ÚZEMNÍ STUDIE Z5 ROZVOJ PÍSEČNÉ BLANSKO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚZEMNÍ STUDIE Z5 ROZVOJ PÍSEČNÉ BLANSKO"

Transkript

1 ÚZEMNÍ STUDIE Z5 ROZVOJ PÍSEČNÉ BLANSKO TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r..

2 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r Brn, Příkp 8 Akce: ÚZEMNÍ STUDIE Z5 - ROZVOJ PÍSEČNÉ Evidenční čísl: Přizvatel: Městský úřad Blansk Zhtvitel: Urbanistické středisk Brn, spl. s r.. Jednatelé splečnsti: Ing. arch. Vanda Ciznervá Ing. arch. Milš Schneider Prjektanti: urbanismus, architektura: Ing. arch. Ivana Glešvá dpravní řešení: Ing. Jiří Hrnčíř vdní hspdářství: Ing. Pavel Veselý energetika, spje: digitalizace a technické práce Ing. Jiří Hrnčíř Ing. Sňa Matulvá Datum: 01 / 2014 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r Brn, Příkp 8 tel.: Datum: 01 /

3 GRAFICKÁ ČÁST OBSAH DOKUMENTACE: 1 VÝKRES ZÁKLADNÍ URBANISTICKÉ KONCEPCE 1 : A, 2B VÝKRES FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ 1 : KOORDINAČNÍ VÝKRES 1 : SCHÉMA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 1 : PODÉLNÝ PROFIL PÁTEŘNÍ KOMUNIKACE 1 : (100) 6 PODÉLNÉ PROFILY VEDLEJŠÍCH KOMUNIKACÍ 1 : (100) TEXTOVÁ ČÁST a) vymezení řešenéh území...4 b) základní kncepce rzvje, urbanistická kncepce...4 c) pdrbné pdmínky pr vymezení a vyuţití pzemků, včetně pzemků veřejné infrastruktury; druh a účel staveb...7 d) pdmínky pr umístění a prstrvé uspřádání staveb e) pdmínky pr chranu hdnt a charakteru území f) pdmínky pr vytváření příznivéh ţivtníh prstředí g) pdmínky pr chranu veřejnéh zdraví a pr pţární chranu h) vymezení veřejně prspěšných staveb, veřejně prspěšných patření, pr které lze práva k pzemkům a stavbám vyvlastnit, v případě, ţe nahrazuje pr tyt stavby územní i) vymezení veřejně prspěšných staveb a veřejných prstranství, pr které lze uplatnit předkupní práv j) pdmínky pr napjení staveb na veřejnu dpravní a technicku infrastrukturu k) pdmínky pr vymezená chranná pásma l) důvdnění řešení územní studie l)1. základní údaje l)2. charakteristika řešenéh území, širší územní vztahy, vazba na platný územní plán l)3. vazba na územní plán, předpkládané důsledky navrhvanéh řešení na navazující území 27 l)4. zdůvdnění navrţené kncepce řešení l)5. údaje splnění zadání územní studie

4 a) vymezení řešenéh území V grafické části ve výkrese č. 1 Hlavní výkres. Řešená plcha (lkalita) - v územní studii pracvně nazvaná Nad Čertvku - navazuje na zastavěné území na jihvýchdním kraji města Blanska, kde zahrnuje plchy krajiny zastupené převáţně zemědělsku půdu a které jsu určené v platném ÚP pr rzvj města Blanska. hranice řešenéh území (lkality) Severzápadní hranici řešené lkality ze směru d ulice Sušilvy tvří linie zasahující d sprtvníh areálu suběţně s jeh plcením; hranice dále křiţuje stávající účelvu kmunikaci (přicházející d řešenéh území d severu) aţ k plcení pzemku vymezenéh pr zemědělsku výrbu. Hranice dále prchází směrem severvýchdním suběţně se stávající účelvu kmunikací, která je prdluţením ulice Sušilvy. Severvýchdní hranici tvří plcení stávající chatvé lkality. Jiţní hranice prchází pdél lesa směrem jihzápadním, v krajvém cípu lesa, kde částečně zasahuje d lesních pzemků se lmí směrem jiţním, a t pdél stávající pěší cesty (nevyznačené v mapách KN); dále prchází pdél areálu kynlgickéh klubu, kde se lmí a pkračuje směrem západním a ptm jiţním aţ k silnici II/379, pdél níţ prchází v krátkém úseku směrem západním. Hranice dále prchází p spjnici mezi silnicí a areálem Obchdní akademie, pdél jehţ plcení se lmí směrem severním. Západní hranici řešené lkality tvří ulice Nad Čertvku a Pd Javry. Rzlha řešené lkality je 43 ha. b) základní kncepce rzvje, urbanistická kncepce V grafické části, výkres č.1 Výkres základní urbanistické kncepce. Územní studie definuje kncepci rzvje řešené lkality: zkvalitnění stávajícíh prstředí nvé atraktivní vyuţití (funkčně i architektnicky) vymezení charakteru lkality - bydlení v zeleni bklpené přírdním rámcem vymezení urbanistické struktury s hledem na phledvě expnvanu plhu lkality, prpjení stávajících a navrţených funkcí v území zhlednění vazeb na stávající urbanisticku strukturu, zvláště na sídliště panelvých dmů Písečná (respektvání hlavních pěších prpjení), a ptlačení nedstatků (absence veřejnéh prstranství, nedstatek dstavných stání, dmv důchdců - chybějící kvalitní přístup pr pěší v návaznsti na zastávku veřejné dpravy a chybějící mţnst psezení) řešení prstrů pr navazvání sciálních kntaktů - vymezení veřejných prstranství (zpevněných a parkvě upravených) pr dpčinek a setkávání, příměstsku rekreaci a phyb pěších, vytvření něklika druhů nezastavěných prstrů d veřejných přes plsukrmé aţ k sukrmým a jejich vzájemné prpjení řešení rganizace dpravy a dpravu v klidu - vymezení uličních prstrů pr dpravní bsluhu území, pr pěší, cyklisty, parkvání a dstavvání vzidel, situvání uliční zeleně prpjení lkality s navazující krajinu při respektvání stávajících průchdů územím pr pěší - vyuţití stávajících pěších prpjení (např. d údlí Punkvy, bývaléh areálu ČKD, d navazující krajiny, ), k definvání urbanistické kstry vytvření rzsáhlé plchy s parkvu úpravu s vyuţitím genia lci krajinnéh útvaru Čertvka pr příměstsku rekreaci řešené lkality a navazujícíh urbanizvanéh území (sídliště Písečná,..) 4

5 Územní studie definuje urbanisticku kncepci řešenéh území: V řešené lkalitě převaţují rzvjvé pzemky pr bydlení, dplněné bčanským vybavením, různými frmami veřejných prstranství (ulice, náměstí, park, dstavná a parkvací stání, ) a pzemky dpravní infrastruktury (hlavní páteřní kmunikace). lkalita sestává z pzemků pr bydlení, které jsu rzsáhlým parkem rzděleny na 2 části výchdní a západní západní část lkality je určena pr intenzivnější zástavbu - nízkpdlaţní bytvé dmy, které navazují na stávající sídliště vícepdlaţních bytvých dmů Písečná a dále pr bčanské vybavení situvané d prstru příjezdu d řešené lkality s vazbu na buducí zastávku veřejné dpravy d prstru, který je situván na rzhraní mezi sídlištěm Písečná a řešenu lkalitu výchdní část lkality je určena pr rdinné dmy (kmpaktní neb rzvlněná zástavba) s mţnstí kmbinace s nízkpdlaţními bytvými dmy v dlní části lkality v návaznsti na park Hlavními kmpzičními prvky nvé urbanistické struktury jsu: veřejné prstranství (malé náměstí) vymezené bytvými dmy s mţnstí kmerčníh vyuţití parteru, navrţené ve výchdní části lkality v prstru stávající pěší trasy směřující ze sídliště Písečná d krajiny zástavba s mţnstí výškvéh akcentu navrţená na nárţích v ulici Sušilvě při vjezdu d řešenéh území s vazbu na stávající a navrţenu zastávku veřejné dpravy, navrţená pr víceúčelvé vyuţití vytvření ulice dplnění bustrannéh bestavění ulice Pd Javry uvlnění prstrů ve vnitrblcích bytvých dmů, a t díky situvání vzidel d pdzemních garáţí parky - plcha s parkvu úpravu navrţená ve střední části řešené lkality, která je dělícím a sučasně tmelícím článkem urbanistické struktury, rzšířená plchu přírdníh amfiteátru zvanéh Čertvka a navazující plchy zeleně aţ d údlí Punkvy Zástavba je řešena variantně (varianta A, B) při respektvání principů základní urbanistické kncepce. Variantní řešení se týká puze dlišnéh situvání staveb pr bydlení a z th vyplývajících úprav veřejných prstranství. Pzemky bydlení Pzemky bydlení v řešeném území převaţují. Navrţené pzemky sestávají ze 2 části výchdní a západní. Pzemky bydlení bytvé dmy Západní část řešené lkality je vymezena pr zástavbu bytvých dmů navazujících na stávající sídliště vícepdlaţních bytvých dmů Písečná. Veřejným prstranstvím náměstím, navrţeným v centru zástavby, jsu pzemky bytvých dmů rzděleny na 2 části jiţní (Bh-01) a severní (Bh- 02). V tét části lkality je pčítán s umístěním maximálníh pčtu dstavných stání d pdzemních garáţí, čímţ djde k uvlnění dvrních částí a vytvření plsukrmých prstrů pr zeleň, chdníky, dpčinkvá zákutí, předzahrádky bytů situvaných v přízemí,..v zástavbě vymezující veřejné prstranství se předpkládá umţnění vyuţití části parteru pr kmerční vyuţití typu drbných bchůdků. Hlavní dpravní bsluha tét části je řešena ze stávající kmunikace ulice Pd Javry a ulice Nad Čertvku. 5

6 Pzemky bydlení rdinné dmy Výchdní část lkality, která je z části bklpena lesními pzemky, je určena pr různé frmy kmpaktní neb rzvlněné zástavby rdinných dmů, s mţnstí kmbinace s nízkpdlaţními bytvými dmy v dlní části lkality, v návaznsti na navrţený park. Výchdní část řešenéh území je bsluţena hlavní páteřní kmunikací, trasvanu pdél jejíh severníh kraje. Z tét kmunikace jsu pr bsluhu zástavby trasvány přibliţně p vrstevnicích příčné zklidněné kmunikace, na kncích zaslepené, avšak prpjené uličním prstrem, kmbinujícím kmunikace a rampy. Kmunikace tak vymezují jedntlivé blky rdinných dmů (Br-01 Br-05 ve variantě A) a (Br-01 Br- 04 s dplněním bytvé dmy typu viladmů ve variantě B). Pzemky jsu dplněny dpčinkvým zákutím s výhledem na měst a d krajiny. Tat část lkality pr bydlení je dpravně na svém výchdním kraji řešena tak, aby byl mţn bsluţit i navazující pzemky (v sučasnsti individuální rekreace). A t v případě buducíh zájmu rzšíření výstavby rdinných dmů směrem výchdním - kmunikací, jejíţ skln vyhvuje pţadavkům nrmy. Pzemky bčanskéh vybavení - smíšené Pzemky bčanskéh vybavení, pr plyfunkční dmy s mţnstí víceúčelvéh vyuţití (včetně bydlení), jsu navrţeny v ulici Sušilvě na rzhraní mezi stávajícím sídlištěm Písečná a řešenu lkalitu a v návaznsti na zastávky veřejné dpravy. V rámci pzemku (Ob-01) se uvaţuje situvání zařízení bčanskéh vybavení (v 1. aţ 3. NP - bchd, sluţby, administrativa), bydlení (byty v dalších pdlaţích). V rámci pzemku (Ob-02) se uvaţuje situvání bčanskéh vybavení (v 1. a 2. NP - bchd, sluţby, stravvání restaurace se zahrádku s výhledem k navrţenému parku) a dále bydlení (byty v dalších pdlaţích), dstavení vzidel (garáţe ve d2 pdlaţích pd úrvní veřejnéh prstranství, s vjezdy prstřednictvím rampy. Plcha, která je v platném ÚP Blansk vymezena pr mnfunkční vyuţití (hrmadné garáţe), bude tak vyuţita víceúčelvě a stane se důstjným kmpzičním prvkem řešené lkality. Pzemky veřejných prstranství V západní části řešené lkality je navrţen veřejné prstranství (Up-01) ve frmě maléh náměstí vymezenéh bytvými dmy, v jejichţ parteru bude pdpřen vyuţití pr malé bchůdky. Prstr bude dplněn městským mbiliářem, příp. vdním prvkem, dále zelení s důrazem na vytvření klidvéh prstru pr psezení a relaxaci. Sučástí prstranství jsu chdníky v navrţené navazující veřejné zeleni parku, kpírující trasy hlavních pěších prpjení. Územní studie řeší dplnění výchdní strany ulice Pd Javry a Nad Čertvku na pzemcích (Up- 02) mezi stávající kmunikací a navrţenu uliční čáru, jsu vymezena dstavná a parkvací stání pr stávající sídliště Písečná, dále kapacitní chdník při respektvání vjezdů d navrţených pdzemních garáţí) a při zhlednění křiţujícíh hlavníh pěšíh prpjení. Vjem ulice je pdpřen alejí vzrstlých strmů, která sučasně dclní navrţené bytvé dmy d stávající a v tét ulici plánvané zástavby bčanskéh vybavení (DPS, ). Dále je navrţen veřejné prstranství (Up-03), zahrnující prstr pr pěší mezi navrţeným nárţním plyfunkčním dmem a zastávku veřejné dpravy na kříţení ulice Sušilvy a Pd Javry v parteru a dalších pdlaţích plyfunkčníh dmu bude pdpřen kmerční vyuţití. Veřejné prstranství pkračuje v suběhu s navrţenu páteřní kmunikací směrem severvýchdním aţ k navrţené tčně a nvé knečné zastávce autbusu a zahrnuje chdník, dstavná a parkvací stání a zeleň. Ve výchdní části lkality, s převaţující zástavbu rdinných dmů, je navrţena síť ulic ve frmě zklidněných kmunikací sluţících pr bsluhu navrţené zástavby (Up-04). Z hlavní páteřní kmunikace jsu trasvány 3 suběţné kmunikace tak, aby bsluţily i zástavbu navrţenu pdél lesa. Z důvdu respektvání maximálních pdélných sklnů jsu tyt kmunikace řešeny jak slepé a jsu v rámci uličníh prstru trasvanéh suběţně s hranicí lesa vzájemně prpjeny schdišti či rampami. Takt navrţené veřejné prstranství umţní pěší prpjení mezi výchdní a západní částí řešené lkality a d navrţenéh parku. V uličním prstru budu dále realizvána dstavná a parkvací stání, zeleň, vjezdy na parcely a v expnvané plze v hrní části zástavby prstr pr setkávání a dpčinek s vyuţitím výhledu na měst a d krajiny. 6

7 Pzemky veřejných prstranství parky Ve střední části řešené lkality je navrţen prstranství s parkvu úpravu (Zp-01), zahrnující dále pěší cesty, prstry pr setkávání a dpčinek, dětské hřiště, vdní prvek s funkcí retenční nádrţe, je uvaţván s mdelací terénu a vzrstlu zelení. Jiţní stranu parku vymezuje pěší cesta navrţená v pkračvání hlavníh veřejnéh prstranství, při které je uvaţván s plyfunkční stavbu (správce areálu, zahradník, cukrárna s psezením pd perglu,.) a dpčívadlem s vyhlídku d údlí Čertvky. Realizace jiţní části pzemku a cesty vyvlá terénní úpravy zasypání severní části rkle při respektvání prstru pr retenční nádrţ. Park bude sluţit pr ddych a relaxaci řešené lkality i pr sídliště Písečnu, v němţ prstry takt kncipvané veřejné zeleně chybí. Na navrţený park z jihu navazuje prstr zvaný Čertvka, určený k revitalizaci na veřejnu zeleň (Zp- 02), který bude s navazujícím parkem tvřit jeden areál. Je vklíněn d řešené lkality d jihu. Jedná se nepravidelný krajinný útvar, bklpený strmými srázy zasahujícími aţ d údlí Punkvy, který v minulsti sluţil pr různé aktivity (sáňkvání, skládka inertníh dpadu, mtkrs, pěší cesty, venčení psů), v sučasnsti je neudrţvaný (náletvé dřeviny, začínající černé skládky). Prstr s navrţenu parkvu úpravu charakteru lesparku bude dplněn zákutími pr setkávání a dpčinek, dpčívadly s výhledem d údlí a navazující krajiny, dětským hřištěm, hřišti pr mládeţ a dspělé, vdním prvkem. Centrem celéh prstru bude amfiteátr s rekreační luku vyuţívající přírdní mdelaci terénu a bklpený terasvitě upraveným terénem s mţnstí relaxace ve stínu i na slunci. Svahy amfiteátru lze vyuţít i pr zimní sprty (sáňkvání, lyţvání), část plchy amfiteátru např. pr bruslení. Dalšími mţnstmi vyuţití je vybudvání přírdní zahrady a její dplnění květenu Mravskéh krasu, biketrial,.., Prstr bude dplněn sítí cest a stezek pr pěší a cyklisty s prpjením d údlí Punkvy k navrţené cyklstezce. Veřejná zeleň je navrţena na severzápadním kraji lkality (Zp-03), v enklávě nad páteřní kmunikací. Charakter zeleně bude izlační a kmpziční. Je respektván hlavní pěší prpjení ve směru sever jih. Terénní úpravy a různé frmy zeleně přispějí k zakmpnvání ve svahu navrţenéh víceúčelvéh dmu s hrmadnými garáţemi ve 2 pdlaţích navrţených pd úrvní terénu ulice. Pzemky dpravní infrastruktury - místní kmunikace Pr bsluhu výchdní části řešenéh území je v pkračvání ulice Sušilvy a hlavní kmunikace bsluhující sídliště Písečnu, navrţena páteřní kmunikace (Dk-01). Ta vyuţívá trasu stávající účelvé kmunikace, která lemuje severní kraj řešené lkality. Sučástí pzemku je záliv pr nvu zastávku veřejné dpravy navrţený za křiţvatku ulice Sušilvy a Pd Javry a nvá tčna. Realizací záměru djde ke zrušení tčny stávající. c) pdrbné pdmínky pr vymezení a využití pzemků, včetně pzemků veřejné infrastruktury; druh a účel staveb V grafické části, výkres č.2 Výkres funkčníh a prstrvéh uspřádání. Pzemky jsu v územní studii členěny na pzemky staveb veřejné infrastruktury pzemky dpravní infrastruktury a veřejných prstranství (např. ulice, náměstí, městské parky, pěší prpjení, stezky pr pěší a cyklisty), a pzemky staveb, které nejsu zahrnuty d veřejné infrastruktury pzemky bydlení (vč. pzemků plsukrmé a sukrmé zeleně, pdzemních garáţí), pzemky bčanskéh vybavení. Územní studie navrhuje pdrbnější členění plch (definvaných platným ÚP), na pzemky a zpřesňuje pdmínky jejich vyuţití (regulativy) pr jedntlivé stavby: 7

8 PŘEHLED NAVRŢENÉHO VYUŢITÍ POZEMKŮ ientifikace pzemků vyuţití pzemků pčet bytů cca pčet byvatel (2,6 byvatele / 1 byt) hustta byvatel / ha var. A var. B var. A var. B var. A var. B Bh-01, Bh-02 pzemky bydlení bytvé dmy Br-01 Br-05 pzemky bydlení rdinné dmy Br-01 Br-04 Bh-03, Bh-04 pzemky bydlení rdinné dmy pzemky bydlení bytvé dmy (viladmy) Ob-01, Ob-02 pzemky bčanskéh vybavení celkem pzemky bydlení bytvé dmy (Bh) Jsu navrţeny pzemky pr bydlení v bytvých dmech: Varianta A, B bytvé dmy v jihzápadní části řešené lkality (Bh-01) bytvé dmy v severzápadní části řešené lkality (Bh-02) Varianta B bytvé dmy (viladmy) ve střední části řešené lkality (Bh-03, Bh-04) Pr pzemky platí pdmínky vyuţití stanvené v platném ÚP pr plchy bydlení v bytvých dmech (BH): Přípustné využití převaţují bytvé dmy, s příměsí nerušících bsluţných funkcí místníh významu. Stavby rdinných dmů jsu přípustné puze tam, kde dplňují nízkpdlaţní bytvé dmy. D plch lze zahrnut pzemky suvisejícíh bčanskéh vybavení s výjimku pzemků pr budvy bchdníh prdeje výměře větší neţ 1000 m2, plchy veřejné zeleně a hřiště pr děti i dspělé, nezbytné stavby pr dpravu a technicku vybavenst. Sučástí plch mhu být pzemky dalších staveb a zařízení, které nesniţují kvalitu prstředí a phdu bydlení ve vymezené plše, jsu slučitelné s bydlením a sluţí zejména byvatelům v takt vymezené plše. Tyt stavby a zařízení musí být v územní menšině vzhledem k plchám hrmadnéh bydlení. Pdmíněně přípustné ubytvací zařízení (se zajištěním parkvání na vlastním pzemku), nerušící dílny jak sučást bjektů bydlení neb bčanskéh vybavení. Nepřípustné chv hspdářských zvířat, stavby pr výrbu, skladvání a mtrismus, stavby pr velkbchd a supermarkety, autkempinky, tábřiště, všechny druhy činnstí, jejichţ negativní účinky na ţivtní prstředí překračují nad přípustnu mez limity stanvené v suvisejících právních předpisech - vylučení negativních účinků musí být prkázán v rámci územníh řízení. Tyt pdmínky jsu v ÚS dále zpřesněny : Přípustné využití: pdlubí, dvry, plcení, dpčinkvá zákutí zeleň různých frem bytné zahrádky navazující na byty v 1. NP bytvých dmů bčanské vybavení v parteru bytvých dmů kancelářské prstry průchdy a průjezdy d vnitrblků a dvrních traktů plhu lze v rámci pzemku dle knkrétní situace upřesnit pdzemní garáţe, vjezdy d pdzemních garáţí - plhu garáţe a vjezdu lze v rámci pzemku dle knkrétní situace upřesnit sběrná místa pr kntejnery - umístění lze dle knkrétní situace upřesnit 8

9 pzemky bydlení rdinné dmy (Br) Jsu navrţeny pzemky pr bydlení v rdinných dmech: Varianta A Varianta B rdinné dmy v západní části řešené lkality (Br-01, Br-02, Br-03, Br-04, Br-05) rdinné dmy v západní části řešené lkality (Br-01, Br-02, Br-03, Br-04) Pr pzemky platí pdmínky vyuţití stanvené v platném ÚP pr plchy bydlení individuálníh městskéh typu (BI): Přípustné využití - plchy rdinných dmů městskéh a příměstskéh typu, s příměsí nerušících bsluţných funkcí místníh významu. Zahrady rdinných dmů jsu bytnéh a krasnéh charakteru, bez chvu hspdářskéh zvířectva. Území můţe být v městské zástavbě dplněn nízkpdlaţními bytvými dmy s max. 3 NP. D plch lze zahrnut pzemky suvisejícíh bčanskéh vybavení s výjimku pzemků pr budvy bchdníh prdeje výměře větší neţ 1000 m2, plchy veřejné zeleně a menší hřiště pr děti, drbné stavby v zeleni krasnéh a dpčinkvéh charakteru, nezbytné stavby pr dpravu (garáţe byvatel) a technicku vybavenst. Sučástí plchy mhu být pzemky dalších staveb a zařízení, které nesniţují kvalitu prstředí a phdu bydlení ve vymezené plše, jsu slučitelné s bydlením a sluţí zejména byvatelům v takt vymezené plše. V plchách individuálníh bydlení musí být statní stavby a zařízení v územní menšině. Pdmíněně přípustné rzptýlené bydlení v nízkpdlaţních bytvých dmech nepřesahujících výšku klní zástavby, nekapacitní ubytvací zařízení (se zajištěním parkvání na vlastním pzemku). Nepřípustné chvy hspdářských zvířat, stavby pr výrbu, skladvání a mtrismus, stavby pr velkbchd a supermarkety, autkempinky, tábřiště, všechny druhy činnstí, jejichţ negativní účinky na ţivtní prstředí překračují nad přípustnu mez limity stanvené v suvisejících právních předpisech - vylučení negativních účinků musí být prkázán v rámci územníh řízení. Tyt pdmínky jsu v ÚS dále zpřesněny: Přípustné využití: zpevněné plchy, pergly, přístřešky, plcení skleníky, bazény, dstavná a parkvací stání, garáţe pzemky bčanskéh vybavení - smíšené (Ob) Je navrţen pzemek pr smíšené vyuţití - bčanské vybavení, bydlení, pdzemní garáţe: víceúčelvá stavba na severzápadním kraji řešenéh území na nárţí ulice Sušilvy a Pd Javry (Ob-01) víceúčelvá stavba na severzápadním kraji řešenéh území při ulici Sušilvě (Ob-02) Pr pzemky jsu v územní studii navrţeny pdmínky vyuţití: Přípustné využití: bchdní prdej d 1000m2, ubytvání, stravvání, sluţby apd. byty kancelářské prstry bsluţné kmunikace, parkvací stání chdníky, pěší prstranství pdlubí, dvry sezónní zahrádky, verandy průchdy a průjezdy d vnitrblků a dvrních traktů plhu lze v rámci navrţenéh pzemku dle knkrétní situace upřesnit zeleň různých frem, plcení pdzemní garáţe, vjezdy d pdzemních garáţí - plhu garáţe a vjezdu lze v rámci pzemku dle knkrétní situace upřesnit sběrná místa pr kntejnery - umístění lze dle knkrétní situace upřesnit 9

10 pzemky veřejné infrastruktury pzemky veřejných prstranství (Up) Jsu navrţeny pzemky veřejných prstranství pr zklidněné kmunikace, pěší prstranství a chdníky: Up-01 pěší prstranství pr dpčinek a setkávání v lkalitě bytvých dmů v západní části řešenéh území, chdníky v prstranství s parkvu úpravu Up-02 prstranství zahrnující chdník, dstavná a parkvací stání pr bytvé dmy a zeleň v ulici Pd Javry a Nad Čertvku Up-03 prstranství na kříţení ulice Sušilvy a Pd Javry, dále chdník, dstavná a parkvací stání a zeleň pdél hlavní páteřní kmunikace aţ k navrţené tčně Up-04 zklidněné kmunikace pr bsluhu rdinných dmů zahrnující dále parkvací stání, zeleň, prstry pr setkávání a dpčinek, rampy a schdiště Pr pzemky platí pdmínky vyuţití stanvené v platném ÚP pr plchy veřejných prstranství (PV): Přípustné - Plchy veřejných prstranství zahrnují zpravidla stávající a navrhvané pzemky jedntlivých druhů veřejných prstranství vč. zeleně a další pzemky suvisející dpravní a technické infrastruktury a bčanskéh vybavení, slučitelné s účelem veřejných prstranství. Nepřipuští se vyuţití pr jinu funkci. Je mţn zpřesňvat jejich hranice pdrbnější dkumentací. Tyt pdmínky jsu v ÚS dále zpřesněny: Přípustné využití: bsluţné kmunikace, pěší zóny pěší prstranství, místa pr navazvání sciálních kntaktů trasy pr pěší a cyklisty, přechdy pr chdce a cyklisty bezbariérvé řešení uličníh prstru (zapuštěný brubník) patření pr regulaci rychlsti pr zajištění bezpečnsti chdců, včetně zlepšení pdmínek při kříţení s pěší kmunikací, prvky na zklidnění dpravy městský mbiliář (např. lavičky a jiné frmy psezení, stjany na kla, dpadkvé kše, veřejné světlení, květinvá výzdba,.) uplatnění zeleně různých vhdných druhů a frem, sezónní zeleň dstavná a parkvací stání vjezdy plhu lze v rámci navrţenéh pzemku dle knkrétní situace upřesnit schdiště, rampy, pbytvé schdy, pěrné zdi, plcení sběrná místa pr kntejnery 10

11 pzemky veřejných prstranství parky (Zp) Jsu navrţeny pzemky veřejné zeleně pr parkvu úpravu: Zp-01 prstranství s parkvu úpravu v centru řešené lkality Zp-02 prstranství s parkvu úpravu v lkalitě Čertvka Zp-03 zeleň s funkcí izlační a kmpziční na severzápadním kraji řešené lkality Pr pzemky platí pdmínky vyuţití stanvené v platném ÚP pr plchy zeleně veřejné (ZV): Přípustné - veřejně přístupná parkvě upravená zeleň v zastavěném území, služí pr zlepšení živtníh prstředí města, zvýšení estetických kvalit a krátkdbu rekreaci bčanů. Přípustné jsu trávníkvé plchy a skupiny bylin a dřevin, pěší a cyklistické stezky, veřejné světlení, parkvý a hrací mbiliář. Pdmíněně přípustné stavby a zařízení, které svým charakterem dpvídají způsbu využívání plch zeleně a dplňují ji, vdní prvky a vdní plchy ve všech případech pkud nedjde k pdstatnému narušení či mezení hlavníh využití. Nepřípustné veškeré stavby nesuvisející s hlavní funkci plchy. Tyt pdmínky jsu v ÚS dále zpřesněny: Přípustné využití: parky, krasné zahrady, přírdní zahrady, izlační zeleň dprvdná zeleň pěších cest a kmunikací, linivá a slitérní zeleň, sezónní zeleň, vegetační úpravy zeleně chdníky, trasy a stezky pr pěší a cyklisty, pěší prstranství, dpčinkvá zákutí, hřiště, dětská hřiště, rekreační luky, venkvní tělcvičny, stavby bčanskéh vybavení slučitelné s účelem veřejných prstranství lavičky a jiné frmy psezení, stjany na kla, dpadkvé kše, mapy města a klí, drbná architektura, umělecká díla, květinvá výzdba, vdní prvky, veřejné světlení, herní prvky pódia a hlediště pr sezónní kulturní akce, restaurační zahrádky altány, pergly, přírdní amfiteátr, cukrárny, bčerstvení, půjčvny sprtvníh vybavení, např. kl, veřejná WC schdiště, rampy, pbytvé schdy, terasy, pěrné zdi plcení, vstupní brány lávky stavby vedení a zařízení technické infrastruktury pzemky dpravní infrastruktury - místní kmunikace (Dk) Jsu navrţeny pzemky dpravní infrastruktury pr místní kmunikaci: Dk-01 - místní kmunikace pr bsluhu lkality Nad Čertvku trasvaná pdél severníh kraje řešené lkality Pr pzemky platí pdmínky vyuţití stanvené v platném ÚP pr plchy veřejných prstranství (PV): Přípustné - stavby a zařízení dpravní a technické pvahy, drbné účelvé stavby suvisející s dpravní bsluhu sídla, zeleň (plchy silniční dpravy zahrnují pzemky silnic, pzemky hrmadných a řadvých garáží, dstavné a parkvací plchy, areály údržby pzemních kmunikací, čerpací stanice phnných hmt apd.). Pdmíněně přípustné - stavby a zařízení technickéh vybavení. Nepřípustné statní stavby, stavby s vlivem na klní chráněné prstry. 11

12 Tyt pdmínky jsu v ÚS dále zpřesněny: Přípustné vyuţití: trasy pr pěší a cyklisty, přechdy pr chdce a cyklisty patření pr regulaci rychlsti pr zajištění bezpečnsti chdců, včetně zlepšení pdmínek při kříţení s pěší kmunikací zastávky a zálivy veřejné dpravy Překryvnu funkcí jsu v rámci pzemků veřejných prstranství (bčanskéh vybavení) schematicky vymezeny: prstry pr setkávání a dpčinek hřiště, dětská hřiště vzrstlá zeleň dstavná a parkvací stání d) pdmínky pr umístění a prstrvé uspřádání staveb V grafické části, výkres 2 Výkres funkčníh a prstrvéh uspřádání. Studie se zabývá územím z hlediska celku, ne detailním vyuţitím jedntlivých pzemků, ani přesnu velikstí, tvarem a architektnickým řešením jedntlivých staveb v řešeném území. Na územní studii budu navazvat pdrbnější dkumentace, které ve vazbě na studii budu detailně řešit jedntlivé stavby v území. Územní studie řeší prstrvu regulaci lkality - definuje výškvé a bjemvé limity zástavby a stanvuje výchzí kmpziční principy pr další rzvj území: ULIČNÍ ČÁRA V územní studii uliční čára vymezuje jedntlivé blky stavebních pzemků pr bydlení. Uliční čára je hranice vymezující stavebními pzemky (blky) d veřejných prstranství. V případě, kdy stjí fasády dmů na hraně s veřejným prstranstvím, se uliční čára sučasně čáru stavební. UMÍSTĚNÍ STAVEB V RÁMCI URBANISTICKÉ STRUKTURY Situvání staveb pr bydlení je řešen variantně. Varianty spčívají v intenzitě vyuţití území při zachvání základní urbanistické kncepce bytvé dmy v návaznsti na sídliště Písečná (západní část řešené lkality), rdinné dmy v území přechdu zástavby d krajiny (výchdní část řešené lkality); bčanské vybavení a hlavní veřejné prstranství na rzhraní mezi sídlištěm Písečná a řešenu lkalitu; park navrţený v těţišti řešené lkality. Varianta A představuje rzvlněnější řešení. Bytvé dmy řazené d pravúhléh rastru pdél ulice Pd Javry a Nad Čertvku vymezují navrţené veřejné prstranství (náměstí) ve struktuře, umţňující průhledy d navrţenéh parku a klní krajiny. Navrţené kapacitní pdzemní garáţe umţňují vytvření klidvéh prstru uvnitř bytných blků. Rdinné dmy navrţené ve výchdní části lkality jsu uvaţvány samstatně stjící. Varianta B představuje kmpaktnější zástavbu. Bytvé dmy jsu situvány v řadách štíty k ulici Pd Javry a Nad Čertvku, vymezují navrţené veřejné prstranství (náměstí), navrţené pdzemní garáţe umţňují vytvření klidvéh prstru uvnitř bytných blků. Výchdní část lkality ve své nejniţší plze je určena pr nízkpdlaţní bytvé dmy (viladmy) situvané v návaznsti na park; ve zbývající části jsu navrţeny řadvé a na krajích lkality - v návaznsti na krajinu - samstatně stjící rdinné dmy. Víceúčelvé stavby bčanskéh vybavení plyfunkční dmy (garáţe, kmerce, byty) jsu v bu variantách situvány v návaznsti na vstupní část d řešené lkality s vazbu na zastávky veřejné dpravy. Jedntlivé stavby jsu v územní studii vyznačeny puze schematicky. 12

13 VÝŠKA ZÁSTAVBY PODLAŢNOST, VÝŠKOVÉ OSAZENÍ STAVEB U STAVEBNÍ ČÁRY, PODSKLEPENÍ OBJEKTŮ Je navrţena maximální výška zástavby udaná v pčtu pdlaţí (je brána z nejniţšíh místa budvy ve vztahu k veřejnému prstranství) s vymezeným rzsahem platnsti viz grafická část: IV maximální pčet plných nadzemních pdlaţí IV+ maximální pčet plných nadzemních pdlaţí s umţněním dalšíh ustupujícíh pdlaţí Pdsklepení - předpkládá se pdsklepení všech bjektů s vyuţitím pr pdzemní garáţe a pr zázemí bytných dmů a bchdů (sklepy, sklady, manipulační prstry); bude dvislé pdmínek pr zakládání. TVAR A SKLON STŘECH V ÚS-Z5 není určen tvar a skln střech. U staveb pr bydlení a staveb bčanskéh vybavení jsu předpkládány rvné střechy, příp. střech šikmé (pultvé). Střešní krajinu lze rzehrát pmcí ustupujících pdlaţí. HLAVNÍ VSTUPY A VJEZDY Hlavní vstupy d staveb pr bydlení a bčanskéh vybavení nejsu vymezeny. Hlavní vstupy d bytvých dmů se předpkládají ze severu (v případě rientace dmů výchd západ), případně z navrţenéh hlavníh veřejnéh prstranství. Dmy situvané pdél ulice Pd Javry a Nad Čertvku budu přístupné z ulice. Jsu navrţeny vjezdy d pdzemních a hrmadných garáţí s tím, ţe plhu hlavníh vjezdu lze v rámci blku měnit za pdmínky zachvání přístupu d vnitrblku. STAVBY Jsu schematicky vymezeny v rámci navrţených pzemků (bydlení, bčanskéh vybavení, veřejných prstranství). PŘEHLED NAVRŢENÉHO VYUŢITÍ A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ POZEMKŮ A STAVEB Identifikace pzemků Vyuţití pzemků max. pčet pdlaţí pčet bytů cca var. A var. B var. A var. B Bh-01 pzemky bydlení bytvé dmy IV+ IV Bh-02 pzemky bydlení bytvé dmy IV+ IV Bh-03 Bh-04 pzemky bydlení bytvé dmy (viladmy) pzemky bydlení bytvé dmy (viladmy) - III III 0 16 Br-01 pzemky bydlení rdinné dmy II II 12 8 Br-02 pzemky bydlení rdinné dmy II II 3 3 Br-03 pzemky bydlení rdinné dmy II II 9 11 Br-04 pzemky bydlení rdinné dmy II II 7 11 Br-05 pzemky bydlení rdinné dmy II II 5 0 Ob-01 pzemky bčanskéh vybavení - smíšené Ob-02 pzemky bčanskéh vybavení - smíšené (IV+), VIII (IV+), VIII (IV), VI (IV), VI celkem

14 e) pdmínky pr chranu hdnt a charakteru území Za hlavní hdntu řešenéh území je pvaţván přírdní rámec bklpující řešené území d jihu a výchdu, sestávající s lesních pzemků a krajinnéh útvaru Čertvky - genia lci řešenéh území. Kncepce řešení tyt hdnty zhledňuje: V západní části řešenéh území, v návaznsti na sídliště Písečná (smi pdlaţní bytvé dmy), jsu navrţeny bytvé dmy (čtyř a v krajvých plhách tří pdlaţní), které vytvří přechdvý článek mezi sídlištěm a rklí Čertvka a navazující krajinu. Bytvé dmy jsu seskupeny tak, aby byly zachvány průhledy d krajiny. V centrální plze bytvých dmů je navrţen veřejné prstranství s průhledem d navrţenéh parku a krajiny. Ve výchdní enklávě řešenéh území, která se nachází v expnvané plze nad městem a je v přímém kntaktu s krajinu, jsu navrţeny rdinné dmy max. 2 pdlaţní, a v niţší plze v případě viladmů - max. 3 pdlaţní. V části lkality navazující na lesní pzemky je pčítán se zástavbu samstatně stjících rdinných dmů z důvdu zachvání průhledů d krajiny. Centrem řešenéh území je rzsáhlá plcha s parkvu úpravu zelený klín, zahrnující hlavní hdntu řešené lkality - krajinný útvar Čertvku pr vybudvání areálu příměstské rekreace, sluţící pr řešenu lkalitu i navazující urbanizvané území (sídliště Písečná,..). f) pdmínky pr vytváření příznivéh živtníh prstředí Územní studie je řešena se snahu vytvření příznivéh prstředí nejen pr své byvatele, ale i pr byvatele stávajícíh sídliště Písečná. Je kladen důraz na vytvření prstrů pr navazvání sciálních kntaktů, mţnsti psezení, relaxace a rekreačníh sprtu (náměstí navrţené na hlavním pěší trase, kapacitní plchy veřejné zeleně zahrnující rkli Čertvku, respektvání hlavních pěších tras d navazující přírdy, ). Řešená lkalita se nachází ve vhdné plze v krajvé klidvé plze, v dbré dstupnsti veřejnéh bčanskéh vybavení (šklství, sciální péče), pracvních příleţitstí, v dbré dstupnsti na veřejnu dpravu, včetně dpravy vlakvé a linkvých autbusů. Řešená lkalita se nachází v blízksti areálu zemědělské výrby. Areál, situvaný na severní hranici navrţené lkality, je v územním plánu stabilizván a návrhem rzšířen (viz výkres č.1) - v negativních dpadech na klí převaţuje zápach z kejdy, dále viz kap. g). g) pdmínky pr chranu veřejnéh zdraví a pr pžární chranu Ochrana veřejnéh zdraví - řešená lkalita se nachází vně negativních vlivů, s výjimku areálu pr zemědělsku výrbu. Areál, nacházející se v návaznsti na severní hranici navrţené lkality (viz výkres č.1) je v územním plánu návrhem stabilizván a rzšířen. V negativních dpadech na klí převaţuje zápach z kejdy. Dpručujeme, aby v rámci aktualizace ÚP byl v plše areálu navrţen smíšené vyuţití (např. plchy smíšené bytné), umţňující pestru skladbu vyuţití d výrby p bydlení a tím výhledvě zhdntit dané pzemky a sučasně vytvřit pdmínky pr zlepšení ţivtníh prstředí v daném území. Řešené území není btěţván hlukem. Pţární chrana - vdvdní řady budu pr dběr vdy pr hasební účely vybaveny nadzemními hydranty. Prblematika vymezení plch pr ustavení zásahvé techniky v případě pţáru neb jiné mimřádné událsti - vymezení nástupních plch a pd. bude řešena aţ v pdrbnějším stupni prjektvé dkumentace. Týká se bjektů vyšších jak 12 metrů, tedy staveb navrţených na pzemcích Bh-01, Bh-02, Ob-01, Ob

15 h) vymezení veřejně prspěšných staveb, veřejně prspěšných patření, pr které lze práva k pzemkům a stavbám vyvlastnit, v případě, že nahrazuje pr tyt stavby územní Pr zařazení d veřejně prspěšných staveb, pr které lze práva k pzemkům a stavbám vyvlastnit je navrţena: Dk-01 - místní kmunikace pr bsluhu lkality Nad Čertvku trasvaná pdél severníh kraje řešené lkality i) vymezení veřejně prspěšných staveb a veřejných prstranství, pr které lze uplatnit předkupní práv Pr zařazení d veřejně prspěšných staveb, pr které lze uplatnit předkupní práv jsu navrţena tat veřejná prstranství: Zp-01 veřejné prstranství s parkvu úpravu v centru řešené lkality Zp-02 veřejné prstranství s parkvu úpravu v lkalitě Čertvka j) pdmínky pr napjení staveb na veřejnu dpravní a technicku infrastrukturu DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA V grafické části, výkres 3 Krdinační výkres. Návrh páteřní kmunikace a kmunikací vedlejších je dlţen pdélným prfilem, viz výkresy č. 5 a 6. Silniční dprava Lkalita bude dpravně napjena z ulice Sušilvy, která je navrţena k prdluţení pr bsluhu řešenéh území. Západní část řešenéh území bude bsluţena z ulic Nad Čertvku a Pd Javry. Způsb dpravníh napjení lkality je v suladu s platným územním plánem města. Stavební prvedení připjení lkality na pzemní kmunikaci musí splňvat pdmínky zákna č. 13/1997 Sb. pzemních kmunikacích, vyhl. MDaS č. 104/1997 Sb., ČSN a ČSN Stavební řešení bytné lkality musí splňvat pdmínky vyhlášky č. 398/2009 Sb. becných technických pţadavcích zabezpečujících bezbariérvé uţívání staveb. Základní charakteristiky kmunikací: Kategrie: Funkční skupina: bsluţná kmunikace, kmunikace se smíšeným prvzem C místní kmunikace bsluţná D1 bytná zóna Typy příčnéh uspřádání: Prvz: Šířka jízdníh pruhu: Návrhvá rychlst: Kategrie vzidel: MO2 a MO2p busměrný (pr typ MO2, MO2p a bytnu zónu) 3,00m (pr páteřní kmunikaci, typ MO2 a MO2p) 2,50m (pr bytnu zónu) 30km/h - sbní autmbily - autbusy (jen páteřní kmunikace) - nákladní autmbily (zásbvání, HZS, svz dpadu) Páteř dpravníh systému tvří busměrná dvupruhvá kmunikace, v sučasnsti nepjmenvaná ulice ve směru západ - výchd, která se napjuje na ulici Sušilvu v místě stávající tčny pr autbusy. Stávající tčna je navrţena ke zrušení a bude nahrazena nvým bratištěm pr autbusy na knci navrţené páteřní kmunikace. Území dplňují navazující slepé kmunikace tvaru T, uvaţvané jak bytná zóna. 15

16 Hlavní páteřní busměrná kmunikace je navrţena v základním šířkvém uspřádání 2 jízdní pruhy šířky 3,00m (+ 2x vdicí pruţek 0,25m, tj. celkem 6,5m mezi brubami), ve směrvých blucích je uvaţván rzšíření jízdních pruhů dle ČSN (při R=70m rzšíření na 3,60m, pr R=150m rzšíření na 3,35m). Trasvání kmunikace kpíruje stávající účelvu kmunikaci, respektuje terénní knfiguraci a vlastnické vztahy pzemků. Směrvé vedení trasy je navrţen plměrech R=70m a R=150m. Na navrţenu páteřní kmunikaci navazují stávající účelvé kmunikace, čímţ je zajištěn přístup a příjezd d vlné krajiny pr bsluhu, pěší a cyklisty. Kmunikace v bytné zóně jsu navrţeny ve funkční skupině D1 (kmunikace se smíšeným prvzem) bytná zóna s převahu pbytvé funkce s přímu bsluhu staveb, ve které je umţněn phyb chdců, cyklistů a mtrvých vzidel a her dětí ve splečném prstru za stanvených pdmínek prvzu pdle zvláštních předpisů. Obytná zóna je dimenzvána pr šířku dpravníh prstru 5,0m pr busměrný prvz, cţ dpvídá šířce jízdníh pruhu 2,50m (bez vdicích pruţků). Připjení bytné zóny bude řešen jak zvýšená křiţvatkvá plcha v suladu s TP 85 včetně řádnéh světlení vjezdu a příslušnéh svisléh a vdrvnéh značení. Veškeré kmunikace jsu dimenzvány tak, aby umţnily bsluhu přilehlých bjektů sbními a nákladními autmbily (zejména vzidel svzu dpadu a HZS). Minimální uliční prstr bytné zóny je navrţen v šířce 8 m. Knkrétní návrh uspřádání uličníh prstru bude sučástí pdrbnější dkumentace. Uvaţvaná šířka dvupruhvé busměrné kmunikace je 5,0 m mezi brubami. Předpkládá se vyuţití patření pr regulaci rychlsti jízdy vzidel a t zejména příčné zpmalvací prahy, dále např. střídavé parkvací plchy, vysazené zelené plchy, šikany apd. Stavební řešení bytné zóny musí umţňvat phyb vzidel dpravní bsluhy (vzidla hasičskéh sbru, dvz dpadků, stěhvání) a mţnst bezpečnéh míjení vzidla s chdcem. V kaţdém místě bytné zóny musí být zaručen minimální průjezdný prstr šířky 3,50 m a výšky 4,20 m. V křiţvatkvých prstrech jsu v suladu s příslušnými nrmami a technickými pdmínkami respektvány pţadavky na ddrţení rzhledvých pměrů. Kncvé slepé kmunikace jsu navrţeny ve tvaru T s délku nepřekračující 50 m, tudíţ není třeba navrhvat bratiště. V návrhu bytné zóny byla prvěřena mţnst vjezdu na všechny navrhvané pzemky. Zablení nárţí křiţvatek je standardně navrţen plměru minimálně 5m, při průjezdu křiţvatek nákladními vzidly se uvaţuje s nadjetím vzidla d prtisměru. Pd bytvými dmy jsu uvaţvány pdzemní garáţe, které jsu určeny pr dstavvání a parkvání sbních vzidel. Plměry směrvých bluků činí na vjezdu a výjezdu min. 5m. Šířka samstatných vjezdů d garáţí je 6,0m. Křiţvatky jsu ve většině případů navrhvány s přednstí na hlavní kmunikaci, případně s přednstí zprava, tmu dpvídají i rzhledvé pměry. Navrhvané kmunikace výškvě kpírují stávající terén a plhvě se kryjí či navazují na jiţ vybudvané kmunikace. V místě navázání na ulici Sušilva je stávající kmunikace rzšířena v náběhu v pměru 1:10. Maximální pdélný skln kmunikací je navrţen 8,33%, minimální 0,5% (v napjení na stávající stav 0,05%), základní příčný skln je uvaţván jednstranný 2,5%. Základní dpravní řešení je shdné pr bě navrhvané varianty. Liší se puze v uspřádání uličníh prstru (chdníky, parkvací stání, zeleň apd.). Knstrukce vzvky kmunikací je uvaţvána jak vzvka netuhá s krytem ţivičným. V prstru křiţvatek se zvýšeným prahem bude pvrch dláţděný. Veškeré kmunikace budu lemvány silničním betnvým brubníkem. Knstrukce parkvišť se předpkládá z betnvé dlaţby. Obytná zóna, kmunikace pr pěší a chdníky jsu uvaţvány s krytem z betnvé dlaţby. Návrh úpravy pdlţí pd kmunikacemi bude prveden v dalších stupních prjektvé dkumentace na základě pdrbnéh gelgickéh průzkumu. Odvdnění vzvek kmunikací a parkvišť je uvaţván d uličních vpustí zaústěných d dešťvé kanalizace. Odtk vdy ze zpevněných plch bude zajištěn příčným a pdélným sklnem kmunikací a parkvišť. Na vjezdu d pdzemních garáţí a místa s minimálním spádem budu dvdněna pmcí pdélných dvdňvačů. Vda z pláně kmunikací bude svedena d pdélných drenáţí zaústěných d kanalizačních šachet neb d uličních vpustí. Organizace dpravy vychází ze stávajícíh uspřádání na ulici Sušilva, na kteru tat lkalita dpravně navazuje. Organizace dpravy tak bude řešena bdbně, tj. přednstí na hlavní kmunikaci. 16

17 V bytných zónách je uvaţvána přednst zprava. V místech, kde není mţn zajistit dstatečné rzhledvé pměry, budu sazena dpravní zrcadla. V řešené lkalitě je uvaţván s mezením rychlstí na 30 km/h, které bude řešen sazením dpravníh značení (zóna 30) na vjezdu d území z ulice Sušilva. Na pdpru sníţení rychlsti vzidel na pţadvanu rychlst je dpručen kmunikace řešit ddatečnými stavebními úpravami (zvýšené prahy). Veřejná dprava Obsluha území je zajištěna městsku hrmadnu dpravu. Nejbliţší zastávka autbusu Blansk, Písečná, penzin se nachází na ulici Sušilva u stávající tčny v dcházkvé vzdálensti d 500m. Tat zastávka je navrţena k dplnění zálivu a nástupiště pr pačný směr jízdy. Další zastávka je navrţena na knci páteřní bsluţné kmunikace včetně nvé tčny. Tím bude zajištěna kvalitnější bsluha území veřejnu dpravu. Území je bsluhván linku č. 221 (autbus). Nemtrvá dprava - Cyklistická dprava Značené cykltrasy neprcházejí řešeným územím, nvé nejsu navrţeny. Jiţně mim řešené území je vedena p silnici II/379 cykltrasa č.5. Samstatný pruh pr cyklisty není v řešeném územní navrhván. Pěší a cyklistická dprava má zásadní vliv na charakter lkality. Dbré pdmínky pr pěší a cyklisty vytváří předpklady pr frmvání kmunity a vznik kvalitníh bytnéh prstředí. Při návrhu dpravníh řešení lkality byl dbán na pěší přístup d vlné krajiny. - Pěší dprava Přístup d území pr pěší je řešen z ulic Sušilva, Pd Javry a Nad Čertvku. Nvě budvané chdníky respektují uliční čáru připravvané zástavby. Z větší části jsu chdníky plhvě navrţeny mezi bjekty dmů a parkvacím pruhem, příp. zelení, která dděluje chdník d vzvky či parkviště. Na vlném prstranství mim kmpaktní zástavbu je řešená blast dplněna síť pěších prpjení, které navazují na chdníky navrţených pdél kmunikací. Minimální celkvá šířka chdníku činí 1,5m, pdél kmunikace včetně bezpečnstníh dstupu pak 2,0m. Základní příčný skln chdníků je uvaţván 2,0%. Pdélné sklny chdníků nepřesahují skln 8,33%. Převedení pěších přes vzvku je řešen frmu míst pr přecházení. Přechdy pr chdce jsu navrhvány puze u stávající autbusvé zastávky a stávajícíh pěšíh prpjení d hřiště. Obytná zóna je kmunikace se smíšeným prvzem, která nemá vyhrazené plchy pr jedntlivé druhy dpravy jedná se splečný prstr. Pr pěší prvz je tedy vyuţíván celý dpravní prstr místní kmunikace. Návrh bytné zóny musí respektvat vyhl. č. 398/2009 becných technických pţadavcích zabezpečujících bezbariérvé uţívání staveb. Zejména je nutn dbát na řešení vdicích linií, maximální výškvé rzdíly 20 mm, maximální dvlený pdélný skln kmunikace 8,33% (1:12) a maximální příčný skln 2,0% (1:50). Parkvání Bude řešen pdrbnější dkumentací. V rámci navrţenéh pzemku veřejnéh prstranství je v návaznsti na plcení navrţen pruh šířce 2,5 m pr vjezdy na jedntlivé parcely, pr trasvání inţenýrských sítí, zeleň a parkvání; např. v tmt prstru lze stání knkrétně vymezit. Pr řešení statické dpravy je závazná ČSN Prjektvání místních kmunikací, kde je specifikván, ţe dstavná a parkvací stání u nvých staveb musí být řešena jak sučást stavby, neb jak neddělitelná část stavby a umístěna na pzemku stavby, a řídí se velikstí bytu (rdinnéh dmu). D 100 m2 bytu (neb zastavěnéh stavebníh pzemku RD) 1 dstavné stání, nad 100 m2 bytu (neb zastavěnéh stavebníh pzemku RD) 2 dstavná stání. Na 2 byty jedné bytné místnsti připadá jedn stání. Parkvací stání pr návštěvy výpčet ptřeby parkvacích stání bude v suladu s ptřebami krátkdbéh i dluhdbéh stání. Rzměrvé uspřádání parkvacích plch musí splňvat pţadavky ČSN V rámci veřejných prstranství budu pdrbnější dkumentací navrţena parkvací stání pr návštěvy. Nrma uvádí, ţe na 20 byvatel bytů (rdinných dmů) je třeba pčítat s 1 dstavným stáním v uličním prstru (ve veřejném prstranství). Parkvací plchy určené pr sbní vzidla (pčet - viz dstavec výpčet pčtu parkvacích stání) 17

18 jsu uvaţvány především jak klmá parkvací stání, v bytných zónách i pdélná stání (v pdélném sklnu kmunikace d 6,0%). Základní rzměry parkvacích stání pr klmá stání jsu 2,50m x 5,00m, pr sby ZTP 3,50m x 5,00m. Pdélná stání jsu navrţena s minimálními rzměry 6,50m x 2,50m. Parkvání je mţn kncipvat s převisem vzidla d zelených plch, které se nacházejí pdél kmunikací a parkvišť. Pr zajištění dstatečné kapacity parkvacích míst je navrţen parkvání v pdzemních garáţích pd bjekty. Parkvání je určen pr sbní vzidla. Parkvací místa mají základní rzměry 2,50 x 5,00m, místa pr sby ZTP 3,50m x 5,30m. Při parkvání vzidel pdél pevné překáţky (zdi, apd.) musí být šířky parkvacích stání zvětšeny 0,25m. Nájezd d garáţí bude řešen v pdélném sklnu dle skutečnéh výškvéh umístění staveb (rampy max. 15,0%) a celkvé šířce zpevnění 6,0m. - výpčet pčtu parkvacích stání Stávající parkvací stání na ulici Pd Javry (Nad Čertvku) nejsu pr nvu zástavbu uvaţvána. Sluţí především pr ptřeby stávajícíh sídliště Písečná. Rušená parkvací stání pr vjezdy d pdzemních garáţí budu nahrazena nvými parkvacími stáními na ulici Nad Čertvku před stávající plchu bývaléh basebalvéh hřiště. Navrhvané pdzemní garáţe 2 pzemních pdlaţích v plyfunkčním bjektu jsu v jednm pdlaţí uvaţvány pr navýšení kapacity stávajícíh sídliště Písečná a nejsu d výpčtu zahrnuta (60 míst). Jedntlivá vyhrazená místa pr sby ZTP budu navrţena dle vyhlášky č. 389/2009 v pţadvaném pčtu připadající na dílčí parkvací plchy. Knkrétní plha vyhrazených míst bude určena v dalším stupni prjektvé dkumentace. Stanvení ptřebnéh pčtu parkvacích stání je prveden dle ČSN Prjektvání místních kmunikací. Pr zjedndušení výpčtu není uvaţván s rzdělením bytů na garsnky, byty d 100m2 a byty nad 100m2. V rámci územní studie nelze předjímat pčty jednpkjvých a nadstandardních bytů a na jeden byt je becně uvaţván průměrně jedn stání. Odstavná stání pr rdinné dmy nejsu d výpčtu zahrnuta, budu zajištěna na vlastním pzemku RD. VARIANTA A Odstavná stání: - Bydlení: byty: rdinné dmy: 160 bytů 36 (budu zajištěna na vlastním pzemku RD) Při uvaţvané blţnsti bytů (2,6 byvatel/1byt) bude v lkalitě bydlet 510 byvatel Parkvací stání: - Obytné krsky: byvatel: - Administrativa: kancelářská plcha, sluţby*: - Obchd: Prdejna* prdejní plcha: 900m2 Restaurace* 510 sb 2500m2 350m2 * jedná se infrmativní údaje - sučet prdejní plchy prdejen, plchy kanceláří, sluţeb,. předpkládaných v parteru plyfunkčních dmů a v parteru bytvých dmů na navrţeném hlavním veřejném prstranství Stupeň autmbilizace je uvaţván 1:2,5 čemuţ dpvídá sučinitel vlivu stupně autmbilizace k a = 1,00. S hledem na plhu lkality a dstupnsti MHD (dcházkvá vzdálenst k zastávce tramvaje je max. 500m) je uvaţván sučinitel redukce pčtu stání určený charakterem území k p = 0,8 (nízká aţ dbrá 18

19 kvalita bsluha území). Výpčet ptřebných dstavných a parkvacích stání: N = 0 *k a + P *k a *k p = 160*1, / /35+900/50+350/6)*1,00*0,8 = = 299 stání V řešené lkalitě bude nutn zajistit minimálně 299 dstavných a parkvacích stání. Tent pčet bude částečně pkryt v pdzemních garáţích ( ) v celkvé kapacitě 256 stání a před jedntlivými bjekty na terénu v pčtu 93 stání. Celkem je tedy navrţen 349 dstavných a parkvacích stání pr sbní autmbily, cţ daným ptřebám vyhvuje (rezerva činí 50 míst). Faktická rezerva bude větší, nebť se předpkládá, ţe pr multifunkční bjekt, kde se nachází restaurace, prdejna a administrativa, budu parkvací místa v pracvní dbě sluţit zákazníkům a zaměstnancům, mim pracvní dbu pak uţivatelům jedntlivých bytů či jejich návštěvám. V pdzemních pdlaţích jsu uvaţvány i sklepy pr jedntlivé byty, kapacita parkvacích stání v garáţích lze přizpůsbit dle ptřeby a pčtu sklepů. Vypčtená rezerva 50 parkvacích stání lze téţ vyuţít pr navýšení kapacity stávajícíh sídliště Písečná. VARIANTA B Odstavná stání: - Bydlení: byty: rdinné dmy: 210 bytů 33 (budu zajištěna na vlastním pzemku RD) Při uvaţvané blţnsti bytů (2,6 byvatel/1byt) bude v lkalitě bydlet 632 byvatel Parkvací stání: - Obytné krsky: byvatel: - Administrativa: kancelářská plcha, sluţby: - Obchd: jedntlivá prdejna prdejní plcha: restaurace 632 sb 2500 m2 900 m2 350 m2 Stupeň autmbilizace je uvaţván 1:2,5 čemuţ dpvídá sučinitel vlivu stupně autmbilizace k a = 1,00. S hledem na plhu lkality a dstupnsti MHD (dcházkvá vzdálenst k zastávce tramvaje je max. 500m) je uvaţván sučinitel redukce pčtu stání určený charakterem území k p = 0,8 (nízká aţ dbrá kvalita bsluha území). Výpčet ptřebných dstavných a parkvacích stání: N = 0 *k a + P *k a *k p = 210*1,00 + (632/ /35+900/50+350/6)*1,00*0,8 = = 354 stání V řešené lkalitě bude nutn zajistit minimálně 354 dstavných a parkvacích stání. Tent pčet bude částečně pkryt v pdzemních garáţích ( ) v celkvé kapacitě 232 stání a před jedntlivými bjekty na terénu v pčtu 127 stání. Celkem je tedy navrţen 359 dstavných a parkvacích stání pr sbní autmbily, cţ daným ptřebám vyhvuje (rezerva činí 5 míst). Faktická rezerva bude větší, nebť se předpkládá, ţe pr multifunkční bjekt, kde se nachází restaurace, prdejna a administrativa, budu parkvací místa v pracvní dbě sluţit zákazníkům a zaměstnancům, mim pracvní dbu pak uţivatelům jedntlivých bytů či jejich návštěvám. 19

20 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA V grafické části, výkres 3 Krdinační výkres. Trasy inţenýrských sítí jsu řešeny v rámci stávajících a navrţených plch veřejných prstranství, navrţené zeleně a částečně i v plchách dpravních. Osazení inţenýrskými sítěmi je řešen v rámci varianty A, v případě realizace varianty B bude část inţenýrských sítí, a t pdél páteřní kmunikace, vypuštěna. zásbvání vdu Pitná vda pr zásbení předmětné lkality bude debírána z vdvdníh systému města. Řešené území bude napjen na vdvdní řad zásbující stávající sídliště Písečná. z vdjemu Pdlesí I. Navrţená stavba vdvdu umţní zakruhvání stávajícíh systému vdvdních řadů, navrţené vdvdní řady jsu rvněţ v max. mţné míře zakruhvány. Je navrţen: - přelţka vdvdníh řadu z vdjemu Pdlesí zasahujícíh d rzvjvých plch trasa byla upravena tak, aby vdvd byl veden veřejným prstranstvím - nvé vdvdní řady pr zásbvání navrţených bytvých a rdinných dmů - umístění nadzemních hydrantů řešit pdrbnější dkumentací mim stavební pzemky na veřejných prstranstvích (mim plcení) Velikst ptřeby vdy se můţe mírně měnit pdle skutečnéh pčtu bydlících byvatel. Ptřeba vdy: Byla stanvena pr variantu B. Vzhledem k předpkládanému vývji a v suladu se směrnými čísly rční ptřeby dle vyhlášky č. 120/2011 Sb. uvaţujeme specificku ptřebu vdy pr byvatelstv hdntu q = 120 l/(s.d) včetně vybavensti a drbnéh pdnikání specifická ptřeba vdy: 120 l/b.den keficient denní nervnměrnsti 1,25 Předpkládaný pčet byvatel 632 Q p = 632 x 0,120 = 75,8 m 3 /d Q m = 75,8 x 1,25 = 94,8 m 3 /d = 1,1 l/s Ptřeba akumulace: A = (0,6 aţ 1,0) Q m = cca 60 aţ 95 m 3 - bude zajištěna ve stávajícím vdjemu Vlastní bjekt vdvdu je navrţen z ptrubí z tvárné litiny (případně plastů na základě pţadavku buducíh prvzvatele) DN 100. Pţární zabezpečení: Vdvdní řady budu vybaveny pr dběr vdy pr hasební účely nadzemními hydranty, dimenze stávajících a navrţených řadů umţňuje dstatečný dběr pr pţární ptřebu (min. DN 80). 20

R O H A T E C. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 2. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

R O H A T E C. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 2. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. R O H A T E C ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 2 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 muskva@usbrn.cz tel.:

Více

NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE

NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE Evidenční čísl : 210 008 420 Přizvatel

Více

P O L I Č K A LOKALITA BEZRUČOVA

P O L I Č K A LOKALITA BEZRUČOVA P O L I Č K A LOKALITA BEZRUČOVA Územní studie A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8

Více

OBYTNÁ LOKALITA VLČNOV U STARÉHO JIČÍNA

OBYTNÁ LOKALITA VLČNOV U STARÉHO JIČÍNA Investr: Ing. Michal Martch, Vlčnv 80, 742 31 Starý Jičín OBYTNÁ LOKALITA VLČNOV U STARÉHO JIČÍNA Územní studie pr zastavitelnu plchu 9 Z/15 SO-V na k.ú. Vlčnv u Staréh Jičína Radek Hála, IČO: 747 43 911

Více

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce SOUBOR ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN UPRAVENÝ NÁVRH Evidenční čísl zhtvitele

Více

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA Regulační plán A. TEXTOVÁ ČÁST RP ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. Akce: POLIČKA LOKALITA MÁNESOVA regulační plán Evidenční čísl: 27 006 139 Přizvatel:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA

ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA I. ÚZEMNÍ PLÁN ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. Akce územní plán Šebrv- návrh Evidenční čísl zhtvitele 212 001 538 Objednatel: bec Šebrv- Přizvatel : Úřad

Více

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. M A J E T Í N ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: palacka@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 tel.: +420 545

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE I. ÚZEMNÍ PLÁN ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. ÚP Velké Bílvice - návrh textvá část Akce ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE NÁVRH Evidenční čísl zhtvitele 212 001

Více

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: BŘEZINY Územní plán čistpis Evidenční čísl: 27-006-166 Přizvatel: Městský úřad Plička

Více

LOKALITA TRBOUŠANSKÁ 1.ETAPA

LOKALITA TRBOUŠANSKÁ 1.ETAPA Regulační plán města Dlní Kunice LOKALITA TRBOUŠANSKÁ 1.ETAPA část území řešenéh dílčí změnu 1.01 ÚPO Dlní Kunice západně d hřbitva) A. TEXTOVÁ ČÁST REGULAČNÍHO PLÁNU URBANISMUS ARCHITEKTURA DESIGN STUDIO

Více

Obsah dokumentace. Územní plán Ráječko Strana 1

Obsah dokumentace. Územní plán Ráječko Strana 1 Obsah dkumentace I. Územní plán... 5 I.1 Vymezení zastavěnéh území... 5 I.2 Kncepce rzvje území bce, chrany a rzvje jeh hdnt... 5 I.2.1 Kncepce rzvje území bce... 5 I.2.2 Kncepce chrany a rzvje hdnt území...

Více

B O H U S L A V I C E Zastavitelná plocha Z107

B O H U S L A V I C E Zastavitelná plocha Z107 B O H U S L A V I C E Zastavitelná plcha Z107 Územní studie A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00

Více

Územní studie Loučovice DVOREČNÁ II

Územní studie Loučovice DVOREČNÁ II 2015 Územní studie Lučvice DVOREČNÁ II návrh POŘIZOVANÁ ÚZEMNÍ STUDIE LOUČOVICE DVOREČNÁ II BUDE SLOUŽIT JAKO PODKLAD PRO ROZHODOVÁNÍ V ÚZEMÍ V ROZSAHU VYMEZENÉ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ. ZPRACOVAL: Urbanistické

Více

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV DOKUMENTACE PRO VEŘEJNÉ ŘÍZENÍ Ing. arch. Břetislav Malinvský ARCHINVEST 11/2014 Identifikační údaje přizvatele a zpracvatele Obec, vydávající ÚPD: Měst Bakv nad Jizeru

Více

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1B TEXTOVÁ ČÁST

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1B TEXTOVÁ ČÁST Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1B TEXTOVÁ ČÁST 1 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: ZLÍN ÚZEMNÍ PLÁN Stupeň: PŘÍLOHA 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Evidenční čísl: 26 003

Více

2.2. Hlavní cíle ochrany a rozvoje hodnot území

2.2. Hlavní cíle ochrany a rozvoje hodnot území ČESKÝ DUB Textvá část ŽALUDA, prjektvá kancelář Autrský klektiv: Ing. Eduard Žaluda Ing. Milan Stejskal Ing. Kristina Lejkvá Mgr. et. Bc. Tmáš Marek Ing. arch. Alena Švandelíkvá Ing. arch. Michal Čapek

Více

Ú Z E M N Í P L Á N N O V Á Ř Í Š E. PŘÍLOHA I.A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N N O V Á Ř Í Š E. PŘÍLOHA I.A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N N O V Á Ř Í Š E PŘÍLOHA I.A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s

Více

Územní plán Bukovany

Územní plán Bukovany Územní plán Bukvany Návrh územníh plánu Pr splečné jednání Obec Bukvany 40, 262 72 Březnice Statutární zástupce: Jiří Macun, starsta bce Pvěřený zastupitel: Ing. David Kaiser Kntakt: bukvanypb@seznam.cz,

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O N C E P T C T E X T O V Á Č Á S T

S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O N C E P T C T E X T O V Á Č Á S T S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O N C E P T C T E X T O V Á Č Á S T důvdnění územníh plánu (kncept) Název díla: Stupeň: územní plán Kncept varianta Evidenční čísl zhtvitele 211

Více

Územní studie TOPĚLEC

Územní studie TOPĚLEC 2013 Územní studie TOPĚLEC návrh Přizvaná ÚS TOPĚLEC bude služit jak pdklad pr rzhdvání v území v rzsahu vymezené řešenéh území a dále studie služí též jak pdklad pr nvý územní plán Čížvé. Ing. arch. Radek

Více

Technická specifikace zakázky

Technická specifikace zakázky Přílha č. 2 Smluvy díl Technická specifikace zakázky Název veřejné zakázky: Prjektvá dkumentace a suvisející služby (dále také zakázka). I. Základní specifikace Obec: Pdlí u Brna NUTS CZ0643583634 Katastrální

Více

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI.

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Na Slvance 2 182 21 Praha 8 eli-cz@fzu.cz www.eli-beams.eu Ppis Stavby: akce: Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pr předmntáž a uskladnění technlgie ELI. Na vyznačeném

Více

SKRCHOV A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Ú Z E M N Í P L Á N

SKRCHOV A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Ú Z E M N Í P L Á N SKRCHOV Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 e-mail:ciznerva@usbrn.cz tel.: +420 545 175

Více

Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu

Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu Technické pžadavky pr napjení vdvdní neb kanalizační přípjky na vdvd neb kanalizaci pr veřejnu ptřebu stanvené pr vdvdy a kanalizace prvzvané Vdhspdářsku splečnstí Vrchlice-Maleč, a.s. jak vlastníkem a

Více

ČESKÉ VELENICE LOKALITA PASTVINY

ČESKÉ VELENICE LOKALITA PASTVINY ČESKÉ VELENICE LOKALITA PASTVINY Územní studie A. TEXTOVÁ ČÁST ÚS ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. Akce: ČESKÉ VELENICE PASTVINY územní studie Evidenční čísl: 27 008 192 Přizvatel:

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SEMILY

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SEMILY ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SEMILY NÁVRH PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ ÚNOR 2016 A - TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Měst Semily Přizvatel: Městský úřad Semily Zhtvitel: Atelier prregio, s.r.. Osba právněná pdle zvláštníh

Více

Opatření obecné povahy č. 1/2015

Opatření obecné povahy č. 1/2015 Opatření becné pvahy č. 1/2015 Zastupitelstv bce Skrchv jak příslušný správní rgán dle ust. 6 dst. 5 písm. c) zákna č.183/2006 Sb., územním plánu a stavebním řádu (stavební zákn), ve znění pzdějších předpisů

Více

Ú Z E M N Í P L Á N Č E J K O V I C E A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

Ú Z E M N Í P L Á N Č E J K O V I C E A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Ú Z E M N Í P L Á N Č E J K O V I C E A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. Územní plán Čejkvice byl splufinancván z rzpčtu Jihmravskéh kraje URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO,

Více

SEDLEC ÚZEMNÍ PLÁN. Zadání územního plánu Sedlec bylo schváleno Zastupitelstvem obce Sedlec dne usn. č.

SEDLEC ÚZEMNÍ PLÁN. Zadání územního plánu Sedlec bylo schváleno Zastupitelstvem obce Sedlec dne usn. č. SEDLEC ÚZEMNÍ PLÁN N Á V R H Z A D Á N Í Přizvatel : Magistrát města Mladá Bleslav Schvalující rgán : Zastupitelstv bce Sedlec Určený člen zastupitelstva : Václav Hrabě - starsta Zadání územníh plánu Sedlec

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN důvdnění Změny č. 1 ÚP Hdnín II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN UPRAVENÝ NÁVRH ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz

Více

D U B Ň A N Y. ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA ZMĚNA č. 7. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

D U B Ň A N Y. ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA ZMĚNA č. 7. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. D U B Ň A N Y ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA ZMĚNA č. 7 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 duchacek@usbrn.cz tel.:

Více

BLUDOV. Ú Z E M N Í P L Á N upravený návrh A. TEXTOVÁ ČÁST

BLUDOV. Ú Z E M N Í P L Á N upravený návrh A. TEXTOVÁ ČÁST BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N upravený návrh A. TEXTOVÁ ČÁST Akce: BLUDOV - ÚZEMNÍ PLÁN - NÁVRH UPRAVENÝ NÁVRH Evidenční čísl: 29 004 309 Přizvatel: Městský úřad Šumperk dbr strategickéh rzvje, ÚP a investic

Více

S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í

S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U C TEXTOVÁ ČÁST důvdnění územníh plánu Název díla: Stupeň: územní plán OOP Evidenční čísl zhtvitele 211 001 457 Objednatel: Přizvatel: Městys Městský

Více

27 28 m. Podpis: OBSAH 03/2014 10621030 I. 1., 2. DRUH DOKUMENTACE 1:100 1:50

27 28 m. Podpis: OBSAH 03/2014 10621030 I. 1., 2. DRUH DOKUMENTACE 1:100 1:50 1:100 1:50 2 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní rgán, který RP vydal: Datum nabytí účinnsti RP: Jmén a příjmení, funkce právněné úřední sby přizvatele: Pdpis: Otisk úředníh razítka: POŘIZOVATEL OBECNÍ ÚŘAD PRŮHONICE

Více

BOLERADICE Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

BOLERADICE Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. BOLERADICE Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 duchacek@usbrn.cz

Více

1.3. Požárně bezpečnostní řešení

1.3. Požárně bezpečnostní řešení 1.3. Pžárně bezpečnstní řešení Název akce : Míst : 3.ddělení MŠ přístavba budvy stávající MŠ, bří. Musálků 249, Řepiště kat.ú. Řepiště, par.č.292/2 Žadatel : Charakter akce : Obec Řepiště ul.mírvá 178

Více

Atelier "AURUM" s.r.o., Pardubice

Atelier AURUM s.r.o., Pardubice ÚZEMNÍ PLÁN MARŠOVICE etapa: NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ zhtvitel: Atelier "AURUM" s.r.., Pardubice datum: duben 2013 ÚZEMNÍ PLÁN MARŠOVICE ZPRACOVATEL Atelier "AURUM" s.r.., Pardubice Zdpvědný

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1

ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1 ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1 2 OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI: I. VÝROKOVÁ ČÁST: A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ... 5 2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTA, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT... 5 2.1.

Více

BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Akce: BLUDOV ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ ČISTOPIS Evidenční čísl: 29 004 309 Přizvatel: Městský úřad Šumperk dbr strategickéh rzvje, ÚP a investic náměstí

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BUDIŠOV NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. vydává. Městys Budišov Budišov Budišov u Třebíče

ÚZEMNÍ PLÁN BUDIŠOV NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. vydává. Městys Budišov Budišov Budišov u Třebíče Městys Budišv Budišv 360 675 03 Budišv u Třebíče NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstv městyse Budišv příslušné pdle 6 dst. 5 písm. c) zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu ve znění

Více

S L O U P Ú Z E M N Í P L Á N K O N C E P T A T E X T O V Á Č Á S T

S L O U P Ú Z E M N Í P L Á N K O N C E P T A T E X T O V Á Č Á S T S L O U P Ú Z E M N Í P L Á N K O N C E P T A T E X T O V Á Č Á S T Název díla: Stupeň: územní plán Kncept varianta Evidenční čísl zhtvitele 211 001 457 Objednatel: Přizvatel: Městys Městský úřad Blansk

Více

BOROVNÁ Ú Z E M N Í P L Á N PŘÍLOHA A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

BOROVNÁ Ú Z E M N Í P L Á N PŘÍLOHA A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU BOROVNÁ Ú Z E M N Í P L Á N PŘÍLOHA A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Akce: BOROVNÁ Územní plán Evidenční čísl: 26 002 090 Přizvatel: Městský úřad Telč, Odbr rzvje a územníh plánvání

Více

P O L I Č K A Ú Z E M N Í P L Á N C. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

P O L I Č K A Ú Z E M N Í P L Á N C. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. P O L I Č K A Ú Z E M N Í P L Á N C. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA ČESKÝ BROD

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA ČESKÝ BROD Schválené zadání Zpracvané v suladu s 47 zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu, v platném znění, a v suladu s 11 a s přílhu č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb., územně analytických pdkladech,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE Přizvatel: Městský úřad Břeclav, dbr rzvje a správy Zpracvatel: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. (v rámci dbrné pmci) 602 00 Brn, Příkp 8 Datum zpracvání:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA

ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA I. ÚZEMNÍ PLÁN ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. ÚP BYL FINANCOVÁN Z FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Akce ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA Evidenční

Více

Změny ve využívání území, jejich důsledky pro plánování. Územní plánování 1 / 5

Změny ve využívání území, jejich důsledky pro plánování. Územní plánování 1 / 5 Změny ve využívání území, jejich důsledky pr plánvání Územní plánvání 1 / 5 bytné zóny Bydlení 50-60% urbanizvaných plch ve městech sučástí bydlení je mnh dalších činnstí vazba na základní bčanské vybavení

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE I. ÚZEMNÍ PLÁN ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. ÚP Velké Bílvice upravený návrh - pr veřejné prjednání textvá část Akce ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE UPRAVENÝ

Více

Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad

Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad Jihlavská 1, 675 21 Okříšky SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: UMOK/SU-543/10-M Milstná Jitka 568 839 255 milstna@u.krisky.cz DATUM: 29.9.2010 V Y H L

Více

LIPŮVKA I. ÚZEMNÍ PLÁN. textová část ÚZEMNÍ PLÁN

LIPŮVKA I. ÚZEMNÍ PLÁN. textová část ÚZEMNÍ PLÁN LIPŮVKA ÚZEMNÍ PLÁN I. ÚZEMNÍ PLÁN textvá část Akce Lipůvka územní plán Evidenční čísl zhtvitele 27 001 144 Přizvatel Odd.ÚP a RR SÚ MěÚ Blansk Zhtvitel Urbanistické středisk Brn, spl. s r.. Jednatelé

Více

Doprava a přeprava základní pojmy

Doprava a přeprava základní pojmy Dprava a přeprava základní pjmy Dprava je způsb phybvání se bjektů z místa na míst. Jde přemisťvání. Objektem můžu být předměty, sby, zvířata ale třeba i infrmace neb energie. Dpravní technlgie sestávají

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE Přizvatel: MěÚ Straknice zhtvitel: A+U DESIGN, spl. s r.. Nvá 24, České Budějvice Veducí prjektant: Ing. arch. Jiří Brůha datum: červenec 2013 1 N á v r h z a d á

Více

A T E X T O V Á Č Á S T

A T E X T O V Á Č Á S T D R N O V I C E Ú Z E M N Í P L Á N A T E X T O V Á Č Á S T ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 e-mail: palacka@usbrn.cz tel.:

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Odbr majetku města Přílha č. 1 Specifikace veřejné zakázky maléh rzsahu na akci: Opravy chdníků - realizace akce Míst akce : následující chdníkvá tělesa - Ke Kryčce

Více

ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. listpad 2013 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 nvtny@usbrn.cz

Více

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice:

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice: Čajkvskéh 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem-centrum, IČ:75149541, tel.: 475 666 610, fax: 475 666 620, email:dzp@dzp-ul.cz Organizační struktura rganizace Dmvy pr sby se zdravtním pstižením Ústí nad Labem,

Více

Ú Z E M N Í P L Á N N O V Á Ř Í Š E. PŘÍLOHA II.A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 A. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N N O V Á Ř Í Š E. PŘÍLOHA II.A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 A. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N N O V Á Ř Í Š E PŘÍLOHA II.A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 A. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO,

Více

KAMENEC U POLIČKY TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

KAMENEC U POLIČKY TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. ÚZEMNÍ PLÁN KAMENEC U POLIČKY A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 duchacek@usbrn.cz

Více

Cycle Transport Improvements

Cycle Transport Improvements Cycle Transprt Imprvements 4. dubna 2011 MANUÁL K CYKLOWEBU Del. N.: D.1.1 Versin: 1 Date: Prepared: Checked: Apprved: R.T. JMS MSH 2 / 16 Cycle Transprt Imprvements Obsah 1 Úvd... 4 2 Ppis webvé aplikace

Více

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS Setkání starstů MAS ORLICKO Operační prgramy a strategie MAS České Libchavy, 22. 9. 2015 Ing. Ivana Vanická Ing. Alice Bržkvá Ing. Lukáš Bednář Ing. Tmáš Vacenvský Obsah prezentace: - Integrvaný reginální

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. Změna č. 1 ÚP Mičovice

NÁVRH ZADÁNÍ. Změna č. 1 ÚP Mičovice NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 1 ÚP Mičvice Pzn. : Knečný návrh zadání bude upraven na základě uplatněných pžadavků a pdnětů v rámci veřejnéh prjednání ORP PRACHATICE KRAJ JIHOČESKÝ PROSINEC 2013 Vypracval: Městský

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BZOVÁ

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BZOVÁ ÚPO Bzvá - vyhdncení ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BZOVÁ NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Zpracván pdle ustanvení 55 dst. 1 zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu (stavební zákn) v platném

Více

Regulační plán TISEM - SEVER

Regulační plán TISEM - SEVER Regulační plán TISEM - SEVER I. NÁVRH A. TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Obec Tisem Regulační plán Tisem - Sever Dílčí prjekt: Urbanistické a suhrnné řešení I. Návrh Odpvědný prjektant, Ing.arch. Mirslav Tůma

Více

RUDA NAD MORAVOU Ú Z E M N Í P L Á N 2. N Á V R H UPRAVENÝ NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ 11/2016 A. TEXTOVÁ ČÁST

RUDA NAD MORAVOU Ú Z E M N Í P L Á N 2. N Á V R H UPRAVENÝ NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ 11/2016 A. TEXTOVÁ ČÁST RUDA NAD MORAVOU Ú Z E M N Í P L Á N 2. N Á V R H UPRAVENÝ NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ 11/2016 A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s

Více

VELKÉ BÍLOVICE LOKALITA MORÁVKY II.

VELKÉ BÍLOVICE LOKALITA MORÁVKY II. VELKÉ BÍLOVICE LOKALITA MORÁVKY II. Ú z e m n í s t u d i e A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykv náměstí 1, 741 01 Nvý Jičín VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE Č.J.: SP. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.:

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LÁZNĚ TOUŠEŇ NÁVRH

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LÁZNĚ TOUŠEŇ NÁVRH ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LÁZNĚ TOUŠEŇ NÁVRH Přizvatel: Splupracující zastupitel: Výknný přizvatel: Zpracvatel změny č. 2: OÚ Městyse Lázně Tušeň Hlavní 56, 250 89 Lázně Tušeň tel. 326 992 302 Ing.

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa Název stavby: Oprava a mdernizace panelvéh bytvéh dmu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM III/2013 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investr: Zdpvědný prjektant: Veducí prjektu: Vypracval:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE I. ÚZEMNÍ PLÁN ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. ÚP Velké Bílvice výsledný návrh textvá část Akce ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE výsledný návrh Evidenční čísl zhtvitele

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa Název stavby: Oprava a mdernizace panelvéh bytvéh dmu Pd Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM II/2013 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investr: Zdpvědný prjektant: Veducí prjektu: Vypracval:

Více

Návrh zadání Územního plánu Vranov

Návrh zadání Územního plánu Vranov Návrh zadání Územníh plánu Vranv Přizvatel: MÚ Stříbr Odbr výstavby a územníh plánvání Masarykv náměstí 63 349 01 Stříbr Určený zastupitel: Milslava Svbdvá starstka bce Datum: září 2011 OBSAH: Návrh zadání

Více

Nouzové zásobování pitnou vodou v hl. m. Praze Mgr. Daniel Barták

Nouzové zásobování pitnou vodou v hl. m. Praze Mgr. Daniel Barták Nuzvé zásbvání pitnu vdu v hl. m. Praze Mgr. Daniel Barták dd. KM RED MHMP 2 Obsah Nuzvé náhradní zásbvání vdu Právní předpisy Plánvací dkumentace Systém zásbvání pitnu vdu v hl. m. Praze Nuzvé zásbvání

Více

Jílové u Prahy - LOKALITA "ZA HUMNY" ÚZEMNÍ STUDIE. HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 1026/2 140 00 Praha 4 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Jílové u Prahy - LOKALITA ZA HUMNY ÚZEMNÍ STUDIE. HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 1026/2 140 00 Praha 4 PRŮVODNÍ ZPRÁVA Rev. Datum Důvd vydání dkumentu, druh změny Vypracval Tech. kntrla Investr: PROFI AUTO CZ, a.s. Klvratská 1367/15 251 01 Říčany IČ 26178559 Kraj: Středčeský Okres: Praha - západ K.Ú.: Jílvé u Prahy, 660094

Více

P O L I Č K A R E G U L A Č N Í P L Á N MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A. TEXTOVÁ ČÁST RP. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

P O L I Č K A R E G U L A Č N Í P L Á N MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A. TEXTOVÁ ČÁST RP. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. P O L I Č K A R E G U L A Č N Í P L Á N MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A. TEXTOVÁ ČÁST RP ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz

Více

R O Z H O D N U T Í o z m ě n ě r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

R O Z H O D N U T Í o z m ě n ě r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 20 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20 ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO ROZVOJE Jívanská 647/10, Praha 20-Hrní Pčernice, 193 00 Praha telefn: 271 071 611, fax: 281 920 093 Č. j.: MCP20 000065/2014/OVUR/Br

Více

strana 1 Popis č. 3787/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3787/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Ppis č. 3787/2013 ceně nemvitstí rdinný dům č.p. 606 na pzemku parc.č. st. 855/1 a pzemky parc.č. st. 854/1, st. 855/1, 1851/211 a 2053/197 včetně sučástí a příslušenství; budva a pzemky k datu

Více

STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016)

STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016) STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016) návrh pr schválení dle 42 zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu (stavební

Více

POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC

POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC ZNALECKÝ POSUDEK č. 19/107/2014 O CENĚ NEMOVITÝCH VĚCÍ POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC (POVINNÍ VLASTIMIL ĎURIŠ A JAROSLAVA ĎURIŠOVÁ EX 660/09119) OBJEDNATEL OCENĚNÍ: ÚČEL OCENĚNÍ: EXEKUTORSKÝ

Více

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 SROVNÁVACÍ TEXT SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 SROVNÁVACÍ TEXT SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 SROVNÁVACÍ TEXT SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ 1 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: ZLÍN ÚZEMNÍ PLÁN Stupeň: PŘÍLOHA 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

KOSTELEC NAD ORLICÍ Ú Z E M N Í P L Á N PRÁVNÍ STAV PO ZMĚNĚ Č. 2 A. TEXTOVÁ ČÁST

KOSTELEC NAD ORLICÍ Ú Z E M N Í P L Á N PRÁVNÍ STAV PO ZMĚNĚ Č. 2 A. TEXTOVÁ ČÁST KOSTELEC NAD ORLICÍ Ú Z E M N Í P L Á N PRÁVNÍ STAV PO ZMĚNĚ Č. 2 A. TEXTOVÁ ČÁST Akce: KOSTELEC NAD ORLICÍ ÚZEMNÍ PLÁN ÚZEMNÍ PLÁN PRÁVNÍ STAV PO ZMĚNĚ Č.2 Přizvatel: Městský úřad Kstelec nad Orlicí Stavební

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE Přizvatel: MěÚ Straknice zhtvitel: A+U DESIGN, spl. s r.. Nvá 24, České Budějvice Veducí prjektant: Ing. arch. Jiří Brůha datum: říjen 2012 1 N á v r h z a d á n

Více

LOKALITA PARK, LOKALITA KOMPOSTÁRNA katastrální území Velký Újezd u Chorušic

LOKALITA PARK, LOKALITA KOMPOSTÁRNA katastrální území Velký Újezd u Chorušic RPVU-RP-TZ věc: TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ akce: REGULAČNÍ PLÁN VELKÝ ÚJEZD U CHORUŠIC: LOKALITA PARK, LOKALITA KOMPOSTÁRNA katastrální území Velký Újezd u Chrušic (V SOULADU S PŘÍL. Č. 9. VYHL. Č. 500/2006

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP OTOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP OTOVICE ÚZEMNÍ PLÁN OTOICE TEXTOÁ ČÁST ODŮODNĚNÍ ÚP OTOICE Zadavatel: Přizvatel: Prjektant: Obec Otvice Městský úřad Brumv Ing.Arch.Karel Nvtný Bržíkva 1684, 50012 Hradec Králvé Tel.: 604566916, 495265812 e-mail:

Více

REGULAČNÍ PLÁN HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA JIČÍNA

REGULAČNÍ PLÁN HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA JIČÍNA REGULAČNÍ PLÁN HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA JIČÍNA TEXTOVÁ ČÁST REGULAČNÍHO PLÁNU ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. textvá část RP URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp

Více

Obsah dokumentace. Územní plán Olomučany Strana 1

Obsah dokumentace. Územní plán Olomučany Strana 1 Obsah dkumentace I. Územní plán... 5 I.1 Vymezení zastavěnéh území... 5 I.2 Kncepce rzvje území bce, chrany a rzvje jeh hdnt... 5 I.2.1 Kncepce rzvje území bce... 5 I.2.2 Kncepce chrany a rzvje hdnt území...

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN DVORCE I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU (výsledný návrh) TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. leden 2016 Územní plán Dvrce výsledný návrh textvá část Akce Územní plán Dvrce

Více

O D Ů V O D N Ě N Í územního plánu. Hať. odbor výstavby. Zpracovatel: David Brothers Ltd, organizační složka Stallichova 936/1, Praha 4, 140 00

O D Ů V O D N Ě N Í územního plánu. Hať. odbor výstavby. Zpracovatel: David Brothers Ltd, organizační složka Stallichova 936/1, Praha 4, 140 00 O D Ů V O D N Ě N Í územníh plánu Hať Přizvatel: Městský úřad Hlučín dbr výstavby Zpracvatel: David Brthers Ltd, rganizační slžka Stallichva 936/1, Praha 4, 140 00 E- mail: inf@davidbrthers.cz Telefn:

Více

MORKŮVKY A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Ú Z E M N Í P L Á N

MORKŮVKY A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Ú Z E M N Í P L Á N MORKŮVKY Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 e-mail:ciznerva@usbrn.cz tel.: +420 545 175

Více

N á v rh. Poøizovatel : Obec VYSOKÝ ÚJEZD v pøenesené pùsobnosti na : Obecní úøad Vysoký Újezd. f--- / pj,r, ~ 'i. ~~ l.

N á v rh. Poøizovatel : Obec VYSOKÝ ÚJEZD v pøenesené pùsobnosti na : Obecní úøad Vysoký Újezd. f--- / pj,r, ~ 'i. ~~ l. N á v rh f / pjr 'i \ l Zpracvatel : / ng. arch. Miliè Maryška Lethradská 3/369 170 00 Praha 7 q Pøizvatel : Obec VYSOKÝ ÚJEZD v pøenesené pùsbnsti na : Obecní úøad Vyský Újezd duben 2004 :: _"F;)) C'.t'1

Více

- 1 - ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LAŽIŠTĚ. (k.ú. Lažiště) NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ. září 2011

- 1 - ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LAŽIŠTĚ. (k.ú. Lažiště) NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ. září 2011 - 1 - ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LAŽIŠTĚ (k.ú. Lažiště) NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ září 2011 Vypracval : Městský úřad Prachatice, dbr stavebně správní a reginálníh rzvje ve splupráci s Prjektvým ateliérem

Více

Z L Í N. Ú Z E M N Í P L Á N návrh TEXTOVÁ ČÁST

Z L Í N. Ú Z E M N Í P L Á N návrh TEXTOVÁ ČÁST Z L Í N Ú Z E M N Í P L Á N TEXTOVÁ ČÁST ÚP Zlín, textvá část URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: ZLÍN Územní plán - Evidenční čísl: 26 003 117 Přizvatel: Magistrát města

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

1) Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou. potřebu.

1) Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou. potřebu. 1) Technické pžadavky pr napjení vdvdní neb kanalizační přípjky na vdvd neb kanalizaci pr veřejnu ptřebu stanvené pr vdvdy a kanalizace prvzvané splečnstí VODOS s.r.. ( dále jen prvzvatel ) ve smyslu ustanvení

Více

O L Š A N Y. PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY č. 1 A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

O L Š A N Y. PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY č. 1 A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Ú Z E M N Í P L Á N O L Š A N Y PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY č. 1 A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602

Více