E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ tel.: , E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ 1

2 OBSAH: I. Charakteristika školy str. 4 II. Učební plány školy 2.1. Mateřská škola str Základní škola str ZŠ LMD str. 10 III. Nepovinné a zájmové útvary 3.1. Mateřská škola str Základní škola str. 11 IV. Personální zabezpečení školy 4.1. Mateřská škola str Základní škola str Pedagogická praxe str. 13 V. Zápis do 1. ročníku str. 13 VI. Přehledné údaje o žácích 6.1. Mateřská škola str Základní škola str Dojíždění str..14 VII. Výsledky výchovně vzdělávacího procesu 7.1. Mateřská škola str Základní škola odcházející žáci str Výsledky srovnávacích testů KALIBRO str Celostátní srovnávací testy str Výpis z pololetní a závěrečné pedagogické rady str Nejčastější kázeňské problémy str Počty zameškaných hodin str. 16 VIII. Kontroly str. 19 IX. Další aktivity školy 9.1. Akce mateřské školy (celoročně) str Rozpis akcí podle zaměření str Akce základní školy Kulturní akce účast str Kulturní akce pořádané školou str Sportovní akce účast str Sportovní akce pořádané školou str Exkurze a výlety str Vědomostní a dovednostní soutěže a další aktivity str Ochrana bezpečnosti a zdraví str Spolupráce ZŠ a MŠ str Školní knihovna str Ostatní str. 26 2

3 9.3. Projekty str Ekoš a my hledáme cesty str Environmentální vzdělávání str Bezpečná a zdravá škola str Žárovka str Březen měsíc knihy a internetu str Den Země + Lesní pedagogika str MPP str Olympiáda ducha str Jarmark, Školohrátky str výročí školy str Volba povolání, výchovné poradenství, žáci s SPU str Žákovská samospráva str. 34 X. Školní družina výběr z akcí str. 35 XI. Celoškolní akce str. 37 XII. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Mateřská škola str Základní škola str. 38 XIII. Údaje o hospodaření školy str. 39 XIV. Závěr str. 40 3

4 I. Charakteristika školy Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Adresa školy Bělohrobského 367, Černovice IČ Bankovní spojení /0800 DIČ CZ Telefon/fax Adresa internetové stránky Právní forma příspěvková organizace Zařazení do sítě škol (poslední úprava) Název zřizovatele Město Černovice kapacita Součásti školy Základní škola žáků Mateřská škola dětí Školní družina žáků Školní jídelna stravovaných Školní jídelna výdejna stravovaných Identifikátor právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace je součástí vzdělávací soustavy ČR, je zařazena v rejstříku škol a školských zařízení. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Zřizovatelem školy je Město Černovice. Škola sdružuje mateřskou a základní školu, školní jídelnu, školní jídelnu - výdejnu a školní družinu. Rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení bylo vydáno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy k (č.j / ). Tímto rozhodnutím byl dán do souladu se školským zákonem název školy. Nejnovější rozhodnutí je z (účinnost od ) jím byl dán do souladu se školským zákonem vzdělávací program C/01, stávající obor vzdělání C/001 Základní škola se označuje jako dobíhající. Mateřská škola zahrnuje celkem tři oddělení. Zabezpečuje předškolní výchovu podle školního vzdělávacího programu Zdravá mateřská škola se zaměřením na prevenci vad výslovnosti, na ozdravný režim a pohybovou aktivitu a na tvořivost dětí. Řízené činnosti jsou v rovnováze se spontánní hrou a pohybovou aktivitou dětí. Velký důraz je kladen na přirozené uspokojování zájmů a potřeb dětí, na rozvoj osobnosti, talentu a nadání, učitelky se snaží o rozvoj aktivity každého dítěte. Práce podle ŠVP dává prostor dětem i učitelce. Děti jsou samostatnější, dokáží se rozhodovat v nejrůznějších situacích. Při vstupu dítěte do mateřské školy je nabízen individuálně přizpůsobený adaptační režim. Individuální přístup k dětem umožňují i třídní vzdělávací programy, které jsou uzpůsobeny věku docházejících dětí a uspořádány do základních témat vycházejících z běžných denních situací v rodině, ve společnosti a v přírodě. Mateřská škola nabízí i nadstandardní aktivity v oblasti logopedie, jógy, pískání na zobcovou flétnu a dramatické výchovy; některé kroužky základní školy jsou otevřené i dětem z mateřské školy. Mateřská škola zabezpečuje i péči o integrované dítě. S tímto dítětem pracuje podle individuálního plánu, který konzultuje s SPC v Jihlavě. Mateřská škola velice dobře spolupracuje se základní školou, školní družinou, Mateřskou školou Obrataň, DÚSP Černovice, Výchovným ústavem Černovice. 4

5 Mateřská škola od září 2005 sídlí v suterénu budovy základní školy. Vznikly zde 3 samostatné třídy s nezbytným zázemím (šatny pro děti, WC a umývárny, šatny pro zaměstnance, sklady, ), kancelář, samostatná místnost sloužící k odpočinku dětí ( ložnice ) a dvě kuchyňky přípravna jídel (přesnídávky a svačiny) a výdejna obědů. Vybavení mateřské školy je standardní, odpovídající hygienickým i bezpečnostním normám. Na velmi dobré úrovni je vybavení mateřské školy hračkami, pomůckami a materiály. Hračky jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly a aby si je mohly samy brát a ukládat. Ve dvou třídách mohou děti využívat počítač s tiskárnou. Pobyt venku tráví děti na školní zahradě, která je vybavena průlezkami a atrakcemi pro děti, či v přilehlých oborách. Základní škola poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou a ekologickou výchovu žáků, umožňuje žákům též náboženskou výchovu. Základní škola připravuje žáky na další studium a praxi, snaží se žáka rozvíjet tak, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně a autonomně se rozhodovat, projevovat se jako demokratický občan, jednat v souladu s uznávanými mravními hodnotami. Škola vytváří podmínky pro rozvoj všech dětí, integruje žáky se specifickými poruchami učení, chování, děti s tělesným či smyslovým postižením. Nedílnou součástí práce školy je i mimoškolní činnost zájmové kroužky, sportovní akce, Škola poskytuje své prostory a vybavení k účelnému využití pro činnosti zájmových organizací dětí a mládeže (PS Svidník Černovice) i jiných organizací pracujících s mládeží (Sokol Černovice), jedna paní učitelka vyučuje hře na hudební nástroje (na živnostenský list). Základní škola má devět ročníků a člení se na I. stupeň (první až pátý ročník) a II. stupeň (šestý až devátý ročník). Vyučování ve škole probíhalo podle Školního vzdělávacího programu (vytvořeného podle RVP ZV) EKOŠ. Také letos došlo k úpravám, kterými byly do programu zapracovány změny Rámcového vzdělávacího programu ZV. Od bude povinný druhý cizí jazyk, ke změnám (větším či menším) došlo téměř ve všech vzdělávacích oborech. Náš školní vzdělávací program je dokument živý, reaguje na zkušenosti z praxe; učitelé se k němu musí stále vracet, upravovat a vylepšovat jej podle stávajících podmínek. Třídy základní školy se v tomto školním roce naplňovaly do počtu 24 žáků. Průměrný počet žáků na třídu byl letos na I. stupni 20 žáků, na II. stupni 14 žáků. Každá třída má ustanoveného třídního učitele. V souladu s učebním plánem jsou třídy děleny na skupiny počet skupin a počet žáků ve skupině se určuje podle stávajících podmínek školy a charakteru vyučovacího předmětu a v souladu s požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví žáků. K dělení došlo ve výuce povinně volitelných předmětů na II. stupni školy bylo respektováno přání zákonných zástupců žáků. Tělesná výchova na II. stupni základní školy probíhala vždy v oddělených skupinách chlapci (spojen 6. a 7. ročník, 8. a 9. ročník) dívky (spojen 6. a 7. ročník, 8. a 9. ročník). Letos byl žákem školy jeden žák, který se vzdělával podle přílohy RVP ZV pro žáky s LMP a několik žáků integrovaných. Pedagogové pracovali s integrovanými žáky podle individuálních plánů. Integrace je náležitě administrativně vedena. Na doporučení PPP Pelhřimov byly vytvořeny skupinky těchto žáků, kterým je věnována individuální péče nad stanovený počet rozvrhových hodin. V těchto skupinách probíhá pod vedením proškolených pedagogů náprava SPU. Pro zaostávající žáky jsou zaváděny doučovací hodiny (vždy podle potřeb žáků), pro nadané žáky jsou organizovány rozšiřující aktivity (olympiády, soutěže, mimoškolní činnost, ). Letos bylo integrováno celkem 8 10 dětí (podle vyšetření PPP), s dalšími bylo pracováno podle doporučení PPP Pelhřimov (ohledy ve výuce). Základní škola organizuje plavecký výcvik žáků 3., 4. a 5. ročníku (plavecká škola Delfín Pelhřimov). Lyžařský kurz letos nebyl pořádán. Žáci 4. třídy se účastnili výcviku v dopravní výchově, 8. ročník prošel školením v první pomoci. V rámci MPP bylo uskutečněno několik velice zdařilých akcí. Dalším již tradičním dlouhodobým celoškolním projektem je Březen měsíc 5

6 knihy a internetu. Dále pak proběhlo velké množství dalších školních akcí - výlety a činnosti související s výchovně vzdělávací prací školy (přehled níže). Závěr letošního školního roku byl ve znamení oslav 60. výročí zahájení provozu školy v Bělohrobského ulici. Pro veřejnost byl přichystán třídenní program sportovní turnaj, návštěva vyučovacích hodin, setkání s bývalými pracovníky školy, prezentace práce kroužků a tradiční Školohrátky. Ve spolupráci s dětskou lékařkou a stomatologem se škola podílí na preventivní zdravotní péči. Organizace zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech, které přímo souvisejí s výchovou a vzděláváním, soustavně vytváří podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví žáků a kontroluje jejich dodržování. Pedagogický sbor i všichni zaměstnanci školy se svou prací snažili o naplňování plánu rozvoje školy, který byl vytvořen pedagogickým sborem na základě vyhodnocování předchozích období. V průběhu školního roku pedagogičtí pracovníci pracovali na úpravách školního vzdělávacího programu, podíleli se na projektových dnech, vytvářeli a realizovali vlastní projekty. Pozornost byla věnována i vytváření a ověřování vzdělávacích materiálů v rámci čerpání dotace EU OPVK 1.4. Vzdělání pro konkurenceschopnost. Také v letošním školním roce pokračovalo používání tzv. Informačních listů (přehled probíraného učiva, plánované akce školy, další důležité informace, sebehodnocení žáka za minulé období, vzkazy). S informačními listy jsou spokojeni rodiče (většina) i pedagogové. Ve druhém pololetí došlo k úpravě informačních listů zjednodušilo se sebehodnocení, v náplni IL je dána větší volnost třídnímu učiteli. Listy jsou součástí portfolia každého žáka. Snažíme se, aby rodiče našich žáků byli s námi v kontaktu, aby měli co nejvíce možností navštívit školu, být informovaní. Proto letos pokračovalo informování rodičů o škole formou konzultačních odpolední (každé první úterý v měsíci). Škola pokračovala ve svých aktivitách v celostátním projektu Ekoškola, patříme do sítě škol podporujících zdraví. Účastnili jsme se i do dalších projektů Ovoce do škol, Recyklohraní, Sbírej toner, Ve škole proběhly i dvě sbírky Život dětem a Fond Sidus. Za přínosné lze označit i to, že většina učitelů se snaží do výuky zavádět nové formy, metody a postupy, které vyhovují současným trendům. Tvorba vzdělávacích materiálů (někdy označované jako digitální učební materiály DUM) a jejich ověřování v praxi k tomu také přispěla. Během školního roku se podařilo zrealizovat také několik celoškolních projektů, které nejen zpestřily výuku, ale žákům i učitelům přinesly zajímavá poznání. Školní družina má tři oddělení a pracuje podle programu, který navazuje na vzdělávací program mateřské školy a zároveň respektuje požadavky Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání. Činnost je pestrá a zajímavá docházka do ŠD je vysoká. Kromě žáků I. stupně školní družinu využívají v ranních hodinách i starší žáci, kteří do školy dojíždí z okolních vesnic nebo dochází do kroužků. Ve škole dobře pracuje i žákovská samospráva. Funguje na třídní i celoškolní úrovni. Žáci se vyjadřují k chodu školy, upozorňují na nedostatky, projevují svá přání. Aktivně spolupracují při hodnocení úklidu ve třídách a v šatnách, organizují pomoc starších mladším při obsluze ve školní jídelně. V I. a částečně i ve II. pololetí probíhala mediální aktivita pravidelné (pondělní) vysílání školního rozhlasu, které si vzali na starosti žáci 6. třídy. 6

7 Školní budova slouží svému účelu téměř šedesát let. Čas se podepsal na jejím stavu. Ve špatném stavu zůstává plášť budovy, oplechování střech i střechy samotné. K únikům tepla dochází i poškozenou prosklenou stěnou u schodiště. V tomto školním roce byly na střechu budovy (jižní a západní části) namontovány fotovoltaické elektrárny. O jarních prázdninách jsme upravili školní jídelnu k novému nábytku přibylo nové topení a změna obložení stěn. Dokončila se výdejní okénka ze školní kuchyně. Ve školní družině byly dokončena výměna podlahových krytin. Všechny učebny I. stupně jsou vybaveny koberci, byly nakoupeny i sportovní pomůcky na aktivní trávení přestávek. Vybavování školními pomůckami probíhá standardním způsobem podle finančních možností. Podle návrhů pedagogů a dětí dochází postupně k úpravám tříd a chodeb tak, aby školní prostředí bylo co nejútulnější, podnětné a zároveň bezpečné. Na patře, kde jsou umístěny třídy I. stupně ZŠ funguje odpočinkový kout. Letos v něm přibyl i školní chameleon (výměnou za rybičky). Škola poskytuje v rozsahu stanoveném právními předpisy bezplatně učebnice a učební texty a základní školní potřeby pro první ročník. Ostatním žákům jsou bezplatně zapůjčovány učebnice a učební texty. Školní potřeby pro žáky (sešity, papíry, ) jsou také obstarávány školou (hrazeny zákonnými zástupci žáků). Odpadají tak nedorozumění při nákupu různých typů pomůcek jednotlivci, výhodou hromadného odběru je i nižší cena. V základní škole lze pracovat ve dvou počítačových učebnách, obě jsou připojeny k internetu. Jednu z učeben byla propojena s knihovnou a vznikl tak studijní klub, v letošním roce byl vybaven novým nábytkem i PC (viz projekt EU). Žáci zde mohou trávit polední přestávky, pracovat na internetu, vypůjčit si knihu, Učebna fyziky je vybavena PC, dataprojektorem, videem, DVD přehrávačem a kvalitní promítací plochou.. Do školní učitelské sítě je připojena školní družina i učitelské byty. V jedné z PC učeben funguje i dotyková tabule. V letošním roce byly další 4 učebny vybaveny dataprojektory a keramickými tabulemi, které mohou zároveň fungovat jako interaktivní tabule. I po loňských úpravách jsou ještě dílčí problémy ve školní kuchyni.. I zde je zařízení ne příliš moderní. Za finančního přispění zřizovatele byl zakoupen druhý konvektomat, který usnadňuje práci kuchařkám, ale zároveň šetří i energie. Protože škola provozuje vedlejší hospodářskou činnost (povoleno zřizovací listinou) hostinská činnost (vaření pro cizí strávníky) dochází postupně k přizpůsobování prostor za školní kuchyní na jídelnu pro tyto cizí strávníky. O loňských prázdninách byl celý provoz školní kuchyně varny přebudován. Byly položeny nové obklady a dlažba, udělaly se nové rozvody vody, elektřiny a plynu. Provoz byl přestavěn (varné centrum ve středu místnosti), bylo dokoupeno vybavení (umývání zeleniny, stoly na přípravu jídel, těst, plynový sporák). Zbývá dokončit rekonstrukce odsávání celého prostoru. Od září 2005 pracuje školská rada. Školská rada schválila výroční zprávu školy za školní rok 2011/2012, byla seznámena s ostatními důležitými dokumenty. Na svém dalším pravidelném zasedání se zabývala plněním ročního plánu, úpravami školního vzdělávacího programu a hodnocením oslav 60. výročí školy. Ředitelka školy zřizuje jako svůj poradní orgán pedagogickou radu, jejímiž členy jsou všichni pedagogičtí pracovníci školy. Se souhlasem pedagogické rady je vydáván školní řád školy, řád odborných pracoven, tělocvičny a hřišť. Také ostatní vnitřní organizační směrnice školy jsou vydávány po souhlasu pedagogické rady (event. i všech pracovníků školy). Vedle hostinské činnosti škola provozuje i činnost realitní nájem tělocvičny (využívají organizace i jednotlivci) a nájem nebytových prostor (třídy). Kromě toho škola hospodaří i se školními byty. Letos jsme pokračovali v provozování www stránek na internetu. 7

8 II. Učební plány školy 2.1. Mateřská škola Mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Zdravá mateřská škola se zaměřením na prevenci vad výslovnosti, na ozdravný režim a pohybovou aktivitu a na tvořivost dětí. Každá ze tří tříd mateřské školy má vytvořen svůj třídní vzdělávací program. Prostřednictvím tématických bloků jsou dětem poskytovány ucelené poznatky o jejich citovém prožívání v průběhu celého dne, týdne i delšího časového úseku. Téma se za přispění dětí rozvine. Vždy je poskytnut prostor pro to, aby v případě zájmu dětí téma pokračovalo, probralo se hlouběji. Děti tak mohou ovlivňovat program. Na zřeteli jsou vždy věkové i individuální zvláštnosti dětí a jejich touha po poznání, tvořivosti a seberealizaci. Důraz je kladen na vlastní aktivitu dítěte, na jeho skutečné prožívání. Řízené činnosti jsou v rovnováze se spontánní hrou a pohybovou aktivitou dětí. Velký důraz je kladen na přirozené uspokojování zájmů a potřeb dětí, na rozvoj osobnosti, talentu a nadání Organizace dne v MŠ Předškolní vzdělávání dětí podle školního vzdělávacího programu probíhá v následujícím základním denním režimu 6,30-8,00 8,00-9,30 8,00-10,00 9,30-11,30 10,00-12,00 11,30-12,30 12,00-12,30 doba určená pro příchod dětí do mateřské školy a předání pedagogickým pracovníkům k předškolnímu vzdělávání, děti již přítomné v mateřské škole vykonávají volně spontánní zájmové aktivity didakticky zacílené činnosti ( záměrné i spontánní učení ) ve skupinách i individuálně, zaměřené na hry a zájmovou činnost, řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání, individuální péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami, jazykové chvilky ve třídách, individuální logopedie, tělovýchovné chvilky ( od 8,30-9,30 hod. přesnídávka dětí v samoobslužném režimu, děti si berou dopolední přesnídávku podle vlastního pocitu hladu ) pobyt venku při kterém probíhají řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního vzdělávacího programu s důrazem na pohybovou aktivitu, seznamování s přírodou, s přírodními jevy a s okolním světem (v případě nepříznivého počasí pokračují řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí ve třídách MŠ ) osobní hygiena dětí, oběd 12,30-14,30 14,30-16,30 osobní hygiena, chvilka s pohádkou, spánek a odpočinek dětí, respektující rozdílné potřeby dětí, náhradní aktivity pro děti s nižší potřebou spánku, individuální péče logopedická ( 14,00-14, 30 podávání odpolední svačiny dětem ) volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou pobíhat na zahradě mateřské školy doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze ŠVP a v případě výletů, divadelních představeních pro děti, besídek, dětských dnů a podobných akcí. 8

9 2.2. Základní škola Učební plán na školní rok 2012/2013 Školní vzdělávací program podle RVP ZV - EKOŠ (6. verze, platnost od září 2012) I. stupeň po třídách celke m II.stupeň po třídách celke m EKOŠ - názvy EKOŠ názvy předmětů předmětů 1. Český jazyk 10* 10* 7* 7* 7* 41 Český jazyk * 16 * 2. Anglický jazyk Anglický jazyk Matematika 4 5* 5* 5* 5* 24 Matematika * Základy 1* 1 2 Informatika 1 1* 1* 1* 4 informatiky 5. Svět kolem nás * 2* 11 Dějepis * 8 6. Člověk a příroda 2 2* 4 Základy 1 2* společenských věd 7. Fyzika * 8 8. Chemie 2 2* 4 9, Přírodopis 2 2 2* Ekologie 1* 1* 1* 1* Zeměpis 2* 2* 2* Svět hudby Hudební výchova Ateliér Výtvarná výchova Pracovní výchova 1* Pohyb a sport Tělesná výchova Volitelné předměty ** ** ** Konverzace v Aj x x 8/ Německý jazyk x x 7/ Seminář ČJ 9 x/ Seminář M 9 x/ Sem.a praktika x x přírodověd. předmětů 7/8 22. Týdenní dotace povinných předmětů *= z toho disponibilní dotace Volitelné předměty byly nabídnuty v souladu se vzdělávacím programem, po písemném výběru zákonných zástupců žáků. Tento výběr byl školou akceptován. V sedmém ročníku bylo vyučováno semináři z českého jazyka a z matematiky; žáci osmého a také devátého ročníku byli vyučováni německému jazyku a část žáků docházela na seminář z českého jazyka a matematiky. Každý žák sedmého až devátého ročníku byl tak vyučován dvěma hodinám volitelných předmětů týdně. Tělesná výchova na II. stupni byla organizována zvlášť pro dívky (spojen ročník, ročník), podobně tomu bylo i u chlapců (spojen ročník, ročník) 9

10 Učební plán podle přílohy RVP ZV příloha pro žáky s LMD Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Vzdělávací obor Český jazyk a literatura Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět EKOŠ - předměty Český jazyk Matematika celkem Disponi bil. čas. dotace Základy informatiky Svět kolem nás Člověk a příroda Svět hudby Hudební Umění a výchova kultura Výtvarná Ateliér výchova Člověk a zdraví Tělesná Pohyb a sport výchova Člověk a svět Člověk a svět Ateliér práce práce Celková povinná časová dotace 118 Disponibilní časová dotace

11 III. Nepovinné a zájmové útvary 3.1. Mateřská škola V mateřské škole byly dětem nabídnuty nadstandardní aktivity v oblasti logopedie 11 dětí (p. Pokrupová) jóga 9 dětí (p. Šindelářová) pískání pro zdraví 6 dětí (p. Borkovcová) dramatický kroužek 7 dětí (p. Pavlíková) taneční kroužek 14 dětí mateřské centrum Sovička Pacov p. Kumžáková 3.2. Základní škola - název kroužku jméno vedoucího celek změn y II. pol.. Florbal - starší Hadrava Florbal - mladší Hadrava Keramický Pospíšilovi Dramatický Peterková Pohybové hry Jiráková Ekologický Pechková Přehazovaná Vránková Vybíjená I. Vránková Vybíjená II. Vránková Vyšívání I.aII Vránková Výtvarný I. a II. Seidlová Vaření Seidlová Střelecký Nymburský Břišní tance. Medková Tvořivá Pavlíková dramatika Jóga Šindelářová Zdravotní policie Nováková I.a II. Němčina pro Nováková začátečníky CELKEM DĚTÍ průměr na třídu 2,8 2,2 2,5 2,0 2,7 1,8 1,8 1,4 1,4 poznámka: kromě výše jmenovaných zájmových útvarů a kroužků škola poskytla prostory a vybavení - Pionýrské skupině Svidník Černovice, která pro děti organizovala další mimoškolní činnost - Sokolu Černovice tělovýchovné aktivity - soukromá výuka hry na hudební nástroje p. učitelka na živnostenský list 11

12 IV. Personální zabezpečení školy fyzické osoby přepočítaní prac. muži ženy pedagogové 20 18, správní z. 10 9,5 1 9 Vběková struktura pedagogických pracovníků: věk do 30 let let let let nad 60 let důchodci počet Mateřská škola: Titul příjmení jméno Bc. Vítková Zdeňka učitelka MŠ (zástupce. ředitele) Pokrupová Jana učitelka MŠ Borkovcová Hana učitelak MŠ Šindelářová Marie učitelka MŠ Kazdová Vladimíra učitelka MŠ Starková Iva školnice Truhlářová Dagmar uklízečka, pom. kuchařka 4.2. Základní škola: titul příjmení jméno funkce vyučoval/a/ Mgr. Tereza Brožková učitelka D Mgr. Veronika Buštová učitelka 1. st. Mgr. Josef Hadrava učitel F, Inf. Tv, Zsv, Pč Ing. Alena Havlínová učitelka Ch, M, Zsv, Hv, Vv Mgr. Marie Jiráková učitelka 1. st. Mgr. Marcela Kokšteinová ředitelka Čj Mgr. Jitka Langová učitelka M, Př, Z, Tv Mgr. Alena Michálková učitelka Aj, Vv, Zsv Mgr. Jana Nováková učitelka 1. st. + NJ, Čj Ing- Eva Pechková učitelka Př, E, Vv, Pč, Ch Mgr. Martina Peterková učitelka 1. st. RSDr. Dana Růžičková zástupce ředitelky Čj, D, Zsv Jaroslava Seidlová vychovatelka ŠD Mgr. Barbora Sýkorová učitelka 1. st. Mgr. Sylva Tíkalová učitelka M (zástup za nemoc) Marcela Vránková ved. vychovatelka ŠD Správní zaměstnanci příjmení jméno Dušková Ludmila účetní Bucaciucová Jaroslava uklízečka Svitáková Hana uklízečka Lazar Petr školník Školní jídelna příjmení jméno Holubová Irena vedoucí ŠJ, knihovna Černá Lenka kuchařka Janů Jaroslava kuchařka Kubů Lenka pom. kuchařka 12

13 4.3. Pedagogická praxe Během školního roku zde vykonávaly svou pedagogickou praxi 3 studentky jedna studentka - JČU České Budějovice 1. st. ZŠ dvě studentky VOŠ sociální a SPgŠ Prachatice pg. lyceum + předškolní a mimoškolní pedagogika Ve školní kuchyni jsme umožnili odbornou praxi čtyřem žákyním VÚ, SVP, SŠ a ŠJ Černovice. V. Zápis do prvního ročníku Zápis do první třídy proběhl 6. února U zápisu 15 dětí Přijato 13 dětí + 1 dítě po odkladu Odklad 2 děti VI. Přehledné údaje o žácích 6.1. Mateřská škola MŠ měla v tomto roce zapsáno 54 dětí (27 dívek, 27 chlapců) ve věku od 2,5 do 6,5 let.. Rozdíly proti statistickým výkazům jsou dány pozdějším přijetím některých dětí k předškolnímu vzdělávání odstěhováním/přistěhováním dětí Základní škola Ve školním roce 2020/2013 měla základní škola 9 tříd a žáků. 1 Třída Třídní učitel Žáků Chlapců Děvčat 1. I. Mgr. Barbora Sýkorová LMP 2. II. Mgr. Marie Jiráková III. Mgr. Martina Peterková IV. Mgr. Veronika Buštová V. Mgr. Jana Nováková VI. Mgr. Alena Michálková VII. Mgr. Josef Hadrava VIII. Ing., Bc. Alena Havlínová IX. Ing. Eva Pechková rozdíly v počtu žáků vzhledem ke statistickému hlášení jsou dány přistěhováním a odstěhováním žáků - žákem školy je 1 dítě z Vietnamu 13

14 Dojíždějící žáci 1. třída 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída Bořetín 1 1 Černovice Hojovice Křeč Lidmaň Lidmáňka Vlčeves Dobešov Brná - Věžná Sudkův Důl Svatava Rytov Chválkov Vlkosovice Střítež Písek 1 Praha Vackov 1 1 Obrataň 1 Chrbonín 1 1 Rožďalovice 1 Johanka 1 Prachatice 1 Psárov 1 14

15 VII. Výsledky výchovně vzdělávacího procesu 7.1. Z mateřské školy odešlo 11 žáků do základní školy všichni do Černovic 7.2. Přehled o umístění vycházejících žáků (z 9. roč. 15, z 8. ročníku 1; ze 7. roč. 2 celkem odešlo 18 žáků) počet střední škola obor sídlo SŠ okres 1 SŠ a SOU opravář zeměděl. strojů Pelhřimov PE 1 oděvní technik 1 SŠ spojů a informatiky stavebnictví Tábor TA 1 digitální technologie 1 technické lyceum 2 SZŠ a VŠZ asistent zubního technika České Budějovice CB 2 VOŠ a SZeŠ agropodnikání Tábor TA 1 VOŠ a SPŠ designer interiéru Volyně ST 1 SŠ spojů a informatiky digitální technologie Tábor TA 1 TRIVIS Sˇ'S veřejnoprávní veřejnoprávní ochrana Vodňany ST 7.3.Výsledky srovnávacích testů KALIBRO 5. třída Český jazyk (4 171 resp.) Matematika (4 040 resp.) Anglický jazyk (3 605 resp.) Celostátní průměr 67,3% 49,2% 65,9% ZŠ Černovice 70% 46,9% 64,2% V matematice došlo oproti loňskému výsledku ke zlepšení, i když se ještě nepodařilo dosáhnout na celostátní průměr. Došlo k mírnému poklesu úspěšnosti v českém jazyce, který ukazuje na nutnost pokračování započatého trendu rozvíjení čtenářských dovedností žáků 9. třída Celostátní průměr (včetně gymnázií) Celostátní průměr ZŠ Český jazyk Matematika Přírodovědný Humanitní Anglický jazyk (2 457 resp.) (2 412 resp.) základ (1695) základ (1677) (2 000) 68,5% 52,5% 57,3% 59,9% 59,8% 67,1% 49,2% 56,3% 59,7% 59,6% ZŠ Černovice 68,9% 57,0% 57,5% 63,2% 56,3% Výsledky srovnatelné s celostátní průměrem, odpovídá skladbě žáků v ročníku. 15

16 Celostátní srovnávací testy 9. třída - anglický jazyk Průměrná úspěšnost žáků školy: 44,67% 9. třída český jazyk Průměrná úspěšnost žáků školy: 81,67% 9. třída matematika Průměrná úspěšnost žáků školy: 55,56% 5. třída anglický jazyk Průměrná úspěšnost žáků školy: 64,86% 5. ročník matematika Průměrná úspěšnost žáků školy: 64,73% 16

17 5. ročník český jazyk Průměrná úspěšnost žáků školy: 76,67% 7.4. Výpis z pololetní a závěrečné pedagogické rady: - počet vyznamenání: I. pololetí 96; II. pololetí 94 - nedostatečné v I. pololetí celkem 6 žáků (1 ve 3. ročníku; a 1 v 5. ročníku, 1 v 6. Ročníku a 3 v 7. ročníku) Na konci I. pololetí byla jednomu žákovi odložena klasifikace (vysoká, omluvená absence), přesto byl z několika předmětů nehodnocen. Na konci školního roku neprospěl jeden žák. Jedná se o žáka 3. ročníku, který neprospěl z českého jazyka a ročník opakuje. -slovně byli hodnoceni žáci, kteří byli vyučováni podle individuálních plánů (slovní hodnocení bylo provedeno na základě žádosti rodičů, na základě konzultací s pracovnicí PPP Pelhřimov) - výchovná opatření: 1. pololetí 2. pololetí důtka tříd. učitele 6 11 důtka ředitele školy 1 2 chování uspokojivé 1 1 chování neuspokojivé 0 0 celkem 8 14 Pochvala ředitele školy Pochvala třídního učitele celkem

18 7.5. Nejčastější kázeňské problémy Porušování pravidel školního řádu, neplnění školních povinností, nevhodné chování ke spolužákům i dospělým, nedodržování pravidel slušného chování, podvody, vulgarita, poškozování cizího majetku. Stoupá výskyt agresivity některých žáků. Kázeňské přestupky se objevují u menšího počtu žáků než v minulosti. Jsou řešeny okamžitě (dobrá spolupráce mezi učiteli a výchovnou poradkyní, spolupráce s pracovníky PPP Pelhřimov, Policie ČR). Jako zásadní se jeví otázka spolupráce s rodinou. Bohužel se v některých případech setkáváme s nezájmem či neochotou ke spolupráci ze strany rodičů, na druhé straně roste počet rodičů, kteří běžné rozepře mezi dětmi řeší v ředitelně školy, kde žádají okamžitou nápravu Počty zameškaných hodin I. pololetí II. pololetí třída celkem oml. neoml. průměr celkem oml. neoml. průměr I. třída , ,3 II. třída , ,2 III. třída , ,2 IV. třída , ,6 V. třída , ,7 VI. třída , ,1 VII. třída , ,6 VIII. třída , ,1 IX. třída , ,9 18

19 VIII. Kontroly Kontroly provedené Odborem školství a kultury Městského úřadu Pelhřimov - soustavné a pravidelné sledování prostřednictvím dokumentace zasílané poštou, metodická pomoc vždy dle potřeb školy MěÚ Černovice soustavné a pravidelné sledování prostřednictvím dokumentace zasílané školou, kontrola účetnictví Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina veřejnosprávní kontrola Shrnutí výsledků kontroly Kontrola oprávněnosti použití finančních prostředků státního rozpočtu na tvorbu základního přídělu, kterým byl tvořen fond kulturních a sociálních potřeb dle ustanovení 2 odst. 1 vyhlášky č. 114/2002 Sb, o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů Nebylo zjištěno porušení uvedeného právního předpisu. Kontrola oprávněnosti použití finančních prostředků státního rozpočtu na ostatní neinvestiční výdaje poskytování cestovních náhrad podle příslušných ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Nebylo zjištěno porušení uvedeného právního předpisu. Kontrola, zda právnická osoba zavedla a udržovala vnitřní kontrolní systém, a zda bylo zajištěno jeho fungování podle ustanovení 25 a 27 zákona č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů Nebylo zjištěno porušení uvedeného právního předpisu. Okresní správa sociálního zabezpečení Pelhřimov Kontrola pojistného na sociální zabezpečení a příplatku na státní politiku zaměstnanosti, provádění nemocenského pojištění a plnění povinností v důchodovém pojištění Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. Krajská hygienická stanice kraje Vysočina územní pracoviště Pelhřimov kontrola podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů zaměřeno na školní nábytek a vybavení Kontrolou nebyly zjištěny závady. 19

20 IX. Další aktivity školy 9.1. Akce mateřské školy Pravidelné akce Pravidelná výzdoba tříd a chodeb dětskými pracemi podle ročních období a jednotlivých akcí Rodičovská schůzka organizační záležitosti Účast na výtvarných soutěžích - viz kulturní akce Pravidelná výstava fotodokumentace z různých akcí ( výlety, besídky, kroužky, oslavy, setkání..) Fotodokumentace na DVD - předáno dětem 5-6ti letým na rozloučenou Vycházky na delší vzdálenost podle značek, plnění úkolů.., krmení pro zvířátka u krmelce x třída Ohýnek s opékáním vuřtů na školní zahradě tř. Sběr kaštanů, žaludů ve spolupráci s lesní správou finanční odměna dětem Účast na pouťových atrakcích ve městě Pouštění draků Drakiáda - jednotlivě každá třída Fotografování dětí ( Cibulka ) vánoční inspirace Veřejná hudební vystoupení dětí ve městě - viz kulturní akce Hudební vystoupení dětí v mateřské škole - viz kulturní akce Exkurze - viz kulturní akce Kulturní vystoupení pro děti - 6x - viz kulturní akce Výroba dárečků a přáníček pro rodiče a organizace ve městě Vánoce,Velikonoce, Den matek Mikulášská nadílka ve spolupráci s PŠ při DÚSP Černovice Mikuláš s čerty a andělem Vánoční besídka s programem u vánočního stromečku a s dárky Pečení vánočního cukroví 2.,3. třída Třídní schůzka účast Mgr. Semorádové, p. uč. Jirákové školní zralost Zápis dětí do 1. třídy Dětský karneval, soutěže, tanec, vystoupení dětí a rodičů Zápis dětí do MŠ ( 19 nových dětí ) Pálení Čarodějnic program zajistily děti ze 3. třídy Oslava MDD netradiční sport. a zábavné discipl. spojené s odměnami Fotografování na tablo Olympiáda dětí sportovní soutěže s vyhlášením vítězů a předáním diplomů a čokoládového překvapení 3. třída Výlety s dětmi ( Kamenice, Obrataň ) viz kulturní akce Výroba, vypalování a malování v keramické dílně- výrobky pro maminky i výzdobu třídy ( DÚSP ) Instalace tabla ve městě 5-6 letých dětí Ukázka pro rodiče cvičení jógy Setkání s dětmi z Obrataně vzájemné předání dárků, vystoupení dětí Rozloučení s 5 6ti letými dětmi - pásmo písní a tanečků, hra flétnistů, předání knih, diplomy, účast celé MŠ, rodičů Prodejní výstavy knih pro rodiče dětí z MŠ 3x 20

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013 Z Á K L A D N Í Š K O L A A M A T E Ř S K Á Š K O L A O L O M O U C, Ř E Z N Í Č K O V A 1 telefon: 585 312 437 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní rok 2012-2013 Zpracoval: Mgr.

Více

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah: Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva je zpracována v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) a ve znění

Více

Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace

Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace PSČ 58821 Tel.:567218146 e mail: zs.vberanov@ji.cz Informace o základní škole TELEFONY: 567218146 ředitel

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 V Milevsku 9. 9. 2013 Zpracoval: PaedDr. Martin Hrych Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace, 747 45 Skřipov č. 120 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Mgr.et Bc. Eva Víchová ředitelka školy 1 Obsah:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014 Zpracovala Mgr. Lenka Proschková Čechtice 2. 10. 2014 ZŠ Čechtice, okr. Benešov Na Lázni 335, Čechtice http://www.zscechtice.cz

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Pecka Základní škola a Mateřská škola Pecka Telefon: 493 799166 č.p. 38 Fax: 493 799166 507 82 Pecka E-mail: zs.pecka@seznam.cz www.zs-pecka.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 CORPORATE GRAPHICS AND COMMUNICATIONS Výroční zpráva Základní škola Javorník, okres Jeseník Školní 72 Javorník 790

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 ZPRACOVAL: Mgr. Pavel PETRŽELA - ředitel školy Obsah: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1 Název, adresa, právní forma, IČO, zřizovatel školy 1.2 Zařazení

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva školní rok 2008-09

Výroční zpráva školní rok 2008-09 Výroční zpráva školní rok 2008-09 Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Obsah: 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2 Součásti školy 2 Personální údaje

Více