Želešický zpravodaj. Vážení spoluobčané. č. 25. duben 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Želešický zpravodaj. Vážení spoluobčané. č. 25. duben 2014"

Transkript

1 č. 25 Vážení spoluobčané duben 2014 Želešický zpravodaj Dostáváte do rukou první letošní výtisk obecního zpravodaje a tak mi dovolte abych Vás v krátkosti seznámil s aktuálním dění v obci a tím co nás ještě čeká. Mírná zima a velice ranný nástup jara umožnil dřívější nástup všech prací v obci i obecním lese. Poznali jsme to všichni, že potřeba vystrčit kontejnery na bioodpad z zahrad a zahrádek bylo zapotřebí o více než měsíc dříve než v předcházejících letech. Mírný průběh zimy umožnil přípravu ploch pro výsadbu lesa v mnohem větší míře než v předcházejících letech a dosavadní průběh počasí umožnil vysadit dvojnásobné množství sazenic v obecních lesích a vytvořil předpoklady pro další a kvalitní růst lesa pro další generace. Doufejme, že v nadcházejících dnech přijdou i odpovídající srážky, které pomohou sazenicím v lese a na Vašich pozemcích přežít do dalších měsíců. V posledním čísle loňského, vánočního zpravodaje jsem se zmiňoval o investičních akcích na rok Zmiňoval jsem se o opravě komunikace II/152. Dnes Vám již může sdělit, že tato oprava se vztahuje na dva úseky v obci a sice úsek I. vedoucí od mostu přes Bobravu na konec obce ve směru na Hajany a dále úsek II. od křižovatky ulic 24. dubna a 1. máje směrem na Modřice a končí před vjezdem do areálu bývalého učiliště (před Beruškou). Na těchto úsecích bude provedena oprava živičného povrchu odfrézováním stávající živice a položením nového povrchu, kde pojezdová vrstva bude položena z protihlukového živičného koberce. Oprava jízdních pruhů bude provedena v šíři 7 m a opravená komunikace bude osazena do obrub. V úseku II., který se začal realizovat již tento měsíc dojde k posunu zastávek IDS z prostor mezi restauracemi U Nedomů a Golem do prostoru naproti sběrnému dvoru, ve směru na Modřice a vedle opravny automobilů Ford, ve směru na Hajany a Ořechov. Mezi zmiňovanými novými zastávkami je prostor i na vznik potřebného přechodu pro chodce, který v této části obce chybí. V těchto místech je dostatek prostoru na vytvoření samostatných zálivů pro autobusy, tak aby motoristi nemuseli stát během nástupu cestujících v jízdním pruhu. Očekáváme, že posunem zastávek také dojde k lepšímu vjezdu na hlavní komunikaci, při výjezdu z ulice 1. máje. Dále do prostoru před restauraci Golem se nám podaří umístnit parkovací stání pro automobily, kterých je v dané části obce málo. Následně po této opravě dojde i na opravu chodníků v uvedeném úseku. V úseku I. se bude oprava realizovat v měsících září říjen Této opravě bude předcházet pokládka dešťové kanalizace od mostu na pravé straně vozovky ve směru na Hajany nad parkoviště u školy a po levé straně dojde rovněž k položení kanalizace od mostu k rodinnému domu č.p Dále budou po obou stranách zůstávat odvodňovací příkopy otevřené. Na zatrubněných částech příkopů bychom chtěli vybudovat podélná stání pro osobní automobily. Rekonstrukce obou částí II/152 bude vyžadovat spoluúčast obce na stavebních pracech a následně na úpravě částí za rekonstruovanou částí vozovky, za obrubníky. Opravy budou probíhat za plného provozu s střídavou dopravou v jednom jízdním pruhu, což bude náročné zejména pro projíždějící dopravu. Oprava střešního pláště na Victorce je závislá na velikosti přiznané dotace. V současné době je vyhlášena výzva na opravu památek, která vyhovuje našemu záměru. Výsledek však budeme znát nejdříve v květnu. O poslední investiční akci, o které jsem se zmiňoval před koncem roku, byla přístavba Mateřské školy. K této akci jsem poznamenal, že čekáme na vyhlášení vhodného dotačního titulu. Bohužel dotačního titulu jsme se zatím nedočkali, zato jsme museli změnit postoj k realizaci výstavby. S výstavbou přístavby Mateřské školy budeme muset začít bez ohledu na dotační titul, financováním celé přístavby z obecního rozpočtu. Více o situaci v Mateřské škole v dalším článku. Dále nás čekají drobné udržovací práce po obci, které jsou v nákladech desetitisíců a pomáhají k celkovému zlepšení vzhledu obce. Investiční činností v tomto 4. volebním roce dojde i k úpravě částí obce, které byly v uplynulých letech opomíjeny. Vím, že je zapotřebí v opravách a rekonstrukcích obce dále pokračovat, což s sebou přináší další a další požadavky na finance. Rozumné provádění těchto úprav umožní i pro nadcházející období zlepšení vzhledu obce bez zbytečného zadlužování. Jsem rád, že již 6. rokem se nám daří budovat obec bez dluhů. Ing. Jiří Kvasnička, starosta

2 Volby do Evropského parlamentu 2014 Dne 19. února 2014 byly rozhodnutím prezidenta republiky č. 24/2014 Sb. vyhlášeny volby do Evropského parlamentu, které se uskuteční v pátek 23. května 2014 od hod. do hod. a v sobotu 24. května 2014 od 8.00 hod. do hod. Provedení voleb do Evropského parlamentu je na území ČR upraveno zákonem č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dále vyhláškou č. 409/2003 Sb. k provedení tohoto zákona. Právo volit Kromě voliče - občana ČR (dosáhl 18 let alespoň ke druhému dni voleb, není omezen na svobodě z důvodu ochrany zdraví lidu a nemá omezenu svéprávnost k výkonu volebního práva) má právo volit do EP na území ČR také volič - občan jiného členského státu EU, je-li zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Voličské průkazy Volič, který nemůže nebo nehodlá hlasovat ve svém domovském volebním okrsku, může na základě vydaného voličského průkazu hlasovat v kterémkoliv volebním okrsku, avšak pouze na území České republiky, tedy ne v zahraničí u zastupitelského úřadu. Voličské průkazy budou vydávány pouze na základě písemné žádosti podané obecnímu úřadu (popř. zastupitelskému úřadu). Žádost lze podat od 19. února 2014 do čtvrtka 8. května 2014 do hod. ( bude zajištěna služba na OÚ Želešice). Písemná žádost musí být opatřena ověřeným podpisem voliče (v případě podání žádosti poštou, popř. doručení jinou osobou). V případě osobního doručení žádosti voličem postačí, pokud pracovník úřadu ověří totožnost voliče pomocí platného občanského průkazu nebo cestovního dokladu. Žádost lze zaslat též v elektronické podobě, bude-li tato opatřena uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo bude zaslána prostřednictvím datové schránky. Obecní úřad nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, a voličský průkaz lze i zaslat. Hlasování do přenosné volební schránky Ze závažných důvodů, zejména zdravotních může volič požádat obecní úřad o to aby mohl hlasovat mimo volební místnost. Voliči naší obce si mohou telefonicky na čísle zajistit přenosnou schránku na dny voleb. Prezentace projektu Škola pro život připravili žáci a pedagogové Základní a Mateřské školy Želešice ukázkové hodiny s materiály, které vznikly v rámci projektu Škola pro život. Ti, kteří se přišli do školy podívat, měli možnost vidět, jak se pracuje s vytvořenými šablonami a dalšími podpůrnými materiály. Někteří se dokonce nebáli do jednotlivých činností aktivně zapojit vyzkoušeli si např. práci s interaktivní tabulí. Právě tyto nové technologie považují rodiče za jeden z největších přínosů projektu. O tom, že se ve škole děje mnoho zajímavého, Vás jistě přesvědčí i následující příspěvky. Situace ve školní budově Jak jste možná již zaznamenali, od máme v Želešicích na adrese 24. dubna 270 pouze jeden školský subjekt pod názvem Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace, jehož zřizovatelem je obec Želešice. Nedostatků bylo v minulosti ve školských subjektech vždy dost k řešení. V roce 2007 jsme nastartovali toto řešení od základní školy, kdy se zrekonstruovala tělocvična a sociální zázemí k tělocvičně, následně začala vznikat dokumentace na zateplení budovy a posléze i rekonstrukci vnitřních prostor školy. Podstatnou část nedostatků ve všech třech subjektech se nám podařilo odstranit v roce Za toto období jsme do objektu základní školy, jídelny a mateřské školy investovali více než 15 mil. Kč, z toho bylo přes 6 mil. Kč získáno z dotací. O dořešení problémů v MŠ bylo rozhodnuto v roce 2011, kdy začala vznikat dokumentace pro zajištění zvýšení kapacity mateřské školy přístavbou pavilonu k budově ZŠ, ve které budou umístěna dvě oddělení MŠ, třetí oddělení bude řešeno ve stávajících prostorách MŠ. Dle rozpočtů projektantů je na toto řešení potřeba vyčlenit částku 16,6 mil. Kč vč. DPH. Požadované prostředky je zapotřebí nalézt v obecním rozpočtu. Vážnosti situace jsme si byli plně vědomi, rovněž tak i potřebnosti finančních prostředků pro tuto akci, proto jsme ihned po vydání stavebního povolení na přístavbu MŠ začali hledat vhodný dotační titul, kterým bychom požadavek na finanční krytí zmírnili. To se nám bohužel nepodařilo.

3 Na zasedání zastupitelstva obce bylo dne rozhodnuto o vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby a realizaci přístavby MŠ. V současné době se dokončují poslední kroky ke zveřejnění tohoto výběrového řízení. Doufám, že se nám podaří zvládnout výběrové řízení bez problémů, uzavřít smlouvu na realizaci a vybraný dodavatel bude moci zahájit stavební práce tak, aby slib, který jsme dali pracovníkům KHS JMK, byl dodržen, a nedošlo tak k nežádoucí situaci v MŠ. V letošním roce, když jsme společně s paní ředitelkou začali problémy vyhodnocovat znovu a hledali řešení společně s pracovnicemi Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje (KHS JMK), dozvěděli jsme se, že nebudou prodlužovat výjimky na počet dětí v MŠ. Po diskuzi jsme dostali příslib řešení situace pouze za podmínky, že opravdu začneme s výstavbou přístavby MŠ. Ryzí zprávy z hor aneb LVK 2014 Ve dnech jsme, stejně jako každý rok, vyrazili na zimní výcvikový kurs. Jela s námi opět ZŠ Lipůvka, ale tentokrát na nás v autobuse nečekali naši loňští známí, ale děti ze 4. třídy. Cestou autobusem jsme se schovávali za záclonky na oknech před slunečními paprsky, které nevěstily žádné příhodné lyžařské podmínky. Při průjezdu Teplicemi nad Bečvou, kde jsme na čerstvě posekaném greenu uviděli nadšené golfisty jen ve svetřících, jsme pomalu začali přemýšlet o plánu B. Ještě jsme spoléhali na serpentýny stoupající do vyšších poloh, kde stál náš hotel. Za každou 180 zatáčkou jsme marně vyhlíželi sníh. Když jsme vynášeli svá objemná zavazadla plná zimního oblečení do svých pokojů, náš plán A=lyžovat se začal rozplývat. Až první procházka k plánovanému svahu nás ujistila, že lyžovat se bude. Je pravda, že kvalita sněhu nebyla nejlepší, ale vzhledem k teplému počasí, které tu panuje již delší dobu, to byl skoro zázrak, že na sjezdovce sníh udrželi. Koncem týdne se sice sníh začal podobat barvou i konzistencí spíše beach volejbalovému hřišti, ale nakonec jsme stihli i závody ve slalomu. V úterý, kdy bylo odpočinkové odpoledne, jsme navštívili ruční výrobnu svíček UNIPAR v Rožnově pod Radhoštěm. Měli jsme velké štěstí, že nás provázel majitel firmy, bodrý Valach, který kromě ukázek různých svíček a povídání o jejich výrobě, dal dětem mnoho cenných rad do života pravým valašským způsobem i nářečím. Například rada: Když si chceš něco kúpit, tož se zeptaj na tři věci. Za prvá - potřebuju to? Za druhá mám na to? Za třetí líbí sa mi to? Jak jednou odpovíš NE, tož nic nekupuj, ogare. Pokud byste chtěli další ostré valašské rady, tož sa zeptajte děcek z devítky. Po návštěvě svíčkárny vzaly děti útokem různé obchůdky na náměstí,

4 aby doplnily zásoby nezdravými pochutinami a přeslazenými nápoji, které pravidelně tajně konzumovaly v posteli po večerce. Ráno je odhalily jen prázdné obaly povalující se po zemi kolem postele. Poslední den se vždy koná karneval na lyžích. Letos, vzhledem ke kvalitě sněhu, jsme se rozhodli udělat karneval jinak, ale o to zábavněji. Naši velcí žáci připravili pro malé čtvrťáky z Lipůvky různá stanoviště s úkoly a děti v maskách chodily kolem hotelu po stanovištích a skákaly v pytli, běhaly slalom, luštily rébusy, střílely na branku, zkrátka vše, co jim velcí připravili. Moc se jim to líbilo a všichni si to užili. Nakonec bylo všem líto, že už odjíždíme domů, a loučili se s příslibem účasti v příštím školním roce. To je důkazem toho, že když se sejde prima parta, jak tomu letos určitě bylo, zdařilost kurzu nezáleží na kvalitě a množství sněhu. Takže SKOL (lyžařský pozdrav pocházející ze švédštiny) příští školní rok! A na úplný závěr krátké hodnocení žáků 9. třídy, které nazvali Bylo, nebylo (Adéla Kozlová, Martin Křivák, Ondra Mareček, Pavel Masopust, Tereza Vraňanová, Bára Machová) Co se mi líbilo? Áda: večery, Martin: jídlo, Ondra: instruktoři, Pavel: pizza, Terka: instruktoři, Barča: sníh První dojem A: Bylo teplo, M: Všude bláto, O: Super, P: Mám hlad.., T: super, zase zpět tady..., B: super zážitky Odjížděl jsem s.. A: krásně prožitým týdnem. M: plným žaludkem. O: skvělými zážitky. P: se sestrou. T: krásnými vzpomínkami. B: se super zážitky. Potěšilo mě. A: sníh a návštěva Martina a Dejva (instruktoři snw z loňského roku). M: zásuvky hned u postele. O: dobré jídlo. P: sníh. T: instruktoři. B: ubytování a teplo. Okénko 3. třídy Želešičtí třeťáci vyrazili na Lipku školské zařízení pro environmentální vzdělávání, kde se dozvěděli spoustu informací o zvířátkách v zimě. Na vlastní kůži zažili, jak je těžké být zajícem a hledat si venku něco k snědku, viděli film, ve kterém byl hlavním hrdinou krtek, žížaly a podzemí, a odlévali stopy zvířat. se stezky odvahy, zahrají si společenské hry, čeká je promítání večerního filmu, spaní ve spacácích a ranní rozcvička. V naší škole jsme přivítali rodiče, pana starostu a každého, kdo se chtěl podívat, jak pracujeme s projektem EU. Třeťáci v první hodině na příběhu Jima Knoflíka předváděli, jak umí číst a pracovat s textem. V další hodině pokračovali skládáním rozstříhaného obrázku léčivé rostliny, vyhledáváním informací o této bylině, povídáním si o zdraví a prevenci proti nemocem. Do třídy vyrobili nový plakát. Třeťáky a jejich paní učitelku čeká NOC ODVAHY. Společně stráví jeden večer ve zcela opuštěném objektu školy, zúčastní

5 Vážení občané Želešic V tomto měsíci jsme prostřednictvím pana starosty a zastupitelů Vaší obce začali spolupráci ohledně snižování nákladů na energie. Zastupuji spol. TOP4YOU s.r.o., která v okolí Brna funguje třetím rokem a za tuto dobu máme navázanou spolupráci s dalšími obcemi, jako například Holasice, Vranovice, Pravlov, Přibice. Dále se specializujeme na Společenství vlastníků bytů, podnikatele a domácnosti. Jde nám jednoznačně o dlouhodobou spolupráci, kdy našim klientům poskytujeme následný servis ZDARMA!! Vypracujeme nezávaznou kalkulaci energií a dále klientům kontrolujeme stávající smlouvy! Celá záležitost ohledně energií je dnes bohužel postavena na nevědomosti koncového zákazníka, které pochopitelně využívají hlavně podomní prodejci s energiemi. Proto si Vás dovolujeme touto cestou oslovit a zájemcům poskytnout tento velmi kvalitní servis. Za společnost TOP4YOU s.r.o. Libor Nentvich, Malátova 2, Brno. V případě Vašeho zájmu volejte na mob nebo mail. Sportovní den 2. třídy ve Wikylandu V pátek se naše třída rozjela vstříc sportovnímu dobrodružství. Vydali jsme se blíže prozkoumat nové zábavní centrum Wikyland. Využili jsme akce, kdy vstupným pro školy byla pouze 3 víčka od PET lahví pro tělesně postižené děti, takže jsme spojili příjemné s užitečným. A příjemné to rozhodně bylo! Nejenže jsme měli možnost prozkoumat všechny atrakce, které centrum poskytuje, ale vzhledem k počtu návštěvníků jsme na většině atrakcí byli sami. Nejzajímavější a nejzábavnější bylo provazové bludiště s mnoha prolézačkami a překážkami. Je pravda, že se někdy stalo, že jsme opravdu zabloudili a nemohli hned najít cestu ven. Ale nakonec jsme narazili na malý tobogán, který nás vyplivnul do veeelkého bazénu plného barevných kuliček. Po pár tempech v kuličkách jsme se konečně dostali na silnici, přesněji na silnici pro tříkolky a šlapací autíčka, jejichž dráha byla kolem celého centra, takže opatrnosti nebylo nikdy dost. Najetí takového autíčka na paty je dost bolestivá záležitost. Naštěstí všichni dobře víme, jak se na silnici chovat a jak uskakovat před rozjetou tříkolkou, takže jsme vyvázli bez újmy na patách i jiných částech těla. Honéém, otevřeli horolezeckou stěnu, takže vzhůru nahoru! Samozřejmě nás pořádně uvázali do popruhů, zajistili a pak jsme teprve mohli lézt. Najít ten správný úchyt ve stěně někdy vyžadovalo úplné artistické výkony, ale nakonec jsme zdolali vrchol stěny. Z výšky je dobře vidět, že se právě rozjíždí rodeo, což je pohyblivý býk, na kterém se musíš udržet co nejdéle. Ale když spadneš, tak si nenatlučeš, jak by tomu bylo ve správné aréně, ale žuchneš do velikého nafouknutého polštáře, který je kolem celé arény s býkem, takže i spadnutí je veliká legrace.. Kdybychom měli popisovat všechny atrakce, byl by to moc dlouhý článek. Nejlepší je centrum navštívit a vše prožít na vlastní kůži. Tak prima den! Šárka Hudeová se svými druháky Pozvánka na pálení čarodějnic ě ď ďč č řě ěěř Pro malé návštěvníky je připravena sladká odměna Něco k opékání s sebou na malém ohni! Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Želešice Vás srdečně zve na tradiční pálení čarodějnic, které se uskuteční 30.dubna od 19:00 hod. na obecním poli (pod mlýnem ) v Želešicích. Hranice bude zapálená po setmění. Obec Želešice 24. dubna č. 16, Želešice, IČO Obec Želešice, jako zadavatel výzvy, přijme do trvalého pracovního poměru pracovníka na údržbu obce, zeleně a lesa. POŽadavky: - ukončené vzdělání v zemědělském oboru se zaměřením na rostlinnou výrobu, lesnictví nebo zahradnictví - řidičský průkaz sk. B a T - zkušenosti s obsluhou a provozem malé mechanizace pro údržbu komunikací, zeleně a lesa - bezúhonnost - dobrý zdravotní stav - praxe v oboru výhodou Plánovaný nástup do pracovního poměru od Odměňování podle katalogu prací. Zájemci mohou své žádosti společně se strukturovaným životopisem s přehledem praxe zasílat na adresu Obce nebo odevzdat nejpozději do na podatelně obce. Výhrada zadavatele: Zadavatel si vyhrazuje zrušit výzvu bez udání důvodů

6 Vinaři Zpravodaj Vinařství v Želešicích má kořeny již v raném středověku. První zmínky o vinicích nacházíme v darovacích resp. kupních listinách z 13.stol. Jako majitel se uvádí biskup Bruno z Olomouce, později klášter Svaté Anny v Brně. Tak, jak se měnily klimatické ale i demografické podmínky, měnila se i rozloha vinohradů. Mezi živelné pohromy jako byl mor r.1495 a r.1645, cholera v r. 1831,1832 a 1855 se řadí i rozšíření révokazu v polovině 19. stol, které znamenalo značný úbytek, dosud pěstované, pravokořenné révy. Po zrušení roboty a v důsledku válek, pěstovali zemědělci raději obilí, řepu, brambory, důležité pro živobytí, a krmení pro skot. Vinice byly v menšině. Jejich zbytky však můžeme dodnes najít na různých místech v katastru obce ať již ve formě teras, či v ojedinělých pozůstatcích zdivočelé révy. Po druhé světové válce došlo k zásadní změně obyvatelstva a současně k dočasnému utlumení vinařství v Želešicích. Novodobá historie vinařství se otevírá až v 80-tých letech minulého století, kdy došlo k založení vinařské sekce při svazu zahrádkářů. Zakládajícími členy vinařského odboru byli přátelé Mil. Peterka, Ing. Mirko Dostál, St. Levíček, Fr. Snídal, L. Bartoš, Mir. Klečka. Mezníkem v činnosti vinařů byla 1. Místní výstava vín v r Místní organizace ČZS získala do majetku objekt bývalé hospody a začala jej zvelebovat zejména s ohledem na pořádání od té doby již pravidelných výstav vín. Jak se měnily podmínky činnost vinařského kroužku postupně převládla nad činností zahrádkářů. V r jsme opustili celostátní organizaci ČZS a založili Vinařský spolek Želešice. V současnosti má vinařský spolek 34 členů. Asi polovina z nich aktivně hospodaří na několika ha vinic. Odrůdová skladba révy pěstované v Želešicích je poplatná okrajové oblasti. Z bílých odrůd převládá Müller Thurgau a Veltlínské zelené, z červených Frankovka a Zweigeltrebe. V Klubu vinařů probíhá pravidelná odborná činnost, týkající se jak pěstování a ošetřování révy, tak i výroby, uchování a hodnocení hotového vína. Díky osvětě a spolupráci se vinařství v obci dostalo na velmi vysokou úroveň. Škoda jen, že máme málo mladých nástupců. Vinařský spolek je otevřenou organizací, jeho členy mohou být a také zčásti jsou, přátelé vína, kteří víno rádi ochutnají, pobaví se o něm ale révu nepěstují. Rádi mezi sebou uvítáme mladé zájemce o vinaření, které se pro ně stane koníčkem a kteří se nebojí vinařského pořekadla: Kdo chce slopat, musí kopat. Ukázkou našeho snažení byla letos již 27. místní výstava vín která se konala 12 dubna v areálu Klubu vinařů a vínotéky U Kulaté. K dobré pohodě hrála cimbálová muzika Vonica z Krumvíře. Srdečně Vás zveme mezi vinaře. Přijďte a okoštujte. Předseda vinařského spolku Ing. Zd. Stříbrný Dovolujeme si Vás pozvat na vernisáž výstavy NedokoNčeNá dálnice VratislaV BrNo Vídeň Pondělí hodin Program bude zahájen přednáškou autora výstavy p. Jandy, poté bude následovat slavnostní otevření výstavy Výstava potrvá do Technické muzeum v Brně / Purkyňova 105 / Brno / Partneři Mediální partneři

7 Poradím Vám s každou střechou, fasádou a izolací Je to jednoduché, přijedu k Vám, zaměřím objekt, navrhnu optimální řešení, spočítám cenu a když se Vám to bude líbit, rád vše dodám. Nejkvalitnější česká pálená krytina se zárukou 33 let! Cena od 249 Kč/m 2 (vč.dph) Potřebujete přikrýt dřevo, zakrýt kurník nebo kůlnu? Nejjednodušší řešení je trapézový plech. cena běžná: 239 Kč/m 2 pro držitele věrnostních karet: 149 Kč/m 2 (vč. DPH) Věrnostní program COLEMÁNIE Registrujte se a získejte 3 výhody za Váš nákup: 1) Nákup za velkoobchodní ceny 2) Zboží zdarma za nasbírané body (COLy) 3) 150 výherců získá: první 3 zboží zdarma až za Kč, dále skútry, tablety, chytré telefony a další ceny. Váš poradce: Dušan Bilíček, mobil: OBCHODNÍ CENTRUM BRNO, Moravanská 224/98, Brno-Přízřenice, tel.: Zelená úsporám na klíč. Od vyřízení dotace až po realizaci. ředitel obchodního centra Ing. Jiří Dolníček, mobil prodáváme i na internetu - Výrobky těchto partnerů u nás nakoupíte výhodněji. Obec Želešice 24. dubna č. 16, Želešice, IČO Veronika Šmídová Ořechov, IČO: Tel.: Jarní BEaUTY restart! Ultrazvukové ošetření 330,- s masáží zdarma vyčistí až 80 % pórů bez podráždění pleti a zarudnutí. Diamantová Mikrodermabrazie s masáží zdarma redukuje pigmentové skvrny, strie, celulitidu, jizvy, zjemňuje vrásky, stahuje póry. Výsledek již po prvním ošetření. Prodloužení řas metodou řasa na řasu + dárek Úžasné dlouhé, husté řasy bez ŘASENKY na každé oko lepím řas. Mokrá pedikúra s promasírováním chodidel dojedu i k Vám domů za stejnou cenu Cukrárna a vinotéka U Kulaté a přátelé historie Želešic Vás zvou na výstavu ŽELEŠICE JAK JE NEZNÁME Obec Želešice nabízí pronájem prostor pro podnikání v areálu Beruška, garáže, kancelářské prostory a skladové prostory. Zájemce o pronájem musí být plátce DPH. Bližší informace u starosty obce. Od do v otevíracích hodinách uvidíte v sále U Kulaté sbírku historických fotografií, map a dokumentů Želešic a okolí CUKRÁRNA A VINOTÉKA U KULATÉ, 24. dubna 44, Želešice tel

8 Sportovní příměstský tábor při ZŠ a MŠ Želešice Kdy? Kde? ZŠ a MŠ Želešice Pro koho? děti ve věku 7-12 let Program: po pá 8-16, 30 hod. oběd, svačina a pitný režim zajištěn seznámení s různými sporty venku i v tělocvičně výtvarné činnosti Tábor se uskuteční při minimálním počtu 12 dětí. Přihlášky odevzdejte do (s úhradou zálohy 200,- na účet školy, zbylá částka splatná do ). Bližší informace a přihlášky k vyzvednutí u Mgr. Jany Cackové a ke stažení na stránkách školy. Cena: 1300,- Kč ŽELEŠICKÝ ZPRAVODAJ vydává Obec Želešice, 24. dubna 16, Želešice, IČ: , reg. č. MK ČR E Náklad 450 výtisků, určeno k bezplatné distribuci. Vychází 4x ročně, uzávěrka: 15. února, 15. května, 15. srpna, 15. listopadu. Příspěvky občanů nejsou redakčně upravovány, nepodepsané příspěvky nebudou zveřejněny. Grafická úprava: NOVPRESS s.r.o. Tisk: Tiskárna NOVPRESS s.r.o., nám. Republiky 15, Brno,