Obsah: Úvodní slovo představenstva společnosti. Ukázka naší práce realizované v roce Základní identifikační údaje. Složení orgánů společnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah: Úvodní slovo představenstva společnosti. Ukázka naší práce realizované v roce 2011. Základní identifikační údaje. Složení orgánů společnosti"

Transkript

1

2 Obsah: Úvodní slovo představenstva společnosti Ukázka naší práce realizované v roce 2011 Základní identifikační údaje Složení orgánů společnosti Ostatní všeobecné a zákonné informace Hlavní údaje roční účetní závěrky Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou Účetní závěrka Příloha k účetní závěrce Zpráva auditora

3 Úvodní slovo představenstva společnosti TEPLOTECHNA Ostrava a.s. VÁŽENÉ DÁMY, VÁŽENÍ PÁNOVÉ, VÁŽENÍ AKCIONÁŘI A OBCHODNÍ PARTNEŘI, dovolte nám seznámit Vás s Výroční zprávou společnosti TEPLOTECHNA Ostrava a.s. za rok Rok 2011 můžeme znovu označit jako jeden z neúspěšnějších v novodobé historii společnosti, a to jak po stránce hospodaření, tak po stránce obchodních úspěchů. Společnost velice úspěšně naplňovala svou strategii a skutečně si dále budovala významnou pozici v rámci trhu žárotechniky a specializovaných pozemních staveb ve Střední Evropě. Neskromně můžeme konstatovat, že jsme potvrdili pozici lídra na českém trhu v oblastech podnikání, kde máme své dlouhodobé know how. Rok 2011 byl rokem rekordním z pohledu objemu realizovaných výkonů. Došlo k určité stabilizaci hutí v oblasti žárotechniky a celkovému uklidnění trhu, přestože naši hlavní zákazníci stále žili v neustálé nejistotě z pohledu dalšího vývoje. Naučili jsme se brát neustálé změny jako určitý standart dnešní doby, nestěžujeme si a bereme každý den jako novou výzvu a příležitost. Znovu se potvrdilo, jakým kvalitním týmem společnost disponuje a je nám opět velkou ctí to, že Vám můžeme oznámit, že se naše společnost vyrovnává s celosvětovou krizí velmi úspěšně. V roce 2011 dokončila naše společnost 2. etapu vyzdívek v rámci rekonstrukce a obnovy Elektrárny Tušimice II a výrazně se rozšířila servisní činnost v elektrárnách ČEZ a.s.. Ve výhledu jsou další významné projekty v energetice s možností realizace až do roku 2015, z nichž největší bude realizace vyzdívek na projektu obnovy Elektrárny Prunéřov, který začíná na podzim roku V oblasti výstavby komínů běžela výstavba dvou železobetonových komínů výšky 110m v rámci nového paroplynového zdroje Elektrárny Počerady a probíhaly dodávky v rámci investice v BIOCELU Paskov. Stále potvrzujeme svou pozici v oblasti dopravní infrastruktury při dalších etapách výstavby mýtných bran. Naše společnost si vybudovala významné postavení mezi dlouhodobě zavedenými dodavateli a úspěšně zvládla realizaci dalších projektů. Do předrealizační fáze dospěl další projekt na výstavbu GSM R / III a IV s realizací v roce Naše společnost pokračovala ve výstavbě rozhleden, kde navazujeme na výstavbu z let minulých. Významný posun jsme zaznamenali u stavebních zakázek v rámci průmyslových staveb. Díky dobré marketingové a obchodní činnosti se naše společnost dostává do povědomí zákazníků také jako stavební společnost, daří se získávat a realizovat nové stavební zakázky i větších objemů. Jako mediálně nejzajímavější stavbu můžeme hodnotit výstavbu nového penzionu na vrcholu Lysé hory v Beskydech. TEPLOTECHNA Ostrava a.s. je jako jedna z mála společností na trhu stavebnictví certifikována v pěti oblastech, kde kromě dnes již zcela standardních certifikátů v oblasti jakosti, BOZP nebo environmentu, firma obhájila mezinárodní certifikát společenské zodpovědnosti a bezpečnosti informací. Jsme přesvědčeni, že naše společnost je společností stabilní a má všechny předpoklady k tomu, aby byla i nadále společností úspěšnou. Jménem představenstva a vedení společnosti děkujeme všem, kteří svou kvalitně odvedenou prací přispěli ke splnění úkolů a cílů, které jsme si v roce 2011 vytýčili. Poděkování patří také akcionářům a obchodním partnerům za důvěru ve společnost TEPLOTECHNA Ostrava a.s. Za představenstvo společnosti: Ing. Zbyněk Cverna CSc Předseda představenstva a výkonný ředitel Den sestavení Výroční zprávy:

4 Ukázka naší práce realizované v roce 2011 Vyzdívka 4ks etážových pecí pro rychlokovací stroj VL servis s.r.o. Oprava vyzdívky pece SIB č.5 ALU I Hayes Lemmerz Czech s.r.o., Divize Alukola Vyzdívka vozokomorové pece pro rychlokovací stroj VL servis s.r.o. Kompletní montáž vyzdívky karuselové pece vč. odtahových kanálů, Vítkovice Mechanika a.s.

5 Paroplynový zdroj 880 MWe v elektrárně Počerady Rozhledna Skalka ve Vyžlovce Oprava vyzdívky termoreaktoru MND Provoz UHŘICE Výstavba mýtné brány Lovosice Kompletní montáž vyzdívky karuselové pece vč. odtahových kanálů, Vítkovice Mechanika a.s. Azylový dům pro matku a dítě v Hranicích na Moravě

6 Základní identifikační údaje Obchodní název: TEPLOTECHNA Ostrava a.s. Právní forma akciová společnost Sídlo společnosti: Ostrava Slezská Ostrava, Šenovská 101/543, PSČ IČO: DIČ: CZ Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 358. Složení orgánů společnosti Představenstvo akciové společnosti od do : Ing. Milan Pátek předseda představenstva Ing. Petr Klečka člen představenstva Ing. Zbyněk Cverna, CSc člen představenstva Představenstvo akciové společnosti od do : Ing. Zbyněk Cverna, CSc předseda představenstva Ing. Petr Klečka člen představenstva p. Martin Pospiech člen představenstva Dozorčí rada akciové společnosti od do : p. Jaroslav Rubeš předseda rady JUDr. František Kaleta místopředseda rady p. Hana Jonovová člen dozorčí rady Po rozvahovém dni ( ) nebyly zaznamenány žádné změny.

7 Ostatní všeobecné a zákonné informace TEPLOTECHNA Ostrava a.s. byla založena FNM České republiky dnem Den vzniku Rozhodujícím předmětem činnosti jsou stavebně montážní práce, stavby stožárů, komínů, věžových vodojemů, žáruvzdorné vyzdívky průmyslových pecí a kotlů a pozemní stavitelství Základní kapitál ve výši , Kč je rozdělen na ks kmenových akcií ve jmenovité hodnotě 1 000, Kč Osobou podílející se na základním kapitálu společnosti více než 10% je společnost NEXIS TRADE a.s., Praha, která je držitelem 90,455% akcií. Účetní jednotka nemá organizační složku podniku v zahraničí. Majetek společnosti a struktura kapitálu Celková netto aktiva společnosti dosáhla ke konci roku 2011 výše tis. Kč, což znamená meziroční nárůst o 15%. Dlouhodobý majetek ve výši tis. Kč tvoří 9% z celkových aktiv a oběžná aktiva ve výši tis. Kč se tak na celkových aktivech podílejí z 90ti % a jsou tvořena především pohledávkami. Vlastní kapitál dosáhl výše tis. Kč, což představuje 28% z celkových pasiv akciové společnosti. Celková hodnota cizích zdrojů dosáhla výše tis. Kč, z toho tis. Kč v bankovních úvěrech. Tato vysoká zadluženost je způsobena tím, že naše společnost účelovým bankovním úvěrem zainvestovala významnou zakázku se splatností faktur až 4 roky. Po dokončení této zakázky a splacení faktur se bude tato situace automaticky stabilizovat a ukazatele zadluženosti výrazně klesnou. Hospodaření společnosti v roce 2011 V roce 2011 dosáhla naše společnost výkony ve výši tis. Kč, což znamená nejen meziroční nárůst, ale především jsou to nejvyšší výkony za posledních šest let, což je v období krize, která postihla hutní i stavební průmysl nad očekávání skvělý výsledek. Společnost dosáhla také kladného výsledku hospodaření a vykázala zisk ve výši tis. Kč před zdaněním. Hospodářský výsledek po zdanění činí tis. Kč. Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje V roce 2010 rozběhla naše společnost vlastní výrobu prefabrikátů a v roce 2011 v této činnosti úspěšně pokračovala. Díky zavedení vlastní výroby prefabrikátů získáváme větší operativnost v rámci žárotechnických zakázek, kdy můžeme rychleji reagovat na přání zákazníka. V této oblasti se zaměřujeme také na výzkum a vývoj žárobetonů. Naše společnost tak investovala do vybavení nové laboratoře, ve které byly nově vyvinuty: středně cementový žárobeton TTOCAST 135 nízkocementový žárobeton TTOCAST 145 nízkocementový žárobeton TTOCAST 150 opravárenský žárobeton TTOCAST 140 O.

8 Zaměstnanecká a sociální politika V roce 2011 nadále docházelo k optimalizaci stavu zaměstnanců ve společnosti. Fluktuace zaměstnanců dosáhla hodnoty 12,23%, pracovní poměr ukončilo 18 zaměstnanců, z organizačních důvodů a z důvodů odchodu do starobních nebo invalidních důchodů. Průměrný přepočtený stav zaměstnanců byl k zaměstnanců, v roce 2010 byl tento počet 228 zaměstnanců. Vyjádřeno v procentech to znamená meziroční pokles stavu zaměstnanců o 12 %. Vzdělávání zaměstnanců V roce 2011 jsme se vzdělávali ve tvrdých dovednostech, profesní způsobilosti u D zaměstnanců, a na odborná školení zaměřená na výrobu a legislativu u THP a další kurzy pro THP. Společnost TEPLOTECHNA Ostrava a.s. se zúčastnila vzdělávacího projektu Národního strojírenského klastru s názvem Vzdělávání zaměstnanců podniků sdružených v Národním strojírenském klastru. Tento projekt trval od ledna 2011 do dubna Vzdělávací aktivity byly pro TTO a.s. k již ukončeny. V uplynulém období se v projektu NSK se zúčastnilo našich 17 technicko hospodářských zaměstnanců v 7 seminářích. V roce 2011 byly vynaloženy celkové prostředky na vzdělávání zaměstnanců 292 tis Kč, což je 0,31% hrubých mezd. Výhled hospodaření společnosti Ekonomický podnikatelský plán pro rok 2012 je stanoven ve výši mil. Kč v oblasti výkonů s plánovanou hodnotou zisku 11 mil. Kč. Pro příští období roku 2012 se zaměříme na udržení zaměstnanosti ve společnosti odpovídající ekonomickému vývoji segmentu stavebnictví portfolia společnosti a týmovou spolupráci všech zaměstnanců TEPLOTECHNY Ostrava a.s. Oblast životního prostředí V oblasti environmentálního systému řízení, společnost zaujímá svůj deklarovaný postoj k ochraně životního prostředí, ve kterém se vyskytuje. Společnost se snaží být maximálně šetrná k životnímu prostředí. K tomuto ji dopomáhá certifikovaný systém řízení dle normy ČSN EN ISO Společnost každoročně monitoruje a vyhlašuje svůj tzv. environmentální profil. Stanovit, že společnost je vůči svému environmentálnímu okolí lepší či horší oproti jiným rokům nelze striktně vyjádřit, jedná se vždy o individuální posouzení každé měřené veličiny s porovnáním k obratu společnosti za daný rok. Úspěchem může být výrazné snížení produkce odpadů a dále pokračující tendence ve snižování spotřeby vody, elektrické energie a plynu. Otázkou však zůstává tendence zvyšování spotřeby PHM a spotřeby obalů. Vyjádřit, že dochází ke zhoršení nelze, společnost má v poslední době stoupající finanční obrat, tj. vyprodukovala více výkonů a na tomto je závislá i spotřeba PHM a spotřeba obalů. Množství vypouštěných vod naše společnost ovlivní jen z části, tato je zejména ovlivňována množstvím spadlých klimatických srážek (déšť, sníh), které odcházejí společně s vypouštěnými vodami.

9 Hlavní údaje roční účetní závěrky v tis. Kč ROK ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý majetek Oběžná aktiva Pasiva Vlastní kapitál Cizí zdroje VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Výnosy Náklady Přidaná hodnota Hospodářský výsledek před zdaněním Hospodářský výsledek po zdanění FINANČNÍ ANALÝZA Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 0,07 0,08 0,07 Rentabilita celkových aktiv (ROA) 0,02 0,03 0,02 Běžná likvidita 1,60 1,76 1,52 Zadluženost 0,69 0,66 0,68 PRŮMĚRNÝ STAV ZAMĚSTNANCŮ

10 Stuktura aktiv 100% 80% 60% 40% 20% 0% Krátkodobý finanční majetek Krátkodobé pohledávky Dlouhodobé pohledávky Zásoby Dlouhodobý hmotný majetek 100% 80% 60% 40% 20% 0% Struktura vlastního kapitálu Výsledek hospodaření běžného účetního období Výsledek hospodaření minulých let Základní kapitál Struktura cizích zdrojů 100% 80% 60% 40% 20% 0% Bankovní úvěry a výpomoci Krátkodobé závazky Rezervy 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Struktura hlavních nákladů Odpisy Osobní náklady Služby Spotřeba materiálu a energie

11 Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou dle 66a obchodního zákoníku I. Ovládaná osoba: Ovládaná osoba: TEPLOTECHNA Ostrava a.s. Ostrava Slezská Ostrava, Šenovská 101/543, PSČ IČ: Ovládající osoba: NEXIS TRADE, a.s. Praha 3, Vinohrady, Velehradská 22/854, PSČ IČ: Ovládající osoba vlastnila k podíl na základním kapitále ovládané osoby ve výši 90,455 %. Mezi ovládající a ovládanou osobou nebyly v roce 2011 uzavřeny žádné smlouvy. Rovněž nebyly učiněny žádné právní úkony a opatření, jež by byla přijata nebo uskutečněna ovládanou osobou ve prospěch ovládající osoby. II. Ovládající osoba: Ovládající osoba: TEPLOTECHNA Ostrava a.s. Ostrava Slezská Ostrava, Šenovská 101/543, PSČ IČ: Ovládaná osoba: BUILDTEP, s.r. o. v likvidaci Praha 3, Vinohrady, Velehradská 854/22, PSČ: IČ: Ovládající osoba vlastnila k podíl na základním kapitále ovládané osoby ve výši 100%. Mezi ovládající a ovládanou osobou nebyly v roce 2011 k datu uzavřeny žádné smlouvy. Rovněž nebyly učiněny žádné právní úkony a opatření, jež by byla přijata nebo uskutečněna ovládanou osobou ve prospěch ovládající osoby. Dnem vstupu do likvidace je den Ovládaná osoba: K.S. Union, a.s. v likvidaci Ostrava 2, Šenovská 101/543, PSČ: IČ: Rozhodnutím mimořádné valné hromady konané dne bylo rozhodnuto o zrušení společnosti a to formou likvidace. Dne bylo rozhodnuto o podílu na likvidačním zůstatku všech společníků firmy K.S. Union, a.s. a likvidační zůstatek byl vyrovnán. Dne byla společnost K.S.-Union, a.s. v likvidaci vymazána z obchodního rejstříku.

12

13

14

15

16

17

18

19 Příloha Účetní závěrka za rok 2011 dle Zákona o účetnictví č.563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Prováděcí vyhlášky č.500/2002 Sb. v platném znění I.Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky: Název a sídlo: TEPLOTECHNA Ostrava a.s. Ostrava-Slezská Ostrava, Šenovská 101/543, PSČ Právní forma: akciová společnost, založená FNM České republiky dnem , zapsaná v obchodním rejstříku, Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 358 IČO: Předmět podnikání: - zednictví - zámečnictví - projektová činnosti ve výstavbě - izolatérství - činnost účetních poradců, vedení účetnictví - provádění staveb, jejich změn a odstraňování - výroba stavebních hmot a stavebních výrobků - výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků - montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení - výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů - velkoobchod - pronájem a půjčování věcí movitých - opravy silničních vozidel - opravy pracovních strojů Základní kapitál: Kč Rozvahový den: Podoba akcií: na jméno v zaknihované podobě, neobchodované na burzovním trhu.

20 Další provozovny společnosti: Středisko Oblastní zastoupení Čechy na adrese: Stehlíkova 1233, Slaný Kancelář na adrese v areálu Veletrhy Brno a.s., Výstaviště 1, Brno byla k zrušena. Zaměstnanecké benefity Akciová společnost poskytovala v roce 2011 svým zaměstnancům v souladu s platnou Kolektivní smlouvou a Směrnicí o odměňování zaměstnanců S-55 tyto zaměstnanecké benefity: dovolená v rozsahu 5 týdnů tj. o jeden týden nad rámec zákoníku práce, poskytování služebního vozidla zaměstnancům i pro soukromé účely, poskytování služebního mobilu zaměstnancům i pro soukromé účely, prohlubování kvalifikace zaměstnanců, příspěvky na penzijní pojištění zaměstnanců. Odměna auditorské firmě Na valné hromadě dne byla pro ověření účetní závěrky za účetní období 2011 schválena auditorská firma AUDIT PROFESIONAL, spol. s r.o. Auditorské firmě bude za audit řádné roční účetní závěrky za účetní období 2011 v souladu s uzavřenou smlouvou o auditorské činnosti vyplaceno celkem Kč ,00 bez DPH. Registrace k DPH Účetní jednotka je registrována k dani z přidané hodnoty ve Slovenské republice a v Irské republice. Seznam akcionářů s 20 a více % na základním kapitále: 90,46% - NEXIS TRADE a.s., Praha, IČO: Ve struktuře akcionářů s 20 a více procenty na základním kapitále nedošlo v roce 2011 ke změně. Popis organizační struktury a její zásadní změny v roce 2011: Organizační struktura v roce 2011 zůstala do zachována z předešlého roku v podobě divizního uspořádání. K je organizace řízena v maticové organizační struktuře, v procesním řízení. Akciová společnost je rozdělena na úseky: úsek obchodního ředitele úsek výrobního ředitele ekonomicko správní úsek. 2

21 Popis změn a dodatků provedených v roce 2011 v zápise do obchodního rejstříku, vč. změn v orgánech společnosti: Do sbírky listin obchodního rejstříku byla dne uložena účetní závěrka za rok 2010 včetně výroční zprávy, zprávy o vztazích a výroku auditora.k došlo ke změně ve složení představenstva akciové společnosti. Orgány společnosti od do Představenstvo akciové společnosti: Ing. Milan Pátek, předseda představenstva Ing. Petr Klečka, člen představenstva Ing. Zbyněk Cverna, člen představenstva Orgány společnosti od do : Představenstvo akciové společnosti: Ing. Zbyněk Cverna, předseda představenstva Ing. Petr Klečka, člen představenstva Martin Pospiech, člen představenstva Dozorčí rada akciové společnosti: Jaroslav Rubeš, předseda dozorčí rady JUDr. František Kaleta, člen dozorčí rady p. Hana Jonovová, členka dozorčí rady. Po rozvahovém dni ( ) nebyly zaznamenány žádné změny v orgánech společnosti. 2. Podíly účetní jednotky na základním kapitále jiných společností: A) 57% podíl ve společnosti K. S. Union, a.s., Šenovská 101/543, Ostrava Slezská Ostrava, PSČ , základní kapitál Kč. Rozhodnutím mimořádné valné hromady konané dne bylo rozhodnuto o zrušení společnosti a to formou likvidace. Likvidátorem byl ustanoven Jan Měrka. Dne bylo rozhodnuto o podílu na likvidačním zůstatku všech společníků firmy K.S.-Union, a.s. v likvidaci a dne byla částka podílu připsána na účet TEPLOTECHNY Ostrava a.s. a likvidační zůstatek vyrovnán. Dne byla společnost K.S. Union, a.s. v likvidaci vymazána z obchodního rejstříku. B) 100% podíl ve společnosti BUILDTEP, s.r.o., která vznikla , se sídlem k na ulici Šenovská 101/543, Ostrava-Slezská Ostrava, PSČ , vklad Kč, splaceno 100%. Představenstvo obchodní společnosti TEPLOTECHNA Ostrava a.s. jako jediný společník obchodní společnosti BUILDTEP, s.r.o. rozhodlo o zrušení obchodní společnosti BUILDTEP, 3

22 s.r.o. a to likvidací. Dnem vstupu společnosti do likvidace je Likvidátorem byl jmenován Mgr. František Kaleta. Hospodářské výsledky 2011 společnosti BUILDTEP, s.r.o. od do : vlastní kapitál k činí 100 tis. Kč, hospodářský výsledek za období je ztráta 43 tis. Kč. Hospodářský výsledek společnosti BUILDTEP, s.r.o. v likvidaci od do : vlastní kapitál k činí 84 tis. Kč, hospodářský výsledek je ztráta 16 tis. Kč. Byla zpracována Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou dle 66a obchodního zákoníku. Mezi společností BUILDTEP, s.r.o. v likvidaci a společností TEPLOTECHNA Ostrava a.s. nebyly uzavřeny ovládací smlouvy a smlouvy o převodu ztráty. C) K podílu ve společnosti BUILDTEP, s.r.o. v likvidaci byla vytvořena účetní opravná položka ve výši 100% vkladu ( V. bod 3.). D) Účetní jednotka není společníkem s neomezeným ručením v žádné další účetní jednotce. 3. Údaje o osobních nákladech a počtech zaměstnanců Průměrný počet zaměstnanců účetní jednotky za rok 2011 je 201 pracovníků. K měla akciová společnosti 3 řídící pracovníky. Stavy zaměstnanců v letech Průměrný počet zaměstnanců z toho řídících pracovníků 4 3 Výše osobních nákladů celkem(v tis. Kč) Mzdové náklady tis. Kč tis. Kč Náklady na soc. a zdrav. poj tis. Kč tis. Kč Odměny členů stat. a doz. org. 942 tis. Kč 942 tis. Kč Výše osobních nákladů řídících pracovníků Mzdové náklady tis. Kč tis. Kč Náklady na soc. a zdrav. poj tis. Kč tis. Kč Odměny členů stat. a doz. org. 240 tis. Kč 330 tis. Kč 4

23 4. Ostatní plnění poskytnuté členům statutárního orgánu, dozorčí rady a řídícím pracovníkům: Členům představenstva a dozorčí rady jsou přidělena osobní vozidla ke služebním i soukromým účelům. Postupováno dle 6, odst. 6 Zákona o dani z příjmu. Se členy představenstva a dozorčí rady, kteří užívají osobní vozidla ke služebním i soukromým účelům, je sepsána smlouva o používání svěřeného vozidla dle 51 Občanského zákoníku. V souladu s Kolektivní smlouvou je členům statutárních orgánů přispíváno na penzijní připojištění. Výše peněžního a naturálního plnění stávajícím členům orgánů akciové společnosti: V roce 2010 Druh plnění Členové statutárního orgánu Řídící pracovníci Členové dozorčí rady Půjčky a úvěry 0 tis. Kč 0 tis. Kč 0 tis. Kč Poskytnuté záruky 0 tis. Kč 0 tis. Kč 0 tis. Kč Penzijní připojištění Bezplatné užívání osobního autanaturální plnění 300 tis. Kč 228 tis. Kč 260 tis. Kč 285 tis. Kč 447 tis. Kč 0 tis. Kč V roce 2011 Druh plnění Členové statutárního orgánu Řídící pracovníci Členové dozorčí rady Půjčky a úvěry 0 tis. Kč 0 tis. Kč 0 tis. Kč Poskytnuté záruky 0 tis. Kč 0 tis. Kč 0 tis. Kč Penzijní připojištění Bezplatné užívání osobního autanaturální plnění 247 tis. Kč 226 tis. Kč 169 tis. Kč 304 tis. Kč 345 tis. Kč 0 tis. Kč Peněžitá a naturální plnění bývalým členům orgánů akciové společnosti nebyla v letech 2010 až 2011 poskytována. II. Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách 1. Právní rámec účetní závěrky: Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., O účetnictví, dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. a Českými účetními standardy pro podnikatele v platném znění. 5

24 2. Způsob oceňování: a) Zásoby: Nakupované zásoby jsou oceňovány ve výši pořizovacích cen. Zásoby vytvořené ve vlastní režii jsou oceňovány na úrovni vlastních nákladů. Do pořizovacích cen nakupovaných zásob a do cen zásob stanovených na úrovni vlastních nákladů jsou zahrnuty veškeré náklady na pořízení, zejména přepravné, pojistné, clo, spotřební daň, provize. Úbytky a přebytky zásob jsou oceňovány váženým aritmetickým průměrem. Nedokončená výroba je oceňována v úrovni vlastních nákladů výroby, tj. v přímých nákladech a výrobní režii. Analytická evidence zásob má přímou návaznost na jednotlivé sklady a v rámci skladu je evidence vedena v druhovém členění tzn. dle druhů materiálu základní, ochranné pomůcky, obaly, palety apod. Výjimku je i nadále u oceňování zásob zboží, kde vzhledem k malému rozsahu obratu a druhů zboží je ocenění zboží prováděno metodou FIFO. Zásoby hotových výrobků jsou ve skladě oceňovány na úrovni přímých nákladů na základě plánovaných kalkulací, které vycházejí ze skutečných nákladů a objemu výroby. Zásoby polotovarů pro vlastní spotřebu jsou na skladě oceňovány na úrovni přímých nákladů a výrobní režie dle kalkulací. b) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (dále jen DHM a DNM): Nakupovaný hmotný a nehmotný majetek je oceňován ve výši pořizovacích cen. Hmotný a nehmotný majetek vytvořený ve vlastní režii je oceňován v úrovni vlastních nákladů. Do pořizovacích cen nakupovaného hmotného a nehmotného majetku a do cen hmotného a nehmotného majetku stanoveného na úrovni vlastních nákladů jsou zahrnuty veškeré náklady na pořízení, zejména přepravné, pojistné, clo, provize. Hmotný a nehmotný majetek darovaný či nově zjištěný (inventarizační přebytek) je oceňován reprodukční pořizovací cenou. V roce 2011 nebyl vytvořen vlastní činností hmotný ani nehmotný majetek. Reprodukční pořizovací cena nebyla v průběhu roku 2011 uplatněna. c) Cenné papíry jsou při prvním zařazení oceňovány pořizovací cenou. d) Peněžní prostředky a ceniny: Způsob oceňování: jmenovitou hodnotou. e) Pohledávky: Způsob oceňování: při vzniku jmenovitou hodnotou, při nabytí za úplatu pořizovací cenou. f) Závazky: Způsob oceňování: jmenovitou hodnotou. 3. Způsob odepisování: Účetní jednotka rozhodla v souvislosti s novelou zákona č. 563/1991 Sb., O účetnictví platnou od rozdělit majetek s pořizovací cenou do limitu tj. u DNM do 60 tisíc Kč a u DHM do 40 tisíc Kč na dvě skupiny. Kritériem pro zařazení je vstupní pořizovací cena. 1. Pokud je vstupní pořizovací cena do limitu ,- Kč, pak se o něm účtuje jako o zásobách tj. na účet u DHM a na účet u DDNM. 6

25 Nástroje, stroje a zařízení, která jsou na el. pohon z této skupiny se po zaúčtování na účet budou dále evidovat v operativní evidenci. 2. Majetek s pořizovací cenou nad ,- Kč do ,- Kč se eviduje jako dlouhodobý majetek a odepisuje se měsíčně 1/24 pořizovací ceny po dobu 2 let u majetku pořízeného od roku 2005 včetně. Majetek této skupiny pořízený do roku 2004 se odepisuje 1/48. Důvodem zkrácení doby odpisu od roku 2005 je krátká životnost např. nářadí a mechanismů, které v těchto skupinách jsou. 3. Výjimku z předchozího tvoří: a) auta po skončení leasingu b) mobilní telefony. Obě tyto skupiny účetní jednotka eviduje jako dlouhodobý majetek a odepisují se po dobu 2 let měsíčně 1/24 z pořizovací ceny u nově pořízeného majetku od roku 2005 včetně. Majetek pořízený před tímto datem se odepisuje 1/48. Pokud je pořizovací cena u těchto skupin od 1,- Kč do 2000,- Kč, pak se odpisy účtují v alikvotní výši pouze 1x ročně. Dlouhodobý nehmotný majetek s pořizovací cenou do ,- Kč a dobou využitelnosti delší než jeden rok odepisuje účetní jednotka od roku 2005 včetně u nově pořízeného nehmotného majetku 1/24 pořizovací ceny. Dlouhodobý nehmotný majetek s pořizovací cenou nad ,- Kč a dobou využitelnosti delší než jeden rok odepisuje účetní jednotka rovnoměrně a to dle druhu tohoto majetku takto: 1. audiovizuální díla po dobu 18 měsíců, 2. software po dobu 36 měsíců, 3. ostatní nehmotný majetek po dobu 72 měsíců. Dlouhodobý hmotný majetek, jehož vstupní cena byla vyšší než 40 tis. Kč a měl provozně technické funkce delší než jeden rok, byl odepisován na základě předpokládané doby životnosti. Tento odpisový plán používala účetní jednotka i v roce Účetní jednotka pro výrobu prefabrikátů používá formy. Formy jsou rozděleny dle vnitřního předpisu na dvě skupiny a to: formy, které jsou prodány odběrateli, ale nadále se používají pro výrobu - evidují se jako materiál a po prodeji jsou zařazeny do podrozvahové evidence formy, které jsou zařazeny do majetku a postupně odepisovány, dle kvalifikovaného odhadu doby použití forem produktovým managerem střediska výroby prefabrikátů a to nejčastěji 24 měsíců nebo 48 měsíců. 4. Opravné položky V ověřovaném období tvořila společnost tyto opravné položky: a) k pohledávkám: Tvorba opravných položek k pohledávkám se provádí na základě inventarizace. Tvorba a rozpouštění opravných položek k pohledávkám je popsána v části V. bod 3. Podkladem je soupis pohledávek po lhůtě splatnosti. b) k zásobám: Opravné položky k materiálovým zásobám se tvoří na základě fyzické inventury. Podkladem je soupis bezobrátkových zásob. V případě, že se jedná o zásoby charakteru náhradních dílů na 7

26 opravy strojního parku nebo o materiál, který je jako nutná rezerva pro případ náhlé potřeby opravy vyzdívek ve firmách EVRAZ Steel a.s. a Třinecké železárny a.s. Opravná položka k zásobám není dle rozhodnutí ústřední inventarizační komise v roce 2011 tvořena. c) k dlouhodobému finančnímu majetku. 5. Použité metody přepočtu cizí měny na českou měnu: Při přepočtu údajů majetku evidovaného v cizích měnách byl prováděn přepočet dle platného denního kurzu ČNB. Kurzový rozdíl u zahraničních faktur účetní jednotka účtuje vždy k počínaje rokem 2002 výsledkově s přepočtem pohledávky (závazku) v saldu. 6. Způsoby stanovení reálné hodnoty majetku: Účetní jednotka stanovuje reálnou (tržní) hodnotu aut po skončení leasingových smluv k rozvahovému dni odhadem. 7. Časové rozlišení: Společnost účtovala v účtové skupině 38 přechodné účty aktiv a pasiv o nákladech a výdajích a o výnosech týkajících se příštích období. Hlediskem pro účtování časového rozlišení byla známá částka, titul a období. Účetní jednotka má stanoveny položky, které bude časově rozlišovat, ve svém vnitřním předpise. 8. Informace o změnách účetních metod: Informace o změnách účetních metod mezi obdobími a informace o odchylkách od metod podle par. 7 odstavce 5 zákona o účetnictví. Od roku 2009 byla k oceňování stavu zboží ve skladě používána metoda FIFO. Při oceňování materiálových zásob se používá metoda oceňování aritmetickým průměrem. Od roku 2010 akciová společnost eviduje také zásoby výrobků a polotovarů, které na skladě eviduje v kalkulovaných cenách. V ověřovaném období nebyly žádné změny, jež by měly vliv na majetek, závazky, finanční situaci a výsledek hospodaření. III. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát 1.Bankovní úvěry: Měsíční úroková míra k bankovním úvěrům je stanovena v dodatku k Rámcové smlouvě ve výši 1M PRIBOR plus 1,65% p.a. V ověřovaném období byl dle provozních potřeb čerpán a splácen kontokorentí úvěr k běžnému účtu u Komerční banky a revolvingový úvěr krátkodobý na provozní účely. Limit kontokorentního úvěru je 20 mil Kč a revolvingového úvěru krátkodobého 40 mil. Kč dle Rámcové smlouvy o poskytování finančních služeb uzavřené dne a platné do Financování zakázky Systém výkonového zpoplatnění pozemních komunikací je řešeno formou účelového revolvingového úvěru v limitu do tis. Kč a se splatností do 8

27 Zůstatek účelového úvěru k je celkem tis. Kč a je vykázán dle splatnosti jako úvěr krátkodobý ( tis. Kč) a dlouhodobý ( tis. Kč). V roce 2010 pořídila akciová společnost formou úvěru u ČSOB Leasing a.s. 9 kusů vysokozdvižných vozíků. Úvěr je splatný do roku K je celkový zůstatek úvěru tis. Kč a je vykázán dle splatnosti jako úvěr krátkodobý (695 tis. Kč) a dlouhodobý (2 197 tis. Kč). Bankovní úvěry jsou zajištěny: a) zástavní smlouvou ze dne k nemovitostem zapsaným v listu vlastnictví č b) biancosměnkou avalovanou společností NEXIS TRADE, a.s. c) zástavou pohledávek dle Smlouvy o zastavení pohledávek uzavřenou s Komerční bankou. Rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky: Hodnota odložené daně k byla vypočtena z těchto titulů: a) Rozdíl mezi DZC a ÚZC tis. Kč b) Sociální a zdravotní pojištění za rok tis. Kč odvedené po c) Opravné položky k pohledávkám 67 tis. Kč d) Rezerva na finanční náklady zakázka KAPSCH tis.kč e) Ostatní rezervy na záruční opravy 910 tis. Kč CELKEM tis. Kč Sazba daně pro rok 2011: 19% Stav účtu 481 k : tis. Kč odložená daňová pohledávka Stav účtu 481 k : tis. Kč odložená daňová pohledávka V roce 2011 účtovala účetní jednotka zvýšení odložené pohledávky o 475 tis. Kč. 3.Rozpis rezerv: a) Tvorba účetních rezerv: Titul rezervy: Tvorba v roce 2010 Tvorba v roce 2011 Rezerva na sociální a zdravotní pojištění z odměn 830 tis. Kč tis. Kč Finanční náklady na zakázku KAPSCH tis. Kč tis. Kč Potencionální závazky ze soudních sporů 0 tis. Kč 0 tis. Kč Rezerva na záruční opravy 329 tis. Kč 581 tis. Kč V roce 2011 kromě tvorby rezervy na záruční opravy podle metodiky roku 2009 tj. ve výši 1% fakturované hodnoty ukončených zakázek, účetní jednotka zahájila odlišně tvorbu rezervy na záruční opravy zakázek výstavby mýtných bran pro firmu KAPSCH TRAFFICOM.Rezerva se k těmto zakázkám vytvořila ve výši 1,5% fakturované hodnoty ukončených a předaných zakázek. Procento tvorby bylo stanoveno dle skutečných nákladů na opravy účtovaných v roce Zakázky výstavby mýtných bran jsou specifické svým umístěním ve volném prostoru a vystavení vlivům počasí. 9

PROFIL SPOLEČNOSTI...3

PROFIL SPOLEČNOSTI...3 OBSAH: TITULNÍ STRANA... 1 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 2. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...6 3. OBCHODNÍ A VÝROBNÍ AKTIVITY SPOLEČNOSTI V ROCE 2004...8 4. EKONOMICKÁ A FINANČNÍ SITUACE SPOLEČNOSTI V ROCE 2004...10

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VS Invest a.s. . Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele V uplynulém hospodářském roce 2013, se podařilo dosáhnout tržeb ve výši přes 160 mil. Kč, což je nárůst

Více

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s.

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. 2006 Liberec, duben 2007 ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2006 (v celých tisících Kč) IČ 25045504 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Liberec,

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á a k c i o v á s p o l e č n o s t VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 3 Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA

Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 OBSAH Zpráva nezávislého auditora k Výroční zprávě strana 3 5 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti strana 6 14 a stavu majetku

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á, a. s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Charakteristika společnosti 6 Valná hromada 12.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice Výroční zpráva rok 2014 1 OBSAH... 1 ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY..4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI..5-7

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s. 2011 Stavíme na nejlepších českých průmyslových tradicích, na odbornosti, profesionalitě a spolehlivosti našich lidí. Nespokojujeme se jen s tím, co je momentálně možné,

Více

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8 Výroční zpráva 214 Za období 1. 4. 213 31. 3. 214 účetní jednotka: Kundratka 17, 18 82 Praha 8 výroční zpráva je sestavována dle 2 zákona o účetnictví a 21 Obchodního zákoníku po schválení Výroční zprávy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost Sídlo: Karlovy Vary, Mírové náměstí

Více

PŘÍLOHA ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI k 31. 12. 2009 (nekonsolidovaná, v plném rozsahu, rok končící 31. prosincem 2009)

PŘÍLOHA ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI k 31. 12. 2009 (nekonsolidovaná, v plném rozsahu, rok končící 31. prosincem 2009) PŘÍLOHA ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI k 31. 12. 2009 (nekonsolidovaná, v plném rozsahu, rok končící 31. prosincem 2009) 1. Obecné vysvětlivky: Účetní závěrka společnosti je sestavena v souladu se zákonem

Více

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 3 3. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 3 3. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI............................................................................ 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI......................................................................................

Více

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Výroční zpráva 2009 kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Obsah 06 Úvodní slovo generálního ředitele 08 Základní údaje 10 Orgány společnosti 11 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti KOVOSVIT

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

Výroční zpráva za rok 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) RM-S HOLDING, a.s. Výroční zpráva 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ)

Výroční zpráva za rok 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) RM-S HOLDING, a.s. Výroční zpráva 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) RM-S HOLDING, a.s. Výroční zpráva 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) 1 Tímto opravujeme a doplňujeme výroční zprávu společnosti RM-S HOLDING, a.s. za rok 2009 (dále jen Dodatek k výroční zprávě za rok 2009 ) takto:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 TEZAS a.s. Sídlo společnosti : Pernerova 52, 186 7 PRAHA 8 Karlín, Provoz : Panelová 289, 19 15 PRAHA 9 Satalice IČO : 6193549 DIČ : CZ6193549 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 213 I. ÚVOD II. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 RWE Energo, s.r.o. Vybrané ukazatele (dle CAS) 2013 Tržby celkem (mil. Kč) 658 EBITDA (mil. Kč) 46 Provozní zisk (mil. Kč) -66 Zisk před zdaněním (mil. Kč) -43 Zisk po zdanění (mil.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008. OLMA, a.s. Výroční zpráva za rok 2008 společnosti OLMA, a.s. strana 1 (celkem 49)

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008. OLMA, a.s. Výroční zpráva za rok 2008 společnosti OLMA, a.s. strana 1 (celkem 49) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 OLMA, a.s. strana 1 (celkem 49) OBSAH OBSAH,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2 ÚVODNÍ

Více

FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. Annual Report 2005

FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. Annual Report 2005 FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA Annual Report 25 1. Základní údaje o společnosti Obchodní firma : FLUORIT TEPLICE s.r.o. Sídlo : Důlní 428, 415 1 Teplice 1 IČO : 482 643 77 DIČ : CZ482 643 77 Právní

Více

Výroční zpráva ELTODO, a.s.

Výroční zpráva ELTODO, a.s. Výroční zpráva ELTODO, a.s. ELTODO PRECIZNOST, STABILITA A FLEXIBILITA V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 E L T O D O, a. s. 3 Obsah Základní informace o společnosti...4 Zpráva o činnosti společnosti...5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 TEZAS servis a.s. Sídlo společnosti: Panelová 289, 19 15 PRAHA 9 Satalice IČ: 2476518 DIČ: CZ2476518 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 211 I. ÚVOD II. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 211 1. Základní údaje o společnosti 2. Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 VRCHOLOVÉ ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 5 PŘEHLED

Více

Výroční zpráva DTS Vrbenský, a.s.

Výroční zpráva DTS Vrbenský, a.s. Výroční zpráva DTS Vrbenský, a.s. 2012 Nákladní a speciální doprava Zemní práce Stavební práce Obsah strana 4 strana 5 strana 6 strana 8 strana 10 strana 11 strana 12 strana 16 strana 17 strana 18 strana

Více

ROZVAHA. ke dni 31. 12. 2012 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA. ke dni 31. 12. 2012 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č, 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ke dni 31. 12. 2012 (v celých tisících Kč) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: DRAHOKOUPIL ZBOŘIL, k. s.

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3 06 8 2 6 0 5 3 7 4 Obsah 0. Úvodní slovo předsedy představenstva 2 2. Základní identifikační údaje 3 3. Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobu oceňování 4 4. Roční účetní

Více

TEDOM a.s. Výroční zpráva..

TEDOM a.s. Výroční zpráva.. TEDOM a.s. Výroční zpráva.. 2 Výroční zpráva 2013 Obsah 3 Úvodní slovo generálního ředitele 4 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 7 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 8 Zpráva auditora akcionářům

Více

Výrok auditora Auditor s Report

Výrok auditora Auditor s Report Výrok auditora Auditor s Report ZPRÁVA AUDITORA zakladateli a generálnímu řediteli státního podniku Lesy České republiky, s.p. Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

MAIN AUDIT, spol. s r. o., Údolní 33, 602 00 Brno IČO: 63488019, DIČ: CZ63488019

MAIN AUDIT, spol. s r. o., Údolní 33, 602 00 Brno IČO: 63488019, DIČ: CZ63488019 MAIN AUDIT, spol. s r. o., Údolní 33, 602 00 Brno IČO: 63488019, DIČ: CZ63488019 Př íjemce zprávy: Zástupce zřizovatele státního podniku Vedení státního podniku Ově ř ili jsme soulad výročn í zprávy STÁTNÍ

Více