Základní škola Přerov, U tenisu 4, Přerov, Přerov I Město,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Přerov, U tenisu 4, Přerov, Přerov I Město, 750 02"

Transkript

1 Základní škola Přerov, U tenisu 4, Přerov, Přerov I Město, IČ: tel , fax www: zstenis.com ŠKOLNÍ ŘÁD

2 Obsah 1 Obecná ustanovení Práva a povinnosti žáků školy a jejich zákonných zástupců, pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky Provoz a vnitřní režim školy Vnitřní režim školy Režim při akcích konaných mimo školu Bezpečnost a ochrana zdraví žáků Školní úrazy a místa první pomoci ve škole Podmínky pro zacházení s majetkem školy Docházka do školy, omlouvání nepřítomnosti Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Rozsah platnosti Stupně prospěchu Obecné zásady hodnocení Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Formy ověřování vědomostí a dovedností žáků Pravidla klasifikace Sebehodnocení žáků Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Výchovná opatření Vnitřní řád školní družiny Provozní opatření školní družiny Závěrečná ustanovení

3 1 Obecná ustanovení Školní řád je vydán na základě ustanovení 30 odst. 1) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a upravuje: 1) podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole 2) a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky, 3) provoz a vnitřní režim školy, 4) podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí, 5) podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků, 6) pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, která vzhledem k svému rozsahu tvoří jeho samostatnou přílohu. Veškerá ustanovení tohoto školního řádu jsou v souladu s ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů. 1.1 Práva a povinnosti žáků školy a jejich zákonných zástupců, pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky Práva a povinnosti žáků Čl. 1. Žák má podle 21 odst. 1 školského zákona právo: 1) na vzdělávání a školské služby podle školského zákona, 2) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, 3) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich, jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy, ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat, 4) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje, 5) zapojit se do projektu Pojďme se domluvit, 6) užívat schránku důvěry, 7) na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání či náročných životních situací, 8) o přestávkách se volně pohybovat ve třídě nebo v poschodí, kde má třídu, 9) na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace a násilí, projevy šikany, rasismu, xenofobie a netolerance vůči odlišnosti 10) být chráněn před jakýmkoliv tělesným i duševním násilím, zneužíváním, urážením a zanedbáváním, 11) v době přestávky využívat zařízení ostatních právních subjektů (bufet, nápojové a občerstvovací automaty), 12) žádat v kanceláři školy potvrzení dokladů v době úředních hodin 3

4 Čl. 2. Žák má podle 22 odst. 1 školského zákona povinnost: 1) dodržovat školní řád Základní školy Přerov, U tenisu 4 a další předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byl prokazatelným způsobem seznámen, 2) dodržovat požární poplachové směrnice, evakuační řád, provozní řády učeben, tělocvičny a haly, zásady bezpečnosti práce a úrazové zábrany stanovené pro jednotlivá pracoviště a činnosti školy, 3) dodržovat vnitřní řád školní družiny, pokud je k docházce řádně přihlášen, 4) dodržovat provozní řád školní jídelny, pokud je ke stravování řádně přihlášen, 5) docházet do školy pravidelně a včas podle stanoveného rozvrhu hodin (nejpozději 10 minut před zahájením vyučování), aktivně se účastnit výuky všech povinných, volitelných a nepovinných předmětů, které si zvolil, a při dalších činnostech organizovaných školou se řídit pokyny pedagogů, 6) plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem, 7) docházet do školy vhodně a čistě oblečeni, upraveni, 8) po řádném přihlášení docházet do zájmových kroužků, školní družiny a školního klubu, odhlásit se žák může ke konci prvního pololetí, 9) dokládat důvody své nepřítomnosti v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem, 10) řádně a systematicky se připravovat na vyučování, 11) se ve škole chovat ukázněně, dodržovat zásady mezilidských vztahů k dospělým i ke spolužákům, vystupovat slušně a ohleduplně ve škole i na veřejnosti, 12) chránit své zdraví a zdraví jiných, dbát o čistotu a pořádek a pomáhat při jejich udržování ve škole a jejím okolí, 13) nenarušovat nevhodně průběh vyučovacích hodin, 14) mít po celou dobu vyučovací hodiny vypnutý mobilní telefon, 15) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, 16) oznámit škole každou změnu v osobních údajích žáka a jeho zákonných zástupců evidovaných ve školní matrice třídnímu učiteli do tří pracovních dnů, 17) ohlásit neprodleně každý úraz, ztrátu osobních věcí nebo krádež učiteli konajícímu dozor, třídnímu učiteli, případně v kanceláři školy Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků Čl. 1. Zákonný zástupce má podle 21 odst. 2 školského zákona právo: 1) na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka, 2) volit a být volen do školské rady, 3) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání žáka, 4) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení 5) v záležitostech týkajících se vzdělávání žáka, 6) oznámit škole údaj o sociálním znevýhodnění žáka. 4

5 Čl. 2. Zákonný zástupce má podle 22 odst. 3 povinnost: 1) zajistit, aby žák řádně docházel do školy, 2) na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání a výchovy žáka, 3) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, 4) dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem, 5) oznamovat neprodleně škole údaje podle 28 odst. 2 školského zákona a další údaje či změny v údajích, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka. Zejména jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu žáka, údaje o předchozím vzdělávání žáka, údaje o tom, zda je žák zdravotně postižený či znevýhodněný (včetně údajů o druhu postižení, znevýhodnění), jméno a příjmení zákonného zástupce, místo jeho trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností, telefonické spojení a ovou adresu. S osobními údaji pracujeme dle zákona č.101/2000sb., ve znění č.375/2011sb., Zákon o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů Vzájemné vztahy žáků, jejich zákonných zástupců, pedagogických a dalších pracovníků školy 1) Při oslovování žák pracovníkům školy vyká, pracovníci žákům tykají. Žák zdraví učitele, zaměstnance školy a jiné dospělé osoby pozdravem "Dobrý den", oslovuje je pane řediteli, pane učiteli, pane školníku, pane asistente, paní zástupkyně, paní učitelko, paní asistentko, paní vychovatelko, paní uklízečko. 2) Při vzájemném jednání žáci i pracovníci školy používají přiměřená slova a přiměřené prvky mimoslovní komunikace, 3) K získání informací o žákovi využívá zákonný zástupce třídních schůzek, konzultačních hodin a dalších akcí pro veřejnost, které škola pořádá. Při sjednávání termínu konzultace se musí zákonný zástupce žáka podřídit časovým možnostem pedagogického pracovníka, při sjednávání termínu konzultace s výchovným poradcem, obě strany dávají přednost termínu v úředních hodinách výchovného poradce. Pedagogický pracovník nekonzultuje žádné otázky se zákonným zástupcem v době, kdy plní své pracovní povinnosti podle rozvrhu hodin, rozvrhu dozorů, rozvrhu kroužků nebo podle týdenního plánu práce. 2 Provoz a vnitřní režim školy 2.1 Vnitřní režim školy 1) Výchovně vzdělávací proces probíhá dle stanoveného rozvrhu hodin. 2) Vyučování začíná v 8.00 hodin, vyučování výjimečně zařazené na dřívější dobu začíná nejdříve v 7.00 hodin. Vyučování probíhá podle časového rozvržení vyučovacích hodin a přestávek, které je přílohou tohoto řádu. Vyučovací hodina trvá 45 minut. Přestávky mezi vyučovacími hodinami jsou desetiminutové, po 2. vyučovací hodině se zařazuje přestávka v délce 20 minut, přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním trvá minimálně 50 minut. 5

6 Časový rozvrh vyučovacích hodin a přestávek 7:00 7:45 0. vyučovací hodina 7:45 8:00 přestávka 8:00 8:45 1. vyučovací hodina 8:45 8:55 přestávka 8:55 9:40 2. vyučovací hodina 9:40 10:00 velká přestávka 10:00 10:50 3. vyučovací hodina 10:45 10:55 přestávka 10:55 11:40 4. vyučovací hodina 11:40 11:50 přestávka 11:50 12:35 5. vyučovací hodina 12:35 12:45 přestávka 12:45 13:30 6. vyučovací hodina 13:30 13:40 přestávka 13:40 14:25 7. vyučovací hodina 14:25 14:35 přestávka 14:35 15:20 8. vyučovací hodina 10: polední přestávka po 3. vyučovací hodině 11:40 12:35 polední přestávka po 4. vyučovací hodině 12:35 13:30 polední přestávka po 5. vyučovací hodině 13:30 14:25 polední přestávka po 6. vyučovací hodině 3) Škola je dopoledne otevřena pro vstup žáků od 7:40 do 8:00 hodin; žáci, kterým začíná mimořádně vyučování v 7:00, vstupují do školy nejdříve v 6:50 hodin a čekají na svého vyučujícího v atriu před sborovnou, na žádost třídního učitele či zákonného zástupce žáka udělí ředitel školy výjimku; dozor nad žáky je zajištěn po celou dobu jejich pobytu ve školní budově, přehled dozorů je vyvěšen na všech úsecích, kde dozor probíhá. 4) Laboratorní práce jsou zpravidla prováděny jen s polovinou třídy. Vyučující, který laboratorní práci řídí, si vyžádá písemný souhlas zákonného zástupce žáka, že žák může ve vzniklém volnu samostatně pobývat mimo budovu školy. Jestliže žák požadovaný souhlas nemá, je vyučující povinen zabezpečit pedagogický dozor nad žákem ve škole. 5) Polední přestávka přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním. a) Žák prvního stupně v době polední přestávky neopouští školní budovu. Pokud se nestravuje ve školní jídelně, bere si z domova stravu na celý den a zůstává po celou dobu polední přestávky ve třídě. Žáky stravující se ve školní jídelně odvede pedagog do jídelny, ti se po obědě vrací zpět do své třídy. Při návratu se po chodbě pohybují volným krokem, ve třídě pak provozují klidovou činnost (četba, příprava na vyučování, a pod.), aby nerušili žáky v sousedních třídách, ve kterých probíhá výuka, řídí se pokyny pedagoga, který koná dozor. b) Žákovi druhého stupně je ponechána možnost rozhodnout se, zda bude trávit polední přestávku mimo budovu nebo v budově školy. Pokud se rozhodne pro pobyt mimo budovu, je odveden pedagogem ze třídy do šatny a odchází z budovy (ze školní jídelny) ven. Do budovy školy se vrací nejdříve 10 min před odpoledním vyučováním. Rozhodne-li se žák pobývat v budově školy, zapíše se do sešitu v patře, kde má svou kmenovou třídu, po poslední hodině před polední 6

7 přestávkou (pokud se nestravuje ve školní jídelně) nebo po příchodu ze školní jídelny. Zápisem do sešitu se přihlásí pedagogovi, který v době polední přestávky koná dozor v příslušném patře. Od této chvíle již žák budovu školy neopouští, pobývá ve své kmenové třídě nebo v místnosti, kterou mu určí dozor konající pedagog. Žák přichází ze školní jídelny volným krokem, ve třídě pak provozuje klidovou činnost (četba, příprava na vyučování, a pod.), aby nerušil žáky v sousedních třídách, ve kterých probíhá výuka. Je samozřejmé, že po celou dobu polední přestávky se žáci chovají tak, aby neohrozili svoji bezpečnost ani bezpečnost svých spolužáků. 6) Po vstupu do školy se žáci v šatnách přezouvají, oděv a obuv odkládají v prostoru šaten na věšáky nebo do šatních skříněk. V prostoru šaten se zdržují nezbytně nutnou dobu k přezutí a převlečení. V průběhu vyučování je žákům vstup do šaten povolen pouze se svolením vyučujícího, v době přestávky se svolením dozorujícího pedagoga. 7) O přestávkách se žáci volně pohybují po budově školy, dodržují přitom pravidla slušného chování a bezpečnosti. Bez souhlasu učitele neopouštějí budovu ani areál školy. 8) Žáci, kteří se účastní další činnosti organizované školou a konané ve škole, vstupují do budovy pod dozorem pedagogického pracovníka, který tuto činnost vede a za žáky odpovídá 15 minut před zahájením činnosti, v jejím průběhu až do doby, kdy žáci budovu školy opustí. 9) Před vyučováním spojeným s převlékáním určí vyučující včas žákům ústroj a místo odložení svršků. Zajistí také bezpečnost odložených svršků uzamčením nebo žákovským dozorem. Žáci I. stupně se převléknou pod dozorem učitele ve třídě, žáci II. stupně se do sportovního oblečení převlékají v šatnách u tělocvičen, do pracovního oblečení v prostoru pro pěstitelství a v dílnách. Převlečení se provede o přestávce před hodinou, převlečení na závěr v rámci vyučovací hodiny tak, aby následující přestávkou již disponoval další vyučující. Je-li zaměstnání spojeno s nutností odložení cenných věcí, zajistí jejich zabezpečení před zcizením či ztrátou. 10) Do odborných učeben vcházejí žáci ročníku v doprovodu vyučujícího, žáci ročníku se shromažďují v blízkosti učebny v prostoru atria, pouze k výuce v učebně přírodopisu, chemie a interaktivní učebně přímo před učebnou, vždy krátce před zazvoněním na vyučovací hodinu. Do tělocvičny a gymnastické haly žáci vstupují jen s vyučujícím, v případě zájmových činností jen se svým vedoucím. Na vyučujícího čekají u šaten tělocvičny, na vedoucího před budovou školy. 11) Do školní jídelny přecházejí žáci společně za doprovodu vyučujícího po hlavním schodišti. 12) V jídelně se žáci řídí pokyny pracovníků jídelny, případně pedagogů konajících dozor, dodržují pravidla slušného stolování. 13) Po ukončení vyučování jsou žáci odváděni vyučujícím poslední vyučovací hodiny do prostoru šaten. Pokud se nestravují ve školní jídelně či nenavštěvují družinu, odnášejí si své věci ze šaten (výjimku představuje osobní skříň) a odcházejí hlavním vchodem z budovy. 14) Průchod mezi školní družinou (jídelnou) a školní budovou je do pro žáky uzavřen, o polední přestávce ho užívají obousměrně třídy prvního stupně přecházející mezi školní budovou a družinou; žáci tříd, které ukončily vyučování odcházejí do šatny po hlavním schodišti a do jídelny volně přecházejí po spodním schodišti, směrem od jídelny se pohyb jednotlivců průchodem nezapovídá, vzhledem k zúženému profilu se předpokládá klidová chůze s ohledem na bezpečnost; po 7. a 8. vyučovací hodině je možné jím odvádět třídy do prostoru šaten. 7

8 15) Žáci, kteří se nestravují ve školní jídelně, opouštějí školu ihned po skončení vyučování. Žáci, kteří obědvají ve školní jídelně, opouštějí školu ihned po opuštění jídelny. 16) Po skončení odpoledního vyučování opouštějí žáci školu za dohledu vyučujícího poslední odpolední hodiny. 17) Všechny provozní místnosti a prostory, pokud nejsou právě využívány, musí být uzamčeny. Je nepřípustné svěřovat klíče žákům nebo nepovolaným osobám. 18) Pohyb žákům po budově školy po ukončení výuky a zájmových kroužků není dovolen. 19) Před odchodem na letní prázdniny (nebo na výzvu v mimořádných případech) jsou žáci povinni skříňky, šatny uvolnit (např. za účelem provedení úklidu). V případě, že tak neučiní, je skříňka otevřena překonáním zámku bez náhrady vzniklé škody. Náhradní klíč od své skříňky uloží žák u třídního učitele. Šatní skříňky a šatny nejsou určeny k odkládání cenných věcí. 20) Ve třídě je stanovena dvojice žáků (služba), jejímž úkolem je starat se o pořádek a o zabezpečení pomůcek pro výuku dle pokynů vyučujících. Na začátku hodiny sdělí vyučujícímu chybějící žáky. 21) Žákovská knížka je úředním dokladem. Žák opatří tento doklad ochranným obalem a dbá, aby se nepoškodil. Pravidelně 1x týdně předkládá zákonnému zástupci k podpisu. Ztrátu žákovské knížky ihned hlásí třídnímu učiteli, na písemnou žádost svého zákonného zástupce ve škole zakoupí náhradní výtisk. Žáci jsou povinni mít žákovskou knížku vždy s sebou ve škole. 22) Nedostaví-li se vyučující do 10 minut po zahájení vyučovací hodiny do třídy, hlásí jeho nepřítomnost zástupkyni ředitele školy, v případě její nepřítomnosti v kanceláři školy třídním učitelem pověřený žák, služba. 23) Veškeré osobní a úřední záležitosti si žáci vyřizují prostřednictvím třídního učitele. Neodkladné úřední záležitosti v kanceláři školy žáci vyřizují jen v úředních hodinách (Po Čt 9:40 10:00; 13:40 14:25; Pá 9:40 10:00). 24) Mobilní telefon žák nosí do školy v účelově nezbytných případech a vždy se souhlasem zákonného zástupce. V průběhu vyučování musí mít mobilní telefon vypnut. 25) Po skončení vyučování jsou žáci povinni vyklidit obsah lavic a provést zběžný úklid ve třídě (vynést odpadky do koše apod.). 26) Provoz školní jídelny se řídí platným provozním řádem umístěným na informační tabuli před školní jídelnou. 27) Školní prodejna (bufet) slouží žákům a pracovníkům školy jako nadstandardní služba, využívat jí lze jen při dodržení všech zásad kulturního prodeje. V prostoru před prodejním okénkem se žák zdržuje pouze v souvislosti s vlastním nákupem, nakupuje pouze o přestávce. 2.2 Režim při akcích konaných mimo školu 1) Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávacích akcích mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje škola vždy nejméně jedním pedagogickým pracovníkem; společně s ním může akci zajišťovat i zaměstnanec, který není pedagogickým pracovníkem, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům ( 3 odst. 1 vyhl. č. 48/2005Sb., o základním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 2) Opouští-li třída budovu školy v rámci výuky předmětu, zapisuje vyučující tuto skutečnost do sešitu vycházek vždy před odchodem. 3) Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, nesmí na jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví žáků připadnout více než 25 žáků. Výjimku z tohoto počtu stanoví s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti 8

9 a ochrany zdraví žáků ředitel školy po dohodě s organizujícím pedagogem. Každou akci plánovanou mimo budovu školy předem projedná organizující pedagog s vedením školy, zejména s ohledem na zajištění BOZP ( 3 odst. 2 vyhl. č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů). Při organizaci výuky na akcích souvisejících s výchovně vzdělávací činností školy mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřený vedením akce podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků. 4) Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, kdy místem pro shromáždění žáků není škola, zajišťuje organizující pedagog bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem určeném místě 20 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase; místo a čas shromáždění žáků a skončení akce oznámí organizující pedagog nejméně 2 dny předem zákonným zástupcům žáků, a to zápisem do žákovské knížky nebo jinou písemnou formou ( 3 odst. 3 vyhl. č. 48/2005Sb.,ve znění pozdějších předpisů). 5) Při přecházení žáků na místa vyučování a při jiných akcích mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovou akcí, doprovázející učitel žáky prokazatelně poučí o bezpečnosti, záznam o poučení žáků zapíše ještě před konáním akce do třídní knihy. Pro školní výlety, exkurze, lyžařské kurzy, jazykové pobyty a další výjezdy platí zvláštní bezpečnostní ustanovení, se kterými jsou žáci předem seznámeni, poučení o bezpečnosti na takových akcích potvrdí žáci svým podpisem na prezenční listině. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto zařízení a dbají všech pokynů pracovníků tohoto zařízení a doprovázejících pedagogů. 6) Při akcích konaných mimo školu, jichž se účastní více jak 30 žáků a které trvají déle než 5 dní, musí vedoucí akce vyžadovat od žáků prohlášení o zdravotní způsobilosti a bezinfekčnosti vystavené pediatrem. 7) Před akcí, která souvisí s výchovně vzdělávací činností školy (škola v přírodě, plavecký výcvik, lyžařský kurz, školní výlet ) doloží zákonný zástupce žáka písemné potvrzení o bezinfekčnosti žáka, lékařská potvrzení, prohlášení o způsobilosti žáka absolvovat akci, prohlášení o tom, že ví, jak škola může postupovat při zjištění přestupku proti školnímu řádu, pokud ho o to podle povahy akce požádá třídní učitel nebo akci konající pedagog. 8) Za dodržování předpisů o BOZP odpovídá vedoucí akce, který je určen ředitelem školy. 9) Chování žáka na mimoškolních akcích je rovněž součástí celkového hodnocení a klasifikace žáka na vysvědčení. 9

10 3 Bezpečnost a ochrana zdraví žáků Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí: Škola zajišťuje žákovi bezpečnost a ochranu zdraví, chrání jej před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí. K tomuto má zpracován Minimální preventivní program a potřebné dokumenty z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Všem osobám je v prostorách školy zakázáno užívat návykové látky a manipulovat s nimi. To neplatí pro případy, kdy osoba užívá návykové látky v rámci léčebného procesu, který jí byl stanoven zdravotnickým zařízením. Požívání omamných a psychotropních látek (OPL) osobami mladšími 18 let je v České republice považováno za nebezpečné chování. Každý, kdo se ho dopouští, má nárok na pomoc orgánů sociálně právní ochrany. V případě, kdy se škola o takovém chování dozví, bude tuto skutečnost hlásit zákonnému zástupci žáka. Škola je povinna oznámit orgánu sociálně právní ochrany dětí skutečnosti, které nasvědčují tomu, že žák požívá návykové látky. Distribuce dle 187 trestního zákona a šíření OPL dle 188 trestního zákona je v České republice zakázána a takové jednání je trestným činem nebo proviněním. Škola je povinna takový trestný čin překazit a bezodkladně učinit oznámení skutku policejnímu orgánu. V případě výskytu látky, u níž je podezření, že se jedná o omamnou a psychotropní látku v prostorách školy, nebo v případě přechovávání takové látky žákem, bude škola postupovat jako v případě distribuce OPL. Žákům je zakázáno: 1) Kouřit ve škole, před budovou školy a při školních akcích konajících se mimo školní budovu. 2) Přinášet do školy a na jiné školní akce alkoholické nápoje, návykové látky nebo jiné, zdraví škodlivé, látky a ani tyto požívat. 3) Přinášet do školy živočichy všeho druhu a nebezpečné předměty (zbraně, zábavnou pyrotechniku, ostré či jinak nebezpečné předměty), které by mohly ohrozit jejich zdraví nebo způsobit úraz. 4) Přinášet do školy větší částky peněz pro vlastní potřebu, cenné věci, nevhodnou literaturu a další předměty, které by svou povahou narušovaly výuku, odváděly pozornost žáků, ohrožovaly jejich zdraví či mravní výchovu. 5) Ponechávat ve škole jakékoliv pomůcky po vyučování. Peněženky, osobní doklady, mobilní telefony apod. žák ve škole neponechává bez svého dohledu. Při činnostech, které to vyžadují, určí vyučující místo jejich odložení a zabezpečení. 6) Svévolně opouštět budovu ZŠ Přerov, U tenisu 4 v době vyučování a přestávek. 7) Vpouštět do budovy školy cizí osobu. Případný pohyb cizí osoby nahlásí nejbližšímu zaměstnanci školy, popř. v kanceláři školy. 8) Manipulovat s hasicími přístroji a hydranty s výjimkou nezbytného zásahu při požáru. 9) Manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením. 10

11 10) Manipulovat s technickým zařízením učeben bez svolení učitele (televizory, počítače, monitory, dataprojektory, apod.). 11) Manipulovat s okny a okenními žaluziemi bez dozoru a pokynů pedagogického pracovníka. 12) Vystavovat se jakémukoliv hrozícímu nebezpečí v prostorách školy (sezení na parapetech oken, zábradlí apod.). 13) Používat jakýkoliv zdroj otevřeného ohně (netýká se výuky s přímým dohledem vyučujícího). 14) Instalovat svévolně na školní počítače jakýkoliv software. 15) Nakupovat v bufetu či automatu po zvonění či během vyučovací hodiny. 16) Zbytečně se zdržovat v prostoru šaten a šatních skříněk. 17) Účastnit se výuky v době, kdy je nakažen infekčním onemocněním. Žákům se se nedoporučuje dojíždět do školy na kole. Pokud žák kolo použije, smí ho odložit pouze do stojanu před školou. Škola nenese žádnou odpovědnost za případnou ztrátu či zcizení kola a nebude řešena školou jako pojistná událost. Nepedagogičtí pracovníci mohou žákům udělovat pokyny k zabezpečení BOZ (bezpečnosti a ochraně zdraví). 3.1 Školní úrazy a místa první pomoci ve škole Veškeré úrazy se evidují v kanceláři školy v knize úrazů. Školní úraz je takový, který se žákovi stane ve vyučování, v přímé souvislosti s ní nebo při činnostech organizovaných školou. Každý úraz oznámí žák učiteli (vychovateli) a učitel (vychovatel) neprodleně zákonnému zástupci žáka. Do dvou pracovních dnů informuje o úraze zákonný zástupce žáka školu. Úraz, o kterém není škola informována do dvou pracovních dnů, není považován za školní. V případě nevolnosti žáka nelze v žádném případě podávat léky. Po zvážení a konzultaci se zákonným zástupcem žáka, je žák odeslán k lékaři (vždy v doprovodu zletilé způsobilé osoby nebo lékařské služby). Podle vyhlášky č.64/2005 Sb. ve znění č. 57/2010 Sb.,Vyhláška o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, škola sepisuje záznam o úrazu žáka v případě, že úraz měl za následek absenci žáka ve škole zasahující alespoň do dvou po sobě jdoucích vyučovacích dnů. O sepsání úrazu může bez zbytečného odkladu požádat zákonný zástupce žáka, i v případě, že úraz neměl za následek absenci ve škole, pokud je pravděpodobné, že žáku bude poskytnuta náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění způsobené úrazem. Při úrazech vyžadujících ošetření u lékaře si zákonný zástupce žáka vyžádá potvrzení o ošetření. Místa první pomoci ve škole (k dispozici lékárnička): Kancelář 1. patro Kabinet TV 1. patro východ Tělocvična 1. patro sever Laboratoř chemie 2. patro východ Kabinet fyziky 2. patro východ Školní dílna dřevo suterén východ Školní dílna kovo suterén východ Družina 2. patro západ Gymnastická hala přízemí sever Místnost uklízeček 1. patro východ Telefonní čísla první pomoci jsou na požárních poplachových směrnicích v budově školy. 11

12 3.2 Podmínky pro zacházení s majetkem školy 1) Žák je povinen šetrně zacházet s majetkem školy. Dojde-li k poškození tohoto majetku, je žák povinen toto poškození neprodleně hlásit vyučujícímu příslušné vyučovací hodiny, popř. dozoru. 2) Pokud dojde k úmyslnému poškození majetku školy, plně za škodu zodpovídá zákonný zástupce žáka. Odstranění škody zajistí na vlastní náklady v době dohodnuté s pověřeným pracovníkem. Nedojde-li v dohodnuté době k nápravě, zajistí odstranění škody škola a zákonný zástupce žáka poskytne škole plnou finanční náhradu ve výši ceny opravy. 3) Žák je povinen šetrně a hospodárně zacházet se svěřenými učebními pomůckami a šetrně zacházet se zapůjčenými učebnicemi. 4) Žák je povinen dodržovat pravidla pro hospodaření s energiemi. 5) Žák může využívat zařízení ostatních právních subjektů (nápojový automat) způsobem, pro který jsou tato zařízení určena. Při svévolném poškození, které vznikne nepovolenou manipulací, je zákonný zástupce žáka povinen škodu uhradit příslušnému právnímu subjektu. 3.3 Docházka do školy, omlouvání nepřítomnosti 1) Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do tří pracovních dnů od počátku jeho nepřítomnosti. 2) Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na základě písemné žádosti jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu. Žáka se zdravotním postižením může také uvolnit z provádění určitých činností, popř. rozhodnout, že tento žák nebude v některých předmětech hodnocen. 3) V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování na písemné doporučení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo odborného lékaře. Na první nebo poslední vyučovací hodinu může být žák uvolněn se souhlasem zákonného zástupce bez náhrady. Žák je z předmětu, z něhož byl zcela uvolněn, nehodnocen. 4) Předem známou nepřítomnost žáka ve vyučování omlouvá zákonný zástupce žáka v předstihu, žák předloží písemnou omluvenku třídnímu učiteli před předpokládanou nepřítomností. 5) Nepředpokládanou absenci omlouvá zákonný zástupce žáka osobně či telefonicky v kanceláři školy nebo vyplněním předepsaného formuláře na webových stránkách školy; nejpozději do 12 h dne, kdy absence nastala. Po návratu do školy žák předloží řádnou omluvenku do tří pracovních dnů. 6) Odchod žáka ze školy je možný pouze v doprovodu jeho zákonného zástupce, popř. lékařské služby. 7) V době vyučování navštěvují žáci lékaře jen v nutném případě. 8) Škola může v odůvodněných případech na základě dohody s ošetřujícím lékařem požadovat od zákonného zástupce žáka lékařské potvrzení na omluvu nepřítomnosti žáka ve škole. 9) Odchod žáka z vyučování před jeho ukončením je možný jen na základě písemné omluvy zákonného zástupce, kterou žák před odchodem předloží třídnímu učiteli, pokud absence žáka zasáhne do výuky volitelného nebo nepovinného předmětu, předloží žák omluvenku i vyučujícímu uvedeného předmětu. 12

13 10) Odejde-li žák z vyučování bez řádné omluvy (viz výše), považují se takto zameškané vyučovací hodiny za neomluvené. 11) Žák má povinnost doložit důvody své absence zápisem omluvenky zákonného zástupce žáka do žákovské knížky a předložením zápisu třídnímu učiteli nebo v jeho nepřítomnosti zastupujícímu třídnímu učiteli nejpozději do tří pracovních dnů. 12) Nedoloží-li žák v předepsaném termínu zdůvodnění nepřítomnosti, pokládají se zameškané hodiny za neomluvené. 13) Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, požádá zákonný zástupce žáka neprodleně o uvolnění dle následujícího: a) na jeden až dva dny písemně třídního učitele; b) na tři a více dnů písemně ředitele školy prostřednictvím třídního učitele. 14) Na dovolenou se zákonnými zástupci i mimo dobu prázdnin lze žáka uvolnit 1x za školní rok. 15) Dlouhodobé uvolnění žáka z povinných vyučovacích předmětů (např. úplné osvobození z vyučování tělesné výchovy) povoluje ředitel školy na základě písemné žádosti, která musí být potvrzena ošetřujícím lékařem. 16) Neomluvená absence žáka bude řešena se zákonným zástupcem žáka (do 10 vyučovacích hodin), svoláním a projednáním ve školní výchovné komisi (do 25 hodin) a následně oznámením pokračujícího záškoláctví příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). 4 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 4.1 Rozsah platnosti Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků platí pro všechny předměty vyučované na Základní škole Přerov, U tenisu 4. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází z posouzení míry dosažení výstupů pro jednotlivé předměty školního vzdělávacího programu. Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné a respektuje individuální vzdělávací potřeby žáků a doporučení školského poradenského zařízení. Vychází z platné legislativy ( 30 odst. 2 školského zákona v platném znění a vyhláška č. 256/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů. 4.2 Stupně prospěchu Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených učebními školním vzdělávacím programem se hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu: a) 1 výborný, b) 2 chvalitebný, c) 3 dobrý, d) 4 dostatečný, e) 5 nedostatečný, f) nehodnocen(a), g) uvolněn(a). 13

14 Chování žáka se hodnotí stupni hodnocení: a) 1 velmi dobré; b) 2 uspokojivé; c) 3 neuspokojivé. Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni: a) prospěl(a) s vyznamenáním, b) prospěl(a), c) neprospěl(a), d) nehodnocen(a) v prvním pololetí. Žák prospěl(a) s vyznamenáním, prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2 chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré. V případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace postupuje škola podle pravidel hodnocení žáků podle 14 odst. 2, vyhl. č. 48/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Žák prospěl(a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocen. Žák neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením nebo není-li z něho hodnocen na konci druhého pololetí. Žák je nehodnocen(a), není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem na konci prvního pololetí. Jestliže je žák z výuky některého předmětu v prvním nebo ve druhém pololetí uvolněn, uvádí se na vysvědčení místo hodnocení slovo uvolněn(a). 4.3 Obecné zásady hodnocení Při hodnocení podle klasifikačních stupňů jsou výsledky vzdělávání žáka hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, ke svým vzdělávacím a osobnostním předpokladům a věku. Klasifikace zahrnuje ohodnocení přístupu žáka ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon. Při použití slovního hodnocení se výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem hodnotí tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, ke svým vzdělávacím a osobnostním předpokladům a věku. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení přístupu žáka ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka; obsahuje také zdůvodnění a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat. Výsledky vzdělávání žáka na konci prvního pololetí lze hodnotit souhrnně za všechny předměty. Slovní hodnocení lze použít i pro hodnocení chování žáka. 14

15 Cílem hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, jejímž prostřednictvím získává informace o tom, jak danou problematiku zvládá, v čem se zlepšil, v čem chybuje a jak své vědomosti a dovednosti dokáže využít. Při hodnocení uplatňujeme přiměřenou náročnost a pedagogický takt. Hodnocením žáky motivujeme. Předem si stanovujeme kritéria objektivního hodnocení. Žákovy výkony posuzujeme komplexně. Preferujeme hodnocení pozitiv. Soustředíme se na individuální pokrok každého žáka. Hodnotící činnosti provádíme za optimálních podmínek. Žáci mají možnost vyjádřit se ke svému hodnocení. Hodnocení je průběžné a odráží práci za celé hodnocené období. Pro závěrečné hodnocení používáme klasifikaci známkou, u žáků s diagnostikovanou SPU může ředitel umožnit slovní hodnocení. Poskytujeme žákovi informace o silných a slabých stránkách jeho výkonu. 4.4 Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Žák je v prvním a druhém pololetí daného školního roku průběžně hodnocen z povinného vyučovacího předmětu. V případě, že si žák zvolí v příslušném pololetí školního roku i nepovinný vyučovací předmět, je jeho povinností do něj docházet a je taktéž průběžně hodnocen známkou. Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení. Za první pololetí lze žákovi vydat místo vysvědčení výpis z vysvědčení. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikací. Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z nichž byl uvolněn či nehodnocen. Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní školy, který již v rámci prvního stupně opakoval ročník, a žák druhého stupně základní školy, který již v rámci druhého stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka. Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí. Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. Není-li žák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl. Žáci devátých ročníků a žáci, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali ročník, kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů 15

16 s výjimkou předmětů výchovného zaměření, konají opravné zkoušky v termínu stanoveném ředitelem školy a to nejpozději do konce příslušného školního roku. Opravné zkoušky jsou komisionální. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně, nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ředitel školy může žákovi povolit ze závažných důvodů předčasné uzavření klasifikace, pokud o něj zažádá zákonný zástupce žáka alespoň 1 měsíc před plánovanou nepřítomností. Podmínkou je dobrý prospěch v předcházejícím klasifikačním. Termín pro podání žádosti a prospěch může ředitel školy prominout v případě prokázání lázeňského nebo ozdravného pobytu nařízeného lékařem. Žák musí mít uzavřenou klasifikaci 3 dny před plánovanou nepřítomností ve škole. 4.5 Formy ověřování vědomostí a dovedností žáků Podklady získává učitel zejména těmito formami: ústní zkoušení (nejméně 1x za pololetí) písemné práce, testy, diktáty výtvarné práce zpracování referátů, domácí úkoly modelové a problémové úkoly, kvízy, křížovky, výroba pomůcek, modelů laboratorní práce krátkodobé projekty vědomostní testy (např. CERMAT v 9. třídách) skupinové práce výukové programy na PC mluvní cvičení výkonnostní a dovednostní testy v předmětech s převahou praktického zaměření 4.6 Pravidla klasifikace Stupně hodnocení chování Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni: a) 1 velmi dobré, b) 2 uspokojivé, c) 3 neuspokojivé. Stupeň 1 (velmi dobré) Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení vnitřního řádu školy. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit. Stupeň 2 (uspokojivé) Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními vnitřního řádu školy. Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo vnitřnímu řádu školy; nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního učitele školy dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob. 16

17 Stupeň 3 (neuspokojivé) Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových závažných přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků. O sníženém stupni z chování budou zákonní zástupci žáka předem písemně informováni Prospěch Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován stupni: 1 výborný 2 chvalitebný 3 dobrý 4 dostatečný 5 nedostatečný Čl 1. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření Stupeň 1 (výborný) Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty. Stupeň 2 (chvalitebný) Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty. Stupeň 3 (dobrý) Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a motorických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější 17

18 nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele. Stupeň 4 (dostatečný) Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti. Stupeň 5 (nedostatečný) Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat. Čl 2. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření. Stupeň 1 (výborný) Žák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Pohotově, samostatně a tvořivě využívá získané teoretické poznatky při praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává pohotově, samostatně uplatňuje získané dovednosti a návyky. Bezpečně ovládá postupy a způsoby práce; dopouští se jen menších chyb, výsledky jeho práce jsou bez závažnějších nedostatků. Účelně si organizuje vlastní práci, udržuje pracoviště v pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a aktivně se stará o životní prostředí. Hospodárně využívá suroviny, materiál, energii. Vzorně obsluhuje a udržuje laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla. Aktivně překonává vyskytující se překážky. Stupeň 2 (chvalitebný) Žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Samostatně, ale méně tvořivě a s menší jistotou využívá získané teoretické poznatky při praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává samostatně, v postupech a způsobech práce se nevyskytují podstatné chyby. Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky. Účelně si organizuje vlastní práci, pracoviště udržuje v pořádku. Uvědoměle udržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a stará se o životní prostředí. Při hospodárném využívání surovin, materiálů a energie se dopouští malých chyb. Laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla obsluhuje a udržuje s drobnými nedostatky. Překážky v práci překonává s občasnou pomocí učitele. 18

19 Stupeň 3 (dobrý) Žák projevuje vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem s menšími výkyvy. Za pomocí učitele uplatňuje získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V praktických činnostech se dopouští chyb a při postupech a způsobech práce potřebuje občasnou pomoc učitele. Výsledky práce mají nedostatky. Vlastní práci organizuje méně účelně, udržuje pracoviště v pořádku. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a v malé míře přispívá k tvorbě a ochraně životního prostředí. Na podněty učitele je schopen hospodárně využívat suroviny, materiály a energii. K údržbě laboratorních zařízení, přístrojů, nářadí a měřidel musí být částečně podněcován. Překážky v práci překonává jen s častou pomocí učitele. Stupeň 4 (dostatečný) Žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a praktickým činnostem. Získané teoretické poznatky dovede využít při praktické činnosti jen za soustavné pomoci učitele. V praktických činnostech, dovednostech a návycích se dopouští větších chyb. Při volbě postupů a způsobů práce potřebuje soustavnou pomoc učitele. Ve výsledcích práce má závažné nedostatky. Práci dovede organizovat za soustavné pomoci učitele, méně dbá o pořádek na pracovišti. Méně dbá na dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o životní prostředí. Porušuje zásady hospodárnosti využívání surovin, materiálů a energie. V obsluze a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů, nářadí a měřidel se dopouští závažných nedostatků. Překážky v práci překonává jen s pomocí učitele. Stupeň 5 (nedostatečný) Žák neprojevuje zájem o práci a vztah k ní, ani k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Nedokáže ani s pomocí učitele uplatnit získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V praktických činnostech, dovednostech a návycích má podstatné nedostatky. Nedokáže postupovat při práci ani s pomocí učitele. Výsledky jeho práce jsou nedokončené, neúplné, nepřesné, nedosahují předepsané ukazatele. Práci na pracovišti si nedokáže zorganizovat, nedbá na pořádek na pracovišti. Neovládá předpisy o ochraně zdraví při práci a nedbá na ochranu životního prostředí. Nevyužívá hospodárně surovin, materiálů a energie. V obsluze a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů a nářadí, nástrojů a měřidel se dopouští závažných nedostatků. Čl 3. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření (hudební výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova, sportovní činnosti) Stupeň 1 (výborný) Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní předpoklady a velmi úspěšně podle požadavků osnov je rozvíjí v individuálních a kolektivních projevech. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný, v hudební a tělesné výchově přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Má výrazně aktivní zájem o umění, estetiku, brannost a tělesnou kulturu a projevuje k nim aktivní vztah. Úspěšně rozvíjí svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. Stupeň 2 (chvalitebný) Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný na základě využívání svých osobních předpokladů, které úspěšně rozvíjí v individuálním a kolektivním projevu. Jeho 19

20 projev je esteticky působivý a má jen menší nedostatky z hlediska požadavků osnov. Žák tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má aktivní zájem o umění, o estetiku a tělesnou zdatnost. Rozvíjí si v požadované míře estetický vkus, brannost a tělesnou zdatnost. Stupeň 3 (dobrý) Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své schopnosti v individuální a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá dostatečný aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu. Nerozvíjí v požadované míře svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. Stupeň 4 (dostatečný) Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele. Projevuje velmi malou snahu a zájem o činnosti, nerozvíjí dostatečně svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. Stupeň 5 (nedostatečný) Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je většinou chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci a nevyvíjí úsilí rozvíjet svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. Žáci se klasifikují ve všech předmětech uvedených v učebním plánu příslušného ročníku. Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Řídí se pravidly ustanovenými metodickým sdružením daného předmětu. V předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný stupeň za klasifikační období příslušní učitelé po vzájemné dohodě. Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Přitom se přihlíží k systematičnosti v práci žáka po klasifikační období. Stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období. Vyučující oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodní, po ústním zkoušení ji provede okamžitě, výsledek klasifikace písemné práce oznámí žákovi nejpozději do 7 pracovních dnů. Písemně informujeme zákonné zástupce žáka a konzultujeme s nimi: a) výrazné zhoršení prospěchu ve více předmětech, b) zhoršení prospěchu o dva nebo více stupňů, c) nedostatečný prospěch. V daném dni je možno psát pouze jednu kontrolní písemnou práci (čtvrtletní nebo pololetní). 4.7 Sebehodnocení žáků Sebehodnocení žáků je důležitou součástí hodnocení žáků. Všechny sebehodnotící aktivity mají vést žáka k přijímání odpovědnosti za své učení. Sebehodnocením pomáháme žákovi získat objektivní pohled na své znalosti, dovednosti a vědomosti. 20

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: A. Práva žáků B. Povinnosti žáků C. Práva zákonných zástupců žáka D. Povinnosti zákonných zástupců žáka E. Provoz školy F. Bezpečnost

Více

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Š K O L N Í Ř Á D Vydán: ve Zlíně 24. 8. 2011 Schvaluje: Mgr. Marta Fojtíková, ředitelka Úvod V souladu s ustanoveními

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 Základní škola Zahrádka, U Zásobní zahrady 8, Praha 3 (dále jen ZŠZ), vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád zahrnuje základní údaje, týkající se práv a povinností žáků SOUE a jejich zákonných zástupců, organizace vyučování

Více

Organizační řád školy vnitřní směrnice č. 1a č.j V 429/13

Organizační řád školy vnitřní směrnice č. 1a č.j V 429/13 Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Základní a Mateřská škola Záhoří Horní Záhoří 3, 398 18 Záhoří tel./fax: 382 284 213, IČO: 75000989 Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Číslo směrnice: 12..2013 Vypracoval: Mgr. Markéta Bajerová,

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Dětská 915. Školní řád. Ředitelka školy vydává školní řád, který podle 30 zákona 561/2004 (školský zákon) upravuje:

Základní škola, Ostrava Poruba, Dětská 915. Školní řád. Ředitelka školy vydává školní řád, který podle 30 zákona 561/2004 (školský zákon) upravuje: 1 Základní škola, Ostrava Poruba, Dětská 915 Školní řád Ředitelka školy vydává školní řád, který podle 30 zákona 561/2004 (školský zákon) upravuje: podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich

Více

Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín 507 53 Chomutice, 162 IČ: 709 83 216, E-mail: zschomutice@seznam.cz, www.zsmschomutice.

Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín 507 53 Chomutice, 162 IČ: 709 83 216, E-mail: zschomutice@seznam.cz, www.zsmschomutice. Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín 507 53 Chomutice, 162 IČ: 709 83 216, E-mail: zschomutice@seznam.cz, www.zsmschomutice.cz Školní řád Úvod Tento Školní řád je vydán v souladu s ustanoveními

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Práva a povinnosti žáků Čl. 1 Práva žáků

ŠKOLNÍ ŘÁD. Práva a povinnosti žáků Čl. 1 Práva žáků ŠKOLNÍ ŘÁD, KRHANICE 149, 257 42 KRHANICE Základní škola Krhanice vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010 Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD Zpracovala: Mgr. Jana Kunstová Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010 Platnost: 01. 09. 2010 2 Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24. Školní řád

Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24. Školní řád Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24 Školní řád Článek 1 Obecná ustanovení 1.1. Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace, 360 01 Karlovy Vary Vnitřní řád školní družiny V Karlových Varech 30.srpna 2013 Mgr. Jan Poula ředitel školy Vnitřní řád školní družiny

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

Vnitřní řád školní družiny při MŠ a ZŠ pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6

Vnitřní řád školní družiny při MŠ a ZŠ pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6 Č.j. : 527/14 Vnitřní řád školní družiny při MŠ a ZŠ pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6 OBSAH I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ II. ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI OSOB ÚČASTNÝCH NA ČINNOSTI ŠD 1) Základní práva

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov Mgr. Martin Reihs 2014/2015 2014/2015 OBSAH Obecná ustanovení... 2 A. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců... 2 1. Žáci mají právo:... 2 2. Žáci jsou povinni:... 2 3. Zákonní zástupci žáků

Více

Školní řád Základní školy Praha-Petrovice

Školní řád Základní školy Praha-Petrovice Školní řád Základní školy Praha-Petrovice Označení dokumentu, číslo jednací: ŠŘ01/2708/2014, počet stran: 6 Zpracoval a schválil: Mgr. Petr Zeman, ředitel školy Platnost a účinnost dokumentu ode dne: 27.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř

ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř I. Základní povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců nezletilých žáků 1. Žáci a studenti jsou povinni: a) řádně docházet do

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OBSAH 1 Všeobecná ustanovení 1.1 Činnost ŠD 2 Organizace a provoz ŠD 2.1 Odhlašování a přihlašování žáka 2.2 Provoz ŠD 2.3 Docházka do ŠD 2.4 Pravidla chování žáků 2.5 Práva

Více

Vnitřní řád školy 2011/2012

Vnitřní řád školy 2011/2012 Vnitřní řád školy 2011/2012 I. Práva studentů Student má právo: 1. Na vzdělání a účast ve výuce podle rozvrhu. 2. Na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností. 3. Na přiměřený

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY IČ:70999384 e-mail: zs.bratcice@skolniweb.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Pavla Fialová Schválil: Mgr. Kristýna Dvořáková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 28. 8. 2014 Směrnice

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení

Více

A - Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců

A - Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců Š K O L N Í Ř Á D A - Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců Žáci jsou povinni: plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a Školním řádem, dodržovat

Více

Š k o l n í ř á d. Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace

Š k o l n í ř á d. Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace Š k o l n í ř á d Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace Adresa: náměstí Osvobození 422 470 01 ČESKÁ LÍPA IČ:... 49864637 Telefon:... 778 544 002 E-mail:... oa-cl@clnet.cz

Více

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 59/13 Skartační znak: S 5 Spisový znak:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola,lužany, okres Jičín se sídlem Lužany 155, 507 06 Lužany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2014 Směrnice nabývá

Více

Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace. Školní řád Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace Školní řád Obecná ustanovení: Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Základní škola a Mateřská škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Školní řád

Základní škola a Mateřská škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Školní řád Základní škola a Mateřská škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Školní řád Článek 1 Obecná ustanovení 1.1. Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Školní družina (dále jen družina) je školským zařízením pro zájmové vzdělávání zřízené v souladu se zákonem 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Šakvice, příspěvková organizace se sídlem Hlavní 41. 691 67 Šakvice VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 23 /12 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28. 8. 2012 Směrnice nabývá

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Š K O L N Í Ř Á D. Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace Š K O L N Í Ř Á D O b s a h : 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a zákonných zástupců ve škole 1.1 Podrobnosti k výkonu práv

Více

Školní řád I. Docházka do školy

Školní řád I. Docházka do školy Ředitelka školy na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění vydává Školní řád I. Docházka do školy Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z příčin předem známých, předloží

Více

Vnitřní řád školní družiny MZŠ a MŠ Brno, Zemědělská 29

Vnitřní řád školní družiny MZŠ a MŠ Brno, Zemědělská 29 Vnitřní řád školní družiny MZŠ a MŠ Brno, Zemědělská 29 Brno říjen 2014 I. Úvod Vnitřní řád Školní družiny vydává ředitel školy a vztahuje se na všechny, účastníky zájmového vzdělávání, jejich zákonné

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠSnH276/2014/Pru Pedagogická rada projednala dne: 29. 8. 2014 Směrnice nabývá

Více

Základní škola Pačejov,

Základní škola Pačejov, Základní škola Pačejov, okres Klatovy, příspěvková organizace Školní řád ZŠ Pačejov stanoví podle zákona 561/2004 Sb. 30 a vyhlášky.48/2005 Sb. tento školní řád: 1. Práva a povinnosti žáků 2. Práva a povinnosti

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní řád Školní řád nabývá účinnosti dnem 1. září 2012 Obsah: A. Práva žáků a zákonných zástupců dětí... 3 B. Povinnosti žáků...

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 9. Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí příspěvková organizace se sídlem v Cotkytli ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 83/2012 Vypracoval: Schválil:

Více

Školní řád. Základní škola, Bílovec, Wolkerova 911, příspěvková organizace

Školní řád. Základní škola, Bílovec, Wolkerova 911, příspěvková organizace Základní škola, Bílovec, Wolkerova 911, příspěvková organizace Č.j.: ZSWBi/00159/2013 Účinnost: od 2.9.2013 PR vzala na vědomí dne: 2.9.2013 Vydala: Mgr. Renata Fryčková Spisový znak: Skartační znak: Schváleno

Více

Školní řád. Žáci mají právo: Žáci mají povinnost: Zákonní zástupci žáků mají povinnost:

Školní řád. Žáci mají právo: Žáci mají povinnost: Zákonní zástupci žáků mají povinnost: Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy 1.1 Práva žáků Žáci mají právo: - na vzdělání podle školního vzdělávacího programu

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola Vacenovice, okres Hodonín Vnitřní řád školní družiny Platnost: 16.10.2014 Zpracovala: Marie Konečná Pedagogická rada projednala: 15.10.2014 Schválila: Mgr. Liběna Lisá Spis.znak A.1.4. /

Více

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Komenského 157, 679 32 Svitávka 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 9/2016 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 31. 8. 2015 Mgr. Aleš Antl,

Více

4. Vnitřní řád školní družiny

4. Vnitřní řád školní družiny Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 4. Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSUN 179/2015 Spisový znak: 1.1.1

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem Orel 71, 538 21 Slatiňany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 3/2014 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 20.1.2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.2.2014 Mgr. Jiřina Lacinová,

Více

Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt.

Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Masarykovy ZŠ Klatovy, tř.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace č. j.: 271/2015 I.

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace č. j.: 271/2015 I. ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace č. j.: 271/2015 I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Smysl, cíl, působnost školního řádu (1) Školní řád definuje

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Mateřská škola a Základní škola Nový Kostel, okres Cheb tel. 354 599 840 E mail: zs.nk@tiscali.cz Vnitřní řád školní družiny Projednán na pedagogické radě dne 1. 9. 2015 Libuše Návarová ředitelka školy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Pecka, příspěvková organizace Pecka, okres Jičín ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 22. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 89 /2012 Spisový znak A.1. Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 197/12 Základní škola Litoměřice Boženy Němcové 2 Základní škola Litoměřice Boženy Němcové 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Petra Přikrylová Schválil: PeadDr. Václav Hanč, Ph.D. Pedagogická

Více

Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, 312 00 Plzeň tel. 377 183 311, fax: 377 183 310, e-mail: gop@pilsedu.cz. Školní řád

Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, 312 00 Plzeň tel. 377 183 311, fax: 377 183 310, e-mail: gop@pilsedu.cz. Školní řád Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, 312 00 Plzeň tel. 377 183 311, fax: 377 183 310, e-mail: gop@pilsedu.cz Školní řád Úvod Ke studiu na Gymnáziu Luďka Pika v Plzni se rozhodl každý žák školy svobodně

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Vnitřní řád ŠKOLA 1. Režim dne Vyučování začíná dopoledne v 8.00 hodin v obou budovách školy. Odpolední vyučování začíná ve 12.45

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. ZŠ/0103/2014/04 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Platnost od 1. 9. 2014 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 7. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 279 /12 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 30. 08. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 30. 08. 2012 Mgr. Ivana Málková,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola Hvozd, Hvozd 84, 798 55 Hvozd VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 65/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část: 4. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část: 4. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část: 4. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 117/2013 Vypracoval: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2013 Mgr. Jaroslav Přeučil, ředitel školy Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

Více

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel.: 325 588 345, e-mail: zshrjesenik@volny.cz. Vnitřní řád školní družiny

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel.: 325 588 345, e-mail: zshrjesenik@volny.cz. Vnitřní řád školní družiny Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel.: 325 588 345, e-mail: zshrjesenik@volny.cz Vnitřní řád školní družiny Hru-2/15/3 Spis. značka: 2 1 Skart. značka: A5 Na základě ustanovení

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2011.3.211.1484, please register! Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Vápenná, okres Jeseník, příspěvková organizace se sídlem ve Vápenné 262,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracovala: Schválila: Základní škola J. Gutha-Jarkovského, příspěvková organizace se sídlem Praha 1, Truhlářská 22 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD PhDr. Jitka Kendíková, ředitelka školy PhDr. Jitka

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Školní řád Základní školy a Mateřské školy Babice vychází ze Zákona č. 561/2004 Sb., 30, o předškolním,

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace. Školní řád Základní škola Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace Školní řád V souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb. par. 30, o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola, Hostěradice, okres Znojmo příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZSHost/ 35 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 26.8.2014 Směrnice nabývá platnosti

Více

Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice

Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice vychází ze zákona 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 74/2005 o zájmovém vzdělávání ve znění pozdějších předpisů Školní družina je školské zařízení určené k zájmovému vzdělávání,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠspecLa 147/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 03. 09. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

Základní škola a Mateřská škola Sedlnice Školní řád Účinnost: od 1. září 2015

Základní škola a Mateřská škola Sedlnice Školní řád Účinnost: od 1. září 2015 Základní škola a Mateřská škola Sedlnice Školní řád Účinnost: od 1. září 2015 Pracoviště Základní škola Vypracoval PaedDr. Blanka Šťastná Část I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných

Více

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. ÚČASTNÍCI ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. ÚČASTNÍCI ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. ÚČASTNÍCI ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina je určena přednostně žákům 1. stupně K pravidelné denní docházce mohou být přijati i žáci 2. stupně, pokud oddělení nedosáhlo limitujícího

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola, Praha 8, Glowackého 6 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠ 1/2005 Vypracoval: Mgr. Miroslav Koranda, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne 29.8.2014 Obecná ustanovení Na základě

Více

Mgr. René Camfrla Zástupce pro teoretické vyučování

Mgr. René Camfrla Zástupce pro teoretické vyučování Směrnice č.j. 09/S13 ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. René Camfrla Zástupce pro teoretické vyučování Mgr. Petr Pavlůsek ředitel školy Pedagogická rada projednala dne: Ruší se směrnice č.: Směrnice

Více

Školní řád. U Parkánu 17/11, 182 00 Praha 8 Ďáblice

Školní řád. U Parkánu 17/11, 182 00 Praha 8 Ďáblice Školní řád Školní řád upravuje: a) podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky, b) provoz a

Více

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola, Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace se sídlem Brumovice 140, 691 11 Brumovice 2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 264/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Marie

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola, Brno, Botanická 70 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 11-1 /2011 Účinnost od: 3. 9. 2012 Skartační znak: A 5 Vypracoval: Schválil: PaedDr. Danuše Pytelová, ředitelka školy PaedDr. Danuše

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2012 Vypracoval: Dagmar Křivánková vedoucí vychovatelka Schválil: PaedDr. Marcela Vaňková ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 3. 9. 2012 Směrnice nabývá

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ OLEŠNICE, okres Trutnov, příspěvková organizace, Dolní Olešnice 41, 543 71 Hostinné, tel. 724 893 650, E-mail: zsdolniolesnice@seznam.cz IČO 75016591 Vnitřní řád

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola, Hluboké Mašůvky, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 160 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 15.1.2014 Směrnice nabývá platnosti

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191 ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Simona Poláková, ředitelka školy

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191 ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Simona Poláková, ředitelka školy Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.:ERB/42/13 A.4./A 5 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 21. 1. 2013 Školská rada schválila dne: 28. 1. 2013 Směrnice

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem 739 59 Střítež 108 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠ/0164/2012 2012/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy Pedagogická

Více

1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky

1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky 1.1 Práva a povinnosti žáků ve škole Každý žák

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Základní školy Trmice

ŠKOLNÍ ŘÁD Základní školy Trmice ÚVODNÍ ČÁST Čl. 1) Obsah školního řádu Zásady a cíle vzdělávání jsou dány 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon). Vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Fryčovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Fryčovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Základní škola Fryčovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád je vydán v souladu s ustanovením 30 Zákona č. 561/2004 sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 122/12 Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2012

Více

Základní škola Vrbice, okres Břeclav, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Vrbice, okres Břeclav, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Vrbice, okres Břeclav, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD aktualizace listopad 2014 Ustanovení pro žáky a rodiče: Děti naší školy mají právo na: vzdělání podle programu Školního vzdělávacího

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny vychází z vyhlášky č. 74/2005 Sb. a Úmluvy o právech dítěte I. Práva a povinnosti žáků a) Práva žáků: 1. Na účast na výchovných, vzdělávacích, zájmových,

Více

POUČENÍ ŽÁKŮ O BEZPEČNOSTI

POUČENÍ ŽÁKŮ O BEZPEČNOSTI STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace POUČENÍ ŽÁKŮ O BEZPEČNOSTI Účel: Škola je povinna zajistit, aby žáci byli poučeni o možném ohrožení zdraví

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY příspěvková organizace se sídlem Libštát č. p. 17, 512 03 Libštát 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 03/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Odborného učiliště a Praktické školy Mohelnice, Vodní 27

ŠKOLNÍ ŘÁD. Odborného učiliště a Praktické školy Mohelnice, Vodní 27 ŠKOLNÍ ŘÁD Odborného učiliště a Praktické školy Mohelnice, Vodní 27 Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno SEZNÁMENÍ STUDENTŮ S PŘEDPISY V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 1) Požární ochrana V souladu se zákonem č.133/85 Sb. o požární ochraně, v platném znění, studenti jsou k

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Č.j.: Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Mgr. Miloš Rousek, ředitel školy Mgr. Miloš Rousek, ředitel školy Směrnice

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Sloup 679 13 Sloup 200 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: Mgr.Pavel

Více

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Na základě ustanovení zákona

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1. A10 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 23.1.2014

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA T. G. MASARYKA Rudolfovská 143, České Budějovice, PSČ 370 01

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA T. G. MASARYKA Rudolfovská 143, České Budějovice, PSČ 370 01 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA T. G. MASARYKA Rudolfovská 143, České Budějovice, PSČ 370 01 Č.j.:190/2012 Vypracoval: Mgr. Zdeněk Špaček, ředitel školy Schválil: Mgr. Zdeněk Špaček, ředitel školy Pedagogická

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 ŠKOLNÍ ŘÁD

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 vychází ze zákona číslo 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělání (školský zákon),

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. od 3.9.2012

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. od 3.9.2012 Základní škola, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 1053, příspěvková organizace 744 01 Frenštát p.r.,tyršova 1053 tel. 556 835 737, 731 574 059 e-mail:skola@zsfren.cz www.zsfren.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Více

Základní škola Brno, Horácké náměstí 13, 62100 BRNO

Základní škola Brno, Horácké náměstí 13, 62100 BRNO Základní škola Brno, Horácké náměstí 13, 62100 BRNO ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval : Mgr. Ivana Melichárková Schválil Mgr. Ivana Melichárková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne : 31.8.2015

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Vypracoval: Ivana Štefková Schválil: Mgr. Ilona Racková Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. I. OBECNÁ

Více

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Č.j.: 116/15 Spisový znak 1.2 Skartační znak A 5 Vypracoval

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Č.j.: 116/15 Spisový znak 1.2 Skartační znak A 5 Vypracoval Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Č.j.: 116/15 Spisový znak 1.2 Skartační znak A 5 Vypracoval Mgr. Hana Saláková, ředitelka školy Schválil Mgr. Hana Saláková,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Hýskov, příspěvková organizace se sídlem Školní 112,Hýskov VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 09 /2012 Vypracoval: Schválil: Mgr. Lenka Štětková, ředitelka školy Mgr. Lenka Štětková, ředitelka

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vnitřní předpis č.j.: 320/2012/SŠ Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Práva a povinnosti žáků, pravidla vzájemných vztahů mezi žáky a pedagogickými pracovníky A. Práva žáků B. Povinnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Šakvice, příspěvková organizace se sídlem Hlavní 41, 691 67 Šakvice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 30/15 Vypracoval: Schválil: PhDr. Lenka Havelková, ředitelka školy

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola a Mateřská škola Huzová, okres Olomouc, příspěvková organizace Směrnice č. 3 Vnitřní řád školní družiny 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve školní

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5 Mgr. Martin Černý Přerov, 2011 Tento VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY je vydán ředitelem školy na základě ustanovení 30, odst.1 zákona č. 561/2004

Více

Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení

Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, středním, vyšším odborném vzdělávání /školský zákon/ je vydán pro školní druţinu vnitřní řád. Je

Více