O SLATINĚ. v červenci letošního roku. Celkový počet bytů zde bude činit 283.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O SLATINĚ. v červenci letošního roku. Celkový počet bytů zde bude činit 283."

Transkript

1 A K T U A L I T Y O SLATINĚ č. 6 červen 2012 VÝSTAVBA SLATINY POKRAČUJE Na začátku loňského roku jsme na stránkách Aktualit pod tímto názvem zveřejnili rozhovor s vedoucí Odboru výstavby a územního rozvoje Úřadu městské části Brno- Slatina paní Ing. Naďou Machovou o nové bytové výstavbě na území Slatiny. Dnes se k tomuto tématu pod stejným titulkem vracíme. v červenci letošního roku. Celkový počet bytů zde bude činit 283. Poněkud v ústraní se staví bytové domy v prodloužení ulice Křehlíkovy naproti již zabydlených rodinných domků. Ale i zde se pracuje v plném tempu. Ano, i v prodloužení ulice Křehlíkova se intenzivně pracuje na realizaci nových bytů a vyrůstají zde bytové domy firmy BEMETT Slatina, s.r.o., která zde v konečné verzi zrealizuje 4 bytové domy. Dva z nich, třípodlažní s celkem 76 byty, byly dokončeny a zkolaudovány v loňském roce. Zbývající dva se čtyřmi nadzemními podlažími, jsou ve výstavbě, jeden s 52 byty má být zkolaudován v průběhu června letošního roku a druhý s 51 byty by měl být dokončen v prvním čtvrtletí roku Naproti tomu výstavba rodinných domů v lokalitě Za kostelem je zřejmě zatím jen na projektových podkladech. Jaký bude její rozsah a kdy se začne stavět? Co se týče ulice Za kostelem, tak tu lze rozdělit Slatinské léto budiž pochváleno. bytové domy se 4 nadzemními podlažími, 167 bytů, jednu komerční jednotku a 201 parkovacích stání na povrchu. A dále na úsek od ulice Kikrleho po ulici Šlapanickou, kde vzhledem k charakteru lokality, a to ať už z hlediska dosavadní urbanizace území, nebo z hlediska stávajících majetkových poměrů, nepřichází působení developerských firem v úvahu a je zde možná pouze individuální výstavba rodinných domů. Na internetu jsem se dozvěděl o připravované výstavbě tzv. East Gate Office Parku u křižovatky ulic Řípské a Tuřanky. Můžete čtenářům tento významný projekt přiblížit? Polyfunkční soubor nazvaný BRNO EASTGATE Office Park prakticky tvoří tři polyfunkční objekty X, Y a Z stavby obytného souboru firmy STAVOS Brno, a.s., připravované k realizaci v rámci druhé etapy výstavby souboru a situované mezi ulicemi Tuřanka a Šmahova podél ulice Řípské. U všech tří objektů se počítá s využitím pro obchod, služby, administrativu, školící a ubytovací kapacity. Všechny objekty budou mít jedno podzemní podlaží využívané pro parking (104 stání). Dalších 12 stání bude na povrchu mezi objekty Y a Z a 130 parkovacích stání na parkovišti u objektu celního skladu na opačné straně ulice Řípské. Objekty X a Y mají 4 nadzemní podlaží, objekt Z má 6 pokračování na straně 4 Paní inženýrko, rok a půl od našeho posledního rozhovoru je poměrně dlouhá doba, po kterou se v oblasti bytové výstavby ve Slatině hodně změnilo. Nejvíce na očích je pokračující výstavba u ulice Řípské směrem k letišti. Kdy bude dokončena? Výstavbou směrem k letišti zřejmě míníte stavbu obytného souboru podél ulice Řípské v úseku mezi ulicí Šmahova a ulicí Za kostelem, který realizuje firma STAVOS Brno, a.s. Kdy bude stavba tohoto obytného souboru jako celek dokončena, nelze v současné době přesně stanovit, protože prozatím nejsou definitivně ukončena jednání s potencinálními partnery a provozovateli připravovaných nebytových objektů X, Z a Z. Dle plánů firmy by to mělo být v roce Co se však týče pouze výstavby bytů, tak v této oblasti je již situace zcela jednoznačná. První etapa výstavby, jejíž součástí komerční objekty nejsou a která je situovaná do prostoru mezi ulicemi Šmahova a Za kostelem, byla dokončena již v roce Konkrétně se jedná o ulici Blažovickou s 6 bytovými domy a o ulici Moutnickou s 5 bytovými domy, kde bylo celkem vybudováno 156 bytů. V rámci druhé etapy výstavby, tj. v prostoru mezi ulicemi Tuřanka a Šmahova, se buduje ulice Ponětovická a dokončeny zde jsou již 4 bytové domy, ve kterých je k dispozici celkem 89 bytů. Dva z domů byly zkolaudovány v roce 2010 a dva v roce Zbývající dva domy, každý s 19 byty, se dokončují a kolaudace obou se předpokládá přibližně na dvě části. Jednak na úsek mezi ulicí Křehlíkova po ulici Kikrleho, kde konkrétní zájemci projevili zájem realizovat bytové domy, svůj záměr již projednávají v samosprávných orgánech a připravují dokumentaci pro územní řízení. Mělo by se jednat o 4

2 ZPRÁVY Z RADNICE Rada městské části Brno-Slatina na svých jednáních ve dnech 16.4., a schválila: provozní a návštěvní řád dětských hřišť s připomínkami dle zápisu a ukládá vedoucím MO a VO zajistit jeho zveřejnění na webových stránkách městské části Brno Slatina, úřední desce a vývěskách městské části návštěvní řád Odpočinkové a sportovní zóny Terénky s připomínkami dle zápisu a ukládá vedoucí MO zajistit jeho vyvěšení na tabulích umístěných na Terénkách scénář a rozhodla o uzavření smlouvy na pořádání Slatinského kulturního léta 2012 předložené produkční agenturou Manager team pana Vojtěcha Polanského převod 150 ks Knih o Slatině I. díl a 15 ks II. díl na CD z prodejních zásob do reprezentačního fondu starosty souhlasila: se studií zástavby Obytného souboru BEMETT-Slatina II s realizací akce Instalace ochranných sítí podél fotbalového hřiště SK Slatina v k.ú. Slatina na pozemku p.č. 1782/2 rozhodla: o odměně pro ředitele zřízené příspěvkové organizace TECHNICKÉ SLUŽBY Brno-Slatina ve výši 15 % z dosaženého hospodářského výsledku za r Odměna bude vyplacena z prostředků organizace o změně Pravidel pro poskytování finančních příspěvků v rámci projektu Všechny děti jsou naše ; text změn tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení a je uložen na Odboru sociální péče o nákupu osobního vozidla Škoda Octavia 1,9 TDi pro potřeby SDH v maximální výši Kč, a to z prostředků na výzbroj a výstroj schválených v rozpočtu MČ a ukládá vedoucí FO zpracovat rozpočtové opatření o uzavření darovací smlouvy s firmou BEMETT a.s. ve výši Kč na sponzorování akce Slatinské kulturní léto 2012 s připomínkami dle zápisu a pověřuje starostu jejím podpisem vzala na vědomí: informaci o zapsání kapličky do Ústředního seznamu kulturních památek České republiky informaci o stavu vymáhání pohledávky za povinným D.T.MI, s.r.o. podanou JUDr. Milanem Švejdou a žádá podávání informaci o stavu vymáhání pololetně jmenovala: s účinností od vedoucí odboru sociální péče Mgr. Kamilu Lepkovou ratifikovala: rozhodnutí pana starosty o bezúplatném poskytnutí sálu na Přemyslově nám Pionýrské skupině Letka na od 12:00 do 18:00 hod. za účelem pořádání šestého ročníku turnaje v pexesu dle Zásad pronájmu učeben a sálu neziskovým organizacím schválených RMČ č. IV/17/7 dne souhlas pana starosty s přijetím daru od firmy Admiral Global Bertiny a.s. se sídlem Pomořany 146, ve výši 50 tisíc pro MŠ Jihomoravské nám. 3/5 a to na učební pomůcky nebo vybavení tříd Zastupitelstvo Městské části Brno- Slatina na svém jednání schválilo: veřejnou podporu malého rozsahu de minimis neziskovým organizacím z rozpočtu MČ Brno-Slatina na rok 2012 dle přílohy č. 4 tohoto usnesení v celkové výši Kč ponechání stávajícího znění příloh vyhlášky Statutárního města Brna č. 21/2009, o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 10/2011, v části týkající se MČ Brno-Slatina ponechání stávajícího znění přílohy vyhlášky statutárního města Brna č. 12/2011, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, v části týkající se MČ Brno-Slatina vzalo na vědomí: vyúčtování veřejné podpory malého rozsahu de minimis z rozpočtu MČ Brno-Slatina za r materiál Výsledky činnosti ke snížení dluhu na nájmu z obecních bytů v roce 2011 souhlasilo: s prodejem nemovitosti Tuřanka 3 a navrhuje statutárnímu městu Brnu prodej formou nabídkového řízení s prodejem pozemku p.č o výměře 389 m 2 v k.ú. Slatina společnosti Teplárny Brno, a.s. Jiří Ides, starosta PODĚKOVÁNÍ CHARITY Vážení obyvatelé Slatiny, rád bych Vám poděkoval za Vaše dary, kterými jste podpořili sbírku šatstva pro charitní šatník. Sbírka se konala v oratoři kostela o předposledním dubnovém víkendu. Velkou společenskou místnost oratoře jste zaplnili svými dary - šatstvem a drobnými domácími potřebami, které ve Vaší domácnosti již přestaly sloužit. V našich charitních šatnících na Bratislavské a Václavské ulici v Brně i v azylových zařízeních ještě poslouží potřebným. Dík patří Vám všem - dárcům. Velké poděkování patří především vedení Vaší radnice a jejím zaměstnancům za pochopení, propagaci, poskytnutí potřebných prostor i osobní nasazení při spolupořádání této dobročinné akce. Věříme, že i Vy jste byli s akcí spokojeni, a těšíme se na další spolupráci. 2 Ing. František Svoboda Aktuální fotografie z minulých dnů z vítání dětí v zaplněném sále staré radnice dokazuje, že ve Slatině o tu nejmladší generaci není nouze. Při sběru šatstva pro slatinskou charitu přiložil ruku k dílu i pan místostarosta Navrátil. SMĚNY BYTŮ SNADNĚJI PŘES WEB Žadatelé o směnu bytu u nás ve Slatině mají od 1. června snazší a efektivnější možnost zajistit si směnu obecního bytu za jiný byt. Snadnou formou může každý zájemce vyplnit základní informace v odkazu na webových stránkách zaregistrovat se do systému a vzájemně si tak jednoduše hledat partnera pro směnu za větší či menší byt ve Slatině. Snažíme se tak reagovat na četné žádosti všech, kteří mají zájem směnit byt, a to např. seniorů, kteří hledají většinou byt menší a naopak mladých rodin, které hledají byt větší. Věřím, že i tímto způsobem se nám podaří pokračovat v odstavení spekulantů se směnami bytů a naopak zjednodušit tok informací mezi potencionálními směniteli bytů. Jiří Ides, starosta AKTUALITY O SLATINĚ

3 OPRAVA CHODNÍKŮ A BUDOVÁNÍ PARKOVIŠŤ POKRAČUJE I v letošním roce se podařilo zajistit opravy chodníků a komunikací u nás doma ve Slatině. Byly opět zmonitorovány všechny chodníky a vybrány pro opravu ty v aktuálně nejhorším stavu. Pro letošní rok se jedná o ulice Rousínovská, Prostějovská, Langrova, Tuřanka, Vyškovská a Hviezdoslavova. Pro příští rok už teď připravujeme další opravy. Současně probíhá budování parkoviště v ulici Kroměřížské a příprava na výstavbu parkovacích stání v ulicích Dědické, Bučovické a studie na řešení parkování v lokalitě ulic Tilhonova, Vlnitá. Víme dobře, že je ještě mnoho chodníků které je třeba opravit a parkovišť, které je třeba vybudovat. Vše samozřejmě nelze vyřešit hned, ale trpělivě a postupnými kroky musíme tyto potřeby řešit a Slatinu si postupně dělat bezpečnější a hezčí. V opravách chodníků a budování parkovišť budeme rozhodně pokračovat i v příštím roce a informovat v našich Aktualitách o všem co připravujeme. Jiří Ides Váš starosta ŽIJÍ A PRACUJÍ MEZI NÁMI V dalším pokračování pravidelných rozhovorů s lidmi, kteří jsou významní svým životem nebo prací ve Slatině, jsme položili několik otázek panu Ing. Bohumilu Reichstädterovi, předsedovi Slatinského historického klubu. Pane inženýre, váš obecně známý mimořádný vztah ke Slatině znamená, že jste rozený slatiňák? Narodil jsem se v roce 1923 v domku č. p. 229 (Matlachova 20) po otci ve třetí a po matce nejméně v šesté slatinské generaci. Mnozí z mých předků a příbuzných bývali veřejně činní. Stali se zřejmě mým životním vzorem. Můžete čtenáře Aktualit v krátkosti seznámit s průběhem vašeho bohatého života? Po páté třídě obecné školy jsem vystudoval osmileté reálné gymnázium v Husovicích a ještě chemicko-textilní průmyslovou školu v Brně. Potom jsem rok byl nasazen jako barvíř v textilní továrně v České Třebové. Po skončení války jsem absolvoval brněnskou Vysokou školu technickou obor chemie a jako Ing. chem. jsem nastoupil do brněnského Ústředního výzkumného ústavu textilního. Ten mne vyslal v roce 1949 na rok do své pobočky v Liberci na zapracování do této specializace u dvou tamních německých specialistů. Potom jsem musel nastoupit na dvouletou vojenskou službu, kterou jsem prožil jednak v Rokytnici v Orlických horách a jednak v Hranicích a dosáhl jsem hodnosti podporučíka. Po návratu do civilu jsem přestoupil do Výzkumného ústavu vlnařského v Brně jako výzkumný pracovník, kde jsem se po roce stal náměstkem ředitele a po čtyřech letech ředitelem ústavu, který jsem potom řídil skoro 30 let. Ústav, který měl přes 300 pracovníků, pracoval pro vlnařské textilní závody, které byly rozmístěny po celé republice od západních Čech až po východ Slovenska, s čímž souvisely i moje časté služební cesty. V padesátých letech byl založen Spolek textilních chemiků a koloristů se sídlem na Univerzitě v Pardubicích, jehož jsem byl nejprve po 20 let vědeckým sekretářem a potom dalších 20 let až do roku 1994 předsedou. Z titulu ředitelské i odborné funkce jsem podnikl 125 služebních zahraničních cest do mnoha evropských zemí i do USA a Mongolska, často spojených s mými odbornými přednáškami. Vaše jméno znají čtenáři především z pravidelných článků v Aktualitách i z publikací, týkajících se nejen historie naší městské části. Je historie vaším celoživotním zájmem? Ještě za války jsme na naší ulici Na ráji založili klukovský foglarovský spolek Hoši od Bobří řeky, v němž jsem se stal pokladníkem. Potom jsme začali vydávat literární a malířský časopis SVÍTÁNÍ, jehož jsem se stal redaktorem. Tehdy jsme také začali orientovat svoji pozornost na minulost své rodné Slatiny a pátrat po ní v archivech a různých odborných institucích v Brně a okolí. Během několika let jsme shromáždili spoustu zajímavého materiálu. Skončila však válka a před námi se otevřela možnost dalšího studia, a tak jsme se vydali každý svým směrem. Nashromážděné materiály (byla jich už plná bedna) jsme předali tehdejšímu Místnímu národnímu výboru pro jeho kronikáře. Ti se však často střídali, materiály se postupně různě předávaly, až se nakonec ztratily. Teprve po odchodu do důchodu v roce 1991 jsem se vrátil ke svému zájmu z mládí o historii. Napsal jsem nejprve Historii textilního výzkumu v Československu (pro časopis TEXTIL), Historii Výzkumného ústavu vlnařského , Kroniku československých textilních chemiků a koloristů a Celostátní koloristické konference Až v druhé polovině 90. let jsem se vrátil k historii Slatiny a po prostudování potřebných materiálů v archivech a jiných brněnských institucí jsem napsal KNÍŽKU O SLATINĚ, kterou vydalo v roce 2002 místní obecní zastupitelstvo. V roce 2002 založila radnice jako subkomisi kulturní komise Slatinský historický kroužek, který se později přeměnil ve Slatinský historický klub, jehož jsem se stal předsedou. Ve Slatině je známa i vaše dlouholetá organizační práce. Jakých oblastí se týkala? Hned po osvobození v květnu 1945 jsem byl zvolen předsedou místního Svazu české mládeže a rozvinuli jsme bohatou činnost kulturní i společenskou. Založili jsme loutkářský soubor a v klubovně jsme hráli po řadu zim pro děti loutkové divadlo. Vedl jsem recitační a pěvecký kroužek. Po několik let jsem také vedl v místním Junáku vlčata. Sehráli jsme pod mou režií také několik ochotnických divadelních představení. V letech jsem byl náměstkem předsedy MNV a měl jsem na starosti kulturu a práci se ženami. V šedesátých letech, kdy v Kulturním domě se nám podařilo zařídit stálé loutkové divadlo, v něm jsem působil jako režisér četných loutkových her. Teprve v roce 1971 jsem se vrátil k místní veřejné činnosti jako předseda Občanského výboru 2 a později OV 162 a tuto funkci jsem vykonával až do roku Teprve potom jsem se pustil do literárního zpracování oněch různých oborů své činnosti. Děkujeme za rozhovor. Karel Janiš, Jiří Toman RODINNĚ V BRNĚ V březnu byl na území městských částí Slatina a Černovice spuštěn projekt Rodinně v Brně zaměřený na podporu podnikání zejména žen starajících se o dítě, a také na podporu slaďování rodinného a pracovního života zaměstnanců pracujících na tomto území. Projekt realizovaný společností KUBILAND s.r.o. ve spolupráci s Regionální hospodářskou komorou Brno a Městskou částí Brno-Slatina, zahrnuje individuální poradenské služby členům těchto cílových skupin, stejně jako organizaci vzdělávacích workshopů a dalších aktivit. V rámci projektu vznikne též nová moderní školka, zaměřená zejména na děti zaměstnanců pracujících v neustále se rozšiřující průmyslové zóně CTPark. Podrobnější článek o tomto zařízení najdete v červencovém čísle. Pro bližší informace kontaktujte manažerku projektu paní Pavlínu Kubíčkovou tel , 3

4 SLATINŠTÍ HASIČI INFORMUJÍ Pozvání na soutěže hasičů Sbor dobrovolných hasičů Brno-Slatina zve na soutěž mladých hasičů v požárním útoku O putovní pohár starosty MČ Brno-Slatina, která se koná v sobotu 23. června 2012 od 9 hodin v parku na Přemyslově náměstí. Soutěžit budou mladší a starší žáci. O den později, v neděli 24. června, pořádá Sbor dobrovolných hasičů Brno-Slatina soutěž v požárním útoku mužů a žen O pohár starosty SDH Brno-Slatina. Začátek soutěže, která se uskuteční na Přemyslově náměstí, je v 9:45 hodin. Sbor dobrovolných hasičů Brno-Slatina hledá nové členy do družstev mladých hasičů v kategoriích mladší žáci 7 11 let a starší žáci let. Schůzky se konají v úterý hod. (mladší žáci) a ve středu hodin (starší žáci) na hasičské zbrojnici, Tuřanka 7. Informace podá hlavní vedoucí mládeže Klára Šikulová tel veškeré informace o činnosti SDH Slatina najdete na KROUŽEK MLADÝCH HASIČŮ Vítám všechny čtenáře Aktualit o Slatině. Ráda bych vás seznámila s činností Kroužku mladých hasičů. BŘEZEN - Plnění odborností Koncem března někteří z kolektivu plnili hasičské odbornosti. Na tento den jsme se pečlivě připravovali již několik schůzek. Každá odbornost je zaměřena na vědomosti a znalosti mladých hasičů, tyto odbornosti jsou také zahrnuty do hry Plamen, do které je náš kolektiv přihlášený. Plnili jsme tyto odbornosti: Strojník - Martin Šálovský, preventista - Tomáš Mazánek, Roman Paták, Roman Leckéši, kronikář - Ondra Lengál, preventista junior - Ondřej Zábrš, Martin Vonášek, Lukáš Polický. Přestože zkoušky nebyly jednoduché, všichni naši mladí hasiči je zvládli a danou odbornost získali. Dětský hasičský karneval V březnu jsme pro naše dětské členy připravili karneval, který se konal na staré radnici. Na karneval se přišlo podívat i spousta rodičů a jejich známých. Přišel se za námi podívat a pozdravit všechny přítomné i pan starosta městské části Jiří Ides. Děti měly moc krásné masky a zapojili se i někteří rodiče. Po celou dobu nechybělo malé občerstvení a hudba. Bylo zde mnoho soutěží, za které děti dostávaly odměny. Nejvíce děti zaujalo pinkání balonků ve dvojicích na nejdelší dosažený čas a provlékání malého míčku hadicí. Dokonce se zapojily i některé maminky a jak jim to šlo! Karneval se vydařil a my na něj budeme s úsměvem vzpomínat. Chtěla bych tímto také poděkovat ÚMČ za zapůjčení sálu. DUBEN - Soutěž Měděný pulec V sobotu 14. dubna pořádal náš Sbor dobrovolných hasičů Brno-Slatina 1.ročník soutěže v dovednosti mladých hasičů s názvem Měděný pulec. Hlavním cílem této soutěže bylo aby se děti naučily pracovat jako tým. Soutěž se konala přímo na Přemyslově náměstí a zúčastnilo se jí celkem 19 družstev, z toho 4 domácí. V této soutěži bylo šest stanovišť, kde každé družstvo složené ze čtyř členů plnilo různé úkoly, jako například oblékaní reflexní vesty a nasazení přilby, vytažení nářadí pomocí lana, záchrana panenky z domečku a další. Všechna stanoviště musela družstva plnit následovně v co nejkratším čase. Soutěž se vydařila a všichni si odnesli nějakou tu cenu. Slatinské družstvo starších žáků se umístilo na 1.místě a získalo krásný pohár i medaile. Naše druhé družstvo starších žáků skončilo na 6.místě. Družstva mladších žáků se umístila na 2. a 8.místě. Moc všem gratulujeme a těšíme se na další ročník soutěže. Touto cestou bychom také rádi poděkovali ÚMČ Brno - Slatina i našim sponzorům, kterými byli firma AZT, Reda, Dotchi, Restaurace Sluneční dvůr, Posilovna Gym Blue Sun a Porsche Brno. Těšíme se na spolupráci s nimi i v následujících letech a na přízeň dalších možných sponzorů. V neposlední řadě patří nemalý dík také rodičům našich malých hasičů, kteří je ve všech směrech podporují. KVĚTEN - Soutěž v požárním útoku Naši mladí hasiči se dne zúčastnili 9. ročníku Memoriála Ludvíka Minaříka, který se konal v Brně - Chrlicích. Soutěž byla rozdělena na dvě části - uzlová štafeta a požární útok. Naši závodili v kategorii starší žáci a zde obsadili, za mohutného povzbuzování svých rodičů a vedoucích, v požárním útoku 4. místo. Po sečtení všech časů a bodů skončili celkově na pátém místě. Za náš tým závodili: Ondra Zábrš, Roman Paták, Martin Šálovský, Michal Stonáček, Radek Jankovský, Tomáš Kohler a Lukáš Polický. Při cestě ze závodů panovala dobrá nálada. Po příjezdu zpět na hasičku se všichni těšili na opékání špekáčků, na které jsme pozvali i rodiče. Den se skvěle vydařil a našemu týmu ještě jednou gratulujeme. Za kolektiv mladých hasičů Klára Šikulová pokračování ze strany 1 nadzemních podlaží. V prvním nadzemním podlaží objektu X bude supermarket některého z obchodních řetězců a také u objektů Y a Z se plánují obchodní prostory a služby pro obyvatele přilehlého okolí. Ve vyšších podlažích budou kancelářské prostory, ubytovací a školící kapacity. Stavební povolení je prozatím k dispozici pouze pro objekty Y a Z, vydáno bylo v roce 2010 a v rámci infrastruktury jsou již vybudovány některé z přípojek inženýrských sítí. Výstavbu vlastních objektů Y a Z hodlá investor zahájit ve druhé polovině roku 2012 a dle dosavadních předpokladů ukončit v roce Kde se v současné době dále staví a do kterých lokalit, kromě shora uvedených, směřuje další výstavba? Firma Žitný, s.r.o. staví řadové rodinné domy v ulici Kobylnická, s dokončením stavby v roce Dále se po demolici bývalých slatinských kasáren v ulici Řípské intenzivně připravuje firmou IMOS development, uzavřený investiční fond, a. s. realizace nových staveb v této lokalitě. Je k dispozici pravomocné stavební povolení pro bytový dům označovaný jako bytový dům Řípská, který je prvním objektem výstavby. Jedná se o bytový dům se 77 startovacími byty pavlačového typu s jedním podzemním a šesti nadzemními podlažími, situovaný podél ulice Řípské, a to od křižovatky s ulicí Vlárskou směrem do města. Vydáno je také územní rozhodnutí pro dalších šest bytových domů a administrativní objekt, skladovací centrum a objekt sportovního centra. Co se týče bytových domů, tak se jedná o jeden bytový dům, který navazuje ve směru do města na již povolený bytový dům Řípská a který je stejného charakteru, tj. se startovacími byty pavlačového typu, kterých je 76, s jedním podzemním a šesti nadzemními podlažími. Dále směrem do města na tento dům navazuje šestipodlažní administrativní objekt opět s jedním podzemním podlažím a šesti nadzemními podlažími, ve kterém jsou vedle kanceláří navrženy čtyři obchodní jednotky, restaurace a mateřská škola cca pro 20 dětí. Za těmito objekty je směrem do areálu umístěno pět částečně podsklepených bytových domů se šesti nadzemními podlažími a v každém z nich je navrženo 63 bytů. Na severozápadní straně areálu je pak navržen nevýrobní přízemní skladovací objekt. Dvoupodlažní sportovní centrum s venkovními sportovišti (tenisové a volejbalové kurty) navazuje na zelené plochy situované mezi bytovými domy a tratí na Vláru. V prvním nadzemním podlaží se nachází zázemí sportovišť, kurty pro badminton, squash a halový fotbal, místnost pro aerobik, posilovna a wellness. V částečném druhém nadzemním podlaží je kavárna a recepce. Ve zbývajícím prostoru areálu bývalých kasáren, naproti křižovatce Olomoucká-Bělohorská-Hviezdoslavova- Řípská, pro jejíž přestavbu na křižovatku okružní se již zpracovává dokumentace, se pak počítá s výstavbou obchodního centra. A v neposlední řadě je nutno zmínit připravovanou, a pro slatinské občany z hlediska zajištění dlouhodobě jimi požadovaného klidu, změnu objektu Las Pegas v ulici Langrova na bytový dům se 40 byty, kterou vlastník objektu připravuje. Děkuji za odpovědi na otázky. Jiří Toman AKTUALITY O SLATINĚ

5 ZŠ JIHOMORAVSKÉ NÁMĚSTÍ DEN ZEMĚ V úterý 24. dubna proběhl na naší škole projektový den zaměřený na přírodopis a zeměpis. Žáci si mohli vybrat jednu z těchto možností a pracovat na tématu v podobě terénní praxe. Ti, kteří pracovali v zeměpisné skupině, během dne navštívili tři brněnské vyhlídky (Červený kopec, vyhlídka u hotelu Myslivna a Špilberk). Za pomocí studentů pedagogické fakulty Masarykovy univerzity hodnotili žáci prostředí, umístění a výhled z konkrétních míst. Vše si důkladně zapisovali a poté pomocí prezentace, které vytvořili, přednesli v hodině zeměpisu. Díky této akci mohli žáci vidět Brno i z jiných pohledů, než znali doposud. Přírodopisní nadšenci pracovali na nedaleké Stránské skále, kde pomáhali naší planetě úklidem odpadků, ale také plnili různé ekologicky zaměřené aktivity a úkoly. Trochu strachu jsme si zažili ve tmě místních štol, které měly za dob druhé světové války plnit funkci továrny na letadlové motory. Protože je tato lokalita chráněná, dostaly se žákům informace, jak se chovat a pečovat o ni. Celým dnem nás provázely lektorky sdružení pro ekologickou výchovu a ochranu přírody Rezekvítek, za což jim patří velký dík. Mgr. Vilma Skřivánková, Mgr. Lukáš Plachý DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ Koncem dubna se žáci třetích tříd naší školy zúčastnili výukového programu na dopravním hřišti ZŠ Pastviny v Brně - Komíně. Program zaměřený na dopravní výchovu byl rozdělen do dvou částí teoretické a praktické. V teoretické části absolvovali žáci pod vedením lektora didaktické hry a testy týkající se pohybu dětí v silničním provozu, v praktické části si vyzkoušeli pod vedením instruktora jízdu v autíčkách a na kolech, jak se dokáží pohybovat na silnici, reagovat na různé dopravní situace a respektovat dopravní značení, semafory a další řidiče či cyklisty. Děti byly na dopravním hřišti poprvé a velmi se jim tam líbilo. Určitě si jeho návštěvu příští rok zopakují, neboť je to pro jejich bezpečnou účast v silničním provozu velmi důležité. Mgr. Věra Škardová ŽABÁKOVA MINIOLYMPIÁDA Žabákova miniolympiáda je matematická soutěž určená žákům čtvrtých ročníků. Náročného školního kola se zúčastnili všichni čtvrťáci. Účast v městském kole si vybojovali Ondřej Dohnal, Vojtěch Přerovský, Žaneta Keberlová, Lukáš Polický a Nguyen Thuc Cong Tuan. Konalo se 18. dubna na ZŠ Sirotkova. Mezi ostatními soutěžícími se naši žáci neztratili a dosáhli velmi pěkných výsledků. Ondřej Dohnal byl čtvrtý, Vojtěch Přerovský osmý, Žaneta Keberlová dvanáctá. Zbylým dvěma počtářům unikl postup do elitní dvanáctky jen o vlásek. Všem děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Mgr.Bořivoj Štěrbáček ÚSPĚCH VE VYBÍJENÉ Třetí ročník turnaje O putovní pohár Otevřené školy smíšených družstev 4. a 5. tříd ve vybíjené se po letech vrátil na naši školu! Ještě před založením putovní pohárové tradice se setkávali v tělocvičně ZŠ Jihomoravské naši žáci a žáci z okolních škol, aby si společně zasportovali. Jaké to bylo letos? Suverénní vítězství družstva pátých tříd s kapitánem Vojtou Doudou a druhé místo týmu čtvrťáků s kapitánem Vojtou Přerovským letos dokázala, že strategická příprava, souhra a spolupráce během hry i dobrá znalost pravidel se vyplatí a přinesou kýžený výsledek. Podpora publika a fanklubů ještě podpořily nasazení jednotlivých hráčů i výkon celých týmů. Vítěze minulých kol ZŠ Blažovice i ZŠ Tvarožná nenechali naši hráči uhrát jediný set. Nováčkem turnaje bylo školní družstvo ZŠ Kobylnice. Na příští ročník se budeme muset dobře připravit, protože hosté budou chtít určitě pohár vybojovat zpět. Pořadí: 1. - ZŠ Jihomoravské nám. / 5.třídy, 2. - ZŠ Jihomoravské nám. / 4.třídy, 3. ZŠ Blažovice, 4. ZŠ Kobylnice, 5. ZŠ Tvarožná. Mgr. Pavel Kubíček ATLETIKOU ZAHÁJENÝ KVĚTEN Předposlední měsíc každého školního roku si žáci naší školy zpestřují mimo jiné různou řadou atletických závodů. Nejprve jsme se zúčastnili závodu o nejrychlejšího běžce Brna, kde žáci druhého stupně závodili v běhu na 60m a 150m. Nejlepšího výsledku dosáhla Denisa Stojanovičová z 8. B, která skončila na druhém místě. V atletickém čtyřboji, který kombinuje rychlost, odraz, vytrvalost a sílu jsme závodili v konkurenci 16 škol na atletickém hřišti při ZŠ Laštůvkova. Čtyřčlenná družstva se utkají ve sprintu na 60m, skoku dalekém či vysokém, hodu kriketovým míčkem a vrhem koulí a na závěr prokáží i fyzickou zdatnost při vytrvalostním běhu. Nejlépe se dařilo starším chlapcům (Jan Bušina 8. A, Marek Malimánek, Petr Poláček a Danylo Tlupa všichni z 9. A), kteří skončili na třetím místě a nominovali se na krajské finále, které se uskuteční v Břeclavi. Největší atletickou akcí pro nás je vždy Pohár rozhlasu. Závod, který pořádáme ve Slatině a na kterém si během dvou dnů zazávodí přes tři stovky žáků a žákyň. Vypsané jsou opět základní atletické disciplíny. Nejlepší školy se pak nominují na okresní finále, kam se letos podařilo opět postoupit i našim starším chlapcům. Závěrem můžeme říci, že naše atletické starty a důkladná příprava na ně pomohla mnoha žákům k osobnímu zlepšení, a tak i k příjemnému pocitu ze sportování, což nám učitelům tělesné výchovy dělá velkou radost. Všem, kteří reprezentují školu, děkujeme a přejeme další úspěchy. Mgr. Lukáš Plachý, Mgr. Alena Lužová MALOVÁNÍ NA CHODNÍKU Venku bylo krásné počasí, které nás vylákalo před školu. Ve středu žáci třídy zdobili chodník před vchodem do budovy školy svými oblíbenými filmovými hrdiny. Obrázky se všem moc podařily. Potom nastal ten nejtěžší úkol vybrat nejzdařilejší práce. Cenu za 1. místo v 1. kategorii získala Adamcová Sabina ze 2. B a Plocková Natálie z 1. A.Ve 2. kategorii získaly 1. místo Hrbáčková Klára ze 4. A a Hudečková Lucie z 5. A. Děti byly malováním nadšeny a za odměnu dostaly krásné ceny a diplomy. Mgr. Eva Pondikasová, Mgr. Alena Tesařová BESÍDKA KE DNI MATEK V pondělí 14. května se ve školní jídelně na ZŠ Jihomoravském nám. 2 sešli žáci školní družiny a jejich rodiče. Besídkou oslavili svátek všech maminek. Pásmem písní, scének, tanců, říkadel, básniček a hrou na flétničky děti poděkovaly a potěšily maminky i ostatní členy rodiny. Naďa Nováková Vážení čtenáři, rodiče stávajících i budoucích žáků ZŠ a MŠ, v červnu nám končí další školní rok. Děkujeme za spolupráci a přejeme vám léto plné sluníčka, pohody i zaslouženého odpočinku. Také děkujeme všem učitelkám a učitelům, zejména paní ředitelce a našim radním, kteří nás končícím školním rokem zdárně provázeli. Pokud budete mít o prázdninách chvíli volného času, projděte si minulá čísla Aktualit a připomeňte si s námi, kolik dobrých věcí se nám podařilo a jak jsme byli úspěšní. Tento školní rok se nám opravdu vydařil. Těšíme se na vás opět v září. ZŠ Jihomoravské náměstí 5

6 6 ZŠ PŘEMYSLOVO NÁMĚSTÍ OLYMPIÁDA ŠKOLNÍCH DRUŽIN Koncem dubna se na hřišti ZŠ Tuháčkova konalo obvodní kolo školních družin v atletickém čtyřboji, kterého se zúčastnilo 70 žáků z 8 škol. Malí atleti soutěžili v běhu na 60 m a 150 m, ve skoku do dálky z místa a v hodu kriketovým míčkem. Ačkoliv jsme nepatřili mezi favority, naši žáci zabojovali, přidali trochu srdíčka, elánu a nadšení. Snad proto se jim podařilo umístit se na předních místech. Mladší žákyně (1. a 2. třída):1. Zuzana Navrátilová, 2. Michaela Šmídová Mladší žáci: 3. Tomáš Krupica Starší žáci (3. 5. třída): 1. Jakub Hodek, 2. Jakub Laus, 3. Jakub Prukner Pořadí škol: 1. místo ZŠ Přemyslovo náměstí místo ZŠ Tuháčkova a ZŠ Měšťanská 4. místo ZŠ Bednářova 5. místo ZŠ Řehořova 6. místo ZŠ Jihomoravské náměstí 7. místo ZŠ Šlapanice 8. místo ZŠ Kneslova Všem zúčastněným závodníkům děkujeme za reprezentaci školy, vítězům blahopřejeme za pěkné umístění a doufáme, že v příštím roce nezklameme a zanecháme opět dobrou vizitku naší školy. Šárka Lausová Kateřina Kamešová EUROREBUS Eurorebus je celostátní zeměpisnou soutěží, kdy žáci soutěží v průběhu roku v korespondenčních kolech. Na základě získaných bodů se letos zástupci tříd 7.A a 7.B dostali do krajského finále, které se uskutečnilo na začátku května v areálu VUT Brno. Zde se v konkurenci základních škol a gymnázií prosadili žáci 7.B Michaela Kousalová, Lenka Štěpánková a Vojtěch Jahoda na krásné 8. místo. Na 13.místě je pak následovali Tomáš Prchal, Pavel Hoffman a Milan Struhař ze 7.B. Žákům děkuji za výbornou reprezentaci školy a doufám, že letos získané zkušenosti zúročí v příštím školním roce, třeba postupem do celorepublikového finále. Mgr. Petr Kovář LONDON 2012 aneb Nezapomenutelné zážitky z úžasného města. V Londýně jsme viděli např. Big Ben, Downing street, Buckinghamský palác, Čínskou čtvrť, Oxford Street, muzeum voskových figurín. Mě se nejvíce líbilo London Eye a projížďka vyhlídkovým double-deckerem. Dvě noci jsme strávili v hostitelských rodinách a mohli jsme se tak alespoň trochu Před londýnským parlamentem. seznámit s místní kulturou a jídlem. Domů jsme si přivezli kromě spoustu krásných zážitků také různé suvenýry, které nám budou Londýn připomínat. Eleni Sachinidu, 6.B Londýn, jedno z nejkrásnějších měst ve Velké Británii a možná i na celém světě. Moc rád jsem Londýn viděl na vlastní oči, neboť na fotkách není tak krásný, jako když ho člověk vidí osobně. Nezklamala ani jeho pověst úžasného města. Teď už vím, že se to neříká nadarmo! Všem bych doporučil jet na výlet právě do Londýna. Je to nezapomenutelný zážitek se spoustou zábavy a řadou krásných a zajímavých míst Lukáš Neuman, 6.A Nejvíce se mi líbil Big Ben, protože je obrovský a ze všech čtyř stran jsou veliké hodiny. Ve skutečnosti je Big Ben jméno největšího zvonu ve věži, jehož typické odbíjení je slyšet každou celou hodinu. Také obrovský zvedací most Tower Bridge nad řekou Temží byl pro mě velkým zážitkem. Kristýna Šimková, 5.A Nejlepší byla návštěva muzea voskových figurín Madame Tussauds, protože tam byla hororová ulička plná postav zločinců a taxík, London Eye z venku a zevnitř. ve kterém se nám během pěti minut přiblížila historie Londýna. 4D kino bylo úžasné, vše vidíte trojrozměrně a navíc i slyšíte zvuky, cítíte různé pachy a doteky. Dimitra Papadopoulu, 5.A To byl Londýn očima našich žáků, kteří měli opět možnost vycestovat, poznat novou zemi a zlepšit své jazykové dovednosti. V pondělí 7. května vyrazilo 51 žáků tříd naší školy na dlouhou cestu, jejímž cílem byla překrásná metropole Londýn. Žáci během exkurze zhlédli mnoho zajímavostí Londýna i jeho okolí, např. Big Ben, Tower Bridge, St. Paul s Cathedral, Buckinghamský palác, prošli se po Trafalgar Square, navštívili muzeum voskových figurín Madame Tussauds, na všechny památky pohlédli z obrovského ruského kola London Eye, po návštěvě Windsoru si nemohli nechat ujít projížďku tradičním londýnským double-deckerem a nakonec se plavili lodí po Temži k poslednímu navštívenému místu observatoři Greenwich, kterou prochází nultý poledník. Důležitým bodem celé exkurze byl pobyt žáků v rodinách, tedy u rodilých mluvčích, kde si ověřili, nakolik jsou schopni se domluvit cizím jazykem a seznámili se s odlišnými zvyky. I přesto, že žáci spolu s rodinami nestrávili příliš mnoho času, odvezli si s sebou mnoho cenných zkušeností a zážitků. Mgr. Eva Říhová Mgr. Barbora Bulová A JE ROZHODNUTO Přijímací řízení na středních školách patří k důležitým okamžikům, kdy ze současných žáků se stávají budoucí studenti. Také u všech žáků devátých tříd a některých žáků pátých tříd se během dubna a května rozhodovalo o jejich budoucnosti. A jak to celé dopadlo? Ze současných 35 žáků devátých tříd 10 žáků bude studovat na gymnáziu, 23 žáků bude pokračovat na střední odborné škole s maturitou a 2 žáci se budou učit v učebním oboru. Víceletá gymnázia bude studovat 5 žáků z pátých tříd a 2 žáci se stanou studenty taneční konzervatoře.všem žákům přejeme hodně studijních úspěchů. RNDr. Hana Bajerová AKTUALITY O SLATINĚ

7 pobočka FANTÁZIE Tilhonova 49, Brno - Slatina, tel.: Květen může být pro někoho nejkrásnějším měsícem v roce a jistě také byl. Fantázii letos přinesl mimo pěkného počasí i nepříjemnou zkušenost s krádeží. KRÁDEŽ! Vykradli nám Fantošku ozvalo se do telefonu v pondělí 7. května brzy ráno. Zničené dveře ze dvora i ze sklepa, vypáčené dveře v kanceláři, učebně i ve všech skříňkách opatřených zámky, obsah šuplíků rozházen po zemi.takový neutěšený pohled se nám naskytl na Fantázii pondělní ráno. Mezi odcizenými věcmi byla počítačová technika, kterou denně využíváme k provozu Fantázie i fotoaparáty. Nemalé problémy nám udělal i zcizený dataprojektor, který používáme při realizaci výukových programů a dalších zájmových aktivit. Nechtělo se nám věřit, že někdo měl zájem na tom, aby kradl na Fantázii, na domečku, který je určen k volnočasovým aktivitám pro děti. Poškodil všechny návštěvníky Fantázie! Prosím, buďme nekompromisně všímaví ke všemu, co vede k takové destrukci a znehodnocení jakékoliv práce! DUBEN A KVĚTEN Výukové programy Ke Dni matek si na Fantázii přišlo vyrobit dárky pro maminky 468 žáků z 26 tříd základních škol. Z keramické hlíny žáci modelovali kabelky v podobě pokladniček a v rukodělném programu zdobili květináče a osazovali je květinami. Během května také poprvé proběhl nový ekologický výukový program Babiččin dvoreček. Žáci se poutavou formou seznamují s živočišnými a rostlinnými organismy, které se vyskytují v blízkosti lidí a lidských obydlí. Orientují se mezi Dárek pro maminku druhy bylinek a také si svoji bylinku vysází. Bohužel nemůžeme dodat fotodokumentaci, byla v odcizeném fotoaparátu Úklid Stránské skály Páteční odpoledne bylo dobou, kdy se 61 dětí i rodičů vydalo uklidit lokalitu Stránskou skálu. Lhostejné nás nenechaly ani přístupové cesty a nepořádek kolem jeskyně. Ve spolupráci s Technickými službami MČ Brno- Slatina v kontejneru skončilo 19 plných pytlů odpadu. Na závěr jsme prošli celou jeskyni, dostali pamětní cancátko a zamířili jsme na Fantázii, kde nás čekalo opékání buřtíků. Všem, kterým není tato významná národní přírodní památka lhostejná, DĚKUJEME! 5.5. Výlet za liškou Bystrouškou pořádaný ve spolupráci s OS Klubíčko. Již tradičně se malí i velcí sešli v Líšni u Klajdovky, aby si prošli trasičku s úkoly. Cesta po fáborkách nás vedla bílovickým údolím až k Reslově památníku. Úkoly nás zavedly až k liščatům, která pro děti za splnění všech otázek měla sladké odměny. Celkem se sešlo 150 účastníků, kteří si zpestřili sobotní den EF Klub Od hodin Fantoška patřila dětem, které chtěly připravit překvapení pro svoji maminku k nedělnímu svátku. První na řadě byla výroba dortíku - piškotový korpus děti předem vyřezaly do tvaru srdce, naplnily krémem a ozdobily jahodami. Mňam! Potom přišly na řadu hedvábné šály, děti je barvily podle svých vlastních postřehů, jaké barvy se nejlépe hodí zrovna pro jejich maminku. Aby dílko bylo dokonalé, následovala výroba dárkových sáčků na šály a celé to korunovala pěkná mašlička Táta na sobotu tentokrát na kolech ve spolupráci s OS Klubíčko. Kola, tátové, děti, usměvavá Marcela a deštný PRALES. Tak by se dal heslovitě popsat výlet, který jsme zažili. Začal jízdou vlakem do Podivína, kde na nás čekala dodávka s našimi koly (díky za dobrou organizaci!). Vyjeli jsme prohlédnout si krásy Lednicko-valtického areálu. 25 cyklistů (z toho 14 dětí) šlapalo k Janohradu, kde byla domluvena prohlídka. Poté znovu do sedel a hurá za dobrodružstvím, které na sebe nenechalo dlouho čekat. Mraky, dusno a větřík přivedly déšť až nad naši cestu. S pláštěnkami až do Charvátské Nové Vsi, kde šipka ukazovala směr PRALES. To se nedalo minout bez prozkoumání. Dojeli jsme k domečku, kde po vstupu dovnitř nás vítal zpěv ptactva a uprostřed místnosti stál obr strom. Palmové listy a skleněná terária se zvířaty všeho druhu lákala k prohlídce. Takhle vypadal PRALES, ve kterém jsme se zahřáli, posilnili a hlavně schovali před deštěm. Déšť postupně ustal a my vyrazili na kolech zpět k nádraží. Takto proběhl 1. ročník kolového výletu pro tatínky s dětmi. Snad ten další nebude s deštěm! Ukončení zájmových kroužků Poslední květnový týden nastalo již tradiční loučení... Všichni členové kroužků někdy s rodiči, kamarády i sourozenci se přišli pobavit na zahrádku Fantázie. Dobrá nálada nechyběla po celý týden. ČERVEN VE FANTÁZII V rámci projektu Brno zdravé město pracovníci Fantázie připravují na sedmi základních školách Dny bez úrazů. Cílem této akce je dětem zábavnou formou prohloubit informace o bezpečnosti v různých prostředích a získat užitečné rady na prázdniny. Fantázie spolupracuje s Policií ČR, místními dobrovolnými hasiči i OS Tlapka pod vedením paní Hrabálkové. V červnu startují rodiče s dětmi na 10-ti denní výpravu do Chorvatska, o připravovaném dobrodružství napoví již název celotáborové hry Robinson Crusoe! Druhá polovina měsíce je určena k realizaci oprav a úprav na Fantázii celoroční provoz a škody na majetku z vykradení chtějí své! LETNÍ PRÁZDNINY S FANTÁZIÍ - poslední volná místa Pro děti: Tábor na kolech II od 11 do 16 let RS Štíří důl, Krucemburk Vodácký tábor od 13 let Vltava Příměstské tábory: Cena za týden 1100 Kč. Lze se přihlásit i na jednotlivé dny (220 Kč/den). Všeobecný: , , , , , , Pro rodiče s dětmi: Tábor na kolech II RS Štíří důl, Krucemburk. Máte tento termín volný v kalendáři a rádi byste strávili aktivní dovolenou společně s dětmi? Tak právě pro vás je určen tento tábor s celotáborovou hrou na téma Staré pověsti České. Ubytování je v malebném kraji Vysočiny za Ždírcem v blízkosti vesničky Krucemburk. Rekreační středisko Štíří důl je vyhlášeno domácí kuchyní. Strava pětkrát denně a pitný režim. Dopoledne budeme jezdit na kolech po zpevněných lesních cestách a v odpoledních hodinách na vaše děti čekají hry, soutěže a rukodělná tvoření. V blízkosti je možnost koupání v rybníku zvaném Řeka. Táborovým děním vás bude provázet Hanka Slámová. Tábor pod stany Ostrý Kámen. Táborová základna Ostrý Kámen u Svitav patří PS Vysočina a poskytuje nadstandartní služby pro konání letních táborů - elektřina, teplá voda, kvalitní sociální zázemí a ubytování ve stanech s podsadou. Těší se na vás Marcelka Koláčková-vedoucí tábora. Pokud vás některá z nabídek oslovila, napište nám na adresu zašleme vám podrobnější informace o připravovaných táborech popřípadě zodpovíme vaše dotazy. 7

8 8 HISTORIE ČERVEN PŘED 70 LETY Potlačit rostoucí odpor českého národa proti hitlerovské okupaci přišel z Hitlerova popudu do Prahy 28. září 1941 jeden z jeho nejbližších spolupracovníků SS Obergruppenführer a generál policie Reinhard Heydrich (narozen 7. března 1904). Okamžitě po svém nástupu vyhlásil stanné právo, během něhož bylo popraveno 662 příslušníků odboje. Naše zahraniční vláda v Londýně připravila vysláním několika skupin parašutistů atentát na Heydricha. Provedli ho 27. května 1942 Jan Kubiš (narozen 24. června 1913 v Dolních Vilémovicích u Třebíče) a Jozef Gabčík (narozený 8. dubna 1912 v Poluvsie u Žiliny). Na následky atentátu Heydrich 4. června PŘIPOMÍNÁME SI 1. června je Mezinárodní den dětí 1. června 1907 se narodil filozof a historik Jan Patočka, jeden z prvních mluvčích Charty června 1932 se narodil slovenský filmový a televizní režisér Ján Roháč 1. června 1952 zemřel americký filozof John Dewey 1. června 2007 zemřel spisovatel Jan Beneš 2. června 1882 zemřel italský politik a spisovatel Giuseppe Garibaldi 2. června 1922 se narodil španělský filmový režisér Juan Antonio Bardem 2. června 1927 zemřel sochař Otto Gutfreund 2. června 1952 zemřel literární vědec Bohumil Mathesius 3. června 1932 zemřel malíř a grafik Rudolf Kremlička 4. června je Mezinárodní den boje proti násilí na dětech 4. června 1877 se narodil významný elektrotechnik a vysokoškolský pedagog v Brně působící Vladimír List, autor 600 publikací v oboru 4. června 1922 se narodila spisovatelka Valja Stýblová 5. června je Světový den životního prostředí 5. června 1882 se narodil malíř, grafik a ilustrátor Antonín Procházka 5. června 1947 vyhlásil státní tajemník USA G. Marshall plán pomoci USA při rekonstrukci Evropy po válce Marshallův plán 5. června 1967 zaútočil Izrael preventivně na okolní arabské státy. V šestidenní válce obsadil východní část Jeruzaléma, západní břeh Jordánu, Golanské výšiny, Sinaj, oblast Gázy a získal přístup k Rudému moři. Egypt uzavřel až do roku 1975 Suezský průplav června 1992 zvítězila ve volbách do Federálního shromáždění a do České národní rady koalice ODS a KDS, na Slovensku HZDS Vladimíra Mečiara 6. června 1982 zahájil Izrael válku proti základnám OOP v Libanonu a vytvořil tak nárazníkové pásmo proti základnám Palestinců 7. června 1882 se narodil spisovatel a redaktor Lidových novin Rudolf Těsnohlídek, iniciátor Vánočních stromů republiky, je po něm pojmenována ulice v Černých Polích 8. června je Světový den oceánů 8. června 1872 se narodil ekonom a národní buditel František Cyril Kampelík, zakladatel tzv. kampelíček družstevních peněžních ústavů na venkově 9. června 1907 se narodil literární vědec Oldřich Králík 1942 zemřel. Okupanti prohledávali v Praze všechna místa možných úkrytů parašutistů a stránky deníků byly plné jmen popravených v souvislosti s atentátem. 1. června byl popraven spisovatel Vladislav Vančura (narozen 26. června 1891), 19. června byl zbaven života předseda protektorátní vlády generál Ing. Alois Eliáš (narozen 29. září 1890), který spolupracoval s Obranou národa a s čs. vládou v Londýně. 10. června byla obec Lidice na Kladensku obklíčena, 199 mužů bylo zastřeleno, ženy odvezeny do koncentračního tábora v Ravensbrücku, děti většinou skončily ve vyhlazovacím táboru Chelmno v Polsku ze 104 dětí se jich vrátilo 17. Obec Lidice byla vypálena a srovnána se zemí, její název byl zrušen na mapách. 16. června jeden z parašutistů sdělil na gestapu údaje, které 18. června 9. června 1927 se narodil architekt Viktor Rudiš, spoluautor sídliště Lesná 10. června 1942 přestaly existovat Lidice a 24. června 1942 Ležáky 11. června 1717 se narodil skladatel Jan Václav Stamic 12. června 1917 zemřel historik Zikmund Winter 13. června 1962 se narodil autor literatury faktu Pavel Kosatík 14. června je Světový den dárců krve 14. června 1907 se narodil režisér Národního divadla v Brně a pedagog na JAMU Miloš Wasserbauer 14. června 1932 se narodil historik Miroslav Hroch 14. června 1967 zemřel jeden z vedoucích odbojové organizace Rady tří Josef Grňa června 2002 zvítězila ve sněmovních volbách ČSSD, předsedou vlády se stal Vladimír Špidla, který sestavil koaliční vládu ČSSD, KDU- ČSL a Unie svobody 16. června 1877 se narodil archeolog a speleolog Karel Absolon, badatel v Moravském krasu (objevil říčku Punkvu), v Předmostí, Dolních Věstonicích 17. června je Světový den boje proti rozšiřování pouští a sucha 17. června 1757 zemřel v Brně stavitel a architekt baroka Mořic Grimm dostavba klášterů minoritů, augustiánů, katedrály sv. Petra a Pavla, Nové radnice 17. června 1882 se narodil ruský skladatel Igor Stravinskij 17. června 1957 zemřel malíř Otakar Nejedlý 17. června 1967 provedla Čína pokus s vodíkovou bombou 17. června 1972 zemřela herečka Leopolda Dostálová 17. června l982 zemřel spisovatel, historik a literární kritik Zdeněk Kalista 17. června 1992 zemřel chirurg srdce Jan Navrátil, přednosta II. chirurgické kliniky v Brně a ve Vídni 18. června 1812 se narodil ruský spisovatel Ivan Alexandrovič Gončarov 18. června 1907 se v Brně narodil herec Valter Taub 18. června 1942 se narodili anglický skladatel a zpěvák Paul McCartney, zakládající člen skupiny Beatles a básník Ivan Wernisch 18. června 1957 zemřela spisovatelka Anna Marie Tilschová 19. června 1917 se narodil egyptolog Zbyněk Žába 19. června 1947 zemřel herec a zpěvák Ferenc Futurista, vl. jm. František Fiala 20. června 1722 zemřel německý architekt u nás působící Kryštof Dienzenhofer přivedly přes 800 příslušníků zbraní SS k pravoslavnému kostelu na Reslově ulici v Praze. Sedm parašutistů svedlo s touto přesilou nerovný boj na kůru kostela padli 29letý Jan Kubiš, 27letý Adolf Opálka a 28letý Jaroslav Švarc. V kryptě kostela si poslední kulku pro sebe ponechali 27letý Josef Valčík, 30letý Jozef Gabčík, 22letý Josef Bublík a 27letý Jan Hrubý. 24. června postihl osud Lidic obec Ležáky na Chrudimsku. Obec byla srovnána se zemí, popraveno bylo 22 mužů a žen, z 11 odvlečených dětí se po válce vrátily pouze dvě. V září a říjnu 1942 byli popraveni ti, kteří pomáhali parašutistům a jejich rodinným příslušníkům. Spolu s obětmi v Lidicích a Ležácích přišlo o život kolem pěti tisíc našich občanů. Karel Janiš 21. června je Svátek hudby 21. června 1942 se v Brně narodila autorka knih pro děti a mládež Markéta Zinnerová, filmová a rozhlasová scenáristka 21. června 1957 zemřel malíř a grafik František Kupka 21. června 1527 zemřel italský spisovatel a politik Niccolo Machiavelli 22. června 1767 se narodil německý vědec a politik Wilhelm von Humboldt 24. června 1867 se narodil novinář a politik Jan Máša, člen městského zastupitelstva, náměstek starosty Brna, podporovatel vzniku letiště, výstaviště a českých středních škol, je po něm pojmenována ulice ve středu Brna 25. června 1897 se narodil kaligraf a typograf Oldřích Menhart 26. června je Mezinárodní den boje proti zneužívání drog a jejich nezákonnému rozšiřování, Mezinárodní den Spojených národů na podporu obětí mučení 26. června 1932 se narodil literární vědec Aleš Haman 27. června je Významný den ČR Den památky obětí režimu, výročí popravy Milady Horákové v roce června 1967 se narodil filmový režisér Jan Hřebejk 28. června 1577 se narodil vlámský malíř Peter Paul Rubens 28. června 1712 se narodil francouzský filozof a spisovatel Jean Jacques Rousseau 28. června 1867 se narodil italský dramatik Luigi Pirandello 28. června 1912 zemřel básník Josef Václav Sládek 28. června 1947 zemřel básník S.K. Neumann, žijící i v Brně a v Bílovicích nad Svitavou 28. června 2. července 1947 jednali ministři zahraničních věcí Francie, Velké Británie a SSSR o Marshallově plánu, SSSR účast nakonec odmítl 29. června 1917 se narodil básník Josef Kainar 30. června 1912 se narodil spisovatel Viktor Fischl, po vystěhování do Izraele v roce 1949 se jmenoval Avigdor Dagan 30. června je Den ozbrojených sil na paměť vojenské přehlídky čs. zahraničního odboje v Darney v roce června 1947 skončila v Československu činnost mezinárodní organizace UNRRA, jejímž úkolem bylo poskytovat pomoc státům poškozeným za války. Bylo k nám dodáno celkem témě 800 tisíc tun potravin, oděvů, léčiv, spotřebního zboží, strojů a dopravních prostředků Karel Janiš AKTUALITY O SLATINĚ

9 SETKÁNÍ SLATINSKÝCH DIVADELNÍKŮ 2012 V sobotu 12. května 2012 se uskutečnila ojedinělá společenská událost Setkání slatinských divadelníků Tato akce si kladla za cíl zdůraznit dlouholetou historii slatinského divadla. Později spolek VLAST spolupracoval s místním SOKOLEM. Spolupráce těchto dvou spolků byla v roce 1914 ukončena a od roku 1919 (po 1. světové válce) SOKOL obnovil svoji divadelní činnost samostatně. Ačkoliv není k dispozici kronika, která by zachycovala a zaznamenávala od samého počátku vznik a další vývoj slatinského divadla, můžeme díky v minulých letech zaznamenaným vzpomínkám nejstarších pamětníků, nashromážděným dobovým materiálům a badatelské činnosti Slatinského historického klubu poměrně podrobně zmapovat vývoj a činnost tohoto místního divadelního souboru. Během dlouholeté historie divadla se u nás vystřídalo mnoho hereček, herců i technických pracovníků. Počáteční prvky divadelnictví jsou ve Slatině datovány již od roku 1896, kdy ve Slatině působil spolek vystupující pod hlavičkou Čtenářského vzdělávacího spolku VLAST, který zde uvedl první divadelní představení. V roce 1925 se mládež Národních socialistů (v čele s Janem Honkem) rozhodla založit samostatný Ochotnický divadelní spolek J. K. Tyl. Zanedlouho po založení samostatného spolku dosáhl počet členů počtu 75. Proto mohly být utvořeny dvě divadelní skupiny. Druhá světová válka činnost spolku pozastavila, pokusy o obnovení samostatného spolku proběhly v roce 1947, avšak neúspěšně. V roce 1948 se sešel nový přípravný výbor v čele s předsedou Emanuelem Heinzem, který svolal ustavující valnou hromadu, díky níž mohl soubor pokračovat ve své činnosti. Na konci 60. let 20. století proběhla rekonstrukce staré Radnice na Kulturní dům a bylo zde přistavěno stálé jeviště. Koncem 80. let prodělal spolek zajímavou kvalitativní etapu pod vedením režiséra brněnského Divadla bratří Mrštíků Pavla Rímského. Slatinský divadelní soubor vystupoval při všech změnách komunální správy. Např. v letech pod záštitou místní Osvětové besedy Brno Slatina, pod hlavičkou Obvodního kulturního a vzdělávacího střediska Brno IV. (OKVS). Od roku 1991 nebylo právní postavení souboru zcela vyjasněno, proto byl soubor v roce 1999 zaregistrován jako občanské sdružení u MV ČR pod názvem Divadelní soubor J. K. Tyla ve Slatině, pod kterým funguje dodnes. Jsme velmi rádi, že se podařilo projekt Setkání slatinských divadelníků 2012 uskutečnit a že se této události zúčastnilo nejen velké množství bývalých divadelníků, ale i mnoho významných hostů. Svou účastí nás potěšili pan starosta Jiří Ides, místostarosta Ing. Jiří Navrátil, členové Rady městské části Jan Čech a Ing. Václav Klajsner a členové Slatinského historického klubu. Hosty přivítal předseda divadla a stručnou historii souboru shrnula paní Marta Navrátilová. Po jejím výkladu přítomné přivítal i pan starosta, který kladně zhodnotil stávající aktivity divadla a poděkoval současnému kolektivu souboru za to, že svou činností s rozsahem i v jiných obcích města Brna a okolí přispívají k dobrému jménu Slatiny. Díky uchovaným materiálům jsme nashromáždili rozsáhlou sbírku historických fotografií, ze kterých jsme utvořili výstavu. Tu si bývalí členové se zájmem prohlédli a společně u ní zavzpomínali na chvíle strávené na jevišti. Někteří hosté přinesli nám dosud neznámé fotografie, díky nimž jsme obohatili náš divadelní archiv. Mezi nejstarší žijící pamětníky patří pan Ladislav Štěpánek, který se bohužel s ohledem na svůj zdravotní stav nemohl setkání zúčastnit. Při hudebním doprovodu pánů Dupala a Malého se přítomní bavili až do pozdních večerních hodin. O občerstvení se starali členové divadla. Děkuji všem hostům za jejich účast a věřím, že se nám ještě někdy podaří podobné setkání uskutečnit. V neposlední řadě děkuji členům souboru, kteří se podíleli na přípravě celé akce. Mgr. Martin Krytinář, předseda divadla Výstavu fotografií je možno shlédnout do konce června po předchozí dohodě na tel

10 SPORTOVNÍ KLUB SK SLATINA Zdravím naše čtenáře Aktualit o Slatině. V uplynulém měsíci zaznamenaly naše fotbalové týmy v mistrovských utkáních skvělé výsledky a naše A mužstvo mužů se vyhouplo na 8. příčku tabulky I.B třídy. Do prázdnin ještě chceme stihnout v našem areálu instalovat ochranné sítě podél fotbalového hřiště, uklidit areál kolem hřišť a také proběhne rekonstrukce travnaté plochy. Všichni se snažíme o to, aby jste se vy, naši příznivci, fanoušci a návštěvníci našeho sportovního areálu u nás cítili dobře. Ing. Václav Klajsner, předseda SK Slatina 10 ODDÍL KOPANÉ Muži A (Hodnocení zápasů trenérem Jiřím Záleským). Muži A Milotice 4:2 (2:1). Velice důležité utkání, které pro nás po chybě našeho brankáře nezačalo dobře v 8. minutě jsme prohrávali 0:1. Naštěstí se nám i přes špatný terén podařilo v prvním poločase strhnout vedení na svou stranu a v druhé půli jsme v 53. minutě přidali třetí gól Ostrým. Na konečných 4:2 upravil Válka v 82. minutě a rozhodl o naší důležité výhře. Kněždub Muži A 1:1 (1:0). Domácí se ujali vedení po chybě, kdy náš hráč minul míč v pokutovém území. Do druhé půle zápasu jsme nastoupili s cílem strhnout vítězství na svou stranu. Už v 55. minutě po krásné přihrávce Ostrého vyrovnal až z obrany naběhnuvší Nedoma. V obou utkáních jsme podali bojovný výkon, za což hráčům děkuji. Příští zápasy: Neděle 3.6. Veselí n/m Muži A, sobota 9.6. Muži A St.Podvorov a poslední zápas sezóny v sobotu Křenovice - Muži A. Přijďte povzbudit naše A mužstvo v soubojích s vedoucími celky tabulky! Muži B útočí z druhé příčky tabulky na první místo (kde jsou zatím Medlánky B), na které ztrácí jen 3 body. Výsledky: Bílovice B Slatina B 1:4 (1:2), branky: Kodras, Nedoma, Musálek a Duchovný. Zbývající termíny zápasů jsou: Sobota 2.6., čtvrtek 7.6., neděle a neděle První dorost starší (Informuje trenér dorostu Jiří Krchňák). Rád bych vás informoval o družstvech dorostenců SK Slatina dělené na mladší a starší dorost, kteří hrají nejvyšší dorosteneckou soutěž v Jihomoravském kraji krajský přebor dorostu. Po podzimní části KP se tým SK Slatiny staršího dorostu umístil na 6. místě s 22 body za 6 výher, 4 remízy a 4 prohry. V průběhu jarní části se nám podařilo uhrát za 6 utkání pěkných 15 bodů s bilancí 5 výher a 1 prohry. Nesmím opomenout družstvo mladších dorostenců, které se pohybuje uprostřed tabulky s vyrovnanými výsledky i výkony. Snažíme se co nejlépe vychovávat mladé fotbalisty, kteří mají zájem o kopanou v našem klubu tak, aby byli v budoucích letech oporami v družstvech mužů. Zároveň musím poděkovat všem sponzorům, divákům a funkcionářům podporující mládežnickou kopanou v našem klubu. Program následujících utkání dorostu: Sobota 2.6. venku Tasovice - Dorost, neděle doma Dorost Mor.Krumlov a poslední zápas sobota venku Bučovice Dorost. Průběžná umístění: Starší dorost: 4.místo za 20 utkání - 11 výher, 4 remízy, 5 proher skóre 34:26-37 bodů. Mladší dorost: 8.místo za 20 utkání 10 výher a 10 proher - skóre 50:40 30 bodů. Starší žáci. Kluci jsou zatím na pěkném 5. místě se ziskem 22 bodů a skórem 33:33. Čeká je poslední zápas v sobotu 2.6. doma derby se Šlapanicemi. Nejlepším střelcem týmu je Madik Safariev s 10 vstřelenými góly. Našim klukům a celému realizačnímu týmu děkujeme za výkony v soutěži a do posledního utkání držíme palce! Mladší žáci jsou na 4. místě se ziskem 35 bodů a skórem 59:38 a sezónu zakončí doma zápasem v sobotu 2.6. v derby se Šlapanicemi. Nejlepším střelcem mužstva je zatím se 12 góly Jan Cimbálník. Klukům držíme do závěru sezóny palce! Mladší přípravka. V domácím zápase s Medlánkami B kluci přestříleli soupeře 11:0! Kluci jsou průběžně na 3. místě tabulky se ziskem 33 bodů a skórem 107 : 32. Sezónu mužstvo zakončí domácím zápasem v pátek 1.6. s Řečkovicemi. Nejlepším střelcem týmu je Grabec Michal s 35 brankami, gratulujeme. Naše přípravky (ročník 2002 a mladší) se zúčastnily regionálního kola 8.ročníku poháru E.ON Junior Cup v Boskovicích. Ve skupině jsme byli třetí a z celkem 12 účastníků jsme nakonec obsadili krásné 6. místo, celkem jsme za 12 zápasů vstřelili 16 branek a dostali 10 gólů. SK Slatinu reprezentovalo 16 hráčů. Kluci podali výborné výkony! Děkujeme i trenérům Procházkovi a Kuropatovi a jejich asistentům. Naše předpřípravka se zúčastnila turnaje ročníku 2005, který pořádal náš oddíl na Spartě Brno.V play-off jsme narazili na vítěze druhé skupiny Svratku s kterou jsme prohráli 0:5 a v souboji o 7. místo jsme podlehli Kohoutovicím 0:3. Nicméně 8. místo z 12 účastníků na velmi silně obsazeném turnaji je velkým úspěchem našich nejmenších nadějí. Poděkování patří i Davidovi Procházkovi a jeho pomocníkům za organizaci turnaje. Starší přípravka. V jarní části soutěže jsou kluci zatím na 7. místě s 16 body a skórem 41:35. Nejlepším střelcem je Vojta Přerovský se 6 góly. Sezónu kluci zakončí v pátek 1.6. venku v Bystrci. Kluků i realizačnímu týmu patří dík! Mužstvo Starších pánů je stále na skvělém 2.místě tabulky Brněnské ligy starších pánů s 33 body a skórem 46:28. Do konce soutěže ještě zbývají tři utkání: 4.6. v Chrlice- Slatina, Medlánky- Slatina a poslední zápas doma s Moravskou Slávií B. ODDÍL CVIČENÍ ČASPV Náš oddíl ČASPV žije přípravami na slavnostní vystoupení na XV.Všesokolském sletu konaném v Praze července Kontaktní osoba: Majka Konečná tel.: , ODDÍL STOLNÍHO TENISU Konečné tabulky mistrovských soutěží: Základní soutěž naše družstvo SK Slatina I vyhrálo s 67 body, v Městském přeboru tým SK Slatina D obsadil 6. příčku a hned za ním na 7. místě je SK Slatina E, na 12.místě je potom SK Slatina F. V městské soutěži II. třídy tým SK Slatina G skončil na 4. příčce a III.třídu Městské soutěže náš tým SK Slatina H vyhrál. V Městském přeboru žáků obsadili naši kluci pěkné 5. místo. Vítáme každého zájemce o stolní tenis, kluci a holky ze Slatiny a širokého okolí neváhejte a přijďte se k nám podívat a zapojte se do našich oddílů mládeže. Kontaktní osoba: Petr Čampa, tel.: ODDÍL TENISU Zájemci o tenis si už mohou přijít zahrát na všechny čtyři venkovní antukové kurty. Pronájem kurtů má na starosti pan Nešpůrek (na tel. čísle ). Kontaktní osoba pro ostatní akce a turnaje je tajemník oddílu pan Oldřich Miklík (tel.: ). ODDÍL KULTURISTIKY Naše posilovna v budově SK Slatina zve zájemce o posílení těla i ducha a je určena nejen pro členy oddílu, ale i pro veřejnost. Kontaktní osoba: Radim Pernica, tel.: KLUB SLATINSKÝCH LYŽNÍKŮ Někteří naši členové se během roku zabývají většinou běžeckými disciplínami na různých tratích a čeká je ještě 23. června v rámci Olomouckého 1 / 2 maratonu závod na 10 km (V. Klajsner) a v neděli 30.září tradiční běh Běchovice-Praha také na 10 km (M. Továrek, M. Píška a V. Klajsner). Kdo by měl zájem o zajímavé informace a zážitky z letošního Rockń Roll maratonu ve španělském Madridu, kterého se 22.dubna zúčastnil náš V. Klajsner, napište nám nebo zavolejte Kontaktní osoba: V. Klajsner tel.: AKTUALITY O SLATINĚ

11 Snímkem se vracíme ke slatinskému Pálení čarodějnic. DĚTSKÝ KOUTEK SDRUŽENÍ FILIA SE PŘEDSTAVUJE Vážení občané Slatiny, rádi bychom se vám představili. Jsme neziskové občanské sdružení a poskytujeme sociální službu (sociálně terapeutická dílna) klientům s duální diagnózou (primárně psychiatrická diagnóza, sekundárně většinou mentální postižení). Naše provozovna je ve Slatině na Jihomoravském náměstí 1 (v zadní části obchodního centra Albert). Jaká je náplň naší činnosti? - práce se živými i sušenými květinami - výrobky z novinových ruliček (košíky, krabičky, tašky, vázy) - výrobky z pedigu (podnosy, košíky) - ubrousková technika, tzv. dekupáž - výrobky z korálků, drátků a jiné Pro zajištění naší činnosti uvítáme různé zbytky vlny, svetry na rozpárání, listy papíru i popsané, letáky, telefonní seznamy, sešity, pastelky zkrátka materiál pro tvoření, co už doma neupotřebíte a naši klienti z něj vyrobí něco nového a krásného. Vzhledem ke stále se zhoršující situaci pro zdravotně znevýhodněné budeme vděčni i za finanční pomoc. Nahlédněte na naše webové stránky tel , , nebo nás přijďte navštívit osobně, rádi vás uvítáme. Klienti a tým pracovníků SDRUŽENÍ FILIA POZOR PRÁZDNINY 85. Pionýrská skupina LETKA, Dědická 17, Brno pořádá pro Vaše děti netradiční letní pobyty. Připravila Martina Potschová PUTOVNÍ VODÁCKÝ TÁBOR 2012 Zažij 14 nezapomenutelných dnů na Lužnici, pojď cestovat časem, poznat budoucnost i minulost. Tábor je určen pro mládež ve věku let, cena 4200 Kč. V ceně je zahrnuta doprava, vydatná strava, zapůjčení vybavení a veškeré náklady na pobyt. Termín: Tak neváhej a pojeď s námi! Pro více informací navštiv naše stránky nebo zavolej , LETNÍ STANOVÉ TÁBORY Umožněte Vašemu dítěti prožít mnoho nezapomenutelných zážitků a dobrodružství na pozadí atraktivního příběhu z literatury či historie v rámci celotáborové hry, a to vše v malebném prostředí České Kanady u obce Valtínov. TERMÍNY: 1. turnus cena Kč 15 dní her táborového dobrodružství a nových zážitků 2. turnus cena Kč Cykloturistický tábor KOLOVALT tábor s využitím jízdních kol účastníků pro výlety i v rámci celotáborové hry 3. turnus cena Kč Tábor pro děti ve věku 5-8 let 4. turnus cena Kč 9 dní her táborového dobrodružství a nových zážitků VODÁCKÉ TÁBORY Netradiční prázdniny v krásném prostředí české řeky Vltavy - 14 dní vodáckého výcviku, sportování, koupání a dobré nálady. TERMÍNY: 1. turnus cena Kč 2. turnus cena Kč Vzhledem k charakteru tábora a programu je tábor určen pro děti a mládež od 12 do 18 let. Veškeré informace a přihlášky hledejte na Brno-Slatina vchod ul.zemanova Tel.: Autoklimatizace Pneuservis Prodej náhradních dílů Veškeré opravy vozidel !!!!! NOVINKA!!!!! Čištění interiérů vozidel Letní akce: sleva 5% DOKONČENÍ 01/2013 OBYTNÝ KOMPLEX HORNÍKOVAOVA lokalita Brno - Líšeň pod Velkou Klajdovkou - byty 1+kk, 2+kk, 3+kk, 4+kk nově dokončené klientské centrum, v těsné blízkosti stavby před poliklinikou na ul.horníkova otevřeno pro Vás každou středu hod. cena bytu od Kč včetně 14% DPH parkovací stání v ceně bytu tel: , MOŽNOST DRUŽSTEVNÍHO FINANCOVÁNÍ Neplaťte e drahý nájem - kupte si vlastní byt! Splátka hypotéky nižší než nájemné! 11

12 STAVEBNÍ POZEMKY S ÚZEMNÍM ROZHODNUTÍM NA PRODEJ BRNO SLATINA LOKALITA BRNĚNKY, TEL UL. ČERNOZEMNÍ Restaurace NA SPARTAKU, Tuřanka 1, si Vás dovoluje pozvat na JÄGRMAISTER PARTY 29, k tanci hraje DJ Milada. DĚTSKÉ TÁBORY - sportovní, jazykové, taneční, výtvarné, a flétnou, pro teenagery. Minitábory pro rodiče s dětmi 1-7 let. Tel.: , KOVÁŘSTVÍ ZÁMEČNICTVÍ Libor Janků, zhotovuje brány, mříže, ploty a zábradlí. Předzahrádkové ploty včetně podezdívek. Tel.: Restaurace NA SPARTAKU, Tuřanka 1, si Vás dovoluje pozvat na LETNÍ NOC od hod., k tanci a poslechu hraje skupina Bene. Kuchyňské linky a vest. skříně, nová dvířka na Vaši kuchyni, šuplíky pod linku, výměna prac.desky. Vrba MALBY 14 Kč/m 2, dveře 350 Kč/ks, aj., tel.: , , platba hotově = SLEVA 250 Kč! EC Tuřany Hanácká 6: PRODEJ-SERVIS domácí spotřebiče-tv-dvd-audio, tel.: , , Geodetické práce, Tilhonova 50b, Brno, Tel.: Vyměním OB 2+1, ul. Rousínovská za 1+1, nebo 1+kk ve Slatině. Tel.: Hledáme byt 1+1 či 1+kk, vhodný pro důchodkyni (nutný výtah), ve Slatině a okolí. Děkujeme. Tel.: Koupím RD ve Slatině se zahradou, možná i částečná rekonstrukce. Tel.: Vyměním státní byt v Líšni 3+1 balkón na ul. Faimanové (sídliště) za byt 1+1 ve Slatině (sídliště). Tel.: Koupím byt v dobrém stavu, balkón výhodou. Tel.: Prodám byt v OV 4+1 ve Slatině. Tel.: Vyměním OB 2+1 Žabovřesky - ul. Voroněžská-přízemí za OB 2+1, 2+kk, 1+1 Slatina-sidliště, nejlépe poslední patro. Tel.: Pronajmu byty 1+kk a 2+kk a 2 garážová stání, vše na Přemyslově nám. 22, bez RK. Tel.: Pronajmu garáž u konečné trolejbusu č.33 ve Slatině. Cena 1000,- Kč/měs. Tel.: Vyměním OB 3+1 v Kr. Poli, ul. Tererova (cihla, plast. okna, zatepleno, rekonstruováno) za OB 2+1 nebo 3+1 ve Slatině. Tel.: Aktuality o Slatině, zpravodaj MČ Brno - Slatina. Náklad výtisků. Určeno k bezplatné distribuci. Uzávěrka každého čísla je k 15. dni v měsíci. Řídí redakční rada. Reg. číslo: MK ČR E Kontakt redakce: tel Šéfredaktor: Jiří Toman Kontakt inzerce: Petra Fojtíková tel , fax Elektronická verze Aktualit o Slatině je umístěna na webových stránkách Příspěvky občanů nejsou redakčně upravovány. Nepodepsané příspěvky nejsou zveřejňovány. Redakce neodpovídá za obsah inzerce. Grafická příprava a sazba: Grafické studio Ventis Tisk: Integrovaná střední škola polygrafická Šmahova 110, Brno - Slatina tel