METODY ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE FIRMĚ EREMIT, spol. s r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METODY ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE FIRMĚ EREMIT, spol. s r.o."

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management METODY ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE FIRMĚ EREMIT, spol. s r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Zuzana Schlesingerová Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Jindřich Urban, Ph.D. Znojmo, listopad 2010

2 2

3 3

4 Abstrakt Tato bakalářská práce z oblasti managementu se zabývá analýzou, zhodnocením a návrhem metod pro zlepšení systému řízení lidských zdrojů firmy Eremit, spol. s r.o. V teoretické části jsou zpracovány základní pojmy týkající se řízení lidských zdrojů a seznámení se s historií personálního řízení. Veškeré tyto pojmy byly čerpány z odborné literatury. V praktické části je systém řízení lidských zdrojů analyzován pomocí interních firemních zdrojů, mé pětileté praxe na pozici asistentka jednatele v této firmě a osobních rozhovorů s jednateli firmy a jejími zaměstnanci. Díky tomuto sběru informací se v praktická část zabývá návrhy, které mají napomoci k lepšímu systému vyhodnocování v oblasti odměňování pracovníků, vést k lepší komunikaci mezi vedením firmy a jejími zaměstnanci. Dále se praktická část zabývá návrhem nového využití kapacit dílen pro zlepšení a rozšíření kapacity výroby a hlavně pro bezpečnost a pohodlí při práci zaměstnanců a pro snížení provozních nákladů. Dále je zde analyzována péče o zaměstnance v této firmě a možné návrhy a výpočty, jak by se mohla tato péče rozšířit o poskytování příspěvku na penzijní pojištění a stravování. Dále je praktická část této bakalářské práce doplněna grafickým znázorněním pomocí tabulek a grafů. Veškeré mé poznatky a návrhy jsem konzultovala s jednateli firmy a předložila jim mé návrhy ke zlepšení v metodách řízení lidských zdrojů ve firmě Eremit, spol. s r.o. Klíčové pojmy: Řízení lidských zdrojů, vedení lidí, personalistika. 4

5 Abstrakt Diese Bakkalaureat - Schreibarbeit im Bereich der Verwaltung beschäftigt sich mit der Analyse, Bewertung und Gestaltung von Methoden zur Verbesserung der Verwaltung der Humanressourcen Unternehmen Eremit, spol. s r.o. Der theoretische Teil stellt die grundlegenden Konzepte in Bezug auf Humanressourcen und Vertrautheit mit der Geschichte des Personalmanagements. Alle diese Konzepte wurden aus der Literatur gezogen. Der praktische Teil der menschlichen Ressourcen-Management- System unter Verwendung interner Ressourcen des Unternehmens, meine fünf Jahre Erfahrung als Assistentin der Geschäftsleitung bei der Firma und persönliche Interviews mit Führungskräften des Unternehmens und seiner Mitarbeiter. Mit dieser Sammlung von Informationen in dem Abschnitt über praktische Vorschläge zur Verbesserung der Scoring-System der Vergütung, was zu einer besseren Kommunikation zwischen der Management-Gesellschaft und ihrer Mitarbeiter führt. Weiterhin auf den praktischen Teil beschäftigt sich mit neuen Workshops für die Kapazitätsauslastung zu verbessern und zu erweitern Produktionskapazität und vor allem für die Sicherheit und Wohlbefinden am Arbeitsplatz der Mitarbeiter und reduzieren die Betriebskosten. Es gibt auch in der Betreuung von Mitarbeitern analysiert und das Unternehmen kann Design und Berechnungen, wie könnte eine solche Sorgfalt auf die Bereitstellung von Rentenbeiträgen und Mahlzeiten zu erweitern. Der praktische Teil dieser Arbeit ist erledigen von Grafiken mit Hilfe von Tabellen. All meine Erkenntnisse und Anregungen, die ich mit dem Geschäftsführer der Gesellschaft besprochen habe, sind in meinen Vorschlägen für Verbesserungen in den Methoden des Human Ressource Management im Unternehmen Eremit, spol. s r.o. erhalten. Schlüsselkonzepte: Human Resource Management, Leadership, Personalistik. 5

6 Prohlášení Prohlašuji, že předložená bakalářská práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracovala samostatně, na základě pokynů vedoucího bakalářské práce PhDr. Jindřicha Urbana, Ph.D. Veškerou literaturu a další zdroje, z nichž jsem při zpracování čerpala, v práci řádně cituji a jsou uvedeny v seznamu použité literatury. Souhlasím s prezenčním zpřístupněním své bakalářské práce ve školní knihovně. Ve Znojmě dne Zuzana Schlesingerová 6

7 Poděkování Chtěla bych poděkovat vedoucímu mé bakalářské práce PhDr. Jindřichovi Urbanovi, Ph.D. za odborné vedení, za pomoc a rady při zpracování bakalářské práce. Za poskytnutí interních informací, potřebných mzdových a účetních podkladů, osobní konzultaci děkuji jednatelům firmy a pracovníkům mzdového a účetního oddělení firmy Eremit, spol. s r.o. 7

8 OBSAH 1. ÚVOD 9 2. CÍL PRÁCE A METODIKA TEORETICKÁ ČÁST Historie personálního řízení Vedení lidí Vedení versus management Vlastnosti a přednosti manažera Řízení lidských zdrojů Úkol a cíl řízení lidských zdrojů Role vedoucích pracovníků PRAKTICKÁ ČÁST Charakteristika obchodní činnosti podniku Charakteristika lidských zdrojů v podniku Motivační systém Odměňování Ostatní zaměstnanecké výhody Návrhy na zlepšení metod odměňování v podniku Návrhy na změnu pracovního prostředí Péče o zaměstnance a zaměstnanecké výhody Penzijní připojištění Příspěvek na stravování zaměstnanců ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY PŘÍLOHY 47 8

9 1. ÚVOD Význam řízení lidských zdrojů v dnešní době neustále roste, zvyšuje se její důležitost. Nejen finanční zdroje, moderní a výkonná technika a technologie či kvalitní strategie, ale lidé, efektivní využití jejich práce, schopnost kolektivně řešit dané úkoly, to můžeme považovat za hlavní faktor konkurenceschopnosti organizace. V dnešní realitě se setkáváme se stále a stále složitějšími situacemi, jejichž řešení vyžaduje mnoho kvalifikovaných spolupracovníků společně pracujících v týmu se schopností mezi sebou komunikovat. Charakteristické a zvláštní postupy v oblastí lidských zdrojů vytvářejí klíčové schopnosti, které rozhodují o tom, jak budou firmy konkurenceschopné. Obecným cílem řízení lidských zdrojů je zajistit, aby byla organizace schopna prostřednictvím lidí úspěšně plnit své cíle. Systémy řízení lidských zdrojů mohou být zdroje takových schopností, které umožňují organizacím učit se rozpoznávat a využívat nové příležitosti. Dalším cílem řízení lidských zdrojů je vytvářet a realizovat politiku, která vyvažuje a respektuje potřeby všech zainteresovaných stran, zabezpečuje pro management různorodé pracovní síly, bere v úvahu individuální i skupinové rozdíly v zaměstnání, v osobních potřebách, ve stylu práce a poskytuje stejné příležitosti všem pracovníkům. Ačkoliv jsou přínosy personální práce zřejmé a všeobecně známé, v mnoha českých organizacích stále převládá individuální přístup k řešení pracovních úkolů, situací a problémů. 9

10 2. CÍL PRÁCE A METODIKA Cílem této bakalářské práce je navržení změn v oblasti řízení lidských zdrojů v prostředí firmy Eremit, spol. s r.o. se sídlem na ulici Družstevní 5 ve Znojmě. Ve své práci se budu zabývat systémem řízení lidských zdrojů a jeho úlohou ve firmě, řízením pracovního výkonu, hodnocením pracovníků a péčí o pracovníky ve firmě. Dále budou zpracovány návrhy na zlepšení v metodách řízení lidských zdrojů, a to v oblasti pracovního prostředí pro zaměstnance, vyhodnocování a udělování odměn za práci, poskytování zaměstnaneckých benefitů a stravování zaměstnanců. Analýzy jsou doplněny o pomocné tabulky a grafy, stejně jako návrhy na změny v oblastech řízení lidských zdrojů v této firmě. Pro moji bakalářskou práci jsem získala podklady z personálního oddělení firmy Eremit, spol. s r.o. Pro vlastní tvorbu souhrnných tabulek a grafů byly použity informace z personálního, mzdového a účetního oddělení firmy. Dalšími informačními zdroji mi pro teoretickou část byla odborná literatura a pro část praktickou internetové zdroje, odborná literatura, rozhovory s jednateli firmy i se samostatnými pracovníky různých profesních zařazení ve firmě a vlastní zkušenost z pozice asistentky jednatele firmy s pětiletou praxí v této firmě. Všechna doporučení by měla vést k případnému zvýšení spokojenosti zaměstnanců a jejich vyšší motivaci ve vztahu k práci. 10

11 3. TEORETICKÁ ČÁST 3.1 Historie personálního řízení Personální administrativa (správa) představuje historicky nejstarší pojetí personální práce, které chápalo personální práci jako službu, zastřešující administrativní práce a administrativní procedury spojené se zaměstnáváním lidí, pořizováním, uchováváním a aktualizací dokumentů a informací týkajících se zaměstnanců a jejich činností a poskytováním těchto informací řídícím složkám organizace. Toto pojetí přisuzovalo personální práci výlučně pasivní, podpůrnou roli. Personální práce v podobě personální administrativy přežívá až do současné doby v organizacích, v nichž je význam personální práce k vlastní škodě nedoceňován. Často jde o organizace s autoritativnějším a centralizovanějším způsobem řízení, s nízkou mírou dělby pravomocí. 1 Vývoj managementu se dělí na pět etap: Mechanický přístup (do 20.let 20. století) model racionálního cíle. Škola lidských vztahů ( léta 20. století) model mezilidských vztahů. Humanistický přístup ( léta 20. století) model mezilidských vztahů. Moderní názory ( léta 20. století) model otevřených názorů. Postmoderní názory (90. léta 20. století současnost). Řízení je jedna z nejdůležitějších lidských činností. Spolu s tím, jak se lidé v minulosti začali slučovat a vytvářet skupiny, aby dosáhli cílů, které nebyli schopni naplnit jako jednotlivci, se řízení stalo nezbytnou podmínkou pro zabezpečení koordinace a zaměření úsilí jednotlivců potřebným směrem. Postupem času docházelo k rozvoji společností a všeobecné tendenci spoléhat na skupinové úsilí, specializaci jednotlivých činností a dělbu práce. Zcela přirozeným důsledkem tohoto procesu byl vzrůstající význam lidí, později přímo specialistů, zaměřených na koordinaci tohoto úsilí jednotlivců nebo menších skupin manažerů. 2 1 KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. Praha: Management Press, s. ISBN CAJTHAMR, V. DĚDINA, J. Management a organizační chování. Praha: Grada Publishing, s. ISBN

12 Personální řízení se jako koncepce personální práce začalo objevovat již před druhou světovou válkou v podnicích s dynamickým a progresivním vedením, v podnicích orientovaných na expanzi, na ovládnutí pokud možno co největší části trhu, na eliminaci konkurence. Nejschůdnější cestou k dosažení tohoto cíle se ukázalo hledání a využívání konkurenčních výhod, mezi nimiž významnou roli hrál pečlivě vybraný, zformovaný, organizovaný a motivovaný pracovní kolektiv podniku. Vedení zmíněných podniků si začalo uvědomovat, že existuje téměř nevyčerpatelný zdroj prosperity a konkurenceschopnosti a že tímto zdrojem je člověk, lidská pracovní síla. V důsledku tohoto se začala prosazovat i aktivní role personální práce, tj. skutečné personální politika organizace a rozvíjely se metody personální práce. Personální práce se profesionalizovala, stala se záležitostí specialistů. Personální útvary měly již poměrně velkou autoritu a pravomoc k relativně autonomnímu rozhodování. Podnikovou praxi personální práce brzy začaly přebírat i jiné organizace. Navzdory znatelnému pokroku však zůstala personální práce orientována téměř výhradně na vnitroorganizační problémy zaměstnávání lidí a na hospodaření s pracovní silou a kromě toho bylo málo pozornosti věnováno dlouhodobým, strategickým otázkám řízení pracovních si a zaměstnanosti v organizaci. Personální práce v této vývojové fázi měla spíše povahu operativního řízení. 3 Řízení lidských zdrojů představuje nejnovější koncepci personální práce, která se ve vyspělém zahraničí začala formovat v průběhu 50. a 60. let. Řízení lidských zdrojů se stává jádrem řízení organizace, jeho nejdůležitější složkou a také nejdůležitější úlohou všech manažerů. Tímto novým postavením personální práce se vyjadřuje význam člověka, lidské pracovní síly jako nejdůležitějšího výrobního vstupu a motoru činnosti organizace. Dovršuje se vývoj personální práce od administrativní činnosti k činnosti koncepční, skutečně řídící. 4 V dnešní době jsou na vedoucí pracovníky kladeny stále větší nároky a pracují pod stále větším tlakem. Musejí plnit náročné cíle svých firem ve stále tvrdší konkurenci. Kvalifikovaní a odpovědní zaměstnanci jsou naopak pro firmy předpokladem nejdůležitějším zdrojem, který jim z dlouhodobého hlediska umožňuje obstát na stále 3 KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. Praha: Management Press, s. ISBN KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. Praha: Management Press, s. ISBN

13 dravějším trhu. Dnes se vedoucí více než kdy dříve stávají partnery než-li nadřízení svých podřízených spolupracovníků. Vedení je nezbytné k tomu, aby firmy mohly plnit svůj základní úkol, tedy vytvářet zisk. Tato funkce firmy spočívající v dosahování určitých výsledků odůvodňuje nutnost vedení. Na druhé straně firma dosahuje svých cílů pouze s pomocí svých zaměstnanců. Proto se vedení neřídí pouze úkolem, který je třeba splnit, ale vždy také potřebami a požadavky jednotlivých pracovníků. Vysoká pozornost, která se tradičně věnovala pouze vedoucímu, dnes stále více nachází protiváhu v zapojení ostatních pracovníků. Tato tendence se opírá o poznatek, že organizace od určitého stupně komplexnosti, počtu pracovníků a jejich specializace již nemohou být vedeny pouze jednotlivcem. Dříve bylo možné, aby šéf firmy shromáždil všechny informace a veškeré odborné znalosti a poté správně rozhodl. V dnešní době, která se vyznačuje specializací práce a záplavou informací, je tento způsob vedení pro jednotlivce takřka nemyslitelný. Úkolem vedoucích pracovníků se stále více stává zvládat komplexnost týmu, což leze splnit jen tak, že se zapojí jednotliví pracovníci a odborníci. To má vliv jak na styl vedení, tak na potřebné schopnosti vedoucích pracovníků. Neustále je třeba aktualizovat i techniky vedení Vedení lidí Vést znamená přimět ve formální organizaci za určitým cílem a konkrétních okolních podmínek ostatní lidí k tomu, aby se věnovali plnění úkolů, přičemž je nutno dodržovat požadavky na dobré mezilidské vztahy, jakými jsou vzájemná slušnost a otevřenost. 6 Lídrovství je v dnešním moderním managementu chápáno spíše jako ovlivňování, působení na lidi a je zcela nezávislé na pozici, kterou lídr zastává. Většina lidí si stále vedení spojuje s postavením na vrcholu pyramidy vedení. Slovo lídr se do češtiny často překládá jako vůdce, ale ve smyslu ovlivňování lidí tak, aby byly uskutečňovány cíle podniku. V praxi se setkáváme s tímto lídrovstvím např. ve funkci trenéra, který trénuje 5 DAIGELER, T. Vedení lidí v kostce. Praha: Grada Publishing, a.s, s. ISBN DAIGELER, T. Vedení lidí v kostce. Praha: Grada Publishing, a.s, s. ISBN

14 své svěřence a ovlivňuje je vede. Rodiče, kteří odpovědně a promyšleně vychovávají své děti, jsou lídrem, protože je ovlivňují. Pojmy manažer a vůdce nejsou totožné, ale překrývají se. Manažer je osoba odpovědná za organizaci a za dosažení organizačních cílů. Tento pojem vyjadřuje pozici, kterou v dané hierarchii zastává Vůdce (lídr) je osoba, která má schopnost přimět lidi, aby sledovali jeho cestu ke splnění organizačních cílů, kde tento pojem vyjadřuje vlastnost toho, který vede. 7 Na rozdíl od vůdce manažer vykonává manažerské aktivity jako například plánování, organizování a rozhodování. Manažeři mají tendenci zaujmout neosobní nebo pasivní postoj ke spolupracovníkům, ale i k cílům organizace na rozdíl od vedoucího, který zaujímá mnohem více osobní a také aktivní přístup k zaměstnancům i cílům a tím zvyšuje akceptovatelnost navrhovaných řešení spolupracovníky. Manažeři vidí sami sebe jako regulátory existujícího pořádku věcí, se kterými se ztotožňují a za které získávají odměny. Nezajímají se proto tolik o komunikaci, motivaci, podporu a angažování. 8 Manažera si najímá vlastník nebo vlastníci, aby vedl firmu nebo aby se podílel na jejím vedení. Tento proces s sebou přináší celou řadu problémů. Moc manažerů začne růst a je nutné hledat vhodně mechanismy kontroly manažerů a určení postupů pro výkon vlastnických práv. S růstem firmy dochází mezi manažery k postupné diferenciaci, kdy se vrcholové vedení odděluje od funkčně orientovaných manažerů a od manažerů bezprostředně řídících zaměstnance. Členitá struktura managementu způsobuje u velkých firem potíže v komunikaci mezi různými úrovněmi manažerů, ve využívání jejich potenciálu, rozdělení pravomoci a odpovědnosti atd. 9 7 DĚDINA, J. ODCHÁZEL, J. Management a moderní organizování firmy. Praha: Grada Publisching, s. ISBN DĚDINA, J. ODCHÁZEL, J. Management a moderní organizování firmy. Praha: Grada Publisching, s. ISBN SRPOVÁ, J. ŘEHOŘ, V., Základy podnikání. Praha: Grada Publishing, s. ISBN

15 Klasický pohled na chápání úlohy vlastníků, manažerů a zaměstnanců předpokládá zaměření na následující činnosti: Vlastníci rozhodování a schvalování strategických záměrů firmy, dohled nad činností manažerů, zvláště pak nad plněním strategických záměrů, sledování výkonnosti firmy, především hodnocení ekonomických ukazatelů atd. Manažeři mají dominantní postavení v řízení firmy, připravují koncepce rozvoje firmy, řídí běžnou provozní činnost, zabezpečují finanční zdraví firmy. Zaměstnanci realizují stanovené úkoly, poskytují příslušné informace a další podklady nutné pro řízení Vedení versus management Vedení pracovníků není to samé jako řízení, nejedná se o synonyma. Nevyplívá z nich, že každý vedoucí by byl manažer. Vůdcové se nacházejí nejen v manažerské hierarchii, ale také v neformálních pracovních skupinách. Vedení se vztahuje k motivaci, mezilidskému chování a k procesu komunikace. Vedení je součástí řízení a jedná se o schopnost přesvědčovat a přimět pracovníky dělat věci ochotně, s nadšením, za účelem dosažení plánovaných cílů. Jedná se o lidský faktor, který skupinu stmeluje, motivuje a orientuje k danému cíli. Důraz na vedení je tedy kladen na mezilidské vztahy v širším kontextu. Je často spojován s ochotným a nadšeným chováním spolupracovníků. Vedení nemusí být součástí práce, ale vlastnost, která může být do práce vnesena. Není předepsaná, ale přichází spontánně. Vedení může být především viděno spolupracovníky jako inspirativní proces. Vedení může být založeno z pozice role vedoucího a jeho schopnosti nebo může být jen kategorií chování. Dobré vedení mimo jiné zahrnuje efektivní proces delegování. V podstatě se jedná o vztah, kterým jedna osoba ovlivňuje chování a jednání druhých lidí. Znamená to, že proces vedení nemůže být oddělen od aktivity skupin a od efektivního budování týmů, ale naopak dobré vedení napomáhá 10 SRPOVÁ, J.,ŘEHOŘ, V. Základy podnikání. Praha: Grada Publishing, s. ISBN

16 rozvíjet týmovou práci a propojení individuálních a skupinových cílů. Dobré vedení má vliv na sílu organizační kultury spolupracovníků a celého podniku Vlastnosti a přednosti manažera Manažeři zabezpečují, aby jejich organizace fungovaly nebo jejich útvary efektivně pracovaly a jsou odpovědní za dosahování požadovaných výsledků. Jsou jim přitom uděleny určité pravomoci nad lidmi pracujícími v dané části organizace či ve funkčním útvaru. Odpovědnost znamená, že jsou odpovědni za to, co dělají a čeho dosahují. Pravomoci z nametají mít právo nebo moc dosáhnout toho, aby lidé pracovali: Pravomoci jsou naplňovány prostřednictvím vedení a osobního vlivu plynoucího z postavení nebo znalostí. Manažeři však nemusejí mít žádní podřízený personál, například manažer investic může být odpovědný pouze za řízení a kontrolu investic a přitom mu v tom nikdo nepomáhá. A manažeři samozřejmě jsou také odpovědni za řízení ostatních zdrojů financí, zařízení, znalostí, informací, času a sami sebe. 12 Manažeři přispívají k úspěšnosti organizace tím, že dosahují toho, aby ostatní lidé vynakládali své nejlepší schopnosti a úsilí, ale také tím, že sami manažeři vynakládají své nejlepší schopnosti a úsilí. Efektivní manažeři konkrétně: zabezpečují, aby se udělalo, co se udělat má, uplatňují vizionářský způsob vedení lidí, plánují efektivní využívání zdrojů, které jsou jim přiděleny, ukazují směr a zabezpečují, aby každý věděl, co se od něho očekává, iniciují a řídí změnu směřující ke zlepšení výkonu, rychle se přizpůsobují měnícím se požadavkům a okolnostem a reagují na ně DĚDINA, J. ODCHÁZEL, J. Management a moderní organizování firmy. Praha: Grada Publisching, s. ISBN AMSTRONG, M. Management a leadership. Praha: Grada Publishing, s. ISBN AMSTRONG, M. Management a leadership. Praha: Grada Publishing, s. ISBN

17 Graf č. 1: Manažerské funkce Organizování Stanovení, co je potřeba udělat a kdo to udělá Vedení lidí Motivování a vedení pracovníků k aktivnímu plnění pracovních cílů Manažerské funkce Plánování Stanovení budoucích cílů a postupů, jak jich dosáhnout Kontrolování Vyhodnocování, sběr a srovnávání informací s plánovanými cíly Zdroj: vlastní práce autora Pro zajištění průběhu samotného procesu managementu a vykonávané práce je nutné, aby manažer disponoval kombinací technických znalostí, společenských a lidských faktorů a také koncepčních schopností. V průběhu manažerova postupu organizační hierarchií směrem vzhůru je kladen stále větší důraz na jeho koncepční schopnosti, důraz na technické znalosti se postupně snižuje. 14 Manažerské atributy: Technické znalosti se vztahují na použití specifických znalostí, postupů a dovedností při jednotlivých úkonech, na jejich potřebu zejména na úrovni kontroly, pro zaškolení podřízeného personálu a u každodenních operacích při výrobě. 14 CAJTHAMR, V., DĚDINA, J. Management a organizační chování. Praha: Grada Publishing, s. ISBN

18 Společenské a lidské faktory se při práci s lidmi projevují v mezilidských vztazích a při cvičení úsudku. Důležitým rysem managementu je schopnost zabezpečit v organizaci efektivní využití lidských zdrojů. Patří sem také efektivní skupinová práce a řízení a vedení zaměstnanců tak, aby bylo toto koordinované úsilí co nejlépe završeno. Pod tento bod můžeme zahrnouti citlivost na zvláštní situace a pružnost při osvojování nejvhodnějšího manažerského stylu. Koncepční schopnosti jsou nutné ke komplexnímu náhledu na operace v organizaci jako celku, včetně vlivů na životní prostředí. Patří sem také schopnost přijímat rozhodnutí. Osobní příspěvek manažera se může vztahovat na všeobecné cíle organizace i na její strategické plánování Řízení lidských zdrojů Klíčovým předpokladem úspěchu spočívá v kvalitě lidí, která má firma k dispozici. Rozhodují prostředky vložené do firemních zaměstnanců a manažerů. Co tedy můžou lidé své firmě poskytnout? Zpravidla nepovažujeme za zdroj člověka, ale určité schopnosti, vlastnosti a postoje, které lidé nabízejí a firma jich musí efektivně využít. Schopnost je to, co člověk umí. Vlastnosti jsou lidské rysy osobnosti člověka, které jsou neměnné nebo příliš obtížně měnitelné. Postoje bychom mohli vyjádřit jako celkovou míru ochoty, snahy a loajality konkrétního člověka, která úzce souvisí s jeho motivací. Pokud chce management firmy mít dobrou strategii, musí mít stanovenou politiku řízení lidských zdrojů, musí chtít a umět řídit získávání znalostí pracovníků a musí umět pracovníky získávat. Pokud je toto splněno, musí management dokázat řídit pracovní výkony, odměňovat je a regulovat pracovní vztahy. 16 Konkurenční výhody může firma dosáhnout tehdy, jestliže má lidi, které je schopna učit rychleji a efektivněji než konkurence. Samozřejmě by tito lidé měli být ochotni se učit. 15 CAJTHAMR, V., DĚDINA, J. Management a organizační chování. Praha: Grada Publishing, s. ISBN CHARVÁT, J. Firemní strategie pro praxi. Praha: Grada Publishing, s. ISBN

19 Manažerská práce je závislá na lidských zdrojích, které má k dispozici. Manažeři uskutečňují cíle podniku prostřednictvím svých spolupracovníků. Řízení lidských zdrojů, resp. personální management, představuje proces, ve kterém se přijímají rozhodnutí v oblasti zaměstnaneckých vztahů a který ovlivňuje výkonnost zaměstnanců i organizací. 17 Lidé potřebují vidět, že nejsou pouhými mechanickými kolečky ve firemním soustrojí, ale svébytnými a respektovanými osobnostmi. 18 Podnik nebo jakákoliv jiná organizace může fungovat jen tehdy, jestliže má k dispozici a může využívat tři okruhy zdrojů: Materiální a finanční zdroje, ideové a informační zdroje (know-how), lidské zdroje. Efektivní rozmnožování a využívání těchto tří zdrojů je stěžejním úkolem podnikového řízení. Lidské zdroje uvádějí do pohybu ostatní zdroje a determinují jejich využívání. V kterékoliv jiné oblasti podnikového řízení, např. v oblasti financí, investic, prodeje a podobně, nejde jen o řízení věcné podstaty, ale i o řízení lidí zajišťující tuto oblast. Navíc v podmínkách globalizovaného a liberalizovaného trhu, na kterém se podniky pohybují, platí, že finanční kapitál je možné si půjčit, lze ho získat na kapitálovém trhu, techniku a technologii lze koupit, ale lidské zdroje je třeba mít. Ty se získávají těžko, kvalifikovaných a motivovaných lidí je nedostatek, jejich příprava je náročná na čas a je velmi nákladná. Kvalita lidských zdrojů může proto představovat jedinou oblast, ve které má firma konkurenční výhodu. Podmínkou úspěšnosti podniku je uvědomit si hodnotu a význam lidských zdrojů, uvědomit si, že lidské zdroje představují největší bohatství podniku, a že jejich řízení rozhoduje o tom, zda podnik v konkurenci uspěje či nikoliv. Podnik je tak dobrý, jak dobří jsou lidé, pracovníci podniku. 19 Lidé jsou jediným zdrojem, se kterým ve firmě spolupracujeme, komunikuje, předáváme si informace o ostatních zdrojích. Nesmíme tedy na lidi pohlížet jenom jako na spotřebitele 17 VEBER, J. Základy managementu. Praha: FORTUNA, s. ISBN PLAMÍNEK, J. Vedení lidí, týmů a firem. Praha: Grada Publishing, s. ISBN GREGAR, A. Řízení lidských zdrojů. Brno: Institut mezioborových studií Brno, s. 19

20 nákladů, ale i jako na intelektuální kapitál, který musíme umět přeměnit na kapitál finanční. Lidé jsou nejcennější zdroj, který firma má. 20 Personální řízení, které je v moderním podniku chápáno jako řízení lidských zdrojů, se stává rozhodující oblastí podnikového řízení, stává se nedílnou součástí strategického řízení podniku, protože má přímý vliv na konkurenční schopnost podniku. Všech stanovených cílů je možno dosáhnout tak, že na správných místech jsou správní lidi (schopní, kvalifikovaní a motivovaní pracovníci). Jestliže na správných místech nejsou správní lidi (neschopní, nekvalifikovaný, nemotivovaní), nepomůže žádný systém řízení řízení není efektivní, podnik svých cílů nedosahuje a má to přímý vliv na jeho konkurenční schopnost. Proto musí být nedílnou součástí strategického řízení podniku i personální strategie. 21 Předmětem personálního managementu je: Specifikace požadavků na funkční/pracovní místo, personální agenda, plánování lidských zdrojů, získávání a výběr pracovníků, hodnocení pracovníků a jejich výkonů, odměňování pracovníků, ochrana při práci a podmínky práce, organizace dalšího vzdělávání, zabezpečení pracovních podmínek a sociální péče. 22 Základní cíle, ke kterým personální řízení směřuje, jsou jednak prosperita podniku, jednak dobré sociální klima a spokojení pracovníci. Personálními otázkami se v organizaci musí zabývat každý manažer, který řídí libovolnou skupinu lidí CHARVÁT, J. Firemní strategie pro praxi, Praha: Grada Publishing, s. ISBN GREGAR, A. Řízení lidských zdrojů. Brno: Institut mezioborových studií Brno, s. 22 VEBER, J. Základy managementu. Praha: FORTUNA, s. ISBN VEBER, J. Základy managementu. Praha: FORTUNA, s. ISBN

21 Řízení lidských zdrojů se od personálního řízení odlišuje následujícími znaky: Strategický přístup k personální práci a všem personálním činnostem (tedy zaměření na dlouhodobou perspektivu a zvažování dlouhodobých dopadů všech rozhodnutí v oblasti personální práce). Orientace na vnější faktory formování a fungování pracovní síly organizace (především zájem o populační vývoj, vnější ekonomické podmínky, trh práce, hodnotové orientace lidí, jejich sociální rozvoj a životní způsob, osídlení a životní prostředí, legislativu apod.). Personální práce přestává být záležitostí odborných personalistů a stává se součástí každodenní práce všech vedoucích pracovníků ( stále více výkonné personální práce, ale i stále více pravomocí a rozhodování v této práci přechází na vedoucí pracovníky všech úrovní, kteří přece jen mají k jednotlivým pracovníků blíže než personální útvar; personální útvar pak stále více plní koncepční, metodologickou, poradenskou, organizační a kontrolní roli). Úzké propojení personální práce se strategiemi a plány organizace (lidské zdroje jsou klíčovou oblastí strategie organizace a jejich řízení je klíčovou oblastí strategického řízení organizace). Personální práce se stává páteří řízen organizace, nejdůležitější oblastí jejího řízení, ústřední manažerskou rolí. Vedoucí personálního útvaru bývá členem nejužšího vedení organizace. Mimořádný důraz kladený na rozvoj lidských zdrojů jako nástroj flexibilizace organizace a její připravenosti na změny Orientace na kvalitu pracovního života a spokojenost pracovníků (personální a sociální rozvoj). Orientace na participativní způsob řízení a sounáležitosti pracovníků s organizací. Důraz na vytváření žádoucí organizační kultury zdravých pracovních vztahů. Vytváření dobré zaměstnavatelské pověsti organizace KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. Praha: Management Press, s. ISBN

22 3.4 Úkol a cíl řízení lidských zdrojů Úkolem řízení lidských zdrojů v nejobecnějším pojetí je sloužit tomu, aby byla organizace výkonná a aby se její výkon neustále zlepšoval. Zabezpečit tento úkol leze jen neustálým zlepšováním využití všech zdrojů, kterými organizace disponuje, tj. materiálních, finančních, informačních a lidských zdrojů. Řízení lidských zdrojů je, bezprostředně zaměřeno na neustálé zlepšování využití a neustálý rozvoj pracovních schopností lidských zdrojů, ale protože lidské zdroje rozhodují i o využívání materiálních a finančních zdrojů, řízení lidských zdrojů zprostředkovaně rozhoduje i o zlepšování využití zbývajících zdrojů organizace. 25 Cílem je zabezpečit, aby organizace získala a udržela potřebné kvalifikované, oddané a dobře motivované pracovní síly. Znamená to podnikat kroky směřující k předvídání budoucí potřeby pracovníků a jejímu uspokojování a ke zvyšování a rozvíjení schopností lidí jejich přispívání k cílům organizace, jejich potencionálu a zaměstnatelnosti tím, že se jim budou nabízet příležitosti k učení a soustavnému rozvoji. Zahrnuje to fungování pečlivých a přísných postupů při získávání a výběru pracovníků, systému pobídkového odměňování založeného na výkonu, rozvoj manažerů a způsobu řízení a vzdělávací aktivity odrážející potřeby podniku a podnikání Role vedoucích pracovníků Role vedoucích pracovníků v jednotlivých oblastech řízení lidských zdrojů Personální strategie a personální politika: V zájmu zabezpečení reálnosti a realizovatelnosti personální strategie by měli být všichni vedoucí pracovníci jejími spolutvůrci, měli by se k ní vyjadřovat a jejich názorům by mělo být nasloucháno. Totéž platí v personální politice. 25 KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. Praha: Management Press, s. ISBN AMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada Publishing, 2007, 31s. ISBN:

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Outsourcing personálních činností Outsourcing HR activities Pavlína Vlachová Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru

Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Hana Heinová AUTOR TEXTU: PhDr. Hana Heinová Učební text č. 16 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který

Více

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Personální činnosti ve vybraném podniku Bc. Alena Janečková Diplomová práce 2014 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

ANALÝZA A SYSTÉM HODNOCENÍ A ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V KONKRÉTNÍM PODNIKU

ANALÝZA A SYSTÉM HODNOCENÍ A ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V KONKRÉTNÍM PODNIKU Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Ekonomika a management ANALÝZA A SYSTÉM HODNOCENÍ A ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V KONKRÉTNÍM PODNIKU The analysis of the evaluation and

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

PERSONÁLNÍ PRÁCE V MALÝCH A STŘEDNÍCH FIRMÁCH. 4., aktualizované a doplněné vydání. Josef Koubek

PERSONÁLNÍ PRÁCE V MALÝCH A STŘEDNÍCH FIRMÁCH. 4., aktualizované a doplněné vydání. Josef Koubek PERSONÁLNÍ PRÁCE V MALÝCH A STŘEDNÍCH FIRMÁCH 4., aktualizované a doplněné vydání Josef Koubek Kniha je určena pro majitele a vedoucí pracovníky: malých a středních podniků, zdravotnických zařízení, institucí

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Učební manuál Zpracoval kolektiv autorů ČMKOS a ASO ČMKOS 2008 www.esfcr.cz Podporujeme vaši budoucnost Projekt Posilování sociálního

Více

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více

UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu

UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Analýza motivace a spokojenosti zaměstnanců ve vybrané leasingové společnosti Autor BP: Michal Opočenský Vedoucí BP: Ing. Jarmila Zouharová,

Více

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová Požadavky na informační systém pro řízení lidských zdrojů Martina Šrotířová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce zdůrazňuje význam, úlohu a jednotlivé činnosti řízení lidských zdrojů v organizaci.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v podniku Educational process in company Tereza Kyliánová Plzeň 2012 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma

Více

Rozvoj lidských zdroj

Rozvoj lidských zdroj 2010 Rozvoj lidských zdroj Robin ejka ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJ Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Cíle a obsah předmětu Rozboj lidských zdrojů... 3 1.2 Rozvrh samostatného studia předmětu... 3 1.3 Prameny (základní a

Více

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU

Více

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut,

Více

Personální psychologie výběr personálu

Personální psychologie výběr personálu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Personální psychologie výběr personálu Bakalářská práce Autor: Jaroslava Korinková Bankovní management Vedoucí práce: Mgr. Ing.

Více

Úlohy a formy aktivit systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě

Úlohy a formy aktivit systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovní management Úlohy a formy aktivit systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě Bakalářská práce Autor: Jana Žemličková Vedoucí práce: Ing. Evžen Sýkora, CSc.

Více

ZAMĚSTNANECKÉ VÝHODY V PODNIKU S MORAVA LEASING, A.S.

ZAMĚSTNANECKÉ VÝHODY V PODNIKU S MORAVA LEASING, A.S. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management ZAMĚSTNANECKÉ VÝHODY V PODNIKU S MORAVA LEASING, A.S. BAKALÁŘSKÁ

Více

Analýza zaměstnanecké struktury Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. Lenka Gajdůšková

Analýza zaměstnanecké struktury Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. Lenka Gajdůšková Analýza zaměstnanecké struktury Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje Lenka Gajdůšková Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou zaměstnanecké struktury Hasičského

Více

Řízení lidských zdrojů v hotelnictví

Řízení lidských zdrojů v hotelnictví Řízení lidských zdrojů v hotelnictví Diplomová práce Bc. Karolína Hermánková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí

Více

Pracovní spokojenost zaměstnanců. Miroslava Gigimovová

Pracovní spokojenost zaměstnanců. Miroslava Gigimovová Pracovní spokojenost zaměstnanců Miroslava Gigimovová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou pracovní spokojenosti zaměstnanců a v souvislostí s ní také úrovní vybavenosti

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Rozvoj osobnosti manažera a řízení lidských zdrojů

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Rozvoj osobnosti manažera a řízení lidských zdrojů JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra řízení Studijní program: Studijní obor: B6208 Ekonomika a management 6208R097 Řízení a ekonomika podniku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Rozvoj osobnosti

Více

MANAGEMENT EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ OŠETŘOVATELSKÉHO TÝMU V LŮŽKOVÉM ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ

MANAGEMENT EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ OŠETŘOVATELSKÉHO TÝMU V LŮŽKOVÉM ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Bc. Markéta Zabloudilová Studijní obor: Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech MANAGEMENT EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ OŠETŘOVATELSKÉHO

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Margaritta Harutyunyan

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Margaritta Harutyunyan VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Margaritta Harutyunyan Kariéra manažera hotelu a hotelového řetězce Bakalářská práce 2014 Kariéra manažera hotelu a hotelového řetězce Bakalářská práce Margaritta

Více

Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízení. reg.č.: CZ.1.07/1.3.49/01.0002

Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízení. reg.č.: CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízení reg.č.: CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Východiska metodiky Předkládaný materiál vznikl v rámci projektu Rozvoj klíčových kompetencí

Více

Základní trendy současného firemního managementu

Základní trendy současného firemního managementu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Základní trendy současného firemního managementu Bakalářská práce Autor: Pavel Ţůrek makléř, finanční makléř Vedoucí práce: Ing.

Více