ÚP ČR - Brno - zpracování studie rekonstrukce budovy Křenová v Brně 12/2012. Atelier Tišnovka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚP ČR - Brno - zpracování studie rekonstrukce budovy Křenová v Brně 12/2012. Atelier Tišnovka"

Transkript

1 ÚP ČR - Brno - zpracování studie rekonstrukce budovy Křenová v Brně 12/2012

2 Seznam příloh: TEXTOVÁ ČÁST: ÚP ČR Brno zpracování studie rekonstrukce budovy Křenová v Brně Objednatel: Česká republika Úřad práce České republiky Sídlo: Karlovo náměstí 1359/1, Praha2, Kontaktní adresa na doručování: ČR-Úřad práce České republiky, Krajská pobočka v Brně Křenová 25/27, Brno IČ: Zastoupený: Ing. Josef Bürger, jednající na základě pověření ze dne , které mu bylo uděleno generálním ředitelem ČR-Úřadu práce ČR panem JUDr. Jiřím Kubešou Kontaktní osoba: Ing.Petr Kilián, Ing.Zlatka Měřinská Zhotovitel: ATELIER TIŠNOVKA s.r.o. se sídlem: Brno, Tišnovská 145, PSČ jednající prostřednictvím: Ing.arch.Michal Říčný, jednatel společnosti garant ve věcech technických: Ing.Mojmír Kopecký garant ve věcech smluvních: Ing.arch.Miloš Klement, bankovní spojení: GE MB číslo účtu: /0600 IČ: DIČ: CZ doručovací adresa: Brno, Tišnovská 145, PSČ Stupeň dokumentace: studie a/ zpracování statického posudku b/zpracování studie rekonstrukce na budovu Brno, ul.křenová 25/27, pro potřeby ČR-Úřadu práce ČR, Krajské pobočky v Brně Datum zpracování: prosinec 2012 a/ STATICKÝ POSUDEK b/ STUDIE REKONSTRUKCE VÝKRESOVÁ ČÁST: 1. SITUACE M 1: NP STÁVAJÍCÍ STAV M 1 : PP STÁVAJÍCÍ STAV M 1 : NP STÁVAJÍCÍ STAV M 1 : NP STÁVAJÍCÍ STAV M 1 : NP STÁVAJÍCÍ STAV M 1 : NP STÁVAJÍCÍ STAV M 1 : NP - STÁVAJÍCÍ STAV M 1 : ŘEZ - STÁVAJÍCÍ STAV M 1 : NP NÁVRH - VARIANTA A M 1 : PP NÁVRH - VARIANTA A M 1 : NP NÁVRH - VARIANTA A M 1 : NP NÁVRH - VARIANTA A M 1 : NP NÁVRH - VARIANTA A M 1 : NP NÁVRH - VARIANTA A M 1 : NP - NÁVRH - VARIANTA A M 1 : NP NÁVRH - VARIANTA B M 1 : PP NÁVRH - VARIANTA B M 1 : NP NÁVRH - VARIANTA B M 1 : NP NÁVRH - VARIANTA B M 1 : NP NÁVRH - VARIANTA B M 1 : NP NÁVRH - VARIANTA B M 1 : NP - NÁVRH - VARIANTA B M 1 : ŘEZ - NÁVRH M 1 : FOTODOKUMENTACE VNITŘNÍ DVŮR 26. FOTODOKUMENTACE FASÁDA Z ULICE FOTODOKUMENTACE FASÁDA Z ULICE FOTODOKUMENTACE FASÁDA - DETAILY 29. FOTODOKUMENTACE VSTUPNÍ PROSTORY, ZASEDACÍ MÍSTNOST 30. FOTODOKUMENTACE SCHODIŠTĚ, RAMPA 31. FOTODOKUMENTACE SUTERÉN 32. FOTODOKUMENTACE KANCELÁŘE, CHODBA 33. FOTODOKUMENTACE PODKROVÍ

3 a/ STATICKÝ POSUDEK Stavba: ÚP ČR - BRNO zpracování studie rekonstrukce budovy Křenová v Brně Brno, ul. Křenová 25/27 Stupeň : Studie Ved. projektant : Ing. arch. Michal Říčný, ing. arch. Miloš Klement Ing. Mojmír Kopecký Zodp.projektant: Ing. Jan Eliáš Vypracoval: Ing. Jan Eliáš Investor: Česká republika Úřad práce České republiky Karlovo nám. 1359/1, Praha 2, Datum: Brno, prosinec 2012 Úvod : Předmětem statického posouzení ve stupni studie je vyhodnocení dostupných podkladů a informací a zvážení možnosti uvažovaných stavebních úprav s ohledem na statiku jak jednotlivých částí jednotlivých konstrukcí objektu, tak s ohledem na statiku objektu jako celku. Podklady : Jako podklady pro vypracování sloužily výkresy stavebních úprav KV projekt Brno červen 1996, Závěrečná zpráva posouzení objektu Křenová 25-27, Špitálka 20 VUT Brno - Katedra betonových konstrukcí a mostů únor 1977, dílčí dochované výkresy zaměření a technický posudek pro možnost nádstavby domu Stavební podnik města Brna duben 1977, Průzkum půdního prostoru ing. Šoukal srpen 1993, výkresy zaměření stávajícího stavu a rozpracované stavební výkresy rekonstrukce prosinec 2012, konzultace s vedoucím projektu a vlastní prohlídka prosinec Popis stávající konstrukce : Jedná se o pětipodlažní podsklepený objekt s částečnou půdní vestavbou uzavírající komplex budov směrem do ulic Špitálka a Křenová a do nástupního prostoru před kostelem Neposkvrněného početí Panny Marie. Objekt sestává ze dvou samostatných budov z roku 1940 oddilatovaných ve fasádě do ulice Křenová, které sloužily původně k bytovým účelům a později, kolem roku 1977, byly přestavěny na kancelářské prostory a navzájem propojeny. Půdorys objektu tvoří nesouměrné písmeno U, kdy levá stojina písmene U v délce 21,37 m do volného nástupního prostoru před kostelem navazuje přes pravoúhlý roh na přírubu písmene U - čelní fasádu do ulice Křenová v délce cca 35,33 m, dělené dilatací v tloušťce 5 cm na levou část v délce 17,57 m a pravou část v délce 17,71 m. Přes tupý roh pokračuje fasáda objektu do ulice Špitálka v délce cca 14,55 m. Jak do volného nástupního prostoru před kostelem, tak do ulice Špitálka je fasáda od 2. N.P. výše rozčleněna balkony včetně balkonu rohového v nároží ulic Křenová a Špitálka. Do ulice Křenová je celá fasáda od 2.N.P. konzolovitě vysunuta cca o 1 m. Konstrukčně se jedná o podélný dvoutrakt zalomený do stojin písmene U. Ve vnitřních koutech písmene U jsou situována železobetonová tříramenná schodiště propojující jednotlivá podlaží po celé výšce objektu, v jejichž zrcadlech jsou umístěny výtahy. Menší pomocné schodiště u štítové stěny levé stojiny písmene U propojuje jen suterén s 1.N.P. Nosnou konstrukci objektu obou propojených budov tvoří monolitický železobetonový skelet sloupy a průvlaky - s cihelnými dozdívkami, stropní konstrukce nad suterénem je monolitická železobetonová trámová železobetonové trámy se stropní deskou tloušťky cca 10 cm, stropní konstrukce horních podlaží je vesměs dřevěná trámová s podbitím a rákosovou omítkou, se záklopem, násypem a vlastní podlahou. Stropní konstrukce nad suterénem je v části výškově zvýšená, výškový skok je řešen jak krátkými schodišti, tak šikmou rampou. Konstrukci zastřešení objektu tvoří dřevěný vaznicový věšadlový krov, na jehož krokvích je v traktu směrem k vnější fasádě v půdním prostoru - uložena pálená tašková krytina na jednoduchém laťování, v části podkroví na dřevěném bednění, ve dvorním traktu, který je využitý v mírném pádu střechy jako pracovny IT je plechová krytina na dřevěném bednění a vlastní stropní konstrukce je železobetonová trámová. V objektu byly prováděny větší stavební úpravy kolem roku 1977, kdy se účel objektu změnil z bytových prostor na kancelářské a obě budovy byly propojeny, dále v roce 1996 kdy byly prováděny větší stavební úpravy v 1.N.P. Menší stavební úpravy prováděné průběžně dle nově či aktuálně požadovaných dispozičních potřeb se již netýkaly nosných konstrukcí a byly prováděny v zanedbatelném rozsahu. Po stavebně technické stránce je celý objekt v poměrně dobrém stavu, menší trhlinky ve fasádě nebo ve vnitřních prostorách nenarušují statiku objektu jako celku, ani jeho jednotlivých konstrukcí. Stejně tak zespodu viditelné poruchy římsy - místy opadaná omítka - jsou jen v zatečení dešťové vody vlivem porušení izolace nebo okapů. Jediné známé statické narušení objektu bylo jeho mírné naklonění směrem do ulice Křenová vlivem výstavby kolektoru v této ulici, které se ale po několika měsících zcela zastavilo a proto je možno brát celý objekt za stabilizovaný bez zjevných statických poruch. Vlivem vyšší hladiny spodní vody v celé oblasti a jejímu kolísání v závislosti na výši hladiny blízké zatrubněné řeky Ponávky občas dochází k zatopení suterénních prostor. Tento problém je ale možno řešit dokonalým automatickým systémem čerpání i třeba ve více místech, který je sice v suterénu v jednom místě zaveden, ale je pravděpodobně nefunkční malá hloubka čerpací jímky a nevhodně použité čerpadlo, protože by jinak nedocházelo k téměř každoročnímu zatopení suterénních prostor. Dle výšky hladiny spodní vody a dle informací o jejím kolísání je základová spára trvale pod hladinou spodní vody a proto její vyšší hladina a její případné kolísání nenarušuje vlastní založení objektu. Uvažované stavební úpravy objektu : Uvažovaná rekonstrukce objektu je ve fázi studie zpracovaná ve dvou variantách, a to ve variantě A a ve variantě B. Varianta A V rámci této varianty je uvažováno s prodloužením výtahu ve východním křídle objektu jak do suterénu, tak do podkroví a s výměnou výtahu v západní části a jeho zprovozněním i do suterénu a podkroví. Pro nový výtah budou upravena stávající ramena schodiště od 2.N.P. výše, schodiště mezi 1.N.P. a 2.N.P. je navržené dové. Zvýšená stropní konstrukce u výtahu v západní části bude vybourána a nahrazena novou stropní monolitickou železobetonovou deskou navazující na běžnou stropní konstrukci pro zjednodušení pohybu osob s omezenými schopnostmi pohybu a orientace. Ve východním křídle bude pro nový výtah na popelnice ze suterénu do přízemí a pro obslužné točité schodiště vybourána stropní konstrukce jen v jednom nosném modulu a nahrazena novou monolitickou železobetonovou stropní deskou s potřebnými otvory pro výtah a pro schodiště. V novém 6.N.P. v místě dnešního půdního prostoru je uvažována lehká ocelová konstrukce nadstavby s plochou střechou silikátovými panely a prosklenými stěnami. Ostatní stavební úpravy uvažované v této variantě se týkají jen nového dispozičního uspořádání vnitřních prostor nadzemních podlaží, což bude řešeno jen úpravou vybouráním stávajících nenosných příček a postavením příček nových, zateplení stropu nad suterénem a provedení nových instalací v potřebném rozsahu, což nemá vliv na statiku objektu jako celku a ani jeho jednotlivých konstrukcí. Varianta B Obsahem varianty B je menší rozsah stavebních úprav. Výtah ve východním křídle bude ponechán a bude jako v předchozí variantě prodloužen do suterénu a do podkroví. Výtah v západním křídle objektu bude ponechán, ale bude zde v jednom modulu stropní konstrukce nově postaven výtah nový,

4 splňující požadavky pro pohyb osob s omezenými schopnostmi pohybu a orientace. Nadstavba v 6.N.P. a stavební úpravy v ostatních podlažích jsou uvažovány ve stejném rozsahu jako ve variantě A. Vliv uvažovaných stavebních úprav na statiku objektu : Dle závěrečné zprávy posouzení objektu Křenová 25, 27, Špitálka 20 VUT Brno z února 1977, které bylo zpracováno za účelem posouzení nosných konstrukcí s ohledem na změnu užívání objektu z bytových prostor na prostory kancelářské a kdy byla zjišťována kvalita betonu jednotlivých betonových prvků nosného skeletu a přepočítány některé průvlaky a stropní konstrukce, je zřejmé, že jak železobetonové průvlaky v celém objektu, tak stropní monolitická železobetonová konstrukce nad suterénem vyhovuje zatížení dokladovanému pro kancelářské prostory. Jen u malých poruch trhlinek v betonových konstrukcích je poukázáno na nutnost jejich vyspravení vyplnění kvalitní cementovou maltou, aby nedocházelo ke korozi výztuže. U stropních konstrukcí dřevěných trámových byly stanoveny minimální rozměry stropních trámů, které měly být ověřeny sondami do stropních konstrukcí a v případě menších profilů by musely být trámy zesíleny. V žádných podkladech ale není zmínka o tom, zda se tyto sondy provedly a zda byly skutečné velikosti stropních trámů porovnávány s vypočtenými minimálními hodnotami a případně stropní trámy zesilovány. V závěrečné části zprávy je odstavec týkající se základů. V něm je uvedeno, že zvýšené nahodilé zatížení je vzhledem k celkovému zatížení objektu zanedbatelné a nemá vliv na základové konstrukce, které proto není třeba nijak zesilovat. V technickém posudku pro možnost nástavby domu Stavební podnik města Brna listopad 1977 je sice možnost nástavby zamítnuta, ale spíše než z hlediska statiky objektu, tak z hlediska ekonomického a z nutnosti bourat tehdy úplně nově provedené stavební úpravy včetně rozvodů, protože možnost nástavby byla posuzována až během stavebních úprav v nejvyšším podlaží. Průzkum půdního prostoru ing. Šoukal srpen 1993 řeší možnost půdní vestavby archívu s nahodilým zatížením 5,0 kn/m2. Na toto zatížení stávající stropní konstrukce nevyhověly, proto bylo navrženo řešení pomocí nové zdvojené stropní konstrukce s ocelovými nosníky. V případě běžného užívání jen jako kancelářské prostory pravděpodobně vyhoví betonové průvlaky (dle posouzení VUT) a zesilovaly by se jen stropní dřevěné trámy, i když ve výpočtech ing. Šoukala nevyhovují i betonové průvlaky ani na stávající zatížení půdní prostor a jsou porušeny svislými trhlinkami od tahových účinků pravděpodobně vzniklých při naklonění objektu při provádění kolektorů v ulici Křenová. Je nutný nový přepočet těchto prvků. V tomto průzkumu je také poukázáno na malé uložení dřevěných stropních trámů na železobetonových průvlacích a na jejich zabetonování, takže nejsou dodrženy základní atributy určené pro ukládání dřevěných konstrukcí na betonové či zděné nosné prvky volné uložení, mezery vůli v uložení pro možnost větrání, obalení trámů do lepenky pro zamezení vlivu vlhkosti přestupem z betonových průvlaků apod. Ve všech stropních konstrukcích horních podlaží dřevěných trámových stropech budou provedeny sondy do konstrukcí pro zjištění velikosti stropních trámů a jejich rozteče pro možnost jejich přepočtu a případného návrhu jejich zesílení. V sondách bude také ověřen jak způsob uložení dřevěných trámů, tak jejich stav - zda nejsou napadeny hnilobou či dřevokazným hmyzem, zvláště v místech stávajících či dřívějších sociálních zařízení, kde je nebo byla možnost styku dřevěných konstrukcí s vodou z případně porušených rozvodů vodovodu či kanalizace. V rámci rekonstrukce budou všechny trhlinky i ve zděných konstrukcích a fasádě po důkladné prohlídce statikem opraveny v jejich okolí se odstraní omítka až na cihelný podklad a částečně se vyškrábne i malta ve sparách. Natáhne se omítka pružná, do které se vtlačí perlinka a dokončí se omítka do původní vrstvy. V místě větších trhlin se perlinka vloží ve dvou vrstvách. Doporučuji prověřit funkčnost stávajícího systému odčerpávání spodní vody vniklé do suterénu při vyšší hladině spodní vody v okolí, případně tento systém nahradit systémem fungujícím, aby se předešlo nejen škodám na stavebních konstrukcích jejich zvýšenou vlhkostí, ale hlavně škodám na uskladněných písemnostech. Modřice, prosinec 2012 Vypracoval : ing. Jan Eliáš Závěr : Uvažovaná rekonstrukce budovy úřadu práce v Brně na Křenové ulici č. 25 a 27 ať již ve výše popsané variantě A nebo variantě B je možná, ale je nutno provést dále popsané kroky a postupy: Stávající železobetonový nosný skelet vyhovuje požadovanému zatížení v celém rozsahu objektu včetně základů a pokud nebude zasahováno do jednotlivých prvků sloupů a příčlí, tak je třeba jen menší trhlinky vyspravit kvalitní cementovou maltou, případně reprofilační maltou nebo speciálními přípravky vedenými na trhu a určenými pro tyto účely. U větších trhlin s obnaženou výztuží by vyspravení maltou mělo předcházet očištění a ošetření obnažené výztuže speciálními prostředky nátěry speciálními hmotami apod. V místě bourání části stropních konstrukcí nad suterénem v jednotlivých modulech budou stávající stropní desky opatrně vyřezány s případným ponecháním navazující výztuže pro desky nové, nebo bude napojení nových stropních desek na stávající železobetonové konstrukce řešeno pomocí zabudovaných kotevních prvků z betonářské výztuže systémem chemických kotev osazení betonářské výztuže do vyvrtaných otvorů vyplněných chemickou maltou.

5 b/ STUDIE REKONSTRUKCE b/1 textová část Souhrnná technická zpráva Identifikační údaje stavby název stavby ČR-Úřad práce České republiky, Krajská pobočka v Brně místo stavby Křenová 25/27, Brno okres Brno-město kraj Jihomoravský parcela číslo 63, k.ú. Trnitá, zastavěná plocha a nádvoří 64, k.ú. Trnitá, zastavěná plocha a nádvoří 1. Charakteristika území a polohy stavby: Stavba Křenová 25 a Křenová 27 byla postavena jako dva samostatné domy v rámci ucelené výstavby bloku řadových bytových domů ohraničeného ulicemi Špitálka, Křenová a nástupním prostorem s parkem před kostelem Neposkvrněného početí Panny Marie. Stavba vytváří do ulice Křenová čelo bloku ve tvaru U. Stavba se podle platného územního plánu nachází v ploše OV, s funkcí veřejná vybavenost, s funkčním typem veřejná správa. Stavba je datovaná do r Stavba je pětipodlažní, s jedním suterénem, s částečným využitím plochostropé části podkroví ve dvorním traktu. Původním účelem původně samostatných domů č.25 a č.27 bylo bydlení. V r.1977 se účel změnil na administrativu a současně s tím došlo k propojení obou domů. Následné stavební úpravy v r.1996 a další řešily dílčí dispoziční úpravy parteru, výměny technologických celků /výměníková stanice, osobní výtahy/ a průběžnou údržbu stavby. Zpracovaná Studie rekonstrukce objektu nemění účel využití stavby nadále se jedná o budovu administrativní. 2. Seznam podkladů pro zpracování studie: - torzo PD SPmB z r Závěrečná zpráva posouzení objektu Křenová 25-27, Špitálka 20 z.r.1977, VUT Brno Katedra betonových konstrukcí - Posouzení možnosti nadstavby SPmB z r Posudek půdního prostoru z r.1993, Ing.Šoukal - Energetický audit z r.2003, DEA, Energetická agentura s.r.o., RNDr.Tomáš Chudoba, CSc. - schéma výměníkové stanice z r.1996 /generální oprava/ 3. Průzkumné práce: Zadání Studie rekonstrukce objektu nepočítá s provedením detailního zaměření stávajícího stavu a s průzkumnými pracemi tyto podklady budou nezbytné pro další stupeň projektové dokumentace. Průzkumné práce pro zpracování návrhu Studie rekonstrukce objektu spočívaly v podrobné prohlídce stavby, informacích od technických pracovníků a ve studiu poskytnutých elaborátů průzkumů, posouzení, posudků a projektů tyto podklady jsou v torzálním stavu a pro další stupně PD jsou nedostatečné. Pro další stupně PD je nutné zpracovat detailní zaměření stavby, revizní průzkum stavebních konstrukcí stavby s důrazem na konstrukce stropů v nadzemních podlažích a základové konstrukce. V dalším stupni projektové dokumentace rekonstrukce stavby Křenová 25/27 musí proběhnout stavebnětechnický průzkum základových konstrukcí s hydrogeologickým posouzením kvality podloží stavby. Na základě konkrétních údajů /které u provedených posudků a posouzení chybějí/ bude možné posoudit celkovou stabilitu stavby a rozhodnuto o případné stabilizaci základových konstrukcí. Závěry ze zpracovaného energetického auditu z června 2003: Stavba je energetickým auditem podle klasifikace energetické náročnosti budov zařazená do úrovně F, s hodnotou SEN 150%. Závěrem energetického auditu je doporučení pro realizaci úspornější varianty A. Zadání objednatele studie rekonstrukce je naopak pro rozsáhlejší variantu B, tedy pro realizaci tepelné izolace svislých konstrukcí, zateplení ploché střechy, výměnu okenních a dveřních konstrukcí, zateplení stropu nad nevytápěným prostorem a zvýšení účinnosti přípravy TUV. V rámci zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení bude nutné aktualizovat závěry energetického auditu s ohledem na platné normy Tepelná ochrana budov ČSN :2011, resp.čsn :Z1:2012 a dále na novelizovaný zákon č.406/2000sb. s účinností od Ve studii rekonstrukce navrhujeme provést úpravy na snížení energetické náročnosti provozu budovy, a to při docílení hodnot požadovaných nebo blízkých /podle omezení stávající konstrukce/ doporučeným hodnotám platné normy ČSN :2011, resp.čsn Pasívní snížení energetické náročnosti provozu bude doplněné změnou výroby a distribuce TUV a zásadní změnou světelných zdrojů /viz dále/. 4. Stavebně technický popis stávající stavby: Stavba Křenová 25/27 je konstrukčně provedená jako železobetonový skelet s cihelnými vyzdívkami svislých konstrukcí. Do ulice Křenová je skelet cca o 1m vykonzolován přes uliční čáru parteru /1.np/. Strop nad suterénem je železobetonový trámový. Stropy nad nadzemními podlažími jsou převážně dřevěné trámové, vkládané do železobetonových průvlaků železobetonového skeletu. Části stropů jsou železobetonové. Hlavní schodiště ve východní a v západní části stavby jsou trojramenná, železobetonová, s výtahy vestavěnými do schodišťového zrcadla. Střechy do dvora jsou putlové s plechovou krytinou. Stropy pod pultovými střechami s plechovou krytinou jsou železobetonové trámové se světlostí místností nevyhovující administrativní budově. Střechy do ulic a do parku jsou sklonité-pultové kryté pálenou krytinou skládanou /bobrovka/ kladenou na latě, případně na latě nad bedněním. Krov vaznicové soustavy. Popis skrytých konstrukcí /stropy nad nadzemními podlažími/ vychází z doposud zpracovaných statických posouzení, posudků a průzkumů /viz odstavec Průzkumné práce/, kde je popsaná i nezbytnost doplnění průzkumných prací v dalším stupni projektové dokumentace. Statické posouzení budovy je samostatná kapitola viz a/ statický posudek. V podlahách 1.pp je několik otevřených otvorů osazených ponornými čerpadly, kterými se upravuje v případě vzedmutí. Hladina spodní vody je mělce pod úrovní podlahy suterénu /úroveň není ve stávajících průzkumech uvedená/. Technickými pracovníky jsou uváděné případy nastoupání HSV nad podlahu suterénu. Změna účelu původně dvou obytných staveb na propojenou stavbu administrativní proběhla po rekonstrukci na konci 70-tých let. Zpracování zásadního Statického posouzení od VUT Brno z r.1977 bylo vyvolané statickými poruchami pravděpodobně neodborné provedení kolektoru před jižní fasádou staveb /ul.křenová/ a v dotyku se základovou spárou jejich základových konstrukcí způsobilo popisovaný náklon jižní fasády. Náklon se měl podle popisu samovolně zastavit a dál nepokračoval. Žádná opatření na stabilizaci základových konstrukcí nebyla následně provedená. Výplně vnější: Vnější výplně přízemí /1.np/ jsou převážně ocelové a ocelohliníkové, po výměně z devadesátých let. Výplně jsou z hlediska funkčního i požadavků platných norem na bezpečnost a tepelně technické vlastnosti nevyhovující. Vnější výplně ostatních nadzemních podlaží jsou původní a charakterem a materiály odpovídají původním požadavkům na obytný dům. Okna a balkónové dveře na mezipodestách schodišť jsou původní ocelová s jednoduchým zasklením. Ostatní vnější výplně jsou původní dřevěné, dvojité /kastlové/, pod nátěr - okna a balkónové dveře kanceláří. Okna otevíravá dvojitá jsou doplněná sklápěcími nadsvětlíky. Okenní parapety vnější jsou plechové, vnitřní jsou z kvalitního broušeného teraca.

6 Balkóny do ulic jsou železobetonové konstrukce /podlaha i parapetní zídky/, obložené kvalitním maloformátovým keramickým obkladem. Balkóny do dvora jsou jednak železobetonové s plnými parapetními zídkami omítané, jednak z železobetonových podlahových desek s ocelovou prosklenou konstrukcí zábradlí /mezipodesty schodiště původně hospodářské balkóny se shozy na odpadky/. Výplně vnitřní: Vnitřní výplně pocházejí z různých etap stavebních úprav. V přízemí jsou použité prosklené ocelohliníkové stěny a výplně. Stejné provedení mají i stěny s dveřmi uzavírající dvě hlavní schodiště v jednotlivých podlažích. V chodbách jsou dřevěné prosklené nadsvětlíky, dřevěné mezipokojové dveře dřevěné plné a částečně prosklené, do ocelových zárubní. Povrchy vnější fasády: Stavba po dokončení byla stejného provedení jako sousední stavby v řadové blokové zástavbě. Parter /1.np/ byl obložený barevným keramickým obkladem, dnes je nahrazený hladkou omítkou, sokl nízký z vápencových pásků. Ostatní nadzemní podlaží jsou provedená v cementové vymývané, do přírodního okru probarvené spárované omítky. Dnes je tato omítka částečně poškozená trhlinami a trhlinkami a přetřená žlutou barvou. Stejně je provedená i okapní římsa. Ve dvorní části je stavba omítnutá hladkou omítkou. Na západní fasádě je na úrovni 2.np umístěna keramická plastika basreliéf s motivem symbolů města Brna a spoření /pravděpodobně v souvislosti s umístěním spořitelny v části přízemí/. Povrchy vnitřní: Dlažby vnitřní keramické, kamenné, PVC. Schodiště jsou z broušeného teraca. Omítky vnitřní štukové hladké. V suterénu jsou omítky částečně poškozené vlhkostí. Obklady vnitřní keramické v hygienických místnostech. Vnější obklad výtahových šachet z plechových panelů. Přípojky inženýrských sítí: Přípojky vody, NN, plynu a kanalizace jsou zánovní. Technické instalace vnitřní: Ústřední vytápění: Zdrojem tepla pro ústřední teplovodní vytápění a pro centrální výrobu teplé užitkové vody je stávající výměníková parní stanice v suterénu. Vytápění objektu je teplovodním dvoutrubkovým systémem v několika topných okruzích, otopná tělesa jsou rozdílné kvality a stáří. Ppodrobně viz dále část Zásobování teplem. Stávající vnitřní plynovod je minimálně využívaný /roční spotřeba cca 3m³/. Zdravotně technické instalace: Rozvody kanalizace, teplé a studené vody jsou funkční, ale z hlediska stáří a kvality smíšené od původních přes vyměněné z přestavby v 70-tých letech po dílčí výměny v letech 90-tých. Teplá užitková voda vyráběná centrálně je rozváděna cirkulací po celé stavbě. Zařizovací předměty jsou také stářím a kvalitou smíšené. Dešťová voda se střech je sváděná svody po fasádách po poruchách došlo nedávno ke zrušení svodů vnitřních. Rozvody elektrotechnických zařízení viz dále Návrh stavebně technických úprav. 5. Návrh urbanistické řešení Z urbanistického hlediska rekonstrukce stavby nepřinese žádné změny. 6. Návrh architektonické řešení: Změna účelu a propojení původně samostatných domů na konci 70-tých let nepřineslo stavbě zásadní změny kromě výplní parteru - byly vyměněné za tehdy běžné ocelohliníkové a ocelové. Keramický obklad fasády parteru byl otlučený a nahrazený hladkou omítkou se soklem z vápencových pásků. Stavební úpravy v 90-tých letech řešily dílčí změny v dispozici parteru a ve vstupech do stavby. Fasády ostatních nadzemních podlaží uličních fasád jsou původní. Dvorní fasády byly dílčím způsobem upravené při rekonstrukci v 70-tých letech /okna hygienických místností/. Dispozice původních bytových domů byly rekonstrukcí v 70-tých letech zásadně změněné na typickou trojtraktovou dispozici administrativního provozu. Obecně se dá zhodnotit, že z původních domů ponechané konstrukce, materiály, detaily jsou dodnes na výrazně vyšší úrovni užitné i estetické než konstrukce, materiály a detaily z rekonstrukce ze 70-tých let. Ve studii rekonstrukce navrhujeme z architektonického hlediska zachovat původní kvality stavby. Stavba sice není památkově chráněná, nachází se ale v přímém dotyku s městské památkové rezervace a nachází se v ochranném pásmu MPR. Jejím sousedem je památkově chráněný kostel Neposkvrněného početí Panny Marie a hlavně její původní kvality, které navrhujeme resuscitovat jsou vysoké. Úpravy nevhodné nebo nevyhovující dispozičně nebo z hlediska tepelněizolačních vlastností navrhujeme k výměně z kvalitních materiálů. Za zásadní považujeme zachování proporcí a dělení všech výplní a obnovu fasády. Nezbytný kontaktní zateplovací systém bude opatřený probarvenou, spárami členěnou omítkou, blízkou strukturou původní tvrdé vymývané omítce. V dalším stupni budou po dostatečných údajích ze stavebně technického průzkumu prověřené všechny možnosti dodatečného zateplení uličních fasád, a to i vnitřního a bude zvážená optimální varianta provedení. Jižní fasáda /do ulice Křenová/ má v podlažích nad přízemím železobetonové sloupy skeletu zasunuté do vnitřního prostoru. Ve stropní rovině je ale průvlak vynášející předsazenou fasádu až do líce fasády. Fasády východní a západní mají ale sloupy skeletu v líci fasády. Zásadními změnami je nové provedení fasády parteru a střešního patra. V parteru budou vyměněné všechny výplně a na jejich velkorozměrový formát naváže skleněný obklad celého uličních fasád přízemí. Střešní podlaží /6.np/ je dnes částečně využité ve dvorní části stavby. Navrhujeme střešní patro nahradit novou moderní nadstavbou nad dnešní okapní římsou uličních fasád. Nadstavba /přesněji výměna střešního podlaží/ je navržená jako lehký ocelový skelet na železobetonovém stávajícím skeletu, s těžkou tepelně akumulační plochou střechou. Provedení vestavby do stávajících konstrukcí je zásadně omezené malou světlou výškou ve využívané dvorní části 6.np. Pro stálé využití 6.np pod šikmými střechami do stávajícího dřevěného krovu nedoporučujeme konstrukci by scházela hmotná složka skladby, nutná pro dostatečný tepelný útlum a zamezení přehřívání stavby v letních měsících. Nahrazení konstrukcí stávajících šikmých střech ocelovými rámy s výplní ze silikátových panelů je možné, pro dispozici 6.np by to proti navrhované plochostropé nadstavbě znamenalo dispoziční omezení bez zásadních finančních úspor. Použité kvalitní materiály při rekonstrukci přispějí k pocitu čisté, přehledné a přívětivé stavby. Podrobněji v popisech jednotlivých konstrukcí dále. Stavba nemá vlastní parkovací kapacity, nové nebyly požadované. Stavba nemá stravovací kapacity charakteru veřejného stravování, nové nebyly požadované.

7 7. Návrh dispozičních úprav: Obě varianty dispozičního řešení jsou kombinovatelné. 6.np je při dodržení požadovaných počtů na pracovníky a místnosti možné provést i bez rezervy místností pouze zasedací místnost se zázemím, jako přestavbu stávající plochostropé části a částečnou vestavbu do uliční části /ul. Křenová/. Finální podoba dispozic bude zpracovaná před dalším stupněm PD. Předpoklad dislokace zaměstnaců pracoviště Křenová požadavky: agenda osoby místnosti DOZP, PnP 25 HN I 19 HN II 20 NSD KoP ŠlaK 19 Spisová služba /podatelna/ 3 Informatika 3 Ostraha 2 Informace 1 Příruční spisovny 10 Příruční sklady 5 Pokladna 2 2 Zasedací místnost 1 Technologická místnost /server, ústředna/ 1 Celkem 94 Varianta A 1.np vstupní podlaží je navržené s minimalizováním bariér a maximálně přehledné. Upravené budou rampy před vstupem do objektu a vyrovnávací schody. Jsou zachované dva původní vstupy klientský a služební. Mezi vstupy se nacházejí informace. Místnost pro ochranu je umístěná šikmo proti klientskému vstupu, na zvýšenou úroveň 1.np. Odsazením informací od střední zdi je umožněno bezbariérově obsloužit i východní část uličního traktu jižního křídla. Proti klientskému vstupu je západní schodiště s novým vestavěným výtahem umožňujícím dopravu osob s omezenými schopnostmi pohybu a orientace /klientů i zaměstnanců/ po celé budově. Odbouráním rampy a celého zvýšeného stupně se schody před nástupištěm západního výtahu se celá dispozice zjednodušuje a uvolňuje. Výtah východní bude prodloužený o nástupiště v 1.pp a v 6.np. Bezbariérová pracoviště v 1.np budou sloužit pro obsluhu osob s omezením pohybu a orientace část agendy DOZP v západním křídle a PnP ve východním křídle /pro zvětšení pracovišť PnP, limitovaných z vnitřní strany dispozice zvýšeným stupněm podlahy 1.np je navržená úprava parapetů. Za západním schodištěm je hygienické zařízení pro klienty, vč. invalidního WC. Zaměstnanecké toalety a úklidová místnost jsou za východním schodištěm. V severovýchodním rohu 1.np zůstává stávající distribuční transformovna. Vedle transformovny je navržená místnost pro výtah na odpadkové nádoby do suterénního skladu, doplněný obslužným točitým schodištěm. Z místnosti se vystupuje na chodník. 1.pp suterén bude odvlhčený, bude využitelný bez rizika poškození uložených materiálů vzdušnou vlhkostí resp. vzedmutou hladinou spodní vody. V suterénu je navržená přestavba stávajícího hygienického zařízení se sprchami, které budou sloužit pro všechna pracoviště. Do dvorní části jižního křídla je navržená denní místnost pro pracovníky z 1.np /s okny do dvora/. V 1.pp je také šatna pro pracovníky úklidu, údržbářská dílna, výměníková stanice a sklepní prostory. Podlaží 2.np a ž 5.np jsou řešená podobně jsou zde navržené ve stávající dispozici kanceláře se dvěma kontaktními pracovišti, doplněné o kanceláře pro jednoho vedoucího. Dále se zde nachází čekárna pro klienty - vzniká rozšířením chodby do dvorního traktu vedle východního schodiště, přináší denní světlo a umožňuje přímé větrání. V podlaží je dále hygienické zázemí pro pracovníky, čajová kuchyňka s denní místností, úklidová místnost. V západním a ve východním křídle jsou příruční spisovny a je zde jeden příruční sklad na podlaží. K této standardní dispozici přibývá ve 2.np podatelna, ve 3.np a ve 4.np pokladna. V 6.np je navržená dostatečně kapacitní zasedací místnost se zázemím hygienickým, šatnou a kuchyňkou. Ve zbývající části 6.np jsou umístěné kanceláře se zázemím hygienickým, s denní místností s kuchyňkou, s příruční spisovnou a příručním skladem. Při umístění jednotlivých agend po podlažích bylo konzultované s uživateli a bylo vedené snahou umístit agendy pokud možno v celém rozsahu po jednotlivých podlažích. Schema funkčního rozdělení objektu podle jednotlivých agend varianty A: 1.np informace/1 DOZP/10 PnP/4 ostraha/2 2.np HN I/17-19 podatelna/ np HN II/20-22 pokladna/ np NSD KoP ŠlaK/21-22 pokladna/ np DOZP+ PnP/15-19 Informatika/3 server, tel.ústř./0 6.np zasedací místnost/0 kanceláře rezerva/2 - - Požadavek dle zadání: 94 pracovníků Kapacita dle návrhu: pracovníků Varianta B Ve variantě B je západní výtah ponechaný. Rampa ke zvýšenému nástupišti v 1.np je odstraněná. Je navržený nový výtah s nástupišti ve všech podlažích, s parametry pro jízdu vozíčkářů a bezbariérovým přístupem k nástupišti. Vlevo od klientského vstupu je místnost pro ostrahu. Toalety pro klienty jsou rozdělené na bezbariérovou část u nového výtahu /severní štít západního křídla/ a na zbývající část na zvýšené úrovni 1.np. Místnost pro nádoby na odpad je navržená vedle transformovny, s přímým výstupem na chodník v ulici Špitálka. Dispoziční členění 1.pp i nadzemních podlažích je obdobné jako ve variantě A, odlišnosti vycházejí z umístění třetího výtahu a z rozdílného řešení čekáren. Ve 2.np -5.np jsou čekárny umístěné do stávající kanceláře v západním křídle, proti chodbě jižního křídla. Čekárna přináší denní světlo do chodby a umožňuje přímé větrání. V 6.np je umístěná zasedací místnost se zázemím a samostatná kancelář pro 2 pracovníky. Prostory mimo vestavbu jsou ponechané bez využití /půda/ s rekonstrukcí stropů a střešního pláště. Schema funkčního rozdělení objektu podle jednotlivých agend varianty B: 1.np informace/1 DOZP/10 PnP/4 ostraha/2 2.np DOZP+ PnP/14-15 Informatika/3 server, tel.ústř./0 podatelna/3 3.np HN I/20-21 pokladna/ np HN II/ np NSD KoP ŠlaK/21 pokladna/ np zasedací místnost/0 kanceláře rez./12-13/ - - Požadavek dle zadání: 94 pracovníků Kapacita dle návrhu: pracovníků 8. Návrh stavebně technický popis navrhovaných úprav: Varianta A Výtah ve východní části stavby bude prodloužený do suterénu a do podkroví s ponecháním profilu stávající šachty a kabiny. Výtah v západní části bude vyměněný za výtah s parametry pro pohyb osob s omezenými schopnostmi pohybu a orientace s nástupišti ve všech podlažích /včetně suterénu/. Zvýšené úrovně stropů, vyrovnávací schodiště a rampa budou u tohoto výtahu zrušené a nahrazené novým stropem v úrovni -0,750. Schodiště u tohoto výtahu bude mezi 1.np a 2.np provedené nové

8 železobetonové, s povrchem z broušeného teraca. Stávající ramena schodiště v ostatních podlažích budou upravená pro osazení nové výtahové šachty. Ve východní části přízemí je upravené jedno pole skeletu pro výtah pro popelnice mezi suterénem a přízemím a pro obslužné točité schodiště /nový železobetonový strop s otvory/. V nadzemních podlažích budou dílčí úpravy spočívat ve vybourání některých příček /po celé výšce stavby nad sebou/, v drobných dispozičních změnách v hygienických místnostech a ve výměnách a změnách polohy výplní /dveře/. Budou kompletně vyměněné požární stěny do CHÚC. 6.np je navržené jako plochostropá nadstavba nad dnešní okapní římsou, konstrukčně lehký ocelový skelet se silikátovými střešními panely pod plochou střechou /pro zajištění dostatečného tepelného útlumu/ a s proskleným fasádním pláštěm. Stávající nadzemní část stavby bude dodatečně izolovaná kontaktním zateplovacím systémem. Kontaktní zateplovací systém bude opatřený probarvenou, spárami dle původního členění členěnou omítkou, blízkou strukturou a barvou /přírodní světlý okr/ původní tvrdé vymývané omítce. Strop nad suterénem /1.pp/ bude dodatečně zateplený kontaktním zateplovacím systémem. Svislé konstrukce1.pp budou odvlhčené s ohledem na kombinaci monolitického skeletu a zděných konstrukcí navrhujeme ve studii rekonstrukce elektroosmotickou metodu, doplněnou sanační omítkou. Podlahy 1.pp budou provedené nově včetně vodorovné hydroizolace a tepelné izolace. Podle závěrů IG průzkumu budou v podlaze rozmístěné uzavřené šachty s ponornými čerpadly, regulujícími automaticky maximální hladinu spodní vody. Výměny instalací budou probíhat převážně v trasách původních drážek a instalačních šachet. Podlahy: v plném rozsahu kromě schodišť budou vyměněné podlahy. V 1.pp v rozsahu celé skladby s keramickou dlažbou. V 1.np budou provedené nové dlažby v chodbách a hygienických místnostech a přírodní povlakové krytiny /např. Marmoleum/ v kancelářích. V ostatních nadzemních podlažích bude materiálové provedení stejné chodby a hygienické zázemí z keramických dlažeb, kanceláře a ostatní zázemí z přírodní povlakové krytiny /např. Marmoleum/. Podlahy nad dřevěnými stropy /viz stavebně technický průzkum/ budou v plném rozsahu obnažené a po důkladném prozkoumání bude rozhodnuto o jejich zesílení, doplnění nebo výměně. Podlaha zasedací místnosti bude provedená z kvalitního koberce s vysokou odolností. Vnější výplně: Stavba Křenová 25/27 se nachází v těsné blízkosti MPR, v jejím ochranném pásmu. Materiálové provedení výplní je pro stavbu důležité plastové výplně by kvalitě domu výrazně uškodily. Velkoplošné dílce průhledné v parteru budou součástí kompaktní skleněné fasády. Provedení navrhujeme z hliníkových profilů se zasklením trojsklem, ve fixních a otevíravých částech. Snahou je výrazně zlepšit bilanci tepelných ztrát i letních tepelných zisků a zajistit bezpečnost stavby. Vnější výplně ve 2.-5.np budou repasované. Jsou dřevěné dvojité, pod nátěr /resp. lazuru/, budou zasklené izolačním dvojsklem vně a jednosklem ve vnitřním křídle, doplněné zafrézovaným silikonovým těsněním /úprava infiltrace/. Předpklad tepelněizlačních vlastností je na úrovni doporučené normové hodnoty /1,2W/m²K/. Výplně v tomto provedení zlepší parametry ochrany vnitřního prostoru před hlukem. V rámci zpracování projektu pro provedení stavby bude prověřeno finanční srovnání repase a doplnění stávajících výplní s výplněmi novými. Vnější výplně 6.np jsou navržené jako u parteru z velkoplošných výplní fixních a otevíravých, ve stejném materiálu i zasklení. Vnější výplně budou doplněné o venkovní stínění roletami - výrazně sníží teplotní zisky v letních měsících. Ocelové výplně ve dvorních fasádách budou nahrazené hliníkovými výplněmi s kvalitním zasklením trojsklem. Dělení měněných výplní bude dodržovat dělení původních výplní. Vnitřní výplně: vnitřní výplně prosklené v kovových rámech uzávěry CHÚC. Vnitřní dveře dřevěné, plné, bezfalcové, pod nátěr, do kovových hranatých zárubní. Vnitřní povrchy: omítky štukové hladké. Keramické obklady v hygienických místnostech, kuchyňkách, úklidových místnostech. Varianta B Výtah ve východní části stavby bude prodloužený do suterénu a do podkroví s ponecháním profilu stávající šachty a kabiny. Výtah v západní části bude ponechaný ve stávajícím stavu s nástupní stanicí v přízemí na úrovni +-0,0. Nový výtah v západní části bude mít parametry pro pohyb osob s omezenými schopnostmi pohybu a orientace, s nástupišti ve všech podlažích /včetně suterénu/. Tento výtah bude vložený do jednoho pole železobetonového skeletu, stropní deska bude kolem výtahové šachty dobetonovaná. Souběžně s výtahovou šachtou prochází vertikálně nová instalační šachta. místnost pro nádoby s odpadkem je 1.np u výstupu na ulici Špitálka. Ostatní úpravy jsou ve stavbě navržené obdobně jako ve variantě A, s variací dispozičního řešení v jednotlivých podlažích. Rekonstrukce objektu je komplexní, hloubková a zásadní. Jejím cílem je revitalizace morálně dožilých konstrukcí s dlouhodobým efektem, zlepšení nejen pracovního prostředí zaměstnanců ale i prostředí pro klienty Úřadu práce a zásadní snížení provozních nákladů. Rekonstrukce bude probíhat ve ztížených podmínkách, daných polohou objektu rušné ulice Křenová, Špitálka ve středu města, omezený prostor pro manipulaci a deponie materiálů, ochranné pásmo MPR v dotyku s MPR a se sousední památkově chráněnou stavbou secesního kostela. 9. Požárně bezpečnostní řešení Na úrovni studie rekonstrukce je možné konstatovat: stavba bude při posuzování rekonstrukce zařazená do změny staveb skupiny II podle ČSN Změny staveb. Dělení do požárních úseků bude bez zásadních změn. Únik osob bude zajištěný dvěma CHUC typu A /stávající západní a východní schodiště/. Podrobné požárně bezpečnostní řešení a výpočet budou v dalším stupni PD, se zřetelem na pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace /vozíčkáři i lidé nad 60let/. Do CHÚC budou požární uzávěry. Požární vodovod bude zachovaný. Větrání CHÚC bude zajištěné podle požadavků normy. Odstupové vzdálenosti jsou dané. V případě změn v dřevěných částech stropních konstrukcí /podle výsledků stavebnětechnického průzkumu/ může být objekt zařazený do staveb s nehořlavým konstrukčním systémem. V propočtu nákladů je zahrnutá položka za EPS. Její nezbytnost bude prokázaná výpočtem v dalším stupni PD. Samočinné hasící zařízení se nepředpokládá. 10. Elektrické rozvody Hodnocení elektrických rozvodů vychází z energetického auditu, který byl proveden v r. 2003, dále ze stavebních výkresů, zachycujících stávající stav budovy a z údajů o roční spotřebě el. energie, které jsou dostupné z let 2005 až Dokumentace skutečného stavu stávajících elektrických zařízení a rozvodů nebyla k dispozici. Základní technické údaje Napěťová soustava :3NPE ~ 50Hz, 400 V / TN-C-S Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí do 1000V: automatickým odpojením od zdroje v soustavě TN-C S Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí do 1000V: krytím, izolací

9 Projektové podklady dostupné pro zhodnocení instalace Dodávka elektřiny, měření: Objekt je napájen z distribuční sítě NN 400V E.ON, a.s. Přímo v objektu je umístěna distribuční transformovna 22/0,4 kv spol. E.ON, a.s. Jedná se o klasickou distribuční transformovnu, příslušnou pro danou oblast, energetická společnost je v prostorách Úřadu práce v nájmu. Objekt je připojen ze sekundárních (distribučních) rozvodů NN výše zmíněné transformovny. Měření spotřeby elektrické energie je provedeno jako přímé, hodnota hlavního jističe (před elektroměrem) je 30A (třífázový, starší typ). V rámci podkladů byly předány následující údaje o roční spotřebě el. energie: Období Množství (kwh) Celkem Křenová Celkem Křenová Celkem Křenová Celkem Křenová Celkem Křenová Celkem Křenová Celkem Křenová Bylo sděleno, že obvyklý provoz objektu je 12 hodin každý pracovní den. Dle těchto údajů a ročního fondu pracovní doby se dá extrapolovat: Soudobé zatížení se v letech 2005 až 2011 pohybovalo příložně v rozmezí 14 kw až 18 kw. Pro účely této dokumentace budeme předpokládat průměrné soudobé zatížení Ps = 16,5 kw, což je v souladu s hodnotou hlavního jističe objektu. Z uvedeného usuzujeme na stávající hodnoty: Pi = 23,5 kw Ps = 16,5 kw Provedení stávajících rozvodů, instalované spotřebiče: Stávající instalace je v převážné míře z roku 1977 a tato instalace je provedena kabely AYKY s hliníkovými vodiči. V objektu je provedeno umělé osvětlení odpovídající roku rekonstrukce rozvodů. Dále jsou v objektu dva výtahy. Pro datové centrum je osazena splitová klimatizační jednotka. Typické pracoviště je vybaveno výpočetní technikou, celkový počet takových pracovišť není znám. Další elektrické spotřebiče souvisí se sociálním zázemím pro zaměstnance tzn. ledničky, el. varné konvice. Počet a typ není znám. Zhodnocení umělého osvětlení v objektu Umělé osvětlení v objektu je provedeno z větší části zářivkovými svítidly. Provedení odpovídá roku rekonstrukce instalací. Ačkoliv nebylo provedeno měření osvětlenosti je patrné, že osvětlení převážně nevyhovuje ČSN EN z hlediska intenzity, rovnoměrnosti a neoslnivosti osvětlení. Při rekonstrukci či generální opravě osvětlení je nutno navrhovat a provádět tuto úpravu tak, aby byla v souladu s následujícími parametry, tj. v souladu s požadavky ČSN EN a hygienickými požadavky, neboť v současné podobě nevyhovuje hygienickým a bezpečnostním požadavkům. Elektrické rozvody návrh opatření Je nutno provést kompletní opravu /výměnu elektrických rozvodů z důvodů uvedených v části Provedení stávajících rozvodů. Opatření ke snížení spotřeby elektřiny Opatření v oblasti omezení spotřeby elektřiny lze provést využitím moderních, úsporných svítidel. V současnosti lze jisté úspory dosáhnout především nasazením nových svítidel s lineárními zářivkovými zdroji s preferencí svítidel s mřížkou z leštěného hliníku s elektronickými předřadníky a svítidel využívajících LED diodové zdroje světla. S ohledem na stávající cenu elektřiny je však potřeba spíše než na návratnost této investice z úspor nákladů na energii vycházet ze všeobecného požadavku na omezování spotřeby a na snížení nákladů na údržbu při využití nových, moderních svítidel, delší životnost zdrojů a zvýšení kvality hygieny prostředí /bez zátěže zářením od klasických zářivkových svítidel. Pro výtahy by bylo při rekonstrukci ovládacích rozvaděčů možno zavést omezení jejich odběru elektřiny (elektronická regulace a ovládání). Z hlediska jednotlivých pracovišť připadá v úvahu pouze využití nejmodernějších PC, kde u počítačů konfigurovaných pro administrativní práce jejich příkon (spotřeba el. energie) neustále klesá v souladu s trendy současné doby. Takové opatření jde ale mimo rozsah rekonstrukce stavební instalace objektu. Závěr Pro plánovanou rekonstrukci je jednou z rozhodujících věcí stáří rozvodů. Vzhledem k době vzniku a stavu budovy nedoporučujeme částečnou rekonstrukci. Doporučujeme rekonstrukci kompletní. Před zahájením kompletní rekonstrukce je nutné provést revizi všech koncových technických zařízení, která by měla být používána i po rekonstrukci. Jímací zařízení bude provedené nově. Součástí elektrotechnického vybavení stavby je: - docházkový systém /panel ve služebním vstupu/ - informační systém elektronický /proti vstupu do budovy/, grafický /po komunikačních prostorách budovy/ - vyvolávací systém /panely u každého schodiště, info tabule/ - audiovizuální systém /zasedací místnost/. 11. Zdravotně technické instalace Kanalizace bude provedená výměna svislého stoupacího potrubí a ležaté rozvody ve všech podlažích s doplněním o zpětnou klapku proti vzedmutí. Kanalizace bude v 1.pp napojená na stávající přípojku. Budou provedená nově všechna připojovací potrubí k zařizovacím předmětům. Bude provedená výměna zařizovacích předmětů klientské hygienické zařízení bude vybavené zařizovacími předměty odolnými a snadno udržovatelnými. Voda pitná studená svislé i ležaté rozvody včetně připojovacího potrubí budou provedené nově. Nové rozvody budou připojené na stávající zánovní přípojku pitné vody za vodoměrnou soupravou. Teplá užitková voda cirkulační potrubí bude nově provedené pouze v 1.pp mezi výměníkovou stanicí a sprchami. TUV bude zajištěno lokálními elektrickými ohřívači v místech výtoku. Kromě odstranění ztrát v rozvodech a ve zdroji bude voda vyšší hygienické kvality. 12. Zásobování teplem obsah : 1.0 úvod 2.0 celková tepelná bilance 3.0 stávající stav 4.0 navrhované řešení 5.0 požadavky na energie 6.0 závěr

10 o 1.0 úvod Projektová dokumentace řeší úpravu stávajícího systému vytápění včetně zdroje tepla. Jedná se o zařízení pro vytápění a zařízení přípravy TUV. Žádné zařízení VZT, které by vyžadovalo dodávku tepla není instalováno. Zařízení pro ochlazování stavby není tímto projektem řešeno ani popisováno. Současným zdrojem tepla je stávající výměníková stanice, která je umístěná v řešeném objektu v 1.P.P. Tato dokumentace byla vypracována na žádost investora a vedoucího projektanta a je vypracována v rozsahu studie. o 2.0 Celková tepelná bilance Celková tepelná bilance byla stanovena na základě výpočtu dle ČSN Pro rekapitulaci uvádím výsledné hodnoty: vytápěná plocha m2 vytápěný objem m3 celková tepelná ztráta W instalovaný topný výkon otopných těles W požadovaný topný výkon předávací stanice ,-W o 3.0 Stávající stav V současné době je objekt vytápěn teplovodním dvoutrubkovým systémem v několika topných okruzích. Rozvodné potrubí je z trubek ocelových bezešvých. Potrubí je vedeno jednak volně po stavebních konstrukcích a z časti je vedeno v drážkách ve zdivu. Jako otopná tělesa jsou osazena litinová článková tělesa typu KALOR a v 1.N.P. pak podokenní klimatizační jednotky. Regulace topného výkonu jednotlivých topných okruhů je zajištěna centrálně ve výměníkové stanici jako ekvitermní. Lokálně je topný výkon jednotlivých otopných těles regulován ručně na připojovacích armaturách jednotlivých otopných těles. Příprava TUV je zajištěna centrálně v zásobníkovém ohřívači, který je umístěn ve výměníkové stanici. V objektu není instalováno žádné zařízení VZT, které by vyžadovalo dodávku tepla. ( vyjma klimatizačních podokenních jednotek v 1.N.P., které slouží současně k vytápění.) Zařízení pro ochlazování není tímto projektem řešeno a proto není ani blíže popisováno. Zdrojem tepla je předávací stanice typu pára/voda, která je umístěna v 1.P.P. objektu. Stanice je v provozu po poslední rekonstrukci cca 15 let. Veškerá instalovaná zařízení vytápění a přípravy TUV jsou poplatná, technicky i morálně, době své realizace. Zařízení, která budou vyhovovat novým podmínkám a to technicky i esteticky budou zachována ev. upravena, zařízení, která nebudou vyhovovat novým podmínkám budou demontována a nahrazena zařízením novým. Vše je popsáno v následující kapitole. o 4.0 Navrhované řešení Navrhované řešení vychází ze stávajícího stavu. Zařízení, která vyhovuji novým podmínkám budou zachována resp. pouze upravena, zařízení, která již nevyhovují novým podmínkám budou demontována a nahrazena zařízením novým. Stávající zdroj tepla - předávací stanice typu pára/voda bude v plném rozsahu zachována. Jednak její současný technický stav je vyhovující a výhledově je nutno počítat s její budoucí úpravou v souvislosti s probíhajícím přechodem topného media z páry na horkou vodu. Je uvažováno s pouze drobnými úpravami této stanice. Tyto změny spočívají hlavně v doplnění tlakové expanzní nádoby ke stávajícímu expanznímu zařízení EDS a ke zrušení stávajícího zařízení přípravy TUV. Vybraná stávající otopná tělesa zůstávají beze změn. Budou pouze nově napojena pomocí uzavíratelného závitového šroubení a radiátorového ventilu s termostatickou hlavicí. Závitová matice termoregulační hlavice bude opatřena speciální objímkou proti možnému zcizení hlavice. Toto opatření se týká pouze hlavic umístěných na veřejných místech (chodby, WC apod.). Tělesa budou opatřena novým syntetickým nátěrem. Nově navrhovaná otopná tělesa budou typu RADIK VK, resp. RADIK KLASIK. Ležaté rozvodné potrubí v 1.P.P. zůstává beze změn s pouze dílčími opravami tepelné izolace, nátěrem a ev. výměnou nefukčních armatur. Svislé potrubní rozvody budou nově natřeny syntetickým nátěrem. V nově řešeném podkroví budou jako otopná tělesa navržena rovněž ocelová desková tělesa typu RADIK VK. Tato tělesa budou připojena pomocí připojovací armatury VEKOLUX. Rozvodné potrubí v podkroví bude navrženo z trubek měděných přesný. Potrubí bude vedeno v konstrukci podlahy a bude tepelně izolována návlekovou izolací. Vytápění podkroví bude koncipováno jako nový, samostatný, samostatně regulovaný topný okruh, který bude nově připojen ve předávací stanici. Regulace tohoto topného okruhu bude navržena jako centrální, ekvitermní, směšováním na trojcestné armatuře. Lokálně bude topný výkon otopných těles v podkroví regulován pomocí termoregulačních hlavic na jednotlivých otopných tělesech. Příprava TUV vzhledem k minimálním požadavkům na odběr bude nově navržena pomocí elektrických akumulačních zásobníků o obsahu 10 dm3 umístěných v místech spotřeby. Uvedené řešení bylo vypracováno na úrovni studie na základě dostupných a v tu chvíli známých skutečností. V dalším stupni projektové dokumentace bude upřesněno. o 5.0 Požadavky na energie Požadavky na energie zůstávají na původní úrovni. Nárůst spotřeby tepla v nově řešeném podkroví je kompenzován tepelně technickými opatřeními vedoucími k úsporám energie. o 6.0 Závěr Závěrem upozorňuji na nutnost odsouhlasení navržené koncepce řešení a základních elementů investorem a vedoucím projektantem a projednání navrženého řešení s dotčenými organizacemi před započetím dalších projektových prací. Veškeré změny oproti tomuto projektu je nutno předem projednat s projektantem ústředního vytápění. Pokud dojde ke zjištění nových skutečností, které nebyly dosud známy, bude nutno toto nově posoudit. Tento projekt byl vypracován v rozsahu studie. V Brně, prosinec 2012 vypracoval : Ing.Palčík Petr

11 13. Vzduchotechnika Hygienické místnosti a kuchyňky budou kromě možnosti přímého větrání větrané nuceně potrubními ventilátory. Prostory chodeb a čekáren /rozšířené chodby/ budou kromě možnosti přímého větrání větrané nuceně samostatným vzduchotechnickým zařízením. Větrání zasedací místnosti bude s možností letního chlazení. Kvalitní dodatečné zateplení, kvalitní výplně, stínění a dostatečná hmotnost stavby /včetně střechy 6.np/ výrazně zlepší letní teplotní režim. Klimatizaci proto předpokládáme pouze jako záložní vybavení místnosti pro server a pro telefonní ústřednu. U CHÚC nepředpokládáme nutnost vzduchotechnického zařízení. Požadované profily oken pro odvětrání CHÚC budou dodržené. 14. Souhrnné požadavky na plochy a prostory: Objednatel poskytl zadání pro dislokování pracovišť jednotlivých agend. Tyto představy byly upravené s ohledem na reálné využití stávajících prostor s následným projednáním. Plošné parametry kanceláří i ostatních ploch vycházejí z reálných možností stávající stavby a tím i ze stávajícího dispozičního členění. 15. Územně technické podmínky pro přípravu území včetně napojení na rozvodné a komunikační sítě a kanalizaci, napojení na dopravní infrastrukturu: Napojení objektu na inženýrské sítě je stávající. Přípojka plynu je navržená ke zrušení. Nové přípojky se nenavrhují. Dopravní situace zůstává beze změny stavba Křenová 25/27 nemá vlastní parkovací plochy, v pronájmu jsou parkovací místa na pozemku Města Brna na parkovišti před kostelem. Využití prostor 1.pp pro parkování ať už formou pojezdu nebo parkovacího systému nejsou vhodné /konstrukce mají dispozičně nevyhovující rozměry, malou světlou výšku a pro případné zahloubení o jedno podlaží parkovacího systému by se jednalo o stavbu s nezbytností zajištění stávajících základových konstrukcí a práce pod hladinou spodní vody./ 16. Zábor zemědělského půdního fondu: Stavba je stávající na parcelách zastavěná plocha a nádvoří. Rekonstrukcí stavby nevzniknou požadavky na zábor ZPF. 17. Požadavky na výkup pozemků nebo staveb a budov podmiňujících stavbu: Rekonstrukcí nevzniknou požadavky na výkupy pozemků nebo staveb ani na budovy podmiňující stavbu. Propočet nákladů i finanční limity jsou uvedené včetně DPH 20% (sazba platná do konce r.2012). 19. Další vyvolané finanční potřeby /vzniknou-li realizací akce vybavení budovy drobným dlouhodobým hmotným majetkem, další dostavba, rekonstrukce apod./: V době zpracování studie rekonstrukce nebyly známé další rekonstrukcí vyvolané finanční potřeby. 20. Požadavky na zabezpečení budoucího provozu a odhad provozních nákladů objektu: V tabulce celkových nákladů jsou uvedené veškeré známé náklady přípravné i realizační na zpracování rekonstrukce. 21. Specifikace podlahových ploch v m² tab.1: varianta A podlaží: kanceláře/pracovníci kanceláře/vedoucí klienti ostatní celkem /m² pp ,6 484,6 1.np 189, ,9 411,3 2.np 261,1 24,3 22,8 214,5 522,7 3.np 242,1 24,3 22,8 231,8 521,0 4.np 253,3 24,3 22,8 220,6 521,0 5.np 231,5 46,1 22,8 220,6 521,0 6.np 33, , ,1 součet 1295,7 137,1 91,2 1962,9 3507,7 varianta B podlaží: kanceláře/pracovníci kanceláře/vedoucí klienti ostatní celkem /m² pp ,6 484,6 1.np 173, ,3 460,4 2.np 235,7 24,4 20,6 236,0 516,7 3.np 261,3 24,4 20,6 224,7 531,0 4.np 261,3 24,4 20,6 224,7 531,0 5.np 261,3 24,4 20,6 224,7 531,0 6.np 118,3 18,1-368,9 505,3 součet ,7 82,4 2050,9 3560,0 18. Vyhodnocení efektivnosti: Viz tabulky celkových nákladů 22. a 23. Celkové investiční náklady, dílčí náklady na uvedené položky a náklady na přípravu a zabezpečení akce jsou porovnané s kritérii podprogramu Pořízení a reprodukce majetku ve správě úřadů práce a limity nepřevyšují. Dispozice je navržená s omezením stávajícího objektu. Kanceláře jsou převážně stávající, s danými půdorysnými rozměry. Plochy kanceláří nepřevyšují plošné limity pro řadové pracovníky (14,0m²/pracovník) a pro vedoucí pracovníky (30,0m²/vedoucí). Ve variantě B jsou pokladny větší výměry předpokládá se uspořádání interiéru s předsíní a s podávacím okénkem a tím s většími plošnými nároky. V případě potřeby je možné vyměnit pokladnu se sousední spisovnou. Rozměrové a plošné údaje vycházejí z dostupných podkladů /objekt nemá zaměření stávajícího stavu/.

12 22. Propočet nákladů na průzkumné práce, projekční přípravu, inženýrskou činnost a na rekonstrukci objektu a částečnou vestavbu do střešního podlaží tab.2: /A/ Investiční náklady /v tis.kč, včetně DPH/: ozn.: popis výměra propočet náklady na MJ náklady na MJ dle propočtu dle kritérií a podmínek pro posouzení (m²/ks) (Kč) (Kč/m²,ks) (Kč/m²,ks) stavební část 1.pp-6.np /vestavba/ 3.257, np /půda, střecha/ np demolice, vč.uložení na skládku stavební náklady celkem včetně DPH vybrané položky: 1 výplně otvorů 1.np/ext , výplně otvorů 2.-6.np/ext , výplně otvorů /int , zateplení fasád/ulice ,64 5 zateplení fasád/dvůr ,73 3 opravy balkónů konzervace keramické plastiky zdravotnětech.inst.*/soc.zařízení ústřední vytápění* vzduchotechnika* elektrotechnika* měření a regulace* 400 technologie 10 technologie stravování - 11 výměníková stanice/úpravy* klimatizace výtah nový* výtah-prodloužení* výtah náhradní zdroj - * včetně revizí stroje a zařízení 16 strukturovaná kabeláž viz 8 elektrotechnika 17 EZS a kamerový systém EPS odvětrání CHÚC vyvolávací systém docházkový systém audiovizuální systém venkovní přípojky 23 venkovní přípojky-stávající - 24 zrušení přípojky plynu /NTL 1 15 parkoviště, venkovní úpravy 25 parkoviště - 26 venkovní schody, rampy ozn.: popis výměra propočet náklady na MJ náklady na MJ dle propočtu dle kritérií a podmínek pro posouzení (m²/ks) (Kč) (Kč/m²,ks) (Kč/m²,ks) Průzkumy /tis.kč/: - zaměření stávajícího stavu budovy 80 - inženýrsko-geologický průzkum podzákladí, vč.radonu 50 - stavebně technický průzkum vč.destruktivních sond 50 Propočet nákladů za průzkumy včetně DPH 180 Projektová a inženýrská činnost /dle HŘ ČKAIT/ČKA/ /tis.kč/: - dokumentace pro územní řízení /6.np/ projektová dokumentace pro stavební povolení * projektová dokumentace pro provedení stavby dokumentace pro provedení interiérů 220 autorský dozor během výstavby: 400 technický dozor investora 500 koordinátor BOZP 200 *včetně aktualizace energetického auditu a zajištění vyjádření DOSS Celkové náklady na přípravu a zabezpečení akce : /průzkumy, projektová a inženýrská činnost/ ,903% 5% vybavení - interiery 27 vybavení náb./prac. 104 sestav vybavení náb./ved. 5 sestav vybavení náb./čekárny vybavení náb./zased. míst vybavení náb./kuchyňky vybavení regály/sklady vč.1.pp informační systém elektronický informační systém grafický vybavení celkem včetně DPH Celkové investiční náklady včetně DPH /varianta A/ Celkové náklady včetně DPH /vč.vybavení/ Celkem návrh pracovních míst 100 (až 109) Náklady včetně DPH na jedno pracovní místo 836,15 (až 767,1) 1.000

13 23. Propočet nákladů na průzkumné práce, projekční přípravu a inženýrskou činnost a na rekonstrukci objektu a vestavbu do střešního podlaží tab.2: /B/ Investiční náklady /v tis.kč, včetně DPH/: ozn.: popis výměra propočet náklady na MJ náklady na MJ dle propočtu dle kritérií a podmínek pro posouzení (m²/ks) (Kč) (Kč/m²,ks) (Kč/m²,ks) stavební část 1.pp-6.np np demolice, vč.uložení na skládku stavební náklady celkem včetně DPH vybrané položky: 1 výplně otvorů 1.np/ext , výplně otvorů 2.-6.np/ext , výplně otvorů /int , zateplení fasád/ulice ,64 5 zateplení fasád/dvůr ,73 3 opravy balkónů konzervace keramické plastiky zdravotnětech.inst.*/soc.zařízení ústřední vytápění* vzduchotechnika* elektrotechnika* měření a regulace* 400 technologie 10 technologie stravování - 11 výměníková stanice/úpravy* klimatizace výtah nový* výtah-prodloužení* výtah náhradní zdroj - * včetně revizí stroje a zařízení 16 strukturovaná kabeláž viz 8 elektrotechnika 17 EZS a kamerový systém EPS odvětrání CHÚC vyvolávací systém docházkový systém audiovizuální systém venkovní přípojky 23 venkovní přípojky-stávající - 24 zrušení přípojky plynu /NTL 1 15 parkoviště, venkovní úpravy 25 parkoviště - 26 venkovní schody, rampy ozn.: popis výměra propočet náklady na MJ náklady na MJ dle propočtu dle kritérií a podmínek pro posouzení (m²/ks) (Kč) (Kč/m²,ks) (Kč/m²,ks) Průzkumy /tis.kč/: - zaměření stávajícího stavu budovy 80 - inženýrsko-geologický průzkum podzákladí, vč.radonu 50 - stavebně technický průzkum vč.destruktivních sond 50 Propočet nákladů za průzkumy včetně DPH 180 Projektová a inženýrská činnost /dle HŘ ČKAIT/ČKA/ /tis.kč/: - dokumentace pro územní řízení /6.np/ projektová dokumentace pro stavební povolení * projektová dokumentace pro provedení stavby dokumentace pro provedení interiérů 220 autorský dozor během výstavby: 450 technický dozor investora 500 koordinátor BOZP 200 *včetně aktualizace energetického auditu a zajištění vyjádření DOSS Celkové náklady na přípravu a zabezpečení akce : /průzkumy, projektová a inženýrská činnost/ ,949% 5% vybavení - interiéry 27 vybavení náb./prac. 113 sestav vybavení náb./ved. 5 sestav vybavení náb./čekárny vybavení náb./zased. míst vybavení náb./kuchyňky vybavení regály/sklady vč.1.pp informační systém elektronický informační systém grafický vybavení celkem včetně DPH Celkové investiční náklady včetně DPH /varianta B/ Celkové náklady včetně DPH /vč.vybavení/ Celkem návrh pracovních míst 114 (až 118) Náklady včetně DPH na jedno pracovní místo 776,2 (až 749,9) 1.000

14 24. Odhad doby trvání přípravných prací a realizace stavby /minimální lhůty/: přípravné práce: - zaměření stávajícího stavu budovy 4 týdny - inženýrsko-geologický průzkum podzákladí 4 týdny - stavebně technický průzkum vč. destruktivních sond 4 týdny - projektová dokumentace pro územní řízení* /6.np/ 4 měsíce - lhůta na vyřízení rozhodnutí o umístění stavby 3 měsíce - projektová dokumentace pro stavební povolení* 4 měsíce - lhůta na vyřízení stavebního povolení 3 měsíce - projektová dokumentace pro provedení stavby 2 měsíce - dokumentace pro provedení interiérů 4 týdny realizace stavby: - výběr zhotovitele stavby 4 měsíce - vlastní realizace stavby, AD, TDI 18 měsíců - předání stavby, kolaudace, zkušební provoz, AD, TDI 1 měsíc *včetně aktualizace energetického auditu a zajištění vyjádření DOSS Poznámka: lhůty pro vyřízení rozhodnutí o umístění stavby a pro vyřízení stavebního povolení je možné zkrátit souběhem se lhůtami zpracování příslušných dokumentací. Vypracoval: s.r.o., Brno

15 SITUACE 1

16 1NP - stávající stav

17 1.PP - stávající stav

18 2.NP - stávající stav

19 3.NP - stávající stav

20 4.NP - stávající stav

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015 č.j.: 458/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 421 ze dne 08.06.2015 Záměr zajištění kapacity pro děti do tří let věku v lokalitě Buková Rada městské části I. b e r e n a v ě

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části V Praze dne: 13.5.2015 Zajištění činnosti MŠ Buková ve školním roce 2015/2016 a aktualizace Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy

Více

panelový dům OBLÁ 75a V BRNĚ NOVÉM LÍSKOVCI ENERGETICKÝ AUDIT PRO ÚČELY

panelový dům OBLÁ 75a V BRNĚ NOVÉM LÍSKOVCI ENERGETICKÝ AUDIT PRO ÚČELY panelový dům OBLÁ 75a V BRNĚ NOVÉM LÍSKOVCI ENERGETICKÝ AUDIT PRO ÚČELY účely zařazení do dlouhodobého programu oprav bytových domů MMR ČR a žádosti o státní podporu v rámci programu ČEA Zpracovatel :

Více

2.1.1 - Provozní řešení knihovny 2.1.2 - Interiér a vnitřní vybavení knihovny. 2.2 - Generální oprava budovy

2.1.1 - Provozní řešení knihovny 2.1.2 - Interiér a vnitřní vybavení knihovny. 2.2 - Generální oprava budovy Obsah průvodní zprávy 1 - Úvodem 1.A - K záměru rekonstrukce a úprav 1.B - Vstupní podklady 1.C - Historie budovy 1.D - Širší kontext 1.E - Tepelně technické řešení 2 - Návrh 2.1 - Vestavba knihovny 2.1.1

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Střední škola - Podorlické vzdělávací centrum Pulická 695, Č.j.: VZ-02/06-2013 518 01 Dobruška Dobruška, 27. června 2013 Počet listů: 5 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce č. VZ 201300013 zadávané ve

Více

RNDr. Stanislav Novák Uherský Brod

RNDr. Stanislav Novák Uherský Brod RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí OZNÁMENÍ záměru "Sklad Reichhold CZ s.r.o. - Otrokovice" podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o.

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o. A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Předmět dokumentace: Mateřská škola jiříkov Jiříkov k.ú. Jiříkov st.p. 638/1, 638/6 a p.p.č. 180/1, 180/2, 185/3,

Více

List1. Stránka 1. F.1.1. Architektonické a stavebnětechnické řešení Seznam příloh F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

List1. Stránka 1. F.1.1. Architektonické a stavebnětechnické řešení Seznam příloh F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení List1 Akce: Revitalizace nemocnice v Sokolově Slovenská ul. 545, Sokolov Stavební úpravy pavilonu D oddělení ODN Investor: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 36006 Karlovy Vary Zak.č.: 01/11 F.1.1. Architektonické

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 75-05-2014-revize č.1

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 75-05-2014-revize č.1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 75-05-2014-revize č.1 O ceně nemovitostí pozemku parc.č.508 jehož součástí je stavba bez čp/če na ulici 1.Máje na LV.č.1087 v k.ú. 635448 Fulnek Objednatel znaleckého posudku: Účel

Více

Revitalizace panel. BD HORN 67, Horácké nám. 6,7 v Brně - Řečkovicích TECHNICKÁ ZPRÁVA 2. ETAPA DSP + DZS zak. č.: 02/2011-51 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Revitalizace panel. BD HORN 67, Horácké nám. 6,7 v Brně - Řečkovicích TECHNICKÁ ZPRÁVA 2. ETAPA DSP + DZS zak. č.: 02/2011-51 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA 2. ETAPA DOKUMENTACE K ŽÁDOSTI O STAVEBNÍ POVOLENÍ A PRO ZADÁNÍ STAVBY DODAVATELI A PRO PROVEDENÍ STAVBY Podle 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona 499 / 2006 - přílohy č. 1 Název stavby:

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER DIPLOMOVÁ

Více

LI-VI PRAHA spol. s r.o.

LI-VI PRAHA spol. s r.o. LI-VI PRAHA spol. s r.o. Jana Želivského 8, 130 00 Praha 3 IČO 41189027 tel./fax/zázn.: 222 580 933, 222 584 849 DIČ CZ41189027 e-mail: blazek@livi.cz http://www.livi.cz Obchodní rejstřík: MěS v Praze,

Více

Modernizace panelových domů a její vliv na tržní hodnotu

Modernizace panelových domů a její vliv na tržní hodnotu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra oceňování majetku Modernizace panelových domů a její vliv na tržní hodnotu Bakalářská práce Autor: Zdeňka Fricová, DiS obor oceňování majetku Vedoucí práce:

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Františka 2.01 B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - 1 z 22 OBSAH: B.1 Popis území stavby... 3 B.2 Celkový popis stavby... 3 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek...

Více

Novostavba bytového domu ul. Odlehlá a novostavba veterinární kliniky ul. Novovysočanská, Praha 9

Novostavba bytového domu ul. Odlehlá a novostavba veterinární kliniky ul. Novovysočanská, Praha 9 Prvního pluku 20/224 186 59 Praha 8 - Karlín telefon 251 038 111 telefax 222 325 182 www.tebodin.com www.tebodin.cz Zákazník: A plus spol. s r.o. Investor: Městská část Praha 9 Projekt: Stupeň: Novostavba

Více

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX,

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, HOTEL, KANCELÁŘE, OBCHODY OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Více

Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel:

Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel: Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel: FINEP Prosek k.s. Zpracovatel: červenec 2008 Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění

Více

1c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch... 4

1c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch... 4 BSAH: 1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTNICKÉ A STAVEBNĚ-TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 1a) Zhodnocení staveniště, popis stávajícího stavu... 3 1b) Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících...

Více

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚDAJE O STAVBĚ A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚDAJE O STAVBĚ A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 1/12 Obsah A PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 2 A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o stavebníkovi... 2 A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace... 2 A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ...

Více

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 10, 12, 14, 16 Brno

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 10, 12, 14, 16 Brno spol. s r.o. SVÁŽNÁ 10, 12, 14, 16 Brno 2003 2 Obsah: Evidenční list energetického auditu 5 1. Identifikační údaje 8 2. Úvod 9 3. Shromáždění podkladů a dat 9 4. Situační plán 10 5. Popis stávajícího stavu

Více

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 26, 28, 30, 32 Brno

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 26, 28, 30, 32 Brno spol. s r.o. SVÁŽNÁ 26, 28, 30, 32 Brno 2003 2 Obsah: Evidenční list energetického auditu 5 1. Identifikační údaje 8 2. Úvod 9 3. Shromáždění podkladů a dat 9 4. Situační plán 10 5. Popis stávajícího stavu

Více

DPS dokumentace pro provádění stavby. dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň

DPS dokumentace pro provádění stavby. dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň Tel.: +420 377 201 611, fax: +420 377 235 143 DPS dokumentace pro provádění stavby dokumentace pro výběr zhotovitele stavby 1852: ČOV Dýšina Vodohospodářský

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN IN HRADEC KRÁLOVÉ

MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN IN HRADEC KRÁLOVÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Použité podklady a průzkumy - snímek z katastrální mapy - konzultace a technické porady s investorem a uživatelem

Více

Ing. Vladimíra Pokorná

Ing. Vladimíra Pokorná Autor: Vedoucí projektant: Ing. Vladimíra Pokorná Investor: Město Frýdlant nad Ostravicí Náměstí 3 739 11 Frýdlant nad Ostravicí HIP: Ing. Vladimíra Pokorná Vypracoval: Silvie Uhrová Místo: k.ú. Frýdlant

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU 10/2013 Bytový dům Rezidence AURUM Na Pláni 3306/13a, Praha 5 - Smíchov Péče o technická zařízení a společné prostory Podmínky údržby záruční podmínky Uživatelské návody

Více

Obchodní centrum Kyjov

Obchodní centrum Kyjov Ing. Alexandr Mertl - Ekologické inženýrství Obchodní centrum Kyjov Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Oznamovatel: Agroprojekt Brno s.r.o. Seznam

Více

Oznámení záměru. Obchodní centrum Podbaba Praha 6

Oznámení záměru. Obchodní centrum Podbaba Praha 6 OZNÁMENÍ ZÁMÌRU OBCHODNÍ CENTRUM PODBABA PRAHA 6 DEJVICE (Oznámení dle pøíl. è. 3 zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí) Èervenec 2009 Oznámení záměru Obchodní centrum Podbaba

Více

STÚ-E a.s. EKONOMICKÉ POSUZOVÁNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ V BUDOVÁCH 2001

STÚ-E a.s. EKONOMICKÉ POSUZOVÁNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ V BUDOVÁCH 2001 OBSAH 1.0 ÚVOD... 1 2.0 VÝBĚR TYPICKÝCH STAVEBNÍCH FUNKČNÍCH DÍLŮ A ŘEŠENÍ BUDOV BYTOVÝCH PANELOVÝCH, BYTOVÝCH TRADIČNÍCH, RODINNÝCH DOMŮ, ŠKOLNÍ BUDOVY TRADIČNÍ A V TECHNOLOGII MONTOVANÉHO SKELETU, ADMINISTRATIVNÍ

Více

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE

Více