ZÁMEK VYŠKOV ČÁST NOVÝ ZÁMEK (C) J A N E L I Á Š

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁMEK VYŠKOV ČÁST NOVÝ ZÁMEK (C) J A N E L I Á Š"

Transkript

1 ZÁMEK VYŠKOV ČÁST NOVÝ ZÁMEK Dosud nepublikovaný prospekt vyškovského zámku od jihu, přelom 18. a 19. století. Stav před demolicemi jižního a prostředního křídla. Stavebně historický průzkum 1

2 ZÁMEK VYŠKOV ČÁST NOVÝ ZÁMEK PODROBNÝ POVRCHOVÝ STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM TEXT, FOTOINVENTÁŘ, OBRAZOVÉ PŘÍLOHY, PLÁNY Zpracoval, fotografoval a digitalizoval: Spolupráce: PhDr. Jan O. E l i á š Bc. Marta Balážiková Marie Mezlíková Objednatel: Město Vyškov BRNO PhDr. Jan ELIÁŠ, 2003 Toto v r znovu, tentokrát elektronicky publikované dílo je duševním majetkem autora a chrání je jako každé jiné věřejně tiskem publikované originální dílo autorský zákon. Celek ani části díla nesmějí být měněny, šířeny nebo publikovány bez písemného souhlasu autora. Odkazy, vycházející z obsahu díla nebo odvolávající se na něj, musí být řádně označeny náležitou citací a titul uveden v seznamu použité literatury. 2

3 LETECKÝ POHLED R Internetový zdroj: Mapy Google. 3

4 OBSAH Úvodní poznámka (z r. 2003)... 5 Architektonický rozbor a popis... 6 Situace, dispozice... 7 Průčelí...10 Interiéry Prameny Ikonografie Mapy a plány Literatura Zhodnocení Plány stavebně historického vývoje Přízemí (C)... J A N 25 E L I Á Š Hlavní schodiště První patro Druhé patro Plány památkově architektonického hodnocení Třetí patro Půdní podlaží Pozn.: Stati Výčet hodnotných architektonických detailů, Přehled architektonických a stavebně technických závad a Doporučení pro obnovu a rekonstrukci jsou ve webové prezentaci vynechány. Dějiny a stavební historie Přehled historických dat Stavební historie Přílohy

5 Úvodní poznámka odlišnosti. Jednak jinde samostatné stati Dějiny objektu a Stavební historie objektu jsou díky zpracování jedním a týmž autorem v předmětném elaborátu spojeny ve stať jednu. Jednak, že v zájmu lepší barevné čitelnosti byla v plánech architektonického vyhodnocení elaborátu použita škála odvozená z modré barvy, místo příliš splývajících variací barvy hnědé. V přiložené legendě je tato odchylka vyznačena. Následující průzkumový elaborát, zabývající se pod vlivem majetkoprávního uspořádání podrobně přibližně polovinou zámeckého souboru, tzv. Novým zámkem, má sloužit jako odborný podklad pro instituce Státní památkové péče. Vznikl díky nevšednímu pochopení objednatele, Městského úřadu ve Vyškově, pro předmětný památkový soubor a jeho adekvátní obnovu i rekonstrukci. Pozoruhodný zájem o věc vyjádřily i objednatelem uhrazené náklady, s pořízením SHP spojené. Elaborát je zpracován v intencích metodiky standardního nedestruktivního stavebně historického průzkumu, kterou v r doporučil Státní ústav památkové péče v Praze (Zprávy památkové péče 2001, příloha). Na aplikacích této metodiky, jejíž základ formuloval nestor českých historiků architektury, Dr. Dobroslav Líbal, se autor elaborátu spolupodílel v době svého dlouholetého odborného působení v někdejším Státním ústavu pro rekonstrukci památkových měst a objektů. Jde o metodiku univerzální, jež se v míře podrobnosti zpracování přizpůsobuje hodnotovému obrazu zkoumané architektury. Dlužno nicméně upozornit na dvě formální Zvláštní dík náleží odborníkům z pracoviště Zemského archivu Opava v Olomouci, archivu stavebního úřadu města Vyškova, Muzea Vyškovska a Národního památkového ústavu v Brně za spolupráci a laskavé poskytnutí podkladových materiálů, pramenů a dokumentace, potřebných pro zpracování průzkumového díla. 5

6 ARCHITEKTONICKÝ ROZBOR A POPIS 6

7 Situace, dispozice Stavební soubor zámku ve Vyškově je situován na jižním až jihozápadním okraji města. Historickou dispozici zámeckého areálu, rozvrženou přibližně od západu k východu kolem dvojice dříve ze všech stran obestavěných dvorů po počátkem 19. století uskutečněném zboření jižních a východních traktů dnes skládá na západě jsoucí tzv. Starý zámek o necelých třech křídlech (není předmětem tohoto průzkumu) a zkoumaný tzv. Nový zámek, jdoucí od Starého zámku k východu a připojený k němu kratším krčkem. Patří sem také na východě s Novým zámkem sousedící věžová brána s vedlejším stavením a za ní ještě okrouhlá nárožní střelecká bašta, nyní vetknutá do ohradní zdi pivovaru a sousedící s architektonicky bezohlednými garážemi. Otevření kdysi uzavřených dvorů zámku a odstranění věžových dominant zmíněnou demoliční akcí pohříchu narušilo organickou logiku zámeckého areálu, do jehož širšího rámce se pak dále na jihu řadí také budova kolonády spolu s okrasnou zámeckou zahradou, když objekt kolonády je nespornou dominantou tamějšího promenádního prostoru. Jeho protiváhu tvoří výklenková zeď s hlavním zahradním vstupem. Hlavní vnější průčelí budovy Nového zámku se obrací do náměstí Čs. armády s prostorným parkovištěm, od něhož je náznakem odděleno zahradnicky upravenou plochou, sevřenou mezi novodobým, dnes hlavním pěším vstupem do budovy a historickým vjezdem věžovou bránou do někdejšího dolního dvora zámku. V ohradní zdi mezi bránou a nárožním rondelem prolomen druhotný vjezd do tamějšího druhotného dvorku s garážemi. V zadním průčelí Nového zámku existují tři přímé vstupy vedlejší, kdežto krček mezi Starým a Novým zámkem prolamuje barokní vjezd do menšího dvorku na SZ straně, opět zaplněného parazitními garážemi. Architektonicky závažná hlavní budova Nového zámku v dispozici představuje prostý jedno a čtvrt trakt s hlavními místnostmi při vnějším průčelí, přístupnými z chodby v nádvorním čtvrt traktu. Vertikální komunikaci zprostředkuje trojramenné schodiště na západě dispozice. Obdobnou dispozici jedno a čtvrt traktu má i stavení brány. Trojpatrová hmota Nového zámku s podřízenou subdominantou jednopatrové věžové brány s půdním polopatrem má nezastupitelnou funkci lokální dominanty v přilehlých městských prostorech a uplatňuje se částečně i v dálkových pohledech. 7

8 situace 8

9 Starý zámek, západní křídlo přes prostor býv. horního dvora Starý zámek, severní p. gotické křídlo Starý zámek, severní p. gotické křídlo - raně barokní portál se znakem biskupa Karla z Lichtenštejna Starý zámek, severní p. gotické křídlo a raně barokní hlavní budova Nového zámku, přes prostor býv. dolního dvora 9

10 Průčelí trubkovým svařovaným zábradlím. Uvnitř špalety nepozoruhodné novodobé výplňové dvojkřídlo. Hlavní průčelí budovy Nového zámku Hlavní průčelí nad zvýšeným přízemím dvoupatrové, ležatě obdélného obrysu uzavřené oběhem bohatě profilované korunní římsy s masivním okapem. Vertikálně vymezené volnými nárožími, vpravo s kolmým náběhem zalomené omítané ohradní zdi na lomovém soklu, vlevo do úrovně druhého patra podložené mírně předstupujícím nárožím věžové brány. Střecha valbová krytá pálenou taškou. V hřebeni vetknuto několik tyčí hromosvodu a stožáry radiofonních a TV antén. Ve středním rytmu třináctiosé symetricky řešené průčelí vykazuje rovněž vertikální osovou symetrii. Spodní podlaží náležející mírně zahloubenému přízemí hladké. Horizontální členění nad zónou přízemí podtrhuje průběžný ústupek a pásová bosáž 1. patra i plastická kordonová římsa mezi 1. a 2. patrem. V místě druhé krajní osy zprava dodatečně prolomen novodobý vstup pro pěší, vykazující špaletu s půlkruhovým záklenkem, rámovaným plochou téměř lineárně bosovanou archivoltou. Vstupu předložena schodová rampa s peronem, zhotovená z teracca a zabezpečena užitkovým Přízemní okna v široce nálevkovitých špaletách s přímým překladem, mírně stojatě obdélná, uvnitř špalet do symetrického kříže členěné zasklené výplně, za nimi provlékané mříže z prutů čtvercového profilu, zřejmě autentické, raně barokní. Zóna prvního patra vykazuje kombinaci ploché téměř lineární pásové bosáže s bosáží stupněnou a zalamovanou do stylizovaných klenáků umístěných nad osami rámovanými pravoúhlými hladkými vpadlými šambránami s parapetem krytým jednoduše klempířsky upraveným plechem. Okenní výplně mírně zasunuté do špalet, členěné do asymetrického kříže, nahoře jednotabulové dvojkřídlé ventilace, dole dvojtabulová dvojkřídla, novodobé. Druhá krajní osa zprava nad vstupem pro pěší, nacházející se v úrovni podesty hlavního schodiště, lichá - uvnitř špalety uzavřená omítanou zazdívkou. Šestá a sedmá osa zleva vybaveny užitkovými novodobými bezpečnostními mřížemi z kruhových profilů provlékaných do děrovaných pásků. Druhé patro charakterizuje historizující pozdně klasicistní event. poklasicistní detailní tvarosloví založené na pravoúhlých šambránách s uchy rámovaných plastickou lištou. Šambrány zatíženy zalamovanými do segmentu vytaženými římsovými frontony nesenými volutovými konzolami. Ve vlysu dvojitá mušle dekorovaná plastickým akantem. Šambrány podloženy zalamovanými parapetními římsami nesenými drobnými volutovými konzolkami 10

11 11

12 s palmetkami. Parapetní výplně v plochém plastickém rámu Zadní průčelí budovy Nového zámku zaplněny zvlněnými ústupkovými zrcadly nahoře i dole s volutkami Trojpatrové průčelí uzavřeno oběhem téže profilované římsy jak a palmetami. Základní omítková plocha mezi detaily okenních na průčelí hlavním. Průčelí v úrovní druhého patra ve středním rytmu armatur hladká. Mírně ve špaletách zasunuty novodobé okenní jedenáctiosé, s mírným zrychlením v rozsahu tří krajních os zprava. výplně členěné do symetrického kříže, nahoře i dole s dvojtabulovými Vůči vertikálně osově symetrickým dvanácti osám v prvním patře dvojkřídly. se jeví pravá krajní osa patra druhého zaslepená beze zbytku.třetí Osy v nejvyšším podlaží (třetí patro) čtvercové, rámované patro ve vertikální osové symetrii obkročmo dodatečně prolomeno pravoúhlými šambránami zalamovanými nahoře i dole do uch a celkem pěti novodobými vertikálně symetrickými osami. rámovanými plastickou lištou. Uvnitř mírně ve špaletách zasunuté V nejspodnějším podlaží, odpovídajícím na straně hlavního průčelí novodobé okenní výplně členěné do symetrického kříže pomocí částečně zahloubenému přízemí, prolomeno deset os, z části dvojtabulových dvojkřídel novodobých. Základní omítková plocha i zde hladká. Barevnost: substrukce průčelí v úrovni zahloubeného suterénu přepracovaných na přímé vstupy z někdejšího dolního dvora. Ve okenních špaletách přízemí dochovány hodnotné autentické raně barokní provlékané mříže z prutů čtvercového profilu. v svrchní vrstvě přetřena šedobílou částečně smytou a hlavně v soklu S výjimkou druhého patra, kde okna dosud zarámována barokními působením zemní vlhkosti opadanou ličkou. Nad uvedenou podloží jednoduše olištovanými pravoúhlými šambránami s pásovými ve všech ostatních podlažích průčelí novodobě naposled pojednáno parapety, průčelí v celé ploše hladké. Do zmíněných šambrán světle žlutým okrem na okenních armaturách provedeným v sytějším vloženy poněkud nižší novodobé do symetrického kříže členěné tónu téže barvy. Okenní výplně ve všech podlažích novodobé, výplně, proto parapety bezohledně zvýšeny omítanou přizdívkou. I vesměs pod bílým nátěrem. ostatní vnější okenní výplně vesměs novodobé, mírně zasunuté do Závady: Rušivý tvrdý betonový okapní chodník při patě celého špalet, v členění jen částečně vycházející z historického - průčelí. Bezohledně k historizujícímu tvarosloví upraveny nástupní klasicistního stavu. schody vchodu pro pěší v druhé krajní ose zprava hlavního průčelí. Barevnost: svrchní barevnost základní plochy táž jako na průčelí V důsledku kapilární vlhkosti rozrušené omítky soklu. hlavním - zde již vybledlý žlutavý okr, na šambránách druhého patra zdůrazněný sytějším tónem. Na velkých plochách ve spodnější vrstvě vystupuje na celém průčelí šedá lička, nepochybně rovněž novodobá. 12

13 13

14 Průčelí až k parapetům spodních oken narušováno zemní vlhkostí, omítky z toho důvodu rozrušené, částečně opadané. Pata průčelí provázena plochami novodobé kamenné dlažby z kostek většího formátu, vedle toho stezka při patě částečně upravena štěrkováním. Vozovka k vjezdu do krčku dlážděna jednostranně přitesávaným lomovým kamenem a spádovaná v profil kočičího hřbetu. zřetelně svisle a diagonálně od korunní římsy až po parter potrháno. Sokl vysoko narušován zemní vlhkostí, omítky v důsledku toho částečně opadané. Celkově dezolátní úprava zadního dvorku s parazitními garážemi a přístavky včetně ocelového přístřešku krytého profilovaným plechem přistavěného k pozdně gotickému traktu zámku, jenž byl na průčelí novodobě zrekonstruován a jenž obsahuje pozoruhodné, dosud neobnovené ještě středověké impozantně klenuté sklepy, jen povrchově poškozené utilitárním skladováním sklad brambor apod. Boční SZ průčelí Nového zámku a dvorní průčelí krčku Pod oběhem korunní římsy oproti hlavnímu průčelí v poněkud zjednodušené profilaci boční průčelí hlavní budovy v celém rozsahu hladké, s výjimkou jedné osy v prvním druhém a třetím podlaží slepé. V zóně parteru narušené přístavbou novodobých garáží Hlavní průčelí věžové brány Průčelí jednoosé, z průčelní fronty mírně vystupující, vertikálně s plechovými vraty, krytou vlnitým plechem (parazit). zarámované bosovanými nárožími, uzavřené plastickou korunní římsou, nad níž se zvedá nízké dodatečné polopatro, přecházející v Zadní průčelí krčku uzavřené mělkou fabionovou římsou dlátkovou střechu s námětkem, krytou taškou bobrovkou. s ústupkem, jinak opět hladké, v patrech nepravidelně dvouosé, Charakterizované novodobě historizující fasádou. v přízemí s vjezdem o nepravidelném stlačeném oblouku. Okenní výplně vesměs novodobé, v obdobném členění jak na čelních Přízemí prolomeno širokým vjezdem, v patře pak širším původně průčelích. Vpravo vjezdu novodobý parazitní přístavek někdejšího asi sdruženým oknem se středním pilířkem, dnes s dřevěnou skladiště pohonných hmot. prosklenou novodobou výplní. Zóna parteru a archivolta vjezdu pojednána masivní štukovou bosáží ukončenou oblounovou, do Barevnost: tatáž jak na základních plochách čelních průčelí. archivolty zalamovanou římsou. Základní plocha modelovaná bosáží Závady: Boční průčelí hlavní budovy v pravé části mírně, nicméně pásovou, okno v patře zarámované vpadlou pravoúhlou šambránou 14

15 15

16 jako v obdobném podlaží hlavního průčelí hlavní budovy. Nástavba Zadní průčelí věžové brány nad korunní římsou hladká, prolomená jednou stojatě obdélnou Jednopatrové průčelí v přízemí prolomené hladce vyzděným okenní osou podloženou plastickou parapetní římsou. Okenní výplň vjezdem s širokým stlačeným obloukem, jednopatrové. Fasáda pod členěná do symetrického kříže představuje půdní větrák. oběhem korunní římsy s mírným okapem novodobá, pořízená po Pod archivoltou brány osazen biskupský znak Karla z Lichtenštejna požáru r. 1917, v celé ploše hladká bez plastických detailů. Ve vnitřní s pamětním nápisem datovaným ltp Nad oknem patra v raně zdi obdobný raně renesanční, ještě goticky zpracovaný půlkruhový renesanční sloupkové edikule ve vpadlině znak olomouckého portál jako ve vnějším průčelí. Při jeho levé stojině zachován biskupa Stanislava Thurza (v rolverkové kartuši pod biskupskou nepravidelný kuželovitý patník z hrubě přitesaného kamene. Od mitrou horizontálně půlený znak nahoře s korunovanou lví hlavou, pravé stojiny byl patník již dříve odstraněn. dole tři rozety). Závady zadního průčelí: již vzpomenutý sokl v celém rozsahu Stojiny tesaného půlkruhového kamenného portálu, přetaženého dodatečnými ličkami, vykazují ještě goticky okosenou hranu a jsou podloženy nízkými bochníkovitými patníky, utopenými v dodatečně zvýšené novodobé kamenné dlažbě. Průčelí brány podloženo nízkým jednoduchým nezdobným, cementovou omítkou zaomítaným soklem. Spolu se sousedním průčelím hlavní budovy při patě provázeno stezkou z velkoformátových betonových ploten. Sokl vysoko až do bosáže narušován zemní vlhkostí, omítky v důsledku toho částečně opadané, štukové detaily částečně rozrušené. rozrušený zemní vlhkostí. Pod parapety oken prvního patra neomítnutá rýha elektrorozvodu vedoucí od krčku až na průčelí brány včetně. Částečně provizorní, jinak nesourodá úprava dlažby při patě průčelí nevhodně kontrastující s historickou kamennou dlažbou vozovky směřující k bráně v krčku. 16

17 17

18 Hlavní průčelí stavení vlevo brány Boční průčelí stavení vlevo brány Jednopatrové, uzavřené oběhem plastické korunní římsy, završené polovinou valbové střechy, charakterizované novodobě historizují fasádou, obnovenou po požáru Přízemí v úrovni polozahloubeného přízemí hlavní budovy dvojosé. Osy v téže široce nálevkovité úpravě špalet jak na hlavní budově, novodobé okenní výplně však zevně členěny do asymetrického kříže, nahoře jednotabulové dvojkřídlé ventilace, dole dvojtabulová dvojkřídla. Uvnitř špalet provlékané mříže z prutů kruhového profilu, zřejmě renesanční. Trojosé patro pojednáno pásovou bosáží kombinovanou s bosami zalamovanými do stylizovaných klenáků jako na předešlých průčelích. Šambrány vpadlé pravoúhlé pásové, okna podložena mělce profilovanými parapetními římsami, pod ličkou a omítkou zřejmě štukovými. Svrchní barevnost táž jako na hlavním průčelí, plastické články zdůrazněny sytějším tónem žlutého okru. V místech smyté svrchní ličky na základních plochách stavení vlevo brány i brány samotné lze pozorovat plošky šedého nátěru. Pod spodním nátěrem na plastických prvcích několik dalších liček různého okrového odstínu. Pro stanovení autentické barevnosti je nezbytná analýza spodních nátěrových vrstev. Obrácené do dvorku na straně rondelu. Jednopatrové, uzavřené oběhem téže římsy jak na průčelí hlavním; v patře dvojosé; historizující úprava fasády táž jako na průčelím hlavním, tedy spodní podlaží hladké, nad ústupkem pásová bosáž kombinovaná se zalamováním do stylizovaných klenáků. Tytéž parapetní římsy i vpadlé šambrány v bosovaném patře. Do hřebene poloviny valbové střechy vetknut rušivý komínový nástavec z vápnopískových režných cihel. Vlevo při nároží a dodatečné vjezdové bráně dvě typové elektrorozvodné skříně. Závady : v celém rozsahu průčelí ve všech částech sokl vysoko až nad parapety spodních oken narušován zemní vlhkostí ličky i omítky v důsledku toho částečně opadané event. hloubkově rozrušené. Novodobou dlažbou zvýšená úroveň někdejší podlahy dlažby portálu a průjezdu. Zadní průčelí stavení vedle brány Průčelí jednopatrového stavení vedle brány v patře dvojosé, uzavřené oběhem popsané plastické korunní římsy. V přízemí hladké, nad hranolovou kordonovou římsou rozčleněné plastickými lisenovými rámci, jiné detaily chybí. Při nároží střecha prorostlá omítaným komínovým nástavcem, nevhodně zvýšeným azbestovou rourou. 18

19 19

20 Průčelí okrouhlé bašty rondelu z cihel, to na rozdíl od zřejmě původní štěrbinové střílny v tesané kamenné armatuře. Raně renesanční střelecká bašta od stavení vlevo brány oddělena plnou omítanou ohradní zdí s šikmou obetonovanou do ústupku vytaženou korunou. V ohradní zdi prolomena novodobá vjezdová brána mezi lehce převýšenými omítanými pilířky přeloženými svařovanou trubkou plynovodu. V bráně osazena užitková dvojkřídlá brána ze svařovaných tyčových kruhových profilů a plechových plátů. Okrouhlý útvar nárožní bašty do počátku 20. stol. jednopatrové, dnes dochován v úrovni přízemí,s korunou bez plastického ukončení, toliko s plechovou stříškou. Soklová část prolomena na straně ulice čtyřmi nálevkovitými střílnami zevně pod ležatě eliptickým cihlovým nepravidelným záklenkem, uvnitř se střílnovou štěrbinou dodatečně uzavřenou železným plátem. V koutě vlevo při nabíhající ohradní zdi pivovaru patrně jediná autentická štěrbinová střílna armována hladce tesaným kamenným ostěním (vápenatý pískovec), uvnitř opět s dodatečným železným plátem a s novodobou bezpečnostní drátěnou síťovinou. Na straně pivovaru široké nálevkovité střílny uzavřeny zazdívkami, levá z nich pak dodatečným masivním skarpem ze smíšeného zdiva, zřejmě klasicistním. Vlastní zdivo bašty lomové, novodobě přespárované částečně cementem, částečně silně nastavovanou vápennou maltou. Ve dvorku nad novodobým přístavkem novodobá cihlová zazdívka širšího otvoru dosahujícího až do koruny. Obezdívky oboustranně nálevkovitých, podle všeho druhotně upravených střílen provedeny 20

21 21

22 22

23 Východní (vnější) průčelí krčku mezi Novým a Starým zámkem Dvoupatrové, ve vertikále osově symetrické, vložené mezi středověký palác někdejšího hradu a raně barokní Lichtenštejnské severovýchodní křídlo zámku. Charakterizované hladkou fasádou uzavřenou ústupkovou korunní římsou. Bez dekorativní armatury. V úrovni patra téměř čtvercové, s novodobými výplněmi zasunutými do špalet (nahoře výklopná dvojtabulová ventilace, dole dvojtabulové dvojkřídlo). V druhém patře novodobé výplně téhož členění, přizpůsobené vyššímu stojatě obdélnému tvaru špalet. V ose přízemí barokní ústupkový portál se stlačenou archivoltou zarámovaný oblounovou lištou a zatížený diamantovým klenáčkem. Portál vložen do pilastrové edikuly se sdruženými jónskými pilastry na jednou odstupněném hladkém postamentu, vynášejícími stupňovité kladí zalamované do vzedmuté profilované římsy s mírně předstupující podložkou pro dnes chybějící reliéfní kamenný biskupský znak. Pilastry edikuly poněkud diagonálně natočeny. Portál pod vyrovnávací omítkovou vrstvou ličkami pískovcový, původní patníky podle zřetelných stop dodatečně odsekány. Edikula portálu se sice tváří barokně, avšak znak v nadpraží patří kardinálu Furstenbergovi ( ). V portálu osazeno užitkové plechové dvojkřídlo ze svařovaných typových prvků. Sokl portálu rozrušen, omítky zejména vpravo opadané. 23

24 24

25 Interiéry Ć Přízemí Č Prostory v podschodí hlavního barokního schodiště, zaklenuté stlačenou valenou klenbou se styčnými a vstřícnými trojbokými Stavení krčku spojující střední trakt zámku (palác hradu) s dodatečným jihovýchodním křídlem neboli Novým zámkem je podle mocnějších průčelních zdí v přízemí hypoteticky již pozdně gotické s tím, že hypoteticky pozdně gotická substrukce parteru posloužila nástavbě mladších barokních pater. V přízemí krček vyplněn průjezdem s postranními místnostmi, dnes převážně skladovacími. Průjezd opatřen hladkým užitkovým novodobým rovným podhledem, kdežto boční místnosti k ose průjezdu příčně zaklenuty omítanou prostou barokní stlačenou klenbou, architektonicky znehodnocenou bezohledným novodobým přepříčkováním. Podlaha v bočních prostorech překryta betonovou mazaninou. Pojízdná plocha průjezdu vydlážděna zhruba lícovanými čtvercovými tesanými kamennými dlaždicemi. Před vjezdem v podlaze kanalizační šachtice uzavřená litinovými poklopem. výsečemi, byly novodobě bezohledně ke klenbě přepříčkováním Úprava interiérů v dezolátním stavu. rozdrobeny v podružné prostůrky hygienického příslušenství WC, Ve vnitřním vstupu z průjezdu do prostoru barokního schodiště koupelna takže v relativně autentickém stavu se dochovala jen (mč. 102) osazen raně barokní portál s uchy, profilovaný mělkým část sloužící jako předsíň vstupu z průjezdu v krčku. Dodatečně ústupkem a lištou doplněnou čtvrtoblounem,zatížený římsovou přepříčkované prostůrky dlážděny užitkovými teraccovými šablonami supraportou podloženou konzolkami s rozetami a ve vlysu opatřenou a vybaveny velkosériovou banální sanitární keramikou i armaturami. pamětní deskou s nápisem datovaným ltp. 1682: Zárubně dveřní křídla nepozoruhodná typová. Na podlaze síně při vstupu z průjezdu starší novodobá šedočerná šachovnice z umělého kamene, bez zvláštní hodnoty. 25

26 krček - průjezd mč. 107 vstup z průjezdu do mč portál s pamětní deskou biskupa Karla z Lichtenštejna z r

27 CAROLVS D(eo).G(ratiae). EPISCOPVS OLOM(ucensis): EX COMITIBVS DE LIECHTENSTEIN ETC. HANC PROTENSAM PARTEM EX FVNDAMENTIS EXSTRVXIT 1682 Stojiny portálu podloženy jednou ustoupeným nezdobným soklíkem. Pískovcový portál přetřen malířskou ličkou. Pravá část supraporty zakryta náběhem mladší barokní klenby vedlejšího prostoru průjezdu. V portálu osazeno barokní dvojkřídlo stříškovitě skládané, zevně hřebované, uvnitř s autentickými kovanými závěsy. betonový vyrovnávací stupeň. Dveřní křídlo křížem šalované výplňové, s pravoúhlými vystouplými zrcátky na běžných závěsech. Vstupy ve vnitřní zdi většinou v dodatečné nepozoruhodné nové úpravě se špaletami o přímých překladech. Ve vstupu do mč. 116 klasicistní olištované profilované pravoúhlé zárubně s jednoduchým výplňovým dvojkřídlem o vystouplých pravoúhlých zrcátcích bez lišt. Úprava vstupu může sloužit jako předloha pro příští úpravu vstupů v rámci rekonstrukce. Jen vstup do mč. 119 zarámován autentickým pravoúhlým jednoduše olištovaným raně barokním portálkem zřejmě z pískovce přelíčeného několika vrstvami liček. Uvnitř špalety zavěšeno užitkové novodobé plechové dvojkřídlo. (C) Č J A N E L I Á Š Poměrně úzká nádvorní chodba zaklenuta raně barokní mírně nepravidelnou valenou téměř půlkruhovou klenbou probranou v osách okenních otvorů několika páry širších styčných trojbokých Okenní výplně na straně dvora dílem mladší novodobé, dílem starší novodobé a v jednom případě i klasicistní. Toto vzhledem k chystané rekonstrukci směrodatné dvojkřídlo členěno do symetrických dvojtabulek. výsečí o stlačených čelech. Patky klenby podříznuté. Osvětlení zprostředkováno okny v nálevkovitých špaletách s vodorovnými Č. 114 téměř segmentovými záklenky a vysokými probranými parapety, Prostor nedávno zrušené uhelné kotelny vznikl patrně už barokním z nichž některé posloužily k vestavbě užitkových skříní. Okenní předělením jednotného raně barokně zaklenutého celistvého výplně vnitřní dílem poklasicistní event. starší novodobé, ve špaletách prostoru č. 114, 115. Raně barokní klenba kombinovaná se osazeny zřejmě autentické barokní provlékané mříže z prutů zkříženými podříznutými stlačenými pasy v rozích probraná čtvercového profilu. Obě příčky na východní straně chodby zcela nepravidelnými trojbokými výsečemi o hranách vytažených do novodobé s prostupy v typových zárubních uzavíraných typovým mírných hřebínků. Podlaha prostoru vyhloubena pro masivní kotel hladkým jednokřídlem. Na podlaze načervenalá novodobá pochůzný po ocelové lávce. Okno v raně barokní nálevkovité špaletě velkosériová teraccová dlažba. V prvním vstupu ze dvora v síle zdi s ležatě eliptickým záklenkem má očividně dodatečně snížený 27

28 chodba mč. 111, 112 od Z chodba mč raně barokní portál do mč

29 chodba mč. 112, vnitřní líc dvor. průčelí naproti mč. 119, sonda č. 1/5 - odkryto smíšené raně barokní zdivo mč. 119, sonda č. 1/1 pod omítku dělící zdi - ryze cihlový náběh raně barokního klenebního pasu spočívá na smíšeném podpatečním raně barokním zdivu 29

30 parapet a je uzavřeno skloocelovou mřížovou výplní. Prostor znehodnocen strojním vybavením a armaturami, kotelny i elektrorozvody vně líce stěn. Omítková úprava klenby dodatečně ve velkých plochách opravována a původně zřetelné střední hřebínky tím setřeny. Č. 115 Prostor nové plynové kotelny v oddělené části předešle zmíněného dříve celistvého raně barokního prostoru. Dělící zeď slouží jako nosná substrukce zdí v horních podlažích. Klenba popsána předešle. V okně poklasicistní vnitřní rám pro dnes chybějící dvojkřídlé výplně na závěsech se štíhlými kuželíky a kuličkami. Probraný parapet překryt zhruba hoblovanými fošnami. Na podlaze betonová mazanina. Vnitřní vstup v nové úpravě s ocelovými zárubněmi a umělohmotným dýhovaným jednokřídlem. zvýšena o nízký stupeň. Klenba při křížení pasů mírně roztržena, trhlina prostupuje i navazující příčku. Č Dvě dispozičně téměř identické čtvercové místnosti rovněž završeny raně barokními klenbami o zkřížených stlačených pasech kombinovaných s koutovými výsečemi o hranách vytažených do mírných hřebínků. Velký rozpon stlačených pasů se jeví velmi odvážný, měl však za následek dodnes zřetelné statické poruchy ve formě mírných až vážných diagonálních trhlin - zejména v mč Podlahy pod krytem PVC dřevěné, dílem fošnové, dílem vlyskové. Osvětlení autentickými raně barokními nálevkovitými špaletami s ležatě eliptickými záklenky a probranými parapety. Vnitřní výplně oken členěné symetricky dvojtabulkovými dvojkřídly, v mč. 120 a 121 doplněny křížen přeplátovanými plechovými staršími novodobými okenicemi spíše užitkového provedení, nepříliš pozoruhodnými. Příčka v mč. 120 a 121 mladší novodobá. Vnitřní Č vstupy v nepozoruhodné dodatečné úpravě. Původně celistvá raně barokní místnost téměř čtvercové dispozice zaklenuta opět do zkřížených stlačených pasů kombinovaných s koutovými výsečemi o mírných hřebíncích. Okno v obdobné úpravě o nálevkovité špaletě s ležatě eliptickým záklenkem a s probraným parapetem. Vnitřní výplň novodobá symetricky dvojtabulové dvojkřídlo. Na podlaze kryté PVC betonová mazanina. I v mč. 120 a 121 klenba v koutových výsečích narušena mírnými trhlinami, které postupují do dělících zdí. Povrchová úprava bez řádné průběžné údržby odpovídá naposled skladovacími využití místností. Příčky ke klenbě bezohledné. Přední oddělená část prostoru 30

31 mč. 119 od SV mč. 119 od JV - detaily raně barokní klenby a standardní úprava okenních špalet z téhož slohového období 31

32 raně barokní okenní špaleta v mč. 120 detail koutových lunet raně barokní klenby v mč

33 Č. 128 Průjezd věžové brány z doby olomouckého biskupa Stanislava Thurza viz znak na průčelí. Mezi půlkruhovými ještě goticky okosenými, nicméně už zřejmě raně renesančními portály prostou omítanou, podle všeho rovněž raně renesanční valenou klenbou s patkami na nově kamenem dlážděné podlaze tunelovitě utvářený prostor, na východní straně vůči pojízdné ose poněkud širší (místo pro stráž či branného). Závady: Vyšší niveleta novodobé dlažby, v důsledku toho utopené patníky portálů. Chybějící vrata, po nichž zůstaly toliko kované závěsy. Č Nachází se již v přízemí stavení vedle brány, které bylo na straně okrouhlé nárožní bašty z poloviny zbořeno po požáru V podle všeho renesančních obvodových zdech dříve dvěma travé podle koutových náběhů dodatečné křížové klenby mezi pasy zaklenutá celistvá, druhotně novodobými dělícími zdmi do čtyř podružných prostůrků rozdělená místnost vykazuje užitkovou novodobou úpravu interiéru s banálními typovými a velkosériovými prvky. chodby. Utilitární úprava skladovacích interiérů s hygienickým příslušenstvím. Č. 139 Interiér nárožního rondelu někdejší střelecké bašty zaklenut kopulovitou (hvězdovitou) klenbou bez hřebínků, s parabolickými výsečemi, v jejichž osách jsou nízko nad dnešní novodobou podlahou rozmístěny nálevkovité, namnoze asymetrické špalety střílen. Prostor s novodobými omítkami a zařizovacími prvky dnes slouží jako společenská místnost. Č , Vesměs nepozoruhodné, ba většinou architektonicky parazitní novodobé přístavky předsíň rondelu, garáže a sklady. Č Původně křížově zaklenuté prostůrky v přízemí stavení vedle brány, vzniklé ve zbytku stavení vedle brány zaslepením nádvorní arkádové 33

www.shpelias.cz (C) JAN ELIÁŠ

www.shpelias.cz (C) JAN ELIÁŠ OBSAH (***označ. statě jsou v knihovně vynechány) Úvod...4 ARCHITEKTO ICKÁ A ALÝZA A POPIS...5 Situace, dispozice...7 Prostor dvora...9 Průčelí...10 Interiéry...17 Přízemí...17 Patro...26 Půdní podlaží

Více

KRÁSENSKO ČP. 76 TZV. ZEMANSKÁ RYCHTA STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM

KRÁSENSKO ČP. 76 TZV. ZEMANSKÁ RYCHTA STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM KRÁSENSKO ČP. 76 TZV. ZEMANSKÁ RYCHTA STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM 1 KRÁSENSKO ČP. 76 TZV. ZEMANSKÁ RYCHTA Standardní nedestruktivní stavebně historický průzkum TEXT, FOTOINVENTÁŘ, OBRAZOVÉ PŘÍLOHY, PLÁNY

Více

(C) J A N E L I Á Š. Moravský Krumlov hradby města sv.2 STANDARDNÍ NEDESTRUKTIVNÍ STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM POPIS A ROZBOR HRADEBNÍCH ÚSEKŮ

(C) J A N E L I Á Š. Moravský Krumlov hradby města sv.2 STANDARDNÍ NEDESTRUKTIVNÍ STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM POPIS A ROZBOR HRADEBNÍCH ÚSEKŮ 1728 Moravský Krumlov hradby města sv.2 STANDARDNÍ NEDESTRUKTIVNÍ STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM POPIS A ROZBOR HRADEBNÍCH ÚSEKŮ 2000 1 Moravský Krumlov hradby města sv.2 STANDARDNÍ NEDESTRUKTIVNÍ STAVEBNĚ

Více

www.shpelias.cz HRAD CIMBURK (C) JAN ELIÁŠ Stavebně historický průzkum

www.shpelias.cz HRAD CIMBURK (C) JAN ELIÁŠ Stavebně historický průzkum HRAD CIMBURK Stavebně historický průzkum 1 HRAD CIMBURK k.ú. Koryčany, okr. Kroměříž Podrobný povrchový stavebně historický průzkum TEXT, FOTOINVENTÁŘ, OBRAZOVÉ PŘÍLOHY, PLÁNY Vedoucí elaborátu: PhDr.

Více

Opevnûní mûsta âeského Krumlova

Opevnûní mûsta âeského Krumlova PrÛzkumY památek II/1999 Opevnûní mûsta âeského Krumlova ve stfiedovûku I - Latrán a Nové Mûsto Vladislav Razím Obr. 1: Severní část Českého Krumlova na mapě stabilního katastru z roku 1827 (reambulovaná

Více

Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách 1200 1550

Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách 1200 1550 Ivo Hlobil Milan Dospěl (eds.) Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách 1200 1550 Příspěvky z vědecké konference Hradec Králové 2014 Ivo Hlobil Milan Dospěl (eds.) Gotické a raně renesanční

Více

PrÛzkum kostela sv. Bartolomûje v Mal ch Heralticích

PrÛzkum kostela sv. Bartolomûje v Mal ch Heralticích materiálie PrÛzkum kostela sv. Bartolomûje v Mal ch Heralticích 1 a jeho v sledky 2 Dalibor Prix 3 Obr. 1: Malé Heraltice (okr. Opava), filiální kostel sv. Bartoloměje, 1768-1769 a pozdější úpravy. Pohled

Více

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY V BRNĚ PŘEHLED VÝZKUMŮ 54-2

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY V BRNĚ PŘEHLED VÝZKUMŮ 54-2 ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY V BRNĚ PŘEHLED VÝZKUMŮ 54-2 BRNO 2013 1 Přehled výzkumů Recenzovaný časopis Peer-reviewed journal Ročník 54 Volume 54 Číslo 2 Issue 2 Předseda redakční

Více

Prostory Informačního centra Klubu Za starou Prahu

Prostory Informačního centra Klubu Za starou Prahu Prostory Informačního centra Klubu Za starou Prahu a jejich stavebně-historická dokumentace Jan Veselý V září tohoto roku byla společným úsilím řady profesionálů i dobrovolníků pod vedením člena Domácí

Více

Historie hradu Helfštýna

Historie hradu Helfštýna Střípky z historie Helfštýna Z různých materiálu a www stránek sestavil Jiří Rosmus O B S A H 01 Historie hradu Helfštýna 02 Jméno hradu Helfštýna 03 Hradní panství 04 Držitelé hradu Helfštýna 05 Třídně

Více

ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM V PRAZE V LETECH 1988-1989

ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM V PRAZE V LETECH 1988-1989 ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM V PRAZE V LETECH 1988-1989 Zdeněk Dragoun a kolektiv V uvedených letech pokračoval archeologický výzkum v Praze zcela v intencích předchozího období. Archeologický ústav ČSAV (ARÚ

Více

SBORNÍK. Státní okresní archiv Přerov

SBORNÍK. Státní okresní archiv Přerov SBORNÍK 2008 Státní okresní archiv Přerov SBORNÍK Státního okresního archivu Přerov Přerov 2008 Sborník Státního okresního archivu Přerov. Vydal Zemský archiv v Opavě Státní okresní archiv Přerov. Přerov

Více

SBORNÍK. Vesnická architektura 1. poloviny 20. století. Výzkum, dokumentace, ochrana. Kokory u Olomouce 19. - 21. září 2007

SBORNÍK. Vesnická architektura 1. poloviny 20. století. Výzkum, dokumentace, ochrana. Kokory u Olomouce 19. - 21. září 2007 SBORNÍK z e s e m i n á ř e Vesnická architektura 1. poloviny 20. století. Výzkum, dokumentace, ochrana. Kokory u Olomouce 19. - 21. září 2007 Národní památkový ústav, ústřední pracoviště v Praze Národní

Více

Toskánsk palác - pfiedstavy architekta

Toskánsk palác - pfiedstavy architekta PrÛzkumY památek I/1999 Toskánsk palác - pfiedstavy architekta a stavebníka v konfrontaci s dan m prostfiedím Petr Macek, Pavel Zahradník 1) Platí to i o dalších uměleckých oblastech viz např.: Vilímková,

Více

Program regenerace MPZ Český Brod KATALOG AKCÍ 27.2.2015

Program regenerace MPZ Český Brod KATALOG AKCÍ 27.2.2015 01 Městské opevnění (ulice Šafaříkova, Jungmannova, Havlíčkova, Želivského, Komenského a Kollárova, Jana Kouly) Městské opevnění v Českém Brodě je od 3. 5. 1958 nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním

Více

Revitalizace židovských památek v České republice

Revitalizace židovských památek v České republice Revitalizace židovských památek v České republice Metodika - kronika projektu Registrační číslo projektu: Příjemce: CZ.1.06/5.1.00/01.06096 Federace židovských obcí v České republice červenec 2014 Obsah

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 7 3 Památková péče 7 4 Správa památkových objektů 18 5 Věda a výzkum 20 6 Publikační a přednášková činnost 22

Více

Kyselka 235/ Srov. Kisch 1902, s. 355-366. Gnirs 1933 a 1996, s. 38-39. Burachovič 1999, 80 s.

Kyselka 235/ Srov. Kisch 1902, s. 355-366. Gnirs 1933 a 1996, s. 38-39. Burachovič 1999, 80 s. Kyselka První zmínka o tzv. Bukové kyselce pochází z roku 1522 z balneologického spisu dr. Václava Payera, lázeňského lékaře z Karlových Varů. Vyvěrá na severním úbočí vrchu Bučina, na tehdejším panství

Více

Problematika jednodílných hradů v Čechách

Problematika jednodílných hradů v Čechách Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Diplomová práce Problematika jednodílných hradů v Čechách Jan Mašek Plzeň 2012 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra archeologie

Více

Jan Pešta. Rekonstrukce roubených staveb

Jan Pešta. Rekonstrukce roubených staveb Jan Pešta Rekonstrukce roubených staveb Jan Pešta Rekonstrukce roubených staveb Grada Publishing Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické

Více

PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE LIPNÍK NAD BEČVOU 2011 2015

PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE LIPNÍK NAD BEČVOU 2011 2015 PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE LIPNÍK NAD BEČVOU 2011 2015 V Lipníku nad Bečvou, srpen 2010 Zpracoval: Hana Švrčková, Lucie Složilová OBSAH: ÚVOD... 3 I. ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÝ VÝVOJ

Více

Veřejná prostranství (náměstí) středověkého Hradce Králové a jejich proměny

Veřejná prostranství (náměstí) středověkého Hradce Králové a jejich proměny Veřejná prostranství (náměstí) středověkého Hradce Králové a jejich proměny Veřejná prostranství (náměstí) středověkého Hradce Králové a jejich proměny (přehled dosavadního bádání) Radek Bláha Abstrakt:

Více

Střechy a střešní krajina

Střechy a střešní krajina 20. - 22. září 2006 Jičín Sborník ze semináře Střechy a střešní krajina NPÚ ÚP Praha NPÚ, ú.o.p. v Pardubicích Královéhradecký kraj MěÚ Jičín SBORNÍK ze semináře STŘECHY A STŘEŠNÍ KRAJINA vytištěno v nákladu

Více

Z historie budov Ministerstva Financí

Z historie budov Ministerstva Financí Z historie budov Ministerstva Financí Autor: Technická redakce: Ing. Jaroslava Musilová Mgr. Jiří Machonský Vydalo Ministerstvo financí Personální odbor Oddělení Finanční a ekonomické informace Letenská

Více

PREZIDENČNÍ ČTVRŤ SLADOVNY - PODBABA, PRAHA 6 TECHNICKÁ ZRÁVA III. ETAPA OBJEKT 1-4

PREZIDENČNÍ ČTVRŤ SLADOVNY - PODBABA, PRAHA 6 TECHNICKÁ ZRÁVA III. ETAPA OBJEKT 1-4 CASUA spol. s r.o. Strana 1/45 31.08.2005 OBSAH: 1.ÚVOD...3 2.GEOLOGICKÉ POMĚRY...3 3.BOURACÍ PRÁCE...3 4.ZÁKLADY A VÝKOPY...5 5.SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE...6 6.STÁVAJÍCÍ KOMÍNY...8 7.VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE...9

Více

STAVEBNÍ VÝVOJ HRADU A ZÁMKU V ROUDNICI NAD LABEM

STAVEBNÍ VÝVOJ HRADU A ZÁMKU V ROUDNICI NAD LABEM STAVEBNÍ VÝVOJ HRADU A ZÁMKU V ROUDNICI NAD LABEM Vypracoval: David Mikoláš Datum: 11. 8. 2011 V Roudnici nad Labem se nachází hrad i zámek? Ano i ne, zní odpověď. Nad řekou se majestátně tyčící raně barokní

Více

SBORNÍK. Vesnický dům s podstávkovou konstrukcí a jeho regionální varianty Dokumentace, průzkum, památková péče. Sloup 17. - 19.

SBORNÍK. Vesnický dům s podstávkovou konstrukcí a jeho regionální varianty Dokumentace, průzkum, památková péče. Sloup 17. - 19. SBORNÍK z e s e m i n á ř e Vesnický dům s podstávkovou konstrukcí a jeho regionální varianty Dokumentace, průzkum, památková péče Sloup 17. - 19. září 2009 Národní památkový ústav, ústřední pracoviště

Více

TOVÁRNÍ AREÁL RODINNÉ DOMY

TOVÁRNÍ AREÁL RODINNÉ DOMY VILY 1 Vila Tomáše Bati 2 Vila Jana Antonína Bati 3 Vila MUDr. Bohuslava Alberta 4 Vila arch. Vladimíra Karfíka 5 Vila ředitele Hugo Vavrečky 6 Vila ředitele Josefa Hlavničky 7 Vila ředitele Dominika Čipery

Více

Redakce: Mgr. Aleš Knápek Grafická úprava: Mgr. Aleš Knápek ISBN: 978-80-87302-18-7

Redakce: Mgr. Aleš Knápek Grafická úprava: Mgr. Aleš Knápek ISBN: 978-80-87302-18-7 Hrad Ronovec a Dolní Krupá Sborník věnovaný památce Josefa Čapka (1909 1988) 2013 Hrad Ronovec a Dolní Krupá Sborník věnovaný památce Josefa Čapka (1909 1988) Redakce: Mgr. Aleš Knápek Grafická úprava:

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Historický ústav

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Historický ústav Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Historický ústav Majitelé domů na jindřichohradeckém náměstí v raném novověku (1500-1700) autor: Martin Talián vedoucí práce: PhDr. Josef

Více