Zápis Ze 14. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis Ze 14. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 25. 6. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice"

Transkript

1 Zápis Ze 14. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní: Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Tomáš Zbořil radní Vojtěch Novák radní Přemysl Kos tajemník Schůze byla zahájena v 14, 00 hod. Bod č. 1 Zahájení, program Schůzi rady zahájil starosta Karel Zalaba. Oznámil přítomnost nadpoloviční většiny členů rady. Zapisovatelem jmenoval místostarostu Bc. Martina Freie. Dále starosta konstatoval, že zápis z předchozí schůze byl ověřen, námitky proti němu nebyly podány a je vyložen k nahlédnutí na sekretariátu městského úřadu. Hlasování je vždy uváděno v pořadí pro proti zdržel se. Program schůze Rady Města Dolní Kounice 1. Zahájení, program 2. Kontrola usnesení 3. Pronájem části pozemku parc. č Žádost o pronájem části pozemku par. č. 1997/6 5. Smlouva o dílo Oprava komunikace ulice Stráně 6. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci 7. Smlouva o projektové přípravě Dolní Kounice, rekonstrukce ulic Jiráskova a Polní 8. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na nebytové prostory 9. Pojištění právní ochrany 10. Změna smlouvy o nájmu nebytových prostor 11. Žádost o prodej betonových panelů 12. Smlouva o dílo Oprava budovy Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice 13. Smlouva o dílo Výměna oken v bytovém domě U synagogy 14. Žádost o zkrácený úvazek na pracovní pozici na městském úřadě 15. Rozpočtové opatření č Schválení peněžitých a věcných darů mistrům světa Návrh usnesení: Rada města schvaluje program 15. schůze rady města. Hlasování o návrhu: Bod č. 2 Kontrola usnesení Rada města vzala na vědomí zprávu o kontrole usnesení vyplývajících ze schůzí rady města. Ve zprávě nebyly shledány žádné nedostatky.

2 Rozdělovník Bod č. 3 Pronájem části pozemku parc. č. 68 Rada města projednala umístění prodejního stánku firmy Pekařství KESI na obecním pozemku parc. č. 68. Návrh usnesení: Rada města schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 68 v k. ú. Dolní Kounice firmě Pekařství KESI, Obchodní Vranovice za účelem umístění prodejního stánku s pečivem. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců. Výše nájemného je stanovena na 1000,- Kč měsíčně. Úhrada za el. energii bude stanovena dle skutečného odběru. Rada města pověřuje hospodářskou správu zajištěním nájemní smlouvy. Bod č. 4 Žádost o pronájem části pozemku par. č. 1997/6 Manželé K. žádají o pronájem části pozemku parc. č. 66. Návrh usnesení: Rada města souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. č. 1997/6 v k. ú. Dolní Kounice o výměře 66 m 2 za 200,- Kč měsíčně s výpovědní lhůtou 6 měsíců manželům K Dolní Kounice. Rada města pověřuje hospodářskou správu zajištěním nájemní smlouvy. Bod č. 5 Smlouva o dílo Oprava komunikace ulice Stráně Místostarosta předložil radě návrh smlouvy o dílo s firmou SILPRA silniční práce Brno, která byla vybrána jako dodavatel veřejné zakázky Dolní Kounice oprava místní komunikace ulice Stráně. Návrh usnesení: Rada města schvaluje smlouvu o dílo na veřejnou zakázku Dolní Kounice oprava místní komunikace ulice Stráně s firmou SILPRA silniční práce Černovická 253/2c Brno v předloženém návrhu. místostarosta

3 Bod č. 6 Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci Stavební kancelář Ing. L. S., Hustopeče žádá o vyjádření k projektové dokumentaci na stavbu rodinného domu s garáží na pozemku parc. č. 825/23. Návrh usnesení: Rada města souhlasí s projektovou dokumentaci na stavbu rodinného domu s garáží na pozemku parc. č. 825/23 v k. ú. Dolní Kounice dle předložené dokumentace. žadatel Bod č. 7 Smlouva o projektové přípravě Dolní Kounice, rekonstrukce ulic Jiráskova a Polní Tajemník předložil radě návrh smlouvy o dílo s firmou APC SILNICE s.r.o., Brno Návrh usnesení: Rada města schvaluje smlouvu o projektové dokumentaci, rekonstrukce ulic Jiráskova a Polní s firmou APC SILNICE s.r.o., Palackého třída Brno, která byla vybrána jako dodavatel této veřejné zakázky, dle předloženého návrhu. tajemník Bod č. 8 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na nebytové prostory Paní V. M. Dolní Kounice žádá o prodloužení nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě na náměstí Míru 11. Návrh usnesení: Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na nebytové prostory pro kadeřnictví v domě na náměstí Míru 11 paní V. M Dolní Kounice za stejných podmínek do Bod č. 9 Pojištění právní ochrany Firma D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s. Praha předložila nabídku na pojištění právní ochrany zastupitelů a zaměstnanců města. Návrh usnesení: Rada města neschvaluje nabídku na pojištění právní ochrany předložené firmou D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s. Praha. D.A.S. pojiš tovna právní ochrany a.s. Praha

4 Bod č. 10 Změna smlouvy o nájmu nebytových prostor Firma DENTALIS Bohemia s.r.o. Brno žádá o změnu smlouvy o nájmu nebytových prostor, protože přestala být plátcem DPH. Návrh usnesení: Rada města souhlasí se změnou smlouvy o nájmu nebytových prostor v domě na Masarykovo náměstí 4 s firmou DENTALIS Bohemia s.r.o. Botanická 606/ Brno formou dodatku s platností od Rada města pověřuje hospodářskou správu jejím zajištěním. Bod č. 11 Žádost o prodej betonových panelů Bc. J. K., Trboušany žádá o odkoupení starých betonových panelů uložených na sběrném středisku komunálního odpadu. Návrh usnesení: Rada města schvaluje prodej 10 ks starých betonových panelů za cenu 100,- Kč/ks a 3 ks rozbitých za cenu 1,- Kč Bc. J. K Dolní Kounice. Bod č. 12 Smlouva o dílo Oprava budovy Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice Tajemník předložil radě návrh smlouvy na stavbu Oprava budovy Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice s firmou Petr Machala Dolní Kounice, která byla vybrána jako dodavatel této veřejné zakázky. Návrh usnesení: Rada města schvaluje smlouvu o dílo na veřejnou zakázku Oprava budovy Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice s firmou Petr Machala, Jiráskova 397/ Dolní Kounice v předložené podobě. tajemník Bod č. 13 Smlouva o dílo výměna oken v bytovém domě U synagogy Místostarosta předložil radě návrh smlouvy s firmou Ivaplast s.r.o. Ivančice, která byla vybrána jako dodavatel veřejné zakázky Výměna oken v bytovém domě U synagogy, v předloženém návrhu.

5 Návrh usnesení: Rada města schvaluje smlouvu o dílo č /14 na veřejnou zakázku Výměna oken bytový dům U synagogy s firmou Ivaplast s.r.o. Oslavanská 942, Ivančice v předložené podobě. místostarosta Bod č. 14 Žádost o zkrácený úvazek na pracovní pozici na městském úřadě Paní M. F. žádá o změnu pracovního úvazku na pozici správce daní a poplatků na finančním odboru městského úřadu z plného úvazku na poloviční. Návrh usnesení: Rada města schvaluje změnu pracovní pozice správce daní a poplatků na finančním odboru městského úřadu ze 40 hodin týdně na 20 hodin týdně s platností od tajemník Bod č. 15 Rozpočtové opatření č. 5 Vedoucí finančního úřadu předložila radě návrh rozpočtového opatření č. 5. Návrh usnesení: Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 5 v předložené podobě. Bod č. 16 Schválení peněžitých a věcných darů mistrům světa Rada města byla seznámena s vynikajícím sportovním úspěchem dolnokounických občanů p. M. R. a P. V., kteří vybojovali 1. místo v deblu na mistrovství světa ve sjezdu na divoké vodě v italské Valtellině. Návrh usnesení: Rada města schvaluje pěněžitý a věcný dar a věcný dar mistrům světa ve sjezdu na divoké vodě: - p. M. R ,- Kč a stříbrnou pamětní minci - P. P. V ,- Kč a stříbrnou pamětní minci starosta 14. schůze Rady města Dolní Kounice byla ukončena v 18,00 hod.

6 Starosta Místostarosta... Zpracoval a zapsal: Přemysl Kos V Dolních Kounicích dne Ve zveřejněném zápisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění.