OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ VE EJNÉ DRA BY DOBROVOLNÉ. 349-ODD/11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ VE EJNÉ DRA BY DOBROVOLNÉ. 349-ODD/11"

Transkript

1 DRA EBNÍ SPOLE NOST MORAVA s.r.o. OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ VE EJNÉ DRA BY DOBROVOLNÉ. 349-ODD/11 vyhotovená dle 20 zákona. 26/2000 Sb., o ve ejných dra bách Dra ebník: Dra ební spole nost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433, PS I : koncese: U-K/1/02-P, Okresní ú ad Zlín, referát Okresní ivnostenský ú ad ve Zlín zastoupena: jednatelka spole nosti Mgr. Pavlína Woodhams bank. spojení:.ú /0300, SOB, a.s. zapsána v obchodním rejst íku vedeném Krajským soudem v Brn, oddíl C, vlo ka (dále jen dra ebník ) Navrhovatel: Ing. Luká No i ka se sídlem: Brno, Spodní 22, PS insolven ní správce dlu níka Thermolast, a.s. se sídlem: Brno, Mlýnská 326/13, PS I : bank. spojení:.ú /0800, eská spo itelna, a.s. zapsána v obchodním rejst íku vedeném Krajským soudem v Brn, oddíl B, vlo ka 6211 (dále jen navrhovatel ) Dra ebník v souladu s ustanoveními zákona. 26/2000 Sb., o ve ejných dra bách, ve zn ní pozd j ích p edpis (dále jen zákon o ve ejných dra bách ), vyhla uje touto dra ební vyhlá kou dle 20 zákona o ve ejných dra bách konání opakované ve ejné dra by dobrovolné (dále jen dra ba ). lánek I. Doba a místo konání dra by 1. Den konání dra by se stanovuje na 16. srpna 2011 na adrese Praha 1, Senová né nám stí 1588/4, v zasedací místnosti Moravského Pen ního Ústavu. Zahájení dra by bude provedeno prohlá ením licitátora ve hod. Zápis ú astník dra by bude probíhat od hod. do hod. 1

2 lánek II. P edm t dra by a jeho popis 1. P edm t dra by P edm tem dra by je ní e uvedený soubor v cí nemovitých, v etn v ech sou ástí a p íslu enství, ve vlastnictví spole nosti Thermolast, a.s., se sídlem Brno, Mlýnská 326/13, PS , I : Soubor je dra en pod názvem Výrobní areál se skladovacími prostorami a administrativní budovou D t ichov u Frýdlantu. Je tvo en t mito nemovitostmi: pozemek o vým e 5033 m 2 na parcele St zastav ná plocha a nádvo í pozemek o vým e 1056 m 2 na parcele St zastav ná plocha a nádvo í trvalý travní porost o vým e 2676 m 2 na parcele 1183/1- zem d lský p dní fond trvalý travní porost o vým e 2098 m 2 na parcele 1183/2- zem d lský p dní fond trvalý travní porost o vým e 2815 m 2 na parcele 1185/1- zem d lský p dní fond trvalý travní porost o vým e 3122 m 2 na parcele 1185/4- zem d lský p dní fond trvalý travní porost o vým e 818 m 2 na parcele 1185/6- zem d lský p dní fond ostatní plocha o vým e 190 m 2 na parcele 1184/1- ostatní komunikace ostatní plocha o vým e 87 m 2 na parcele 1184/2- ostatní komunikace ostatní plocha o vým e 52 m 2 na parcele 1184/4- ostatní komunikace budova.p. 300 na parcelách St. 441 a St. 442 výroba, ást obce D t ichov to v e zapsáno na LV. 408 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním ú adem pro Liberecký kraj, katastrální pracovi t Frýdlant, pro katastrální území D t ichov u Frýdlantu, obec D t ichov a okres Liberec. (dále jen p edm t dra by ). 2. Navrhovatelem je Ing. Luká No i ka, insolven ní správce dlu níka Thermolast, a.s., jako osoba oprávn ná podat návrh na provedení dra by dobrovolné, nebo nemovitosti, které jsou p edm tem této dra by, jsou zahrnuty do majetku dlu níka, respektive byly zapsány do soupisu majetku, v souladu s ust. 217 a násl. z.. 182/2006 Sb. Vyhlá kou Krajského soudu v Brn ze dne j. KSBR 39 INS 11721/2010-A-2 bylo zahájeno insolven ní ízení. Na základ usnesení Krajského soudu v Brn.j. KSBR 39 INS 11721/2010-A-6 ze dne bylo rozhodnuto o úpadku dlu níka a prohlá ení konkurzu na majetek dlu níka. 3. Celkový popis p edm tu dra by Atraktivní pr myslový areál na okraji zastav né ásti obce D t ichov. Obec D t ichov le í na silnici I/13, která je spojnicí Liberce a hrani ního p echodu Habartice do Polska. Areál je nov postaven kolaudace Areál je výborn dostupný pro osobní i nákladní dopravu, je napojen na in enýrské sít v obci. Areál sestává z n kolika objekt provozn propojených, tvo ících funk ní celek. Areál je ur en pro výrobu, je mo no jej u ívat i jako skladový, p ípadn kombinovaný. Sou ástí areálu jsou i kancelá ské prostory a sociální zázemí pro personál. Jedná se o velmi moderní areál odpovídající nejp ísn j ím po adavk m na provoz. Areál je konstruk n e en p evá n jako elezobetonový montovaný skelet s oplá t ním z plechových zateplených panel. Sou ástí areálu je i trafostanice, a p ípojky in enýrských sítí. Areál byl kolaudován v roce 2009, p ed kolaudací byl krat í dobu ve zku ebním provozu. POPIS Cely areál je tvo en souborem stavebních objekt a pozemk, které spole n tvo í jeden funk ní celek a jsou uzav eny pod spole ným oplocením. Areál je tvo en t mito stavebními objekty: 2

3 SO 01 Výrobní hala, výstup zbo í, sklad forem SO 02 Administrativní budova SO 03 P ípojky a in enýrské sít : Telefonní p ípojka Elektro p ípojka Trafostanice Vodovodní p ípojka Kanaliza ní p ípojka istírna odpadních vod a lapák tuk Lapák ropných látek Po ární nadr SO 04 Terénní a zpevn né úpravy, komunikace SO 05 Oplocení Hala na pozemcích parc.. st. 441, 442 Hala je provozn propojena s p ilehlou administrativní budovou, s p ístavbou technologického objektu, s p ilehlým objektem výstupu zbo í a k n mu p ipojenému skladu forem. Tato stavba je situována v severovýchodní asti areálu a orientovaná svou del í stranou podél hranice areálu vedoucí rovnob n s ú elovou komunikací. Výrobní hala s jedním nadzemním podla ím je jednolodní objekt obdélníkového p dorysu s plochou st echou s mírným spádem. Hala je provedena jako elezobetonový skelet s lehkou zateplenou prov trávanou fasádou, zalo ena na základových patkách a B pasech. Zast e ena je plochou st echou s mírným spádem na elezobetonových p edpjatých vaznících, st e ní krytina je odspodu tvo ena trapézovým plechem, izolanty a povlakovou krytinou z Alkorplanu. Klempí ské konstrukce jsou úplné z pozinkovaného plechu. Stropy nejsou. Fasáda haly je provedena z lakovaného trapézového plechu, dopln na marmolitovým soklem. Okna haly jsou plastová s izola ním dvojsklem, otevíravá, sklopná i pevn zasklena. Dal í prosv tleni je zaji t no p í nými st e ními sv tlíky s jednoduchým zasklením a prosklením podhledu v místech sv tlík. Vjezdy a vchody jsou zabezpe eny sek ními lamelovými zateplenými vraty s elektrickým pohonem, dve e v obvodovém plá ti jsou ocelové zateplené, vnit ní dve e plastové prosklené s izola ním dvojsklem. Podlahy jsou drátkobetonové se vsypem. Soc. zázemí je umíst no v p ístavb technologického objektu. Hala je vytáp na systémem zp tného zisku odpadního tepla, distribuce teplého vzduchu je zaji t na vzduchotechnikou. Do haly je zavedena el.energie z p ilehlé trafostanice, voda a kanalizace, provedeny jsou instalace pro napojení výrobních stroj. Výrobní ást haly je opat ena vzduchotechnikou a stla eným vzduchem. Na fasád jsou osazeny klimatiza ní jednotky pro chlazení n kterých místnosti. V hale je na je ábovou dráhu osazen mostový je áb o nosnosti kg, který jako movitá v c není sou ástí p edm tu dra by. Vestavba ve výrobní hale Vestavba je situována podél jihozápadní st ny výrobní haly. Jedná se o dvoupodla ní nepodsklepenou stavbu obdélníkového p dorysu, p ístupnou z vnit ních prostor pr myslové haly. V oce ovaném objektu se nachází 6 kancelá í, chodby, schodi t, sklad, sklad olej, výstupní kontrola, 2 laborato e a technická p íprava kontroly. Vzhledem k p eva ujícímu ú elu vyu ití ji lze charakterizovat jako velín. Stavba je provedena jako ocelová ze sloup a vzp r kotvených do desky. Podhled vestavby je ze sádrokartonu zav eném do trapézového plechu s vlo enou tepelnou izolací. Podlahy vestavby jsou z betonové mazaniny, PVC i koberec, v laborato ích pak PVC i keramická dla ba. Vnit ní schodi t je sou ástí vestavku, jedná se o p ímé ocelové schodi t z poro-ro t, kotvených do bo ních schodnic. Do vestavby je zavedena el. energie, voda a kanalizace 3

4 a telefonní p ípojka. Vytáp ní je zaji t no stejným zp sobem jako ve výrobní hale - dopln né teplovzdu nými jednotkami. P ístavba haly na pozemcích parc.. st. 441, 442 P ístavba výrobní haly je s ní provozn propojena svým 1. nadzemním podla ím, 2. nadzemní podla í je p ístupno po schodi ti z vn oce ovaného areálu. Tato p ístavba je situována podél severovýchodní st ny výrobní haly, kde sousedi s trafostanicí. Svou plochou dopl uje výrobní prostory haly. Jedná se o dvoupodla ní nepodsklepenou budovu s obdélníkovým p dorysem. P ístavek je tvo en zd nou konstrukcí s nosnými st nami tl. 40 cm s B v nci a p í nými st nami tl. 25 cm, zalo enou na základových pasech. Zast e en je dutinovým stropním panelem s vrstvami izolant a krytinou z Alkorplanu. Klempí ské konstrukce jsou úplné z pozinkovaného plechu. Fasáda je omítnuta jemnozrnnou krabanou omítkou na kontaktním zateplovacím systému. Strop je tvo en B panely tl. 40 cm. Sociální zázemí obsahuje 2 keramické WC mísy, 1 pisoár a dv umyvadla. Podlahu na sociálním zázemí z keramické dla by, v technické místnosti betonovou mazaninu s protiolejovým nát rem a ve skladu ná adí a díln drátkobetonovou. Vnit ní omítky jsou dvouvrstvé vápenné tukové opat ené nát rem. Okna p ístavku jsou plastová, zasklena izola ním dvojsklem, vstup je zaji t n ocelovými zateplenými dve mi. Do p ístavku je zavedena el.energie, kanalizace a vodovod. P ístavek je vytáp n stejnou technologií jako ostatní objekty. V díln je osazen mostový je áb s nosnosti 3,2t, který jako movitá v c není sou ástí p edm tu dra by. Administrativní budova na pozemcích parc.. st. 441, 442 Tato budova je p ipojena k severovýchodní st n výrobní haly a slou í pro administrativní ú ely. Jedná se o dvoupodla ní, nepodsklepenou budovu obdélníkového p dorysu, provozn propojenou s výrobní halou. Budova je e ena jako elezobetonový prefabrikovaný skelet s vyzdívkami z keramických tvárnic Porotherm tl. 24 cm. Od výrobní haly je budova odd lena dilata ní spárou. Objekt je zalo en plo n na elezobetonových patkách s kalichy. Fasáda je provedena st rkovou omítkou na kontaktní zateplovací systém. P í ky jsou provedeny p evá n v SDK systému. Klempí ské konstrukce jsou úplné z pozinkovaného plechu. Stropní a st e ní konstrukce je tvo ena dutinovými p edpjatými panely. Krytina st echy je provedena polo ením povlakové krytiny Alkorplan. Vnit ní schodi t jsou elezobetonová prefabrikovaná desková, ulo ena do stropní konstrukce. Okna plastová, s izola ním dvojsklem, vnit ní dve e jsou d ev né foliované do ocelových zárubní. Dve e vstupní, stejn jako vstupní st na plastové prosklené, s izola ním dvojsklem. Podlahy budovy jsou z keramické dla by, p íp. kryté koberci i PVC. Sociální zázemí má povrchy vnit ních st n dopln né keramickým obkladem a je vybaveno umyvadly, keramickými WC misami, pisoáry, sprchami a kuchy skými linkami. Budova je vytáp na technologii zp tného zisku odpadního tepla. Do budovy je zavedena el.energie, voda, kanalizace, kamerový systém a telefon. Výstup zbo í (sklad) na pozemcích parc.. st. 441, 442 Sklad, situovaný p i jihozápadní st n výrobní haly, je ur ený k p íprav expedice a expedici výrobk. Tento sklad je p izemni, nepodsklepená hala obdélníkového p dorysu, dopln na o vestavbu kancelá e. Navazuje na n j objekt skladu forem. Hala je provedena jako elezobetonový skelet s lehkou zateplenou prov trávanou fasádou, zalo ena na vetknutých základových patkách a B pasech. Zast e ena je plochou st echou s mírným spádem na elezobetonových p edpjatých vaznicích, st e ní krytina je odspodu tvo ena trapézovým plechem, izolanty a povlakovou krytinou z Alkorplanu. Klempí ské konstrukce jsou úplné z pozinkovaného plechu. Stropy nejsou. Fasáda haly je provedena z lakovaného trapézového plechu, dopln na marmolitovým soklem. Okno má hala pouze jedno v kancelá i plastové s izola ním dvojsklem. Vjezdy a vchody jsou zabezpe eny 4

5 sek ními lamelovými zateplenými vraty s elektrickým pohonem. Podlahy jsou drátkobetonové se vsypem. Hala je vytáp na systémem zp tného zisku odpadního tepla, distribuce teplého vzduchu je zaji t na vzduchotechnikou. Do haly je zavedena el.energie z p ilehle trafostanice, voda a kanalizace. Sklad forem (sklad) na pozemcích parc.. st. 441, 442 Nejji n ji situovaný stavební objekt je sklad forem, slou í skladování forem lisovacích stroj. Jedná se o jednopodla ní stavbu obdélníkového p dorysu. Hala je provedena jako elezobetonový skelet s lehkou zateplenou prov trávanou fasádou, zalo ena na vetknutých základových patkách a B pasech. Zast e ena je plochou st echou s mírným spadem na elezobetonových p edpjatých vaznicích, st e ní krytina je odspodu tvo ena trapézovým plechem, izolanty a povlakovou krytinou z Alkorplanu. Klempí ské konstrukce jsou úplné z pozinkovaného plechu. Stropy nejsou. Fasáda haly je provedena z lakovaného trapézového plechu, dopln na marmolitovym soklem. Okna jsou plastová s izola ním dvojsklem. Vjezdy a vchody jsou zabezpe eny ocelovými dve mi. Podlahy jsou drátkobetonové se vsypem. Hala je vytáp na systémem zp tného zisku odpadního tepla, distribuce teplého vzduchu je zaji t na vzduchotechnikou. Do haly je zavedena el.energie z p ilehlé trafostanice, voda a kanalizace. Trafostanice na pozemcích parc.. st. 441, 442 Jedná se o p isazený jednopodla ní objekt, situovaný na severní stran výrobní haly, vedle p ístavby zázemí technologie. Objekt slou í a je konstruk n navr en pro trafostanici, hlavni rozvodnu vysokého a nízkého nap ti. Nosnou konstrukci trafostanice tvo í zd ná konstrukce s tl. zdiva 40 cm zalo ena pomoci B op rné st ny tl. 30 cm a pasu. P í né st ny tl. 25 cm. Klempí ské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Fasáda je tvo ena oplá t ním z trapézového plechu se zateplením pomoci minerální vaty. St echa je tvo ena z dutinových panel tl. 32 cm s povlakovou krytinou Alkorplan. Podlaha je z vyztu ené betonové mazaniny. Dve e jsou po ární, vrata ocelová. Vnit ní omítky jsou vápenocementové. Trafostanice zaji uje p ísun a redistribuci elekt iny po celém areálu. Venkovní úpravy Na pozemcích, je jsou p edm tem dra by spole n s budovami, se nacházejí následující venkovní úpravy: Zpevn né plochy s povrchem ze zámkové dla by a s asfaltovým povrchem Po ární nadr z vodostavebného elezobetonu, tl. st n 30 cm Manipula ní rampa Ocelová schodi t istírna odpadních vod a lapák tuk tvo ena plastovými nádr emi, lapák ropných látek Vjezdová brána a vstupní branka ocelová, automatická hliníková závora vybavena majákem Oploceni systémové trubkové s drát ným poplastovaným pletivem, bez podezdívky, Op rná ze z KB blok Obrubníky, krajníky P ípojky jednotlivých sítí Pozemky Pozemky se nacházejí v zastav ném území obce, jsou napojeny na in enýrské sít s výbornou mo ností dopravního napojení. Celková plocha pozemk iní m P edm t dra by p ejde na vydra itele ve stavu, jak v dob konání dra by stojí a le í. 5

6 lánek III. Prohlídka p edm tu dra by Prohlídka dra ených pozemk bude pro zájemce stanovena dle p edb né telefonické dohody. Dra ebník je oprávn n p ed zahájením prohlídky p edm tu dra by po adovat prokázání toto nosti zájemc. Bli í informace na telefonním ísle: , , lánek IV. Popis práv a závazk váznoucích na p edm tu dra by Na p edm tu dra by váznou tato práva a závazky: A) Zástavní práva: Zástavní právo smluvní k zaji t ní pohledávek existujících nebo v budoucnu vzniklých, a to ve vý i ,- K z úv r. sml. reg.. LIBE/15/06, ve vý i ,- K z úv r. sml. reg.. LIBE/16/06 a ve vý i ,- K z úv r. sml. reg.. LIBE/17/06 a k zaji t ní pohledávek dle l. III. odst. 2 zást. sml., a to pro pohledávky v l. III. odst. 1 písm. a) zást. sml. do vý e ,- K, pro pohledávky v l. III. odst. 1 písm. b) zást. sml. do vý e ,- K a v l. III. odst. 1 písm. c) zást. sml. do vý e ,- K TEXARION MONEY s.r.o., P íkop 834/4, Brno st ed Zábrdovice, Brno 2, I : Parcela: 1183/1; 1184/1; 1185/1; St. 442 Listina: Smlouva o z ízení zástavního práva podle ob. z. V-968/2006 ze dne Právní ú inky vkladu práva ke dni V-968/ ze dne Z-2021/ ze dne Zástavní právo smluvní k zaji t ní pohledávek existujících nebo v budoucnu vzniklých, a to ve vý i ,- K z úv r. sml. reg.. LIBE/15/06, ve vý i ,- K z úv r. sml. reg.. LIBE/16/06 a ve vý i ,- K z úv r. sml. reg.. LIBE/17/06 a k zaji t ní pohledávek dle l. III. odst. 2 zást. sml., a to pro pohledávky v l. III. odst. 1 písm. a) zást. sml. do vý e ,- K, pro pohledávky v l. III. odst. 1 písm. b) zást. sml. do vý e ,- K a v l. III. odst. 1 písm. c) zást. sml. do vý e ,- K TEXARION MONEY s.r.o., P íkop 834/4, Brno st ed Zábrdovice, Brno 2, I : Parcela: 1183/2; 1184/4; St. 441; 1185/6; 1185/4; 1184/2 Listina: Smlouva o z ízení zástavního práva podle ob. z. V-1508/2006 ze dne Právní ú inky vkladu práva ke dni V-1508/ ze dne Z-2021/ ze dne Zástavní právo smluvní k zaji t ní pohledávek existujících nebo v budoucnu vzniklých, a to ve vý i ,- K z úv r. sml. reg.. LIBE/15/06, ve vý i ,- K z úv r. sml. reg.. LIBE/16/06 a ve vý i ,- K z úv r. sml. reg.. LIBE/17/06 a k zaji t ní pohledávek dle l. III. odst. 2 zást. sml., a to pro pohledávky v l. III. odst. 1 písm. a) zást. sml. do vý e ,- K, pro pohledávky v l. III. odst. 1 písm. b) zást. sml. do vý e ,- K a v l. III. odst. 1 písm. c) zást. sml. do vý e ,- K TEXARION MONEY s.r.o., P íkop 834/4, Brno st ed Zábrdovice, Brno 2, I : Stavba: rozestav. na parc. St. 441, St

7 Listina: Smlouva o z ízení zástavního práva podle ob. z. V-731/2007 ze dne Právní ú inky vkladu práva ke dni V-731/ ze dne Z-2021/ ze dne Zástavní právo soudcovské pohledávka ve vý i ,- K ke dni Okresní správa sociálního zabezpe ení Liberec, Frýdlantská 1399/20, Liberec Liberec I-Staré M sto, Stavba: D t ichov,.p. 300 Parcela: 1183/1; 1183/2; 1184/1; 1184/2; 1185/1; 1185/4; 1184/4; 1185/6; St. 441; St. 442 Z-2426/ Listina: Usnesení soudu o na ízení výkonu rozhod. z ízením soud. zástavního práva 30 E- 146/ ze dne Právní moc ke dni Vzhledem k tomu, e se jedná o dra bu p edm tu dra by, který je zahrnut v soupisu konkursní podstaty insolven ního správce, zanikají zástavní práva váznoucí na p edm tu dra by zpen ením v souladu s ustanovením 285 odst. 1, písm. a) zákona. 182/2006 Sb., o úpadku a zp sobech jeho e ení. To znamená, e do vlastnictví vydra itele p echází p edm t dra by bez uvedených zástavních práv. lánek V. Cena p edm tu dra by 1. Cena p edm tu dra by byla zji t na na základ znaleckého posudku /2011 ze dne , znalce Ing. Martiny Dole elové, se sídlem Tyr ovo Návr í 215, ícmanice. Celková cena p edm tu dra by iní ástku ,- K (slovy: devadesát ty i miliony korun eských). lánek VI. Nejni í podání 1. Nejni í podání iní ástku ,- K (slovy: Sedmdesát dev t-milion -korun eských). lánek VII. Minimální p íhoz 1. Minimální p íhoz, který m e ú astník dra by u init, je stanoven na ástku ,- K (slovy: p t set tisíc korun eských). lánek VIII. Dra ební jistota 1. Vý e dra ební jistoty je stanovena na ,- K (slovy: P t milion -korun- eských). 2. Dra ební jistota musí být uhrazena bu - v pen zích bankovním p evodem, nebo vkladem hotovosti nebo po tovní poukázkou typu A, to v e výhradn na ú et dra ebníka.ú /0300 (VS rodné íslo nebo I ú astníka dra by), vedený u eskoslovenské obchodní banky, a.s. (dále jen Ú et dra ebníka ). Konec lh ty pro slo ení dra ební jistoty je stanoven na estnáctou (16.) hodinu pracovního dne bezprost edn p edcházejícího dni konání dra by. nebo 7

8 - ve form bankovní záruky. Záru ní listina tvo ící bankovní záruku musí být vystavena bankou se sídlem na území eské republiky nebo zahrani ní bankou oprávn nou p sobit v souladu se zákonem o bankách na území eské republiky. Text záru ní listiny musí být v e tin, pop. opat en ú edním p ekladem do e tiny (v p ípad p ekladu provedeným zahrani ním tlumo níkem, tedy osobou nezapsanou v seznamu tlumo ník u n kterého z krajských soud v eské republice, musí být dolo eno jeho oprávn ní tak init, v etn navazující apostilace (superlegalizace) a ú edního p ekladu takového dokladu). Text záru ní listiny musí obsahovat prohlá ení o tom, e banka bez zbyte ného odkladu bez jakýchkoliv námitek uspokojí dra ebníka, Dra ební spole nost MORAVA s.r.o., se sídlem Zlín, Dlouhá 4433, PS , I , a do vý e ,- K, a to na první písemnou výzvu dra ebníka, (i) obsahující jeho tvrzení, e ur itá osoba [identifikovaná zp sobem: jméno a p íjmení / obchodní firma, sídlo / bydli t, I / r..] se stala vydra itelem p edm tu dra by, vyhlá ené Oznámením o konání opakované ve ejné dra by dobrovolné ODD/11, a e neuhradila v as cenu dosa enou vydra ením, a (ii) dolo enou originálem i ú edn ov enou kopií protokolu o provedení dra by nebo jinou formulaci zcela ekvivalentního charakteru. Záru ní listina nesmí p ipou t t po adavek p edlo ení ádných jiných listin i d kaz a nesmí p ipou t t uplatn ní jiných námitek ne t ch, které mají sv j základ ve shora uvedeném vzoru formulace, a zejména pak nesmí p ipou t t námitku, e uplatn ní bankovní záruky musí nejd íve p edcházet marné uplatn ní nároku v i dlu níkovi. Záru ní listina musí dále obsahovat formulaci, e ve keré bankovní poplatky spojené s uplatn ní bankovní záruky a s pln ním na bankovní záruku neponese dra ebník, ale p íslu ná t etí osoba (vydra itel). Minimální doba platnosti bankovní záruky musí být sto edesát (160) dní ode dne konání dra by, na ni se bankovní záruka vztahuje. Konec lh ty pro slo ení dra ební jistoty ve form bankovní záruky je stanoven na estnáctou (16.) hodinu pracovního dne bezprost edn p edcházejícího dni konání dra by. Okam ikem slo ení dra ební jistoty ve form bankovní záruky se rozumí doru ení záru ní listiny do sídla dra ebníka nebo p edání záru ní listiny do vlastních rukou dra ebníka (dra ebník je povinen doru ení i p evzetí záru ní listiny potvrdit), okam ikem slo ení dra ební jistoty v pen zích se rozumí p ipsání odpovídající ástky na Ú et dra ebníka. 3. Dra ební jistotu nelze slo it platební kartou nebo ekem. Slo ení dra ební jistoty ve form hotovosti k rukám dra ebníka se vzhledem k vý i dra ební jistoty vylu uje. 4. Lh ta pro úhradu dra ební jistoty za íná dnem uve ejn ním tohoto Oznámením o konání opakované ve ejné dra by dobrovolné na centrální adrese. 5. Dokladem o v asném slo ení dra ební jistoty je bu : - výpis z ú tu zájemce o ú ast na dra b nebo potvrzení banky o odepsání ástky odpovídající dra ební jistot z ú tu zájemce o ú ast na dra b ve prosp ch vý e uvedeného Ú tu dra ebníka, pokud údaje z evidence dra ebníka potvrzují, e odpovídající ástka byla p ipsána na Ú et dra ebníka v as, nebo - bankovní pokladní slo enka osv d ující, e ú astníkem dra by byla ve prosp ch vý e uvedeného Ú tu dra ebníka slo ena v as v hotovosti ástka odpovídající dra ební jistot, nebo - p íslu ný díl po tovní poukázky typu A osv d ující odeslání ástky odpovídající dra ební jistot ve prosp ch vý e uvedeného Ú tu dra ebníka, pokud údaje z evidence dra ebníka potvrzují, e odpovídající ástka byla p ipsána na Ú et dra ebníka v as nebo - potvrzení dra ebníka o v asném doru ení i p edání záru ní listiny o shora uvedených nále itostech. 6. Ú astník m dra by, kte í se nestanou vydra iteli, se vrací dra ební jistota bez zbyte ného odkladu po skon ení dra by, a to bankovním p evodem ve prosp ch ú tu, který ú astník písemn sd lí dra ebníkovi (pop. z ú tu, ze kterého byly pen ní prost edky poukázány) nejpozd ji do p ti (5) pracovních dn ode dne konání dra by. V p ípad bankovní záruky se záru ní listiny vrací bezprost edn po skon ení dra by. V p ípad upu t ní od dra by vrátí dra ebník slo enou dra ební jistotu bez zbyte ného odkladu po upu t ní od dra by, a to stejným 8

9 zp sobem jako v p ípad vracení dra ební jistoty ú astník m, kte í se p i konané dra b nestali vydra iteli. 7. Je-li dra ebníkovi pln no bankou na bankovní záruku, je povinen tuto skute nost bez zbyte ného odkladu oznámit osob, od které dot enou bankovní záruku obdr el. lánek IX. Ú astenství na dra b 1. Osoby, které se míní stát ú astníky dra by, v etn osob jednajících za n i jejich jménem, jsou povinni dolo it svou toto nost a eventuáln své oprávn ní jednat za i jménem jiné osoby. Tyto osoby jsou dále povinny strp t, aby si dra ebník po ídil kopie listin, kterými dolo í svou identitu a eventuáln své oprávn ní jednat za i jménem jiné osoby. 2. Fyzické osoby, které se míní stát ú astníky dra by, nebo které jednají za i jménem právnické osoby, mínící se stát ú astníkem dra by, jsou povinni dolo it svou toto nost ob anským pr kazem nebo dokladem mu postaveným na rove, cizí státní p íslu níci pak cestovním pasem nebo povolením k trvalému pobytu. 3. Fyzická osoba jednající jménem právnické osoby se sídlem v R, je se míní ú astnit dra by, je povinna p edlo it výpis z obchodního rejst íku ne star í ne t i m síce (originál i ú edn ov enou kopii) nebo v p ípad právnických osob nezapisovaných do obchodního rejst íku jiný obdobný doklad, kde je právnická osoba zapsána, ne star í ne t i m síce (originál i ú edn ov ená kopie). Z t chto listin musí být zjevné, e dot ená fyzická osoba je oprávn na samostatn jednat jménem právnické osoby. V p ípad jednání fyzické osoby jménem právnické osoby se sídlem mimo R, musí být p edlo ena ve ejná listina vydaná p íslu ným ú adem cizího státu plnící tuté funkci, co listiny zmín né v p edchozí v t. Listiny vydané orgány cizího státu (resp. pravost podpis osob jednajících jejich jménem, pravost razítka) musí být apostilovány (v p ípad státu mimo p íslu nou Haagskou úmluvu musí být superlegalizovány). Je-li n která z vý e uvedených listin vyhotovena v jiném ne eském jazyce, musí být tato listina opat ena ú edním p ekladem do eského jazyka (v p ípad p ekladu provedeným zahrani ním tlumo níkem, tedy osobou nezapsanou v seznamu tlumo ník u n kterého z krajských soud v eské republice, musí být dolo eno jeho oprávn ní tak init, v etn navazující apostilace (superlegalizace) a ú edního p ekladu takového dokladu). 4. Fyzická osoba jednající na základ plné moci za osobu (fyzickou i právnickou), je se míní ú astnit dra by, jsou povinny p edlo it písemnou plnou moc, ud lenou zmocnitelem zvlá pro tuto dra bu. Podpisy na této plné moci musí být ú edn ov eny. V p ípad vyhotovení ú edního ov ení v zahrani í, musí být ú ední ov ení apostilováno (v p ípad státu mimo p íslu nou Haagskou úmluvu musí být superlegalizovány). V p ípad zastoupení právnických osob musí zástupce dolo it listiny dle p edchozího odstavce této dra ební vyhlá ky, dokládající oprávn ní osob podepisujících plnou moc jednat jménem zmocnitele. Je-li n která z vý e uvedených listin vyhotovena v jiném ne eském jazyce, musí být tato listina opat ena ú edním p ekladem do eského jazyka (v p ípad p ekladu provedeným zahrani ním tlumo níkem, tedy osobou nezapsanou v seznamu tlumo ník u n kterého z krajských soud v eské republice, musí být dolo eno jeho oprávn ní tak init, v etn navazující apostilace (superlegalizace) a ú edního p ekladu takového dokladu). 5. Za právnickou osobu, je se míní ú astnit dra by, m e jednat prokurista, pokud prost ednictvím shora uvedených listin dolo í svou funkci. 6. Je-li fyzická osoba, je se míní ú astnit dra by, vdaná nebo enatý, je povinna p edlo it písemný souhlas man ela(ky) s ú astí na dra b. Je-li tato listina vyhotovena v jiném ne eském jazyce, musí být tato listina opat ena ú edním p ekladem do eského jazyka (v p ípad p ekladu provedeným zahrani ním tlumo níkem, tedy osobou nezapsanou v seznamu tlumo ník u n kterého z krajských soud v eské republice, musí být dolo eno jeho oprávn ní tak init, v etn navazující apostilace (superlegalizace) a ú edního p ekladu takového dokladu). 9

10 7. Na dra b je p ípustná spole ná ú ast více ú astník dra by za ú elem spole ného nabytí p edm tu dra by. Podmínkou spole né ú asti na dra b je, e bude p ed zápisem spole ných ú astník do seznamu ú astník dra by p edlo eno dra ebníkovi estné prohlá ení v ech spole ných ú astník dra by, které bude obsahovat ur ení budoucích podíl na vydra eném p edm tu dra by, jako i zmocn ní jediné osoby oprávn né spole né ú astníky na dra b zastupovat, a které bude opat eno ú edn ov enými podpisy v ech spole ných ú astník dra by. I na tuto formu ú astenství na dra b se pak vztahuje v e, co bylo uvedeno vý e (prokázání identity a existence dot ené osoby, e ení situace zahrani ní osoby, dokumenty v jiném ne eském jazyce, atd.). 8. Ú astník dra by je povinen dolo it estným prohlá ením, e není osobou z dra by vylou enou ve smyslu ust. 3 zákona o ve ejných dra bách, a e ani nebude pro takovou osobu dra it. 9. Osoba, je se míní ú astnit dra by (pop. osoba jednající za ní i jejím jménem) je povinna p edlo it n který se shora uvedených doklad o slo ení dra ební jistoty. 10. P edlo í-li osoba, je se míní ú astnit dra by (pop. osoba jednající za ní i jejím jménem) v as ve keré shora uvedené listiny (jsou-li vzhledem k její situaci pot ebné), bude jí umo n n zápis do Seznamu ú astník dra by, kam je tato osoba povinna uvést, krom svého podpisu, i íslo ú tu, na který má dra ebník poukázat ve shod s touto dra ební vyhlá kou dra ební jistotu, nestane-li se ú astník dra by vydra itelem. Po zápisu do Seznamu ú astník dra by, bude p íslu né osob vydáno dra ební íslo. 11. Jednacím jazykem dra by, v etn vy izování v ech zále itostí spojených s dra bou, je eský jazyk. Ú astník dra by m e init podání v pr b hu dra by i v cizím jazyce, které bude tlumo eno do eského jazyka tlumo níkem, kterého si obstará na své náklady, pokud tuto skute nost písemn oznámí dra ebníkovi nejpozd ji p i svém zápisu do Seznamu ú astník dra by. lánek X. Úhrada ceny dosa ené vydra ením 1. Vydra itel je povinen uhradit cenu dosa enou vydra ením nejpozd ji do skon ení 60. (slovy: edesátého) dne následujícího po dni skon ení dra by, a to bu bankovním p evodem nebo vkladem hotovosti nebo po tovní poukázkou typu A, to v e na Ú et dra ebníka. Okam ikem uhrazení ceny dosa ené vydra ením je okam ik, kdy je na Ú et dra ebníka p ipsána ástka ( i sou et jednotlivých ástek) rovnající se celé cen dosa ené vydra ením. 2. V p ípad, e bude p ed zahájením dra by slo ena vydra itelem Dra ební jistota v pen zích, bude tato Dra ební jistota, v etn p íslu enství, zapo tena na cenu dosa enou vydra ením a na Ú et dra ebníka bude skládán ze strany vydra itele pouze rozdíl mezi cenou dosa enou vydra ením a Dra ební jistotou. Byla-li vydra itelem slo ena dra ební jistota ve form bankovní záruky, je vydra itel povinen uhradit cenu dosa enou vydra ením v plné vý i v termínu její splatnosti, dra ebník je pak povinen bez zbyte ného odkladu po uhrazení ceny dosa ené vydra ením vrátit vydra iteli záru ní listiny. 3. Cenu dosa enou vydra ením nelze uhradit platební kartou, ekem, zapo tením nebo v hotovosti k rukám dra ebníka, rovn platba sm nkou je nep ípustná. 4. Uhradí-li vydra itel cenu dosa enou vydra ením v termínu splatnosti, p echází na n j vlastnictví p edm tu dra by k okam iku ud lení p íklepu. Neuhradí-li vydra itel cenu dosa enou vydra ením ve stanovené lh t, zma il dra bu; nenabývá vlastnické právo k p edm tu dra by a odpovídá za kodu tímto jednáním zp sobenou. 5. Dra ebník je oprávn n pak po vydra iteli po adovat náhradu kody, kterou tímto jednáním zp sobil. Na náklady zma ené dra by se v souladu s ustanovením 28 odst. 3 zákona o ve ejných dra bách pou ije Dra ební jistota slo ená vydra itelem, v etn jejího p íslu enství. 6. Dra ba bude provedena pro vydra itele bezúplatn. 10

11 lánek IX. Podmínky odevzdání p edm tu dra by 1. Jestli e nabyl vydra itel vlastnictví k p edm tu dra by dle 30 zákona o ve ejných dra bách, p edá bez zbyte ného odkladu v souladu s ustanovením 32 zákona o ve ejných dra bách insolven ní správce jako osoba oprávn ná p edm t dra by zcizit dle 17 odst. 4 zákona o ve ejných dra bách (dále jen insolven ní správce ), za ú asti dra ebníka p edm t dra by vydra iteli, a to na základ dolo ení toto nosti vydra itele. O p edání p edm tu dra by bude sepsán Protokol o p edání p edm tu dra by, který podepí e dra ebník, bývalý vlastník a vydra itel. 2. Ve keré náklady spojené s p edáním a p evzetím p edm tu dra by nese vydra itel, vyjma náklad vzniklých z d vod dle ust. 32 odst. 4 zákona o ve ejných dra bách na stran bývalého vlastníka nebo dra ebníka. Nebezpe í kody na p edm tu dra by p echází na vydra itele dnem p edání p edm tu dra by, tý den p echází na vydra itele odpov dnost za kodu zp sobenou v souvislosti s p edm tem dra by. Je-li vydra itel v prodlení s p evzetím p edm tu dra by, nese nebezpe í kody a odpov dnost za kodu vydra itel. lánek X. Záv re ná ustanovení 1. Vydra itel je povinen uhradit da z p evodu nemovitostí. 2. Toto Oznámení o konání opakované ve ejné dra by dobrovolné bylo sepsáno v 10 -ti stejnopisech, z nich jedno vyhotovení je ur eno pro navrhovatele, dv pro pot eby dra ebníka a po jednom vyhotovení za le dra ebník v zákonem stanovených lh tách osobám uvedeným v ust. 20 odst. 5 zákona o ve ejných dra bách. 3. Práva a povinnosti tímto Oznámením o konání opakované ve ejné dra by dobrovolné výslovn neupravené se ídí p íslu nými právními p edpisy, zejména ustanoveními zákona o ve ejných dra bách. Ve Zlín dne Dra ebník Mgr. Pavlína Woodhams jednatelka spole nosti Dra ební spole nost MORAVA s.r.o. Dra ební spole nost MORAVA s.r.o., I O: sídlem: Zlín, Dlouhá 4433, PS kontakt: tel: , tel/fax: , 11

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :...

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :... #1461/CJH/2015-CJHM@c 1461/CJH/2015-CJHM.j.: UZSVM/CJH/1425/2015-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové M sto zastoupená:

Více

#5154/CJH/2014-CJHM@_ 5154/CJH/2014-CJHM.j.: UZSVM/CJH/5041/2014-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové M sto zastoupená:

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram.

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. ZNALECKÝ POSUDEK. 3254/08 O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. Objednatel posudku: Ú el posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Exekutorský ú ad Praha 7, pracovišt Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil

Exekutorský ú ad Praha 7, pracovišt Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil Exekutorský ú ad Praha 7, pracovišt Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil tel: 266 713 022, fax: 266 713 031, mobil: 602 857 061 e-mail: podatelna@exekutor-plasil.cz web site:

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Dra ební vyhlá ka, jí se oznamuje konání dra ebního roku

Dra ební vyhlá ka, jí se oznamuje konání dra ebního roku . j.: 007 EX 3897/08-40 Dra ební vyhlá ka, jí se oznamuje konání dra ebního roku Soudní exekutor Mgr. Kamil Bran ík, Exekutorský ú ad Hodonín (dále jen exekutor) rozhodl ve v ci exekuce oprávn ného: M

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 547/021/2011

ZNALECKÝ POSUDEK . 547/021/2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 547/021/2011 o cen obvyklé rodinného domu.p. 53, na pozemku. parc. St. 86. p íslušenství a pozemk. parc. St. 86,. parc. 335/1,. parc. 336/1, k.ú. Ho in ves, obec Ho in ves, zapsáno na

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zpracování generel a pasportizace areál ve správ KSS LK

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zpracování generel a pasportizace areál ve správ KSS LK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon) v rámci zjednodu eného podlimitního ízení pro ve ejnou zakázku na slu by: Zpracování generel a pasportizace

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Dnešního dne, m síce a roku tyto smluvní strany, tj.: zájmové sdružení právnických osob Technologické inova ní centrum KD Praha se sídlem Praha 9, Kle ákova 5/347, PS : 190

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 744-DD/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 744-DD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 744-DD/15 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ DRAŽBY č. 754-ODD/15

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ DRAŽBY č. 754-ODD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ DRAŽBY č. 754-ODD/15 vyhotovené dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem:

Více

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby. .j. 024 EX 807/12-187 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 728-DD/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 728-DD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 728-DD/15 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

1. FRANTIŠEK BAUER, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.20.12.1973, 2. DOMINIKA BAUEROVÁ, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.04.08.

1. FRANTIŠEK BAUER, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.20.12.1973, 2. DOMINIKA BAUEROVÁ, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.04.08. .j. 024 EX 1682/12-259 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Mgr. Helena Strouhalová, exekutorský kandidát, pov ený soudním exekutorem: Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby. .j. 024 EX 4817/10-842 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 732/202/2011

ZNALECKÝ POSUDEK . 732/202/2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 732/202/2011 o cen obvyklé bytové jednotky. 1117/81, v budov.p. 1117 na pozemku. parc. 2692/48, v. p íslušenství a spoluvlastnického podílu na spole ných ástech domu.p. 1117 a pozemku.

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným:

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným: .j. 024 EX 5023/13-237 U s n e s e n í o na ízení dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK . 570/044/2011

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK . 570/044/2011 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. 570/044/2011 o cen obvyklé 1) nebytového prostoru. 444/7 a v dom.p. 444 na pozemku. parc. 377 v. íslušenství a spoluvlastnického podílu na pozemku a spole ných ástech domu o velikosti

Více

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č. 355-ODD/11

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č. 355-ODD/11 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č. 355-ODD/11 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné. 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem. 3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné

2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné. 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem. 3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné 2.4 Sídlo zadavatele 2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní 2.4.3 ást 2.4.6 PS 2.4.7 Kód obce (dle ZÚJ) 2.5 Kontaktní údaje zadavatele 2.5.1 Titul p ed jménem P íjmení Jméno Titul

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/130/2012

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/130/2012 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/130/2012 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 552-DN/13

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 552-DN/13 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 552-DN/13 vyhotovená dle 43 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Navrhovatel: Dlužník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem:

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz Spole nost Top-Pojišt ní.cz s.r.o ve spolupráci s AXA pojiš ovnou a.s. Vám zasílá tento manuál pro úsp šné uzav ení havarijního pojišt ní Jak postupovat? 1. Po i te minimáln 7 fotografií Vašeho vozidla,

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

Podmínky výb rového ízení

Podmínky výb rového ízení Výb rové ízení U Pergamenky na zjišt ní zájemce o koupi pronajaté kancelá ské budovy v Praze 7 - Holešovicích Podmínky výb rového ízení GAVLAS, spol. s r.o., I : 60472049, se sídlem Dušní 10, Praha 1,

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným:

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným: .j. 024 EX 5023/13-124 U s n e s e n í o na ízení dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ve smyslu 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon) a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona ve ejné zakázky:

Více

M A G I S T R Á T M S T A L I B E R E C o d b o r s t a v e b n í ú a d

M A G I S T R Á T M S T A L I B E R E C o d b o r s t a v e b n í ú a d M A G I S T R Á T M S T A L I B E R E C o d b o r s t a v e b n í ú a d nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 tel. 485 243 111. j.: SURR/7130/054220/15-Ka Liberec, dne 22.5.2015 CJ MML 097647/15 Oprávn

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 587-DD/13

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 587-DD/13 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 587-DD/13 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje

Více

Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu

Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu Zpracoval Vydal Ji í Rangl Rada m sta Planá nad Lu nicí Po et stran 12 Po et p íloh 8 Schválil Originál ulo en Elektronická

Více

DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA ČÍSLO 5-2012 O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŢBY DOBROVOLNÉ DLE ZÁKONA Č. 26/2000 SB., O VEŘEJNÝCH DRAŢBÁCH, V PLATNÉM ZNĚNÍ

DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA ČÍSLO 5-2012 O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŢBY DOBROVOLNÉ DLE ZÁKONA Č. 26/2000 SB., O VEŘEJNÝCH DRAŢBÁCH, V PLATNÉM ZNĚNÍ DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA ČÍSLO 5-2012 O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŢBY DOBROVOLNÉ DLE ZÁKONA Č. 26/2000 SB., O VEŘEJNÝCH DRAŢBÁCH, V PLATNÉM ZNĚNÍ ČLÁNEK 1. MÍSTO, DATUM A ČAS ZAHÁJENÍ DRAŢBY Místo konání draţby: Hotel

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 698-DD/14

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 698-DD/14 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 698-DD/14 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

U S N E S E N Í. t a k t o:

U S N E S E N Í. t a k t o: Exekutorský ú ad Liberec Voron žská 144/20, 460 01 Liberec I, Staré M sto S o u d n í e x e k u t o r M g r. P e t r P o l a n s k ý tel: 485 104 163, fax: 485 104 271, e-mail: urad@exekuceliberec.cz,

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

U S N E S E N Í. t a k t o:

U S N E S E N Í. t a k t o: Exekutorský ú ad Praha 9 Beranových 130, 199 00 Praha 18 - Let any S o u d n í e x e k u t o r M g r. O n d e j S v o b o d a tel. / fax: +420 266 314 206, e-mail: urad@eupraha9.cz, ID DS: hhwv2xp; http://www.eupraha9.cz

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 738-DN/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 738-DN/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 738-DN/15 vyhotovená dle 43 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Navrhovatel: Dlužník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem:

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 432/2014-D

VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 432/2014-D , Čimická 780/61, Čimice, 181 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 432/2014-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby

Více

DRAŽBA NEDOBROVOLNÁ ve středu dne 16. 10. 2013 od 16:00 hod.

DRAŽBA NEDOBROVOLNÁ ve středu dne 16. 10. 2013 od 16:00 hod. y DRAŽBA NEDOBROVOLNÁ ve středu dne 16. 10. 2013 od 16:00 hod. Dražebník nabízí panelový byt 3+1, o celkové podlahové ploše 73,90m2, Přeštická 1091/14, v Hostivaři - Praha 15. Více na tel: 602 14 14 04

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 708-DD/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 708-DD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 708-DD/15 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Navrhovatel: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín,

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

KUPNÍ SMLOUVA, SMLOUVA O SKLADOVÁNÍ A ÚPRAV ROSLTINNÝCH

KUPNÍ SMLOUVA, SMLOUVA O SKLADOVÁNÍ A ÚPRAV ROSLTINNÝCH KUPNÍ SMLOUVA, SMLOUVA O SKLADOVÁNÍ A ÚPRAV ROSLTINNÝCH PRODUKT.. uzav ená mezi prodávajícím a kupujícím ve smyslu p íslušných ustanovení Obchodního zákoníku.513/1991 Sb., ob anského zákoníku ve zn ní

Více

Znalecký posudek. 3505/2012

Znalecký posudek. 3505/2012 Znalecký posudek. 3505/2012 o cen nemovitosti - 1/36 domu.p. 98 umíst ného na pozemku parc.. St. 110 a 1/36 pozemku tvo eného parcelami parc.. St. 110 a parc.. 93/3 v kat. úz. Zvolen ves, obec Zvolen ves,

Více

Znalecký posudek. 2892/2011

Znalecký posudek. 2892/2011 Znalecký posudek. 2892/2011 o cen nemovitosti - 1/2 rodinného domu.p. 71 na pozemku parc.. St. 101 a 1/2 pozemku tvo eného parcelami. St. 101, parc.. 370/5 v kat. úz. Vlastislav, obec Vlastislav, okres

Více

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy Finan ní ízení OBSAH 1. Metodika zp sobilých výdaj Zdroj informací: P íloha. 8 PP P Metodika zp sobilých výdaj pro ROP SV 2. Monitorovací zprávy Zdroj informací:

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

Znalecký posudek. 2174/2011

Znalecký posudek. 2174/2011 Znalecký posudek. 2174/2011 o cen obvyklé - 1/2 rodinného domu.p. 13 umíst ného na pozemku parc.. St. 20/1 a 1/2 pozemku tvo eného parcelami parc.. St. 20/1, parc.. 68/1, parc.. 68/3 a parc.. 69 v kat.

Více

NÁVRH VÝROKU ROZHODNUTÍ

NÁVRH VÝROKU ROZHODNUTÍ M stský ú ad Náchod Masarykovo nám stí 40, PS 547 01 Náchod, ID DS: gmtbqhx odbor výstavby a územního plánování odlou ené pracovišt Palachova 1303, Náchod, tel.: 491 405 111 1. SPIS. ZN.: 910/2015/VÝST/Dy

Více

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky AGERIS s.r.o. Je ábkova 5 602 00 BRNO Výzva k podání nabídky do výb rového ízení na dodavatele interních kurz ve firm AGERIS s.r.o. Registra ní íslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01529-1 - 1.0 Název zakázky

Více

ESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠ OVNA, a. s.

ESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠ OVNA, a. s. ESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠ OVNA, a. s. VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠT NÍ ODPOV DNOSTI ZA ŠKODU ZP SOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPPPOV 2/07 OBSAH lánek 1 Úvodní ustanovení lánek 2 Pojistná událost, pojistná

Více

Výzva k podání nabídek (pro ú ely uve ejn ní na www.msmt.cz nebo www stránkách kraj )

Výzva k podání nabídek (pro ú ely uve ejn ní na www.msmt.cz nebo www stránkách kraj ) Výzva k podání nabídek (pro ú ely uve ejn ní na www.msmt.cz nebo www stránkách kraj ) íslo zakázky (bude dopln no M MT v p ípad IP, v p ípad GP ZS) 1 Název opera ního OP Vzd lávání pro konkurenceschopnost

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

M stský ú ad Pet vald Gen. Svobody 511, 735 41 Pet vald Odbor výstavby a životního prost edí stavební ú ad

M stský ú ad Pet vald Gen. Svobody 511, 735 41 Pet vald Odbor výstavby a životního prost edí stavební ú ad M stský ú ad Pet vald Gen. Svobody 511, 735 41 Pet vald Odbor výstavby a životního prost edí stavební ú ad MUPTX003KVJ0 VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS. ZNA KA: 268/2015/VaŽP/D ÍSLO JEDNACÍ: M ÚP 2527/2015

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012 ZNALECKÝ POSUDEK. 3241/2012 O cen nemovitosti - pozemku parc.. 550/216, 550/226 a 550/237 v kat. úz. Nechanice, obec Nechanice, okres Hradec Králové, ve vlastnictví Luboše Pavelky. Objednatel znaleckého

Více

STANOVY bytového dru stva úplné zn ní

STANOVY bytového dru stva úplné zn ní ZELENÁ HORA, stavební bytové dru stvo se sídlem ár nad Sázavou, Brn nská 1146/30 STANOVY bytového dru stva úplné zn ní ást I. Základní ustanovení l. 1 Firma : ZELENÁ HORA, stavební bytové dru stvo Sídlo

Více

Vyvolávací cena: 28.000.000,-Kč!!!

Vyvolávací cena: 28.000.000,-Kč!!! !!! DRAŽBA NEMOVITOSTÍ V INSOLVENCI!!! středa 9.4.2014 od 15:00 hod. Soubor nemovitého majetku, který tvoří: 53 jednotek bytové a nebytové y. Pražské Předměstí č.p. 350,480 a 481 Písek. Více na tel: 602

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 743-DD/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 743-DD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 743-DD/15 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

Blšany u Loun revitalizace Zámeckého parku - STAVBA III: Revitalizace zelen a mobiliá e Zámeckého parku

Blšany u Loun revitalizace Zámeckého parku - STAVBA III: Revitalizace zelen a mobiliá e Zámeckého parku Obec BLŠANY U LOUN, zastoupená: Obecn prosp šnou spole ností KLASTR AQUARIUS o.p.s. na základ mandátní smlouvy a plné moci.j. AQ/05/ po et list : 6, po et p íloh: 4 v Ústí nad Labem 20.7. UNILES, a.s.,

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Znalecký posudek þ. 3665/2012

Znalecký posudek þ. 3665/2012 Znalecký posudek þ. 3665/2012 o cenč nemovitosti - 1/4 bytové jednotky þ. 1160/47 v domč þ.p. 1160 na pozemku þ. parc. 2422 v kat. úz. Vsetín, obec Vsetín, okres Vsetín, vþetnč spoluvlastnického podílu

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

DRAŽBA DOBROVOLNÁ opakovaná pondělí 18.5.2015 od 09:00 hod. Více na tel.: 602 14 14 04 nebo na www.bussmark.cz

DRAŽBA DOBROVOLNÁ opakovaná pondělí 18.5.2015 od 09:00 hod. Více na tel.: 602 14 14 04 nebo na www.bussmark.cz DRAŽBA DOBROVOLNÁ opakovaná pondělí 18.5.2015 od 09:00 hod. Více na tel.: 602 14 14 04 nebo na www.bussmark.cz Bytový dům bez nebytových ( provozních) prostor v Jabkenici okr. Mladá Boleslav Nejnižší podání:

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

Znalecký posudek þ. 3601/2012

Znalecký posudek þ. 3601/2012 Znalecký posudek þ. 3601/2012 o cenč obvyklé - 1/8 rodinného domu þ.p. 71 umístčného na pozemku parc. þ. St. 289 v kat. úz. Charvatce u MartinČvsi, obec MartinČves, okres LitomČĜice, ve vlastnictví Vilíma

Více

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : apz_zadost_vpp.pdf Registra ní íslo ÚP: VPP Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na vytvo ení pracovních p íležitostí v rámci ve ejn prosp šných prací 112 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn

Více

Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Olomouc

Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Olomouc P íloha.1 Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Olomouc A) Rozsah Úklidové práce budou provád ny ve všech prostorách budovy OSSZ Olomouc, t. Kosmonaut 1151/6C, Olomouc o celkové vým e 6.777

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zákona číslo 26/2000 Sb.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zákona číslo 26/2000 Sb. VP real, a.s., Hradecká 3 (1.patro), 130 00 Praha 3 tel.: 272 176 401, fax: 272 176 425, e-mail: info@vpreal.cz, www.vpreal.cz organizace veřejných dražeb, veřejných obchodních soutěží, výběrových řízení,

Více

6.900.000,-Kč a může být váš

6.900.000,-Kč a může být váš DRAŽBA NEDOBROVOLNÁ: středa 6.11.2013 od 14:00 hod. Lux. vila s příslušenstvím a zahradou, vhodná k podnikání i k bydlení, s garáží, 8 místností, velký pozemek 1450m2. (užitná plocha domu cca 320 m2).

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ MEGAPOL s.r.o. Opava, Olomoucká 386/26, PSČ 746 01, IČ 26793580 zapsaná u KS v Ostravě v oddíle C, vložce 27269 společnost zaměřená na realitní činnost a provádění veřejných dražeb Na základě 20 zákona

Více

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15 BYTOVÁ JEDNOTKA 2+1 ULICE SLADOVNÍ Č. BJ 1192/15 KOJETÍN Článek I. Touto aukční vyhláškou zprostředkovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně

Více

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem EPC energetické služby se zaru eným výsledkem Postup využití energetických služeb se zaru eným výsledkem (se zaru enou úsporou) v Pardubické krajské nemocnici, a.s. Ing. Vladimíra Henelová, Ing. Helena

Více

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 10ZadPrispSUPM_Vyh2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM vyhrazená Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 113 zákona. 435/2004 Sb., o

Více