E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ tel.: , E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ 1

2 OBSAH: I. Charakteristika školy str. 4 II. Učební plány školy 2.1. Mateřská škola str Základní škola str ZŠ LMD str. 10 III. Nepovinné a zájmové útvary 3.1. Mateřská škola str Základní škola str. 11 IV. Personální zabezpečení školy 4.1. Mateřská škola str Základní škola str Pedagogická praxe str. 13 V. Zápis do 1. ročníku str. 13 VI. Přehledné údaje o žácích 6.1. Mateřská škola str Základní škola str Dojíždění str..14 VII. Výsledky výchovně vzdělávacího procesu 7.1. Mateřská škola str Základní škola odcházející žáci str Výsledky srovnávacích testů KALIBRO str Celostátní srovnávací testy str Výpis z pololetní a závěrečné pedagogické rady str Nejčastější kázeňské problémy str Počty zameškaných hodin str. 16 VIII. Kontroly str. 19 IX. Další aktivity školy 9.1. Akce mateřské školy (celoročně) str Rozpis akcí podle zaměření str Akce základní školy Kulturní akce účast str Kulturní akce pořádané školou str Sportovní akce účast str Sportovní akce pořádané školou str Exkurze a výlety str Vědomostní a dovednostní soutěže a další aktivity str Ochrana bezpečnosti a zdraví str Spolupráce ZŠ a MŠ str Školní knihovna str Ostatní str. 26 2

3 9.3. Projekty str Ekoš a my hledáme cesty str Environmentální vzdělávání str Bezpečná a zdravá škola str Žárovka str Březen měsíc knihy a internetu str Den Země + Lesní pedagogika str MPP str Olympiáda ducha str Jarmark, Školohrátky str výročí školy str Volba povolání, výchovné poradenství, žáci s SPU str Žákovská samospráva str. 34 X. Školní družina výběr z akcí str. 35 XI. Celoškolní akce str. 37 XII. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Mateřská škola str Základní škola str. 38 XIII. Údaje o hospodaření školy str. 39 XIV. Závěr str. 40 3

4 I. Charakteristika školy Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Adresa školy Bělohrobského 367, Černovice IČ Bankovní spojení /0800 DIČ CZ Telefon/fax Adresa internetové stránky Právní forma příspěvková organizace Zařazení do sítě škol (poslední úprava) Název zřizovatele Město Černovice kapacita Součásti školy Základní škola žáků Mateřská škola dětí Školní družina žáků Školní jídelna stravovaných Školní jídelna výdejna stravovaných Identifikátor právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace je součástí vzdělávací soustavy ČR, je zařazena v rejstříku škol a školských zařízení. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Zřizovatelem školy je Město Černovice. Škola sdružuje mateřskou a základní školu, školní jídelnu, školní jídelnu - výdejnu a školní družinu. Rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení bylo vydáno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy k (č.j / ). Tímto rozhodnutím byl dán do souladu se školským zákonem název školy. Nejnovější rozhodnutí je z (účinnost od ) jím byl dán do souladu se školským zákonem vzdělávací program C/01, stávající obor vzdělání C/001 Základní škola se označuje jako dobíhající. Mateřská škola zahrnuje celkem tři oddělení. Zabezpečuje předškolní výchovu podle školního vzdělávacího programu Zdravá mateřská škola se zaměřením na prevenci vad výslovnosti, na ozdravný režim a pohybovou aktivitu a na tvořivost dětí. Řízené činnosti jsou v rovnováze se spontánní hrou a pohybovou aktivitou dětí. Velký důraz je kladen na přirozené uspokojování zájmů a potřeb dětí, na rozvoj osobnosti, talentu a nadání, učitelky se snaží o rozvoj aktivity každého dítěte. Práce podle ŠVP dává prostor dětem i učitelce. Děti jsou samostatnější, dokáží se rozhodovat v nejrůznějších situacích. Při vstupu dítěte do mateřské školy je nabízen individuálně přizpůsobený adaptační režim. Individuální přístup k dětem umožňují i třídní vzdělávací programy, které jsou uzpůsobeny věku docházejících dětí a uspořádány do základních témat vycházejících z běžných denních situací v rodině, ve společnosti a v přírodě. Mateřská škola nabízí i nadstandardní aktivity v oblasti logopedie, jógy, pískání na zobcovou flétnu a dramatické výchovy; některé kroužky základní školy jsou otevřené i dětem z mateřské školy. Mateřská škola zabezpečuje i péči o integrované dítě. S tímto dítětem pracuje podle individuálního plánu, který konzultuje s SPC v Jihlavě. Mateřská škola velice dobře spolupracuje se základní školou, školní družinou, Mateřskou školou Obrataň, DÚSP Černovice, Výchovným ústavem Černovice. 4

5 Mateřská škola od září 2005 sídlí v suterénu budovy základní školy. Vznikly zde 3 samostatné třídy s nezbytným zázemím (šatny pro děti, WC a umývárny, šatny pro zaměstnance, sklady, ), kancelář, samostatná místnost sloužící k odpočinku dětí ( ložnice ) a dvě kuchyňky přípravna jídel (přesnídávky a svačiny) a výdejna obědů. Vybavení mateřské školy je standardní, odpovídající hygienickým i bezpečnostním normám. Na velmi dobré úrovni je vybavení mateřské školy hračkami, pomůckami a materiály. Hračky jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly a aby si je mohly samy brát a ukládat. Ve dvou třídách mohou děti využívat počítač s tiskárnou. Pobyt venku tráví děti na školní zahradě, která je vybavena průlezkami a atrakcemi pro děti, či v přilehlých oborách. Základní škola poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou a ekologickou výchovu žáků, umožňuje žákům též náboženskou výchovu. Základní škola připravuje žáky na další studium a praxi, snaží se žáka rozvíjet tak, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně a autonomně se rozhodovat, projevovat se jako demokratický občan, jednat v souladu s uznávanými mravními hodnotami. Škola vytváří podmínky pro rozvoj všech dětí, integruje žáky se specifickými poruchami učení, chování, děti s tělesným či smyslovým postižením. Nedílnou součástí práce školy je i mimoškolní činnost zájmové kroužky, sportovní akce, Škola poskytuje své prostory a vybavení k účelnému využití pro činnosti zájmových organizací dětí a mládeže (PS Svidník Černovice) i jiných organizací pracujících s mládeží (Sokol Černovice), jedna paní učitelka vyučuje hře na hudební nástroje (na živnostenský list). Základní škola má devět ročníků a člení se na I. stupeň (první až pátý ročník) a II. stupeň (šestý až devátý ročník). Vyučování ve škole probíhalo podle Školního vzdělávacího programu (vytvořeného podle RVP ZV) EKOŠ. Také letos došlo k úpravám, kterými byly do programu zapracovány změny Rámcového vzdělávacího programu ZV. Od bude povinný druhý cizí jazyk, ke změnám (větším či menším) došlo téměř ve všech vzdělávacích oborech. Náš školní vzdělávací program je dokument živý, reaguje na zkušenosti z praxe; učitelé se k němu musí stále vracet, upravovat a vylepšovat jej podle stávajících podmínek. Třídy základní školy se v tomto školním roce naplňovaly do počtu 24 žáků. Průměrný počet žáků na třídu byl letos na I. stupni 20 žáků, na II. stupni 14 žáků. Každá třída má ustanoveného třídního učitele. V souladu s učebním plánem jsou třídy děleny na skupiny počet skupin a počet žáků ve skupině se určuje podle stávajících podmínek školy a charakteru vyučovacího předmětu a v souladu s požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví žáků. K dělení došlo ve výuce povinně volitelných předmětů na II. stupni školy bylo respektováno přání zákonných zástupců žáků. Tělesná výchova na II. stupni základní školy probíhala vždy v oddělených skupinách chlapci (spojen 6. a 7. ročník, 8. a 9. ročník) dívky (spojen 6. a 7. ročník, 8. a 9. ročník). Letos byl žákem školy jeden žák, který se vzdělával podle přílohy RVP ZV pro žáky s LMP a několik žáků integrovaných. Pedagogové pracovali s integrovanými žáky podle individuálních plánů. Integrace je náležitě administrativně vedena. Na doporučení PPP Pelhřimov byly vytvořeny skupinky těchto žáků, kterým je věnována individuální péče nad stanovený počet rozvrhových hodin. V těchto skupinách probíhá pod vedením proškolených pedagogů náprava SPU. Pro zaostávající žáky jsou zaváděny doučovací hodiny (vždy podle potřeb žáků), pro nadané žáky jsou organizovány rozšiřující aktivity (olympiády, soutěže, mimoškolní činnost, ). Letos bylo integrováno celkem 8 10 dětí (podle vyšetření PPP), s dalšími bylo pracováno podle doporučení PPP Pelhřimov (ohledy ve výuce). Základní škola organizuje plavecký výcvik žáků 3., 4. a 5. ročníku (plavecká škola Delfín Pelhřimov). Lyžařský kurz letos nebyl pořádán. Žáci 4. třídy se účastnili výcviku v dopravní výchově, 8. ročník prošel školením v první pomoci. V rámci MPP bylo uskutečněno několik velice zdařilých akcí. Dalším již tradičním dlouhodobým celoškolním projektem je Březen měsíc 5

6 knihy a internetu. Dále pak proběhlo velké množství dalších školních akcí - výlety a činnosti související s výchovně vzdělávací prací školy (přehled níže). Závěr letošního školního roku byl ve znamení oslav 60. výročí zahájení provozu školy v Bělohrobského ulici. Pro veřejnost byl přichystán třídenní program sportovní turnaj, návštěva vyučovacích hodin, setkání s bývalými pracovníky školy, prezentace práce kroužků a tradiční Školohrátky. Ve spolupráci s dětskou lékařkou a stomatologem se škola podílí na preventivní zdravotní péči. Organizace zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech, které přímo souvisejí s výchovou a vzděláváním, soustavně vytváří podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví žáků a kontroluje jejich dodržování. Pedagogický sbor i všichni zaměstnanci školy se svou prací snažili o naplňování plánu rozvoje školy, který byl vytvořen pedagogickým sborem na základě vyhodnocování předchozích období. V průběhu školního roku pedagogičtí pracovníci pracovali na úpravách školního vzdělávacího programu, podíleli se na projektových dnech, vytvářeli a realizovali vlastní projekty. Pozornost byla věnována i vytváření a ověřování vzdělávacích materiálů v rámci čerpání dotace EU OPVK 1.4. Vzdělání pro konkurenceschopnost. Také v letošním školním roce pokračovalo používání tzv. Informačních listů (přehled probíraného učiva, plánované akce školy, další důležité informace, sebehodnocení žáka za minulé období, vzkazy). S informačními listy jsou spokojeni rodiče (většina) i pedagogové. Ve druhém pololetí došlo k úpravě informačních listů zjednodušilo se sebehodnocení, v náplni IL je dána větší volnost třídnímu učiteli. Listy jsou součástí portfolia každého žáka. Snažíme se, aby rodiče našich žáků byli s námi v kontaktu, aby měli co nejvíce možností navštívit školu, být informovaní. Proto letos pokračovalo informování rodičů o škole formou konzultačních odpolední (každé první úterý v měsíci). Škola pokračovala ve svých aktivitách v celostátním projektu Ekoškola, patříme do sítě škol podporujících zdraví. Účastnili jsme se i do dalších projektů Ovoce do škol, Recyklohraní, Sbírej toner, Ve škole proběhly i dvě sbírky Život dětem a Fond Sidus. Za přínosné lze označit i to, že většina učitelů se snaží do výuky zavádět nové formy, metody a postupy, které vyhovují současným trendům. Tvorba vzdělávacích materiálů (někdy označované jako digitální učební materiály DUM) a jejich ověřování v praxi k tomu také přispěla. Během školního roku se podařilo zrealizovat také několik celoškolních projektů, které nejen zpestřily výuku, ale žákům i učitelům přinesly zajímavá poznání. Školní družina má tři oddělení a pracuje podle programu, který navazuje na vzdělávací program mateřské školy a zároveň respektuje požadavky Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání. Činnost je pestrá a zajímavá docházka do ŠD je vysoká. Kromě žáků I. stupně školní družinu využívají v ranních hodinách i starší žáci, kteří do školy dojíždí z okolních vesnic nebo dochází do kroužků. Ve škole dobře pracuje i žákovská samospráva. Funguje na třídní i celoškolní úrovni. Žáci se vyjadřují k chodu školy, upozorňují na nedostatky, projevují svá přání. Aktivně spolupracují při hodnocení úklidu ve třídách a v šatnách, organizují pomoc starších mladším při obsluze ve školní jídelně. V I. a částečně i ve II. pololetí probíhala mediální aktivita pravidelné (pondělní) vysílání školního rozhlasu, které si vzali na starosti žáci 6. třídy. 6

7 Školní budova slouží svému účelu téměř šedesát let. Čas se podepsal na jejím stavu. Ve špatném stavu zůstává plášť budovy, oplechování střech i střechy samotné. K únikům tepla dochází i poškozenou prosklenou stěnou u schodiště. V tomto školním roce byly na střechu budovy (jižní a západní části) namontovány fotovoltaické elektrárny. O jarních prázdninách jsme upravili školní jídelnu k novému nábytku přibylo nové topení a změna obložení stěn. Dokončila se výdejní okénka ze školní kuchyně. Ve školní družině byly dokončena výměna podlahových krytin. Všechny učebny I. stupně jsou vybaveny koberci, byly nakoupeny i sportovní pomůcky na aktivní trávení přestávek. Vybavování školními pomůckami probíhá standardním způsobem podle finančních možností. Podle návrhů pedagogů a dětí dochází postupně k úpravám tříd a chodeb tak, aby školní prostředí bylo co nejútulnější, podnětné a zároveň bezpečné. Na patře, kde jsou umístěny třídy I. stupně ZŠ funguje odpočinkový kout. Letos v něm přibyl i školní chameleon (výměnou za rybičky). Škola poskytuje v rozsahu stanoveném právními předpisy bezplatně učebnice a učební texty a základní školní potřeby pro první ročník. Ostatním žákům jsou bezplatně zapůjčovány učebnice a učební texty. Školní potřeby pro žáky (sešity, papíry, ) jsou také obstarávány školou (hrazeny zákonnými zástupci žáků). Odpadají tak nedorozumění při nákupu různých typů pomůcek jednotlivci, výhodou hromadného odběru je i nižší cena. V základní škole lze pracovat ve dvou počítačových učebnách, obě jsou připojeny k internetu. Jednu z učeben byla propojena s knihovnou a vznikl tak studijní klub, v letošním roce byl vybaven novým nábytkem i PC (viz projekt EU). Žáci zde mohou trávit polední přestávky, pracovat na internetu, vypůjčit si knihu, Učebna fyziky je vybavena PC, dataprojektorem, videem, DVD přehrávačem a kvalitní promítací plochou.. Do školní učitelské sítě je připojena školní družina i učitelské byty. V jedné z PC učeben funguje i dotyková tabule. V letošním roce byly další 4 učebny vybaveny dataprojektory a keramickými tabulemi, které mohou zároveň fungovat jako interaktivní tabule. I po loňských úpravách jsou ještě dílčí problémy ve školní kuchyni.. I zde je zařízení ne příliš moderní. Za finančního přispění zřizovatele byl zakoupen druhý konvektomat, který usnadňuje práci kuchařkám, ale zároveň šetří i energie. Protože škola provozuje vedlejší hospodářskou činnost (povoleno zřizovací listinou) hostinská činnost (vaření pro cizí strávníky) dochází postupně k přizpůsobování prostor za školní kuchyní na jídelnu pro tyto cizí strávníky. O loňských prázdninách byl celý provoz školní kuchyně varny přebudován. Byly položeny nové obklady a dlažba, udělaly se nové rozvody vody, elektřiny a plynu. Provoz byl přestavěn (varné centrum ve středu místnosti), bylo dokoupeno vybavení (umývání zeleniny, stoly na přípravu jídel, těst, plynový sporák). Zbývá dokončit rekonstrukce odsávání celého prostoru. Od září 2005 pracuje školská rada. Školská rada schválila výroční zprávu školy za školní rok 2011/2012, byla seznámena s ostatními důležitými dokumenty. Na svém dalším pravidelném zasedání se zabývala plněním ročního plánu, úpravami školního vzdělávacího programu a hodnocením oslav 60. výročí školy. Ředitelka školy zřizuje jako svůj poradní orgán pedagogickou radu, jejímiž členy jsou všichni pedagogičtí pracovníci školy. Se souhlasem pedagogické rady je vydáván školní řád školy, řád odborných pracoven, tělocvičny a hřišť. Také ostatní vnitřní organizační směrnice školy jsou vydávány po souhlasu pedagogické rady (event. i všech pracovníků školy). Vedle hostinské činnosti škola provozuje i činnost realitní nájem tělocvičny (využívají organizace i jednotlivci) a nájem nebytových prostor (třídy). Kromě toho škola hospodaří i se školními byty. Letos jsme pokračovali v provozování www stránek na internetu. 7

8 II. Učební plány školy 2.1. Mateřská škola Mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Zdravá mateřská škola se zaměřením na prevenci vad výslovnosti, na ozdravný režim a pohybovou aktivitu a na tvořivost dětí. Každá ze tří tříd mateřské školy má vytvořen svůj třídní vzdělávací program. Prostřednictvím tématických bloků jsou dětem poskytovány ucelené poznatky o jejich citovém prožívání v průběhu celého dne, týdne i delšího časového úseku. Téma se za přispění dětí rozvine. Vždy je poskytnut prostor pro to, aby v případě zájmu dětí téma pokračovalo, probralo se hlouběji. Děti tak mohou ovlivňovat program. Na zřeteli jsou vždy věkové i individuální zvláštnosti dětí a jejich touha po poznání, tvořivosti a seberealizaci. Důraz je kladen na vlastní aktivitu dítěte, na jeho skutečné prožívání. Řízené činnosti jsou v rovnováze se spontánní hrou a pohybovou aktivitou dětí. Velký důraz je kladen na přirozené uspokojování zájmů a potřeb dětí, na rozvoj osobnosti, talentu a nadání Organizace dne v MŠ Předškolní vzdělávání dětí podle školního vzdělávacího programu probíhá v následujícím základním denním režimu 6,30-8,00 8,00-9,30 8,00-10,00 9,30-11,30 10,00-12,00 11,30-12,30 12,00-12,30 doba určená pro příchod dětí do mateřské školy a předání pedagogickým pracovníkům k předškolnímu vzdělávání, děti již přítomné v mateřské škole vykonávají volně spontánní zájmové aktivity didakticky zacílené činnosti ( záměrné i spontánní učení ) ve skupinách i individuálně, zaměřené na hry a zájmovou činnost, řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání, individuální péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami, jazykové chvilky ve třídách, individuální logopedie, tělovýchovné chvilky ( od 8,30-9,30 hod. přesnídávka dětí v samoobslužném režimu, děti si berou dopolední přesnídávku podle vlastního pocitu hladu ) pobyt venku při kterém probíhají řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního vzdělávacího programu s důrazem na pohybovou aktivitu, seznamování s přírodou, s přírodními jevy a s okolním světem (v případě nepříznivého počasí pokračují řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí ve třídách MŠ ) osobní hygiena dětí, oběd 12,30-14,30 14,30-16,30 osobní hygiena, chvilka s pohádkou, spánek a odpočinek dětí, respektující rozdílné potřeby dětí, náhradní aktivity pro děti s nižší potřebou spánku, individuální péče logopedická ( 14,00-14, 30 podávání odpolední svačiny dětem ) volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou pobíhat na zahradě mateřské školy doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze ŠVP a v případě výletů, divadelních představeních pro děti, besídek, dětských dnů a podobných akcí. 8

9 2.2. Základní škola Učební plán na školní rok 2012/2013 Školní vzdělávací program podle RVP ZV - EKOŠ (6. verze, platnost od září 2012) I. stupeň po třídách celke m II.stupeň po třídách celke m EKOŠ - názvy EKOŠ názvy předmětů předmětů 1. Český jazyk 10* 10* 7* 7* 7* 41 Český jazyk * 16 * 2. Anglický jazyk Anglický jazyk Matematika 4 5* 5* 5* 5* 24 Matematika * Základy 1* 1 2 Informatika 1 1* 1* 1* 4 informatiky 5. Svět kolem nás * 2* 11 Dějepis * 8 6. Člověk a příroda 2 2* 4 Základy 1 2* společenských věd 7. Fyzika * 8 8. Chemie 2 2* 4 9, Přírodopis 2 2 2* Ekologie 1* 1* 1* 1* Zeměpis 2* 2* 2* Svět hudby Hudební výchova Ateliér Výtvarná výchova Pracovní výchova 1* Pohyb a sport Tělesná výchova Volitelné předměty ** ** ** Konverzace v Aj x x 8/ Německý jazyk x x 7/ Seminář ČJ 9 x/ Seminář M 9 x/ Sem.a praktika x x přírodověd. předmětů 7/8 22. Týdenní dotace povinných předmětů *= z toho disponibilní dotace Volitelné předměty byly nabídnuty v souladu se vzdělávacím programem, po písemném výběru zákonných zástupců žáků. Tento výběr byl školou akceptován. V sedmém ročníku bylo vyučováno semináři z českého jazyka a z matematiky; žáci osmého a také devátého ročníku byli vyučováni německému jazyku a část žáků docházela na seminář z českého jazyka a matematiky. Každý žák sedmého až devátého ročníku byl tak vyučován dvěma hodinám volitelných předmětů týdně. Tělesná výchova na II. stupni byla organizována zvlášť pro dívky (spojen ročník, ročník), podobně tomu bylo i u chlapců (spojen ročník, ročník) 9

10 Učební plán podle přílohy RVP ZV příloha pro žáky s LMD Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Vzdělávací obor Český jazyk a literatura Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět EKOŠ - předměty Český jazyk Matematika celkem Disponi bil. čas. dotace Základy informatiky Svět kolem nás Člověk a příroda Svět hudby Hudební Umění a výchova kultura Výtvarná Ateliér výchova Člověk a zdraví Tělesná Pohyb a sport výchova Člověk a svět Člověk a svět Ateliér práce práce Celková povinná časová dotace 118 Disponibilní časová dotace

11 III. Nepovinné a zájmové útvary 3.1. Mateřská škola V mateřské škole byly dětem nabídnuty nadstandardní aktivity v oblasti logopedie 11 dětí (p. Pokrupová) jóga 9 dětí (p. Šindelářová) pískání pro zdraví 6 dětí (p. Borkovcová) dramatický kroužek 7 dětí (p. Pavlíková) taneční kroužek 14 dětí mateřské centrum Sovička Pacov p. Kumžáková 3.2. Základní škola - název kroužku jméno vedoucího celek změn y II. pol.. Florbal - starší Hadrava Florbal - mladší Hadrava Keramický Pospíšilovi Dramatický Peterková Pohybové hry Jiráková Ekologický Pechková Přehazovaná Vránková Vybíjená I. Vránková Vybíjená II. Vránková Vyšívání I.aII Vránková Výtvarný I. a II. Seidlová Vaření Seidlová Střelecký Nymburský Břišní tance. Medková Tvořivá Pavlíková dramatika Jóga Šindelářová Zdravotní policie Nováková I.a II. Němčina pro Nováková začátečníky CELKEM DĚTÍ průměr na třídu 2,8 2,2 2,5 2,0 2,7 1,8 1,8 1,4 1,4 poznámka: kromě výše jmenovaných zájmových útvarů a kroužků škola poskytla prostory a vybavení - Pionýrské skupině Svidník Černovice, která pro děti organizovala další mimoškolní činnost - Sokolu Černovice tělovýchovné aktivity - soukromá výuka hry na hudební nástroje p. učitelka na živnostenský list 11

12 IV. Personální zabezpečení školy fyzické osoby přepočítaní prac. muži ženy pedagogové 20 18, správní z. 10 9,5 1 9 Vběková struktura pedagogických pracovníků: věk do 30 let let let let nad 60 let důchodci počet Mateřská škola: Titul příjmení jméno Bc. Vítková Zdeňka učitelka MŠ (zástupce. ředitele) Pokrupová Jana učitelka MŠ Borkovcová Hana učitelak MŠ Šindelářová Marie učitelka MŠ Kazdová Vladimíra učitelka MŠ Starková Iva školnice Truhlářová Dagmar uklízečka, pom. kuchařka 4.2. Základní škola: titul příjmení jméno funkce vyučoval/a/ Mgr. Tereza Brožková učitelka D Mgr. Veronika Buštová učitelka 1. st. Mgr. Josef Hadrava učitel F, Inf. Tv, Zsv, Pč Ing. Alena Havlínová učitelka Ch, M, Zsv, Hv, Vv Mgr. Marie Jiráková učitelka 1. st. Mgr. Marcela Kokšteinová ředitelka Čj Mgr. Jitka Langová učitelka M, Př, Z, Tv Mgr. Alena Michálková učitelka Aj, Vv, Zsv Mgr. Jana Nováková učitelka 1. st. + NJ, Čj Ing- Eva Pechková učitelka Př, E, Vv, Pč, Ch Mgr. Martina Peterková učitelka 1. st. RSDr. Dana Růžičková zástupce ředitelky Čj, D, Zsv Jaroslava Seidlová vychovatelka ŠD Mgr. Barbora Sýkorová učitelka 1. st. Mgr. Sylva Tíkalová učitelka M (zástup za nemoc) Marcela Vránková ved. vychovatelka ŠD Správní zaměstnanci příjmení jméno Dušková Ludmila účetní Bucaciucová Jaroslava uklízečka Svitáková Hana uklízečka Lazar Petr školník Školní jídelna příjmení jméno Holubová Irena vedoucí ŠJ, knihovna Černá Lenka kuchařka Janů Jaroslava kuchařka Kubů Lenka pom. kuchařka 12

13 4.3. Pedagogická praxe Během školního roku zde vykonávaly svou pedagogickou praxi 3 studentky jedna studentka - JČU České Budějovice 1. st. ZŠ dvě studentky VOŠ sociální a SPgŠ Prachatice pg. lyceum + předškolní a mimoškolní pedagogika Ve školní kuchyni jsme umožnili odbornou praxi čtyřem žákyním VÚ, SVP, SŠ a ŠJ Černovice. V. Zápis do prvního ročníku Zápis do první třídy proběhl 6. února U zápisu 15 dětí Přijato 13 dětí + 1 dítě po odkladu Odklad 2 děti VI. Přehledné údaje o žácích 6.1. Mateřská škola MŠ měla v tomto roce zapsáno 54 dětí (27 dívek, 27 chlapců) ve věku od 2,5 do 6,5 let.. Rozdíly proti statistickým výkazům jsou dány pozdějším přijetím některých dětí k předškolnímu vzdělávání odstěhováním/přistěhováním dětí Základní škola Ve školním roce 2020/2013 měla základní škola 9 tříd a žáků. 1 Třída Třídní učitel Žáků Chlapců Děvčat 1. I. Mgr. Barbora Sýkorová LMP 2. II. Mgr. Marie Jiráková III. Mgr. Martina Peterková IV. Mgr. Veronika Buštová V. Mgr. Jana Nováková VI. Mgr. Alena Michálková VII. Mgr. Josef Hadrava VIII. Ing., Bc. Alena Havlínová IX. Ing. Eva Pechková rozdíly v počtu žáků vzhledem ke statistickému hlášení jsou dány přistěhováním a odstěhováním žáků - žákem školy je 1 dítě z Vietnamu 13

14 Dojíždějící žáci 1. třída 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída Bořetín 1 1 Černovice Hojovice Křeč Lidmaň Lidmáňka Vlčeves Dobešov Brná - Věžná Sudkův Důl Svatava Rytov Chválkov Vlkosovice Střítež Písek 1 Praha Vackov 1 1 Obrataň 1 Chrbonín 1 1 Rožďalovice 1 Johanka 1 Prachatice 1 Psárov 1 14

15 VII. Výsledky výchovně vzdělávacího procesu 7.1. Z mateřské školy odešlo 11 žáků do základní školy všichni do Černovic 7.2. Přehled o umístění vycházejících žáků (z 9. roč. 15, z 8. ročníku 1; ze 7. roč. 2 celkem odešlo 18 žáků) počet střední škola obor sídlo SŠ okres 1 SŠ a SOU opravář zeměděl. strojů Pelhřimov PE 1 oděvní technik 1 SŠ spojů a informatiky stavebnictví Tábor TA 1 digitální technologie 1 technické lyceum 2 SZŠ a VŠZ asistent zubního technika České Budějovice CB 2 VOŠ a SZeŠ agropodnikání Tábor TA 1 VOŠ a SPŠ designer interiéru Volyně ST 1 SŠ spojů a informatiky digitální technologie Tábor TA 1 TRIVIS Sˇ'S veřejnoprávní veřejnoprávní ochrana Vodňany ST 7.3.Výsledky srovnávacích testů KALIBRO 5. třída Český jazyk (4 171 resp.) Matematika (4 040 resp.) Anglický jazyk (3 605 resp.) Celostátní průměr 67,3% 49,2% 65,9% ZŠ Černovice 70% 46,9% 64,2% V matematice došlo oproti loňskému výsledku ke zlepšení, i když se ještě nepodařilo dosáhnout na celostátní průměr. Došlo k mírnému poklesu úspěšnosti v českém jazyce, který ukazuje na nutnost pokračování započatého trendu rozvíjení čtenářských dovedností žáků 9. třída Celostátní průměr (včetně gymnázií) Celostátní průměr ZŠ Český jazyk Matematika Přírodovědný Humanitní Anglický jazyk (2 457 resp.) (2 412 resp.) základ (1695) základ (1677) (2 000) 68,5% 52,5% 57,3% 59,9% 59,8% 67,1% 49,2% 56,3% 59,7% 59,6% ZŠ Černovice 68,9% 57,0% 57,5% 63,2% 56,3% Výsledky srovnatelné s celostátní průměrem, odpovídá skladbě žáků v ročníku. 15

16 Celostátní srovnávací testy 9. třída - anglický jazyk Průměrná úspěšnost žáků školy: 44,67% 9. třída český jazyk Průměrná úspěšnost žáků školy: 81,67% 9. třída matematika Průměrná úspěšnost žáků školy: 55,56% 5. třída anglický jazyk Průměrná úspěšnost žáků školy: 64,86% 5. ročník matematika Průměrná úspěšnost žáků školy: 64,73% 16

17 5. ročník český jazyk Průměrná úspěšnost žáků školy: 76,67% 7.4. Výpis z pololetní a závěrečné pedagogické rady: - počet vyznamenání: I. pololetí 96; II. pololetí 94 - nedostatečné v I. pololetí celkem 6 žáků (1 ve 3. ročníku; a 1 v 5. ročníku, 1 v 6. Ročníku a 3 v 7. ročníku) Na konci I. pololetí byla jednomu žákovi odložena klasifikace (vysoká, omluvená absence), přesto byl z několika předmětů nehodnocen. Na konci školního roku neprospěl jeden žák. Jedná se o žáka 3. ročníku, který neprospěl z českého jazyka a ročník opakuje. -slovně byli hodnoceni žáci, kteří byli vyučováni podle individuálních plánů (slovní hodnocení bylo provedeno na základě žádosti rodičů, na základě konzultací s pracovnicí PPP Pelhřimov) - výchovná opatření: 1. pololetí 2. pololetí důtka tříd. učitele 6 11 důtka ředitele školy 1 2 chování uspokojivé 1 1 chování neuspokojivé 0 0 celkem 8 14 Pochvala ředitele školy Pochvala třídního učitele celkem

18 7.5. Nejčastější kázeňské problémy Porušování pravidel školního řádu, neplnění školních povinností, nevhodné chování ke spolužákům i dospělým, nedodržování pravidel slušného chování, podvody, vulgarita, poškozování cizího majetku. Stoupá výskyt agresivity některých žáků. Kázeňské přestupky se objevují u menšího počtu žáků než v minulosti. Jsou řešeny okamžitě (dobrá spolupráce mezi učiteli a výchovnou poradkyní, spolupráce s pracovníky PPP Pelhřimov, Policie ČR). Jako zásadní se jeví otázka spolupráce s rodinou. Bohužel se v některých případech setkáváme s nezájmem či neochotou ke spolupráci ze strany rodičů, na druhé straně roste počet rodičů, kteří běžné rozepře mezi dětmi řeší v ředitelně školy, kde žádají okamžitou nápravu Počty zameškaných hodin I. pololetí II. pololetí třída celkem oml. neoml. průměr celkem oml. neoml. průměr I. třída , ,3 II. třída , ,2 III. třída , ,2 IV. třída , ,6 V. třída , ,7 VI. třída , ,1 VII. třída , ,6 VIII. třída , ,1 IX. třída , ,9 18

19 VIII. Kontroly Kontroly provedené Odborem školství a kultury Městského úřadu Pelhřimov - soustavné a pravidelné sledování prostřednictvím dokumentace zasílané poštou, metodická pomoc vždy dle potřeb školy MěÚ Černovice soustavné a pravidelné sledování prostřednictvím dokumentace zasílané školou, kontrola účetnictví Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina veřejnosprávní kontrola Shrnutí výsledků kontroly Kontrola oprávněnosti použití finančních prostředků státního rozpočtu na tvorbu základního přídělu, kterým byl tvořen fond kulturních a sociálních potřeb dle ustanovení 2 odst. 1 vyhlášky č. 114/2002 Sb, o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů Nebylo zjištěno porušení uvedeného právního předpisu. Kontrola oprávněnosti použití finančních prostředků státního rozpočtu na ostatní neinvestiční výdaje poskytování cestovních náhrad podle příslušných ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Nebylo zjištěno porušení uvedeného právního předpisu. Kontrola, zda právnická osoba zavedla a udržovala vnitřní kontrolní systém, a zda bylo zajištěno jeho fungování podle ustanovení 25 a 27 zákona č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů Nebylo zjištěno porušení uvedeného právního předpisu. Okresní správa sociálního zabezpečení Pelhřimov Kontrola pojistného na sociální zabezpečení a příplatku na státní politiku zaměstnanosti, provádění nemocenského pojištění a plnění povinností v důchodovém pojištění Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. Krajská hygienická stanice kraje Vysočina územní pracoviště Pelhřimov kontrola podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů zaměřeno na školní nábytek a vybavení Kontrolou nebyly zjištěny závady. 19

20 IX. Další aktivity školy 9.1. Akce mateřské školy Pravidelné akce Pravidelná výzdoba tříd a chodeb dětskými pracemi podle ročních období a jednotlivých akcí Rodičovská schůzka organizační záležitosti Účast na výtvarných soutěžích - viz kulturní akce Pravidelná výstava fotodokumentace z různých akcí ( výlety, besídky, kroužky, oslavy, setkání..) Fotodokumentace na DVD - předáno dětem 5-6ti letým na rozloučenou Vycházky na delší vzdálenost podle značek, plnění úkolů.., krmení pro zvířátka u krmelce x třída Ohýnek s opékáním vuřtů na školní zahradě tř. Sběr kaštanů, žaludů ve spolupráci s lesní správou finanční odměna dětem Účast na pouťových atrakcích ve městě Pouštění draků Drakiáda - jednotlivě každá třída Fotografování dětí ( Cibulka ) vánoční inspirace Veřejná hudební vystoupení dětí ve městě - viz kulturní akce Hudební vystoupení dětí v mateřské škole - viz kulturní akce Exkurze - viz kulturní akce Kulturní vystoupení pro děti - 6x - viz kulturní akce Výroba dárečků a přáníček pro rodiče a organizace ve městě Vánoce,Velikonoce, Den matek Mikulášská nadílka ve spolupráci s PŠ při DÚSP Černovice Mikuláš s čerty a andělem Vánoční besídka s programem u vánočního stromečku a s dárky Pečení vánočního cukroví 2.,3. třída Třídní schůzka účast Mgr. Semorádové, p. uč. Jirákové školní zralost Zápis dětí do 1. třídy Dětský karneval, soutěže, tanec, vystoupení dětí a rodičů Zápis dětí do MŠ ( 19 nových dětí ) Pálení Čarodějnic program zajistily děti ze 3. třídy Oslava MDD netradiční sport. a zábavné discipl. spojené s odměnami Fotografování na tablo Olympiáda dětí sportovní soutěže s vyhlášením vítězů a předáním diplomů a čokoládového překvapení 3. třída Výlety s dětmi ( Kamenice, Obrataň ) viz kulturní akce Výroba, vypalování a malování v keramické dílně- výrobky pro maminky i výzdobu třídy ( DÚSP ) Instalace tabla ve městě 5-6 letých dětí Ukázka pro rodiče cvičení jógy Setkání s dětmi z Obrataně vzájemné předání dárků, vystoupení dětí Rozloučení s 5 6ti letými dětmi - pásmo písní a tanečků, hra flétnistů, předání knih, diplomy, účast celé MŠ, rodičů Prodejní výstavy knih pro rodiče dětí z MŠ 3x 20

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015

PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015 Základní škola praktická azákladní škola speciální Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Deštná. Adresa: náměstí Míru 45, Deštná. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Deštná. Adresa: náměstí Míru 45, Deštná. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Deštná Adresa: náměstí Míru 45, 378 25 Deštná Identifikátor školy: 650 040 953 Termín konání inspekce: 15. a

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Výroční zpráva o činnosti školní družiny Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram Chlum 16, 262 93 Nalžovice telefon: 318 864 157, www.zsamschlum.cz, email: zsmschlum@volny.cz, IČO: 71000461 Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-72/08-09 o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Lenora 86, 384 42, tel.: 388 438 822 e-mail: reditel@zsamslenora.cz web: www.zsamslenora.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ve školním

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Adresa: Štítného 121, Jindřichův Hradec I. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Adresa: Štítného 121, Jindřichův Hradec I. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Adresa: Štítného 121, 377 01 Jindřichův Hradec I Identifikátor školy: 650 053 265 Termín konání

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO Název školy: Adresa: Základní škola Polná Poděbradova 79, 588 13 Polná Školní rok: 2015 / 2016 Program zpracovala: Mgr. Martin Lexa Ph.D. 1 Zařazení EVVO v jednotlivých předmětech:

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011)

4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011) 4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011) 4.1. Učební plán I.stupeň povinná časová dotace RVP 18-22 18-22 22-26 22-26 22-26 118 14 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok

PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2012-2013 CO JAK KDO DO 1. ESTETICKÉ PROSTŘEDÍ ŠKOLY prezentovat žákovské výtvarné a projektové práce na nástěnkách na chodbách (družina, informace, ekologie, prevence zdravého

Více

1.Úvod. 2. Organizace školního roku 2014 /2015

1.Úvod. 2. Organizace školního roku 2014 /2015 1.Úvod V průběhu šk. roku budeme pokračovat v zavádění úprav ve ŠVP, platném od 1.9. 2013, v oblasti dopravní výchovy a ochrany zdraví. Pro tento šk. rok jsme změnili dodavatele v projektu Ovoce do škol.

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-667/10-J Název kontrolované osoby: Sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA KVÍTEK Rantířovská 4375/9, 586 05 Jihlava IČO: 71 341 196 Identifikátor:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ BROD, Tyršova 68, okres Kolín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Zpracoval: Mgr. Martin Dušek, ředitel školy Dne: 30. 9. 2015...... razítko podpis Obsah výroční

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ

ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ Zapsáno dětí: 110 Odklad školní docházky: 10 Do školy odchází: 40 Zástupci rodičů: Kopecká, Forstová,Schejbalová,Kucharovičová Třídy: 4 třídy s celodenním provozem

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

4.1. Učební plán 1.stupně

4.1. Učební plán 1.stupně 4.1. Učební plán 1.stupně 1. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací předmět Ročník 1. 2. 3. 4.. Celkem předměty Min dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jedlová, okres Svitavy 569 91 Jedlová 2 Identifikátor školy: 600 100 341 Termín konání inspekce: 18. - 20. duben 2006 Čj.: ČŠI

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Příloha č. 1 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pravlov, okres Brno-venkov. Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice. Identifikátor školy: 600 110 885

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pravlov, okres Brno-venkov. Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice. Identifikátor školy: 600 110 885 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pravlov, okres Brno-venkov Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice Identifikátor školy: 600 110 885 Termín konání inspekce: 11.

Více