Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 19/2013, konané dne 18. září 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 19/2013, konané dne 18. září 2013"

Transkript

1 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 19/2013, konané dne 18. září 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je usnášeníschopná. Jmenovitě: Hosté: Omluveno: Jan Schneider Mgr. Marek Babák Radovan Klusák Helena Randová Bc. Iva Dvořáčková, pověřená výkonem dočasně neobsazené funkce tajemníka Bc. Renáta Koupilová, DiS., asistentka starosty Ing. Petr Bábor, Ph.D. Navržený program: 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 2. Zpráva o kontrole plnění usnesení a úkolů ke dni Povolení výjimky z počtu dětí ve třídách Mateřské školy, Tišnov, U Humpolky Uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl 5. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zajištění polygrafických prací kniha o Tišnově 6. Uzavření Smlouvy o poskytování služeb technické podpory k aplikaci Map Square a zajištění služeb mapového portálu 7. Uzavření dodatku č.2 k Rámcové smlouvě o službách elektronických komunikací a o prodeji elektronických komunikačních zařízení a jejich příslušenství mezi městem Tišnov a společností T-Mobile Czech Republic, a.s. 8. Zápis z jednání Komise likvidační ze dne Zápis z jednání Komise sociální a zdravotní Rady města Tišnova č. 6/2013 ze dne Uzavření dohody o splátkovém kalendáři s paní A. V. 11. Uzavření dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem s M. a L. N. 12. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 na ulici Jungmannova 933 v Tišnově 13. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 na ulici Jungmannova 934 v Tišnově 14. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13 na nám. 28. října 1708 v Tišnově 15. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 14 na nám. 28. října 1708 v Tišnově 16. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 na ulici Na Mlékárně 795 v Tišnově 17. Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. C 4/2 na ulici Dlouhá 1805 v Tišnově 18. Pronájem bytu č. 3 na nám. 28. října 1708 v Tišnově 19. Pronájem bytu č. 6 na nám. 28. října 1708 v Tišnově 20. Pronájem bytu č. 5 na ulici Na Mlékárně 255 v Tišnově 21. Uzavření kupní smlouvy Kompostárna Tišnov" 22. Uzavření kupní smlouvy Separace a svoz bioodpadů ve městě Tišnov" 23. Darovací smlouva ruční svítilny od společnosti EUROLAMP s.r.o. 24. Zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 1602/22 v k.ú. Tišnov Tišnov, Mahenova, kab. sm. NN Šauerová 25. Uzavření Smlouvy o právu provést stavbu přípojek vody, kanalizace a plynu na pozemku parc.č. 2302/5 v k.ú. Tišnov 26. Uzavření Smlouvy o právu provést stavbu sjezdu na účelovou komunikaci na pozemku parc.č. 517/17 v k.ú. Tišnov 1

2 27. Zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 2466/209, parc.č. 2466/446, parc.č /450, parc.č. 2466/454, parc.č. 2466/456 a parc.č. 2466/532, vše v k.ú. Tišnov Tišnov, Hony za Kukýrnou, ul. Marie Pavlíkové 28. Vyhlášení záměru změny nájemce v pronájmu části pozemku parc.č. 1601/11 v k.ú. Tišnov 29. Uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě č. 5/95/P o pronájmu nebytových prostor ze dne Ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne Uzavření Dodatku č. 2 k Pojistné smlouvě č Zpráva o průběhu investic Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Výkon činnosti technické dozoru investora a koordinátora bezpečnosti práce na stavbě Zateplení Centra sociálních služeb Tišnov, Nástavba a přístavba ZŠ Smíškova 34. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na dodávku veřejné zakázky "Rekonstrukce sociálního zařízení - pavilon 8" ZŠ Tišnov nám. 28.října 35. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na dodávku veřejné zakázky Výměna oken a dveří v objektech města Tišnov 36. Uzavření smlouvy o dílo na dodávku veřejné zakázky Rekonstrukce ústředního topení v objektu Brněnská č.p. 2 v Tišnově 37. Uzavření smlouvy o dílo na dodávku veřejné zakázky Úprava fasády a výměna oken u objektu Brněnská č.p. 2 v Tišnově 38. Zápis z jednání Komise dopravní a stavební Rady města Tišnova č. 7/2013 ze dne Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavební práce Statické zajištění zdi starého hřbitova v Tišnově" 40. Dotazy, podněty a připomínky 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) Starosta Jan Schneider za ověřovatele navrhl: Mgr. Marka Babáka zapisovatelkou stanovil: Bc. Renátu Koupilovou, Dis. Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu ze schůze č. 19/2013 Rady města Tišnova Mgr. Marka Babáka a zapisovatelkou stanovuje Bc. Renátu Koupilovou, DiS. Hlasování č. 1: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato Starosta Jan Schneider s návrhem zařazení materiálu s názvem - Vyloučení uchazeče veřejná zakázka Regenerace zeleně vybraných lokalit města Tišnov jako bod č. 32, materiál s názvem Uzavření kupní smlouvy Technické vybavení SD Tišnov velkoobjemové kontejnery jako bod č. 34 a materiál s názvem Uzavření kupní smlouvy Technické vybavení SD Tišnov mostní váha jako bod č. 40. Dále starosta Jan Schneider s návrhem vyřazení materiálu s názvem Zpráva o průběhu investic 2013 (původně bod č. 32) a materiálu s názvem Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na dodávku veřejné zakázky Rekonstrukce sociálního zařízení pavilon 8 ZŠ Tišnov nám. 28. října (původně bod č. 34). Rada města Tišnova schvaluje upravený program jednání schůze č. 19/2013 Rady města Tišnova. Hlasování č. 2: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato Program jednání: 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 2. Zpráva o kontrole plnění usnesení a úkolů ke dni Povolení výjimky z počtu dětí ve třídách Mateřské školy, Tišnov, U Humpolky

3 4. Uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl 5. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zajištění polygrafických prací kniha o Tišnově 6. Uzavření Smlouvy o poskytování služeb technické podpory k aplikaci Map Square a zajištění služeb mapového portálu 7. Uzavření dodatku č.2 k Rámcové smlouvě o službách elektronických komunikací a o prodeji elektronických komunikačních zařízení a jejich příslušenství mezi městem Tišnov a společností T-Mobile Czech Republic, a.s. 8. Zápis z jednání Komise likvidační ze dne Zápis z jednání Komise sociální a zdravotní Rady města Tišnova č. 6/2013 ze dne Uzavření dohody o splátkovém kalendáři s paní A. V. 11. Uzavření dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem s M. a L. N. 12. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 na ulici Jungmannova 933 v Tišnově 13. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 na ulici Jungmannova 934 v Tišnově 14. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13 na nám. 28. října 1708 v Tišnově 15. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 14 na nám. 28. října 1708 v Tišnově 16. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 na ulici Na Mlékárně 795 v Tišnově 17. Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. C 4/2 na ulici Dlouhá 1805 v Tišnově 18. Pronájem bytu č. 3 na nám. 28. října 1708 v Tišnově 19. Pronájem bytu č. 6 na nám. 28. října 1708 v Tišnově 20. Pronájem bytu č. 5 na ulici Na Mlékárně 255 v Tišnově 21. Uzavření kupní smlouvy Kompostárna Tišnov" 22. Uzavření kupní smlouvy Separace a svoz bioodpadů ve městě Tišnov" 23. Darovací smlouva ruční svítilny od společnosti EUROLAMP s.r.o. 24. Zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 1602/22 v k.ú. Tišnov Tišnov, Mahenova, kab. sm. NN Šauerová 25. Uzavření Smlouvy o právu provést stavbu přípojek vody, kanalizace a plynu na pozemku parc.č. 2302/5 v k.ú. Tišnov 26. Uzavření Smlouvy o právu provést stavbu sjezdu na účelovou komunikaci na pozemku parc.č. 517/17 v k.ú. Tišnov 27. Zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 2466/209, parc.č. 2466/446, parc.č /450, parc.č. 2466/454, parc.č. 2466/456 a parc.č. 2466/532, vše v k.ú. Tišnov Tišnov, Hony za Kukýrnou, ul. Marie Pavlíkové 28. Vyhlášení záměru změny nájemce v pronájmu části pozemku parc.č. 1601/11 v k.ú. Tišnov 29. Uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě č. 5/95/P o pronájmu nebytových prostor ze dne Ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne Uzavření Dodatku č. 2 k Pojistné smlouvě č Vyloučení uchazeče veřejná zakázka Regenerace zeleně vybraných lokalit města Tišnov 33. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Výkon činnosti technické dozoru investora a koordinátora bezpečnosti práce na stavbě Zateplení Centra sociálních služeb Tišnov, Nástavba a přístavba ZŠ Smíškova 34. Uzavření kupní smlouvy Technické vybavení SD Tišnov velkoobjemové kontejnery 35. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na dodávku veřejné zakázky Výměna oken a dveří v objektech města Tišnov 36. Uzavření smlouvy o dílo na dodávku veřejné zakázky Rekonstrukce ústředního topení v objektu Brněnská č.p. 2 v Tišnově 37. Uzavření smlouvy o dílo na dodávku veřejné zakázky Úprava fasády a výměna oken u objektu Brněnská č.p. 2 v Tišnově 38. Zápis z jednání Komise dopravní a stavební Rady města Tišnova č. 7/2013 ze dne Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavební práce Statické zajištění zdi starého hřbitova v Tišnově" 40. Uzavření kupní smlouvy Technické vybavení SD Tišnov mostní váha 41. Dotazy, podněty a připomínky 3

4 2. Zpráva o kontrole plnění usnesení a úkolů ke dni Úvodní informace podal starosta Jan Schneider. Starosta Jan Schneider s připomínkou pravidelná mediální prezentace investičních akcí. Místostarosta Radovan Klusák s dotazem úprava internetových stránek, starosta Jan Schneider s odpovědí optimalizace struktury. Starosta Jan Schneider s dotazem analýza právního stavu (bytové družstvo Dubina II.), místostarosta Marek Babák s odpovědí analýza je dokončena, je nutno ji prostudovat. Následně bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. Úkol: Starosta Jan Schneider s úkolem místostarosta Radovan Klusák projedná s členy zastupitelstva téma městské policie, pověřená výkonem dočasně neobsazené funkce tajemníka Iva Dvořáčková zkontroluje rozesílání informačních ů o vyhlášení každého nového výběrového řízení všem členům databáze firem a prověří tuto funkci taktéž u systému Proe.biz. Rada města Tišnova bere na vědomí Zprávu o kontrole plnění usnesení a úkolů ke dni Hlasování č. 3: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 3. Povolení výjimky z počtu dětí ve třídách Mateřské školy, Tišnov, U Humpolky 1686 Úvodní informace podal starosta Jan Schneider. Starosta Jan Schneider s připomínkou způsob provádění analýzy situace v MŠ Tišnov a absence statistiky informací o MŠ Tišnov u zřizovatele, resp. u odboru kultury a školství. Do diskuze se nikdo nepřihlásil a následně bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. Rada města Tišnova povoluje v souladu s 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, výjimku z počtu dětí pro Mateřskou školu, Tišnov, U Humpolky 1686, dle přílohy č. 1 zápisu. Hlasování č. 4: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 4. Uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl Úvodní informace podal starosta Jan Schneider. Do diskuze se nikdo nepřihlásil a bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. Úkol: Starosta Jan Schneider s úkolem vedoucí odboru kultury a školství Marie Ježková prověří možnosti paušálních plateb OSA. Rada města Tišnova schvaluje uzavření Licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl mezi městem Tišnov a Ochranným svazem autorským pro práva kdílům hudebním, o.s., IČ: se sídlem v Praze, 6 dle přílohy č. 2 zápisu. Hlasování č. 5: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 5. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zajištění polygrafických prací kniha o Tišnově Úvodní informace podal místostarosta Marek Babák. Starosta Jan Schneider s dotazem financování polygrafických prací, místostarosta Marek Babák s odpovědí tuto informaci by měl obsahovat předávací protokol RNDr. Hany Pokorné (bývalá vedoucí odboru kultury a školství).následně bylo 4

5 Rada města Tišnova schvaluje zveřejnění výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu Zajištění polygrafických prací - kniha o Tišnově, dle přílohy č. 3 zápisu. Hlasování č. 6: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova jmenuje komisi pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Zajištění polygrafických prací - kniha o Tišnově, dle přílohy č. 4 zápisu. Hlasování č. 7: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 6. Uzavření Smlouvy o poskytování služeb technické podpory k aplikaci Map Square a zajištění služeb mapového portálu Úvodní informace podal místostarosta Radovan Klusák. Do diskuze se nikdo nepřihlásil a bylo Rada města Tišnova schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování služeb technické podpory k Map Square a zajištění služeb mapového portálu mezi městem Tišnov a DAMA systém, s.r.o., IČ: , se sídlem v Dolních Kounicích, dle přílohy č. 5 zápisu. Hlasování č. 8: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 7. Uzavření dodatku č.2 k Rámcové smlouvě o službách elektronických komunikací a o prodeji elektronických komunikačních zařízení a jejich příslušenství mezi městem Tišnov a společností T-Mobile Czech Republic, a.s. Úvodní informace podal starosta Jan Schneider. K jednání Rady města Tišnov byl přivolán vedoucí odboru správních a vnitřních věcí Jiří Dospíšil a IT správce Pavel Chadim. Diskuze na téma průběh jednání se společností T-Mobile Czech Republic, a.s., vývoj jednotlivých cen, výhody tarifu a zařazení nových zájemců. Úkol: Vedoucí odborů prověří zájem ze strany zaměstnanců MěÚ o případnou změnu služby a benefitů. Rada města Tišnova schvaluje zrušení veřejné zakázky malého rozsahu Poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro město Tišnov. Hlasování č. 9: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova schvaluje uzavření dodatku č.2 k Rámcové smlouvě o službách elektronických komunikací a o prodeji elektronických komunikačních zařízení a jejich příslušenství mezi městem Tišnov a společností T-Mobile Czech Republic, a.s., IČ: , se sídlem Praha 4 dle přílohy č. 6 zápisu. Hlasování č. 10: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 5

6 8. Zápis z jednání Komise likvidační ze dne Úvodní informace podal vedoucí odboru správních a vnitřních věcí Jiří Dospíšil. Starosta Jan Schneider s připomínkou úprava časových údajů. Do diskuze se nikdo nepřihlásil a bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. Rada města Tišnova schvaluje vyřazení majetku dle návrhu komise likvidační dle přílohy č. 7 zápisu. Hlasování č. 11: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova ukládá odboru správních a vnitřních věcí zajistit fyzickou likvidaci vyřazeného majetku vedeného na MěÚ Tišnov. Hlasování č. 12: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato Jednání Rady města Tišnova č. 19/2013 bylo přerušeno od 9.15 hodin do 9.20 hodin. 9. Zápis z jednání Komise sociální a zdravotní Rady města Tišnova č. 6/2013 ze dne Úvodní informace podala referentka odboru správy majetku a investic Kateřina Smetanová. Místostarosta Radovan Klusák s dotazem případ žadatelky o byt paní Kosové, pracovnice odboru správy majetku a investic Kateřina Smetanová s odpovědí tato žádost nebyla po posouzení komise posunuta do užšího výběru žadatelů. Rada města Tišnova s dotazem šetření a kontrola bytů, pracovnice odboru správy majetku a investic Kateřina Smetanová s odpovědí kontrola probíhá pravidelně u všech bytů. Diskuze na téma způsob přidělování bytů. Následně bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. Rada města Tišnova bere na vědomí zápis z jednání Komise sociální a zdravotní Rady města Tišnova č. 6/2013 ze dne Hlasování č. 13: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 10. Uzavření Dohody o splátkovém kalendáři s paní A. V. Rada města Tišnova schvaluje uzavření Dohody o splátkovém kalendáři s paní A. V., nar. 26. března 1979, trvale bytem Králova 1678, Tišnov, dle přílohy č. 8 zápisu. Hlasování č. 14: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 11. Uzavření Dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem s M. a L. N. 6

7 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem s paní M. N. a panem L. N., oba trvale bytem T., dle přílohy č. 9 zápisu. Hlasování č. 15: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 12. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 na ulici Jungmannova 933 v Tišnově Rada města Tišnova schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 na ulici Jungmannova 933 v Tišnově s paní A. L., trvale bytem T., na dobu určitou tři roky tj. od do , dle přílohy č. 10 zápisu. Hlasování č. 16: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 13. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 na ulici Jungmannova 934 v Tišnově Úvodní informace podal místostarosta Marek Babák. Referentka odboru správy majetku a investic Kateřina Smetanová doplnila, že nájemkyně dluh řádně splácí. Do diskuze se nikdo nepřihlásil a bylo Rada města Tišnova schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 na ulici Jungmannova 934 v Tišnově s paní M. D., trvale bytem T. a uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou tři měsíce od do , dle přílohy č. 11 zápisu. Hlasování č. 17: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 14. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13 na nám. 28. října 1708 v Tišnově Rada města Tišnova schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13 na nám. 28.října 1708 v Tišnově s paní H. Ú., trvale bytem T., na dobu určitou dva roky tj. od do , dle přílohy č. 12 zápisu. Hlasování č. 18: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 15. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 14 na nám. 28. října 1708 v Tišnově Rada města Tišnova schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 14 na nám. 28.října 1708 v Tišnově s paní M. H., trvale bytem T., na dobu určitou dva roky tj. od do , dle přílohy č. 13 zápisu. Hlasování č. 19: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 7

8 16. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 na ulici Na Mlékárně 795 v Tišnově Rada města Tišnova schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 na ulici Na Mlékárně 795 v Tišnově s paní G. S., trvale bytem T., na dobu určitou půl roku od do , dle přílohy č. 14 zápisu. Hlasování č. 20: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 17. Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. C 4/2 na ulici Dlouhá 1805 v Tišnově Rada města Tišnova schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. C 4/2 na ulici Dlouhá 1805 v Tišnově, s paní D. Z., trvale bytem B., dle přílohy č. 15 zápisu. Hlasování č. 21: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 18. Pronájem bytu č. 3 na nám. 28. října 1708 v Tišnově Rada města Tišnova schvaluje pronájem bytu č. 3 na nám. 28. října 1708 v Tišnově paní M. A., trvale T. a uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou jeden rok od do , dle přílohy č. 16 zápisu. Hlasování č. 22: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 19. Pronájem bytu č. 6 na nám. 28. října 1708 v Tišnově Úvodní informace podal místostarosta Marek Babák. Rada města Tišnova se po krátké diskuzi rozhodla neschválit navrhované usnesení. 20. Pronájem bytu č. 5 na ulici Na Mlékárně 255 v Tišnově Bod byl stažen z programu jednání z důvodu návaznosti na předešlý materiál. 21. Uzavření kupní smlouvy Kompostárna Tišnov" Úvodní informace podal místostarosta Radovan Klusák. K jednání Rady města Tišnova byla přivolána vedoucí odboru správy majetku a investic Eva Jelínková a zpracovatel materiálu Václav Drhlík. Místostarosta Marek Babák s dotazem financování kompostárny, zpracovatel materiálu Václav Drhlík s odpovědí předpoklad získání dotace a pro žádost o dotaci musí Rada města Tišnova schválit kupní smlouvu, Rada města Tišnova s připomínkou schválení smlouvy není možné bez řádného finančního krytí, které není součástí rozpočtu. Po delší diskuzi se Rada města Tišnova shodla na nutnosti svolání Zastupitelstva města Tišnova kvůli projednání mimořádného bodu s názvem Rozpočtové opatření, které bude obsahovat financování kompostárny a dalších investic (viz. níže). 8

9 Zastupitelstvo města Tišnova se bude konat Následně bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. Rada města Tišnova schvaluje závěr hodnotící komise ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku Kompostárna Tišnov dle přílohy č. 17 zápisu. Hlasování č. 23: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato Předkladatel stáhl návrh druhého usnesení, kterým se schvalovala kupní smlouva na kompostárnu. 22. Uzavření kupní smlouvy Separace a svoz bioodpadů ve městě Tišnov" Úvodní informace podal pracovník odboru správy majetku a investic Václav Drhlík. Do diskuze se nikdo nepřihlásil a bylo Rada města Tišnova schvaluje závěr hodnotící komise ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku Separace a svoz bioodpadů ve městě Tišnov dle přílohy č. 18 zápisu. Hlasování č. 24: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato Předkladatel stáhl návrh druhého usnesení ze stejného důvodu jako u předchozího bodu. 23. Darovací smlouva ruční svítilny od společnosti EUROLAMP s.r.o. Úvodní informace podal místostarosta Radovan Klusák. Do diskuze se nikdo nepřihlásil a bylo Rada města Tišnova revokuje usnesení č. 35/14/2013, Rady města Tišnova č. 14/2013, konané dne 10. července Hlasování č. 25: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova schvaluje uzavření Darovací smlouvy na darování šesti kusů ručních svítilen v hodnotě Kč, mezi městem Tišnov a společností EUROLAMP s.r.o., IČ: , se sídlem v Brně, dle přílohy č. 19 zápisu. Hlasování č. 26: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 24. Zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 1602/22 v k.ú. Tišnov Tišnov, Mahenova, kab. sm. NN Šauerová Úvodní informace podala vedoucí odboru správy majetku a investic Eva Jelínková. Do diskuze se nikdo nepřihlásil a bylo Rada města Tišnova revokuje usnesení č. 32/11/2013 schválené Radou města Tišnova č. 11/2013 dne Hlasování č. 27: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 9

10 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku parc.č. 1602/22 v k.ú. Tišnov mezi městem Tišnov, jako budoucím povinným z věcného břemene a společností E.ON Distribuce, a.s., IČ: , se sídlem v Českých Budějovicích, jako budoucím oprávněným z věcného břemene, dle přílohy č. 20 zápisu. Hlasování č. 28: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 25. Uzavření Smlouvy o právu provést stavbu přípojek vody, kanalizace a plynu na pozemku parc.č. 2302/5 v k.ú. Tišnov Úvodní informace podal místostarosta Radovan Klusák. Do diskuze se nikdo nepřihlásil a bylo Rada města Tišnova schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu přípojek vody, kanalizace a plynu mezi městem Tišnov a J. S., trvale bytem H., na pozemku parc.č. 2302/5 v k.ú. Tišnov, dle přílohy č. 21 zápisu. Hlasování č. 29: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 26. Uzavření Smlouvy o právu provést stavbu sjezdu na účelovou komunikaci na pozemku parc.č. 517/17 v k.ú. Tišnov Úvodní informace podal místostarosta Radovan Klusák. Do diskuze se nikdo nepřihlásil a bylo Rada města Tišnova schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu sjezdu na účelovou komunikaci mezi městem Tišnov a J. S., trvale bytem H., na pozemku parc.č. 517/17 v k.ú. Tišnov, dle přílohy č. 22 zápisu. Hlasování č. 30: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 27. Zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 2466/209, parc.č. 2466/446, parc.č /450, parc.č. 2466/454, parc.č. 2466/456 a parc.č. 2466/532, vše v k.ú. Tišnov Tišnov, Hony za Kukýrnou, ul. Marie Pavlíkové Rada města Tišnova schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům parc. č. 2466/209, parc.č. 2466/446, parc.č. 2466/450, parc.č. 2466/454, parc.č. 2466/456 a parc.č. 2466/532, vše v k.ú. Tišnov mezi městem Tišnov, jako povinným z věcného břemene a společností L.D.Energy, s.r.o., IČ: , se sídlem v Brně, jako budoucím oprávněným z věcného břemene, dle přílohy č. 23 zápisu. Hlasování č. 31: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 28. Vyhlášení záměru změny nájemce v pronájmu části pozemku parc.č. 1601/11 v k.ú. Tišnov 10

11 Rada města Tišnova schvaluje vyhlášení záměru změny nájemce z I. M., bytem T. na M. L., bytem T.., v pronájmu části pozemku parc.č. 1601/11 v k.ú. Tišnov. Hlasování č. 32: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 29. Uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě č. 5/95/P o pronájmu nebytových prostor ze dne Rada města Tišnova schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě č. 5/95/P o pronájmu nebytových prostor ze dne v objektu polikliniky čp. 24 na nám. Míru v Tišnově mezi městem Tišnov, MUDr. Karlem Krejčím, IČ: , bytem v Tišnově a společností Gynekologie Tišnov s.r.o., IČ: , se sídlem v Trutnově, dle přílohy č. 24 zápisu. Hlasování č. 33: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 30. Ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne Rada města Tišnova bere na vědomí výpověď MUDr. Zdeňky Chytilkové, IČ: , se sídlem v Tišnově, z nájmu nebytových prostor v objektu čp. 24 na nám. Míru v Tišnově k Hlasování č. 34: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova schvaluje vyhlášení záměru pronájmu části nebytových prostor v objektu čp. 24 na nám. Míru v Tišnově o výměře 42,72 m2 + alikvotní část společných prostor, dle přílohy č. 25 zápisu. Hlasování č. 35: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 31. Uzavření Dodatku č. 2 k Pojistné smlouvě č Rada města Tišnova schvaluje uzavření dodatku č. 2 k Pojistné smlouvě č mezi městem Tišnov a společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČ: , se sídlem v Praze, dle přílohy č. 26 zápisu. Hlasování č. 36: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 11

12 32. Vyloučení uchazeče veřejná zakázka Regenerace zeleně vybraných lokalit města Tišnov Úvodní informace podal místostarosta Radovan Klusák. Diskuze na téma financování a realizace veřejných zakázek. Následně bylo Rada města Tišnova schvaluje vyloučení společnosti Petr Vykrut zahradní služby, IČ: , se sídlem v Ostravě-Hrabůvce, z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky Regenerace zeleně vybraných lokalit města Tišnov na základě 76 odst.6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Hlasování č. 37: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova schvaluje vyloučení společnosti KHL-EKO, a.s., IČ: , se sídlem na Červeném Hrádku, z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky Regenerace zeleně vybraných lokalit města Tišnov na základě 76 odst.6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Hlasování č. 38: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 33. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Výkon činnosti technického dozoru investora a koordinátora práce na stavbě Zateplení Centra sociálních služeb Tišnov, Nástavba a přístavba ZŠ Smíškova Rada města Tišnova schvaluje zveřejnění výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu výkon činnosti technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti práce na stavby Zateplení Centra sociálních služeb Tišnov a Nástavba a přístavba ZŠ Smíškova, dle přílohy č. 27 zápisu. Hlasování č. 39: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova jmenuje komisi pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu výkon činnosti technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti práce na stavby Zateplení Centra sociálních služeb Tišnov a Nástavba a přístavba ZŠ Smíškova, dle přílohy č. 28 zápisu. Hlasování č. 40: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 34. Uzavření kupní smlouvy Technické vybavení SD Tišnov velkoobjemové kontejnery Úvodní informace podal místostarosta Radovan Klusák. Do diskuze se nikdo nepřihlásil a bylo Rada města Tišnova schvaluje závěr hodnotící komise ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku Technické vybavení SD Tišnov velkoobjemové kontejnery, dle přílohy č. 29 zápisu. Hlasování č. 41: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 12

13 Předkladatel stáhl návrh druhého usnesení ze stejného důvodu jako u bodu č Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na dodávku veřejné zakázky Výměna oken a dveří v objektech města Tišnov Úvodní informace podala vedoucí odboru správy majetku a investic Eva Jelínková. Do diskuze se nikdo nepřihlásil a bylo Rada města Tišnova schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na dodávku veřejné zakázky Výměna oken a dveří v objektech města Tišnov mezi městem Tišnov, jako objednatelem a společností Okna Morávek s.r.o., IČ: , se sídlem ve Veselí nad Moravou jako zhotovitelem, dle přílohy č. 30 zápisu. Hlasování č. 42: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 36. Uzavření smlouvy o dílo na dodávku veřejné zakázky Rekonstrukce ústředního topení v objektu Brněnská č.p. 2 v Tišnově Úvodní informace podala vedoucí odboru správy majetku a investic Eva Jelínková. Starosta Jan Schneider s dotazem vize do budoucna u výše uvedeného objektu, vedoucí odboru správy majetku a investic Eva Jelínková s odpovědí zaměřeno spíše na kancelářské prostory. Diskuze a návrhy na využití objektu do budoucna. Následně bylo Rada města Tišnova schvaluje závěr hodnotící komise ve výběrovém řízení veřejné zakázky Rekonstrukce ústředního topení v objektu Brněnská č.p. 2 v Tišnově, dle přílohy č. 31 zápisu. Hlasování č. 43: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova schvaluje uzavření smlouvy o dílo Rekonstrukce ústředního topení v objektu Brněnská č.p. 2 v Tišnově, mezi městem Tišnov, jako objednatelem a společností HAKO CZ, spol. s r.o., IČ , se sídlem vpředklášteří, jako zhotovitelem, dle přílohy č. 32 zápisu. Hlasování č. 44: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 37. Uzavření smlouvy o dílo na dodávku veřejné zakázky Úprava fasády a výměna oken u objektu Brněnská č.p. 2 v Tišnově Úvodní informace podala vedoucí odboru správy majetku a investic Eva Jelínková. Do diskuze se nikdo nepřihlásil a bylo Rada města Tišnova schvaluje závěr hodnotící komise ve výběrovém řízení veřejné zakázky Úprava fasádní omítky a výměna oken u objektu Brněnská č.p. 2 v Tišnově, dle přílohy č. 33 zápisu. Hlasování č. 45: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 13

14 Rada města Tišnova schvaluje uzavření smlouvy o dílo Úprava fasádní omítky a výměna oken u objektu Brněnská č.p. 2 v Tišnově, mezi městem Tišnov, jako objednatelem a Markem Klimešem, IČ: , s místem podnikání v Novém Městě na Moravě, jako zhotovitelem, dle přílohy č. 34 zápisu. Hlasování č. 46: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 38. Zápis z jednání Komise dopravní a stavební Rady města Tišnova č. 7/2013 ze dne Úvodní informace podal místostarosta Radovan Klusák. Místostarosta Radovan Klusák zároveň s připomínkou některé podněty komise jsou příliš obecné, lepší specifikace. Do diskuze se nikdo nepřihlásil a bylo Rada města Tišnova bere na vědomí zápis z jednání Komise dopravní a stavební Rady města Tišnova č. 7/2013 ze dne Hlasování č. 47: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 39. Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavební práce Statické zajištění zdi starého hřbitova v Tišnově" Úvodní informace podal starosta Jan Schneider. Do diskuze se nikdo nepřihlásil a bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. Rada města Tišnova schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavební práce Statické zajištění zdi starého hřbitova v Tišnově mezi městem Tišnov, jako objednatelem a společností SASTA CZ, a.s., IČ , se sídlem v Brně, jako zhotovitelem, dle přílohy č. 35 zápisu. Hlasování č. 48: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 40. Uzavření kupní smlouvy Technické vybavení SD Tišnov mostní váha Úvodní informace podal starosta Jan Schneider. Do diskuze se nikdo nepřihlásil a bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. Rada města Tišnova schvaluje závěr hodnotící komise ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku Technické vybavení SD Tišnov mostní váha, dle přílohy č. 36 zápisu. Hlasování č. 49: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato Předkladatel stáhl návrh druhého usnesení ze stejného důvodu jako u bodu č

15 41. Dotazy, podněty a připomínky Schůzi Rady města Tišnova ukončil Jan Schneider starosta města Tišnova v 11:22 hodin. Zápis ověřili: v.r. Mgr. Marek Babák ověřovatel v.r. Radovan Klusák 1. místostarosta v.r. Jan Schneider Starosta města Tišnova Zapsala: Bc. Renáta Koupilová, DiS. Osobní údaje jsou v originále usnesení (zápisu), který je v souladu s ustanovením 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uložen na MěÚ Tišnov. 15

USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/19/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 18/2014, konané dne 13. srpna 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 18/2014, konané dne 13. srpna 2014 Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 18/2014, konané dne 13. srpna 2014 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:08 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomni: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 20/2014, konané dne 3. září 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 20/2014, konané dne 3. září 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 20/2014, konané dne 3. září 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:20 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomni: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 01/2013 konané dne 23. ledna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 01/2013 konané dne 23. ledna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 01/2013 konané dne 23. ledna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/01/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 21/2014, konané dne 17. září 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 21/2014, konané dne 17. září 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 21/2014, konané dne 17. září 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:54 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomni: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 14/2013 konané dne 10. července 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 14/2013 konané dne 10. července 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 14/2013 konané dne 10. července 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/14/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Radovan Klusák Mgr. Marek Babák Mgr. Zdeňka Dohnálková Ing. Petr Bábor, Ph.D příchod 9.38 hodin

Radovan Klusák Mgr. Marek Babák Mgr. Zdeňka Dohnálková Ing. Petr Bábor, Ph.D příchod 9.38 hodin ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 22/2012, konané dne 24. října 2012 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:03 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 16 hodin Jan Schneider starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 7/2013, konané dne 3. dubna 2013

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 7/2013, konané dne 3. dubna 2013 ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 7/2013, konané dne 3. dubna 2013 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2012, konané dne 19. prosince 2012

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2012, konané dne 19. prosince 2012 ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2012, konané dne 19. prosince 2012 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Radovan Klusák 1. místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 10/2012 konané dne 16. května 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 10/2012 konané dne 16. května 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 10/2012 konané dne 16. května 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/10/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 28/2010-2014 a č. 29/2010-2014 Tisk 631/2010-2014/RM

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 28/2010-2014 a č. 29/2010-2014 Tisk 631/2010-2014/RM U S N E S E N Í z 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 16. 1. 2013 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

ZÁPIS Č. 21 ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC KONANÉ DNE 3. listopadu 2011

ZÁPIS Č. 21 ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC KONANÉ DNE 3. listopadu 2011 ZÁPIS Č. 21 ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC KONANÉ DNE 3. listopadu 2011 Přítomni: Ing. Luboš Choura, Miroslav Leypold Iglo, Bc. Josef Pátek, Ing. Jaroslav Ryneš, Ing. Miloš Sekyra, Mgr. Marek Skalický

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 33/2014, konané dne 22. prosince 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 33/2014, konané dne 22. prosince 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 33/2014, konané dne 22. prosince 2014 Schůzi Rady města zahájil v 08:10 hodin Bc. Jiří Dospíšil starosta města Tišnova. Přítomni: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 16/2014 konané dne 30. července 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 16/2014 konané dne 30. července 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 16/2014 konané dne 30. července 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/16/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zápis z 38. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 16.4.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 38. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 16.4.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 38. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 16.4.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Eva Gréeová Jaroslav Kučera

Více

Usnesení ze 7. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 17. 3. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 7. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 17. 3. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 7. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 17. 3. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 144/7/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Různé

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť Obec Bašť Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Bašť konaného dne 3. 8. 2015, od 19:00 hodin na obecním úřadě, Obecní 126. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bašť (dále též

Více

PŘEHLED USNESENÍ. 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011. 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č.

PŘEHLED USNESENÍ. 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011. 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č. PŘEHLED USNESENÍ 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č. 05/2011 a 06/2011 1. Rozpočtové opatření č. 05/2011 dle důvodové zprávy. Příjmy

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2012 konané dne 7.listopadu 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2012 konané dne 7.listopadu 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2012 konané dne 7.listopadu 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/23/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz e-mail:urad@chotusice.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Chotusice

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 09/2013 konané dne 15. května 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 09/2013 konané dne 15. května 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 09/2013 konané dne 15. května 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/09/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S Stránka č. 1 z 16 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 8.6.2015 od 14:30 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

Zápis ze 7. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 4. dubna 2011 od 16.00 hodin v kanceláři starosty

Zápis ze 7. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 4. dubna 2011 od 16.00 hodin v kanceláři starosty Zápis ze 7. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 4. dubna 2011 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomno: omluvena: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 4 členové rady města + tajemnice

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 1/2013, konaného dne 4. února 2013

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 1/2013, konaného dne 4. února 2013 ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 1/2013, konaného dne 4. února 2013 Místo konání: zasedací místnost v budově radnice, nám. Míru č.p. 111, Tišnov Přítomni: Jan Schneider Radovan Klusák

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/26/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 11/2012, konané dne 30. května 2012

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 11/2012, konané dne 30. května 2012 ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 11/2012, konané dne 30. května 2012 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 8. 7.2015

Zápis č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 8. 7.2015 Zápis č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 8. 7.2015 Přítomni: Ing. J. Pelikán Ph.D., Ing. R.Vondrovic, Z. Morávek, Mgr. S. Hrnčíř, M. Voráč, MUDr. J. Pečenková, Ing. I. Šafář, M. Vilinger

Více

Jednání Rady města Broumova č. 42 ze dne 11. 6. 2008.

Jednání Rady města Broumova č. 42 ze dne 11. 6. 2008. Jednání Rady města Broumova č. 42 ze dne 11. 6. 2008. Přítomni: JUDr. Růčková, Bc. Franc, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : -------------

Více

ZÁPIS. o průběhu 7/VII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 2. 9. 2015

ZÁPIS. o průběhu 7/VII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 2. 9. 2015 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 7/VII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 2. 9. 2015 Místo konání zasedání: zasedací místnost ÚMČ

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ58 konané dne 06. 11. 2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ58 konané dne 06. 11. 2012 Přítomni: Ověřovatel: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 dle prezenční listiny ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ58 konané dne 06. 11. 2012 místostarosta - Stanislav Kyzlink Program jednání: 1. Kontrola plnění

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis. P ř í t o m n i : - člen rady města. O m l u v e n i : H o s t é: O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze)

Zápis. P ř í t o m n i : - člen rady města. O m l u v e n i : H o s t é: O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) Zápis z 23. zasedání rady města, konaného dne 20. července 2015 P ř í t o m n i : Mgr. Karel Filip RNDr. Libuše Vosátková Ing. Jan Bechyně Ing. Karel Kestner Mgr. Richard Spiegl - starosta města - místostarostka

Více

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.06.2011 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 10/2015 konané dne 21. dubna 2015

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 10/2015 konané dne 21. dubna 2015 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 10/2015 konané dne 21. dubna 2015 Přítomni: Ing. Miloš Choura, Ing. Miroslav Opa, Ph.D., Ing. Josef Pátek, Ing. Miloš Sekyra, Mgr. Marek Skalický, Ing. Petr Studnička,

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 23/2014, konané dne 1. října 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 23/2014, konané dne 1. října 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 23/2014, konané dne 1. října 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:20 hodin Ing. František Svoboda místostarosta města Tišnova. Přítomni: 4 členové - RM je

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 06.01.2014

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 06.01.2014 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 06.01.2014 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 6.1.2014 Program: 1. Pověření starostky přípravou výběr.řízení (ul. Kaštanová, ul. V Podskalí)

Více

U S N E S E N Í. 3. Poskytnutí investiční dotace na pořízení služebního vozu pro DDM p.o. (R/324)

U S N E S E N Í. 3. Poskytnutí investiční dotace na pořízení služebního vozu pro DDM p.o. (R/324) U S N E S E N Í z 36. schůze Rady města Kojetína, konané dne 20. dubna 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti společnosti TECHNIS Kojetín spol. s r.o., Padlých hrdinů 638, Kojetín 3. Poskytnutí investiční

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 22/2015 konané dne 25. srpna 2015

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 22/2015 konané dne 25. srpna 2015 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 22/2015 konané dne 25. srpna 2015 Přítomni: Ing. Miloš Choura, Ing. Miroslav Opa, Ph.D., Ing. Josef Pátek, Ing. Miloš Sekyra, Ing. Petr Studnička, Jarmila Volfová

Více

Zápis a usnesení 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov

Zápis a usnesení 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Zápis a usnesení 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na čtvrtek dne 5. 9. 2013 v 13,00 hodin

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 26/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 27. 5. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří Zíma,

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 9. 12. 2015. v zasedací místnosti OÚ Chyšky

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 9. 12. 2015. v zasedací místnosti OÚ Chyšky ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 9. 12. 2015 v zasedací místnosti OÚ Chyšky Přítomni: Čapek Stanislav, Hadrbolec Marek, Hejna Vladimír, Hejnová Stanislava, Lívanec Jiří, Ing.

Více

Usnesení 1.2.2: RMM jmenuje předsedou Komise stavebně dopravní a územního plánování Ing. Hanu Chybíkovou

Usnesení 1.2.2: RMM jmenuje předsedou Komise stavebně dopravní a územního plánování Ing. Hanu Chybíkovou Strana 1 (celkem 5) USNESENÍ Č. 1/2010 z 1. schůze Rady města Modřice (dále jen RMM ), konané dne 15. listopadu 2010 v 15 hodin v zasedací síni modřické radnice Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, že

Více

USNESENÍ z 3. schůze Rady města Semily konané dne 21.01.2015

USNESENÍ z 3. schůze Rady města Semily konané dne 21.01.2015 Rok 2015 USNESENÍ z 3. schůze Rady města Semily konané dne 21.01.2015 Rada města Semily po projednání: 150121/RM/31 A) zápis z jednání Dozorčí rady Nemocnice s poliklinikou vsemilech ze dne 08.01.2018

Více

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 4/2014 konaného dne 24.2.2014 od 16,05 hod. do 17,30 hod.

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 4/2014 konaného dne 24.2.2014 od 16,05 hod. do 17,30 hod. Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění zápisu s omezeným rozsahem zpřístupněných

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 20.03.2014

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 20.03.2014 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 20.03.2014 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 20.3.2014 Program: 1. Koncepční studie vodovod Přezletice 2. Koncepční studie kanalizace +

Více

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 6. května 2014 (RM č. 12)

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 6. května 2014 (RM č. 12) VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 6. května 2014 (RM č. 12) Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu,

Více

Program zasedání je nedílnou součástí usnesení a zápisu. Program:

Program zasedání je nedílnou součástí usnesení a zápisu. Program: Zápis a usnesení 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Podle ustanovení 92 zákona č.128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na čtvrtek dne 30. 7. 2015 v 15 hodin v

Více

Bc. Iva Dvořáčková, pověřena zastupováním dočasně neobsazené funkce tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty

Bc. Iva Dvořáčková, pověřena zastupováním dočasně neobsazené funkce tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 23/2012, konané dne 7. listopadu 2012 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:45 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

U snesení. z 10. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 16.03.2015 v 08:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 10. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 16.03.2015 v 08:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 10. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 16.03.2015 v 08:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Tajemnice 10/1.1 Jmenování vedoucího úředníka jmenuje s účinností

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ70 konané dne 19.05.2010

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ70 konané dne 19.05.2010 Přítomni : Ověřovatel : Program jednání: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2 dle prezenční listiny ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ70 konané dne 9.05.200 místostarosta - Ing. Petr Štulc Kontrola plnění úkolů 2

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 986/2010-2014/RM. Usn. č. 986/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 986/2010-2014/RM. Usn. č. 986/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo v pondělí 19. 5. 2014 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

- bere na vědomí zahájená řízení vedená odborem dopravy od 15. 9. 2008 do 24. 9. 2008 pod pořadovými čísly 301 303,

- bere na vědomí zahájená řízení vedená odborem dopravy od 15. 9. 2008 do 24. 9. 2008 pod pořadovými čísly 301 303, Město Rakovník Rakovníka Z á p i s z 51. schůze rady města, která se konala dne 25. 09. 2008 od 08,00 hodin ve Wintrově síni v Rakovníku Přítomni: Program: Ing. Zdeněk Nejdl, starosta, Jan Švácha, místostarosta,

Více

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 8/2012 konaného dne 11.4.2012 od 16,05 hod. do 17,25 hod.

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 8/2012 konaného dne 11.4.2012 od 16,05 hod. do 17,25 hod. * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2014, konané dne 22. října 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2014, konané dne 22. října 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2014, konané dne 22. října 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:20 hodin Ing. Tomáš Komprs starosta města Tišnova. Přítomni: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Z Á P I S č. 5/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 05. 05. 2015

Z Á P I S č. 5/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 05. 05. 2015 Z Á P I S č. 5/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 05. 05. 2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 23.9.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 23.9.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 23.9.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/24/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Z á p i s. ze 42. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 10.06.2014 od 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice

Z á p i s. ze 42. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 10.06.2014 od 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Z á p i s ze 42. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 10.06.2014 od 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Přítomni: dle prezenční listiny Nepřítomna: Ing. Jana Jersenská

Více

ZÁPIS. z 2. schůze Rady města Přerova konané dne 20. listopadu 2014

ZÁPIS. z 2. schůze Rady města Přerova konané dne 20. listopadu 2014 ZÁPIS z schůze Rady města Přerova konané dne 20. listopadu 2014 PROGRAM: --------------- 4. 5. 6. 7. Zahájení Volba ověřovatele zápisu Plán pro Přerov 2014 2018 Manažer prevence kriminality Zřízení Hlavní

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Místo konání: Datum konání: Čas zahájení jednání: Přítomno: 14 členů zastupitelstva Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatel: Zasedací místnost Úřadu

Více

Zápis č. 29. z jednání zastupitelstva obce Starý Poddvorov konaného dne 15. května 2013 v zasedací místnosti

Zápis č. 29. z jednání zastupitelstva obce Starý Poddvorov konaného dne 15. května 2013 v zasedací místnosti Zápis č. 29 z jednání zastupitelstva obce Starý Poddvorov konaného dne 15. května 2013 v zasedací místnosti Přítomni : 8 členů dle prezenční listiny Omluven: František Strýček Program:1) Zahájení 2) Kontrola

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 26.10.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 26.10.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 26.10.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Vimperk

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 6 Datum : 15.7.2015

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 6 Datum : 15.7.2015 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 6 Datum : 15.7.2015 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 15.7.2015 Program: 1. Prodej pozemku parc.č.st. 656 v k.ú. Přezletice - záměr 2. Žádost o odkoupení

Více

Zápis ze 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 24.6.2015 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis ze 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 24.6.2015 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis ze 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 24.6.2015 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní: Ing. Radka Formánková starostka Lumír Konečný místostarosta Mgr. Lenka Žikešová radní

Více

Z Á P I S o průběhu 21. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 05.11. 2013 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát

Z Á P I S o průběhu 21. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 05.11. 2013 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát Z Á P I S o průběhu 21. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 05.11. 2013 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát Starosta města Kunštát MVDr. Zdeněk Wetter zahájil 21. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis č. 2/2015. Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 1 Usnesení č. 1 bylo schváleno

Zápis č. 2/2015. Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 1 Usnesení č. 1 bylo schváleno Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 19. května 2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu České Meziříčí 1. Úvodní slovo Zasedání bylo zahájeno v 18.05 hod

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE. Zápis jednání. RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 33 konané dne 19. 12. 2011 USN RM 514/2011 011/2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE. Zápis jednání. RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 33 konané dne 19. 12. 2011 USN RM 514/2011 011/2012 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 33 konané dne 19. 12. 2011 514/2011 011/2012 Přítomni:starosta - Ing. Alexander Lochman (kromě bodů 1 18 a 33 37) zástupci starosty Ing. Jiří Vintiška, Mgr.

Více

Přijatá usnesení z 14. Rady města Rousínova konané dne 1. července 2015

Přijatá usnesení z 14. Rady města Rousínova konané dne 1. července 2015 Přijatá usnesení z 14. Rady města Rousínova konané dne 1. července 2015 Usnesení 14/01/15R: RM schvaluje Smlouvu o dílo se zhotovitelem Informačního zpravodaje města Rousínova firmou Printeco s.r.o., Hněvkovského

Více

10/01 Program schůze RM 10/01/1 Schválila program 10. schůze Rady města Příbora.

10/01 Program schůze RM 10/01/1 Schválila program 10. schůze Rady města Příbora. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 10. schůze Rady města Příbora konané dne 7. dubna 2015 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany.

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany. Z á p i s ze 7.zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 26.09.2011 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám.103 Starosta města pan Michal Šmarda zahájil

Více

Usnesení z 25. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala 22. září 2014

Usnesení z 25. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala 22. září 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 25. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala 22. září 2014 přijaté usnesení č. 321/2014 - N 3542 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Doubravčice dne 9. 9. 2015 od 18.00 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Doubravčice dne 9. 9. 2015 od 18.00 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Doubravčice dne 9. 9. 2015 od 18.00 hod. Přítomní: Jaroslav Prkno, Tomáš Němec, Miroslav Hájek, Mgr. Kristýna Žákovcová, František Chmelenský, Martin Hladík, Martin

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 25.01.2016

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 25.01.2016 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 3. jednání datum konání: 25.01.2016 Přehled přijatých usnesení ze dne: 25.01.2016 Číslo usnesení Název Předkladatel 0014/RM3/2016 Mezinárodní kampaň "Vlajka pro Tibet" 0015/RM3/2016

Více

ZÁPIS. o průběhu 23. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného

ZÁPIS. o průběhu 23. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného ZÁPIS o průběhu 23. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 5.10.2010 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta zahájil

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 94. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014

Město Horažďovice. Usnesení z 94. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014 Město Horažďovice Usnesení z 94. jednání Rady v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 4/2015 konané dne 23. února 2015

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 4/2015 konané dne 23. února 2015 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 4/2015 konané dne 23. února 2015 Přítomni: Ing. Miloš Choura, Ing. Miroslav Opa, Ph.D., Ing. Josef Pátek, Ing. Miloš Sekyra, Mgr. Marek Skalický Omluveni: Ing. Petr

Více

z 6. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S

z 6. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S Stránka č. 1 z 20 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 6. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 20.4.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

Usnesení Rady města Čelákovic USNESENÍ RADY MĚSTA. Usnesení č. 19/2014 ze schůze Rady města Čelákovic dne 14. července 2014. Rada města Čelákovic:

Usnesení Rady města Čelákovic USNESENÍ RADY MĚSTA. Usnesení č. 19/2014 ze schůze Rady města Čelákovic dne 14. července 2014. Rada města Čelákovic: USNESENÍ RADY MĚSTA Usnesení č. 19/2014 ze schůze Rady města Čelákovic dne 14. července 2014 Rada města Čelákovic: 755. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body 2.11 a 4.8, s vyřazením bodu

Více

Bc. Iva Dvořáčková, pověřena zastupováním dočasně neobsazené funkce tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty

Bc. Iva Dvořáčková, pověřena zastupováním dočasně neobsazené funkce tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 2/2013, konané dne 13. února 2013 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

Jednání Rady města Broumova č. 82 ze dne 21. října 2009. Přítomni: JUDr. Růčková, Bc. Franc, Mgr. Schejbalová, pan Slezák, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : ------------- Dřívější

Více

Usnesení. Usnesení 60. schůze rady městského obvodu konané dne 30.05.2013. 3360/RMOb-Sle/1014/60-3429/RMOb-Sle/1014/60

Usnesení. Usnesení 60. schůze rady městského obvodu konané dne 30.05.2013. 3360/RMOb-Sle/1014/60-3429/RMOb-Sle/1014/60 60. schůze rady městského obvodu konané dne 30.05.2013 čís. 3360/RMOb-Sle/1014/60-3429/RMOb-Sle/1014/60 Ing. Antonín Maštalíř starosta MUDr. Hana Heráková místostarostka Strana 1/50 Přehled usnesení rady

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. ZÁPIS ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 25. 7. 2011 od 18:00 hodin

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. ZÁPIS ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 25. 7. 2011 od 18:00 hodin Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany ZÁPIS ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 25. 7. 2011 od 18:00 hodin Přítomni: Ing. Jan Studený starosta, Mgr. Radovan Křivánek

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče. Usnesení z 23. schůze Rady města Hustopeče konané dne 22.09.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče. Usnesení z 23. schůze Rady města Hustopeče konané dne 22.09.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 23. schůze Rady města Hustopeče konané dne 22.09.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/23/15: RM schválila program jednání dnešní RM.

Více

Z á p i s č. 8 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 4. 11. 2015

Z á p i s č. 8 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 4. 11. 2015 Z á p i s č. 8 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 4. 11. 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

Z á p i s. z jednání rady města Úvaly. č. R-1/2008

Z á p i s. z jednání rady města Úvaly. č. R-1/2008 Z á p i s z jednání rady města Úvaly č. R-1/2008 které se konalo v pondělí 21.1.2008 od 18:30 hod v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni : Členové rady města : 4 MUDr. Jan Šťastný, Ing. Helena Váňová,

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 22. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 13.11.2012 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová,

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. ZÁPIS z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 2. 12. 2015 od 17:00 hodin

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. ZÁPIS z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 2. 12. 2015 od 17:00 hodin Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany ZÁPIS z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 2. 12. 2015 od 17:00 hodin Přítomni: Ing. Jan Studený starosta, Mgr. Radovan Křivánek

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 7. 9. 2011

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 7. 9. 2011 Zápis z 6. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 7. 9. 2011 Přítomni: zastupitelé Mgr. Kateřina Arnotová Ilona Bervicová Ivana Heřmánková Miroslav Hrubý Bc. Blanka Klimešová Mgr. Jana

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.04.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.04.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.04.2014 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Ing. Bohumil Petrášek Zdeněk Ženíšek,

Více

Zápis. jednání č. RMČ 71. konané dne 15. 06 2009. Usn RM 238/2009 263/2009

Zápis. jednání č. RMČ 71. konané dne 15. 06 2009. Usn RM 238/2009 263/2009 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE Zápis RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 71 konané dne 15. 06 2009 Usn RM 238/2009 263/2009 Přítomni : starostka Alena Samková zástupci starostky JUDr. Miroslav Krištof, ing.

Více

USNESENÍ. 1.1. Kontrola plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou Tisk 59/2014-2018/RM

USNESENÍ. 1.1. Kontrola plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou Tisk 59/2014-2018/RM USNESENÍ z 5. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 19.1.2015 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. z 16. schůze Rady města, konané dne 06. září 2007

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. z 16. schůze Rady města, konané dne 06. září 2007 M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ z 6. schůze Rady města, konané dne 06. září 2007 Rada města Klášterce nad Ohří projednala následující body: Usn. č. 600/6/2007 volí ověřovatele zápisu

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Karel Hudeček Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více