ZÁMEK VYŠKOV ČÁST NOVÝ ZÁMEK (C) J A N E L I Á Š

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁMEK VYŠKOV ČÁST NOVÝ ZÁMEK (C) J A N E L I Á Š"

Transkript

1 ZÁMEK VYŠKOV ČÁST NOVÝ ZÁMEK Dosud nepublikovaný prospekt vyškovského zámku od jihu, přelom 18. a 19. století. Stav před demolicemi jižního a prostředního křídla. Stavebně historický průzkum 1

2 ZÁMEK VYŠKOV ČÁST NOVÝ ZÁMEK PODROBNÝ POVRCHOVÝ STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM TEXT, FOTOINVENTÁŘ, OBRAZOVÉ PŘÍLOHY, PLÁNY Zpracoval, fotografoval a digitalizoval: Spolupráce: PhDr. Jan O. E l i á š Bc. Marta Balážiková Marie Mezlíková Objednatel: Město Vyškov BRNO PhDr. Jan ELIÁŠ, 2003 Toto v r znovu, tentokrát elektronicky publikované dílo je duševním majetkem autora a chrání je jako každé jiné věřejně tiskem publikované originální dílo autorský zákon. Celek ani části díla nesmějí být měněny, šířeny nebo publikovány bez písemného souhlasu autora. Odkazy, vycházející z obsahu díla nebo odvolávající se na něj, musí být řádně označeny náležitou citací a titul uveden v seznamu použité literatury. 2

3 LETECKÝ POHLED R Internetový zdroj: Mapy Google. 3

4 OBSAH Úvodní poznámka (z r. 2003)... 5 Architektonický rozbor a popis... 6 Situace, dispozice... 7 Průčelí...10 Interiéry Prameny Ikonografie Mapy a plány Literatura Zhodnocení Plány stavebně historického vývoje Přízemí (C)... J A N 25 E L I Á Š Hlavní schodiště První patro Druhé patro Plány památkově architektonického hodnocení Třetí patro Půdní podlaží Pozn.: Stati Výčet hodnotných architektonických detailů, Přehled architektonických a stavebně technických závad a Doporučení pro obnovu a rekonstrukci jsou ve webové prezentaci vynechány. Dějiny a stavební historie Přehled historických dat Stavební historie Přílohy

5 Úvodní poznámka odlišnosti. Jednak jinde samostatné stati Dějiny objektu a Stavební historie objektu jsou díky zpracování jedním a týmž autorem v předmětném elaborátu spojeny ve stať jednu. Jednak, že v zájmu lepší barevné čitelnosti byla v plánech architektonického vyhodnocení elaborátu použita škála odvozená z modré barvy, místo příliš splývajících variací barvy hnědé. V přiložené legendě je tato odchylka vyznačena. Následující průzkumový elaborát, zabývající se pod vlivem majetkoprávního uspořádání podrobně přibližně polovinou zámeckého souboru, tzv. Novým zámkem, má sloužit jako odborný podklad pro instituce Státní památkové péče. Vznikl díky nevšednímu pochopení objednatele, Městského úřadu ve Vyškově, pro předmětný památkový soubor a jeho adekvátní obnovu i rekonstrukci. Pozoruhodný zájem o věc vyjádřily i objednatelem uhrazené náklady, s pořízením SHP spojené. Elaborát je zpracován v intencích metodiky standardního nedestruktivního stavebně historického průzkumu, kterou v r doporučil Státní ústav památkové péče v Praze (Zprávy památkové péče 2001, příloha). Na aplikacích této metodiky, jejíž základ formuloval nestor českých historiků architektury, Dr. Dobroslav Líbal, se autor elaborátu spolupodílel v době svého dlouholetého odborného působení v někdejším Státním ústavu pro rekonstrukci památkových měst a objektů. Jde o metodiku univerzální, jež se v míře podrobnosti zpracování přizpůsobuje hodnotovému obrazu zkoumané architektury. Dlužno nicméně upozornit na dvě formální Zvláštní dík náleží odborníkům z pracoviště Zemského archivu Opava v Olomouci, archivu stavebního úřadu města Vyškova, Muzea Vyškovska a Národního památkového ústavu v Brně za spolupráci a laskavé poskytnutí podkladových materiálů, pramenů a dokumentace, potřebných pro zpracování průzkumového díla. 5

6 ARCHITEKTONICKÝ ROZBOR A POPIS 6

7 Situace, dispozice Stavební soubor zámku ve Vyškově je situován na jižním až jihozápadním okraji města. Historickou dispozici zámeckého areálu, rozvrženou přibližně od západu k východu kolem dvojice dříve ze všech stran obestavěných dvorů po počátkem 19. století uskutečněném zboření jižních a východních traktů dnes skládá na západě jsoucí tzv. Starý zámek o necelých třech křídlech (není předmětem tohoto průzkumu) a zkoumaný tzv. Nový zámek, jdoucí od Starého zámku k východu a připojený k němu kratším krčkem. Patří sem také na východě s Novým zámkem sousedící věžová brána s vedlejším stavením a za ní ještě okrouhlá nárožní střelecká bašta, nyní vetknutá do ohradní zdi pivovaru a sousedící s architektonicky bezohlednými garážemi. Otevření kdysi uzavřených dvorů zámku a odstranění věžových dominant zmíněnou demoliční akcí pohříchu narušilo organickou logiku zámeckého areálu, do jehož širšího rámce se pak dále na jihu řadí také budova kolonády spolu s okrasnou zámeckou zahradou, když objekt kolonády je nespornou dominantou tamějšího promenádního prostoru. Jeho protiváhu tvoří výklenková zeď s hlavním zahradním vstupem. Hlavní vnější průčelí budovy Nového zámku se obrací do náměstí Čs. armády s prostorným parkovištěm, od něhož je náznakem odděleno zahradnicky upravenou plochou, sevřenou mezi novodobým, dnes hlavním pěším vstupem do budovy a historickým vjezdem věžovou bránou do někdejšího dolního dvora zámku. V ohradní zdi mezi bránou a nárožním rondelem prolomen druhotný vjezd do tamějšího druhotného dvorku s garážemi. V zadním průčelí Nového zámku existují tři přímé vstupy vedlejší, kdežto krček mezi Starým a Novým zámkem prolamuje barokní vjezd do menšího dvorku na SZ straně, opět zaplněného parazitními garážemi. Architektonicky závažná hlavní budova Nového zámku v dispozici představuje prostý jedno a čtvrt trakt s hlavními místnostmi při vnějším průčelí, přístupnými z chodby v nádvorním čtvrt traktu. Vertikální komunikaci zprostředkuje trojramenné schodiště na západě dispozice. Obdobnou dispozici jedno a čtvrt traktu má i stavení brány. Trojpatrová hmota Nového zámku s podřízenou subdominantou jednopatrové věžové brány s půdním polopatrem má nezastupitelnou funkci lokální dominanty v přilehlých městských prostorech a uplatňuje se částečně i v dálkových pohledech. 7

8 situace 8

9 Starý zámek, západní křídlo přes prostor býv. horního dvora Starý zámek, severní p. gotické křídlo Starý zámek, severní p. gotické křídlo - raně barokní portál se znakem biskupa Karla z Lichtenštejna Starý zámek, severní p. gotické křídlo a raně barokní hlavní budova Nového zámku, přes prostor býv. dolního dvora 9

10 Průčelí trubkovým svařovaným zábradlím. Uvnitř špalety nepozoruhodné novodobé výplňové dvojkřídlo. Hlavní průčelí budovy Nového zámku Hlavní průčelí nad zvýšeným přízemím dvoupatrové, ležatě obdélného obrysu uzavřené oběhem bohatě profilované korunní římsy s masivním okapem. Vertikálně vymezené volnými nárožími, vpravo s kolmým náběhem zalomené omítané ohradní zdi na lomovém soklu, vlevo do úrovně druhého patra podložené mírně předstupujícím nárožím věžové brány. Střecha valbová krytá pálenou taškou. V hřebeni vetknuto několik tyčí hromosvodu a stožáry radiofonních a TV antén. Ve středním rytmu třináctiosé symetricky řešené průčelí vykazuje rovněž vertikální osovou symetrii. Spodní podlaží náležející mírně zahloubenému přízemí hladké. Horizontální členění nad zónou přízemí podtrhuje průběžný ústupek a pásová bosáž 1. patra i plastická kordonová římsa mezi 1. a 2. patrem. V místě druhé krajní osy zprava dodatečně prolomen novodobý vstup pro pěší, vykazující špaletu s půlkruhovým záklenkem, rámovaným plochou téměř lineárně bosovanou archivoltou. Vstupu předložena schodová rampa s peronem, zhotovená z teracca a zabezpečena užitkovým Přízemní okna v široce nálevkovitých špaletách s přímým překladem, mírně stojatě obdélná, uvnitř špalet do symetrického kříže členěné zasklené výplně, za nimi provlékané mříže z prutů čtvercového profilu, zřejmě autentické, raně barokní. Zóna prvního patra vykazuje kombinaci ploché téměř lineární pásové bosáže s bosáží stupněnou a zalamovanou do stylizovaných klenáků umístěných nad osami rámovanými pravoúhlými hladkými vpadlými šambránami s parapetem krytým jednoduše klempířsky upraveným plechem. Okenní výplně mírně zasunuté do špalet, členěné do asymetrického kříže, nahoře jednotabulové dvojkřídlé ventilace, dole dvojtabulová dvojkřídla, novodobé. Druhá krajní osa zprava nad vstupem pro pěší, nacházející se v úrovni podesty hlavního schodiště, lichá - uvnitř špalety uzavřená omítanou zazdívkou. Šestá a sedmá osa zleva vybaveny užitkovými novodobými bezpečnostními mřížemi z kruhových profilů provlékaných do děrovaných pásků. Druhé patro charakterizuje historizující pozdně klasicistní event. poklasicistní detailní tvarosloví založené na pravoúhlých šambránách s uchy rámovaných plastickou lištou. Šambrány zatíženy zalamovanými do segmentu vytaženými římsovými frontony nesenými volutovými konzolami. Ve vlysu dvojitá mušle dekorovaná plastickým akantem. Šambrány podloženy zalamovanými parapetními římsami nesenými drobnými volutovými konzolkami 10

11 11

12 s palmetkami. Parapetní výplně v plochém plastickém rámu Zadní průčelí budovy Nového zámku zaplněny zvlněnými ústupkovými zrcadly nahoře i dole s volutkami Trojpatrové průčelí uzavřeno oběhem téže profilované římsy jak a palmetami. Základní omítková plocha mezi detaily okenních na průčelí hlavním. Průčelí v úrovní druhého patra ve středním rytmu armatur hladká. Mírně ve špaletách zasunuty novodobé okenní jedenáctiosé, s mírným zrychlením v rozsahu tří krajních os zprava. výplně členěné do symetrického kříže, nahoře i dole s dvojtabulovými Vůči vertikálně osově symetrickým dvanácti osám v prvním patře dvojkřídly. se jeví pravá krajní osa patra druhého zaslepená beze zbytku.třetí Osy v nejvyšším podlaží (třetí patro) čtvercové, rámované patro ve vertikální osové symetrii obkročmo dodatečně prolomeno pravoúhlými šambránami zalamovanými nahoře i dole do uch a celkem pěti novodobými vertikálně symetrickými osami. rámovanými plastickou lištou. Uvnitř mírně ve špaletách zasunuté V nejspodnějším podlaží, odpovídajícím na straně hlavního průčelí novodobé okenní výplně členěné do symetrického kříže pomocí částečně zahloubenému přízemí, prolomeno deset os, z části dvojtabulových dvojkřídel novodobých. Základní omítková plocha i zde hladká. Barevnost: substrukce průčelí v úrovni zahloubeného suterénu přepracovaných na přímé vstupy z někdejšího dolního dvora. Ve okenních špaletách přízemí dochovány hodnotné autentické raně barokní provlékané mříže z prutů čtvercového profilu. v svrchní vrstvě přetřena šedobílou částečně smytou a hlavně v soklu S výjimkou druhého patra, kde okna dosud zarámována barokními působením zemní vlhkosti opadanou ličkou. Nad uvedenou podloží jednoduše olištovanými pravoúhlými šambránami s pásovými ve všech ostatních podlažích průčelí novodobě naposled pojednáno parapety, průčelí v celé ploše hladké. Do zmíněných šambrán světle žlutým okrem na okenních armaturách provedeným v sytějším vloženy poněkud nižší novodobé do symetrického kříže členěné tónu téže barvy. Okenní výplně ve všech podlažích novodobé, výplně, proto parapety bezohledně zvýšeny omítanou přizdívkou. I vesměs pod bílým nátěrem. ostatní vnější okenní výplně vesměs novodobé, mírně zasunuté do Závady: Rušivý tvrdý betonový okapní chodník při patě celého špalet, v členění jen částečně vycházející z historického - průčelí. Bezohledně k historizujícímu tvarosloví upraveny nástupní klasicistního stavu. schody vchodu pro pěší v druhé krajní ose zprava hlavního průčelí. Barevnost: svrchní barevnost základní plochy táž jako na průčelí V důsledku kapilární vlhkosti rozrušené omítky soklu. hlavním - zde již vybledlý žlutavý okr, na šambránách druhého patra zdůrazněný sytějším tónem. Na velkých plochách ve spodnější vrstvě vystupuje na celém průčelí šedá lička, nepochybně rovněž novodobá. 12

13 13

14 Průčelí až k parapetům spodních oken narušováno zemní vlhkostí, omítky z toho důvodu rozrušené, částečně opadané. Pata průčelí provázena plochami novodobé kamenné dlažby z kostek většího formátu, vedle toho stezka při patě částečně upravena štěrkováním. Vozovka k vjezdu do krčku dlážděna jednostranně přitesávaným lomovým kamenem a spádovaná v profil kočičího hřbetu. zřetelně svisle a diagonálně od korunní římsy až po parter potrháno. Sokl vysoko narušován zemní vlhkostí, omítky v důsledku toho částečně opadané. Celkově dezolátní úprava zadního dvorku s parazitními garážemi a přístavky včetně ocelového přístřešku krytého profilovaným plechem přistavěného k pozdně gotickému traktu zámku, jenž byl na průčelí novodobě zrekonstruován a jenž obsahuje pozoruhodné, dosud neobnovené ještě středověké impozantně klenuté sklepy, jen povrchově poškozené utilitárním skladováním sklad brambor apod. Boční SZ průčelí Nového zámku a dvorní průčelí krčku Pod oběhem korunní římsy oproti hlavnímu průčelí v poněkud zjednodušené profilaci boční průčelí hlavní budovy v celém rozsahu hladké, s výjimkou jedné osy v prvním druhém a třetím podlaží slepé. V zóně parteru narušené přístavbou novodobých garáží Hlavní průčelí věžové brány Průčelí jednoosé, z průčelní fronty mírně vystupující, vertikálně s plechovými vraty, krytou vlnitým plechem (parazit). zarámované bosovanými nárožími, uzavřené plastickou korunní římsou, nad níž se zvedá nízké dodatečné polopatro, přecházející v Zadní průčelí krčku uzavřené mělkou fabionovou římsou dlátkovou střechu s námětkem, krytou taškou bobrovkou. s ústupkem, jinak opět hladké, v patrech nepravidelně dvouosé, Charakterizované novodobě historizující fasádou. v přízemí s vjezdem o nepravidelném stlačeném oblouku. Okenní výplně vesměs novodobé, v obdobném členění jak na čelních Přízemí prolomeno širokým vjezdem, v patře pak širším původně průčelích. Vpravo vjezdu novodobý parazitní přístavek někdejšího asi sdruženým oknem se středním pilířkem, dnes s dřevěnou skladiště pohonných hmot. prosklenou novodobou výplní. Zóna parteru a archivolta vjezdu pojednána masivní štukovou bosáží ukončenou oblounovou, do Barevnost: tatáž jak na základních plochách čelních průčelí. archivolty zalamovanou římsou. Základní plocha modelovaná bosáží Závady: Boční průčelí hlavní budovy v pravé části mírně, nicméně pásovou, okno v patře zarámované vpadlou pravoúhlou šambránou 14

15 15

16 jako v obdobném podlaží hlavního průčelí hlavní budovy. Nástavba Zadní průčelí věžové brány nad korunní římsou hladká, prolomená jednou stojatě obdélnou Jednopatrové průčelí v přízemí prolomené hladce vyzděným okenní osou podloženou plastickou parapetní římsou. Okenní výplň vjezdem s širokým stlačeným obloukem, jednopatrové. Fasáda pod členěná do symetrického kříže představuje půdní větrák. oběhem korunní římsy s mírným okapem novodobá, pořízená po Pod archivoltou brány osazen biskupský znak Karla z Lichtenštejna požáru r. 1917, v celé ploše hladká bez plastických detailů. Ve vnitřní s pamětním nápisem datovaným ltp Nad oknem patra v raně zdi obdobný raně renesanční, ještě goticky zpracovaný půlkruhový renesanční sloupkové edikule ve vpadlině znak olomouckého portál jako ve vnějším průčelí. Při jeho levé stojině zachován biskupa Stanislava Thurza (v rolverkové kartuši pod biskupskou nepravidelný kuželovitý patník z hrubě přitesaného kamene. Od mitrou horizontálně půlený znak nahoře s korunovanou lví hlavou, pravé stojiny byl patník již dříve odstraněn. dole tři rozety). Závady zadního průčelí: již vzpomenutý sokl v celém rozsahu Stojiny tesaného půlkruhového kamenného portálu, přetaženého dodatečnými ličkami, vykazují ještě goticky okosenou hranu a jsou podloženy nízkými bochníkovitými patníky, utopenými v dodatečně zvýšené novodobé kamenné dlažbě. Průčelí brány podloženo nízkým jednoduchým nezdobným, cementovou omítkou zaomítaným soklem. Spolu se sousedním průčelím hlavní budovy při patě provázeno stezkou z velkoformátových betonových ploten. Sokl vysoko až do bosáže narušován zemní vlhkostí, omítky v důsledku toho částečně opadané, štukové detaily částečně rozrušené. rozrušený zemní vlhkostí. Pod parapety oken prvního patra neomítnutá rýha elektrorozvodu vedoucí od krčku až na průčelí brány včetně. Částečně provizorní, jinak nesourodá úprava dlažby při patě průčelí nevhodně kontrastující s historickou kamennou dlažbou vozovky směřující k bráně v krčku. 16

17 17

18 Hlavní průčelí stavení vlevo brány Boční průčelí stavení vlevo brány Jednopatrové, uzavřené oběhem plastické korunní římsy, završené polovinou valbové střechy, charakterizované novodobě historizují fasádou, obnovenou po požáru Přízemí v úrovni polozahloubeného přízemí hlavní budovy dvojosé. Osy v téže široce nálevkovité úpravě špalet jak na hlavní budově, novodobé okenní výplně však zevně členěny do asymetrického kříže, nahoře jednotabulové dvojkřídlé ventilace, dole dvojtabulová dvojkřídla. Uvnitř špalet provlékané mříže z prutů kruhového profilu, zřejmě renesanční. Trojosé patro pojednáno pásovou bosáží kombinovanou s bosami zalamovanými do stylizovaných klenáků jako na předešlých průčelích. Šambrány vpadlé pravoúhlé pásové, okna podložena mělce profilovanými parapetními římsami, pod ličkou a omítkou zřejmě štukovými. Svrchní barevnost táž jako na hlavním průčelí, plastické články zdůrazněny sytějším tónem žlutého okru. V místech smyté svrchní ličky na základních plochách stavení vlevo brány i brány samotné lze pozorovat plošky šedého nátěru. Pod spodním nátěrem na plastických prvcích několik dalších liček různého okrového odstínu. Pro stanovení autentické barevnosti je nezbytná analýza spodních nátěrových vrstev. Obrácené do dvorku na straně rondelu. Jednopatrové, uzavřené oběhem téže římsy jak na průčelí hlavním; v patře dvojosé; historizující úprava fasády táž jako na průčelím hlavním, tedy spodní podlaží hladké, nad ústupkem pásová bosáž kombinovaná se zalamováním do stylizovaných klenáků. Tytéž parapetní římsy i vpadlé šambrány v bosovaném patře. Do hřebene poloviny valbové střechy vetknut rušivý komínový nástavec z vápnopískových režných cihel. Vlevo při nároží a dodatečné vjezdové bráně dvě typové elektrorozvodné skříně. Závady : v celém rozsahu průčelí ve všech částech sokl vysoko až nad parapety spodních oken narušován zemní vlhkostí ličky i omítky v důsledku toho částečně opadané event. hloubkově rozrušené. Novodobou dlažbou zvýšená úroveň někdejší podlahy dlažby portálu a průjezdu. Zadní průčelí stavení vedle brány Průčelí jednopatrového stavení vedle brány v patře dvojosé, uzavřené oběhem popsané plastické korunní římsy. V přízemí hladké, nad hranolovou kordonovou římsou rozčleněné plastickými lisenovými rámci, jiné detaily chybí. Při nároží střecha prorostlá omítaným komínovým nástavcem, nevhodně zvýšeným azbestovou rourou. 18

19 19

20 Průčelí okrouhlé bašty rondelu z cihel, to na rozdíl od zřejmě původní štěrbinové střílny v tesané kamenné armatuře. Raně renesanční střelecká bašta od stavení vlevo brány oddělena plnou omítanou ohradní zdí s šikmou obetonovanou do ústupku vytaženou korunou. V ohradní zdi prolomena novodobá vjezdová brána mezi lehce převýšenými omítanými pilířky přeloženými svařovanou trubkou plynovodu. V bráně osazena užitková dvojkřídlá brána ze svařovaných tyčových kruhových profilů a plechových plátů. Okrouhlý útvar nárožní bašty do počátku 20. stol. jednopatrové, dnes dochován v úrovni přízemí,s korunou bez plastického ukončení, toliko s plechovou stříškou. Soklová část prolomena na straně ulice čtyřmi nálevkovitými střílnami zevně pod ležatě eliptickým cihlovým nepravidelným záklenkem, uvnitř se střílnovou štěrbinou dodatečně uzavřenou železným plátem. V koutě vlevo při nabíhající ohradní zdi pivovaru patrně jediná autentická štěrbinová střílna armována hladce tesaným kamenným ostěním (vápenatý pískovec), uvnitř opět s dodatečným železným plátem a s novodobou bezpečnostní drátěnou síťovinou. Na straně pivovaru široké nálevkovité střílny uzavřeny zazdívkami, levá z nich pak dodatečným masivním skarpem ze smíšeného zdiva, zřejmě klasicistním. Vlastní zdivo bašty lomové, novodobě přespárované částečně cementem, částečně silně nastavovanou vápennou maltou. Ve dvorku nad novodobým přístavkem novodobá cihlová zazdívka širšího otvoru dosahujícího až do koruny. Obezdívky oboustranně nálevkovitých, podle všeho druhotně upravených střílen provedeny 20

21 21

22 22

23 Východní (vnější) průčelí krčku mezi Novým a Starým zámkem Dvoupatrové, ve vertikále osově symetrické, vložené mezi středověký palác někdejšího hradu a raně barokní Lichtenštejnské severovýchodní křídlo zámku. Charakterizované hladkou fasádou uzavřenou ústupkovou korunní římsou. Bez dekorativní armatury. V úrovni patra téměř čtvercové, s novodobými výplněmi zasunutými do špalet (nahoře výklopná dvojtabulová ventilace, dole dvojtabulové dvojkřídlo). V druhém patře novodobé výplně téhož členění, přizpůsobené vyššímu stojatě obdélnému tvaru špalet. V ose přízemí barokní ústupkový portál se stlačenou archivoltou zarámovaný oblounovou lištou a zatížený diamantovým klenáčkem. Portál vložen do pilastrové edikuly se sdruženými jónskými pilastry na jednou odstupněném hladkém postamentu, vynášejícími stupňovité kladí zalamované do vzedmuté profilované římsy s mírně předstupující podložkou pro dnes chybějící reliéfní kamenný biskupský znak. Pilastry edikuly poněkud diagonálně natočeny. Portál pod vyrovnávací omítkovou vrstvou ličkami pískovcový, původní patníky podle zřetelných stop dodatečně odsekány. Edikula portálu se sice tváří barokně, avšak znak v nadpraží patří kardinálu Furstenbergovi ( ). V portálu osazeno užitkové plechové dvojkřídlo ze svařovaných typových prvků. Sokl portálu rozrušen, omítky zejména vpravo opadané. 23

24 24

25 Interiéry Ć Přízemí Č Prostory v podschodí hlavního barokního schodiště, zaklenuté stlačenou valenou klenbou se styčnými a vstřícnými trojbokými Stavení krčku spojující střední trakt zámku (palác hradu) s dodatečným jihovýchodním křídlem neboli Novým zámkem je podle mocnějších průčelních zdí v přízemí hypoteticky již pozdně gotické s tím, že hypoteticky pozdně gotická substrukce parteru posloužila nástavbě mladších barokních pater. V přízemí krček vyplněn průjezdem s postranními místnostmi, dnes převážně skladovacími. Průjezd opatřen hladkým užitkovým novodobým rovným podhledem, kdežto boční místnosti k ose průjezdu příčně zaklenuty omítanou prostou barokní stlačenou klenbou, architektonicky znehodnocenou bezohledným novodobým přepříčkováním. Podlaha v bočních prostorech překryta betonovou mazaninou. Pojízdná plocha průjezdu vydlážděna zhruba lícovanými čtvercovými tesanými kamennými dlaždicemi. Před vjezdem v podlaze kanalizační šachtice uzavřená litinovými poklopem. výsečemi, byly novodobě bezohledně ke klenbě přepříčkováním Úprava interiérů v dezolátním stavu. rozdrobeny v podružné prostůrky hygienického příslušenství WC, Ve vnitřním vstupu z průjezdu do prostoru barokního schodiště koupelna takže v relativně autentickém stavu se dochovala jen (mč. 102) osazen raně barokní portál s uchy, profilovaný mělkým část sloužící jako předsíň vstupu z průjezdu v krčku. Dodatečně ústupkem a lištou doplněnou čtvrtoblounem,zatížený římsovou přepříčkované prostůrky dlážděny užitkovými teraccovými šablonami supraportou podloženou konzolkami s rozetami a ve vlysu opatřenou a vybaveny velkosériovou banální sanitární keramikou i armaturami. pamětní deskou s nápisem datovaným ltp. 1682: Zárubně dveřní křídla nepozoruhodná typová. Na podlaze síně při vstupu z průjezdu starší novodobá šedočerná šachovnice z umělého kamene, bez zvláštní hodnoty. 25

26 krček - průjezd mč. 107 vstup z průjezdu do mč portál s pamětní deskou biskupa Karla z Lichtenštejna z r

27 CAROLVS D(eo).G(ratiae). EPISCOPVS OLOM(ucensis): EX COMITIBVS DE LIECHTENSTEIN ETC. HANC PROTENSAM PARTEM EX FVNDAMENTIS EXSTRVXIT 1682 Stojiny portálu podloženy jednou ustoupeným nezdobným soklíkem. Pískovcový portál přetřen malířskou ličkou. Pravá část supraporty zakryta náběhem mladší barokní klenby vedlejšího prostoru průjezdu. V portálu osazeno barokní dvojkřídlo stříškovitě skládané, zevně hřebované, uvnitř s autentickými kovanými závěsy. betonový vyrovnávací stupeň. Dveřní křídlo křížem šalované výplňové, s pravoúhlými vystouplými zrcátky na běžných závěsech. Vstupy ve vnitřní zdi většinou v dodatečné nepozoruhodné nové úpravě se špaletami o přímých překladech. Ve vstupu do mč. 116 klasicistní olištované profilované pravoúhlé zárubně s jednoduchým výplňovým dvojkřídlem o vystouplých pravoúhlých zrcátcích bez lišt. Úprava vstupu může sloužit jako předloha pro příští úpravu vstupů v rámci rekonstrukce. Jen vstup do mč. 119 zarámován autentickým pravoúhlým jednoduše olištovaným raně barokním portálkem zřejmě z pískovce přelíčeného několika vrstvami liček. Uvnitř špalety zavěšeno užitkové novodobé plechové dvojkřídlo. (C) Č J A N E L I Á Š Poměrně úzká nádvorní chodba zaklenuta raně barokní mírně nepravidelnou valenou téměř půlkruhovou klenbou probranou v osách okenních otvorů několika páry širších styčných trojbokých Okenní výplně na straně dvora dílem mladší novodobé, dílem starší novodobé a v jednom případě i klasicistní. Toto vzhledem k chystané rekonstrukci směrodatné dvojkřídlo členěno do symetrických dvojtabulek. výsečí o stlačených čelech. Patky klenby podříznuté. Osvětlení zprostředkováno okny v nálevkovitých špaletách s vodorovnými Č. 114 téměř segmentovými záklenky a vysokými probranými parapety, Prostor nedávno zrušené uhelné kotelny vznikl patrně už barokním z nichž některé posloužily k vestavbě užitkových skříní. Okenní předělením jednotného raně barokně zaklenutého celistvého výplně vnitřní dílem poklasicistní event. starší novodobé, ve špaletách prostoru č. 114, 115. Raně barokní klenba kombinovaná se osazeny zřejmě autentické barokní provlékané mříže z prutů zkříženými podříznutými stlačenými pasy v rozích probraná čtvercového profilu. Obě příčky na východní straně chodby zcela nepravidelnými trojbokými výsečemi o hranách vytažených do novodobé s prostupy v typových zárubních uzavíraných typovým mírných hřebínků. Podlaha prostoru vyhloubena pro masivní kotel hladkým jednokřídlem. Na podlaze načervenalá novodobá pochůzný po ocelové lávce. Okno v raně barokní nálevkovité špaletě velkosériová teraccová dlažba. V prvním vstupu ze dvora v síle zdi s ležatě eliptickým záklenkem má očividně dodatečně snížený 27

28 chodba mč. 111, 112 od Z chodba mč raně barokní portál do mč

29 chodba mč. 112, vnitřní líc dvor. průčelí naproti mč. 119, sonda č. 1/5 - odkryto smíšené raně barokní zdivo mč. 119, sonda č. 1/1 pod omítku dělící zdi - ryze cihlový náběh raně barokního klenebního pasu spočívá na smíšeném podpatečním raně barokním zdivu 29

30 parapet a je uzavřeno skloocelovou mřížovou výplní. Prostor znehodnocen strojním vybavením a armaturami, kotelny i elektrorozvody vně líce stěn. Omítková úprava klenby dodatečně ve velkých plochách opravována a původně zřetelné střední hřebínky tím setřeny. Č. 115 Prostor nové plynové kotelny v oddělené části předešle zmíněného dříve celistvého raně barokního prostoru. Dělící zeď slouží jako nosná substrukce zdí v horních podlažích. Klenba popsána předešle. V okně poklasicistní vnitřní rám pro dnes chybějící dvojkřídlé výplně na závěsech se štíhlými kuželíky a kuličkami. Probraný parapet překryt zhruba hoblovanými fošnami. Na podlaze betonová mazanina. Vnitřní vstup v nové úpravě s ocelovými zárubněmi a umělohmotným dýhovaným jednokřídlem. zvýšena o nízký stupeň. Klenba při křížení pasů mírně roztržena, trhlina prostupuje i navazující příčku. Č Dvě dispozičně téměř identické čtvercové místnosti rovněž završeny raně barokními klenbami o zkřížených stlačených pasech kombinovaných s koutovými výsečemi o hranách vytažených do mírných hřebínků. Velký rozpon stlačených pasů se jeví velmi odvážný, měl však za následek dodnes zřetelné statické poruchy ve formě mírných až vážných diagonálních trhlin - zejména v mč Podlahy pod krytem PVC dřevěné, dílem fošnové, dílem vlyskové. Osvětlení autentickými raně barokními nálevkovitými špaletami s ležatě eliptickými záklenky a probranými parapety. Vnitřní výplně oken členěné symetricky dvojtabulkovými dvojkřídly, v mč. 120 a 121 doplněny křížen přeplátovanými plechovými staršími novodobými okenicemi spíše užitkového provedení, nepříliš pozoruhodnými. Příčka v mč. 120 a 121 mladší novodobá. Vnitřní Č vstupy v nepozoruhodné dodatečné úpravě. Původně celistvá raně barokní místnost téměř čtvercové dispozice zaklenuta opět do zkřížených stlačených pasů kombinovaných s koutovými výsečemi o mírných hřebíncích. Okno v obdobné úpravě o nálevkovité špaletě s ležatě eliptickým záklenkem a s probraným parapetem. Vnitřní výplň novodobá symetricky dvojtabulové dvojkřídlo. Na podlaze kryté PVC betonová mazanina. I v mč. 120 a 121 klenba v koutových výsečích narušena mírnými trhlinami, které postupují do dělících zdí. Povrchová úprava bez řádné průběžné údržby odpovídá naposled skladovacími využití místností. Příčky ke klenbě bezohledné. Přední oddělená část prostoru 30

31 mč. 119 od SV mč. 119 od JV - detaily raně barokní klenby a standardní úprava okenních špalet z téhož slohového období 31

32 raně barokní okenní špaleta v mč. 120 detail koutových lunet raně barokní klenby v mč

33 Č. 128 Průjezd věžové brány z doby olomouckého biskupa Stanislava Thurza viz znak na průčelí. Mezi půlkruhovými ještě goticky okosenými, nicméně už zřejmě raně renesančními portály prostou omítanou, podle všeho rovněž raně renesanční valenou klenbou s patkami na nově kamenem dlážděné podlaze tunelovitě utvářený prostor, na východní straně vůči pojízdné ose poněkud širší (místo pro stráž či branného). Závady: Vyšší niveleta novodobé dlažby, v důsledku toho utopené patníky portálů. Chybějící vrata, po nichž zůstaly toliko kované závěsy. Č Nachází se již v přízemí stavení vedle brány, které bylo na straně okrouhlé nárožní bašty z poloviny zbořeno po požáru V podle všeho renesančních obvodových zdech dříve dvěma travé podle koutových náběhů dodatečné křížové klenby mezi pasy zaklenutá celistvá, druhotně novodobými dělícími zdmi do čtyř podružných prostůrků rozdělená místnost vykazuje užitkovou novodobou úpravu interiéru s banálními typovými a velkosériovými prvky. chodby. Utilitární úprava skladovacích interiérů s hygienickým příslušenstvím. Č. 139 Interiér nárožního rondelu někdejší střelecké bašty zaklenut kopulovitou (hvězdovitou) klenbou bez hřebínků, s parabolickými výsečemi, v jejichž osách jsou nízko nad dnešní novodobou podlahou rozmístěny nálevkovité, namnoze asymetrické špalety střílen. Prostor s novodobými omítkami a zařizovacími prvky dnes slouží jako společenská místnost. Č , Vesměs nepozoruhodné, ba většinou architektonicky parazitní novodobé přístavky předsíň rondelu, garáže a sklady. Č Původně křížově zaklenuté prostůrky v přízemí stavení vedle brány, vzniklé ve zbytku stavení vedle brány zaslepením nádvorní arkádové 33

Moravský Krumlov okr. Znojmo. č.p. 60. Sokolovna

Moravský Krumlov okr. Znojmo. č.p. 60. Sokolovna Moravský Krumlov okr. Znojmo č.p. 60 Sokolovna Název objektu Adresa Palackého č.p. 60, Moravský Krumlov K. ú. / Moravský parcela č. Krumlov, parc.č. 31/1 Architekt Oskar Poříska Stavitel Eduard Oškera

Více

L I B Č A N Y ROMÁNSKÝ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

L I B Č A N Y ROMÁNSKÝ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE S-2 S-5 PŘÍLOHA: C / I / 1 ŠIRŠÍ VZTAHY 1 : 250 (A3) TISK: 11. 10. 2011 S-3 S-1 S-4 PŘÍLOHA: C / II / 1 PŮDORYS V ÚROVNI PŘÍZEMÍ PŘÍLOHA: C / II / 2 PŮDORYS V ÚROVNI EMPORY PŘÍLOHA: C / II / 3 PŮDORYS

Více

Číslo Název prvku Popis prvku Kusů Rozměry Datace fotografie Číslo obrázku

Číslo Název prvku Popis prvku Kusů Rozměry Datace fotografie Číslo obrázku Název Popis Kusů Rozměry Datace fotografie obrázku 1 Dřevěná vnitřní stěna 1 viz.obrázek Období Foto 1 Vnitřní dřevěná stěna plně prosklená, č.1/1,1/2,1/3. s dveřmi dvoukřídlovými otevíravými a pevným

Více

. Teplice - Šanov 15. Bytový dům č. p Alois Vavrouš a syn Alois Vavrouš a syn

. Teplice - Šanov 15. Bytový dům č. p Alois Vavrouš a syn Alois Vavrouš a syn . Teplice - Šanov 15 Název objektu Bytový dům č. p. 1918 Adresa Teplice v Čechách 415 01, U zámku, č. p. 1918 K.ú./parcela č. k. ú. Teplice, p. č. 208/1, Architekt Stavitel Alois Vavrouš a syn Alois Vavrouš

Více

Bohumilice (okres Prachatice), kostel. Díl stojky gotického okenního ostění s. 1

Bohumilice (okres Prachatice), kostel. Díl stojky gotického okenního ostění s. 1 Bohumilice (okres Prachatice), kostel. Díl stojky gotického okenního ostění s. 1 VĚC Lokalita / Okres Bohumilice / Prachatice Areál / Část areálu Kostel Nejsvětější Trojice Adresa Objekt / Část objektu

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA A OBSAH: 1. Účel objektu...2 2. Architektonické a dispoziční řešení...2 3. Kapacita, podlahová plocha...2 4. Stavebně technické a konstrukční řešení...2 5. Zhodnocení stávajícího stavu

Více

Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ)

Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ) Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ) WWW:

Více

Zdivo místnosti severně od průjezdu při ulici U Obecního dvora v domě čp. 798 na Starém Městě pražském

Zdivo místnosti severně od průjezdu při ulici U Obecního dvora v domě čp. 798 na Starém Městě pražském Zdivo místnosti severně od průjezdu při ulici U Obecního dvora v domě čp. 798 na Starém Městě pražském Stavebně historické posouzení zdiva nálezová zpráva číslo 2016/06 Ing. arch. Ladislav Bartoš Praha

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

Sakrální architektura

Sakrální architektura Karta ohrožené památky katastrální území Větrov u Krásného číslo Lesa k.ú. 673978 Kraj Petrovice Ústí n.l. Ústecký Schválení zápisu/rozhodnutí o prohlášení Součást Ochranné pásmo Umístění památky SZ od

Více

Dolní Oldřiš, dům č.e. 3, stavebněhistorický průzkum. 105. Přízemí, bývalé stáje č. A105, celkový pohled k východu.

Dolní Oldřiš, dům č.e. 3, stavebněhistorický průzkum. 105. Přízemí, bývalé stáje č. A105, celkový pohled k východu. 105. Přízemí, bývalé stáje č. A105, celkový pohled k východu. 106. Přízemí, bývalé stáje č. A105, jihovýchodní stěna. 107. Přízemí, bývalé stáje č. A105, celkový pohled k jihozápadu. 108. Přízemí, bývalé

Více

Operativní dokumentace kamenných článků ve výkopu při domě čp. 269 na Starém Městě

Operativní dokumentace kamenných článků ve výkopu při domě čp. 269 na Starém Městě Operativní dokumentace kamenných článků ve výkopu při domě čp. 269 na Starém Městě Nálezová zpráva OPD č. 07/2013 Ladislav Bartoš Praha 1 Staré Město, čp. 269, Betlémské náměstí 1. Zpracoval Ing. arch.

Více

8 Přílohy Seznam příloh:

8 Přílohy Seznam příloh: 8 Přílohy Seznam příloh: 1) Fotodokumentace 2) Katastrální mapa 3) Stavební vývoj 4) Výkresová dokumentace 5) Park a drobná architektura 65 8.1 Fotodokumentace Veškerá fotodokumentace pochází z archivu

Více

FOTODOKUMENTACE. Brandýs nad Labem zámek p.got. věže V křídla. přízemí restaurování historických omítek a malířské výzdoby

FOTODOKUMENTACE. Brandýs nad Labem zámek p.got. věže V křídla. přízemí restaurování historických omítek a malířské výzdoby FOTODOKUMENTACE Brandýs nad Labem zámek p.got. věže V křídla přízemí restaurování historických omítek a malířské výzdoby ORIENTAČNÍ RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM Fotodokumentace a tento text jsou chráněny podle

Více

Edmund Löb, Chomutov. .Chomutov 09 Název objektu. Stavitel. Projekt Plány datovány: 4. června Realizace Stavební povolení: 30.

Edmund Löb, Chomutov. .Chomutov 09 Název objektu. Stavitel. Projekt Plány datovány: 4. června Realizace Stavební povolení: 30. .Chomutov 09 Název objektu Vily č. p. 1696 a 1704 Adresa Chomutov, Buchenwaldská ulice č. p. 1697 a 1704 K.ú./parcela č. č. p. 1697 st. p. č. 297 v k. ú. Chomutov č. p. 1704 st. p. č. 287 v k. ú. Chomutov

Více

Libeň čp. 59. Název objektu Nájemní dům Společná snaha. Adresa Čp. 59, Novákových 2, 4, Praha 8. Libeň/3443 budova. K.ú./parcela č.

Libeň čp. 59. Název objektu Nájemní dům Společná snaha. Adresa Čp. 59, Novákových 2, 4, Praha 8. Libeň/3443 budova. K.ú./parcela č. Libeň čp. 59 Název objektu Nájemní dům Společná snaha Adresa Čp. 59, Novákových 2, 4, Praha 8 K.ú./parcela č. Architekt Stavitel Libeň/3443 budova Ak. arch. Stivo Vacek, Ing. arch. Jindřich Holman (změna)

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

Plasy (okres Plzeň sever), klášter. Fragment dílu gotického klenebního žebra s. 1

Plasy (okres Plzeň sever), klášter. Fragment dílu gotického klenebního žebra s. 1 Plasy (okres Plzeň sever), klášter. Fragment dílu gotického klenebního žebra s. 1 VĚC Lokalita / Okres Plasy Areál / Část areálu Klášter Adresa Objekt / Část objektu Fragment gotického klenebního žebra

Více

Bytový dům, V jamce č.p.191 Jesenice

Bytový dům, V jamce č.p.191 Jesenice Ing. M. Veverka projekce IČO 11263415 269 01 * +420 313 109 161 mvprojekce@mvprojekce.cz Milana Schneibergová HIP autorizovaný ing. 0003903 Město, Mírové náměstí 368, 270 33 Dokumentace stávajícího stavu

Více

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA V ČESKÝCH ZEMÍCH (11. 13. STOLETÍ) Obrazová dokumentace Vypracoval Mgr. David Mikoláš 5. prosince 2010 2 CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY KLENBA 1 klenební pas 2 abakus 3 krychlová hlavice

Více

Odhalené soklové zdivo se zazděným oknem Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského na Malé Straně v Praze

Odhalené soklové zdivo se zazděným oknem Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského na Malé Straně v Praze Odhalené soklové zdivo se zazděným oknem Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského na Malé Straně v Praze Nálezová zpráva OPD č. 01/2010 Ladislav Bartoš Praha 1 Malá Strana, čp. 337, renovace

Více

Plasy (okres Plzeň sever), klášter. Fragment dílu přímého prutu gotické okenní kružby s. 1

Plasy (okres Plzeň sever), klášter. Fragment dílu přímého prutu gotické okenní kružby s. 1 Plasy (okres Plzeň sever), klášter. Fragment dílu přímého prutu gotické okenní kružby s. 1 VĚC Lokalita / Okres Plasy Areál / Část areálu Klášter Adresa Objekt / Část objektu Fragment dílu přímého prutu

Více

Schválení zápisu/rozhodnutí o prohlášení Součást Ochranné pásmo. prohlášeno rozhodnutím ŠKK ONV Louny čj /64 ze dne

Schválení zápisu/rozhodnutí o prohlášení Součást Ochranné pásmo. prohlášeno rozhodnutím ŠKK ONV Louny čj /64 ze dne 7 Karta ohrožené památky Městské domy katastrální území Část obce Obec Okres Kraj Číslo rejstříku ústř. seznamu Louny Ústecký 43130/5-1575 číslo k.ú. 794732 Název (označení) památky dům č.p. 121 Umístění

Více

Lanškroun, Společenský dům bývalá Langerova vila čp. 335, stavebněhistorický průzkum

Lanškroun, Společenský dům bývalá Langerova vila čp. 335, stavebněhistorický průzkum interiéry suterén (1.P.P.) 78. Suterén, schodiště č. 01, průhled k jihozápadu. 79. Suterén, schodiště č. 01, průhled k severovýchodu. 80. Suterén, schodiště č. 01, vstupní dveře č. D 107-01. 81. Suterén,

Více

Sanace historických fasád

Sanace historických fasád ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace historických fasád Měšťanský dům U kamenného ptáka v Praze Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Historie

Více

VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V PODSTÁVKOVÉM DOMĚ Liberec, 10.10.2014

VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V PODSTÁVKOVÉM DOMĚ Liberec, 10.10.2014 VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V PODSTÁVKOVÉM DOMĚ Liberec, 10.10.2014 Ing. arch. Karel Doubner Zkušenosti z praktických realizací obnovy podstávkových domů Projekt rekonstrukce Komunikace s investorem Spolupráce se

Více

ZBOROVICE - STARÝ ZÁMEK

ZBOROVICE - STARÝ ZÁMEK ZBOROVICE - STARÝ ZÁMEK Doplněk stavebně historického průzkumu 1 ZBOROVICE - STARÝ ZÁMEK okr. Kroměříž Doplněk stavebně historického průzkumu TEXT, FOTOINVENTÁŘ, OBRAZOVÉ PŘÍLOHY, PLÁNY Zpracoval, fotografoval

Více

.Děčín - Podmokly 08. Dům č. p. 367 obytný dům Adresa Teplická ul. č. p. 367, Děčín IV. Herlt a Glaser Herlt a Glaser.

.Děčín - Podmokly 08. Dům č. p. 367 obytný dům Adresa Teplická ul. č. p. 367, Děčín IV. Herlt a Glaser Herlt a Glaser. .Děčín - Podmokly 08 Název objektu Dům č. p. 367 obytný dům Adresa Teplická ul. č. p. 367, Děčín IV. Podmokly K.ú./parcela č. st. p. č. 582 v k. ú. Podmokly Architekt Stavitel Projekt Realizace Herlt a

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

PASPORTIZACE STATIKY

PASPORTIZACE STATIKY STATIKON Solutions sro Hostinského 1076/8 155 00 Praha 5 Stodůlky PASPORTIZACE STATIKY RODINNÝ DŮM Název referenční dokument Adresa ZKRÁCENÁ VERZE Počet stran: 35 x A4 Vypracovali: Ing, V Praze, červenec

Více

Praha, Nové Město, dům čp. 1984, severní křídlo. Celkový pohled od jihu (všechna foto M. Panáček 2015).

Praha, Nové Město, dům čp. 1984, severní křídlo. Celkový pohled od jihu (všechna foto M. Panáček 2015). Praha, Nové Město, dům čp. 1984, severní křídlo. Celkový pohled od jihu (všechna foto M. Panáček 2015). Praha, Nové Město, dům čp. 1984, severní křídlo. Jižní fasáda, spodní část, pohled od jihu. Praha,

Více

Nadpraží tvoří nosná konstrukce, která přenáší zatížení z přilehlých částí stropů a zdiva do stěn, sloupů nebo pilířů. Nosnou konstrukci nadpraží

Nadpraží tvoří nosná konstrukce, která přenáší zatížení z přilehlých částí stropů a zdiva do stěn, sloupů nebo pilířů. Nosnou konstrukci nadpraží Druhy a funkce Otvory ve stěnách se zřizují k osvětlení místnosti denním světlem a ke komunikačnímu spojení sousedních prostorů nebo vnějšího prostoru s vnitřním prostorem budovy Všechny otvory mají nadpraží

Více

/ Pardubický Objekt venkovská usedlost čp. 75 (č. or., č. parc.), jiná lokalizace

/ Pardubický Objekt venkovská usedlost čp. 75 (č. or., č. parc.), jiná lokalizace Evidenční list NÁLEZOVÁ ZPRÁVA OPD č. Lokalita / Obec (část obce) Okres / Kraj Rychnov / obec Krouna / Pardubický Objekt venkovská usedlost čp. 75 (č. or., č. parc.), jiná lokalizace Evidenční číslo kulturní

Více

Investor: Praha 6 169 02. Popis objektu:

Investor: Praha 6 169 02. Popis objektu: Zadávací dokumentace "Adaptace prostor na zaměstnaneckou mateřskou školu" pro zhotovení projektové dokumentace ÚVN Praha 2014 Investor: Ústřední vojenská nemocnice Vojenské nemocnice 1200 Praha 6 169 02

Více

ZÁMEK ŠTĚDRÁ. ZÁMĚR PRESENTACE MALÍŘSKÉ VÝZDOBY OMÍTEK INTERIÉRU MÍSTNOSTÍ 211, 215 a 216

ZÁMEK ŠTĚDRÁ. ZÁMĚR PRESENTACE MALÍŘSKÉ VÝZDOBY OMÍTEK INTERIÉRU MÍSTNOSTÍ 211, 215 a 216 ZÁMEK ŠTĚDRÁ ZÁMĚR PRESENTACE MALÍŘSKÉ VÝZDOBY OMÍTEK INTERIÉRU MÍSTNOSTÍ 211, 215 a 216 a návrh presentace místností 209 a 210, které navrhujeme spojit v jednu MÍSTNOST 211 Restaurování a presentace klasicistní

Více

Předmět, způsob a rozsah provedení díla

Předmět, způsob a rozsah provedení díla Zateplení jižní strany domu č.p. 2685, 2686 a 2687 v ulici Pod Holým vrchem v České Lípě Předmět, způsob a rozsah provedení díla Předmět provedení díla: Provedení zateplení jižní strany obvodového pláště

Více

.Děčín - Podmokly 02. Dům č. p. 702 vila Ingeborg Adresa Resslova ulice č. p. 702, Děčín IV. Podmokly. Karl Sänger. 702, Děčín IV.

.Děčín - Podmokly 02. Dům č. p. 702 vila Ingeborg Adresa Resslova ulice č. p. 702, Děčín IV. Podmokly. Karl Sänger. 702, Děčín IV. .Děčín - Podmokly 02 Název objektu Dům č. p. 702 vila Ingeborg Adresa Resslova ulice č. p. 702, Děčín IV. Podmokly K.ú./parcela č. st. p. č. 753 v k. ú. Podmokly Architekt Karl Sänger Stavitel Projekt

Více

1 VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU

1 VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU PŘÍLOHY 65 14 SEZNAM PŘÍLOH 1 VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU... 67 2 OCENĚNÍ NÁKLADOVOU METODOU... 91 3 POROVNÁVACÍ ZPŮSOB NEVYHLÁŠKOVÝ... 132 4 METODA PŘÍMÉHO POROVNÁNÍ... 148 5 OCENĚNÍ POZEMKŮ... 153

Více

UHERSKÉ HRADIŠTĚ 22. Uherské Hradiště, Komenského nám., č.p Mateřská školka, Komenského nám., č.p. 539, Uherské Hradiště

UHERSKÉ HRADIŠTĚ 22. Uherské Hradiště, Komenského nám., č.p Mateřská školka, Komenského nám., č.p. 539, Uherské Hradiště 3333 UHERSKÉ HRADIŠTĚ 22 Název objektu Mateřská škola Adresa Uherské Hradiště, Komenského nám., č.p. 539 K.ú./parcela Uherské Hradiště 772844/st. 681 č. Architekt Karel Dvořák Stavitel Projekt nedatová

Více

11523/ Městské domy. Karta ohrožené památky. Louny Louny Ústecký. městský dům, z toho jen: pozemek st. p. č. 192 a sklepy domu čp.

11523/ Městské domy. Karta ohrožené památky. Louny Louny Ústecký. městský dům, z toho jen: pozemek st. p. č. 192 a sklepy domu čp. Karta ohrožené památky katastrální území Kraj Ústecký číslo k.ú. 687391 městský dům, z toho jen: pozemek st. p. č. 192 a sklepy domu čp. 72 Umístění památky Hilbertova číslo popisné 72 orient. Schválení

Více

www.shpelias.cz / Knihovna průzkumů ZÁMEK POLICE (C) J A N E L I Á Š Stavebně historický průzkum

www.shpelias.cz / Knihovna průzkumů ZÁMEK POLICE (C) J A N E L I Á Š Stavebně historický průzkum ZÁMEK POLICE Stavebně historický průzkum 1 ZÁMEK POLICE OKR. TŘEBÍČ PODROBNÝ POVRCHOVÝ STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM TEXT, FOTOINVENTÁŘ, OBRAZOVÉ PŘÍLOHY, PLÁNY Originál r. 1986 Digitalizace r. 2012 Zpracoval,

Více

. Teplice - Šanov 10. Kino Olympia č. p. 1049

. Teplice - Šanov 10. Kino Olympia č. p. 1049 . Teplice - Šanov 10 Název objektu Kino Olympia č. p. 1049 Adresa Teplice v Čechách 415 01, Masarykova třída č. p. 1049 K.ú./par. č. k.ú. Teplice, p. č. 1015/1 Architekt Stavitel Rudolf Bitzan ing. Josef

Více

Oprava severní fasády kostela svatého Ducha na Starém Městě pražském Nálezová zpráva OPD

Oprava severní fasády kostela svatého Ducha na Starém Městě pražském Nálezová zpráva OPD Oprava severní fasády kostela svatého Ducha na Starém Městě pražském Nálezová zpráva OPD č. 01/2013 Ladislav Bartoš Praha 1 Staré Město, kostel sv. Ducha, severní fasáda. Zpracoval Ing. arch. Ladislav

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1 Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 3 Poloha areálu:... 4 Vzdálenosti:... 4 Výměry:... 5 Sítě:...

Více

FOTODOKUMENTACE SOUČASNÉHO STAVU

FOTODOKUMENTACE SOUČASNÉHO STAVU FOTODOKUMENTACE SOUČASNÉHO STAVU všechny fotografie autoři, 2016 exteriéry 1. Celkový pohled na vilu a bývalou továrnu od západu. 2. Celkový pohled na vilu od západu. 3. Severozápadní průčelí celkový pohled.

Více

Bytový dům Janáčkova - Masná

Bytový dům Janáčkova - Masná Bytový dům Janáčkova - Masná Seznam příloh Průvodní zpráva Širší vztahy územní plán M :2000 Situace M 1:500 Půdorys 1.NP M 1:200 Půdorys 2.- 4. NP M 1:200 Půdorys 5.NP M 1:200 Půdorys 6.NP M 1:200 Řez

Více

Kněž kostel sv. Bartoloměje

Kněž kostel sv. Bartoloměje Kněž kostel sv. Bartoloměje (Opis z knihy Umělecké památky Čech oddíl Čáslavsko od D.A. Birnbaumové, vydané 1929) Filiální kostel sv.bartoloměje, prvně se uvádí jako farní r.1362. Byl tehdy farním kostelem

Více

SCHODIŠTĚ. - stupnicová kce - kce spojující jednotlivá podlaží tak, aby umožňovala pohodlný a bezpečný sestup s ohledem na druh provozu

SCHODIŠTĚ. - stupnicová kce - kce spojující jednotlivá podlaží tak, aby umožňovala pohodlný a bezpečný sestup s ohledem na druh provozu SCHODIŠTĚ - stupnicová kce - kce spojující jednotlivá podlaží tak, aby umožňovala pohodlný a bezpečný sestup s ohledem na druh provozu 1 podesta 2 mezipodesta (odpočívadlo) spojuje jednotlivé schodišťové

Více

Revitalizace objektu čp. 2 v Opočně

Revitalizace objektu čp. 2 v Opočně Revitalizace objektu čp. 2 v Opočně Prosinec 2012 Stránka 1 Obsah: 1. Historie objektu - stavebně historický průzkum.. 3 2. Majetkové poměry k objektu. 4 3. Využití objektu v minulosti.. 5 4. Restaurace

Více

Průvodní a souhrnná technická zpráva

Průvodní a souhrnná technická zpráva Výstavba garáže Průvodní a souhrnná technická zpráva Stavebník : Pavel Krejčík A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje 1.1 Účastníci výstavby Objednatel: Pavel Krejčík Jižní 207, Komárov Dodavatel: svépomocí

Více

KONVERZE A DOSTAVBA PIVOVARU V SEDLCI U KUTNÉ HORY DIPLOMOVÁ PRÁCE FA ČVUT ZS 2011/2012 15114 ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE

KONVERZE A DOSTAVBA PIVOVARU V SEDLCI U KUTNÉ HORY DIPLOMOVÁ PRÁCE FA ČVUT ZS 2011/2012 15114 ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE KONVERZE A DOSTAVBA PIVOVARU V SEDLCI U KUTNÉ HORY DIPLOMOVÁ PRÁCE FA ČVUT ZS 2011/2012 15114 ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE Vypracoval: Vojtěch Listík Vedoucí práce: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa Konzultant:

Více

OSTRAVA - DŮM ODBOROVÝCH SLUŽEB ČESKOBRATRSKÁ Č.18, HUSOVO NÁM. Č.7, PŘÍVOZSKÁ Č.19 (C) J A N E L I Á Š

OSTRAVA - DŮM ODBOROVÝCH SLUŽEB ČESKOBRATRSKÁ Č.18, HUSOVO NÁM. Č.7, PŘÍVOZSKÁ Č.19 (C) J A N E L I Á Š OSTRAVA - DŮM ODBOROVÝCH SLUŽEB ČESKOBRATRSKÁ Č.18, HUSOVO NÁM. Č.7, PŘÍVOZSKÁ Č.19 Standardní nedestruktivní stavebně historický průzkum 1 OSTRAVA - DŮM ODBOROVÝCH SLUŽEB ČESKOBRATRSKÁ Č.18, HUSOVO NÁM.

Více

Lanškroun, Společenský dům bývalá Langerova vila čp. 335, stavebněhistorický průzkum

Lanškroun, Společenský dům bývalá Langerova vila čp. 335, stavebněhistorický průzkum patro (2.N.P.) 174. Patro, schodišťová hala č. 201, celkový pohled od jihu (z mezipodesty). 175. Patro, schodišťová hala č. 201, celkový pohled od jihozápadu (z mezipodesty). 176. Patro, schodišťová hala

Více

Sanace nosných konstrukcí

Sanace nosných konstrukcí ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace nosných konstrukcí Obytný dům Zenklova 185 v Praze Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Popis objektu

Více

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč NEODKLADNÉ ZÁCHRANY OHROŽENÝCH OBJEKTŮ KRITICKY OHROŽENÉ OBJEKTY roky výstavby 2011 2012 2013 2014 2015 příspěvek Piaristická

Více

.Ústí n. L. centrum 16

.Ústí n. L. centrum 16 .Ústí n. L. centrum 16 Název objektu Tyršův dům Adresa Vaníčkova 9 / 835, (922 dům vlevo) Ústí n. L. - centrum K.ú./parcela č. St. p. č. 43/1 v k. ú. Ústí nad Labem 774871 Architekt Adolf Kögler? Stavitel

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ)

Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ) Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ) WWW:

Více

J. Škabrada, Z. Syrová, J. Syrový: Nové poznatky o nejstarších vesnických domech na Vysočině

J. Škabrada, Z. Syrová, J. Syrový: Nové poznatky o nejstarších vesnických domech na Vysočině J. Škabrada, Z. Syrová, J. Syrový: Nové poznatky o nejstarších vesnických domech na Vysočině grantový projekt SOVAMM / MK ČK 1999-2002: Litomyšlsko - Vysokomýtsko - soupis stávajích archit. a urbanist.

Více

Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací.

Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací. Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací. Šárka a Petr Bergerovi akad. mal. a restaurátoři 2007 Na přání zástupců

Více

Operativní dokumentace nálezových situací odhalených při přestavbě objektu čp. 135 na Novém Městě pražském

Operativní dokumentace nálezových situací odhalených při přestavbě objektu čp. 135 na Novém Městě pražském Operativní dokumentace nálezových situací odhalených při přestavbě objektu čp. 135 na Novém Městě pražském Nálezová zpráva OPD č. 06/2013 Ladislav Bartoš Praha 1 Nové Město, čp. 135, Mikulandská 7. Zpracoval

Více

Městské domy. Karta ohrožené památky. Jáchymov Karlovy Vary Karlovarský. Náměstí Republiky. Prekop Filip, náměstí Republiky 134, Jáchymov

Městské domy. Karta ohrožené památky. Jáchymov Karlovy Vary Karlovarský. Náměstí Republiky. Prekop Filip, náměstí Republiky 134, Jáchymov 15 Karta ohrožené památky Městské domy katastrální území číslo k.ú. 656437 Obec Karlovy Vary Karlovarský Název (označení) památky Schválení zápisu/rozhodnutí o prohlášení Součást Ochranné pásmo Měšťanský

Více

KONSTRUKČNĚ STATICKÝ PRŮZKUM

KONSTRUKČNĚ STATICKÝ PRŮZKUM Strana: 1 KONSTRUKČNĚ STATICKÝ PRŮZKUM Stavba: Stavební úpravy regenerace bytového domu Nová 504, Kunštát Část: Konstrukčně statický průzkum Zpracovatel části: Ing. Petr Fousek Dusíkova 19, 638 00 Brno

Více

STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI

STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI Investor: Ing. Jan Průcha (zástupce společenství investorů) CS architects Ing. Petra Brzobohatá (petra.brzobohata@centrum.cz; 00420 604 723 762) Ing.

Více

Charakteristické štukatérské prvky jihozápadní fasády č. obrázek popis položky ks

Charakteristické štukatérské prvky jihozápadní fasády č. obrázek popis položky ks Ing. arch. Libor Sommer autorizovaný architekt ČKA č. 0255 2009 Charakteristické štukatérské prvky jihozápadní fasády č. obrázek popis položky ks F0 Stylizované věžičky kryté jehlanovou střechou s mohutně

Více

Okenní a dveřní otvory Tradice z pohledu dneška

Okenní a dveřní otvory Tradice z pohledu dneška Alois Čenský o nové texty doplnil Václav Jandáček Okenní a dveřní otvory Tradice z pohledu dneška Vydala Grada Publishing, a.s., U Průhonu 22, Praha 7, obchod@gradapublishing.cz, www.grada.cz, tel.: +420

Více

PIVOVAR BUŠTĚHRAD KAMILA UNGRÁDOVÁ, MICHAELA ULRYCHOVÁ

PIVOVAR BUŠTĚHRAD KAMILA UNGRÁDOVÁ, MICHAELA ULRYCHOVÁ PIVOVAR BUTĚHRAD KAILA UNGRÁDOVÁ, ICHAELA ULRYCHOVÁ OBSAH ANALÝZA, KONCEPT HISTORIE x SOUČASNOST PŮDORYS 1. NP PŮDORYS 2. NP PŮDORYS 3., 4., 5. NP BOURANÉ A NOVĚ NAVRŽENÉ KONSTRUKCE ŘEZY POHLEDY VIZUALIZACE

Více

REVITALIZACE HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA SLANÝ

REVITALIZACE HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA SLANÝ REVITALIZACE HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA SLANÝ 8 NÁVRH ÚPRAV ULIC LÁZEŇSKÉ, PALACKÉHO,NA HRADBÁCH, VELVARSKÉ, HAVÍŘSKÉ, U BRODU (ARCHITEKTONICKÁ STUDIE) Sýkora a kolektiv únor 2008 REVITALIZACE HISTORICKÉHO

Více

Zdivo soklu jižní fasády budovy čp. 146 na Novém Městě pražském

Zdivo soklu jižní fasády budovy čp. 146 na Novém Městě pražském Zdivo soklu jižní fasády budovy čp. 146 na Novém Městě pražském Nálezová zpráva OPD č. 03/2013 Ladislav Bartoš Praha 1 Nové Město, čp. 146, V Jirchářích 5, sokl jižní fasády. Zpracoval Ing. arch. Ladislav

Více

ZAHRADNÍ SKLEP. Zahradní sklep rozdělen na část určený k uskladnění vína a posezení. Druhá část je určena pro uskladnění ovoce a zeleniny.

ZAHRADNÍ SKLEP. Zahradní sklep rozdělen na část určený k uskladnění vína a posezení. Druhá část je určena pro uskladnění ovoce a zeleniny. ZAHRADNÍ SKLEP Zahradní sklep rozdělen na část určený k uskladnění vína a posezení. Druhá část je určena pro uskladnění ovoce a zeleniny. Části jsou od sebe odděleny dveřmi a každá část má vlastní systém

Více

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY' ' REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA A OBSAH: 1. Účel objektu...2 2. Architektonické a dispoziční řešení...2 3. Kapacita, podlahová plocha...2 4. Stavebně technické a konstrukční řešení...2 6. Fotodokumentace...3 STRANA 1

Více

Vyškov / Jihomoravský Objekt

Vyškov / Jihomoravský Objekt NÁLEZOVÁ ZPRÁVA OPD č. Lokalita / Obec (část obce) Okres / Kraj Kučerov Vyškov / Jihomoravský Objekt čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace Kostel sv. Petra a Pavla st. p. č. 87 [Evidenční číslo kulturní

Více

Rekonstrukce lůžkového odd. muži 2. NP Psychiatrické kliniky

Rekonstrukce lůžkového odd. muži 2. NP Psychiatrické kliniky Rekonstrukce lůžkového odd. muži 2. NP Psychiatrické kliniky Cena celkem 0,00 Celkem 79 nevyplněných položek Poř. Typ Alter. kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena SO_01: Stavební

Více

BÝVALÝ PIVOVAR V DAŠICÍCH ČP. 27 SKLEPY ING. ARCH. VÁCLAV HÁJEK. vaclav-hajek@post.cz

BÝVALÝ PIVOVAR V DAŠICÍCH ČP. 27 SKLEPY ING. ARCH. VÁCLAV HÁJEK. vaclav-hajek@post.cz konceptní stavebně historický průzkum BÝVALÝ PIVOVAR V DAŠICÍCH ČP. 27 SKLEPY ING. ARCH. VÁCLAV HÁJEK vaclav-hajek@post.cz OBSAH ÚVOD...2 SITUACE 1:2000...3 DĚJINY OBJEKTU...4 IKONOGRAFIE, MAPY A PLÁNY...5

Více

Nález renesanční sgrafitové fasády v Rámové ulici na Starém Městě pražském

Nález renesanční sgrafitové fasády v Rámové ulici na Starém Městě pražském Nález renesanční sgrafitové fasády v Rámové ulici na Starém Městě pražském Nálezová zpráva OPD č. 14/2013 Ladislav Bartoš Praha 1 Staré Město, čp. 735 (U Krkavců), Rámová 6 fasáda zprac. Ing. arch. Ladislav

Více

Informace o probíhající stavbě za měsíce leden až únor 2013 (stavba 82. KD KD, expozice 5. KD - 7. KD)

Informace o probíhající stavbě za měsíce leden až únor 2013 (stavba 82. KD KD, expozice 5. KD - 7. KD) Informace o probíhající stavbě za měsíce leden až únor 2013 (stavba 82. KD - 89. KD, expozice 5. KD - 7. KD) Práce na SO 01 budově zámku probíhají v souladu s časovým harmonogramem stavby. V rámci 84.

Více

REHABILITAČNÍ ÚSTAV BRANDÝS NAD ORLICÍ OKNA KAVÁRNY A PŘEDSÍNĚ

REHABILITAČNÍ ÚSTAV BRANDÝS NAD ORLICÍ OKNA KAVÁRNY A PŘEDSÍNĚ 1 PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektu k ohlášení stavby REHABILITAČNÍ ÚSTAV BRANDÝS NAD ORLICÍ OKNA KAVÁRNY A PŘEDSÍNĚ členění zprávy: 1.1 základní údaje 1.2 charakteristika akce 1.3 výpis nových prvků

Více

ČESKÝ KRUMLOV, LATRÁN č.p.20

ČESKÝ KRUMLOV, LATRÁN č.p.20 Akce : Část: ČESKÝ KRUMLOV, LATRÁN č.p.20 OBNOVA PRŮČELÍ ORIENTOVANÝCH DO ULICE NA FORTNĚ Zak. č. : 1221 Stupeň dokumentace : projekt stavby DPS SEZNAM PŘÍLOH (členěno dle metodiky platné Vyhlášky č.499/2006

Více

FORMULÁŘ PRO MAPOVÁNÍ PŘÍSTUPNOSTI OBJEKTŮ DLE MKPO

FORMULÁŘ PRO MAPOVÁNÍ PŘÍSTUPNOSTI OBJEKTŮ DLE MKPO FORMULÁŘ PRO MAPOVÁNÍ PŘÍSTUPNOSTI OBJEKTŮ DLE MKPO 8. ZŠ STOLIŇSKÁ NOVÁ BUDOVA VSTUP HLAVNÍ Vyhrazené parkovací stání počet: - přístup od VPS ke vstupu do objektu: - Přístup ke vstupu obtížný povrch sklon

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE. Stafalia s.r.o. V trnkách 550, 691 43 Hlohovec tel 732 318 989 mail jaroslav@hajda.cz. paré č.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE. Stafalia s.r.o. V trnkách 550, 691 43 Hlohovec tel 732 318 989 mail jaroslav@hajda.cz. paré č. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Místo stavby p.č.0 a p.č.07 v k.ú. Úvaly u Valtic 9 Valtice-Úvaly Lázeňská 77, 9 Valtice V trnkách 0, 9 Hlohovec tel 7 99 IČ DIČ CZ ŘEZ - 0 00 90 00 7 00 00 90 00 7 00 0 -,000 0

Více

ZAHRADNÍ SKLEP. Zahradní sklep rozdělen na část určený k uskladnění vína a posezení. Druhá část je určena pro uskladnění ovoce a zeleniny.

ZAHRADNÍ SKLEP. Zahradní sklep rozdělen na část určený k uskladnění vína a posezení. Druhá část je určena pro uskladnění ovoce a zeleniny. ZAHRADNÍ SKLEP Zahradní sklep rozdělen na část určený k uskladnění vína a posezení. Druhá část je určena pro uskladnění ovoce a zeleniny. Části jsou od sebe odděleny dveřmi a každá část má vlastní systém

Více

Sanace nosných konstrukcí

Sanace nosných konstrukcí ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace nosných konstrukcí Historický dům v Telči Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Popis objektu dům

Více

Sanace kleneb. Šlechtova restaurace v Praze Bubenči (hlavní sál) ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb

Sanace kleneb. Šlechtova restaurace v Praze Bubenči (hlavní sál) ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace kleneb Šlechtova restaurace v Praze Bubenči (hlavní sál) Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Popis

Více

PhDr. Daniel Ebel 2012 Loukovec, kostel Povýšení Svatého Kříže - 1 -

PhDr. Daniel Ebel 2012 Loukovec, kostel Povýšení Svatého Kříže - 1 - Kostel Povýšení Svatého Kříže, Loukovec Návrh na restaurování oken a dveří Celkový pohled na kostel Loukovec, kostel Povýšení Svatého Kříže - 1 - Hlavní vstupní dveře pod věží Rozměr: 260 x 160 cm Vstupní

Více

Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ)

Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ) Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ) WWW:

Více

Malostranské opevnění

Malostranské opevnění 1996-2005 Malostranské opevnění Jarmila Čiháková, Jan Havrda V létě roku 1994 došlo k objevu, který byl převratem v poznání vývoje pražského podhradí. Výzkum při zřizování nových suterénů v nárožním domě

Více

Tab. 6. Veduta města Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, detail. Detail Tab. 5., výřez; stavba v místě zahradníkova domu.

Tab. 6. Veduta města Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, detail. Detail Tab. 5., výřez; stavba v místě zahradníkova domu. Seznam příloh Tab. 1. Celkový pohled na Libosad Justus van den Nypoort podle předlohy G. M. Vischera, Celkový pohled na Libosad, výřez s pohledem na město, zámek a Podzámeckou zahradu, 1691. In: Zatloukal,

Více

Budova Staré školy Kostomlaty nad Labem STATICKÝ POSUDEK. Budova Staré školy, U Staré školy č.p. 47, Kostomlaty nad Labem

Budova Staré školy Kostomlaty nad Labem STATICKÝ POSUDEK. Budova Staré školy, U Staré školy č.p. 47, Kostomlaty nad Labem S-KON s.r.o. statika stavebních konstrukcí Zak.č.: 17045-01 Ing.Vladimír ČERNOHORSKÝ Počet listů: 9 Podnádražní 12/910 190 00 Praha 9 - Vysočany tel. 603 484 316 Budova Staré školy Kostomlaty nad Labem

Více

CB ČESKÝ TĚŠÍN - MÍSTNOST PRO MLÁDEŽ NÁVRH INTERIÉRU - STUDIE

CB ČESKÝ TĚŠÍN - MÍSTNOST PRO MLÁDEŽ NÁVRH INTERIÉRU - STUDIE CB ČESKÝ TĚŠÍN - CB ČESKÝ TĚŠÍN 01 SEZNAM DOKUMENTACE: 01 SEZNAM DOKUMENTACE 02 AUTORSKÁ ZPRÁVA 03 CELKOVÝ VÝKRES STÁVAJÍCÍHO STAVU M 1:100 04 CELKOVÝ VÝKRES NAVRHOVANÉHO STAVU M 1:100 VARIANTA A 05,06

Více

VZOROVÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

VZOROVÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE: VZOROVÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Místo stavby : Objednatel : Stupeň dokumentace : DSP Část : D.1.2 Stavebně konstrukční část Vypracoval : Zodpovědný projektant : Datum : Zakázkové číslo : ZADÁVACÍ PODMÍNKY:

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Románský sloh architektonické články

Románský sloh architektonické články Románský sloh architektonické články Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: leden 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami umění

Více

NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR

NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR +420 461 568 148 Budovy a provozy na ul. Dimitrovova 6, NETEX 1) Kuchyně s jídelnou na st. p.č. 92/34 NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR Budova tvoří přední levou část objektu

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. DLE VYHL.Č. 78/2013 Sb. RODINNÝ DŮM. čp. 24 na stavební parcele st.č. 96, k.ú. Kostelík, obec Slabce,

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. DLE VYHL.Č. 78/2013 Sb. RODINNÝ DŮM. čp. 24 na stavební parcele st.č. 96, k.ú. Kostelík, obec Slabce, Miloslav Lev autorizovaný stavitel, soudní znalec a energetický specialista, Čelakovského 861, Rakovník, PSČ 269 01 mobil: 603769743, e-mail: mlev@centrum.cz, www.reality-lev.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Více

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ 3. OTVORY VE ZDECH DRUHY A FUNKCE OTVORŮ OKENNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCÍ PROSVĚTLENÍ A ODVĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI DVEŘNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCI VSTUPU DO MÍSTNOSTI A SPOJENÍ MÍSTNOSTÍ VRATOVÉ OTVORY - PLNÍ FUNKCI

Více

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ R - - běžná hradební zeď radnice MPR - KP 22622/3-2278 Obnova obv.pláště radnice 1995 R Rest. soklu radnice 2000 Rest. ochozu věže radnice 2000 1 - radnice Masarykovo nám. 2262 A/11 2278 MT Obnova radnice

Více

Ing. Vladimír Jirka, Ph.D. Pozemní stavitelství II cvičení; úloha pátá Zastřešení objektu dřevěnou konstrukcí krovu

Ing. Vladimír Jirka, Ph.D. Pozemní stavitelství II cvičení; úloha pátá Zastřešení objektu dřevěnou konstrukcí krovu Zastřešení objektu dřevěnou konstrukcí krovu POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II - úloha pátá Cíle a předmět páté úlohy budou vč. vysvětlujících poznámek, postupů a příkladů s obrázky popsány ve výkladu k cvičení,

Více

Seznam dokumentace. příloha název měřítko. Průvodní zpráva. B Půdorys přízemí 1 : 50. C Základy domu 1 : 50. D Řez A A 1 : 50. E Pohled Jih 1 : 50

Seznam dokumentace. příloha název měřítko. Průvodní zpráva. B Půdorys přízemí 1 : 50. C Základy domu 1 : 50. D Řez A A 1 : 50. E Pohled Jih 1 : 50 Seznam dokumentace příloha název měřítko A Průvodní zpráva B Půdorys přízemí 1 : 50 C Základy domu 1 : 50 D Řez A A 1 : 50 E Pohled Jih 1 : 50 F Pohled Západ 1 : 50 Průvodní zpráva Příloha A duben 11 Obsah

Více