ÚP ČR - Brno - zpracování studie rekonstrukce budovy Křenová v Brně 12/2012. Atelier Tišnovka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚP ČR - Brno - zpracování studie rekonstrukce budovy Křenová v Brně 12/2012. Atelier Tišnovka"

Transkript

1 ÚP ČR - Brno - zpracování studie rekonstrukce budovy Křenová v Brně 12/2012

2 Seznam příloh: TEXTOVÁ ČÁST: ÚP ČR Brno zpracování studie rekonstrukce budovy Křenová v Brně Objednatel: Česká republika Úřad práce České republiky Sídlo: Karlovo náměstí 1359/1, Praha2, Kontaktní adresa na doručování: ČR-Úřad práce České republiky, Krajská pobočka v Brně Křenová 25/27, Brno IČ: Zastoupený: Ing. Josef Bürger, jednající na základě pověření ze dne , které mu bylo uděleno generálním ředitelem ČR-Úřadu práce ČR panem JUDr. Jiřím Kubešou Kontaktní osoba: Ing.Petr Kilián, Ing.Zlatka Měřinská Zhotovitel: ATELIER TIŠNOVKA s.r.o. se sídlem: Brno, Tišnovská 145, PSČ jednající prostřednictvím: Ing.arch.Michal Říčný, jednatel společnosti garant ve věcech technických: Ing.Mojmír Kopecký garant ve věcech smluvních: Ing.arch.Miloš Klement, bankovní spojení: GE MB číslo účtu: /0600 IČ: DIČ: CZ doručovací adresa: Brno, Tišnovská 145, PSČ Stupeň dokumentace: studie a/ zpracování statického posudku b/zpracování studie rekonstrukce na budovu Brno, ul.křenová 25/27, pro potřeby ČR-Úřadu práce ČR, Krajské pobočky v Brně Datum zpracování: prosinec 2012 a/ STATICKÝ POSUDEK b/ STUDIE REKONSTRUKCE VÝKRESOVÁ ČÁST: 1. SITUACE M 1: NP STÁVAJÍCÍ STAV M 1 : PP STÁVAJÍCÍ STAV M 1 : NP STÁVAJÍCÍ STAV M 1 : NP STÁVAJÍCÍ STAV M 1 : NP STÁVAJÍCÍ STAV M 1 : NP STÁVAJÍCÍ STAV M 1 : NP - STÁVAJÍCÍ STAV M 1 : ŘEZ - STÁVAJÍCÍ STAV M 1 : NP NÁVRH - VARIANTA A M 1 : PP NÁVRH - VARIANTA A M 1 : NP NÁVRH - VARIANTA A M 1 : NP NÁVRH - VARIANTA A M 1 : NP NÁVRH - VARIANTA A M 1 : NP NÁVRH - VARIANTA A M 1 : NP - NÁVRH - VARIANTA A M 1 : NP NÁVRH - VARIANTA B M 1 : PP NÁVRH - VARIANTA B M 1 : NP NÁVRH - VARIANTA B M 1 : NP NÁVRH - VARIANTA B M 1 : NP NÁVRH - VARIANTA B M 1 : NP NÁVRH - VARIANTA B M 1 : NP - NÁVRH - VARIANTA B M 1 : ŘEZ - NÁVRH M 1 : FOTODOKUMENTACE VNITŘNÍ DVŮR 26. FOTODOKUMENTACE FASÁDA Z ULICE FOTODOKUMENTACE FASÁDA Z ULICE FOTODOKUMENTACE FASÁDA - DETAILY 29. FOTODOKUMENTACE VSTUPNÍ PROSTORY, ZASEDACÍ MÍSTNOST 30. FOTODOKUMENTACE SCHODIŠTĚ, RAMPA 31. FOTODOKUMENTACE SUTERÉN 32. FOTODOKUMENTACE KANCELÁŘE, CHODBA 33. FOTODOKUMENTACE PODKROVÍ

3 a/ STATICKÝ POSUDEK Stavba: ÚP ČR - BRNO zpracování studie rekonstrukce budovy Křenová v Brně Brno, ul. Křenová 25/27 Stupeň : Studie Ved. projektant : Ing. arch. Michal Říčný, ing. arch. Miloš Klement Ing. Mojmír Kopecký Zodp.projektant: Ing. Jan Eliáš Vypracoval: Ing. Jan Eliáš Investor: Česká republika Úřad práce České republiky Karlovo nám. 1359/1, Praha 2, Datum: Brno, prosinec 2012 Úvod : Předmětem statického posouzení ve stupni studie je vyhodnocení dostupných podkladů a informací a zvážení možnosti uvažovaných stavebních úprav s ohledem na statiku jak jednotlivých částí jednotlivých konstrukcí objektu, tak s ohledem na statiku objektu jako celku. Podklady : Jako podklady pro vypracování sloužily výkresy stavebních úprav KV projekt Brno červen 1996, Závěrečná zpráva posouzení objektu Křenová 25-27, Špitálka 20 VUT Brno - Katedra betonových konstrukcí a mostů únor 1977, dílčí dochované výkresy zaměření a technický posudek pro možnost nádstavby domu Stavební podnik města Brna duben 1977, Průzkum půdního prostoru ing. Šoukal srpen 1993, výkresy zaměření stávajícího stavu a rozpracované stavební výkresy rekonstrukce prosinec 2012, konzultace s vedoucím projektu a vlastní prohlídka prosinec Popis stávající konstrukce : Jedná se o pětipodlažní podsklepený objekt s částečnou půdní vestavbou uzavírající komplex budov směrem do ulic Špitálka a Křenová a do nástupního prostoru před kostelem Neposkvrněného početí Panny Marie. Objekt sestává ze dvou samostatných budov z roku 1940 oddilatovaných ve fasádě do ulice Křenová, které sloužily původně k bytovým účelům a později, kolem roku 1977, byly přestavěny na kancelářské prostory a navzájem propojeny. Půdorys objektu tvoří nesouměrné písmeno U, kdy levá stojina písmene U v délce 21,37 m do volného nástupního prostoru před kostelem navazuje přes pravoúhlý roh na přírubu písmene U - čelní fasádu do ulice Křenová v délce cca 35,33 m, dělené dilatací v tloušťce 5 cm na levou část v délce 17,57 m a pravou část v délce 17,71 m. Přes tupý roh pokračuje fasáda objektu do ulice Špitálka v délce cca 14,55 m. Jak do volného nástupního prostoru před kostelem, tak do ulice Špitálka je fasáda od 2. N.P. výše rozčleněna balkony včetně balkonu rohového v nároží ulic Křenová a Špitálka. Do ulice Křenová je celá fasáda od 2.N.P. konzolovitě vysunuta cca o 1 m. Konstrukčně se jedná o podélný dvoutrakt zalomený do stojin písmene U. Ve vnitřních koutech písmene U jsou situována železobetonová tříramenná schodiště propojující jednotlivá podlaží po celé výšce objektu, v jejichž zrcadlech jsou umístěny výtahy. Menší pomocné schodiště u štítové stěny levé stojiny písmene U propojuje jen suterén s 1.N.P. Nosnou konstrukci objektu obou propojených budov tvoří monolitický železobetonový skelet sloupy a průvlaky - s cihelnými dozdívkami, stropní konstrukce nad suterénem je monolitická železobetonová trámová železobetonové trámy se stropní deskou tloušťky cca 10 cm, stropní konstrukce horních podlaží je vesměs dřevěná trámová s podbitím a rákosovou omítkou, se záklopem, násypem a vlastní podlahou. Stropní konstrukce nad suterénem je v části výškově zvýšená, výškový skok je řešen jak krátkými schodišti, tak šikmou rampou. Konstrukci zastřešení objektu tvoří dřevěný vaznicový věšadlový krov, na jehož krokvích je v traktu směrem k vnější fasádě v půdním prostoru - uložena pálená tašková krytina na jednoduchém laťování, v části podkroví na dřevěném bednění, ve dvorním traktu, který je využitý v mírném pádu střechy jako pracovny IT je plechová krytina na dřevěném bednění a vlastní stropní konstrukce je železobetonová trámová. V objektu byly prováděny větší stavební úpravy kolem roku 1977, kdy se účel objektu změnil z bytových prostor na kancelářské a obě budovy byly propojeny, dále v roce 1996 kdy byly prováděny větší stavební úpravy v 1.N.P. Menší stavební úpravy prováděné průběžně dle nově či aktuálně požadovaných dispozičních potřeb se již netýkaly nosných konstrukcí a byly prováděny v zanedbatelném rozsahu. Po stavebně technické stránce je celý objekt v poměrně dobrém stavu, menší trhlinky ve fasádě nebo ve vnitřních prostorách nenarušují statiku objektu jako celku, ani jeho jednotlivých konstrukcí. Stejně tak zespodu viditelné poruchy římsy - místy opadaná omítka - jsou jen v zatečení dešťové vody vlivem porušení izolace nebo okapů. Jediné známé statické narušení objektu bylo jeho mírné naklonění směrem do ulice Křenová vlivem výstavby kolektoru v této ulici, které se ale po několika měsících zcela zastavilo a proto je možno brát celý objekt za stabilizovaný bez zjevných statických poruch. Vlivem vyšší hladiny spodní vody v celé oblasti a jejímu kolísání v závislosti na výši hladiny blízké zatrubněné řeky Ponávky občas dochází k zatopení suterénních prostor. Tento problém je ale možno řešit dokonalým automatickým systémem čerpání i třeba ve více místech, který je sice v suterénu v jednom místě zaveden, ale je pravděpodobně nefunkční malá hloubka čerpací jímky a nevhodně použité čerpadlo, protože by jinak nedocházelo k téměř každoročnímu zatopení suterénních prostor. Dle výšky hladiny spodní vody a dle informací o jejím kolísání je základová spára trvale pod hladinou spodní vody a proto její vyšší hladina a její případné kolísání nenarušuje vlastní založení objektu. Uvažované stavební úpravy objektu : Uvažovaná rekonstrukce objektu je ve fázi studie zpracovaná ve dvou variantách, a to ve variantě A a ve variantě B. Varianta A V rámci této varianty je uvažováno s prodloužením výtahu ve východním křídle objektu jak do suterénu, tak do podkroví a s výměnou výtahu v západní části a jeho zprovozněním i do suterénu a podkroví. Pro nový výtah budou upravena stávající ramena schodiště od 2.N.P. výše, schodiště mezi 1.N.P. a 2.N.P. je navržené dové. Zvýšená stropní konstrukce u výtahu v západní části bude vybourána a nahrazena novou stropní monolitickou železobetonovou deskou navazující na běžnou stropní konstrukci pro zjednodušení pohybu osob s omezenými schopnostmi pohybu a orientace. Ve východním křídle bude pro nový výtah na popelnice ze suterénu do přízemí a pro obslužné točité schodiště vybourána stropní konstrukce jen v jednom nosném modulu a nahrazena novou monolitickou železobetonovou stropní deskou s potřebnými otvory pro výtah a pro schodiště. V novém 6.N.P. v místě dnešního půdního prostoru je uvažována lehká ocelová konstrukce nadstavby s plochou střechou silikátovými panely a prosklenými stěnami. Ostatní stavební úpravy uvažované v této variantě se týkají jen nového dispozičního uspořádání vnitřních prostor nadzemních podlaží, což bude řešeno jen úpravou vybouráním stávajících nenosných příček a postavením příček nových, zateplení stropu nad suterénem a provedení nových instalací v potřebném rozsahu, což nemá vliv na statiku objektu jako celku a ani jeho jednotlivých konstrukcí. Varianta B Obsahem varianty B je menší rozsah stavebních úprav. Výtah ve východním křídle bude ponechán a bude jako v předchozí variantě prodloužen do suterénu a do podkroví. Výtah v západním křídle objektu bude ponechán, ale bude zde v jednom modulu stropní konstrukce nově postaven výtah nový,

4 splňující požadavky pro pohyb osob s omezenými schopnostmi pohybu a orientace. Nadstavba v 6.N.P. a stavební úpravy v ostatních podlažích jsou uvažovány ve stejném rozsahu jako ve variantě A. Vliv uvažovaných stavebních úprav na statiku objektu : Dle závěrečné zprávy posouzení objektu Křenová 25, 27, Špitálka 20 VUT Brno z února 1977, které bylo zpracováno za účelem posouzení nosných konstrukcí s ohledem na změnu užívání objektu z bytových prostor na prostory kancelářské a kdy byla zjišťována kvalita betonu jednotlivých betonových prvků nosného skeletu a přepočítány některé průvlaky a stropní konstrukce, je zřejmé, že jak železobetonové průvlaky v celém objektu, tak stropní monolitická železobetonová konstrukce nad suterénem vyhovuje zatížení dokladovanému pro kancelářské prostory. Jen u malých poruch trhlinek v betonových konstrukcích je poukázáno na nutnost jejich vyspravení vyplnění kvalitní cementovou maltou, aby nedocházelo ke korozi výztuže. U stropních konstrukcí dřevěných trámových byly stanoveny minimální rozměry stropních trámů, které měly být ověřeny sondami do stropních konstrukcí a v případě menších profilů by musely být trámy zesíleny. V žádných podkladech ale není zmínka o tom, zda se tyto sondy provedly a zda byly skutečné velikosti stropních trámů porovnávány s vypočtenými minimálními hodnotami a případně stropní trámy zesilovány. V závěrečné části zprávy je odstavec týkající se základů. V něm je uvedeno, že zvýšené nahodilé zatížení je vzhledem k celkovému zatížení objektu zanedbatelné a nemá vliv na základové konstrukce, které proto není třeba nijak zesilovat. V technickém posudku pro možnost nástavby domu Stavební podnik města Brna listopad 1977 je sice možnost nástavby zamítnuta, ale spíše než z hlediska statiky objektu, tak z hlediska ekonomického a z nutnosti bourat tehdy úplně nově provedené stavební úpravy včetně rozvodů, protože možnost nástavby byla posuzována až během stavebních úprav v nejvyšším podlaží. Průzkum půdního prostoru ing. Šoukal srpen 1993 řeší možnost půdní vestavby archívu s nahodilým zatížením 5,0 kn/m2. Na toto zatížení stávající stropní konstrukce nevyhověly, proto bylo navrženo řešení pomocí nové zdvojené stropní konstrukce s ocelovými nosníky. V případě běžného užívání jen jako kancelářské prostory pravděpodobně vyhoví betonové průvlaky (dle posouzení VUT) a zesilovaly by se jen stropní dřevěné trámy, i když ve výpočtech ing. Šoukala nevyhovují i betonové průvlaky ani na stávající zatížení půdní prostor a jsou porušeny svislými trhlinkami od tahových účinků pravděpodobně vzniklých při naklonění objektu při provádění kolektorů v ulici Křenová. Je nutný nový přepočet těchto prvků. V tomto průzkumu je také poukázáno na malé uložení dřevěných stropních trámů na železobetonových průvlacích a na jejich zabetonování, takže nejsou dodrženy základní atributy určené pro ukládání dřevěných konstrukcí na betonové či zděné nosné prvky volné uložení, mezery vůli v uložení pro možnost větrání, obalení trámů do lepenky pro zamezení vlivu vlhkosti přestupem z betonových průvlaků apod. Ve všech stropních konstrukcích horních podlaží dřevěných trámových stropech budou provedeny sondy do konstrukcí pro zjištění velikosti stropních trámů a jejich rozteče pro možnost jejich přepočtu a případného návrhu jejich zesílení. V sondách bude také ověřen jak způsob uložení dřevěných trámů, tak jejich stav - zda nejsou napadeny hnilobou či dřevokazným hmyzem, zvláště v místech stávajících či dřívějších sociálních zařízení, kde je nebo byla možnost styku dřevěných konstrukcí s vodou z případně porušených rozvodů vodovodu či kanalizace. V rámci rekonstrukce budou všechny trhlinky i ve zděných konstrukcích a fasádě po důkladné prohlídce statikem opraveny v jejich okolí se odstraní omítka až na cihelný podklad a částečně se vyškrábne i malta ve sparách. Natáhne se omítka pružná, do které se vtlačí perlinka a dokončí se omítka do původní vrstvy. V místě větších trhlin se perlinka vloží ve dvou vrstvách. Doporučuji prověřit funkčnost stávajícího systému odčerpávání spodní vody vniklé do suterénu při vyšší hladině spodní vody v okolí, případně tento systém nahradit systémem fungujícím, aby se předešlo nejen škodám na stavebních konstrukcích jejich zvýšenou vlhkostí, ale hlavně škodám na uskladněných písemnostech. Modřice, prosinec 2012 Vypracoval : ing. Jan Eliáš Závěr : Uvažovaná rekonstrukce budovy úřadu práce v Brně na Křenové ulici č. 25 a 27 ať již ve výše popsané variantě A nebo variantě B je možná, ale je nutno provést dále popsané kroky a postupy: Stávající železobetonový nosný skelet vyhovuje požadovanému zatížení v celém rozsahu objektu včetně základů a pokud nebude zasahováno do jednotlivých prvků sloupů a příčlí, tak je třeba jen menší trhlinky vyspravit kvalitní cementovou maltou, případně reprofilační maltou nebo speciálními přípravky vedenými na trhu a určenými pro tyto účely. U větších trhlin s obnaženou výztuží by vyspravení maltou mělo předcházet očištění a ošetření obnažené výztuže speciálními prostředky nátěry speciálními hmotami apod. V místě bourání části stropních konstrukcí nad suterénem v jednotlivých modulech budou stávající stropní desky opatrně vyřezány s případným ponecháním navazující výztuže pro desky nové, nebo bude napojení nových stropních desek na stávající železobetonové konstrukce řešeno pomocí zabudovaných kotevních prvků z betonářské výztuže systémem chemických kotev osazení betonářské výztuže do vyvrtaných otvorů vyplněných chemickou maltou.

5 b/ STUDIE REKONSTRUKCE b/1 textová část Souhrnná technická zpráva Identifikační údaje stavby název stavby ČR-Úřad práce České republiky, Krajská pobočka v Brně místo stavby Křenová 25/27, Brno okres Brno-město kraj Jihomoravský parcela číslo 63, k.ú. Trnitá, zastavěná plocha a nádvoří 64, k.ú. Trnitá, zastavěná plocha a nádvoří 1. Charakteristika území a polohy stavby: Stavba Křenová 25 a Křenová 27 byla postavena jako dva samostatné domy v rámci ucelené výstavby bloku řadových bytových domů ohraničeného ulicemi Špitálka, Křenová a nástupním prostorem s parkem před kostelem Neposkvrněného početí Panny Marie. Stavba vytváří do ulice Křenová čelo bloku ve tvaru U. Stavba se podle platného územního plánu nachází v ploše OV, s funkcí veřejná vybavenost, s funkčním typem veřejná správa. Stavba je datovaná do r Stavba je pětipodlažní, s jedním suterénem, s částečným využitím plochostropé části podkroví ve dvorním traktu. Původním účelem původně samostatných domů č.25 a č.27 bylo bydlení. V r.1977 se účel změnil na administrativu a současně s tím došlo k propojení obou domů. Následné stavební úpravy v r.1996 a další řešily dílčí dispoziční úpravy parteru, výměny technologických celků /výměníková stanice, osobní výtahy/ a průběžnou údržbu stavby. Zpracovaná Studie rekonstrukce objektu nemění účel využití stavby nadále se jedná o budovu administrativní. 2. Seznam podkladů pro zpracování studie: - torzo PD SPmB z r Závěrečná zpráva posouzení objektu Křenová 25-27, Špitálka 20 z.r.1977, VUT Brno Katedra betonových konstrukcí - Posouzení možnosti nadstavby SPmB z r Posudek půdního prostoru z r.1993, Ing.Šoukal - Energetický audit z r.2003, DEA, Energetická agentura s.r.o., RNDr.Tomáš Chudoba, CSc. - schéma výměníkové stanice z r.1996 /generální oprava/ 3. Průzkumné práce: Zadání Studie rekonstrukce objektu nepočítá s provedením detailního zaměření stávajícího stavu a s průzkumnými pracemi tyto podklady budou nezbytné pro další stupeň projektové dokumentace. Průzkumné práce pro zpracování návrhu Studie rekonstrukce objektu spočívaly v podrobné prohlídce stavby, informacích od technických pracovníků a ve studiu poskytnutých elaborátů průzkumů, posouzení, posudků a projektů tyto podklady jsou v torzálním stavu a pro další stupně PD jsou nedostatečné. Pro další stupně PD je nutné zpracovat detailní zaměření stavby, revizní průzkum stavebních konstrukcí stavby s důrazem na konstrukce stropů v nadzemních podlažích a základové konstrukce. V dalším stupni projektové dokumentace rekonstrukce stavby Křenová 25/27 musí proběhnout stavebnětechnický průzkum základových konstrukcí s hydrogeologickým posouzením kvality podloží stavby. Na základě konkrétních údajů /které u provedených posudků a posouzení chybějí/ bude možné posoudit celkovou stabilitu stavby a rozhodnuto o případné stabilizaci základových konstrukcí. Závěry ze zpracovaného energetického auditu z června 2003: Stavba je energetickým auditem podle klasifikace energetické náročnosti budov zařazená do úrovně F, s hodnotou SEN 150%. Závěrem energetického auditu je doporučení pro realizaci úspornější varianty A. Zadání objednatele studie rekonstrukce je naopak pro rozsáhlejší variantu B, tedy pro realizaci tepelné izolace svislých konstrukcí, zateplení ploché střechy, výměnu okenních a dveřních konstrukcí, zateplení stropu nad nevytápěným prostorem a zvýšení účinnosti přípravy TUV. V rámci zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení bude nutné aktualizovat závěry energetického auditu s ohledem na platné normy Tepelná ochrana budov ČSN :2011, resp.čsn :Z1:2012 a dále na novelizovaný zákon č.406/2000sb. s účinností od Ve studii rekonstrukce navrhujeme provést úpravy na snížení energetické náročnosti provozu budovy, a to při docílení hodnot požadovaných nebo blízkých /podle omezení stávající konstrukce/ doporučeným hodnotám platné normy ČSN :2011, resp.čsn Pasívní snížení energetické náročnosti provozu bude doplněné změnou výroby a distribuce TUV a zásadní změnou světelných zdrojů /viz dále/. 4. Stavebně technický popis stávající stavby: Stavba Křenová 25/27 je konstrukčně provedená jako železobetonový skelet s cihelnými vyzdívkami svislých konstrukcí. Do ulice Křenová je skelet cca o 1m vykonzolován přes uliční čáru parteru /1.np/. Strop nad suterénem je železobetonový trámový. Stropy nad nadzemními podlažími jsou převážně dřevěné trámové, vkládané do železobetonových průvlaků železobetonového skeletu. Části stropů jsou železobetonové. Hlavní schodiště ve východní a v západní části stavby jsou trojramenná, železobetonová, s výtahy vestavěnými do schodišťového zrcadla. Střechy do dvora jsou putlové s plechovou krytinou. Stropy pod pultovými střechami s plechovou krytinou jsou železobetonové trámové se světlostí místností nevyhovující administrativní budově. Střechy do ulic a do parku jsou sklonité-pultové kryté pálenou krytinou skládanou /bobrovka/ kladenou na latě, případně na latě nad bedněním. Krov vaznicové soustavy. Popis skrytých konstrukcí /stropy nad nadzemními podlažími/ vychází z doposud zpracovaných statických posouzení, posudků a průzkumů /viz odstavec Průzkumné práce/, kde je popsaná i nezbytnost doplnění průzkumných prací v dalším stupni projektové dokumentace. Statické posouzení budovy je samostatná kapitola viz a/ statický posudek. V podlahách 1.pp je několik otevřených otvorů osazených ponornými čerpadly, kterými se upravuje v případě vzedmutí. Hladina spodní vody je mělce pod úrovní podlahy suterénu /úroveň není ve stávajících průzkumech uvedená/. Technickými pracovníky jsou uváděné případy nastoupání HSV nad podlahu suterénu. Změna účelu původně dvou obytných staveb na propojenou stavbu administrativní proběhla po rekonstrukci na konci 70-tých let. Zpracování zásadního Statického posouzení od VUT Brno z r.1977 bylo vyvolané statickými poruchami pravděpodobně neodborné provedení kolektoru před jižní fasádou staveb /ul.křenová/ a v dotyku se základovou spárou jejich základových konstrukcí způsobilo popisovaný náklon jižní fasády. Náklon se měl podle popisu samovolně zastavit a dál nepokračoval. Žádná opatření na stabilizaci základových konstrukcí nebyla následně provedená. Výplně vnější: Vnější výplně přízemí /1.np/ jsou převážně ocelové a ocelohliníkové, po výměně z devadesátých let. Výplně jsou z hlediska funkčního i požadavků platných norem na bezpečnost a tepelně technické vlastnosti nevyhovující. Vnější výplně ostatních nadzemních podlaží jsou původní a charakterem a materiály odpovídají původním požadavkům na obytný dům. Okna a balkónové dveře na mezipodestách schodišť jsou původní ocelová s jednoduchým zasklením. Ostatní vnější výplně jsou původní dřevěné, dvojité /kastlové/, pod nátěr - okna a balkónové dveře kanceláří. Okna otevíravá dvojitá jsou doplněná sklápěcími nadsvětlíky. Okenní parapety vnější jsou plechové, vnitřní jsou z kvalitního broušeného teraca.

6 Balkóny do ulic jsou železobetonové konstrukce /podlaha i parapetní zídky/, obložené kvalitním maloformátovým keramickým obkladem. Balkóny do dvora jsou jednak železobetonové s plnými parapetními zídkami omítané, jednak z železobetonových podlahových desek s ocelovou prosklenou konstrukcí zábradlí /mezipodesty schodiště původně hospodářské balkóny se shozy na odpadky/. Výplně vnitřní: Vnitřní výplně pocházejí z různých etap stavebních úprav. V přízemí jsou použité prosklené ocelohliníkové stěny a výplně. Stejné provedení mají i stěny s dveřmi uzavírající dvě hlavní schodiště v jednotlivých podlažích. V chodbách jsou dřevěné prosklené nadsvětlíky, dřevěné mezipokojové dveře dřevěné plné a částečně prosklené, do ocelových zárubní. Povrchy vnější fasády: Stavba po dokončení byla stejného provedení jako sousední stavby v řadové blokové zástavbě. Parter /1.np/ byl obložený barevným keramickým obkladem, dnes je nahrazený hladkou omítkou, sokl nízký z vápencových pásků. Ostatní nadzemní podlaží jsou provedená v cementové vymývané, do přírodního okru probarvené spárované omítky. Dnes je tato omítka částečně poškozená trhlinami a trhlinkami a přetřená žlutou barvou. Stejně je provedená i okapní římsa. Ve dvorní části je stavba omítnutá hladkou omítkou. Na západní fasádě je na úrovni 2.np umístěna keramická plastika basreliéf s motivem symbolů města Brna a spoření /pravděpodobně v souvislosti s umístěním spořitelny v části přízemí/. Povrchy vnitřní: Dlažby vnitřní keramické, kamenné, PVC. Schodiště jsou z broušeného teraca. Omítky vnitřní štukové hladké. V suterénu jsou omítky částečně poškozené vlhkostí. Obklady vnitřní keramické v hygienických místnostech. Vnější obklad výtahových šachet z plechových panelů. Přípojky inženýrských sítí: Přípojky vody, NN, plynu a kanalizace jsou zánovní. Technické instalace vnitřní: Ústřední vytápění: Zdrojem tepla pro ústřední teplovodní vytápění a pro centrální výrobu teplé užitkové vody je stávající výměníková parní stanice v suterénu. Vytápění objektu je teplovodním dvoutrubkovým systémem v několika topných okruzích, otopná tělesa jsou rozdílné kvality a stáří. Ppodrobně viz dále část Zásobování teplem. Stávající vnitřní plynovod je minimálně využívaný /roční spotřeba cca 3m³/. Zdravotně technické instalace: Rozvody kanalizace, teplé a studené vody jsou funkční, ale z hlediska stáří a kvality smíšené od původních přes vyměněné z přestavby v 70-tých letech po dílčí výměny v letech 90-tých. Teplá užitková voda vyráběná centrálně je rozváděna cirkulací po celé stavbě. Zařizovací předměty jsou také stářím a kvalitou smíšené. Dešťová voda se střech je sváděná svody po fasádách po poruchách došlo nedávno ke zrušení svodů vnitřních. Rozvody elektrotechnických zařízení viz dále Návrh stavebně technických úprav. 5. Návrh urbanistické řešení Z urbanistického hlediska rekonstrukce stavby nepřinese žádné změny. 6. Návrh architektonické řešení: Změna účelu a propojení původně samostatných domů na konci 70-tých let nepřineslo stavbě zásadní změny kromě výplní parteru - byly vyměněné za tehdy běžné ocelohliníkové a ocelové. Keramický obklad fasády parteru byl otlučený a nahrazený hladkou omítkou se soklem z vápencových pásků. Stavební úpravy v 90-tých letech řešily dílčí změny v dispozici parteru a ve vstupech do stavby. Fasády ostatních nadzemních podlaží uličních fasád jsou původní. Dvorní fasády byly dílčím způsobem upravené při rekonstrukci v 70-tých letech /okna hygienických místností/. Dispozice původních bytových domů byly rekonstrukcí v 70-tých letech zásadně změněné na typickou trojtraktovou dispozici administrativního provozu. Obecně se dá zhodnotit, že z původních domů ponechané konstrukce, materiály, detaily jsou dodnes na výrazně vyšší úrovni užitné i estetické než konstrukce, materiály a detaily z rekonstrukce ze 70-tých let. Ve studii rekonstrukce navrhujeme z architektonického hlediska zachovat původní kvality stavby. Stavba sice není památkově chráněná, nachází se ale v přímém dotyku s městské památkové rezervace a nachází se v ochranném pásmu MPR. Jejím sousedem je památkově chráněný kostel Neposkvrněného početí Panny Marie a hlavně její původní kvality, které navrhujeme resuscitovat jsou vysoké. Úpravy nevhodné nebo nevyhovující dispozičně nebo z hlediska tepelněizolačních vlastností navrhujeme k výměně z kvalitních materiálů. Za zásadní považujeme zachování proporcí a dělení všech výplní a obnovu fasády. Nezbytný kontaktní zateplovací systém bude opatřený probarvenou, spárami členěnou omítkou, blízkou strukturou původní tvrdé vymývané omítce. V dalším stupni budou po dostatečných údajích ze stavebně technického průzkumu prověřené všechny možnosti dodatečného zateplení uličních fasád, a to i vnitřního a bude zvážená optimální varianta provedení. Jižní fasáda /do ulice Křenová/ má v podlažích nad přízemím železobetonové sloupy skeletu zasunuté do vnitřního prostoru. Ve stropní rovině je ale průvlak vynášející předsazenou fasádu až do líce fasády. Fasády východní a západní mají ale sloupy skeletu v líci fasády. Zásadními změnami je nové provedení fasády parteru a střešního patra. V parteru budou vyměněné všechny výplně a na jejich velkorozměrový formát naváže skleněný obklad celého uličních fasád přízemí. Střešní podlaží /6.np/ je dnes částečně využité ve dvorní části stavby. Navrhujeme střešní patro nahradit novou moderní nadstavbou nad dnešní okapní římsou uličních fasád. Nadstavba /přesněji výměna střešního podlaží/ je navržená jako lehký ocelový skelet na železobetonovém stávajícím skeletu, s těžkou tepelně akumulační plochou střechou. Provedení vestavby do stávajících konstrukcí je zásadně omezené malou světlou výškou ve využívané dvorní části 6.np. Pro stálé využití 6.np pod šikmými střechami do stávajícího dřevěného krovu nedoporučujeme konstrukci by scházela hmotná složka skladby, nutná pro dostatečný tepelný útlum a zamezení přehřívání stavby v letních měsících. Nahrazení konstrukcí stávajících šikmých střech ocelovými rámy s výplní ze silikátových panelů je možné, pro dispozici 6.np by to proti navrhované plochostropé nadstavbě znamenalo dispoziční omezení bez zásadních finančních úspor. Použité kvalitní materiály při rekonstrukci přispějí k pocitu čisté, přehledné a přívětivé stavby. Podrobněji v popisech jednotlivých konstrukcí dále. Stavba nemá vlastní parkovací kapacity, nové nebyly požadované. Stavba nemá stravovací kapacity charakteru veřejného stravování, nové nebyly požadované.

7 7. Návrh dispozičních úprav: Obě varianty dispozičního řešení jsou kombinovatelné. 6.np je při dodržení požadovaných počtů na pracovníky a místnosti možné provést i bez rezervy místností pouze zasedací místnost se zázemím, jako přestavbu stávající plochostropé části a částečnou vestavbu do uliční části /ul. Křenová/. Finální podoba dispozic bude zpracovaná před dalším stupněm PD. Předpoklad dislokace zaměstnaců pracoviště Křenová požadavky: agenda osoby místnosti DOZP, PnP 25 HN I 19 HN II 20 NSD KoP ŠlaK 19 Spisová služba /podatelna/ 3 Informatika 3 Ostraha 2 Informace 1 Příruční spisovny 10 Příruční sklady 5 Pokladna 2 2 Zasedací místnost 1 Technologická místnost /server, ústředna/ 1 Celkem 94 Varianta A 1.np vstupní podlaží je navržené s minimalizováním bariér a maximálně přehledné. Upravené budou rampy před vstupem do objektu a vyrovnávací schody. Jsou zachované dva původní vstupy klientský a služební. Mezi vstupy se nacházejí informace. Místnost pro ochranu je umístěná šikmo proti klientskému vstupu, na zvýšenou úroveň 1.np. Odsazením informací od střední zdi je umožněno bezbariérově obsloužit i východní část uličního traktu jižního křídla. Proti klientskému vstupu je západní schodiště s novým vestavěným výtahem umožňujícím dopravu osob s omezenými schopnostmi pohybu a orientace /klientů i zaměstnanců/ po celé budově. Odbouráním rampy a celého zvýšeného stupně se schody před nástupištěm západního výtahu se celá dispozice zjednodušuje a uvolňuje. Výtah východní bude prodloužený o nástupiště v 1.pp a v 6.np. Bezbariérová pracoviště v 1.np budou sloužit pro obsluhu osob s omezením pohybu a orientace část agendy DOZP v západním křídle a PnP ve východním křídle /pro zvětšení pracovišť PnP, limitovaných z vnitřní strany dispozice zvýšeným stupněm podlahy 1.np je navržená úprava parapetů. Za západním schodištěm je hygienické zařízení pro klienty, vč. invalidního WC. Zaměstnanecké toalety a úklidová místnost jsou za východním schodištěm. V severovýchodním rohu 1.np zůstává stávající distribuční transformovna. Vedle transformovny je navržená místnost pro výtah na odpadkové nádoby do suterénního skladu, doplněný obslužným točitým schodištěm. Z místnosti se vystupuje na chodník. 1.pp suterén bude odvlhčený, bude využitelný bez rizika poškození uložených materiálů vzdušnou vlhkostí resp. vzedmutou hladinou spodní vody. V suterénu je navržená přestavba stávajícího hygienického zařízení se sprchami, které budou sloužit pro všechna pracoviště. Do dvorní části jižního křídla je navržená denní místnost pro pracovníky z 1.np /s okny do dvora/. V 1.pp je také šatna pro pracovníky úklidu, údržbářská dílna, výměníková stanice a sklepní prostory. Podlaží 2.np a ž 5.np jsou řešená podobně jsou zde navržené ve stávající dispozici kanceláře se dvěma kontaktními pracovišti, doplněné o kanceláře pro jednoho vedoucího. Dále se zde nachází čekárna pro klienty - vzniká rozšířením chodby do dvorního traktu vedle východního schodiště, přináší denní světlo a umožňuje přímé větrání. V podlaží je dále hygienické zázemí pro pracovníky, čajová kuchyňka s denní místností, úklidová místnost. V západním a ve východním křídle jsou příruční spisovny a je zde jeden příruční sklad na podlaží. K této standardní dispozici přibývá ve 2.np podatelna, ve 3.np a ve 4.np pokladna. V 6.np je navržená dostatečně kapacitní zasedací místnost se zázemím hygienickým, šatnou a kuchyňkou. Ve zbývající části 6.np jsou umístěné kanceláře se zázemím hygienickým, s denní místností s kuchyňkou, s příruční spisovnou a příručním skladem. Při umístění jednotlivých agend po podlažích bylo konzultované s uživateli a bylo vedené snahou umístit agendy pokud možno v celém rozsahu po jednotlivých podlažích. Schema funkčního rozdělení objektu podle jednotlivých agend varianty A: 1.np informace/1 DOZP/10 PnP/4 ostraha/2 2.np HN I/17-19 podatelna/ np HN II/20-22 pokladna/ np NSD KoP ŠlaK/21-22 pokladna/ np DOZP+ PnP/15-19 Informatika/3 server, tel.ústř./0 6.np zasedací místnost/0 kanceláře rezerva/2 - - Požadavek dle zadání: 94 pracovníků Kapacita dle návrhu: pracovníků Varianta B Ve variantě B je západní výtah ponechaný. Rampa ke zvýšenému nástupišti v 1.np je odstraněná. Je navržený nový výtah s nástupišti ve všech podlažích, s parametry pro jízdu vozíčkářů a bezbariérovým přístupem k nástupišti. Vlevo od klientského vstupu je místnost pro ostrahu. Toalety pro klienty jsou rozdělené na bezbariérovou část u nového výtahu /severní štít západního křídla/ a na zbývající část na zvýšené úrovni 1.np. Místnost pro nádoby na odpad je navržená vedle transformovny, s přímým výstupem na chodník v ulici Špitálka. Dispoziční členění 1.pp i nadzemních podlažích je obdobné jako ve variantě A, odlišnosti vycházejí z umístění třetího výtahu a z rozdílného řešení čekáren. Ve 2.np -5.np jsou čekárny umístěné do stávající kanceláře v západním křídle, proti chodbě jižního křídla. Čekárna přináší denní světlo do chodby a umožňuje přímé větrání. V 6.np je umístěná zasedací místnost se zázemím a samostatná kancelář pro 2 pracovníky. Prostory mimo vestavbu jsou ponechané bez využití /půda/ s rekonstrukcí stropů a střešního pláště. Schema funkčního rozdělení objektu podle jednotlivých agend varianty B: 1.np informace/1 DOZP/10 PnP/4 ostraha/2 2.np DOZP+ PnP/14-15 Informatika/3 server, tel.ústř./0 podatelna/3 3.np HN I/20-21 pokladna/ np HN II/ np NSD KoP ŠlaK/21 pokladna/ np zasedací místnost/0 kanceláře rez./12-13/ - - Požadavek dle zadání: 94 pracovníků Kapacita dle návrhu: pracovníků 8. Návrh stavebně technický popis navrhovaných úprav: Varianta A Výtah ve východní části stavby bude prodloužený do suterénu a do podkroví s ponecháním profilu stávající šachty a kabiny. Výtah v západní části bude vyměněný za výtah s parametry pro pohyb osob s omezenými schopnostmi pohybu a orientace s nástupišti ve všech podlažích /včetně suterénu/. Zvýšené úrovně stropů, vyrovnávací schodiště a rampa budou u tohoto výtahu zrušené a nahrazené novým stropem v úrovni -0,750. Schodiště u tohoto výtahu bude mezi 1.np a 2.np provedené nové

8 železobetonové, s povrchem z broušeného teraca. Stávající ramena schodiště v ostatních podlažích budou upravená pro osazení nové výtahové šachty. Ve východní části přízemí je upravené jedno pole skeletu pro výtah pro popelnice mezi suterénem a přízemím a pro obslužné točité schodiště /nový železobetonový strop s otvory/. V nadzemních podlažích budou dílčí úpravy spočívat ve vybourání některých příček /po celé výšce stavby nad sebou/, v drobných dispozičních změnách v hygienických místnostech a ve výměnách a změnách polohy výplní /dveře/. Budou kompletně vyměněné požární stěny do CHÚC. 6.np je navržené jako plochostropá nadstavba nad dnešní okapní římsou, konstrukčně lehký ocelový skelet se silikátovými střešními panely pod plochou střechou /pro zajištění dostatečného tepelného útlumu/ a s proskleným fasádním pláštěm. Stávající nadzemní část stavby bude dodatečně izolovaná kontaktním zateplovacím systémem. Kontaktní zateplovací systém bude opatřený probarvenou, spárami dle původního členění členěnou omítkou, blízkou strukturou a barvou /přírodní světlý okr/ původní tvrdé vymývané omítce. Strop nad suterénem /1.pp/ bude dodatečně zateplený kontaktním zateplovacím systémem. Svislé konstrukce1.pp budou odvlhčené s ohledem na kombinaci monolitického skeletu a zděných konstrukcí navrhujeme ve studii rekonstrukce elektroosmotickou metodu, doplněnou sanační omítkou. Podlahy 1.pp budou provedené nově včetně vodorovné hydroizolace a tepelné izolace. Podle závěrů IG průzkumu budou v podlaze rozmístěné uzavřené šachty s ponornými čerpadly, regulujícími automaticky maximální hladinu spodní vody. Výměny instalací budou probíhat převážně v trasách původních drážek a instalačních šachet. Podlahy: v plném rozsahu kromě schodišť budou vyměněné podlahy. V 1.pp v rozsahu celé skladby s keramickou dlažbou. V 1.np budou provedené nové dlažby v chodbách a hygienických místnostech a přírodní povlakové krytiny /např. Marmoleum/ v kancelářích. V ostatních nadzemních podlažích bude materiálové provedení stejné chodby a hygienické zázemí z keramických dlažeb, kanceláře a ostatní zázemí z přírodní povlakové krytiny /např. Marmoleum/. Podlahy nad dřevěnými stropy /viz stavebně technický průzkum/ budou v plném rozsahu obnažené a po důkladném prozkoumání bude rozhodnuto o jejich zesílení, doplnění nebo výměně. Podlaha zasedací místnosti bude provedená z kvalitního koberce s vysokou odolností. Vnější výplně: Stavba Křenová 25/27 se nachází v těsné blízkosti MPR, v jejím ochranném pásmu. Materiálové provedení výplní je pro stavbu důležité plastové výplně by kvalitě domu výrazně uškodily. Velkoplošné dílce průhledné v parteru budou součástí kompaktní skleněné fasády. Provedení navrhujeme z hliníkových profilů se zasklením trojsklem, ve fixních a otevíravých částech. Snahou je výrazně zlepšit bilanci tepelných ztrát i letních tepelných zisků a zajistit bezpečnost stavby. Vnější výplně ve 2.-5.np budou repasované. Jsou dřevěné dvojité, pod nátěr /resp. lazuru/, budou zasklené izolačním dvojsklem vně a jednosklem ve vnitřním křídle, doplněné zafrézovaným silikonovým těsněním /úprava infiltrace/. Předpklad tepelněizlačních vlastností je na úrovni doporučené normové hodnoty /1,2W/m²K/. Výplně v tomto provedení zlepší parametry ochrany vnitřního prostoru před hlukem. V rámci zpracování projektu pro provedení stavby bude prověřeno finanční srovnání repase a doplnění stávajících výplní s výplněmi novými. Vnější výplně 6.np jsou navržené jako u parteru z velkoplošných výplní fixních a otevíravých, ve stejném materiálu i zasklení. Vnější výplně budou doplněné o venkovní stínění roletami - výrazně sníží teplotní zisky v letních měsících. Ocelové výplně ve dvorních fasádách budou nahrazené hliníkovými výplněmi s kvalitním zasklením trojsklem. Dělení měněných výplní bude dodržovat dělení původních výplní. Vnitřní výplně: vnitřní výplně prosklené v kovových rámech uzávěry CHÚC. Vnitřní dveře dřevěné, plné, bezfalcové, pod nátěr, do kovových hranatých zárubní. Vnitřní povrchy: omítky štukové hladké. Keramické obklady v hygienických místnostech, kuchyňkách, úklidových místnostech. Varianta B Výtah ve východní části stavby bude prodloužený do suterénu a do podkroví s ponecháním profilu stávající šachty a kabiny. Výtah v západní části bude ponechaný ve stávajícím stavu s nástupní stanicí v přízemí na úrovni +-0,0. Nový výtah v západní části bude mít parametry pro pohyb osob s omezenými schopnostmi pohybu a orientace, s nástupišti ve všech podlažích /včetně suterénu/. Tento výtah bude vložený do jednoho pole železobetonového skeletu, stropní deska bude kolem výtahové šachty dobetonovaná. Souběžně s výtahovou šachtou prochází vertikálně nová instalační šachta. místnost pro nádoby s odpadkem je 1.np u výstupu na ulici Špitálka. Ostatní úpravy jsou ve stavbě navržené obdobně jako ve variantě A, s variací dispozičního řešení v jednotlivých podlažích. Rekonstrukce objektu je komplexní, hloubková a zásadní. Jejím cílem je revitalizace morálně dožilých konstrukcí s dlouhodobým efektem, zlepšení nejen pracovního prostředí zaměstnanců ale i prostředí pro klienty Úřadu práce a zásadní snížení provozních nákladů. Rekonstrukce bude probíhat ve ztížených podmínkách, daných polohou objektu rušné ulice Křenová, Špitálka ve středu města, omezený prostor pro manipulaci a deponie materiálů, ochranné pásmo MPR v dotyku s MPR a se sousední památkově chráněnou stavbou secesního kostela. 9. Požárně bezpečnostní řešení Na úrovni studie rekonstrukce je možné konstatovat: stavba bude při posuzování rekonstrukce zařazená do změny staveb skupiny II podle ČSN Změny staveb. Dělení do požárních úseků bude bez zásadních změn. Únik osob bude zajištěný dvěma CHUC typu A /stávající západní a východní schodiště/. Podrobné požárně bezpečnostní řešení a výpočet budou v dalším stupni PD, se zřetelem na pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace /vozíčkáři i lidé nad 60let/. Do CHÚC budou požární uzávěry. Požární vodovod bude zachovaný. Větrání CHÚC bude zajištěné podle požadavků normy. Odstupové vzdálenosti jsou dané. V případě změn v dřevěných částech stropních konstrukcí /podle výsledků stavebnětechnického průzkumu/ může být objekt zařazený do staveb s nehořlavým konstrukčním systémem. V propočtu nákladů je zahrnutá položka za EPS. Její nezbytnost bude prokázaná výpočtem v dalším stupni PD. Samočinné hasící zařízení se nepředpokládá. 10. Elektrické rozvody Hodnocení elektrických rozvodů vychází z energetického auditu, který byl proveden v r. 2003, dále ze stavebních výkresů, zachycujících stávající stav budovy a z údajů o roční spotřebě el. energie, které jsou dostupné z let 2005 až Dokumentace skutečného stavu stávajících elektrických zařízení a rozvodů nebyla k dispozici. Základní technické údaje Napěťová soustava :3NPE ~ 50Hz, 400 V / TN-C-S Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí do 1000V: automatickým odpojením od zdroje v soustavě TN-C S Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí do 1000V: krytím, izolací

9 Projektové podklady dostupné pro zhodnocení instalace Dodávka elektřiny, měření: Objekt je napájen z distribuční sítě NN 400V E.ON, a.s. Přímo v objektu je umístěna distribuční transformovna 22/0,4 kv spol. E.ON, a.s. Jedná se o klasickou distribuční transformovnu, příslušnou pro danou oblast, energetická společnost je v prostorách Úřadu práce v nájmu. Objekt je připojen ze sekundárních (distribučních) rozvodů NN výše zmíněné transformovny. Měření spotřeby elektrické energie je provedeno jako přímé, hodnota hlavního jističe (před elektroměrem) je 30A (třífázový, starší typ). V rámci podkladů byly předány následující údaje o roční spotřebě el. energie: Období Množství (kwh) Celkem Křenová Celkem Křenová Celkem Křenová Celkem Křenová Celkem Křenová Celkem Křenová Celkem Křenová Bylo sděleno, že obvyklý provoz objektu je 12 hodin každý pracovní den. Dle těchto údajů a ročního fondu pracovní doby se dá extrapolovat: Soudobé zatížení se v letech 2005 až 2011 pohybovalo příložně v rozmezí 14 kw až 18 kw. Pro účely této dokumentace budeme předpokládat průměrné soudobé zatížení Ps = 16,5 kw, což je v souladu s hodnotou hlavního jističe objektu. Z uvedeného usuzujeme na stávající hodnoty: Pi = 23,5 kw Ps = 16,5 kw Provedení stávajících rozvodů, instalované spotřebiče: Stávající instalace je v převážné míře z roku 1977 a tato instalace je provedena kabely AYKY s hliníkovými vodiči. V objektu je provedeno umělé osvětlení odpovídající roku rekonstrukce rozvodů. Dále jsou v objektu dva výtahy. Pro datové centrum je osazena splitová klimatizační jednotka. Typické pracoviště je vybaveno výpočetní technikou, celkový počet takových pracovišť není znám. Další elektrické spotřebiče souvisí se sociálním zázemím pro zaměstnance tzn. ledničky, el. varné konvice. Počet a typ není znám. Zhodnocení umělého osvětlení v objektu Umělé osvětlení v objektu je provedeno z větší části zářivkovými svítidly. Provedení odpovídá roku rekonstrukce instalací. Ačkoliv nebylo provedeno měření osvětlenosti je patrné, že osvětlení převážně nevyhovuje ČSN EN z hlediska intenzity, rovnoměrnosti a neoslnivosti osvětlení. Při rekonstrukci či generální opravě osvětlení je nutno navrhovat a provádět tuto úpravu tak, aby byla v souladu s následujícími parametry, tj. v souladu s požadavky ČSN EN a hygienickými požadavky, neboť v současné podobě nevyhovuje hygienickým a bezpečnostním požadavkům. Elektrické rozvody návrh opatření Je nutno provést kompletní opravu /výměnu elektrických rozvodů z důvodů uvedených v části Provedení stávajících rozvodů. Opatření ke snížení spotřeby elektřiny Opatření v oblasti omezení spotřeby elektřiny lze provést využitím moderních, úsporných svítidel. V současnosti lze jisté úspory dosáhnout především nasazením nových svítidel s lineárními zářivkovými zdroji s preferencí svítidel s mřížkou z leštěného hliníku s elektronickými předřadníky a svítidel využívajících LED diodové zdroje světla. S ohledem na stávající cenu elektřiny je však potřeba spíše než na návratnost této investice z úspor nákladů na energii vycházet ze všeobecného požadavku na omezování spotřeby a na snížení nákladů na údržbu při využití nových, moderních svítidel, delší životnost zdrojů a zvýšení kvality hygieny prostředí /bez zátěže zářením od klasických zářivkových svítidel. Pro výtahy by bylo při rekonstrukci ovládacích rozvaděčů možno zavést omezení jejich odběru elektřiny (elektronická regulace a ovládání). Z hlediska jednotlivých pracovišť připadá v úvahu pouze využití nejmodernějších PC, kde u počítačů konfigurovaných pro administrativní práce jejich příkon (spotřeba el. energie) neustále klesá v souladu s trendy současné doby. Takové opatření jde ale mimo rozsah rekonstrukce stavební instalace objektu. Závěr Pro plánovanou rekonstrukci je jednou z rozhodujících věcí stáří rozvodů. Vzhledem k době vzniku a stavu budovy nedoporučujeme částečnou rekonstrukci. Doporučujeme rekonstrukci kompletní. Před zahájením kompletní rekonstrukce je nutné provést revizi všech koncových technických zařízení, která by měla být používána i po rekonstrukci. Jímací zařízení bude provedené nově. Součástí elektrotechnického vybavení stavby je: - docházkový systém /panel ve služebním vstupu/ - informační systém elektronický /proti vstupu do budovy/, grafický /po komunikačních prostorách budovy/ - vyvolávací systém /panely u každého schodiště, info tabule/ - audiovizuální systém /zasedací místnost/. 11. Zdravotně technické instalace Kanalizace bude provedená výměna svislého stoupacího potrubí a ležaté rozvody ve všech podlažích s doplněním o zpětnou klapku proti vzedmutí. Kanalizace bude v 1.pp napojená na stávající přípojku. Budou provedená nově všechna připojovací potrubí k zařizovacím předmětům. Bude provedená výměna zařizovacích předmětů klientské hygienické zařízení bude vybavené zařizovacími předměty odolnými a snadno udržovatelnými. Voda pitná studená svislé i ležaté rozvody včetně připojovacího potrubí budou provedené nově. Nové rozvody budou připojené na stávající zánovní přípojku pitné vody za vodoměrnou soupravou. Teplá užitková voda cirkulační potrubí bude nově provedené pouze v 1.pp mezi výměníkovou stanicí a sprchami. TUV bude zajištěno lokálními elektrickými ohřívači v místech výtoku. Kromě odstranění ztrát v rozvodech a ve zdroji bude voda vyšší hygienické kvality. 12. Zásobování teplem obsah : 1.0 úvod 2.0 celková tepelná bilance 3.0 stávající stav 4.0 navrhované řešení 5.0 požadavky na energie 6.0 závěr

10 o 1.0 úvod Projektová dokumentace řeší úpravu stávajícího systému vytápění včetně zdroje tepla. Jedná se o zařízení pro vytápění a zařízení přípravy TUV. Žádné zařízení VZT, které by vyžadovalo dodávku tepla není instalováno. Zařízení pro ochlazování stavby není tímto projektem řešeno ani popisováno. Současným zdrojem tepla je stávající výměníková stanice, která je umístěná v řešeném objektu v 1.P.P. Tato dokumentace byla vypracována na žádost investora a vedoucího projektanta a je vypracována v rozsahu studie. o 2.0 Celková tepelná bilance Celková tepelná bilance byla stanovena na základě výpočtu dle ČSN Pro rekapitulaci uvádím výsledné hodnoty: vytápěná plocha m2 vytápěný objem m3 celková tepelná ztráta W instalovaný topný výkon otopných těles W požadovaný topný výkon předávací stanice ,-W o 3.0 Stávající stav V současné době je objekt vytápěn teplovodním dvoutrubkovým systémem v několika topných okruzích. Rozvodné potrubí je z trubek ocelových bezešvých. Potrubí je vedeno jednak volně po stavebních konstrukcích a z časti je vedeno v drážkách ve zdivu. Jako otopná tělesa jsou osazena litinová článková tělesa typu KALOR a v 1.N.P. pak podokenní klimatizační jednotky. Regulace topného výkonu jednotlivých topných okruhů je zajištěna centrálně ve výměníkové stanici jako ekvitermní. Lokálně je topný výkon jednotlivých otopných těles regulován ručně na připojovacích armaturách jednotlivých otopných těles. Příprava TUV je zajištěna centrálně v zásobníkovém ohřívači, který je umístěn ve výměníkové stanici. V objektu není instalováno žádné zařízení VZT, které by vyžadovalo dodávku tepla. ( vyjma klimatizačních podokenních jednotek v 1.N.P., které slouží současně k vytápění.) Zařízení pro ochlazování není tímto projektem řešeno a proto není ani blíže popisováno. Zdrojem tepla je předávací stanice typu pára/voda, která je umístěna v 1.P.P. objektu. Stanice je v provozu po poslední rekonstrukci cca 15 let. Veškerá instalovaná zařízení vytápění a přípravy TUV jsou poplatná, technicky i morálně, době své realizace. Zařízení, která budou vyhovovat novým podmínkám a to technicky i esteticky budou zachována ev. upravena, zařízení, která nebudou vyhovovat novým podmínkám budou demontována a nahrazena zařízením novým. Vše je popsáno v následující kapitole. o 4.0 Navrhované řešení Navrhované řešení vychází ze stávajícího stavu. Zařízení, která vyhovuji novým podmínkám budou zachována resp. pouze upravena, zařízení, která již nevyhovují novým podmínkám budou demontována a nahrazena zařízením novým. Stávající zdroj tepla - předávací stanice typu pára/voda bude v plném rozsahu zachována. Jednak její současný technický stav je vyhovující a výhledově je nutno počítat s její budoucí úpravou v souvislosti s probíhajícím přechodem topného media z páry na horkou vodu. Je uvažováno s pouze drobnými úpravami této stanice. Tyto změny spočívají hlavně v doplnění tlakové expanzní nádoby ke stávajícímu expanznímu zařízení EDS a ke zrušení stávajícího zařízení přípravy TUV. Vybraná stávající otopná tělesa zůstávají beze změn. Budou pouze nově napojena pomocí uzavíratelného závitového šroubení a radiátorového ventilu s termostatickou hlavicí. Závitová matice termoregulační hlavice bude opatřena speciální objímkou proti možnému zcizení hlavice. Toto opatření se týká pouze hlavic umístěných na veřejných místech (chodby, WC apod.). Tělesa budou opatřena novým syntetickým nátěrem. Nově navrhovaná otopná tělesa budou typu RADIK VK, resp. RADIK KLASIK. Ležaté rozvodné potrubí v 1.P.P. zůstává beze změn s pouze dílčími opravami tepelné izolace, nátěrem a ev. výměnou nefukčních armatur. Svislé potrubní rozvody budou nově natřeny syntetickým nátěrem. V nově řešeném podkroví budou jako otopná tělesa navržena rovněž ocelová desková tělesa typu RADIK VK. Tato tělesa budou připojena pomocí připojovací armatury VEKOLUX. Rozvodné potrubí v podkroví bude navrženo z trubek měděných přesný. Potrubí bude vedeno v konstrukci podlahy a bude tepelně izolována návlekovou izolací. Vytápění podkroví bude koncipováno jako nový, samostatný, samostatně regulovaný topný okruh, který bude nově připojen ve předávací stanici. Regulace tohoto topného okruhu bude navržena jako centrální, ekvitermní, směšováním na trojcestné armatuře. Lokálně bude topný výkon otopných těles v podkroví regulován pomocí termoregulačních hlavic na jednotlivých otopných tělesech. Příprava TUV vzhledem k minimálním požadavkům na odběr bude nově navržena pomocí elektrických akumulačních zásobníků o obsahu 10 dm3 umístěných v místech spotřeby. Uvedené řešení bylo vypracováno na úrovni studie na základě dostupných a v tu chvíli známých skutečností. V dalším stupni projektové dokumentace bude upřesněno. o 5.0 Požadavky na energie Požadavky na energie zůstávají na původní úrovni. Nárůst spotřeby tepla v nově řešeném podkroví je kompenzován tepelně technickými opatřeními vedoucími k úsporám energie. o 6.0 Závěr Závěrem upozorňuji na nutnost odsouhlasení navržené koncepce řešení a základních elementů investorem a vedoucím projektantem a projednání navrženého řešení s dotčenými organizacemi před započetím dalších projektových prací. Veškeré změny oproti tomuto projektu je nutno předem projednat s projektantem ústředního vytápění. Pokud dojde ke zjištění nových skutečností, které nebyly dosud známy, bude nutno toto nově posoudit. Tento projekt byl vypracován v rozsahu studie. V Brně, prosinec 2012 vypracoval : Ing.Palčík Petr

11 13. Vzduchotechnika Hygienické místnosti a kuchyňky budou kromě možnosti přímého větrání větrané nuceně potrubními ventilátory. Prostory chodeb a čekáren /rozšířené chodby/ budou kromě možnosti přímého větrání větrané nuceně samostatným vzduchotechnickým zařízením. Větrání zasedací místnosti bude s možností letního chlazení. Kvalitní dodatečné zateplení, kvalitní výplně, stínění a dostatečná hmotnost stavby /včetně střechy 6.np/ výrazně zlepší letní teplotní režim. Klimatizaci proto předpokládáme pouze jako záložní vybavení místnosti pro server a pro telefonní ústřednu. U CHÚC nepředpokládáme nutnost vzduchotechnického zařízení. Požadované profily oken pro odvětrání CHÚC budou dodržené. 14. Souhrnné požadavky na plochy a prostory: Objednatel poskytl zadání pro dislokování pracovišť jednotlivých agend. Tyto představy byly upravené s ohledem na reálné využití stávajících prostor s následným projednáním. Plošné parametry kanceláří i ostatních ploch vycházejí z reálných možností stávající stavby a tím i ze stávajícího dispozičního členění. 15. Územně technické podmínky pro přípravu území včetně napojení na rozvodné a komunikační sítě a kanalizaci, napojení na dopravní infrastrukturu: Napojení objektu na inženýrské sítě je stávající. Přípojka plynu je navržená ke zrušení. Nové přípojky se nenavrhují. Dopravní situace zůstává beze změny stavba Křenová 25/27 nemá vlastní parkovací plochy, v pronájmu jsou parkovací místa na pozemku Města Brna na parkovišti před kostelem. Využití prostor 1.pp pro parkování ať už formou pojezdu nebo parkovacího systému nejsou vhodné /konstrukce mají dispozičně nevyhovující rozměry, malou světlou výšku a pro případné zahloubení o jedno podlaží parkovacího systému by se jednalo o stavbu s nezbytností zajištění stávajících základových konstrukcí a práce pod hladinou spodní vody./ 16. Zábor zemědělského půdního fondu: Stavba je stávající na parcelách zastavěná plocha a nádvoří. Rekonstrukcí stavby nevzniknou požadavky na zábor ZPF. 17. Požadavky na výkup pozemků nebo staveb a budov podmiňujících stavbu: Rekonstrukcí nevzniknou požadavky na výkupy pozemků nebo staveb ani na budovy podmiňující stavbu. Propočet nákladů i finanční limity jsou uvedené včetně DPH 20% (sazba platná do konce r.2012). 19. Další vyvolané finanční potřeby /vzniknou-li realizací akce vybavení budovy drobným dlouhodobým hmotným majetkem, další dostavba, rekonstrukce apod./: V době zpracování studie rekonstrukce nebyly známé další rekonstrukcí vyvolané finanční potřeby. 20. Požadavky na zabezpečení budoucího provozu a odhad provozních nákladů objektu: V tabulce celkových nákladů jsou uvedené veškeré známé náklady přípravné i realizační na zpracování rekonstrukce. 21. Specifikace podlahových ploch v m² tab.1: varianta A podlaží: kanceláře/pracovníci kanceláře/vedoucí klienti ostatní celkem /m² pp ,6 484,6 1.np 189, ,9 411,3 2.np 261,1 24,3 22,8 214,5 522,7 3.np 242,1 24,3 22,8 231,8 521,0 4.np 253,3 24,3 22,8 220,6 521,0 5.np 231,5 46,1 22,8 220,6 521,0 6.np 33, , ,1 součet 1295,7 137,1 91,2 1962,9 3507,7 varianta B podlaží: kanceláře/pracovníci kanceláře/vedoucí klienti ostatní celkem /m² pp ,6 484,6 1.np 173, ,3 460,4 2.np 235,7 24,4 20,6 236,0 516,7 3.np 261,3 24,4 20,6 224,7 531,0 4.np 261,3 24,4 20,6 224,7 531,0 5.np 261,3 24,4 20,6 224,7 531,0 6.np 118,3 18,1-368,9 505,3 součet ,7 82,4 2050,9 3560,0 18. Vyhodnocení efektivnosti: Viz tabulky celkových nákladů 22. a 23. Celkové investiční náklady, dílčí náklady na uvedené položky a náklady na přípravu a zabezpečení akce jsou porovnané s kritérii podprogramu Pořízení a reprodukce majetku ve správě úřadů práce a limity nepřevyšují. Dispozice je navržená s omezením stávajícího objektu. Kanceláře jsou převážně stávající, s danými půdorysnými rozměry. Plochy kanceláří nepřevyšují plošné limity pro řadové pracovníky (14,0m²/pracovník) a pro vedoucí pracovníky (30,0m²/vedoucí). Ve variantě B jsou pokladny větší výměry předpokládá se uspořádání interiéru s předsíní a s podávacím okénkem a tím s většími plošnými nároky. V případě potřeby je možné vyměnit pokladnu se sousední spisovnou. Rozměrové a plošné údaje vycházejí z dostupných podkladů /objekt nemá zaměření stávajícího stavu/.

12 22. Propočet nákladů na průzkumné práce, projekční přípravu, inženýrskou činnost a na rekonstrukci objektu a částečnou vestavbu do střešního podlaží tab.2: /A/ Investiční náklady /v tis.kč, včetně DPH/: ozn.: popis výměra propočet náklady na MJ náklady na MJ dle propočtu dle kritérií a podmínek pro posouzení (m²/ks) (Kč) (Kč/m²,ks) (Kč/m²,ks) stavební část 1.pp-6.np /vestavba/ 3.257, np /půda, střecha/ np demolice, vč.uložení na skládku stavební náklady celkem včetně DPH vybrané položky: 1 výplně otvorů 1.np/ext , výplně otvorů 2.-6.np/ext , výplně otvorů /int , zateplení fasád/ulice ,64 5 zateplení fasád/dvůr ,73 3 opravy balkónů konzervace keramické plastiky zdravotnětech.inst.*/soc.zařízení ústřední vytápění* vzduchotechnika* elektrotechnika* měření a regulace* 400 technologie 10 technologie stravování - 11 výměníková stanice/úpravy* klimatizace výtah nový* výtah-prodloužení* výtah náhradní zdroj - * včetně revizí stroje a zařízení 16 strukturovaná kabeláž viz 8 elektrotechnika 17 EZS a kamerový systém EPS odvětrání CHÚC vyvolávací systém docházkový systém audiovizuální systém venkovní přípojky 23 venkovní přípojky-stávající - 24 zrušení přípojky plynu /NTL 1 15 parkoviště, venkovní úpravy 25 parkoviště - 26 venkovní schody, rampy ozn.: popis výměra propočet náklady na MJ náklady na MJ dle propočtu dle kritérií a podmínek pro posouzení (m²/ks) (Kč) (Kč/m²,ks) (Kč/m²,ks) Průzkumy /tis.kč/: - zaměření stávajícího stavu budovy 80 - inženýrsko-geologický průzkum podzákladí, vč.radonu 50 - stavebně technický průzkum vč.destruktivních sond 50 Propočet nákladů za průzkumy včetně DPH 180 Projektová a inženýrská činnost /dle HŘ ČKAIT/ČKA/ /tis.kč/: - dokumentace pro územní řízení /6.np/ projektová dokumentace pro stavební povolení * projektová dokumentace pro provedení stavby dokumentace pro provedení interiérů 220 autorský dozor během výstavby: 400 technický dozor investora 500 koordinátor BOZP 200 *včetně aktualizace energetického auditu a zajištění vyjádření DOSS Celkové náklady na přípravu a zabezpečení akce : /průzkumy, projektová a inženýrská činnost/ ,903% 5% vybavení - interiery 27 vybavení náb./prac. 104 sestav vybavení náb./ved. 5 sestav vybavení náb./čekárny vybavení náb./zased. míst vybavení náb./kuchyňky vybavení regály/sklady vč.1.pp informační systém elektronický informační systém grafický vybavení celkem včetně DPH Celkové investiční náklady včetně DPH /varianta A/ Celkové náklady včetně DPH /vč.vybavení/ Celkem návrh pracovních míst 100 (až 109) Náklady včetně DPH na jedno pracovní místo 836,15 (až 767,1) 1.000

13 23. Propočet nákladů na průzkumné práce, projekční přípravu a inženýrskou činnost a na rekonstrukci objektu a vestavbu do střešního podlaží tab.2: /B/ Investiční náklady /v tis.kč, včetně DPH/: ozn.: popis výměra propočet náklady na MJ náklady na MJ dle propočtu dle kritérií a podmínek pro posouzení (m²/ks) (Kč) (Kč/m²,ks) (Kč/m²,ks) stavební část 1.pp-6.np np demolice, vč.uložení na skládku stavební náklady celkem včetně DPH vybrané položky: 1 výplně otvorů 1.np/ext , výplně otvorů 2.-6.np/ext , výplně otvorů /int , zateplení fasád/ulice ,64 5 zateplení fasád/dvůr ,73 3 opravy balkónů konzervace keramické plastiky zdravotnětech.inst.*/soc.zařízení ústřední vytápění* vzduchotechnika* elektrotechnika* měření a regulace* 400 technologie 10 technologie stravování - 11 výměníková stanice/úpravy* klimatizace výtah nový* výtah-prodloužení* výtah náhradní zdroj - * včetně revizí stroje a zařízení 16 strukturovaná kabeláž viz 8 elektrotechnika 17 EZS a kamerový systém EPS odvětrání CHÚC vyvolávací systém docházkový systém audiovizuální systém venkovní přípojky 23 venkovní přípojky-stávající - 24 zrušení přípojky plynu /NTL 1 15 parkoviště, venkovní úpravy 25 parkoviště - 26 venkovní schody, rampy ozn.: popis výměra propočet náklady na MJ náklady na MJ dle propočtu dle kritérií a podmínek pro posouzení (m²/ks) (Kč) (Kč/m²,ks) (Kč/m²,ks) Průzkumy /tis.kč/: - zaměření stávajícího stavu budovy 80 - inženýrsko-geologický průzkum podzákladí, vč.radonu 50 - stavebně technický průzkum vč.destruktivních sond 50 Propočet nákladů za průzkumy včetně DPH 180 Projektová a inženýrská činnost /dle HŘ ČKAIT/ČKA/ /tis.kč/: - dokumentace pro územní řízení /6.np/ projektová dokumentace pro stavební povolení * projektová dokumentace pro provedení stavby dokumentace pro provedení interiérů 220 autorský dozor během výstavby: 450 technický dozor investora 500 koordinátor BOZP 200 *včetně aktualizace energetického auditu a zajištění vyjádření DOSS Celkové náklady na přípravu a zabezpečení akce : /průzkumy, projektová a inženýrská činnost/ ,949% 5% vybavení - interiéry 27 vybavení náb./prac. 113 sestav vybavení náb./ved. 5 sestav vybavení náb./čekárny vybavení náb./zased. míst vybavení náb./kuchyňky vybavení regály/sklady vč.1.pp informační systém elektronický informační systém grafický vybavení celkem včetně DPH Celkové investiční náklady včetně DPH /varianta B/ Celkové náklady včetně DPH /vč.vybavení/ Celkem návrh pracovních míst 114 (až 118) Náklady včetně DPH na jedno pracovní místo 776,2 (až 749,9) 1.000

14 24. Odhad doby trvání přípravných prací a realizace stavby /minimální lhůty/: přípravné práce: - zaměření stávajícího stavu budovy 4 týdny - inženýrsko-geologický průzkum podzákladí 4 týdny - stavebně technický průzkum vč. destruktivních sond 4 týdny - projektová dokumentace pro územní řízení* /6.np/ 4 měsíce - lhůta na vyřízení rozhodnutí o umístění stavby 3 měsíce - projektová dokumentace pro stavební povolení* 4 měsíce - lhůta na vyřízení stavebního povolení 3 měsíce - projektová dokumentace pro provedení stavby 2 měsíce - dokumentace pro provedení interiérů 4 týdny realizace stavby: - výběr zhotovitele stavby 4 měsíce - vlastní realizace stavby, AD, TDI 18 měsíců - předání stavby, kolaudace, zkušební provoz, AD, TDI 1 měsíc *včetně aktualizace energetického auditu a zajištění vyjádření DOSS Poznámka: lhůty pro vyřízení rozhodnutí o umístění stavby a pro vyřízení stavebního povolení je možné zkrátit souběhem se lhůtami zpracování příslušných dokumentací. Vypracoval: s.r.o., Brno

15 SITUACE 1

16 1NP - stávající stav

17 1.PP - stávající stav

18 2.NP - stávající stav

19 3.NP - stávající stav

20 4.NP - stávající stav

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Českobrodská 575 190 11 Praha - Běchovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA A OBSAH: 1. Účel objektu...2 2. Architektonické a dispoziční řešení...2 3. Kapacita, podlahová plocha...2 4. Stavebně technické a konstrukční řešení...2 5. Zhodnocení stávajícího stavu

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

Informační memorandum. Náměstí Přemyslovců 14/11 Nymburk

Informační memorandum. Náměstí Přemyslovců 14/11 Nymburk Informační memorandum Náměstí Přemyslovců 14/11 Nymburk Předmět prodeje NÁZEV: LOKALITA: LIST VLASTNICTVÍ: BUDOVA: POZEMKY: PODLAŽÍ: ZPĚTNÝ NÁJEM: NÁJEMNÍ SMLOUVY: OSTATNÍ: VYBAVENÍ: FORMA PRODEJE: TERMÍN

Více

INSTALACE VÝTAHU Ocelářská 1065/13, Praha 9 - Libeň

INSTALACE VÝTAHU Ocelářská 1065/13, Praha 9 - Libeň INSTALACE VÝTAHU Ocelářská 1065/13, 190 00 Praha 9 - Libeň ARCHITEKTONICKÁ STUDIE Ortenovo náměstí 1488/13 projekční činnost ve výstavbě, konzultační činnost, inženýring, zpracování architektonických návrhů,

Více

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Lešenská 535/7 a 536/5 181 00 Praha 8 Troja kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

BYTOVÝ DŮM Č.P. 103 V DÍVČÍM HRADĚ ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE STAVBY. A. Průvodní zpráva. B. Souhrnná technická zpráva. D. Výkresová dokumentace

BYTOVÝ DŮM Č.P. 103 V DÍVČÍM HRADĚ ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE STAVBY. A. Průvodní zpráva. B. Souhrnná technická zpráva. D. Výkresová dokumentace BYTOVÝ DŮM Č.P. 103 V DÍVČÍM HRADĚ ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE STAVBY A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva D. Výkresová dokumentace říjen 2014 projektant: Ing. Karel Siuda A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBSAH:

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBNY na parc.č. 110 v k.ú. Bludovice

STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBNY na parc.č. 110 v k.ú. Bludovice STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBNY na parc.č. 110 v k.ú. Bludovice D1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavebník : SŠ - Prostřední Suchá Vypracoval: Ing. Martin Štorkán Stupeň PD : DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Číslo PD : 201501

Více

Průvodní a souhrnná technická zpráva

Průvodní a souhrnná technická zpráva Výstavba garáže Průvodní a souhrnná technická zpráva Stavebník : Pavel Krejčík A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje 1.1 Účastníci výstavby Objednatel: Pavel Krejčík Jižní 207, Komárov Dodavatel: svépomocí

Více

Informační memorandum. Masarykovo náměstí 30 Pelhřimov

Informační memorandum. Masarykovo náměstí 30 Pelhřimov Informační memorandum Masarykovo náměstí 30 Pelhřimov Předmět prodeje NÁZEV: LOKALITA: LIST VLASTNICTVÍ: BUDOVA: POZEMKY: PODLAŽÍ: ZPĚTNÝ NÁJEM: NÁJEMNÍ SMLOUVY: VYBAVENÍ: OSTATNÍ: FORMA PRODEJE: TERMÍN

Více

Stavební úpravy ubytovacího bloku A na kolejích JAK

Stavební úpravy ubytovacího bloku A na kolejích JAK INVESTIČNÍ ZÁMĚR Stavební úpravy ubytovacího bloku A na kolejích JAK Datum zpracování: říjen / 2014 Zpracovatel: Zadavatel: Ing. Jiřina Dvořáková Mendelova univerzita v Brně Správa kolejí a menz Ing. Jana

Více

ÚVOD. 1.6 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ Celkové provozní řešení objektu se nemění. Objekt slouží pro účely rehabilitace v ústavu sociální péče.

ÚVOD. 1.6 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ Celkové provozní řešení objektu se nemění. Objekt slouží pro účely rehabilitace v ústavu sociální péče. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

Bytový dům Janáčkova - Masná

Bytový dům Janáčkova - Masná Bytový dům Janáčkova - Masná Seznam příloh Průvodní zpráva Širší vztahy územní plán M :2000 Situace M 1:500 Půdorys 1.NP M 1:200 Půdorys 2.- 4. NP M 1:200 Půdorys 5.NP M 1:200 Půdorys 6.NP M 1:200 Řez

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

V rámci rekonstrukce bytového jádra nedojde ke změně dispozičního řešení bytové jednotky a nebude zasahováno do nosných konstrukcí objektu.

V rámci rekonstrukce bytového jádra nedojde ke změně dispozičního řešení bytové jednotky a nebude zasahováno do nosných konstrukcí objektu. PRŮVODNÍ A SOURNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: Název akce: rekonstrukce bytového jádra Adresa stavby: Machkova 1644, Praha 4 Opatov, 7.np, byt č.52 Stavebník: KrIstýna Šneidarová 1.1.ÚVOD Obsahem

Více

Město Bílina- Nové toalety ve 2.NP, Bílina- radnice

Město Bílina- Nové toalety ve 2.NP, Bílina- radnice Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam

Více

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Adresa: Majitel: Bytový dům Rakouská 543, 289 24 Milovice Společenství vlastníků bytů Vila

Více

Informační memorandum. Lidická 1697 Vlašim okr. Benešov

Informační memorandum. Lidická 1697 Vlašim okr. Benešov Informační memorandum Lidická 1697 Vlašim okr. Benešov Předmět prodeje NÁZEV: LOKALITA: LIST VLASTNICTVÍ: BUDOVA: POZEMKY: PODLAŽÍ: ZPĚTNÝ NÁJEM: NÁJEMNÍ SMLOUVY: OSTATNÍ: VYBAVENÍ: FORMA PRODEJE: TERMÍN

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA A OBSAH: 1. Účel objektu...2 2. Architektonické a dispoziční řešení...2 3. Kapacita, podlahová plocha...2 4. Stavebně technické a konstrukční řešení...2 6. Fotodokumentace...3 STRANA 1

Více

Potřeba tepla na vytápění (tepelná ztráta celého objektu) je stanovena podle ČSN060210 výpočtovým programem a je 410,0kW.

Potřeba tepla na vytápění (tepelná ztráta celého objektu) je stanovena podle ČSN060210 výpočtovým programem a je 410,0kW. VYTÁPĚNÍ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Podkladem pro zpracování projektové

Více

Akce: Rekonstrukce plynové kotelny objektu Husovo náměstí Objekt B Investor: Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, Kroměříž, IČ:

Akce: Rekonstrukce plynové kotelny objektu Husovo náměstí Objekt B Investor: Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, Kroměříž, IČ: Akce: Rekonstrukce plynové kotelny objektu Husovo náměstí Objekt B Investor: Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž, IČ: 00287351 D 1.2 Stavebně konstrukční řešení SEZNAM PŘÍLOH Textová část:

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Efektivní financování úspor energie. Obsah:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Efektivní financování úspor energie. Obsah: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: 1. Identifikace stavby 2. Stavební pozemek 3. Provedené průzkumy 4. Požadavky dotčených orgánů 5. Splnění obecných požadavků na výstavbu 6. Splnění podmínek územního plánování

Více

Informační memorandum. Husova 579 / Palackého nám. 653 Kralupy nad Vltavou okr. Mělník

Informační memorandum. Husova 579 / Palackého nám. 653 Kralupy nad Vltavou okr. Mělník Informační memorandum Husova 579 / Palackého nám. 653 Kralupy nad Vltavou okr. Mělník Předmět prodeje NÁZEV: LOKALITA: LIST VLASTNICTVÍ: BUDOVA: POZEMKY: PODLAŽÍ: ZPĚTNÝ NÁJEM: NÁJEMNÍ SMLOUVY: VYBAVENÍ:

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1/URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ Zhodnocení staveniště: Budova centra postižených byla postavena v roce 1928. Postupně došlo k několika změnám, byly

Více

B.Souhrnná technická zpráva

B.Souhrnná technická zpráva B.Souhrnná technická zpráva B.1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení B.1.1. Zhodnocení staveniště Jedná se o stávající objekt zámku obklopeného parkem, který se nachází v severní

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha 6 ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA 2003 KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha

Více

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Notifikovaná osoba 1390; 102 21 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU Auditovaný objekt:

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

Oprava regulace napojovacího uzlu ÚT pro územní

Oprava regulace napojovacího uzlu ÚT pro územní Krycí list 1/1 Oprava regulace napojovacího uzlu ÚT pro územní Zhotovitel: Investor: RICHTER-Projekční kancelář Národní tř. č.1 736 01 Havířov-Město Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje,

Více

Kvalitativní požadavky objednatele

Kvalitativní požadavky objednatele Kvalitativní požadavky objednatele Průzkum radonový průzkum Izolace proti vodě spodní stavby dle výsledků radonového průzkumu Konstrukce Zdi zděné dozdívky z plných cihel pálených nové zdivo zdící bloky

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice TECHNICKÁ ZPRÁVA HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice SEZNAM PŘÍLOH: D.1.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.2 - PŮDORYS 1NP D.1.1.3 - PŮDORYS 2NP D.1.1.4 - KROV, STŘECHA

Více

Investor: Praha 6 169 02. Popis objektu:

Investor: Praha 6 169 02. Popis objektu: Zadávací dokumentace "Adaptace prostor na zaměstnaneckou mateřskou školu" pro zhotovení projektové dokumentace ÚVN Praha 2014 Investor: Ústřední vojenská nemocnice Vojenské nemocnice 1200 Praha 6 169 02

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

Projektová dokumentace pro provádění stavby a vyhledání dodavatele

Projektová dokumentace pro provádění stavby a vyhledání dodavatele KOPÁČKOVÁ PROJEKCE POŽÁRNÍ OCHRANY KRČÍNOVA 884 280 00 KOLÍN II Projektová dokumentace pro provádění stavby a vyhledání dodavatele STAVBA SPOLKOVÝ DŮM STAVEBNÍK OBEC BÝCHORY, BÝCHORY 57, 280 02 KOLÍN OBJEDNATEL

Více

Valašské Klobouky - ul. Luční 8/2016

Valašské Klobouky - ul. Luční 8/2016 Valašské Klobouky - ul. Luční 8/2016 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: H&B stavreal, s.r.o. IČ:277 51 309 Újezd 390, 763 25 Újezd Radek Hlavička, 777 092 415 info@hbstavreal.cz www.hbstavreal.cz PARTNEŘI PROJEKTU:

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE BYTOVÝCH JEDNOTEK A SPOLEČNÝCH PROSTOR

TECHNICKÁ SPECIFIKACE BYTOVÝCH JEDNOTEK A SPOLEČNÝCH PROSTOR TECHNICKÁ SPECIFIKACE BYTOVÝCH JEDNOTEK A SPOLEČNÝCH PROSTOR Budovy L, M, N, O Konstrukce budovy KONSTRUKCE základy a základová deska - železobeton nosné zdi železobeton nebo zdivo nenosné zdi a příčky

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. DLE VYHL.Č. 78/2013 Sb. RODINNÝ DŮM. čp. 24 na stavební parcele st.č. 96, k.ú. Kostelík, obec Slabce,

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. DLE VYHL.Č. 78/2013 Sb. RODINNÝ DŮM. čp. 24 na stavební parcele st.č. 96, k.ú. Kostelík, obec Slabce, Miloslav Lev autorizovaný stavitel, soudní znalec a energetický specialista, Čelakovského 861, Rakovník, PSČ 269 01 mobil: 603769743, e-mail: mlev@centrum.cz, www.reality-lev.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 001 VLASTNÍ STAVBA. 1. Zemní práce. 2. Základy. 3. Svislé konstrukce. 4. Vodorovné konstrukce. 5. Úprava povrchů vnitřních

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 001 VLASTNÍ STAVBA. 1. Zemní práce. 2. Základy. 3. Svislé konstrukce. 4. Vodorovné konstrukce. 5. Úprava povrchů vnitřních -2-793 TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 001 VLASTNÍ STAVBA A. KONSTRUKCE A PRÁCE HSV 1. Zemní práce Budou provedeny výkopy pro okapové chodníky a pro základy. Provedou se ručně a to v hornině 3. Odvoz zeminy se provede

Více

Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1599. Areál pro administrativu a výrobu Brno-ul. Čechyňská Roční dosažitelný nájem cca 1,1 mil.

Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1599. Areál pro administrativu a výrobu Brno-ul. Čechyňská Roční dosažitelný nájem cca 1,1 mil. Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1599 Areál pro administrativu a výrobu Brno-ul. Čechyňská Roční dosažitelný nájem cca 1,1 mil. Kč Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Poloha areálu...

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam

Více

- 2 - 1. ÚVOD 3. STAVEBNÍ FYZIKA

- 2 - 1. ÚVOD 3. STAVEBNÍ FYZIKA - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

Informační memorandum. Nám. T. G. Masaryka 3 Dvůr Králové nad Labem okr. Trutnov

Informační memorandum. Nám. T. G. Masaryka 3 Dvůr Králové nad Labem okr. Trutnov Informační memorandum Nám. T. G. Masaryka 3 Dvůr Králové nad Labem okr. Trutnov Předmět prodeje NÁZEV: LOKALITA: LIST VLASTNICTVÍ: BUDOVA: POZEMKY: PODLAŽÍ: ZPĚTNÝ NÁJEM: NÁJEMNÍ SMLOUVY: OSTATNÍ: VYBAVENÍ:

Více

POŢÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŢÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ AKCE: Stavební úpravy skladové haly na p.č. st. 270 a přístavba přístřešku na části p.č. 1070/2, k.ú. Poučník STAVEBNÍK: KERVAL, a.s., Karlštejn 261, okres Beroun KONTROLOVAL: ING. ARCH. VLADIMÍR SMEJKAL

Více

Zpráva z posouzení bytu

Zpráva z posouzení bytu Akce: Místo: Investor: Posouzení bytu a návrh řešení Krymská 227/29, Praha 10 - Vršovice Elena Vavilchenková Zpráva z posouzení bytu Vypracoval: Ing. Jiří Perlík, Datum: 1.7.2015 www.perlikprojekce.cz

Více

INFORMAČNÍ STŘEDISKO DOBŘÍŠ INTERIÉR INFORMAČNÍHO STŘEDISKA A PRODEJNY KNIH MÍROVÉ NÁM. 106, DOBŘÍŠ PROJEKT INTERIÉRU

INFORMAČNÍ STŘEDISKO DOBŘÍŠ INTERIÉR INFORMAČNÍHO STŘEDISKA A PRODEJNY KNIH MÍROVÉ NÁM. 106, DOBŘÍŠ PROJEKT INTERIÉRU 1 DOBŘÍŠ INFORMAČNÍ STŘEDISKO INTERIÉR INFORMAČNÍHO STŘEDISKA A PRODEJNY KNIH MÍROVÉ NÁM. 106, DOBŘÍŠ PROJEKT INTERIÉRU Investor: Město Dobříš, Mírové nám. 119, 263 01 Dobříš Vypracoval: Ing. arch. Jan

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební část a statický posudek

TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební část a statický posudek ATICO DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební část a statický posudek Investor: Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, Nádražní 16, 150 05 Praha 5, P. O. BOX 6 Akce:

Více

KONSTRUKČNĚ STATICKÝ PRŮZKUM

KONSTRUKČNĚ STATICKÝ PRŮZKUM Strana: 1 KONSTRUKČNĚ STATICKÝ PRŮZKUM Stavba: Stavební úpravy regenerace bytového domu Nová 504, Kunštát Část: Konstrukčně statický průzkum Zpracovatel části: Ing. Petr Fousek Dusíkova 19, 638 00 Brno

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ ČÁST DOKUMENTACE: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REVIZE: R.

TECHNICKÁ ZPRÁVA STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ ČÁST DOKUMENTACE: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REVIZE: R. PROJEKTOVÁ ČINNOST V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ ING. MARTIN OUTLÝ O-PRO SERVIS IČO 11 422 131 TECHNICKÁ ZPRÁVA STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ ČÁST DOKUMENTACE: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy IČ: 62501691. dle vyhlášky č. 78/2013 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy IČ: 62501691. dle vyhlášky č. 78/2013 Sb. Předmět průkazu: Objekt k bydlení Dobrovodská 734/106, 37006 České Budějovice Zadavatel průkazu: "dot. DesignStudio", spol. s r.o. Dobrovodská 734/106, 37006 České Budějovice IČ: 62501691 Zpracovatel průkazu:

Více

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení 1. Úvod Projektová dokumentace řeší úpravy v prostorách stávajícího objektu laboratoří archeologie a antropologie v Plzni, ul. Sedláčkova 36, 38, 40, Veleslavínova 27, 29. Stávající objekt je využíván

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

FHJ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. ±0,000 = 394,850 B. p. v. FHJ Building spol.s.r.o. kolektiv Prosinec 2013 780/13. info@fhj-building.cz. Tel.

FHJ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. ±0,000 = 394,850 B. p. v. FHJ Building spol.s.r.o. kolektiv Prosinec 2013 780/13. info@fhj-building.cz. Tel. ±0,000 = 394,850 B. p. v. FHJ Building spol.s.r.o. 106 00 Tel.: e-mail: 64576183 272 769 786 info@fhj-building.cz FHJ building Investor : Místo stavby : Stavba : Vypracoval : Datum : kolektiv Prosinec

Více

ELEKTROINSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA. ÚP ČR - Kladno - rekonstrukce okapů a klempířských prvků

ELEKTROINSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA. ÚP ČR - Kladno - rekonstrukce okapů a klempířských prvků Zhotovitel dokumentace: Vedoucí Ing.Radka Milfortová zakázky: Schválil: Ing.Jiří Škvor Projektant: Ing.Jiří Škvor Vypracoval: Ing.Jiří Škvor Zakázka: Místo stavby: Investor: Dokumentace: Příloha: ÚP ČR

Více

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 Dokumentace pro provedení stavby Paré D Dokumentace objektu D.1 Technická zpráva Dokument: 179-5.D1 Razítko Datum: 4/2014 Obsah zprávy A Účel objektu 3 B Zásady

Více

Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav

Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav Druh dokumentace: Odborný posudek Objednatel: Společenství pro dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav Dukelských hrdinů 2614/7, 690 02 Břeclav Akce: Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Průkaz energetické náročnosti budovy str. 1 / 5 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (vyhl. č. 230/2015 Sb.) Penzion Hubert Vysoká nad Labem č. p. 202, 503 31 Vysoká nad Labem Evidenční číslo: Autorizace:

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ TITULNÍ LIST 1 OBSAH : Identifikační údaje... 3 Základní údaje... 3 Úvod... 3 Popis stavby rozsah stavebních úprav... 3 Podklady pro zpracování... 4 Právní

Více

1 VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU

1 VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU PŘÍLOHY 65 14 SEZNAM PŘÍLOH 1 VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU... 67 2 OCENĚNÍ NÁKLADOVOU METODOU... 91 3 POROVNÁVACÍ ZPŮSOB NEVYHLÁŠKOVÝ... 132 4 METODA PŘÍMÉHO POROVNÁNÍ... 148 5 OCENĚNÍ POZEMKŮ... 153

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

F.1.1.1. Technická zpráva

F.1.1.1. Technická zpráva STAVBA: Zdroj tepla pro objekt Klíčova 7, Tržní 10, Brno List č. 1 Obsah : F.1.1.1.a. F.1.1.1.b. F.1.1.1.c. F.1.1.1.d. F.1.1.1.e. F.1.1.1.f. F.1.1.1.g. F.1.1.1.h. F.1.1.1.i. F.1.1.1.j. F.1.1.1.k. Účel

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY zpracovaný podle zák. 406/2000 Sb. v platném znění podle metodiky platné Vyhlášky 78/2013 Sb.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY zpracovaný podle zák. 406/2000 Sb. v platném znění podle metodiky platné Vyhlášky 78/2013 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY zpracovaný podle zák. 406/2000 Sb. v platném znění podle metodiky platné Vyhlášky 78/2013 Sb. a Stavba: Zadavatel: RODINNÝ DŮM stávající objekt Vrchlického 472, 273

Více

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 RUMBURK Investor : Základní škola U Nemocnice Rumburk U Nemocnice 1132/5 408 01 Rumburk

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD

KVALITATIVNÍ STANDARD Příloha č. 2 KVALITATIVNÍ STANDARD BYTOVÉ OBJEKTY A, B OBYTNÝ SOUBOR KOLOVRATY OBSAH A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení bytových jednotek Položka standard popis A) KONSTRUKCE

Více

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Energetické úspory areálu Městské střední odborné školy v Kloboukách u Brna Místo stavby: nám. Míru 102/6a Klobouky u Brna

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Energetické úspory areálu Městské střední odborné školy v Kloboukách u Brna Místo stavby: nám. Míru 102/6a Klobouky u Brna Zak. č. 56/04/2014 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA Název stavby: Energetické úspory areálu Městské střední odborné školy v Kloboukách u Brna Místo stavby: nám. Míru 102/6a

Více

D Architektonicko-stavební řešení technická zpráva

D Architektonicko-stavební řešení technická zpráva Akce : Stupeň : Investor : OPRAVA STŘECHY ZÁKLADNÍ ŠKOLY stavební úpravy Dokumentace ke stavebnímu řízení Obec Popice, Hlavní 62, 691 27 Popice D.1.1.1 - Architektonicko-stavební řešení technická zpráva

Více

1. ÚVOD... 3. 1.4 Základní elektrotechnické údaje stavby... 4. 2.6 Zásuvkové okruhy... 6. 2.7 Kabelové rozvody... 6

1. ÚVOD... 3. 1.4 Základní elektrotechnické údaje stavby... 4. 2.6 Zásuvkové okruhy... 6. 2.7 Kabelové rozvody... 6 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 1.1 Identifikační údaje stavby... 3 1.2 Předmět projektu... 3 1.3 Soupis podkladů k projektu... 3 1.4 Základní elektrotechnické údaje stavby... 4 1.4.1 Druhy sítí a napětí :... 4 1.4.2

Více

Standardy. Projekt řadových rodinných domů č. 1-6 a 7-9 v Řevnicích

Standardy. Projekt řadových rodinných domů č. 1-6 a 7-9 v Řevnicích Standardy Projekt řadových rodinných domů č. 1-6 a 7-9 v Řevnicích je řešen jako řadové rodinné domy o třech sekcích vždy po třech domech, celkem devět řadových domů. Řadové domy jsou buď třípodlažní (1-6)

Více

PROJEKT STAVBY. 1.4.a. Zařízení pro vytápění staveb. Dostavba squashových kurtů a zázemí Sportovní klub Uherský Brod, Zátiší 1958, Uh.

PROJEKT STAVBY. 1.4.a. Zařízení pro vytápění staveb. Dostavba squashových kurtů a zázemí Sportovní klub Uherský Brod, Zátiší 1958, Uh. Ing. Martin Dufka projektová a inženýrská činnost ve stavebnictví Hluk 43, 687 25, tel. 572579646 PROJEKT STAVBY 1.4.a. Zařízení pro vytápění staveb Stavba: Investor: Dostavba squashových kurtů a zázemí

Více

a) Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY RD PANA SALABY na parc.č. st.94 a 66/4 v k.ú Jesenice u Prahy Osnice 713279

a) Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY RD PANA SALABY na parc.č. st.94 a 66/4 v k.ú Jesenice u Prahy Osnice 713279 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje: A.1.1 Údaje o stavbě: a) Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY RD PANA SALABY na parc.č. st.94 a 66/4 v k.ú Jesenice u Prahy Osnice 713279 b) Místo stavby: ul. Hlavní

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_REVITALIZACE PANELOVÝCH DOMŮ_S4 Číslo projektu:

Více

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009 ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA ÚMČ P20 Horní Počernice ING.M.SCHMIDT OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 Požárně bezpečnostní řešení ING.ARCH. J.DANDA 06/2009

Více

A. Průvodní zpráva. STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ OBJEKTU TĚLOCVIČNY V AREÁLU MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY k.ú. OPAVA-PŘEDMĚSTÍ, p.č.

A. Průvodní zpráva. STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ OBJEKTU TĚLOCVIČNY V AREÁLU MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY k.ú. OPAVA-PŘEDMĚSTÍ, p.č. STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ OBJEKTU TĚLOCVIČNY V AREÁLU MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY k.ú. OPAVA-PŘEDMĚSTÍ, p.č. 2157/9 DOKUMENTACE K STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ (OHLÁŠENÍ) INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA HORNÍ

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVA OBJEKTU S PRODEJNOU POTRAVIN, parc. č ŽADATEL: OÚ Voznice Voznice Dobříš ZPRACOVATEL DOKUMENTACE :

STAVEBNÍ ÚPRAVA OBJEKTU S PRODEJNOU POTRAVIN, parc. č ŽADATEL: OÚ Voznice Voznice Dobříš ZPRACOVATEL DOKUMENTACE : ŽADATEL: OÚ Voznice Voznice 7 ZPRACOVATEL DOKUMENTACE : Ing. Ondřej Červenka Voznice 64 STAVEBNÍ ÚPRAVA OBJEKTU S PRODEJNOU POTRAVIN, parc. č. 1043 DOKUMENTACE DLE PŘÍL. 1 VYHL. 499/2006 Sb. D.1.4.b VYTÁPĚNÍ

Více

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č.

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Střední část 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného systému

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Nový Svět č.p. 39, Harrachov

Nový Svět č.p. 39, Harrachov PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Objekt Chata Koruna Nový Svět č.p. 39, Harrachov Objednatel: Adresa: Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad Jankovcova 2, Praha 7 170 04 Zhotovitel: Adresa: IČ: Spolupráce:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY MÍSTO STAVBY INVESTOR PROJEKTANT CHARAKTER STAVBY ZAK.ČÍSLO : 3385 : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček : 28. října

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

Standard nízkoenergetické domy

Standard nízkoenergetické domy 1) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Vlastní projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně umístění domu na pozemku a inženýrské sítě řeší za příplatek externí projekční kanceláře spolupracující s firmou Flexibuild,

Více

identifikační údaje kapacitní údaje

identifikační údaje kapacitní údaje pozemky chrustenice rd1 identifikační údaje název pozemky chrustenice, lokalita dolejší alej, rodinný dům typ 1 místo chrustenice, okres beroun pozemky č.1-10 investor GEISON REAL, a.s. Na výsluní 201/13

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA LIBEREC OBJEKT C SUTERÉN

TECHNICKÁ UNIVERZITA LIBEREC OBJEKT C SUTERÉN TECHNICKÁ UNIVERZITA LIBEREC OBJEKT C SUTERÉN STAVEBNÍ OPRAVY A ÚPRAVY PROSTORU LABORATOŘÍ PRO KATEDRU CHEMIE Projekt pro výběr zhotovitele PROJEKT STAVBY Objednavatel : Projektant : Technická univerzita

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ZPRACOVAL : PROJEKTANT : Ing. Iveta Charousková, Počerny 124, 360 17 Karlovy Vary osvědčení o autorizaci v oboru požární bezpečnost staveb č. 8488 Projektová kancelář

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

ZEMĚDĚLSKÝ AREÁL BUZICE TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZEMĚDĚLSKÝ AREÁL BUZICE TECHNICKÁ ZPRÁVA FARMTEC a.s., oblastní ředitelství Strakonice Nebřehovická 522, 386 01 Strakonice, tel. 381 491 356, strakonice@farmtec.cz Odstranění části zemědělské budovy na st. p. č. 99 ZEMĚDĚLSKÝ AREÁL BUZICE k.

Více

DOKUMENTACE. ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ. Mandysova Hradec Králové. Vlastníci bytových jednotek

DOKUMENTACE. ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ. Mandysova Hradec Králové. Vlastníci bytových jednotek DOKUMENTACE NÁZEV AKCE : ZASKLÍVACÍ SYSTÉM : OBJEKT : INVESTOR : ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ Mandysova 1301 1308 Hradec Králové Vlastníci bytových jednotek ZHOTOVITEL

Více

Standard energetickyúsporné domy

Standard energetickyúsporné domy 1) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Vlastní projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně umístění domu na pozemku a inženýrské sítě řeší za příplatek externí projekční kanceláře spolupracující s firmou Flexibuild,

Více

OBSAH. 1. Technická zpráva 2. Půdorys přízemí 3. Půdorys podkroví 4. Schéma tělesa 5. Schéma zdroje tepla

OBSAH. 1. Technická zpráva 2. Půdorys přízemí 3. Půdorys podkroví 4. Schéma tělesa 5. Schéma zdroje tepla OBSAH 1. Technická zpráva 2. Půdorys přízemí 3. Půdorys podkroví 4. Schéma tělesa 5. Schéma zdroje tepla T E C H N I C K Á Z P R Á V A Projekt řeší vytápění rodinného domu manželů Vytlačilových, Roztoky

Více

Bytový dům, V jamce č.p.191 Jesenice

Bytový dům, V jamce č.p.191 Jesenice Ing. M. Veverka projekce IČO 11263415 269 01 * +420 313 109 161 mvprojekce@mvprojekce.cz Milana Schneibergová HIP autorizovaný ing. 0003903 Město, Mírové náměstí 368, 270 33 Dokumentace stávajícího stavu

Více

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 2.1 STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.2 NOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.3 NOVÉ

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

Standard energetickyúsporné domy

Standard energetickyúsporné domy 1) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Vlastní projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně umístění domu na pozemku a inženýrské sítě řeší za příplatek externí projekční kanceláře spolupracující s firmou Flexibuild,

Více

INSPEKCE NEMOVITOSTI KRYCÍ LIST NEMOVITOSTI

INSPEKCE NEMOVITOSTI KRYCÍ LIST NEMOVITOSTI INSPEKCE NEMOVITOSTI Objekt Stavba Název objektu Název stavby Inspektor Zpracovatel Objednatel KRYCÍ LIST NEMOVITOSTI Typ inspekce Zakázkové číslo Počet listů Prohlídka provedena: Použité podklady Inspektor:

Více

HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA

HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA Rekonstrukce a dostavba na kulturně sportovní centrum Varianta 2 Technická zpráva ke studii Zpracovali: Alena Kučerová a Jiří Kučera Hostivice, leden 2011 Technická zpráva ke studii

Více

STAVEBNĚ-TECHNICKÝ PRŮZKUM OBJEKTU

STAVEBNĚ-TECHNICKÝ PRŮZKUM OBJEKTU STAVEBNĚ-TECHNICKÝ PRŮZKUM OBJEKTU Rekonstrukce budovy. Projekt pro stavební povolení Zodpovědný projektant: Investor :. Datum : 09/2009 Identifikace stavby: Název stavby : Místo stavby : Obec a k.ú. Kraj

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOKUMENTACE

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOKUMENTACE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Akce KLIMENTSKÁ Rekonstrukce 2.NP Místo Klimentská 1246/1, Praha 1, 110 00 Investor HOMEGLOBE, a.s. Generální projektant Building s.r.o. Peckova 13, Praha 8, 186 00 Projektant části

Více

Technická zpráva. k projektu pro odstranění stavby části stávajícího objektu

Technická zpráva. k projektu pro odstranění stavby části stávajícího objektu PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ODSTRANĚNÍ STAVBY NA P.Č. 73/24 KOBYLNICE BOURACÍ PRÁCE STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ Technická zpráva k projektu pro odstranění stavby části stávajícího objektu 1. Všeobecné údaje

Více