OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ VE EJNÉ DRA BY DOBROVOLNÉ. 349-ODD/11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ VE EJNÉ DRA BY DOBROVOLNÉ. 349-ODD/11"

Transkript

1 DRA EBNÍ SPOLE NOST MORAVA s.r.o. OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ VE EJNÉ DRA BY DOBROVOLNÉ. 349-ODD/11 vyhotovená dle 20 zákona. 26/2000 Sb., o ve ejných dra bách Dra ebník: Dra ební spole nost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433, PS I : koncese: U-K/1/02-P, Okresní ú ad Zlín, referát Okresní ivnostenský ú ad ve Zlín zastoupena: jednatelka spole nosti Mgr. Pavlína Woodhams bank. spojení:.ú /0300, SOB, a.s. zapsána v obchodním rejst íku vedeném Krajským soudem v Brn, oddíl C, vlo ka (dále jen dra ebník ) Navrhovatel: Ing. Luká No i ka se sídlem: Brno, Spodní 22, PS insolven ní správce dlu níka Thermolast, a.s. se sídlem: Brno, Mlýnská 326/13, PS I : bank. spojení:.ú /0800, eská spo itelna, a.s. zapsána v obchodním rejst íku vedeném Krajským soudem v Brn, oddíl B, vlo ka 6211 (dále jen navrhovatel ) Dra ebník v souladu s ustanoveními zákona. 26/2000 Sb., o ve ejných dra bách, ve zn ní pozd j ích p edpis (dále jen zákon o ve ejných dra bách ), vyhla uje touto dra ební vyhlá kou dle 20 zákona o ve ejných dra bách konání opakované ve ejné dra by dobrovolné (dále jen dra ba ). lánek I. Doba a místo konání dra by 1. Den konání dra by se stanovuje na 16. srpna 2011 na adrese Praha 1, Senová né nám stí 1588/4, v zasedací místnosti Moravského Pen ního Ústavu. Zahájení dra by bude provedeno prohlá ením licitátora ve hod. Zápis ú astník dra by bude probíhat od hod. do hod. 1

2 lánek II. P edm t dra by a jeho popis 1. P edm t dra by P edm tem dra by je ní e uvedený soubor v cí nemovitých, v etn v ech sou ástí a p íslu enství, ve vlastnictví spole nosti Thermolast, a.s., se sídlem Brno, Mlýnská 326/13, PS , I : Soubor je dra en pod názvem Výrobní areál se skladovacími prostorami a administrativní budovou D t ichov u Frýdlantu. Je tvo en t mito nemovitostmi: pozemek o vým e 5033 m 2 na parcele St zastav ná plocha a nádvo í pozemek o vým e 1056 m 2 na parcele St zastav ná plocha a nádvo í trvalý travní porost o vým e 2676 m 2 na parcele 1183/1- zem d lský p dní fond trvalý travní porost o vým e 2098 m 2 na parcele 1183/2- zem d lský p dní fond trvalý travní porost o vým e 2815 m 2 na parcele 1185/1- zem d lský p dní fond trvalý travní porost o vým e 3122 m 2 na parcele 1185/4- zem d lský p dní fond trvalý travní porost o vým e 818 m 2 na parcele 1185/6- zem d lský p dní fond ostatní plocha o vým e 190 m 2 na parcele 1184/1- ostatní komunikace ostatní plocha o vým e 87 m 2 na parcele 1184/2- ostatní komunikace ostatní plocha o vým e 52 m 2 na parcele 1184/4- ostatní komunikace budova.p. 300 na parcelách St. 441 a St. 442 výroba, ást obce D t ichov to v e zapsáno na LV. 408 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním ú adem pro Liberecký kraj, katastrální pracovi t Frýdlant, pro katastrální území D t ichov u Frýdlantu, obec D t ichov a okres Liberec. (dále jen p edm t dra by ). 2. Navrhovatelem je Ing. Luká No i ka, insolven ní správce dlu níka Thermolast, a.s., jako osoba oprávn ná podat návrh na provedení dra by dobrovolné, nebo nemovitosti, které jsou p edm tem této dra by, jsou zahrnuty do majetku dlu níka, respektive byly zapsány do soupisu majetku, v souladu s ust. 217 a násl. z.. 182/2006 Sb. Vyhlá kou Krajského soudu v Brn ze dne j. KSBR 39 INS 11721/2010-A-2 bylo zahájeno insolven ní ízení. Na základ usnesení Krajského soudu v Brn.j. KSBR 39 INS 11721/2010-A-6 ze dne bylo rozhodnuto o úpadku dlu níka a prohlá ení konkurzu na majetek dlu níka. 3. Celkový popis p edm tu dra by Atraktivní pr myslový areál na okraji zastav né ásti obce D t ichov. Obec D t ichov le í na silnici I/13, která je spojnicí Liberce a hrani ního p echodu Habartice do Polska. Areál je nov postaven kolaudace Areál je výborn dostupný pro osobní i nákladní dopravu, je napojen na in enýrské sít v obci. Areál sestává z n kolika objekt provozn propojených, tvo ících funk ní celek. Areál je ur en pro výrobu, je mo no jej u ívat i jako skladový, p ípadn kombinovaný. Sou ástí areálu jsou i kancelá ské prostory a sociální zázemí pro personál. Jedná se o velmi moderní areál odpovídající nejp ísn j ím po adavk m na provoz. Areál je konstruk n e en p evá n jako elezobetonový montovaný skelet s oplá t ním z plechových zateplených panel. Sou ástí areálu je i trafostanice, a p ípojky in enýrských sítí. Areál byl kolaudován v roce 2009, p ed kolaudací byl krat í dobu ve zku ebním provozu. POPIS Cely areál je tvo en souborem stavebních objekt a pozemk, které spole n tvo í jeden funk ní celek a jsou uzav eny pod spole ným oplocením. Areál je tvo en t mito stavebními objekty: 2

3 SO 01 Výrobní hala, výstup zbo í, sklad forem SO 02 Administrativní budova SO 03 P ípojky a in enýrské sít : Telefonní p ípojka Elektro p ípojka Trafostanice Vodovodní p ípojka Kanaliza ní p ípojka istírna odpadních vod a lapák tuk Lapák ropných látek Po ární nadr SO 04 Terénní a zpevn né úpravy, komunikace SO 05 Oplocení Hala na pozemcích parc.. st. 441, 442 Hala je provozn propojena s p ilehlou administrativní budovou, s p ístavbou technologického objektu, s p ilehlým objektem výstupu zbo í a k n mu p ipojenému skladu forem. Tato stavba je situována v severovýchodní asti areálu a orientovaná svou del í stranou podél hranice areálu vedoucí rovnob n s ú elovou komunikací. Výrobní hala s jedním nadzemním podla ím je jednolodní objekt obdélníkového p dorysu s plochou st echou s mírným spádem. Hala je provedena jako elezobetonový skelet s lehkou zateplenou prov trávanou fasádou, zalo ena na základových patkách a B pasech. Zast e ena je plochou st echou s mírným spádem na elezobetonových p edpjatých vaznících, st e ní krytina je odspodu tvo ena trapézovým plechem, izolanty a povlakovou krytinou z Alkorplanu. Klempí ské konstrukce jsou úplné z pozinkovaného plechu. Stropy nejsou. Fasáda haly je provedena z lakovaného trapézového plechu, dopln na marmolitovým soklem. Okna haly jsou plastová s izola ním dvojsklem, otevíravá, sklopná i pevn zasklena. Dal í prosv tleni je zaji t no p í nými st e ními sv tlíky s jednoduchým zasklením a prosklením podhledu v místech sv tlík. Vjezdy a vchody jsou zabezpe eny sek ními lamelovými zateplenými vraty s elektrickým pohonem, dve e v obvodovém plá ti jsou ocelové zateplené, vnit ní dve e plastové prosklené s izola ním dvojsklem. Podlahy jsou drátkobetonové se vsypem. Soc. zázemí je umíst no v p ístavb technologického objektu. Hala je vytáp na systémem zp tného zisku odpadního tepla, distribuce teplého vzduchu je zaji t na vzduchotechnikou. Do haly je zavedena el.energie z p ilehlé trafostanice, voda a kanalizace, provedeny jsou instalace pro napojení výrobních stroj. Výrobní ást haly je opat ena vzduchotechnikou a stla eným vzduchem. Na fasád jsou osazeny klimatiza ní jednotky pro chlazení n kterých místnosti. V hale je na je ábovou dráhu osazen mostový je áb o nosnosti kg, který jako movitá v c není sou ástí p edm tu dra by. Vestavba ve výrobní hale Vestavba je situována podél jihozápadní st ny výrobní haly. Jedná se o dvoupodla ní nepodsklepenou stavbu obdélníkového p dorysu, p ístupnou z vnit ních prostor pr myslové haly. V oce ovaném objektu se nachází 6 kancelá í, chodby, schodi t, sklad, sklad olej, výstupní kontrola, 2 laborato e a technická p íprava kontroly. Vzhledem k p eva ujícímu ú elu vyu ití ji lze charakterizovat jako velín. Stavba je provedena jako ocelová ze sloup a vzp r kotvených do desky. Podhled vestavby je ze sádrokartonu zav eném do trapézového plechu s vlo enou tepelnou izolací. Podlahy vestavby jsou z betonové mazaniny, PVC i koberec, v laborato ích pak PVC i keramická dla ba. Vnit ní schodi t je sou ástí vestavku, jedná se o p ímé ocelové schodi t z poro-ro t, kotvených do bo ních schodnic. Do vestavby je zavedena el. energie, voda a kanalizace 3

4 a telefonní p ípojka. Vytáp ní je zaji t no stejným zp sobem jako ve výrobní hale - dopln né teplovzdu nými jednotkami. P ístavba haly na pozemcích parc.. st. 441, 442 P ístavba výrobní haly je s ní provozn propojena svým 1. nadzemním podla ím, 2. nadzemní podla í je p ístupno po schodi ti z vn oce ovaného areálu. Tato p ístavba je situována podél severovýchodní st ny výrobní haly, kde sousedi s trafostanicí. Svou plochou dopl uje výrobní prostory haly. Jedná se o dvoupodla ní nepodsklepenou budovu s obdélníkovým p dorysem. P ístavek je tvo en zd nou konstrukcí s nosnými st nami tl. 40 cm s B v nci a p í nými st nami tl. 25 cm, zalo enou na základových pasech. Zast e en je dutinovým stropním panelem s vrstvami izolant a krytinou z Alkorplanu. Klempí ské konstrukce jsou úplné z pozinkovaného plechu. Fasáda je omítnuta jemnozrnnou krabanou omítkou na kontaktním zateplovacím systému. Strop je tvo en B panely tl. 40 cm. Sociální zázemí obsahuje 2 keramické WC mísy, 1 pisoár a dv umyvadla. Podlahu na sociálním zázemí z keramické dla by, v technické místnosti betonovou mazaninu s protiolejovým nát rem a ve skladu ná adí a díln drátkobetonovou. Vnit ní omítky jsou dvouvrstvé vápenné tukové opat ené nát rem. Okna p ístavku jsou plastová, zasklena izola ním dvojsklem, vstup je zaji t n ocelovými zateplenými dve mi. Do p ístavku je zavedena el.energie, kanalizace a vodovod. P ístavek je vytáp n stejnou technologií jako ostatní objekty. V díln je osazen mostový je áb s nosnosti 3,2t, který jako movitá v c není sou ástí p edm tu dra by. Administrativní budova na pozemcích parc.. st. 441, 442 Tato budova je p ipojena k severovýchodní st n výrobní haly a slou í pro administrativní ú ely. Jedná se o dvoupodla ní, nepodsklepenou budovu obdélníkového p dorysu, provozn propojenou s výrobní halou. Budova je e ena jako elezobetonový prefabrikovaný skelet s vyzdívkami z keramických tvárnic Porotherm tl. 24 cm. Od výrobní haly je budova odd lena dilata ní spárou. Objekt je zalo en plo n na elezobetonových patkách s kalichy. Fasáda je provedena st rkovou omítkou na kontaktní zateplovací systém. P í ky jsou provedeny p evá n v SDK systému. Klempí ské konstrukce jsou úplné z pozinkovaného plechu. Stropní a st e ní konstrukce je tvo ena dutinovými p edpjatými panely. Krytina st echy je provedena polo ením povlakové krytiny Alkorplan. Vnit ní schodi t jsou elezobetonová prefabrikovaná desková, ulo ena do stropní konstrukce. Okna plastová, s izola ním dvojsklem, vnit ní dve e jsou d ev né foliované do ocelových zárubní. Dve e vstupní, stejn jako vstupní st na plastové prosklené, s izola ním dvojsklem. Podlahy budovy jsou z keramické dla by, p íp. kryté koberci i PVC. Sociální zázemí má povrchy vnit ních st n dopln né keramickým obkladem a je vybaveno umyvadly, keramickými WC misami, pisoáry, sprchami a kuchy skými linkami. Budova je vytáp na technologii zp tného zisku odpadního tepla. Do budovy je zavedena el.energie, voda, kanalizace, kamerový systém a telefon. Výstup zbo í (sklad) na pozemcích parc.. st. 441, 442 Sklad, situovaný p i jihozápadní st n výrobní haly, je ur ený k p íprav expedice a expedici výrobk. Tento sklad je p izemni, nepodsklepená hala obdélníkového p dorysu, dopln na o vestavbu kancelá e. Navazuje na n j objekt skladu forem. Hala je provedena jako elezobetonový skelet s lehkou zateplenou prov trávanou fasádou, zalo ena na vetknutých základových patkách a B pasech. Zast e ena je plochou st echou s mírným spádem na elezobetonových p edpjatých vaznicích, st e ní krytina je odspodu tvo ena trapézovým plechem, izolanty a povlakovou krytinou z Alkorplanu. Klempí ské konstrukce jsou úplné z pozinkovaného plechu. Stropy nejsou. Fasáda haly je provedena z lakovaného trapézového plechu, dopln na marmolitovým soklem. Okno má hala pouze jedno v kancelá i plastové s izola ním dvojsklem. Vjezdy a vchody jsou zabezpe eny 4

5 sek ními lamelovými zateplenými vraty s elektrickým pohonem. Podlahy jsou drátkobetonové se vsypem. Hala je vytáp na systémem zp tného zisku odpadního tepla, distribuce teplého vzduchu je zaji t na vzduchotechnikou. Do haly je zavedena el.energie z p ilehle trafostanice, voda a kanalizace. Sklad forem (sklad) na pozemcích parc.. st. 441, 442 Nejji n ji situovaný stavební objekt je sklad forem, slou í skladování forem lisovacích stroj. Jedná se o jednopodla ní stavbu obdélníkového p dorysu. Hala je provedena jako elezobetonový skelet s lehkou zateplenou prov trávanou fasádou, zalo ena na vetknutých základových patkách a B pasech. Zast e ena je plochou st echou s mírným spadem na elezobetonových p edpjatých vaznicích, st e ní krytina je odspodu tvo ena trapézovým plechem, izolanty a povlakovou krytinou z Alkorplanu. Klempí ské konstrukce jsou úplné z pozinkovaného plechu. Stropy nejsou. Fasáda haly je provedena z lakovaného trapézového plechu, dopln na marmolitovym soklem. Okna jsou plastová s izola ním dvojsklem. Vjezdy a vchody jsou zabezpe eny ocelovými dve mi. Podlahy jsou drátkobetonové se vsypem. Hala je vytáp na systémem zp tného zisku odpadního tepla, distribuce teplého vzduchu je zaji t na vzduchotechnikou. Do haly je zavedena el.energie z p ilehlé trafostanice, voda a kanalizace. Trafostanice na pozemcích parc.. st. 441, 442 Jedná se o p isazený jednopodla ní objekt, situovaný na severní stran výrobní haly, vedle p ístavby zázemí technologie. Objekt slou í a je konstruk n navr en pro trafostanici, hlavni rozvodnu vysokého a nízkého nap ti. Nosnou konstrukci trafostanice tvo í zd ná konstrukce s tl. zdiva 40 cm zalo ena pomoci B op rné st ny tl. 30 cm a pasu. P í né st ny tl. 25 cm. Klempí ské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Fasáda je tvo ena oplá t ním z trapézového plechu se zateplením pomoci minerální vaty. St echa je tvo ena z dutinových panel tl. 32 cm s povlakovou krytinou Alkorplan. Podlaha je z vyztu ené betonové mazaniny. Dve e jsou po ární, vrata ocelová. Vnit ní omítky jsou vápenocementové. Trafostanice zaji uje p ísun a redistribuci elekt iny po celém areálu. Venkovní úpravy Na pozemcích, je jsou p edm tem dra by spole n s budovami, se nacházejí následující venkovní úpravy: Zpevn né plochy s povrchem ze zámkové dla by a s asfaltovým povrchem Po ární nadr z vodostavebného elezobetonu, tl. st n 30 cm Manipula ní rampa Ocelová schodi t istírna odpadních vod a lapák tuk tvo ena plastovými nádr emi, lapák ropných látek Vjezdová brána a vstupní branka ocelová, automatická hliníková závora vybavena majákem Oploceni systémové trubkové s drát ným poplastovaným pletivem, bez podezdívky, Op rná ze z KB blok Obrubníky, krajníky P ípojky jednotlivých sítí Pozemky Pozemky se nacházejí v zastav ném území obce, jsou napojeny na in enýrské sít s výbornou mo ností dopravního napojení. Celková plocha pozemk iní m P edm t dra by p ejde na vydra itele ve stavu, jak v dob konání dra by stojí a le í. 5

6 lánek III. Prohlídka p edm tu dra by Prohlídka dra ených pozemk bude pro zájemce stanovena dle p edb né telefonické dohody. Dra ebník je oprávn n p ed zahájením prohlídky p edm tu dra by po adovat prokázání toto nosti zájemc. Bli í informace na telefonním ísle: , , lánek IV. Popis práv a závazk váznoucích na p edm tu dra by Na p edm tu dra by váznou tato práva a závazky: A) Zástavní práva: Zástavní právo smluvní k zaji t ní pohledávek existujících nebo v budoucnu vzniklých, a to ve vý i ,- K z úv r. sml. reg.. LIBE/15/06, ve vý i ,- K z úv r. sml. reg.. LIBE/16/06 a ve vý i ,- K z úv r. sml. reg.. LIBE/17/06 a k zaji t ní pohledávek dle l. III. odst. 2 zást. sml., a to pro pohledávky v l. III. odst. 1 písm. a) zást. sml. do vý e ,- K, pro pohledávky v l. III. odst. 1 písm. b) zást. sml. do vý e ,- K a v l. III. odst. 1 písm. c) zást. sml. do vý e ,- K TEXARION MONEY s.r.o., P íkop 834/4, Brno st ed Zábrdovice, Brno 2, I : Parcela: 1183/1; 1184/1; 1185/1; St. 442 Listina: Smlouva o z ízení zástavního práva podle ob. z. V-968/2006 ze dne Právní ú inky vkladu práva ke dni V-968/ ze dne Z-2021/ ze dne Zástavní právo smluvní k zaji t ní pohledávek existujících nebo v budoucnu vzniklých, a to ve vý i ,- K z úv r. sml. reg.. LIBE/15/06, ve vý i ,- K z úv r. sml. reg.. LIBE/16/06 a ve vý i ,- K z úv r. sml. reg.. LIBE/17/06 a k zaji t ní pohledávek dle l. III. odst. 2 zást. sml., a to pro pohledávky v l. III. odst. 1 písm. a) zást. sml. do vý e ,- K, pro pohledávky v l. III. odst. 1 písm. b) zást. sml. do vý e ,- K a v l. III. odst. 1 písm. c) zást. sml. do vý e ,- K TEXARION MONEY s.r.o., P íkop 834/4, Brno st ed Zábrdovice, Brno 2, I : Parcela: 1183/2; 1184/4; St. 441; 1185/6; 1185/4; 1184/2 Listina: Smlouva o z ízení zástavního práva podle ob. z. V-1508/2006 ze dne Právní ú inky vkladu práva ke dni V-1508/ ze dne Z-2021/ ze dne Zástavní právo smluvní k zaji t ní pohledávek existujících nebo v budoucnu vzniklých, a to ve vý i ,- K z úv r. sml. reg.. LIBE/15/06, ve vý i ,- K z úv r. sml. reg.. LIBE/16/06 a ve vý i ,- K z úv r. sml. reg.. LIBE/17/06 a k zaji t ní pohledávek dle l. III. odst. 2 zást. sml., a to pro pohledávky v l. III. odst. 1 písm. a) zást. sml. do vý e ,- K, pro pohledávky v l. III. odst. 1 písm. b) zást. sml. do vý e ,- K a v l. III. odst. 1 písm. c) zást. sml. do vý e ,- K TEXARION MONEY s.r.o., P íkop 834/4, Brno st ed Zábrdovice, Brno 2, I : Stavba: rozestav. na parc. St. 441, St

7 Listina: Smlouva o z ízení zástavního práva podle ob. z. V-731/2007 ze dne Právní ú inky vkladu práva ke dni V-731/ ze dne Z-2021/ ze dne Zástavní právo soudcovské pohledávka ve vý i ,- K ke dni Okresní správa sociálního zabezpe ení Liberec, Frýdlantská 1399/20, Liberec Liberec I-Staré M sto, Stavba: D t ichov,.p. 300 Parcela: 1183/1; 1183/2; 1184/1; 1184/2; 1185/1; 1185/4; 1184/4; 1185/6; St. 441; St. 442 Z-2426/ Listina: Usnesení soudu o na ízení výkonu rozhod. z ízením soud. zástavního práva 30 E- 146/ ze dne Právní moc ke dni Vzhledem k tomu, e se jedná o dra bu p edm tu dra by, který je zahrnut v soupisu konkursní podstaty insolven ního správce, zanikají zástavní práva váznoucí na p edm tu dra by zpen ením v souladu s ustanovením 285 odst. 1, písm. a) zákona. 182/2006 Sb., o úpadku a zp sobech jeho e ení. To znamená, e do vlastnictví vydra itele p echází p edm t dra by bez uvedených zástavních práv. lánek V. Cena p edm tu dra by 1. Cena p edm tu dra by byla zji t na na základ znaleckého posudku /2011 ze dne , znalce Ing. Martiny Dole elové, se sídlem Tyr ovo Návr í 215, ícmanice. Celková cena p edm tu dra by iní ástku ,- K (slovy: devadesát ty i miliony korun eských). lánek VI. Nejni í podání 1. Nejni í podání iní ástku ,- K (slovy: Sedmdesát dev t-milion -korun eských). lánek VII. Minimální p íhoz 1. Minimální p íhoz, který m e ú astník dra by u init, je stanoven na ástku ,- K (slovy: p t set tisíc korun eských). lánek VIII. Dra ební jistota 1. Vý e dra ební jistoty je stanovena na ,- K (slovy: P t milion -korun- eských). 2. Dra ební jistota musí být uhrazena bu - v pen zích bankovním p evodem, nebo vkladem hotovosti nebo po tovní poukázkou typu A, to v e výhradn na ú et dra ebníka.ú /0300 (VS rodné íslo nebo I ú astníka dra by), vedený u eskoslovenské obchodní banky, a.s. (dále jen Ú et dra ebníka ). Konec lh ty pro slo ení dra ební jistoty je stanoven na estnáctou (16.) hodinu pracovního dne bezprost edn p edcházejícího dni konání dra by. nebo 7

8 - ve form bankovní záruky. Záru ní listina tvo ící bankovní záruku musí být vystavena bankou se sídlem na území eské republiky nebo zahrani ní bankou oprávn nou p sobit v souladu se zákonem o bankách na území eské republiky. Text záru ní listiny musí být v e tin, pop. opat en ú edním p ekladem do e tiny (v p ípad p ekladu provedeným zahrani ním tlumo níkem, tedy osobou nezapsanou v seznamu tlumo ník u n kterého z krajských soud v eské republice, musí být dolo eno jeho oprávn ní tak init, v etn navazující apostilace (superlegalizace) a ú edního p ekladu takového dokladu). Text záru ní listiny musí obsahovat prohlá ení o tom, e banka bez zbyte ného odkladu bez jakýchkoliv námitek uspokojí dra ebníka, Dra ební spole nost MORAVA s.r.o., se sídlem Zlín, Dlouhá 4433, PS , I , a do vý e ,- K, a to na první písemnou výzvu dra ebníka, (i) obsahující jeho tvrzení, e ur itá osoba [identifikovaná zp sobem: jméno a p íjmení / obchodní firma, sídlo / bydli t, I / r..] se stala vydra itelem p edm tu dra by, vyhlá ené Oznámením o konání opakované ve ejné dra by dobrovolné ODD/11, a e neuhradila v as cenu dosa enou vydra ením, a (ii) dolo enou originálem i ú edn ov enou kopií protokolu o provedení dra by nebo jinou formulaci zcela ekvivalentního charakteru. Záru ní listina nesmí p ipou t t po adavek p edlo ení ádných jiných listin i d kaz a nesmí p ipou t t uplatn ní jiných námitek ne t ch, které mají sv j základ ve shora uvedeném vzoru formulace, a zejména pak nesmí p ipou t t námitku, e uplatn ní bankovní záruky musí nejd íve p edcházet marné uplatn ní nároku v i dlu níkovi. Záru ní listina musí dále obsahovat formulaci, e ve keré bankovní poplatky spojené s uplatn ní bankovní záruky a s pln ním na bankovní záruku neponese dra ebník, ale p íslu ná t etí osoba (vydra itel). Minimální doba platnosti bankovní záruky musí být sto edesát (160) dní ode dne konání dra by, na ni se bankovní záruka vztahuje. Konec lh ty pro slo ení dra ební jistoty ve form bankovní záruky je stanoven na estnáctou (16.) hodinu pracovního dne bezprost edn p edcházejícího dni konání dra by. Okam ikem slo ení dra ební jistoty ve form bankovní záruky se rozumí doru ení záru ní listiny do sídla dra ebníka nebo p edání záru ní listiny do vlastních rukou dra ebníka (dra ebník je povinen doru ení i p evzetí záru ní listiny potvrdit), okam ikem slo ení dra ební jistoty v pen zích se rozumí p ipsání odpovídající ástky na Ú et dra ebníka. 3. Dra ební jistotu nelze slo it platební kartou nebo ekem. Slo ení dra ební jistoty ve form hotovosti k rukám dra ebníka se vzhledem k vý i dra ební jistoty vylu uje. 4. Lh ta pro úhradu dra ební jistoty za íná dnem uve ejn ním tohoto Oznámením o konání opakované ve ejné dra by dobrovolné na centrální adrese. 5. Dokladem o v asném slo ení dra ební jistoty je bu : - výpis z ú tu zájemce o ú ast na dra b nebo potvrzení banky o odepsání ástky odpovídající dra ební jistot z ú tu zájemce o ú ast na dra b ve prosp ch vý e uvedeného Ú tu dra ebníka, pokud údaje z evidence dra ebníka potvrzují, e odpovídající ástka byla p ipsána na Ú et dra ebníka v as, nebo - bankovní pokladní slo enka osv d ující, e ú astníkem dra by byla ve prosp ch vý e uvedeného Ú tu dra ebníka slo ena v as v hotovosti ástka odpovídající dra ební jistot, nebo - p íslu ný díl po tovní poukázky typu A osv d ující odeslání ástky odpovídající dra ební jistot ve prosp ch vý e uvedeného Ú tu dra ebníka, pokud údaje z evidence dra ebníka potvrzují, e odpovídající ástka byla p ipsána na Ú et dra ebníka v as nebo - potvrzení dra ebníka o v asném doru ení i p edání záru ní listiny o shora uvedených nále itostech. 6. Ú astník m dra by, kte í se nestanou vydra iteli, se vrací dra ební jistota bez zbyte ného odkladu po skon ení dra by, a to bankovním p evodem ve prosp ch ú tu, který ú astník písemn sd lí dra ebníkovi (pop. z ú tu, ze kterého byly pen ní prost edky poukázány) nejpozd ji do p ti (5) pracovních dn ode dne konání dra by. V p ípad bankovní záruky se záru ní listiny vrací bezprost edn po skon ení dra by. V p ípad upu t ní od dra by vrátí dra ebník slo enou dra ební jistotu bez zbyte ného odkladu po upu t ní od dra by, a to stejným 8

9 zp sobem jako v p ípad vracení dra ební jistoty ú astník m, kte í se p i konané dra b nestali vydra iteli. 7. Je-li dra ebníkovi pln no bankou na bankovní záruku, je povinen tuto skute nost bez zbyte ného odkladu oznámit osob, od které dot enou bankovní záruku obdr el. lánek IX. Ú astenství na dra b 1. Osoby, které se míní stát ú astníky dra by, v etn osob jednajících za n i jejich jménem, jsou povinni dolo it svou toto nost a eventuáln své oprávn ní jednat za i jménem jiné osoby. Tyto osoby jsou dále povinny strp t, aby si dra ebník po ídil kopie listin, kterými dolo í svou identitu a eventuáln své oprávn ní jednat za i jménem jiné osoby. 2. Fyzické osoby, které se míní stát ú astníky dra by, nebo které jednají za i jménem právnické osoby, mínící se stát ú astníkem dra by, jsou povinni dolo it svou toto nost ob anským pr kazem nebo dokladem mu postaveným na rove, cizí státní p íslu níci pak cestovním pasem nebo povolením k trvalému pobytu. 3. Fyzická osoba jednající jménem právnické osoby se sídlem v R, je se míní ú astnit dra by, je povinna p edlo it výpis z obchodního rejst íku ne star í ne t i m síce (originál i ú edn ov enou kopii) nebo v p ípad právnických osob nezapisovaných do obchodního rejst íku jiný obdobný doklad, kde je právnická osoba zapsána, ne star í ne t i m síce (originál i ú edn ov ená kopie). Z t chto listin musí být zjevné, e dot ená fyzická osoba je oprávn na samostatn jednat jménem právnické osoby. V p ípad jednání fyzické osoby jménem právnické osoby se sídlem mimo R, musí být p edlo ena ve ejná listina vydaná p íslu ným ú adem cizího státu plnící tuté funkci, co listiny zmín né v p edchozí v t. Listiny vydané orgány cizího státu (resp. pravost podpis osob jednajících jejich jménem, pravost razítka) musí být apostilovány (v p ípad státu mimo p íslu nou Haagskou úmluvu musí být superlegalizovány). Je-li n která z vý e uvedených listin vyhotovena v jiném ne eském jazyce, musí být tato listina opat ena ú edním p ekladem do eského jazyka (v p ípad p ekladu provedeným zahrani ním tlumo níkem, tedy osobou nezapsanou v seznamu tlumo ník u n kterého z krajských soud v eské republice, musí být dolo eno jeho oprávn ní tak init, v etn navazující apostilace (superlegalizace) a ú edního p ekladu takového dokladu). 4. Fyzická osoba jednající na základ plné moci za osobu (fyzickou i právnickou), je se míní ú astnit dra by, jsou povinny p edlo it písemnou plnou moc, ud lenou zmocnitelem zvlá pro tuto dra bu. Podpisy na této plné moci musí být ú edn ov eny. V p ípad vyhotovení ú edního ov ení v zahrani í, musí být ú ední ov ení apostilováno (v p ípad státu mimo p íslu nou Haagskou úmluvu musí být superlegalizovány). V p ípad zastoupení právnických osob musí zástupce dolo it listiny dle p edchozího odstavce této dra ební vyhlá ky, dokládající oprávn ní osob podepisujících plnou moc jednat jménem zmocnitele. Je-li n která z vý e uvedených listin vyhotovena v jiném ne eském jazyce, musí být tato listina opat ena ú edním p ekladem do eského jazyka (v p ípad p ekladu provedeným zahrani ním tlumo níkem, tedy osobou nezapsanou v seznamu tlumo ník u n kterého z krajských soud v eské republice, musí být dolo eno jeho oprávn ní tak init, v etn navazující apostilace (superlegalizace) a ú edního p ekladu takového dokladu). 5. Za právnickou osobu, je se míní ú astnit dra by, m e jednat prokurista, pokud prost ednictvím shora uvedených listin dolo í svou funkci. 6. Je-li fyzická osoba, je se míní ú astnit dra by, vdaná nebo enatý, je povinna p edlo it písemný souhlas man ela(ky) s ú astí na dra b. Je-li tato listina vyhotovena v jiném ne eském jazyce, musí být tato listina opat ena ú edním p ekladem do eského jazyka (v p ípad p ekladu provedeným zahrani ním tlumo níkem, tedy osobou nezapsanou v seznamu tlumo ník u n kterého z krajských soud v eské republice, musí být dolo eno jeho oprávn ní tak init, v etn navazující apostilace (superlegalizace) a ú edního p ekladu takového dokladu). 9

10 7. Na dra b je p ípustná spole ná ú ast více ú astník dra by za ú elem spole ného nabytí p edm tu dra by. Podmínkou spole né ú asti na dra b je, e bude p ed zápisem spole ných ú astník do seznamu ú astník dra by p edlo eno dra ebníkovi estné prohlá ení v ech spole ných ú astník dra by, které bude obsahovat ur ení budoucích podíl na vydra eném p edm tu dra by, jako i zmocn ní jediné osoby oprávn né spole né ú astníky na dra b zastupovat, a které bude opat eno ú edn ov enými podpisy v ech spole ných ú astník dra by. I na tuto formu ú astenství na dra b se pak vztahuje v e, co bylo uvedeno vý e (prokázání identity a existence dot ené osoby, e ení situace zahrani ní osoby, dokumenty v jiném ne eském jazyce, atd.). 8. Ú astník dra by je povinen dolo it estným prohlá ením, e není osobou z dra by vylou enou ve smyslu ust. 3 zákona o ve ejných dra bách, a e ani nebude pro takovou osobu dra it. 9. Osoba, je se míní ú astnit dra by (pop. osoba jednající za ní i jejím jménem) je povinna p edlo it n který se shora uvedených doklad o slo ení dra ební jistoty. 10. P edlo í-li osoba, je se míní ú astnit dra by (pop. osoba jednající za ní i jejím jménem) v as ve keré shora uvedené listiny (jsou-li vzhledem k její situaci pot ebné), bude jí umo n n zápis do Seznamu ú astník dra by, kam je tato osoba povinna uvést, krom svého podpisu, i íslo ú tu, na který má dra ebník poukázat ve shod s touto dra ební vyhlá kou dra ební jistotu, nestane-li se ú astník dra by vydra itelem. Po zápisu do Seznamu ú astník dra by, bude p íslu né osob vydáno dra ební íslo. 11. Jednacím jazykem dra by, v etn vy izování v ech zále itostí spojených s dra bou, je eský jazyk. Ú astník dra by m e init podání v pr b hu dra by i v cizím jazyce, které bude tlumo eno do eského jazyka tlumo níkem, kterého si obstará na své náklady, pokud tuto skute nost písemn oznámí dra ebníkovi nejpozd ji p i svém zápisu do Seznamu ú astník dra by. lánek X. Úhrada ceny dosa ené vydra ením 1. Vydra itel je povinen uhradit cenu dosa enou vydra ením nejpozd ji do skon ení 60. (slovy: edesátého) dne následujícího po dni skon ení dra by, a to bu bankovním p evodem nebo vkladem hotovosti nebo po tovní poukázkou typu A, to v e na Ú et dra ebníka. Okam ikem uhrazení ceny dosa ené vydra ením je okam ik, kdy je na Ú et dra ebníka p ipsána ástka ( i sou et jednotlivých ástek) rovnající se celé cen dosa ené vydra ením. 2. V p ípad, e bude p ed zahájením dra by slo ena vydra itelem Dra ební jistota v pen zích, bude tato Dra ební jistota, v etn p íslu enství, zapo tena na cenu dosa enou vydra ením a na Ú et dra ebníka bude skládán ze strany vydra itele pouze rozdíl mezi cenou dosa enou vydra ením a Dra ební jistotou. Byla-li vydra itelem slo ena dra ební jistota ve form bankovní záruky, je vydra itel povinen uhradit cenu dosa enou vydra ením v plné vý i v termínu její splatnosti, dra ebník je pak povinen bez zbyte ného odkladu po uhrazení ceny dosa ené vydra ením vrátit vydra iteli záru ní listiny. 3. Cenu dosa enou vydra ením nelze uhradit platební kartou, ekem, zapo tením nebo v hotovosti k rukám dra ebníka, rovn platba sm nkou je nep ípustná. 4. Uhradí-li vydra itel cenu dosa enou vydra ením v termínu splatnosti, p echází na n j vlastnictví p edm tu dra by k okam iku ud lení p íklepu. Neuhradí-li vydra itel cenu dosa enou vydra ením ve stanovené lh t, zma il dra bu; nenabývá vlastnické právo k p edm tu dra by a odpovídá za kodu tímto jednáním zp sobenou. 5. Dra ebník je oprávn n pak po vydra iteli po adovat náhradu kody, kterou tímto jednáním zp sobil. Na náklady zma ené dra by se v souladu s ustanovením 28 odst. 3 zákona o ve ejných dra bách pou ije Dra ební jistota slo ená vydra itelem, v etn jejího p íslu enství. 6. Dra ba bude provedena pro vydra itele bezúplatn. 10

11 lánek IX. Podmínky odevzdání p edm tu dra by 1. Jestli e nabyl vydra itel vlastnictví k p edm tu dra by dle 30 zákona o ve ejných dra bách, p edá bez zbyte ného odkladu v souladu s ustanovením 32 zákona o ve ejných dra bách insolven ní správce jako osoba oprávn ná p edm t dra by zcizit dle 17 odst. 4 zákona o ve ejných dra bách (dále jen insolven ní správce ), za ú asti dra ebníka p edm t dra by vydra iteli, a to na základ dolo ení toto nosti vydra itele. O p edání p edm tu dra by bude sepsán Protokol o p edání p edm tu dra by, který podepí e dra ebník, bývalý vlastník a vydra itel. 2. Ve keré náklady spojené s p edáním a p evzetím p edm tu dra by nese vydra itel, vyjma náklad vzniklých z d vod dle ust. 32 odst. 4 zákona o ve ejných dra bách na stran bývalého vlastníka nebo dra ebníka. Nebezpe í kody na p edm tu dra by p echází na vydra itele dnem p edání p edm tu dra by, tý den p echází na vydra itele odpov dnost za kodu zp sobenou v souvislosti s p edm tem dra by. Je-li vydra itel v prodlení s p evzetím p edm tu dra by, nese nebezpe í kody a odpov dnost za kodu vydra itel. lánek X. Záv re ná ustanovení 1. Vydra itel je povinen uhradit da z p evodu nemovitostí. 2. Toto Oznámení o konání opakované ve ejné dra by dobrovolné bylo sepsáno v 10 -ti stejnopisech, z nich jedno vyhotovení je ur eno pro navrhovatele, dv pro pot eby dra ebníka a po jednom vyhotovení za le dra ebník v zákonem stanovených lh tách osobám uvedeným v ust. 20 odst. 5 zákona o ve ejných dra bách. 3. Práva a povinnosti tímto Oznámením o konání opakované ve ejné dra by dobrovolné výslovn neupravené se ídí p íslu nými právními p edpisy, zejména ustanoveními zákona o ve ejných dra bách. Ve Zlín dne Dra ebník Mgr. Pavlína Woodhams jednatelka spole nosti Dra ební spole nost MORAVA s.r.o. Dra ební spole nost MORAVA s.r.o., I O: sídlem: Zlín, Dlouhá 4433, PS kontakt: tel: , tel/fax: , 11

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 815-DD/16

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 815-DD/16 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 815-DD/16 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 756-DD/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 756-DD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 756-DD/15 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 792-DD/16

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 792-DD/16 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 792-DD/16 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Navrhovatel: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 604-DD/14

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 604-DD/14 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 604-DD/14 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Navrhovatel: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 664-DD/14

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 664-DD/14 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 664-DD/14 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Navrhovatel: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 787-DD/16

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 787-DD/16 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 787-DD/16 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 722-DD/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 722-DD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 722-DD/15 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 644-DD/14

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 644-DD/14 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 644-DD/14 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Navrhovatel: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 739-DD/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 739-DD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 739-DD/15 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 351-DD/11

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 351-DD/11 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 351-DD/11 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 702-DD/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 702-DD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 702-DD/15 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 259/2010-N

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 259/2010-N , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 259/2010-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání draţby se

Více

Dlužník Radka Volfová, nar. 19.5.1980, bytem Švédská 2523, 272 01 Kladno Kročehlavy.

Dlužník Radka Volfová, nar. 19.5.1980, bytem Švédská 2523, 272 01 Kladno Kročehlavy. Dražební vyhláška č.j. 157ND2013 o konání veřejné dražby nedobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby nedobrovolné. 1. Dražebník REXIM REALITY s.r.o.

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů Dražebník, navrhovatel a vlastník předmětu dražby: Město Louny, IČ: 00265209, Mírové

Více

VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 366/2013-D

VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 366/2013-D , Čimická 780/61, Čimice, 181 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 366/2013-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby

Více

Nemovitosti jsou prodávány na základě pokynu insolvenčního správce.

Nemovitosti jsou prodávány na základě pokynu insolvenčního správce. , Čimická 780/61, Čimice, 181 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 328/2013-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné.

Více

DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 143/2013-D

DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 143/2013-D , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 143/2013-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Den konání

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N65953 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N65953 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N65953 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Bod 1. Označení dražebníka

Více

DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 142/2012-D

DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 142/2012-D , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 142/2012-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Den konání

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 96-1/2014N dražba nedobrovolná

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 96-1/2014N dražba nedobrovolná Dražebník Navrhovatel Dlužník DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 96-1/2014N dražba nedobrovolná IMEX REALITY s.r.o. Se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 1167/12, 702 00 Moravská Ostrava IČ: 268 46 764 Zapsaná v obchodním rejstříku

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 006/2012-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 006/2012-N Bod 1. , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 006/2012-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 098/2011-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 098/2011-N Bod 1. DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 098/2011-N Bod 1. Touto Draţební vyhláškou se vyhlašuje konání draţby nedobrovolné. Den konání draţby se stanovuje na 29. června 2011, na adrese

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 800-EDD/16

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 800-EDD/16 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 800-EDD/16 o konání elektronické veřejné dražby dobrovolné dle 16a a 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/93/2012

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/93/2012 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/93/2012 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

AGH Blatná s.r.o. dražební a realitní kancelář IČ 25 18 70 40 tel. fax 383 420222 www.agh-reality.cz info@agh-reality.cz

AGH Blatná s.r.o. dražební a realitní kancelář IČ 25 18 70 40 tel. fax 383 420222 www.agh-reality.cz info@agh-reality.cz AGH Blatná s.r.o. dražební a realitní kancelář IČ 25 18 70 40 tel. fax 383 420222 www.agh-reality.cz info@agh-reality.cz strana 1. D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A vyhlášení opakované dobrovolné veřejné

Více

DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 136/2012-D

DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 136/2012-D , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 136/2012-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Den konání

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 270/2010-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 270/2010-N Bod 1. DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 270/2010-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání draţby se stanovuje na 29. září 2010, na adrese

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 47-1/2011. dražba dobrovolná

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 47-1/2011. dražba dobrovolná DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 47-1/2011 dražba dobrovolná Dražebník IMEX REALITY s.r.o. Se sídlem: Výstaviště, Černá louka, pav. K 1167, 702 00 Moravská Ostrava IČ: 268 46 764 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeným

Více

Dražba dobrovolná dne 11.12.2008 od 15:00 hodin

Dražba dobrovolná dne 11.12.2008 od 15:00 hodin Dražba dobrovolná dne 11.12.2008 od 15:00 hodin Dvougenerační volná rodinná vila č.p. 375 s příslušenstvím a s pozemky, Horní Počernice, Praha 9, nejlepší lokalita Technický popis Popis oblasti Rodinný

Více

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ DRAŽBY č. 643-ODD/14

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ DRAŽBY č. 643-ODD/14 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ DRAŽBY č. 643-ODD/14 vyhotovené dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem:

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 883/2015-D

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 883/2015-D DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 883/2015-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby dobrovolné - elektronické. Veřejná

Více

Dražební vyhláška pro dobrovolnou (dle zákona Č. 26/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) číslo: 02/05/11

Dražební vyhláška pro dobrovolnou (dle zákona Č. 26/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) číslo: 02/05/11 ~~~ REAL t!~spektrum' Dražební vyhláška pro dobrovolnou dražbu (dle zákona Č. 26/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) číslo: 02/05/11 Koncový řadový rodinný domek 4+kk na okraji obce Vrchotovy Janovice

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č.j. 020/2010

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č.j. 020/2010 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č.j. 020/2010 Touto dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dobrovolné veřejné dražby níže uvedeného souboru pozemků a staveb, která proběhne dne 30.9.2010

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 717-EDD/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 717-EDD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 717-EDD/15 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

Zástavce předmětu veřejné dražby: Pavel Měkuta, nar. 15.02.1970, trvale bytem Trocnovská 1724, 347 01 Tachov

Zástavce předmětu veřejné dražby: Pavel Měkuta, nar. 15.02.1970, trvale bytem Trocnovská 1724, 347 01 Tachov , Čimická 780/61, 18100 Praha 8 - Čimice IČ: 25023217, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 11941 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 645/2014-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 734-DD/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 734-DD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 734-DD/15 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 408/2012-D

DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 408/2012-D , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 408/2012-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Den konání

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEDENÁ U DRAŽEBNÍKA POD ČÍSLEM 287/2015. čl. I Typ dražby, dražebník, navrhovatel dražby

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEDENÁ U DRAŽEBNÍKA POD ČÍSLEM 287/2015. čl. I Typ dražby, dražebník, navrhovatel dražby Dražební vyhláška 287/2015 - stránka 1 Dražebník ABAKUS, společnost s ručením omezeným, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem V Plzni, oddíl C, vložka 2096 se sídlem Škroupova 14, 301

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 038/2010-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 038/2010-N Bod 1. , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 038/2010-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání draţby se

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 916/2015-D

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 916/2015-D DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 916/2015-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby dobrovolné - elektronické. Veřejná

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/99/2011

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/99/2011 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/99/2011 Dražebník CZ Dražby a.s., IČ: 28701259, Mírové nám. 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l., v oddíle B, vložka 2041,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 618-DDII4

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 618-DDII4 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 618-DDII4 vyhotovená dle * 20 zákona č. 2612000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433, PSC 760 01 IC: 26275953 č. koncese:

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 77-1/2013N dražba nedobrovolná

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 77-1/2013N dražba nedobrovolná Dražebník Navrhovatel Dlužník DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 77-1/2013N dražba nedobrovolná IMEX REALITY s.r.o. Se sídlem: Výstaviště, Černá louka, pav. K 1167, 702 00 Moravská Ostrava IČ: 268 46 764 Zapsaná v obchodním

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 248/2011-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 248/2011-N Bod 1. EURODRAŽBY.CZ a.s, U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 248/2011-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 816/2015-D

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 816/2015-D DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 816/2015-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby dobrovolné - elektronické. Veřejná

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 354/2009-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 354/2009-N Bod 1. DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 354/2009-N Bod 1. Touto Draţební vyhláškou se vyhlašuje konání draţby nedobrovolné. Den konání draţby se stanovuje na 23. února 2010, na adrese

Více

Oznámení o konání opakované dražby nedobrovolné Dražební vyhláška o konání opakované dražby nedobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb.

Oznámení o konání opakované dražby nedobrovolné Dražební vyhláška o konání opakované dražby nedobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. Oznámení o konání opakované dražby nedobrovolné Dražební vyhláška o konání opakované dražby nedobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. 1. Dražebník: NAXOS a.s. se sídlem Praha 5, Holečkova č.p.103,č.or.31,

Více

DRAŢBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 345/2010-D

DRAŢBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 345/2010-D DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŢBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 345/2010-D Bod 1. Touto Draţební vyhláškou se vyhlašuje konání draţby dobrovolné. Den konání draţby se stanovuje na 11. listopadu

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 137/2012-N

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 137/2012-N , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 137/2012-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se

Více

DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 013/2012-D,OD

DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 013/2012-D,OD , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 013/2012-D,OD Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné opakované.

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 651/2014-D,OD

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 651/2014-D,OD DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 651/2014-D,OD Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání opakované veřejné dražby dobrovolné - elektronické.

Více

Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic Oddělení správy bytových domů a nebytových prostor U Divadla 828, 530 21 Pardubice

Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic Oddělení správy bytových domů a nebytových prostor U Divadla 828, 530 21 Pardubice Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic Oddělení správy bytových domů a nebytových prostor U Divadla 828, 530 21 Pardubice D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A č. 242-2016, kterou se vyhlašuje konání

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/104/2012

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/104/2012 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/104/2012 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 362/2011-N

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 362/2011-N EURODRAŽBY.CZ a.s, U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 362/2011-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 614-DD/14

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 614-DD/14 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 614-DD/14 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 1017/2015-D

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 1017/2015-D DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 1017/2015-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby dobrovolné - elektronické. Veřejná

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 127/2010-N

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 127/2010-N DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 127/2010-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání draţby se stanovuje na 29. června 2010, na adrese

Více

AGH Blatná s.r.o. dražební a realitní kancelář IČ 25 18 70 40 tel. fax 383 420222 www.agh-reality.cz info@agh-reality.cz

AGH Blatná s.r.o. dražební a realitní kancelář IČ 25 18 70 40 tel. fax 383 420222 www.agh-reality.cz info@agh-reality.cz AGH Blatná s.r.o. dražební a realitní kancelář IČ 25 18 70 40 tel. fax 383 420222 www.agh-reality.cz info@agh-reality.cz strana 1. D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A vyhlášení opakované dobrovolné veřejné

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 114/2016-D

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 114/2016-D DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 114/2016-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby dobrovolné - elektronické. Veřejná

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s., U Pískovny 890/1, ] 8200 Praha 8

EURODRAŽBY.CZ a.s., U Pískovny 890/1, ] 8200 Praha 8 EURODRAZBY.CZ a.s., U Pískovny 890/1, ] 8200 Praha 8 IČ: 25023217, zapsaná.' MS v Praze, oddíl B, vložka 11941 DRAŽEBNí VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 065/2012-N Bod 1. Touto "Dražební

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 512/2012-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 512/2012-N Bod 1. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 512/2012-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se stanovuje na 6. února 2013, na adrese

Více

Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic Oddělení správy bytových domů a nebytových prostor U Divadla 828, 530 21 Pardubice

Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic Oddělení správy bytových domů a nebytových prostor U Divadla 828, 530 21 Pardubice Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic Oddělení správy bytových domů a nebytových prostor U Divadla 828, 530 21 Pardubice D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A č. 243-2016, kterou se vyhlašuje konání

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/191/2014

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/191/2014 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/191/2014 Dražebník CZ Dražby a.s., IČ: 28701259, Mírové nám. 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l., v oddíle B, vložka 2041,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: D 50/2013

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: D 50/2013 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA číslo: Dražby.net s.r.o., IČ: 48396389, se sídlem: Olomouc, Sokolská 584 /11, PSČ 779 00, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. C 10141, jako dražebník

Více

v souladu s 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, vyhlašuje konání veřejné dobrovolné dražby touto dražební vyhláškou.

v souladu s 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, vyhlašuje konání veřejné dobrovolné dražby touto dražební vyhláškou. dražební vyhláška 285/2013 - stránka 1 Dražebník ABAKUS, společnost s ručením omezeným, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem V Plzni, oddíl C, vložka 2096 se sídlem Škroupova 14, 301

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/137/2013,D/137/2013-A

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/137/2013,D/137/2013-A DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/137/2013,D/137/2013-A Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY

ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 752/2015-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby dobrovolné - elektronické. Veřejná

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č. j. 044/2014

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č. j. 044/2014 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č. j. 044/2014 Touto dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dobrovolné veřejné dražby níže uvedených nemovitostí, která proběhne dne 10.2.2015 ve 13.00

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o provedení nedobrovolné dražby dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění. č.j. 176/2014 ND

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o provedení nedobrovolné dražby dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění. č.j. 176/2014 ND DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o provedení nedobrovolné dražby dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č.j. 1. Dražebník: Dražební centrum s.r.o., IČ: 242 25 207, se sídlem: Biskupský dvůr 2095/8, Nové Město,

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 088/2010-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 088/2010-N Bod 1. DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 088/2010-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání draţby se stanovuje na 20. dubna 2010, na adrese

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 265/2016-D

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 265/2016-D IČ: 250232] 7, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 11941 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 265/2016-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 1289/2014-D

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 1289/2014-D DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 1289/2014-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby dobrovolné - elektronické. Veřejná

Více

AGH Blatná s.r.o. dražební a realitní kancelář IČ 25 18 70 40 tel. fax 383 420222 www.agh-reality.cz info@agh-reality.cz

AGH Blatná s.r.o. dražební a realitní kancelář IČ 25 18 70 40 tel. fax 383 420222 www.agh-reality.cz info@agh-reality.cz AGH Blatná s.r.o. dražební a realitní kancelář IČ 25 18 70 40 tel. fax 383 420222 www.agh-reality.cz info@agh-reality.cz D R A Ž E B N Í strana 1. V Y H L Á Š K A vyhlášení opakované dobrovolné veřejné

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 1141/2014-D

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 1141/2014-D DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 1141/2014-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby dobrovolné - elektronické. Veřejná

Více

Dražební vyhláška o konání dražby dobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb.

Dražební vyhláška o konání dražby dobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. Dražební vyhláška o konání dražby dobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. 1. Dražebník: NAXOS a.s. se sídlem: Holečkova 103/31, 150 00 Praha 5 IČ: 26445867 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 1210/2014-D

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 1210/2014-D DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 1210/2014-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby dobrovolné - elektronické. Veřejná

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 176/2015-D,OD

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 176/2015-D,OD DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 176/2015-D,OD Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání opakované veřejné dražby dobrovolné - elektronické.

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 1285/2014-D,OD

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 1285/2014-D,OD DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 1285/2014-D,OD Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby dobrovolné opakované - elektronické.

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ 20 26/2000 193/2011-D,OD

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ 20 26/2000 193/2011-D,OD , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 193/2011-D,OD Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné opakované.

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. DRAŽBY DOBROVOLNÉ dle zák. č. 26/2000 Sb. v platném znění

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. DRAŽBY DOBROVOLNÉ dle zák. č. 26/2000 Sb. v platném znění DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ dle zák. č. 26/2000 Sb. v platném znění Dražebník: PROKONZULTA, a.s., IČ 25332953, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno společnost je zapsaná v obchodním rejstříku

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 250/2011-N

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 250/2011-N EURODRAŽBY.CZ a.s, U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 250/2011-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: JUDr. Ing. Helena Horová IČ 16902645, se sídlem Praha 4, V luhu 18, PSČ 140 00, Okres Praha 4, insolvenční správce dlužníka TENNIS Zlín, a.s., IČ 46975764, se

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Vyhlašuje

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Vyhlašuje DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/166/2013 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách 657/LIC/D1/1113 V souladu s 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, tímto níže uvedený dražebník vyhlašuje konání dobrovolné dražby.

Více

Dražební vyhláška o konání dražby dobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb.

Dražební vyhláška o konání dražby dobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. Dražební vyhláška o konání dražby dobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. 1. Dražebník: NAXOS a.s. se sídlem: Holečkova 103/31, 150 00 Praha 5 IČ: 26445867 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 902/2015-N

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 902/2015-N , Čimická 780/61, 18100 Praha 8 - Čimice DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 902/2015-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné

Více

VYHLASKA Č. D09018. ... Vaše dobrá volba... o konání veřejné dražby dobrovolné dle 20 zák.č. 26/2000

VYHLASKA Č. D09018. ... Vaše dobrá volba... o konání veřejné dražby dobrovolné dle 20 zák.č. 26/2000 ... Vaše dobrá volba... DRAZEBNI VYHLASKA Č. D09018...",,..." o konání veřejné dražby dobrovolné dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Bod 1. Místo, datum a čas dražby, druh dražby Touto "Dražební vyhláškou" se vyhlašuje

Více

Touto dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Den konání dražby se stanovuje na 21.5.2014 v zasedací místnosti

Touto dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Den konání dražby se stanovuje na 21.5.2014 v zasedací místnosti v, DRAZEBNI, v VYHLASKA vyhotovená podle 20, odst. 1, zák. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách v platném znění Touto dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Den konání dražby se stanovuje

Více

o provedení elektronické dražby

o provedení elektronické dražby , Čimická 780/61, 181 00 Praha 8 - Čimice DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o provedení elektronické dražby Prodej rodinného domu v obci Brňany č. j: 1256/2014-A Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku Prodávající: a I. Smluvní strany Mgr. Ing. Josef Carda se sídlem Jakubské náměstí 109/1, 602 00 Brno na základě usnesení Krajského soudu v Brně

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 418/2014-N

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 418/2014-N DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 418/2014-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby nedobrovolné - elektronické.

Více

AGH Blatná s.r.o. IČ 25 18 70 40 tel. fax 383 420222 www.agh-reality.cz info@agh-reality.cz

AGH Blatná s.r.o. IČ 25 18 70 40 tel. fax 383 420222 www.agh-reality.cz info@agh-reality.cz AGH Blatná s.r.o. IČ 25 18 70 40 tel. fax 383 420222 www.agh-reality.cz info@agh-reality.cz D R A Ž E B N Í strana 1. V Y H L Á Š K A vyhlášení opakované dobrovolné veřejné dražby věcí nemovitých vydaná

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: N 66/2012

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: N 66/2012 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA číslo: Dražby.net s.r.o., IČ: 48396389, se sídlem Olomouc, ulice Sokolská čp. 584 /11, PSČ 772 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. C 10141,

Více

AUKČNÍ VYHLÁŠKA Prodej rodinného domu ve Zdicích Bod 1. Den konání aukce se stanovuje na 13. července 2011,

AUKČNÍ VYHLÁŠKA Prodej rodinného domu ve Zdicích Bod 1. Den konání aukce se stanovuje na 13. července 2011, AUKČNÍ VYHLÁŠKA Prodej rodinného domu ve Zdicích č. j: 198/2011-A Bod 1. Touto Aukční vyhláškou se vyhlašuje konání aukce. Den konání aukce se stanovuje na 13. července 2011, na adrese BLUE ORANGE, Tupolevova

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 325/2013-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 325/2013-N Bod 1. , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 325/2013-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ č. 072014 dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ č. 072014 dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ č. 072014 dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění Dražebník : Dražby EU s. r. o., se sídlem Černilov, IČ: 287 76 836, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 652-DD/14

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 652-DD/14 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 652-DD/14 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 023/2010-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 023/2010-N Bod 1. , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 023/2010-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 662/2013-N Bod 1. Touto "Dražební vyhláškou" se vyhlašuje konání veřejné dražby nedobrovolné - elektronické. Veřejná

Více

AUKČNÍ VYHLÁŠKA 2209201501

AUKČNÍ VYHLÁŠKA 2209201501 AUKČNÍ VYHLÁŠKA 2209201501 Bod 1. Elektronická aukce Aukční vyhláškou poskytovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně dostupné informace, které jsou závazné pro konání a účast v této aukci. Aukce se řídí přiměřeně

Více