Výroční zpráva školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školy"

Transkript

1 Výroční zpráva školy Školní rok Základní škola Chlum u Třeboně okres Jindřichův Hradec Náměstí 232, Chlum u Třeboně Identifikátor školy: tel.:

2 Základní údaje o škole Název školy Základní škola Chlum u Třeboně Adresa školy Náměstí 232, Právní forma příspěvková organizace IČO IZO Identifikátor školy vedení školy ředitel: Mgr. Luboš Němec zástupce ředitele: Mgr. Jaroslav Dvořáček Kontakt tel.: Název zřizovatele Městys Chlum u Třeboně Adresa zřizovatele Náměstí 115 Kontakt Tel.: součásti školy Kapacita Základní škola 350 Školní družina 60 Školní jídelna ZŠ 400 Charakteristika školy Základní škola Chlum u Třeboně je menší, plně organizovaná škola s ročníkem. Škola má vlastní školní pozemek. Škola je rozmístěna ve třech budovách s 14 učebnami, z tohoto počtu je jedna odborná učebna PC. V jedné budově je 1. a 2. třída, v hlavní budově jsou zbývající třídy. V další budově je školní jídelna a třídy školní družiny. Do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení byla zařazena rozhodnutím MŠMT vydaným dne pod čj / Součástmi školy jsou školní družina, kterou pravidelně navštěvovalo 52 dětí a školní jídelna. 2

3 Přehled o počtu žáků 2012 / 2013 Ročník Hoši Dívky Celkem M.Dvořáková M.Čuháková J.Novotná J.Jechová V.Cepáková Celkem I.st H.Holejšovská J.Štindlová M.Pekárková V.Ondrová Celkem II.st Celkem Škola je právním subjektem a hospodaří jako příspěvková organizace. Zřizovatelem školy je Městys Chlum u Třeboně. Škola spolupracuje se Školskou radou. Počet členů Školské rady byl rozhodnutím zřizovatele stanoven na 9 členů. Školská rada ve složení: za pedagogy: Mgr. Jaroslav Dvořáček, Mgr. Jana Novotná, Mgr. Jarmila Štindlová za rodiče žáků: Isabela Hančlová, Gerlinda Kotálová, za zřizovatele: Ing. Jitka Kolezsarová, Jiří Flaška, MuDr. Jitka Válková Předsedou Školské rady byla paní Isabela Hančlová. Rada školy schválila potřebné dokumenty i výroční zprávu školy. Do Školské rady byl zván ředitel školy Mgr. Luboš Němec. Materiální podmínky školy jsou na průměrné úrovni. Každá třída má kmenovou učebnu s výškově stavitelnými lavicemi a židlemi. Osm tříd je vybaveno interaktivními tabulemi, které byly nakoupeny z peněz z evropské dotace. 3

4 Ve školní jídelně se stravují nejenom žáci a zaměstnanci školy, ale i jiní strávníci. V jídelníčku jsou na výběr dvě hlavní jídla. Školní družina využívá zázemí pro volný čas žáků ve školním areálu. Ve dvou odděleních školní družiny bylo zapsáno 52 pravidelně docházejících žáků. Škola je vybavena 18 kusy počítačů z toho 13 je připojeno na internet, dále je na škole 9 notebooku s připojením WiFi. Každý vyučující i žáci mají svou internetovou adresu. Spolupráce s Městysem Chlum u Třeboně je velmi dobrá, naše město vychází vstříc potřebám a požadavkům školy jak po stránce finančního, tak i materiálního zabezpečení, pomáhá nám při údržbě budov, okolí školy i zeleně. Starosta městyse pan Jiří Hájek se zajímá o běh školy. V květnu 2013 byla zahájena úprava hlavní budovy školy a ukončena byla v červenci V průběhu oprav byla vyměněna okna, výměna střešní krytiny a provedeno zateplení budovy a stropu Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech, které přímo souvisejí s výchovou a vzděláním, soustavně vytváří podmínky pro BOZP a kontroluje jejich dodržování. Ve školním roce 2012 / 2013 došlo na naší škole k 19 úrazům žáků, na I. stupni 13 úrazy, na II. stupni pak 6 úrazy. Registrovaný úraz nebyl žádný. Nejvíce úrazů se přihodilo při hodinách tělesné výchovy (14). Zde se projevuje hlavně menší obratnost a nešikovnost žáků. Úrazy jsou pravidelně rozebírány na třídnických hodinách, hodinách tělesné výchovy, pedagogických radách. V třídních knihách jsou uvedena všechna poučení žáků v průběhu celého školního roku. Pracovníky školy jsou vyhledávána možná rizika a doporučena opatření k jejich odstranění. Některé úrazy byly rovněž způsobeny neukázněností spolužáků. U dospělých osob nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Škola se prevencí snaží o snížení úrazovosti. Škola je zapojena do prodeje školního mléka a mléčných výrobků na I. i II. stupni zajišťuje vedoucí školní jídelny Marie Řimnáčová. Naše škola je rovněž zapojena do evropského projektu,,ovoce do škol. Úkolem projektu je především přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit zdravé stravovací návyky ve výživě dětí. Tato akce se vztahuje pouze na žáky prvních až pátých ročníků. Dodávané 4

5 produkty jednou týdně dostávají žáci zdarma. Distribucí je pověřena vedoucí školní jídelny Marie Řimnáčová. Ovoce bylo dodáváno bez problémů, zajišťovala firma BOVYS, s.r.o. Škola je rovněž zapojena do projektu Zdravé zuby a Ajax (dopravní výchova). b) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ Ve školním roce 2012 / 2013 jsme na naší školy vyučovali podle ŠVP ZV ZŠ Chlum u Třeboně Kompas pro život. c) ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH školní rok 2012 /2013 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace Odborná kvalifikace Splňuje kvalifikaci Nesplňuje kvalifikaci Celkem Učitel I. stupně základní školy 5 5 Učitel II. stupně základní školy Učitel náboženství 1 1 Vychovatelka 2 2 Celkem Při stanovování úvazků učitelů vychází vedení školy z aprobačního složení pedagogického sboru, z organizačních potřeb a možností školy. Snažíme se v maximální míře využívat odbornost učitelů. Na I. stupni vyučovalo 5 vyučujících, na II. stupni pak 9 vyučujících + l vyučující Mgr. I. Hojková náboženství (DPP). Provoz školy dále zajišťovali mzdová účetní paní Marie Řimnáčová, účetní paní Daniela Tetíková, školník pan Luděk Svoboda a dvě uklízečky: paní Dagmar Vlčková a Helena Procházková. O provoz kuchyně se staralo 3 kuchařky: Miluše Kodýmová, Ladislava Deutscheová, Marie Raková a vedoucí ŠJ paní Marie Řimnáčová. Na obědy ve školní jídelně bylo k přihlášeno 255 strávníků, z toho 145 dětí a 110 ostatních strávníků. 5

6 Seznam pracovníků školní rok 2012/2013 Luboš Němec Ř M-ZT 8 1,00 Jaroslav Dvořáček ZŘ TV-BV 11 1, Marie Dvořáková I.st. I.ST. 21 1,00 Iveta Čuháková I.st I.ST 22 1,00 Jana Novotná I.st. I.ST. 22 1,00 Jana Jechová I.st. I.ST. 22 1,00 Vladimíra Cepáková I.st. I.ST , Helena Holejšovská II.st. ČJ+FJ 22 1,00 Jarmila Štindlová II.st. I.ST.+NJ 22 1,00 Marie Pekárková uč. ŠD+Tv+Hv+Vv 11 0,5 Veronika Ondrová II.st. Ch+Bi 22 1,00 Jana Pechová II.st.+VP I.ST.+AJ 18(2) 0,91 Jan Koktavý II.st.+spr. sítě I.ST. 5(3) 0,36 Vratislav Podruh II.st. Aj 7 0,32 Věra Flašková Uč. ŠD 4 0, , ,27+0,09 Věra Flašková ŠD Ved. 23 (28) 0,86 Marie Pekárková ŠD 15 (30) 0,53 1,39 Marie Řimnáčová Mzdová účetní 12 0,30 Daniela Tetíková účetní 8+4 0,20+0,10 Luděk Svoboda Školník+topič 40+12,4 1,00+0,31 Dagmar Vlčková Uklizečka 30 0,75 Helena Procházková Uklizečka 30 0,75 132,4+0,10 3,31+0,10 Marie Řimnáčová Ved.ŠJ+DČ ,55+0,45 Miluše Kodymova Kuchařka 40 1,00 Ladislava Deutschová Kuchařka ,50+0,50 Marie Raková Pom.kuchařka 40 1, ,05+0,95 6

7 d) PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY A ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE Počet vycházejících žáků: 16 z toho z 9. ročníku: 16 z 5. ročníku přestoupili na víceleté gymnázium: 3 celkem žáků 19 Umístěno bylo 100 % vycházejících žáků Přehled vycházejících žáků ve školním roce škola počet % SŠ Č. Velenice 1 6% Gymnázium Třeboň 4 25% SPŠ aut. Č. Budějovice 1 6% Střední zdravotnická škola J. Hradec 1 6% OA, SOŠ a SOU Třeboň 4 25% Střední pedagogická škola Prachatice 1 6% SPŠ strojní a elektrotechnická ČB 1 6% OA J. Hradec 1 6% SPŠ strojní a stavební Tábor 1 6% ISŠ stavební ČB 1 6% celkem % Přehled vycházejících žáků ve školním roce počet % studijní obory 11 69% učební obory 5 31% celkem % učební obory studijní obory studijní obory 31% 69% studijní obory 7

8 Přípravě žáků na volbu povolání je každoročně věnována značná péče již od nižších ročníků. Pro žáky vycházejících ročníků je na II. stupni zavedena nástěnka pro volbu povolání s letáky a aktualizovanými nabídkami středních škol, doplněno rovněž o vzor přihlášky na SŠ. Žáci si musí uvědomit podstatný podíl vlastní odpovědnosti při rozhodování o volbě budoucího profesního zaměření a o výběru vhodného povolání. Téma volby povolání bylo zařazeno v 8. a 9. ročníku do samostatného předmětu Svět práce Volba povolání. Obsah učiva je průběžně doplňován společnými exkurzemi, návštěvami výstav, individuálními návštěvami Dnů otevřených dveří SŠ a burz SŠ v našem regionu Žáci mají přístup k internetovým stránkám středních škol a k individuálním potřebám jim slouží Atlas středních škol a písemné prezentační materiály těchto škol. Společné akce: Vzdělání a řemeslo Č. Budějovice Burza škol Č. Budějovice Burza škol Jindřichův Hradec Nábor SŠ v naší škole: SOU Trhové Sviny SŠ spojů a informatiky Tábor VOŠ a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek SŠ obchodní, Husova, Č. Budějovice Integrovaná střední škola stavební, Nerudova, Č. Budějovice SPŠ automobilní a technická, Senovážné nám., Č. Budějovice SOU Lišov Žáci využívali kromě informací z vyučovacích hodin i aktuální zprávy z nástěnky VP, zde jsou průběžně umisťovány letáky s nabídkami středních škol, doplněno o vzor přihlášky na SŠ. Dále si aktualizovali svá portfolia (sbírali své letáky, inzeráty a brožury s podklady pro studium oborů, o které se zajímají, tyto si pak vkládají do svých desek). Nejvíce žáci získávali informace ve škole i doma ze speciálních webových stránek, které jim umožnily seznámit se s přehledy škol, s různými dotazníky, postupy při volbě střední školy. Tyto stránky získali jako podporu při hodinách SP. 8

9 Zápis do 1. třídy Zápis do 1. třídy se uskutečnil dne K zápisu se dostavilo 19 dětí se svými rodiči. Děti z místních MŠ si byly prohlédnout naši školu již dříve; při zápisu úzce spolupracujeme s ředitelkou a učitelkami, které rovněž byly přítomny u zápisu, aby děti neměly obavy a strach. Pro děti i rodiče je to prvotní seznámení s novým školním prostředím a tento pobyt se jim snažíme co nejvíce zpříjemnit. K zápisu se dostavilo celkem: Žádost o odklad školní docházky Do první třídy nastoupí 19 dětí 2 děti 17 žáků e) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Výsledky hodnocení žáků jsou uspokojivé: Na konci klasifikačního období ukončilo 79 žáků školní rok s vyznamenáním. Neprospěli 4 žáci, z toho 3 vykonali úspěšně postupovou zkoušku a jedna žákyně po domluvě s rodiči opakuje ročník. Ve druhém pololetí zameškali žáci celkem na obou stupních školy hodin, což je asi 41 hodin v průměru na každého žáka školy. Výuka probíhala v souladu s cíli vzdělávacích programů. Značná část výuky probíhá v kmenových třídách. Hojně je využívána učebna výpočetní techniky na I. i II. stupni školy. Od 4. do 9. ročníku žáci píší tematické práce, které se pečlivě písemně rozebírají, sledují se jednotlivé jevy, které pak slouží vyučujícím k porovnání znalostí žáků s požadavky vzdělávacího programu, sledují stupeň osvojení si znalostí žákem za určité školní období. Ve všech ročnících mají žáci možnost sebehodnocení, reflexe, zpětné vazby. Žáci hodnotí své zvládnutí učiva v jednotlivých předmětech, stanoví si cíle, kterých by chtěli dosáhnout, hledají rezervy ve své práci. Pro žáky se slabším prospěchem nebo dlouhodobě nemocné žáky byla nabídnuta možnost doučování vyučujícími v hlavních předmětech, čehož využila jen mizivá část žáků. Pokud žák nebyl připraven na výuku, měl možnost si vybrat jednou měsíčně tzv. žolíka. Žák 9

10 nebyl hodnocen a měl možnost si učivo doplnit, doučit se, připravit se lépe na zkoušení. Žáky bylo toto zvýhodnění hojně využíváno Pro integrované žáky jsou vypracovávány individuální plány, na škole byly celkem 2 žáci, kterým se věnovala proškolená asistentka Marie Pekárková. Snažíme se o rozvoj sociálních dovedností u žáků, o otevřenou komunikaci, umění týmové práce, navazování zdravých vztahů s ostatními. Snažíme se vytvořit atmosféru vzájemnosti, důvěry a respektu a bezpečí ve škole. Snažíme se vést otevřenou komunikaci mezi školou a rodiči. Hledáme nové cesty, jak navázat užší kontakt s rodiči, jak vzbudit jejich hlubší zájem o problémy svých dětí. K tomu slouží třídní schůzky, konzultační odpoledne, Školská rada. Žáci jsou pravidelně seznamováni s různými aktivitami, mají možnost navštěvovat zájmové kroužky. Do výuky zařazujeme projektové vyučování. V červnu 2013 proběhly srovnávací testy v 5. a 9. ročníku. Tyto testy se prováděly na počítačích v počítačové třídě s těmito výsledky. Na 9. ročníku se projevil nezájem o testy, neboť všichni již byli přijati na vybrané školy. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Škola má zpracovaný Minimální preventivní program, který zpracoval Mgr. Jaroslav Dvořáček. Minimální preventivní program školy se zabývá osobním bezpečím žáků, součástí MPP je Školní program proti šikaně; škola se snaží o vytváření atmosféry vzájemnosti, důvěry, respektu a bezpečí ve škole. Žáci jsou informováni o kyberšikaně a jejích důsledcích, o zdravém životním stylu, prevenci úrazů, poskytování první pomoci. Snaha školy je již od počátku zamezit sebemenším náznakům šikany mezi spolužáky, pokud se o ní dozvíme od žáků nebo rodičů. Nevhodné chování některých jedinců se objevuje i na veřejnosti. Pomoc a spolupráce ze strany rodičů bývá v těchto případech nedostatečná. 10

11 Na naší škole se během školního roku řešily běžné kázeňské problémy, které se tu vyskytovaly již v minulosti. Jedná se např. o kouření, ničení školního majetku, ale také šikanu mezi žáky jak staršími, tak i žáky z 1. stupně. Nedošlo však k žádnému vážnému případu, který by nebylo možné vyřešit v rámci naší školy. Osobní bezpečí je široce rozpracováno v různých předmětech. Výchova ke zdraví se zaměřuje na oblasti bezpečnosti v dopravních situacích, v kontaktu s cizími osobami, na oblast zneužívání návykových látek a problémy šikany. Spolupracujeme na různých projektech s Policií ČR již od nejnižších ročníků školy. Např. AJAX, návštěva dopravního hřiště v Třeboni čtvrtými ročníky. f) ŘEŠENÍ STÍŽNOSTÍ Škole nebyla podána písemná stížnost. g) ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Další vzdělávání pedagogických pracovníků se uskutečňuje na naší škole podle Plánu DVPP a potřeb školy. h) ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Ve školním roce 2012/2013 se škola zúčastnila některých soutěží biologická olympiáda, olympiády z českého jazyka, dopravní soutěže v Třeboni a jazykové soutěže v Aj. Největšího úspěchu jsme dosáhli v olympiádě v českém jazyce, kde žákyně 9. Třídy Eva Zahradníková po přesvědčivém vítězství v okresním kole v Jindřichově Hradci postoupila do krajského kola v Českých Budějovicích, kde se ve velmi náročné soutěži umístnila mezi prvními třemi účastníky a postoupila tak do ústředního kola. V něm se pořadí již neurčuje. Ústřední kolo proběhlo formou několikadenního tábora a i v něm si naše žákyně vedla velmi úspěšně. 11

12 Zájmové kroužky a útvary 2012/ Keramika I. V. Flašková 2. Sportovní hry I. J. Dvořáček 3. Sportovní hry II. I.Čuháková 4. Kroužek Nj J.Štindlová 5. Stolní tenis P. Pepich 6. Kroužek paličkování V. Cepáková 7. Psaní na PC J. Štindlová 8. Mladý hasiči A. Belanský 9. Hudební kroužek Z.Vančurová 10. Hra na flétny Z. Vančurová 11. Pěvecký sbor Sejkorky D. Vančura 12. Trampoliny V. Flašková 13. Baletní krůčky I. Hančlová 14. Přírodovědný kroužek V. Ondrová Prezentace školy se pravidelně objevuje v místním časopise Hejtman. Dále se škola účastní aktivit pořádaných Občanským sdružením pro děti a mládež Jarní jarmark, Rozsvěcování vánočního stromečku. Nejaktivnějším při prezentaci školy byl pěvecký sbor Sejkorky, který se zúčastnil koncertu o vánocích v kostele, o prázdninách koncertu v Rakousku a společného koncertu s hudební skupinou Nezmaři. Dále v průběhu školního roku natáčeli v Jihočeském rozhlasu v Českých Budějovicích, hráli jako součást programu setkání s panem L. Munzarem v DK Chlum u Třeboně. ch) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI Ve školním roce 2012/2013 se neuskutečnila inspekce na škole. 12

13 i)poskytování INFORMACÍ Výroční zpráva ZŠ Chlum u Třeboně o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Počet žádostí o informaci : 0 Počet vyřízených žádostí : 0 Počet odvolání : 0 V Chlumu u Třeboně dne Mgr. Luboš Němec ředitel ZŠ Výroční zpráva školy schválena Školskou radou 15. listopadu

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 [srpen 2013] Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014 Zpracovala Mgr. Lenka Proschková Čechtice 2. 10. 2014 ZŠ Čechtice, okr. Benešov Na Lázni 335, Čechtice http://www.zscechtice.cz

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, 344 01 Domažlice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, 344 01 Domažlice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY DOMAŽLICE MSGRE B. STAŠKA 232, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva schválena školskou radou dne 3.11.2014 1 1. Základní

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Píšť,

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013 Zpracovala Mgr. Lenka Proschková Čechtice 30. 8. 2013 ZŠ Čechtice, okr. Benešov Na Lázni 335, Čechtice http://www.zscechtice.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2010 2011 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov tel.: 587 571 044, 777 033 930 IČO 709 28 622 skola@zsstepanov.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Základní škola Štětí, Školní 559 okres Litoměřice, příspěvková organizace výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2012-2013

Základní škola Štětí, Školní 559 okres Litoměřice, příspěvková organizace výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012 / 2013 Základní škola Štětí Školní 559 příspěvková organizace OBSAH I. Základní charakteristika školy...3 II. Vzdělávací programy školy...6 1. Vzdělávací program školy...6

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2006 2007

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2006 2007 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2006 2007 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní údaje o škole Název školy: Sídlo:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2010-2011 Z á k l a d n í š k o l a B y s t r é Na základě hodnotících zpráv z předmětů, předmětových komisí, pedagogického úseku a vlastního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 / 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 / 2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ HAMRY, Školní 541 - příspěvková organizace Telefon : 483 387 002, 777 914 021 Fax : 483 391 847 Adresa sídla školy : Velké Hamry, Školní 541, PSČ 468 45, okres Jablonec nad Nisou IČO

Více