikne na symbol baterky a tím se přejde na okno, kde vybereme cestu pro uložení testu. Tím je test hotov. Výsledky V této chvíli je možné se podívat na výslednou strukturu vytvořených složek, testů a kurzů. Všechny vytvořené složky, kurzy, lekce a testy jsou umístěny v logické struktuře dle tématu vypracování. Všechny dokumenty, které jsou nabídnuty veřejnosti, jsou označeny symbolem brýlí, jak je vidět na obr Byly představeny základní příkazy jazyka PL/SQL, struktury XML Schéma a dokumenty typu XML DTD. Stručně a názorně byly popsány důležité příkazy systému LMS (Learning Management System) Oracle ilearning. Struktura výukových textů v prostředí Oracle ilearning je plně připravena na on-line výuku. Práce s prostředím Oracle ilearning je vcelku intuitivní a student se v něm může orientovat poměrně snadno a rychle. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/

22 P. Burian, P. Dvořák Obr Výsledná struktura seznamu všech vytvořených testů. 108 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/2009