ARCADIS EC Harris: České budovy zvyšují standard

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ARCADIS EC Harris: České budovy zvyšují standard"

Transkript

1 FICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE 66 investment country city office shopping centres tenants finance residential ARCADIS EC Harris: České budovy zvyšují standard Nejvyšší stupně zelených certifikátů už nejsou nedostižnou metou Florentinum společnosti Penta získalo ve spolupráci s ARCADIS divizí EC Harris nejvyšší stupeň certifikace LEED Platinum Standard českých komerčních budov roste. Zatímco před pár lety byla zelená certifikace novinkou, dnes se o ni uchází většina moderních staveb, a výjimkou nejsou nejvyšší hodnocení. K nejrozšířenějším patří americký LEED a britský BREEAM. V současné době je v Česku certifikováno bezmála 50 budov, z toho 36 v sytému BREEAM a 13 v systému LEED. Téměř 80 jich na některou z těchto certifikací čeká. K LEEDu je v tuto chvíli registrováno celkem 34 českých budov a k BREEAMu kolem 40. Nejvyšší mety (Platinum nebo Outstanding) jich zatím dosáhlo pět: Main Point Karlín, City Green Court, Qubix, Spielberk Tower a letos nově i Florentinum společnosti Penta. Jaké jsou aktuální novinky a jak si stojí projekty v Česku? Ptáme se Lenky Matějíčkové, Leader of Green Certifications for Europe společnosti ARCADIS, divize EC Harris. LEED nebytových budov celosvětově certifi kováno (+ 27 tisíc registrováno) BREEAM nebytových budov celosvětově certifi kováno (zaregistrováno neuvádí) Můžete stručně připomenout koncept systémů LEED a BREEAM? Americký LEED a britský BREEAM jsou certifikační systémy, které odrážejí udržitelný rozvoj a udržitelnou výstavbu budov. I když existují i další, jako např. DGNB, EU Green Building atd., jsou u nás tyto dva nejrozšířenější. Cílem je komplexní hodnocení budov z pohledu umístění, způsobu výstavby, materiálů, budoucího provozu nebo uživatelského komfortu. Přestože panuje domněnka, že jsou zaměřeny výhradně na oblast energií, je to jen jedno z kritérií. V systému LEED tvoří energie cca 25 % celkového hodnocení, v systému BREEAM cca 14 %. Významně vypovídají rovněž o kvalitě uživatelského prostředí budov. Včetně výhledu, podílu zeleně, možnosti odpočinku, dostatečného množství světla, čerstvého vzduchu, tepelné pohodě atd. Pokud se uživatel dobře cítí, znamená to nižší riziko nemocnosti, stoupající výkon a pokles fluktuace. Což ve finančním vyjádření přináší úsporu mnohdy ještě významnější. V systému LEED, který není napojen na evropské normy, jsou všechny aspekty sledovány daleko důkladněji, zatímco BREEAM více důvěřuje již zavedeným postupům. LEED tak poskytuje komplexnější kontrolu, na druhou stranu je také dražší. Jak je to s energetickým modelem budovy? Oba systémy již ve vyšších stupních s energetickým modelem pracují. Což má svůj nesporný přínos. Díky němu lze optimalizovat veškeré technologie i konstrukce (včetně chlazení, obálky domu, zasklení, stínění atd.) a investor získá řadu odpovědí, jak budovu projektovat i následně provozovat. Někteří vyžadují energetický model i v případě, že budovu ve fi nále necertifi kují. ARCADIS, divize EC Harris tyto modely vytváří a porovnává i s hodnotami z reálného provozu, tzn. máme konkrétní zpětnou vazbu. V zahraničí jsou již naprostou samozřejmostí. V obou systémech BREEAM i LEED se připravují nové modifikace. Kdy začnou platit?

2 investment country city office shopping centres tenants finance residential ARCADIS EC Harris: The standard of Czech buildings is on the rise The highest levels of green certificates are no longer an unattainable goal Spielberk Tower B, Brno BREEAM Outstanding (in cooperation with ARCADIS division EC Harris) The standard of Czech commercial buildings is growing. While green certification was a novelty a few years ago, today the majority of modern buildings are applying for certification, with the highest ratings not longer an exception. The most wide-spread include the American LEED and the British BREEAM. There are nearly 50 buildings currently certified in the Czech Republic, of which 36 have been certified according to the BREEAM system and 13 according to the LEED system. Nearly 80 are waiting for one of these certifications. A total of 34 Czech buildings are currently registered to LEED and around 40 to BREEAM. The highest level (Platinum or Outstanding) has been reached by five of them so far: Main Point Karlín, City Green Court, Qubix, Spielberk Tower and, this year also Florentinum by Penta. What is the latest news and how are projects in the Czech Republic faring? We are asking Lenka Matějíčková, Leader of Green Certification for Europe at ARCADIS division EC Harris. LEED - 20,000 (not residential) buildings certified worldwide (+ 37,000 registered) BREEAM - 6,000 (not residential) buildings certified worldwide (registered - NA) Can you briefly outline the concept of the LEED and BREEAM systems? The American LEED and the British BREEAM are certification systems reflecting sustainable development and sustainable building construction. Even though other systems exist, such as DGNB, EU Green Building, etc., these two are the most widely used in the Czech Republic. The goal is to conduct a comprehensive assessment of buildings in terms of location, method of construction, materials, future operation or user comfort. Although there is a prevailing assumption that they are focused solely on the energy, it is just one of the criteria. Energy constitutes approximately 25 % of the total assessment in the LEED system and about 14 % in the BREEAM system. They also significantly attest to the quality of the user experience provided by buildings. This includes views, the proportion of greenery, rest and relaxation options available, sufficient light, fresh air, thermal comfort, etc. If the building s user feels good, this will be reflected in a lower risk of illness, increasing performance and a decrease in turnover. This often results in even greater savings in financial terms. The LEED system, which is not Florentinum, Prague LEED Platinum linked to European standards, monitors all aspects far more thoroughly, while BREEAM tends to trust already established procedures. As such, LEED provides a more comprehensive view, but it is also more expensive. What is the situation as far as the energy model of the building is concerned? The higher levels of both systems incorporate an energy model. This has its undeniable benefits. It allows for the optimisation of all technologies as well as construction (including cooling, the building envelope, glazing, shading, etc.) and the investor will receive a whole series of answers as to how to design and subsequently how to operate the building. Some require an energy model even if they do not end up certifying the building. ARCADIS, division EC Harris creates these models and also compares them to values sourced from actual operations, i.e. we have specific feedback. They are already commonplace abroad. New modifications are being prepared in the BREEAM as well as the LEED system. When will they come into effect? BREEAM launched a new version in June LEED introduced a new version too, but from June 2015 it will no longer be possible to register proj- FICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE 67

3 FICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE 68 investment country city office shopping centres tenants finance residential IQ Park Ostrava BREEAM Excellent (ve spolupráci s ARCADIS divize EC Harris) Developer: CTP BREEAM vyšel s novou verzí v červnu LEED ji již také představil a od nebude již možno nadále projekty registrovat ve v V ročním přechodovém období mohou investoři ještě volit. Každá nová verze je přísnější, protože jejím cílem je posunovat vývoj budov vpřed. Snahou investorů je spíše stihnout ještě starší mírnější verzi Jedna z nejvyšších hodnocení získalo i několik budov v Čechách Nejvyšší stupeň LEED Platinum obdržela letos budova Florentinum v Praze 1 společnosti Penta (6/2014), právě ve spolupráci s ARCADIS, divize EC Harris. Do první platinové čtyřky se řadí také budovy Main Point Karlin (Praha 8), City Green Court (Praha 4) a Qubix (Praha 4). Nejvyšší hodnocení BREEAM Outstanding obdržela zatím jediná budova v ČR brněnská Spielberk Tower B (5/2013), kterou následuje pražský Blox s BREEAM Outstanding Design stage (4/2014). Řada kancelářských objektů v česku usiluje (nebo již získala) certifi káty ve střední třídě LEED Silver nebo BREEAM Very Good, výjimkou ale již nejsou ani vyšší stupně např. IQ Park Ostrava Excellent (2/2014), CTOffice Box Brno Excellent (6/2014), které jsme certifi kovali, nebo CTZone budova ABB, kde jsme předali plaketu letos v srpnu. Certifi kát LEED Gold již získala také budova Jindřišská 16, což je rekonstrukce a dostavba v historickém centru. Na tu jsme velmi pyšní. A každým dnem očekáváme stejné ocenění i pro budovu Na Příkopě 14. Do půl roku budeme moci oznámit přinejmenším 5 dalších certifi kovaných projektů (např. Quadrio, BB Centrum Delta atd.). Získali jsme úspěšně i několik precertifi kací Gold např. pro objekty Jungmannova 15 a Aviatica. Standard českých budov tak skutečně roste. V jakém segmentu se nejvíce certifikuje? Nejvíce se stále certifi kují kancelářské budovy, což je největší trh nejen v ČR, ale v celém světě. Pokud se podíváme na celkový počet certifi - kovaných budov, kanceláře hrají s pětinásobným počtem prim. Následují obchodní a průmyslová centra. V systému BREEAM je celosvětově největší podíl certifi kací u stávajících budov. V ČR zatím převažují novostavby, ale i tady začíná BREEAM In Use (pro dokončené budovy) získávat na významu. Na kolika projektech pracuje ARCADIS, divize EC Harris v současné době? ARCADIS pracuje v tuto chvíli na 95 zelených projektech napříč osmi evropskými zeměmi. Český tým je zodpovědný za zelené projekty v celé Evropě. Tzn. klient může služby společnosti využít pro své celoevropské portfolio, což je značnou výhodou oproti konkurenci. Proces je řízen z ČR a v každé konkrétní zemi je fundovaný zástupce, který zajišťuje každodenní kontakt s investorem, architektem i přímo na stavbě. Tzn. využíváme ideální spojení znalosti a osobní přítomnosti. Letos získal nejvyšší stupeň LEED Platinum projekt Florentinum. Kde nejvíce zabodoval? Nejvíce bodoval v oblasti energií a nakládání s vodou. Co se týká energie, získal 23 bodů z celkových 82. V budově je instalováno např. velice úsporné LED osvětlení řízené inteligentním systémem a pomocí energetického modelu bylo optimalizováno také vytápění a chlazení co do zdrojů i koncových prvků, aby systém pracoval co nejefektivněji. Chlazení a výměna vzduchu je zajištěna pomocí indukčních jednotek, což přispívá vedle efektivity i k uživatelskému komfortu. Efektivitu pak zvyšují velice výkonná čerpadla. Tzn. Penta prokázala, že to s úsporami myslí vážně. Díky využitým technologiím je zajištěno i nadstandardní prostředí co do kvality a objemu čerstvého vzduchu, vlhkosti atd. Všechny kancelářské prostory jsou vybaveny čidly CO 2 a přítomnosti osob, stejně jako zasedací místnosti což opět minimalizuje spotřebu a podpoří komfort. Přínos znamenají i úspory vody. V objektu jsou instalovány také úsporné Florentinum, Praha 1 Developer: Penta

4 investment country city office shopping centres tenants finance residential ects under the 2009 version. Investors will still have the choice during the one-year transition period. Every new version is stricter, as it aims to push building development forward. Investors aim tends to be to register their projects under an older, more benevolent version... Several buildings in the Czech Republic received one of the highest ratings... This year, Florentinum, Penta s building constructed in Prague 1, received the highest level, LEED Platinum (6/2014), in collaboration with ARCADIS, division EC Harris. Main Point Karlin (Prague 8), City Green Court (Prague 4) and Qubix (Prague 4) make up the remainder of the first platinumrated foursome. Only one building in the Czech Republic has received the highest rating, BREEAM Outstanding, thus far Brno s Spielberk Tower B (5/2013), followed by Prague s Blox, which received a BREEAM Outstanding rating Design stage (4/2014). A series of office buildings in the Czech Republic are seeking (or have already receives) certificates in the medium LEED class (Silver) or BREEAM Very Good, but buildings awarded a higher level certificate are no longer the exception e.g. IQ Park Ostrava Excellent (2/2014), CTOffice Box Brno Excellent (6 / 2014), which we certified, or ABB s CTZone building, in respect of which we awarded the plaque in August of this year. The LEED Gold certificate has also been received by the Jindřišská 16 building, which is a refurbishment and extension project in the historic centre. We are very proud of this. And we are expecting to receive this same award for the Na Příkopě 14 building any day now. We will be able to announce at least another five certified projects (e.g. Quadrio, BB Centrum Delta, etc.) within half a year. We have also earned several Gold precertifications e.g. for the Jungmannova 15 and Aviatica buildings. The standard of Czech buildings is thus truly growing. Which segment is receiving the most certifications? Aviatica, Prague 5 Precertification LEED Gold (in cooperation with ARCADIS division EC Harris) Office buildings remain the most frequent recipients of certifications, and this represents the largest market not only as far as the Czech Republic is concerned, but also worldwide. If we look at the total number of certified buildings, offices dominate with a five-fold number of certifications. They are followed by commercial and industrial centres. In worldwide terms, existing buildings constitute the largest share of certifications according to the BREEAM system. New builds still represent the largest share of certifications in the Czech Republic, but BREEAM In Use (for completed buildings) is also growing in importance on this market. How many projects is ARCADIS, division EC Harris currently working on? At the present time, ARCADIS is working on 95 green projects across eight European countries. The Czech team is responsible for green projects throughout Europe. I.e. The client can make use of the company s services for his all-europe portfolio, which is a considerable advantage when compared to our rivals. The process is managed from the Czech Republic and there is a funded representative in each specific country who ensures daily contact with the investor and architect even directly on the building site. This means that we make use of the ideal combination of knowledge and personal presence. This year it was Florentinum which won the highest level of LEED Platinum. Where did it score the most? Its highest score was in the field of energy and water-use. In terms of energy, it scored 23 points out of a total of 82. For example low-cost LED lighting is installed in the building controlled by an intelligent system and heating and cooling was also optimized using an energy model and in terms of sources also the terminal points so the system works as effectively as possible. Aircooling and exchange is ensured using induction units, which contribute to user comfort as well as efficiency. Efficiency is then enhanced by very high-performance pumps. I.e. Penta has shown that it is serious about making savings. Given the technologies used, this also provides an above standard environment in terms of quality and volume of fresh air, humidity etc. All office space is equipped with CO 2 sensors and personal presence, just as in the meeting rooms which also minimizes consumption and supports comfort. Water economy is also a benefit. The building also contains water saving fixtures and rainwater trapped in a retention tank is used for irrigation. It also covers % of total consumption. In the field of energy Florentinum shows a 32 % saving compared to the reference building. The use of high-quality local and recyclable mate- FICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE 69

5 FICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE 70 investment country city office shopping centres tenants finance residential Prologis Park Prague D1 West certifikace BREEAM Very Good (ve spolupráci s ARCADIS divize EC Harris) armatury a ke zavlažování je využita dešťová voda zachycená v retenční nádrži. Uspoří se tak % celkové spotřeby. V oblasti energií vykazuje Florentinum oproti referenční budově úsporu až 32 %. Zohledněno bylo i využití kvalitních místních a recyklovatelných materiálů a nakládání s odpady. Další body přinesla zeleň na terénu a na střeše objektu, což kromě benefi tu vytvoření prostor pro odpočinek a kvalitního výhledu, snižuje také tepelnou akumulaci budovy. Díky kvalitnímu projektu dokázala i budova, která je v některých svých částech plně prosklená, dosáhnout výrazných úspor ve spotřebách energií a právem získala nejvyšší stupeň hodnocení. Je zohledněna také budoucí správa? Ano, důraz je kladen i na uvádění budovy do provozu, kdy jsou již v projektové fázi zohledněny požadavky na budoucí fungování ve spolupráci s experty na facility management. Florentinum prošlo tzv. rozšířeným uvedením do provozu, kdy je prověřena správná instalace technologií a jejich zaregulování, přičemž na základě reálných spotřeb energií a médií je pak model znovu kalibrován a přizpůsoben přítomnosti nájemců (tzv. kalibrovaná simulace). Ti mohou současně sledovat veškeré spotřeby ve svých jednotkách. Podstatná je také analýza tepelného komfortu pro každý funkční celek, kde byla zohledněna řada parametrů současně: od použitých konstrukcí, přes tepelný odpor obálky, povrchové teploty stěn, strukturu dělení místností až po diference vnější a vnitřní teploty v nejkrizovějších obdobích tzn. v létě a v zimě. Což je opět podstatné z hlediska spotřeby, a především pohody zaměstnanců. Obecně lze říci, že pokud míří projekt k nejvyššímu stupni Platinum, musí splnit všechny kredity na téměř plný počet bodů. Nemohli jsme tak v žádné kategorii couvnout. Bodoval dokonce i v části inovace, kdy některé povinné kredity splnil lépe, než vůbec systém předpokládá, a vytvořil tak nový standard. V tom je ta hlavní výzva a výjimečnost. Certifikace začíná být aktuální i v oblasti logistiky Jak si stojí obchodní centra? Počet certifi kovaných průmyslových budov v současné době velmi rychle roste. Jednak je to součástí požadavků nájemců, ale i developerů samotných, kteří certifi kují často celá portfolia, především z důvodu zefektivnění budoucí správy. Patří k nim např. společnosti Prologis nebo CTP, s nimiž spolupracujeme, a řada dalších. Z již certifi kovaných budov z poslední doby bych ráda uvedla např. Prologis D1 West (5/2014). Z projektů, které na hodnocení čekají, jsou to např. Prologis Park Senec (Tomra Holding), Goodman park Ovčáry (Ingersol) a PVI Central (Metrostav). Certifi kujeme také dnes největší z českých projektů skladovací halu pro internetového prodejce Amazon v Dobrovízi. Certifi kace obchodních center je v ČR zatím v počátcích a většinou je zde aplikován systém BREEAM. V tuto chvíli pracujeme na dvou projektech v Praze a v Brně. Ze zahraničních bych vyzdvihla např. Galeria Zámek Lublin v Polsku společnosti Immofi nanz, což je s plochou m 2 jeden z největších projektů CEE, kde cílíme na BREEAM Excellent. Lze certifikovat i stávající budovy? Stávající objekty lze certifikovat v systémech LEED EB:OM nebo BREEAM In Use. LEED EB:OM je poměrně hodně náročný a vyžaduje komplexní audit podle ASHRAE, na druhou stranu získá vlastník řadu informací k následné optimalizaci. BREEAM je výrazně levnější, ale každým rokem zde musí proběhnout ověření a každé tři roky kompletní recertifikace. V současné době je často poptávaný tzv. pre-assesment (tzn. jak by budova při certifikaci obstála), což žádají investoři např. při nákupu budov jako součást technického due diligence nebo banky při refinancování. Jaké služby v rámci certifikace zajišťujete? Máme fundovaný tým, zahrnující odborníky ve všech stupních BREEAM AP, LEED AP, BREEAM Assessor i BREEAM In Use Auditor. Celkem 17 akreditovaných profesionálů, kteří směřují klienta ve všech fázích projektu tak, aby dovedl budovu k certifi kaci co nejefektivnějším způsobem a v co nejkratší době. Na základě zkušeností z řady projektů v ČR i zahraničí už víme, jak a kde jednotlivé kredity dosáhnout. Součástí naší činnosti je také energetický simulační model, analýzy životního cyklu budov, posouzení obnovitelných zdrojů energie, studie denního osvětlení, tepelné pohody atd. Tzn. pokrýváme inhouse celý proces až po komunikaci s certifi kační autoritou. Jako jedni z mála na trhu jsme tak schopni dodat certifi kaci kompletně na klíč, a to nejen v ČR, ale v celé Evropě.

6 investment country city office shopping centres tenants finance residential rials and waste disposal was also taken into account. Vegetation on the terrain and on the roof of the building also scored further points which, apart from being beneficial, creates rest space and provides a good view, as well as reducing the building s heat accumulation. Thanks to the highquality project, the building, which is fully glazed in some of its parts, has also achieved significant energy consumption savings and has rightly won the highest rating level. Has future management also been considered? Yes, stress has also been focused on the building s commissioning when requirements have also been considered in the project stages of the future operation of the building in cooperation with facility management experts. Florentinum has undergone so-called Enhanced commissioning, when the right installation of technologies and their regulation is tested, while based on real energy consumption and utilities the model is recalibrated and adjusted to the presence of the tenants. (so-called calibrated simulation ). They can simultaneously monitor all consumption in their units. Heat comfort analysis is also fundamental for each functional unit where a series of parameters was taken into account simultaneously: ranging from the use of structures, heat-resistance of the casing, surface temperatures of the walls, structure of the partitioned rooms to the difference in the indoor and outdoor temperature in the highest risk seasons Jindřišská 16, Prague 1 Developer: Immofinanz i.e. in summer and winter. Which again is fundamental in terms of consumption, and above all the comfort of employees. Generally speaking if the project aims for the highest Platinum level, it must meet all the credits of almost the full number of points. We could not back down in any category. It even scored points in innovation when it met some of the compulsory credits better than estimated by the system, thus creating a new standard. This is where the main challenge and exceptionality lies. Certifications is also becoming current in the field of logistics How does the business centre score here? The number of certifi ed industrial buildings is currently increasing very quickly. It is part of the requirements made by tenants, but also by developers who often certifi ed entire portfolios above all in order to make future management more efficient. This includes companies such as Prologis or CTP with whom we work and a whole number of others. Some of those that have been certifi ed recently is Prologis D1 West (5/2014). Some of the projects waiting for rating are Prologis Park Senec (Tomra Holding), Goodman Park Ovčáry (Ingersol) or PVI Central (Metrostav). We are also involved in the certifi - cation of the currently biggest Czech project. The storage halls for the Internet retail company Amazon in Dobrovíz. The certifi cation of business centres in the Czech Republic is still in its infancy and in most cases the BREEAM system is applied here. At present we are working on two projects in Prague and Brno. One of the projects I would highlight is Galeria Zámek Lublin in Poland by Immofi nanz which, with an area covering 112,000 m 2, is one of the biggest CEE projects where we are aiming for BREEAM Excellent. Can existing buildings also be certified? Existing buildings can be certified by the systems Quadrio, Prague 1 Developer: CPI Property Group LEED EB:OM or BREEAM In Use. LEED EB:OM is quite demanding and requires a comprehensive ASHRAE audit, on the other hand, the owner gains a lot of information for subsequent optimisation. BREEAM is significantly cheaper, but each step must be verified and it requires complete recertification every three years. Currently there is often a demand for so-called Preassesment (i.e. how the building would fare during certification), which investors require during the purchase of buildings, for example, as part of technical due diligence or banks for refinancing. What services do you provide as part of certification? We have a funded team including experts in all levels BREEAM AP, LEED AP, BREEAM Assessor and BREEAM In Use Auditor. A total of 17 accredited professionals who guide the client through all stages of a project to prepare the building for certifi cation in the most efficient and shortest way possible. In view of our experience of a number of projects in the Czech Republic and abroad, we already know how and where to achieve the individual credits required. Part of our activities also involves an energy simulation model, building life cycle analyses, a renewable energy sources assessment, daylight study, heat comfort, etc. This means that in-house we cover the entire process right across to communication with the certifi cation authority. As one of only a few companies on the market, we can deliver complete turnkey certifi cation not just in the Czech Republic, but throughout Europe too. FICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE 71