AQUAcentrum u pøehrady

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AQUAcentrum u pøehrady"

Transkript

1 LEDEN 1 roèník XIV/2004 Úøad mìstské èásti mìsta Brna, Brno Bystrc, Odbor životního prostøedí a dopravy pøijme na èásteèný pracovní úvazek (cca 4 hod. dennì) fyzicky zdatného dùchodce pro zajištìní operativního úklidu veøejných prostranství a zastávek mìstské hromadné dopravy. Informace na tel. èísle: (Ing. Bárta) AQUAcentrum u pøehrady Souèástí MÈ Brno Bystrc je celomìstsky významná rekreaèní oblast Brnìnské pøehrady. V rámci již probíhajících iniciativ oživení hradu Veveøí, cyklostezky a cyklotrasy, lávka pod hradem, Èistá Svratka pøehrada, festival Brno, mìsto uprostøed Evropy, aj, chceme v rozšiøování nabídky pro návštìvníky oblasti pokraèovat. Souèástí Programového prohlášení Rady mìstské èásti Brno Bystrc na volební období je i zbudování multifunkèního areálu AQUAcentra, které by bylo významným pøínosem k dalšímu sportovnímu a rekreaènímu vyžití pro obyvatele mìsta a okolí. REGENERACE SÍDLIŠTÌ Ta naše písnièka èeská tak takhle si vyzpìvovali babièky a dìdové z Penzionu pro seniory na Foltýnovì ulici, když jim dìti z Mateøské školy Laštùvkova pøišly zpøíjemnit slavnostní odpoledne Centrum by prodloužilo sezónu v rekreaèní oblasti, alespoò èásteènì pøeklenulo období øešení èisté vody v pøehradì, propojilo využití souèasných ubytovacích kapacit, školám v Bystrci by umožnilo plavecký výcvik v místì a nabídlo další pracovní místa. V pøípadì, že by se všechno podaøilo podle plánu, bude souèástí AQUAcentra krytý plavecký bazén, otevøený plavecký bazén, vodní atrakce, regeneraèní a školicí støedisko a rehabilitaèní a lázeòské služby. Rehabilitaèní støedisko by bylo jediné v Jihomoravském kraji. Z tìchto dùvodù byla na podzim minulého roku zadána vyhledávací Vážení obèané! Jak jste byli informováni prostøednictvím Bystrckých novin, MìÈ pøipravuje Projekt regenerace panelového sídlištì Bystrc. Mnozí z Vás se zúèastnili ankety k tomuto projektu, pøípadnì i shromáždìní s obèany, kde se probíraly jednotlivé námìty, které vzešly jednak z ankety, jednak z návrhu ateliéru RAW, jenž pro nás projekt zpracovává. V souèasné dobì je návrh Projektu dokonèen, projednala ho Komise pro regeneraci sídlištì a rozvoj Bystrce a postoupila ho Radì MìÈ. Ta ho mìla na programu 28. ledna a poté se k nìmu vyjádøí Zastupitelstvo MìÈ. V pøípadì schválení zámìru regenerace bude Projekt postoupen do pøíslušných komisí, do Rady a Zastupitelstva mìsta Brna. Souèasnì probíhá proces pøípravy vlastní realizace pro pøípad úspìšného procesu a získání dotace Ministerstva pro místní rozvoj. Øeší se výkup pozemkù u vybraných ploch, jednáme s dotèenými podnikatelskými subjekty o spoluúèasti na financování Projektu. Jsou vytipované dvì možné významnìjší akce na Jejich vystoupení nebylo pøedem nacvièené, pøedstavily to, co se od záøí nauèily. Sedìla jsem mezi nimi a mìla možnost slyšet jejich bezprostøední reakce ty to pìknì první etapy regenerace. Prostor mezi ulicí Kubíèkovou a nákupním centrem MAX, tzv. Obchodní námìstí a plocha tzv. Horního námìstí. Oba návrhy by podstatnou mìrou zlepšily prostøedí v dané oblasti a pomohly by tyto plochy využít v souladu s pøipomínkami obèanù. S Projektem regenerace, s pøíslušnými zámìry øešení vybraných problémù, se mohou zájemci seznámit na výstavì ve vestibulu bystrcké radnice a ve Spoleèenském centru od 9. února Vladimír Vetchý, místostarosta umí, ty mají pamì!,... jsou roztomilí. Dìti byly opravdu milé, bezprostøední, bylo vidìt, že jsou v této oblasti velmi dobøe vedeny. Na závìr vystoupení zaznìly lidové písnì, které si s dìtmi s chutí zazpívali všichni v sále. Sledovala jsem ty staré lidi a vidìla jsem i slzy v jejich oèích, když zpívali spoleènì s dìtmi. Dìkovali nám, že uèíme dìti lidové písnì. Za vystoupení dostaly dìti sladkou odmìnu a slíbily další, pøedvánoèní návštìvu. Èas rychle uplynul a vánoèní setkání je tady! 10. prosince se dìti znovu pøipravují na vystoupení, je to trochu nároèné, musí se dopravit rekvizity, kostýmy Na vystoupení pøišli snad všichni, vèetnì zamìstnancù a budovou se nesl spoleèný zpìv koled. Jsme rádi, že naše dìti pøispìly k pìkné vánoèní pohodì. Návštìva urèitì nebyla poslední. Marie Pøinesdomù øeditelka Mat. školy Laštùvkova 57/59 studie pro výbìr lokality pro umístìní AQUAcentra. Vybraná spoleènost AAA STUDIO, s.r.o., studii zpracovala a navrhla tøi lokality, které se liší svojí plochou, významem pro území a následnì samozøejmì i poøizovacími náklady. l Varianta umístìní A, plochy pod Rakoveckou, plocha cca 9 ha, význam celomìstský a regionální, orientaèní poøizovací náklady cca 800 mil. Kè. l Varianta umístìní B, plochy nad Rakoveckou, plocha cca 3 ha, význam zonální, pro obyvatele Bystrce, orientaèní poøizovací náklady cca 180 mil. Kè. l Varianta umístìní C, plochy u pøístavištì lodní dopravy, plocha cca 6 ha, význam celomìstský a regionální, orientaèní poøizovací náklady cca 500 mil. Kè. Podstatné je, že žádná z variant umístìní nevyžaduje, dle vyjádøení odboru územního plánování a rozvoje (døíve Útvaru hlavního architekta MMB) jako orgánu územního plánování, pøedchozí projednání a schválení zmìny Územního plánu mìsta Brna. Rada mìstské èásti Brno Bystrc doporuèila Zastupitelstvu mìstské èásti Brno Bystrc dát pøednost variantì A s tím, že ani zbývající varianty B a C této studie se nevyluèují. AQUAcentrum je souèástí projektu Svratecké údolí, které zahrnuje okolí Svratky od pøehrady až po Komárov. Ing. Svatopluk Beneš, starosta Pozvánka na 9. zasedání Zastupitelstva MÈ Brno Bystrc, které se uskuteèní ve støedu 18. února 2004 v 16 hod. ve Spoleèenském centru. Pøedbìžný program jednání: l Vzdání se mandátu èlena Zastupitelstva MÈ Brno Bystrc. Slib nového èlena Zastupitelstva MÈ Brno Bystrc. l Jednací øád Zastupitelstva mìstské èásti Brno Bystrc, zmìna. Zrušení usnesení Z 4/ l Požární øád mìstské èásti Brno Bystrc, zmìna. l Projekt regenerace panelového sídlištì l Vyhledávací urbanistická studie pro umístìní AQUAcentra v Brnì Bystrci, projednání. l Návrh zmìn ÚPmB soubor. l 1. zmìna rozpoètu na rok l Optimalizace èinnosti ÚMÈ sociální kompenzace ve formì finanèního daru. l Stanovení paušální èástky náhrady výdìlku ušlého neuvol. èlenovi ZMÈ, který není v pracovním nebo obdobném pomìru, v souvislosti s výkonem funkce. Obèané Bystrce mohou k tìmto bodùm jednání zastupitelstva vyjádøit na jednání svá stanoviska. Srdeènì zve Ing. Svatopluk Beneš, starosta. Další 10. zasedání ZMÈ Brno Bystrc se bude konat dne

2 2 Bystrcké noviny è. 1 / 2004 INFOSERVIS Mateøská škola Laštùvkova dìkuje velice panu Jasmínkovi Kasum za sponzorský dar ve formì balíèkù s ovocem, které obohatily oslavy Mikuláše v mateøské škole. Kolektiv uèitelek Mateøské školy Laštùvkova 57/59 PODÌKOVÁNÍ Mateøské školy dìkují firmì UPC Èeská republika, a.s., se sídlem v Praze, za poskytnutí finanèního daru v hodnotì 6 000,- Kè každé mateøské škole v Bystrci. Peníze budou použity na kulturní akce dìtí. Øeditelky MŠ v Bystrci Bystrcký Silvestr 2003 Chtìla bych se s vámi podìlit o pìkný zážitek. Bystrcká radnice uspoøádala ve Spoleèenském centru pod záštitou místostarostky Elišky Kováøové Silvestrovský podveèer. Hrála Kapela Ladislava Kozderky, zpívala a uvádìla Kvìta Navrátilová. Jako host vystoupil èlen Moravìnky Josef Havelka. Zpívalo se, tanèilo se i povídalo, byla prima nálada. Každý kdo pøišel, a pøišlo nás hodnì, se dobøe bavil, a o to šlo. Vìøím, že se tak založila tradice konání Silvestrovských podveèerù a že se i letos opìt sejdeme. B. K. Pøehlídkový den Obchodní a hotelové školy Srdeènì zveme všechny obyvatele a zájemce o studium na Pøehlídkový den Obchodní a hotelové školy, který se koná 12. února 2004 od 13:00 do 16:00 hodin. Ke zhlédnutí budou prostory školy, odbornì a modernì vybavené uèebny jazykové, multimediální, poèítaèové, gastronomické a jiné. Studenti pøedvedou servis vína a pokrmù, barmani vám dají ochutnat správnì namíchaný cocktail, uvidíte krásnì prostøené slavnostní tabule. Studenti se dále pochlubí znalostmi z cestovního ruchu, spoluprací s partnerskými školami v zahranièí, ale i zpìvem a tancem. Tìšíme se na vaši návštìvu. Obchodní a hotelová škola, Bosonožská 9, Brno Starý Lískovec, tel , Obèanská demokratická strana v Bystrci V našich skøíòkách na koneèné tramvaje na Eèerovì, na Laštùvkovì ulici, na spojce Opálkova a Filipova a na Heyrovského jsou další podrobnosti a kontakty na nìkteré èleny místního sdružení. Souèasnì upozoròuje na webové stránky pøípadnì na celostátní stránky ODS ová adresa na bystrcké místní sdružení je Ing. Svatopluk Beneš, pøedseda Místního sdružení ODS Rekonstrukce námìstí 28. dubna byla pøipravována z úrovnì MÈ Brno Bystrc již od roku V roce 1998 byly zahájeny dílèí úpravy kolem kostela, pozdìji kolem radnice, v celkové èástce cca tis. Kè. Protože jsme spolu s odborem dopravy a životního prostøedí ÚMÈ Brno Bystrc dospìli k názoru, že silami mìstské èásti nelze tak finanènì nároènou a rozsáhlou akci zvládnout, požádali jsme v roce 2002 Magistrát mìsta Brna o zpracování technicko ekonomického zadání stavby. Akce Rekonstrukce nám. 28. dubna tak oficiálnì pøešla do režimu investic mìsta Brna s tím, že bude navazovat na pøipravovanou rekonstrukci splaškové kanalizace plánovanou BVAK, a.s. Celkový finanèní objem rekonstrukce námìstí èiní SBÌR DROBNÉHO CHEMICKÉHO ODPADU V ROCE 2004 Mobilní sbìr drobného chemického odpadu v roce 2004 probìhne v Bystrci ve dnech , , , , Opìt mùžete udìlat nìco pro životní prostøedí. Staèí jenom donést svùj chemický odpad sbìrovému vozidlu firmy Ecotechniek CZ, spol. s r.o. Pod pojmem drobný chemický odpad rozumíme veškerou kosmetiku, staré léky, zbytky barev, øedidel, postøikù, spreje, výbojky, ustalovaèe, autobaterie, staré oleje, zneèištìné hadry, monoèlánky, záøivky a chemikálie a pod. Sbírat se bude na 6-ti pevných stanovištích v následujících èasech: 1) 16,50-17,05 parkovištì pøed OC Javor (MHD bus è. 54, 50 a trolej è. 30), 2) 17,15-17,30 Èerného (bývalá smyèka trolejbusu pod OC Letná), Rekonstrukce námìstí 28. dubna v Bystrci 3) 17,40-17,55 Štouraèova parkov., 4) 18,05-18,20 Teyschlova (u centrálního zdroje tepla) 5) 18,30-18,45 Rerychova parkovištì u koneèné tramvaje, 6) 18,55-19,10 Valouškova Píškova (naproti bývalé samoobsluze). Drobný chemický odpad je možno odevzdat i mimo výše uvedené termíny sbìru ve sbìrných støediscích odpadù, která slouží ke sbìru odpadù využitelných (napø. papír, sklo, plasty, PET lahve), velkoobjemových (napø. lednice, sporáky, koberce, nábytek, elektrošrot), nebezpeèných (napø. záøivky, akumulátory, látky neznámého složení a další drobný chemický odpad) pøípadnì stavebních (napø. døevo, umakart). 1) na ulici Páteøní Provozní doba: Po hod., Út ,- Kè. Rekonstrukce kanalizace dalších cca 30 milionù. Rekonstrukce námìstí však byla na jaøe 2003 z rozpoètu mìsta Brna vyèlenìna a stejnì jako v pøípadì dalších akcí, kde mìsto Brno ještì nepodepsalo smlouvy s dodavateli, bylo její provedení ohroženo. Velké podìkování patøí klubu zastupitelù za ÈSSD v Zastupitelstvu mìsta Brna, který se ujal rekonstrukce našeho námìstí jako své priority a pøi jednáních o sestavení mìstského rozpoètu na rok 2004 ji takto prosazoval a prosadil. S pøestavbou námìstí souvisí rekonstrukce kanalizace, kterou není radno odkládat, protože pøi souèasném stavu dochází k mísení splaškových a deš ových vod, které odtékají do Svratky. Stávající Halámkùv systém nad sebou vedené splaškové a deš ové kanalizace je pro správce nepøijatelný a neudržovatelný. Vlivem netìsností dochází k prùsakùm odpadních vod. Proto i tuto rekonstrukci BVAK, a.s., již dlouhodobì plánují. Popsat podrobnì rozsah pøipravovaných zmìn je nad možnosti jednoho èlánku opravy se dotknou povrchù silnic a chodníkù, vjezd do Bystrce bude øešen kruhovým objezdem, dotèena budou veøejná prostranství, zeleò a mobiliáø. Opravena budou prostranství od Radnice a nákupního støediska Javor až k Bystrcké lípì a pøilehlým komunikacím. S podrobnostmi budeme naše obèany seznamovat postupnì. Na konci rekonstrukce námìstí 28. dubna, plánované na roky , by se mìla Bystrc doèkat moderního a dùstojného centra obce. PhDr. Jiøí Altman, místostarosta Pá 9,30-13,30 hod., hod., So 9,30-13,30 hod., Ne hod. 2) na Parkovišti v ulici U ZOO Provozní doba: Po zavøeno, Út Pá 8-12 hod., hod. (od hod.), So hod. (od hod.), Ne 9-12 hod. Ceník za likvidaci odpadù je vyvìšen vždy na bránì sbìrných støedisek odpadù. Obèané mohou odevzdat své odpady pøevážnì zdarma (záleží na množství a druhu odpadu), podnikatelé za úplatu. Další informace na tel na odboru životního prostøedí a dopravy ÚMÈ Brno Bystrc, nebo pøímo provozovatel Sbìrných støedisek firma Ecotechniek CZ, spol.s r.o. Odbor životního prostøedí a dopravy ÚMÈ Brno Bystrc

3 PEJSCI V BYSTRCI U pøíležitosti nedožitých devadesátin akademického malíøe a grafika doc. Oldøicha Laštùvky uspoøádal odbor kultury ve Spoleèenském centru výstavu jeho dìl a tak se jeho pøátelé a pøíbuzní mohli na tuto významnou osobnost brnìnského kulturního života rozvzpomenout. Oldøich Laštùvka se narodil v Brnì a zde také prožil celý život. Vystudoval pøírodovìdeckou fakultu Masarykovy univerzity a dále fakultu architektury na VUT. Pùsobil na brnìnských gymnáziích jako støedoškolský profesor matematiky, pozdìji na katedøe výtvarné výchovy a estetické výchovy pedagogické Bystrcké noviny è. 1 / 2004 Dnešním pøíspìvkem bych ráda ukonèila cyklus èlánkù vìnovaný v prùbìhu minulého roku problematice chovu psù v naší MÈ. Dnem 1. ledna 2004 nabyla úèinnosti poslední novela zákona è. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Na tuto novelu zákona reagovalo také Statutární mìsto Brno vydáním nové obecnì závazné vyhlášky o místních poplatcích (Vyhláška è. 21/2003, která nabyla úèinnosti dne ). Místní poplatek ze psù platí novì držitel psa (nemusí být shodný s vlastníkem psa) za psa staršího 3 mìsícù. Základní sazba poplatku èiní 1.500,- Kè roènì (v bytových domech), 400,- Kè (v rodinných domech) a 200,- Kè u poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého dùchodu, který je jediným zdrojem pøíjmu, anebo sirotèího dùchodu. Za druhého a každého dalšího psa se poplatek zvyšuje o + 50 %. Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s tìžkým zdravotním postižením, které byl pøiznán III. stupeò mimoøádných výhod, osoba provádìjící výcvik psù urèených k doprovodu tìchto osob, osoba provozující útulek zøízený obcí pro ztracené nebo opuštìné psy, osoba, které stanoví držení psa zvláštní právní pøedpis. Osvobození od poplatku se dále týká organizaèních složek státu, pøíspìvkových organizací, Èerveného køíže a nadací, držitelù záchranáøských psù (pokud o to požádají záchranné brigády kynologù do pøedchozího roku) a osoby, které mají v držení psa z útulku po dobu pøevzetí (1 rok). Splatnost poplatku se nemìní. Neèiní-li poplatek více než 400,- Kè roènì, je splatný jednorázovì, nejpozdìji do každého roku. Èiní-li více než 400,- Kè roènì, lze ho uhradit ve ètyøech stejných splátkách, vždy nejpozdìji do , , , každého roku. Možná je i jednorázová úhrada, ale pak vždy nejpozdìji do kalendáøního roku. Poplatek lze uhradit pøevodem z úètu, poštovní poukázkou nebo v hotovosti v úøední dny na ÚMÈ. Poplatník je povinen podat písemné ohlášení k poplatku a oznámit každou skuteènost, která má vliv na vznik poplatku nebo jeho výši do 15 dnù ode dne vzniku poplatkové povinnosti nebo vzniku tìchto skuteèností. Poplatník je povinen pøi plnìní své ohlašovací povinnosti sdìlit správci poplatku své plné jméno (název), bydlištì (sídlo organizace), rodné èíslo (IÈO), fyzická osoba zamìstnavatele, poživatel dùchodu všechny svoje dùchody, všechny svoje další zdroje pøíjmu, podnikatelský subjekt èíslo úètu u penìžního ústavu, u nìhož jsou soustøedìny jeho penìžní prostøedky. Pøi pøihlášení psa vydá ÚMÈ držiteli pro psa evidenèní známku, která je majetkem MÈ. Držitel psa je zodpovìdný za to, že pes bude známku nosit. Známka je nepøenosná na jiného psa. V pøípadì ztráty nebo odcizení evidenèní známky je poplatník povinen oznámit tuto skuteènost správci poplatku a vyzvednout si za úhradu další známku. Osoba, která pøestala být držitelem psa, je povinna vrátit známku ÚMÈ. Olga Vašková, Odbor finanèní ÚMÈ Brno Bystrc Jarošùv mlýn na Bílém potoce, významná kulturní památka Vážený pane starosto, zdravíme Vás z údolí Bílého potoka, kde jako pamìtník starého mlynáøského øemesla stojí a tiše dýchá Jarošùv mlýn. V jeho zdech se snažíme uchránit stroje a døevìné vybavení z modøínù a jedlí jako doklad èasù minulých. Takto poeticky zaèíná dopis Mgr. Marie Zatloukalové Jarošové a Ing. Karla Zatloukala, vyuèených mlynáøù. Opakovanì jsem okolo této stavby projíždìl na kole pøi návštìvì Bílého potoka a ani jsem si neuvìdomil o jakou památku se jedná. Mnozí z nás hledají cenné pamìtihodnosti v cizinì a o tom co mají doma neví. Na místì, kde stojí nyní Jarošùv mlýn, stával již mlýn pøed rokem Souèasná podoba ètyøpodlažního objektu mlýna je z doby Mlýn pøeèkal dobu vyvlastòování a pseudovlastníkù v relativnì dobrém stavu, protože po celou dobu byl v provozu. V poslední dobì sloužil jako mísírna krmiv a záloha pro pøípad války. Po té se mlýn roku 1991 vrátil do rukou pùvodních majitelù. O mlýn se až do roku 2002 staral Josef Drahomír Jaroš. Dne byl Jarošùv mlýn prohlášen kulturní památkou. Syn majitelky Josef Drahomír Jaroš se o tom dozvìdìl v den svého úmrtí. I takto se nìkdy naplní osud. Pøíležitostnì jsem mlýn navštívil a opìt jsem se pøesvìdèil, že rekreaèní oblast Brnìnské pøehrady má stále co nového nabídnout svým návštìvníkùm. Návštìva na mne zanechala hluboký dojem. Proto doporuèuji všem ètenáøùm a zvláštì školám návštìvu Jarošova mlýna. Seznámí s mlynáøským øemeslem, které ještì vykonávali pøevážnì lidé bez pomocí automatù a poèítaèù, kdy záleželo na jejich fortelnosti. Dozví se proè mají mlynáøští v erbu tøi èervené pruhy, jak se èistilo a mlelo obilí, kolik mlýnù bylo a ještì je na Bílém potoce a mnoho dalších zajímavostí. Další na nebo na ale nyní se stránky pøedìlávají. Ing. Svatopluk Beneš, starosta MÈ Brno Bystrc Výstava akademického malíøe a grafika Oldøicha Laštùvky fakulty. Byl èlenem Svazu èeských výtvarných umìlcù. Ovlivòovali jej tøi jeho uèitelé, prof. Mákovský, prof. Hlavica a prof. Doubrava. Dlouho hledal svou vlastní cestu a svùj vlastní výraz. Inspiroval se antikou a bájemi. Vìnoval se i portrétùm a krajinám. Pracoval s rydlem jako grafik, maloval temperou èi pastelem až pøišel k nové malíøské technice spojení pera s akvarelem. Posléze se vìnoval linorytu. Oldøich Laštùvka zemøel v roce 1996 a byla po nìm pojmenována Laštovkova ulice v Bystrci. Mgr. Eliška Kováøová, místostarostka 3 PODÌKOVÁNÍ SPONZORÙM Dìkujeme tìmto firmám za dary na XII. REPREZENTAÈ- NÍ PLES ZASTUPITELSTVA MÈ Brno Bystrc, který se uskuteènil ve Spoleèenském centru Bystrc: NÁØADÍ Hubáèek, Dopravní stavby Brno, s.r.o., LUXON Ing. Cífka, IZOSTAV p. Køeèek, ÈTYØLÍSTEK, spol. s r.o., AUDY, s.r.o., BRNÌNSKÝ SOPTÍK p. Prášek, S:LUKAS, s.r.o., Autoservis RICHTÁRIK, Hodináøství Pejchal, CAFFE IDEA p. Blažek, TEXTIL OS Javor, SKLENÁØ- STVÍ L. Køíž, LIŠKA Bohumil, SMILE kvìtiny a cukrárna, OBI market Brno, MUDr. Jana JELÍN- KOVÁ, Kadeønictví HANELA, MITTAG, spol. s r.o., Úklidové služby E. LICHKA, VÝROBA OBUVI A. Kvasnièka, Lahùdky KVÌTA, Restaurace U Š ávù, EVA market, Hotel SANTON, Hotel KOZÍ HORKA, Kvìtináøství CLIVIA, PLYNOSERVIS Prokeš, ALBERT Eèerova, Restaurace HVÌZDA, JE & NE, spol. s r.o., Cukráøství Alexejová, Patrik NENTWICH, Knihkupectví OLMI, Zdenìk Voda, MAGIC Helena, stavební firma VESELÝ. odbor kultury CVÈ Bystrouška Fleischnerova 1a, Brno Bystrc, tel.: Nabídka akcí na druhé pololetí tohoto školního roku: v Otvíráme nový kroužek Koumes pro zvídavé dìti z 1. až 3. tøídy ZŠ. Pùjde o poznávací kroužek zabývající se rùznými pøírodovìdnými i technickými zajímavostmi, doplnìný o hry, návštìvy muzeí apod. Kroužek se koná každou støedu od 15:30 do 17:00, zaèínáme 4. února. Cena 300,- Kè na pololetí. v Pøijímáme nové dìti do kroužkù Vystøihovánek, Sportovních her, Šikovných tlapek a Hry na kytaru. v Otvíráme kurz angliètiny pro zaèáteèníky pro dospìlé. V pondìlí od 19:30 do 21:00. Cena 1800,- Kè za pololetí. v O jarních prázdninách (1. 5. bøezna) pøipravujeme pøímìstský tábor pro dìti z 1. až 5. tøídy ZŠ. Program dennì od 9 do 15 hodin, cena 300,- Kè. Pøihlaste své dìti do 20. února. v Poøádáme v sobotu 21. února od 14 do 19 hodin Kurz malování na hedvábí. Lektorka Soòa Ševèíková. Cena 150,- Kè. Materiál k zakoupení na místì. Michaela Jelenová, CVÈ Bystrouška

4 4 Bystrcké noviny è. 1 / 2004 ØÁDKOVÁ INZERCE n Hledám pronájem bytu v Bystrci. Nabídky prosím na tel.: n Koupím byt v Bystrci. Hotovost pøipravena. Tel.: n Hotovostní pùjèky bez ruèitele. IHNED! Tel.: n Prodám cihlový DB 3+1 za 1, ,- Kè Bystrc J. Obrovského. Volejte: n Vymìním obecní byt 2+1 za 3+1 i vìtší pouze Bystrc. Tel.: n Angliètina Bystrc vás zve do kursù i individuálních hodin. Tel.: nebo mobil. n Provedu zednické, obkladaèské práce a instalatérské práce. Rychle a kvalitnì. Tel.: n Malby a nátìry Onderka zimní slevy!!! Tel.: , n Èištìní kobercù, sedacích souprav, úklid domácností, opravy oken, montáž a servis žaluzií. Tel.: , mobil: n Malíø pokojù: Tel.: Brno n Poradenství FENG ŠUEJ, zdravé a harmonické bydlení. Dana Cardová. Tel.: n Pronajmu od 1. února garáž na ul. Štouraèova. Tel.: n Individuální výuka AJ pro dospìlé i dìti i douèování. První lekce zdarma. Tel.: n DRAK dìtské tábory (7 18 let) a minitábory pro rodièe s dìtmi (1 9 let, léto, zima Vysoèina, pestrý program, tradice. Tel.: , n Vymìním DB 2+1, 1. patro, Fleischnerova ul. za DB 3+1 Bystrc. Tel.: , mobil: n Vymìním OB 1+1 Bystrc po GO, 3. patro za 2+1 nebo 1+1 s výtahem. Domluva možná. Tel.: n Vymìním SB 1+1 vìtší opravený, nová kuch. linka, lodžie. Ulice Teyschlova za SB 2+1 Bystrc. Tel.: n Pøepis 8mm filmù. Tel.: n Pronajmu garáž v Bystrci. Tel po 20 hodinì. n Pronajmu garáž na Vìtrné. Tel.: n Peníze IHNED!! Rychloúvìr ,- Kè do 48 h. Leasing ,- bez potvrzení. Pùjèky pro podnikatele. Volejte: n Vymìním 2+1 DB za 1+1 DB nebo 2+KK. Tel.: n Pronajmu zaøízenou místnost k podnikání. Nejlépe kadeønictví, kosmetika. Tel.: n Prodám oplocenou ovocnou zahradu s chatkou 2 km od Bystrce u nové výstavby. Rozmìr 450 m 2. Zakoupení sousedních pozemkù možné. Tel.: nebo veèer n Vymìním byt OV 2+1 ul. Laštùvkova za 3+1 OV/DB v Bystrci. Tel.: , n Vymìním 3 pokojový státní byt na ul. Foltýnovì è. 43 v 8.poschodí za 2 pokojový v Bystrci I nebo v Bystrci II. Novotná. Tel.: , mobil: n Vymìním SB 1+1 ulice Filipova za vìtší v Bystrci. Doplatek respektuji. Tel.: n Hledám pronájem 2+1 nebo 2+KK v Bystrci. Nabídky tel.: n S REALITY RK Tel.: , hledá pro své klienty byty, RD, stav. pozemky a nebytové prostory v Bystrci a okolí. Nabízejícím služby ZDARMA. Byty prodej: Garáž Èerného 200 tis. DB gars. Opálkova 2x 680 tis. DB 1+1 Rerychova, Teyschlova, Ondrouškova, Eèerova, Palackého, Øezáèova od 800 tis. DB 2+1 Eèerova, Fleischnerova, OV Laštùvkova, DB Wollmanova, Ondrouškova, Øezáèova, Lipská od tis. OV 3+1 Chládkova cihla cena RK DB 4+1 dvougeneraèní, 1+1 a 2+1 propojené, Bystrc 2 cena RK. Byty pronájem: 1+1 Filipova, zaø., 3.p., 6.500,- n MUDr. Hana Nechvátalová si dovoluje oznámit, že zahájila provoz kožní ambulance ve zdravotním støedisku Absolonova 30, Brno Komín. Kromì bìžného ošetøení provádíme: vyšetøování mateøských znamének dermatoskopem, odstraòování mateøských znamének, kožních výrustkù a nádorù, chirurgické ošetøení zarùstajících nehtù, kosmetická ošetøení (...aplikace BOTOXU), chemický peeling. Zatím máme smlouvu s pojiš ovnou 205 a 222. Objednávky na tel.: , n Pøednášky sahadžá jógy Srdeènì zveme na úvodní programy a pøednášky sahadžá jógy ve støedu a v 18 hodin, Moravské námìstí 13, Brno a následné programy pondìlí 16,00-17,30, úterý 15,00-17,00, støeda 16,00-17,30 a 18,00-20,00 hod. Vstup zdarma. Najdete nás na Tel.: SENIORKLUB BYSTRC Opálkova 6, Brno, Tel.: q Program na únor 2004 Pøátelským setkáním ve Spoleèenském centru dne 7. ledna 2004, které jsme nazvali Babinec a vycházkou údolím Øíèky o týden pozdìji jsme zahájili již devátý rok èinnosti zamìøené pro døíve narozené bystrcké obèany. Jsme si vìdomi, že nejvìtším bohatstvím seniorù je volný èas. Zatímco v produktivním vìku jsme tohoto pokladu poci ovali znaèný nedostatek, nyní ho máme pøece o nìco více, i když si to nehodláme pøipustit. Naše aktivity vybízejí proto k jeho úèelnému využívání a k navazování kontaktù s dalšími pøáteli. Pøijïte proto mezi nás, rádi vás mezi sebou uvítáme. I v letošním roce budeme pokraèovat v toulkách pøírodou a mìsty, uskuteèníme vždy poslední ètvrtek v mìsíci besedy se zajímavými obèany našeho mìsta a neopomeneme vás pozvat na rùzné kulturní akce za zvýhodnìné vstupné. Neseïte proto doma a pøidejte se k nám. Z pøipravovaného programu na mìsíc únor uvádíme: Èt: BABINEC odpoledne volné zábavy ve vlídném prostøedí i pøi možném nevlídném poèasí. Sraz ve 13 hod. na nádraží KP. Odtud autobusem na utajené místo St: Výstava obrazù malíøe Vysoèiny J. Jambora v Tišnovì. Prohlídka mìsta. Sraz ve 13,20 hod. na nádraží KP. Odjezd vlaku ve 13,40 hod. Jízdenky Tišnov zpáteè Èt: Vycházka polesím Klajdovky. Pøedpokládáme, že se poèasí ponìkud uklidní. Sraz na koneèné stanici tramvaje è. 3 Stará osada v 10,00 hod So: Pro pøihlášené seniory uskuteèníme zájezd do Moravského Krasu s prohlídkou Šošùvských jeskyní. Odjezd TESCO 8,30 hod Èt: BESEDA ve Spoleèenském centru v Bystrci. Zaèátek jako obvykle ve 14,30 hod. POZOR! Bøeznová beseda se uskuteèní mimoøádnì v pátek 26. bøezna 2004! Pro naše nové èleny uvádíme program pøipravovaných vlastivìdných zájezdù. Pøihlášky ihned (i na telefon po 19 hod. veèer.) Za starú Breclavú. Prohlédneme zajímavý kostel v Ladné, navštívíme památky mìsta Bøeclavi a zajedeme i do Poštorné. Jednáme o možnosti návštìvy expozic malíøe jižní Moravy J. Vùjtka Moravské Slovácko. Shlédneme novì zpøístupnìnou lokalitu Nové zámky, zajedeme do Kyjova, hlav. mìsta Mor. Slovácka (prohl. výstavy na zámku) a závìrem pøedpokládáme, že navštívíme i význaèné poutní místo tohoto kraje Žarošice (výklad historie prùvodcem) a prohlídka interiéru poutního kostela Haná jako malovaná. Tovaèov Plumlov Prostìjov. Není co dodat. Vladimír Rajský, pøedseda Seniorklubu MÁ PRVNÍ LÁSKA S ÈESKÝM ROZHLASEM BRNO Má první láska, to je tradièní valentýnská soutìž, kterou Èeský rozhlas Brno bude vysílat od pondìlí do soboty na frekvencích 106,5 FM jižní Morava, 93,1 Brno, 97,5 Zlínsko, 97,3 Znojemsko a 93,6 Hodonínsko. Každý den ve vysílání budeme odhalovat èást citátu o lásce a pokud jej uhádnete, sdìlíte celé soutìžní heslo ve Smetanové cukrárnì na Kounicovì ulici v Brnì! Na nejrychlejší z vás èekají sladké valentýnské odmìny a v jedné z nich i hlavní cena, zájezd pro dvì osoby v hodnotì Kè do Francie Bretanì! Další tøi správnì tipující získají radiopøijímaè a jako cena útìchy jsou pro ostatní pøipraveny èokoládové figurky. Poukaz na hlavní cenu výherci pøedá šéfredaktor Èeského rozhlasu Brno Jaromír Ostrý. Na soutìži s Èeským rozhlasem Brno spolupracuje celkem 24 cukráren na celé jižní Moravì a Zlínsku, všechny budou mít pro vás pøipraveny stejné výhry. Nezapomeòte, že v jednom z výherních balíèkù se skrývá i speciální žeton na dovolenou. ÈESKÝ ROZHLAS BRNO ROZHLAS PRO JIŽNÍ MORAVU A ZLÍNSKO Seznam cukráren: BLANSKO Cukrárna Severka BOSKOVICE Cukrárna Štìrba BRNO Kounicova ul., Smetanová cukrárna BØECLAV Cukrárna u Krpálkù HODONÍN Cukrárna Corso HUSTOPEÈE Cukrárna Medòanský KROMÌØÍŽ Cukrárna Vendula KYJOV BORŠOV Cukrárna Kratochvílová LANŽHOT Cukrárna U Sedláèkù LETOVICE Cukrárna Delikas LUHAÈOVICE Lázeòská cukrárna MIKULOV Cukrárna Jankovièová MIROSLAV Cukrárna Kmentová NAPAJEDLA Cukrárna Kolombína OTROKOVICE Cukrárna Plus POHOØELICE Cukrárna Marta ROSICE Café La SLAVKOV Košvicova cukrárna TIŠNOV Cukrárna U nádraží UHERSKÉ HRADIŠTÌ Cukrárna Alenka VYŠKOV Cukrárna Janský ZLÍN Cukrárna Zlíòanka ZNOJMO Cukrárna ing. Truhláø ŽIDLOCHOVICE Cukrárna Melba

5 Bystrcké dìti opìt bodovaly Zneužívání omamných a psychotropních látek dosáhlo na zaèátku tøetího tisíciletí v globálním mìøítku nevídaných rozmìrù. Drogy nièí jednotlivce, rodiny, spoleènost. V souvislosti se zneužíváním drog narùstá zloèinnost, dopravní a pracovní nehodovost, zhoršuje se duševní a fyzické zdraví lidí, jejich schopnost reprodukce i rozvoje. Jediná možná cesta jak èelit tomuto trendu, je vèasná prevence. V minulém školním roce se žáci 8. a 9. roèníku ZŠ Laštùvkova zúèastnili celostátní literární a výtvarné soutìže, kterou organizovala spoleènost Rodièe proti drogám. Žáci v rámci pøedmìtù VV, ÈJ a Rv tvoøili návrhy s protidrogovou tématikou a psali zamyšlení o životním stylu a zneužívání návykových látek. Vítìzné práce byly zaslány do Prahy. Soutìže se zúèastnily desítky základních i støedních škol z celé republiky a tím i stovky studentù DÌTSKÝ VZDOR po v 18 hod. co se za ním skrývá? senzitivní vývojová období pro snadné a pøirozené uèení JAK PØEDEJÍT NEMOCEM DÌTÍ po v 18 hod. popírání pøirozeného projevu a potøeb = nemoc TÌHOTENSTVÍ, POROD A PRV- NÍ DNY PO NAROZENÍ èt v 19 hod. co vše vnímá dítì v tìchto obdobích jak dospìlý mùže pøispìt k pøirozené adaptaci dítìte Bystrcké noviny è. 1 / 2004 a žákù. V této velké konkurenci jsme uspìli. Získali jsme v kategorii literárních soutìží tøi ceny sympatie (Petr Zábrodský, Michal Straka a Jan Sajbrt) a 3. místo ve výtvarné soutìži (Andrea Suzovièová). Vítìzové si pøivezli z Prahy pìkné ceny a navíc shlédli koncert skupiny Backwords a Martina Maxy. Koncert i celá slavnost probìhla 14. listopadu 2003 u pøíležitosti Dne proti drogám. Zúèastnili se jí i pøedstavitelé veøejného života øeditel televize Nova a senátor Vladimír Železný, bývalý primátor mìsta Prahy p. Nìmec, senátor p. Sobotka, protidrogový expert Jiøí Vacek a další. Boj proti zneužívání návykových látek je bìhem na dlouhé trati. Je nutné podchycovat zájmy dìtí a využívat je v jejich vlastní prospìch. Dìti zájem mají a jsou šikovné. Je však tøeba jím dát pøíležitost. B. Olejníèková, výchovný poradce MÁTE DOMA NEBO VE ŠKOLE DYSLEKTIKA? Poruchy uèení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie aj.) jsou v dnešní dobì èastým problémem dìtí, jejich rodièù i pedagogù. Pokud potøebujete ulehèit práci s uèením dítìte i sobì Pedagogicko psychologická poradna se sídlem na Èechyòské 19 v Brnì nabízí rodièùm i uèitelùm pomoc uspoøádáním výstavy PC programù, pomùcek a knih urèených zejména dìtem s poruchami uèení. Úèast pøislíbilo pøibližnì 15 firem z celé republiky. Mnozí z vás již znají kvalitní poèítaèový program Matik, ale nevìdí, že jsou i programy další. Na výstavì je mùžete poznat, popøípadì zakoupit. Setkáte se i s øadou pomùcek a knih, které mohou dítìti i vám práci zjednodušit a zpøíjemnit. Nespornou výhodou výstavy je, že v jednom dni a na jednom místì budete mít možnost shlédnout to nejaktuálnìjší, co je v této oblasti k dispozici. Výstavu poøádá PPP Èechyòská Brno dne v prostorách Gymnázia J. G. Mendela, Èechyòská 19, Brno, v dobì od 9,00 do 18,00 hod. Vstupné 20,- Kè. Rádi vás všechny pøivítáme. Mgr. Michaela Foersterová Mgr. Helena Vaòková CHCETE LÉPE POZNAT SVÉ DÌTI? Tématické pøednášky o pøirozené výchovì dìtí PROSTØEDÍ PØIPRAVENÉ PRO DÍTÌ èt v 19 hod. prostøedí dospìlých není vhodné pro dítì odlišné potøeby dítìte a dospìlého Místo konání: Montessori Vzdìlávací Rodinné Centrum, Štouraèova 23 (budova MŠ), Brno Bystrc (cena 50 Kè), Info: , seznam.cz. Pravidelný program Mont.Centra naleznete na adrese Lenka Komárková pondìlí M. Camoletti: Láska, sex a žárlivost Vynikající komedie o manželské nevìøe v podání divadelní spoleènosti HÁTA Praha. Úèinkují: Mahulena Boèanová nebo Adéla Gondíková, Lucie Benešová nebo Lucie Zedníèková, Ivana Andrlová, Martin Zounar a další. Zaè.: 19,00 hod. sobota Karneval s medvídkem HARIBO Karnevalový poøad pro dìti v maskách, plný her, soutìží a písnièek. Zaè.: 16,00 hod. pátek COUNTRY BÁL Úèinkují: country kapela ZI- MOUR, PIKNIK a taneèní skupina La QUADRILLA. Zaè.: 19,30 h. pondìlí Èeská republika na cestì do Evropské unie Pøednáška s besedou, pøednáší Ing. Mgr. Tomáš Sedlák. Zaè.: 18,00 hod. úterý Toulky Brnem Pøednáška Jaroslavy Vrbické, zaè.: 17,00 hod. 5 Tímto chceme veøejnosti pøipomenout nìkterá stávající a nová cvièení v bystrcké sokolovnì, která probíhají každý týden: l Rodièe a dìti (2 4 roky): PO 16,30-17,30 hod. ÈT 16,00-17,00 hod. l Afro tance + tance z Orientu zaèáteèníci ÚT 16,30-17,30 hod. l Afro tance + tance z Orientu pokroèilí ÚT 17,30-18,30 hod. l Mladší a starší žákynì (6 14 rokù): PO 17,30-19,00 hod. l Mladší a starší žáci (6 14 rokù): ÈT 17,00-19,00 hod. l TaiChi (sestava 42) zaèáteèníci ÚT 18,30-20,00 hod. TaiChi (sestava 42) pokroèilí PÁ 16,00-17,00 hod. l Dorostenky a ženy (14 a více let): v Aerobic PO 19,00-20,00 hod. v Jóga (i muži) PO 20,00-21,30 hod. v Rytmic. a posil. gym. ÚT 20,00-21,00 hod. v Aerobic s hlídáním dìtí PO 10,30-11,30 hod. ST 10,00-11,00 hod. v Aerobic ÈT 20,00-21,00 hod. v Plavání a rehab. cvièení ve vodì v rámci oddílu Jógy dle zájmu, kontakt v PO ve 20,00 hod. Ceny: Celková èástka se skládá z èlenského a oddílového pøíspìvku. Èlenský pøíspìvek se platí pøi úèasti ve více oddílech pouze 1x. Dìti a mládež: Dospìlí: Rodièe a dìti: POHYB JE ŽIVOT 300,- Kè ( )/1 hod./rok, 600,- Kè ( )/1hod/rok R 200,- Kè (200+0)/1hod/rok D 300,- Kè ( )/1hod/rok Pro delší cviè. jednotky platí: za 1,5 hod. 750,- Kè (350,- Kè) za 2 hod. 800,- Kè (400,- Kè) Výbor odboru ASPV, TJ Sokol Bystrc Knínièky SPOLEÈENSKÉ CENTRUM Odbojáøská 2, Brno Bystrc støeda Dámský klub Prevence a podpùrná léèba nádorových onemocnìní pøednáší MUDr. Jana Jelínková. Zaè.: 18,00 hod. støeda Èaj o pùl páté Taneèní podveèer s kapelou L. Kozderky TO JSME MY, uvádí a zpívají K. Navrátilová a K. Zelníèek. Zaè.: 16,30 hod. Výstava: Obrazy Bohuslava Hlaváèe Výstava je pøístupná v pondìlí a støedu hod., nebo na základì telefonické domluvy ( ). *** KLUB MAMINEK každé úterý 9,00-11,30 hod. *** KLUB VÝTVARNÍKÙ každou støedu 8,30-11 hod. *** SETKÁNÍ SENIORÙ , zaè.:14,30 hod. Pøedprodej vstupenek 14 dní pøed jednotlivými poøady v pokladnì Spoleèenského centra po èt hod., ostatní dny vždy hodinu pøed zaè. pøedstavení (tel.: ). Dále v KIC, Bìhounská 17, po pá 9-13 a hod. (tel.: ). Doprava tramvají è.1, 3 zast. ZOO, autobusy 50, 54 a trolejbus 30, zast. Vondrákova.

ÈERVEN. roèník XV/2005

ÈERVEN. roèník XV/2005 ÈERVEN 5 roèník XV/2005 Slavnost v Pohádce máje Vážení spoluobèané, Srdeènì vás zveme na Slavnost v Pohádce máje, která se koná v nedìli 12. èervna 2005 od 15 hodin v areálu Pohádky máje u Podkomorské

Více

ÈERVENEC 10 LET SENIORKLUBU V BYSTRCI. Najdu sponzora? MISS PØEHRADA 2005. Hezkou dovolenou, odpoèinek a naèerpání nových sil.

ÈERVENEC 10 LET SENIORKLUBU V BYSTRCI. Najdu sponzora? MISS PØEHRADA 2005. Hezkou dovolenou, odpoèinek a naèerpání nových sil. Hezkou dovolenou, odpoèinek a naèerpání nových sil ÈERVENEC 6 roèník XV/2005 10 LET SENIORKLUBU V BYSTRCI Je to neuvìøitelné, ale je to tak. V tìchto dnech je to pøesnì 10 let co byla založena tato zájmová

Více

Historie porubského zámku

Historie porubského zámku Bezplatný èasopis pro obèany mìstského obvodu Poruba Historie porubského zámku E-mail ÚMOb Poruba: info@moporuba.cz Internet: www.moporuba.cz OBVODNÍ INFORMAÈNÍ CENTRA CK DUHA TOURS s.r.o., Opavská 823

Více

Novoroèní pozdrav. centra (OIC) se sídlem na ul. Olomoucká è.o. 2 nebo do pokladny odboru majetku mìsta a komunálního

Novoroèní pozdrav. centra (OIC) se sídlem na ul. Olomoucká è.o. 2 nebo do pokladny odboru majetku mìsta a komunálního LEDEN 008 èíslo 1 Obèany Moravské Tøebové èeká zdražení poplatkù za svoz odpadù Zastupitelé mìsta rozhodli, že zvýší o tøicet šest korun poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu. Každý obyvatel

Více

Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem

Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem 1/leden/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 12. ledna 2007 Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta ÚNOR 008 èíslo Nový velitel mìstské policie chce vidìt strážníky více v ulicích Po tøech letech má mìsto Moravská Tøebová nového velitele mìstské policie. Stal se jím bývalý strážník Karel Bláha. Jaký

Více

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù!

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! Pavel Mimochodek starosta Antonín Zámeèník místostarosta Foto: Barbora

Více

Horolezec Roman Langr zdolal osmitisícovku

Horolezec Roman Langr zdolal osmitisícovku ZÁØÍ 2005 èíslo 9 III. roèník Horolezec Roman Langr zdolal osmitisícovku Roman Langr na Broad Peaku Tøikrát se vydal na expedici do asijských velehor, ale až nyní stanul na vrcholu osmitisícovky. Pøedtím

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6 Mìsto zdobí novì opravený ocelový pøíhradový most pøes Otavu pocházející z r. 1909. Promìny Horaāïovic Dne

Více

ZAÈAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK

ZAÈAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK roèník XlX. záøí 2010 èíslo 4 ZAÈAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK T.J.SOKOL BRNO-TUØANY A KROJOVÁ CHASA VÁS SRDEÈNÌ ZVOU NA TRADIÈNÍ CÍSAØSKÉ TUŘANSKÉHODY v sobotu 16. øíjna od 20 hodin taneèní zábava v nedìli 17. øíjna

Více

Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny

Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny mìsíèník Starého Mìsta a okolních obcí ROÈNÍK XIV ² È. 2 ² ÚNOR 2004 ² VYDÁVÁ MÌSTSKÝ ÚØAD STARÉ MÌSTO ² CENA 7 Kè Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny Babièce Viktorii Mazurkové

Více

Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè. Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku. Pracovní návrh k veøejné diskuzi:

Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè. Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku. Pracovní návrh k veøejné diskuzi: Králický zpravodaj 07/2004-1 Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku Pracovní návrh k veøejné diskuzi: 1. Cíl koncepce Koncepce chce být

Více

Den dìtí je stále živým svátkem

Den dìtí je stále živým svátkem Den dìtí je stále živým svátkem 6 X. roèník První èervnový den je v kalendáøi oznaèen jako Mezinárodní den dìtí. Poprvé byl slaven 1. èervna 1950, a to rovnou ve více než padesáti zemích svìta. Mnozí ètenáøi

Více

enovem, aneb kudy na procházku

enovem, aneb kudy na procházku Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport enovem, aneb kudy na procházku Rok nám pomalu utekl, jak voda v øece a v ichni se pomalu chystáme na pøíchod roku nového a pøemý líme,

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 141 Jaro je tady! Svátky jara, Velikonoce, na pøelomu mìsíce bøezna a dubna, nám dávají zapomenout na všechny nepøíjemnosti uplynulého zimního období. Pøíroda

Více

NAPAJEDELSKE ÚNOR 2001. MUDr. Pavel Talaš. Muzeum v roce jedna. Pozvánka pro rodiče i děti Obžalována je lhostejnost. Napajedelské jarmarky

NAPAJEDELSKE ÚNOR 2001. MUDr. Pavel Talaš. Muzeum v roce jedna. Pozvánka pro rodiče i děti Obžalována je lhostejnost. Napajedelské jarmarky NAPAJEDELSKE VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA ROČNÍK VI. ÚNOR 2001 CENA 5 KČ Muzeum v roce jedna Muzeum bylo v Napajedlích po dlouhou dobu souèástí kulturního života mìsta. Vlivem mnoha okolnosti pøed lety zaniklo.

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Záøí 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 kolství 7 ivot ve mìstì 10 Sport 12 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Letní doba dovolených a bezstarostných prázdnin nám v em jistì pøinesla nepøeberné

Více

15 let mìsta enova zajímavost uvádíme, e pøíkladnì na opravu místních komunikací a chodníkù

15 let mìsta enova zajímavost uvádíme, e pøíkladnì na opravu místních komunikací a chodníkù Uvnitø najdete u MìÚ informuje Pøejeme vám krásný jarní den, milí ètenáøi. Tedy alespoò podle kalendáøe nás jaro u od 20. bøezna mìlo obdaøit svou pøízní. Letos je tomu ji 15 let, co byl enov jmenován

Více

Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité

Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité 9/kvìten/2004 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 7. kvìtna 2004 Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité Mìsto Èeská Lípa vypoví smlouvu s Ministerstvem

Více

HELE HOŠI, HOØÍ! z nejfrekventovanéjší trasy na vnìjší obvod mìsta. Budova prohoøela z obou stran do nìkolika oken zèernalých

HELE HOŠI, HOØÍ! z nejfrekventovanéjší trasy na vnìjší obvod mìsta. Budova prohoøela z obou stran do nìkolika oken zèernalých ZRCADLO Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník I. èíslo 16 SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.500 ks Miroslav - 1.100 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks A další 4.000 ks

Více

PIVOVAR NÁCHOD, a. s.

PIVOVAR NÁCHOD, a. s. Náchodský zpravodaj 1 Úvodník Po dlouhém a toužebnì vyhlíženém èase koneènì pøišlo jaro a s ním to ménì povzbudivé vše, co bylo skryto pod hromadami snìhu. Plastové lahve, nedopalky, stopy po psích miláècích,

Více

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe 1 2006 Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Novoroèní (St. Boloòský) ZPRÁVY Z RADNICE...4 VUAB je

Více

Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin

Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin DUBEN 2007 èíslo 4 V. roèník Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin Potupná maska Nejvìtší muèírna v ÈR, která bude otevøena ve sklepních prostorách zámku v Moravské Tøebové, se veøejnosti zpøístupní

Více

Doèištìní toku Lutoninky Nové vybavení pro Technické služby 20 let Nemocnice Milosrdných bratøí Vizovjánek v celostátním kole 2 Vizovské noviny Známková tvorba strýca Jurèáka z Lutoniny. Vážení spoluobèané,

Více

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice ØÍJEN 2005 èíslo 10 III. roèník Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice Ministerstvo obrany Èeské republiky rozhodlo, že jedinou støední vojenskou školou, která bude vzdìlávat profesionální

Více

NAPAJEDELSKE BŘEZEN 2001. Rušení nočního klidu

NAPAJEDELSKE BŘEZEN 2001. Rušení nočního klidu NAPAJEDELSKE VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA ROČNÍK VI. BŘEZEN 2001 CENA 5 KČ Rušení nočního klidu Problém, který je neøešitelný? O tom, jak se mùžete i Vy podílet na jeho øeše-ní se doètete uvnitø listu v èlánku

Více

1. ledna 2014 v 19:15 ohòostroj Vizovice - 1. místo Mìsto pro byznys Úspìchy žákù ZŠ Wallachy žádný císaø nepøemùže 2 Vizovské noviny Vážení a milí spoluobèané. Je mi ctí, že vás úvodem mohu oslovit nìkolika

Více

Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře

Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře 18/øíjen/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 19. øíjna 2007 Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře Na program oslav 28. øíjna zaøadilo

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ÈESKÉ REPUBLIKY 2009

VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ÈESKÉ REPUBLIKY 2009 VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ÈESKÉ REPUBLIKY 2009 OBSAH VÝROÈNÍ ZPRÁVY 2 1. Úvod 3 - Historie a souèasnost Kolpingova díla ÈR 4 - Vrcholné orgány Kolpingova díla ÈR 5 2. Aktivity centrálního svazu Kolpingova

Více