DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání dražby dobrovolné vyhotovená ve smyslu 20 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání dražby dobrovolné vyhotovená ve smyslu 20 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách"

Transkript

1 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání dražby dobrovolné vyhotovená ve smyslu 20 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách 1. Dražebník: BREAS, a.s., IČ: , se sídlem Brno, Leitnerova 14, tel , , 2. Navrhovatel dražby: Ing. Bc. Radomír Daňhel, správce konkurzní podstaty úpadce POJIŠTOVNA MORAVA, a.s., IČ : , Husova 6, Brno, sídlo správce konkurzní podstaty Brno, Francouzská Místo, datum a čas konání dražby: Kulturní dům DELTA Břeclav, 17.listopadu 1, Břeclav, dražební místnost Výstavní síň, dne v 9.00 hod. Prezence účastníků dražby od 8.30 hod do zahájení dražby. 4. Předmět dražby: Předmětem dražby jsou nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, katastrální pracoviště Břeclav na LV č pro k.ú. Břeclav, obec Břeclav, okres Břeclav, a to budova č.p. 39, objekt bydlení na pozemku st. parc.č. 537/1 budova bez čp/če, garáž na pozemku st. parc.č. 537/2 pozemek st. parc.č. 537/1 o výměře 901 m2, zastavěná plocha a nádvoří pozemek st. parc.č. 537/2 o výměře 29 m2, zastavěná plocha a nádvoří pozemek st. parc.č. 537/3 o výměře 19 m2, zastavěná plocha a nádvoří pozemek parc.č. 69/1 o výměře 140 m2, orná půda pozemek parc.č. 69/2 o výměře 184 m2, orná půda pozemek parc.č. 69/3 o výměře 142 m2, orná půda se všemi jejich součástmi a příslušenstvími. 5. Práva a závazky na předmětu dražby váznoucí: Na nemovitostech budově č.p. 39 na pozemku st. parc.č. 537/1 a na pozemku st. parc.č. 537/1 vázne smluvní zástavní právo k zajištění veškerých ( i budoucích ) pohledávek zástavního věřitele, úvěr ve výši ,- Kč s příslušenstvím pro Komerční banku, a.s., IČ : , Na Příkopě 969/33, Praha 1, Staré Město, , z titulu uzavřené Smlouvy o zřízení zástavního práva podle obč.z. ze dne , právní účinky vkladu práva ke dni Zástavní právo zanikne ve smyslu zák.č. 328/1991 Sb. o konkurzu a vyrovnání v platném znění. Na všech nemovitostech tvořících předmět dražby vázne právo nájmu na základě uzavřené Smlouvy o nájmu nemovitostí ze dne Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou v trvání tří měsíců, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi. 1

2 6. Stav předmětu dražby : Budova č.p. 39 na pozemku st. parc.č. 537/1, jako provozní objekt bývalé POJIŠŤOVNY MORAVA, a.s., je napojen na všechny inženýrské sítě. Jde o částečně podsklepený objekt půdorysného tvaru L,v uliční části dvoupodlažní se sklepem, ve dvorní části pouze přízemní. Jak uliční část, tak i část dvorní, mají sedlovou střechu s nevyužitým půdním prostorem. V objektu se nachází pouze kancelářské prostory se sociálním zázemím. Tyto prostory jsou přístupné z náměstí i ze dvora. Stáří původního objektu je údajně 120 let. V roce 1995 byla provedena rekonstrukce především přízemí s vnějšími a vnitřními omítkami a částečná oprava střechy dvorní části. Nastupuje zemní vlhkost degradující vnější i vnitřní omítky, střechou zatéká především v uliční části. Údržba je zanedbaná. Budova bez čp/če, garáž na pozemku st. parc.č. 537/2 je přízemní, nepodsklepený objekt se střechou rovnou jako koncový vlevo, navazující bočně na další garáž. Přístup do garáže je z ulice Národních hrdinů přes pozemek jiného vlastníka. Technický stav odpovídá stáří asi 35 let a mírně zanedbané údržbě, technický stav je pouze mírně zhoršený. Pozemek st. parc.č. 537/1 o výměře 901 m2, zastavěná plocha a nádvoří je zastavěn provozním objektem budovou č.p. 39 a dvorem, dále se na něm nachází vjezd na dvůr a zpevněná plocha u garáží. Dvůr na pozemku st.parc..č. 537/1 s parkovací plochou ze zatravňovacích tvárnic je přístupný vjezdem z náměstí mezi objektem pojišťovny a vedlejším domem. Dvůr je uzavřen zprava zdí vedlejšího domu, zleva a čelně cihelnou zdí. Za čelní zdí se nachází garáž budova bez čp/če na pozemku st. parc.č. 537/2 vedle garáže jiného vlastníka. Pozemek u garáží st. parc.č. 537/1 tvoří betonová zpevněná plocha. Pozemek st.parc.č. 537/1 a garáž na pozemku st. parc.č. 537/2 jsou přístupné vjezdem z ulice Národních hrdinů přes pozemek jiného vlastníka. Pozemek st. parc.č. 537/2 o výměře 29 m2, zastavěná plocha a nádvoří je zastavěn budovou bez čp/če, garáží. Pozemek st. parc.č. 537/3 o výměře 19 m2 je zastavěn garáží jiného vlastníka ( LV č ). Pozemky p.č. 69/1,orná půda o výměře 140 m2, parc.č. 69/2, orná půda o výměře 184 m2 a parc.č. 69/3, orná půda o výměře 142 m2 jsou zahrady za bytovými domy a jsou přístupné pouze přes tyto domy. Drobná zahradní architektura a ovocné stromy v zahradách jsou vlastnictvím jiného vlastníka. Údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce, zejména popisující stav předmětu dražby a práva a závazky na předmětu dražby váznoucí, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. 7. Cena předmětu dražby: ,- Kč ( slovy : tři miliony sedm set sedmdesát tisíc korun českých ) byla stanovena znaleckým posudkem č /09C ze dne znalce Ing. Vladimíra Horského, Brno, Barvičova Nejnižší podání: ,- Kč ( slovy : tři miliony sedm set sedmdesát tisíc korun českých ) 2

3 9. Minimální příhoz: ,- Kč ( slovy : padesát tisíc korun českých ) 10. Dražební jistota: ,- Kč ( slovy : jeden milion sto třicet jeden tisíc korun českých ) Účastník dražby je povinen před zahájením dražby složit dražebníkovi dražební jistotu v penězích nebo ve formě bankovní záruky. Lhůta ke složení dražební jistoty počne běžet dnem zveřejnění dražební vyhlášky na centrální adrese. V penězích účastník dražby skládá dražební jistotu bezhotovostním převodem či složením v hotovosti na bankovní účet dražebníka u UniCredit Bank Czech Republic a.s, pobočka Brno, č.ú /2700, v.s. 8509, jako specifický symbol uvede zájemce IČ (právnická osoba) nebo rodné číslo (fyzická osoba). Složení dražební jistoty účastník dražby prokáže originálem bankovního potvrzení osvědčujícího skutečnost, že dražební jistota byla účastníkem dražby před zahájením dražby složena ve prospěch účtu dražebníka. Tímto bankovním potvrzením se rozumí buď pokladní stvrzenka nebo výpis z účtu nebo potvrzení banky o odepsání částky ve výši dražební jistoty z účtu účastníka dražby ve prospěch výše uvedeného účtu dražebníka. Fotokopii tohoto bankovního potvrzení je účastník dražby povinen přenechat dražebníkovi. Nutnou podmínkou bezhotovostního převodu je, aby dražební jistota byla na uvedeném bankovním účtu připsána nejpozději před zahájením dražby. Neprokáže - li účastník dražby složení dražební jistoty požadovaným způsobem, případně předloží li účastník dražby požadované bankovní potvrzení o bezhotovostním převodu, ale dražebník nebude mít od shora specifikované banky potvrzeno, že k připsání předmětné částky ve prospěch bankovního účtu dražebníka před zahájením dražby došlo, je dražebník oprávněn neumožnit tomuto účastníku dražby se dražby účastnit. Účastníkům dražby, kteří se nestanou vydražiteli předmětu dražby, se vrací složená dražební jistota převodem ve prospěch účtu, který účastník dražby písemně sdělí dražebníkovi, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení tohoto písemného sdělení. Podpis účastníka dražby na tomto písemném sdělení musí být úředně ověřen, podmínka úředně ověřeného podpisu nemusí být splněna za předpokladu, že písemné sdělení bude dražebníkovi předáno osobně účastníkem dražby bezprostředně po ukončení dražby. V případě složení dražební jistoty formou bankovní záruky je účastník dražby povinen ve lhůtě do zahájení dražby předat dražebníkovi originál záruční listiny. Záruční listina musí obsahovat prohlášení banky, že uspokojí bez výhrad a námitek věřitele (dražebníka) do výše ,- Kč, jestliže dražebník písemně oznámí bance, že dlužník (vydražitel) zmařil dražbu. Záruční listina nesmí obsahovat žádná ujednání, která by ukládala dražebníkovi jakékoliv povinnosti vyjma povinnosti oznámit bance zmaření dražby dlužníkem, jako jsou např. předchozí výzvy apod., ani nesmí obsahovat ujednání, které by umožňovalo bance vznést jakékoli námitky či výhrady vyjma námitky, že oznámení o zmaření dražby bylo učiněno až po platnosti bankovní záruky. Bankovní záruka musí být platná 160 dnů ode dne konání dražby. Dražebník bude v záruční listině označen následně: BREAS a.s., Leitnerova 14, Brno, IČ: Bankovní záruka musí být vystavena bankou se sídlem na území České republiky nebo zahraniční bankou oprávněnou působit v souladu se zvláštním právním předpisem na území České republiky a musí být vystavena v českém jazyce. 3

4 V souladu s ust. 14 odst. 2 zák.č. 26/2000 Sb. v jeho platném znění je složení dražební jistoty v hotovosti k rukám dražebníka vyloučeno 11.Způsob úhrady ceny předmětu dražby: Vydražitel je povinen uhradit cenu dosaženou vydražením na účet dražebníka u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., pobočka Brno, č.ú /2700, v.s ve lhůtě do 60 dnů ode dne skončení dražby. Dražební jistota, kterou vydražitel složil před zahájením dražby, se započítává na cenu dosaženou vydražením. Neuhrazením ceny dosažené vydražením v termínu splatnosti se stává dražba zmařenou. Byla - li vydražitelem složena dražební jistota ve formě bankovní záruky, je vydražitel povinen uhradit cenu dosaženou vydražením v plné výši ve lhůtě stejné jako v předchozí větě, na shora uvedený bankovní účet, dražebník je pak bez zbytečného odkladu povinen vrátit vydražiteli záruční listiny. Cenu dosaženou vydražením nelze hradit započtením. Platba směnkou je nepřípustná. Daň z převodu nemovitostí hradí v souladu s příslušnými právními předpisy vydražitel. 12. Termín konání prohlídky předmětu dražby: I. prohlídka: v 15 hod II. prohlídka: v 15 hod Sraz zájemců je před vchodem do budovy č.p. 39 na pozemku st. parc.č. 537/1, ulice T.G.Masaryka 39/6, Břeclav. 13. Podmínky odevzdání předmětu dražby vydražiteli: Bývalý vlastník předmětu dražby, kterým se ve smyslu ust. 17 odst. 4 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách rozumí správce konkursní podstaty, je povinen po úplném zaplacení ceny dosažené vydražením bez zbytečného odkladu předat vydražiteli předmět dražby, a to na základě předložení potvrzení o vlastnictví a doložení totožnosti vydražitele (občanským průkazem u vydražitele fyzické osoby, výpisem z obchodního rejstříku u vydražitele právnické osoby, jakož i občanským průkazem osoby oprávněné jednat za právnickou osobu). Dražebník sepíše o předání předmětu dražby protokol. 14. Účastníci dražby: Účastníkem dražby mohou být fyzické a právnické osoby, které ve stanoveném termínu složily dražební jistotu. Fyzické osoby musí být starší osmnácti let. Fyzické osoby se prokazují občanským průkazem, právnické osoby výpisem z obchodního rejstříku či obdobným dokladem prokazujícím subjektivitu právnické osoby, a to ne starším tři měsíců. 15. Další ustanovení: Je-li dražba zmařena vydražitelem nebo vydraží-li předmět dražby osoba, jež je z dražby vyloučena, dražební jistotu složenou vydražitelem včetně jejího příslušenství je dražebník oprávněn použít na náklady zmařené dražby a zbývající část je povinen vydražiteli bez zbytečného odkladu vrátit. Koná-li se opakovaná dražba, zúčtuje se zbývající část dražební jistoty složené vydražitelem, který způsobil zmaření dražby na náklady opakované dražby. Po úhradě nákladů dražby a opakované dražby se zbývající část vrátí 4

5 vydražiteli, který způsobil zmaření dražby. Nedojde-li k dražbě z důvodů, jež nebudou na straně vydražitele ani dražebníka, uhradí náklady dražby navrhovatel. 16. Vstupné: Vstupné do dražební místnosti pro veřejnost činí 100,- Kč. V Brně dne.. navrhovatel Ing. Bc. Radomír Daňhel SKP úpadce POJIŠTOVNA MORAVA,a.s... za dražebníka BREAS, a.s. Ing. Zdeněk Jeřábek Mgr. Hana Krutilová Členové představenstva 5

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/161/2012

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/161/2012 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/161/2012 Dražebník CZ Dražby a.s., IČ: 28701259, Mírové nám. 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l., v oddíle B, vložka 2041,

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 107/2012-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 107/2012-N Bod 1. EURODRAŽBY.CZ a.s, U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 107/2012-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den

Více

vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů.

vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. I. Datum, místo, a čas zahájení dražby Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné.

Více

vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů.

vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. I. Datum, místo, a čas zahájení dražby Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné.

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 231/2011-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 231/2011-N Bod 1. DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 231/2011-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání draţby se stanovuje na 27. září 2011, na adrese

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/113/2012

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/113/2012 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/113/2012 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

TLC dražby. a.s., rejstříku

TLC dražby. a.s., rejstříku TLC dražby a..s. TLC dražby a.s., se sídlem Brno, Královo Pole, Purkyňova 2399/114, PSČ P 612 00,, IČ: 292 63 824, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka

Více

RAŽEBNíVYHLÁŠKA. vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 419/2015-D

RAŽEBNíVYHLÁŠKA. vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 419/2015-D MĚSTSKÁ ČÁST PRAH. Úřad městské části (1) Prvnl den zveřejnění: Poslednl den zveřejněni: Počet listí!: C; /r.~,tfb If EURODRAŽBY.CZ a.s., Čimická 780/61, Čimice, 181 00 Praha 8 IČ: 25023217, zapsaná: MSv

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 1185/2014-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby nedobrovolné - elektronické. Veřejná

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 513/2012-N

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 513/2012-N , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 513/2012-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s., Čimická 780/61, 18100 Praha 8 - Čimice. ~:. 25023217, zapsaná: MSv Praze, ~~~íl B, vložka_1l941 ,, V' DRAZEBNIVYHLASKA

EURODRAŽBY.CZ a.s., Čimická 780/61, 18100 Praha 8 - Čimice. ~:. 25023217, zapsaná: MSv Praze, ~~~íl B, vložka_1l941 ,, V' DRAZEBNIVYHLASKA ~:. 25023217, zapsaná: MSv Praze, ~~~íl B, vložka_1l941 ř d y,)(~_.. : 11\ Té.. 800900490, 234 769000, e-mazl. mfo@eurodwzby.cz -M-Ě-S-T-S-KÁ~-Č~Á-S-T-P~RAH~~A~8:::í'f'J a m 4 U První den zveřejnění: Cf

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 244/2010-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 244/2010-N Bod 1. EURODRAŽBY.CZ a.s, U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 244/2010-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den

Více

Vlastník předmětu veřejné dražby: Bischof Pavel, nar. 02.12.1992, trvale bytem Přístavní 1186/47, Holešovice, 17000 Praha 7

Vlastník předmětu veřejné dražby: Bischof Pavel, nar. 02.12.1992, trvale bytem Přístavní 1186/47, Holešovice, 17000 Praha 7 , Čimická 780/61, 18100 Praha 8 - Čimice IČ: 25023217, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 11941 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 887/2014-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 104/2011-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 104/2011-N Bod 1. DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 104/2011-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání draţby se stanovuje na 23. června 2011, na adrese

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ 20 26/2000 499/2014-D

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ 20 26/2000 499/2014-D , Čimická 780/61, Čimice, 181 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 499/2014-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N65983 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N65983 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N65983 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Bod 1. Označení dražebníka

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 743-DD/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 743-DD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 743-DD/15 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY NEDOBROVOLNÉ dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č. 41/2013-1 ND

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY NEDOBROVOLNÉ dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č. 41/2013-1 ND DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY NEDOBROVOLNÉ dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č. 41/2013-1 ND 1. Dražebník: Dražební centrum s.r.o. se sídlem: Praha 1 Josefov, Široká 36/5, PSČ 110 00 IČO: 24225207

Více

Pozemky pro bydlení a hospodaření Jílové u Prahy Praha východ

Pozemky pro bydlení a hospodaření Jílové u Prahy Praha východ JIŽ OD ROKU 1990 JSME VAŠÍ JISTOTOU VE SVĚTĚ REALIT Pozemky pro bydlení a hospodaření Jílové u Prahy Praha východ Dražební vyhláška pro dražbu dobrovolnou (dle zákona č. 26/2000 Sb.) číslo: P/1/3/14 Dražebník

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č.j. 023/2010

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č.j. 023/2010 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č.j. 023/2010 Touto dražební vyhláškou se vyhlašuje konání opakované veřejné dražby dobrovolné níže uvedených nemovitostí, která proběhne

Více

VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 233/2014-D

VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 233/2014-D , Čimická 780/61, Čimice, 181 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 233/2014-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 593-DD/14

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 593-DD/14 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 593-DD/14 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Navrhovatel: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání dražby nedobrovolné (ve smyslu 43 zák. č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách) č. ND346

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání dražby nedobrovolné (ve smyslu 43 zák. č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách) č. ND346 DRS IMMO a.s., se sídlem v Brně, Zábrdovice, Příkop 843/4, PSČ: 602 00 doručovací adresa: nám. Práce 2512, Zlín, PSČ: 760 01 www.drsimmo.cz, tel.: 602 77 96 55, e-mail: immo@zln.cz DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o

Více

DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŢBY DOBROVOLNÉ 20 26/2000 029/2011-D

DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŢBY DOBROVOLNÉ 20 26/2000 029/2011-D DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŢBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 029/2011-D Bod 1. Touto Draţební vyhláškou se vyhlašuje konání draţby dobrovolné. Den konání draţby se stanovuje na 14. července

Více

Bližší popis předmětu dražby je obsažen ve znaleckém posudku, který je k dispozici u dražebníka.

Bližší popis předmětu dražby je obsažen ve znaleckém posudku, který je k dispozici u dražebníka. BONA ELECTA dražební a realitní společnost... Vaše dobrá volba.....,,,.., DRAZEBNI VYHLASKA č.015099 o konání veřejné dražby dobrovolné dle 20 zák.č. 26/2000 Bod 1. Místo, datum a čas dražby, druh dražby

Více

DRAŢBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 006/2010-D

DRAŢBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 006/2010-D DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŢBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 006/2010-D Bod 1. Touto Draţební vyhláškou se vyhlašuje konání draţby dobrovolné. Den konání draţby se stanovuje na 21. dubna

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 12/13-DD vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 12/13-DD vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách ARYNEX s.r.o. Přívrat 1454/12, Brno-Žabovřesky, PSČ: 616 00, IČ: 277 82 492 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 70243 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 12/13-DD vyhotovená dle 20

Více

Dražební vyhláška o konání dobrovolné veřejné dražby

Dražební vyhláška o konání dobrovolné veřejné dražby Dražební vyhláška o konání dobrovolné veřejné dražby V souladu s 20 zákona č. 26/2000 Sb., zákon o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, tímto níže uvedený dražebník vyhlašuje konání dobrovolné

Více