ÚP ČR - Brno - zpracování studie rekonstrukce budovy Křenová v Brně 12/2012. Atelier Tišnovka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚP ČR - Brno - zpracování studie rekonstrukce budovy Křenová v Brně 12/2012. Atelier Tišnovka"

Transkript

1 ÚP ČR - Brno - zpracování studie rekonstrukce budovy Křenová v Brně 12/2012

2 Seznam příloh: TEXTOVÁ ČÁST: ÚP ČR Brno zpracování studie rekonstrukce budovy Křenová v Brně Objednatel: Česká republika Úřad práce České republiky Sídlo: Karlovo náměstí 1359/1, Praha2, Kontaktní adresa na doručování: ČR-Úřad práce České republiky, Krajská pobočka v Brně Křenová 25/27, Brno IČ: Zastoupený: Ing. Josef Bürger, jednající na základě pověření ze dne , které mu bylo uděleno generálním ředitelem ČR-Úřadu práce ČR panem JUDr. Jiřím Kubešou Kontaktní osoba: Ing.Petr Kilián, Ing.Zlatka Měřinská Zhotovitel: ATELIER TIŠNOVKA s.r.o. se sídlem: Brno, Tišnovská 145, PSČ jednající prostřednictvím: Ing.arch.Michal Říčný, jednatel společnosti garant ve věcech technických: Ing.Mojmír Kopecký garant ve věcech smluvních: Ing.arch.Miloš Klement, bankovní spojení: GE MB číslo účtu: /0600 IČ: DIČ: CZ doručovací adresa: Brno, Tišnovská 145, PSČ Stupeň dokumentace: studie a/ zpracování statického posudku b/zpracování studie rekonstrukce na budovu Brno, ul.křenová 25/27, pro potřeby ČR-Úřadu práce ČR, Krajské pobočky v Brně Datum zpracování: prosinec 2012 a/ STATICKÝ POSUDEK b/ STUDIE REKONSTRUKCE VÝKRESOVÁ ČÁST: 1. SITUACE M 1: NP STÁVAJÍCÍ STAV M 1 : PP STÁVAJÍCÍ STAV M 1 : NP STÁVAJÍCÍ STAV M 1 : NP STÁVAJÍCÍ STAV M 1 : NP STÁVAJÍCÍ STAV M 1 : NP STÁVAJÍCÍ STAV M 1 : NP - STÁVAJÍCÍ STAV M 1 : ŘEZ - STÁVAJÍCÍ STAV M 1 : NP NÁVRH - VARIANTA A M 1 : PP NÁVRH - VARIANTA A M 1 : NP NÁVRH - VARIANTA A M 1 : NP NÁVRH - VARIANTA A M 1 : NP NÁVRH - VARIANTA A M 1 : NP NÁVRH - VARIANTA A M 1 : NP - NÁVRH - VARIANTA A M 1 : NP NÁVRH - VARIANTA B M 1 : PP NÁVRH - VARIANTA B M 1 : NP NÁVRH - VARIANTA B M 1 : NP NÁVRH - VARIANTA B M 1 : NP NÁVRH - VARIANTA B M 1 : NP NÁVRH - VARIANTA B M 1 : NP - NÁVRH - VARIANTA B M 1 : ŘEZ - NÁVRH M 1 : FOTODOKUMENTACE VNITŘNÍ DVŮR 26. FOTODOKUMENTACE FASÁDA Z ULICE FOTODOKUMENTACE FASÁDA Z ULICE FOTODOKUMENTACE FASÁDA - DETAILY 29. FOTODOKUMENTACE VSTUPNÍ PROSTORY, ZASEDACÍ MÍSTNOST 30. FOTODOKUMENTACE SCHODIŠTĚ, RAMPA 31. FOTODOKUMENTACE SUTERÉN 32. FOTODOKUMENTACE KANCELÁŘE, CHODBA 33. FOTODOKUMENTACE PODKROVÍ

3 a/ STATICKÝ POSUDEK Stavba: ÚP ČR - BRNO zpracování studie rekonstrukce budovy Křenová v Brně Brno, ul. Křenová 25/27 Stupeň : Studie Ved. projektant : Ing. arch. Michal Říčný, ing. arch. Miloš Klement Ing. Mojmír Kopecký Zodp.projektant: Ing. Jan Eliáš Vypracoval: Ing. Jan Eliáš Investor: Česká republika Úřad práce České republiky Karlovo nám. 1359/1, Praha 2, Datum: Brno, prosinec 2012 Úvod : Předmětem statického posouzení ve stupni studie je vyhodnocení dostupných podkladů a informací a zvážení možnosti uvažovaných stavebních úprav s ohledem na statiku jak jednotlivých částí jednotlivých konstrukcí objektu, tak s ohledem na statiku objektu jako celku. Podklady : Jako podklady pro vypracování sloužily výkresy stavebních úprav KV projekt Brno červen 1996, Závěrečná zpráva posouzení objektu Křenová 25-27, Špitálka 20 VUT Brno - Katedra betonových konstrukcí a mostů únor 1977, dílčí dochované výkresy zaměření a technický posudek pro možnost nádstavby domu Stavební podnik města Brna duben 1977, Průzkum půdního prostoru ing. Šoukal srpen 1993, výkresy zaměření stávajícího stavu a rozpracované stavební výkresy rekonstrukce prosinec 2012, konzultace s vedoucím projektu a vlastní prohlídka prosinec Popis stávající konstrukce : Jedná se o pětipodlažní podsklepený objekt s částečnou půdní vestavbou uzavírající komplex budov směrem do ulic Špitálka a Křenová a do nástupního prostoru před kostelem Neposkvrněného početí Panny Marie. Objekt sestává ze dvou samostatných budov z roku 1940 oddilatovaných ve fasádě do ulice Křenová, které sloužily původně k bytovým účelům a později, kolem roku 1977, byly přestavěny na kancelářské prostory a navzájem propojeny. Půdorys objektu tvoří nesouměrné písmeno U, kdy levá stojina písmene U v délce 21,37 m do volného nástupního prostoru před kostelem navazuje přes pravoúhlý roh na přírubu písmene U - čelní fasádu do ulice Křenová v délce cca 35,33 m, dělené dilatací v tloušťce 5 cm na levou část v délce 17,57 m a pravou část v délce 17,71 m. Přes tupý roh pokračuje fasáda objektu do ulice Špitálka v délce cca 14,55 m. Jak do volného nástupního prostoru před kostelem, tak do ulice Špitálka je fasáda od 2. N.P. výše rozčleněna balkony včetně balkonu rohového v nároží ulic Křenová a Špitálka. Do ulice Křenová je celá fasáda od 2.N.P. konzolovitě vysunuta cca o 1 m. Konstrukčně se jedná o podélný dvoutrakt zalomený do stojin písmene U. Ve vnitřních koutech písmene U jsou situována železobetonová tříramenná schodiště propojující jednotlivá podlaží po celé výšce objektu, v jejichž zrcadlech jsou umístěny výtahy. Menší pomocné schodiště u štítové stěny levé stojiny písmene U propojuje jen suterén s 1.N.P. Nosnou konstrukci objektu obou propojených budov tvoří monolitický železobetonový skelet sloupy a průvlaky - s cihelnými dozdívkami, stropní konstrukce nad suterénem je monolitická železobetonová trámová železobetonové trámy se stropní deskou tloušťky cca 10 cm, stropní konstrukce horních podlaží je vesměs dřevěná trámová s podbitím a rákosovou omítkou, se záklopem, násypem a vlastní podlahou. Stropní konstrukce nad suterénem je v části výškově zvýšená, výškový skok je řešen jak krátkými schodišti, tak šikmou rampou. Konstrukci zastřešení objektu tvoří dřevěný vaznicový věšadlový krov, na jehož krokvích je v traktu směrem k vnější fasádě v půdním prostoru - uložena pálená tašková krytina na jednoduchém laťování, v části podkroví na dřevěném bednění, ve dvorním traktu, který je využitý v mírném pádu střechy jako pracovny IT je plechová krytina na dřevěném bednění a vlastní stropní konstrukce je železobetonová trámová. V objektu byly prováděny větší stavební úpravy kolem roku 1977, kdy se účel objektu změnil z bytových prostor na kancelářské a obě budovy byly propojeny, dále v roce 1996 kdy byly prováděny větší stavební úpravy v 1.N.P. Menší stavební úpravy prováděné průběžně dle nově či aktuálně požadovaných dispozičních potřeb se již netýkaly nosných konstrukcí a byly prováděny v zanedbatelném rozsahu. Po stavebně technické stránce je celý objekt v poměrně dobrém stavu, menší trhlinky ve fasádě nebo ve vnitřních prostorách nenarušují statiku objektu jako celku, ani jeho jednotlivých konstrukcí. Stejně tak zespodu viditelné poruchy římsy - místy opadaná omítka - jsou jen v zatečení dešťové vody vlivem porušení izolace nebo okapů. Jediné známé statické narušení objektu bylo jeho mírné naklonění směrem do ulice Křenová vlivem výstavby kolektoru v této ulici, které se ale po několika měsících zcela zastavilo a proto je možno brát celý objekt za stabilizovaný bez zjevných statických poruch. Vlivem vyšší hladiny spodní vody v celé oblasti a jejímu kolísání v závislosti na výši hladiny blízké zatrubněné řeky Ponávky občas dochází k zatopení suterénních prostor. Tento problém je ale možno řešit dokonalým automatickým systémem čerpání i třeba ve více místech, který je sice v suterénu v jednom místě zaveden, ale je pravděpodobně nefunkční malá hloubka čerpací jímky a nevhodně použité čerpadlo, protože by jinak nedocházelo k téměř každoročnímu zatopení suterénních prostor. Dle výšky hladiny spodní vody a dle informací o jejím kolísání je základová spára trvale pod hladinou spodní vody a proto její vyšší hladina a její případné kolísání nenarušuje vlastní založení objektu. Uvažované stavební úpravy objektu : Uvažovaná rekonstrukce objektu je ve fázi studie zpracovaná ve dvou variantách, a to ve variantě A a ve variantě B. Varianta A V rámci této varianty je uvažováno s prodloužením výtahu ve východním křídle objektu jak do suterénu, tak do podkroví a s výměnou výtahu v západní části a jeho zprovozněním i do suterénu a podkroví. Pro nový výtah budou upravena stávající ramena schodiště od 2.N.P. výše, schodiště mezi 1.N.P. a 2.N.P. je navržené dové. Zvýšená stropní konstrukce u výtahu v západní části bude vybourána a nahrazena novou stropní monolitickou železobetonovou deskou navazující na běžnou stropní konstrukci pro zjednodušení pohybu osob s omezenými schopnostmi pohybu a orientace. Ve východním křídle bude pro nový výtah na popelnice ze suterénu do přízemí a pro obslužné točité schodiště vybourána stropní konstrukce jen v jednom nosném modulu a nahrazena novou monolitickou železobetonovou stropní deskou s potřebnými otvory pro výtah a pro schodiště. V novém 6.N.P. v místě dnešního půdního prostoru je uvažována lehká ocelová konstrukce nadstavby s plochou střechou silikátovými panely a prosklenými stěnami. Ostatní stavební úpravy uvažované v této variantě se týkají jen nového dispozičního uspořádání vnitřních prostor nadzemních podlaží, což bude řešeno jen úpravou vybouráním stávajících nenosných příček a postavením příček nových, zateplení stropu nad suterénem a provedení nových instalací v potřebném rozsahu, což nemá vliv na statiku objektu jako celku a ani jeho jednotlivých konstrukcí. Varianta B Obsahem varianty B je menší rozsah stavebních úprav. Výtah ve východním křídle bude ponechán a bude jako v předchozí variantě prodloužen do suterénu a do podkroví. Výtah v západním křídle objektu bude ponechán, ale bude zde v jednom modulu stropní konstrukce nově postaven výtah nový,

4 splňující požadavky pro pohyb osob s omezenými schopnostmi pohybu a orientace. Nadstavba v 6.N.P. a stavební úpravy v ostatních podlažích jsou uvažovány ve stejném rozsahu jako ve variantě A. Vliv uvažovaných stavebních úprav na statiku objektu : Dle závěrečné zprávy posouzení objektu Křenová 25, 27, Špitálka 20 VUT Brno z února 1977, které bylo zpracováno za účelem posouzení nosných konstrukcí s ohledem na změnu užívání objektu z bytových prostor na prostory kancelářské a kdy byla zjišťována kvalita betonu jednotlivých betonových prvků nosného skeletu a přepočítány některé průvlaky a stropní konstrukce, je zřejmé, že jak železobetonové průvlaky v celém objektu, tak stropní monolitická železobetonová konstrukce nad suterénem vyhovuje zatížení dokladovanému pro kancelářské prostory. Jen u malých poruch trhlinek v betonových konstrukcích je poukázáno na nutnost jejich vyspravení vyplnění kvalitní cementovou maltou, aby nedocházelo ke korozi výztuže. U stropních konstrukcí dřevěných trámových byly stanoveny minimální rozměry stropních trámů, které měly být ověřeny sondami do stropních konstrukcí a v případě menších profilů by musely být trámy zesíleny. V žádných podkladech ale není zmínka o tom, zda se tyto sondy provedly a zda byly skutečné velikosti stropních trámů porovnávány s vypočtenými minimálními hodnotami a případně stropní trámy zesilovány. V závěrečné části zprávy je odstavec týkající se základů. V něm je uvedeno, že zvýšené nahodilé zatížení je vzhledem k celkovému zatížení objektu zanedbatelné a nemá vliv na základové konstrukce, které proto není třeba nijak zesilovat. V technickém posudku pro možnost nástavby domu Stavební podnik města Brna listopad 1977 je sice možnost nástavby zamítnuta, ale spíše než z hlediska statiky objektu, tak z hlediska ekonomického a z nutnosti bourat tehdy úplně nově provedené stavební úpravy včetně rozvodů, protože možnost nástavby byla posuzována až během stavebních úprav v nejvyšším podlaží. Průzkum půdního prostoru ing. Šoukal srpen 1993 řeší možnost půdní vestavby archívu s nahodilým zatížením 5,0 kn/m2. Na toto zatížení stávající stropní konstrukce nevyhověly, proto bylo navrženo řešení pomocí nové zdvojené stropní konstrukce s ocelovými nosníky. V případě běžného užívání jen jako kancelářské prostory pravděpodobně vyhoví betonové průvlaky (dle posouzení VUT) a zesilovaly by se jen stropní dřevěné trámy, i když ve výpočtech ing. Šoukala nevyhovují i betonové průvlaky ani na stávající zatížení půdní prostor a jsou porušeny svislými trhlinkami od tahových účinků pravděpodobně vzniklých při naklonění objektu při provádění kolektorů v ulici Křenová. Je nutný nový přepočet těchto prvků. V tomto průzkumu je také poukázáno na malé uložení dřevěných stropních trámů na železobetonových průvlacích a na jejich zabetonování, takže nejsou dodrženy základní atributy určené pro ukládání dřevěných konstrukcí na betonové či zděné nosné prvky volné uložení, mezery vůli v uložení pro možnost větrání, obalení trámů do lepenky pro zamezení vlivu vlhkosti přestupem z betonových průvlaků apod. Ve všech stropních konstrukcích horních podlaží dřevěných trámových stropech budou provedeny sondy do konstrukcí pro zjištění velikosti stropních trámů a jejich rozteče pro možnost jejich přepočtu a případného návrhu jejich zesílení. V sondách bude také ověřen jak způsob uložení dřevěných trámů, tak jejich stav - zda nejsou napadeny hnilobou či dřevokazným hmyzem, zvláště v místech stávajících či dřívějších sociálních zařízení, kde je nebo byla možnost styku dřevěných konstrukcí s vodou z případně porušených rozvodů vodovodu či kanalizace. V rámci rekonstrukce budou všechny trhlinky i ve zděných konstrukcích a fasádě po důkladné prohlídce statikem opraveny v jejich okolí se odstraní omítka až na cihelný podklad a částečně se vyškrábne i malta ve sparách. Natáhne se omítka pružná, do které se vtlačí perlinka a dokončí se omítka do původní vrstvy. V místě větších trhlin se perlinka vloží ve dvou vrstvách. Doporučuji prověřit funkčnost stávajícího systému odčerpávání spodní vody vniklé do suterénu při vyšší hladině spodní vody v okolí, případně tento systém nahradit systémem fungujícím, aby se předešlo nejen škodám na stavebních konstrukcích jejich zvýšenou vlhkostí, ale hlavně škodám na uskladněných písemnostech. Modřice, prosinec 2012 Vypracoval : ing. Jan Eliáš Závěr : Uvažovaná rekonstrukce budovy úřadu práce v Brně na Křenové ulici č. 25 a 27 ať již ve výše popsané variantě A nebo variantě B je možná, ale je nutno provést dále popsané kroky a postupy: Stávající železobetonový nosný skelet vyhovuje požadovanému zatížení v celém rozsahu objektu včetně základů a pokud nebude zasahováno do jednotlivých prvků sloupů a příčlí, tak je třeba jen menší trhlinky vyspravit kvalitní cementovou maltou, případně reprofilační maltou nebo speciálními přípravky vedenými na trhu a určenými pro tyto účely. U větších trhlin s obnaženou výztuží by vyspravení maltou mělo předcházet očištění a ošetření obnažené výztuže speciálními prostředky nátěry speciálními hmotami apod. V místě bourání části stropních konstrukcí nad suterénem v jednotlivých modulech budou stávající stropní desky opatrně vyřezány s případným ponecháním navazující výztuže pro desky nové, nebo bude napojení nových stropních desek na stávající železobetonové konstrukce řešeno pomocí zabudovaných kotevních prvků z betonářské výztuže systémem chemických kotev osazení betonářské výztuže do vyvrtaných otvorů vyplněných chemickou maltou.

5 b/ STUDIE REKONSTRUKCE b/1 textová část Souhrnná technická zpráva Identifikační údaje stavby název stavby ČR-Úřad práce České republiky, Krajská pobočka v Brně místo stavby Křenová 25/27, Brno okres Brno-město kraj Jihomoravský parcela číslo 63, k.ú. Trnitá, zastavěná plocha a nádvoří 64, k.ú. Trnitá, zastavěná plocha a nádvoří 1. Charakteristika území a polohy stavby: Stavba Křenová 25 a Křenová 27 byla postavena jako dva samostatné domy v rámci ucelené výstavby bloku řadových bytových domů ohraničeného ulicemi Špitálka, Křenová a nástupním prostorem s parkem před kostelem Neposkvrněného početí Panny Marie. Stavba vytváří do ulice Křenová čelo bloku ve tvaru U. Stavba se podle platného územního plánu nachází v ploše OV, s funkcí veřejná vybavenost, s funkčním typem veřejná správa. Stavba je datovaná do r Stavba je pětipodlažní, s jedním suterénem, s částečným využitím plochostropé části podkroví ve dvorním traktu. Původním účelem původně samostatných domů č.25 a č.27 bylo bydlení. V r.1977 se účel změnil na administrativu a současně s tím došlo k propojení obou domů. Následné stavební úpravy v r.1996 a další řešily dílčí dispoziční úpravy parteru, výměny technologických celků /výměníková stanice, osobní výtahy/ a průběžnou údržbu stavby. Zpracovaná Studie rekonstrukce objektu nemění účel využití stavby nadále se jedná o budovu administrativní. 2. Seznam podkladů pro zpracování studie: - torzo PD SPmB z r Závěrečná zpráva posouzení objektu Křenová 25-27, Špitálka 20 z.r.1977, VUT Brno Katedra betonových konstrukcí - Posouzení možnosti nadstavby SPmB z r Posudek půdního prostoru z r.1993, Ing.Šoukal - Energetický audit z r.2003, DEA, Energetická agentura s.r.o., RNDr.Tomáš Chudoba, CSc. - schéma výměníkové stanice z r.1996 /generální oprava/ 3. Průzkumné práce: Zadání Studie rekonstrukce objektu nepočítá s provedením detailního zaměření stávajícího stavu a s průzkumnými pracemi tyto podklady budou nezbytné pro další stupeň projektové dokumentace. Průzkumné práce pro zpracování návrhu Studie rekonstrukce objektu spočívaly v podrobné prohlídce stavby, informacích od technických pracovníků a ve studiu poskytnutých elaborátů průzkumů, posouzení, posudků a projektů tyto podklady jsou v torzálním stavu a pro další stupně PD jsou nedostatečné. Pro další stupně PD je nutné zpracovat detailní zaměření stavby, revizní průzkum stavebních konstrukcí stavby s důrazem na konstrukce stropů v nadzemních podlažích a základové konstrukce. V dalším stupni projektové dokumentace rekonstrukce stavby Křenová 25/27 musí proběhnout stavebnětechnický průzkum základových konstrukcí s hydrogeologickým posouzením kvality podloží stavby. Na základě konkrétních údajů /které u provedených posudků a posouzení chybějí/ bude možné posoudit celkovou stabilitu stavby a rozhodnuto o případné stabilizaci základových konstrukcí. Závěry ze zpracovaného energetického auditu z června 2003: Stavba je energetickým auditem podle klasifikace energetické náročnosti budov zařazená do úrovně F, s hodnotou SEN 150%. Závěrem energetického auditu je doporučení pro realizaci úspornější varianty A. Zadání objednatele studie rekonstrukce je naopak pro rozsáhlejší variantu B, tedy pro realizaci tepelné izolace svislých konstrukcí, zateplení ploché střechy, výměnu okenních a dveřních konstrukcí, zateplení stropu nad nevytápěným prostorem a zvýšení účinnosti přípravy TUV. V rámci zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení bude nutné aktualizovat závěry energetického auditu s ohledem na platné normy Tepelná ochrana budov ČSN :2011, resp.čsn :Z1:2012 a dále na novelizovaný zákon č.406/2000sb. s účinností od Ve studii rekonstrukce navrhujeme provést úpravy na snížení energetické náročnosti provozu budovy, a to při docílení hodnot požadovaných nebo blízkých /podle omezení stávající konstrukce/ doporučeným hodnotám platné normy ČSN :2011, resp.čsn Pasívní snížení energetické náročnosti provozu bude doplněné změnou výroby a distribuce TUV a zásadní změnou světelných zdrojů /viz dále/. 4. Stavebně technický popis stávající stavby: Stavba Křenová 25/27 je konstrukčně provedená jako železobetonový skelet s cihelnými vyzdívkami svislých konstrukcí. Do ulice Křenová je skelet cca o 1m vykonzolován přes uliční čáru parteru /1.np/. Strop nad suterénem je železobetonový trámový. Stropy nad nadzemními podlažími jsou převážně dřevěné trámové, vkládané do železobetonových průvlaků železobetonového skeletu. Části stropů jsou železobetonové. Hlavní schodiště ve východní a v západní části stavby jsou trojramenná, železobetonová, s výtahy vestavěnými do schodišťového zrcadla. Střechy do dvora jsou putlové s plechovou krytinou. Stropy pod pultovými střechami s plechovou krytinou jsou železobetonové trámové se světlostí místností nevyhovující administrativní budově. Střechy do ulic a do parku jsou sklonité-pultové kryté pálenou krytinou skládanou /bobrovka/ kladenou na latě, případně na latě nad bedněním. Krov vaznicové soustavy. Popis skrytých konstrukcí /stropy nad nadzemními podlažími/ vychází z doposud zpracovaných statických posouzení, posudků a průzkumů /viz odstavec Průzkumné práce/, kde je popsaná i nezbytnost doplnění průzkumných prací v dalším stupni projektové dokumentace. Statické posouzení budovy je samostatná kapitola viz a/ statický posudek. V podlahách 1.pp je několik otevřených otvorů osazených ponornými čerpadly, kterými se upravuje v případě vzedmutí. Hladina spodní vody je mělce pod úrovní podlahy suterénu /úroveň není ve stávajících průzkumech uvedená/. Technickými pracovníky jsou uváděné případy nastoupání HSV nad podlahu suterénu. Změna účelu původně dvou obytných staveb na propojenou stavbu administrativní proběhla po rekonstrukci na konci 70-tých let. Zpracování zásadního Statického posouzení od VUT Brno z r.1977 bylo vyvolané statickými poruchami pravděpodobně neodborné provedení kolektoru před jižní fasádou staveb /ul.křenová/ a v dotyku se základovou spárou jejich základových konstrukcí způsobilo popisovaný náklon jižní fasády. Náklon se měl podle popisu samovolně zastavit a dál nepokračoval. Žádná opatření na stabilizaci základových konstrukcí nebyla následně provedená. Výplně vnější: Vnější výplně přízemí /1.np/ jsou převážně ocelové a ocelohliníkové, po výměně z devadesátých let. Výplně jsou z hlediska funkčního i požadavků platných norem na bezpečnost a tepelně technické vlastnosti nevyhovující. Vnější výplně ostatních nadzemních podlaží jsou původní a charakterem a materiály odpovídají původním požadavkům na obytný dům. Okna a balkónové dveře na mezipodestách schodišť jsou původní ocelová s jednoduchým zasklením. Ostatní vnější výplně jsou původní dřevěné, dvojité /kastlové/, pod nátěr - okna a balkónové dveře kanceláří. Okna otevíravá dvojitá jsou doplněná sklápěcími nadsvětlíky. Okenní parapety vnější jsou plechové, vnitřní jsou z kvalitního broušeného teraca.

6 Balkóny do ulic jsou železobetonové konstrukce /podlaha i parapetní zídky/, obložené kvalitním maloformátovým keramickým obkladem. Balkóny do dvora jsou jednak železobetonové s plnými parapetními zídkami omítané, jednak z železobetonových podlahových desek s ocelovou prosklenou konstrukcí zábradlí /mezipodesty schodiště původně hospodářské balkóny se shozy na odpadky/. Výplně vnitřní: Vnitřní výplně pocházejí z různých etap stavebních úprav. V přízemí jsou použité prosklené ocelohliníkové stěny a výplně. Stejné provedení mají i stěny s dveřmi uzavírající dvě hlavní schodiště v jednotlivých podlažích. V chodbách jsou dřevěné prosklené nadsvětlíky, dřevěné mezipokojové dveře dřevěné plné a částečně prosklené, do ocelových zárubní. Povrchy vnější fasády: Stavba po dokončení byla stejného provedení jako sousední stavby v řadové blokové zástavbě. Parter /1.np/ byl obložený barevným keramickým obkladem, dnes je nahrazený hladkou omítkou, sokl nízký z vápencových pásků. Ostatní nadzemní podlaží jsou provedená v cementové vymývané, do přírodního okru probarvené spárované omítky. Dnes je tato omítka částečně poškozená trhlinami a trhlinkami a přetřená žlutou barvou. Stejně je provedená i okapní římsa. Ve dvorní části je stavba omítnutá hladkou omítkou. Na západní fasádě je na úrovni 2.np umístěna keramická plastika basreliéf s motivem symbolů města Brna a spoření /pravděpodobně v souvislosti s umístěním spořitelny v části přízemí/. Povrchy vnitřní: Dlažby vnitřní keramické, kamenné, PVC. Schodiště jsou z broušeného teraca. Omítky vnitřní štukové hladké. V suterénu jsou omítky částečně poškozené vlhkostí. Obklady vnitřní keramické v hygienických místnostech. Vnější obklad výtahových šachet z plechových panelů. Přípojky inženýrských sítí: Přípojky vody, NN, plynu a kanalizace jsou zánovní. Technické instalace vnitřní: Ústřední vytápění: Zdrojem tepla pro ústřední teplovodní vytápění a pro centrální výrobu teplé užitkové vody je stávající výměníková parní stanice v suterénu. Vytápění objektu je teplovodním dvoutrubkovým systémem v několika topných okruzích, otopná tělesa jsou rozdílné kvality a stáří. Ppodrobně viz dále část Zásobování teplem. Stávající vnitřní plynovod je minimálně využívaný /roční spotřeba cca 3m³/. Zdravotně technické instalace: Rozvody kanalizace, teplé a studené vody jsou funkční, ale z hlediska stáří a kvality smíšené od původních přes vyměněné z přestavby v 70-tých letech po dílčí výměny v letech 90-tých. Teplá užitková voda vyráběná centrálně je rozváděna cirkulací po celé stavbě. Zařizovací předměty jsou také stářím a kvalitou smíšené. Dešťová voda se střech je sváděná svody po fasádách po poruchách došlo nedávno ke zrušení svodů vnitřních. Rozvody elektrotechnických zařízení viz dále Návrh stavebně technických úprav. 5. Návrh urbanistické řešení Z urbanistického hlediska rekonstrukce stavby nepřinese žádné změny. 6. Návrh architektonické řešení: Změna účelu a propojení původně samostatných domů na konci 70-tých let nepřineslo stavbě zásadní změny kromě výplní parteru - byly vyměněné za tehdy běžné ocelohliníkové a ocelové. Keramický obklad fasády parteru byl otlučený a nahrazený hladkou omítkou se soklem z vápencových pásků. Stavební úpravy v 90-tých letech řešily dílčí změny v dispozici parteru a ve vstupech do stavby. Fasády ostatních nadzemních podlaží uličních fasád jsou původní. Dvorní fasády byly dílčím způsobem upravené při rekonstrukci v 70-tých letech /okna hygienických místností/. Dispozice původních bytových domů byly rekonstrukcí v 70-tých letech zásadně změněné na typickou trojtraktovou dispozici administrativního provozu. Obecně se dá zhodnotit, že z původních domů ponechané konstrukce, materiály, detaily jsou dodnes na výrazně vyšší úrovni užitné i estetické než konstrukce, materiály a detaily z rekonstrukce ze 70-tých let. Ve studii rekonstrukce navrhujeme z architektonického hlediska zachovat původní kvality stavby. Stavba sice není památkově chráněná, nachází se ale v přímém dotyku s městské památkové rezervace a nachází se v ochranném pásmu MPR. Jejím sousedem je památkově chráněný kostel Neposkvrněného početí Panny Marie a hlavně její původní kvality, které navrhujeme resuscitovat jsou vysoké. Úpravy nevhodné nebo nevyhovující dispozičně nebo z hlediska tepelněizolačních vlastností navrhujeme k výměně z kvalitních materiálů. Za zásadní považujeme zachování proporcí a dělení všech výplní a obnovu fasády. Nezbytný kontaktní zateplovací systém bude opatřený probarvenou, spárami členěnou omítkou, blízkou strukturou původní tvrdé vymývané omítce. V dalším stupni budou po dostatečných údajích ze stavebně technického průzkumu prověřené všechny možnosti dodatečného zateplení uličních fasád, a to i vnitřního a bude zvážená optimální varianta provedení. Jižní fasáda /do ulice Křenová/ má v podlažích nad přízemím železobetonové sloupy skeletu zasunuté do vnitřního prostoru. Ve stropní rovině je ale průvlak vynášející předsazenou fasádu až do líce fasády. Fasády východní a západní mají ale sloupy skeletu v líci fasády. Zásadními změnami je nové provedení fasády parteru a střešního patra. V parteru budou vyměněné všechny výplně a na jejich velkorozměrový formát naváže skleněný obklad celého uličních fasád přízemí. Střešní podlaží /6.np/ je dnes částečně využité ve dvorní části stavby. Navrhujeme střešní patro nahradit novou moderní nadstavbou nad dnešní okapní římsou uličních fasád. Nadstavba /přesněji výměna střešního podlaží/ je navržená jako lehký ocelový skelet na železobetonovém stávajícím skeletu, s těžkou tepelně akumulační plochou střechou. Provedení vestavby do stávajících konstrukcí je zásadně omezené malou světlou výškou ve využívané dvorní části 6.np. Pro stálé využití 6.np pod šikmými střechami do stávajícího dřevěného krovu nedoporučujeme konstrukci by scházela hmotná složka skladby, nutná pro dostatečný tepelný útlum a zamezení přehřívání stavby v letních měsících. Nahrazení konstrukcí stávajících šikmých střech ocelovými rámy s výplní ze silikátových panelů je možné, pro dispozici 6.np by to proti navrhované plochostropé nadstavbě znamenalo dispoziční omezení bez zásadních finančních úspor. Použité kvalitní materiály při rekonstrukci přispějí k pocitu čisté, přehledné a přívětivé stavby. Podrobněji v popisech jednotlivých konstrukcí dále. Stavba nemá vlastní parkovací kapacity, nové nebyly požadované. Stavba nemá stravovací kapacity charakteru veřejného stravování, nové nebyly požadované.

7 7. Návrh dispozičních úprav: Obě varianty dispozičního řešení jsou kombinovatelné. 6.np je při dodržení požadovaných počtů na pracovníky a místnosti možné provést i bez rezervy místností pouze zasedací místnost se zázemím, jako přestavbu stávající plochostropé části a částečnou vestavbu do uliční části /ul. Křenová/. Finální podoba dispozic bude zpracovaná před dalším stupněm PD. Předpoklad dislokace zaměstnaců pracoviště Křenová požadavky: agenda osoby místnosti DOZP, PnP 25 HN I 19 HN II 20 NSD KoP ŠlaK 19 Spisová služba /podatelna/ 3 Informatika 3 Ostraha 2 Informace 1 Příruční spisovny 10 Příruční sklady 5 Pokladna 2 2 Zasedací místnost 1 Technologická místnost /server, ústředna/ 1 Celkem 94 Varianta A 1.np vstupní podlaží je navržené s minimalizováním bariér a maximálně přehledné. Upravené budou rampy před vstupem do objektu a vyrovnávací schody. Jsou zachované dva původní vstupy klientský a služební. Mezi vstupy se nacházejí informace. Místnost pro ochranu je umístěná šikmo proti klientskému vstupu, na zvýšenou úroveň 1.np. Odsazením informací od střední zdi je umožněno bezbariérově obsloužit i východní část uličního traktu jižního křídla. Proti klientskému vstupu je západní schodiště s novým vestavěným výtahem umožňujícím dopravu osob s omezenými schopnostmi pohybu a orientace /klientů i zaměstnanců/ po celé budově. Odbouráním rampy a celého zvýšeného stupně se schody před nástupištěm západního výtahu se celá dispozice zjednodušuje a uvolňuje. Výtah východní bude prodloužený o nástupiště v 1.pp a v 6.np. Bezbariérová pracoviště v 1.np budou sloužit pro obsluhu osob s omezením pohybu a orientace část agendy DOZP v západním křídle a PnP ve východním křídle /pro zvětšení pracovišť PnP, limitovaných z vnitřní strany dispozice zvýšeným stupněm podlahy 1.np je navržená úprava parapetů. Za západním schodištěm je hygienické zařízení pro klienty, vč. invalidního WC. Zaměstnanecké toalety a úklidová místnost jsou za východním schodištěm. V severovýchodním rohu 1.np zůstává stávající distribuční transformovna. Vedle transformovny je navržená místnost pro výtah na odpadkové nádoby do suterénního skladu, doplněný obslužným točitým schodištěm. Z místnosti se vystupuje na chodník. 1.pp suterén bude odvlhčený, bude využitelný bez rizika poškození uložených materiálů vzdušnou vlhkostí resp. vzedmutou hladinou spodní vody. V suterénu je navržená přestavba stávajícího hygienického zařízení se sprchami, které budou sloužit pro všechna pracoviště. Do dvorní části jižního křídla je navržená denní místnost pro pracovníky z 1.np /s okny do dvora/. V 1.pp je také šatna pro pracovníky úklidu, údržbářská dílna, výměníková stanice a sklepní prostory. Podlaží 2.np a ž 5.np jsou řešená podobně jsou zde navržené ve stávající dispozici kanceláře se dvěma kontaktními pracovišti, doplněné o kanceláře pro jednoho vedoucího. Dále se zde nachází čekárna pro klienty - vzniká rozšířením chodby do dvorního traktu vedle východního schodiště, přináší denní světlo a umožňuje přímé větrání. V podlaží je dále hygienické zázemí pro pracovníky, čajová kuchyňka s denní místností, úklidová místnost. V západním a ve východním křídle jsou příruční spisovny a je zde jeden příruční sklad na podlaží. K této standardní dispozici přibývá ve 2.np podatelna, ve 3.np a ve 4.np pokladna. V 6.np je navržená dostatečně kapacitní zasedací místnost se zázemím hygienickým, šatnou a kuchyňkou. Ve zbývající části 6.np jsou umístěné kanceláře se zázemím hygienickým, s denní místností s kuchyňkou, s příruční spisovnou a příručním skladem. Při umístění jednotlivých agend po podlažích bylo konzultované s uživateli a bylo vedené snahou umístit agendy pokud možno v celém rozsahu po jednotlivých podlažích. Schema funkčního rozdělení objektu podle jednotlivých agend varianty A: 1.np informace/1 DOZP/10 PnP/4 ostraha/2 2.np HN I/17-19 podatelna/ np HN II/20-22 pokladna/ np NSD KoP ŠlaK/21-22 pokladna/ np DOZP+ PnP/15-19 Informatika/3 server, tel.ústř./0 6.np zasedací místnost/0 kanceláře rezerva/2 - - Požadavek dle zadání: 94 pracovníků Kapacita dle návrhu: pracovníků Varianta B Ve variantě B je západní výtah ponechaný. Rampa ke zvýšenému nástupišti v 1.np je odstraněná. Je navržený nový výtah s nástupišti ve všech podlažích, s parametry pro jízdu vozíčkářů a bezbariérovým přístupem k nástupišti. Vlevo od klientského vstupu je místnost pro ostrahu. Toalety pro klienty jsou rozdělené na bezbariérovou část u nového výtahu /severní štít západního křídla/ a na zbývající část na zvýšené úrovni 1.np. Místnost pro nádoby na odpad je navržená vedle transformovny, s přímým výstupem na chodník v ulici Špitálka. Dispoziční členění 1.pp i nadzemních podlažích je obdobné jako ve variantě A, odlišnosti vycházejí z umístění třetího výtahu a z rozdílného řešení čekáren. Ve 2.np -5.np jsou čekárny umístěné do stávající kanceláře v západním křídle, proti chodbě jižního křídla. Čekárna přináší denní světlo do chodby a umožňuje přímé větrání. V 6.np je umístěná zasedací místnost se zázemím a samostatná kancelář pro 2 pracovníky. Prostory mimo vestavbu jsou ponechané bez využití /půda/ s rekonstrukcí stropů a střešního pláště. Schema funkčního rozdělení objektu podle jednotlivých agend varianty B: 1.np informace/1 DOZP/10 PnP/4 ostraha/2 2.np DOZP+ PnP/14-15 Informatika/3 server, tel.ústř./0 podatelna/3 3.np HN I/20-21 pokladna/ np HN II/ np NSD KoP ŠlaK/21 pokladna/ np zasedací místnost/0 kanceláře rez./12-13/ - - Požadavek dle zadání: 94 pracovníků Kapacita dle návrhu: pracovníků 8. Návrh stavebně technický popis navrhovaných úprav: Varianta A Výtah ve východní části stavby bude prodloužený do suterénu a do podkroví s ponecháním profilu stávající šachty a kabiny. Výtah v západní části bude vyměněný za výtah s parametry pro pohyb osob s omezenými schopnostmi pohybu a orientace s nástupišti ve všech podlažích /včetně suterénu/. Zvýšené úrovně stropů, vyrovnávací schodiště a rampa budou u tohoto výtahu zrušené a nahrazené novým stropem v úrovni -0,750. Schodiště u tohoto výtahu bude mezi 1.np a 2.np provedené nové

8 železobetonové, s povrchem z broušeného teraca. Stávající ramena schodiště v ostatních podlažích budou upravená pro osazení nové výtahové šachty. Ve východní části přízemí je upravené jedno pole skeletu pro výtah pro popelnice mezi suterénem a přízemím a pro obslužné točité schodiště /nový železobetonový strop s otvory/. V nadzemních podlažích budou dílčí úpravy spočívat ve vybourání některých příček /po celé výšce stavby nad sebou/, v drobných dispozičních změnách v hygienických místnostech a ve výměnách a změnách polohy výplní /dveře/. Budou kompletně vyměněné požární stěny do CHÚC. 6.np je navržené jako plochostropá nadstavba nad dnešní okapní římsou, konstrukčně lehký ocelový skelet se silikátovými střešními panely pod plochou střechou /pro zajištění dostatečného tepelného útlumu/ a s proskleným fasádním pláštěm. Stávající nadzemní část stavby bude dodatečně izolovaná kontaktním zateplovacím systémem. Kontaktní zateplovací systém bude opatřený probarvenou, spárami dle původního členění členěnou omítkou, blízkou strukturou a barvou /přírodní světlý okr/ původní tvrdé vymývané omítce. Strop nad suterénem /1.pp/ bude dodatečně zateplený kontaktním zateplovacím systémem. Svislé konstrukce1.pp budou odvlhčené s ohledem na kombinaci monolitického skeletu a zděných konstrukcí navrhujeme ve studii rekonstrukce elektroosmotickou metodu, doplněnou sanační omítkou. Podlahy 1.pp budou provedené nově včetně vodorovné hydroizolace a tepelné izolace. Podle závěrů IG průzkumu budou v podlaze rozmístěné uzavřené šachty s ponornými čerpadly, regulujícími automaticky maximální hladinu spodní vody. Výměny instalací budou probíhat převážně v trasách původních drážek a instalačních šachet. Podlahy: v plném rozsahu kromě schodišť budou vyměněné podlahy. V 1.pp v rozsahu celé skladby s keramickou dlažbou. V 1.np budou provedené nové dlažby v chodbách a hygienických místnostech a přírodní povlakové krytiny /např. Marmoleum/ v kancelářích. V ostatních nadzemních podlažích bude materiálové provedení stejné chodby a hygienické zázemí z keramických dlažeb, kanceláře a ostatní zázemí z přírodní povlakové krytiny /např. Marmoleum/. Podlahy nad dřevěnými stropy /viz stavebně technický průzkum/ budou v plném rozsahu obnažené a po důkladném prozkoumání bude rozhodnuto o jejich zesílení, doplnění nebo výměně. Podlaha zasedací místnosti bude provedená z kvalitního koberce s vysokou odolností. Vnější výplně: Stavba Křenová 25/27 se nachází v těsné blízkosti MPR, v jejím ochranném pásmu. Materiálové provedení výplní je pro stavbu důležité plastové výplně by kvalitě domu výrazně uškodily. Velkoplošné dílce průhledné v parteru budou součástí kompaktní skleněné fasády. Provedení navrhujeme z hliníkových profilů se zasklením trojsklem, ve fixních a otevíravých částech. Snahou je výrazně zlepšit bilanci tepelných ztrát i letních tepelných zisků a zajistit bezpečnost stavby. Vnější výplně ve 2.-5.np budou repasované. Jsou dřevěné dvojité, pod nátěr /resp. lazuru/, budou zasklené izolačním dvojsklem vně a jednosklem ve vnitřním křídle, doplněné zafrézovaným silikonovým těsněním /úprava infiltrace/. Předpklad tepelněizlačních vlastností je na úrovni doporučené normové hodnoty /1,2W/m²K/. Výplně v tomto provedení zlepší parametry ochrany vnitřního prostoru před hlukem. V rámci zpracování projektu pro provedení stavby bude prověřeno finanční srovnání repase a doplnění stávajících výplní s výplněmi novými. Vnější výplně 6.np jsou navržené jako u parteru z velkoplošných výplní fixních a otevíravých, ve stejném materiálu i zasklení. Vnější výplně budou doplněné o venkovní stínění roletami - výrazně sníží teplotní zisky v letních měsících. Ocelové výplně ve dvorních fasádách budou nahrazené hliníkovými výplněmi s kvalitním zasklením trojsklem. Dělení měněných výplní bude dodržovat dělení původních výplní. Vnitřní výplně: vnitřní výplně prosklené v kovových rámech uzávěry CHÚC. Vnitřní dveře dřevěné, plné, bezfalcové, pod nátěr, do kovových hranatých zárubní. Vnitřní povrchy: omítky štukové hladké. Keramické obklady v hygienických místnostech, kuchyňkách, úklidových místnostech. Varianta B Výtah ve východní části stavby bude prodloužený do suterénu a do podkroví s ponecháním profilu stávající šachty a kabiny. Výtah v západní části bude ponechaný ve stávajícím stavu s nástupní stanicí v přízemí na úrovni +-0,0. Nový výtah v západní části bude mít parametry pro pohyb osob s omezenými schopnostmi pohybu a orientace, s nástupišti ve všech podlažích /včetně suterénu/. Tento výtah bude vložený do jednoho pole železobetonového skeletu, stropní deska bude kolem výtahové šachty dobetonovaná. Souběžně s výtahovou šachtou prochází vertikálně nová instalační šachta. místnost pro nádoby s odpadkem je 1.np u výstupu na ulici Špitálka. Ostatní úpravy jsou ve stavbě navržené obdobně jako ve variantě A, s variací dispozičního řešení v jednotlivých podlažích. Rekonstrukce objektu je komplexní, hloubková a zásadní. Jejím cílem je revitalizace morálně dožilých konstrukcí s dlouhodobým efektem, zlepšení nejen pracovního prostředí zaměstnanců ale i prostředí pro klienty Úřadu práce a zásadní snížení provozních nákladů. Rekonstrukce bude probíhat ve ztížených podmínkách, daných polohou objektu rušné ulice Křenová, Špitálka ve středu města, omezený prostor pro manipulaci a deponie materiálů, ochranné pásmo MPR v dotyku s MPR a se sousední památkově chráněnou stavbou secesního kostela. 9. Požárně bezpečnostní řešení Na úrovni studie rekonstrukce je možné konstatovat: stavba bude při posuzování rekonstrukce zařazená do změny staveb skupiny II podle ČSN Změny staveb. Dělení do požárních úseků bude bez zásadních změn. Únik osob bude zajištěný dvěma CHUC typu A /stávající západní a východní schodiště/. Podrobné požárně bezpečnostní řešení a výpočet budou v dalším stupni PD, se zřetelem na pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace /vozíčkáři i lidé nad 60let/. Do CHÚC budou požární uzávěry. Požární vodovod bude zachovaný. Větrání CHÚC bude zajištěné podle požadavků normy. Odstupové vzdálenosti jsou dané. V případě změn v dřevěných částech stropních konstrukcí /podle výsledků stavebnětechnického průzkumu/ může být objekt zařazený do staveb s nehořlavým konstrukčním systémem. V propočtu nákladů je zahrnutá položka za EPS. Její nezbytnost bude prokázaná výpočtem v dalším stupni PD. Samočinné hasící zařízení se nepředpokládá. 10. Elektrické rozvody Hodnocení elektrických rozvodů vychází z energetického auditu, který byl proveden v r. 2003, dále ze stavebních výkresů, zachycujících stávající stav budovy a z údajů o roční spotřebě el. energie, které jsou dostupné z let 2005 až Dokumentace skutečného stavu stávajících elektrických zařízení a rozvodů nebyla k dispozici. Základní technické údaje Napěťová soustava :3NPE ~ 50Hz, 400 V / TN-C-S Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí do 1000V: automatickým odpojením od zdroje v soustavě TN-C S Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí do 1000V: krytím, izolací

9 Projektové podklady dostupné pro zhodnocení instalace Dodávka elektřiny, měření: Objekt je napájen z distribuční sítě NN 400V E.ON, a.s. Přímo v objektu je umístěna distribuční transformovna 22/0,4 kv spol. E.ON, a.s. Jedná se o klasickou distribuční transformovnu, příslušnou pro danou oblast, energetická společnost je v prostorách Úřadu práce v nájmu. Objekt je připojen ze sekundárních (distribučních) rozvodů NN výše zmíněné transformovny. Měření spotřeby elektrické energie je provedeno jako přímé, hodnota hlavního jističe (před elektroměrem) je 30A (třífázový, starší typ). V rámci podkladů byly předány následující údaje o roční spotřebě el. energie: Období Množství (kwh) Celkem Křenová Celkem Křenová Celkem Křenová Celkem Křenová Celkem Křenová Celkem Křenová Celkem Křenová Bylo sděleno, že obvyklý provoz objektu je 12 hodin každý pracovní den. Dle těchto údajů a ročního fondu pracovní doby se dá extrapolovat: Soudobé zatížení se v letech 2005 až 2011 pohybovalo příložně v rozmezí 14 kw až 18 kw. Pro účely této dokumentace budeme předpokládat průměrné soudobé zatížení Ps = 16,5 kw, což je v souladu s hodnotou hlavního jističe objektu. Z uvedeného usuzujeme na stávající hodnoty: Pi = 23,5 kw Ps = 16,5 kw Provedení stávajících rozvodů, instalované spotřebiče: Stávající instalace je v převážné míře z roku 1977 a tato instalace je provedena kabely AYKY s hliníkovými vodiči. V objektu je provedeno umělé osvětlení odpovídající roku rekonstrukce rozvodů. Dále jsou v objektu dva výtahy. Pro datové centrum je osazena splitová klimatizační jednotka. Typické pracoviště je vybaveno výpočetní technikou, celkový počet takových pracovišť není znám. Další elektrické spotřebiče souvisí se sociálním zázemím pro zaměstnance tzn. ledničky, el. varné konvice. Počet a typ není znám. Zhodnocení umělého osvětlení v objektu Umělé osvětlení v objektu je provedeno z větší části zářivkovými svítidly. Provedení odpovídá roku rekonstrukce instalací. Ačkoliv nebylo provedeno měření osvětlenosti je patrné, že osvětlení převážně nevyhovuje ČSN EN z hlediska intenzity, rovnoměrnosti a neoslnivosti osvětlení. Při rekonstrukci či generální opravě osvětlení je nutno navrhovat a provádět tuto úpravu tak, aby byla v souladu s následujícími parametry, tj. v souladu s požadavky ČSN EN a hygienickými požadavky, neboť v současné podobě nevyhovuje hygienickým a bezpečnostním požadavkům. Elektrické rozvody návrh opatření Je nutno provést kompletní opravu /výměnu elektrických rozvodů z důvodů uvedených v části Provedení stávajících rozvodů. Opatření ke snížení spotřeby elektřiny Opatření v oblasti omezení spotřeby elektřiny lze provést využitím moderních, úsporných svítidel. V současnosti lze jisté úspory dosáhnout především nasazením nových svítidel s lineárními zářivkovými zdroji s preferencí svítidel s mřížkou z leštěného hliníku s elektronickými předřadníky a svítidel využívajících LED diodové zdroje světla. S ohledem na stávající cenu elektřiny je však potřeba spíše než na návratnost této investice z úspor nákladů na energii vycházet ze všeobecného požadavku na omezování spotřeby a na snížení nákladů na údržbu při využití nových, moderních svítidel, delší životnost zdrojů a zvýšení kvality hygieny prostředí /bez zátěže zářením od klasických zářivkových svítidel. Pro výtahy by bylo při rekonstrukci ovládacích rozvaděčů možno zavést omezení jejich odběru elektřiny (elektronická regulace a ovládání). Z hlediska jednotlivých pracovišť připadá v úvahu pouze využití nejmodernějších PC, kde u počítačů konfigurovaných pro administrativní práce jejich příkon (spotřeba el. energie) neustále klesá v souladu s trendy současné doby. Takové opatření jde ale mimo rozsah rekonstrukce stavební instalace objektu. Závěr Pro plánovanou rekonstrukci je jednou z rozhodujících věcí stáří rozvodů. Vzhledem k době vzniku a stavu budovy nedoporučujeme částečnou rekonstrukci. Doporučujeme rekonstrukci kompletní. Před zahájením kompletní rekonstrukce je nutné provést revizi všech koncových technických zařízení, která by měla být používána i po rekonstrukci. Jímací zařízení bude provedené nově. Součástí elektrotechnického vybavení stavby je: - docházkový systém /panel ve služebním vstupu/ - informační systém elektronický /proti vstupu do budovy/, grafický /po komunikačních prostorách budovy/ - vyvolávací systém /panely u každého schodiště, info tabule/ - audiovizuální systém /zasedací místnost/. 11. Zdravotně technické instalace Kanalizace bude provedená výměna svislého stoupacího potrubí a ležaté rozvody ve všech podlažích s doplněním o zpětnou klapku proti vzedmutí. Kanalizace bude v 1.pp napojená na stávající přípojku. Budou provedená nově všechna připojovací potrubí k zařizovacím předmětům. Bude provedená výměna zařizovacích předmětů klientské hygienické zařízení bude vybavené zařizovacími předměty odolnými a snadno udržovatelnými. Voda pitná studená svislé i ležaté rozvody včetně připojovacího potrubí budou provedené nově. Nové rozvody budou připojené na stávající zánovní přípojku pitné vody za vodoměrnou soupravou. Teplá užitková voda cirkulační potrubí bude nově provedené pouze v 1.pp mezi výměníkovou stanicí a sprchami. TUV bude zajištěno lokálními elektrickými ohřívači v místech výtoku. Kromě odstranění ztrát v rozvodech a ve zdroji bude voda vyšší hygienické kvality. 12. Zásobování teplem obsah : 1.0 úvod 2.0 celková tepelná bilance 3.0 stávající stav 4.0 navrhované řešení 5.0 požadavky na energie 6.0 závěr

10 o 1.0 úvod Projektová dokumentace řeší úpravu stávajícího systému vytápění včetně zdroje tepla. Jedná se o zařízení pro vytápění a zařízení přípravy TUV. Žádné zařízení VZT, které by vyžadovalo dodávku tepla není instalováno. Zařízení pro ochlazování stavby není tímto projektem řešeno ani popisováno. Současným zdrojem tepla je stávající výměníková stanice, která je umístěná v řešeném objektu v 1.P.P. Tato dokumentace byla vypracována na žádost investora a vedoucího projektanta a je vypracována v rozsahu studie. o 2.0 Celková tepelná bilance Celková tepelná bilance byla stanovena na základě výpočtu dle ČSN Pro rekapitulaci uvádím výsledné hodnoty: vytápěná plocha m2 vytápěný objem m3 celková tepelná ztráta W instalovaný topný výkon otopných těles W požadovaný topný výkon předávací stanice ,-W o 3.0 Stávající stav V současné době je objekt vytápěn teplovodním dvoutrubkovým systémem v několika topných okruzích. Rozvodné potrubí je z trubek ocelových bezešvých. Potrubí je vedeno jednak volně po stavebních konstrukcích a z časti je vedeno v drážkách ve zdivu. Jako otopná tělesa jsou osazena litinová článková tělesa typu KALOR a v 1.N.P. pak podokenní klimatizační jednotky. Regulace topného výkonu jednotlivých topných okruhů je zajištěna centrálně ve výměníkové stanici jako ekvitermní. Lokálně je topný výkon jednotlivých otopných těles regulován ručně na připojovacích armaturách jednotlivých otopných těles. Příprava TUV je zajištěna centrálně v zásobníkovém ohřívači, který je umístěn ve výměníkové stanici. V objektu není instalováno žádné zařízení VZT, které by vyžadovalo dodávku tepla. ( vyjma klimatizačních podokenních jednotek v 1.N.P., které slouží současně k vytápění.) Zařízení pro ochlazování není tímto projektem řešeno a proto není ani blíže popisováno. Zdrojem tepla je předávací stanice typu pára/voda, která je umístěna v 1.P.P. objektu. Stanice je v provozu po poslední rekonstrukci cca 15 let. Veškerá instalovaná zařízení vytápění a přípravy TUV jsou poplatná, technicky i morálně, době své realizace. Zařízení, která budou vyhovovat novým podmínkám a to technicky i esteticky budou zachována ev. upravena, zařízení, která nebudou vyhovovat novým podmínkám budou demontována a nahrazena zařízením novým. Vše je popsáno v následující kapitole. o 4.0 Navrhované řešení Navrhované řešení vychází ze stávajícího stavu. Zařízení, která vyhovuji novým podmínkám budou zachována resp. pouze upravena, zařízení, která již nevyhovují novým podmínkám budou demontována a nahrazena zařízením novým. Stávající zdroj tepla - předávací stanice typu pára/voda bude v plném rozsahu zachována. Jednak její současný technický stav je vyhovující a výhledově je nutno počítat s její budoucí úpravou v souvislosti s probíhajícím přechodem topného media z páry na horkou vodu. Je uvažováno s pouze drobnými úpravami této stanice. Tyto změny spočívají hlavně v doplnění tlakové expanzní nádoby ke stávajícímu expanznímu zařízení EDS a ke zrušení stávajícího zařízení přípravy TUV. Vybraná stávající otopná tělesa zůstávají beze změn. Budou pouze nově napojena pomocí uzavíratelného závitového šroubení a radiátorového ventilu s termostatickou hlavicí. Závitová matice termoregulační hlavice bude opatřena speciální objímkou proti možnému zcizení hlavice. Toto opatření se týká pouze hlavic umístěných na veřejných místech (chodby, WC apod.). Tělesa budou opatřena novým syntetickým nátěrem. Nově navrhovaná otopná tělesa budou typu RADIK VK, resp. RADIK KLASIK. Ležaté rozvodné potrubí v 1.P.P. zůstává beze změn s pouze dílčími opravami tepelné izolace, nátěrem a ev. výměnou nefukčních armatur. Svislé potrubní rozvody budou nově natřeny syntetickým nátěrem. V nově řešeném podkroví budou jako otopná tělesa navržena rovněž ocelová desková tělesa typu RADIK VK. Tato tělesa budou připojena pomocí připojovací armatury VEKOLUX. Rozvodné potrubí v podkroví bude navrženo z trubek měděných přesný. Potrubí bude vedeno v konstrukci podlahy a bude tepelně izolována návlekovou izolací. Vytápění podkroví bude koncipováno jako nový, samostatný, samostatně regulovaný topný okruh, který bude nově připojen ve předávací stanici. Regulace tohoto topného okruhu bude navržena jako centrální, ekvitermní, směšováním na trojcestné armatuře. Lokálně bude topný výkon otopných těles v podkroví regulován pomocí termoregulačních hlavic na jednotlivých otopných tělesech. Příprava TUV vzhledem k minimálním požadavkům na odběr bude nově navržena pomocí elektrických akumulačních zásobníků o obsahu 10 dm3 umístěných v místech spotřeby. Uvedené řešení bylo vypracováno na úrovni studie na základě dostupných a v tu chvíli známých skutečností. V dalším stupni projektové dokumentace bude upřesněno. o 5.0 Požadavky na energie Požadavky na energie zůstávají na původní úrovni. Nárůst spotřeby tepla v nově řešeném podkroví je kompenzován tepelně technickými opatřeními vedoucími k úsporám energie. o 6.0 Závěr Závěrem upozorňuji na nutnost odsouhlasení navržené koncepce řešení a základních elementů investorem a vedoucím projektantem a projednání navrženého řešení s dotčenými organizacemi před započetím dalších projektových prací. Veškeré změny oproti tomuto projektu je nutno předem projednat s projektantem ústředního vytápění. Pokud dojde ke zjištění nových skutečností, které nebyly dosud známy, bude nutno toto nově posoudit. Tento projekt byl vypracován v rozsahu studie. V Brně, prosinec 2012 vypracoval : Ing.Palčík Petr

11 13. Vzduchotechnika Hygienické místnosti a kuchyňky budou kromě možnosti přímého větrání větrané nuceně potrubními ventilátory. Prostory chodeb a čekáren /rozšířené chodby/ budou kromě možnosti přímého větrání větrané nuceně samostatným vzduchotechnickým zařízením. Větrání zasedací místnosti bude s možností letního chlazení. Kvalitní dodatečné zateplení, kvalitní výplně, stínění a dostatečná hmotnost stavby /včetně střechy 6.np/ výrazně zlepší letní teplotní režim. Klimatizaci proto předpokládáme pouze jako záložní vybavení místnosti pro server a pro telefonní ústřednu. U CHÚC nepředpokládáme nutnost vzduchotechnického zařízení. Požadované profily oken pro odvětrání CHÚC budou dodržené. 14. Souhrnné požadavky na plochy a prostory: Objednatel poskytl zadání pro dislokování pracovišť jednotlivých agend. Tyto představy byly upravené s ohledem na reálné využití stávajících prostor s následným projednáním. Plošné parametry kanceláří i ostatních ploch vycházejí z reálných možností stávající stavby a tím i ze stávajícího dispozičního členění. 15. Územně technické podmínky pro přípravu území včetně napojení na rozvodné a komunikační sítě a kanalizaci, napojení na dopravní infrastrukturu: Napojení objektu na inženýrské sítě je stávající. Přípojka plynu je navržená ke zrušení. Nové přípojky se nenavrhují. Dopravní situace zůstává beze změny stavba Křenová 25/27 nemá vlastní parkovací plochy, v pronájmu jsou parkovací místa na pozemku Města Brna na parkovišti před kostelem. Využití prostor 1.pp pro parkování ať už formou pojezdu nebo parkovacího systému nejsou vhodné /konstrukce mají dispozičně nevyhovující rozměry, malou světlou výšku a pro případné zahloubení o jedno podlaží parkovacího systému by se jednalo o stavbu s nezbytností zajištění stávajících základových konstrukcí a práce pod hladinou spodní vody./ 16. Zábor zemědělského půdního fondu: Stavba je stávající na parcelách zastavěná plocha a nádvoří. Rekonstrukcí stavby nevzniknou požadavky na zábor ZPF. 17. Požadavky na výkup pozemků nebo staveb a budov podmiňujících stavbu: Rekonstrukcí nevzniknou požadavky na výkupy pozemků nebo staveb ani na budovy podmiňující stavbu. Propočet nákladů i finanční limity jsou uvedené včetně DPH 20% (sazba platná do konce r.2012). 19. Další vyvolané finanční potřeby /vzniknou-li realizací akce vybavení budovy drobným dlouhodobým hmotným majetkem, další dostavba, rekonstrukce apod./: V době zpracování studie rekonstrukce nebyly známé další rekonstrukcí vyvolané finanční potřeby. 20. Požadavky na zabezpečení budoucího provozu a odhad provozních nákladů objektu: V tabulce celkových nákladů jsou uvedené veškeré známé náklady přípravné i realizační na zpracování rekonstrukce. 21. Specifikace podlahových ploch v m² tab.1: varianta A podlaží: kanceláře/pracovníci kanceláře/vedoucí klienti ostatní celkem /m² pp ,6 484,6 1.np 189, ,9 411,3 2.np 261,1 24,3 22,8 214,5 522,7 3.np 242,1 24,3 22,8 231,8 521,0 4.np 253,3 24,3 22,8 220,6 521,0 5.np 231,5 46,1 22,8 220,6 521,0 6.np 33, , ,1 součet 1295,7 137,1 91,2 1962,9 3507,7 varianta B podlaží: kanceláře/pracovníci kanceláře/vedoucí klienti ostatní celkem /m² pp ,6 484,6 1.np 173, ,3 460,4 2.np 235,7 24,4 20,6 236,0 516,7 3.np 261,3 24,4 20,6 224,7 531,0 4.np 261,3 24,4 20,6 224,7 531,0 5.np 261,3 24,4 20,6 224,7 531,0 6.np 118,3 18,1-368,9 505,3 součet ,7 82,4 2050,9 3560,0 18. Vyhodnocení efektivnosti: Viz tabulky celkových nákladů 22. a 23. Celkové investiční náklady, dílčí náklady na uvedené položky a náklady na přípravu a zabezpečení akce jsou porovnané s kritérii podprogramu Pořízení a reprodukce majetku ve správě úřadů práce a limity nepřevyšují. Dispozice je navržená s omezením stávajícího objektu. Kanceláře jsou převážně stávající, s danými půdorysnými rozměry. Plochy kanceláří nepřevyšují plošné limity pro řadové pracovníky (14,0m²/pracovník) a pro vedoucí pracovníky (30,0m²/vedoucí). Ve variantě B jsou pokladny větší výměry předpokládá se uspořádání interiéru s předsíní a s podávacím okénkem a tím s většími plošnými nároky. V případě potřeby je možné vyměnit pokladnu se sousední spisovnou. Rozměrové a plošné údaje vycházejí z dostupných podkladů /objekt nemá zaměření stávajícího stavu/.

12 22. Propočet nákladů na průzkumné práce, projekční přípravu, inženýrskou činnost a na rekonstrukci objektu a částečnou vestavbu do střešního podlaží tab.2: /A/ Investiční náklady /v tis.kč, včetně DPH/: ozn.: popis výměra propočet náklady na MJ náklady na MJ dle propočtu dle kritérií a podmínek pro posouzení (m²/ks) (Kč) (Kč/m²,ks) (Kč/m²,ks) stavební část 1.pp-6.np /vestavba/ 3.257, np /půda, střecha/ np demolice, vč.uložení na skládku stavební náklady celkem včetně DPH vybrané položky: 1 výplně otvorů 1.np/ext , výplně otvorů 2.-6.np/ext , výplně otvorů /int , zateplení fasád/ulice ,64 5 zateplení fasád/dvůr ,73 3 opravy balkónů konzervace keramické plastiky zdravotnětech.inst.*/soc.zařízení ústřední vytápění* vzduchotechnika* elektrotechnika* měření a regulace* 400 technologie 10 technologie stravování - 11 výměníková stanice/úpravy* klimatizace výtah nový* výtah-prodloužení* výtah náhradní zdroj - * včetně revizí stroje a zařízení 16 strukturovaná kabeláž viz 8 elektrotechnika 17 EZS a kamerový systém EPS odvětrání CHÚC vyvolávací systém docházkový systém audiovizuální systém venkovní přípojky 23 venkovní přípojky-stávající - 24 zrušení přípojky plynu /NTL 1 15 parkoviště, venkovní úpravy 25 parkoviště - 26 venkovní schody, rampy ozn.: popis výměra propočet náklady na MJ náklady na MJ dle propočtu dle kritérií a podmínek pro posouzení (m²/ks) (Kč) (Kč/m²,ks) (Kč/m²,ks) Průzkumy /tis.kč/: - zaměření stávajícího stavu budovy 80 - inženýrsko-geologický průzkum podzákladí, vč.radonu 50 - stavebně technický průzkum vč.destruktivních sond 50 Propočet nákladů za průzkumy včetně DPH 180 Projektová a inženýrská činnost /dle HŘ ČKAIT/ČKA/ /tis.kč/: - dokumentace pro územní řízení /6.np/ projektová dokumentace pro stavební povolení * projektová dokumentace pro provedení stavby dokumentace pro provedení interiérů 220 autorský dozor během výstavby: 400 technický dozor investora 500 koordinátor BOZP 200 *včetně aktualizace energetického auditu a zajištění vyjádření DOSS Celkové náklady na přípravu a zabezpečení akce : /průzkumy, projektová a inženýrská činnost/ ,903% 5% vybavení - interiery 27 vybavení náb./prac. 104 sestav vybavení náb./ved. 5 sestav vybavení náb./čekárny vybavení náb./zased. míst vybavení náb./kuchyňky vybavení regály/sklady vč.1.pp informační systém elektronický informační systém grafický vybavení celkem včetně DPH Celkové investiční náklady včetně DPH /varianta A/ Celkové náklady včetně DPH /vč.vybavení/ Celkem návrh pracovních míst 100 (až 109) Náklady včetně DPH na jedno pracovní místo 836,15 (až 767,1) 1.000

13 23. Propočet nákladů na průzkumné práce, projekční přípravu a inženýrskou činnost a na rekonstrukci objektu a vestavbu do střešního podlaží tab.2: /B/ Investiční náklady /v tis.kč, včetně DPH/: ozn.: popis výměra propočet náklady na MJ náklady na MJ dle propočtu dle kritérií a podmínek pro posouzení (m²/ks) (Kč) (Kč/m²,ks) (Kč/m²,ks) stavební část 1.pp-6.np np demolice, vč.uložení na skládku stavební náklady celkem včetně DPH vybrané položky: 1 výplně otvorů 1.np/ext , výplně otvorů 2.-6.np/ext , výplně otvorů /int , zateplení fasád/ulice ,64 5 zateplení fasád/dvůr ,73 3 opravy balkónů konzervace keramické plastiky zdravotnětech.inst.*/soc.zařízení ústřední vytápění* vzduchotechnika* elektrotechnika* měření a regulace* 400 technologie 10 technologie stravování - 11 výměníková stanice/úpravy* klimatizace výtah nový* výtah-prodloužení* výtah náhradní zdroj - * včetně revizí stroje a zařízení 16 strukturovaná kabeláž viz 8 elektrotechnika 17 EZS a kamerový systém EPS odvětrání CHÚC vyvolávací systém docházkový systém audiovizuální systém venkovní přípojky 23 venkovní přípojky-stávající - 24 zrušení přípojky plynu /NTL 1 15 parkoviště, venkovní úpravy 25 parkoviště - 26 venkovní schody, rampy ozn.: popis výměra propočet náklady na MJ náklady na MJ dle propočtu dle kritérií a podmínek pro posouzení (m²/ks) (Kč) (Kč/m²,ks) (Kč/m²,ks) Průzkumy /tis.kč/: - zaměření stávajícího stavu budovy 80 - inženýrsko-geologický průzkum podzákladí, vč.radonu 50 - stavebně technický průzkum vč.destruktivních sond 50 Propočet nákladů za průzkumy včetně DPH 180 Projektová a inženýrská činnost /dle HŘ ČKAIT/ČKA/ /tis.kč/: - dokumentace pro územní řízení /6.np/ projektová dokumentace pro stavební povolení * projektová dokumentace pro provedení stavby dokumentace pro provedení interiérů 220 autorský dozor během výstavby: 450 technický dozor investora 500 koordinátor BOZP 200 *včetně aktualizace energetického auditu a zajištění vyjádření DOSS Celkové náklady na přípravu a zabezpečení akce : /průzkumy, projektová a inženýrská činnost/ ,949% 5% vybavení - interiéry 27 vybavení náb./prac. 113 sestav vybavení náb./ved. 5 sestav vybavení náb./čekárny vybavení náb./zased. míst vybavení náb./kuchyňky vybavení regály/sklady vč.1.pp informační systém elektronický informační systém grafický vybavení celkem včetně DPH Celkové investiční náklady včetně DPH /varianta B/ Celkové náklady včetně DPH /vč.vybavení/ Celkem návrh pracovních míst 114 (až 118) Náklady včetně DPH na jedno pracovní místo 776,2 (až 749,9) 1.000

14 24. Odhad doby trvání přípravných prací a realizace stavby /minimální lhůty/: přípravné práce: - zaměření stávajícího stavu budovy 4 týdny - inženýrsko-geologický průzkum podzákladí 4 týdny - stavebně technický průzkum vč. destruktivních sond 4 týdny - projektová dokumentace pro územní řízení* /6.np/ 4 měsíce - lhůta na vyřízení rozhodnutí o umístění stavby 3 měsíce - projektová dokumentace pro stavební povolení* 4 měsíce - lhůta na vyřízení stavebního povolení 3 měsíce - projektová dokumentace pro provedení stavby 2 měsíce - dokumentace pro provedení interiérů 4 týdny realizace stavby: - výběr zhotovitele stavby 4 měsíce - vlastní realizace stavby, AD, TDI 18 měsíců - předání stavby, kolaudace, zkušební provoz, AD, TDI 1 měsíc *včetně aktualizace energetického auditu a zajištění vyjádření DOSS Poznámka: lhůty pro vyřízení rozhodnutí o umístění stavby a pro vyřízení stavebního povolení je možné zkrátit souběhem se lhůtami zpracování příslušných dokumentací. Vypracoval: s.r.o., Brno

15 SITUACE 1

16 1NP - stávající stav

17 1.PP - stávající stav

18 2.NP - stávající stav

19 3.NP - stávající stav

20 4.NP - stávající stav

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

Zpráva z posouzení bytu

Zpráva z posouzení bytu Akce: Místo: Investor: Posouzení bytu a návrh řešení Krymská 227/29, Praha 10 - Vršovice Elena Vavilchenková Zpráva z posouzení bytu Vypracoval: Ing. Jiří Perlík, Datum: 1.7.2015 www.perlikprojekce.cz

Více

Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav

Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav Druh dokumentace: Odborný posudek Objednatel: Společenství pro dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav Dukelských hrdinů 2614/7, 690 02 Břeclav Akce: Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

F.1.1.1. Technická zpráva

F.1.1.1. Technická zpráva STAVBA: Zdroj tepla pro objekt Klíčova 7, Tržní 10, Brno List č. 1 Obsah : F.1.1.1.a. F.1.1.1.b. F.1.1.1.c. F.1.1.1.d. F.1.1.1.e. F.1.1.1.f. F.1.1.1.g. F.1.1.1.h. F.1.1.1.i. F.1.1.1.j. F.1.1.1.k. Účel

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

průkaz energetické náročnosti budovy

průkaz energetické náročnosti budovy EN 01-02-13b Brno, 10. 3. 2013 průkaz energetické náročnosti budovy Objekt školy, tělocvičny a dílen Tyršova 224/16, Československé armády 18, Rousínov 683 01 Investor Městský úřad Rousínov odbor výstavby

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1 Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 3 Poloha areálu:... 4 Vzdálenosti:... 4 Výměry:... 5 Sítě:...

Více

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009 ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA ÚMČ P20 Horní Počernice ING.M.SCHMIDT OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 Požárně bezpečnostní řešení ING.ARCH. J.DANDA 06/2009

Více

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010 TJ Pedagog Modřany Mimosa architekti architektonická studie 10 / 2010 1. Identifikační údaje stavby Akce: TJ Pedagog Modřany - přeměna předávací stanice na gymnastickou tělocvičnu Místo: ul. Kabeláčova,

Více

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě BILANCE _10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě - jedna třída venkovní na terase pro experimentální výuku za optimálních klimatických podmínek _CENTRÁLNÍ HALA _PŘEDNÁŠKOVÁ

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 RUMBURK Investor : Základní škola U Nemocnice Rumburk U Nemocnice 1132/5 408 01 Rumburk

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Jan Pavlát. : SPORTOVNÍ HALA DUBÍ - oprava sociálního zařízení. Zakázkové číslo : S 05/15. : Město Dubí, Ruská 264, Dubí

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Jan Pavlát. : SPORTOVNÍ HALA DUBÍ - oprava sociálního zařízení. Zakázkové číslo : S 05/15. : Město Dubí, Ruská 264, Dubí Jan Pavlát Projektová činnost ve výstavbě Sídlo firmy Severní 1953, Teplice 415 01 Tel.: 775 099 340 Kancelář Tyršova 1007, Teplice 415 01 Email : jan.pavlat@post.cz Web : projekcepavlat.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

Technický popis a standard bytů č. 1-6. Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha. Výplně otvorů. Podlahy a úpravy povrchů. www.byty-lulec.

Technický popis a standard bytů č. 1-6. Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha. Výplně otvorů. Podlahy a úpravy povrchů. www.byty-lulec. Technický popis a standard bytů č. 1-6 Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha Zdivo nosné (obvodové) Zdivo nosné (vnitřní) Zdivo nenosné (vnitřní) Konstrukce stropní Schodiště (domovní) Konstrukce

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ D Ř E V O S T A V B A. GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM P R O J E K T Z DA R MA

VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ D Ř E V O S T A V B A. GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM P R O J E K T Z DA R MA D Ř E V O S T A V B A VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ P R O J E K T Z DA R MA D Ř E V O S T A V B A ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM NÍZKOENERGETICKÝ PROVOZ GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč VALACH HOBBY - dům

Více

Standardy bytového domu/společných prostor. Standardy bytu. Standardní vybavení. Standard MODERN II. 3-12

Standardy bytového domu/společných prostor. Standardy bytu. Standardní vybavení. Standard MODERN II. 3-12 STANDARD MODERN II. Standardy bytového domu/společných prostor 1 Standardy bytu 2 Standardní vybavení Standard MODERN II. 3-12 Standardy bytového domu / společných prostor Základy železobetonová základová

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 2.1 STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.2 NOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.3 NOVÉ

Více

Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5

Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5 Místo: úl. Holasická 1163/10, Opava, parc.č. 1526, k.ú. Kateřinky u Opavy úl. Holasická 1164/12, Opava,

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10 Obsah 1) Stručný popis:... 3 2) Důležité informace:... 3 3) Poloha... 4 4) Vzdálenosti:... 4 5) Výměry:...

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_REVITALIZACE PANELOVÝCH DOMŮ_S4 Číslo projektu:

Více

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Místo stavby : Opava, Olbrichova 15 Katastrální území : Opava - Předměstí Investor : Zemský archiv v Opavě Zodpovědný projektant : ing. arch.

Více

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Úprava povrchů vnitřních

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Úprava povrchů vnitřních Konstrukční řešení základy nosné svislé konstrukce vodorovné konstrukce obvodové zdivo mezibytové zdivo příčky monolitické, železobetonová deska monolitické železobetonové zděné z keramického materiálu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY Zpracovatel: GREEN ENERGY INVESTMENTS s.r.o. Popelova 75 620 00 Brno ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ V Brně, červen 2013 D1

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6233-85/2011 o ceně bytové jednotky č.350/9 situované v budově č.p.350, postavené na pozemku parc.č.315, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.350 a včetně

Více

I N V E S T I Č N Í Z Á M Ě R

I N V E S T I Č N Í Z Á M Ě R INVESTOR TJ Sokol Jablůnka, Jablůnka č.p.187 756 23 Jablůnka I N V E S T I Č N Í Z Á M Ě R T Ě L O C V I Č N A T J S P A R T A K J A B L Ů N K A R E K O N S T R U K C E T Ě L O C V I Č N Y ZPRACOVATEL

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569)

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) Obsah technické zprávy: 1/ Základní identifikační údaje akce 2/ Náplň projektu 3/ Výchozí podklady k vypracování

Více

BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO

BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO PROJEKTANT: PALLADIO PROGETTI, spol. s r.o. STÁVAJÍCÍ TRÁMOVÉ STROPY Stávající stropní trámy byly posíleny oboustrannými příložkami (tloušťka 50 mm).

Více

Energetický audit objektu České národní banky - ústředí O B S A H. 1.0 Úvod 2. 2.0 Identifikační údaje 3. 3.0 Popis výchozího stavu 4

Energetický audit objektu České národní banky - ústředí O B S A H. 1.0 Úvod 2. 2.0 Identifikační údaje 3. 3.0 Popis výchozího stavu 4 Energetický audit objektu České národní banky - ústředí O B S A H strana 1.0 Úvod 2 2.0 Identifikační údaje 3 3.0 Popis výchozího stavu 4 4.0 Zhodnocení výchozího stavu 67 5.0 Návrhy opatření ke snížení

Více

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů i stavebních konstrukcí a komponentů Nosné konstrukce Betonové základy 80-150 100 Venkovní stěny/sloupy beton, železobeton (vnější prostředí) 60-80 70 přírodní kámen (vnější prostředí) 60-250 80 cihly,

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB. RODINNÝ DŮM, RUPRECHTICE LIBEREC, DŮM Č. 2 PARC. Č. 671/1, K. Ú. RUPRECHTICE Účel: Adresa objektu: Průkaz energetické náročnosti budovy dle vyhl.

Více

9a. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 západní křídlo 1.50 9b. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 východní křídlo 1.50

9a. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 západní křídlo 1.50 9b. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 východní křídlo 1.50 SEZNAM DOKUMENTACE: TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÝ VÝPOČET 1. SITUACE 1:2000 2. OSAZENÍ DO TERÉNU 1:200 3a. ZÁKLADY západní křídlo 1.50 3b. ZÁKLADY východní křídlo 1.50 4a. PŮDPRYS 1. NP západní křídlo 1.50

Více

Odborné posouzení stavu nemovitosti č. p. 26 ulice Vodárenská 5, Praha 4 Podolí

Odborné posouzení stavu nemovitosti č. p. 26 ulice Vodárenská 5, Praha 4 Podolí Odborné posouzení stavu nemovitosti č. p. 26 ulice Vodárenská 5, Praha 4 Podolí 1. Zadání Dne 30. 04. 2012 byly předány zpracovateli podklady k výše uvedenému objektu a současně byla provedena vizuální

Více

Popis stavebního záměru

Popis stavebního záměru Popis stavebního záměru Stavba: Stavební úprava objektu čp. 111 ulice Nádražní, Stará Paka Stavebník: Sportem proti barierám z. s., Nádražní 111, 507 91 Stará Paka Obecný popis stávajícího stavu: Areál

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí:

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí: ZÁKLADNÍ INFORMACE Firma RD AUDO s.r.o. se zabývá výrobou a montáží montovaných rodinných domů, bytových domů a stavebních občanských objektů z konstrukčního systému AS. Montované AS objekty jsou určeny

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ PLYNOVOD - OPZ

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ PLYNOVOD - OPZ REKONSTRUKCE DOMOVNÍHO OVODU TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ OVOD - OPZ Obsah: 1. ÚVOD... 2 2. INSTALOVANÉ SPOTŘEBIČE... 2 3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ... 3 3.1 Nové rozvody plynu... 3 3.2 Niky pro umístění

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A860 Čerpací stanice PHM a Pneuservis ASD - Milíčovice

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A860 Čerpací stanice PHM a Pneuservis ASD - Milíčovice Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A860 Čerpací stanice PHM a Pneuservis ASD - Milíčovice Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Poloha areálu... 5 Vzdálenosti:... 5 Výměry:... 6 Podrobný

Více

b. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích

b. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích CENTRUM KARDIOVASKULÁRNÍ A TRANSPLANTAČNÍ CHIRURGIE BRNO STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 3.NP BUDOVY A4 AMBULANCE A LABORATOŘ CKTCH JEDNOSTUPŇOVÁ DOKUMENTACE STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: a. Identifikační údaje

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 1896/4, která je součástí bytového domu č. p. 1896, stojící na pozemku p. č. 3522, ležící v ulici Rybova, obci Hradec Králové, kat. území

Více

Příloha č. 1. Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek)

Příloha č. 1. Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek) Příloha č. 1 Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek) Praha 6, Veleslavín - Novostavba garáží a administrativní budovy - projektová příprava Předmět plnění: Provedení projektové dokumentace

Více

UT Ústřední vytápění

UT Ústřední vytápění UT Ústřední vytápění Františka 2.01 D.1.4A TZ UT - 1 z 6 OBSAH: Úvod:... 3 Situace:... 3 Tepelná bilance a výpočty:... 3 CELKOVÁ ENERGETICKÁ NÁROČNOST STAVBY :... 3 Zdroj tepla:... 4 Odvod spalin... 4

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE Ing. Zdeněk Kobza Rockwool a.s., Cihelní 769, 735 31

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 ING. JIŘÍ SÍTAŘ ING. JIŘÍ SÍTAŘ TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLKA V ŽELEŠICÍCH ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ A NUCENÉ VĚTRÁNÍ (VZT) Projektová dokumentace řeší ústřední vytápění objektu Mateřské

Více

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky:

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Nová zelená úsporám a zateplování - specifika Příklad možné realizace zateplení podkrovního RD Přehled základních technických požadavků v oblasti podpory

Více

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení Veřejná zakázka malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace a energetického auditu stavby Realizace úspor energie - SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim včetně výkonu autorského dozoru Příloha č. 3 Všechny

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 742/112, která je součástí bytového domu č. p. 740, č. p. 741 a č. p. 742, stojící na pozemku p. č. st. 1203, p. č. st. 1204 a p. č. st.

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 PRŮVODNÍ ZPRÁVA P ř e z l e t i c e N o v ý o b e c n í ú ř a d s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 D r u h é k o l o z a p r a c o v á n í k o m e n t á ř ů s o u t ě ž n í p o r o t y Tomáš

Více

STANDARD VYBAVENÍ A PROVEDENÍ

STANDARD VYBAVENÍ A PROVEDENÍ STANDARD VYBAVENÍ A PROVEDENÍ BYTOVÝCH DOMŮ STAVBY 150 B.J. KARLOVY VARY - DRAHOVICE I. STANDARD VYBAVENÍ DŮM A A ) SPOLEČNÉ PROSTORY : SPOLEČNÉ GARÁŽE - 8 stání v 1.NP, nevytápěné s přirozeným větráním

Více

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny.

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny. 3330/244/11-1 - o ceně : Bytu č. 1066/12 v č.p. 1066, v bloku domů složeném z domů č.p. 1066, 1067 a 1068 na pozemcích p. č. 2349, 2350 a 2357, v katastrálním území 775258 Střekov. Okres : CZ0427 Ústí

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN Uplatňování Klientských změn Po uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a po uhrazení první zálohy na Kupní cenu je Klient oprávněn požadovat na Prodávajícím

Více

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 Úvod Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší

Více

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY PANEL 2013 + (NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 468/2012 Sb.) - Příjem žádostí od 11. ledna 2013 - Finanční zdroje 210 mil. Kč startovací rozpočet

Více

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015 PRAKTIK 11 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 4 66 m 2 4834 m 3 1020 m 2 686 m 2 27 kwh/m 2 7840 m 40 jednoduchý, kompaktní a cenově dostupný dům vhodný zejména pro mladé rodiny navzdory malé zastavěné ploše má

Více

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. ZPRACOVATEL : PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA, S.R.O. VRÁNOVA 1002/131, BRNO TERMÍN

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům s nebytovými prostory s garáží mimo dům v současném stavu sjednání ceny při prodeji Předmět ocenění

Více

ul. Levá Jakub Hendrych / Jan Hendrych studie půdního bytu Praha 4 - Podolí 05.2010 1

ul. Levá Jakub Hendrych / Jan Hendrych studie půdního bytu Praha 4 - Podolí 05.2010 1 ul. Výchozí dv r ul. Levá 1 E F A B C D E F kuch. + jídelní prostor 20,7m obytný prostor 26,2m sport. kout 4,3m koupelna + wc 5,8m ložnice 11,8m ložnice 10,6m A' B' C' D' A B C D úložný prostor se zásobníkem

Více

Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc.

Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc. Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc. Jan Bárta SEZNAM PŘÍLOH 1. Průvodní zpráva 2. Půdorys

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o žadateli... 2 A.1.3 Údaje

Více

NABÍDKOVÝ PROSPEKT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. Výrobně skladový areál v obci Blansko, k.ú. Blansko

NABÍDKOVÝ PROSPEKT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. Výrobně skladový areál v obci Blansko, k.ú. Blansko Fortino Property Advisory & Services NABÍDKOVÝ PROSPEKT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladový areál v obci Blansko, k.ú. Blansko Strana 1 (celkem 15) 1) ÚVOD: Jako zajímavou investiční příležitost si Vám dovolujeme

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 135/12 Adresa nemovitosti: Labská 135, 405 02 Děčín Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Děčín, k.ú. Děčín,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek

TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek Niersberger Instalace, s.r.o. Tyršova 2075 256 01 Benešov Telefon (+420) 317 721 741-2 Fax (+420) 317 721 841 E-mail: instalace@niersberger.cz IČO 64577252 DIČ CZ64577252 TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek

Více

Rekonstrukce částí B, C a suterénních prostor části A2. objektu v Klášteru u Nepomuka. Lobezská 53 326 00 Plzeň DIČ : CZ61171344

Rekonstrukce částí B, C a suterénních prostor části A2. objektu v Klášteru u Nepomuka. Lobezská 53 326 00 Plzeň DIČ : CZ61171344 A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název akce : Rekonstrukce částí B, C a suterénních prostor části A2 objektu v Klášteru u Nepomuka Investor : Projektant : Odpovědný projektant : ČR Státní oblastní archiv v Plzni

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

Nová zelená úsporám 2013

Nová zelená úsporám 2013 Nová zelená úsporám 2013 ZDROJE PROGRAMU NZÚ 2013 Program Nová zelená úsporám 2013 (dále jen Program ) je financován z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, a to v souladu se zákonem č. 383/1991

Více

Realizační standard rodinného domu EDC. Skupina Rodinný dům objekt exteriér : SKLADBA OBVODOVÉ STĚNY

Realizační standard rodinného domu EDC. Skupina Rodinný dům objekt exteriér : SKLADBA OBVODOVÉ STĚNY Realizační standard rodinného domu EDC I.1. Skupina Rodinný dům objekt exteriér : I.1.1. Svislé a vodorovné konstrukce: Zemní práce (v případě vysoké hladiny spodní vody, skály, vyšší sklon jak 3% nebo

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS Obsah 1) Výpočet celkové délky kotvy Spiral Anksys... 3 2) Zdvojení ETICS - založení s odskokem soklové izolace... 4 3a) Zdvojení ETICS - napojení

Více

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení str. 1 /6 F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4030-46/2015 O ceně bytové jednotky č.985/43 zapsané v KN na LV č.7881, vymezené v bytovém domě čp.985 zapsaném v KN na LV č.6042, stojící na pozemku p.č.st.3742,zapsaném na LV č.6042,

Více

F.1.1.1 Technická zpráva

F.1.1.1 Technická zpráva 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina F.1.1.1 Technická zpráva Projektant: Jana Heidlerová, Atletická 1997,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 140 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 140 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6839-187/2012 o ceně obvyklé budovy bez č.p. ( budova A ) postavené na pozemku parc.č.st.5027, budovy bez č.p. ( budova B ), postavené na pozemcích parc.č.st.5709/1, 5709/2 a pozemků

Více

věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební

věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : stavební povolení Vypracoval :

Více

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary Dokumentace pro provedení stavby Zařízení vytápění 1. Technická zpráva Obsah: 1. Identifikační údaje stavby 2. Podklady 3. Úvod a základní informace 4. Technický popis 5. Požadavky na jednotlivé profese

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA pro provedení stavby sanace střešního pláště, konstrukce krovu III. ETAPA jihozápadní křídlo (uliční) MINORITSKÉHO KLÁŠTERA, Přemyslovců č. 6, Znojmo. Vypracoval: Ing. Aleš

Více

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE Maturitní témata - obor 36-47-M/01 Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství 2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE profilová část maturitní zkoušky ústní zkouška před zkušební komisí 1. Staticky určité konstrukce

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení AKCE Půdní vestavba klubovny Fugnerova 366, Kolín STAVEBNÍK Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I STUPEŇ PD Dokumentace pro stavební povolení DATUM Prosinec 2014 VYPRACOVALA

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGO-STEEL spol. s r.o. IČ: 15502546 Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Http://www.energo.cz Mobil: 777 723 344, 608 553 344 E-mail: energo@energo.cz

Více

zpráva ENVIROS, s.r.o. - únor 2004 regenerace panelových objektů v Brně nový lískovec

zpráva ENVIROS, s.r.o. - únor 2004 regenerace panelových objektů v Brně nový lískovec zpráva ENVIROS, s.r.o. - únor 2004 regenerace panelových objektů v Brně nový lískovec Název publikace Energetický audit Referenční číslo ECZ 3060 Číslo svazku Svazek 1 z 4 Verze Datum únor 2004 Odkaz na

Více