rkázky seznamu citací a způsob uvádění pramenů a literatury Uvádění údajů v Seznamu literatury na konci závěrečné práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "rkázky seznamu citací a způsob uvádění pramenů a literatury Uvádění údajů v Seznamu literatury na konci závěrečné práce"

Transkript

1 Příloha č. II. rkázky seznamu citací a způsob uvádění pramenů a literatury Modifikace platné normy sice upřednostňuje určité změny ve způsobu citování, ale v evropském pojetí se připouští přesto několik dalších způsobů uvádění literatury v odborných pracích. Student/ka si může zvolit některý z nich, ale pak je nutné zvolený způsob důsledně používat v celé práci. Uvádění údajů v Seznamu literatury na konci závěrečné práce Monografie Jméno a příjmení Příjmení autora nebo autorů je psáno vždy velkým písmem, za příjmením následuje čárka, za ní pak celé křestní jméno malým písmem a tečka. Přípustný způsob je stále ještě i iniciála křestního jména. Student má možnost si zvolit jeden z těchto dvou způsobů, ale pak už jej musí používat v celém seznamu literatury. Poslední novelizace normy zavádí tento způsob: NOVÁK, Jiří. Před novelizací téže normy se používal způsob: NOVÁK, J. Student(ka) si může vybrat z těchto 2 způsobů citací. Název publikace, místo vydání, název nakladatelství a rok vydání, identifikační číslo Po příjmení a jménu následuje název publikace, který se píše kurzívou. Za názvem publikace je tečka. Pak se uvádí místo, kde byla publikace vydána, za ním dvojtečka, název nakladatelství nebo jméno nakladatele, čárka, rok vydání. Za tečkou následuje číslo ISBN. Je také možno uvádět rok vydání hned po tečce za křestním jménem nebo za iniciálou křestního jména. Tehdy je dvojí možnost: rok už na konci neuvádět, nebo jej uvést znovu. Celkový počet stránek je údaj dobrovolný, nemusí se uvádět. Příklady: NOVÁK, Jiří. Péče o duši jako lokální problém. Praha: Academia, s. ISBN NOVÁK, J. Péče o duši jako lokální problém. Praha: Academia, ISBN

2 NOVÁK, Jiří Péče o duši jako lokální problém. Praha: Academia, ISBN NOVÁK, J Péče o duši jako lokální problém. Praha: Academia. 58 s. ISBN Student(ka) může volit jeden z těchto čtyř způsobů. Dřívější publikace ISBN ještě neměly, začalo se uvádět až od 80-tých let. Celý bibliografický údaj s ISBN se uvádí pouze v celkovém seznamu pramenů a literatury na konci práce. Vydání První vydání se nepíše, každé další vydání se uvádí, u české literatury např. 3.vyd., Nové rozš. vyd., 5. autoriz. přeprac. vyd., u anglické 5th ed.. Vydání se uvádí hned za názvem publikace. Někdy se vyskytuje také např. Vyd. 5. Příklad: KOUKOLÍK, František. LidskČ mozek. 2. akt. a rozš. vyd. Praha: Portál, s. ISBN.. BUBER, M. Ich und Du. 11. Aufl. Heidelberg: Schneider-Lambert, (Zde ještě není ISBN.) Překladatel Pokud je publikace přeložena, je třeba uvést jméno překladatele za názvem publikace. Jméno a příjmení překladatele se píše v tomto pořadí velkým písmem (dříve se psalo jeho příjmení malým písmem). Příklad: GROF, S. Za hranicemi mozku. Narození, smrt, transcendence. Přeložil Petr BOŠ. Praha: Gemma89, s. ISBN Je možné také používat zkratku Přel., ale pak zase všude stejně. Více autorů U jmen dvou autorů se používá spojka a, nebo u anglické publikace and či zkratka a. Pokud jsou tři autoři, je spojka a před tím posledním. V Seznamu literatury se uvádějí v novelizaci normy čtyři autoři, ostatní se zahrnují do zkratky aj., před kterou se nedělá čárka. V angličtině se používá et al. a před et se čárka dělá. V textu se pak píší pouze dva autoři, pokud je jich více, uvádí se jen první a zkratka aj. Příklad: HARTL, Pavel a Helena HARTLOVÁ. PsychologickČ slovník. Praha: Portál, 2000, s. 60. ISBN X. 2

3 Nebo: HARTL, P. a HARTLOVÁ, H. PsychologickČ slovník. Praha: Portál, 2000, s. 60. ISBN X. U slovníků je nutno uvést za rokem vydání po čárce jednotlivé stránky, odkud byla příslušná informace převzata a to i při nepřímé citaci. V žádném případě se u slovníků nebo encyklopedií neudává celkový počet stránek. Příklad: MATOUŠEK, O. aj. Slovník sociální práce. Praha: Portál, 2003, s. 36, 108. ISBN Pokud jsou vydány dvě monografie od téhož autora nebo autorů ve stejném roce, přidává se k příslušnému roku malé písmeno abecedy bez předchozí mezery. Příklad: KRATOCHVÍL, Stanislav. Základy psychoterapie. 3. vyd. Praha: Portál, 2002a. ISBN. KRATOCHVÍL, Stanislav. Klinická hypnóza. 3. vyd. Praha: Grada, 2002b. ISBN.. Nakladatelství U názvu nebo jména vydavatele se nepíše s.r.o., a synové a nepoužívají se různé znaky, i když jsou v názvu nakladatelství uvedeny. Nepoužívá se také název nakladatelství, vydavatelství, Publishing, ale používá se Press nebo Tisk. Nakladatelství v češtině se užívá jedině ve spojení s adjektivem např. Pedagogické nakladatelství, ale nikoliv Nakladatelství Grada, tedy v tomto případě se uvede pouze Grada. Také se nepíše název nakladatelství velkým písmem, i když je to tak uvedeno v záhlaví příslušné organizace. To je vyhrazeno pouze jménům autorů a zkratkám (např. UK Univerzita Karlova). Kapitoly z monografií U rozsáhlých sborníků s více autory je lépe uvést na začátku citace kapitolu příslušného autora. Je však nezbytné dále uvést celou publikaci, odkud se kapitola vzala. Autoři a název celé publikace se uvádí po předložce In (nyní je za ní dvojtečka). V tom případě se kurzívou píše pouze název celé monografie, nikoliv název uvedené kapitoly. Pokud jsou hlavní autoři celé monografie uvedeni v publikaci jako editoři, píše se za jejich jménem (ed.), v češtině stejně, ať jde o jednoho nebo více editorů. V anglickém názvu pak v množném čísle (eds.). Za rokem vydání je čárka a rozsah kapitoly uvedený stránkami od do. Stránky se označují písmenem s. před jejich čísly. 3

4 RŮŽIČKA, J. a ČÁLEK, O. Antropologicko hermeneutická psychoterapie, základní témata. In: Jiří RŮŽIČKA, ed. Psychoterapie V. Sborník přednášek. Praha: Triton, 1998, s DOSTÁLOVÁ, Olga a ŠIKLOVÁ, Jiřina. Sociální práce v paliativní medicíně. In: Jiří VORLÍČEK, Zdeněk ADAM a Yvona POSPÍŠILOVÁ, ed. Paliativní Medicína. 2.vyd. Praha: Grada, 2004, s MATOUŠEK, Oldřich a Pavel HARTL. Nároky sociální práce a syndrom vyhoření. In: Oldřich MATOUŠEK aj. Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál, 2003, s Články v časopisech Za jménem nebo jmény autorů článku v časopisu se píše název článku normálně, nikoliv kurzívou. Po tečce název časopisu kurzívou, tečka, rok, kdy článek vyšel, ročník, který označuje dobu vydávání časopisu a je uveden v jeho tiráži, číslo časopisu a stránky od do, vše odděleno čárkami. Na konci tečka. Pokud je údaj takto úplný, není nutno psát roč. (označuje ročník), č. (označuje číslo), s. označuje stránku. Pokud něco chybí, je nutno označit zkratkou, o jaký údaj se jedná. U časopisů se dává na konci za tečkou ISSN (což je obdoba ISBN u knih). Příklad: USLAR, D. Psychologie und philosophische Hermeneutik. Daseinsanalyse. 1996, roč. 13, č. 1, s ISSN. TOSELAND, R.W., BLANCHARD, C.G. a MCCALLION, P. A problem solving intervention for care givers of cancer patients. Soc. Sci. Med. 1995, 40, 4, ISSN. VASKOVÁ, V., ÚLEHLA, I. a KOVÁŘ, M. Komunitní plánování jako součást reformy sociálních služeb. Sociální politika. 2001, 27, 11, s ISSN.. U názvů časopisů je třeba zjistit na internetu, zda název časopisu nemá zavedenou zkratku, která se pak použije místo celého názvu. Pokud jde o málo známý časopis, je vhodné uvést místo, kde je vydáván. V některých výkladech normy se dokonce doporučuje uvádět místo vydávání časopisu a po dvojtečce vydavatele - stejně jako u monografie. Není třeba to užívat u známých tuzemských časopisů, spíše u málo známých časopisů cizích, případně u periodik vydávaných občanskými sdruženími, také u elektronických časopisů. U Psychoterapeutických sešitů je otázka, zda se jedná o publikaci nebo časopis. Pokud by to byla publikace, píše se In Psychoterapeutické sešity. Pokud jde o časopis, píše se jen 4

5 Psychoterapeutické sešity. Jednalo-li by se o samizdat, dohodli jsme se, že to budeme považovat za časopis. RŮŽIČKA, Jiří. Úvod do balintovských skupin. In: Psychoterapeutické sešity 3. Kabinet psychoterapie PKLFUK, 1984a, s.. RŮŽIČKA, Jiří. Etika a psychoterapie. In: Psychoterapeutické sešity 11. Praha: Kabinet psychoterapie PK LFUK, 1984b, s Disertační a diplomové práce GALUSOVÁ Veronika. Děti s vážnčm zdravotním postižením v náhradní rodinné péči. Bakalářská práce. Praha, Pražská vysoká škola psychosomatických studií. 74 s. Vedoucí: PhDr.. KOUBA, P. Studie k ZollikonskČm seminářům. Diplomová práce. Praha, Univerzita Karlova. Filosofická fakulta. Katedra filosofie. Vedoucí: Mgr. Sborník ze sjezdu HEARN Gerhart, ed. The general systems approach: Contribution toward a holistic conception of social work. New York: Council on Social Work Education, 1969, s Přednáška na sjezdu nebo konferenci LIONELLS, Matthew. Interpersonal psychoanalysis. Czech-American symposium on psychotherapy. Prague, August, Nepublikované dílo PATOČKA, Jan. Revize pojetí vědy u Medarda Bosse. Ineditní text. Archiv J. Patočky. Praha: Filosofický ústav AVAR. Internetové citace Typ média je povinný údaj, nejpoužívanější jsou typy : - online, - CD-ROM, - disketa 3,5. Symbol za nímž je uvedeno jméno a příjmení autor/a,ky práce označuje copyright, tedy označení autorských práv. 5

6 Pro některé údaje (datum aktualizace, vytvoření stránky) je možné použít v prohlížeči funkci Vlastnosti stránky. Obecné zásady internetových citací uvedené za literaturou jako Internetové zdroje 1 JMÉNO autora. Nadpis článku. Název stránky [online]. rok, datum publikování. Datum poslední revize [cit. kdy]. URL adresa stránky. Pokud je uvedena jako autor organizace píše se na prvním místě její název velkým písmem např. UNICEF. Datum citování lze uvést zkratkou buď cit. nebo vid. Praktické příklady Webové sídlo, internetový portál Jméno tvůrce. Název. [Typ nosiče]. Místo: nakladatel, datum publikování, datum revize [datum citování]. Internetová adresa. POSPÍŠILOVÁ Jindřiška. Knihovny.cz: Projekt portálu knihovnickčch služeb pro veřejnost [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2004 [vid ]. Dostupné z:.. Webová stránka vedlejší webová stránka Jméno tvůrce webového sídla. Název vedlejší stránky. Název webového sídla [Typ nosiče]. Místo: nakladatel, rok publikování, datum revize [datum citování]. Adresa webové stránky. ČESKO. MINISTERSTVO KULTURY. Literatura a knihovny. MKCR.cz [online]. Praha: Ministerstvo kultury, 2007 [cit ]. Dostupné z:. Příspěvek do webového sídla Jméno autora příspěvku. Název příspěvku. In: Tvůrce webového sídla. Název webového sídla [typ nosiče]. Místo:nakladatel, datum, datum revize [datum citování]. Přístupné z:. BOROVIČKOVÁ, R. V japonském stylu. In: BORGIS. Novinky.cz [online]. Praha: Borgis, 2012, 12. dubna 2012 [vid ], Dostupné z:. Citace v textu Způsob citování u jednotlivých údajů v práci je dvojí: pod čarou nebo v textu. Příjmení v textu i pod čarou se mohou psát malými písmeny, je však dovoleno a výhodné pro přehlednost závěrečné práce používat v odkazech velká písmena na místě, kde je jméno spojeno s celým odkazem. Zvolený způsob je třeba opět zachovávat v celé práci jednotně. Pokud se uvádí více publikací v jedné závorce, je třeba jména prvních autorů těchto publikací oddělit středníkem. Příklad: (SKÁLA, 1996; BAMBOR, 2002). 1 Pro ně platí také uvedení jména autora na prvním místě, pokud není, tedy rovnou název článku a abecední seřazení podle prvního písmene. 6

7 Při přímé citaci nebo informaci ze slovníku musí být uvedena ještě stránka (LŽIČKA, 2003, s. 79). Varianta citačních odkazů č. 1: Citování pod čarou. Používá se do textu číslování z ikony Vložit, Poznámka pod čarou a automatické značení číslování u údaje příslušného autora. Uvádí se klasická citace v celé verzi pod čarou na téže stránce. Čísla poznámek pod čarou postupně pokračují. Neuvádí se vydání, překladatel nebo ISBN, které jsou uvedeny vzadu. V citaci se pak nikdy nepíše str., ale pouze s. a odpovídající číslo strany. Jinak se může použít také kratší harvardský způsob, tj.např. (KADLEČKOVÁ, 2008, s.84). Varianta citačních odkazů č. 2: Citace se uvádí přímo v textu. Příklady: PATOČKA (1964) říká, že.; Elegantnější je forma: J. KADLEČKOVÁ tvrdí, že.. (KADLEČKOVÁ, 1964). Tečka je až za závorkou, nikoliv za větou před závorkou. U téže publikace se dvěma autory se vkládá v textu vždy mezi jejich jména spojka a, např. (ŠÁLEK a NOŽIČKA, 1998). Tři autoři se v textu neuvádějí, pak se píše jméno prvního autora a k tomu aj. (KOŽENÝ aj., 1998). Pokud nemá článek autora, uvádí se název článku kurzívou, čárka a rok vydání. Převzatý autor z jiné publikace Výjimečně lze tolerovat převzetí citace odjinud, ale tento způsob zprostředkovaného citování by se neměl stát v práci pravidlem. Citace z tzv. druhé ruky jsou citace autora, který byl převzat z knihy jiného autora. Autor či autorka v tom případě tvrzení přejímají, ale příslušnou práci (pramen) přímo nečetli. Tento způsob je možno použít jen výjimečně, např. u starších děl, která jsou špatně dostupná. Pak citujeme v textu takto: Mistr Jan Hus uváděl ve svých kázáních, že. (cit. dle MASARYKA, 1925, s ). Jiný příklad: Piaget je toho názoru, že. (cit. dle MELICHARA, 1998, s. 268). Jméno převzatého autora se píše malým písmem a do závorky se uvádí autor publikace, z níž bylo jméno převzato, dále její rok vydání, nikoliv rok, kdy to uvedl převzatý autor, rovněž tak to platí i pro uvedenou stránku, která je také z primární publikace. Pokud by se chtěl uvést i rok, kdy prezentovanou myšlenku napsal převzatý autor, muselo by to vypadat takto: 7

8 Už v r se zmínil Piaget, že.(c. d. Melichara, 1998, s 268). Místo celého cit. dle je možno užívat zkratku c. d. Pak opět v celé práci stejně. rpozornění: V tomto textu byly uvedeny jednotlivé typy písemností pod příslušnými názvy jako monografie, články v časopisech atd., ale studenti v seznamu literatury uvádějí všechny publikace za sebou bez rozlišení jejich druhu abecedně - a to podle jména prvního autora. Pokud je publikace uvedena jako kolektiv autorů, pak se zařazuje podle prvního písmene názvu této publikace. Převzatí autoři se v seznamu literatury na konci práce neuvádějí, uvádí se pouze autor a další citační údaje o publikaci, z níž byla příslušná informace získána. Za seznamem tištěných pramenů a literatury se zvlášť uvedou internetové zdroje, u nichž nemusejí být vždy všechny uváděné prvky dostupné (např. datum revize). Použité elektronické zdroje BERNÁTOVÁ,Olga a Jan SKÚPA. Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 ( ) platné od 1.dubna Brno, ŘEHŮŘKOVÁ, Markéta a Vanda GŘEŠÁKOVÁ. Bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Interpretace aktualizované normy ČNS ISO 690 platné od 1.dubna Posl. revize Vytvořeno v rámci projektu e.citace. Dostupné z: THE UNIVERSITY OF NOTTINGHAM. eow to cite Reference. Information Services. c2012 [cit ]. Dostupné z: 8

9 9

METODIKA JEDNOTNÉHO CITOVÁNÍ A TVORBY BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZŮ PRO NEJČASTĚJI CITOVANÉ DOKUMENTY NA VŠTE DLE ČSN ISO 690:2010

METODIKA JEDNOTNÉHO CITOVÁNÍ A TVORBY BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZŮ PRO NEJČASTĚJI CITOVANÉ DOKUMENTY NA VŠTE DLE ČSN ISO 690:2010 METODIKA JEDNOTNÉHO CITOVÁNÍ A TVORBY BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZŮ PRO NEJČASTĚJI CITOVANÉ DOKUMENTY NA VŠTE DLE ČSN ISO 690:2010 Citační záznam slouží k jednoznačné identifikaci zdroje, tedy např. knihy, časopisu

Více

Citace v odborném textu. Jitka Kominácká

Citace v odborném textu. Jitka Kominácká Citace v odborném textu Jitka Kominácká Úvod Uvádí se pouze přímé citace Neuvádí se nepřímé citace (pravidla českého pravopisu, učebnice matematiky, slovník cizích slov, ) - nepřímé citace jsou ty, do

Více

Diplomový seminář. Zpracovali: MUDr. Olga Dostálová, CSc. Mgr. Pavel Oulovský

Diplomový seminář. Zpracovali: MUDr. Olga Dostálová, CSc. Mgr. Pavel Oulovský Diplomový seminář Zpracovali: MUDr. Olga Dostálová, CSc. Mgr. Pavel Oulovský Seznam literatury - má dva způsoby uvádění pořadí prvků: - První způsob zařazuje rok vydání publikace za nakladatele, používá

Více

Citační norma a její uplatňování

Citační norma a její uplatňování Citační norma a její uplatňování Na všechny pouţité, převzaté myšlenky, texty, obrázky, tabulky, čísla, členění,. by měly být důsledně uváděny v textu práce odkazy Úroveň práce autora se zdroji odborných

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická

Více

Pokyny pro formální zpracování maturitní práce

Pokyny pro formální zpracování maturitní práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování maturitní práce V Praze dne: 15. 10. 2008 Ing. Jan Hildebrand ředitel školy

Více

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE I. Obsah seminární práce strana 1: úvodní strana (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 2: prohlášení (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 3: poděkování vedoucímu (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI)

Více

Práce s odborným textem a citační etika Mgr. Ľuboš Lunter

Práce s odborným textem a citační etika Mgr. Ľuboš Lunter Práce s odborným textem a citační etika Mgr. Ľuboš Lunter Podpora přednášky kurzu Odborné publikování, citační etika a autorské právo s podporou ICT Osnova přednášky Úvod Terminologie Normy a zákony upravující

Více

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ROZVOJE A ÚDRŽBY ZELENĚ

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ROZVOJE A ÚDRŽBY ZELENĚ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ROZVOJE A ÚDRŽBY ZELENĚ operační program Rozvoj lidských zdrojů, priorita 3.3. Rozvoj celoživotního vzdělávání, opatření 3.3.3. Rozvoj dalšího profesního vzdělávání ZÁVĚREČNÁ ODBORNÁ

Více

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU Masarykova univerzita Právnická fakulta Směrnice děkana č. 1/2006 O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU vydaná na základě 28 odst.

Více

1 STRUKTURA SEMINÁRNÍ (ABSOLVENTSKÉ) PRÁCE

1 STRUKTURA SEMINÁRNÍ (ABSOLVENTSKÉ) PRÁCE 1 STRUKTURA SEMINÁRNÍ (ABSOLVENTSKÉ) PRÁCE 1. Přední strana obalu podle uvedeného vzoru (týká se jen absolventské práce) 2. Titulní list podle uvedeného vzoru 3. Abstrakt 4. Prohlášení - dle vzoru 5. Obsah

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE název práce Obor: Třída: Školní rok: jméno a příjmení autora

Více

pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory:

pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory: Zásady pro vypracování seminární a maturitní práce Úprava písemností zpracovaných textovými editory norma ČSN 01 6910 pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory: určuje způsob psaní

Více

Citační odkazy, uvádění literárních zdrojů. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Citační odkazy, uvádění literárních zdrojů. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Citační odkazy, uvádění literárních zdrojů Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Bibliografické citace souhrn údajů o citované publikaci nebo její části, umožňuje její identifikaci Literatura bývá

Více

Bibliografická citace norma ČSN ISO 690

Bibliografická citace norma ČSN ISO 690 Bibliografická citace norma ČSN ISO 690 norma uvádí prvky, které je třeba uvádět v bibliografických citacích publikovaných monografických a seriálových publikací, kapitol, článků atd. a patentových dokumentů

Více

PSANÍ ODBORNÉHO TEXTU (např. SOČ, seminární práce)

PSANÍ ODBORNÉHO TEXTU (např. SOČ, seminární práce) PSANÍ ODBORNÉHO TEXTU (např. SOČ, seminární práce) Každý text nás reprezentuje, u odborných textů to platí obzvlášť Vše je posuzováno ze tří hledisek (nic z toho se nesmí zanedbat): obsah podloženost tvrzení,

Více

STRUKTURA MATURITNÍ PRÁCE

STRUKTURA MATURITNÍ PRÁCE STRUKTURA MATURITNÍ PRÁCE Přední strana obalu (fólie) Přední strana desek absolventské práce Titulní strana Abstrakt, resumé 5 až 7 vět, které charakterizují AP, metody, cíle, strukturu ap., není v ich

Více

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Formální úprava bakalářských a diplomových prací Odevzdání práce Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Bakalářské a diplomové práce se odevzdávají na Studijním oddělení UK HTF a to ve

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem. 1. Bakalářská a diplomová práce se odevzdává ve třech výtiscích v pevné vazbě. Práce musí být svázaná

Více

Několik praktických informací

Několik praktických informací 1. formát Několik praktických informací označuje konečnou velikost knihy, dovolím si uvést ty nejběžnější. Nic není nemožné, a tak si můžete zvolit jakýkoliv vlastní formát knihy, vše je otázkou financí

Více

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce 25 45 65 50 (VZOR ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE) Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1 ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu Název práce 25 Studijní obor: Technické lyceum 78 42

Více

4. BIBLIOGRAFICKÁ CITACE, ODKAZ NA CITACI A SEZNAM LITERATURY

4. BIBLIOGRAFICKÁ CITACE, ODKAZ NA CITACI A SEZNAM LITERATURY 4. BIBLIOGRAFICKÁ CITACE, ODKAZ NA CITACI A SEZNAM LITERATURY V písemných pracích se bohatě využívá odborné literatury. Při tom však nesmíme zapomínat, že existují autorská práva a že tudíž jsme povinni

Více

Redakční standard autorského příspěvku

Redakční standard autorského příspěvku Redakční standard autorského příspěvku Redakce přijímá výhradně příspěvky v elektronické podobě, zpracované v textovém editoru MS Word. Základními parametry příspěvku je písmo Times New Roman, velikost

Více

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Struktura písemné práce Z formálního hlediska by bakalářská práce měla splňovat požadavky kladené na psaní odborných publikací, tzn. přehlednost,

Více

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Gen. R. Tesaříka 114, 261 01 Příbram I, IČ: 00508268, e-mail: iss@pbm.czn.cz, www:iss.pb.cz POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

Více

Formální pravidla pro písemné práce na muzeologii

Formální pravidla pro písemné práce na muzeologii Formální pravidla pro písemné práce na muzeologii Lucie Jagošová Následující informace platí nejen pro bakalářské a magisterské diplomové a oborové (tedy závěrečné) práce, ale pro všechny druhy a formy

Více

Modul MWA - Publikace a články

Modul MWA - Publikace a články Modul MWA - Publikace a články Stávající webová aplikace ČMI podporuje prostředníctvím Modulu RIV publikaci výstupů vykazovaných v Rejstříku informací o výsledkcích (dále jen RIV). Nový modul Publikace

Více

Technická dokumentace Ing. Lukáš Procházka

Technická dokumentace Ing. Lukáš Procházka Technická dokumentace Ing. Lukáš Procházka Téma: závěry a poznámky, literatura a citace 1) Závěry a doporučení 2) Poznámky a odkazy 3) Seznam literatury a citace Závěry a doporučení - závěr vychází z jádra

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce Střední prů myslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce prosinec 2006 jméno a příjmení autora FORMÁLNÍ STRÁNKA ZPRACOVÁNÍ

Více

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Institut průmyslově právní výchovy P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Zadávání odborných prací Každý posluchač si může zvolit jedno z vypsaných témat nebo navrhnout vlastní téma. U vypsaných témat

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra politologie. Pokyny pro úpravu seminárních prací

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra politologie. Pokyny pro úpravu seminárních prací MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra politologie Pokyny pro úpravu seminárních prací Brno 2008 Katedra politologie FSS MU se z důvodu opakujících se formálních nedostatků seminárních

Více

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482 - s využitím ČSN 01 6910 Jednotná struktura práce: TITULNÍ

Více

GYM ÁZIUM A OBCHOD Í AKADEMIE MARIÁ SKÉ LÁZ Ě přesný název.semi ÁŘ 2007/2008 ázev seminární práce 25.4. 2008 Jméno a příjmení termín dokončení a odevzdání seminární práce třída Poděkování Zmínění toho,

Více

Pravidla bibliografických citací v semestrálních a závěrečných pracích studentů SU OPF včetně komentáře

Pravidla bibliografických citací v semestrálních a závěrečných pracích studentů SU OPF včetně komentáře Pravidla bibliografických citací v semestrálních a závěrečných pracích studentů SU OPF včetně komentáře A. Bibliografická citace knihy nebo jiného samostatně vydaného monografického dokumentu Bibliografické

Více

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT V rámci maturity mohou studenti vykonat dobrovolnou maturitní zkoušku z informačních a komunikačních technologií (dále IKT). Součástí této maturitní

Více

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Rozsah maturitní práce je 10 20 stran hlavního textu, počítáno tedy od úvodu po závěr; nepočítají se tedy přílohy ani úvodní stránky. V poslední fázi zpracování

Více

FORMÁLNÍ POŽADAVKY NA VYPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

FORMÁLNÍ POŽADAVKY NA VYPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE Obchodní akademie, Střední pedagogická škola, Vyšší odborná škola cestovního ruchu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o. SNP 170, 500 03 Hradec Králové, tel.: 495 541 548, e-mail:

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE POŽADAVKY OBORU DIPLOMOVANÝ OČNÍ OPTIK

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE POŽADAVKY OBORU DIPLOMOVANÝ OČNÍ OPTIK Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE POŽADAVKY OBORU DIPLOMOVANÝ OČNÍ OPTIK Oborové požadavky na zpracování absolventské práce navazují

Více

Metody zpracování informací 1. Citační norma

Metody zpracování informací 1. Citační norma Citační norma Monografie: CEJPEK, Jiří. Informace, komunikace a myšlení. Praha: Karolinum, 1998. Článek: STIEG, M.F. The information needs of historians. College and Ressearch Libraries. 1981, 42 (6),

Více

Na základě této normy oborové rady výše uvedených doktorských studijních programů stanovují tuto závaznou strukturu pro disertační práce: 1

Na základě této normy oborové rady výše uvedených doktorských studijních programů stanovují tuto závaznou strukturu pro disertační práce: 1 Závazná struktura disertační práce a autoreferátu disertační práce v doktorských studijních programech Ekonomika a management, Hospodářská politika a správa na Ekonomické fakultě TUL Závazná struktura

Více

Bibliografické odkazy a citace dokumentů

Bibliografické odkazy a citace dokumentů Bibliografické odkazy a citace dokumentů aneb Brouk Pytlík říká ve svém díle toto: Všechno vím, všechno znám 1 Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Obsah Proč citovat Norma Citace, bibliografická

Více

1. Sociální exkluze Dimenze sociální exkluze. 1.1 Dimenze sociální exkluze Dimenze ekonomická. 1.1.1 Dimenze ekonomická Exkluze politická

1. Sociální exkluze Dimenze sociální exkluze. 1.1 Dimenze sociální exkluze Dimenze ekonomická. 1.1.1 Dimenze ekonomická Exkluze politická Náležitosti rukopisu Celkový rozsah Vašeho tetu (včetně názvu, biografických charakteristik, abstraktů, klíčových slov, vlastní stati, seznamu použitých zdrojů, vysvětlivek) má rozsah 10 000 slov. Veškerý

Více

Pravidla vypracování maturitní práce

Pravidla vypracování maturitní práce Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace, Masarykova 198, 664 61 Rajhrad Pravidla vypracování maturitní práce (dále jen Práce ) pro školní rok 2016-2017 Pro obor: Zahradnictví 41-44-L/51

Více

FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI MATURITNÍ PRÁCE (MP)

FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI MATURITNÍ PRÁCE (MP) FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI MATURITNÍ PRÁCE (MP) Textové požadavky a náležitosti Zásady psaní textu dány normou ČSN 01 6910 Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory. Text maturitní

Více

Pokyn k vypracování absolventské práce

Pokyn k vypracování absolventské práce Pokyn k vypracování absolventské práce 1 Cíle absolventské práce Absolventská práce je vyvrcholením vyššího odborného studia. Student v ní prokazuje celkovou odbornou úroveň i připravenost pro vlastní

Více

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Maturitní práce PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE Předmět: Např. Český jazyk a literatura Datum a rok odevzdání: xx. x. 2016 Jméno a příjmení: Jan NOVÁK Ročník:

Více

O CITACÍCH DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MASARYKOVY UNIVERZITY

O CITACÍCH DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MASARYKOVY UNIVERZITY MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA SMĚRNICE DĚKANA č. 4/2013 O CITACÍCH DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MASARYKOVY UNIVERZITY Den vydání: 1. 8. 2013 Platnost: 1. 8. 2013

Více

Pokyn k vypracování absolventské práce

Pokyn k vypracování absolventské práce Pokyn k vypracování absolventské práce 1 Cíle absolventské práce Absolventská práce je vyvrcholením vyššího odborného studia. Student v ní prokazuje celkovou odbornou úroveň i připravenost pro vlastní

Více

Pokyny autorům pro formální úpravu příspěvků do časopisu EGRSE verze A4, jeden sloupec LANDSCAPE!!!

Pokyny autorům pro formální úpravu příspěvků do časopisu EGRSE verze A4, jeden sloupec LANDSCAPE!!! Pokyny autorům pro formální úpravu příspěvků do časopisu EGRSE verze A4, jeden sloupec LANDSCAPE!!! Celý článek je potřebné předat do redakce v klasické i digitální podobě (CD, DVD apod.). Papírová podoba

Více

Požadavky na zpracování maturitní práce

Požadavky na zpracování maturitní práce Požadavky na zpracování maturitní práce Formální úprava maturitní práce 1. Struktura maturitní práce Maturitní práce má následující členění: 1. Titulní list (viz Příloha) 2. Prohlášení (viz Příloha), poté

Více

Normalizovaná úprava písemností

Normalizovaná úprava písemností Normalizovaná úprava písemností Normy v úpravě písemností proč? jednoznačné a přehledné sdělení jak? dle standardních norem a interních pravidel pro psaní ročníkových prací stručný přehled norem ČSN 01

Více

Metody zpracování informací 1

Metody zpracování informací 1 Citační norma ISO 690 : 1987. Documentation. Bibliographic references. Content, form and structure ČSN ISO 690 : 1996. Bibliografické citace : Obsah, forma a struktura Monografie: CEJPEK, Jiří. Informace,

Více

Požadavky na diplomové práce v oboru Religionistika

Požadavky na diplomové práce v oboru Religionistika Požadavky na diplomové práce v oboru Religionistika Diplomovou prací má student prokázat, že zvládl základy vědecké práce, tedy že zvládl metodologii oboru, je schopen samostatně pojednat o zvoleném tématu,

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací Příbram 2015 Vzor textu na deskách absolventské práce Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram

Více

Příloha 1 k manuálu Psaní seminárních prací

Příloha 1 k manuálu Psaní seminárních prací Příloha 1 k manuálu Psaní seminárních prací CITOVÁNÍ ZVLÁŠTNÍCH DOKUMENTŮ Brno 2014 Citování podle normy ČSN ISO 690 Pro citování dokumentů platí v současnosti (od března 2011) Česká technická norma ČSN

Více

schopnost řečové komunikace apod.) jsou pro okolí zpravidla překvapivé a ne každému příjemné (Slowík, 2007, s. 119).

schopnost řečové komunikace apod.) jsou pro okolí zpravidla překvapivé a ne každému příjemné (Slowík, 2007, s. 119). Úvod do problematiky bibliografických citací a práce s rozhraním Citace.com Proč citujeme Možnost ověření Uvedení myšlenek do souvislostí Respektování etických zásad Respektování autorského zákona Obecné

Více

Citování literatury v odborném textu

Citování literatury v odborném textu Citování literatury v odborném textu ÚVOD DO PROBLEMATIKY BIBLIOGRAFICKÝCH CITACÍ A PRÁCE S ROZHRANÍM CITACE.COM Pro studenty Jaboku připravila Eva Cerniňáková Praha, Jabok 2011 Proč citujeme Možnost ověř

Více

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Vedoucí základních součástí (kateder/ústavů) jsou povinni seznámit studenta se všemi okolnostmi pro vypracování a odevzdání

Více

BIBLIOGRAFICKÉ CITACE. Inovační kurz pro knihovníky, Havířov 14. dubna 2010

BIBLIOGRAFICKÉ CITACE. Inovační kurz pro knihovníky, Havířov 14. dubna 2010 BIBLIOGRAFICKÉ CITACE Inovační kurz pro knihovníky, Havířov 14. dubna 2010 BIBLIOGRAFICKÉ CITACE Norma ISO 690:1987 a ISO 690-2:1997 krátká forma bibliografického záznamu k čemu slouží? identifikace dokumentu

Více

EU-OPVK:VY_32_INOVACE_FIL20 Vojtěch Filip, 2014

EU-OPVK:VY_32_INOVACE_FIL20 Vojtěch Filip, 2014 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Tématický celek Inovace výuky ICT na BPA Název projektu Inovace a individualizace výuky Název materiálu Microsoft Word obsah, odkazy, revize Číslo materiálu VY_32_INOVACE_FIL20

Více

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP Obsahová stránka BP i DP se řídí: 1. Směrnicí rektora č. 9/2007 Úprava, odevzdávání a zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací na VUT v Brně 2. Směrnicí děkana č. 2/2007

Více

Citační norma a obecné pokyny pro písemné práce plagiát Při psaní práce je nutné: úvodu strukturovat titulní list zdroje citací neuvádí

Citační norma a obecné pokyny pro písemné práce plagiát Při psaní práce je nutné: úvodu strukturovat titulní list zdroje citací neuvádí Citační norma a obecné pokyny pro písemné práce Odevzdává-li student jakoukoliv písemnou práci, rozumí se samo sebou, že jde o jeho vlastní text, v němž je u každé citace a parafráze zřetelně uveden zdroj.

Více

POKYNY AUTORŮM PRO FORMÁLNÍ ÚPRAVU PŘÍSPĚVKŮ DO ČASOPISU EGRSE VERZE A4, JEDEN SLOUPEC LANDSCAPE!!!

POKYNY AUTORŮM PRO FORMÁLNÍ ÚPRAVU PŘÍSPĚVKŮ DO ČASOPISU EGRSE VERZE A4, JEDEN SLOUPEC LANDSCAPE!!! 1 POKYNY AUTORŮM PRO FORMÁLNÍ ÚPRAVU PŘÍSPĚVKŮ DO ČASOPISU EGRSE VERZE A4, JEDEN SLOUPEC LANDSCAPE!!! Celý článek je potřebné předat do redakce v digitální podobě (CD, DVD nebo mailem), a to ve formátu

Více

Standard ročníkové práce

Standard ročníkové práce Standard ročníkové práce Formální úprava, pokyny k technickému zpracování odborné předměty Spedice, doprava vyučovací předměty a přeprava, Logistika, Firemní logistika, Dopravní zeměpis, Zbožíznalství,

Více

SOUHRN ZÁSAD PRO PSANÍ ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ S DOPLNĚNÍM A ZMĚNAMI PODLE NOVELIZOVANÉ NORMY 690:2011

SOUHRN ZÁSAD PRO PSANÍ ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ S DOPLNĚNÍM A ZMĚNAMI PODLE NOVELIZOVANÉ NORMY 690:2011 SOUHRN ZÁSAD PRO PSANÍ ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ S DOPLNĚNÍM A ZMĚNAMI PODLE NOVELIZOVANÉ NORMY 690:2011 Podrobné informace a organizační pokyny jsou uvedeny v dokumentu: Bakalářská a diplomová práce, informativní

Více

Úvod do studia a života na vysoké škole - modul Práce s literaturou. Informace pro nové studenty Přírodovědecké fakulty JU

Úvod do studia a života na vysoké škole - modul Práce s literaturou. Informace pro nové studenty Přírodovědecké fakulty JU Úvod do studia a života na vysoké škole - modul Práce s literaturou Informace pro nové studenty Přírodovědecké fakulty JU Materiál pro úvodní kurz FBI 003 na Přírodovědecké fakultě JU Komentovaný text

Více

Metodický manuál pro vypracování seminární práce

Metodický manuál pro vypracování seminární práce Metodický manuál pro vypracování seminární práce Liberec 2008 Obsah: 1. Význam a cíl seminární práce 2. Formální úprava seminární práce 2.1. Titulní stránka 2.2. Řazení listů seminární práce 2.3. Vlastní

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE V bakalářské práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným bakalářským studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního

Více

ZÁKLADY INFORMATIKY 14ZINF. citace, plagiátorství, informační zdroje na ČVUT

ZÁKLADY INFORMATIKY 14ZINF. citace, plagiátorství, informační zdroje na ČVUT ZÁKLADY INFORMATIKY 14ZINF citace, plagiátorství, informační zdroje na ČVUT Citace ve Wordu Karta Reference Část Vložit citaci.. Výběr stylu + jeho záměnu kdykoliv Vytvoření + spravování bibliografických

Více

Pravidla pro psaní závěrečné seminární práce oboru Zdravotnické lyceum VOŠZ A SZŠ 5. KVĚTNA 51, 140 00 PRAHA 4

Pravidla pro psaní závěrečné seminární práce oboru Zdravotnické lyceum VOŠZ A SZŠ 5. KVĚTNA 51, 140 00 PRAHA 4 Pravidla pro psaní závěrečné seminární práce oboru Zdravotnické lyceum VOŠZ A SZŠ 5. KVĚTNA 51, 140 00 PRAHA 4 Praha 2009 Formální úprava a struktura práce Okraje práce jsou nastaveny takto: zleva 3, 5

Více

Bibliografické citace dokumentů

Bibliografické citace dokumentů Bibliografické citace dokumentů V dnešní době se prakticky žádný studijní text neobejde bez přehledu informačních pramenů, ze kterých bylo při jeho tvorbě čerpáno, tedy tzv. bibliografických citací. Do

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE V diplomové práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního zadaného

Více

Střední zdravotnická škola Beroun. Manuál k vypracování maturitní práce

Střední zdravotnická škola Beroun. Manuál k vypracování maturitní práce Střední zdravotnická škola Beroun Manuál k vypracování maturitní práce Základní kritéria Název maturitní práce musí vystihovat obsah práce. V maturitní práci se věnujte jen zvolenému tématu. Maturitní

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor Název práce Diplomová práce [druh práce - Bakalářská práce, Diplomová práce, Disertační práce] Autor práce:

Více

Jak psát odbornou práci

Jak psát odbornou práci Jak psát odbornou práci 1. Struktura práce: a) anotace b) obsah c) úvod d) jednotlivé kapitoly e) závěr f) seznam literatury g) přílohy a) Anotace má krátce shrnout obsah a účel práce a upozornit na nové

Více

Pokyny pro zpracování bakalářských prací

Pokyny pro zpracování bakalářských prací Grafická a multimediální laboratoř Vysoká škola ekonomická v Praze 2014 Pokyny pro zpracování bakalářských prací Obsah Struktura bakalářské práce... 2 Vstupní část práce... 2 Hlavní textová část práce...

Více

Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily

Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily I. Forma zpracování ročníkové práce (RP) 1. RP musí být napsána počítačem po jedné straně bílého kancelářského papíru formátu A4, - velikost

Více

Položky diplomové práce

Položky diplomové práce Kompletace práce Položky diplomové práce Povinné položky ročníkové práce jsou uvedeny tučně: Přední strana desek Titulní strana (započítává se do číslování stran) Prohlášení o samostatném zpracování práce

Více

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. [Znak MFF UK dle Symboly a kresby spojené s MFF]

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. [Znak MFF UK dle Symboly a kresby spojené s MFF] [Vzor: Titulní strana závěrečné práce] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Kurz Vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu matematika [Znak MFF UK dle Symboly a kresby

Více

- Byl změněn způsob psaní dat a časových údajů (podle ČSN EN 28601);

- Byl změněn způsob psaní dat a časových údajů (podle ČSN EN 28601); ČESKÁ NORMA ICS 01.140.30 1997 Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory ČSN 01 6910 Srpen Guidelines for Typewriting and Text Presentation Règles pour la dactylographie et

Více

FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE

FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE MASARYKOVO GYMNÁZIUM, PŘÍBOR příspěvková organizace FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE Školní rok: Třída: Jméno a příjmení autora 2 odstavec textu charakterizující obsah práce. Je-li součástí práce praktická

Více

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482 - s využitím ČSN 01 6910 Úvod Vypracování seminární práce

Více

Zásady pro vypracování bakalářské nebo diplomové práce v oboru matematická biologie

Zásady pro vypracování bakalářské nebo diplomové práce v oboru matematická biologie Zásady pro vypracování bakalářské nebo diplomové práce v oboru matematická biologie Téma práce si student vybírá z nabídky jednotlivých školitelů zveřejněné garantujícím pracovištěm v IS MU, nebo má možnost

Více

Seminární práce obecné a technické pokyny

Seminární práce obecné a technické pokyny Seminární práce obecné a technické pokyny Rozsah běžné seminární práce Orientačně 10 normovaných stran skutečného textu (Úvod, Hlavní část, Závěr). Obvyklá struktura seminární práce Vlastní struktura,

Více

Pokyny pro zpracování závěrečné práce

Pokyny pro zpracování závěrečné práce Pokyny pro zpracování závěrečné práce SOUTĚŢE VODA A ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V rámci projektu MOST - TECH CZ.1.07/1.1.07/02.0100 Motivace studentů ke studiu technických oborů OSTRAVA

Více

TEXTOVÁ OPORA PRO E LEARNINGOVÝ KURZ INFORMAČNÍ VÝCHOVY F*** VUT

TEXTOVÁ OPORA PRO E LEARNINGOVÝ KURZ INFORMAČNÍ VÝCHOVY F*** VUT TEXTOVÁ OPORA PRO E LEARNINGOVÝ KURZ INFORMAČNÍ VÝCHOVY F*** VUT KAPITOLA 8 Právní a etické aspekty práce s informacemi (Citování) Knihovny VUT v Brně pracovní skupina pro informační vzdělávání Brno 2007

Více

Pokyny pro vypracování maturitních prací 2014

Pokyny pro vypracování maturitních prací 2014 Pokyny pro vypracování maturitních prací 2014 Věcné a formální uspořádání maturitní práce 1. Věcná stránka práce Maturitní práce by měla mít následující strukturu: Titulní strana (viz následující strana)

Více

Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013

Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013 Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013 Základní informace pro vypracování maturitní práce Maturitní prací žák prokazuje, že je schopen zpracovat, dokumentovat a prezentovat

Více

Minimum pro pracovníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 DOKUMENTAČNÍ PROCES. Aktualizace Zpracování

Minimum pro pracovníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 DOKUMENTAČNÍ PROCES. Aktualizace Zpracování DOKUMENTAČNÍ PROCES Šetření Vyhledávání Aktualizace Zpracování Průběžná kontrola Předávání Šetření informačních potřeb: viz předchozí modul Vyhledávání informací: Je třeba využívat více zdrojů: Internet

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE NA GHB

SEMINÁRNÍ PRÁCE NA GHB SEMINÁRNÍ PRÁCE NA GHB ŠKOLENÍ PRO STUDENTY Říjen 2015 Mgr. L. Toman, Mgr. Z. Šimůnková Spoluautoři PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D., Mgr. J. Rojka, Mgr. A. Říman, Mgr. D. Vejrová, Mgr. V. Vydlák OBECNÁ PRAVIDLA

Více

Formální požadavky na zpracování bakalářské práce

Formální požadavky na zpracování bakalářské práce - 1 - Formální požadavky na zpracování bakalářské práce Minimální rozsah 40 stran Řádkování Řádkování 1,5 Písmo Velikost 12, Times New Roman Okraje Horní okraj stránky 25 mm, dolní okraj stránky 25 mm,

Více

Doporučení k psaní textů habilitačních, disertačních, diplomových, bakalářských a semestrálních prací

Doporučení k psaní textů habilitačních, disertačních, diplomových, bakalářských a semestrálních prací Doporučení k psaní textů habilitačních, disertačních, diplomových, bakalářských a semestrálních prací Pro zpracování habilitačních, disertačních, diplomových a bakalářských prací (dále jenom práce) platí

Více

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Katedra název Bakalářská diplomová práce 2006 Jméno Autora

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Katedra název Bakalářská diplomová práce 2006 Jméno Autora Masarykova univerzita Filozofická fakulta Katedra název Bakalářská diplomová práce 2006 Jméno Autora Masarykova univerzita Filozofická fakulta Katedra název Název studijního oboru Jméno autora Název práce

Více

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE I. OBSAH SEMINÁRNÍ PRÁCE Úvod (a cíl) práce význam řešené problematiky, v závěru této části je definován cíl práce. Doporučuje se psát v 1. os. mnoţ. č. ( pozorujeme, vytváříme

Více

Poznámka 1: pozor na PROCENTA

Poznámka 1: pozor na PROCENTA Poznámka 1: pozor na PROCENTA Pozor při interpretaci relativních hodnot z tabulek. Př. (ilustrační): Porovnejte % zastoupení mužů v jednotlivých 3 kategoriích dle míry pociťování bolestivosti. v kategorii

Více

Psaní bakalářské práce

Psaní bakalářské práce Formulace odborného textu Psaní bakalářské práce Nikdo, kdo ze sebe vydal maximum, toho nelitoval. George Halas Před psaním Co chcete sdělit neflákali jsme se a máme skvělé výsledky Komu to chcete sdělit

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85. Vyšší odborná škola

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85. Vyšší odborná škola Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce (neuvádí se na deskách) Plzeň květen 2013 Jméno a příjmení autora

Více

Formální úprava bakalářské/diplomové práce. Jak správně citovat

Formální úprava bakalářské/diplomové práce. Jak správně citovat Formální úprava bakalářské/diplomové práce Jak správně citovat Jak na bakalářskou (diplomovou) práci Obecné pokyny na MUP Závazná metodika pro psaní kvalifikačních prací Obecný rámec Autorský zákon, publikační

Více