PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV"

Transkript

1 PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ Praha 2 telefon fax kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ Brno telefon fax

2 V rámci Retail Conference, která se uskuteãnila dne 25. ãervna 2003 v Praze v prostorách hotelu Renessaince, jsme mûli pfiíleïitost vést workshop na téma Právní aspekty tvorby nájemních smluv. Na tomto workshopu bylo ve struãné a omezené podobû vyvolané omezen m ãasov m prostorem pojednáno o praktick ch aspektech nájemních smluv. Ve svûtle tûchto okolností se tak nejedná o vyãerpávající a komplexní v klad právních aspektû nájemních vztahû, ale o vyzdviïení nûkter ch praktick ch témat souvisejících s touto problematikou. Základní témata, která byla prezentována, jsou struãnû rozvedena dále v tomto ãlánku. 1) Právní úprava Nájemní právo, jakoïto právo vûc uïívat a pobírat z ní uïitky, je odvozeno od práva vlastnického a poïívá tak v této souvislosti nejvy í právní ochrany prostfiednictvím ústavního práva. V rámci ustanovení ãlánku 11 ústavního zákona ã. 2/1993 Sb., Listiny základních práv a svobod, kter se t ká vlastnického práva, je mimo jiné uvedeno, Ïe Vlastnictví zavazuje. Nesmí b t zneuïito na újmu práv druh ch anebo v rozporu se zákonem chránûn mi obecn mi zájmy., tedy ani nájemních práv druh ch. Tato skuteãnost je rozhodná zejména pro moïnost domáhat se sv ch práv v rámci âeské republiky na základû ústavní stíïnosti aï u Ústavního soudu âr. Základním právním pfiedpisem upravujícím právní vztahy t kající se nájmu nebytov ch prostor je pak zákon ã. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytov ch prostor. Jedná se o tzv. speciální právní pfiedpis k zákonu ã. 40/1964 Sb., obãanskému zákoníku. Obãansk zákoník je základní (obecn ) právní pfiedpis, kter ve sv ch ustanoveních hlavy sedmé, obsahuje obecná ustanovení o nájemní smlouvû. Vztah tûchto dvou pfiedpisû lze v praxi vyjádfiit tím, Ïe cokoliv je speciálnû, tedy v slovnû a konkrétnû upraveno v zákonû o nájmu a podnájmu nebytov ch prostor, má pfiednost pfied obecnou úpravou v obãanském zákoníku. Úprava obsaïená v obãanském zákoníku se pouïije teprve tehdy, jestliïe samotn zákon o nájmu a podnájmu nebytov ch prostor obdobnou úpravu neobsahuje vûbec. Je tfieba upozornit, Ïe v pfiípadû nájmu nemovitosti jako celku (byè by i obsahovala pouze nebytové prostory) se právní úprava, obsaïená v zákonû o nájmu a podnájmu nebytov ch prostor vûbec nevyuïije, a smlouva se bude fiídit obãansk m zákoníkem, event. i obchodním zákoníkem, jak dále uvedeno. 2

3 Pfiímo z obãanského zákoníku se tedy pouïijí zejména následující instrumenty: - zákonné zástavní právo pronajímatele nemovitosti ( 672) k movit m vûcem, které jsou na pronajaté vûci a patfií nájemci; - nárok na slevu z nájemného ( 675) nebo pfiípadné právo na prominutí nájemného, které musí b t uplatnûno u pronajímatele bez zbyteãného odkladu. Právo zanikne, nebude-li uplatnûno do esti mûsícû ode dne, kdy do lo ke skuteãnostem toto právo zakládajícím. Ve stejné lhûtû poãítané od vrácení pronajaté vûci, se mûïe pronajímatel v souladu s ustanovením 683 domáhat náhrady kody zpûsobené na pronajaté vûci, jinak toto právo zaniká; - dále pak dle ustanovení 676 uïívá-li nájemce vûci i po skonãení nájmu a pronajímatel proti tomu nepodá návrh na vyklizení nemovitosti u soudu do 30 dnû, obnovuje se nájemní smlouva za t chï podmínek, za jak ch byla sjednána pûvodnû, pfiiãemï nájem sjednan na dobu del í neï rok se obnovuje vïdy na rok, a nájem sjednan na dobu krat í se obnovuje na tuto krat í dobu; - v pfiípadû, kdy dojde ke zmûnû vlastníka nemovitosti, mûïe z tohoto dûvodu v souladu s ustanovením 680, odst. 3 vypovûdût nájemní smlouvu pouze nájemce, a to i tehdy, byla-li smlouva uzavfiena na dobu urãitou. V povûì v ak musí b t podána v nejbliï ím v povûdním období; - pfii podané v povûdi nebo tfii mûsíce pfied skonãením nájmu a pfiedáním vûci je nájemce nemovitosti v souladu s ustanovením 681 povinen umoïnit zájemci o pronajmutí její prohlídku v pfiítomnosti pronajímatele. Dal ím právním pfiedpisem, kter mûïe upravovat právní vztahy mezi nájemci a pronajímateli, v závislosti na jejich povaze, tedy zda jsou podnikateli ãi nikoliv, je zákon ã. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Obchodní zákoník ve svém ustanovení 261, odst. 6 stanoví, Ïe smlouvy mezi podnikateli, jestliïe pfii jejich vzniku je zfiejmé s pfiihlédnutím ke v em okolnostem, Ïe se t kají jejich podnikatelské ãinnosti, které nejsou upraveny v obchodním zákoníku a jsou upraveny jako smluvní typ v obãanském zákoníku, se fiídí pfiíslu n mi ustanoveními o tomto smluvním typu v obãanském zákoníku a obchodním zákoníkem. To se t ká zejména smluvní pokuty, kde v obchodních vztazích má soud tzv. moderaãní právo ( 301 obchodního zákoníku), tedy právo sníïit s pfiihlédnutím k hodnotû a v znamu zaji Èované 3

4 povinnosti nepfiimûfienû vysokou smluvní pokutu, a to aï do v e vzniklé kody, dále práva odstoupit, kdy se v obchodních vztazích nevyïaduje zavinûní, a v neposlední fiadû promlãení, kde obecná promlãecí lhûta dle obchodního zákoníku ãiní 4 roky namísto 3 let dle obãanského zákoníku. V znamnou odli ností obchodnûprávní úpravy je také nemoïnost sníïení náhrady kody ze strany soudu, jak umoïàuje ustanovení 450 obãanského zákoníku. V praxi b vají ãasto opomíjeny základní zásady, které je tfieba zohlednit v nájemních vztazích. Jedná se zejména o obecnou nemoïnost vzdát se budoucích práv, deklarovanou v ustanovení 574, odst. 2 obãanského zákoníku ( Dohoda, kterou se nûkdo vzdává práv, jeï mohou v budoucnu teprve vzniknout, je neplatná ). V praxi b vá tato zásada velmi ãasto poru ována, pfiíkladem takového smluvního ujednání mûïe napfi. b t vzdání se práva nájemce poïadovat sníïení nájmu ãi jakoukoliv formu náhrady za ãas zabran provádûním údrïby, oprav ãi pfiestavby nebytového prostoru. Dal í deklarovanou zásadou je v ustanovení 41 obãanského zákoníku upravená skuteãnost, Ïe ãásteãná neplatnost nezpûsobuje automaticky neplatnost právního úkonu jako celku ( Vztahuje-li se dûvod neplatnosti jen na ãást právního úkonu, je neplatnou jen tato ãást, pokud z povahy právního úkonu nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichï k nûmu do lo, nevypl vá, Ïe tuto ãást nelze oddûlit od ostatního obsahu ). Ménû obecn mi zásadami, ale svojí obvyklostí v praxi neménû v znamn mi, jsou zásady uvedené v ustanovení 330, odst. 2 a v ustanovení 374 obchodního zákoníku. První citovaná stanoví, Ïe v pfiípadû placení více závazkû jednomu vûfiiteli se pfii absenci urãení dluïníka zapoãte uhrazená ãástka na nejdfiíve splatn závazek (resp. nejménû zaji tûn ), a to nejdfiíve na úroky a pak na teprve jistinu. Druhá z citovan ch zásad uvádí, Ïe odpovûdnostní vztah nevzniká v pfiípadû existence okolnosti vyluãující protiprávnost, kterou je pfiekáïka, která nastala nezávisle na vûli povinné strany a brání jí ve splnûní její povinnosti, jestliïe nelze rozumnû pfiedpokládat, Ïe by povinná strana tuto pfiekáïku nebo její následky odvrátila nebo pfiekonala. 4

5 V neposlední fiádû je tfieba zmínit i zásadu poctivého obchodního styku, upravenou v ustanovení 265 obchodního zákoníku ( V kon práva, kter je v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku, nepoïívá právní ochrany ), anebo zásadu rovného postavení stran a smluvní volnosti, uvedenou v ustanovení 2,odst. 2 obãanského zákoníku. 2) Nájemní smlouva Podstatné náleïitosti nájemní smlouvy, pfii jejichï absenci nevzniká platn nájemní vztah lze vystihnout následující formulací. Platnou nájemní smlouvou je v písemné formû uzavfiená smlouva, která dostateãnû specifikuje pfiedmût nájmu, v slovnû uvádí úãel nájmu, upravuje v i a splatnost nájemného a zpûsob jeho platby. Neuvádí-li smlouva dobu trvání, má se za to Ïe je uzavfiena na dobu neurãitou. V této souvislosti je tfieba vûnovat obzvlá tní pozornost specifikaci stran a osob za nû jednajících. V pfiípadû právnické osoby doporuãujeme vïdy kontrolovat zpûsob jednání za právnickou osobu, vãetnû zpûsobu podepisování, se stavem dle aktuálního v pisu z obchodního rejstfiíku. Pro splnûní poïadavku dostateãné specifikace pfiedmûtu nájmu je vhodné u nebytového prostoru uvést název katastrálního území, parcelní ãíslo pozemku, na kterém je budova postavena, ãíslo popisné, ãíslo nebytového prostoru, pojmenování nebytového prostoru a pfiípadnû plánek a v mûru nebytového prostoru. V této souvislosti je velmi dûleïité detailnû kontrolovat ve kerá kolaudaãní rozhodnutí, jakoï i aktuální stav zápisu v katastru nemovitostí, související s pronajíman m nebytov m prostorem. JiÏ pfii sepisu návrhu nájemní smlouvy je velmi dûleïité vûnovat dûkladnou pozornost dûvodûm a zpûsobûm jejího ukonãení. V pfiípadû ukonãení nájemní smlouvy lze vedle obecného zpûsobu ukonãení na základû dohody nebo uplynutí doby, na kterou byla nájemní smlouva sjednána, uvaïovat zejména o v povûdi. V povûì v pfiípadû nájemní smlouvy na dobu urãitou lze dát z dûvodû uveden ch v ustanovení 9zákona o nájmu a podnájmu nebytov ch prostor. Tyto dûvody mají kogentní charakter, tedy bez ohledu na skuteãnost, zda jsou ãi nejsou uvedeny ve smlouvû, je 5

6 nelze vylouãit ani omezit. Zákon v ak nezakazuje sjednat dal í v povûdní dûvody. V povûì musí b t vïdy konkrétní, pokud se jedná zejména o uvedení dûvodu, pro kter je dána. V pfiípadû nájemní smlouvy na dobu neurãitou mûïe kterákoliv strana dát kdykoliv písemnû v povûì, a to i bez udání dûvodu. Strany si v ak mohou sjednat libovolnû dlouhou v povûdní lhûtu, nestane-li se tak, uplatní se zákonná v povûdní doba dle ustanovení 12zákona o nájmu a podnájmu nebytov ch prostor v délce 3 mûsícû. Vedle v povûdi mûïe nájemní smlouva zaniknout odstoupením jedné ze stran, je-li takové odstoupení v konkrétním pfiípadû v slovnû sjednáno anebo jedná-li se o podnikatele. Dále pak nájemní smlouva zaniká v pfiípadû zániku pfiedmûtu nájmu, zániku právnické osoby (nájemce) anebo smrti nájemce (pokud dûdici do 30 dnû od smrti neoznámí pronajímateli, Ïe pokraãují v nájmu). 3) Praktické aspekty V rámci dal ích praktick ch doporuãení povaïujeme za vhodné upozornit na následující: Mnohá obchodní jednání pfiedcházející uzavfiení samotné nájemní smlouvy zahrnují i prohlá ení t kající se v hodnosti pronajat ch prostor, napfi. urãité procento pronájmu celkového prostoru budovy v dobû jejího zprovoznûní, návaznosti na dal í atraktivní zafiízení, u nichï lze pfiedpokládat vysokou náv tûvnost, jako napfi. kino, sportovní areál apod. Tyto skuteãnosti v ak bez v slovné úpravy v nájemní smlouvû, pfiípadnû i za souãasného stanovení sankcí, nemají Ïádn právní v znam. Nûkterá smluvní ujednání obvykle obsaïená v nájemní smlouvû zpravidla vypovídají o silné pozici pronajímatele a jeho zahraniãní úãasti, aè ve formû spoleãníkû spoleãnosti pronajímatele ãi zdrojû financování. V této souvislosti lze pak logicky pozorovat pfietrvávající tendenci k uïívání zahraniãních standardizovan ch nájemních smluv i v ãeském prostfiedí. To v e jsou skuteãnosti, které vedou k tomu, Ïe mnohdy právní postavení obou stran není vyrovnané. Jako pfiíklad lze uvést 6

7 ustanovení o tzv. minimální kodû, která pfiíslu í vlastníku nebytového prostoru jako náhrada u lého zisku v pfiípadû pfiedãasného skonãení nájmu. V nûkter ch pfiípadech pak pouïití zahraniãní právní úpravy, a s tím eventuálnû související snaha zv hodnit jednu smluvní stranu, mûïe vést I k neplatnosti takového ustanovení z dûvodu jeho rozporu s právní úpravou platnou na území âeské republiky. Jedná se napfi. o ujednání t kající se pfiená ení daàov ch povinností, které jsou svou povahou závazky nepfienosn mi (snaha pronajímatele poïadovat úhradu daní, napfi. z nemovitosti, po nájemci). V pfiípadû pronajímatelû se zahraniãní úãastí je nájemní smlouva ãasto sepsána ve dvou jazykov ch verzích. Je proto vïdy dûleïité urãit, které jazykové znûní má pfiednost v pfiípadû sporu anebo v kladov ch odli ností. Závûrem snad jen krátké upozornûní t kající se odstoupení od smlouvy, jehoï následky jsou v praxi mnohdy podceàovány. V pfiípadû, kdy strany jsou podnikateli, fiídí se úprava odstoupení obchodním zákoníkem. V rámci nûj pak odstoupení má právní úãinky ex nunc, tedy od okamïiku doruãení druhé stranû. Proto je-li sjednáno právo odstoupit a zároveà i právo poïadovat smluvní pokutu, je tfieba vïdy uplatnit nárok na smluvní pokutu dfiíve neï nárok na odstoupení. V opaãném pfiípadû pak nárok na smluvní pokutu jiï nevznikne, protoïe smlouva, ze které její nárok vychází, jiï odstoupením zanikla. 7

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád.

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád. âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika VERLAG DASHÖFER Nakladatelství odborné literatury SVĚT JEDNATELE âasopis, kter má spád. vyšlo

Více

DaÀové aspekty leasingov ch smluv

DaÀové aspekty leasingov ch smluv âlánky JURISPRUDENCE 8/2013 mo tak nejen reflektuje normativní hodnotu pramenû práva, ale má i prostfiednictvím své ãinnosti znaãn vliv na její pfietváfiení, coï pfiedstavuje prominentní prvek dynamické

Více

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07 V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07 VPPCP 07 âást I. V EOBECNÁ USTANOVENÍ Úvodní ustanovení 1. Práva a povinnosti z cestovního poji tûní se fiídí zákonem ã.37/2004 Sb., o pojistné

Více

UCZ/Kas/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âlánek 4 Pojistná ãástka. Úvodní ustanovení

UCZ/Kas/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âlánek 4 Pojistná ãástka. Úvodní ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást UCZ/Kas/10 EU

Více

Vztah rámcových rozhodnutí a mezinárodních smluv

Vztah rámcových rozhodnutí a mezinárodních smluv Vztah rámcových rozhodnutí a mezinárodních smluv Zuzana Maršálková, Petr Bříza, Praha* * Zuzana Mar álková pracuje na Odboru komunitárního práva Ministerstva zahraniãních vûcí, Petr Bfiíza vede odbor EU

Více

UCZ/CZP/11. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní zdravotní poji tûní cizincû. 4. Územní platnost poji tûní. Úvodní ustanovení

UCZ/CZP/11. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní zdravotní poji tûní cizincû. 4. Územní platnost poji tûní. Úvodní ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro cestovní zdravotní poji tûní cizincû UCZ/CZP/11

Více

UCZ/Ele/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní pro pfiípad po kození nebo zniãení elektronick ch zafiízení - zvlá tní ãást - Úvodní ustanovení

UCZ/Ele/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní pro pfiípad po kození nebo zniãení elektronick ch zafiízení - zvlá tní ãást - Úvodní ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní pro pfiípad po kození nebo zniãení elektronick

Více

UCZ/Ces/10. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní. Obecná ãást

UCZ/Ces/10. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní. Obecná ãást UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní UCZ/Ces/10 EU 5164/1 Obecná

Více

Duben mûsíc bezpeãnosti práce

Duben mûsíc bezpeãnosti práce âíslo 3 ROâNÍK 18 2. DUBNA 2007 Ani se to nezdá, ale ãas velice rychle utíká. UÏ tu máme jaro v plném proudu a s ním Duben - mûsíc bezpeãnosti práce. Leto ní zima byla velmi mírná, a tak ani snad nebude

Více

UCZ/DDPN/10. V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní denních dávek v pracovní neschopnosti - zvlá tní ãást

UCZ/DDPN/10. V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní denních dávek v pracovní neschopnosti - zvlá tní ãást UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní denních dávek v pracovní neschopnosti

Více

UCZ/U/10. V eobecné pojistné podmínky pro úrazové poji tûní - zvlá tní ãást -

UCZ/U/10. V eobecné pojistné podmínky pro úrazové poji tûní - zvlá tní ãást - UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro úrazové poji tûní - zvlá tní ãást - UCZ/U/10

Více

ARCHEOLOGICKÉ V ZKUMY A KASTELLOLOGIE

ARCHEOLOGICKÉ V ZKUMY A KASTELLOLOGIE ARCHEOLOGICKÉ V ZKUMY A KASTELLOLOGIE Otázka archeologick ch v zkumû v kontextu evropské kastellologie Tomá DURDÍK Zacházení, respektive hospodafiení s archeologick mi prameny, a tedy provádûní, ãi neprovádûní

Více

UCZ/Voz/10. V eobecné pojistné podmínky Poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âást první - v eobecná ustanovení

UCZ/Voz/10. V eobecné pojistné podmínky Poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âást první - v eobecná ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky Poji tûní vozidel - zvlá tní ãást UCZ/Voz/10 EU

Více

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Information Management PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Václav epa Vefiejná správa, e-government a procesní fiízení Bûhem témûfi 20 let existence tohoto pfiístupu a zpûsobu my lení, se tzv. business

Více

EDF: Rekapitalizace státních podnikû ve svûtle práva státních podpor

EDF: Rekapitalizace státních podnikû ve svûtle práva státních podpor âlánky JURISPRUDENCE /0 0 Soud: Evropsk soudní dvûr Oznaãení judikátu: C-/ P, Komise proti Électricité de France (EDF) Datum rozhodnutí:. ãervna 0 Rozsah právní problematiky: státní podpora, ãlánek SFEU,

Více

4 Ptáci v zajetí 4.1 OBECNÉ POVINNOSTI CHOVATELE. 1 34 zák. ã. 100/2004 Sb., 89 zák. ã. 114/1992 Sb. 2 s vyuïitím definice v 3 zák. ã. 246/1992 Sb.

4 Ptáci v zajetí 4.1 OBECNÉ POVINNOSTI CHOVATELE. 1 34 zák. ã. 100/2004 Sb., 89 zák. ã. 114/1992 Sb. 2 s vyuïitím definice v 3 zák. ã. 246/1992 Sb. 4 Ptáci v zajetí Ptáci jsou oblíben m pfiedmûtem chovu v zajetí, aè uï pro zájmov chov nebo za jin m úãelem. Z hlediska obãanského práva je pták, stejnû jako kaïd jin Ïivoãich, vûcí. Je tedy pfiedmûtem

Více

Vylouãení osob podezfiel ch z terorismu z postavení uprchlíka: Sjednocen v klad Soudního dvora EU a jeho aplikace ãlensk mi státy1

Vylouãení osob podezfiel ch z terorismu z postavení uprchlíka: Sjednocen v klad Soudního dvora EU a jeho aplikace ãlensk mi státy1 âlánky JURISPRUDENCE 1/2014 Vylouãení osob podezfiel ch z terorismu z postavení uprchlíka: Sjednocen v klad Soudního dvora EU a jeho aplikace ãlensk mi státy1 LINDA JANKÒ, PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY

Více

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva âeská REPUBLIKA SPMP SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice Inclusion Europe Evropské sdruïení spoleãností lidí

Více

Bulletin. Úvod. Analýza nejčastějších příčin vzniku škod. Obsah. Informační občasník společnosti SATUM CZECH. Květen 03. Číslo 1. I.

Bulletin. Úvod. Analýza nejčastějších příčin vzniku škod. Obsah. Informační občasník společnosti SATUM CZECH. Květen 03. Číslo 1. I. Číslo 1 Květen 03 Bulletin Informační občasník společnosti SATUM CZECH Úvod Analýza nejčastějších příčin vzniku škod VáÏení klienti, obchodní pfiátelé, dostává se Vám do rukou dal í ãíslo bulletinu, kter

Více

Pfiedmluva k ãeskému vydání.

Pfiedmluva k ãeskému vydání. Pfiedmluva k ãeskému vydání. Mezinárodní smûrnice pro HIV/AIDS a lidská práva jsou mezinárodním dokumentem, kter zavazuje vlády a mezinárodní organizace k propagaci, ochranû a naplàování lidsk ch práv

Více

STAË. Princip nulla poena sine lege z pohledu evropského systému ochrany lidsk ch práv. Zásada nulla poena sine lege

STAË. Princip nulla poena sine lege z pohledu evropského systému ochrany lidsk ch práv. Zásada nulla poena sine lege STAË Princip nulla poena sine lege z pohledu evropského systému ochrany lidsk ch práv VERONIKA BÍLKOVÁ ÚSTAV MEZINÁRODNÍCH VZTAHÒ A KATEDRA MEZINÁRODNÍHO PRÁVA PRÁVNICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY, PRAHA

Více

SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA

SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SP21/2003 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Redakãní rada: Mgr. Martin Bednáfi, Ph.D. PaedDr. Oldfiich Chytil Ph.D. doc. PhDr. Oldfiich Matou ek, CSc. doc. PhDr.

Více

KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU

KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU V echno, co jste o smûrnici chtûli vûdût a je tû nûco málo navíc Jste ãesk podnikatel a chcete

Více

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû VáÏení ãtenáfii, poslední bulletin v tomto roce k Vám pfiichází jako obvykle v období pfiípravy na zkou ky. Informace potfiebné pro Va i pfiípravu

Více

NÍZ Nízká kapitalizace str. 1

NÍZ Nízká kapitalizace str. 1 DAŇOVÝ A ÚČETNÍ LEXIKON NÍZ Nízká kapitalizace str. 1 Nízká kapitalizace Ustanovení omezující daňově účinné výdaje úrokového charakteru je obsaženo v zákoně o daních z příjmů od samého počátku nové daňové

Více

Hodnoty a etika v sociální práci

Hodnoty a etika v sociální práci Obálka 04/2004 23.11.2004 14:38 Stránka 1 SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA ČASOPIS PRO TEORII, PRAXI A VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍ PRÁCI SP4/2004 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Redakãní rada: Mgr.

Více

odpad měsíce Stavební odpady pravidelná příloha PRAHA A ODPADY dále z obsahu

odpad měsíce Stavební odpady pravidelná příloha PRAHA A ODPADY dále z obsahu CENA 55 KČ 2 ODBORNÝ MĚSÍČNÍK O VŠEM, CO SOUVISÍ S ODPADY ÚNOR 2001 odpad měsíce Stavební odpady Recyklace stavebních odpadů - Technické aspekty Recyklace stavebních odpadů na prahu třetího tisíciletí

Více

Víc mne nenapadá, takže se těším za týden. Martin

Víc mne nenapadá, takže se těším za týden. Martin Přeji hezký pátek, je to fofr, za týden startujeme a dostalo se mi ještě pár doplňujících informací informací, takže jsou tu pro vás. Vše dříve napsané platí. Při balení prosím pamatujte, že autobus není

Více

Sborník stanovisek vefiejného ochránce práv. Vefiejné cesty místní a úãelové komunikace. Druhé, roz ífiené vydání

Sborník stanovisek vefiejného ochránce práv. Vefiejné cesty místní a úãelové komunikace. Druhé, roz ífiené vydání VC_zlom 30.8.2011 11:42 Stránka 4 Sborník stanovisek vefiejného ochránce práv Vefiejné cesty místní a úãelové komunikace. Druhé, roz ífiené vydání Autorský kolektiv: JUDr. Pavel Varvařovský, JUDr. Otakar

Více

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE... 7 BANKOVNÍ RADA... 9 EDITELÉ SEKCÍ A SAO... 10. EDITELÉ POBOâEK... 10

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE... 7 BANKOVNÍ RADA... 9 EDITELÉ SEKCÍ A SAO... 10. EDITELÉ POBOâEK... 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA............................................................................................................... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE....................................................................................................................

Více