Zpráva ze schůze Rady obce Horní Maršov ze dne v Horním Maršově

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva ze schůze Rady obce Horní Maršov ze dne 18. 11. 2014 v Horním Maršově"

Transkript

1 Zpráva ze schůze Rady obce Horní Maršov ze dne v Horním Maršově 1. Jednací řád Rady obce Horní Maršov Starosta předložil přítomným návrh jednacího řadu rady obce, který je přílohou zápisu. RO schvaluje Jednací řád Rady obce Horní Maršov, který je přílohou zápisu. 2. Ustanovení komisí rady a volba předsedů Starosta navrhl radě k uvážení zřízení dvou komisí Komisi pro kulturu, turistický ruch a propagaci obce a Komisi stavební, životního prostředí, pro rozvoj obce a projekty EU. Jako předsedkyni komise kulturní navrhl paní Ladu Karlíkovou a jako předsedu stavební komise pak pana Jana Heřmana. Další návrhy v průběhu projednávání bodu nebyly předloženy. RO zřizuje Komisi pro kulturu, turistický ruch a propagaci obce a Komisi stavební, životního prostředí, pro rozvoj obce a projekty EU. RO jmenuje jako předsedkyni Komise pro kulturu, turistický ruch a propagaci obce paní Ladu Karlíkovou. RO jmenuje jako předsedu Komise stavební, životního prostředí, pro rozvoj obce a projekty EU pana Jana Heřmana. 3. Delegování zástupců do školské rady Starosta přednesl přítomným návrh, aby obec ve školské radě zastupovali starosta a místostarosta, tedy Ing. Pavel Mrázek a pan Rudolf Hofer. Další návrhy nepadly. RO jmenuje Ing. Pavla Mrázka a pana Rudolfa Hofera do funkce zástupců obce ve Školské radě ZŠ a MŠ Horní Maršov. 6. ZŠ a MŠ Horní Maršov - informace Ředitelka ZŠ a MŠ Horní Maršov Mgr. Eva Hloušková informovala radu o termínu zápisu do první třídy ( od 15 do 17 hod.), o výši úplaty za vzdělání v MŠ (250 Kč/měsíc) a ve školní družině (80 Kč/měsíc), a o uzavření MŠ o Vánocích v termínu od do Rada ovce vzala uvedené informace na vědomí. 7. Nájemní smlouvy Infomat, st. p. č. 208 v k. ú. Horní Maršov Nájemkyně nebytových prostor v budově na adrese tř. Josefa II. č. 140 (Infomat) paní Hana Červinková požádala obec o dispoziční změnu nájemní smlouvy. Přestavbou (se souhlasem obce a hrazenou žadatelkou) došlo k rozšíření prodejních prostor, proto obec přistoupila ke změně nájemní smlouvy formou dodatku, který je přílohou zápisu. RO schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na nebytové prostory v budově na adrese tř. Josefa II. č. 140 ze dne mezi Obcí Horní Maršov a paní Hanou Červinkovou, který je přílohou zápisu. Rada pověřuje starostu podpisem uvedeného dodatku.

2 Pan Marek Škarda požádal obec o pronájem části st. p. č. 208 v k. ú. Horní Maršov o výměře 28 m 2. Záměr obce pronajmout tuto část předmětného pozemku byl zveřejněn na úřední desce obce, včetně desky elektronické, od do V průběhu diskuse rada doporučila úpravu návrhu nájemní smlouvy v bodě V. písm. c) tak, aby bylo možné ukončit nájemní smlouvu výpovědí i v případě uzavření smlouvy na dobu určitou. Další změnou bylo prodloužení výpovědní lhůty na 6 měsíců. RO schvaluje nájemní smlouvu na část st. p. č. 208 v katastrálním území Horní Maršov mezi Obcí Horní Maršov a panem Markem Škardou, Svoboda nad Úpou, která je v příloze zápisu, s tím, že dojde k úpravě nájemní smlouvy v bodě V. písm. c) tak, aby bylo možné ukončit nájemní smlouvu výpovědí i v případě uzavření smlouvy na dobu určitou. Výpovědní doba se v případě ukončení nájmu podle tohoto bodu prodlužuje na 6 měsíců. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy. 8. Nájemní smlouva se SPÚ akce úprava chodníků na tř. Josefa II. Obec v minulosti vedla jednání s Pozemkovým fondem ČR (dnes ČR - Státní pozemkový úřad) o pronájmu částí pozemků, které leží pod chodníky zahrnutými do plánovaných oprav. Výsledkem těchto jednání je předložená nájemní smlouva č N 14/54 na pronájem části p. p. č. 514/6 o výměře 6 m 2 a části p. p. č. 514/6 o výměře 15 m 2, obě v k. ú. Horní Maršov, která je přílohou zápisu. RO schvaluje nájemní smlouvu mezi Českou republikou Státním pozemkovým úřadem a Obcí Horní Maršov č N 14/54 na pronájem části p. p. č. 514/6 o výměře 6 m 2 a části p. p. č. 514/6 o výměře 15 m 2, obě v k. ú. Horní Maršov, která je přílohou zápisu. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy. 9. Věcná břemena k č. p. 118 a Mechanice Společnost ČEZ Distribuce, a.s., zastoupená firmou ELEKTROKOMP-COMP spol. s r. o., požádala Obec Horní Maršov o zřízení věcného břemene osobní služebnosti zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy podle 25 odst. 4 energetického zákona na p. p. č. 510/1 v k. ú. Horní Maršov. Smlouva č. IE /2 je přílohou zápisu. RO schvaluje smlouvu č. IE /2 o zřízení věcného břemene osobní služebnosti zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy podle 25 odst. 4 energetického zákona na p. p. č. 510/1 v k. ú. Horní Maršov mezi Obcí Horní Maršov a společností ČEZ Distribuce, a.s., která je přílohou zápisu. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy. Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0 Návrh byl schválen. SITTA FACTORY, s.r.o., spolu s M. požádala obec o zřízení věcného břemene chůze, jízdy a parkování na p. p. č. 168/1 v k. ú. Temný Důl. Návrh rozsahu věcného břemene je zakreslen na GLP /2010 a je přílohou žádosti. Oba žadatelé jsou majiteli sousední nemovitosti, tedy st. p. č. 80/3 v k. ú. Temný Důl a na ní stojící budovy na adrese Temný Důl č. p. 71. Obdobné věcné břemeno na základě výše uvedeného GPL již bylo zaevidováno na předchozího majitele nemovitosti. Rada žádost projednala a shodla se na závěru, že zřízení břemene je v podstatě možné, nicméně očekává od žadatelů předložení návrhu smlouvy o zřízení věcného břemene, o kterém by bylo následně rozhodnuto. V tomto smyslu bude žadatelům odpovězeno.

3 10. Smlouva o partnerství projekt obnovy kostela pro Norské fondy Projekt obnovy našeho hřbitovního kostela byl zařazen mezi akce, které by mohly být financovány z tzv. Norských fondů. Dalším krokem je podpis přeložené smlouvy o partnerství (v příloze zápisu) mezi Obcí Horní Maršov, Římskokatolickou farností u kostela sv. Jakuba, Brno, a Římskokatolickou farností a arciděkanství Kutná Hora. Předmětem této Smlouvy je úprava právního postavení partnerů, jejich úlohy a odpovědnosti, jakož i úprava jejich vzájemných práv a povinností při realizaci společných výstupů z vlastních projektů podpořených v rámci Fondů EHP , programu CZ06 Programové oblasti č. 16 Zachování a revitalizace kulturního dědictví. RO schvaluje Smlouvu o partnerství, mezi Obcí Horní Maršov, Římskokatolickou farností u kostela sv. Jakuba, Brno, a Římskokatolickou farností a arciděkanstvím Kutná Hora, vytvořenou za účelem úpravy právního postavení partnerů, jejich úlohy a odpovědnosti, jakož i úpravy jejich vzájemných práv a povinností při realizaci společných výstupů z vlastních projektů podpořených v rámci Fondů EHP , programu CZ06 Programové oblasti č. 16 Zachování a revitalizace kulturního dědictví, která je přílohou zápisu. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy. 11. Dodatky ke smlouvě Transport Jako každoročně předložila společnost TRANSPORT Trutnov s.r.o. obci k posouzení dodatek (č. 12 v příloze zápisu) smlouvy o svozu komunálního odpadu uzavřené dne , kterým se stanoví ceny jednotlivých způsobů a intervalů svozu komunálního odpadu v obci. Dalším dodatkem (č. 7 v příloze zápisu) je aktualizována cena svozu kontejneru na sklo. RO schvaluje dodatek č. 12 smlouvy o svozu komunálního odpadu uzavřené dne , kterým se stanoví ceny jednotlivých způsobů a intervalů svozu komunálního odpadu v obci, a dodatek č. 7 smlouvy o svozu tříděného odpadu uzavřené dne , kterým se stanoví cena svozu kontejneru na sklo. Oba dodatky vstupují v platnost dnem Rada pověřuje starostu podpisem obou výše uvedených dodatků smluv o svozu odpadů. 12. Odměny členům JSDH Velitel jednotky předložil radě žádost o poskytnutí daru členům jednotky za jejich aktivitu v průběhu roku. Dříve byla odměna používána jako kompenzace nákladů na kabelovou televizi. Nyní, když je kabelová televize v nájmu třetí strany, je členům dar vyplácen přímo. Celkově se jedná částku o ,- Kč dle jmenného seznamu, který je přílohou zápisu. RO schvaluje poskytnout dar členům Jednotky sboru dobrovolných hasičů Horní Maršov jako ocenění činnosti v průběhu roku 2014 v celkové výši ,- Kč podle jmenného seznamu, který je přílohou zápisu. 13. Servisní smlouva na čidla výstražného protipovodňového systému Firma KOCMAN envimonitoring s.r.o., Brno, předložil obci návrh smlouvy o dílo č. 54/2014 Servisní smlouva na zajištění funkční způsobilosti měrných bodů lokálního výstražného systému budovaného z projektu OPŽP oblast podpory Omezování rizika povodní. Předmětem smlouvy je zajištění funkční způsobilosti a provozu automatických měřících systémů na objektech lokálního výstražného systému. Prováděné činnosti budou v souladu s doporučeními uvedenými v příručce MŽP Lokální výstražné a varovné systémy v ochraně před povodněmi. RO schvaluje Servisní smlouvu na zajištění funkční způsobilosti měrných bodů lokálního výstražného systému budovaného z projektu OPŽP oblast podpory Omezování rizika

4 povodní mezi Obcí Horní Maršov a firmou KOCMAN envimonitoring s.r.o., Brno, která je přílohou zápisu. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy. 14. Odměny SPOZ Radě obce byl přeložen návrh na příspěvky pro jednotlivé členky SPOZu (Sboru pro občanské záležitosti), které se v letošním roce zúčastnily celkem 47 gratulací jubilantům. Celková suma příspěvků je navržena na 3.000,- Kč, seznam jednotlivých členek i s konkrétní výší příspěvků je přílohou zápisu. RO schvaluje poskytnout dar členkám Sboru pro občanské záležitosti v celkové výši 3.000,- Kč, seznam jednotlivých členek i s konkrétní výší příspěvků je přílohou zápisu. 15. Různé Pronájem prostor trojgaráže za obecním úřadem z důvodu pravděpodobného ukončení nájemní smlouvy ze strany současného nájemce je pro následný plánovaný pronájem těchto nebytových prostor nezbytné zveřejnění záměru obce s majetkem dále nakládat. RO schvaluje zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory trojgaráže o výměře 105 m 2 v objektu dílen v budově s číslem evidenčním 102, která je součástí st. p. č. 130 v k. ú. Horní Maršov. Platový výměr ředitelky ZŠ a MŠ Horní Maršov počátkem účinnosti Nařízení vlády ČR č. 224/2014 Sb. k , kterým došlo k novelizaci Nařízení vlády ČR č. 564/2006, došlo k úpravě tarifní složky platu, na který předložený platový výměr reaguje. RO schvaluje platový výměr ředitelky Základní školy a Mateřské školy Horní Maršov upravený podle platného znění Nařízení vlády ČR č. 564/2006 Sb. Dodatek ke smlouvě o poskytování právních služeb Mgr. Václav Čermák požádal obec o uzavření dodatku č. 3 k výše uvedené smlouvě, který upravuje výši nákladů za právní služby platnou beze změny již od o inflaci a podobně. RO schvaluje uzavřít dodatek č. 3 smlouvy o poskytování právních služeb ze dne mezi Obcí Horní Maršov a Mgr. Václavem Čermákem, který je přílohou zápisu Pronájem bytu č. 4 v bytovém domě tř. Josefa II. č. 39 na zveřejněnou nabídku pronájmu volného obecního bytu reagovali 2 zájemci: V. M. (Svoboda nad Úpou) s nabídkou 5.150,- Kč/měsíc a L. B. (Horní Maršov) s nabízeným nájemným ve výši 4.750,-Kč. Minimální nájemné bylo v souladu s platnými pravidly pronájmu obecních bytů stanoveno na 4.644,-Kč. Kč. Rada se rozhodla upřednostnit v tomto případě M., protože nájmem si s dětmi vyřeší nelehkou situaci s bydlením po rozvodu. RO schvaluje uzavřít nájemní smlouvu na byt. č. 4 velikosti 3+1, standardní kvality (dříve I. kategorie), o celkové započitatelné výměře 77,40 m 2 ve 2. NP bytového domu tř. Josefa II. č. p. 39 p. V. M. za měsíční nájemné ve výši 5.150,- Kč s podmínkou složení vratné kauce ve výši trojnásobku nájemného k rukám pronajímatele. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou v délce trvání 6 měsíců s možností dalšího prodloužení. Pronájem bytu č. 7 v bytovém domě Bertholdovo nám. 98 na zveřejněnou nabídku pronájmu volného obecního bytu reagovali 2 zájemci: L. P. (Trutnov) s

5 nabídkou 3.500,- Kč/měsíc a J. N. (Staré Buky)s nabízeným nájemným ve výši 3.200,- Kč. Minimální nájemné bylo v souladu s platnými pravidly pronájmu obecních bytů stanoveno na 3.080,-Kč. Rada se rozhodla vybrat jako vítěznou nabídku N. Návrh: RO schvaluje uzavřít nájemní smlouvu na byt. č. 7 velikosti 2+1, snížené kvality, o celkové započitatelné výměře 61,60 m 2 ve 2. NP bytového domu Bertholdovo náměstí č. p. 98 J. N. za měsíční nájemné ve výši 3.200,- Kč s podmínkou složení vratné kauce ve výši trojnásobku nájemného k rukám pronajímatele. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou v délce trvání 6 měsíců s možností dalšího prodloužení. Vnitřní směrnice Přezkum hospodaření za rok 2013 ze stany KÚ KHK zadal obci jako jedno z nápravných opatření aktualizaci stávajících směrnic s důrazem na směrnice účetní. Předložený návrh směrnice Vnitřní pravidla pro přijímání vnitřních předpisů je první z řady směrnic vyšlých z této aktualizace. Klade si za cíl zastřešit a procesně sjednotit tvorbu směrnic v rámci obce. RO schvaluje Směrnici Vnitřní pravidla pro přijímání vnitřních předpisů, která je přílohou zápisu. Smlouva o poskytnutí dotace na výdaje JSDH č. 14JPO Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém zasedání dne odsouhlasilo poskytnutí účelové neinvestiční dotace naší obci v celkové výši 9.200,- Kč na výdaje na odbornou přípravu jednotky SDH obce. RO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace na výdaje JSDH č. 14JPO , která je přílohou zápisu. Pronájem nebytových prostor v Mateřském centru Hrošík obec obdržela žádost o pronájem prostor skladu v budově Mateřského centra Hrošík. Protože případný pronájem uvedených prostor nebude do provozu centra nijak zasahovat, rozhodla se rada zveřejnit potřebný záměr. RO schvaluje zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory sklad o výměře 15,14 m 2 v objektu Mateřského centra Hrošík v budově na adrese Malá ulička 229, která je součástí st. p. č. 366 v k. ú. Horní Maršov. Pronájem prostor tělocvičny v Horním Maršově dle platné legislativy je třeba před uzavřením dlouhodobého pronájmu, tzn. s trváním delším než 30 dní, zveřejnit záměr obce. Protože v zimní sezóně je takovýto pronájem tělocvičny různými subjekty častý, přistoupila rada ke zveřejnění záměru. RO schvaluje zveřejnit záměr pronajmout prostory tělocvičny, šaten a sociálních zařízení v budově na adrese Malá ulička 184, která je součástí st. p. č. 314 v k. ú. Horní Maršov. Žádost o prodej pozemku Místní organizace Českého rybářského svazu požádala obec o prodej p. p. č. 2/1 o výměře 22 m 2, která je součástí areálu pstruží líhně v Lysečinské ulici. Rada vzala žádost na vědomí a předala ji k projednání své stavební komisi. Věcné břemeno Temný Důl, smlouva o smlouvě budoucí Společnost ČEZ Distribuce, a.s., zastoupená firmou ELEKTRO s. r. o., požádala Obec Horní Maršov o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene osobní služebnosti a právu

6 provést stavbu na p. p. č. 297/18 a 297/33 v k. ú. Temný Důl, která je přílohou zápisu. RO schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu o právu stavby č. lv /vb/2 na p. p. č. 297/18 a 297/33, obě v k. ú. Temný Důl mezi Obcí Horní Maršov a společností ČEZ Distribuce, která je přílohou zápisu. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy. Jednání rady obce bylo ukončeno v hod.

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 9.1.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin)

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin) Zápis Č.j. 2/12/2010 - ZO - Z Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 20. 12. 2010 v zasedací síni OÚ Program: 1. Zpráva o provedení kontroly plnění usnesení ZO a RO za IV. čtvrtletí

Více

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 č.j.: 33/2014/Z Zápis z jednání zastupitelstva obce Rakvice konaného dne 7.4.2014 v 18 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu, Náměstí 22 v Rakvicích

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50 Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.7/2014 konaného dne 7. 4. 2014 od 15:30 hodin v kancelář starostky MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v

Více

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 285 leden 2014 Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice Miluaše a Josef Sládkovi přebírají v sídle středočeského krajského úřadu

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu (605/11, 614/13) o Výměna van v BD čp. 261-265

Více

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 283 listopad 2013 Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny Vedení Města Sedlec-Prčice děkuje touto cestou rodičům a pedagogickým

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

PhDr. Říhová místostarostka. Program:

PhDr. Říhová místostarostka. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008 Zápis z jednání rady města Úvaly č. R-7/2008 které se konalo v pondělí 16.6..2008 od 18:30 hod v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni : Členové rady města : 4 MUDr. Jan Šťastný, Ing. Helena Váňová, Jaromír

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 které se konalo ve středu 19. 10. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Přijatá usnesení z 2. Rady města Rousínova konaného dne 23. ledna 2015

Přijatá usnesení z 2. Rady města Rousínova konaného dne 23. ledna 2015 Přijatá usnesení z 2. Rady města Rousínova konaného dne 23. ledna 2015 Usnesení 02/01/14R: RM projednala a schvaluje smlouvu o zřízení práva věcného břemene pro Čechyně, připojení 2x RD Kusník, Čermák.

Více

Z á p i s P R O G R A M

Z á p i s P R O G R A M Městský úřad Kolín Z á p i s ze 152. schůze Rady města Kolína, konané dne 14.6.2010 od 15:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Kolíně Přítomni: MUDr. Hoffmann, MUDr. Navrátil, J. Plašil, Ing.

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing. Popela Petr, Mgr. Krafková E., Zámečník Zd.

Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing. Popela Petr, Mgr. Krafková E., Zámečník Zd. 1 Z á p i s č. 42 ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané 25.02.2010 v 17.oo hodin v Kunžaku Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing.

Více

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Přítomno dle presenční listiny 6 zastupitelů, zastupitelé pan ing. Gebauer, pan Kováč

Více

Rada města Příbora. 3/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení.

Rada města Příbora. 3/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Příbora konané dne 9. prosince 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková Kra s odbor kontroly ' úřad Libereckého kraje \D l\liberec~ý ~kral Č.j: LK-0186/13Nrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření v město Stráž pod Ralskem, le 00260967 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM,

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM, POZVÁNKA na 5. veřejné jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 1. 8. 2013 od 16:00 hod.v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 Program: I. Zahájení, jmenování

Více

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 které se konalo ve středu 19. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : Tajemník MěÚ: MUDr. Jan Šťastný

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Usnesení č. 1 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.12.2008 Usnesení č. 2 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý, Skalický

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý, Skalický Program: ZÁPIS jednání Zastupitelstva obce Rudoltice dne 26. 11. 2009 Nezveřejněné části tohoto zápisu (iniciály, popř. XXX) jsou pro občany k nahlédnutí v písemném vyhotovení zápisu na obecním úřadu.

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

3/6/2015 : Oprava střechy na ZUŠ. 4/6/2015 : Vícepráce rekonstrukce sociálních zařízení na MŠ Čtyřlístek

3/6/2015 : Oprava střechy na ZUŠ. 4/6/2015 : Vícepráce rekonstrukce sociálních zařízení na MŠ Čtyřlístek M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice nad Pernštejnem č. 6 / 2015 konané dne 28.4.2015 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. ve 14:30 hodin Přítomni

Více

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více