ARCADIS EC Harris: České budovy zvyšují standard

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ARCADIS EC Harris: České budovy zvyšují standard"

Transkript

1 FICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE 66 investment country city office shopping centres tenants finance residential ARCADIS EC Harris: České budovy zvyšují standard Nejvyšší stupně zelených certifikátů už nejsou nedostižnou metou Florentinum společnosti Penta získalo ve spolupráci s ARCADIS divizí EC Harris nejvyšší stupeň certifikace LEED Platinum Standard českých komerčních budov roste. Zatímco před pár lety byla zelená certifikace novinkou, dnes se o ni uchází většina moderních staveb, a výjimkou nejsou nejvyšší hodnocení. K nejrozšířenějším patří americký LEED a britský BREEAM. V současné době je v Česku certifikováno bezmála 50 budov, z toho 36 v sytému BREEAM a 13 v systému LEED. Téměř 80 jich na některou z těchto certifikací čeká. K LEEDu je v tuto chvíli registrováno celkem 34 českých budov a k BREEAMu kolem 40. Nejvyšší mety (Platinum nebo Outstanding) jich zatím dosáhlo pět: Main Point Karlín, City Green Court, Qubix, Spielberk Tower a letos nově i Florentinum společnosti Penta. Jaké jsou aktuální novinky a jak si stojí projekty v Česku? Ptáme se Lenky Matějíčkové, Leader of Green Certifications for Europe společnosti ARCADIS, divize EC Harris. LEED nebytových budov celosvětově certifi kováno (+ 27 tisíc registrováno) BREEAM nebytových budov celosvětově certifi kováno (zaregistrováno neuvádí) Můžete stručně připomenout koncept systémů LEED a BREEAM? Americký LEED a britský BREEAM jsou certifikační systémy, které odrážejí udržitelný rozvoj a udržitelnou výstavbu budov. I když existují i další, jako např. DGNB, EU Green Building atd., jsou u nás tyto dva nejrozšířenější. Cílem je komplexní hodnocení budov z pohledu umístění, způsobu výstavby, materiálů, budoucího provozu nebo uživatelského komfortu. Přestože panuje domněnka, že jsou zaměřeny výhradně na oblast energií, je to jen jedno z kritérií. V systému LEED tvoří energie cca 25 % celkového hodnocení, v systému BREEAM cca 14 %. Významně vypovídají rovněž o kvalitě uživatelského prostředí budov. Včetně výhledu, podílu zeleně, možnosti odpočinku, dostatečného množství světla, čerstvého vzduchu, tepelné pohodě atd. Pokud se uživatel dobře cítí, znamená to nižší riziko nemocnosti, stoupající výkon a pokles fluktuace. Což ve finančním vyjádření přináší úsporu mnohdy ještě významnější. V systému LEED, který není napojen na evropské normy, jsou všechny aspekty sledovány daleko důkladněji, zatímco BREEAM více důvěřuje již zavedeným postupům. LEED tak poskytuje komplexnější kontrolu, na druhou stranu je také dražší. Jak je to s energetickým modelem budovy? Oba systémy již ve vyšších stupních s energetickým modelem pracují. Což má svůj nesporný přínos. Díky němu lze optimalizovat veškeré technologie i konstrukce (včetně chlazení, obálky domu, zasklení, stínění atd.) a investor získá řadu odpovědí, jak budovu projektovat i následně provozovat. Někteří vyžadují energetický model i v případě, že budovu ve fi nále necertifi kují. ARCADIS, divize EC Harris tyto modely vytváří a porovnává i s hodnotami z reálného provozu, tzn. máme konkrétní zpětnou vazbu. V zahraničí jsou již naprostou samozřejmostí. V obou systémech BREEAM i LEED se připravují nové modifikace. Kdy začnou platit?

2 investment country city office shopping centres tenants finance residential ARCADIS EC Harris: The standard of Czech buildings is on the rise The highest levels of green certificates are no longer an unattainable goal Spielberk Tower B, Brno BREEAM Outstanding (in cooperation with ARCADIS division EC Harris) The standard of Czech commercial buildings is growing. While green certification was a novelty a few years ago, today the majority of modern buildings are applying for certification, with the highest ratings not longer an exception. The most wide-spread include the American LEED and the British BREEAM. There are nearly 50 buildings currently certified in the Czech Republic, of which 36 have been certified according to the BREEAM system and 13 according to the LEED system. Nearly 80 are waiting for one of these certifications. A total of 34 Czech buildings are currently registered to LEED and around 40 to BREEAM. The highest level (Platinum or Outstanding) has been reached by five of them so far: Main Point Karlín, City Green Court, Qubix, Spielberk Tower and, this year also Florentinum by Penta. What is the latest news and how are projects in the Czech Republic faring? We are asking Lenka Matějíčková, Leader of Green Certification for Europe at ARCADIS division EC Harris. LEED - 20,000 (not residential) buildings certified worldwide (+ 37,000 registered) BREEAM - 6,000 (not residential) buildings certified worldwide (registered - NA) Can you briefly outline the concept of the LEED and BREEAM systems? The American LEED and the British BREEAM are certification systems reflecting sustainable development and sustainable building construction. Even though other systems exist, such as DGNB, EU Green Building, etc., these two are the most widely used in the Czech Republic. The goal is to conduct a comprehensive assessment of buildings in terms of location, method of construction, materials, future operation or user comfort. Although there is a prevailing assumption that they are focused solely on the energy, it is just one of the criteria. Energy constitutes approximately 25 % of the total assessment in the LEED system and about 14 % in the BREEAM system. They also significantly attest to the quality of the user experience provided by buildings. This includes views, the proportion of greenery, rest and relaxation options available, sufficient light, fresh air, thermal comfort, etc. If the building s user feels good, this will be reflected in a lower risk of illness, increasing performance and a decrease in turnover. This often results in even greater savings in financial terms. The LEED system, which is not Florentinum, Prague LEED Platinum linked to European standards, monitors all aspects far more thoroughly, while BREEAM tends to trust already established procedures. As such, LEED provides a more comprehensive view, but it is also more expensive. What is the situation as far as the energy model of the building is concerned? The higher levels of both systems incorporate an energy model. This has its undeniable benefits. It allows for the optimisation of all technologies as well as construction (including cooling, the building envelope, glazing, shading, etc.) and the investor will receive a whole series of answers as to how to design and subsequently how to operate the building. Some require an energy model even if they do not end up certifying the building. ARCADIS, division EC Harris creates these models and also compares them to values sourced from actual operations, i.e. we have specific feedback. They are already commonplace abroad. New modifications are being prepared in the BREEAM as well as the LEED system. When will they come into effect? BREEAM launched a new version in June LEED introduced a new version too, but from June 2015 it will no longer be possible to register proj- FICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE 67

3 FICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE 68 investment country city office shopping centres tenants finance residential IQ Park Ostrava BREEAM Excellent (ve spolupráci s ARCADIS divize EC Harris) Developer: CTP BREEAM vyšel s novou verzí v červnu LEED ji již také představil a od nebude již možno nadále projekty registrovat ve v V ročním přechodovém období mohou investoři ještě volit. Každá nová verze je přísnější, protože jejím cílem je posunovat vývoj budov vpřed. Snahou investorů je spíše stihnout ještě starší mírnější verzi Jedna z nejvyšších hodnocení získalo i několik budov v Čechách Nejvyšší stupeň LEED Platinum obdržela letos budova Florentinum v Praze 1 společnosti Penta (6/2014), právě ve spolupráci s ARCADIS, divize EC Harris. Do první platinové čtyřky se řadí také budovy Main Point Karlin (Praha 8), City Green Court (Praha 4) a Qubix (Praha 4). Nejvyšší hodnocení BREEAM Outstanding obdržela zatím jediná budova v ČR brněnská Spielberk Tower B (5/2013), kterou následuje pražský Blox s BREEAM Outstanding Design stage (4/2014). Řada kancelářských objektů v česku usiluje (nebo již získala) certifi káty ve střední třídě LEED Silver nebo BREEAM Very Good, výjimkou ale již nejsou ani vyšší stupně např. IQ Park Ostrava Excellent (2/2014), CTOffice Box Brno Excellent (6/2014), které jsme certifi kovali, nebo CTZone budova ABB, kde jsme předali plaketu letos v srpnu. Certifi kát LEED Gold již získala také budova Jindřišská 16, což je rekonstrukce a dostavba v historickém centru. Na tu jsme velmi pyšní. A každým dnem očekáváme stejné ocenění i pro budovu Na Příkopě 14. Do půl roku budeme moci oznámit přinejmenším 5 dalších certifi kovaných projektů (např. Quadrio, BB Centrum Delta atd.). Získali jsme úspěšně i několik precertifi kací Gold např. pro objekty Jungmannova 15 a Aviatica. Standard českých budov tak skutečně roste. V jakém segmentu se nejvíce certifikuje? Nejvíce se stále certifi kují kancelářské budovy, což je největší trh nejen v ČR, ale v celém světě. Pokud se podíváme na celkový počet certifi - kovaných budov, kanceláře hrají s pětinásobným počtem prim. Následují obchodní a průmyslová centra. V systému BREEAM je celosvětově největší podíl certifi kací u stávajících budov. V ČR zatím převažují novostavby, ale i tady začíná BREEAM In Use (pro dokončené budovy) získávat na významu. Na kolika projektech pracuje ARCADIS, divize EC Harris v současné době? ARCADIS pracuje v tuto chvíli na 95 zelených projektech napříč osmi evropskými zeměmi. Český tým je zodpovědný za zelené projekty v celé Evropě. Tzn. klient může služby společnosti využít pro své celoevropské portfolio, což je značnou výhodou oproti konkurenci. Proces je řízen z ČR a v každé konkrétní zemi je fundovaný zástupce, který zajišťuje každodenní kontakt s investorem, architektem i přímo na stavbě. Tzn. využíváme ideální spojení znalosti a osobní přítomnosti. Letos získal nejvyšší stupeň LEED Platinum projekt Florentinum. Kde nejvíce zabodoval? Nejvíce bodoval v oblasti energií a nakládání s vodou. Co se týká energie, získal 23 bodů z celkových 82. V budově je instalováno např. velice úsporné LED osvětlení řízené inteligentním systémem a pomocí energetického modelu bylo optimalizováno také vytápění a chlazení co do zdrojů i koncových prvků, aby systém pracoval co nejefektivněji. Chlazení a výměna vzduchu je zajištěna pomocí indukčních jednotek, což přispívá vedle efektivity i k uživatelskému komfortu. Efektivitu pak zvyšují velice výkonná čerpadla. Tzn. Penta prokázala, že to s úsporami myslí vážně. Díky využitým technologiím je zajištěno i nadstandardní prostředí co do kvality a objemu čerstvého vzduchu, vlhkosti atd. Všechny kancelářské prostory jsou vybaveny čidly CO 2 a přítomnosti osob, stejně jako zasedací místnosti což opět minimalizuje spotřebu a podpoří komfort. Přínos znamenají i úspory vody. V objektu jsou instalovány také úsporné Florentinum, Praha 1 Developer: Penta

4 investment country city office shopping centres tenants finance residential ects under the 2009 version. Investors will still have the choice during the one-year transition period. Every new version is stricter, as it aims to push building development forward. Investors aim tends to be to register their projects under an older, more benevolent version... Several buildings in the Czech Republic received one of the highest ratings... This year, Florentinum, Penta s building constructed in Prague 1, received the highest level, LEED Platinum (6/2014), in collaboration with ARCADIS, division EC Harris. Main Point Karlin (Prague 8), City Green Court (Prague 4) and Qubix (Prague 4) make up the remainder of the first platinumrated foursome. Only one building in the Czech Republic has received the highest rating, BREEAM Outstanding, thus far Brno s Spielberk Tower B (5/2013), followed by Prague s Blox, which received a BREEAM Outstanding rating Design stage (4/2014). A series of office buildings in the Czech Republic are seeking (or have already receives) certificates in the medium LEED class (Silver) or BREEAM Very Good, but buildings awarded a higher level certificate are no longer the exception e.g. IQ Park Ostrava Excellent (2/2014), CTOffice Box Brno Excellent (6 / 2014), which we certified, or ABB s CTZone building, in respect of which we awarded the plaque in August of this year. The LEED Gold certificate has also been received by the Jindřišská 16 building, which is a refurbishment and extension project in the historic centre. We are very proud of this. And we are expecting to receive this same award for the Na Příkopě 14 building any day now. We will be able to announce at least another five certified projects (e.g. Quadrio, BB Centrum Delta, etc.) within half a year. We have also earned several Gold precertifications e.g. for the Jungmannova 15 and Aviatica buildings. The standard of Czech buildings is thus truly growing. Which segment is receiving the most certifications? Aviatica, Prague 5 Precertification LEED Gold (in cooperation with ARCADIS division EC Harris) Office buildings remain the most frequent recipients of certifications, and this represents the largest market not only as far as the Czech Republic is concerned, but also worldwide. If we look at the total number of certified buildings, offices dominate with a five-fold number of certifications. They are followed by commercial and industrial centres. In worldwide terms, existing buildings constitute the largest share of certifications according to the BREEAM system. New builds still represent the largest share of certifications in the Czech Republic, but BREEAM In Use (for completed buildings) is also growing in importance on this market. How many projects is ARCADIS, division EC Harris currently working on? At the present time, ARCADIS is working on 95 green projects across eight European countries. The Czech team is responsible for green projects throughout Europe. I.e. The client can make use of the company s services for his all-europe portfolio, which is a considerable advantage when compared to our rivals. The process is managed from the Czech Republic and there is a funded representative in each specific country who ensures daily contact with the investor and architect even directly on the building site. This means that we make use of the ideal combination of knowledge and personal presence. This year it was Florentinum which won the highest level of LEED Platinum. Where did it score the most? Its highest score was in the field of energy and water-use. In terms of energy, it scored 23 points out of a total of 82. For example low-cost LED lighting is installed in the building controlled by an intelligent system and heating and cooling was also optimized using an energy model and in terms of sources also the terminal points so the system works as effectively as possible. Aircooling and exchange is ensured using induction units, which contribute to user comfort as well as efficiency. Efficiency is then enhanced by very high-performance pumps. I.e. Penta has shown that it is serious about making savings. Given the technologies used, this also provides an above standard environment in terms of quality and volume of fresh air, humidity etc. All office space is equipped with CO 2 sensors and personal presence, just as in the meeting rooms which also minimizes consumption and supports comfort. Water economy is also a benefit. The building also contains water saving fixtures and rainwater trapped in a retention tank is used for irrigation. It also covers % of total consumption. In the field of energy Florentinum shows a 32 % saving compared to the reference building. The use of high-quality local and recyclable mate- FICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE 69

5 FICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE 70 investment country city office shopping centres tenants finance residential Prologis Park Prague D1 West certifikace BREEAM Very Good (ve spolupráci s ARCADIS divize EC Harris) armatury a ke zavlažování je využita dešťová voda zachycená v retenční nádrži. Uspoří se tak % celkové spotřeby. V oblasti energií vykazuje Florentinum oproti referenční budově úsporu až 32 %. Zohledněno bylo i využití kvalitních místních a recyklovatelných materiálů a nakládání s odpady. Další body přinesla zeleň na terénu a na střeše objektu, což kromě benefi tu vytvoření prostor pro odpočinek a kvalitního výhledu, snižuje také tepelnou akumulaci budovy. Díky kvalitnímu projektu dokázala i budova, která je v některých svých částech plně prosklená, dosáhnout výrazných úspor ve spotřebách energií a právem získala nejvyšší stupeň hodnocení. Je zohledněna také budoucí správa? Ano, důraz je kladen i na uvádění budovy do provozu, kdy jsou již v projektové fázi zohledněny požadavky na budoucí fungování ve spolupráci s experty na facility management. Florentinum prošlo tzv. rozšířeným uvedením do provozu, kdy je prověřena správná instalace technologií a jejich zaregulování, přičemž na základě reálných spotřeb energií a médií je pak model znovu kalibrován a přizpůsoben přítomnosti nájemců (tzv. kalibrovaná simulace). Ti mohou současně sledovat veškeré spotřeby ve svých jednotkách. Podstatná je také analýza tepelného komfortu pro každý funkční celek, kde byla zohledněna řada parametrů současně: od použitých konstrukcí, přes tepelný odpor obálky, povrchové teploty stěn, strukturu dělení místností až po diference vnější a vnitřní teploty v nejkrizovějších obdobích tzn. v létě a v zimě. Což je opět podstatné z hlediska spotřeby, a především pohody zaměstnanců. Obecně lze říci, že pokud míří projekt k nejvyššímu stupni Platinum, musí splnit všechny kredity na téměř plný počet bodů. Nemohli jsme tak v žádné kategorii couvnout. Bodoval dokonce i v části inovace, kdy některé povinné kredity splnil lépe, než vůbec systém předpokládá, a vytvořil tak nový standard. V tom je ta hlavní výzva a výjimečnost. Certifikace začíná být aktuální i v oblasti logistiky Jak si stojí obchodní centra? Počet certifi kovaných průmyslových budov v současné době velmi rychle roste. Jednak je to součástí požadavků nájemců, ale i developerů samotných, kteří certifi kují často celá portfolia, především z důvodu zefektivnění budoucí správy. Patří k nim např. společnosti Prologis nebo CTP, s nimiž spolupracujeme, a řada dalších. Z již certifi kovaných budov z poslední doby bych ráda uvedla např. Prologis D1 West (5/2014). Z projektů, které na hodnocení čekají, jsou to např. Prologis Park Senec (Tomra Holding), Goodman park Ovčáry (Ingersol) a PVI Central (Metrostav). Certifi kujeme také dnes největší z českých projektů skladovací halu pro internetového prodejce Amazon v Dobrovízi. Certifi kace obchodních center je v ČR zatím v počátcích a většinou je zde aplikován systém BREEAM. V tuto chvíli pracujeme na dvou projektech v Praze a v Brně. Ze zahraničních bych vyzdvihla např. Galeria Zámek Lublin v Polsku společnosti Immofi nanz, což je s plochou m 2 jeden z největších projektů CEE, kde cílíme na BREEAM Excellent. Lze certifikovat i stávající budovy? Stávající objekty lze certifikovat v systémech LEED EB:OM nebo BREEAM In Use. LEED EB:OM je poměrně hodně náročný a vyžaduje komplexní audit podle ASHRAE, na druhou stranu získá vlastník řadu informací k následné optimalizaci. BREEAM je výrazně levnější, ale každým rokem zde musí proběhnout ověření a každé tři roky kompletní recertifikace. V současné době je často poptávaný tzv. pre-assesment (tzn. jak by budova při certifikaci obstála), což žádají investoři např. při nákupu budov jako součást technického due diligence nebo banky při refinancování. Jaké služby v rámci certifikace zajišťujete? Máme fundovaný tým, zahrnující odborníky ve všech stupních BREEAM AP, LEED AP, BREEAM Assessor i BREEAM In Use Auditor. Celkem 17 akreditovaných profesionálů, kteří směřují klienta ve všech fázích projektu tak, aby dovedl budovu k certifi kaci co nejefektivnějším způsobem a v co nejkratší době. Na základě zkušeností z řady projektů v ČR i zahraničí už víme, jak a kde jednotlivé kredity dosáhnout. Součástí naší činnosti je také energetický simulační model, analýzy životního cyklu budov, posouzení obnovitelných zdrojů energie, studie denního osvětlení, tepelné pohody atd. Tzn. pokrýváme inhouse celý proces až po komunikaci s certifi kační autoritou. Jako jedni z mála na trhu jsme tak schopni dodat certifi kaci kompletně na klíč, a to nejen v ČR, ale v celé Evropě.

6 investment country city office shopping centres tenants finance residential rials and waste disposal was also taken into account. Vegetation on the terrain and on the roof of the building also scored further points which, apart from being beneficial, creates rest space and provides a good view, as well as reducing the building s heat accumulation. Thanks to the highquality project, the building, which is fully glazed in some of its parts, has also achieved significant energy consumption savings and has rightly won the highest rating level. Has future management also been considered? Yes, stress has also been focused on the building s commissioning when requirements have also been considered in the project stages of the future operation of the building in cooperation with facility management experts. Florentinum has undergone so-called Enhanced commissioning, when the right installation of technologies and their regulation is tested, while based on real energy consumption and utilities the model is recalibrated and adjusted to the presence of the tenants. (so-called calibrated simulation ). They can simultaneously monitor all consumption in their units. Heat comfort analysis is also fundamental for each functional unit where a series of parameters was taken into account simultaneously: ranging from the use of structures, heat-resistance of the casing, surface temperatures of the walls, structure of the partitioned rooms to the difference in the indoor and outdoor temperature in the highest risk seasons Jindřišská 16, Prague 1 Developer: Immofinanz i.e. in summer and winter. Which again is fundamental in terms of consumption, and above all the comfort of employees. Generally speaking if the project aims for the highest Platinum level, it must meet all the credits of almost the full number of points. We could not back down in any category. It even scored points in innovation when it met some of the compulsory credits better than estimated by the system, thus creating a new standard. This is where the main challenge and exceptionality lies. Certifications is also becoming current in the field of logistics How does the business centre score here? The number of certifi ed industrial buildings is currently increasing very quickly. It is part of the requirements made by tenants, but also by developers who often certifi ed entire portfolios above all in order to make future management more efficient. This includes companies such as Prologis or CTP with whom we work and a whole number of others. Some of those that have been certifi ed recently is Prologis D1 West (5/2014). Some of the projects waiting for rating are Prologis Park Senec (Tomra Holding), Goodman Park Ovčáry (Ingersol) or PVI Central (Metrostav). We are also involved in the certifi - cation of the currently biggest Czech project. The storage halls for the Internet retail company Amazon in Dobrovíz. The certifi cation of business centres in the Czech Republic is still in its infancy and in most cases the BREEAM system is applied here. At present we are working on two projects in Prague and Brno. One of the projects I would highlight is Galeria Zámek Lublin in Poland by Immofi nanz which, with an area covering 112,000 m 2, is one of the biggest CEE projects where we are aiming for BREEAM Excellent. Can existing buildings also be certified? Existing buildings can be certified by the systems Quadrio, Prague 1 Developer: CPI Property Group LEED EB:OM or BREEAM In Use. LEED EB:OM is quite demanding and requires a comprehensive ASHRAE audit, on the other hand, the owner gains a lot of information for subsequent optimisation. BREEAM is significantly cheaper, but each step must be verified and it requires complete recertification every three years. Currently there is often a demand for so-called Preassesment (i.e. how the building would fare during certification), which investors require during the purchase of buildings, for example, as part of technical due diligence or banks for refinancing. What services do you provide as part of certification? We have a funded team including experts in all levels BREEAM AP, LEED AP, BREEAM Assessor and BREEAM In Use Auditor. A total of 17 accredited professionals who guide the client through all stages of a project to prepare the building for certifi cation in the most efficient and shortest way possible. In view of our experience of a number of projects in the Czech Republic and abroad, we already know how and where to achieve the individual credits required. Part of our activities also involves an energy simulation model, building life cycle analyses, a renewable energy sources assessment, daylight study, heat comfort, etc. This means that in-house we cover the entire process right across to communication with the certifi cation authority. As one of only a few companies on the market, we can deliver complete turnkey certifi cation not just in the Czech Republic, but throughout Europe too. FICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE 71

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Kladenská továrna jak se stavěla

Kladenská továrna jak se stavěla 4000018 2015 Kladenská továrna jak se stavěla 2000 Byla vystavěna první část továrny v průmyslové zóně Kladno jih, tzv. Budova A. V dalších deseti letech docházelo k jejímu postupnému rozšiřování. 2006

Více

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work EXACT DS The best lens for office work EXACT DS When Your Glasses Are Not Enough Lenses with only a reading area provide clear vision of objects located close up, while progressive lenses only provide

Více

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers.

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Velká Bíteš a.s. (_velka_bites.jbb) Velká Bíteš a.s. Lekce: Pomalejší tempo řeči Cvičení: PBS Velká Bíteš, a.s. První brněnská strojírna Velká

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 1. Write down the arithmetical problem according the dictation: 2. Translate the English words, you can use a dictionary: equations to solve solve inverse operation variable

Více

ENERGETIKY EFEKTIVNÍ SYSTÉMY HVAC (TZB) * ENERGY EFFICIENT HVAC (HEATING VENTILATION AIR CONDITIONING)

ENERGETIKY EFEKTIVNÍ SYSTÉMY HVAC (TZB) * ENERGY EFFICIENT HVAC (HEATING VENTILATION AIR CONDITIONING) ENERGETIKY EFEKTIVNÍ SYSTÉMY HVAC (TZB) * ENERGY EFFICIENT HVAC (HEATING VENTILATION AIR CONDITIONING) Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie The renewable energy and energy efficiency center

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann

Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann Obě tyto konstrukce jsou klasické hliníkové rastrové fasády s přítlačnými a krycími profily s pohledovou šířkou 50 mm. Tepelná vložka je patentově

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02

USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02 USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02 IMPORTANT NOTE: Read this manual carefully before installing or operating your new air conditioning unit. Make sure to save this manual for future reference. FMD Module

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU 1 / Moravská galerie Brno UPM expozice 2 / Soukromá rezidence Brno postel / Corian / Mendelova univerzita v Brně velká aula 4 / Soukromá rezidence Brno kuchyňský ostrov / Corian

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Certifikace zelených budov

Certifikace zelených budov Certifikace zelených budov Ing. Michal Lipták 8. 4. 2015, ČVUT v Praze Obsah Proč? Jak? LEED BREEAM Proč? Sociální hledisko obyvatelný Udržitelný rozvoj Ekologické hledisko vyrovnaný životaschopný Spokojenost

Více

Varenská Office Centrum. Ostrava

Varenská Office Centrum. Ostrava Varenská Office Centrum Ostrava Varenská Office Center VARENSKÁ OFFICE CENTER nabízí moderní administrativní prostory v budově, která mezi lety 2006 a 2007 prošla kompletní, nákladnou rekonstrukcí pro

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : mírně pokročilý - pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje cvičení, pomocí nichž si žáci procvičí rozdíly

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

Energy Saving Fund City of Litoměřice. Riga 25 th September 2015

Energy Saving Fund City of Litoměřice. Riga 25 th September 2015 Energy Saving Fund City of Litoměřice Riga 25 th September 2015 Overview Introduction - City of Litoměřice Main activities in the energy sector Support of solar system for citizens Reasons for ESF establishment

Více

Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u

Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u uživatelů ve veřejné správě Bez nutnosti nasazování dalšího

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually What is PRIME? Problems of Recognition In Making Erasmus European-wide research project Conducted by ESN with the support of the European Commission Two editions: 1 st in 2009 Follow-up in 2010 Why PRIME?

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 29/18. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 29/18. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Číslo materiálu: Název materiálu: Ironic Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Petra Březinová IRONIC 1. Listen to the song Ironic from the singer Alanis Morissette. For the first time

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

filtrační polomasky disposable respirators

filtrační polomasky disposable respirators filtrační polomasky disposable respirators 347-351 respirátory REFIL respirators REFIL 352 masky a polomasky 3M masks and halfmasks 3M 353-362 respirátory a masky JSP respirators and masks JSP 363-366

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013 Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY Servisní Informace Datum vydání: 20.2.2013 Určeno pro : AMS, registrované subj.pro montáž st.měř. Na základě SI VDO č./datum: Není Mechanika

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located R E P R E Z E N T A T I V N Í K A N C E L Á Ř E K P R O N Á J M U V á c l a v s k é n á m ě s t í 1, 1 0 0 0 0 P r a h a 1 P A L Á C K O R U N A LOKALITA Palác Koruna se nachází na prestižní adrese v centru

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto Nová Lokalita Brno, Řípská ulice Areál bývalých kasáren, 4 km východně od centra města. Location Brno, Řípská street Site of former barracks, 4 km from the centre of Brno. Dané území má strategickou pozici

Více

Amazon Court KANCELÁŘE K PRONÁJMU OFFICES TO LET. RIVER CITY PRAGUE www.amazoncourt.cz

Amazon Court KANCELÁŘE K PRONÁJMU OFFICES TO LET. RIVER CITY PRAGUE www.amazoncourt.cz POPIS PROJEKTU Energeticky úsporná budova s unikátní architekturou v blízkosti centra města. Se sedmi nadzemními podlažími a třemi podzemními podlažími nabízí k pronájmu přibližně 19 800 m2 kancelářského

Více

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz T O P A Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks www.topatoys.cz Popelka Cinderella Product number 302 11 Snehurka ˇ Snow White Product number 302 04 Dřevěné obrázkové kostky pro děti 2 Wooden picture

Více

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1 Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1 POPIS Tato budova nabízí moderní kancelářské prostory a obchodní prostory o celkové rozloze 7.400 m2 splňující mezinárodní standardy. Velký důraz byl kladen na flexibilní

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více

www.jungmannova15.cz FACT SHEET Location Jungmannova 26/15, Prague 1, 110 00, CZ +50 4 45.952 N, +14 25 19.434 E

www.jungmannova15.cz FACT SHEET Location Jungmannova 26/15, Prague 1, 110 00, CZ +50 4 45.952 N, +14 25 19.434 E FACT SHEET Location Address: GPS: City location: Jungmannova 26/15, Prague 1, 110 00, CZ +50 4 45.952 N, +14 25 19.434 E City centre, 2 minutes from Wencleslaw square Rentable area Total rentable area:

Více

Presentations of Buy Smart

Presentations of Buy Smart Presentations of Buy Smart Work Package: Deliverable: Partner: Region: Number of presentations at events WP 7: Dissemination D7.4: Presentations SEVEn Czech Republic / Europe 10 (min 10 per partner) 1/16

Více

SPECIFICATION FOR ALDER LED

SPECIFICATION FOR ALDER LED SPECIFICATION FOR ALDER LED MODEL:AS-D75xxyy-C2LZ-H1-E 1 / 13 Absolute Maximum Ratings (Ta = 25 C) Parameter Symbol Absolute maximum Rating Unit Peak Forward Current I FP 500 ma Forward Current(DC) IF

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Inovace řízení a plánování činností s ohledem na požadavky ISO 9001

Inovace řízení a plánování činností s ohledem na požadavky ISO 9001 STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE PLZEŇ 2015 Inovace řízení a plánování činností s ohledem na požadavky ISO 9001 Kateřina Bícová, Josef Sklenička Fakulta strojní, ZČU v Plzni, Univerzitní 8, Plzeň 30614, E-mail:

Více

Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku

Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku Aneta Milsimerová Fakulta strojní, Západočeská univerzita Plzeň, 306 14 Plzeň. Česká republika. E-mail: anetam@kto.zcu.cz Hlavním

Více

dat 2017 Dostupný z Licence Creative Commons Uveďte autora-zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní

dat 2017 Dostupný z  Licence Creative Commons Uveďte autora-zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní Interní pravidla pro zacházení s osobními údaji při archivaci a sdílení výzkumných dat Koščík, Michal 2017 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-367303 Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů ITICA SAP Školení přehled 2012 Seznam kurzů SAP Školení v roce 2012 Způsob realizace školení Naše školení jsou zaměřena především na cíl předvést obrovský a rozsáhlý systém SAP jako použitelný a srozumitelný

Více

EMOS Company. Energy changing our world

EMOS Company.  Energy changing our world EMOS Company A stable company, which has been in the electrical accessories market for 20 years Registered office: Přerov, Czech Republic 4 affiliated companies: Slovakia, Poland, Hungary and Slovenia

Více

Radiova meteoricka detekc nı stanice RMDS01A

Radiova meteoricka detekc nı stanice RMDS01A Radiova meteoricka detekc nı stanice RMDS01A Jakub Ka kona, kaklik@mlab.cz 15. u nora 2014 Abstrakt Konstrukce za kladnı ho softwarove definovane ho pr ijı macı ho syste mu pro detekci meteoru. 1 Obsah

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

The Over-Head Cam (OHC) Valve Train Computer Model

The Over-Head Cam (OHC) Valve Train Computer Model The Over-Head Cam (OHC) Valve Train Computer Model Radek Tichanek, David Fremut Robert Cihak Josef Bozek Research Center of Engine and Content Introduction Work Objectives Model Description Cam Design

Více

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika Informace o písemných přijímacích zkouškách (úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s výběrem odpovědi správné řešení) Doktorské studijní

Více

Space handled with care+

Space handled with care+ Goodman Jažlovice Logistics Centre 8,295 sqm warehouse unit for lease Space handled with care+ Discover an 8,295 sqm warehouse unit for lease Goodman Jažlovice Logistics Centre Zděbradská 94, 251 01 Říčany

Více

Nástroje a metody pro modelování a simulaci energetického chování budov

Nástroje a metody pro modelování a simulaci energetického chování budov Modelování energetických systémů budov Přednáška 3 Od reálné budovy k matematickému modelu 35 Nástroje a metody pro modelování a simulaci energetického chování budov 36 prof.karel Kabele 1 Klasifikace

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

If there is any inconsistency of weather forecast between Local Weather Station and this unit, the Local Weather Station's forecast should prevail. The trend pointer displayed on the LCD indicates the

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Executive office furniture system LINEART. Systém manažerského nábytku LINEART

Executive office furniture system LINEART. Systém manažerského nábytku LINEART Systém manažerského nábytku LINEART Executive office furniture system LINEART L i n e a r t Rozmístění zásuvek a polic ve skříních a komodách umožňuje pohodlné ukládání dokumentů a kancelářského sortimentu.

Více

Název společnosti: VPK, s.r.o. Vypracováno kým: Ing. Michal Troščak Telefon: Datum:

Název společnosti: VPK, s.r.o. Vypracováno kým: Ing. Michal Troščak Telefon: Datum: Pozice Počet Popis 1 SCALA2 3-45 A Datum: 2.7.217 Výrobní č.: 98562862 Grundfos SCALA2 is a fully integrated, self-priming, compact waterworks for pressure boosting in domestic applications. SCALA2 incorporates

Více

Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů

Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů Design and implementation of algorithms for adaptive control of stationary robots Marcel Vytečka 1, Karel Zídek 2 Abstrakt Článek

Více

KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE

KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE české pracovní lékařství číslo 1 28 Původní práce SUMMARy KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE globe STEREOTHERMOMETER A NEW DEVICE FOR measurement and

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let POPIS Tato budova nabízí moderní kancelářské prostory a obchodní prostory o celkové rozloze 7.400 m2 splňující mezinárodní standardy. Velký důraz byl

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE Faculty of transportation sciences Title of project STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD 2006 Petr Kumpošt Basic information about town Náchod Náchod

Více

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO 2 2004 Pùvodní práce PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 SOUHRN OCCUPATIONAL EXPOSURE OF WORKERS

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Exit aneb hledá se investor Stavební fórum, konference Real Estate Market březen 2014

Exit aneb hledá se investor Stavební fórum, konference Real Estate Market březen 2014 Exit aneb hledá se investor Stavební fórum, konference Real Estate Market březen 2014 www.dtz.com COVER SLIDE: If you see this text, you must copy the swish graphic from a pre-built COVER slide and onto

Více

PROVÁDĚNÍ STAVEB OLOMOUC

PROVÁDĚNÍ STAVEB OLOMOUC PROVÁDĚNÍ STAVEB OLOMOUC akciová společnost Společnost Provádění staveb Olomouc, a.s. vznikla změnou právní formy společnosti Provádění staveb Olomouc s.r.o., která byla zapsána do obchodního rejstříku

Více