AQUAcentrum u pøehrady

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AQUAcentrum u pøehrady"

Transkript

1 LEDEN 1 roèník XIV/2004 Úøad mìstské èásti mìsta Brna, Brno Bystrc, Odbor životního prostøedí a dopravy pøijme na èásteèný pracovní úvazek (cca 4 hod. dennì) fyzicky zdatného dùchodce pro zajištìní operativního úklidu veøejných prostranství a zastávek mìstské hromadné dopravy. Informace na tel. èísle: (Ing. Bárta) AQUAcentrum u pøehrady Souèástí MÈ Brno Bystrc je celomìstsky významná rekreaèní oblast Brnìnské pøehrady. V rámci již probíhajících iniciativ oživení hradu Veveøí, cyklostezky a cyklotrasy, lávka pod hradem, Èistá Svratka pøehrada, festival Brno, mìsto uprostøed Evropy, aj, chceme v rozšiøování nabídky pro návštìvníky oblasti pokraèovat. Souèástí Programového prohlášení Rady mìstské èásti Brno Bystrc na volební období je i zbudování multifunkèního areálu AQUAcentra, které by bylo významným pøínosem k dalšímu sportovnímu a rekreaènímu vyžití pro obyvatele mìsta a okolí. REGENERACE SÍDLIŠTÌ Ta naše písnièka èeská tak takhle si vyzpìvovali babièky a dìdové z Penzionu pro seniory na Foltýnovì ulici, když jim dìti z Mateøské školy Laštùvkova pøišly zpøíjemnit slavnostní odpoledne Centrum by prodloužilo sezónu v rekreaèní oblasti, alespoò èásteènì pøeklenulo období øešení èisté vody v pøehradì, propojilo využití souèasných ubytovacích kapacit, školám v Bystrci by umožnilo plavecký výcvik v místì a nabídlo další pracovní místa. V pøípadì, že by se všechno podaøilo podle plánu, bude souèástí AQUAcentra krytý plavecký bazén, otevøený plavecký bazén, vodní atrakce, regeneraèní a školicí støedisko a rehabilitaèní a lázeòské služby. Rehabilitaèní støedisko by bylo jediné v Jihomoravském kraji. Z tìchto dùvodù byla na podzim minulého roku zadána vyhledávací Vážení obèané! Jak jste byli informováni prostøednictvím Bystrckých novin, MìÈ pøipravuje Projekt regenerace panelového sídlištì Bystrc. Mnozí z Vás se zúèastnili ankety k tomuto projektu, pøípadnì i shromáždìní s obèany, kde se probíraly jednotlivé námìty, které vzešly jednak z ankety, jednak z návrhu ateliéru RAW, jenž pro nás projekt zpracovává. V souèasné dobì je návrh Projektu dokonèen, projednala ho Komise pro regeneraci sídlištì a rozvoj Bystrce a postoupila ho Radì MìÈ. Ta ho mìla na programu 28. ledna a poté se k nìmu vyjádøí Zastupitelstvo MìÈ. V pøípadì schválení zámìru regenerace bude Projekt postoupen do pøíslušných komisí, do Rady a Zastupitelstva mìsta Brna. Souèasnì probíhá proces pøípravy vlastní realizace pro pøípad úspìšného procesu a získání dotace Ministerstva pro místní rozvoj. Øeší se výkup pozemkù u vybraných ploch, jednáme s dotèenými podnikatelskými subjekty o spoluúèasti na financování Projektu. Jsou vytipované dvì možné významnìjší akce na Jejich vystoupení nebylo pøedem nacvièené, pøedstavily to, co se od záøí nauèily. Sedìla jsem mezi nimi a mìla možnost slyšet jejich bezprostøední reakce ty to pìknì první etapy regenerace. Prostor mezi ulicí Kubíèkovou a nákupním centrem MAX, tzv. Obchodní námìstí a plocha tzv. Horního námìstí. Oba návrhy by podstatnou mìrou zlepšily prostøedí v dané oblasti a pomohly by tyto plochy využít v souladu s pøipomínkami obèanù. S Projektem regenerace, s pøíslušnými zámìry øešení vybraných problémù, se mohou zájemci seznámit na výstavì ve vestibulu bystrcké radnice a ve Spoleèenském centru od 9. února Vladimír Vetchý, místostarosta umí, ty mají pamì!,... jsou roztomilí. Dìti byly opravdu milé, bezprostøední, bylo vidìt, že jsou v této oblasti velmi dobøe vedeny. Na závìr vystoupení zaznìly lidové písnì, které si s dìtmi s chutí zazpívali všichni v sále. Sledovala jsem ty staré lidi a vidìla jsem i slzy v jejich oèích, když zpívali spoleènì s dìtmi. Dìkovali nám, že uèíme dìti lidové písnì. Za vystoupení dostaly dìti sladkou odmìnu a slíbily další, pøedvánoèní návštìvu. Èas rychle uplynul a vánoèní setkání je tady! 10. prosince se dìti znovu pøipravují na vystoupení, je to trochu nároèné, musí se dopravit rekvizity, kostýmy Na vystoupení pøišli snad všichni, vèetnì zamìstnancù a budovou se nesl spoleèný zpìv koled. Jsme rádi, že naše dìti pøispìly k pìkné vánoèní pohodì. Návštìva urèitì nebyla poslední. Marie Pøinesdomù øeditelka Mat. školy Laštùvkova 57/59 studie pro výbìr lokality pro umístìní AQUAcentra. Vybraná spoleènost AAA STUDIO, s.r.o., studii zpracovala a navrhla tøi lokality, které se liší svojí plochou, významem pro území a následnì samozøejmì i poøizovacími náklady. l Varianta umístìní A, plochy pod Rakoveckou, plocha cca 9 ha, význam celomìstský a regionální, orientaèní poøizovací náklady cca 800 mil. Kè. l Varianta umístìní B, plochy nad Rakoveckou, plocha cca 3 ha, význam zonální, pro obyvatele Bystrce, orientaèní poøizovací náklady cca 180 mil. Kè. l Varianta umístìní C, plochy u pøístavištì lodní dopravy, plocha cca 6 ha, význam celomìstský a regionální, orientaèní poøizovací náklady cca 500 mil. Kè. Podstatné je, že žádná z variant umístìní nevyžaduje, dle vyjádøení odboru územního plánování a rozvoje (døíve Útvaru hlavního architekta MMB) jako orgánu územního plánování, pøedchozí projednání a schválení zmìny Územního plánu mìsta Brna. Rada mìstské èásti Brno Bystrc doporuèila Zastupitelstvu mìstské èásti Brno Bystrc dát pøednost variantì A s tím, že ani zbývající varianty B a C této studie se nevyluèují. AQUAcentrum je souèástí projektu Svratecké údolí, které zahrnuje okolí Svratky od pøehrady až po Komárov. Ing. Svatopluk Beneš, starosta Pozvánka na 9. zasedání Zastupitelstva MÈ Brno Bystrc, které se uskuteèní ve støedu 18. února 2004 v 16 hod. ve Spoleèenském centru. Pøedbìžný program jednání: l Vzdání se mandátu èlena Zastupitelstva MÈ Brno Bystrc. Slib nového èlena Zastupitelstva MÈ Brno Bystrc. l Jednací øád Zastupitelstva mìstské èásti Brno Bystrc, zmìna. Zrušení usnesení Z 4/ l Požární øád mìstské èásti Brno Bystrc, zmìna. l Projekt regenerace panelového sídlištì l Vyhledávací urbanistická studie pro umístìní AQUAcentra v Brnì Bystrci, projednání. l Návrh zmìn ÚPmB soubor. l 1. zmìna rozpoètu na rok l Optimalizace èinnosti ÚMÈ sociální kompenzace ve formì finanèního daru. l Stanovení paušální èástky náhrady výdìlku ušlého neuvol. èlenovi ZMÈ, který není v pracovním nebo obdobném pomìru, v souvislosti s výkonem funkce. Obèané Bystrce mohou k tìmto bodùm jednání zastupitelstva vyjádøit na jednání svá stanoviska. Srdeènì zve Ing. Svatopluk Beneš, starosta. Další 10. zasedání ZMÈ Brno Bystrc se bude konat dne

2 2 Bystrcké noviny è. 1 / 2004 INFOSERVIS Mateøská škola Laštùvkova dìkuje velice panu Jasmínkovi Kasum za sponzorský dar ve formì balíèkù s ovocem, které obohatily oslavy Mikuláše v mateøské škole. Kolektiv uèitelek Mateøské školy Laštùvkova 57/59 PODÌKOVÁNÍ Mateøské školy dìkují firmì UPC Èeská republika, a.s., se sídlem v Praze, za poskytnutí finanèního daru v hodnotì 6 000,- Kè každé mateøské škole v Bystrci. Peníze budou použity na kulturní akce dìtí. Øeditelky MŠ v Bystrci Bystrcký Silvestr 2003 Chtìla bych se s vámi podìlit o pìkný zážitek. Bystrcká radnice uspoøádala ve Spoleèenském centru pod záštitou místostarostky Elišky Kováøové Silvestrovský podveèer. Hrála Kapela Ladislava Kozderky, zpívala a uvádìla Kvìta Navrátilová. Jako host vystoupil èlen Moravìnky Josef Havelka. Zpívalo se, tanèilo se i povídalo, byla prima nálada. Každý kdo pøišel, a pøišlo nás hodnì, se dobøe bavil, a o to šlo. Vìøím, že se tak založila tradice konání Silvestrovských podveèerù a že se i letos opìt sejdeme. B. K. Pøehlídkový den Obchodní a hotelové školy Srdeènì zveme všechny obyvatele a zájemce o studium na Pøehlídkový den Obchodní a hotelové školy, který se koná 12. února 2004 od 13:00 do 16:00 hodin. Ke zhlédnutí budou prostory školy, odbornì a modernì vybavené uèebny jazykové, multimediální, poèítaèové, gastronomické a jiné. Studenti pøedvedou servis vína a pokrmù, barmani vám dají ochutnat správnì namíchaný cocktail, uvidíte krásnì prostøené slavnostní tabule. Studenti se dále pochlubí znalostmi z cestovního ruchu, spoluprací s partnerskými školami v zahranièí, ale i zpìvem a tancem. Tìšíme se na vaši návštìvu. Obchodní a hotelová škola, Bosonožská 9, Brno Starý Lískovec, tel , Obèanská demokratická strana v Bystrci V našich skøíòkách na koneèné tramvaje na Eèerovì, na Laštùvkovì ulici, na spojce Opálkova a Filipova a na Heyrovského jsou další podrobnosti a kontakty na nìkteré èleny místního sdružení. Souèasnì upozoròuje na webové stránky pøípadnì na celostátní stránky ODS ová adresa na bystrcké místní sdružení je Ing. Svatopluk Beneš, pøedseda Místního sdružení ODS Rekonstrukce námìstí 28. dubna byla pøipravována z úrovnì MÈ Brno Bystrc již od roku V roce 1998 byly zahájeny dílèí úpravy kolem kostela, pozdìji kolem radnice, v celkové èástce cca tis. Kè. Protože jsme spolu s odborem dopravy a životního prostøedí ÚMÈ Brno Bystrc dospìli k názoru, že silami mìstské èásti nelze tak finanènì nároènou a rozsáhlou akci zvládnout, požádali jsme v roce 2002 Magistrát mìsta Brna o zpracování technicko ekonomického zadání stavby. Akce Rekonstrukce nám. 28. dubna tak oficiálnì pøešla do režimu investic mìsta Brna s tím, že bude navazovat na pøipravovanou rekonstrukci splaškové kanalizace plánovanou BVAK, a.s. Celkový finanèní objem rekonstrukce námìstí èiní SBÌR DROBNÉHO CHEMICKÉHO ODPADU V ROCE 2004 Mobilní sbìr drobného chemického odpadu v roce 2004 probìhne v Bystrci ve dnech , , , , Opìt mùžete udìlat nìco pro životní prostøedí. Staèí jenom donést svùj chemický odpad sbìrovému vozidlu firmy Ecotechniek CZ, spol. s r.o. Pod pojmem drobný chemický odpad rozumíme veškerou kosmetiku, staré léky, zbytky barev, øedidel, postøikù, spreje, výbojky, ustalovaèe, autobaterie, staré oleje, zneèištìné hadry, monoèlánky, záøivky a chemikálie a pod. Sbírat se bude na 6-ti pevných stanovištích v následujících èasech: 1) 16,50-17,05 parkovištì pøed OC Javor (MHD bus è. 54, 50 a trolej è. 30), 2) 17,15-17,30 Èerného (bývalá smyèka trolejbusu pod OC Letná), Rekonstrukce námìstí 28. dubna v Bystrci 3) 17,40-17,55 Štouraèova parkov., 4) 18,05-18,20 Teyschlova (u centrálního zdroje tepla) 5) 18,30-18,45 Rerychova parkovištì u koneèné tramvaje, 6) 18,55-19,10 Valouškova Píškova (naproti bývalé samoobsluze). Drobný chemický odpad je možno odevzdat i mimo výše uvedené termíny sbìru ve sbìrných støediscích odpadù, která slouží ke sbìru odpadù využitelných (napø. papír, sklo, plasty, PET lahve), velkoobjemových (napø. lednice, sporáky, koberce, nábytek, elektrošrot), nebezpeèných (napø. záøivky, akumulátory, látky neznámého složení a další drobný chemický odpad) pøípadnì stavebních (napø. døevo, umakart). 1) na ulici Páteøní Provozní doba: Po hod., Út ,- Kè. Rekonstrukce kanalizace dalších cca 30 milionù. Rekonstrukce námìstí však byla na jaøe 2003 z rozpoètu mìsta Brna vyèlenìna a stejnì jako v pøípadì dalších akcí, kde mìsto Brno ještì nepodepsalo smlouvy s dodavateli, bylo její provedení ohroženo. Velké podìkování patøí klubu zastupitelù za ÈSSD v Zastupitelstvu mìsta Brna, který se ujal rekonstrukce našeho námìstí jako své priority a pøi jednáních o sestavení mìstského rozpoètu na rok 2004 ji takto prosazoval a prosadil. S pøestavbou námìstí souvisí rekonstrukce kanalizace, kterou není radno odkládat, protože pøi souèasném stavu dochází k mísení splaškových a deš ových vod, které odtékají do Svratky. Stávající Halámkùv systém nad sebou vedené splaškové a deš ové kanalizace je pro správce nepøijatelný a neudržovatelný. Vlivem netìsností dochází k prùsakùm odpadních vod. Proto i tuto rekonstrukci BVAK, a.s., již dlouhodobì plánují. Popsat podrobnì rozsah pøipravovaných zmìn je nad možnosti jednoho èlánku opravy se dotknou povrchù silnic a chodníkù, vjezd do Bystrce bude øešen kruhovým objezdem, dotèena budou veøejná prostranství, zeleò a mobiliáø. Opravena budou prostranství od Radnice a nákupního støediska Javor až k Bystrcké lípì a pøilehlým komunikacím. S podrobnostmi budeme naše obèany seznamovat postupnì. Na konci rekonstrukce námìstí 28. dubna, plánované na roky , by se mìla Bystrc doèkat moderního a dùstojného centra obce. PhDr. Jiøí Altman, místostarosta Pá 9,30-13,30 hod., hod., So 9,30-13,30 hod., Ne hod. 2) na Parkovišti v ulici U ZOO Provozní doba: Po zavøeno, Út Pá 8-12 hod., hod. (od hod.), So hod. (od hod.), Ne 9-12 hod. Ceník za likvidaci odpadù je vyvìšen vždy na bránì sbìrných støedisek odpadù. Obèané mohou odevzdat své odpady pøevážnì zdarma (záleží na množství a druhu odpadu), podnikatelé za úplatu. Další informace na tel na odboru životního prostøedí a dopravy ÚMÈ Brno Bystrc, nebo pøímo provozovatel Sbìrných støedisek firma Ecotechniek CZ, spol.s r.o. Odbor životního prostøedí a dopravy ÚMÈ Brno Bystrc

3 PEJSCI V BYSTRCI U pøíležitosti nedožitých devadesátin akademického malíøe a grafika doc. Oldøicha Laštùvky uspoøádal odbor kultury ve Spoleèenském centru výstavu jeho dìl a tak se jeho pøátelé a pøíbuzní mohli na tuto významnou osobnost brnìnského kulturního života rozvzpomenout. Oldøich Laštùvka se narodil v Brnì a zde také prožil celý život. Vystudoval pøírodovìdeckou fakultu Masarykovy univerzity a dále fakultu architektury na VUT. Pùsobil na brnìnských gymnáziích jako støedoškolský profesor matematiky, pozdìji na katedøe výtvarné výchovy a estetické výchovy pedagogické Bystrcké noviny è. 1 / 2004 Dnešním pøíspìvkem bych ráda ukonèila cyklus èlánkù vìnovaný v prùbìhu minulého roku problematice chovu psù v naší MÈ. Dnem 1. ledna 2004 nabyla úèinnosti poslední novela zákona è. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Na tuto novelu zákona reagovalo také Statutární mìsto Brno vydáním nové obecnì závazné vyhlášky o místních poplatcích (Vyhláška è. 21/2003, která nabyla úèinnosti dne ). Místní poplatek ze psù platí novì držitel psa (nemusí být shodný s vlastníkem psa) za psa staršího 3 mìsícù. Základní sazba poplatku èiní 1.500,- Kè roènì (v bytových domech), 400,- Kè (v rodinných domech) a 200,- Kè u poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého dùchodu, který je jediným zdrojem pøíjmu, anebo sirotèího dùchodu. Za druhého a každého dalšího psa se poplatek zvyšuje o + 50 %. Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s tìžkým zdravotním postižením, které byl pøiznán III. stupeò mimoøádných výhod, osoba provádìjící výcvik psù urèených k doprovodu tìchto osob, osoba provozující útulek zøízený obcí pro ztracené nebo opuštìné psy, osoba, které stanoví držení psa zvláštní právní pøedpis. Osvobození od poplatku se dále týká organizaèních složek státu, pøíspìvkových organizací, Èerveného køíže a nadací, držitelù záchranáøských psù (pokud o to požádají záchranné brigády kynologù do pøedchozího roku) a osoby, které mají v držení psa z útulku po dobu pøevzetí (1 rok). Splatnost poplatku se nemìní. Neèiní-li poplatek více než 400,- Kè roènì, je splatný jednorázovì, nejpozdìji do každého roku. Èiní-li více než 400,- Kè roènì, lze ho uhradit ve ètyøech stejných splátkách, vždy nejpozdìji do , , , každého roku. Možná je i jednorázová úhrada, ale pak vždy nejpozdìji do kalendáøního roku. Poplatek lze uhradit pøevodem z úètu, poštovní poukázkou nebo v hotovosti v úøední dny na ÚMÈ. Poplatník je povinen podat písemné ohlášení k poplatku a oznámit každou skuteènost, která má vliv na vznik poplatku nebo jeho výši do 15 dnù ode dne vzniku poplatkové povinnosti nebo vzniku tìchto skuteèností. Poplatník je povinen pøi plnìní své ohlašovací povinnosti sdìlit správci poplatku své plné jméno (název), bydlištì (sídlo organizace), rodné èíslo (IÈO), fyzická osoba zamìstnavatele, poživatel dùchodu všechny svoje dùchody, všechny svoje další zdroje pøíjmu, podnikatelský subjekt èíslo úètu u penìžního ústavu, u nìhož jsou soustøedìny jeho penìžní prostøedky. Pøi pøihlášení psa vydá ÚMÈ držiteli pro psa evidenèní známku, která je majetkem MÈ. Držitel psa je zodpovìdný za to, že pes bude známku nosit. Známka je nepøenosná na jiného psa. V pøípadì ztráty nebo odcizení evidenèní známky je poplatník povinen oznámit tuto skuteènost správci poplatku a vyzvednout si za úhradu další známku. Osoba, která pøestala být držitelem psa, je povinna vrátit známku ÚMÈ. Olga Vašková, Odbor finanèní ÚMÈ Brno Bystrc Jarošùv mlýn na Bílém potoce, významná kulturní památka Vážený pane starosto, zdravíme Vás z údolí Bílého potoka, kde jako pamìtník starého mlynáøského øemesla stojí a tiše dýchá Jarošùv mlýn. V jeho zdech se snažíme uchránit stroje a døevìné vybavení z modøínù a jedlí jako doklad èasù minulých. Takto poeticky zaèíná dopis Mgr. Marie Zatloukalové Jarošové a Ing. Karla Zatloukala, vyuèených mlynáøù. Opakovanì jsem okolo této stavby projíždìl na kole pøi návštìvì Bílého potoka a ani jsem si neuvìdomil o jakou památku se jedná. Mnozí z nás hledají cenné pamìtihodnosti v cizinì a o tom co mají doma neví. Na místì, kde stojí nyní Jarošùv mlýn, stával již mlýn pøed rokem Souèasná podoba ètyøpodlažního objektu mlýna je z doby Mlýn pøeèkal dobu vyvlastòování a pseudovlastníkù v relativnì dobrém stavu, protože po celou dobu byl v provozu. V poslední dobì sloužil jako mísírna krmiv a záloha pro pøípad války. Po té se mlýn roku 1991 vrátil do rukou pùvodních majitelù. O mlýn se až do roku 2002 staral Josef Drahomír Jaroš. Dne byl Jarošùv mlýn prohlášen kulturní památkou. Syn majitelky Josef Drahomír Jaroš se o tom dozvìdìl v den svého úmrtí. I takto se nìkdy naplní osud. Pøíležitostnì jsem mlýn navštívil a opìt jsem se pøesvìdèil, že rekreaèní oblast Brnìnské pøehrady má stále co nového nabídnout svým návštìvníkùm. Návštìva na mne zanechala hluboký dojem. Proto doporuèuji všem ètenáøùm a zvláštì školám návštìvu Jarošova mlýna. Seznámí s mlynáøským øemeslem, které ještì vykonávali pøevážnì lidé bez pomocí automatù a poèítaèù, kdy záleželo na jejich fortelnosti. Dozví se proè mají mlynáøští v erbu tøi èervené pruhy, jak se èistilo a mlelo obilí, kolik mlýnù bylo a ještì je na Bílém potoce a mnoho dalších zajímavostí. Další na nebo na ale nyní se stránky pøedìlávají. Ing. Svatopluk Beneš, starosta MÈ Brno Bystrc Výstava akademického malíøe a grafika Oldøicha Laštùvky fakulty. Byl èlenem Svazu èeských výtvarných umìlcù. Ovlivòovali jej tøi jeho uèitelé, prof. Mákovský, prof. Hlavica a prof. Doubrava. Dlouho hledal svou vlastní cestu a svùj vlastní výraz. Inspiroval se antikou a bájemi. Vìnoval se i portrétùm a krajinám. Pracoval s rydlem jako grafik, maloval temperou èi pastelem až pøišel k nové malíøské technice spojení pera s akvarelem. Posléze se vìnoval linorytu. Oldøich Laštùvka zemøel v roce 1996 a byla po nìm pojmenována Laštovkova ulice v Bystrci. Mgr. Eliška Kováøová, místostarostka 3 PODÌKOVÁNÍ SPONZORÙM Dìkujeme tìmto firmám za dary na XII. REPREZENTAÈ- NÍ PLES ZASTUPITELSTVA MÈ Brno Bystrc, který se uskuteènil ve Spoleèenském centru Bystrc: NÁØADÍ Hubáèek, Dopravní stavby Brno, s.r.o., LUXON Ing. Cífka, IZOSTAV p. Køeèek, ÈTYØLÍSTEK, spol. s r.o., AUDY, s.r.o., BRNÌNSKÝ SOPTÍK p. Prášek, S:LUKAS, s.r.o., Autoservis RICHTÁRIK, Hodináøství Pejchal, CAFFE IDEA p. Blažek, TEXTIL OS Javor, SKLENÁØ- STVÍ L. Køíž, LIŠKA Bohumil, SMILE kvìtiny a cukrárna, OBI market Brno, MUDr. Jana JELÍN- KOVÁ, Kadeønictví HANELA, MITTAG, spol. s r.o., Úklidové služby E. LICHKA, VÝROBA OBUVI A. Kvasnièka, Lahùdky KVÌTA, Restaurace U Š ávù, EVA market, Hotel SANTON, Hotel KOZÍ HORKA, Kvìtináøství CLIVIA, PLYNOSERVIS Prokeš, ALBERT Eèerova, Restaurace HVÌZDA, JE & NE, spol. s r.o., Cukráøství Alexejová, Patrik NENTWICH, Knihkupectví OLMI, Zdenìk Voda, MAGIC Helena, stavební firma VESELÝ. odbor kultury CVÈ Bystrouška Fleischnerova 1a, Brno Bystrc, tel.: Nabídka akcí na druhé pololetí tohoto školního roku: v Otvíráme nový kroužek Koumes pro zvídavé dìti z 1. až 3. tøídy ZŠ. Pùjde o poznávací kroužek zabývající se rùznými pøírodovìdnými i technickými zajímavostmi, doplnìný o hry, návštìvy muzeí apod. Kroužek se koná každou støedu od 15:30 do 17:00, zaèínáme 4. února. Cena 300,- Kè na pololetí. v Pøijímáme nové dìti do kroužkù Vystøihovánek, Sportovních her, Šikovných tlapek a Hry na kytaru. v Otvíráme kurz angliètiny pro zaèáteèníky pro dospìlé. V pondìlí od 19:30 do 21:00. Cena 1800,- Kè za pololetí. v O jarních prázdninách (1. 5. bøezna) pøipravujeme pøímìstský tábor pro dìti z 1. až 5. tøídy ZŠ. Program dennì od 9 do 15 hodin, cena 300,- Kè. Pøihlaste své dìti do 20. února. v Poøádáme v sobotu 21. února od 14 do 19 hodin Kurz malování na hedvábí. Lektorka Soòa Ševèíková. Cena 150,- Kè. Materiál k zakoupení na místì. Michaela Jelenová, CVÈ Bystrouška

4 4 Bystrcké noviny è. 1 / 2004 ØÁDKOVÁ INZERCE n Hledám pronájem bytu v Bystrci. Nabídky prosím na tel.: n Koupím byt v Bystrci. Hotovost pøipravena. Tel.: n Hotovostní pùjèky bez ruèitele. IHNED! Tel.: n Prodám cihlový DB 3+1 za 1, ,- Kè Bystrc J. Obrovského. Volejte: n Vymìním obecní byt 2+1 za 3+1 i vìtší pouze Bystrc. Tel.: n Angliètina Bystrc vás zve do kursù i individuálních hodin. Tel.: nebo mobil. n Provedu zednické, obkladaèské práce a instalatérské práce. Rychle a kvalitnì. Tel.: n Malby a nátìry Onderka zimní slevy!!! Tel.: , n Èištìní kobercù, sedacích souprav, úklid domácností, opravy oken, montáž a servis žaluzií. Tel.: , mobil: n Malíø pokojù: Tel.: Brno n Poradenství FENG ŠUEJ, zdravé a harmonické bydlení. Dana Cardová. Tel.: n Pronajmu od 1. února garáž na ul. Štouraèova. Tel.: n Individuální výuka AJ pro dospìlé i dìti i douèování. První lekce zdarma. Tel.: n DRAK dìtské tábory (7 18 let) a minitábory pro rodièe s dìtmi (1 9 let, léto, zima Vysoèina, pestrý program, tradice. Tel.: , n Vymìním DB 2+1, 1. patro, Fleischnerova ul. za DB 3+1 Bystrc. Tel.: , mobil: n Vymìním OB 1+1 Bystrc po GO, 3. patro za 2+1 nebo 1+1 s výtahem. Domluva možná. Tel.: n Vymìním SB 1+1 vìtší opravený, nová kuch. linka, lodžie. Ulice Teyschlova za SB 2+1 Bystrc. Tel.: n Pøepis 8mm filmù. Tel.: n Pronajmu garáž v Bystrci. Tel po 20 hodinì. n Pronajmu garáž na Vìtrné. Tel.: n Peníze IHNED!! Rychloúvìr ,- Kè do 48 h. Leasing ,- bez potvrzení. Pùjèky pro podnikatele. Volejte: n Vymìním 2+1 DB za 1+1 DB nebo 2+KK. Tel.: n Pronajmu zaøízenou místnost k podnikání. Nejlépe kadeønictví, kosmetika. Tel.: n Prodám oplocenou ovocnou zahradu s chatkou 2 km od Bystrce u nové výstavby. Rozmìr 450 m 2. Zakoupení sousedních pozemkù možné. Tel.: nebo veèer n Vymìním byt OV 2+1 ul. Laštùvkova za 3+1 OV/DB v Bystrci. Tel.: , n Vymìním 3 pokojový státní byt na ul. Foltýnovì è. 43 v 8.poschodí za 2 pokojový v Bystrci I nebo v Bystrci II. Novotná. Tel.: , mobil: n Vymìním SB 1+1 ulice Filipova za vìtší v Bystrci. Doplatek respektuji. Tel.: n Hledám pronájem 2+1 nebo 2+KK v Bystrci. Nabídky tel.: n S REALITY RK Tel.: , hledá pro své klienty byty, RD, stav. pozemky a nebytové prostory v Bystrci a okolí. Nabízejícím služby ZDARMA. Byty prodej: Garáž Èerného 200 tis. DB gars. Opálkova 2x 680 tis. DB 1+1 Rerychova, Teyschlova, Ondrouškova, Eèerova, Palackého, Øezáèova od 800 tis. DB 2+1 Eèerova, Fleischnerova, OV Laštùvkova, DB Wollmanova, Ondrouškova, Øezáèova, Lipská od tis. OV 3+1 Chládkova cihla cena RK DB 4+1 dvougeneraèní, 1+1 a 2+1 propojené, Bystrc 2 cena RK. Byty pronájem: 1+1 Filipova, zaø., 3.p., 6.500,- n MUDr. Hana Nechvátalová si dovoluje oznámit, že zahájila provoz kožní ambulance ve zdravotním støedisku Absolonova 30, Brno Komín. Kromì bìžného ošetøení provádíme: vyšetøování mateøských znamének dermatoskopem, odstraòování mateøských znamének, kožních výrustkù a nádorù, chirurgické ošetøení zarùstajících nehtù, kosmetická ošetøení (...aplikace BOTOXU), chemický peeling. Zatím máme smlouvu s pojiš ovnou 205 a 222. Objednávky na tel.: , n Pøednášky sahadžá jógy Srdeènì zveme na úvodní programy a pøednášky sahadžá jógy ve støedu a v 18 hodin, Moravské námìstí 13, Brno a následné programy pondìlí 16,00-17,30, úterý 15,00-17,00, støeda 16,00-17,30 a 18,00-20,00 hod. Vstup zdarma. Najdete nás na Tel.: SENIORKLUB BYSTRC Opálkova 6, Brno, Tel.: q Program na únor 2004 Pøátelským setkáním ve Spoleèenském centru dne 7. ledna 2004, které jsme nazvali Babinec a vycházkou údolím Øíèky o týden pozdìji jsme zahájili již devátý rok èinnosti zamìøené pro døíve narozené bystrcké obèany. Jsme si vìdomi, že nejvìtším bohatstvím seniorù je volný èas. Zatímco v produktivním vìku jsme tohoto pokladu poci ovali znaèný nedostatek, nyní ho máme pøece o nìco více, i když si to nehodláme pøipustit. Naše aktivity vybízejí proto k jeho úèelnému využívání a k navazování kontaktù s dalšími pøáteli. Pøijïte proto mezi nás, rádi vás mezi sebou uvítáme. I v letošním roce budeme pokraèovat v toulkách pøírodou a mìsty, uskuteèníme vždy poslední ètvrtek v mìsíci besedy se zajímavými obèany našeho mìsta a neopomeneme vás pozvat na rùzné kulturní akce za zvýhodnìné vstupné. Neseïte proto doma a pøidejte se k nám. Z pøipravovaného programu na mìsíc únor uvádíme: Èt: BABINEC odpoledne volné zábavy ve vlídném prostøedí i pøi možném nevlídném poèasí. Sraz ve 13 hod. na nádraží KP. Odtud autobusem na utajené místo St: Výstava obrazù malíøe Vysoèiny J. Jambora v Tišnovì. Prohlídka mìsta. Sraz ve 13,20 hod. na nádraží KP. Odjezd vlaku ve 13,40 hod. Jízdenky Tišnov zpáteè Èt: Vycházka polesím Klajdovky. Pøedpokládáme, že se poèasí ponìkud uklidní. Sraz na koneèné stanici tramvaje è. 3 Stará osada v 10,00 hod So: Pro pøihlášené seniory uskuteèníme zájezd do Moravského Krasu s prohlídkou Šošùvských jeskyní. Odjezd TESCO 8,30 hod Èt: BESEDA ve Spoleèenském centru v Bystrci. Zaèátek jako obvykle ve 14,30 hod. POZOR! Bøeznová beseda se uskuteèní mimoøádnì v pátek 26. bøezna 2004! Pro naše nové èleny uvádíme program pøipravovaných vlastivìdných zájezdù. Pøihlášky ihned (i na telefon po 19 hod. veèer.) Za starú Breclavú. Prohlédneme zajímavý kostel v Ladné, navštívíme památky mìsta Bøeclavi a zajedeme i do Poštorné. Jednáme o možnosti návštìvy expozic malíøe jižní Moravy J. Vùjtka Moravské Slovácko. Shlédneme novì zpøístupnìnou lokalitu Nové zámky, zajedeme do Kyjova, hlav. mìsta Mor. Slovácka (prohl. výstavy na zámku) a závìrem pøedpokládáme, že navštívíme i význaèné poutní místo tohoto kraje Žarošice (výklad historie prùvodcem) a prohlídka interiéru poutního kostela Haná jako malovaná. Tovaèov Plumlov Prostìjov. Není co dodat. Vladimír Rajský, pøedseda Seniorklubu MÁ PRVNÍ LÁSKA S ÈESKÝM ROZHLASEM BRNO Má první láska, to je tradièní valentýnská soutìž, kterou Èeský rozhlas Brno bude vysílat od pondìlí do soboty na frekvencích 106,5 FM jižní Morava, 93,1 Brno, 97,5 Zlínsko, 97,3 Znojemsko a 93,6 Hodonínsko. Každý den ve vysílání budeme odhalovat èást citátu o lásce a pokud jej uhádnete, sdìlíte celé soutìžní heslo ve Smetanové cukrárnì na Kounicovì ulici v Brnì! Na nejrychlejší z vás èekají sladké valentýnské odmìny a v jedné z nich i hlavní cena, zájezd pro dvì osoby v hodnotì Kè do Francie Bretanì! Další tøi správnì tipující získají radiopøijímaè a jako cena útìchy jsou pro ostatní pøipraveny èokoládové figurky. Poukaz na hlavní cenu výherci pøedá šéfredaktor Èeského rozhlasu Brno Jaromír Ostrý. Na soutìži s Èeským rozhlasem Brno spolupracuje celkem 24 cukráren na celé jižní Moravì a Zlínsku, všechny budou mít pro vás pøipraveny stejné výhry. Nezapomeòte, že v jednom z výherních balíèkù se skrývá i speciální žeton na dovolenou. ÈESKÝ ROZHLAS BRNO ROZHLAS PRO JIŽNÍ MORAVU A ZLÍNSKO Seznam cukráren: BLANSKO Cukrárna Severka BOSKOVICE Cukrárna Štìrba BRNO Kounicova ul., Smetanová cukrárna BØECLAV Cukrárna u Krpálkù HODONÍN Cukrárna Corso HUSTOPEÈE Cukrárna Medòanský KROMÌØÍŽ Cukrárna Vendula KYJOV BORŠOV Cukrárna Kratochvílová LANŽHOT Cukrárna U Sedláèkù LETOVICE Cukrárna Delikas LUHAÈOVICE Lázeòská cukrárna MIKULOV Cukrárna Jankovièová MIROSLAV Cukrárna Kmentová NAPAJEDLA Cukrárna Kolombína OTROKOVICE Cukrárna Plus POHOØELICE Cukrárna Marta ROSICE Café La SLAVKOV Košvicova cukrárna TIŠNOV Cukrárna U nádraží UHERSKÉ HRADIŠTÌ Cukrárna Alenka VYŠKOV Cukrárna Janský ZLÍN Cukrárna Zlíòanka ZNOJMO Cukrárna ing. Truhláø ŽIDLOCHOVICE Cukrárna Melba

5 Bystrcké dìti opìt bodovaly Zneužívání omamných a psychotropních látek dosáhlo na zaèátku tøetího tisíciletí v globálním mìøítku nevídaných rozmìrù. Drogy nièí jednotlivce, rodiny, spoleènost. V souvislosti se zneužíváním drog narùstá zloèinnost, dopravní a pracovní nehodovost, zhoršuje se duševní a fyzické zdraví lidí, jejich schopnost reprodukce i rozvoje. Jediná možná cesta jak èelit tomuto trendu, je vèasná prevence. V minulém školním roce se žáci 8. a 9. roèníku ZŠ Laštùvkova zúèastnili celostátní literární a výtvarné soutìže, kterou organizovala spoleènost Rodièe proti drogám. Žáci v rámci pøedmìtù VV, ÈJ a Rv tvoøili návrhy s protidrogovou tématikou a psali zamyšlení o životním stylu a zneužívání návykových látek. Vítìzné práce byly zaslány do Prahy. Soutìže se zúèastnily desítky základních i støedních škol z celé republiky a tím i stovky studentù DÌTSKÝ VZDOR po v 18 hod. co se za ním skrývá? senzitivní vývojová období pro snadné a pøirozené uèení JAK PØEDEJÍT NEMOCEM DÌTÍ po v 18 hod. popírání pøirozeného projevu a potøeb = nemoc TÌHOTENSTVÍ, POROD A PRV- NÍ DNY PO NAROZENÍ èt v 19 hod. co vše vnímá dítì v tìchto obdobích jak dospìlý mùže pøispìt k pøirozené adaptaci dítìte Bystrcké noviny è. 1 / 2004 a žákù. V této velké konkurenci jsme uspìli. Získali jsme v kategorii literárních soutìží tøi ceny sympatie (Petr Zábrodský, Michal Straka a Jan Sajbrt) a 3. místo ve výtvarné soutìži (Andrea Suzovièová). Vítìzové si pøivezli z Prahy pìkné ceny a navíc shlédli koncert skupiny Backwords a Martina Maxy. Koncert i celá slavnost probìhla 14. listopadu 2003 u pøíležitosti Dne proti drogám. Zúèastnili se jí i pøedstavitelé veøejného života øeditel televize Nova a senátor Vladimír Železný, bývalý primátor mìsta Prahy p. Nìmec, senátor p. Sobotka, protidrogový expert Jiøí Vacek a další. Boj proti zneužívání návykových látek je bìhem na dlouhé trati. Je nutné podchycovat zájmy dìtí a využívat je v jejich vlastní prospìch. Dìti zájem mají a jsou šikovné. Je však tøeba jím dát pøíležitost. B. Olejníèková, výchovný poradce MÁTE DOMA NEBO VE ŠKOLE DYSLEKTIKA? Poruchy uèení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie aj.) jsou v dnešní dobì èastým problémem dìtí, jejich rodièù i pedagogù. Pokud potøebujete ulehèit práci s uèením dítìte i sobì Pedagogicko psychologická poradna se sídlem na Èechyòské 19 v Brnì nabízí rodièùm i uèitelùm pomoc uspoøádáním výstavy PC programù, pomùcek a knih urèených zejména dìtem s poruchami uèení. Úèast pøislíbilo pøibližnì 15 firem z celé republiky. Mnozí z vás již znají kvalitní poèítaèový program Matik, ale nevìdí, že jsou i programy další. Na výstavì je mùžete poznat, popøípadì zakoupit. Setkáte se i s øadou pomùcek a knih, které mohou dítìti i vám práci zjednodušit a zpøíjemnit. Nespornou výhodou výstavy je, že v jednom dni a na jednom místì budete mít možnost shlédnout to nejaktuálnìjší, co je v této oblasti k dispozici. Výstavu poøádá PPP Èechyòská Brno dne v prostorách Gymnázia J. G. Mendela, Èechyòská 19, Brno, v dobì od 9,00 do 18,00 hod. Vstupné 20,- Kè. Rádi vás všechny pøivítáme. Mgr. Michaela Foersterová Mgr. Helena Vaòková CHCETE LÉPE POZNAT SVÉ DÌTI? Tématické pøednášky o pøirozené výchovì dìtí PROSTØEDÍ PØIPRAVENÉ PRO DÍTÌ èt v 19 hod. prostøedí dospìlých není vhodné pro dítì odlišné potøeby dítìte a dospìlého Místo konání: Montessori Vzdìlávací Rodinné Centrum, Štouraèova 23 (budova MŠ), Brno Bystrc (cena 50 Kè), Info: , seznam.cz. Pravidelný program Mont.Centra naleznete na adrese Lenka Komárková pondìlí M. Camoletti: Láska, sex a žárlivost Vynikající komedie o manželské nevìøe v podání divadelní spoleènosti HÁTA Praha. Úèinkují: Mahulena Boèanová nebo Adéla Gondíková, Lucie Benešová nebo Lucie Zedníèková, Ivana Andrlová, Martin Zounar a další. Zaè.: 19,00 hod. sobota Karneval s medvídkem HARIBO Karnevalový poøad pro dìti v maskách, plný her, soutìží a písnièek. Zaè.: 16,00 hod. pátek COUNTRY BÁL Úèinkují: country kapela ZI- MOUR, PIKNIK a taneèní skupina La QUADRILLA. Zaè.: 19,30 h. pondìlí Èeská republika na cestì do Evropské unie Pøednáška s besedou, pøednáší Ing. Mgr. Tomáš Sedlák. Zaè.: 18,00 hod. úterý Toulky Brnem Pøednáška Jaroslavy Vrbické, zaè.: 17,00 hod. 5 Tímto chceme veøejnosti pøipomenout nìkterá stávající a nová cvièení v bystrcké sokolovnì, která probíhají každý týden: l Rodièe a dìti (2 4 roky): PO 16,30-17,30 hod. ÈT 16,00-17,00 hod. l Afro tance + tance z Orientu zaèáteèníci ÚT 16,30-17,30 hod. l Afro tance + tance z Orientu pokroèilí ÚT 17,30-18,30 hod. l Mladší a starší žákynì (6 14 rokù): PO 17,30-19,00 hod. l Mladší a starší žáci (6 14 rokù): ÈT 17,00-19,00 hod. l TaiChi (sestava 42) zaèáteèníci ÚT 18,30-20,00 hod. TaiChi (sestava 42) pokroèilí PÁ 16,00-17,00 hod. l Dorostenky a ženy (14 a více let): v Aerobic PO 19,00-20,00 hod. v Jóga (i muži) PO 20,00-21,30 hod. v Rytmic. a posil. gym. ÚT 20,00-21,00 hod. v Aerobic s hlídáním dìtí PO 10,30-11,30 hod. ST 10,00-11,00 hod. v Aerobic ÈT 20,00-21,00 hod. v Plavání a rehab. cvièení ve vodì v rámci oddílu Jógy dle zájmu, kontakt v PO ve 20,00 hod. Ceny: Celková èástka se skládá z èlenského a oddílového pøíspìvku. Èlenský pøíspìvek se platí pøi úèasti ve více oddílech pouze 1x. Dìti a mládež: Dospìlí: Rodièe a dìti: POHYB JE ŽIVOT 300,- Kè ( )/1 hod./rok, 600,- Kè ( )/1hod/rok R 200,- Kè (200+0)/1hod/rok D 300,- Kè ( )/1hod/rok Pro delší cviè. jednotky platí: za 1,5 hod. 750,- Kè (350,- Kè) za 2 hod. 800,- Kè (400,- Kè) Výbor odboru ASPV, TJ Sokol Bystrc Knínièky SPOLEÈENSKÉ CENTRUM Odbojáøská 2, Brno Bystrc støeda Dámský klub Prevence a podpùrná léèba nádorových onemocnìní pøednáší MUDr. Jana Jelínková. Zaè.: 18,00 hod. støeda Èaj o pùl páté Taneèní podveèer s kapelou L. Kozderky TO JSME MY, uvádí a zpívají K. Navrátilová a K. Zelníèek. Zaè.: 16,30 hod. Výstava: Obrazy Bohuslava Hlaváèe Výstava je pøístupná v pondìlí a støedu hod., nebo na základì telefonické domluvy ( ). *** KLUB MAMINEK každé úterý 9,00-11,30 hod. *** KLUB VÝTVARNÍKÙ každou støedu 8,30-11 hod. *** SETKÁNÍ SENIORÙ , zaè.:14,30 hod. Pøedprodej vstupenek 14 dní pøed jednotlivými poøady v pokladnì Spoleèenského centra po èt hod., ostatní dny vždy hodinu pøed zaè. pøedstavení (tel.: ). Dále v KIC, Bìhounská 17, po pá 9-13 a hod. (tel.: ). Doprava tramvají è.1, 3 zast. ZOO, autobusy 50, 54 a trolejbus 30, zast. Vondrákova.

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR Kynologické výcvikové centrum ZLÍN MLADCOVÁ poøádá KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR 2011 KVC Zlín Mladcová 26.3.2011 ORGANIZAÈNÍ VÝBOR Poøadatel akce - KVC Zlín Mladcová (www.kvczlin.wz.cz) Vedoucí závodu - Pavla

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 CHEMIE NA GYMNÁZIU POLIÈKA Becario - støedoškolská soutìž v experimentální chemii Becario - støedoškolská soutìž v experimentální

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů Obecně závazná vyhláška města Abertamy o místním poplatku ze psů, místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, místním poplatku za užívání veřejného prostranství, místním poplatku za provozovaný

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

ÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ MĚSTO OLOVÍ Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Oloví se na svém zasedání dne 25.dubna 2012 usnesením č. 19/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

MĚSTO CHRAST. Obecně závazná vyhláška města Chrasti č. 3/2011. o místním poplatku ze psů a poplatku ze vstupného NOVELY NORMY

MĚSTO CHRAST. Obecně závazná vyhláška města Chrasti č. 3/2011. o místním poplatku ze psů a poplatku ze vstupného NOVELY NORMY MĚSTO CHRAST Obecně závazná vyhláška města Chrasti č. 3/2011 o místním poplatku ze psů a poplatku ze vstupného Platí od: 25. 3.2011 Účinná od: 9.4.2011 Platí do: Vyvěšeno dne: 25.3.2011 Sejmuto dne: 11.4.2011

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 8, èíslo 1 vyšlo: záøí 2013 V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H Vítejte v novém školním roce 2013/2014, vítejte

Více

OBEC BOŘANOVICE. Obecně závazná vyhláška obce Bořanovice č. 4/2013. o místních poplatcích

OBEC BOŘANOVICE. Obecně závazná vyhláška obce Bořanovice č. 4/2013. o místních poplatcích OBEC BOŘANOVICE Obecně závazná vyhláška obce Bořanovice č. 4/2013 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Bořanovice se na svém zasedání dne 26.6.2013 usnesením č. Z3/8/13 usneslo vydat na základě 14

Více

účet: 9726641/0100 IČO: 00488399 Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích

účet: 9726641/0100 IČO: 00488399 Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích Obec Zastávka Hutní osada 14 664 84 Zastávka účet: 9726641/0100 ČO: 00488399 tel.: 546 429 048 fax: 546 411 041 web: www.zastavka.cz e-rnail: ou@zastavka.cz Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních

Více

Městys Sloup Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Městys Sloup Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Městys Sloup Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Sloup se na svém zasedání dne 16.12.2010 usnesením č. usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

O b e c B l a ž e j o v IČ 00246298, 378 52 Blažejov 38, okr. Jindřichův Hradec, tel. 384 397 131, mob. 606 931 713, e-mail: obec.blazejov@quick.

O b e c B l a ž e j o v IČ 00246298, 378 52 Blažejov 38, okr. Jindřichův Hradec, tel. 384 397 131, mob. 606 931 713, e-mail: obec.blazejov@quick. O b e c B l a ž e j o v IČ 00246298, 378 52 Blažejov 38, okr. Jindřichův Hradec, tel. 384 397 131, mob. 606 931 713, e-mail: obec.blazejov@quick.cz Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích

Více

Čl. 4 Ohlašovací povinnost

Čl. 4 Ohlašovací povinnost OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KOPŘIVNICE č. 4/2011 o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo města Kopřivnice se na svém 7. zasedání, konaném dne 15.12.2011 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č.

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999,

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999, 194/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999, kterým se mìní zákon è. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù Parlament se usnesl na tomto zákonì

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

Ročník 2017 Částka 1 Vyhlášena 6. března OBSAH:

Ročník 2017 Částka 1 Vyhlášena 6. března OBSAH: Ročník 2017 Částka 1 Vyhlášena 6. března 2017. OBSAH: 1. Obecně závazná vyhláška o trvalém označování psů a evidenci jejich chovatelů 2. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů 3. Obecně závazná

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

o místních poplatcích

o místních poplatcích MĚSTO CHÝNOV Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo Města Chýnov vydává podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BABICE U ROSIC. Č. 3/2011, o místních poplatcích

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BABICE U ROSIC. Č. 3/2011, o místních poplatcích OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BABICE U ROSIC Č. 3/2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Babice u Rosic se na svém zasedání dne 24. 8. 2011 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 4, èíslo 13 vyšlo: èerven 2010 C O J E U N Á S N O V É H O Z Krynické do Dolákovy Dùm dìtí a mládeže v Praze 8 se kvùli rozšiøování

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, MĚSTYS BATELOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Batelov se na svém zasedání dne 7. 6. 2012 usnesením č. ZM 147/12 usneslo

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Kšádová Datum zpracování: 13.02.2014 Èas zpracování: 13h10m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích 1 Revoluční 97 www. dymokury.cz tel: 325635112 289 01 Dymokury e-mail: obec@dymokury.cz Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dymokury vydalo dne 22.

Více

OBEC Oucmanice. Obecně závazná vyhláška obce Oucmanice č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČÁST II.

OBEC Oucmanice. Obecně závazná vyhláška obce Oucmanice č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČÁST II. OBEC Oucmanice Obecně závazná vyhláška obce Oucmanice č. 1 / 2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce v Oucmanicích se na svém zasedání dne 25. 3. 2011 usnesením č. 1/2011 usneslo vydat na základě

Více

OBEC OKROUHLO. Obecně závazná vyhláška obce Okrouhlo

OBEC OKROUHLO. Obecně závazná vyhláška obce Okrouhlo OBEC OKROUHLO Obecně závazná vyhláška obce Okrouhlo č. 6/2016, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Okrouhlo se na svém zasedání dne 23.11.2016 usnesením č.vii. usneslo vydat na základě 14 odst. 2

Více

o místních poplatcích

o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání č. 101 dne 11. září 2014 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Cesta pojistné smlouvy

Cesta pojistné smlouvy Cesta pojistné smlouvy 1 Proc je dulezité mít zivotní a úrazové pojištení? Životní a úrazové pojištìní pomáhají Vám a Vašim blízkým zmírnit nepøíjemné finanèní dùsledky nahodilých životních událostí, jako

Více

OBEC Adamov Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Adamov Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC Adamov Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Adamov se na svém zasedání dne 25. září 2014 usnesením č. 43 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Platné od do

Platné od do Platné od 10.7.201 do 24..2017 Cena: v tištìné podobì 15,- Kè ke sta ení z www.busem.cz zdarma Jízdní øády a provedené zmìny jsou dostupné na www.busem.cz Pøehled zmìn od 10.7.201 35302 Spoj 15 posunut

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

OBEC OSOVÁ BÍTÝŠKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC OSOVÁ BÍTÝŠKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC OSOVÁ BÍTÝŠKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Osová Bítýška se na svém zasedání dne 22.12.2010 usnesením č. 2/2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

OBEC PŘÍČOVY. Obecně závazná vyhláška obce Příčovy č. 1/2016. o místních poplatcích

OBEC PŘÍČOVY. Obecně závazná vyhláška obce Příčovy č. 1/2016. o místních poplatcích OBEC PŘÍČOVY Obecně závazná vyhláška obce Příčovy č. 1/2016 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Příčovy se na svém zasedání dne 22. 12. 2016 usnesením č. 5/20/2016 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH. Užší øízení Jednací øízení s uveøejnìním nebo datum narození

VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH. Užší øízení Jednací øízení s uveøejnìním nebo datum narození VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 2.4 2.4.1 Stát Identifikaèní údaje o zadavateli * 2.4.2 IÈ zadavatele 2.4.3 DIÈ zadavatele

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

66/1988 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva kultury Èeské socialistické republiky

66/1988 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva kultury Èeské socialistické republiky Systém ASPI - stav k 2.2.2010 do èástky 8/2010 Sb. a 3/2010 Sb.m.s. Obsah a text 66/1988 Sb. - poslední stav textu 66/1988 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva kultury Èeské socialistické republiky ze dne 26.dubna

Více

Identifikaèní údaje: Název: Skladová hala EFES, spol. s r.0., Praha - Øeporyje

Identifikaèní údaje: Název: Skladová hala EFES, spol. s r.0., Praha - Øeporyje PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn È.j. MHMP-192143/2005/00PNI/EIA/156-2/Nov Vyøizuje/ linka Ing. Novotný/4278 Datum 7. 11. 2005 podle 7 zákona è.

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Obec Peøimov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00275999 název Obec Peøimov ulice, è.p. è.p. 107 obec Peøimov PSÈ, pošta 51204 Kontaktní

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00578291 Název: Obec Èervená Tøemešná A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Pozvánka na prázdninovou akci

Pozvánka na prázdninovou akci Èíslo 7 30. 7. 2015 Pozvánka na prázdninovou akci V minulém roce jsme oslavili 70. výroèí založení našeho fotbalového klubu, a protože akce uspoøádaná u této pøíležitosti pøinesla jen pozitivní ohlasy,

Více

OBEC Vyškovec Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místních poplatcích. ČÁST I. ZÁKLADNí USTANOVENí

OBEC Vyškovec Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místních poplatcích. ČÁST I. ZÁKLADNí USTANOVENí OBEC Vyškovec Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Vyškovec se na svém zasedání dne 27.06.2014 usnesením č.2/2014 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona Č. 565/1990

Více

o místním poplatku ze psů

o místním poplatku ze psů Obecně závazná vyhláška č. 6/2007, o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo obce Křepice se na svém zasedání dne 29. 6. 2007 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

OBEC ROUDNÉ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. číslo : 2/2011, o místních poplatcích

OBEC ROUDNÉ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. číslo : 2/2011, o místních poplatcích OBEC ROUDNÉ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA číslo : 2/2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Roudné se na svém zasedání dne 22.12.2011 usnesením č. 84/2011 usneslo vydat na základě 14 odst.2 zákona č.

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Město Horažďovice Obecně závazná vyhláška č. 6/2010 o místních poplatcích

Město Horažďovice Obecně závazná vyhláška č. 6/2010 o místních poplatcích Město Horažďovice Obecně závazná vyhláška č. 6/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Horažďovice se na svém zasedání dne 20. 12. 2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.

Více

OBEC PETROV NAD DESNOU

OBEC PETROV NAD DESNOU OBEC PETROV NAD DESNOU Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 O MÍSTNÍM POPLATKU ZE PSŮ Zastupitelstvo Obce Petrov nad Desnou v souladu s ustanoveními 2 a 14, odst. 2, zákona ČNR č.565/1990sb., o místních poplatcích,

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Konèalová Dagmar Datum zpracování: 12.11.2014 Èas zpracování: 13h41m22s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Oddíl I. Úvodní ustanovení. Oddíl II. Poplatek ze psů. Čl. 2 Poplatník, předmět poplatku. Čl. 3 Ohlašovací povinnost

Oddíl I. Úvodní ustanovení. Oddíl II. Poplatek ze psů. Čl. 2 Poplatník, předmět poplatku. Čl. 3 Ohlašovací povinnost MĚSTYS ZÁPY Obecně závazná vyhláška č.1/2009, místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Zápy se na svém zasedání dne 17.2.2009 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Obec Stropešín ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 44065507 název Obec Stropešín ulice, è.p. Stropešín 3 obec Stropešín PSÈ, pošta 675 55

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 5/2010 o místním poplatku ze psa. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Poplatník a předmět poplatku

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 5/2010 o místním poplatku ze psa. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Poplatník a předmět poplatku OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 5/2010 o místním poplatku ze psa Zastupitelstvo města Strakonice se na svém zasedání dne 15. 12. 2010 usnesením č.29/zm/2010 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

OBEC Kostelany Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ

OBEC Kostelany Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ OBEC Kostelany Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Kostelany se na svém zasedání dne 11.12.2013, usnesením č.22/13, usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č.

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY MĚSTA HOLÝŠOV. č. 2/2010. o místních poplatcích

ÚPLNÉ ZNĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY MĚSTA HOLÝŠOV. č. 2/2010. o místních poplatcích ÚPLNÉ ZNĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY MĚSTA HOLÝŠOV č. 2/2010 ze dne 13. prosince 2010 o místních poplatcích ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 1/2011 ze dne 30. května 2011 Zastupitelstvo města Holýšov

Více

v v velikonoce BØEZEN Pálení èarodìjnic se blíží SBÌR DROBNÉHO CHEMICKÉHO ODPADU PODÌKOVÁNÍ SPONZORÙM

v v velikonoce BØEZEN Pálení èarodìjnic se blíží SBÌR DROBNÉHO CHEMICKÉHO ODPADU PODÌKOVÁNÍ SPONZORÙM BØEZEN 2 roèník XV/2005 Redakèní rada Bystrckých novin pøeje všem ètenáøùm veselé v v velikonoce SBÌR DROBNÉHO CHEMICKÉHO ODPADU Mobilní sbìr drobného chemického odpadu v roce 2005 probìhne v Bystrci ve

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pičín č. 1/2015, o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška Obce Pičín č. 1/2015, o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška Obce Pičín č. 1/2015, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Pičín se na svém zasedání dne 26.2.2015 usnesením č. 7 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,

Více

OBEC OLEŠNÁ Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC OLEŠNÁ Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC OLEŠNÁ Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Olešná se na svém zasedání dne 29.12.2010 usnesením č.7 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

Úøední hodiny OÚ v prosinci

Úøední hodiny OÚ v prosinci Èíslo 7 28. 11. 2011 Úøední hodiny OÚ v prosinci O b e c n í ú ø a d Vá c l a v o v i c e b u d e u z a v ø e n v p á t e k 2 3. 1 2. 2 0 1 1. Václavovický informátor è. 7 / 2011 o 1 2 o Václavovický informátor

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU 120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù a dobrovolných svazkù obcí (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00284378 Název: Obecni urad Provodov 57 ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY - tøída 1 až

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

Informace obèanùm obce

Informace obèanùm obce Informace obèanùm obce Ohlédnutí za minulým volebním obdobím 2 875 let a sjezd rodákù 7 Obec Strážovice sjezd rodákù a oslava 875 let od založení obce 4. až 6. srpna 2006 Vážení spoluobèané, dostává se

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Petra Šalandová Datum zpracování: 06.02.2014 Èas zpracování: 10h14m16s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

JAN POŠTA DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Praha 2001 Jan Pošta DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

Integrované projekty - význam spolupráce. Konstantinovy Láznì I 5.

Integrované projekty - význam spolupráce. Konstantinovy Láznì I 5. Integrované projekty - význam spolupráce Konstantinovy Láznì I 5. 11. 2009 Mikroregion Konstantinolázeòsko BEZDRUŽICE - dobrovolný svazek obcí - vznikl v roce 2000 - nyní jej tvoøí 9 obcí (z toho 2 mìsta)

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 10/2012 o místním poplatku ze psů

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 10/2012 o místním poplatku ze psů OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 10/2012 o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo města Strakonice se na svém zasedání dne 12. 12. 2012 usnesením č. 426/ZM/2012 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místním poplatku ze psů. Čl. l Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník a předmět poplatku

Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místním poplatku ze psů. Čl. l Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník a předmět poplatku MĚSTO BRTNICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo města Brtnice se na svém zasedání dne 15. 12. 2010 Usnesením č. 24/10 ZM usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

P R O P O J E N Í C Y K L O - A H I P P O T U R I S T I K Y V P Ø Í H R A N I È Í INTERREG IIIA

P R O P O J E N Í C Y K L O - A H I P P O T U R I S T I K Y V P Ø Í H R A N I È Í INTERREG IIIA P R O P O J E N Í C Y K L O - A H I P P O T U R I S T I K Y V P Ø Í H R A N I È Í INTERREG IIIA Mikroregion Konstantinolázeòsko BEZDRUŽICE - dobrovolný svazek obcí - vznikl v roce 2000 - nyní jej tvoøí

Více

Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto

Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto Výroèní zpráva za rok 2013 Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a Praha 1 Nové Mìsto 110 00 Èeská Republika www.bijaky.cz https://www.facebook.com/bijaky

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Licence: DF3R XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Volárna. (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012

Licence: DF3R XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Volárna. (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012 Obec Volárna ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00235911 název Obec Volárna ulice, è.p. Volárna 137 obec Kolín PSÈ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 13/2004 O MÍSTNÍM POPLATKU ZE PSŮ, VE ZNĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY Č. 4/2005 Zastupitelstvo města Pardubic vydalo dne 14. 12.

Více

Město Milovice Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 Poplatek ze psů ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČÁST II.

Město Milovice Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 Poplatek ze psů ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČÁST II. Město Milovice Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 Poplatek ze psů Zastupitelstvo města Milovice se na svém zasedání dne 25. 9. 2012 usnesením č. 54/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Obec Ruda nad Moravou

Obec Ruda nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 00303313 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ruda nad Moravou

Více

Obecně závazná vyhláška obce Svojetice č. 1 /2011

Obecně závazná vyhláška obce Svojetice č. 1 /2011 Obec Svojetice Obecně závazná vyhláška obce Svojetice č. 1 /2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje a vydává dne 12.1.2011 v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a 84 odst. 2) písm.

Více