VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012"

Transkript

1 příspěvková organizace Budišov 22, Budišov IČO : VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/

2 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 3. Přehled pracovníků školy 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků na střední školy 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 10. Základní údaje o hospodaření školy -2-

3 1. Základní údaje o škole Název školy: Adresa: Zřizovatel: příspěvková organizace Budišov 221, Budišov Městys Budišov IČO: IZO: ( Městys Budišov, Budišov 360, ) Vedení školy: Mgr. Miroslav Konečný e- mail: Školská rada: Předsedkyně: Členové: Ing. Jana Švaříčková za zřizovatele Anežka Nováčková, Michaela Večeřová za rodiče Mgr. Zdeněk Smrček za zřizovatele Mgr. Jiří Horák, Mgr. Jiří Hort za pedagogický sbor -3-

4 Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol. Škola je právním subjektem a hospodaří jako příspěvková organizace. Její součástí je školní družina a školní jídelna. Základní škola může na základě živnostenského oprávnění pronajímat sportovní zařízení, na základě zřizovací listiny provozovat školní jídelnu a poskytovat služby v oblasti stravování, pronajímat nebytové prostory, provozovat hospodářskou činnost související s výchovou a vzděláváním a zajišťovat drobnou údržbu a správu majetku. Areál školy tvoří hlavní budova č. p. 221 s tělocvičnou, přístavba jídelny s kuchyní, odpočinkový prostor pro žáky a školní pozemky. I v tomto školním roce pracovníci školy pracovali na projektech z EU Perspektiva aneb učíme s projekty a Inovace ve výuce. Došlo k inovaci výchovně vzdělávacího procesu pomocí projektového vyučování a instalaci nových informačních technologií. Škola užívá označení Partnerská škola nakladatelství Fraus. Tento certifikát se uděluje školám, které ve výuce používají výukové materiály vytvořené dle nejnovějších trendů v oblasti vzdělávání a které podporují zavádění efektivnějších forem výuky. V rámci kontrolní činnosti na škole probíhají hospitace, kterých se účastní ředitel školy a zástupce a taktéž na škole probíhají vzájemné hospitace mezi učiteli. O provedených hospitacích se vedou záznamy, které jsou uloženy ve speciálních osobních spisech učitelů. Naše základní škola má devět ročníků a člení se na první a druhý stupeň. První stupeň je tvořen prvním až pátým ročníkem a druhý šestým až devátým ročníkem. Škola má celkem 12 tříd. (I. A, I. B, II., III. A, III. B, IV. tř., V. tř., VI. tř., VII. tř., VIII. tř., IX. A, IX. B.) Celkový počet žáků v tomto školním roce byl 249. Přehled počtu žáků a tříd na konci roku : Ročník Počet tříd Počet žáků Z toho dívky

5 Školu navštěvují žáci z desíti obcí a soukromého dětského domova (Budišov, Nárameč, Hodov, Pyšel, Studnice, Kamenná - Klementice, Valdíkov - Doubrava, Pozďatín, Kojatín, Rohy, SDD Budišov - Holeje). Školní družina má dvě oddělení s padesáti zapsanými žáky. Její kapacita je zcela naplněna. Provozní doba školní družiny je od 11:00 do 15:00 hod. Pro děti jsou zde zajištěny sportovní aktivity, při kterých družina využívá prostory školy i venkovní víceúčelové hřiště a některých případech i travnaté fotbalové hřiště, případně prostory v zámeckém parku. Děti také mohou využívat keramickou dílnu, počítačovou učebnu a multimediální učebnu, která byla vybudována v rámci projektu Perspektiva aneb učíme s projekty. Přistup k PC a internetu je již běžný. Žáci mohou při výuce využívat interaktivní tabule, které jsou díky projektu Peníze do škol v dalších deseti třídách. 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy Ve škole se v tomto školním roce vyučovalo podle ŠVP - ZV ZŠ Budišov, platný od a) Učební plán pro I. stupeň ZŠ Učební plán pro ročník vytváří obsahové a organizační podmínky pro realizaci záměrů a cílů ŠVP ZV. Přihlíží k pedagogickým a psychologickým zvláštnostem I. stupně ZŠ. Vymezuje oblasti vzdělávání. Tabulka počtu hodin učebního plánu podle předmětů I. stupeň celkem Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika Informatika Člověk a jeho svět Hudební výchova Člověk a zdraví Člověk a svět práce

6 Výtvarná výchova celkem I. stupeň disponibilní dotace (+ navýšení hodin nad minimální časovou dotaci) Čj +6, M +4, Inf +1, Umění a kultura +2, Člověk a zdraví +1 b) Učební plán pro II. stupeň ZŠ II. stupeň celkem Český jazyk Anglický jazyk Ruský jazyk Německý jazyk Rukodělné činnosti Matematika Informatika 1 1 Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná

7 výchova Výchova ke zdraví Člověk a práce volitelný předmět celkem II. stupeň disponibilní dotace (+ navýšení hodin nad minimální časovou dotaci) Čj + 3, M + 4, Člověk a společnost +1, Člověk a příroda + 3, další cizí jazyk + 6, volitelné předměty + 5, Výchova ke zdraví +1, Člověk a svět práce +1 c) Volitelné předměty Název Ročník Celkem hodin volitelného předmětu Informatika Sportovní 1 1 výchova Domácnost 1 1 Dramatická 1 1 výchova Praktické činnosti Věda je zábava d) Nepovinné předměty Název nepovinného předmětu Náboženství

8 Poznámky k učebnímu plánu a) pro I. stupeň ZŠ: Jako cizí jazyk je na I. stupni vyučován anglický jazyk. Předmět Anglický jazyk vznikl ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. b) Volitelné předměty Jako volitelné předměty byly ve školním roce 2011/2012 na základě průzkumu zájmu žáků vyučovány tyto: Domácnost, Věda je zábava, Praktické činnosti, Informatika, Seminář z ČJ, Sportovní výchova Ve všech ročnících byly zpracovány plány rozvržení učiva pro jednotlivé předměty podle hodinových dotací. Byly zpracovány doplňky k tematickým plánům k volbě povolání a k ochraně člověka za mimořádných událostí. Žáci 3. a 4. třídy se v podzimním termínu zúčastnili plaveckého výcviku v délce devíti lekcí. Výcvik absolvovalo celkem 50 žáků. LVVZ pro žáky 7.ročníku v tomto školním roce neproběhl. LVK pro žáky 8. ročníku se uskutečnil v RS Krkavec na řece Nežárce. 3. Přehled pracovníků školy I. Pedagogičtí pracovníci Mgr. Konečný Miroslav ředitel Ing. Langová Ludmila zástupce řed. Mgr. Křečková Věra Mgr. Bočková Jana Mgr. Nováčková Marie Mgr. Stará Vladimíra Mgr. Šubertová Jana Mgr. Smrčková Jana Mgr. Ležáková Veronika Mgr. Procházka Milan Mgr. Šabatová Eva Mgr. Hošková Ivana Mgr. Smrček Zdeněk Mgr. Horák Jiří Mgr. Hort Jiří Mgr. Štefaňáková Jiřina Mgr. Kaňková Jana Svoboda Pavel Stará Hana Svobodová Ivana -8-

9 II. Nepedagogičtí zaměstnanci školy Hort Vladimír školník, topič Mejzlíková Blanka uklízečka Hladká Marie uklízečka Hortová Miroslava účetní Abesková Dagmar vedoucí ŠJ Dvořáková Miroslava kuchařka Pacalová Jitka kuchařka Dvořáková Zdeňka kuchařka-do Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků na střední školy K zápisu pro nový školní rok 2012/2013, který se konal ledna 2012, se dostavilo celkem 21 dětí. Celkový počet žáků bude 21. Přehled přijatých žáků na střední školy (i SOU). Z 9. ročníku vycházelo 44 žáků. počet střední škola obor sídlo SŠ okres 4 Gymnázium gymnázium Třebíč Tr 2 Kat. gymnázium gymnázium Třebíč Tr 2 Stř.škol.staveb. truhlář Třebíč Tr 2 Stř.škol.staveb. instalatér Třebíč Tr 3 Obchodní akademie Třebíč Tr 2 Stř. soukr. škola veřejnosprávní činnost Třebíč Tr 1 Stř.zdrav.škola zdrav. asistent Třebíč Tr 1 Stř.zdrav.škola zdrav. asistent Žďár nad S. Zr 3 Hotelová škola hotelnictví Třebíč Tr 1 Hotelová škola cukrář Třebíč Tr 1 Hotelová škola cestovní ruch Třebíč Tr 1 Hotelová škola hotelnictví Vel. Meziříčí Zr 1 Stř. prům. škola strojírenství Třebíč Tr 2 Stř. prům. škola energetik Třebíč Tr 1 Stř. prům. škola mechanik el. zařízení Třebíč Tr 2 Stř. škola řemesel opravář zem. strojů Vel. Meziříčí Zr -9-

10 5 Stř. škola řemesel opravář zem. strojů Třebíč Tr 2 Stř. škola řemesel automechanik Třebíč Tr 1 Stř. škola umělecká malba a ilustrace Brno Bm 2 Stř. ped. škola předškolní výchova Brno Bm 1 Stř. ped. škola pedag. lyceum Znojmo Zn 1 Stř. škola technická mechanik-seřizovač Jihlava Ji 1 Stř. škola zemědělská agropodnikání Třebíč Tr 1 Stř. škola veterinární veterinářství České Buděj. ČB 2 Gymnázium VG Třebíč Tr Celkem dva žáci uspěli u přijímacích zkoušek na víceleté gymnázium, jeden žák přešel do matematické třídy a jeden žák se odstěhoval. Docházku do základní školy z důvodů přestoupení na jinou školu ukončilo 48 žáků. Chování žáků: 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků chování, prospěch, docházka Během školního roku pedagogická rada řešila několik přestupků. I nadále se objevuje vulgární chování mezi žáky a i nevhodné chování vůči učitelům. Během roku bylo uděleno 65 napomenutí třídního učitele (nejčastěji za zapomínání vyučovacích pomůcek a neplnění školních povinností), 42 důtek třídního učitele a 16 důtek ředitele (nejčastěji za zapomínání vyučovacích pomůcek, neplnění školních povinností, za vulgární vyjadřování, nevhodné chování). Chování u 11 žáků bylo hodnoceno jako uspokojivé a u 6 žáků bylo hodnoceno stupněm neuspokojivé (za neplnění školních povinností, nevhodné chování k vyučujícím, odmítání práce v hodinách a falšování známek v žákovské knížce). Pochvalu použili třídní učitelé během školního roku 31 krát (nejčastěji za reprezentaci školy, vzornou práci ve třídě, pomoc při akcích). Klasifikace prospěchu: Ve škole se hodnotí klasickým způsobem, klasifikační řád je součástí ŠVP. I. pololetí ročník vyznamenání prospělo neprospělo absence prům.známka 1.A ,07 1.B , ,14 3.A ,08 3.B ,37-10-

11 , , , , ,81 9.A ,59 9.B ,79 II. pololetí ročník vyznamenání prospělo neprospělo absence prům.známka 1.A ,10 1.B , ,26 3.A ,19 3.B , , , , , ,80 9.A ,59 9.B ,84 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů V oblasti prevence sociálně patologických jevů a problematiky zneužívání návykových látek nejsou ve škole větší problémy. Na základě anonymního dotazníku mezi žáky, který se každoročně opakuje, mají žáci největší zkušenosti s alkoholem včetně pití piva a kouřením. Užívání ostatních drog se neprojevilo. Pro prevenci negativních jevů u žáků byl zpracován minimální preventivní program. Škola má vypracován přehled žáků vyžadujících zvýšenou pozornost. Celkem je v tomto školním roce evidováno 46 žáků s rozličnými poruchami učení, z tohoto počtu jsou tři žáci zařazení jako integrovaní v běžné třídě, jedna žákyně využívá možností asistentky pedagoga. Všem těmto dětem je věnována péče jednak v jednotlivých hodinách, jednak individuálně. V této oblasti škola výborně spolupracuje s OPP Třebíč, učitelé využívají možností odborného proškolení v CDVU Třebíč a na problematiku dohlíží výchovný poradce Zdeněk Smrček. Profesní orientace je zajištěna vyhledáním informací o školách pomocí internetu a exkurzemi na Úřad práce v Třebíči. Další možností jsou Dny otevřených dveří na středních školách a učilištích a veletrh vzdělávání Didacta v Třebíči. -11-

12 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků DVPP se ve školním roce 2011/2012 zúčastnilo v různé míře všech 20 pedagogických pracovníků. Pedagogové školy v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (Perspektiva aneb učíme s projekty, EU peníze školám) absolvovali několik školení, jejichž úkolem bylo seznámení s novými způsoby a metodami práce ve výchovně vzdělávacím procesu. Na jejichž základě obdrželi osvědčení a certifikáty. V rámci Inovace ve vzdělávání vytvořili pedagogové 9 sad didaktických učebních materiálů, které budou ověřovány ve výuce ve školním roce 2012/ Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Spolupráce školy a dalších subjektů: Městys Budišov TJ Sokol Budišov MŠ Budišov Občanské sdružení Střed Spolupráce s rodiči: Spolupráce s rodiči probíhá formou rodičovských schůzek třikrát za rok. V říjnu byl uspořádán koncert písní žáků školy s námětem lidových písní z Horácka. Škola uspořádala pro rodiče a ostatní veřejnost Jarmark, kde účastníci mohli shlédnout výrobky k adventu a vyslechnout pásmo písní a koled. Ve spolupráci se SRPDŠ byl uspořádán tradiční školní ples. Ke Dni matek nacvičili žáci školní akademii. Veškeré akce jsou prezentovány na oficiálním webu školy Mimoškolní činnost a zájmové kroužky: Ve škole pracovalo mnoho zájmových kroužků, na jejichž vedení se podílejí vyučující naší školy. Jsou to: keramický kroužek, gymnastický, rybářský, sportovní, kytarový, informatika, příprava k přijímacím zkouškám. Tradičně zde pracovala ZUŠ Náměšť nad Oslavou taneční obor (Petr Zenkl). Hru na flétnu zde vyučovala i externí učitelka z výše zmiňované Náměště (Darja Němcová). Žáci 9. ročníku nacvičili předtančení na školní ples a školu reprezentovali i na plesech v okolí. -12-

13 Akce k environmentální výchově: Soutěže: návštěva Ostrůvku ve Velkém Meziříčí vánoční, velikonoční turnaj ve florbalu výtvarná soutěž recitační soutěž přehazovaná, vybíjená výstup na horu Pohár rozhlasu dyslektická olympiáda biologická olympiáda Pythagoriáda Exkurze a besedy: exkurze ve Vídni 8., 9. roč. návštěva planetária a technického muzea v Brně VE Dalešice, JE Dukovany kamenolom a pila v Kamenné beseda s plk. Emilem Bočkem Akce ve spolupráci s rodiči: školní ples Kulturní vystoupení žáků školy: pěvecký koncert Zpíváme společně předtančení na plesech školní akademie Den matek Jiné akce školy: divadelní představení (Polárka Brno) návštěva Úřadu práce Občanské sdružení Střed dopravní hřiště adventní tvoření (Jarmark) beseda o hudebních nástrojích kurz zdravovědy 8. roč. -13-

14 ukázka sanitního vozu 8. roč. plavecký výcvik 3. a 4. roč. pyžamová party (žáci školy) LVK 8. roč. školní výlety Pravidelné akce školy: multikulturní den den zdraví sběrový den podzimní variace sběr léčivých bylin třídění odpadů humanitární akce - Běh naděje den naruby pyžamová party 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2011/2012 neproběhla na škole kontrola České školní inspekce. -14-

15 10. Základní údaje o hospodaření školy Oznámení o výsledku hospodaření za rok 2011 V roce 2011 naše organizace hospodařila s tímto výsledkem: - náklady činily - hlavní činnost ,92 Kč - hospodářská činnost ,51 Kč - výnosy činily - hlavní činnost ,72 Kč - hospodářská činnost ,00 Kč - zisk celkem - hlavní činnost ,20 Kč - hospodářská činnost ,49 Kč Zisk za rok 2011 činí celkem ,29 Kč. Po započtení zisku z roku 2011 v celkové výši ,29 Kč bude ztráta činit ,36 Kč. V Budišově Mgr. Milan Procházka ředitel školy, od Schváleno na poradě dne Prezentováno na zasedání školské rad

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Zpracoval ředitel školy Mgr. Milan Procházka V Budišově dne 26. 8. 2013 podpis a razítko: OBSAH 1. Základní informace a charakteristika školy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Zpracoval ředitel školy Mgr. Milan Procházka V Budišově dne 10.9.2014 podpis a razítko: OBSAH 1. Základní informace a charakteristika školy... 3

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Píšť,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace, 747 45 Skřipov č. 120 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Mgr.et Bc. Eva Víchová ředitelka školy 1 Obsah:

Více

Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace

Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace PSČ 58821 Tel.:567218146 e mail: zs.vberanov@ji.cz Informace o základní škole TELEFONY: 567218146 ředitel

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Kontešinec VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 Obsah 1. Identifikační údaje školy 4 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 5 3.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Moravské Budějovice, Havlíčkova ul. 933, okres Třebíč Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007 2008 Hospodářský rok 2007 Moravské Budějovice 30.9.2008... František Dostál, ředitel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2011/2012

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014 Zpracovala Mgr. Lenka Proschková Čechtice 2. 10. 2014 ZŠ Čechtice, okr. Benešov Na Lázni 335, Čechtice http://www.zscechtice.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Náměšť nad Oslavou Husova 579 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Základní škola v Náměšti nad Oslavou, Husova 579 je úplná škola s devíti ročníky.

Více

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah: Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

školní rok 2013/2014

školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace 594 44 Radostín nad Oslavou okres Žďár nad Sázavou kraj Vysočina školní rok 2013/2014 V Radostíně nad Oslavou 25. srpna 2014

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Základní škola, Koryčany, okres Kroměříž Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14

Základní škola, Koryčany, okres Kroměříž Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14 Základní škola, Koryčany, okres Kroměříž Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14-1 - 1. Základní údaje o škole 1.1. Základní údaje o škole 1.2. Součásti školy 1.3. Školská rada 2. Vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 schváleno školskou radou dne: 18. 10. 2011 1 Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ostrava - Krásné Pole Zpracovala a předkládá: 16. září 2014 RNDr. Věra Havelková Osnova výroční zprávy a) Základní údaje o škole b) Přehled oboru

Více

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy ZŠ Dačice, Komenského 7, okres

Více

Základní škola Náměšť na Hané VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2006/2007. Základní škola Náměšť na Hané. Komenského 283, 783 44 Náměšť na Hané

Základní škola Náměšť na Hané VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2006/2007. Základní škola Náměšť na Hané. Komenského 283, 783 44 Náměšť na Hané Základní škola Náměšť na Hané VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2006/2007 Základní škola Náměšť na Hané Komenského 283, 783 44 Náměšť na Hané Identifikátor zařízení : 600 140 261 Základní škola Náměšť na Hané,

Více

Základní škola Štětí, Školní 559 okres Litoměřice, příspěvková organizace výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2012-2013

Základní škola Štětí, Školní 559 okres Litoměřice, příspěvková organizace výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012 / 2013 Základní škola Štětí Školní 559 příspěvková organizace OBSAH I. Základní charakteristika školy...3 II. Vzdělávací programy školy...6 1. Vzdělávací program školy...6

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBÁŇ, okres Jičín. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBÁŇ, okres Jičín. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBÁŇ, okres Jičín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Soupis hlavní činnosti školy... 1 3. Soupis doplňkové činnosti

Více

Školní rok 2006/2007. Schváleno v pedagogické radě dne 27.8. 2007. Schváleno školskou radou dne. Vypracovala: Mgr. Věra Křížová

Školní rok 2006/2007. Schváleno v pedagogické radě dne 27.8. 2007. Schváleno školskou radou dne. Vypracovala: Mgr. Věra Křížová Základní škola a Mateřská škola Jimramov, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 JIMRAMOV Identifikátor školy: 600 130 142 IZO: 102 943 028 Zřizovatel: Městys Jimramov, Nám. J. Karafiáta 39 V Ý R O

Více