Želešický zpravodaj. Vážení spoluobčané. č. 25. duben 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Želešický zpravodaj. Vážení spoluobčané. č. 25. duben 2014"

Transkript

1 č. 25 Vážení spoluobčané duben 2014 Želešický zpravodaj Dostáváte do rukou první letošní výtisk obecního zpravodaje a tak mi dovolte abych Vás v krátkosti seznámil s aktuálním dění v obci a tím co nás ještě čeká. Mírná zima a velice ranný nástup jara umožnil dřívější nástup všech prací v obci i obecním lese. Poznali jsme to všichni, že potřeba vystrčit kontejnery na bioodpad z zahrad a zahrádek bylo zapotřebí o více než měsíc dříve než v předcházejících letech. Mírný průběh zimy umožnil přípravu ploch pro výsadbu lesa v mnohem větší míře než v předcházejících letech a dosavadní průběh počasí umožnil vysadit dvojnásobné množství sazenic v obecních lesích a vytvořil předpoklady pro další a kvalitní růst lesa pro další generace. Doufejme, že v nadcházejících dnech přijdou i odpovídající srážky, které pomohou sazenicím v lese a na Vašich pozemcích přežít do dalších měsíců. V posledním čísle loňského, vánočního zpravodaje jsem se zmiňoval o investičních akcích na rok Zmiňoval jsem se o opravě komunikace II/152. Dnes Vám již může sdělit, že tato oprava se vztahuje na dva úseky v obci a sice úsek I. vedoucí od mostu přes Bobravu na konec obce ve směru na Hajany a dále úsek II. od křižovatky ulic 24. dubna a 1. máje směrem na Modřice a končí před vjezdem do areálu bývalého učiliště (před Beruškou). Na těchto úsecích bude provedena oprava živičného povrchu odfrézováním stávající živice a položením nového povrchu, kde pojezdová vrstva bude položena z protihlukového živičného koberce. Oprava jízdních pruhů bude provedena v šíři 7 m a opravená komunikace bude osazena do obrub. V úseku II., který se začal realizovat již tento měsíc dojde k posunu zastávek IDS z prostor mezi restauracemi U Nedomů a Golem do prostoru naproti sběrnému dvoru, ve směru na Modřice a vedle opravny automobilů Ford, ve směru na Hajany a Ořechov. Mezi zmiňovanými novými zastávkami je prostor i na vznik potřebného přechodu pro chodce, který v této části obce chybí. V těchto místech je dostatek prostoru na vytvoření samostatných zálivů pro autobusy, tak aby motoristi nemuseli stát během nástupu cestujících v jízdním pruhu. Očekáváme, že posunem zastávek také dojde k lepšímu vjezdu na hlavní komunikaci, při výjezdu z ulice 1. máje. Dále do prostoru před restauraci Golem se nám podaří umístnit parkovací stání pro automobily, kterých je v dané části obce málo. Následně po této opravě dojde i na opravu chodníků v uvedeném úseku. V úseku I. se bude oprava realizovat v měsících září říjen Této opravě bude předcházet pokládka dešťové kanalizace od mostu na pravé straně vozovky ve směru na Hajany nad parkoviště u školy a po levé straně dojde rovněž k položení kanalizace od mostu k rodinnému domu č.p Dále budou po obou stranách zůstávat odvodňovací příkopy otevřené. Na zatrubněných částech příkopů bychom chtěli vybudovat podélná stání pro osobní automobily. Rekonstrukce obou částí II/152 bude vyžadovat spoluúčast obce na stavebních pracech a následně na úpravě částí za rekonstruovanou částí vozovky, za obrubníky. Opravy budou probíhat za plného provozu s střídavou dopravou v jednom jízdním pruhu, což bude náročné zejména pro projíždějící dopravu. Oprava střešního pláště na Victorce je závislá na velikosti přiznané dotace. V současné době je vyhlášena výzva na opravu památek, která vyhovuje našemu záměru. Výsledek však budeme znát nejdříve v květnu. O poslední investiční akci, o které jsem se zmiňoval před koncem roku, byla přístavba Mateřské školy. K této akci jsem poznamenal, že čekáme na vyhlášení vhodného dotačního titulu. Bohužel dotačního titulu jsme se zatím nedočkali, zato jsme museli změnit postoj k realizaci výstavby. S výstavbou přístavby Mateřské školy budeme muset začít bez ohledu na dotační titul, financováním celé přístavby z obecního rozpočtu. Více o situaci v Mateřské škole v dalším článku. Dále nás čekají drobné udržovací práce po obci, které jsou v nákladech desetitisíců a pomáhají k celkovému zlepšení vzhledu obce. Investiční činností v tomto 4. volebním roce dojde i k úpravě částí obce, které byly v uplynulých letech opomíjeny. Vím, že je zapotřebí v opravách a rekonstrukcích obce dále pokračovat, což s sebou přináší další a další požadavky na finance. Rozumné provádění těchto úprav umožní i pro nadcházející období zlepšení vzhledu obce bez zbytečného zadlužování. Jsem rád, že již 6. rokem se nám daří budovat obec bez dluhů. Ing. Jiří Kvasnička, starosta

2 Volby do Evropského parlamentu 2014 Dne 19. února 2014 byly rozhodnutím prezidenta republiky č. 24/2014 Sb. vyhlášeny volby do Evropského parlamentu, které se uskuteční v pátek 23. května 2014 od hod. do hod. a v sobotu 24. května 2014 od 8.00 hod. do hod. Provedení voleb do Evropského parlamentu je na území ČR upraveno zákonem č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dále vyhláškou č. 409/2003 Sb. k provedení tohoto zákona. Právo volit Kromě voliče - občana ČR (dosáhl 18 let alespoň ke druhému dni voleb, není omezen na svobodě z důvodu ochrany zdraví lidu a nemá omezenu svéprávnost k výkonu volebního práva) má právo volit do EP na území ČR také volič - občan jiného členského státu EU, je-li zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Voličské průkazy Volič, který nemůže nebo nehodlá hlasovat ve svém domovském volebním okrsku, může na základě vydaného voličského průkazu hlasovat v kterémkoliv volebním okrsku, avšak pouze na území České republiky, tedy ne v zahraničí u zastupitelského úřadu. Voličské průkazy budou vydávány pouze na základě písemné žádosti podané obecnímu úřadu (popř. zastupitelskému úřadu). Žádost lze podat od 19. února 2014 do čtvrtka 8. května 2014 do hod. ( bude zajištěna služba na OÚ Želešice). Písemná žádost musí být opatřena ověřeným podpisem voliče (v případě podání žádosti poštou, popř. doručení jinou osobou). V případě osobního doručení žádosti voličem postačí, pokud pracovník úřadu ověří totožnost voliče pomocí platného občanského průkazu nebo cestovního dokladu. Žádost lze zaslat též v elektronické podobě, bude-li tato opatřena uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo bude zaslána prostřednictvím datové schránky. Obecní úřad nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, a voličský průkaz lze i zaslat. Hlasování do přenosné volební schránky Ze závažných důvodů, zejména zdravotních může volič požádat obecní úřad o to aby mohl hlasovat mimo volební místnost. Voliči naší obce si mohou telefonicky na čísle zajistit přenosnou schránku na dny voleb. Prezentace projektu Škola pro život připravili žáci a pedagogové Základní a Mateřské školy Želešice ukázkové hodiny s materiály, které vznikly v rámci projektu Škola pro život. Ti, kteří se přišli do školy podívat, měli možnost vidět, jak se pracuje s vytvořenými šablonami a dalšími podpůrnými materiály. Někteří se dokonce nebáli do jednotlivých činností aktivně zapojit vyzkoušeli si např. práci s interaktivní tabulí. Právě tyto nové technologie považují rodiče za jeden z největších přínosů projektu. O tom, že se ve škole děje mnoho zajímavého, Vás jistě přesvědčí i následující příspěvky. Situace ve školní budově Jak jste možná již zaznamenali, od máme v Želešicích na adrese 24. dubna 270 pouze jeden školský subjekt pod názvem Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace, jehož zřizovatelem je obec Želešice. Nedostatků bylo v minulosti ve školských subjektech vždy dost k řešení. V roce 2007 jsme nastartovali toto řešení od základní školy, kdy se zrekonstruovala tělocvična a sociální zázemí k tělocvičně, následně začala vznikat dokumentace na zateplení budovy a posléze i rekonstrukci vnitřních prostor školy. Podstatnou část nedostatků ve všech třech subjektech se nám podařilo odstranit v roce Za toto období jsme do objektu základní školy, jídelny a mateřské školy investovali více než 15 mil. Kč, z toho bylo přes 6 mil. Kč získáno z dotací. O dořešení problémů v MŠ bylo rozhodnuto v roce 2011, kdy začala vznikat dokumentace pro zajištění zvýšení kapacity mateřské školy přístavbou pavilonu k budově ZŠ, ve které budou umístěna dvě oddělení MŠ, třetí oddělení bude řešeno ve stávajících prostorách MŠ. Dle rozpočtů projektantů je na toto řešení potřeba vyčlenit částku 16,6 mil. Kč vč. DPH. Požadované prostředky je zapotřebí nalézt v obecním rozpočtu. Vážnosti situace jsme si byli plně vědomi, rovněž tak i potřebnosti finančních prostředků pro tuto akci, proto jsme ihned po vydání stavebního povolení na přístavbu MŠ začali hledat vhodný dotační titul, kterým bychom požadavek na finanční krytí zmírnili. To se nám bohužel nepodařilo.

3 Na zasedání zastupitelstva obce bylo dne rozhodnuto o vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby a realizaci přístavby MŠ. V současné době se dokončují poslední kroky ke zveřejnění tohoto výběrového řízení. Doufám, že se nám podaří zvládnout výběrové řízení bez problémů, uzavřít smlouvu na realizaci a vybraný dodavatel bude moci zahájit stavební práce tak, aby slib, který jsme dali pracovníkům KHS JMK, byl dodržen, a nedošlo tak k nežádoucí situaci v MŠ. V letošním roce, když jsme společně s paní ředitelkou začali problémy vyhodnocovat znovu a hledali řešení společně s pracovnicemi Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje (KHS JMK), dozvěděli jsme se, že nebudou prodlužovat výjimky na počet dětí v MŠ. Po diskuzi jsme dostali příslib řešení situace pouze za podmínky, že opravdu začneme s výstavbou přístavby MŠ. Ryzí zprávy z hor aneb LVK 2014 Ve dnech jsme, stejně jako každý rok, vyrazili na zimní výcvikový kurs. Jela s námi opět ZŠ Lipůvka, ale tentokrát na nás v autobuse nečekali naši loňští známí, ale děti ze 4. třídy. Cestou autobusem jsme se schovávali za záclonky na oknech před slunečními paprsky, které nevěstily žádné příhodné lyžařské podmínky. Při průjezdu Teplicemi nad Bečvou, kde jsme na čerstvě posekaném greenu uviděli nadšené golfisty jen ve svetřících, jsme pomalu začali přemýšlet o plánu B. Ještě jsme spoléhali na serpentýny stoupající do vyšších poloh, kde stál náš hotel. Za každou 180 zatáčkou jsme marně vyhlíželi sníh. Když jsme vynášeli svá objemná zavazadla plná zimního oblečení do svých pokojů, náš plán A=lyžovat se začal rozplývat. Až první procházka k plánovanému svahu nás ujistila, že lyžovat se bude. Je pravda, že kvalita sněhu nebyla nejlepší, ale vzhledem k teplému počasí, které tu panuje již delší dobu, to byl skoro zázrak, že na sjezdovce sníh udrželi. Koncem týdne se sice sníh začal podobat barvou i konzistencí spíše beach volejbalovému hřišti, ale nakonec jsme stihli i závody ve slalomu. V úterý, kdy bylo odpočinkové odpoledne, jsme navštívili ruční výrobnu svíček UNIPAR v Rožnově pod Radhoštěm. Měli jsme velké štěstí, že nás provázel majitel firmy, bodrý Valach, který kromě ukázek různých svíček a povídání o jejich výrobě, dal dětem mnoho cenných rad do života pravým valašským způsobem i nářečím. Například rada: Když si chceš něco kúpit, tož se zeptaj na tři věci. Za prvá - potřebuju to? Za druhá mám na to? Za třetí líbí sa mi to? Jak jednou odpovíš NE, tož nic nekupuj, ogare. Pokud byste chtěli další ostré valašské rady, tož sa zeptajte děcek z devítky. Po návštěvě svíčkárny vzaly děti útokem různé obchůdky na náměstí,

4 aby doplnily zásoby nezdravými pochutinami a přeslazenými nápoji, které pravidelně tajně konzumovaly v posteli po večerce. Ráno je odhalily jen prázdné obaly povalující se po zemi kolem postele. Poslední den se vždy koná karneval na lyžích. Letos, vzhledem ke kvalitě sněhu, jsme se rozhodli udělat karneval jinak, ale o to zábavněji. Naši velcí žáci připravili pro malé čtvrťáky z Lipůvky různá stanoviště s úkoly a děti v maskách chodily kolem hotelu po stanovištích a skákaly v pytli, běhaly slalom, luštily rébusy, střílely na branku, zkrátka vše, co jim velcí připravili. Moc se jim to líbilo a všichni si to užili. Nakonec bylo všem líto, že už odjíždíme domů, a loučili se s příslibem účasti v příštím školním roce. To je důkazem toho, že když se sejde prima parta, jak tomu letos určitě bylo, zdařilost kurzu nezáleží na kvalitě a množství sněhu. Takže SKOL (lyžařský pozdrav pocházející ze švédštiny) příští školní rok! A na úplný závěr krátké hodnocení žáků 9. třídy, které nazvali Bylo, nebylo (Adéla Kozlová, Martin Křivák, Ondra Mareček, Pavel Masopust, Tereza Vraňanová, Bára Machová) Co se mi líbilo? Áda: večery, Martin: jídlo, Ondra: instruktoři, Pavel: pizza, Terka: instruktoři, Barča: sníh První dojem A: Bylo teplo, M: Všude bláto, O: Super, P: Mám hlad.., T: super, zase zpět tady..., B: super zážitky Odjížděl jsem s.. A: krásně prožitým týdnem. M: plným žaludkem. O: skvělými zážitky. P: se sestrou. T: krásnými vzpomínkami. B: se super zážitky. Potěšilo mě. A: sníh a návštěva Martina a Dejva (instruktoři snw z loňského roku). M: zásuvky hned u postele. O: dobré jídlo. P: sníh. T: instruktoři. B: ubytování a teplo. Okénko 3. třídy Želešičtí třeťáci vyrazili na Lipku školské zařízení pro environmentální vzdělávání, kde se dozvěděli spoustu informací o zvířátkách v zimě. Na vlastní kůži zažili, jak je těžké být zajícem a hledat si venku něco k snědku, viděli film, ve kterém byl hlavním hrdinou krtek, žížaly a podzemí, a odlévali stopy zvířat. se stezky odvahy, zahrají si společenské hry, čeká je promítání večerního filmu, spaní ve spacácích a ranní rozcvička. V naší škole jsme přivítali rodiče, pana starostu a každého, kdo se chtěl podívat, jak pracujeme s projektem EU. Třeťáci v první hodině na příběhu Jima Knoflíka předváděli, jak umí číst a pracovat s textem. V další hodině pokračovali skládáním rozstříhaného obrázku léčivé rostliny, vyhledáváním informací o této bylině, povídáním si o zdraví a prevenci proti nemocem. Do třídy vyrobili nový plakát. Třeťáky a jejich paní učitelku čeká NOC ODVAHY. Společně stráví jeden večer ve zcela opuštěném objektu školy, zúčastní

5 Vážení občané Želešic V tomto měsíci jsme prostřednictvím pana starosty a zastupitelů Vaší obce začali spolupráci ohledně snižování nákladů na energie. Zastupuji spol. TOP4YOU s.r.o., která v okolí Brna funguje třetím rokem a za tuto dobu máme navázanou spolupráci s dalšími obcemi, jako například Holasice, Vranovice, Pravlov, Přibice. Dále se specializujeme na Společenství vlastníků bytů, podnikatele a domácnosti. Jde nám jednoznačně o dlouhodobou spolupráci, kdy našim klientům poskytujeme následný servis ZDARMA!! Vypracujeme nezávaznou kalkulaci energií a dále klientům kontrolujeme stávající smlouvy! Celá záležitost ohledně energií je dnes bohužel postavena na nevědomosti koncového zákazníka, které pochopitelně využívají hlavně podomní prodejci s energiemi. Proto si Vás dovolujeme touto cestou oslovit a zájemcům poskytnout tento velmi kvalitní servis. Za společnost TOP4YOU s.r.o. Libor Nentvich, Malátova 2, Brno. V případě Vašeho zájmu volejte na mob nebo mail. Sportovní den 2. třídy ve Wikylandu V pátek se naše třída rozjela vstříc sportovnímu dobrodružství. Vydali jsme se blíže prozkoumat nové zábavní centrum Wikyland. Využili jsme akce, kdy vstupným pro školy byla pouze 3 víčka od PET lahví pro tělesně postižené děti, takže jsme spojili příjemné s užitečným. A příjemné to rozhodně bylo! Nejenže jsme měli možnost prozkoumat všechny atrakce, které centrum poskytuje, ale vzhledem k počtu návštěvníků jsme na většině atrakcí byli sami. Nejzajímavější a nejzábavnější bylo provazové bludiště s mnoha prolézačkami a překážkami. Je pravda, že se někdy stalo, že jsme opravdu zabloudili a nemohli hned najít cestu ven. Ale nakonec jsme narazili na malý tobogán, který nás vyplivnul do veeelkého bazénu plného barevných kuliček. Po pár tempech v kuličkách jsme se konečně dostali na silnici, přesněji na silnici pro tříkolky a šlapací autíčka, jejichž dráha byla kolem celého centra, takže opatrnosti nebylo nikdy dost. Najetí takového autíčka na paty je dost bolestivá záležitost. Naštěstí všichni dobře víme, jak se na silnici chovat a jak uskakovat před rozjetou tříkolkou, takže jsme vyvázli bez újmy na patách i jiných částech těla. Honéém, otevřeli horolezeckou stěnu, takže vzhůru nahoru! Samozřejmě nás pořádně uvázali do popruhů, zajistili a pak jsme teprve mohli lézt. Najít ten správný úchyt ve stěně někdy vyžadovalo úplné artistické výkony, ale nakonec jsme zdolali vrchol stěny. Z výšky je dobře vidět, že se právě rozjíždí rodeo, což je pohyblivý býk, na kterém se musíš udržet co nejdéle. Ale když spadneš, tak si nenatlučeš, jak by tomu bylo ve správné aréně, ale žuchneš do velikého nafouknutého polštáře, který je kolem celé arény s býkem, takže i spadnutí je veliká legrace.. Kdybychom měli popisovat všechny atrakce, byl by to moc dlouhý článek. Nejlepší je centrum navštívit a vše prožít na vlastní kůži. Tak prima den! Šárka Hudeová se svými druháky Pozvánka na pálení čarodějnic ě ď ďč č řě ěěř Pro malé návštěvníky je připravena sladká odměna Něco k opékání s sebou na malém ohni! Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Želešice Vás srdečně zve na tradiční pálení čarodějnic, které se uskuteční 30.dubna od 19:00 hod. na obecním poli (pod mlýnem ) v Želešicích. Hranice bude zapálená po setmění. Obec Želešice 24. dubna č. 16, Želešice, IČO Obec Želešice, jako zadavatel výzvy, přijme do trvalého pracovního poměru pracovníka na údržbu obce, zeleně a lesa. POŽadavky: - ukončené vzdělání v zemědělském oboru se zaměřením na rostlinnou výrobu, lesnictví nebo zahradnictví - řidičský průkaz sk. B a T - zkušenosti s obsluhou a provozem malé mechanizace pro údržbu komunikací, zeleně a lesa - bezúhonnost - dobrý zdravotní stav - praxe v oboru výhodou Plánovaný nástup do pracovního poměru od Odměňování podle katalogu prací. Zájemci mohou své žádosti společně se strukturovaným životopisem s přehledem praxe zasílat na adresu Obce nebo odevzdat nejpozději do na podatelně obce. Výhrada zadavatele: Zadavatel si vyhrazuje zrušit výzvu bez udání důvodů

6 Vinaři Zpravodaj Vinařství v Želešicích má kořeny již v raném středověku. První zmínky o vinicích nacházíme v darovacích resp. kupních listinách z 13.stol. Jako majitel se uvádí biskup Bruno z Olomouce, později klášter Svaté Anny v Brně. Tak, jak se měnily klimatické ale i demografické podmínky, měnila se i rozloha vinohradů. Mezi živelné pohromy jako byl mor r.1495 a r.1645, cholera v r. 1831,1832 a 1855 se řadí i rozšíření révokazu v polovině 19. stol, které znamenalo značný úbytek, dosud pěstované, pravokořenné révy. Po zrušení roboty a v důsledku válek, pěstovali zemědělci raději obilí, řepu, brambory, důležité pro živobytí, a krmení pro skot. Vinice byly v menšině. Jejich zbytky však můžeme dodnes najít na různých místech v katastru obce ať již ve formě teras, či v ojedinělých pozůstatcích zdivočelé révy. Po druhé světové válce došlo k zásadní změně obyvatelstva a současně k dočasnému utlumení vinařství v Želešicích. Novodobá historie vinařství se otevírá až v 80-tých letech minulého století, kdy došlo k založení vinařské sekce při svazu zahrádkářů. Zakládajícími členy vinařského odboru byli přátelé Mil. Peterka, Ing. Mirko Dostál, St. Levíček, Fr. Snídal, L. Bartoš, Mir. Klečka. Mezníkem v činnosti vinařů byla 1. Místní výstava vín v r Místní organizace ČZS získala do majetku objekt bývalé hospody a začala jej zvelebovat zejména s ohledem na pořádání od té doby již pravidelných výstav vín. Jak se měnily podmínky činnost vinařského kroužku postupně převládla nad činností zahrádkářů. V r jsme opustili celostátní organizaci ČZS a založili Vinařský spolek Želešice. V současnosti má vinařský spolek 34 členů. Asi polovina z nich aktivně hospodaří na několika ha vinic. Odrůdová skladba révy pěstované v Želešicích je poplatná okrajové oblasti. Z bílých odrůd převládá Müller Thurgau a Veltlínské zelené, z červených Frankovka a Zweigeltrebe. V Klubu vinařů probíhá pravidelná odborná činnost, týkající se jak pěstování a ošetřování révy, tak i výroby, uchování a hodnocení hotového vína. Díky osvětě a spolupráci se vinařství v obci dostalo na velmi vysokou úroveň. Škoda jen, že máme málo mladých nástupců. Vinařský spolek je otevřenou organizací, jeho členy mohou být a také zčásti jsou, přátelé vína, kteří víno rádi ochutnají, pobaví se o něm ale révu nepěstují. Rádi mezi sebou uvítáme mladé zájemce o vinaření, které se pro ně stane koníčkem a kteří se nebojí vinařského pořekadla: Kdo chce slopat, musí kopat. Ukázkou našeho snažení byla letos již 27. místní výstava vín která se konala 12 dubna v areálu Klubu vinařů a vínotéky U Kulaté. K dobré pohodě hrála cimbálová muzika Vonica z Krumvíře. Srdečně Vás zveme mezi vinaře. Přijďte a okoštujte. Předseda vinařského spolku Ing. Zd. Stříbrný Dovolujeme si Vás pozvat na vernisáž výstavy NedokoNčeNá dálnice VratislaV BrNo Vídeň Pondělí hodin Program bude zahájen přednáškou autora výstavy p. Jandy, poté bude následovat slavnostní otevření výstavy Výstava potrvá do Technické muzeum v Brně / Purkyňova 105 / Brno / Partneři Mediální partneři

7 Poradím Vám s každou střechou, fasádou a izolací Je to jednoduché, přijedu k Vám, zaměřím objekt, navrhnu optimální řešení, spočítám cenu a když se Vám to bude líbit, rád vše dodám. Nejkvalitnější česká pálená krytina se zárukou 33 let! Cena od 249 Kč/m 2 (vč.dph) Potřebujete přikrýt dřevo, zakrýt kurník nebo kůlnu? Nejjednodušší řešení je trapézový plech. cena běžná: 239 Kč/m 2 pro držitele věrnostních karet: 149 Kč/m 2 (vč. DPH) Věrnostní program COLEMÁNIE Registrujte se a získejte 3 výhody za Váš nákup: 1) Nákup za velkoobchodní ceny 2) Zboží zdarma za nasbírané body (COLy) 3) 150 výherců získá: první 3 zboží zdarma až za Kč, dále skútry, tablety, chytré telefony a další ceny. Váš poradce: Dušan Bilíček, mobil: OBCHODNÍ CENTRUM BRNO, Moravanská 224/98, Brno-Přízřenice, tel.: Zelená úsporám na klíč. Od vyřízení dotace až po realizaci. ředitel obchodního centra Ing. Jiří Dolníček, mobil prodáváme i na internetu - Výrobky těchto partnerů u nás nakoupíte výhodněji. Obec Želešice 24. dubna č. 16, Želešice, IČO Veronika Šmídová Ořechov, IČO: Tel.: Jarní BEaUTY restart! Ultrazvukové ošetření 330,- s masáží zdarma vyčistí až 80 % pórů bez podráždění pleti a zarudnutí. Diamantová Mikrodermabrazie s masáží zdarma redukuje pigmentové skvrny, strie, celulitidu, jizvy, zjemňuje vrásky, stahuje póry. Výsledek již po prvním ošetření. Prodloužení řas metodou řasa na řasu + dárek Úžasné dlouhé, husté řasy bez ŘASENKY na každé oko lepím řas. Mokrá pedikúra s promasírováním chodidel dojedu i k Vám domů za stejnou cenu Cukrárna a vinotéka U Kulaté a přátelé historie Želešic Vás zvou na výstavu ŽELEŠICE JAK JE NEZNÁME Obec Želešice nabízí pronájem prostor pro podnikání v areálu Beruška, garáže, kancelářské prostory a skladové prostory. Zájemce o pronájem musí být plátce DPH. Bližší informace u starosty obce. Od do v otevíracích hodinách uvidíte v sále U Kulaté sbírku historických fotografií, map a dokumentů Želešic a okolí CUKRÁRNA A VINOTÉKA U KULATÉ, 24. dubna 44, Želešice tel

8 Sportovní příměstský tábor při ZŠ a MŠ Želešice Kdy? Kde? ZŠ a MŠ Želešice Pro koho? děti ve věku 7-12 let Program: po pá 8-16, 30 hod. oběd, svačina a pitný režim zajištěn seznámení s různými sporty venku i v tělocvičně výtvarné činnosti Tábor se uskuteční při minimálním počtu 12 dětí. Přihlášky odevzdejte do (s úhradou zálohy 200,- na účet školy, zbylá částka splatná do ). Bližší informace a přihlášky k vyzvednutí u Mgr. Jany Cackové a ke stažení na stránkách školy. Cena: 1300,- Kč ŽELEŠICKÝ ZPRAVODAJ vydává Obec Želešice, 24. dubna 16, Želešice, IČ: , reg. č. MK ČR E Náklad 450 výtisků, určeno k bezplatné distribuci. Vychází 4x ročně, uzávěrka: 15. února, 15. května, 15. srpna, 15. listopadu. Příspěvky občanů nejsou redakčně upravovány, nepodepsané příspěvky nebudou zveřejněny. Grafická úprava: NOVPRESS s.r.o. Tisk: Tiskárna NOVPRESS s.r.o., nám. Republiky 15, Brno,

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané,

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané, ÚVODNÍK Vážení spoluobčané, rád bych Vám všem popřál hezký a pohodový podzim, bez zbytečných problémů. Jsou však věci v naší obci, které mě jako občana a potažmo i jako zastupitele trápí. Především je

Více

SLOVO STAROSTKY: přestěhován do nových reprezentativních prostor, kde bude umístěna hlavní kancelář

SLOVO STAROSTKY: přestěhován do nových reprezentativních prostor, kde bude umístěna hlavní kancelář SLOVO STAROSTKY: Vážení občané, dovolte mi pár slov k aktuálnímu dění v obci. Právě byla dokončena stavební část rekonstrukce bytových prostor v 1.p. a rekonstrukce podlah v přízemí budovy hasičské zbrojnice.

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 17. zasedání zastupitelstva

Více

Informace k voličským průkazům

Informace k voličským průkazům MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor správní sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora tel.: 327 710 330, 327 710 111*, fax: 327 710 320, e-mail: spravni@kutnahora.cz,

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 18.3.2015. Zastupitelstvo obce schválilo prodej lesního pozemku p.č. 487/1 o výměře 14 485

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

Starohamerský. Zpravodaj ZÁŘÍ 2012 VYDÁVÁ OBEC STARÉ HAMRY

Starohamerský. Zpravodaj ZÁŘÍ 2012 VYDÁVÁ OBEC STARÉ HAMRY Starohamerský Zpravodaj ZÁŘÍ 2012 VYDÁVÁ OBEC STARÉ HAMRY Slovo starosty Vážení občané, V zářijovém zpravodaji bych Vás chtěl informovat o dění v naší obci. 23. 8. 2012 byly ukončeny stavební práce na

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání PROGRAMY rok 2010 45. zasedání dne 25.1.2010 v 17 00 hod. 3. Podněty č. 1-3 na změnu ÚP 4. OZV č.1/2010 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Smilovice 5. Prodej nemovitosti

Více

666 PÍŠŤAL VARHAN z kostela sv. Prokopa čeká na naši pomoc. ADOPTUJME JE.

666 PÍŠŤAL VARHAN z kostela sv. Prokopa čeká na naši pomoc. ADOPTUJME JE. PŘEPYCHYinfo PŘEHLED AKTUALIT / LEDEN 2016 Vážení spoluobčané, s přibývajícími úkoly, které řeší obecní samospráva, výbory a komise, jsme se rozhodli k vydávání měsíčního listu - aktuálních informací obce

Více

INFO OUN na leden 2011

INFO OUN na leden 2011 Oblastní unie neslyšících Olomouc Regional Union of the Deaf Olomouc Jungmannova 25, 77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Tel: 585 225 597,

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, DRTINOVA 1 444 PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Je zpracován v souladu zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním

Více

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013 Co najdete v tomto čísle: Aktuality strana 2 Registrace strana 3 Z uplynulých akcí strana 4 Pozvánky na akce strana 5 Strana 1 Úvodní slovo Vážení rodiče, posíláme tentokrát trochu kratší vydání časopisu

Více

Monte Bondone Program a časový harmonogram Sportkids pobytu jarní prázdniny 2016

Monte Bondone Program a časový harmonogram Sportkids pobytu jarní prázdniny 2016 Monte Bondone Program a časový harmonogram Sportkids pobytu jarní prázdniny 2016 Po cca 800km jízdy po dálnici z Prahy sjedete v Itálii u města Trento. Pokračujete jízdou do kopce (20 min.) a jste v Monte

Více

PRAÎMOVSKÉ OZVùNY ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO

PRAÎMOVSKÉ OZVùNY ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO PRAÎMOVSKÉ OZVùNY ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO 30. října 2000 číslo 8 / 2000 Oznámení o době a místě konání voleb Starosta Obce Pražmo, podle 15 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod.

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 9 Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Informace k volbám do zastupitelstev obcí

Informace k volbám do zastupitelstev obcí Informace k volbám do zastupitelstev obcí Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č. 207/2010 Sb. ze dne 18. června 2010. Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou

Více

SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL

SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL Dobrovodský ZPRAVODAJ Číslo 1/15 ROČNÍK XXI. Duben 2015 12., 13. a 14 června 2015 SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL Obce Dobrá Voda u Hořic Obecní úřad připravuje sjezd rodáků a přátel Obce Dobrá Voda u Hořic. Program

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Aktuality z Centra Černý Most 09/10

Aktuality z Centra Černý Most 09/10 Aktuality z Centra Černý Most 09/10 Informace o stavbě nového CČM V další fázi příprav zcela nového Centra Černý Most se hlavní stavba rozšíří na podstatnou část stávajících parkovacích ploch (parkoviště

Více

PROGRAM ÚNOR 2007. Přejeme vše nejlepší!!! 27. 2. Lukášková Marie 60 let. Své narozeniny oslaví:

PROGRAM ÚNOR 2007. Přejeme vše nejlepší!!! 27. 2. Lukášková Marie 60 let. Své narozeniny oslaví: Denní stacionář služeb sluchově postiženým v Brně a okolí zakládající člen a sídlo Českomoravské jednoty neslyšících Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, psací tel.: 541238685, IČO: 65761201,

Více

XV. HASIČSKÝ TÁBOR NEJEN PRO HASIČE. TERMÍN 10. 20. července 2016

XV. HASIČSKÝ TÁBOR NEJEN PRO HASIČE. TERMÍN 10. 20. července 2016 XV. HASIČSKÝ TÁBOR NEJEN PRO HASIČE TERMÍN 10. 20. července 2016 MÍSTO - RADÍKOV U OLOMOUCE Blízká lokalita tábora je velkou výhodou snížení nákladů na dopravu dítěte UBYTOVÁNÍ celkem max. 100 dětí ve

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu

Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu Po cca 800km jízdy po dálnici z Prahy sjedete v Itálii u města Trento. Pokračujete jízdou do kopce (20 min.) a jste v Monte

Více

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Klinika dětí a dorostu FNKV ve spolupráci se společností Nutricia a.s. Vás zve na EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Období přípravy na mateřství je jedním z nejkrásnějších v životě ženy.

Více

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 5 ročník 14, červen 2008 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 16.06. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Barbier, Duchajová, Červenka, Gutová, Hlava, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. UVÍTÁNÍ PŘEDSEDAJÍCÍ PAN

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod.

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Přítomni: Kačírková Iva, Sladký Daniel, Chadraba Jan, Haluza Karel, Gahura Jan, Jež Miroslav, Kloubová

Více

LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ KARATE OLOMOUC 13. - 18.7. 2015 Zasíláme doplňující informace o letním soustředění: Datum: od 13.7. 2015 (pondělí) do 18.7.2015 (sobota) Místo konání: Chata JUNIOR, Kunčice 14, Staré

Více

Vážení přátelé, Partnerem projektu Colours bez bariér je Nadace OKD.

Vážení přátelé, Partnerem projektu Colours bez bariér je Nadace OKD. Vážení přátelé, v rámci projektu Colours bez bariér, který je pořádán v rámci 12. ročníku hudebního festivalu Colours of Ostrava (18. 21. července) již potřetí, si Vás dovolujeme informovat o servisu,

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Přihláška na PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V RUDNÉ

Přihláška na PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V RUDNÉ Přihláška na PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V RUDNÉ Vyberte turnus: Červenec 15.7. 19.7. Cesta z hlubin až do oblak 22.7. 26.7. Na divokém západě 29.7. 2.8. Bylo, nebylo a vlastně bylo Srpen 5.8. 9.8. Asterix a Obelix

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v budově OÚ v knihovně (volební místnost)

Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v budově OÚ v knihovně (volební místnost) Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v budově OÚ v knihovně (volební místnost) datum konání: 20. 8. 2015 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.30 hod. přítomno:

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260

REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260 REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260 Proč právě u nás a s námi? Naše rodinná společnost vždy kladla a klade velký důraz na spokojenost našich zákazníků. Díky tomu jsme byli schopni vytvořit

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 59. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 20.12. 2013 od 17. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Program rozvoje obce Petrovice na 2014-2018

Program rozvoje obce Petrovice na 2014-2018 Program rozvoje obce Petrovice na 2014-2018 Snahou obce Petrovice bude, aby jednak udržela a zvyšovala počet obyvatel, vytvářela podmínky pro rodiny s dětmi a také vytvořila podmínky pro klidné a důstojné

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplěno MŠMT v případě IP, v případě 39/2010 GP ZS) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Jaroslav Čermák,

Více

Rozvojová strategie obce Písečná

Rozvojová strategie obce Písečná Rozvojová strategie obce Písečná VIZE Obec Písečná bude v roce 2020 kvalitním místem pro život občanů s pestrým kulturně-společenským děním, čistým životním prostředím a rozvinutou infrastrukturou. GLOBÁLNÍ

Více

ZAHRANIČNÍ STÁŽ LONDÝN 2014 TERMÍN 21.-26.9.2014 Věra Martinová, DiS., ZŠ a MŠ pro TP Liberec

ZAHRANIČNÍ STÁŽ LONDÝN 2014 TERMÍN 21.-26.9.2014 Věra Martinová, DiS., ZŠ a MŠ pro TP Liberec ZAHRANIČNÍ STÁŽ LONDÝN 2014 TERMÍN 21.-26.9.2014 Věra Martinová, DiS., ZŠ a MŠ pro TP Liberec NEDĚLĚ 21.9.2014 * odlet Praha Luton * transfer z letiště Luton Victoria * schůzka s organizátorkou (předání

Více

v tomto týdnu oslaví narozeniny MACÍČKOVÁ Anna č.p. 21 Srdečně blahopřejeme

v tomto týdnu oslaví narozeniny MACÍČKOVÁ Anna č.p. 21 Srdečně blahopřejeme BLAHOPŘÁNÍ v tomto týdnu oslaví narozeniny MACÍČKOVÁ Anna č.p. 21 Srdečně blahopřejeme JÍDELNÍ LÍSTEK od 22.9. do 29.9. 2013 Pondělí Polévka nočková s bramborem Vepřové maso na rajčatech, těstoviny Úterý

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 23.6.2009 303/17z předložený program 17. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Vladimír Vališ, Josef Šnábl (od 18.11), František Illek, Jiří Beran,

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/66/15/KY Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země Zpravodaj obce Jiříkovice 2/2013 JARO JE TADY! Milí spoluobčané, jaro už je v plném proudu. Proto mi dovolte pozvat vás na 3. jarní úklid obce a další akce s tím související. A zároveň vás také zvu na

Více

OBEC VALEČ ZÁPIS. z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Valeč

OBEC VALEČ ZÁPIS. z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Valeč OBEC VALEČ ZÁPIS z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Valeč Termín: Místo: 9. 11. 2015 (pondělí) od 17:00 hodin Zasedací místnost OÚ Valeč Navržený program: 1. Schválení programu 2. Jmenování ověřovatelů

Více

Speciál. vyšel 20. 8. 2015. obce Řepiště. Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012. Centrum. Urbanistická studie

Speciál. vyšel 20. 8. 2015. obce Řepiště. Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012. Centrum. Urbanistická studie Speciál vyšel 20. 8. 2015 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 Centrum obce Řepiště Urbanistická studie www.repiste.eu speciál www.repiste.eu Urbanistická studie obec Řepiště Úvodní slovo

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd PO PRVÉ DO ŠKOLY CO TO ZNAMENÁ? Poprvé do školy. Jaké to je? Jaké pocity děti prožívají? Jaké pocity prožívají rodiče? Těšení a obavy zároveň.

Více

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 Informační leták Obecního úřadu Volfartice 3. číslo Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 vydává Obec Volfartice, se sídlem Volfartice č. p. 59, IČ: 00261076 občasník - distribuováno zdarma - neprodejné

Více

Výroční zpráva o činnosti Školní jídelny Litovel, příspěvková organizace za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti Školní jídelny Litovel, příspěvková organizace za rok 2011 Školní jídelna Litovel, příspěvková organizace Studentů 91, 784 01 Litovel DIČ: CZ 75026333, IČO: 75026333 Tel. 585 342 182, 585 341 484 E-mail: studentu91@iol.cz Č. účtu: 179990971/0300 www.jidelnastudentu.cz

Více

Nabídka. Vinland Golf Academy - začátečníci - Cihelny

Nabídka. Vinland Golf Academy - začátečníci - Cihelny Nabídka Vinland Golf Academy - začátečníci - Cihelny 24. 5. 30. 5. 2015 Vážení obchodní partneři a přátelé, dovolujeme si Vám nabídnout projekt golfové akademie pro Vás či Vaše obchodní partnery a klienty,

Více

PROPOZICE LETNÍHO KEMPU

PROPOZICE LETNÍHO KEMPU PROPOZICE LETNÍHO KEMPU AKADEMIE KARATE VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 18. - 25.7. 2015 Horní Bečva, Hotel Kahan 1 Na základě vaší přihlášky Vám zasíláme doplňující informace o kempu Datum: 18.7. 2015 sobota - 25.7.2015

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky dle Závazných pokynů pro zadávání veřejných zakázek v rámci Národních programů SFŽP ČR (nejedná o zadávací řízení dle Zákona o veřejných zakázkách) Číslo zakázky: Veřejná zakázka

Více

Chrustoš. Chrustenický občasník Ročník 2012, číslo 4

Chrustoš. Chrustenický občasník Ročník 2012, číslo 4 Chrustoš Chrustenický občasník Ročník 2012, číslo 4 Úřední hodiny obecního úřadu : Pondělí 13:00-17:00 hod Středa 13:00-17:00 hod Telefon: 311 672 117, 311 671 618 E-mail: chrustenice@iol.cz Internet:

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě

Smlouva o poskytnutí péče o dítě Smlouva o poskytnutí péče o dítě First School Point základní škola a mateřská škola, s.r.o. Se sídlem: K Otočce 779/29a, Praha 4 Modřany IČO: 242 72 992 zastoupená ředitelkou: Mgr. Ivanou Vávrovou tel.:

Více

Bulletin číslo 11-12/2013, listopad prosinec

Bulletin číslo 11-12/2013, listopad prosinec Bulletin číslo 11-12/2013, listopad prosinec Nejen prací živ je člověk Chvalský zámek, zadní pohled sídlo - Náchodská čp. 2421/234, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Vážení podnikatelé a přátelé, je neuvěřitelné,

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma, Josef Lácha Omluven: Michaela

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Firemní noviny TOS VARNSDORF a.s. Speciální vydání. Další velká investice. Školící středisko je od 29. října 2012 v provozu.

Firemní noviny TOS VARNSDORF a.s. Speciální vydání. Další velká investice. Školící středisko je od 29. října 2012 v provozu. Firemní noviny TOS VARNSDORF a.s. HORIZONT - ročník 16 číslo 7 (248) - 25. 10. 2012 Speciální vydání Další velká investice. Školící středisko je od 29. října 2012 v provozu. Horizont 248 - strana 2 Další

Více

POPOVICE. Místní zpravodaj č. 3

POPOVICE. Místní zpravodaj č. 3 POPOVICE Místní zpravodaj č. 3 Z Á Ř Í 2 0 1 0 Milí spoluobčané! Vzhledem k nadcházejícím komunálním volbám, mi dovolte, abych zrekapituloval práci zastupitelstva za období let 2006-2010. 1) Byl dokončen

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 9. zasedání dne 25. února 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 986/2015 Číslo spisu jednání: 984/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 9 / 1 5 : program zasedání

Více

Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL***

Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL*** Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL*** dokončil v roce 2013 další krok ke zkvalitnění služeb Vám, našim hostům. V letech 2009-2013 dokončil výstavbu WELLNESS CENTRA II na ploše dalších 400m 2 ve venkovních

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Lipka školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno, Lipová 20 V Y Z Ý VÁ. Lipová 20, 602 00 Brno IČ: 44993447

Lipka školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno, Lipová 20 V Y Z Ý VÁ. Lipová 20, 602 00 Brno IČ: 44993447 Lipka školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno, Lipová 20 Lipová 20, 602 00 Brno IČ: 44993447 V Y Z Ý VÁ k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na ubytovací služby akce: Školy

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

v tomto týdnu oslaví narozeniny KUDĚLKOVÁ Anna č.p. 217 Srdečně blahopřejeme

v tomto týdnu oslaví narozeniny KUDĚLKOVÁ Anna č.p. 217 Srdečně blahopřejeme BLAHOPŘÁNÍ v tomto týdnu oslaví narozeniny KUDĚLKOVÁ Anna č.p. 217 Srdečně blahopřejeme JÍDELNÍ LÍSTEK od 6.10. do 13.10. 2013 Pondělí Polévka čočková Vepřové maso na paprice, rýže Úterý Polévka rýžová

Více

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 Hummer Camp 2011 II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 O Tvrzi Tvrz HUMMER je stálý přírodní zábavní park ve středověkém stylu pro celou

Více