Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.24/ Název projektu:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.24/01.0128 Název projektu:"

Transkript

1 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) 5/2013 Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.24/ Název projektu: Kosmické souvislosti aneb astronomie pro školy Název zakázky: Vytvoření čtyř audiovizuálních pořadů pro planetárium Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : v rámci projektu Kosmické souvislosti Jedná se o zakázku na služby. Datum vyhlášení zakázky: 22. ledna 2013 Název/ obchodní firma Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava zadavatele: Hornicko-geologická fakulta Sídlo zadavatele: 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba Osoba oprávněná jednat prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr.h.c jménem zadavatele, vč. děkan Hornicko-geologické fakulty kontaktních údajů (telefon a Telefon: ová adresa) IČ zadavatele: DIČ zadavatele: CZ Kontaktní osoba zadavatele, vč. kontaktních údajů (telefon a ová adresa): Lhůta pro podávání nabídek (data zahájení a ukončení příjmu, vč. času) Popis předmětu zakázky: Bc. Marie Kubešová, tel Zahájení příjmu: Ukončení příjmu: do 9:00 Otevírání obálek: do 9:30 Předmětem této veřejné zakázky je vytvoření čtyř audiovizuálních pořadů pro planetárium, každý v předpokládané délce cca 45 minut na základě scénářů, které jsou uvedeny vpříloze č. 3a - d Návrhy scénářů audiovizuálních pořadů a grafické stránky výukových materiálů navazujících na vytvořené pořady. Tvorba požadovaných pořadů spočívá ve spolupráci zhotovitele s autory scénářů při finalizaci scénářů, ve vytvoření obrazové stránky podle scénářů, ve vytvoření zvukové stránky pořadů (nahrávka hlasů, vytvoření hudebního doprovodu, zvuků a ruchů, pořízení a mixování nahrávky) a v konzultaci s autory při kompletaci pořadů pro použití v 1 Číslo zakázky bude doplněno MŠMT/ZS (krajem) před zveřejněním. Platné od Stránka 1 z 6

2 planetáriu s celooblohovou projekcí. Předpokládaná hodnota Maximální předpokládaná celková hodnota zakázky činí zakázky v Kč: ,-Kč bez DPH. Typ zakázky Jedná se o zakázku malého rozsahu podle dle 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Lhůta a místo dodání (zpracování zakázky)/ časový harmonogram plnění/ doba trvání zakázky Místa dodání/převzetí nabídky: Hodnotící kritéria: Požadavky na prokázání splnění základní a profesní kvalifikace dodavatele: Doba trvání zakázky spolu s časovým harmonogramem plnění bude uvedena ve smlouvě mezi zadavatelem a dodavatelem. Předpokládaná doba trvání zakázky je od února 2013 do srpna Předpokládaný harmonogram: od února do května 2013 bude probíhat natáčení, tvorba animací, hudby a dalších podkladů. Kompletace materiálů a celých pořadů bude probíhat od června do srpna Finalizace tvorby pořadů bude probíhat v srpnu Kompletní závazný harmonogram navrhne zhotovitel jako součást smlouvy o dílo. Sídlo zadavatele Kontaktní osobou zadavatele je: Bc. Marie Kubešová, tel Na obálce musí být adresa, na níž je možno nabídku vrátit. Základním kritériem pro hodnocení nabídek je nejnižší celková nabídková cena uvedená v podepsaném návrhu smlouvy. Splnění kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží: a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. c) seznamem významných referencí, z nichž alespoň jedna je zakázkou obdobného charakteru realizovanou uchazečem v posledních třech letech. Zakázkou obdobného charakteru se rozumí tvorba vzdělávacího dramatického díla v animované podobě. U každé zakázky bude v následujícím členění uvedeno: I. Název zakázky Platné od Stránka 2 z 6

3 II. Téma zakázky III. Stopáž zakázky IV. Období plnění zakázky V. Název a sídlo zadavatele, vč. tel. kontaktu na kontaktní osobu d) Ukázku minimálně jednoho vlastního dramatického díla v animované podobě nebo s animovanými prvky Součástí prokázání těchto kvalifikačních předpokladů bude předložení vzorku DVD s výše uvedenými ukázkami realizovanými uchazečem a relevantními pro předmět výběrového řízení. Toto DVD bude přiloženo k nabídce na samostatném datovém nosiči. Na základě písemné žádosti pak toto DVD s ukázkami realizovaných děl zadavatel vrátí uchazeči. e) Seznam členů realizačního týmu pro řešení zakázky v němž bude figurovat: - absolvent FAMU s min. 5 letou praxí v animované nebo filmové tvorbě - autor hudebních děl, jehož min. jeden produkt se úspěšně prezentoval v hitparádách celoplošných či regionálních rádií Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá dodavatel v prosté kopii. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů. Seznam členů realizačního týmu bude doplněn jejich životopisy včetně kopie dokladu o vzdělání, z nichž vyplynou požadované skutečnosti včetně úspěšnosti hudebního díla. Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče: Požadavek na písemnou formu nabídky (včetně požadavků na písemné zpracování smlouvy dodavatelem): Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a ovou adresu. Nabídky mohou být podávány pouze písemně, a to v listinné podobě, která bude podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče a doručena v řádně uzavřené obálce označené identifikačními údaji zadavatele, adresou uchazeče a s nápisem Neotevírat veřejná zakázka Vytvoření čtyř audiovizuálních pořadů pro planetárium v rámci projektu Kosmické souvislosti. Nabídka bude předložena v jednom originále a jedné kopii, Platné od Stránka 3 z 6

4 originál bude na titulní straně označen jako Originál.. Nabídka bude rovněž předložena v elektronické podobě na CD (formát pdf). Nabídka bude svázána do jednoho svazku. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou a nabídka bude zajištěna proti neoprávněné manipulaci. Uchazeči se doporučuje použití pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech těchto pokynů pro zpracování nabídky: o Obsah nabídky. Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů (kapitol). o Krycí list nabídky (příloha č. 2 zadávací dokumentace) o Uchazeč v nabídce doloží návrh smlouvy (příloha č. 1 zadávací dokumentace), podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Pokud návrh nebude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče či bude jinak pozměněn, bude tato skutečnost důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče. o Doklady k prokázání kvalifikace. o Ostatní doklady, podmínky a požadavky vztahující se k předmětu plnění zakázky. o Prohlášení o počtu stran nabídky. Požadavek na zpracování nabídky: způsob zpracování nabídkové ceny, důvody pro vyřazení nabídky Zpracování nabídkové ceny: Celková nabídková cena bude odpovídat rozsahu zadání a bude platná pro uzavření smlouvy na předmět plnění, tzn., že uchazeč uvede nabídkovou cenu v členění cena bez DPH, DPH, cena vč. DPH. Ceny budou uvedeny v CZK. Tyto ceny nebudou nijak navyšovány po celou dobu dodávky, vyjma změny zákonné sazby DPH. Předmětem hodnocení nabídky jsou vždy ceny bez DPH. Jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Důvody pro vyřazení nabídky: Ze soutěže bude vyloučena nabídka, která nesplňuje soutěžní podmínky stanovené vyhlášením výběrového řízení, zejména Platné od Stránka 4 z 6

5 o nesplnění kvalifikačních předpokladů, o neodpovídá požadavkům stanoveným v této výzvě, o která bude mít vyšší nabídkovou cenu, než je maximální cena stanovená v zadávací dokumentaci o která je v rozporu s platnými právními předpisy, o nebyla doručena v požadovaném termínu, o obsahuje nepravdivé údaje, o obsahuje pozměněný návrh smlouvy o dílo, vyjma požadovaných doplnění. Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu: Další podmínky pro plnění zakázky: Smlouva s vybraným dodavatelem zavazuje dodavatele, aby umožnil všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Další podmínky: a) Nabídka bude podána v českém jazyce, možný je i jazyk slovenský. b)na veškerých výstupech zakázky musejí být obsaženy prvky publicity, a to v rozsahu Pravidel pro publicitu, které jsou součástí podmínek OP VK. c) Zadavatel je oprávněn nerealizovat plnění či jeho část za předpokladu, že výdaje na toto plnění budou prohlášeny za nezpůsobilé k podpoře z OP VK, případně nebude vůbec dotace z OP VK poskytnuta. Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace: Zadavatel je oprávněn před uzavřením smlouvy zrušit zadávací řízení zejména za předpokladu, že: a) nastanou skutečnosti, za kterých nelze požadovat, aby v řízení pokračoval (např. Zadavateli nebudou přiznány prostředky z OP VK na výdaje spojené se zakázkou), b) vybraný dodavatel, popř. dodavatel druhý v pořadí, odmítl uzavřít smlouvu nebo neposkytl Zadavateli k jejímu uzavření dostatečnou součinnost, nebo Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídek je zpracována jako samostatný dokument. Její obsah je zveřejněn na profilu zadavatele: https://www.ppe.cz/v2/govtenderlist.aspx?cid=3499e66d-db5b- 4f2f-b163-a57e02956ad1. Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit. Platné od Stránka 5 z 6

6 Kontaktní osoba pro případ doplnění formuláře před jeho uveřejněním na www stránky ZS. Jméno: Ivana Příjmení: Češková Telefon: Platné od Stránka 6 z 6