Provozní řád Provozní pracoviště Tišnov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Provozní řád Provozní pracoviště Tišnov"

Transkript

1 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní pracoviště Tišnov Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od:

2 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno O12 a č.j Podpis: 1. Oznámení poruch na /2011-O12 Kotrba technickém zařízení 2 Změna č /2013-O12 Kotrba 3 Aktualizace / Kotrba Seznam zkratek: EKV elektrická kolejová vozidla HV hnací vozidlo JSS výkonový vypínač pro napájení zkušební koleje JTS jednotná telefonní síť KMV kolejová motorová vozidla LTO lehký topný olej MM malá prohlídka MO provozní ošetření MPBP místní pracovní a bezpečnostní předpisy MTZ materiálně technické zásobování OSŽ odborové sdružení železničářů OV opravna vozů PP provozní pracoviště PV přívěsné vozy ŘV řídící vozy SDC-SŽE Správa dopravní cesty správa železniční elektrotechniky SŽDC správa železniční dopravní cesty TSV technická služba vozová ZZ zásobovací závod ŽK železniční kolejová vozidla ŽST železniční stanice

3 3 Rozsah znalostí provozního řádu: Pracovní zařazení Znalost provozního řádu (PŘ) Zaměstnanci, kteří řídí, kontrolují nebo provádí školení zaměstnanců provozu a údržby ŽKV na PJ,PP Úplná : Základní část, část 1-3 PŘ PJ a kontrolovaných PP *), Přílohy 1-10, Vedoucí kanceláře vrchního přednosty Úplná : Základní část, část 1-3 PŘ PJ a kontrolovaných PP *), Přílohy 1-10, Strojmistr, Dozorčí přeprav Úplná : část 1-3 PŘ PJ, Přílohy 1-9 Informativní : Základní část, Provozní řád podřízených PP Strojvedoucí, provádějící výkon na PJ,PP Úplná:část 1 3 PŘ PJ,PP *),Př. 1-6, 9 Informativní : Základní část Dozorce depa, vedoucí posunu, posunovač, vozmistr, tranzitér- přípravář, četař vozmistrů, četař posunu Ostatní zaměstnanci provozu, údržby ŽKV, technického úseku, MTZ Úplná: část 1 3 PŘ PJ,PP *), Přílohy 1-6, 9 Informativní : Základní část Úplná: část 1 3 PŘ PJ,PP*) Přílohy 1,3,4,5,6 Informativní : Základní část,přílohy 9 Zaměstnanci ubytovaní na nocležnách Úplná : Příloha č.7 THP zaměstnanci ostatní, administrativní zaměstnanci, Úplná : Přílohy 3,4,5,6 Informativní : Základní část Zaměstnanci jiných OJ a firem, pracující nebo užívající prostory PJ, PP Úplná : Přílohy 3,4,5,6 + seznámení s dalšími nezbytnými částmi,týkající se přímo výkonu práce na pracovišti. **) *) Některé části nejsou v PŘ PP obsazeny **) Zajistí odbor zajišťující nájemní smlouvu, objednavatel práce nebo metodicky spolupracující odbor

4 4 1. Všeobecná část 1.1. Charakteristika pracoviště. Pracoviště je součástí DKV - Brno a je podřízeno Provozní jednotce Brno Maloměřice. Je přilehlé k žel. stanici Tišnov. Pracoviště je řízeno zaměstnancem odpovědného za řízení pracoviště Tišnov. Vzhledem k úsekům, na kterých provádí vozbu má polohu střední. Napojením na staniční koleje je pracoviště průjezdné Účel jednotlivých kolejí pracoviště. Technologické kolejiště DKV Brno PP Tišnov je zaústěno do celostátní dráhy Odbočka Brno Židenice Havlíčkův Brod v žst.tišnov výhybkou č.15 v km 29,983 a v pokračování koleje č.983 v km 30,136 a je ukončeno zarážedlem kusé koleje č.101,102,104 v km 29,895, zarážedlem kusé koleje č.103 v km 29,975 a zarážedlem kusé koleje č.105 v km 29,915 a v pokračování koleje č. 93 v km 30,204. Stavební délka dráhy je 905 metrů. Mezníkem rozdělujícím obvody odpovědnosti za zabezpečení jízdy drážních vozidel na styku drah mezi dráhou provozovanou provozovatelem SŽDC a dráhou provozovanou provozovatelem ČD je seřaďovací návěstidlo Se12 a námezník výhybky č. 15. Výhybku č. 18 obsluhuje výpravčí, výhybku č. 15 obsluhují zaměstnanci DKV. Výhybka je vybavena mechanickým zámkem, klíč je držen v elektromagnetickém zámku EZ 15/106. V obvodu pracoviště jsou koleje: 101, 102, 103, 104, 105, 106, 106A. Všechny koleje v obvodu pracoviště jsou kusé a výhybky se neosvětlují. Koleje č. 101, 102, 104, a 106 končí v remize. Část koleje č. 106 a 106A je vyhrazena SŽDC OEE pracoviště Tišnov. Vymezený úsek začíná v úrovni rohu budovy SŽDC OEE (bližší k administrativní budově - č.1) a končí u okraje pevné plochy pro stáčení. Hranice obvodu kolejiště pracoviště tvoří námezník výměny č.15 a úroveň seřaďovacího návěstidla Se12. Kolej č je určena na odstavení hnacích vozidel Kolej č. 106A - je určena ke stáčení nafty, čištění ŽKV Kolej č je určena k odstavení ŽKV Kolej č je určena k odstavení ŽKV Kolej č je určena pro zbrojení ŽKV Kolej č je určena pro odstavování ŽKV Kolej č je manipulační, pro přístavbu vozů s materiálem, stáčení olejů, lze zde zbrojit ŽKV naftou. Čísla zatrolejovaných kolejí jednofázovou napájecí soustavou 25 kv 50 Hz: Zatrolejování kolejí a vypínací zařízení je vyznačeno na plánu pracoviště v příloze č.11 tohoto provozního řádu. Úsekové odpojovače obsluhuje SEE Tišnov. Kolej č.13 vjezdová a výjezdová kolej Výhybky a jejich základní poloha. Č. vyhybky Zákl. poloha Směr Zajištění 101 Vedlejší do koleje Přímý do koleje Vedlejší do koleje Přímý do koleje Přímý do koleje Vedlejší do koleje 105 uzamčena 107 Přímý do koleje Přímý do koleje Přímý do koleje 106A 110 Přímý do koleje 101 Výhybky obsluhuje odborně způsobilý zaměstnanec.

5 Místa se zúženým profilem. Tato místa jsou mezi vraty do remize na kolejích č. 106, 104, 102, 101a u ramp na koleji č.105, v místě čisticí lávky u koleje č.102 v remíze. Jsou označena způsobem stanoveným dle platných předpisů. V označených místech je zakázáno vyklánět se z kolejových vozidel Prohlížecí a čisticí lávky a kanály. Na pracovišti je celkem šest prohlížecích jam: na koleji 106 v délce 25m, umístěná v remize na koleji 104 v délce 25m " " na koleji 102 v délce 16m " " na koleji 101 v délce 26m " " na koleji 101 v délce 24m na koleji 106A v délce 24m Čisticí lávka je umístěna po obou stranách koleje č. 102 v remíze Nejvyšší dovolená rychlost na jednotlivých kolejích pracoviště. Nejvyšší dovolená rychlost v celém obvodu pracoviště je 5km/hod Umístění zarážek Zarážky určené k zajištění odstavených vozidel jsou umístěny následovně: - stáčírna olejů 4 ks - hala 4 ks výdej nafty 4 ks 1.3. Zařízení pracoviště Zařízení pro stáčení, skladování a výdej: Nafta: Pro uskladnění nafty je použity 2 ležaté beztlakové válcové nádrže o obsahu 100 m 3, uložené v betonové jímce, která zabraňuje úniku nafty v případě havárie. Úložiště nafty je umístěno u koleje 106A, na kterou se přistavují cisterny s naftou. Obě nádrže jsou vyvložkovány plastickými vaky MIPOPLAST, které jsou v nádrži drženy ve stálé pozici podtlakem. Ten je zajišťován vývěvami, umístěnými spolu se signalizací poruchy těsnosti v provozní budově stáčírny. Nádrž o obsahu 100 m 3 je vybavena dvěma průlezy a kalníkem. Na jednom průlezu je namontována plnicí a sací armatura a plovákový pásmový stavoznak. Na druhém průlezu je namontován plovákový ovladač a ventilační pojistka. Plnicí a sací potrubí je propojeno potrubím Js80, které propojuje úložiště se strojovnou. Stáčecí zařízení tvoří dvě stáčecí šachty situované 2,5m od osy koleje č.106a. Stáčecí zařízení jsou vybaveny šroubením v oblouku 90, stáčecím filtrem a rohovým uzavíracím ventilem. Strojovna obsahuje čerpací agregát Js /2, dva čerpací agregáty Js /2, odkap ucpávek agregátu, zařízení pro měření stáčeného množství a ventilový rozvod. Zbrojení kolejových vozidel naftou se provádí u výdejního stanoviště nafty umístěného v provozní budově olejárny a to na kolejích č. 105 a č Úložiště nafty je s výdejním stanovištěm propojeno venkovním nadzemním rozvodem. Technologický postup obsluhy naftového hospodářství je vyvěšen v prostoru strojovny čerpací stanice. Prostor nádrží a strojovny je střežen elektronickým zařízením, vybaveným zvukovou signalizací. LTO: Pro uskladnění LTO jsou využity 2 nádrže umístěné v suterénu olejárny, každá o objemu 5000 litrů. Nádrže jsou propojeny vnitřním vedením s výdejním místem, které je společné s výdejním místem nafty. Mazivo: Olejové hospodářství se nachází v budově olejárny a je dispozičně rozvrženo do dvou míst: Suterén - jsou zde ukládací nádrže s příslušenstvím. Pro uložení olejů je možno použít 8 stojanových nádrží, z toho 3 má obsah litrů a 5 má obsah 600 litrů. Všechny jsou typu NSV

6 6 válcové, stojaté, opatřené jedním průlezem a jedním kalníkem. Jsou vybaveny plnicí a sací armaturou, plovákovým stavoznakem, a ventilační koncovkou, která slouží k odvětrání nádrže. Dále jsou v suterénu umístěna zubová čerpadla pro přečerpávání olejů. Přízemí - stáčení a výdej olejů. Olej je do místnosti dopravován v sudech z přilehlé rampy a odtud přečerpáván do nádrží v suterénu. Výdej oleje se provádí nástěnnými odměrnými skupinami raménkem. Písek: Písek pro zbrojení lokomotiv je dovážen v zatavených sáčcích z pracoviště Maloměřice. Skladován je u stěn v remíze u koleje 101 v množství cca 1m 3. Písek se do hnacích vozidel doplňuje ručně. Upravená voda : Pro doplňování provozních úbytků v chladících okruzích motorů lokomotiv se používá upravená voda ve směsi s nemrznoucí kapalinou FRIDEX. Ta je uložena ve staré olejárně v barelech a vydává ji dozorce depa, odpovědný za včasné objednání dostatečné zásoby. Voda pro hygienická zařízení: Pitná voda je napojena na městský vodovod. Hlavní uzávěr je mezi kolejí 106A a 101 v úrovni vodárny.vývody jsou umístěny v úpravně vody v budově olejárny u koleje č. 101 a v remíze na koleji č Haly a budovy Druh a kapacita remíz, hal. Remíza má čtyři koleje. Koleje č.1 a 3 mají každá délku 28 m, koleje č.2 a 4 mají každá délku 27 m Ostatní budovy. Na pracovišti jsou administrativní budova, provozní budova, (mezi kterými je remíza), a provozní budova olejárny. V administrativní budově je umístěna kancelář strojmistra, kulturní místnost, sociální zařízení a nocležny. V suterénu této budovy jsou umístěny šatny a umývárny, sociální zařízení, místnost pro lok. čety (v ní jsou umístěny vyhlášky, kniha hlášení, rozvrh služby atd.) a plynová kotelna K1. V provozní budově je umístěna místnost dozorce depa, sklad materiálu, dílna a plynová kotelna K2. V provozní budově olejárny je umístěno olejové hospodářství, výdejní stanoviště nafty, místnost pro obsluhu, laboratoř s příručním skladem, bývalá úpravna vody a úložiště požární techniky Nastavení teplot Nastavení teplot ve vytápěných prostorách je stanoveno Opatřením vrchního přednosty DKV Brno, číslo 40/60/ Silniční doprava, přístupové cesty na pracoviště Jízdy silničních vozidel v obvodu pracoviště. Vjezd silničních vozidel do obvodu pracoviště je zakázán. Výjimku tvoří dovoz materiálu, který musí být předem dohodnut se strojmistrem. Příjezd a manipulace se provádí podle pokynů strojmistra, nebo dozorce depa, který určí trasu a místo vykládky Přístupové cesty do pracoviště. Vstup na pracoviště je povolen zaměstnancům po úrovňovém přechodu přes staniční koleje č. 3, 5, 7 a jižní spojku, která tvoří prodloužení koleje č. 13. Této cesty je možno použít jen tehdy, neblíží-li se na těchto kolejích kolejové vozidlo. Další příchodová cesta vede podél jižní spojky z veřejné komunikace. Při chůzi přes koleje a v jejich blízkosti je třeba dodržovat ustanovení předpisu Op16. Vjezdová cesta na pracoviště je komunikací sousedící se skládkou státních lesů.

7 Sdělovací zařízení, uložení klíčů Sdělovací zařízení. Pracoviště je napojeno na ATÚ ČD, jedna linka (31475) má možnost vstupu na veřejnou síť v Tišnově. Strojmistr nebo Telefonní čísla: Policie ČR Tišnov 0-158, Žel. policie Brno stálá služba Hasiči Tišnov 0 150, Hasičská záchranná služba SŽDC Rychlá záchranka Záchranná služba Nemocnice Tišnov Elektrodispečer Brno nebo Poruchová služba plynárny Pohotovost Poruchová služba vodárny (prac.doba), mobil, stále Poruchová služba elektrárny DKV - Brno strojmistři Vrchní přednosta DKV - Brno Zaměstnanec pověřený vedením PJ Maloměřice Systém hlášení poruch a objednání oprav. elektrického zařízení Požadavky na provedení oprav jsou nahlašovány firmě, která smluvně tyto opravy zajišťuje. Telefon Závady na pevných trakčních zařízeních ihned hlásit strojmistrovi na tel. číslo za nemožného dorozumění přímo elektrodispečerovi na číslo telefonu plynových zařízení Poruchy plynových zařízení hlásit strojmistrovi DKV na tel. č nebo přímo na dispečink plynáren tel. č vodárenských zařízení Závady na vodovodní síti se ohlásí ihned na číslo strojmistrovi, vodohospodář nebo mistr údržby rozvodů tepla Závady se hlásí na tel. č strojmistr, nebo mistr údržby Uložení klíčů. Všechny klíče od budov a místností jsou uloženy u strojmistra a v místnosti dozorce depa. 2. Provozní část 2.1. Jízda ŽKV v obvodu pracoviště Jízda drážních vozidel mezi drahami na místě jejich styku může být provedena jen jako jízda posunového dílu. Jízdu drážních vozidel na styku vzájemně zaústěných drah řídí a organizuje za oba provozovatele (za SŽDC,s,o. a ČD DKV) zaměstnanec operátora obsluhy dráhy výpravčí žst.tišnov telefon (dále též výpravčí )

8 8 Jízdy ŽKV v celém obvodu pracoviště se provádí bez posunové čety a pouze na případný pokyn dozorce depa. Před každým uvedením hnacího vozidla do pohybu v celém obvodu pracoviště dá strojvedoucí návěst "Pozor". Veškerý pohyb ŽKV je třeba provádět opatrně. Zvláštní pozornost je nutno věnovat místům, kde je zmenšený průjezdný průřez. V obvodu PP Tišnov strojvedoucí vyhodnocuje ve směru jízdy polohu výhybkových návěstidel a sám si přestavuje výhybky na správnou kolej. Vždy předpokládá že jede na obsazenou kolej Nástup vozidel po koleji č. 93 Drážní vozidla nastupují z kolejí DKV na staniční koleje jako posun. Dozorce depa (strojvedoucí)* ohlásí výpravčímu číslo určeného vlaku a případné další potřebné informace. Výpravčí zpraví dozorce depa (strojvedoucího) o zamýšleném posunu. Souhlas k jízdě z obvodu DKV do obvodu stanice výpravčí udělí obsluhou seřaďovacího návěstidla Se Nástup vozidel přes kolejovou spojku výhybek č. 15/106. Drážní vozidla nastupují z kolejí DKV na staniční koleje jako posun. Dozorce depa (strojvedoucí)* ohlásí výpravčímu číslo určeného vlaku, případné další potřebné informace a požádá o svolení k posunu přes výhybky č. 15/106. Pokud výpravčí s posunem souhlasí, zpraví dozorce depa (strojvedoucího)* o zamýšleném posunu, uvolní elektromagnetický zámek EZ15/106 a udělí dozorci depa (strojvedoucímu) svolení k jízdě z obvodu DKV do obvodu stanice. Dozorce depa (strojvedoucí) vyjme klíče z elektromagnetického zámku EZ15/106, přestaví ručně obsluhované výhybky č. 15 a 106 a dá strojvedoucímu souhlas k posunu. Strojvedoucí vjede do koleje č. 91 a zastaví před návěstidlem Se9. Dozorce depa (strojvedoucí) vrátí výhybky č. 15 a 106 do základní polohy, uzamkne je a klíč uzamkne v EZ15/106. Souhlas k dalšímu posunu udělí výpravčí obsluhou seřaďovacího návěstidla Se Odstup vozidel po koleji č. 93 Drážní vozidla odstupují do DKV z obvodu ŽST jako posun. Výpravčí postaví posunovou cestu na kolej č. 93, strojvedoucí vjede na kolej č. 93 a zastaví před návěstidlem Se13. Posun za návěstidlo Se13 se provádí podle vnitřního předpisu DKV (provozního řádu DKV). Odstup vozidel přes kolejovou spojku výhybek č. 15/106 Drážní vozidla odstupují do DKV z obvodu ŽST jako posun. Výpravčí postaví posunovou cestu na kolej č. 91, strojvedoucí vjede na kolej č. 91 a zastaví před hrotem jazyka výhybky č. 15. Výpravčí uvolní elektromagnetický zámek EZ15/106. Dozorce depa (strojvedoucí)* vyjme klíče z elektromagnetického zámku EZ15/106, přestaví ručně obsluhované výhybky č. 15 a 106 a dá strojvedoucímu souhlas k posunu. Další posun se provádí podle vnitřního předpisu DKV (provozního řádu DKV). Dozorce depa (strojvedoucí) vrátí výhybky č. 15 a 106 do základní polohy, uzamkne je a klíč uzamkne v EZ15/106. * Pokud není DKV obsazeno dozorcem depa provádí jeho úkony strojvedoucí. Způsobilý zaměstnanec DKV Brno ( nebo jiného dopravce) při jízdě na kolejiště DKV řídí posun vozidel v obvodu pracoviště Tišnov. Jízdu za návěstidlo pro posun Se č.13 oznámí výpravčímu žst. Tišnov způsobem: - dozorce depa přenosnou radiostanicí - strojvedoucí jedoucí posunem bez posunové čety vozidlovou radiostanicí TRS snaladěným kanálem a číslem vlaku se kterým do žst. Tišnov dojel. Každá jednotlivá jízda za návěstidlo Se č.13 se oznamuje výpravčímu. Posunovat je možno jenom s jedním posunovým dílem. Posun v obvodu DKV Brno pracoviště Tišnov se řídí ustanovením o posunu dle platných předpisů. předpisu SŽDC ČD D2. Návěstidlo pro posun Se č.13 výpravčí neobsluhuje. Výstup z DKV pracoviště Tišnov oznámí způsobilý zaměstnanec DKV (dozorce depa, strojvedoucí) výpravčímu žst. Tišnov. Po domluvě postaví výpravčí posunovou cestu od Se č.12 do žst. Tišnov k návěstidlu Se č. 20.

9 Rychlost jízdy po spojce Na obou spojkách je rychlost max. 5 km/hod..při jízdě po spojovací koleji č. 91 je strojvedoucí povinen věnovat zvýšenou pozornost nechráněnému úrovňovému přejezdu mezi výhybkou č. 15 a Se9. Jízdu kolejových vozidel SŽDC OEE v obvodu pracoviště zařizuje a řídí zaměstnanec SŽDC OEE po dohodě a se souhlasem dozorce depa pracoviště Práce spojené se začátkem a koncem služby dozorce depa Pracoviště je obsazeno dozorcem depa pouze v denních směnách, ve všední dny od 6:00 do 14:00 hod. Před ukončením služby provede dozorce depa následující úkony: 1. Oznámí začátek výluky služby výpravčímu vnitřní služby. Tím mu zároveň udělí trvalý souhlas k posunu do obvodu PP Tišnov 2. Umístí knihu nocležny a buzení na stolek před kancelář vedoucího. 3. Odevzdá klíče od nocležny vedoucímu posunu žst.tišnov pro strojvedoucího z Brna. 4. Začátek výluky dopravní služby ohlásí dozorce depa strojmistrovi DKV Brno PJ Maloměřice. Při nástupu do služby provede následující úkony: 1. Dozorce depa oznámí výpravčímu vnější služby v žst.tišnov konec výluky služby. Tím zároveň zruší trvalý souhlas k posunu do obvodu PP Tišnov. 2. Odebere knihu nocležny a buzení 3. Vezme si od vedoucího posunu klíč od nocležny 2.3. Jízda do/z žst. Tišnov a posun v obvodu PP Tišnov v době mimo službu dozorce depa Pokud v době mimo službu dozorce depa bude potřeba aby současně probíhal posun více ŽKV, řídí a organizuje posun ten strojvedoucí, který byl na pracovišti ve službě dřív. Jízda z/do žst. je povolena pouze po spojovací koleji č Jízda z místa odstavení na hranice 1. Strojvedoucí před zahájením posunu v PP Tišnov nastaví na vozidlové radiové stanici TRS číslo vlaku pod kterým bude odjíždět s vlakem (včetně Lv jízd) z žst. Tišnov, nastaví na radiostanici kanál stuhové sítě číslo 64 tratového radiového systému a provede před zahájením posunu na pracoviště Tišnov funkční zkoušku radiového zařízení ( viz předpis Z11 čl. 44). Funkční zkouška se provede navázáním spojení s výpravčím železniční stanice Tišnov. 2. Pomocí vysílačky ohlásí výpravčímu vnitřní služby zahájení posunu a vyžádá si od něj zrušení trvalého souhlasu k posunu do obvodu PP Tišnov. 3. Pro výstup po spojovací koleji č. 93 dává výpravčí vnitřní služby souhlas přestavením seřaďovacího návěstidla Se12 do polohy "posun dovolen". Při další jízdě se strojvedoucí řídí návěstmi na nepřenosných návěstidlech. 4. Jakmile celé ŽKV mine seřaďovací návěstidlo Se 13, obnovuje se tím opět trvalý souhlas k posunu do obvodu PP Tišnov Jízda z žst. Tišnov na místo odstavení v době výluky služby dozorce depa 1. Strojvedoucí si vyžádá od výpravčího vnitřní služby informaci, zda je či není udělen souhlas k jízdě z PP Tišnov do žst. Tišnov. Komunikace strojvedoucího s výpravčím se provádí pomocí vozidlové radiostanice TRS po ukončení jízdy vlaku, se stále nastaveným číslem vlaku pod kterým přijel a nastavený kanál stuhové sítě číslo 64 tratového radiového systému. 2. Při jízdě do DKV Brno, pracoviště Tišnov strojvedoucí zastaví hnací vozidlo před návěstidlem Se13. Toto návěstidlo výpravčí žst. Tišnov neobsluhuje. Strojvedoucí pokračuje v posunu do DKV na místo odstavení a řídí se zněním platných předpisů předpisu SŽDC ČD D2 o posunu a dále zněním odstavce 2.1. tohoto Provozního řádu Evidence průjezdu kolejového vozidla přes hranice. Časový záznam průjezdu kolejového vozidla přes hranice pracoviště vede (nezávisle na žst. Tišnov) dozorce depa pracoviště na předtištěném tiskopise. Ten vždy před ukončením směny nechá

10 10 pravdivost údajů potvrdit výpravčím žst. Tišnov a ověřený záznam odevzdá strojmistrovi. Za dodržení stanovených časů vystavení hnacího vozidla na hranice pracoviště zodpovídá dozorce depa pracoviště a strojvedoucí. Jakoukoliv odchylku od stanovené doby je nutno zdůvodnit a hlásit při nejbližší příležitosti zaměstnanci odpovědného za řízení pracoviště Tišnov. V době nepřítomnosti dozorce depa provede časový záznam průjezdu kolejového vozidla přes hranice pracoviště strojvedoucí tohoto vozidla na tiskopis, umístěný na stolku v místnosti dozorce depa Objednání oprav kolejových vozidel. Všechny zjištěné závady a požadavky na provedení oprav zapíše strojvedoucí do knihy předávky a do knihy oprav na hnacím vozidle. Opravy, které je možno provést přímo na pracovišti, provede strojvedoucí (dle svých schopností) v rámci využití pracovní doby, nebo (po domluvě) dle nařízení zaměstnance odpovědného za řízení pracoviště Tišnov. Opravy, které nelze takto provést, nahlásí strojvedoucí co nejdříve zaměstnanci odpovědného za řízení pracoviště Tišnov, ten organizuje provedení opravy ve spolupráci se správkárnou pracoviště Maloměřice. V době nepřítomnosti zaměstnanec odpovědný za řízení pracoviště Tišnov nahlásí strojvedoucí požadavek na provedení opravy dozorci depa pracoviště Tišnov, ten organizuje provedení opravy v DKV Brno, provozní jednotka dle příslušnosti kolejového vozidla. V době nepřítomnosti dozorce depa ohlásí závadu přímo strojmistrovi příslušné PJ Způsob hlášení nástupu a ukončení směny, odstavení hnacího vozidla Nástup směny: Strojvedoucí je povinen mimo povinnosti uvedené ve služebních předpisech se v určenou dobu osobně ohlásit u zaměstnance odpovědného za řízení pracoviště Tišnov v pracovním oděvu. Zaměstnanec odpovědný za řízení pracoviště Tišnov ho poučí o bezpečnosti práce. Střídání na ose: Při vlastním přebírání hnacího vozidla se řídí dle platných předpisů. Při ukončení směny se strojvedoucí opět ohlásí osobně zaměstnanci odpovědného za řízení pracoviště Tišnov rovněž v pracovním oděvu. Splní veškeré povinnosti stanovené služebními předpisy. Strojvedoucí je povinen při převzetí HV, ať již při střídání na ose, či při přebírání odstaveného vozidla, provést prohlídku HV a kontrolu popřípadě výměnu hasících přístrojů dle zápisu na přístroji nebo na nalepené značce. Hnací vozidlo odstaví strojvedoucí na místě, které mu určí strojmistr nebo dozorce depa. Při odstavování musí respektovat všeobecnou část PŘ. Strojvedoucí provede při odstavování HV předepsané úkony dle platných předpisů ČD. Po odstavení HV je povinen zajistit jej proti ujetí utažením ručních brzd, podložením kol klíny oboustranně a uzamknout vstupní dveře. Za zajištění a uzamčení je spoluodpovědný dozorce depa (mimo dobu odpočinku). Klíče od HV odevzdá strojvedoucí zaměstnanci odpovědného za řízení pracoviště Tišnov. Přitom si dotazem u zaměstnance odpovědného za řízení pracoviště Tišnov ověří přidělení další pracovní směny. Při odstavení vozidel pod trolejí je nutné přísně dodržovat předpisy a směrnice týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Systém přebírání a odevzdávání klíčů od kolejových vozidel. Klíče od kolejových vozidel jsou uloženy ve skříňce k tomu určené a umístěné v místnosti dozorce depa. Ten vede evidenci o vydání a odevzdání.

11 11 3. Technologická část Technologické postupy při přístavbě vozů. Při přistavování a odvozu nákladních vozů na pracovišti vykonávají posun zaměstnanci obsluhy vlaku za přítomnosti a dozoru dozorce depa pracoviště Tišnov. Dozorce depa dohodne předem celý postup posunu s vedoucím obsluhy vlaku, a určí, kam který vůz bude vůz přistaven. Vjezd a výjezd posunujícího dílu do a z pracoviště se provádí jako vjezd nebo výjezd hnacího vozidla. Cisterny s naftou jsou zásadně přistavovány na kolej 106A. Ostatní vozové zásilky podle dispozic zaměstnance odpovědného za řízení pracoviště Tišnov, v době jeho nepřítomnosti dle dispozic dozorce depa pracoviště Tišnov. Svěšování a rozvěšování, podložení vozu zarážkou a utažení brzdy provádí pracovníci obsluhy vlaku. Kontroluje a zodpovídá dozorce depa pracoviště Tišnov. Za odstranění podložek před započetím posunu a odbrzdění provádí a zodpovídá pracovník obsluhy vlaku, který provádí svěšování vozů. Přestavování výhybek, kromě výhybky č. 101, provádí posunující zaměstnanci. Při posunu je zakázáno spouštění, odrážení a posun trhnutím. Výhybku č. 101 smí přestavit jen dozorce depa pracoviště Tišnov. Po ukončení posunu postaví výhybku do základního postavení. Při přebírání a vracení administrativně odbavuje vozové zásilky zaměstnanec odpovědný za řízení pracoviště Tišnov Sestavování souprav na pracovišti. Podle plánu řazení souprav vlaků a aktuálních požadavků žst. jsou řazeny soupravy vlaků na pracovišti a je prováděno jejich doplnění provozními hmotami. Posun při řazení těchto souprav provádí dozorce depa, stejně jako i svěšení všech spojek mezi vozy. Odpovídá rovněž za utažení ruční brzdy a podložení soupravy zarážkami. Při posunu je zakázáno spouštění, odrážení a posun trhnutím. Při jízdě souprav z pracoviště do žst. a ze žst. na pracoviště jsou soupravy doprovázeny vedoucím posunu žst.tišnov. Za odstranění zarážek a odbrždění odpovídá vedoucí posunu žst.tišnov Technologie práce ve skladech. Na pracovišti je příruční sklad. Materiál je ze skladu odebírán prostřednictvím zápisů a podpisů na odběrových záznamech. Materiál se objednává ve skladě DKV Brno na základě průběžné spotřeby za předcházející období. Kontrolní činnost je prováděna na základě stanoveného plánu kontrolní činnosti pro každý rok. Kontrolu ve skladech provádí zaměstnanci i určení vedením DKV Technologie manipulace s palivem a mazivem. Činnosti na tomto zařízení se řídí Manipulačním řádem čerpací stanice pracoviště a ustanoveními Řádu pro přepravu nebezpečných věcí RID (dále jen Řádu). Přistavená cisterna musí být zajištěna proti pohybu utažením ruční brzdy a podložením zarážek z obou stran. Příjem paliva u cisternových dodávek je prováděn stáčením prostřednictvím odměrového počítadla. Před stáčením cisteren odebere dozorce depa vzorek pro kontrolu na obsah vody. Při stáčení cisteren je dozorce depa povinen kontrolovat, zda nedochází k úniku paliva. Mazivo je dodáváno v sudech a stáčí se do stabilních nádrží. Výdej paliva stočeného z cisteren se provádí výdejním stojanem. Nepovolaným osobám je zakázáno manipulovat s výdejním stojanem. Zbrojení naftou se provádí na kolejích 101 a 105. Mimořádně lze zbrojení provést i na koleji č.106a v místě pro stáčení nafty. Všichni přítomní pracovníci jsou povinni dodržovat bezpečnostní předpisy. Naftový motor (motory) musí být stopnut a hnací vozidlo zajištěno proti ujetí před otevřením naftové nádrže. Při zbrojení hnacích vozidel odemyká a otevírá nádrž strojvedoucí. Při zbrojení osobních vozů odemyká a otevírá naftovou nádrž dozorce depa. Je zakázáno mít otevřeny hrdla nádrže na naftu a vodu současně. Po dozbrojení hnacího vozidla zodpovídá strojvedoucí za řádné uzavření a uzamčení hrdla nádrže. Po dozbrojení osobního vozu zodpovídá za uzavření a uzamčení hrdla nádrže dozorce depa. Při zbrojení kolejových

12 12 vozidel jsou všichni zaměstnanci povinni dodržovat ustanovení Provozního řádu olejového a naftového hospodářství včetně opatření k ochraně vod. Evidence výdeje nafty se provádí prostřednictvím elektronického záznamu. Zbrojení je možné po přihlášení strojvedoucího identifikační kartou vozidla, identifikační kartou pracovníka a zadání výkonového čísla. Přihlašovací terminál je u výdejního stojanu. Mazivo vydává dozorce depa. Výdej olejů na provozní výkony se provádí prostřednictvím záznamu o odběru maziva. Záznamy o odběru paliva a maziva se odesílají ke zpracování do DKV. Kontrola se provádí současně s kontrolou skladu. Při obsluze zařízení ke skladování a výdeji pohonných hmot je nutno respektovat platný manipulační řád čerpací stanice.

Provozní řád Provozní pracoviště Brno hlavní nádraží

Provozní řád Provozní pracoviště Brno hlavní nádraží 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní pracoviště Brno hlavní nádraží Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno

Více

Provozní řád. Provozní pracoviště Hrušovany nad Jevišovkou. Depo kolejových vozidel Brno. Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.

Provozní řád. Provozní pracoviště Hrušovany nad Jevišovkou. Depo kolejových vozidel Brno. Schválil: České dráhy,a.s.; č.j. 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní pracoviště Hrušovany nad Jevišovkou Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od:

Více

Provozní řád Provozní pracoviště Žďár nad Sázavou

Provozní řád Provozní pracoviště Žďár nad Sázavou 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní pracoviště Žďár nad Sázavou Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno

Více

PROVOZNÍHO PRACOVIŠTĚ II MLADÁ BOLESLAV

PROVOZNÍHO PRACOVIŠTĚ II MLADÁ BOLESLAV ČESKÉ DRÁHY a.s. DKV Praha PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZNÍHO PRACOVIŠTĚ II MLADÁ BOLESLAV JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU Schváleno ředitelem Odboru kolejových vozidel 012 DOP dne 28.6.2000 pod č.j. 39/00-12/1-Fej ÚČINNOST

Více

Provozní řád Provozní pracoviště Okříšky

Provozní řád Provozní pracoviště Okříšky 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní pracoviště Okříšky Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno O12 a č.j

Více

Provozní řád Provozní pracoviště Nové Město na Moravě

Provozní řád Provozní pracoviště Nové Město na Moravě 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní pracoviště Nové Město na Moravě Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno

Více

Brno. Provozní řád. Depo kolejových vozidel. PP Staré Město u Uh.Hradiště. Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12

Brno. Provozní řád. Depo kolejových vozidel. PP Staré Město u Uh.Hradiště. Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád PP Staré Město u Uh.Hradiště Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno O12 a

Více

Provozní řád Provozní pracoviště Luhačovice

Provozní řád Provozní pracoviště Luhačovice Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní pracoviště Luhačovice Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: Platí od: 14.12.2014 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno O12 a č.j Podpis: Seznam

Více

DKV Praha PROVOZNÍ ŘÁD. PROVOZNÍ JEDNOTKA II Praha Libeň. Schváleno ředitelem Odboru kolejových vozidel 012 dne 28.6.2000 pod č.j.

DKV Praha PROVOZNÍ ŘÁD. PROVOZNÍ JEDNOTKA II Praha Libeň. Schváleno ředitelem Odboru kolejových vozidel 012 dne 28.6.2000 pod č.j. ČESKÉ DRÁHY, a. s. DKV Praha PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZNÍ JEDNOTKA II Praha Libeň Schváleno ředitelem Odboru kolejových vozidel 012 dne 28.6.2000 pod č.j. 39/00- O12/1-Fej Ing. Kupec Miroslav Vrchní přednosta

Více

Provozní řád Provozní pracoviště Velké Meziříčí

Provozní řád Provozní pracoviště Velké Meziříčí 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní pracoviště Velké Meziříčí Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Provozního pracoviště II. ČESKÉ DRÁHY, s.o. DKV Praha. Ing. Miroslav Kupec v.r. Vrchní přednosta DKV Praha ÚČINNOST OD 1. 7.

PROVOZNÍ ŘÁD. Provozního pracoviště II. ČESKÉ DRÁHY, s.o. DKV Praha. Ing. Miroslav Kupec v.r. Vrchní přednosta DKV Praha ÚČINNOST OD 1. 7. ČESKÉ DRÁHY, s.o. DKV Praha PROVOZNÍ ŘÁD Provozního pracoviště II Kralupy nad Vltavou Schváleno ředitelem Odboru kolejových vozidel 012 dne 23. 3. 2004 pod č.j. 929/04-O12/1-Fej Ing. Miroslav Kupec v.r.

Více

Provozní řád. Příloha č. 7. Řád nocležen.

Provozní řád. Příloha č. 7. Řád nocležen. 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Příloha č. 7 Řád nocležen. Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: Platí od: 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno O12 a č.j Podpis: 1 Změna názvosloví

Více

MÍSTNÍ PROVOZNÍ A BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

MÍSTNÍ PROVOZNÍ A BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY Správce MPBP: Elektrizace železnic Praha a.s. Udržovatel MPBP: Elektrizace železnic Praha a.s. Uživatelé MPBP: České dráhy a.s., DKV Praha Elektrizace železnic Praha a.s. SŽDC, státní organizace, SDC Praha

Více

PROVOZNÍ ŘÁD DKV OLOMOUC

PROVOZNÍ ŘÁD DKV OLOMOUC České dráhy, a.s. Nábřeží L.Svobody 1222, PSČ 110 15 Depo kolejových vozidel Olomouc U Podjezdu 1 77200 Olomouc IČ: 70994226 DIČ: CZ70994226 v P Ob PROVOZNÍ ŘÁD DKV OLOMOUC Provozní jednotka Olomouc 1

Více

PROVOZNÍ ŘÁD DKV OLOMOUC

PROVOZNÍ ŘÁD DKV OLOMOUC PROVOZNÍ ŘÁD DKV OLOMOUC Příloha č.9 Opatření pro provoz v zimních podmínkách 1 1.Příprava na zimní období Na základě znění služebního předpisu ČD V1 části druhé,písmena D, článku 61 a části desáté písmena

Více

Opatření přednosty PJ LIBEREC č. 6 / 2008

Opatření přednosty PJ LIBEREC č. 6 / 2008 České dráhy, akciová společnost Depo kolejových vozidel Česká Třebová PJ LIBEREC 2..2008 Opatření přednosty PJ LIBEREC č. 6 / 2008 Č.j.: 746 / 2008 Zpracoval: Havrda Josef tel. 972365430 KV - Domin Miroslav

Více

PROVOZNÍ ŘÁD DKV OLOMOUC

PROVOZNÍ ŘÁD DKV OLOMOUC České dráhy, a.s. Nábřeží L.Svobody 1222, PSČ 110 15 Depo kolejových vozidel Olomouc U Podjezdu 1 77200 Olomouc IČ: 70994226 DIČ: CZ70994226 Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 8039

Více

PROVOZNÍ ŘÁD skladu, výdaje a stáčení PHM

PROVOZNÍ ŘÁD skladu, výdaje a stáčení PHM České dráhy, a.s. Depo kolejových vozidel Praha Provozní pracoviště Česká Lípa Tovární 839 470 26 Česká Lípa PROVOZNÍ ŘÁD skladu, výdaje a stáčení PHM 1. Vstupní kontrola ropných výrobků Podmínky vstupní

Více

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD LUHAČOVICE

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD LUHAČOVICE ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE LUHAČOVICE Účinnost od : 15.2.2006...... dopravní kontrolor Schválil: č.j. 324 / 06 dne 27.1.2006...... vrchní přednosta UŽST Počet

Více

Provoz jednotek 680 Pendolino

Provoz jednotek 680 Pendolino Provoz jednotek 680 Pendolino Zápis do Knihy předávky Z důvodu nemožnosti zápisu údajů do záznamového zařízení Memocard nařizuji doplnit zápis v Knize předávky v kolonce domovské DKV o SAPové číslo strojvedoucího

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. DKV Praha PROVOZNÍ PRACOVIŠTĚ II. ČESKÉ DRÁHY a.s. Ing. Miroslav Kupec v.r. Vrchní přednosta DKV ÚČINNOST OD 1. 4.

PROVOZNÍ ŘÁD. DKV Praha PROVOZNÍ PRACOVIŠTĚ II. ČESKÉ DRÁHY a.s. Ing. Miroslav Kupec v.r. Vrchní přednosta DKV ÚČINNOST OD 1. 4. ČESKÉ DRÁHY a.s. DKV Praha PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZNÍ PRACOVIŠTĚ II NYMBURK JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU Ing. Miroslav Kupec v.r. Vrchní přednosta DKV ÚČINNOST OD 1. 4. 2004 Aktualizace 1. 7. 2013-1 - Obsah: 1.

Více

PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD

PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD PPŘ vlečky Avirunion a. s. závod Ústí n. L. (Příloha ke smlouvě o provozování dráhy - vlečky č. 175 /1999-11/1) Č E S K É D R Á H Y a. s. PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD OPŘ Ústí nad Labem č. j. : pro vlečku AVIRUNION

Více

České dráhy STANIČNÍ ŘÁD

České dráhy STANIČNÍ ŘÁD České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE Teplice nad Metují Účinnost od 01.10.2006... Dopravní kontrolor Schválil: č.j. ZDD 015/06-NA dne... Vrchní přednosta UŽST Počet stran:

Více

Provozní řád Pracoviště Brno dolní

Provozní řád Pracoviště Brno dolní Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Pracoviště Brno dolní Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 1 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno O12 a č.j Podpis:

Více

MÍSTNÍ PROVOZNÍ A BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

MÍSTNÍ PROVOZNÍ A BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY Správce MPBP: Elektrizace železnic Praha a.s. Udržovatel MPBP: Elektrizace železnic Praha a.s. Uživatelé MPBP: České dráhy a.s., DKV Praha Elektrizace železnic Praha a.s. SŽDC, státní organizace, OŘ Praha

Více

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH 1) Týká se ustanovení článku, příloh

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH 1) Týká se ustanovení článku, příloh 3. změna účinnost od 1. 8. 2006 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH 1) Číslo změny Č.j. Účinnost od Týká se ustanovení článku, příloh Opravil Dne Podpis 1 1.10.2004 2 1.12.2004 3 1.8.2006 1,4,28,32,54,55, 73 22,54,55,116,

Více

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE ZÁBOŘÍ NAD LABEM NOVELIZACE. Změna č. 1. Účinnost od: 15.4.2006 ...

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE ZÁBOŘÍ NAD LABEM NOVELIZACE. Změna č. 1. Účinnost od: 15.4.2006 ... ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE ZÁBOŘÍ NAD LABEM NOVELIZACE Změna č. 1 Účinnost od: 15.4.2006 Ing. Petr Pech Karel Sokol...... vrchní přednosta UŽST dopravní

Více

České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE B R A N I C E. Účinnost od 01.07.2002

České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE B R A N I C E. Účinnost od 01.07.2002 České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE B R A N I C E Účinnost od 01.07.2002 VODÁK Milan PEKÁREK Petr...... přednosta stanice dopravní kontrolor Schválil: Č.j. 14/2002 - O

Více

1. změna účinnost od 1. 4. 2006

1. změna účinnost od 1. 4. 2006 (Příloha ke smlouvě o provozování drážní dopravy č. 1227/03-11/3) České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád OPŘ Praha č.j. 99/03-11/3 pro dráhu-vlečku odbočující z vlečky MODEL OBALY a.s., OPAVA - závod

Více

S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE HVĚZDONICE

S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE HVĚZDONICE ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE HVĚZDONICE Účinnost od: 1.6.2006 Josef Štefko v.r..... dopravní kontrolor Schválil: č.j.: 32/2006 dne: 17.5.2006 Karel Červenka

Více

JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU

JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE Kutná Hora město Změna č.3 Účinnost od 15.6.2006 Ing. Petr Pech vrchní přednosta UŽST Karel Sokol...... dopravní kontrolor

Více

Účinnost od 15.4.2006

Účinnost od 15.4.2006 ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU 4. Z M Ě N A S T A N I Č N Í H O Ř Á D U ŽELEZNIČNÍ STANICE POLICE NAD METUJÍ Účinnost od 15.4.2006... Dopravní kontrolor Schválil: č.j. ZDD 005/06-NA dne... Vrchní

Více

Provozní řád radiostanic

Provozní řád radiostanic Provozní řád DKV Praha České dráhy, a.s. Příloha č. 2 Provozní řád radiostanic Obsah: 1. Všeobecné organizační zásady 2. Zaměstnanci řídící rádiový provoz 3. Údržba a opravy rádiového zařízení 4. Poruchy

Více

O B S L U H O V A C Í Ř Á D. pro nákladiště. Teplice zámecká zahrada

O B S L U H O V A C Í Ř Á D. pro nákladiště. Teplice zámecká zahrada ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D pro nákladiště Teplice zámecká zahrada Účinnost od: 1.3.2004 Josef Kraus v.r.... přednosta stanice Václav Červenka v.r.... dopravní kontrolor

Více

ONJ PRAHA STŘEDNÍ SKUPINA HALA 518 TV k. 107, 108

ONJ PRAHA STŘEDNÍ SKUPINA HALA 518 TV k. 107, 108 - 1 - Č E S K É D R Á H Y a.s. S P R Á V A D O P R A V N Í C E S T Y P R A H A S P R Á V A E L E K T R O T E CH N I K Y A E N E R G E T I K Y M Í S T N Í P R A C O V N Í A B E Z P E Č N O S T N Í P Ř E

Více

Kařízek S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE. 2.změna. Účinnost od : 1. dubna 2006. Moravec v.r. dopravní kontrolor

Kařízek S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE. 2.změna. Účinnost od : 1. dubna 2006. Moravec v.r. dopravní kontrolor ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE Kařízek 2.změna Účinnost od : 1. dubna 2006 Moravec v.r. dopravní kontrolor Schválil : č.j. 768/2006 dne 24.3.2006 Krondl v.r.

Více

Provozní řád vlečky DKV Brno Provozní pracoviště Jemnice

Provozní řád vlečky DKV Brno Provozní pracoviště Jemnice Jemnice 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád vlečky DKV Brno Provozní pracoviště Jemnice Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1834/2013-012 Platí od: 01.10.2013 Jemnice 2 Seznam použitých zkratek :

Více

České dráhy ČD S 8. Předpis. pro provoz, údržbu a opravy. speciálních vozidel

České dráhy ČD S 8. Předpis. pro provoz, údržbu a opravy. speciálních vozidel České dráhy ČD S 8 Předpis pro provoz, údržbu a opravy speciálních vozidel České dráhy ČD S 8 Předpis pro provoz, údržbu a opravy speciálních vozidel Změna č. 1 Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je staniční řád uložen.

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je staniční řád uložen. ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je staniční řád uložen. Číslo změny Č.j. Účinnost od Týká se ustanovení článku, příloh Opravil Dne

Více

PŘEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ MYCÍCH, ČISTICÍCH A DEZINFEKČNÍCH PROSTŘEDKŮ ZAMĚSTNANCŮM ČESKÝCH DRAH

PŘEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ MYCÍCH, ČISTICÍCH A DEZINFEKČNÍCH PROSTŘEDKŮ ZAMĚSTNANCŮM ČESKÝCH DRAH . ČESKÉ DRÁHY Generální ředitelství ČD M 14 PŘEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ MYCÍCH, ČISTICÍCH A DEZINFEKČNÍCH PROSTŘEDKŮ ZAMĚSTNANCŮM ČESKÝCH DRAH Schváleno rozhodnutím generálního ředitele ČD, a.s. dne 9.1. 2003

Více

České dráhy STANIČNÍ ŘÁD

České dráhy STANIČNÍ ŘÁD České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE LITOMĚŘICE horní nádraží Účinnost od 1.7.2002 Ing. Jan Kudera v.r. Václav Chmelař v.r....... přednosta stanice dopravní kontrolor Schválil:

Více

ČESKÉ DRÁHY. 1. Změna S T A N I Č N Í Ř Á D

ČESKÉ DRÁHY. 1. Změna S T A N I Č N Í Ř Á D ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU 1. Změna Novelizace S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE Ústí nad Labem hlavní nádraží - obvod osobní nádraží - obvod sever - obvod jih Změna se týká Rozsahu znalostí

Více

B. P R O V O Z N Í Č Á S T

B. P R O V O Z N Í Č Á S T B.1. Jízda vozidel v obvodu služebny B. P R O V O Z N Í Č Á S T B.1.1. Ustanovení o posunu v obvodu lokomotivní remízy. Při jízdě hnacích vozidel (dále jen HV) v obvodu služebny strojvedoucí upraví rychlost

Více

STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE MIKULOV NA MORAVĚ

STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE MIKULOV NA MORAVĚ České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE MIKULOV NA MORAVĚ Účinnost od: 24.3.2006 Bohuslav Hrubý, v. r. dopravní kontrolor Schválil: č.j. 631/2-06 dne: 1.3.2006 Ing. Libor Semorád,

Více

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE. Dobrovice. Účinnost od 1.7.2002 ... Ing. Krejčí A. v.r. ...

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE. Dobrovice. Účinnost od 1.7.2002 ... Ing. Krejčí A. v.r. ... ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE Dobrovice Účinnost od 1.7.2002 Ing. Pecháček J. v.r. Merta J v.r....... přednosta ŽST dopravní kontrolor Schválil:č.j.: 49/02-11/3

Více

PROVOZNÍ ŘÁD skladu, výdaje a stáčení PHM

PROVOZNÍ ŘÁD skladu, výdaje a stáčení PHM České dráhy, a.s. Depo kolejových vozidel Praha Provozní jednotka Děčín Poštovní 49 405 02 DĚČÍN PROVOZNÍ ŘÁD skladu, výdaje a stáčení PHM 1 2 Příloha č. 13 k Provoznímu řádu PJ Děčín ÚVOD Provozní řád

Více

České dráhy, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE J I Ř Í K O V. Účinnost od 12. 12. 2004

České dráhy, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE J I Ř Í K O V. Účinnost od 12. 12. 2004 České dráhy, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE J I Ř Í K O V Účinnost od 12. 12. 2004 Ivan Hrdlička Ing. Jiří Novotný...... VP UŽST Rumburk dopravní kontrolor Schválil: č.j.

Více

Provozní řád DKV Plzeň PP Domažlice, příloha č 4 - účinnost od 30.9.2013. Plán havarijních opatření pro případ ropné havárie nebo ohrožení jakosti vod

Provozní řád DKV Plzeň PP Domažlice, příloha č 4 - účinnost od 30.9.2013. Plán havarijních opatření pro případ ropné havárie nebo ohrožení jakosti vod Provozní řád DKV Plzeň PP Domažlice Příloha č.4 Plán havarijních opatření pro případ ropné havárie nebo ohrožení jakosti vod - 1 - PLÁN OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ HAVÁRIE 1. n a f t o v é s t a n i c e D o m a

Více

JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD

JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE DĚČÍN HLAVNÍ NÁDRAŽÍ 1. 7. 2004 Účinnost od... Ing. Vladimír Mládek v.r. Ing. Jiří Novotný v.r....... Vrchní přednosta uzlové stanice

Více

Provozní řád vlečky DKV Brno Provozní pracoviště Telč

Provozní řád vlečky DKV Brno Provozní pracoviště Telč 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád vlečky DKV Brno Provozní pracoviště Telč Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno

Více

VELKÝ OSEK. Změna č. 3

VELKÝ OSEK. Změna č. 3 ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE VELKÝ OSEK Změna č. 3 Účinnost od 15. 4. 2006 Ing. Petr Pech Karel Sokol...... vrchní přednosta UŽST dopravní kontrolor Schválil:

Více

PLÁN. HAVARIJNÍCH OPATŘENÍ (prozatímní) UZLOVÉ ŽELEZNIČNÍ STANICE ŽATEC

PLÁN. HAVARIJNÍCH OPATŘENÍ (prozatímní) UZLOVÉ ŽELEZNIČNÍ STANICE ŽATEC České dráhy, a. s. Uzlová železniční stanice Žatec PLÁN HAVARIJNÍCH OPATŘENÍ (prozatímní) UZLOVÉ ŽELEZNIČNÍ STANICE ŽATEC oblast Žatec (obsahuje nouzová opatření dle části 1.8. řádu RID) Ing. Daniel Jareš

Více

České dráhy STANIČNÍ ŘÁD

České dráhy STANIČNÍ ŘÁD České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE HLUBOČKY- MARIÁNSKÉ ÚDOLÍ Účinnost od: 01. 7. 2005 Ing. Vladimír Fabík v.r. Josef Spáčil v.r....... Vrchní přednosta UŽST dopravní kontrolor

Více

Staniční řád železniční stanice HORNÍ POLICE

Staniční řád železniční stanice HORNÍ POLICE České dráhy, a.s. Regionální centrum provozu Ústí nad Labem Staniční řád železniční stanice HORNÍ POLICE Dokument je uložen v elektronické podobě. Podepsaný originál tištěného dokumentu je řízeným dokumentem

Více

Staniční řád železniční stanice

Staniční řád železniční stanice Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Staniční řád železniční stanice ÚSTÍ NAD LABEM- STŘEKOV Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7

Více

Komunikace v rádiovém systému GSM-R při posunu (provozní ověření ode dne vyhlášení)

Komunikace v rádiovém systému GSM-R při posunu (provozní ověření ode dne vyhlášení) Komunikace v rádiovém systému GSM-R při posunu (provozní ověření ode dne vyhlášení) Posun v režimu "bod-bod" (mandatorní funkce systému GSM-R popsaná v DU k předpisu SŽDC Z11, čl. 2.4.1.1) Pro zajištění

Více

Provozní řád Provozní pracoviště Jihlava

Provozní řád Provozní pracoviště Jihlava 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní pracoviště Jihlava Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno O12 a č.j

Více

Provozní řád. Příloha č. 10. Kvalifikační předpoklady.

Provozní řád. Příloha č. 10. Kvalifikační předpoklady. 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Příloha č. 10 Kvalifikační předpoklady. Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: Platí od: 1.5.2013 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno O12 a č.j Podpis:

Více

Způsob organizace zdravotní a záchranné služby

Způsob organizace zdravotní a záchranné služby 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Příloha č. 6 Způsob organizace zdravotní a záchranné služby 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno O12 a č.j Podpis: 1. Změna údajů a 1.7.2012

Více

Směrnice 15-05 Strana 2 ze 7

Směrnice 15-05 Strana 2 ze 7 Strana 2 ze 7 4. Definice Uživatel fyzická osoba (zaměstnanec), jíž je svěřen dopravní prostředek do užívání a je odpovědný za provoz tohoto vozidla. Referent zaměstnanec, který vlastní platný řidičský

Více

České dráhy STANIČNÍ ŘÁD FRÝDEK- MÍSTEK

České dráhy STANIČNÍ ŘÁD FRÝDEK- MÍSTEK České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE FRÝDEK- MÍSTEK Účinnost od 8.10.2005 Nykel Antonín v.r., (VSDK). dopravní kontrolor Schválil: č.j. 3745N/05 dne 4.10.2005 Ing. Baronová

Více

STANIČNÍ ŘÁD BŘECLAV

STANIČNÍ ŘÁD BŘECLAV České dráhy, a. s. Změna č. 4 SŘ ŽST Břeclav Účinnost od 1.12.2005 České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE BŘECLAV Změna č. 8 Účinnost od 1.7.2007 Bohuslav Hrubý, v. r. dopravní

Více

České dráhy STANIČNÍ ŘÁD. Senice na Hané

České dráhy STANIČNÍ ŘÁD. Senice na Hané České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE Senice na Hané 1. změna Účinnost od 1. 5. 2005 Ing. Vladimír Fabík v.r Josef Spáčil v.r...... Vrchní přednosta UŽST dopravní kontrolor

Více

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE G R Y G O V. Účinnost od 1.7.2002...

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE G R Y G O V. Účinnost od 1.7.2002... ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE G R Y G O V Účinnost od 1.7.2002 Ing. Vladimír Fabík v.r. Josef Spáčil v.r....... přednosta ŽST dopravní kontrolor Schválil:č.j.

Více

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D pro nákladiště Dymokury Účinnost od 1. 7. 2002...... přednosta stanice dopravní kontrolor Schválil č.j.: 53/02 11/3 d...... Počet stran:...

Více

Provozní řád Provozní jednotka Brno - Maloměřice

Provozní řád Provozní jednotka Brno - Maloměřice 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní jednotka Brno - Maloměřice Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 1 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno

Více

Společná ustanovení pro všechny Etapy uvedené ve SROV A:

Společná ustanovení pro všechny Etapy uvedené ve SROV A: České dráhy, a. s. Jízdní řád 2005 / 2006 RCP Česká Třebová V České Třebové dne 10. ledna 2006 Č.j.: 55-06 11 / 11 3 VR Zpracovatel: Horský (hlavní zpracovatel) 9723 25089 : Horsky@gr.cd.cz Rotrekl (osobní

Více

Příloha 1 - Doporučený příděl návěstidel

Příloha 1 - Doporučený příděl návěstidel Příloha 1 k SŽDC D1 - Účinnost od 1. července 2013 Příloha 1 - Doporučený příděl návěstidel pracovní zařazení výpravčí výhybkář člen posunové čety staniční dozorce strážník oddílu závorář člen obsluhy

Více

R Á J E C J E S T Ř E B Í

R Á J E C J E S T Ř E B Í ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE R Á J E C J E S T Ř E B Í Účinnost od 1. 3. 2006 Změna č.2 Účinnost od 1. 11. 2006... dopravní kontrolor Schválil č.j.... vrchní přednosta

Více

Příloha č.2. Provozní řád DKV Plzeň PP Protivín. Provozní řád radiostanic - 1 -

Příloha č.2. Provozní řád DKV Plzeň PP Protivín. Provozní řád radiostanic - 1 - Provozní řád DKV Plzeň PP Protivín, příloha č. 2- účinnost od 30.9.2013 Provozní řád DKV Plzeň PP Protivín Příloha č.2 Provozní řád radiostanic - 1 - Provozní řád DKV Plzeň PP Protivín, příloha č. 2- účinnost

Více

Otázky a odpovědi z předpisu SŽDC (ČD) D1

Otázky a odpovědi z předpisu SŽDC (ČD) D1 Otázky a odpovědi z předpisu SŽDC (ČD) D1 Názvy návěstí jsou uvedeny velkými písmeny Článek 1 1 Předpis SŽDC (ČD) D1 je předpis: pro používání návěstí při organizování a provozování drážní dopravy. pro

Více

3. změna Staničního řádu. ŽST Obrnice

3. změna Staničního řádu. ŽST Obrnice České dráhy, a. s. 3. změna Staničního řádu ŽST Obrnice Účinnost od: 18. 8. 2006 po ukončení výluky dle ROV 8337 etapa D Změna se týká článků: rozsahu znalostí, čl. 3, 8, 10B, 11, 14, 15, 21, 22, 26, 27,

Více

PROVOZNÍ PRACOVIŠTĚ II

PROVOZNÍ PRACOVIŠTĚ II ČESKÉ DRÁHY, a. s. DKV Praha PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZNÍ PRACOVIŠTĚ II Praha hlavní nádraží JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU Ing. Miroslav Kupec v.r. Vrchní přednosta DKV - 1 - OBSAH: A. Všeobecná část B. Provozní část

Více

2. změna Staničního řádu. ŽST Třebušice

2. změna Staničního řádu. ŽST Třebušice České dráhy, a. s. 2. změna Staničního řádu ŽST Třebušice Změna se týká článků: rozsah znalostí, 10A, 11, 15, 21, 22, 26, 28, 31A, 31B, 31C, 32, 33, 54, 55, 56, 57, 58A, 58B, 59, 60, 65A, 65B, 72, 74,

Více

AGRALL zemědělská technika a.s.

AGRALL zemědělská technika a.s. Mobilní nádrž na motorovou naftu s výdejním zařízením TruckMaster Typ nádrže Výbava Napájení TM 200 TM 420 TM 900 Volitelné příslušenství digitální průtokoměr K24 4m flexibilní výdejní hadice automatická

Více

0 - A 0 - A 0 - A B B B

0 - A 0 - A 0 - A B B B 0 - A 0 - A 0 - A 300 m před místem zastavení musí provozní operátor vzdálenost odhadovat v: a) vozech b) metrech c) nápravách Anulační stav je a) stav PZS v době od obsazení přejezdu železničním kolejovým

Více

České dráhy. Směrnice k ochraně životního prostředí před znečištěním nebezpečnými látkami

České dráhy. Směrnice k ochraně životního prostředí před znečištěním nebezpečnými látkami České dráhy ČD M 32 Směrnice k ochraně životního prostředí před znečištěním nebezpečnými látkami 2.vydání České dráhy ČD M 32 Směrnice k ochraně životního prostředí před znečištěním nebezpečnými látkami

Více

Název testu: V-08 D1 (varianta A)

Název testu: V-08 D1 (varianta A) Název testu: V-08 D1 (varianta A) 1. V-08 D1 60 Správný název návěsti je: [předpis SŽDC (ČD) D1 čl. 510, 511, 512] a. Jízda přímým směrem zleva doprava b. Jízda přímým směrem zprava doleva c. Jízda vedlejším

Více

ROZKAZ VRCHNÍHO PŘEDNOSTY UŽST MOST

ROZKAZ VRCHNÍHO PŘEDNOSTY UŽST MOST České dráhy, a. s. Uzlová železniční stanice Most ROZKAZ VRCHNÍHO PŘEDNOSTY U MOST ke Staničnímu řádu Bílina číslo 2/2006 Účinnost od: 22. 5. 2006 do doby vydání změny č. 2 Staničního řádu Bílina Vydáním

Více

Staniční řád železniční stanice JABLONEC NAD NISOU

Staniční řád železniční stanice JABLONEC NAD NISOU České dráhy, a.s. Regionální centrum provozu Hradec Králové Staniční řád železniční stanice JABLONEC NAD NISOU Dokument je uložen v elektronické podobě. Podepsaný originál tištěného dokumentu je řízeným

Více

PŘ DKV Česká Třebová PJ Česká Třebová Provozní část

PŘ DKV Česká Třebová PJ Česká Třebová Provozní část B: PROVOZNÍ ČÁST B.1. JÍZDA HNACÍCH VOZIDEL V OBVODU PJ ČESKÁ TŘEBOVÁ B.1.1. Všeobecně: Organizace drážní dopravy v se provádí v souladu s předpisy SŽDC D1 a ČD D2, V15/I ČDOp16,SŽDC Bp1,ČD V1,V2. Směrnicí

Více

PŘÍLOHA č.7. Řád nocležen

PŘÍLOHA č.7. Řád nocležen PŘÍLOHA č.7 Řád nocležen Všeobecné pokyny Nocležny a útulky jsou určeny k odpočinku pracovníkům oddělení provozu či oprav mezi směnami a v případě volné kapacity i k odpočinku pracovníků před nástupem,

Více

DOPRAVNÍ PROVOZ. Soubor pomůcek pro provoz na kolejišti sekce N-scale

DOPRAVNÍ PROVOZ. Soubor pomůcek pro provoz na kolejišti sekce N-scale DOPRAVNÍ PROVOZ Soubor pomůcek pro provoz na kolejišti sekce N-scale Pomůcky vychází z předpisů ČSD D1, D2 a D3 zjednodušených pro provoz na modulovém kolejišti v epoše IIIc-IVb (1965-1985). Datum aktualizace:

Více

SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK ZKOUŠKA D 5 - DISPEČER PD

SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK ZKOUŠKA D 5 - DISPEČER PD Dopravní podnik hlavního města Prahy, akciová společnost 120030 oddělení Výcvik a vzdělávání Tramvaje SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK ZKOUŠKA D 5 - DISPEČER PD 1. Tramvajová trať je: + a) soubor stavebně - technických

Více

Příloha č.4. Provozní řád DKV Plzeň PP Bělá nad Radbuzou. Plán havarijních opatření pro případ ropné havárie nebo ohrožení jakosti vod - 1 -

Příloha č.4. Provozní řád DKV Plzeň PP Bělá nad Radbuzou. Plán havarijních opatření pro případ ropné havárie nebo ohrožení jakosti vod - 1 - Provozní řád DKV Plzeň PP Bělá nad Radbuzou Příloha č.4 Plán havarijních opatření pro případ ropné havárie nebo ohrožení jakosti vod - 1 - České dráhy, a.s. Depo kolejových vozidel Plzeň Provozní pracoviště

Více

Provoz a technologie sestavy vlaku

Provoz a technologie sestavy vlaku Provoz a technologie sestavy vlaku Typ interní normy Směrnice Označení PTs9-B-2011 Nahrazuje Články ČD D2 (3. změna) určené pro dopravce Č.j. 2009/2008 ŘTOD O 13/22 ze dne 25.08.2008 Č.j. 747/2010 ŘTOD

Více

Provozní řád. Depo kolejových vozidel Plzeň. Provozní pracoviště Blatná. České dráhy, a. s. Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1

Provozní řád. Depo kolejových vozidel Plzeň. Provozní pracoviště Blatná. České dráhy, a. s. Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1 České dráhy, a. s. Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1 Depo kolejových vozidel Plzeň Na Sklárně 1, 301 52 Plzeň Provozní řád Depo kolejových vozidel Plzeň Provozní pracoviště Blatná Účinnost od: 30.9.2013

Více

K obr.3 : Souhlas k posunu Souhlas k posunu Zabrzděte mírně E. Výhybka je uvolněna Stlačit G. Stůj, zastavte všemi prostředky Zabrzděte úplně I.

K obr.3 : Souhlas k posunu Souhlas k posunu Zabrzděte mírně E. Výhybka je uvolněna Stlačit G. Stůj, zastavte všemi prostředky Zabrzděte úplně I. K obr.1 : N1 = Př1L N2 = 2-2150 N3 = PřKL N4 = 1L N5 = 2L N6 = OPřKL N7 = KL N8 = Se1 N9 = Se2 N10 = S2 N11 = Se101 N12 = S1 N13 = S3 N14 = S5 N15 = VL5 N16 = VL3 N17 = VL1 N18 = Lc2 N19 = MSe1 N20 = MVk1

Více

22. V případě potřeby hlavní operátor určí odpovědného operátora a stanoví i rozsah jeho povinností.

22. V případě potřeby hlavní operátor určí odpovědného operátora a stanoví i rozsah jeho povinností. 21. Hlavní operátor je povinen zajistit: vedení evidence odpovědných a provozních operátorů, jednou ročně školení odpovědných a provozních operátorů, provedení zkoušky praktické způsobilosti provozních

Více

DOPRAVNÍ PŘEDPISY. Pomůcka pro provoz na kolejišti sekce N-scale

DOPRAVNÍ PŘEDPISY. Pomůcka pro provoz na kolejišti sekce N-scale DOPRAVNÍ PŘEDPISY Pomůcka pro provoz na kolejišti sekce N-scale Pomůcka vychází z předpisů ČSD D1, D2 a D3 zjednodušených pro provoz na modulovém kolejišti v epoše IIIc-IVb (1965-1985). Datum aktualizace:

Více

Účinnost od 20. listopadu 2006 Změna číslo 5

Účinnost od 20. listopadu 2006 Změna číslo 5 České dráhy, a. s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU! Petr Pekárek, v.r. dopravní kontrolor Schválil: č.j.: 14/2006 CB, poř. č. 28 Ing. Pavel Škvrně, v.r. Vrchní přednosta UŽST Počet stran: 99 - 2 - ZÁZNAM O ZMĚNÁCH

Více

Rozhodnutím KÚ Středočeského kraje byl udělen souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady pro provozovny DKV Praha :

Rozhodnutím KÚ Středočeského kraje byl udělen souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady pro provozovny DKV Praha : Směrnice č.1/ 2012 k nakládání s odpady při dodržování ochrany životního prostředí, ochrany zdraví člověka a trvale udržitelného rozvoje v podmínkách obvodu PJ II Kolín Odpadové hospodářství Nakládání

Více

Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Typ interní normy Označení Nahrazuje Směrnice PERs46-B-2013 SŽDC (ČD) Op16 Změna č. 0 Účinnost od 1.10.2013 Datum vydání 9. září 2013 Platí do odvolání Navrhovatel

Více

Provozní řád. Depo kolejových vozidel Plzeň. Provozní pracoviště Domažlice. České dráhy, a. s. Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1

Provozní řád. Depo kolejových vozidel Plzeň. Provozní pracoviště Domažlice. České dráhy, a. s. Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1 České dráhy, a. s. Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1 Depo kolejových vozidel Plzeň Na Sklárně 1, 301 52 Plzeň Provozní řád Depo kolejových vozidel Plzeň Provozní pracoviště Domažlice Účinnost od:

Více

06 VPŘ. Lovochemie, a.s. Terezínská 57 410 17 Lovosice

06 VPŘ. Lovochemie, a.s. Terezínská 57 410 17 Lovosice Provozovatel dráhy Lovochemie, a.s. Terezínská 57 410 17 Lovosice 06 VPŘ VLEČKOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍPOJOVÝ VLEČKOVÝ ŘÁD 1 vlečka Lovochemie, a.s. závodová vlečka Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle ustanovení

Více

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Česká republika Drážní inspekce Czech Republic The Rail Safety Inspection Office Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Vykolejení Pn vlaku č. 64203 při průjezdu železniční

Více

PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA TŘÍDĚNÉHO ODPADU V (VZOR)

PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA TŘÍDĚNÉHO ODPADU V (VZOR) PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA TŘÍDĚNÉHO ODPADU V (VZOR) SCHVALOVACÍ PROTOKOL Provozního řádu sběrného dvora v Na základě rozhodnutí o udělení souhlasu k provozování zařízení ke sběru, výkupu, a odstraňování

Více

České dráhy, a.s. ČD V 98/64. Předpis. pro opravy a zkoušení hydraulických a třecích tlumičů železničních kolejových vozidel. Úroveň přístupu B3, B4

České dráhy, a.s. ČD V 98/64. Předpis. pro opravy a zkoušení hydraulických a třecích tlumičů železničních kolejových vozidel. Úroveň přístupu B3, B4 České dráhy, a.s. ČD V 98/64 Předpis pro opravy a zkoušení hydraulických a třecích tlumičů železničních kolejových vozidel Úroveň přístupu B3, B4 České dráhy, a.s. ČD V 98/64 Předpis pro opravy a zkoušení

Více

je souhrnný název pro staniční řády, obsluhovací řády, prováděcí nařízení, přípojové provozní řády a provozní řády vleček

je souhrnný název pro staniční řády, obsluhovací řády, prováděcí nařízení, přípojové provozní řády a provozní řády vleček 1 2 3 4 5 6 7 Příklady testových otázek pro odvětví TH - mosty a tunely (část D) Příklady jsou informativního charakteru a nemusí plně korespondovat s otázkami v písemném testu. V případě opravy, změny

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1991. Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1991. Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1991 Vyhlásené: 14.06.1991 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 213 V Y H L Á Š K A Českého

Více