Distanční, internetová výuka, Portály a systém Oracle ilearning pro výuku informačních systémů a technologie na univerzitě i v podniku II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Distanční, internetová výuka, Portály a systém Oracle ilearning pro výuku informačních systémů a technologie na univerzitě i v podniku II"

Transkript

1 Distanční, internetová výuka, Portály a systém Oracle ilearning pro výuku informačních systémů a technologie na univerzitě i v podniku II P. Burian, P. Dvořák Ústav počítačové a řídicí techniky Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Abstrakt: On-line učební texty základních příkazů jazyků SQL, PL/SQL, XML a jejich příkladů pro práci s databázovými systémy vytvořený pomocí systému Oracle ilearning. Výukové kurzy v rámci portálu Oracle AS Portal 10g a internetového portálu Oracle APEX (Application Express): Databáze pojmů Servisně orientované architektury SOA jako pedagogický výukový kurz.. Modelová případová studie (Case Study): Oracle AS Portal 10g pro vybrané moduly podnikového ERP systému v síti Internet. Pro pedagogické účely byl vytvořen internetový portál Oracle APEX: Porovnání základních vlastností databázových serverů: Oracle, Microsoft SQL Server, IBM DB2, Sybase, aj. a internetový portál Oracle APEX týkající se objektově orientovaných technologií. Klíčová slova: distanční výuka, E-Learning, Oracle ilearning, výuka po síti Internet, databázové servery, jazyk SQL, PL/SQL, jazyk XML, SOA (Servisně orientovaná architektura), systém typu ERP (Enterprise Resource Planning), Portály. Abstracts: On-line teaching texts of the SQL, PL/SQL, XML language basic commands and their examples for working with databases systems creating with the Oracle ilearning system. Teaching courses in frame of Oracle AS Portal 10g and Oracle APEX (Application Express) Internet portals: The Service Oriented Architecture SOA notion database as the pedagogical teaching course. Case Study modelling: the Oracle AS Portal 10g for selected ERP system modules in Internet. For pedagogical purposes was created Oracle APEX Internet Portal concerning The Basic database servers qualities comparsion: Oracle, Microsoft SQL Server, IBM DB2, Sybase, and others and was created Oracle APEX Internet Portal concerning object oriented technology. Key words: Internet teaching, E-Learning, Oracle ilearning, database servers, SQL, PL/SQL, XML languages, SOA (Service Oriented Architecture), ERP (Enterprise Resource Planning) systems, Portals. 1. Učební texty, učební kurzy distanční, internetové výuky z oblasti informačních systémů a technologie pro univerzitu i podnik Tento článek navazuje na stejnojmenný článek (na konci je však označený II ), který byl publikovaný v předchozím čísle časopisu Systémová Integrace V odstavcích 2. a 3. jsou popisovány učební texty, učební kurzy vytvořené v rámci aplikace Oracle Portal a systému Oracle ilearning. Ty byly podrobněji popsány v části označené I. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/

2 P. Burian, P. Dvořák Jedná se zejména o učební texty, učební kurzy základních příkazů jazyka SQL, PL/SQL, XML a jejich příkladů pro práci s databázovými systémy. Dále se jedná o učební texty, učební kurzy: Návod a příklady práce se systémem Oracle AS Portal 10g pomocí prostředků tohoto portálu v intranetové síti VŠCHT Praha, Databázi pojmů Servisně orientované architektury SOA, Modelovou případovou studii (Case Study): Oracle AS Portal 10g pro vybrané moduly podnikového ERP systému v síti Internet. Aplikace, výukové kurzy v rámci internetového Portálu Oracle APEX (Application Express) se týkají Porovnání základních vlastností databázových serverů: Oracle, Microsoft SQL Server, IBM DB2, Sybase, aj. ve formě databázové tabulky, tabulek a Vytvoření internetového Portálu Oracle APEX pro podporu výuky objektově orientovaných technologií. 2. Učební texty, kurzy základních příkazů jazyka SQL, PL/SQL, XML a příklady kurzů společnosti GOPAS a.s. 2.1 On-line učební text základních příkazů jazyka SQL a jejich příkladů pro práci s databázovými systémy vytvořený pomocí systému Oracle ilearning Tyto kurzy byly vytvořeny v rámci bakalářských prací: [Navrátilová, 2008], [Černohorský, 2009] Stručně o jazyce SQL Ted Codd, pracovník společnosti IBM a absolvent Oxfordské university, přišel v jisté době s novinkou použít základní matematické a relační operace pro práci s daty. Jeho návrh počítal s využitím jednoduchých příkazů převzatých z anglického jazyka dal tedy základ jazyku SQL tak, jak ho známe dnes. Začalo se pracovat s množinami dat místo manipulace jen s jedním záznamem a Codd v roce 1970 publikoval svoji práci A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks, návrh na implementaci nového datového modelu, dnes nazvaného relační. Relační model se zakládá na použití pouze základních operací (kartézský součin, sjednocení, rozdíl, projekce, selekce a spojení) každá další operace se již dokáže vytvořit z výše jmenovaných. V současné době se používá standard SQL3 (SQL-99). Problémem však zůstává odlišná implementace v různých databázových prostředích. Standardní jazyk SQL (Structured Query Language) totiž nepodporuje některé možnosti, které si implementují jednotliví výrobci programového vybavení, ti si navíc často ponechali některé odlišnosti kvůli zpětné kompatibilitě svých produktů. Přenositelnost programů v jednotlivých prostředích je proto pouze omezená. V současnosti jsou využívány i další odnože základní verze jazyka SQL. Složitější, ale zato komplexnější verzí je PL/SQL (Procedural Language/...), nadstavba jazyka SQL umožňující použití procedur a funkcí, programových balíků, spouštěčů (triggers) a vlastních datových typů. Jedná se tedy ještě o mnohem mocnější nástroj než samotný jazyk SQL. Kurzu týkajícího se jazyka PL/SQL se věnuje odst SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/2009

3 Distanční, internetová výuka, Portály a systém Oracle ilearning pro výuku.ii Dalším využitím je pak SQLJ SQL-Java. V dnešním velkém rozvoji jazyka Java a dalších programovacích jazyků vzniká tlak na co největší zjednodušování práce s jazyky, rychlejší práci při odlaďování, přehlednost. Proto je vhodnější příkazy jazyka SQL a Java implementovat do jednoho nástroje. Více informací například na Podobnou funkci má SQL/XML propojuje práci s databázemi a webovými aplikacemi. Standard SQL/XML vznikl v roce Dalším standardem je XQUERRY. Programátorům v SQL dává mocný nástroj pro práci s funkcemi pro publikování a přitom není těžké se jej naučit, neboť funkcí přidaných do SQL z XML je minimum. Pro další studium doporučujeme například internetovou adresu [Šimůnek, 2008], [Ullman, 2008], [Wikipedia, 2008] Výukové materiály Základy SQL 1 - Úvod Programovací jazyk SQL (Structured Query Language) je dnes asi nejběžnější metodou pro práci s databázemi vytváření tabulek, jejich úprava a především následné vyhledávání v nich je v rámci jazyka SQL relativně jednoduchá. Jazyk samotný pak není složitý, jeho syntaxe je intuitivní. Vychází z anglického jazyka a jednotlivé příkazy jsou často jednoduché anglické věty. Zde nalezneme příručku základních příkazů. V každé kapitole najdeme kromě vlastního učebního textu také kompletní syntaxi probíraných příkazů. Ta je určena především pokročilejším uživatelům a nebo pro vlastní studium, pokud budeme chtít v práci s jazykem SQL pokračovat i nad rámec tohoto učebního textu. Za syntaxí jsou také stručné vysvětlivky, co která část celého příkazu znamená v zjednodušené podobě. V těchto pasážích o vlastní syntaxi se kromě vlastního složení příkazu využívají některé znaky. Hranatá závorka znamená nepovinnou část příkazu. Kulaté závorky se v příkazu vyskytují reálně, tedy i ve vlastním příkazu potom musí být, stejně jako čárky a mezery oddělující jednotlivé pasáže příkazu. Složené závorky ukazují celky, ve kterých se příkazy vyskytují, abychom se v celém příkazu lépe vyznali. Tři tečky znamenají možné pokračování (stejně jako v obecném jazyce). Veškerá zde použitá základní syntaxe je syntaxe používaná v dokumentaci spol. Oracle. Může se tedy stát, že práce ve vývojovém nástroji jiné společnosti v rámci zde uváděné syntaxe nebude zcela funkční. V průběhu učebního textu budou základní rozdíly zmiňovány. Při psaní příkazů oddělujeme jednotlivá slova mezerami. Pokud je příkaz delší, je možné a často vhodné rodělit je na více řádků zlepší se tak přehlednost. Jako každý programovací jazyk i jazyk SQL používá takzvaná klíčová slova. Ta budou v tomto učebním textu psána velkým písmem. Pro jména proměnných bude použit konvenční styl jazyka Pascal všechna slova názvu budou začínat velkým písmenem, tedy například JmenoTabulky a podobně. Tento styl je v tomto textu obecně doporučován. Komentář do programu vložíme pomocí speciálních závorek /* a */, mezi ně vkládáme vysvětlení, co znamená předcházející příkaz. Například: CREATE TABLE Tab1 /*Vytvori tabulku Tab1*/ SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/

4 P. Burian, P. Dvořák O nástroji SQL Developer V rámci učebního textu budeme pracovat ve vývojovém prostředí nástroje SQL Developer od společnosti Oracle. Jedná se o nástroj umožňující vytváření jednotlivých databázových objektů (tabulek, pohledů a dalších), jejich prohlížení a samozřejmě vykonávání všech SQL příkazů. Funguje pod operačními systémy Windows, Linux i Mac OSX a je jej možné stáhnout z oficiálních webových stránek společnosti Oracle (http://www.oracle.com). Může být připojen k jakémukoliv databázovému serveru Oracle verze a vyšší, ale i k dalším databázím, databázovým srverům (MySQL, SQL Server, MS Access a další). SQL Developer umožňuje vytvářet a pracovat s tabulkami bez nutnosti samotné znalosti jazyka SQL. Tabulku si můžeme například vytvořit pomocí intuitivního nástroje, průvodce typu wizard a potom si zobrazit SQL příkaz, kterým bychom takovou tabulku vytvořili bez pomocníka. SQL Developer nám samozřejmě v případě nefunkčního příkazu vyhodnotí chybovou hlášku. Nástroj SQL Developer nepotřebuje žádnou instalaci, stačí jej stáhnout a umístit na pevný disk. Spustíme jej poté pomocí ikony sqldeveloper.exe. Obr Vytváření nové tabulky. Novou databázovou tabulku vytvoříme buď pomocí SQL příkazu a nebo s pomocníkem (wizard). Toho vyvoláme, pokud pravým tlačítkem klikneme v levém sloupci na Tables. Potom můžeme definovat sloupce a jejich datové typy, rozsahy a podmínky. K tomu je však alespoň základní znalost jazyka SQL nutná. Tabulku samozřejmě musíme naplnit daty. Opět nám může pomoci wizard. Pozor, pokud chceme, aby se data opravdu uložila, musíme dát po vytvoření nového řádku Apply. Ostatní práce s tabulkami už je jednodušší pomocí příkazů SQL a hlavně cílem tohoto kurzu je naučit studenty pracovat s jazykem SQL, proto ostatní činnosti již nejsou s pomocí nástroje SQL Developer popsány. 90 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/2009

5 Distanční, internetová výuka, Portály a systém Oracle ilearning pro výuku.ii Obr Definování sloupců tabulky Obr Vkládání dat Základy SQL 2 - CREATE Syntaxe CREATE TABLE [user.] table ( { column1 datatype [DEFAULT expn] [column_constraint] table_constrain } [, { column1 datatype [DEFAULT expn] [CLUSER cluster (column1 [,column2]...) ] [PCTFREE n] [PCTUSED n] [INITRANS n] [MAXTRANS n] [STORAGE n] [TABLESPACE tablespace] [ ENABLE DISABLE] [ AS query] SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/

6 P. Burian, P. Dvořák Proměnné: User. název schématu, ve kterém byla tabulka vytvořena. Table jméno tabulky, která má být vytvořena. Column1, column2 jméno sloupce. column_constraint, table_constraint omezení sloupce nebo tabulky. Expn původní (defaultní) hodnoty, které budou použity v případě, že daná pole nebudou vyplněna pomocí příkazu INSERT. Datatype datový typ daného sloupce. Klíčová slova: DEFAULT definuje výchozí nastavení. PCTFREE, PCTUSED, INITRANS, MAXTRANS, STORAGE, TABLESPACE, CLUSTER parametry pro ukládání tabulky. AS query subquery pro podmínku. Rozdíly v syntaxi: MS SQL Server umožňuje použití přechodných tabulek, vlastní syntaxe je jinak prakticky stejná. Pokud chceme založit novou tabulku, musíme si nejprve řádně rozmyslet její strukturu. Kolik bude mít sloupců? Jak se budou jednotlivé sloupce jmenovat a co budou obsahovat? Jména sloupců volíme spíše kratší, ale dostatečně výstižné a bez interpunkce. Chceme-li použít víceslovné názvy, hodí se mezi ně vkládat podtržítko a nebo je odlišit velkými písmeny. Klasická jména sloupců jsou například ID, Jmeno, RodneCislo, nebo Rodne_Cislo. Čím budeme pak jednotlivé sloupce plnit? Nejčastěji čísly (ID, rodné číslo, plat) a textovými řetězci (jméno, adresa). Aby program věděl, do kterého sloupce bude co patřit, musíme při vytváření tabulky, respektive jednotlivých sloupců, zadat i datové typy, které budeme v daném sloupci používat. Klíčová slova: REPLACE pohledem nahradíme pohled stejného jména. FORCE subquery nemusí existovat. NO FORCE standardní (default) nastavení. WITH CHEC - Základy SQL 3 - INSERT Syntaxe INSERT INTO {table (sub_query)} [(column_1[, column_2,...column_n)] {VALUES sub_query); Proměnné: Table jméno tabulky, do které vkládáme data. 92 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/2009

7 Distanční, internetová výuka, Portály a systém Oracle ilearning pro výuku.ii Column_1, column_2,...column_n jména sloupců, do kterých nová data vkládáme. Sql_expression_1, sql_expression_2,...,sql_expression_n SQL výrazy. Rozdíly v syntaxi: MS SQL Server podporuje použití aliasů s klíčovým slovem AS, lze vkládat i hodnoty typu NULL nebo standardní (default) hodnoty, Oracle syntaxe nemusí mít v příkazu klíčové slovo VALUES. Dále jsou v [Navrátilová, 2008] v obdobné struktuře uvedeny Základy SQL 4 DELETE, Základy SQL 5 DROP, Základy SQL 6 UPDATE. Základy SQL 7 - SELECT Syntaxe SELECT [DISTINCT ALL] {* column1[, column2]...} FROM {table_1 (subquery)} [alias] [, {table_2 (subquery)} [alias]]... [WHERE condition] [CONNECT BY condition [START WITH condition] [GROUP BY expn] [HAVING expn] [{ UNION [ALL] INTERSECT MINUS } SELECT... ] [ ORDER BY [expn ] [ ASC DESC] [ FOR UPDATE [OF [user.]table view] column ] [NOWAIT] Proměnné: Column1, column2 jména sloupců, se kterými pracujeme. Table_1, table_2 jména tabulek, se kterými pracujeme. Subquery vložený výraz typu SELECT. Alias zkrácené jméno tabulky nebo reference (odkazu). Klíčová slova: WHERE condition podmínka pro výběr DISTINCT omezení duplicity záznamů, ALL vše FROM ze které tabulky CONNECT BY condition propojení pomocí podmínky START WITH začít s podmínkou GROUP BY expn seskupit podle HAVING expn omezení podmínkou UNION propojení více příkazů dohromady INTERSECT příkaz pro průnik příkazů MINUS příkaz pro rozdíl příkazů ORDER BY expn seřazení podle vhodné vlastnosti, ASC vzestupně, DESC sestupně FOR UPDATE OF jako aktualizace SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/

8 P. Burian, P. Dvořák NOWAIT pokud je uzamčeno, nečeká se na uvolnění Rozdíly v syntaxi: SQL server nepodporuje použití klíčového slova DISTINCTROW, Příkaz SELECT je asi nejpoužívanějším příkazem jazyka SQL a slouží k vybírání a zobrazování určitých dat z tabulky. Jeho syntaxe je poměrně složitá, my si zde uvedeme jen její nejdůležitější součásti. Nejjednodušší forma příkazu SELECT vybírá (zobrazuje) celou tabulku a její podoba vypadá takto: SELECT * FROM JmenoTabulky Obr Zobrazení celé tabulky. Dále je v kurzu probíráno spojování tabulek pomocí primárních a sekundárních klíčů Zkušební testy Vytváření testů Při vytváření otázek jsou dodržována následujících kritérií: - Otázky by neměly být příliž těžké. Složité otázky (a jejich následné špatné hodnocení) studenty odrazuje od dalšího studia. - Otázky by měly vyzkoušet všechna probíraná témata. - Otázky by neměly zkoušet z přesné syntaxe nebo detailů práce s jazykem studenti si nemusí všechno pamatovat, mohou se k učebnímu textu kdykoliv vrátit a zkontrolovat si syntaxi měly by zkoušet spíše teoretické znalosti nutné k pochopení práce s jazykem SQL. Otázky jsou vytvářeny většinou jako výběr z více možností, kde byla jedna správná: Všeobecně je tato testová forma pro studenty příjemnější, nemusejí strávit spoustu času vymýšlením odpovědí. Zároveň tato podoba umožňuje snadné hodnocení výsledků a jejich okamžité zobrazení student si tedy ihned může zkontrolovat, jak v právě provedeném testu dopadl. Testové otázky Základy SQL 1 Úvod 1. Můžeme příkazy v jazyce SQL rozdělit na více řádků? (ano) 2. Jak vypadá proměnná psaná v konvenčním stylu pascal? (JmenoPromenne) 3. Jakým způsobem vložíme do příkazu komentář? (/*komentář*/) 4. Pokud je v obecné syntaxi hranatá závorka: (Značí nepovinnou část příkazu) 94 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/2009

9 Distanční, internetová výuka, Portály a systém Oracle ilearning pro výuku.ii 5. Pokud je v obecné syntaxi kulatá (klasická) závorka: (Musí se vyskytnout v příkazu) Základy SQL 2 Create 1. Co je to integer? (Číselný datový typ) 2. Jaký je rozsah čísla typu integer? (od do ) 3. Co je specifikou datového typu float? (Pohyblivá desetinná čárka) 4. Kolik může mít cifer číslo typu real? (18) 5. Jaký datový typ můžeme použít pro řetězec? (Varchar) 6. Jakým příkazem vytvoříme tabulku Studenti? (CREATE TABLE Studenti) 7. Jak v příkazu vytvářejícím tabulku (CREATE) vytvoříme sloupec Jmeno typu Varchar? (Jmeno Varchar) 8. Co je to primární klíč? (Sloupec tabulky, v němž se hodnoty neopakují) 9. Co je to NULL? (Neznámá hodnota) 10. Jaký příkaz nám vytvoří náhled na tabulku? (CREATE VIEW) Základy SQL 3 Insert 1. Příkaz INSERT slouží k: (Vkládání dat do tabulky) 2. Správná obecná struktura příkazu INSERT je: (INSERT INTO JmenoTabulky VALUES (Hodnota1, Hodnota2...)) 3. Data v závorce za klíčovým slovem VALUES: (Musí být ve stejném pořadí jako jsou sloupce tabulky) 4. Pokud neznáme vkládanou hodnotu: (Vložíme slovo "NULL" (pokud to tabulka povoluje)) 5. Můžeme vložit hodnotu NULL do sloupce označeného jako primární klíč? (Nepravda) Základy SQL 4 Delete 1. Příkaz DELETE slouží ke: (Smazání záznamu) 2. Klíčové slovo WHERE nám určuje: (Podmínku v příkazu) 3. Jak smažeme všechny řádky tabulky, aby tabulka samotná zůstala zachována? (DELETE FROM JmenoTabulky) 4. Jaká je struktura příkazu DELETE? (DELETE FROM JmenoTabulky) 5. Můžeme příkazem DELETE smazat hodnoty NULL z tabulky? (Ano) Základy SQL 5 Drop 1. Příkaz DROP: (Smaže tabulku) 2. Jaká je struktura příkazu DROP? (DROP TABLE JmenoTabulky) Základy SQL 6 Update 1. Příkaz UPDATE slouží k: (Aktualizaci dat v tabulce) 2. Další klíčové slovo, které musí být v příkazu společně se slovem UPDATE je: (SET) 3. Jaká je struktura příkazu UPDATE? (UPDATE JmenoTabulky SET MěněnáData=NováData) SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/

10 P. Burian, P. Dvořák 4. Můžeme v příkazu pro aktualizaci dat v tabulce používat podmínku určenou klíčovým slovem WHERE? (Pravda) 5. Můžeme příkazem UPDATE změnit všem studentům fakultu na FCHI? (Pravda) Základy SQL 7 Select 1. Příkaz SELECT slouží k: (Vybírání dat z tabulky) 2. Co udělá příkaz SELECT * FROM Studenti? (Vybere všechny záznamy z tabulky Studenti) 3. K čemu slouží v příkazu SELECT klíčové slovo AS? (Ke změně zobrazení jména sloupce) 4. Které klíčové slovo uvozuje podmínku? (WHERE) 5. Který znak se nemůže použít při porovnávání záznamů v tabulce při vytváření podmínky? (*) 6. Co můžeme porovnávat v podmínkách? (Záznamy typu řetězec i číselné záznamy) 7. Co znamená klíčové slovo OR mezi jednotlivými podmínkami? (Sjednocení podmínek) 8. Pokud v příkazu SELECT mezi podmínky vložíme klíčové slovo AND, zobrazí se nám záznamy splňující: (Obě podmínky zároveň) 9. Klíčové slovo DISTINCT: (Nezobrazí duplicitní záznamy) 10. Která klíčová slova slouží pro seskupování záznamů? (GROUP BY) 11. Co je výstupem agregační funkce? (Číslo) 12. Která agregační funkce nám nejlépe poslouží při počítání záznamů? (COUNT) 13. Který příkaz nám seřadí záznamy? (ORDER BY) 14. Který parametr slouží pro seřazení sestupně? (DESC) 15. Co je to cizí klíč? (Sloupce, které logicky propojují tabulky) 16. Jaká je struktura spojování tabulek pomocí JOIN? (SELECT JmenoSloupce1, JmenoSloupce2... FROM JmenoTabulky1 JOIN JmenoTabulky2 ON JmenoTabulky1.Klic = JmenoTabulky2.Klic) 17. Jaká je struktura spojování tabulek pomocí WHERE? (SELECT JmenoSloupce1, JmenoSloupce2... FROM JmenoTabulky1, JmenoTabulky2 WHERE Tabulka1.Klic = Tabulka2.Klic) V práci [Navrátilová, 2008] byla vytvořena On-line příručka základních příkazů jazyka SQL pro práci s databázovými tabulkami. Cílem bylo vytvořit tuto příručku tak, aby byla snadno pochopitelná a použitelná i pro uživatele, kteří se s databázovým jazykem SQL předtím nikdy nesetkali a po jejím nastudování by měli být schopni vytvořit a spravovat jednoduché databáze a získávat z nich data. Samozřejmě, jazyk SQL má širší možnosti použití, než ty, které jsou popsané v této příručce, ale právě s ohledem na cílovou skupinu nebyly pokročilé příkazy v této fázi zařazeny. V současné době je příručka zveřejněna na adrese: v rámci intranetové sítě VŠCHT Praha. 96 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/2009

11 Distanční, internetová výuka, Portály a systém Oracle ilearning pro výuku.ii 2.2 On-line učební text základních příkazů jazyka PL/SQL XML a jejich příkladů pro práci s databázovými systémy vytvořený pomocí systému Oracle ilearning Tento kurz byl vytvořen v rámci bakalářské práce [Vejčíková, 2008] Stručně o jazyce PL/SQL a XML Jazyk PL/SQL je jedním z důležitých jazyků, ke kterým mají vývojáři při vývoji aplikací pro databázový server Oracle přístup. PL/SQL (Procedural Language for Structured Query Language) je mnoho let součástí systému Oracle. Poprvé se jazyk PL/SQL objevuje v databázovém serveru Oracle verze 6. Až od verze 7 bylo možné používat uložené procedura, balíčky (Packages) a aktivační procedury, které v předchozí verzi k dispozici nebyly. Verze 7 byla uvedena v roce Proč používat jazyk PL/SQL? - V jazyce PL/SQL je vytvořena sada aplikací od společnosti Oracle. Téměř veškerá data jsou v současné době zpracovávána právě v tomto jazyce. - V PL/SQL je vytvořen modul Workflow Engine, který zpracovává průběh operací databáze. - Pro správu databází v systému Oracle je v jazyce PL/SQL vytvořeno celé rozhraní (např. balíčky DBMS_STATS, UTL_OUTLN, atd.). - Použití jazyka PL/SQL je při práci rychlejší a efektivnější. - K použití jazyka PL/SQL postačí textový editor společně s nástrojem SQL*Plus. Základní příkazy jazyka PL/SQL Pro PL/SQL jsou důležité následující čtyři objekty: - Procedury. (Procedura je deklarována v deklarační části bloku). - Balíky - Packages. (Skupina anonymních PL/SQL objetů, procedur a funkcí zapouzdřených do jedné logické jednotky). - Funkce. (Jsou podobné uloženým procedurám, jen musí vrátit nějakou hodnotu.) - Spouštěče - Triggers. (Trigery se používají pro zajištění referenční integrity.) Základní struktura jazyka PL/SQL DECLARE Declare block BEGIN Body block EXCEPTION Exception block END; Deklarační blok (Declare block) obsahuje definice proměnných a kursorů. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/

12 P. Burian, P. Dvořák Tělo (Body block) obsahuje proveditelný kód, který můžeme rozdělit do vnořených podbloků. Blok výjimek (Exception block) je část programu, která řídí chybové stavy pro případ předdefinovaných výjimek. Povinné je pouze tělo programu, všechny ostatní části jsou volitelné. Použití PL/SQL je ve formě databázových triggerů uvnitř databáze. Celý kód jazyka PL/SQL je možné psát a spouštět v rámci nástroje SQL*Plus nebo nástroje SQL Developer. Pomocí jazyka PL/SQL se provádí příkazy: SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, COMMITT, ROLLBACK. Pomocí příkazů jazyka PL/SQL lze tvořit PROMĚNNÉ, používat přiřazovací příkazy, používat OPERÁTORY POROVNÁNÍ, používat logiku podmíněných příkazů typu: IF THEN ELSE, dále používat struktury pro opakující se příkazy typu FOR LOOP a WHILE LOOP. Používat příkaz skoku typu GOTO. V jazyce PL/SQL není dovoleno používat příkazy DDL (Data Definition Language). Jazyk XML Jazyk XML neboli extensible Markup Language, je programovací jazyk, který oceníme při práci se strukturovanými daty. Spolupráce tohoto jazyka s formáty HTML, dokumenty MS Word či Excel, nebo formátem typu PDF a mnohými jinými, dělá z tohoto nástroje všestranného pomocníka při práci s daty. Z uvedeného vyplývá, že k práci s ním není třeba žádné specielní programové vybavení. Nyní si uvedeme rozdíl mezi jazykem HTML (Hyper Text Markup Language) a jazykem XML. Rozdíl je v tom, že jazyk HTML má již nadefinovanou celou sadu značek. Tyto značky mají různý význam. Definují také způsob interpretace dat. Zato XML sady nemá. Ty si uživatel vytváří sám. Pro definování vzhledu je tedy nutné používat jazyky pro určení stylů např. CSS (Cascading Style Sheets) nebo XSL (extensible Stylesheet Language) a jiné. CSS vyvinulo konsorcium World Wide Web Consortium známé také pod zkratkou W3C. CSS umožňuje velkou přístupnost vytvořeného webu. XSL je stylový jazyk určený pro převod XML dokumentů na dokumenty jiné, nebo na jiný XML dokument. XML dokumenty XML dokumenty tvoříme proto, že se HTML nehodí pro nadefinování mnoha typů dokumentů. Jsou to například: - Dokumenty určené pro uspořádání ve stromové struktuře. - Dokumenty postrádající typické části dokumentu. - HTML nemá elementy pro práci s databází. XML má přesně danou syntaxi. Všechny elementy musí mít počáteční a ukončovací značku, což u HTML není nutné. Přesně daná syntaxe jazyka XML zaručuje, že XML dokument má určitou předvídatelnou formu a tedy, že to ulehčuje tvorbu programového vybavení pro zpracování. V databázích se jazyk XML používá pro označení jednotlivých polí uvnitř záznamu z databáze. Tímto zobrazením zajistíme, že se data budou moci zobrazovat různým způsobem, řadit se, třídit se, filtrovat se, atd. 98 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/2009

13 Distanční, internetová výuka, Portály a systém Oracle ilearning pro výuku.ii Každý dokument XML se skládá ze dvou základních částí: Prolog a Kořenový element. Prolog obsahuje deklaraci XML. Deklarace udává typ dokumentu a použitou verzi XML. Další částí v prologu je prázdný řádek. Po prázdném řádku následuje komentář. Z výše uvedeného zápisu je jasné, že zápis prologu je následující: <? xml version= 1.0?> <!- - File Name: Seznam.xml - - > Dále může prolog obsahovat deklaraci DTD (Document Type Declaration). DTD definuje strukturu, obsah a typ dokumentu. V prologu také můžeme nalézt instrukce obsahující informace, které procesor XML předává aplikaci. Tyto části jsou nepovinné. V kořenovém elementu jsou umístěny všechny ostatní elementy. Element se skládá z počáteční značky, z obsahu elementu a z ukončovací značky. Obsahem elementu mohou být znaková data a další elementy či jejich kombinace. Při vytváření XML dokumentů je nutné zcela definovat obsah a strukturu dokumentu buď v DTD nebo v XML schematu. Až poté lze tvořit dokument XML, přičemž se dodržují všechny specifikace v DTD (DTD definuje obsah a strukturu XML dokumentu a zbývající části mají formát obsahu a struktury v souladu s deklarací typu dokumentu.) nebo XML schematu. Tímto zajistíme, že dokument, který jsme vytvořili, odpovídá specifické struktuře nebo sadě standardů DTD nebo XML schematu. Pokud se stane, že nějaká část v dokumentu neodpovídá specifikaci buď v DTD nebo v XML schematu, tak procesor zobrazí chybovou hlášku Výukové materiály, lekce jazyka PL/SQL a XML Lekce PL/SQL XML V rámci práce [Vejčiková, 2008] byly vytvořeny záladní lekce distanční internetové výuky pomocí systému Oracle ilearning pro výuku příkazů jazyka PL/SQL a XML. Možnosti prohlížení Do systému Oracle ilearning je možné vkládat dokumenty vytvořené pomocí prostředků, nástrojů: Microsoft Word, PowerPoint, FrontPage, pomocí nástroje Acrobat Reader, pomocí formátů.tif,.gif,.jpeg. Dále pomocí zvukových záznamů, pomocí videozáznamů, pomocí multimediálních záznamů. Systém Oracle ilearning je plně vybaven Nápovědou, proto případné dotazy budou uživateli dle možnosti zodpovězeny. Na základě výše uvedených informací bylo vytvořeno několik učebních kurzů pro Internetovou výuku v rámci systému Oracle ilearning. Vytvořené učební texty byly převedeny do požadovaného formátu a přípraveny pro zveřejnění v systému Oracle ilearning. Pro větší přehled v kurzech a lekcích je nutné před zveřejněním zajistit funkční a přehlednou strukturu ukládaných dat Vytváření kurzu Kurz vytváříme v několika krocích, které stručně uvedeme. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/

14 P. Burian, P. Dvořák Přihlášení Nejdříve je nutné přihlásit se do systému jako administrátor a přepnout se do funkce administrátora (viz Obr. 2.5.). Administrace Obr Administrátorská ikona. Poté už se v levém menu klikne na hlavní složku, pod kterou chce uživatel založit svou strukturu složek, obsahů, testů, kopií a odkazů. Obr Oblast ikon pro tvorbu struktury. Samotná složka se vytvoří kliknutím na ikonu vlevo v červeném obdélníku na obr Poté se pod námi zvolenou složkou objeví volné okno, kam se vypíše požadovaný název složky. Po zápisu názvu se klikneme na nápis Hotovo a náš záznam se uloží. Takto se tvoří složky a stejným způsobem i složky ve složce. Tvorba kurzu Tvorba kurzu probíhá velmi podobně jako tvorba složky ve struktuře pouze s tím rozdílem, že klikneme na druhou ikonu s názvem Nový obsah. Opět se vyplní námi požadovaný název kurzu a klikne na nápis Hotovo. Pokud klikneme na námi vytvořenou složku, tak v pravé části pracovní plochy se zobrazí možnosti pro editaci složky ve struktuře. V tomto okně se pohybujeme pomocí nabídek menu umístěných nahoře (Vlastnosti, Povolení, aj.), (viz obr. 2.7.). Obr Prostředí Vlastnosti složky. V první části Vlastnosti je v nabídce editace názvu složky, zrušení složky a import, export a zavedení souborů. V další nabídce menu Povolení administrátor nastavuje 100 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/2009

15 Distanční, internetová výuka, Portály a systém Oracle ilearning pro výuku.ii práva, která bude mít daná složka, která je právě označená v levém menu (kdo bude mít právo čtení, zápisu, mazání). Po přepnutí do této sekce se stiskne tlačítko Udělit povolení a poté se nastavují kritéria jednotlivým uživatelům. Následuje záložka Události. Na obr je vidět, jaké v této sekci nalezneme možnosti. Odkaz Studijní předměty umožňuje provádět správu předmětů, které jsou ve složce umístěny. Tímto se docílí toho, že studenti budou moci své předměty snáze najít. Odkaz Výukové cykly, umožňuje správu Výukových cyklů. Stejně tak je tomu i v ostatních případech. Nabídka menu Banka testů obsahuje obsah všech testů, které daná složka obsahuje. V této sekci můžeme zadané testy editovat, mazat a upravovat. Veškerá editace probíhá pomocí grafických prvků (Toto bude uvedeno dále.). Obr Možnosti záložky Události. Ikony pro úpravu, editaci složky jsou na obr Obr Ikony pro úpravu vlastností složky. Pokud vytvoříme kurz, a tedy položku Nový obsah (modrá knížka na horní liště viz obr. 2.6.), je nabídka menu Vlastnosti poněkud rozdílná od nabídky menu Vlastnosti uvedené výše. Jak je z ukázky na obr. 2.9 zřejmé, tak se menu rozrostlo o některá tlačítka pro editaci obsahu. Povinné části Jako první se vyplňuje část Obecné. Jak je vidět na Obr tak pole Identifikátor má u sebe přiřazenu též hvězdičku, ovšem v tomto případě dochází k vyplnění automaticky. Program si sám hlídá, aby každá složka, kurz i test měli své unikátní označení. Dále je nutné vyplnit položky Nadpis, Typ sledování, Typ obsahu a Jazyk. Podle toho jaký jazyk uživatel nastaví, tak podle toho bude test generován. Abychom nadefinovali, že Nový obsah bude skutečně kurz, tak v poli Typ obsahu vybereme možnost Course. Další povinnou částí, kterou je nutné vyplnit je část s názvem Umístění obsahu. V této sekci je nutné vyplnit URL adresu (Server obsahu Content Server), Adresář a Úvodní soubor. Ostatní pole i ve zbylých částech záložky Vlastnosti není nutné vyplňovat. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/

16 P. Burian, P. Dvořák Obr Rozlišení polí povinných částí. Obr Umístění obsahu. Po vyplněných povinných (případně i nepovinných) polí se stiskne tlačítko Aktualizovat a zadaná data se uloží do systému. Systém pozná, pokud nebylo 102 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/2009

17 Distanční, internetová výuka, Portály a systém Oracle ilearning pro výuku.ii vyplněno nějaké pole a uživatele na tuto skutečnost upozorní, jak je vidět na obr Pokud je vše v pořádku, tak to systém opět uživateli oznámí. Obr Hlášky při stisknutí tlačítka Aktualizovat. Kapitoly kurzu Stejným postupem vytváříme i jednotlivé kapitoly kurzu. Vždy tlačítkem Nový obsah, zadáním námi požadovaného jména do pole a stisknutím tlačítka Hotovo. V pravém poli zůstává stejná nabídka menu. Rozdíl je v obsahu nabídka menu Vlastnosti. V záložce Vlastnosti jsou opět modré hvězdičky pro určení povinně vyplnitelných v polích. Stejná je i vlastnost pole Identifikátor, které se vyplní automaticky. Tak kde je ten rozdíl? Rozdíl je v poli Typ obsahu. Zde již není na výběr z položek Course nebo Curriculum. Místo toho se tam objevily položky Topic group a Topic. Označení Topic group zařídí, že se kapitola může ještě dělit na podkapitoly. V případě, že vybereme možnost Topic, tak se již daná kapitola dále nedělí. Obr Základní hlavička tvorby kurzu. V části Umístění obsahu musíme zadat umístění souboru, nebo jeho adresu, aby bylo jasné, kde se obsah nachází. V dalším kroku se stiskne tlačítko Aktualizovat a kurz je vytvořen. Stejně se postupuje i při tvorbě dalších kurzů. Zveřejnění Po vytvoření požadovaných kurzů a kapitol se vrátíme na kořenovou složku vytvořené struktury a stlačíme tlačítko Zveřejnit. Aby mohla veřejnost přistupovat k vytvořenému kurzu, je ještě nutné stisknout tlačítko Nabídnout. Nabídnutí kurzu zjistíme i podle písma jakým je název kurzu napsán ve struktuře vlevo. Typ písma kurzíva označuje materiály, které doposud zveřejněny nebyly. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/

18 P. Burian, P. Dvořák Pokud klikneme na hlavní větev daného kurzu, tak se nám v levé části pracovní plochy zobrazí lišta s možnostmi. Mimo jiné se na ní nachází nabídka menu Povolení, ve které se nastavují práva uživatelů. Na obr je příklad nastavení práv. Musí se zadat skupina uživatelů nebo jednotlivec, kteří budou mít oprávnění pro četbu, či zápis, nebo mazání. Obr Nastavení práv. Po nastavení práv k jednotlivým uživatelům se nám objeví tabulka, dle obr , ve které budou uvedená oprávnění a kdo toto právo smí využívat. Další informace jsou uvedeny např. v nápovědě Tvorba testů a tvorba Banky otázek Kontrolní, testovací otázky V rámci systému Oracle ilearning byla vytvořena databáze kontrolních otázek. Tyto kontrolní otázky procvičují navržené základní lekce internetové výuky příkazů jazyka PL/SQL - XML. Stručný popis byl uveden výše. V tomto případě je nejdříve nutné vytvořit nebo vybrat složku, kde budou připraveny okruhy testovacích otázek. V přiložené struktuře na obr je patrné, na jaké úrovni je nutné složku vytvořit. V této složce postupně tvoříme jednotlivé banky otázek. Obr Umístění banky otázek. Po kliknutí na složku Otázky, se vlevo objeví již známé záložky. V záložce Banka testů nalezneme všechny vytvořené testy. Každý test uložený v tabulce má svůj řádek. V tabulce je uveden název testu, zda je daný test zveřejněn a datum jeho vytvoření. Dále jsou v tabulce tři grafické prvky, které zpříjemňují práci s testy. 104 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/2009

19 Distanční, internetová výuka, Portály a systém Oracle ilearning pro výuku.ii Obr Seznam vytvořených bank otázek. V tabulce jsou uvedeny všechny testy. Je zřejmé, tak testy musí obsahovat i nějaké otázky. V tomto případě je zadávání otázek do testu velice snadné a intuitivní. Možnosti odpovědí Nejprve si při zadávání testovacích položek, dle možnosti můžeme vybrat, jakým stylem chceme, aby student odpověděl. Na výběr jsou následující možnosti: - Vyplnit (textová odpověď viz obr ) výsledkem je otázka, na kterou musí student odpovědět správně pouze jednu (nebo více) správnou odpověď, v tomto případě je odpověď pouze jedna a je uvedena pod polem. Obr Textová odpověď typu Vyplnit. - Vyplnit (číselná odpověď) číselná alternativa výše uvedené odpovědi. - Pravda nebo nepravda (viz obr ) zadá se jisté tvrzení a student musí odhadnout, zda toto tvrzení je pravdivé či nepravdivé, správná odpověď je uvedena pod tvrzením a je označena symbolem (*). - Více možností (jedna správná odpověď viz obr ) na zadanou otázku si student musí vybrat odpověď z nabídky, z uvedených odpovědí je vždy jen jedna správná. - Více možností (více správných odpovědí viz obr ) na zadanou otázku student musí vyznačit všechny správné odpovědi, které přísluší dané otázce. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/

20 P. Burian, P. Dvořák - Obr Odpověď typu Pravda nebo Nepravda. Obr Odpověď typu Více možností (jedna správná odpověď). Obr Odpověď typu Více možností (více správných odpovědí). Jak je patrné na obr. 2.21, je možné využít možnost vložení i vlastních komentářů ke každé odpovědi. Námi zobrazený komentář se objeví při vybrání odpovědi, ke které je komentář přidán. 106 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/2009

21 Distanční, internetová výuka, Portály a systém Oracle ilearning pro výuku.ii Zveřejnění Obr Odpovědi s komentáři. Když již máme všechny požadované otázky zadané a uložené, klikneme na záložku Banka testů a zobrazí se seznam všech vytvořených testů. Poté zvolíme možnost Zveřejnit a tím již bude test připraven pro další použití. Kliknutím na položku Vytvořit Rychlý test se přesuneme na stránku, kde zadáme námi požadovaný název testu. Poté se u pole Umístění klikne na symbol baterky a tím se přejde na okno, kde vybereme cestu pro uložení testu. Tím je test hotov. Výsledky V této chvíli je možné se podívat na výslednou strukturu vytvořených složek, testů a kurzů. Všechny vytvořené složky, kurzy, lekce a testy jsou umístěny v logické struktuře dle tématu vypracování. Všechny dokumenty, které jsou nabídnuty veřejnosti, jsou označeny symbolem brýlí, jak je vidět na obr Byly představeny základní příkazy jazyka PL/SQL, struktury XML Schéma a dokumenty typu XML DTD. Stručně a názorně byly popsány důležité příkazy systému LMS (Learning Management System) Oracle ilearning. Struktura výukových textů v prostředí Oracle ilearning je plně připravena na on-line výuku. Práce s prostředím Oracle ilearning je vcelku intuitivní a student se v něm může orientovat poměrně snadno a rychle. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/

22 P. Burian, P. Dvořák Obr Výsledná struktura seznamu všech vytvořených testů. 108 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/2009

2. blok část B Základní syntaxe příkazů SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE

2. blok část B Základní syntaxe příkazů SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE 2. blok část B Základní syntaxe příkazů SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE Studijní cíl Tento blok je věnován základní syntaxi příkazu SELECT, pojmům projekce a restrikce. Stručně zde budou představeny příkazy

Více

Obsah. Kapitola 1. Kapitola 2. Kapitola 3. Kapitola 4. Úvod 11. Stručný úvod do relačních databází 13. Platforma 10g 23

Obsah. Kapitola 1. Kapitola 2. Kapitola 3. Kapitola 4. Úvod 11. Stručný úvod do relačních databází 13. Platforma 10g 23 Stručný obsah 1. Stručný úvod do relačních databází 13 2. Platforma 10g 23 3. Instalace, první přihlášení, start a zastavení databázového serveru 33 4. Nástroje pro administraci a práci s daty 69 5. Úvod

Více

Databázové systémy. Cvičení 6: SQL

Databázové systémy. Cvičení 6: SQL Databázové systémy Cvičení 6: SQL Co je SQL? SQL = Structured Query Language SQL je standardním (ANSI, ISO) textovým počítačovým jazykem SQL umožňuje jednoduchým způsobem přistupovat k datům v databázi

Více

Databázové systémy. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Databázové systémy. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Databázové systémy Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Vývoj databázových systémů Ukládání dat Aktualizace dat Vyhledávání dat Třídění dat Výpočty a agregace 60.-70. léta Program Komunikace Výpočty

Více

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4 CRM SYSTÉM KORMORÁN PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA Obsah 1 Administrace systému 3 1.1 Uživatelské účty.................................. 3 1.2 Přístupová práva................................. 3 1.3 Moduly.......................................

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

Databázové systémy Cvičení 5.2

Databázové systémy Cvičení 5.2 Databázové systémy Cvičení 5.2 SQL jako jazyk pro definici dat Detaily zápisu integritních omezení tabulek Integritní omezení tabulek kromě integritních omezení sloupců lze zadat integritní omezení jako

Více

8.2 Používání a tvorba databází

8.2 Používání a tvorba databází 8.2 Používání a tvorba databází Slide 1 8.2.1 Základní pojmy z oblasti relačních databází Slide 2 Databáze ~ Evidence lidí peněz věcí... výběry, výpisy, početní úkony Slide 3 Pojmy tabulka, pole, záznam

Více

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání Čtvrtek 3. listopadu Makra v Excelu Obecná definice makra: Podle definice je makro strukturovanou definicí jedné nebo několika akcí, které chceme, aby MS Excel vykonal jako odezvu na nějakou námi definovanou

Více

Databáze MS-Access. Obsah. Co je to databáze? Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Ing. Jolana Škutová

Databáze MS-Access. Obsah. Co je to databáze? Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Ing. Jolana Škutová Databáze MS-Access Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Ing. Jolana Škutová Obsah Principy a možnosti databází. Uložení dat v databázi, formáty dat, pole, záznamy, tabulky, vazby mezi záznamy. Objekty databáze

Více

Návrh a tvorba WWW stránek 1/14. PHP a databáze

Návrh a tvorba WWW stránek 1/14. PHP a databáze Návrh a tvorba WWW stránek 1/14 PHP a databáze nejčastěji MySQL součástí balíčků PHP navíc podporuje standard ODBC PHP nemá žádné šablony pro práci s databází princip práce s databází je stále stejný opakované

Více

DATABÁZE MS ACCESS 2010

DATABÁZE MS ACCESS 2010 DATABÁZE MS ACCESS 2010 KAPITOLA 5 PRAKTICKÁ ČÁST TABULKY POPIS PROSTŘEDÍ Spuštění MS Access nadefinovat název databáze a cestu k uložení databáze POPIS PROSTŘEDÍ Nahoře záložky: Soubor (k uložení souboru,

Více

1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13

1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Úvod 11 1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Princip funkce webové aplikace 13 PHP 14 Principy tvorby a správy webového serveru a vývojářského počítače 14 Co je nezbytné k instalaci místního vývojářského

Více

VKLÁDÁNÍ, EDITACE, SPRÁVA ZÁZNAMŮ PUBLIKACÍ V ÚČTU RID POMOCÍ ENDNOTE WEB

VKLÁDÁNÍ, EDITACE, SPRÁVA ZÁZNAMŮ PUBLIKACÍ V ÚČTU RID POMOCÍ ENDNOTE WEB VKLÁDÁNÍ, EDITACE, SPRÁVA ZÁZNAMŮ PUBLIKACÍ V ÚČTU RID POMOCÍ ENDNOTE WEB 1. Popis EndNote Web, propojení s RID 2. Jednotlivé záložky v EndNote Web 3. Editace záznamů v EndNote Web 4. Vyhledávání, import

Více

1. Webové služby. K čemu slouží? 2. RPC Web Service. 3. SOA Web Service. 4. RESTful Web services

1. Webové služby. K čemu slouží? 2. RPC Web Service. 3. SOA Web Service. 4. RESTful Web services 13. Webové služby. K čemu slouží? Popis a vyhledávání služeb. Co je a k čemu slouží orchestrace a choreografie služeb. Technologie pro implementaci služeb 1. Webové služby. K čemu slouží? Definice WS -

Více

24 Uživatelské výběry

24 Uživatelské výběry 24 Uživatelské výběry Uživatelský modul Uživatelské výběry slouží k vytváření, správě a následnému používání tématicky seskupených osob a organizací včetně jejich kontaktních údajů. Modul umožňuje hromadnou

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů 7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Vyhledávání informací v

Více

Na vybraném serveru vytvoříme MySQL databázi. Soubory scratch.jpa, kickstart.php a en-gb.kickstart.ini nahrajeme na vybraný server.

Na vybraném serveru vytvoříme MySQL databázi. Soubory scratch.jpa, kickstart.php a en-gb.kickstart.ini nahrajeme na vybraný server. 1 Práce se systémem Tento dokument popíše způsob instalace a základy práce se systémem Joomla!, ve kterém je učebnice jazyka Scratch vytvořena. Podrobný návod k systému Joomla! je popsán v dokumentaci

Více

Stored Procedures & Database Triggers, Tiskové sestavy v Oracle Reports

Stored Procedures & Database Triggers, Tiskové sestavy v Oracle Reports , Marek Rychlý Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií Ústav informačních systémů Demo-cvičení pro IDS 9. dubna 2014 Marek Rychlý Stored Procedures & Database Triggers, Demo-cvičení

Více

Tvorba aplikací v Oracle Application Express

Tvorba aplikací v Oracle Application Express DBS 4. ročník APEX Tvorba aplikací v Oracle Application Express Cílem této lekce je vytvořit kompletní aplikaci v Apexu, postavenou na vzorových tabulkách společnosti Oracle. Postup: 1. Otevřete lekci

Více

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Databázové aplikace pro internetové prostředí 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Projekt: Inovace výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.250

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE WEBOWÉ STRÁNKY TŘÍD KAMIL POPELKA ZÁVĚREČNÁ MATURITNÍ PRÁCE BRNO 2011 Prohlášení Prohlašuji, že maturitní práce je mým původním autorským dílem, které

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Šablona 32 VY_32_INOVACE_038.ICT.34 Tvorba webových stránek SQL stručné minimum OA a JŠ Jihlava, VY_32_INOVACE_038.ICT.34 Číslo

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

MS Excel makra a VBA

MS Excel makra a VBA Autor: RNDr. Obsah: MS Excel makra a VBA 1 Využití, ukázky, výhody a nevýhody... 2 2 Makra a zabezpečení... 2 2.1 Nastavení zabezpečení Excelu... 2 2.2 Uložení maker do sešitu a osobního sešitu maker...

Více

Access. Tabulky. Vytvoření tabulky

Access. Tabulky. Vytvoření tabulky Access správa databáze (tabulky, relace, omezující podmínky, data...) uživatelské prostředí pro práci s databází (formuláře, sestavy, datové stránky, makra...) ukázková aplikace Northwind hlavní okno databáze

Více

MBI - technologická realizace modelu

MBI - technologická realizace modelu MBI - technologická realizace modelu 22.1.2015 MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Agenda Technická realizace portálu MBI. Cíle a principy technického řešení. 1.Obsah portálu - objekty v hierarchiích,

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Questionnaire příručka uživatele

Questionnaire příručka uživatele Questionnaire příručka uživatele Obsah: K čemu aplikace slouží? Popis funkcí Návod k použití o Úvodní dialogové okno o Pro respondenty o Pro administrátory K čemu aplikace slouží? Program questionnaire

Více

Registr IKTA. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Registr IKTA. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Registr IKTA Příručka pro uživatele Vytvořil: Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Obsah Práce s Registrem IKTA 3 1 Vstup do registru 3 2 Základní okno registru 4 3 Registrace nového

Více

Po prvním spuštění Chrome Vás prohlížeč vyzve, aby jste zadali své přihlašovací údaje do účtu Google. Proč to udělat? Máte několik výhod:

Po prvním spuštění Chrome Vás prohlížeč vyzve, aby jste zadali své přihlašovací údaje do účtu Google. Proč to udělat? Máte několik výhod: Internetový prohlížeč CHROME Pro správné fungování veškerých funkcionalit, které nám nástroje společnosti Google nabízí, je dobré používat prohlížeč Chrome. Jeho instalaci je možné provést z webové adresy:

Více

Kurz Databáze. Obsah. Dotazy. Zpracování dat. Doc. Ing. Radim Farana, CSc.

Kurz Databáze. Obsah. Dotazy. Zpracování dat. Doc. Ing. Radim Farana, CSc. 1 Kurz Databáze Zpracování dat Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Obsah Druhy dotazů, tvorba dotazu, prostředí QBE (Query by Example). Realizace základních relačních operací selekce, projekce a spojení. Agregace

Více

Databázové systémy. Datová integrita + základy relační algebry. 4.přednáška

Databázové systémy. Datová integrita + základy relační algebry. 4.přednáška Databázové systémy Datová integrita + základy relační algebry 4.přednáška Datová integrita Datová integrita = popisuje pravidla, pomocí nichž hotový db. systém zajistí, že skutečná fyzická data v něm uložená

Více

Uživatelská příručka pro respondenty

Uživatelská příručka pro respondenty Uživatelská příručka pro respondenty Statistický informační systém Českého statistického úřadu Subsystém DANTE WEB Funkční blok Objednavatel: Český statistický úřad Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 Dodavatel:

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Profesis KROK ZA KROKEM 2

Profesis KROK ZA KROKEM 2 Profesis KROK ZA KROKEM 2 Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace. Včetně nul na začátku např.: 0000001 - heslo: na štítku DVD Profesis

Více

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý Uživatelský manuál Aplikace GraphViewer Vytvořil: Viktor Dlouhý Obsah 1. Obecně... 3 2. Co aplikace umí... 3 3. Struktura aplikace... 4 4. Mobilní verze aplikace... 5 5. Vytvoření projektu... 6 6. Části

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0005 Sada metodických listů: KABINET INFORMATIKY Název

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu... 1 1 Úvod... 2 2 Po přihlášení... 2 3 Základní nastavení webu... 2 4 Menu... 2 5 Bloky... 5 6 Správa

Více

Databáze v MS ACCESS

Databáze v MS ACCESS 1 z 14 19.1.2014 18:43 Databáze v MS ACCESS Úvod do databází, návrh databáze, formuláře, dotazy, relace 1. Pojem databáze Informací se data a vztahy mezi nimi stávají vhodnou interpretací pro uživatele,

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Základní seznámení s MySQL Ing. Kotásek Jaroslav

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Základní seznámení s MySQL Ing. Kotásek Jaroslav Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Databáze Základní seznámení s MySQL

Více

1. Webový server, instalace PHP a MySQL 13

1. Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Úvod 11 1. Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Princip funkce webové aplikace 13 PHP 14 Principy tvorby a správy webového serveru a vývojářského počítače 14 Co je nezbytné k instalaci místního vývojářského

Více

M E T O D I K A W I K I

M E T O D I K A W I K I M E T O D I K A W I K I STŘEDNÍ ŠKOLY INFORMATIKY A SPOJŮ, BRNO, ČICHNOVA 23 NÁPOVĚDA OBSAH Webové stránky Střední školy informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23... 3 Moje stránka... 6 Přihlášení... 6 Po

Více

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Dotazy přes více tabulek

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Dotazy přes více tabulek 5 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní, Katedra automatizační techniky a řízení 2008/2009 Radim Farana 1 Obsah Jazyk SQL, Spojení tabulek, agregační dotazy, jednoduché a složené

Více

Relační DB struktury sloužící k optimalizaci dotazů - indexy, clustery, indexem organizované tabulky

Relační DB struktury sloužící k optimalizaci dotazů - indexy, clustery, indexem organizované tabulky Otázka 20 A7B36DBS Zadání... 1 Slovníček pojmů... 1 Relační DB struktury sloužící k optimalizaci dotazů - indexy, clustery, indexem organizované tabulky... 1 Zadání Relační DB struktury sloužící k optimalizaci

Více

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5 CRM SYSTÉM KORMORÁN UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah 1 Základní práce se systémem 3 1.1 Práce se záznamy................................. 3 1.2 Stránka Dnes.................................... 4 1.3 Kalendář......................................

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Obsah. Začínáme. 1 Úvod do Adobe Acrobatu. 2 Zkoumáme pracovní plochu

Obsah. Začínáme. 1 Úvod do Adobe Acrobatu. 2 Zkoumáme pracovní plochu Obsah Začínáme 1 Úvod do Adobe Acrobatu 2 Zkoumáme pracovní plochu O knize Oficiální výukový kurz.....................14 Acrobat Professional a Acrobat Standard...........14 Předpoklady.....................................15

Více

Klíčová slova: dynamické internetové stránky, HTML, CSS, PHP, SQL, MySQL,

Klíčová slova: dynamické internetové stránky, HTML, CSS, PHP, SQL, MySQL, Anotace sady: Dynamické internetové stránky, VY_32_INOVACE_PRG_PHP_01 Klíčová slova: dynamické internetové stránky, HTML, CSS, PHP, SQL, MySQL, Stupeň a typ vzdělávání: gymnaziální vzdělávání, 4. ročník

Více

Microsoft Access tvorba databáze jednoduše

Microsoft Access tvorba databáze jednoduše Microsoft Access tvorba databáze jednoduše Časový rozsah: 2 dny (9:00-16:00) Cena: 3300 Kč + DPH Úvod do relačních databází. Funkce databázových objektů Microsoft Access. Návrh tabulek, definice základních

Více

Databáze SQL SELECT. David Hoksza http://siret.cz/hoksza

Databáze SQL SELECT. David Hoksza http://siret.cz/hoksza Databáze SQL SELECT David Hoksza http://siret.cz/hoksza Osnova Úvod do SQL Základní dotazování v SQL Cvičení základní dotazování v SQL Structured Query Language (SQL) SQL napodobuje jednoduché anglické

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Zpracoval: Jaroslav Kotlán srpen 2009s Úvod Modul Programování

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS 1. Úvod... 2 2. Základní pojmy... 3 3. Vytvoření databáze... 5 4. Základní objekty databáze... 6 5. Návrhové zobrazení tabulky... 7 6. Vytváření tabulek... 7 6.1. Vytvoření tabulky

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

1. Administrace služby Bezpečný Internet přes webovou aplikaci WebCare GTS

1. Administrace služby Bezpečný Internet přes webovou aplikaci WebCare GTS 1. Administrace služby Bezpečný Internet přes webovou aplikaci WebCare GTS Pro přístup do administrace služby GTS Bezpečný Internet používejte zákaznický WebCare GTS Czech, který je přístupny přes webové

Více

Ukládání a vyhledávání XML dat

Ukládání a vyhledávání XML dat XML teorie a praxe značkovacích jazyků (4IZ238) Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2014/12/04 19:41:24 $ Obsah Ukládání XML dokumentů... 3 Ukládání XML do souborů... 4 Nativní XML databáze... 5 Ukládání

Více

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP HELPDESK GEOVAP verze 1.2 11.11.2008 OBSAH 1 REGISTRACE DO HELPDESK...1 2 PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ...1 3 ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA HELPDESK...2 4 PŘEHLED HLÁŠENÍ...2 5 ZALOŽENÍ NOVÉHO HLÁŠENÍ...3 6 ZOBRAZENÍ/EDITACE

Více

KOMPONENTY APLIKACE TreeINFO. Petr Štos ECM Business Consultant

KOMPONENTY APLIKACE TreeINFO. Petr Štos ECM Business Consultant KOMPONENTY APLIKACE TreeINFO Petr Štos ECM Business Consultant CO JE TO APLIKACE TreeINFO Sada komponent Komponenty rozšiřující sloupce Komponenty rozšiřující pohledy na data Aplikační části Využití jednotlivě

Více

emanuál Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy pro studenty kurzu v LMS systému Moodle

emanuál Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy pro studenty kurzu v LMS systému Moodle emanuál pro studenty kurzu Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy v LMS systému Moodle CZ.1.07/1.1.22/02.0053 Obsah CO JE E-LEARNINGOVÝ E KURZ?.........

Více

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída:

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída: DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP Maturitní projekt Vypracoval: Denis Ptáček Třída: 4B Rok: 2014/2015 Obsah 1. Použité nástroje... 3 1.1 NetBeans

Více

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Jazyk SQL

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Jazyk SQL 4 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní, Katedra automatizační techniky a řízení 2008/2009 Radim Farana 1 Obsah Jazyk SQL, datové typy, klauzule SELECT, WHERE, a ORDER BY. Doporučená

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený Redakční systém Joomla Prokop Zelený 1 Co jsou to red. systémy? Redakční systémy (anglicky Content Management System - CMS) jsou webové aplikace používané pro snadnou správu obsahu stránek. Hlavním cílem

Více

Uživatelská příručka 6.A6. (obr.1.)

Uživatelská příručka 6.A6. (obr.1.) Uživatelská příručka 6.A6 Na stránky se dostanete zadáním URL adresy: http://sestasest.tym.cz do vašeho prohlížeče. Teď jste se dostali na úvodní stránku, na které vidíte fotku, přivítání, odkaz na Uživatelskou

Více

Microsoft Office. Word hromadná korespondence

Microsoft Office. Word hromadná korespondence Microsoft Office Word hromadná korespondence Karel Dvořák 2011 Hromadná korespondence Hromadná korespondence je způsob, jak určitý jeden dokument propojit s tabulkou obsahující více záznamů. Tímto propojením

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Tematický celek Proměnné. Proměnné slouží k dočasnému uchovávání hodnot během provádění aplikace Deklarace proměnných

Tematický celek Proměnné. Proměnné slouží k dočasnému uchovávání hodnot během provádění aplikace Deklarace proměnných Tematický celek 03 3.1 Proměnné Proměnné slouží k dočasnému uchovávání hodnot během provádění aplikace. 3.1.1 Deklarace proměnných Dim jméno_proměnné [As typ] - deklarace uvnitř procedury platí pouze pro

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu V.9.3. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Inormatika a informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika Ročník: 1. ročník + kvinta chápe a používá základní termíny

Více

Hromadná korespondence

Hromadná korespondence Kapitola dvanáctá Hromadná korespondence Učební text Mgr. Radek Hoszowski Hromadná korespondence Hromadná korespondence Představíme si jednoduchý nástroj, který nám může ušetřit velké množství práce. Je

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

Pravidla a plánování

Pravidla a plánování Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 7. května 2013

Více

Statistica Enterprise

Statistica Enterprise Statistica Enterprise díl první Newsletter Statistica ACADEMY Téma: Enterprise, možnosti software Typ článku: Příklad V starším článku jsme si představili jednotlivé typy licencí softwaru Statistica. V

Více

Marketingová komunikace. 2. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK1aPH/N9KMK1bPH (um1a1ph/um1b1ph)

Marketingová komunikace. 2. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK1aPH/N9KMK1bPH (um1a1ph/um1b1ph) Marketingová komunikace Kombinované studium Skupina N9KMK1aPH/N9KMK1bPH (um1a1ph/um1b1ph) 2. soustředění Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz http://vavra.webzdarma.cz/home/index.htm Minulé soustředění úvod

Více

zobrazuje názvy polí, vložené hodnoty jednotlivých záznamů, lze v něm zadávat data (přidávat záznamy) v návrhovém zobrazení:

zobrazuje názvy polí, vložené hodnoty jednotlivých záznamů, lze v něm zadávat data (přidávat záznamy) v návrhovém zobrazení: DUM 02 téma: Tabulky v MS Access ze sady: 3 tematický okruh sady: Databáze ze šablony: 07 - Kancelářský software určeno pro: 2. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu: anotace: metodika:

Více

Typy souborů ve STATISTICA. Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu

Typy souborů ve STATISTICA. Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu StatSoft Typy souborů ve STATISTICA Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu STATISTICA, ukáže Vám jejich možnosti a tím Vám dovolí využívat program efektivněji. Jistě jste již

Více

InnoDB transakce, cizí klíče, neumí fulltext (a nebo už ano?) CSV v textovém souboru ve formátu hodnot oddělených čárkou

InnoDB transakce, cizí klíče, neumí fulltext (a nebo už ano?) CSV v textovém souboru ve formátu hodnot oddělených čárkou MySQL Typy tabulek Storage Engines MyISAM defaultní, neumí transakce, umí fulltext InnoDB transakce, cizí klíče, neumí fulltext (a nebo už ano?) MEMORY (HEAP) v paměti; neumí transakce ARCHIVE velké množství

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

2 PŘÍKLAD IMPORTU ZATÍŽENÍ Z XML

2 PŘÍKLAD IMPORTU ZATÍŽENÍ Z XML ROZHRANÍ ESA XML Ing. Richard Vondráček SCIA CZ, s. r. o., Thákurova 3, 160 00 Praha 6 www.scia.cz 1 OTEVŘENÝ FORMÁT Jednou z mnoha užitečných vlastností programu ESA PT je podpora otevřeného rozhraní

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 4 5 Oracle průvodce správou,

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PERSONALIZACE MOJE SODEXO V.3 2009-11-08

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PERSONALIZACE MOJE SODEXO V.3 2009-11-08 UŽIVATELSKÝ MANUÁL PERSONALIZACE MOJE SODEXO V.3 2009-11-08 1 Obsah dokumentu 1 Obsah dokumentu... 2 2 Personalizovaná objednávka... 3 3 Jednoduchá... 3 4 Standardní... 4 5 Komplexní... 5 5.1 Párování

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

RELAČNÍ DATABÁZOVÉ SYSTÉMY

RELAČNÍ DATABÁZOVÉ SYSTÉMY RELAČNÍ DATABÁZOVÉ SYSTÉMY VÝPIS KONTROLNÍCH OTÁZEK S ODPOVĚDMI: Základní pojmy databázové technologie: 1. Uveďte základní aspekty pro vymezení jednotlivých přístupů ke zpracování hromadných dat: Pro vymezení

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_33_04 Škola Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č. Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací oblast Vzdělávání v informačních a komunikačních

Více

Návod - katalog. ANTEE s.r.o. - tel.: , fax: , helpdesk: ,

Návod - katalog. ANTEE s.r.o. - tel.: , fax: , helpdesk: , Návod - katalog Strana 1/9 Obsah 1. Úvod...3 1.1. Založení katalogu...3 1.2. Drobečková navigace...3 1.3. Popis funkcí katalogu...4 2. Struktura katalogu...4 2.1. Vytvoření kategorie...4 2.2. Hierarchie

Více

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ Reda e-nabídka představuje mocný nástroj, díky kterému mohou naši registrovaní klienti přímo z prostředí e-shopu partner.reda.cz vytvářet vlastní produktové nabídky pro své zákazníky.

Více

DIPL 2. Stručný manuál pro vysokoškolské kvalifikační práce.

DIPL 2. Stručný manuál pro vysokoškolské kvalifikační práce. DIPL 2 Stručný manuál pro vysokoškolské kvalifikační práce. Obsah STUDENTI VYTVOŘENÍ VOLNÉHO TÉMATU VŠKP VÝBĚR TÉMATU VŠKP Z VOLNÝCH TÉMAT KONTROLA ZADÁNÍ TÉMATU FORMÁLNÍ ÚPRAVA VYPLNĚNÍ ÚDAJŮ ELEKTRONICKÉ

Více

6. blok část B Vnořené dotazy

6. blok část B Vnořené dotazy 6. blok část B Vnořené dotazy Studijní cíl Tento blok je věnován práci s vnořenými dotazy. Popisuje rozdíl mezi korelovanými a nekorelovanými vnořenými dotazy a zobrazuje jejich použití. Doba nutná k nastudování

Více

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem Vzorce Vzorce v Excelu lze zadávat dvěma způsoby. Buď známe přesný zápis vzorce a přímo ho do buňky napíšeme, nebo použijeme takzvaného průvodce při tvorbě vzorce (zejména u složitějších funkcí). Tvorba

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více