Dotazníkové šetření Územní identita a občanská společnost v okresech Ústí nad Labem, Děčín, Teplice, Litoměřice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dotazníkové šetření Územní identita a občanská společnost v okresech Ústí nad Labem, Děčín, Teplice, Litoměřice"

Transkript

1 Závěrečná zpráva Dotazníkové šetření Územní identita a občanská společnost v okresech Ústí nad Labem, Děčín, Teplice, Litoměřice Zadavatel Ústecká komunitní nadace Kontaktní osoba Petr Veselý Zpracovatel Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Katedra geografie (PřF) Katedra regionálního rozvoje a veřejné správy (FSE) Kontaktní osoba Mgr. Pavel Raška, Ph.D. Datum

2 Obsah 1. ÚVOD METODICKÝ POSTUP POSTUP ŠETŘENÍ KRITÉRIA VÝBĚRU RESPONDENTŮ ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ IDENTIFIKAČNÍ OTÁZKY LOKALITA POHLAVÍ VĚK SPECIFICKÉ OTÁZKY MÁTE RÁDI SVOU OBEC? POVAŽUJETE SE ZA PATRIOTA? JSOU VE VAŠÍ OBCI ALESPOŇ 3 ZAJÍMAVÁ MÍSTA, KTERÉ BY SI ŽÁDNÝ NÁVŠTĚVNÍK NEMĚL NECHAT UJÍT? ŘEKL BYSTE O MÍSTĚ, KDE BYDLÍTE A TRÁVÍTE VĚTŠINU SVÉHO VOLNÉHO ČASU, ŽE JDE O OBEC, KDE TO ŽIJE!? MYSLÍTE SI, ŽE SE VE SVÉ OBCI MŮŽETE DOSTATEČNĚ SEBEREALIZOVAT TZN. KULTURNĚ, SPOLEČENSKY ČI SPORTOVNĚ SE VYŽÍT? ZAJÍMÁTE SE O MÍSTNÍ POLITIKU/VEŘEJNOU SPRÁVU? ZAPOJUJETE SE DO VEŘEJNÝCH DEBAT ČI JINÝCH AKTIVIT ZAMĚŘENÝCH NA FUNGOVÁNÍ A ROZVOJ VAŠÍ OBCE? VYBAVÍTE SI ZA POSLEDNÍ DOBU ALESPOŇ TŘI DOBRÉ SKUTKY, KTERÉ JSTE VYKONAL? ZAPOJUJETE SE VE SVÉ OBCI DO OBECNĚ PROSPĚŠNÝCH AKTIVIT JAKO DOBROVOLNÍK NEBO JAKO DÁRCE? JSOU VE VAŠÍ OBCI MÍSTA, KTERÁ VE VÁS VYVOLÁVAJÍ POCIT NEBEZPEČÍ? MÁTE ZÁJEM NA VYTVÁŘENÍ POZITIVNÍCH MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ SE SVÝMI SOUSEDY? POVAŽUJETE VAŠI RODINU ZA TÝM, KTERÝ FUNGUJE? JSOU VE VAŠEM REGIONU PŘÍLEŽITOSTI PERSPEKTIVNÍHO PRACOVNÍHO A SPOLEČENSKÉHO UPLATNĚNÍ PRO MLADÉ? JE PRO VÁS OSOBNĚ DŮLEŽITÝ ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL? MYSLÍTE PŘI VAŠEM KAŽDODENNÍM ROZHODOVÁNÍ TAKÉ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ? VĚŘÍTE, ŽE SE ŽIVOTNÍ PODMÍNKY VE VAŠEM REGIONU PRŮBĚHEM ČASU ZLEPŠUJÍ? V RÁMCI ANKETNÍHO PRŮZKUMU SPOLUPRACUJEME S ÚSTECKOU KOMUNITNÍ NADACÍ. SLYŠEL JSTE O NÍ ČI O TOM, CO DĚLAJÍ JIŽ NĚKDY DŘÍVE? ZÁVĚR AUTOŘI PŘÍLOHY DOTAZNÍK TABULKA VÝSLEDKŮ

3 1. Úvod Předkládaná závěrečná zpráva shrnuje výsledky dotazníkového šetření zpracovaného pro Ústeckou komunitní nadaci (ÚKN) dvěma pracovišti Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Cílem šetření, realizovaného v okresech Ústí nad Labem, Děčín, Teplice a Litoměřice, bylo zjistit, jak obyvatelé těchto území vnímají a sami reflektují problematiku posilování územní identity a fungování občanské společnosti ve sledovaném území, resp. na úrovni místa jejich bydliště. Otázky byly formulovány tak, aby reflektovaly oblasti podpory formulované Ústeckou komunitní nadací, a výsledky šetření tak podaly vstupní informaci o míře zapojení obyvatel cílových okresů do místního dění. Metoda dotazníkového šetření byla zvolena po úvodních jednáních s ÚKN na jaře roku 2014, a to jako nejvhodnější z hlediska rozsahu vzorků respondentů a možného opakování šetření v dalších letech. Zároveň bylo dohodnuto, že šetření bude mít charakter anketní studie se základním statistickým vyhodnocením získaných dat, neboť profesionální sociologické šetření by přesahovalo časový rámec, v němž je šetření nutné zpracovat a taktéž by vyvolalo výrazně vyšší náklady na realizaci. Dle dohody obou stran je výstupem šetření tato zpráva doplněná o kompletní přepis dotazníků v jednotném souboru MS Excel a vyplněné dotazníky ve fyzické formě. 3

4 2. Metodický postup 2.1 Postup šetření Šetření bylo realizováno v několika fázích: (a) léto připraven první návrh anketních otázek ze strany ÚKN. Tento návrh byl revidován a doplněn komentáři ze strany zpracovatele a následně předán k finalizaci ze strany ÚKN; (b) říjen/listopad realizováno terénní šetření za účelem sběru dat formou strukturovaných rozhovorů přepisovaných do připraveného dotazníku, doplňkově formou samostatného vyplnění dotazníků respondenty bez přítomnosti tazatele; (c) prosinec získaná data přepsána do jednotného souboru a kontrolována; (d) leden/únor kompletován výsledný dokument Závěrečné zprávy včetně komentářů k výsledkům u jednotlivých otázek. 2.2 Kritéria výběru respondentů Šetření bylo realizováno ve čtyřech okresech, v nichž ÚKN realizuje své nadační aktivity. Cílem bylo postihnout jak situaci v městském prostředí, tak v prostředí venkova, přičemž tato území měla reprezentovat odlišné typy krajin, sociálního prostředí a hospodářských aktivit a dále pak umožnit opakovatelnost šetření. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k výběru modelových území na úrovni obcí, přičemž každý okres byl zastoupen jednou až dvěma obcemi městského typu a dvěma obcemi venkovského typu (v závorce indikativní cílový počet respondentů*): (1) Okres Ústí nad Labem: obec město Ústí nad Labem (140) venkov Stebno (periferní venkov; 30), Tisá (suburbanizovaný venkov; 30) (2) Okres Děčín: obec město Děčín (110), město Rumburk (50) venkov Růžová (turistický venkov; 30), Těchlovice (soc.-ekon. znevýhodněný venkov; 30) (3) Okres Teplice: obec město Teplice (140) Zabrušany (pánevní venkov), Bžany (multifunkční, podhůří Českého středohoří; 30) (4) Okres Litoměřice: obec město Litoměřice (120) venkov Třebušín (turistický venkov; 40), Polepy (zemědělský venkov; 40) *Indikativním cílovým stavem byl zisk 830 vyplněných dotazníků, přičemž reálný stav byl 871 vyplněných dotazníků. Pro okres Děčín byly záměrně zvoleny dvě městské obce, neboť charakter Šluknovského výběžku se od jádrové (spádové) oblasti okresu liší a bylo podstatné případný odraz těchto specifik v názorech respondentů postihnout. 4

5 Podmínkou šetření bylo, že může být realizováno ve všech sídlech těchto obcí, avšak dle klíče pro požadovaný počet respondentů, který vycházel ze sociodemografické situace v řešeném území (viz matice níže). Zároveň však průběh šetření ukázal, že nejvyšší mírou jsou kvůli dostupnosti zastoupeni respondenti přímo ze sídel zvolených obcí. Muži Ženy Celkem do 24 let % % % let % % % 65 let a více 5-10 % 5-10 % % Celkem 50 % 50 % 100 % Při samotném šetření musela být dále splněna podmínka, že dotazovaný nesmí být v daném místě návštěvníkem, ale trvale bydlící či pracující osobou. Na samotném šetření pracovali studenti kurzů: Geografické praktikum (garant Mgr. Ladislav Bobr; PřF UJEP) Terénní cvičení ze sociální geografie (garant RNDr. Silvie R. Kučerová, Ph.D.; PřF UJEP) Cvičení ze sociální geografie (Mgr. Vladan Hruška, Ph.D.; PřF UJEP) Metody empirických výzkumů (Ing. Petra Olšová, Ph.D.; FSE UJEP) Studenti pracovali ve skupinách rozděleni dle obcí, přičemž na jednotlivce připadlo v průměru cca dotazníků. 2.3 Zpracování výsledků Výsledky šetření byly ze sesbíraných dotazníků přepsány do jednotného formuláře dokumentu MS Excel, z nějž byly dále zpracovány základní statistické charakteristiky souboru ve vztahu k dílčím otázkám. Pro každou otázku je k dispozici vyhodnocení odpovědí ve vazbě na pohlaví respondenta, okres bydliště a typ místa bydliště (město, venkov). 5

6 3. Identifikační otázky 3.1 Lokalita Tab. 1 - Struktura respondentů dle místa bydliště obec počet respondentů Bžany 27 Děčín 150 Litoměřice 121 Polepy 40 Rumburk 68 Růžová 30 Stebno 30 Těchlovice 30 Teplice 139 Tisá 30 Třebušín 36 Ústí nad Labem 130 Zabrušany 40 CELKEM 871 Tab. 2 - Struktura respondentů dle typu bydliště okres město venkov CELKEM Litoměřice Ústí nad Labem Teplice Děčín Obr. 1 - Struktura respondentů dle typu bydliště Dotazníkové šetření proběhlo ve 13 obcích 4 okresů Ústeckého kraje. Zpravidla se jednalo o 2 obce a 1 město z každého okresu, v případě okresu Děčín se jednalo o 2 městské obce. Ve všech okresech byl vybrán podobný počet dotazníků, nejvíce v okresu Teplice (204) a nejméně v okrese Děčín (168). V okresech Litoměřice a Ústí nad Labem bylo vybráno 197, respektive 190 dotazníků. Podíl městských respondentů tvořil přibližně 2/3 a venkovských respondentů pak 1/3 všech dotázaných. Nejvyšší podíl městských respondentů (78 %) byl díky dvěma vybraným městským obcím v okrese Děčín. Naopak nejvyšší podíl venkovských respondentů (39 %) byl v okresu Litoměřice. 6

7 V okresu Litoměřice byly vybrány obce Litoměřice, Třebušín a Polepy. Litoměřice jsou zástupcem městského prostředí, venkovské prostředí je zastoupeno obcí Třebušín, která je centrem Českého Středohoří a obcí Polepy v zemědělském Polabí. Celkem bylo v tomto okresu vybráno 197 dotazníků. Podíl městských a venkovských respondentů byl přibližně 2/3 ku 1/3 ve všech okresech, v případě okresu Litoměřice se jednalo o 61 % respondentů z města a 39 % respondentů z venkova. Okres Ústí nad Labem reprezentují obce Ústí nad Labem (krajské město), dále Stebno, jakožto periferie CHKO České Středohoří a turistická suburbánní venkovská sídla obce Tisá. Vybráno bylo 190 dotazníků, z toho tvořilo 68 % městských a 32 % venkovských respondentů. V okresu Teplice byla zvolena obec Teplice a obce Zabrušany, které představují pánevní venkov, a Bžany ležící v podhůří Českého Středohoří. Bylo zde vybráno 204 dotazníků. Podíl respondentů dle typu lokality byl podobný jako v případě okresu Ústí nad Labem, 67 % a 33 %. Okres Děčín má jako jediný zastoupeny 2 městské obce Děčín a Rumburk. Z venkovských obcí byl výzkum prováděn v obci Růžová v NP České Švýcarsko a v obci Těchlovice, která se nachází v labském koridoru. Přestože měl tento okres nejvíce zkoumaných sídel, vybráno zde bylo nejméně dotazníků, konkrétně 168. Podíl městských respondentů zde byl oproti ostatním okresům vyšší a činil 78 %. 22 % respondentů bylo z venkova. 7

8 3.2 Pohlaví Tab. 3 Genderová struktura respondentů dle okresu bydliště okres muži ženy Litoměřice Ústí nad Labem Teplice Děčín CELKEM Obr. 2 Pohlavní struktura respondentů dle okresu bydliště Tab. 4 Genderová struktura respondentů dle typu sídla bydliště typ sídla muži ženy město venkov CELKEM Obr. 3 Pohlavní struktura respondentů dle typu bydliště Celkem bylo získáno 871 dotazníků, z toho 427 (49 %) od mužů a 444 (51 %) od žen. Celkem 608 (70 %) respondentů žije ve městech a 263 (30 %) respondentů pochází z venkovských obcí. 8

9 3.3 Věk Tab. 5 Věková struktura respondentů dle okresu bydliště okres do 24 let let 65 a více let Litoměřice Ústí nad Labem Teplice Děčín CELKEM Obr. 4 Věková struktura respondentů dle okresu bydliště Tab. 6 Věková struktura respondentů dle typu bydliště typ sídla do 24 let let 65 a více let město venkov CELKEM Obr. 5 Věková struktura respondentů dle typu bydliště Celkem bylo získáno 870 dotazníků (u jednoho nebyla otázka věk vyplněna). Struktura věkového složení respondentů je z hlediska okresů i typu bydliště téměř stejná (přibližně 25% do 24 let, 55% let a 20% 65 a více let). Tyto výsledky odpovídají demografické struktuře sledovaného území a vstupní matici struktury respondentů (dle kap. 2). 9

10 4. Specifické otázky 4.1 Máte rádi svou obec? Považujete se za patriota? Tab. 7 - Výsledky otázky č. 1 dle okresu bydliště okres určitě ano spíše ano spíše ne rozhodně ne Litoměřice Ústí nad Labem Teplice Děčín CELKEM Obr. 6 - Struktura respondentů dle okresu bydliště Tab. 8 - Výsledky otázky č. 1 dle typu bydliště typ sídla určitě ano spíše ano spíše ne rozhodně ne město venkov Obr. 7 - Struktura respondentů dle typu bydliště Nejvyšší hodnocení uváděli respondenti bydlící v okresech Děčín a Litoměřice, v rámci dvou nejvyšších hodnocení pak i respondenti okresu Teplice. Důvodem může být jednak místní kulturní akce, památky anebo přírodní prostředí. Díky těmto využitelným možnostem se jednotliví obyvatelé snadněji ztotožňují než v okresech bez podobných nabídek. Rozdíly v hodnocení obyvateli městských a venkovských sídel jsou nepatrné, přesto lze v souladu s předpoklady říci, že za větší patrioty se považují lidé žijící na venkově. To může být zapříčiněno tím, že zde většinou žijí lidé, kteří dědí své domy z generace na generaci a cítí tak větší pouto ke svému rodnému bydlišti. Naopak v městských částech se lidé často stěhují a proto tak necítí takové pouto ke svému bydlišti jako venkovan. Dalším důvodem může být rozsah a velikost kulturních tradic, které se dodržují spíše na venkově (i přes zánik tradičních kulturních akcí spojených s původním německým obyvatelstvem). 10

11 4.2 Jsou ve Vaší obci alespoň 3 zajímavá místa, které by si žádný návštěvník neměl nechat ujít? Tab. 9 Výsledky otázky č. 2 dle okresu bydliště okres určitě ano spíše ano spíše ne rozhodně ne Litoměřice Ústí nad Labem Teplice Děčín CELKEM Obr. 8 - Struktura respondentů dle okresu bydliště Tab Výsledky otázky č. 2 dle typu bydliště typ sídla určitě ano spíše ano spíše ne rozhodně ne město venkov Obr. 9 - Struktura respondentů dle typu bydliště Dle okresů byl nejkladněji hodnocen okres Teplice a Litoměřice (přes 80%). Důvodem může být, že se jedná o turistická centra. Nejhůře hodnoceno bylo město Ústí nad Labem, což je zřejmě důsledkem turistické neatraktivnosti města (i přes přítomnost turistických cílů, jako je např. hrad Střekov nebo zoologická zahrada). V rozdělení dle typu bydliště dominuje město (85% kladných odpovědí). Tento výsledek je způsoben větším zastoupením turistických atraktivit v městském prostředí, oproti venkovskému, příp. též i větším povědomím o nich díky lepším realizačním předpokladům cestovního ruchu. 11

12 4.3 Řekl byste o místě, kde bydlíte a trávíte většinu svého volného času, že jde o obec, kde to žije!? Tab Výsledky otázky č. 3 dle okresu bydliště okres určitě ano spíše ano spíše ne rozhodně ne Litoměřice Ústí nad Labem Teplice Děčín CELKEM Obr Struktura respondentů dle okresu bydliště Tab Výsledky otázky č. 3 dle typu bydliště typ sídla určitě ano spíše ano spíše ne rozhodně ne město venkov Obr Struktura respondentů dle typu bydliště V rámci hodnocení dle okresu bydliště je zřejmé, že lidé z okresu Ústí nad Labem jsou nejvíce skeptičtí. Pozitivní ohlasy na otázku č. 3 mělo pouze zhruba 27 % respondentů oproti 73 % spíše negativních. Oproti tomu respondenti z okresu Litoměřice jako jediní překročili hranici 50 % pozitivních hodnocení oproti ostatním okresům. Při srovnání města a venkova lze vidět, že lidé z městského prostředí jsou více přesvědčeni, že to v jejich místě žije. Lze se domnívat, že tento fakt je zapříčiněn díky větší a širší nabídce služeb a kulturního vyžití ve městském prostředí. Nicméně pokud zvážíme rozdíl ve velikosti venkovských a městských obcí, rozdíl mezi těmito územími není až tak markantní (což může být způsobeno již zjištěnou vyšší mírou patriotismu ve venkovských obcích). 12

13 4.4 Myslíte si, že se ve své obci můžete dostatečně seberealizovat tzn. kulturně, společensky či sportovně se vyžít? Tab Výsledky otázky č. 4 dle okresu bydliště okres určitě ano spíše ano spíše ne rozhodně ne Litoměřice Ústí nad Labem Teplice Děčín CELKEM Obr Struktura respondentů dle okresu bydliště Tab. 14 Výsledky otázky č. 4 dle typu bydliště typ sídla určitě ano spíše ano spíše ne rozhodně ne město venkov Obr Struktura respondentů dle typu bydliště Nejspokojenější s možností seberealizace jsou respondenti z okresu Litoměřice. Nejméně spokojení jsou respondenti z okresu Ústí nad Labem, ač je v něm lokalizováno krajské město s teoreticky nejvyšší nabídkou možností pro rekreaci. Důvodem vyšší spokojenosti by mohla být vyšší atraktivita okresu Litoměřice. To vede k celkově spokojenějšímu a optimističtějšímu obyvatelstvu. Na základě toho, že jsou lidé spokojeni s prostředím (krajinou), ve kterém bydlí, nejsou v takové míře nároční na kulturní, společenské a sportovní vyžití. Dalším důvodem by mohlo být větší množství kulturních zařízení a akcí především v samotném městě Litoměřice. Kromě zařízení, které najdeme i jinde, se zde nachází Severočeská galerie výtvarného umění či výstaviště Zahrada Čech. Dále pak několik kulturních a společenských akcí, jako je Litoměřické vinobraní či Litoměřické varhanní léto. Výraznější rozdíly se však ukazují při porovnání odpovědí respondentů z městských a venkovských sídel. Respondenti z městských sídel jsou s možností seberealizace spokojenější, což je dáno vyšší nabídkou kulturních, společenských a sportovních akcí či zařízení. 13

14 4.5 Zajímáte se o místní politiku/veřejnou správu? Tab Výsledky otázky č. 5 dle okresu bydliště okres určitě ano spíše ano spíše ne rozhodně ne Litoměřice Ústí nad Labem Teplice Děčín CELKEM Obr Struktura respondentů dle okresu bydliště Tab Výsledky otázky č. 5 dle typu bydliště typ sídla určitě ano spíše ano spíše ne rozhodně ne město venkov Obr Struktura respondentů dle typu bydliště Nejvyšší hodnocení uváděli respondenti bydlící v okrese Děčín. Důvodem rozdílů může být různá dlouhodobá (ne)spokojenost s vnímáním životních podmínek v území, která následně vede k tvorbě tzv. kreativní antiidentity (dochází k aktivaci místních aktérů na základě nespokojenosti se stavem daného území), ale i zkušenost s efektivitou zapojení se do veřejných debat. Zanedbatelné rozdíly jsou v hodnocení obyvateli městských a venkovských sídel 14

15 4.6 Zapojujete se do veřejných debat či jiných aktivit zaměřených na fungování a rozvoj vaší obce? Tab Výsledky otázky č. 6 dle okresu bydliště okres určitě ano spíše ano spíše ne rozhodně ne Litoměřice Ústí nad Labem Teplice Děčín CELKEM Obr Struktura respondentů dle okresu bydliště Tab Výsledky otázky č. 6 dle typu bydliště typ sídla rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne město venkov Obr Struktura respondentů dle typu bydliště Převážná většina dotazovaných odpověděla záporně (75 %) tedy Spíše ne, Rozhodně ne. To podtrhuje nezájem obyvatel o dění ve své obci spojený s nedůvěrou v politické vedení státu a složky státní správy. Nejvyšší hodnocení (bráno v pozitivním smyslu) uváděli respondenti bydlící v okresech Děčín a Litoměřice, naopak nejméně se do dění v obcích zapojují respondenti z teplického a ústeckého okresu. Důvodem může být podstatně horší sociální situace, vyšší nezaměstnanost v obcích okresů Ústí nad Labem a Teplice, v případě Ústí nad Labem i špatné a neprůhledné hospodaření s finančními zdroji v nedávné minulosti (např. rekonstrukce Městských sadů), což vede k rezignaci obyvatel na dění v jejich bydlišti. Výrazné rozdíly jsou v hodnocení obyvateli městských a venkovských sídel. Obyvatelé venkovských obcí se do dění v obci zapojují častěji než obyvatelé měst (29 % oproti 23 %), což může být zapříčiněno větším sepětím s místem bydliště v menších obcích. To je samozřejmě logické, jelikož obyvatelé na populačně menším sídle mají větší možnost a šanci se do dění obce nějak aktivně angažovat. 15

16 4.7 Vybavíte si za poslední dobu alespoň tři dobré skutky, které jste vykonal? Tab Výsledky otázky č. 7 dle okresu bydliště okres určitě ano spíše ano spíše ne rozhodně ne nevyplněno Litoměřice Ústí nad Labem Teplice Děčín CELKEM Obr Struktura respondentů dle okresu bydliště Tab Výsledky otázky č. 7 dle typu bydliště typ sídla určitě ano spíše ano spíše ne rozhodně ne nevyplněno město venkov Obr Struktura respondentů dle typu bydliště Pozitivní hodnocení nejvíce uváděli respondenti bydlící v okresech Ústí nad Labem a Děčín, ačkoliv rozdíly mezi okresy byly velmi malé. V tomto případě druh sídla není podstatný. Odpovědi jsou téměř srovnatelné. Podstatné ovšem je, že v souhrnu převažují kladné odpovědi (60-70 % pro určitě ano a spíše ano ) Z hlediska výše položené otázky je důvod odpovědi velmi subjektivním názorem každého respondenta, který nelze obecně odůvodnit. 16

17 4.8 Zapojujete se ve své obci do obecně prospěšných aktivit jako dobrovolník nebo jako dárce? Tab Výsledky otázky č. 8 dle okresu bydliště okres určitě ano spíše ano spíše ne rozhodně ne nevyplněno Litoměřice Ústí nad Labem Teplice Děčín CELKEM Obr Struktura respondentů dle okresu bydliště Tab Výsledky otázky č. 8 dle typu bydliště typ sídla určitě ano spíše ano spíše ne rozhodně ne nevyplněno město venkov Obr Struktura respondentů dle typu bydliště Nejvyšší hodnocení uváděli s mírným náskokem respondenti bydlící v okresech Litoměřice a Děčín. Důvodem může být průměrný věk respondentů, který je v těchto okresech vyšší než v ostatních dvou okresech. Velmi výrazné rozdíly jsou v hodnocení obyvateli městských a venkovských sídel, což může být zapříčiněno dlouhou tradicí spolkového života na venkově a také vyšším počtem spolku na jednoho obyvatele. Lidé žijící na venkově také mohou být více ochotni dobrovolně pomáhat nebo přispívat na zlepšování své obce. Na venkově není taková anonymita, i proto obyvatelé společně chtějí pomoci své obci. 17

18 4.9 Jsou ve Vaší obci místa, která ve Vás vyvolávají pocit nebezpečí? Tab Výsledky otázky č. 9 dle okresu bydliště okres určitě ano spíše ano spíše ne rozhodně ne Litoměřice Ústí nad Labem Teplice Děčín CELKEM Obr Struktura respondentů dle okresu bydliště Tab Výsledky otázky č. 9 dle typu bydliště typ sídla určitě ano spíše ano spíše ne rozhodně ne město venkov Obr Struktura respondentů dle typu bydliště Nejvyšší hodnocení uváděli respondenti bydlící v okresech Teplice, dále Děčín a Ústí nad Labem. Velmi výrazné rozdíly jsou v hodnocení obyvateli městských a venkovských sídel, což může být zapříčiněno zvýšenou kriminalitou a také větším počtem nebezpečných míst ve městech než je tomu ve venkovských sídlech. 18

19 4.10 Máte zájem na vytváření pozitivních mezilidských vztahů se svými sousedy? Tab Výsledky otázky č. 10 dle okresu bydliště okres určitě ano spíše ano spíše ne rozhodně ne Litoměřice Ústí nad Labem Teplice Děčín CELKEM Obr Struktura respondentů dle okresu bydliště Tab Výsledky otázky č. 10 dle typu bydliště typ sídla určitě ano spíše ano spíše ne rozhodně ne město venkov Obr Struktura respondentů dle typu bydliště Nejvíce lidí majících zájem na utváření pozitivních mezilidských vztahů je v okrese Litoměřice a dále Teplice. Vliv na to může mít velikost sídel v okrese Litoměřice (v menších sídlech se lépe tyto vztahy udržují) i nižší stupeň sociální modernizace tradičních venkovských komunit. Nejhorší výsledky byly naopak zjištěny pro Ústí nad Labem. Určité rozdíly jsou v hodnocení obyvateli městských a venkovských sídel, což může být zapříčiněno tím, že lidé na venkově k sobě mají blíže než lidé ve 19

20 městech, znají se mezi sebou, i se sousedy lépe a tak jim spíše záleží na pozitivních mezilidských vztazích než lidem žijících ve městech. 20

21 4.11 Považujete Vaši rodinu za tým, který funguje? Tab Výsledky otázky č. 11 dle okresu bydliště okres určitě ano spíše ano spíše ne rozhodně ne Litoměřice Ústí nad Labem Teplice Děčín CELKEM Obr Struktura respondentů dle okresu bydliště Tab Výsledky otázky č. 11 dle typu bydliště typ sídla určitě ano spíše ano spíše ne rozhodně ne město venkov Obr Struktura respondentů dle typu bydliště Nejvyšší hodnocení uváděli obyvatelé v okrese Litoměřice, ostatní okresy měly přibližně stejné hodnoty. Na druhou stranu pouze v okrese Ústí nad Labem nebyla ani jednou zaznamenána odpověď extrémního záporu ( rozhodně ne ). Stejně tak byly pozitivnější odpovědi od respondentů z venkova, i když tyto rozdíly byly nepatrné. 21

22 4.12 Jsou ve Vašem regionu příležitosti perspektivního pracovního a společenského uplatnění pro mladé? Tab Výsledky otázky č. 12 dle okresu bydliště okres určitě ano spíše ano spíše ne rozhodně ne Litoměřice Ústí nad Labem Teplice Děčín CELKEM Obr Struktura respondentů dle okresu bydliště Tab Výsledky otázky č. 12 dle typu bydliště typ sídla určitě ano spíše ano spíše ne rozhodně ne město venkov Obr Struktura respondentů dle typu bydliště Respondenti nejčastěji uváděli, že v jejich regionu nejsou dostatečné příležitosti perspektivního pracovního a společenského uplatnění pro mladé. Nejvyšší záporné hodnocení uváděli respondenti bydlící v okrese Děčín, následovaném Teplicemi. Důvodem může být soustředění na ekonomické aktivity, které nenabízejí mladým dostatek příležitostí. O něco lepší je situace v krajském a univerzitním městě Ústí n. L. Důvodem může být i sociální skladba obyvatel v těchto okresech, mladí pak raději vyhledávají perspektivnější regiony s větší nabídkou práce především v progresivních službách (koncentrovaných především do Prahy) a bezpečnějšího bydlení a společenským životem. Rozdíl v hodnocení obyvateli městských a venkovských sídel není příliš velký. O něco lépe dopadly výsledky hodnocení městského obyvatelstva, které byly předpokládané na základě nabídky pracovních míst ve městech a na venkově. 22

23 4.13 Je pro vás osobně důležitý zdravý životní styl? Tab Výsledky otázky č. 13 dle okresu bydliště okres určitě ano spíše ano spíše ne rozhodně ne Litoměřice Ústí nad Labem Teplice Děčín CELKEM Obr Struktura respondentů dle okresu bydliště Tab Výsledky otázky č. 13 dle typu bydliště typ sídla určitě ano spíše ano spíše ne rozhodně ne město venkov Obr Struktura respondentů dle typu bydliště Rozdíly napříč okresy nebyl velké, nejvyšší hodnocení uváděli respondenti bydlící v okresech Teplice. Důvodem může být lokalita, ve které žijí, např. lázně v případě Teplic. Rozdíly jsou v hodnocení obyvateli městských a venkovských sídel, což může být zapříčiněno odlišnými způsoby života v těchto odlišných bydlištích i dostupností zdrojů a aktivit, které umožňují realizaci zdravého životního stylu. 23

24 4.14 Myslíte při Vašem každodenním rozhodování také na životní prostředí? Tab Výsledky otázky č. 14 dle okresu bydliště okres určitě ano spíše ano spíše ne rozhodně ne nevyplněno Litoměřice Ústí nad Labem Teplice Děčín CELKEM Obr Struktura respondentů dle okresu bydliště Tab Výsledky otázky č. 14 dle typu bydliště typ sídla určitě ano spíše ano spíše ne rozhodně ne nevyplněno město venkov Obr Struktura respondentů dle typu bydliště Nejvyšší hodnocení uváděli respondenti bydlící v okresu Děčín, z hlediska souhrnu dvou pozitivních hodnocení pak taktéž Teplice a Litoměřice. Naopak nejnižší míru pozitivní odpovědi zaznamenal okres Ústí nad Labem, kde může jít jak o odraz reálných podmínek životního prostředí, tak i související odraz dlouhodobě budovaných environmentálních postojů obyvatel. Rozdíly v hodnocení obyvatel městských a venkovských sídel je velmi malé a neprůkazné. 24

25 4.15 Věříte, že se životní podmínky ve Vašem regionu průběhem času zlepšují? Tab Výsledky otázky č. 15 dle okresu bydliště okres určitě ano spíše ano spíše ne rozhodně ne Litoměřice Ústí nad Labem Teplice Děčín CELKEM Obr Struktura respondentů dle okresu bydliště Tab Výsledky otázky č. 15 dle typu bydliště typ sídla určitě ano spíše ano spíše ne rozhodně ne město venkov Obr Struktura respondentů dle typu bydliště Nejvíce kladných odpovědí určitě ano, uváděli respondenti v okresech Děčín a Teplice, z hlediska částečného souhlasu pak respondenti okresu Litoměřice. Nejnižších pozitivních hodnocení dosáhl okres Ústí nad Labem. Obecně převládá pozitivní odpověď. Důvodem může být např. celkové zlepšení kvality ovzduší Ústeckého kraje v důsledku instalace odsiřovacích zařízení tepelných elektráren spalující uhlí z podkrušnohorských pánví. Dále ukončení výroby většího množství průmyslových závodů, které představovaly významné znečišťovatele životního prostředí či ekologičtější přístup firem a samotných obyvatel k životnímu prostředí. Rozdíly jsou i v hodnocení obyvatel městských a venkovských sídel, větší změnu k lepšímu pociťují lidé na venkově, což může být zapříčiněno odlišným postojem k životnímu prostředí, podmíněným jak spektrem ekonomických činností realizovaných na venkově, tak samotnou osobní motivací k životu na venkově, která je (zvláště u mladší generace nově přistěhovalých) charakteristická kladným postojem k životnímu prostředí. Vlivem suburbanizace přicházejí na venkov mladší generace, které mají větší zájem o své bydliště a jeho okolí. Dochází k rozvoji okrašlovacích spolků (rozvoj občanské vybavenosti, opravy historických památek, úpravy veřejného prostoru). Změnou k lepšímu může být také přechod 25

26 jednotlivých domácností k jiným druhům energie, spalování tuhých paliv už nemusí představovat hlavní zdroj tepelné energie. 26

27 4.16 V rámci anketního průzkumu spolupracujeme s Ústeckou komunitní nadací. Slyšel jste o ní či o tom, co dělají již někdy dříve? Tab Výsledky otázky č. 16 dle okresu bydliště okres ano ne nevím Litoměřice Ústí nad Labem Teplice Děčín CELKEM Obr Struktura respondentů dle okresu bydliště Tab Výsledky otázky č. 16 dle typu bydliště typ sídla ano ne nevím město venkov Obr Struktura respondentů dle typu bydliště V případě otázky č. 16 chyběla odpověď na řádku 348 s kódem OL4, lokalita Ústí nad Labem, žena, věk kategorie A. Jak můžeme vypozorovat z tabulky č. 37 a také z Obr. č. 36 je ponětí o Ústecké komunitní nadaci velmi malé. Počty odpovědí dle okresů se příliš neliší. V drtivé většině respondenti uvedli, že tuto nadaci vůbec neznají. Četnosti se opět příliš neliší. Dá se tedy říci, že Ústecká komunitní nadace je podle zpracovaných údajů organizací spíše neznámou. Dále jsme sledovali odpovědi dle typu lokality, které se děli na venkov anebo město. Předpoklad byl, že ve městě bude povědomí o nadaci o něco větší než na venkově. Ano, o něco větší je, ale není to příliš významný počet respondentů, pokud vezmeme v úvahu 871 zpracovaných dotazníků. Není tedy přílišný rozdíl mezi venkovem a městem, co se týče známosti/neznámosti nadace. 27

28 5. Závěr V rámci realizovaného dotazníkového šetření bylo sesbíráno 871 dotazníků odpovídající kriteriální matici pro kvótní rozložení respondentů napříč okresy, ve věkových kategoriích a genderových skupinách. Hlavní výsledky šetření lze sumarizovat v následujících bodech dle jednotlivých otázek: 1. Máte rádi svou obec? Považujete se za patriota? Nejvyšší hodnocení v okresech Děčín a Litoměřice, v rámci dvou nejvyšších hodnocení respondenti okresu Teplice. Rozdíly dle typu sídla nepatrné, přesto se za větší patrioty považují lidé žijící na venkově. 2. Jsou ve Vaší obci alespoň 3 zajímavá místa, které by si žádný návštěvník neměl nechat ujít? Nejkladněji hodnocen okres Teplice a Litoměřice (přes 80%). V rozdělení dle typu bydliště dominuje město (85% kladných odpovědí). 3. Řekl byste o místě, kde bydlíte a trávíte většinu svého volného času, že jde o obec, kde to žije!? Respondenti z okresu Ústí nad Labem jsou nejvíce skeptičtí. Větší přesvědčení, že to žije, je v městském prostředí. 4. Myslíte si, že se ve své obci můžete dostatečně seberealizovat tzn. kulturně, společensky či sportovně se vyžít? Nejspokojenější s možností seberealizace jsou respondenti z okresu Litoměřice. Nejméně spokojení jsou respondenti z okresu Ústí nad Labem. Respondenti z městských sídel jsou s možností seberealizace spokojenější. 5. Zajímáte se o místní politiku/veřejnou správu? Nejvyšší hodnocení uváděli respondenti bydlící v okrese Děčín, nejméně v Ústí nad Labem a Teplice. Vyšší zájem charakteristický pro městské prostředí 6. Zapojujete se do veřejných debat či jiných aktivit zaměřených na fungování a rozvoj vaší obce? Převážná většina dotazovaných odpověděla záporně (75 %) tedy Spíše ne, Rozhodně ne. Nejvyšší hodnocení (bráno v pozitivním smyslu) uváděli respondenti bydlící v okresech Děčín a Litoměřice. Obyvatelé venkovských obcí se do dění v obci zapojují častěji než obyvatelé měst (29 % oproti 23 %). 7. Vybavíte si za poslední dobu alespoň tři dobré skutky, které jste vykonal? Odpovědi jsou téměř srovnatelné. Podstatné ovšem je, že v souhrnu převažují kladné odpovědi (60-70 % pro určitě ano a spíše ano ). 8. Zapojujete se ve své obci do obecně prospěšných aktivit jako dobrovolník nebo jako dárce? Nejvyšší hodnocení uváděli s mírným náskokem respondenti bydlící v okresech Litoměřice a Děčín. Na venkově vyšší míra zapojení. 9. Jsou ve Vaší obci místa, která ve Vás vyvolávají pocit nebezpečí? Nejvyšší hodnocení uváděli respondenti bydlící v okresech Teplice, dále Děčín a Ústí nad Labem. Velmi výrazné rozdíly jsou v hodnocení obyvateli městských a venkovských sídel. 10. Máte zájem na vytváření pozitivních mezilidských vztahů se svými sousedy? Nejvíce lidí majících zájem na utváření pozitivních mezilidských vztahů je v okrese Litoměřice a dále Teplice. Lidé na venkově k sobě mají blíže než lidé ve městech. 28

29 11. Považujete Vaši rodinu za tým, který funguje? Nejvyšší hodnocení uváděli obyvatelé v okrese Litoměřice. Stejně tak byly pozitivnější odpovědi od respondentů z venkova, i když tyto rozdíly byly nepatrné. 12. Jsou ve Vašem regionu příležitosti perspektivního pracovního a společenského uplatnění pro mladé? Dostatečné příležitosti nejsou spatřovány zejména v okresech Děčín a Teplice. Rozdíl městských a venkovských sídel není příliš velký. 13. Je pro vás osobně důležitý zdravý životní styl? Malé rozdíly, nejlepší hodnocení v okrese Teplice. Větší důraz na zdravý životní styl v městském prostředí. 14. Myslíte při Vašem každodenním rozhodování také na životní prostředí? Malé rozdíly, ale jednoznačně nejnižší míru pozitivní odpovědi zaznamenal okres Ústí nad Labem. Rozdíl v hodnocení obyvatel městských a venkovských sídel je velmi malý. 15. Věříte, že se životní podmínky ve Vašem regionu průběhem času zlepšují? Odpověď určitě ano uváděli respondenti v okresech Děčín a Teplice, z hlediska částečného souhlasu pak respondenti okresu Litoměřice. Větší změnu k lepšímu pociťují lidé na venkově. 16. V rámci anketního průzkumu spolupracujeme s Ústeckou komunitní nadací. Slyšel jste o ní či o tom, co dělají již někdy dříve? Velmi malé povědomí o činnosti ÚKN bez ohledu na místo a typ bydliště. Souhrnné výsledky, které umožňují hodnocení územního cílení oblastí podpory, jsou uvedeny v následující tabulce celkového hodnocení a maxim a minim pro dvě krajní hodnocení ( určitě a spíše ). Tab. 39 Souhrn převažujících hodnocení pro celé šetření Skupina Otázka Převaha celkem Max. (okres) Min. (okres) Typ s max. hodn. Vztah k místu 1 pozitivní Teplice Ústí nad Labem venkov 2 pozitivní Teplice Ústí nad Labem město 3 pozitivní Litoměřice Ústí nad Labem město 4 pozitivní Litoměřice Ústí nad Labem město Zapojení do 5 negativní Děčín Teplice, Ústí n. L. * veřejné debaty 6 negativní Děčín Teplice venkov 7 pozitivní Ústí nad Labem Litoměřice, * Teplice 8 negativní Děčín Teplice venkov Fungování komunity Životní prostředí 9 pozitivní Teplice Litoměřice město 10 pozitivní Litoměřice* Děčín* venkov 11 pozitivní Litoměřice* Ústí nad Labem* venkov 12 negativní Ústí nad Labem Děčín město 13 pozitivní Teplice* Litoměřice* město 14 pozitivní Teplice Ústí nad Labem venkov 15 pozitivní Litoměřice Ústí nad Labem venkov ÚKN 16 negativní * * město *velmi malé rozdíly; šedé a bílé bloky oddělují otázky odpovídající jednotlivým oblastem podpory ÚKN; varovné hodnoty z hlediska souhrnu či opakování minimálních hodnot u stejného území jsou zvýrazněny červeně. 29

30 Autoři Text: Mgr. Pavel Raška, Ph.D. garance, finální revize Mgr. Vladan Hruška, Ph.D. garance, finální revize studenti kurzů Geografické praktikum, Terénní cvičení ze sociální geografie, Cvičení ze sociální geografie, Metody empirických výzkumů sběr primárních dat, komentáře k dílčím výstupům Koordinace: Mgr. Pavel Raška, Ph.D. koordinace úkolu Mgr. Ladislav Bobr koordinace dílčí pracovní skupiny Mgr. Vladan Hruška, Ph.D. koordinace dílčí pracovní skupiny RNDr. Silvie R. Kučerová, Ph.D. koordinace dílčí pracovní skupiny Ing. Petra Olšová, Ph.D. koordinace dílčí pracovní skupiny 30

31 Přílohy Dotazník Vážená paní, vážený pane, Obracíme se na Vás jménem Ústecké komunitní nadace s prosbou o vyplnění přiložené ankety. Záměrem anketního šetření realizovaného studenty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n/l. je zjistit aktuální stav v oblastech, které nadace v regionu své působnosti (okresy DC, LT, TP, UL) finančně podporuje, a to s cílem přispět k zlepšení podmínek života v tomto regionu. Budeme proto za Vaši pomoc velice rádi a předem děkujeme za Vaši ochotu. S výsledky šetření Vás i veřejnost seznámíme prostřednictvím místních medií. Identifikační otázky: Lokalita Pohlaví muž žena Věk do 24 let let 65 a více let 1. Máte rádi svou obec? Považujete se za patriota? Určitě ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne Jsou ve Vaší obci alespoň 3 zajímavá místa, které by si žádný návštěvník neměl nechat ujít? Určitě ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne Řekl byste o místě, kde bydlíte a trávíte většinu svého volného času, že jde o obec, kde to žije!? Určitě ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne Myslíte si, že se ve své obci můžete dostatečně seberealizovat tzn. kulturně, společensky či sportovně se vyžít? Určitě ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne Zajímáte se o místní politiku/veřejnou správu? Určitě ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne Zapojujete se do veřejných debat či jiných aktivit zaměřených na fungování a rozvoj vaší obce? Určitě ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne

32 7. Vybavíte si za poslední dobu alespoň tři dobré skutky, které jste vykonal? Určitě ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne Zapojujete se ve své obci do obecně prospěšných aktivit jako dobrovolník nebo jako dárce? Určitě ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne Jsou ve Vaší obci místa, která ve Vás vyvolávají pocit nebezpečí? Určitě ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne Máte zájem na vytváření pozitivních mezilidských vztahů se svými sousedy? Určitě ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne Považujete Vaši rodinu za tým, který funguje? Určitě ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne Jsou ve Vašem regionu příležitosti perspektivního pracovního a společenského uplatnění pro mladé? Určitě ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne Je pro vás osobně důležitý zdravý životní styl? Určitě ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne Myslíte při Vašem každodenním rozhodování také na životní prostředí? Určitě ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne Věříte, že se životní podmínky ve Vašem regionu průběhem času zlepšují? Určitě ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne V rámci anketního průzkumu spolupracujeme s Ústeckou komunitní nadací. Slyšel jste o ní či o tom, co dělají již někdy dříve? ano ne nevím

33 Tabulka výsledků Přiložena jako samostatný soubor MS Excel. 33

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Vyhodnocení dotazníkového šetření, které proběhlo na území MAS Havlíčkův kraj Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o. p. s. Zpracovala: Hana

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Názory občanů sídla DOBŘEJICE

Názory občanů sídla DOBŘEJICE Názory občanů sídla DOBŘEJICE II. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Dobřejice: osob z celkového počtu

Více

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Září 2012 Obsah Představení průzkumu Jedná se v pořadí o 2. průzkum (1. proběhl před dvěma lety) Zkušenosti velkých firem s daněmi

Více

Přeshraniční vlivy působící na místní společenství českého pohraničí

Přeshraniční vlivy působící na místní společenství českého pohraničí Přeshraniční vlivy působící na místní společenství českého pohraničí Výzkum byl realizován na katedře sociální práce v letech 2005-2007, byl dotován z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Více

Problémy a priority obyvatel indického venkova. Jana Kubelková

Problémy a priority obyvatel indického venkova. Jana Kubelková Problémy a priority obyvatel indického venkova Jana Kubelková Případové studie z indického venkova 1. Problémy, potřeby a priority místních obyvatel v regionu distriktu Thanjavur (Centrální Tamilnadu)

Více

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Vyhodnocení Analýzy potřeb v oblasti

Více

Setkání pracovních skupin Kravaře

Setkání pracovních skupin Kravaře Setkání pracovních skupin Kravaře Dana Diváková 10. 9. 2013 1 Co je komunitní plánování Komunitní plánování /dále jen KP/ je metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

5 Výsledky anketního šetření základní charakteristika respondentů 4. 6.3 Co Vám v Přešticích nejvíce chybí k využití Vašeho volného času 7

5 Výsledky anketního šetření základní charakteristika respondentů 4. 6.3 Co Vám v Přešticích nejvíce chybí k využití Vašeho volného času 7 0 Obsah 0 Obsah 1 1 Důvod pro anketní šetření 2 2 Způsob anketního šetření 2 3 Příprava anketního šetření 2 4 Průběh anketního šetření 2 5 Výsledky anketního šetření základní charakteristika respondentů

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

Graf č.1: Jsem spokojený/á v práci

Graf č.1: Jsem spokojený/á v práci Dotazníkové šetření zaměstnanci DST - Vyhodnocení Pro sběr dat byl použit dotazník. Dotazník byl zaměřen na zaměstnance, na jejich spokojenost s prací, roli v týmu, ocenění jejich práce. Dotazník obsahoval

Více

Manažerské shrnutí výsledků analýzy jednotlivých strategických dokumentů

Manažerské shrnutí výsledků analýzy jednotlivých strategických dokumentů Manažerské shrnutí výsledků analýzy jednotlivých strategických dokumentů Z genderové analýzy vyplynulo hodnocení souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin se stanovenými cíly jednotlivých

Více

Studie - vyhodnocení průzkumu informovanosti občanů města St. Pölten a svazem obcí Gänserndorf o třídění odpadů

Studie - vyhodnocení průzkumu informovanosti občanů města St. Pölten a svazem obcí Gänserndorf o třídění odpadů VIENNA BRATISLAVA BRNO BUDAPEST Studie - vyhodnocení průzkumu informovanosti občanů města St. Pölten a svazem obcí Gänserndorf o třídění odpadů Projekt: PRESS, reg. číslo: M00091 Únor 2010 Copyright Tanzer

Více

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření)

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení elektronicky na členy asociace a vybrané manažery Datum: 7. 12. 2012 31. 1. 2013

Více

CELEBRITY MONITOR PODZIM

CELEBRITY MONITOR PODZIM CELEBRITY MONITOR PODZIM 2014 VÝZKUM ZNALOSTI A POPULARITY OSOBNOSTÍ ČESKÉHO KULTURNÍHO, SPOLEČENSKÉHO A SPORTOVNÍHO ŽIVOTA Katedra marketingu Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze

Více

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni Anketa pro rodiče dětí od 1 do 3 let Vyhodnocení Vyhodnocení zpracovalo: CpKP západní Čechy Americká 29 301 38 Plzeň Tel./fax: +420 / 377 329 558 Mobil: +420

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Vyhodnocení ankety. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopeče 2007

Vyhodnocení ankety. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopeče 2007 Vyhodnocení ankety Komunitní plánování sociálních služeb Hustopeče 2007 Srpen 2007 1 Projekt Podpora vytváření krajských plánů střednědobého rozvoje sociálních služeb a vytváření místních partnerství v

Více

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MINISTERSTVO VNITRA Ing. Martin Páral ředitel Odboru programového řízení Odbor programového řízení MV Koordinace a projektové řízení projektů ministerstva vnitra policie

Více

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA

MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V LITOMĚŘICÍCH - 2011 Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s. Zdravé město Litoměřice Leden 2012 TIMUR 2012 Stránka 1 Akce je součástí

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Dotazníkové šetření občané městyse Jince Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Vážení občané, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice Úvod V průběhu května a června 2012 bylo v obci Mořice provedeno anonymní dotazníkové šetření v domácnostech. V náhodně vybraných domácnostech a na místních

Více

Názor na devizové intervence České národní banky

Názor na devizové intervence České národní banky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Názor na devizové intervence České národní

Více

Výsledky průzkumu č. 29 AMSP ČR

Výsledky průzkumu č. 29 AMSP ČR 29. Výsledky průzkumu č. 29 AMSP ČR Čerpání EU dotací AMSP ČR ve spolupráci s Komerční bankou zorganizovala výzkum zaměřený na čerpání EU dotací mezi malými a středními podniky a municipalitami. Tento

Více

DOTAZNÍK ZKOUMAJÍCÍ KVALITU PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V ÚZEMÍ MAS HLINECKO

DOTAZNÍK ZKOUMAJÍCÍ KVALITU PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V ÚZEMÍ MAS HLINECKO Toto dotazníkové šetření bylo zaměřeno na podnikatelské subjekty bez ohledu na velikost, které se nacházejí v regionu MAS Hlinecko. Anketa měla za úkol zjistit oblasti, ve kterých jsou podniky ochotny

Více

Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad. Souhrnné zhodnocení 1., 2., 3., 5. a 6. kola výzev

Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad. Souhrnné zhodnocení 1., 2., 3., 5. a 6. kola výzev Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad Souhrnné zhodnocení 1., 2., 3., 5. a 6. kola výzev Verze 1.0 ke dni 1. 3. 2011 Územní aspekty implementace Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad

Více

Průzkumy dopravního chování: základní zdroj dat o dopravní poptávce. Petr Šenk Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Průzkumy dopravního chování: základní zdroj dat o dopravní poptávce. Petr Šenk Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Průzkumy dopravního chování: základní zdroj dat o dopravní poptávce Petr Šenk Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Metodika aktivitně-cestovního průzkumu Vytvořena v rámci projektu VaV DOPIKOT ve spolupráci

Více

Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti

Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti I. Realizované projekty v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Sociální služby v Ústeckém kraji finanční zdroj: OP LZZ (prioritní osa 3, oblast

Více

BLOK I - Správa obce - základní údaje. Bezděkov nad Metují Bukovice Česká Metuje Hronov Machov Náchod

BLOK I - Správa obce - základní údaje. Bezděkov nad Metují Bukovice Česká Metuje Hronov Machov Náchod Dotazník pro starosty/tky MAS Stolové hory Vážené starostky, vážení starostové, zástupci obcí území MAS Stolové hory, obracím se na Vás se žádostí o spolupráci při formulaci budoucího rozvoje MAS a dovoluji

Více

Město Třinec. Spolupráce města Třinec a Poradny Ergon při řešení problematiky zadluženosti občanů

Město Třinec. Spolupráce města Třinec a Poradny Ergon při řešení problematiky zadluženosti občanů Město Třinec Spolupráce města Třinec a Poradny Ergon při řešení problematiky zadluženosti občanů Město Třinec a spádová oblast Sociodemografická studie města Třinec Sociodemografická studie města Třinec

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření Na oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

Více

Tvorba prezentace. RNDr. Zbyšek Posel, Ph.D. katedra informatiky, PřF Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Email: Zbysek.Posel@ujep.

Tvorba prezentace. RNDr. Zbyšek Posel, Ph.D. katedra informatiky, PřF Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Email: Zbysek.Posel@ujep. Tvorba prezentace RNDr. Zbyšek Posel, Ph.D. katedra informatiky, PřF Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Email: Zbysek.Posel@ujep.cz Obsah A. Teoretická část Zásady tvorby prezentace Přednes prezentace

Více

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PROSINEC 2002 Úvodem SVČ a občanská sdružení se ve své

Více

ING Bank Svět spoření

ING Bank Svět spoření ING Bank Svět spoření Libor Vaníček Ředitel retailového bankovnictví Praha 16. ledna 2013 www.ingbanksvetsporeni.cz Co je ING Bank Svět spoření Aktivita, při které shromažďujeme dostupné informace o úsporách

Více

9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová

9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová 9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová Strukturu a kvalitu bytového fondu lze považovat za jeden z indikátorů kvality života a rozvoje regionu (Baxa 2010). Charakter a způsob bydlení (např.

Více

PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě

PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Orientační vymezení koncentrované obytné/smíšené

Více

Vzory a hodnoty dobrovolnictví

Vzory a hodnoty dobrovolnictví Vzory a hodnoty dobrovolnictví Pavol Frič (Fakulta sociálních věd UK) a Tereza Pospíšilová (Fakulta humanitních studií UK) Projekt Vzory a hodnoty dobrovolnictví v české a norské společnosti realizuje

Více

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Členství v NSZM ČR a jeho přínosy pro město Zastřešení mezinárodními institucemi WHO Strategický rozvoj podle standardů EU a OSN postup podle metodiky

Více

Spokojenost s životem červen 2015

Spokojenost s životem červen 2015 ov150730 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost s životem červen 2015 Technické

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ANALÝZA POTŘEB STUDENTŮ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Analýza potřeb studentů VŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u studentů VŠ technického

Více

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání

Více

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015 pd15002 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Morálka politiků očima veřejnosti - březen

Více

Abstrakty k datovým souborům

Abstrakty k datovým souborům Abstrakty k datovým souborům SIG: A_0017 Názory pracovníků sociálních referátů na poskytování dávek sociální potřebnosti a na konstrukci a uplatňování životního minima. / BAŠTÝŘ, Ivo - CHOMÁTOVÁ, Ludmila

Více

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti rodičů se službami v MŠ Hluk (květen 2015)

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti rodičů se službami v MŠ Hluk (květen 2015) Vyhodnocení dotazníku spokojenosti rodičů se službami v MŠ Hluk (květen 2015) V březnu letošního roku byl v Mateřské škole Hluk iniciován Městským úřadem Hluk dotazník, jehož cílem bylo zjistit potřeby

Více

Pod patronací. si Vás dovolují pozvat na 14. mezinárodní konferenci. 1. cirkulář

Pod patronací. si Vás dovolují pozvat na 14. mezinárodní konferenci. 1. cirkulář Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Ústav struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR, v.v.i. Pod patronací České asociace geomorfologů si Vás dovolují pozvat na 14. mezinárodní konferenci

Více

Asociace výchovných poradců, o. s. Nábřeží Svobody 306, 572 01 Polička

Asociace výchovných poradců, o. s. Nábřeží Svobody 306, 572 01 Polička Asociace výchovných poradců, o. s. Nábřeží Svobody 306, 572 01 Polička www.asociacevp.cz Anketa mezi výchovnými poradci základních a středních škol na téma Informační a poradenská střediska úřadů práce

Více

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Jiří Běťák ředitel ING Employee benefits ČR Praha 29.7.2010 www.ing.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červnu tohoto

Více

Dotazník k využití nevýrobních činností / služeb

Dotazník k využití nevýrobních činností / služeb Organizace Český telekomunikační úřad IČ 70106975 Datum vyplnění 6. 10. 2011 Dotazník k využití nevýrobních činností / služeb Vážená paní, vážený pane, naše společnost, INCOMA GfK, která se specializuje

Více

Povědomí o homeopatii

Povědomí o homeopatii Povědomí o homeopatii Průzkum portálu Ordinace.cz mezi pacienty, 2012 a Praha, duben Mgr. Romana Žatecká, šéfredaktorka HOMEOPATIE A ORDINACE.CZ Portál Ordinace.cz realizoval v měsíci dubnu průzkum názorů

Více

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Říjen 2013 Obsah prezentace Představení průzkumu Zkušenosti společností s daněmi a daňovou správou Porovnání vnímání českých a zahraničních

Více

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE 2014 1 Obsah 1. Základní údaje o šetření... 3 2. Hodnocení odpovědí

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. 1 (celkem 15) Vyhodnocení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření proběhlo v květnu červnu 29. Dotazníky byly distribuovány prostřednictvím školní

Více

Vývoj věkové struktury obyvatelstva v okresech ČR a její proměny v důsledku demografického stárnutí

Vývoj věkové struktury obyvatelstva v okresech ČR a její proměny v důsledku demografického stárnutí Vývoj věkové struktury obyvatelstva v okresech ČR a její proměny v důsledku demografického stárnutí Age structure of the population in districts of the Czech Republic and its changes relating demographic

Více

viz. bod 1.1. 1.5. Provést rozbor ekonomické situace

viz. bod 1.1. 1.5. Provést rozbor ekonomické situace 5 / 99 1.1. rada KEL na svém 49. zasedání, ko 1.2. viz. bod 1.1. 1.3. 1.4. Uvést do souladu s Dle bodu 3.1. usnesení podepsat smlouvy o spolupráci me - s dohody 1.5. Provést rozbor ekonomické situace Proved

Více

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko 1. Cílem dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním ze způsobů, jak lze zjistit názory, přání a potřeby obyvatel. Cílem šetření,

Více

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015 INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015 Institucionální plán Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015: projednala Vědecká rada UJEP

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Dne: 16. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní slovo

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Inovace a rozvoj kombinované formy výuky psychologie na Katedře psychologie FF UP Olomouc

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Inovace a rozvoj kombinované formy výuky psychologie na Katedře psychologie FF UP Olomouc Spokojenost se studiem psychologie v kombinované formě na FF UP Olomouc - absolventi studia ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA VERZE 1 KATEDRA PSYCHOLOGIE FF UP OLOMOUC Olomouc, prosinec 2009 Název studie: Zadavatel studie:

Více

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny.

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny. 3330/244/11-1 - o ceně : Bytu č. 1066/12 v č.p. 1066, v bloku domů složeném z domů č.p. 1066, 1067 a 1068 na pozemcích p. č. 2349, 2350 a 2357, v katastrálním území 775258 Střekov. Okres : CZ0427 Ústí

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na získání zpětné

Více

Analýza sociálních služeb obce Strahovice

Analýza sociálních služeb obce Strahovice Analýza sociálních služeb obce Strahovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Hodnocení webových stránek města Žamberk 2012 - PDF report. 2 Náhled dotazníku 4. 3 Statistika respondentů 7

Hodnocení webových stránek města Žamberk 2012 - PDF report. 2 Náhled dotazníku 4. 3 Statistika respondentů 7 Hodnocení webových stránek města Žamberk 2012 Obsah 1 Základní údaje 3 2 Náhled dotazníku 4 3 Statistika respondentů 7 4 Přehled odpovědí 8 1. Jak obtížná je orientace na našich webových stránkách?.............................

Více

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje Máchova 400, 256 30 Benešov T I S K O V Á Z P R Á V A Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie

Více

Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska

Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska Projekt: Rozvoj udržitelného strategického plánování a procesního řízení v Železné Rudě Reg. číslo: CZ.1.04/4.1.01/89.00104 Únor 2014 Anketa pro obyvatele otázky

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsíci březnu roku 2012 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava dotazníkové šetření zjišťující spokojenost

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Strategie řízení lidských zdrojů

Strategie řízení lidských zdrojů Strategie řízení lidských zdrojů Aktivita číslo 1 Analýza stávajícího adaptačního procesu Aktivity v rámci projektu Zvýšení kvality řízení na Krajském úřadu Plzeňského kraje Zpracoval Radmila Janoušková

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Volnočasové benefity. Online výzkum pro APROPOS

Volnočasové benefity. Online výzkum pro APROPOS Volnočasové benefity Online výzkum pro APROPOS GfK Czech Nákupní Volnočasové zvyklosti benefity v souvislosti s používáním poukázek 15.9. Duben 21.9. 2010 2009 Specifikace projektu 2 Metodologie Vzorek

Více

Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat. Ing. Luděk Dostál

Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat. Ing. Luděk Dostál Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat Ing. Luděk Dostál Společné evropské indikátory ukazatele, hodnotící rozvoj města a kvalitu života obyvatel využitelné pro vedení města pro informovanost

Více

Střední školy a internetový marketing. Studie občanského sdružení Než zazvoní

Střední školy a internetový marketing. Studie občanského sdružení Než zazvoní Střední školy a internetový marketing Studie občanského sdružení Než zazvoní 2. ledna 2015 Tento dokument shrnuje výsledky průzkumu mezi českými středními školami. Cílem šetření bylo zjistit, jaké nástroje

Více

Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava je příspěvkovou organizací statutárního města Ostrava.

Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava je příspěvkovou organizací statutárního města Ostrava. Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava je příspěvkovou organizací statutárního města Ostrava. Poskytujeme sociální služby lidem ve věku od tří let se zdravotním postižením mentálním

Více

FINAL REPORT část I Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

FINAL REPORT část I Bezpečnost a ochrana zdraví při práci FINAL REPORT část I Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Zkušenost zaměstnanců POCIT OHROŽENÍ V PRÁCI Pouze 3/5 zaměstnanců se cítí v práci bezpečně v průběhu celé pracovní doby a u všech pracovních činností.

Více

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Hlavní zjištění Hlavní zjištění INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM Výhledy

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03409-0041 / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.1333/1 v k.ú. Stráž nad Nisou, obec Stráž nad Nisou, kraj Liberecký.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03409-0041 / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.1333/1 v k.ú. Stráž nad Nisou, obec Stráž nad Nisou, kraj Liberecký. ZNALECKÝ POSUDEK č. 03409-0041 / 2015 o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.1333/1 v k.ú. Stráž nad Nisou, obec Stráž nad Nisou, kraj Liberecký. Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na pracovně orientovanou migraci české populace

Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na pracovně orientovanou migraci české populace Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na pracovně orientovanou migraci české populace Martin LUX Petr SUNEGA Struktura prezentace Kontext k problému Návaznost na dříve řešený projekt

Více

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů živnostníků a podnikatelů činných na území MAS KRAJINA SRDCE

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů živnostníků a podnikatelů činných na území MAS KRAJINA SRDCE Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE Výsledky anketního šetření názorů živnostníků a podnikatelů činných na území MAS KRAJINA SRDCE 2014 1 Obsah 1. Základní údaje o šetření... 3 2. Hodnocení odpovědí na

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU I. ÚČEL A POSLÁNÍ NADACE TAŤÁNY KUCHAŘOVÉ - KRÁSA POMOCI Účelem nadace je zajištění finanční, materiální, humanitární, právní, odborné, personální nebo vzdělávací podpory a pomoci zdravotně, sociálně či

Více

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky.

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Demografický vývoj Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Tab. č.1: Vývoj počtu obyvatel ve Vnorovech v období

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje odbor sociálních věcí KÚ ÚK 8. 10. 2014 1 Odbory krajského úřadu (KÚ) vykonávají: 1. Samosprávu dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích., v platném znění tzv. samostatná působnost

Více

Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace

Více

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb (ke standardu 15) I. Příprava zjišťování spokojenosti uživatelů se sociálními službami 1. Před zahájením

Více

Analýza potřeb venkova dotazník výzkumu (číselník) Q.1 Co myslíte, jaký vztah má podle Vás většina Vašich občanů k území Vaší obce? Rozhodně pozitivní 26,7 spíše pozitivní 64,0 ani pozitivní ani negativní

Více

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE červen 2013 1 Zpracovatel: GaREP, spol. s r.o. Náměstí 28. října 3 602 00 Brno RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. RNDr. Kateřina Synková Ing. Jan Binek, Ph.D. 2 1.

Více

Graf 1: Počet let pedagogické praxe

Graf 1: Počet let pedagogické praxe Ústav pro informace ve vzdělávání Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání SP KVALITA I 4A2U1 Statistické zpracování výsledků dotazníkového šetření Martin Chvál Praha, prosinec 2005 Sběr dat Sběr dat

Více

Úvod... 3. Metodika... 3 Výběr respondentů... 3

Úvod... 3. Metodika... 3 Výběr respondentů... 3 STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ 2008-2020 Příloha č. 2 PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ Obsah Úvod... 3 Metodika... 3 Výběr respondentů... 3 Výsledky průzkumu... 5 Charakteristika firem... 5

Více

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne z nebe, většinou v nás zraje delší dobu. Po loňských

Více

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad Závěrečná zpráva 1. 3. 2013 1 Manažerské shrnutí Projekt Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad byl realizován společností RegioPartner, s.r.o. Cílem realizovaného

Více

Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Názory obyvatel na přijatelnost půjček er10315b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 8 840 1 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Více

Pěstounská péče názory veřejnosti a pěstounských rodin

Pěstounská péče názory veřejnosti a pěstounských rodin Pěstounská péče názory veřejnosti a pěstounských rodin Tisková konference nadačního fondu Rozum a cit 1.12.2005 Základní informace o prezentovaných zjištěních Prezentované výsledky vycházejí ze dvou samostatných

Více

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO SOCIÁLNÍ OBLAST

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO SOCIÁLNÍ OBLAST TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO SOCIÁLNÍ OBLAST konané dne 24.05.2013 na Krajském úřadu Jihomoravského kraje v Brně v rámci projektu Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO Přítomni: dle

Více