PŘÍPADOVÁ STUDIE VÝPOČET OBVYKLÉHO NÁJEMNÉHO ZA PŘEDCHOZÍ OBDOBÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍPADOVÁ STUDIE VÝPOČET OBVYKLÉHO NÁJEMNÉHO ZA PŘEDCHOZÍ OBDOBÍ"

Transkript

1 PŘÍPADOVÁ STUDIE VÝPOČET OBVYKLÉHO NÁJEMNÉHO ZA PŘEDCHOZÍ OBDOBÍ Leona Bradáčová 1, Jan Ulrich 2 Abstrakt Častým znaleckým úkolem znalců v oboru ekonomika oceňování nemovitostí je vyčíslení obvyklého ho. Vzhledem k tomu, že trvá určitou dobu, než je daný problém zadán k posouzení znalci, zpravidla se potýkáme ve své praxi s tím, že jsme nui vyhotovovat znalecké posudky daného typu s velkým časovým odstupem a to i více než 10 let. V následující případové studii jsou prezentovány metodické postupy vyčíslení obvyklého ho z pronájmu nebytových prostor lokalizovaných v pěší zóně v tru, a to za období ÚVODEM Oění pronájmu nebytových prostor je v souladu se zadáním znaleckého úkolu (ve kterém bylo uvedeno, že vyčíslení ho má být provedeno srovnáním s obdobnými nemovitostmi v obdobné lokalitě) provedeno ovým porovnáním (tzv. komparací). Porovnávací metoda oění vychází z porovnání předmětu oění se stejným nebo obdobným předmětem a ou sjednanou při sjednání nájemní smlouvy (ve smyslu 2 odst. 1, odst. 3 písm. c/ zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku). Srovnatelnou ou tedy rozumíme obecně u věci stanovenou ovým porovnáním s obdobnými, k datu oění uzavřenými pronájmy, na základě řady hledisek. Těmito hledisky jsou například lokace (umístění) nemovitosti, její atraktivita a účel pronájmu. Z hodnoí těchto kriterií vyplývá závěrečné hodnoí. V následující případové studii jsme nejprve použili klasický výpočet obvyklého ho dle metody přímého porovnání pronájmů z realitní inzerce. Následně jsme však původní přístup přímého porovnání podrobili korekci, při které jsme využili nejen údaje z realitní inzerce pro konkrétní roky, ale dále jsme zohlednili i vývoj tržních ve sledovaných lokalitách prostřednictvím pohybu stavebních pozemků uvedených v Cenových mapách v jednotlivých letech. METODIKA STANOVENÍ OBVYKLÉHO NÁJEMNÉHO NEBYTOVÝCH PROSTOR Pro oění pronájmu nebytových prostor je použito přímého porovnání pronájmů z realitní inzerce s ami pronájmů nebytových prostor se shodným nebo obdobným m. Jelikož se některé nabídky pronájmu nebytových prostor vyskytují v realitní inzerci v několika po sobě následujících vydáních, je u těchto nabídek uvažována vždy nejnižší nabízená a. Tento postup vychází z poznatku, že nenachází-li se nabízená a ve výši, kterou trh akceptuje (tedy a obvyklá, tržní), je nabídka pronájmu postupně snižována. 1 Bradáčová Leona, Ing., Ústav soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, Údolní 244/53, Brno, Tel , 2 Ulrich Jan, Ing., Ústav soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně (DSP), Údolní 244/53, Brno, Tel , 1

2 Poslední nabídka, která se objeví u inzerované nemovitosti, je považována za nabídku akceptovanou trhem. Tato a je pak považována za obvyklou u, za kterou byl prodej (resp. pronájem) s největší pravděpodobností realizován. Pro zodpovědné posouzení obvyklého nájmu, které by nezkreslovalo pravý stav věci, je nezbytné použít pro ové porovnání minimálně tří srovnatelných pronájmů nebytových prostor se shodným nebo obdobným účelem, přičemž časový horizont výskytu těchto případů by neměl být delší než jeden rok. V souladu s těmito principy je do databáze pronájmů nebytových prostor zahrnuta vždy poslední, tedy nejnižší inzerovaná nabídka pronájmu. Databáze obvyklého ho nebytových prostor je vytvořena pro každý jednotlivý rok (1992 až 2000) samostatně na základě vyhodnoí realitní inzerce za tyto kalendářní roky. Výjimku tvoří rok 1992, kde nebylo možné v realitní inzerci dohledat relevantní údaje. Proto jsou pro rok 1992 použity údaje z roku 1993, za podmínky uvedené v předchozím odstavci. Prakticky to znamená, že pro rok 1992 je uvažováno shodné jako v roce POSTUP VÝPOČTU Pro výpočet obvyklého ho nebytových prostor z informací získaných z realitní inzerce byl využit následující postup: 1. Byly zpracovány databáze o realizovaných resp. inzerovaných pronájmech podobných nebytových prostor, v rozlišení za jednotlivé roky (viz Tabulka č. 1). 2. Pomocí vah je ohodnoa poloha, účel a velikost pronajímané plochy z realitní inzerce ve vztahu k nebytovým prostorám v předmětném u (viz Tabulka č. 1). Poloha v případě, že z textu inzerátu není zcela přesně patrná poloha, nebo je naopak tato poloha méně výhodná v porovnání s oceňovanou nemovitostí, je maximální možná váha snížena o 2 body. Účel pokud se účel nebytových prostor odlišuje od účelu, pro který lze oceňovanou nemovitost nejvýhodněji pronajmout, je váha snížena o 1 bod. Velikost pronajímaných prostor ze znalostí věci a z uvedených údajů vyplývá, že menší plochy bývají pronajímány za vyšší jednotkové (v přepočtu na 1m 2 ). Tato skutečnost ovšem nezobrazuje pravý stav pronajímaných ploch, a proto je u pronájmů ploch menších než 25 m 2 snížena váha o 1 bod. 3. V případě, že se atraktivita inzerovaného pronájmu, jeho účel a velikost pronajímané plochy shoduje nebo se mu v těchto kriteriích značně přibližuje, je takovémuto vzorku přidělena maximální váha 5. Zdůvodnění jednotlivých vah jsou uvedeny v poznámce v příslušné tabulce (viz Tabulka č. 1). 2

3 Číslo Databáze porovnávaných nemovitostí vzor pro rok 2000 Text inzerátu Datum uveřejnění Jednotková a Zdroj Váha Poznámka Kč/m 2 /rok - n - 1. Pronájem NP - OL., ul. 8. května, obchodní prostory, rozloha cca 211 m 2, v přízemí prodejní prostory o velikosti cca 150 m 2, v I. Patře cca 60 m 2 kancelářské prostory, výloha Profit 5 Poloha v tru města i účel odpovídá porovnávaným prostorám. 2. Pronájem obch. prostor v nově zbudovaném OD EXCEL v Pavelčákové ul. v tru OL. Volné prostory: - v přízemí prodejna 16 m 2 - měsíční nájem ,- Kč + sp. El. energie, otop Profit 4 Poloha v tru města i účel odpovídá porovnávaným prostorám. Jedná se o menší plochu pronajímaných prostor. 3. OD EXCEL v Pavelčákové ul. v tru OL. v 1. patře prodejna 18 m 2 - měsíční nájem ,- Kč + sp. el. energie, otop Profit 2 Poloha v tru odpovídá umístění, ovšem umístění ve 1. patře neodpovídá zcela porovnávaným prostorám. Jedná se o menší plochu pronajímaných prostor. 4. Pronajmu obchod. nebytové prostory s výlohou o velikosti 55 m 2 v tru města OL. na velmi frekventované hlavní třídě ( v besprostřed. blízkosti SŠ, VŠ, AD). Podmínkou uhrazení ho na 1 rok předem. Cena /rok Profit 3 Není udána přesná poloha porovnávaných prostor Pronájem kanc. a obchodní prostory - 30 m 2, Ostružnická 6500 Kč /měsíc. RK Premiér pronajme prodejnu s výlohou v tru OL., cel. Pl. 138 m2, prod. P.l. 124 m 2, ost. zařízení 4 000Kč/m2/rok RK Dachi pronajme obchodní a kanc. prostory. Horní náměstí 100 m Kč/ měs. Obchodní prostory - pronájem, 50 m 2 - Panská Kč/měsíc. 40) RK RAK - pronajme na Dolním nám. Obchodní plochu 104 m2 a kanceláře v 1. P m Kč/ m 2 /ročně, Patriot real. - nabízí k pronájmu 40 m 2 kanc. Prostor, Ostružnická ul., 1 patro ( 2000 Kč/ m 2 /rok) 80 m 2 obchodních prostor přízemí ( Kč/měs + odstupné) Profit Profit Profit Profit Profit Profit 5 Poloha v tru města i účel odpovídá porovnávaným prostorám. Jedná se o menší plochu pronajímaných prostor. Není udána přesná poloha porovnávaných prostor. Poloha v tru města i účel odpovídá porovnávaným prostorám. Poloha v tru města i účel odpovídá porovnávaným prostorám. Poloha v tru odpovídá umístění, ovšem umístění ve 1. patře neodpovídá zcela porovnávaným prostorám. Poloha v tru města i účel odpovídá porovnávaným prostorám. 11. RK REX Nabízí obchod 98 m2 ne Tř. Svobody po rekonstrukci za 4 590Kč/m Profit 5 Poloha v tru města i účel odpovídá porovnávaným prostorám. 12. RK Adámek pronajme nebytové prostory - obchod - Sokolská ul., Olomouc 71 m Kč/ m 2 /rok Profit 3 Poloha v tru města neodpovídá zcela umístění porovnávaných prostor. Účel je shodný. 13 Pronájem nebytových prostor - Olomouc ul. Ztraá, mezipodlaží - pronájem 66,71 m 2, zádveří sklad 15,90 m 2, kuchyňka, soc. zařízení, telefon, vybaveno nábytkem - jako záložna, pojišťovna, a Kč/ m 2 /rok Profit 5 Poloha v tru města i účel odpovídá porovnávaným prostorám. 14. RK Patriot pronajme obchodní prostory na ul. 28.října -16 m 2. Cena Kč/měsíc Profit 4 Poloha v tru města i účel odpovídá porovnávaným prostorám. Jedná se o menší plochu pronajímaných prostor. Tabulka č. 1 Databáze porovnávaných nemovitostí vzor pro rok

4 4. Jednotková a za pronájem nebytového prostoru z realitní inzerce je násobena vahou, která byla danému vzorku přiřazena. Celková suma takto získaných násobků je poté dělena součtem vah (viz Tabulka č. 2). 5. Výsledkem tohoto postupu je obvyklá a pronájmu nebytových prostor za předmětné období (viz Tabulka č. 2). Stanovení obvyklého ho váženým průměrem z hodnot realitní inzerce vzor pro rok 2000 Položka Popis Jednotka Hodnota Součet vah n - 56 Suma násobků JC a příslušné váhy n JC x n Vážený průměr JC i x n i i = 1 8 Kč/m 2 /rok n i = 1 8 Tabulka č. 2 Stanovení obvyklého ho váženým průměrem z hodnot realitní inzerce vzor pro rok i= 1 8 i i i = 1 i 6. Je provedeno statistické vyhodnoí údajů u realitní inzerce. Prakticky to znamená, že z uvedené množiny je stanovena minimální hodnota, maximální hodnota, aritmetický průměr, směrodatná odchylka a dále aritmetický průměr ± směrodatná odchylka (viz Tabulka č. 3). Statistické vyhodnoí údajů z realitní inzerce - vzor rok 2000 Položka Jednotka Hodnota Směrodatná odchylka Kč/m 2 /rok Minimální hodnota Kč/m 2 /rok Průměrná hodnota - směrodatná odchylka Kč/m 2 /rok Průměrná hodnota Kč/m 2 /rok Průměrná hodnota + směrodatná odchylka Kč/m 2 /rok Maximální hodnota Kč/m 2 /rok Tabulka č. 3 Statistické vyhodnoí údajů z realitní inzerce. 7. Údaje zjištěné z vlastní databáze jsou konfrontovány s údaji, které soudu sdělily realitní kanceláře (viz Tabulka č. 4). 4

5 Nebytové prostory ke komerčnímu - obchod Roční nebytových prostor dle jednotlivých realitních kanceláří Kč/m2/rok Rok /2000 Alfa Reality. Matěj a Weiner s.r.o., Riegrova 28, Olomouc Realitní a stavební kancelář ASTRA, Pavelčákova 14, Olomouc - Hanácká realitní kancelář, s.r.o., Riegrova 373/6, Olomouc RK Better Life, Masarykova 11, Olomouc až RK Domino, Bořivojova 4, Olomouc - Realitní server: Domybytypozemky.cz - Marek Hladný, Kateřinská 9, Olomouc - DUO-REAL realitní kancelář, Přerovská 35, Olomouc - Marvej - realitní kancelář, Masarykova 34, Olomouc - Moravskoslezská realitní kancelář, s.r.o., Legionářská 7, Olomouc - ORIS REAL s.r.o., Pavelčákova 20, Olomouc - O.R.K.A. -Olomoucká ralitní kancelář s.r.o., Denisova 27, Olomouc Realitní kancelář ADÁMEK, Riegrova 13, Olomouc Statutární město Olomouc, majetkoprávní odbor Tabulka č. 4 Výše ho dle sdělení jednotlivých realitních kanceláří (ze spisové dokumentace). 8. Poté je proveden odborný odhad ročního ho nebytových prostor za 1m 2 /rok, pro přehlednost uvedeno minimální a maximální dle sdělení realitních kanceláří a dle údajů z realitní inzerce (viz Tabulka č. 5). 9. Následně je jednotkové vynásobeno výměrou pronajímané podlahové plochy, přičemž vyčíslení ho je provedeno v souhrnu za jednotlivé měsíce a roky (viz Tabulka č. 5). 5

6 Stanovení obvyklého ho za rok rekapitulace zjištěných hodnot Vážený průměr Kč/m 2 /rok 5 032,00 Směrodatná odchylka Kč/m 2 /rok 3 154,00 Minimální hodnota Kč/m 2 /rok 2 000,00 Průměrná hodnota - směrodatná odchylka Kč/m 2 /rok 1 943,00 Průměrná hodnota Kč/m 2 /rok 5 097,00 Průměrná hodnota + směrodatná odchylka Kč/m 2 /rok 8 251,00 Maximální hodnota Kč/m 2 /rok ,00 Údaje vyplývající z informací poskytnutých realitními kancelářemi Období Souhrn údajů realitních kanceláří Nájemné rok 2000 Rozbor údajů realitních kanceláří (viz Tabulka č. 4) Kč/m 2 /rok až Odborný odhad znalce Nájemné nebytových prostor - roční Kč/m 2 /rok 5 040,00 Nájemné nebytových prostor - měsíční Kč/m 2 /měs 420,00 Vyčíslení ho z nebytových prostor Období Hodnoty pro výpočet ho Nájemné - Pronajímatelná plocha (PP) Jednotkové (JN) (PP x JN) m 2 Kč/m 2 /měs. Kč/m 2 /měs. leden ,00 420, ,00 Kč únor ,00 420, ,00 Kč březen ,00 420, ,00 Kč duben ,00 420, ,00 Kč květen ,00 420, ,00 Kč červen ,00 420, ,00 Kč červenec ,00 420, ,00 Kč srpen ,00 420, ,00 Kč září ,00 420, ,00 Kč říjen ,00 420, ,00 Kč listopad ,00 420, ,00 Kč prosinec ,00 420, ,00 Kč Celkové od do ,00 Kč Tabulka č. 5 Stanovení obvyklého ho za rok rekapitulace zjištěných hodnot. 6

7 REKAPITULACE A ROZBOR ZJIŠTĚNÝCH HODNOT V následující Tabulce č. 6 je uvedena rekapitulace, v jakém rozmezí se pohybovalo inzerované srovnávacích ů, dále je uveden odborný odhad ho z případové studie a tato data jsou doplněna o rozmezí ho, které udávaly jednotlivé realitní kanceláře, které oslovil soud. Rok Přehled ho nebytových prostor v letech Dle inzerce Přímé porovnání Dle realitních kanceláří Min. Max. odborný odhad Min. Max. Kč/m 2 /rok Kč/m 2 /rok Kč/m 2 /rok , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Tabulka č. 6 Nájemné dle inzerce, realitních kanceláří a dle výpočtů v případové studii. Vzhledem k tomu, že případová studie, ve které jsme stanovovali za období před více jak 10 lety je zřejmé, že s ohledem na časovou prodlevu jsme mohli použít jen takové podklady, které byly založeny ve spisové dokumentaci a dále takové, které jsme dohledali v archivu knihovny. V následující Tabulce č. 7 je provedena sumarizace srovnávacích ů použitých v případové studii. Ke každému roku je vypsán celkový počet srovnávacích ů zahrnutých do výpočtu, dále je sumarizováno, kolik z těchto ů se nachází v lokalitě totožné s předmětnou nemovitostí (v tomto počtu nejsou zohledněny nemovitosti umístěné v tru města, u kterých není zřejmá přesná lokalizace). Dále je uveden počet srovnávacích ů, které mají naprosto shodný účel jako předmětná nemovitost a konečně je uvedeno, u kolika ů je ve výpočtů váženého průměru uvažována váha 5. 7

8 Přehled lokalizace srovnávacích ů použitých v případové studii Rok Počet srovnávacích ů Stejná lokalita Stejný účel Váha Tabulka č. 7 Přehled lokalizace srovnávacích ů použitých v případové studii. Z výše uvedených přehledů je zřejmé, že jsme ve výpočtech přihlédli v maximální možné míře k umístění a účelu jednotlivých srovnávacích ů. Dále je zřejmé, že konečný odborný odhad ho se nachází v rozmezí ho, které udaly realitní kanceláře, jak je zřejmé z listin založených ve spisové dokumentaci. V Tabulce č. 4 jsme uvedli přehled údajů o m nebytových prostor, které poskytly jednotlivé realitní kanceláře. Z uvedeného přehledu je zřejmé, že samotný názor realitních kanceláři na u pronájmů je ve značně neurčitém, odhadnutém rozptylu 1 000,- Kč/m 2 /rok ,- Kč/m 2 /rok, bez podrobnějšího zdůvodnění. Odhad obvyklého ho předmětných prostor, který jsme provedli v případové studii, se nachází uvnitř tohoto rozptylu. V následující Tabulce č. 8 uvádíme podrobnější rozbor těchto údajů. Níže uvedené realitní kanceláře uvedly rozmezí ho pro celé období , popřípadě pro převažující část tohoto časového období. RK Domino uvedla vztahující se pouze k roku 2000, proto není v tomto přehledu ho v letech zohledněno. Přehled ho nebytových prostor dle údajů poskytnutých realitními kancelářemi Minimum Maximum Průměr Alfa Reality. Matěj a Weiner s.r.o., Riegrova 28, Olomouc 3 000,00 Kč 5 000,00 Kč 4 000,00 Kč Hanácká realitní kancelář, s.r.o., Riegrova 373/6, Olomouc 5 000,00 Kč ,00 Kč 7 500,00 Kč RK Better Life, Masarykova 11, Olomouc 1 000,00 Kč 5 000,00 Kč 3 000,00 Kč Realitní kancelář ADÁMEK, Riegrova 13, Olomouc 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč Magistrát města Olomouc 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč Průměrné 3 800,00 Kč Tabulka č. 8 Přehled ho nebytových prostor dle údajů poskytnutých realitními kancelářemi. 8

9 KOREKCE METODIKY S VYUŽITÍM NAEGELIHO Pro úplnost jsme však v Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně pro tento případ vypracovali ještě originální metodiku odborného odhadu ho zohledňující odlišnou polohu, a to s m ových map stavebních pozemků města. Metodika vychází z následujících principů: Zjištění y zastavěných pozemků pro vytváření ových map zastavěných stavebních pozemků se provádí tzv. metodou zbytku. Metoda spočívá v tom, že od celkové y nemovitosti (stavba s příslušenstvím a pozemkem) dle kupní y se odečte a staveb, výsledkem (zbytkem) je a pozemku. Vliv polohy je tedy zohledněn v ě pozemku, náklady na postavení stavby jsou v každé lokalitě prakticky stejné. Pro zjištění podílu y pozemku na celkové ě se vychází z Naegeliho principu. Švýcarským architektem W. Naegelim byla publikována metoda třídy polohy pro určení y pozemku odvozením od nákladové y stavby; zkoumáním velkého počtu obchodních případů byla zjištěna významná závislost podílu pozemků z celkové y na poloze a intenzitě pozemku, od 5 % v nejhorších polohách až k % podílu pozemku v polohách nejlepších. Postup výpočtu respektující výše uvedené principy je následující: 1. Pro jednotlivé srovnávací y byla zjištěna v daném roce jednotková a pozemku (Kč/m 2 ) z ové mapy stavebních pozemků města, příslušné pro dané období, a to jak v lokalitě posuzovaného u, tak v místě, kde se nachází srovnávací se známým nájemným. 2. Byl vypočten koeficient úpravy na poměr z ové mapy (jednotková a pozemku v lokalitě srovnávacího u děleno jednotkovou ou pozemku posuzovaného u). 3. Bylo provedeno zařazení předmětné nemovitosti podle Naegeliho metody třídy polohy. Dle výpočtu tvoří pozemek 15 % y ze souboru stavba + pozemek, tedy a pozemku se podílí 15 % na výsledné ě nemovitosti. 4. Pro každý srovnávací byl stanoven přepočítací koeficient KC následující metodikou: jelikož se a pozemku podílí na výsledné ě souboru stavba + pozemek 15 %, bylo 15 % ho srovnávací nemovitosti vynásobeno koeficientem poměru z ové mapy, zbývajících 85 % ho bylo zohledněno váhou Výsledné je rovno aritmetickému průměru požadovaných nájemných po úpravě koeficientem KC. Podrobné výpočty touto metodikou pro jednotlivé roky jsou uvedeny v následujících nečíslovaných tabulkách. 9

10 Zjištění ho pomocí poměru pozemků z Cenové mapy města Olomouc - rok 1992 (m 2 ) ové mapě 93 obchod Komenského ulice 120 ano , Sokolská ulice 150 ano , trum 160 ano , Hrnčířská ulice 100 ano , Celkem průměr Minimum Maximum Zjištění ho pomocí poměru pozemků z Cenové mapy města Olomouc - rok 1993 ové mapě 93 obchod Komenského ulice 120 ano , Sokolská ulice 150 ano , trum 160 ano , Hrnčířská ulice 100 ano , Celkem průměr Minimum Maximum

11 Zjištění ho pomocí poměru pozemků z Cenové mapy města Olomouc - rok 1994 ové mapě 93 obchod poblíž tra 110 není zřejmý , trum ano , Dolní náměstí ano , Ostružnická ul. ano , Denisova ul. 32 ano , Dolní náměstí ano , Pekařská ul. ano , října ano , Celkem průměr Minimum Maximum Zjištění ho pomocí poměru pozemků z Cenové mapy města Olomouc - rok 1995 ové mapě 93 obchod října 60 ano , Kateřinská ul. 150 ano , Horní náměstí 36,59 ano , trum 84 ne , Celkem průměr Minimum Maximum

12 Zjištění ho pomocí poměru pozemků z Cenové mapy města Olomouc - rok 1996 Cenové mapě 93 obchod Jeremenkova ul. 470 ano , Jeremenkova ul. 470 ano , Třída Spojenců 60 není zřejmý , trum 5. Mahlerova ul. 300 mírně se liší 100 ano , , Celkem průměr Minimum Maximum Zjištění ho pomocí poměru pozemků z Cenové mapy města Olomouc - rok trum 2. trum 3. u Hlavního nádraží Cenové mapě 93 obchod ano , ano , ano , trum ano , Třída 1. máje 96 ano , Havelkova ulice 130 ano , trum 8. trum 97 ano , není udáno , Třída 1. máje 30 ano , trum 70 ano , Celkem průměr Minimum Maximum

13 Zjištění ho pomocí poměru pozemků z Cenové mapy města Olomouc rok 1998 Cena v Cenové mapě 93 obchod Hanáckého pluku 662,5 není zřejmý , Třída 1. máje 189 ano , trum 12 ne , Riegerova ul. 90 mírně liší , října 170 ano , Ostružnická 70 ano , Horní náměstí 152 ano , Dolní náměstí 270 ano , Celkem průměr Minimum Maximum Zjištění ho pomocí poměru pozemků z Cenové mapy města Olomouc - rok 1999 Cenové mapě 93 obchod Dolní náměstí 120 ano , trum 50 není zřejmý , Sokolská ul. 72 není zřejmý , Dobrovského ul. 30 ne , Panská ul. 70 ano , Dolní náměstí 55 není zřejmý , Celkem průměr Minimum Maximum

14 Zjištění ho pomocí poměru pozemků z Cenové mapy města Olomouc - rok 2000 Cenové mapě 93 obchod května 211 ano , Pavelčákova ul. 16 ano , Pavelčákova ul. 18 ano , trum 55 ano , Ostružnická 30 ne zcela , trum 124 ano , Horní náměstí 100 ne zcela , Panská ul. 50 ano , Dolní náměstí 104 ne zcela , Ostružnická 40 ano , Třída Svobody 98 ano , Sokolská ul. 71 ano , Ztraá ul. 82,61 ano , října 16 ano , Celkem průměr Minimum Maximum ZÁVĚR V následující Tabulce č. 9 je provedena sumarizace ho pro jednotlivé sledované roky Je zde uvedeno jednotkové roční, jednotkové měsíční, a to jak pro výpočet metodou přímého porovnání, tak pro vypočítané za pomocí koeficientu úpravy na základě poměru z ové mapy. Tyto položky jsou vzájemně porovnány protuálním podílem, přičemž přímé porovnání = 100 %. 14

15 Vyhodnoí ho dle metody přímého porovnání a s m ové mapy Rok Přímé porovnání Nájemné z ové mapy (zaokrouhleno) Kč/m2/rok Kč/m2/měs Kč/m2/rok Kč/m2/měs Rozdíl měsíčních nájemných (přímé porovnání = 100 %) ,00 180, ,00 190,00 5,56% ,00 180, ,00 190,00 5,56% ,00 240, ,00 300,00 25,00% ,00 175, ,00 180,00 2,86% ,00 180, ,00 220,00 22,22% ,00 195, ,00 280,00 43,59% ,00 370, ,00 390,00 5,41% ,00 400, ,00 400,00 0,00% ,00 420, ,00 420,00 0,00% Průměr 3 120,00 260, ,89 285,56 Tabulka č. 9 Vyhodnoí ho dle metody přímého porovnání a s m ové mapy. LITERATURA [1] BRADÁČ, A., KREJČÍŘ, P. a kol.: Soudní inženýrství. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 1997, ISBN [2] BRADÁČ, A., KREJČÍŘ, P.: Znalecký standard č. VI - Obecné zásady oceňování majetku. VUT v Brně - ÚSI, [3] BRADÁČ, A., HALLEROVÁ, A., KREJČÍŘ, P.: Úřední oceňování majetku. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2005, ISBN [4] Znalecký posudek ÚSI VUT v Brně, zpracovatelé Ing. Leona Bradáčová, Ing. Jan Ulrich, Brno,