informační bulletin podzim 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "informační bulletin podzim 2007"

Transkript

1 informační bulletin podzim 2007 Mechanické spoje pro plasty Vyhodnocení fotosoutěže hydrantů ZAK systém v Ochozu u Brna

2 KOROZE MATERIÁLU Naše společnost je v současné době jediným aktivním propagátorem Sdružení pro těžkou protikorozní ochranu GSK (viz článek v jarním hawle INFO 2007), které jednoznačně definuje způsob ochrany tvárné litiny u armatur pro vodárenské účely. Splnění těchto podmínek je nejen technologicky, ale i finančně velmi náročné. Výsledkem je však skutečně kvalitní výrobek, na který lze zcela bez obav poskytnout 10 let záruky, protože pouze takováto kvalita zaručuje vysokou odolnost vůči agresivnímu prostředí v zemi i v šachtách. Investor či provozovatel v současné době trvá na požadavku těžké protikorozní ochrany, a to nejen armatur, ale i u trubního materiálu. Naskýtá se však otázka: Proč následně bez stejně přísných požadavků povolí použití tvarovek s povrchovou úpravou, která je nesplňuje? Proč nechá na libovůli stavební firmy použití mosazi bez přesného definování její kvality? Kvalitu tvarovek lze snadno podmínit požadavkem shodným pro trouby či armatury. U mosazi však do dnešního dne nikdo její kvalitu nedefinoval, ani její povrchovou úpravu tak, aby splňovala alespoň takové podmínky, jako splňují litinové prvky! Stále se vnucuje otázka PROČ. Je všeobecně známé, že na trhu jsou k dispozici prvky z mosazi v navenek velmi podobném provedení, avšak ve velmi rozdílné kvalitě. Kvalita mosazi je dána optimálním složením slitiny, respektive obsahem mědi ve slitině. Čím více mědi, tím kvalitnější mosaz. A zde lze nalézt částečnou odpověď. Cena mědi na světových trzích rapidně stoupá. A zůstat s mosazí konkurenčně schopným oproti litině nebo plastu je stále složitější. Ve své přednášce na konferenci SOVAKu na podzim 2006 v Brně a následně v našem jarním INFU 2007 jsem tuto otázku otevřel. Mým záměrem nebylo působit na to, aby se mosaz přestala používat, ale aby si investoři a provozovatelé uvědomili, že existují různé typy mosazí a fakt, že tímto přesně nedefinovaným materiálem vytvářejí i v jinak kvalitní vodárenské síti Achillovu patu. Rovněž jsem chtěl upozornit na to, že vysoké nároky kladené na jeden materiál zvýhodňují jiný materiál, který lze dodávat bez jakýchkoliv dokladů o kvalitě, protože ta není dosud otevřeně jednoznačně definovaná. Odborné i výrobní organizace by měly na místo slepé obhajoby mosazných armatur provést průzkum rizik působících na mosaz používanou ve vodárenství a následně jednoznačně definovat její kvalitu. Jedině takto je možné srovnat náročné požadavky na protikorozní odolnost všech materiálů používaných ve vodním hospodářství. Nechci mosaz odsuzovat ani obhajovat, pouze ji postavit na stejnou kvalitativní úroveň s ostatními materiály. Opakuji znovu, že mosaz není antikorozní materiál, rozhodně nikoliv na stejné úrovni jako námi dodávané armatury (a také současný trubní materiál), a za tím si stojím. Dodavatelé litinového potrubí mi tento názor jistě také potvrdí. Ing. Josef Janský jednatel UKONČENÍ VÝROBY HYDRANTŮ EXPO Společnost HAWLE patří bezesporu k největším dodavatelům hydrantů na český trh, a to jak množstvím, tak šíří sortimentu. Vedle hydrantů HAWLE H4 jsou to i léty užívání prověřené hydranty KRAM- MER, tj. hydranty EXPO, EURO včetně tunelových hydrantů, a nejnověji i hydranty DUO, tedy hydranty s dvojím uzavíráním pístem a plovákem. V poslední době rychle se zvyšující zájem trhu o hydranty DUO nás vedl k tomu, že výroba v minulosti nejprodávanějších hydrantů EXPO bude zastavena, a to všech provedení, tedy katalogových čísel 5010, 5020 a Od příštího roku budou dodávány pouze hydranty s dvojím uzavíráním - hydranty DUO, ve všech provedeních, tj. katalogová čísla K220, K230 a K240. Abychom vyhověli i zákazníkům, kteří hydranty s dvojím uzavíráním výslovně nevyžadují, dodáme je i v provedení s jednoduchým uzávěrem - pod označením s jedničkou na konci katalogového čísla (např. K 221), kdy není plováková koule při kompletaci hydrantu osazena, a hydrant je tak uzavírán pouze pístem. V takovém případě je nutno, aby zákazník tento požadavek vyjádřil výslovně ve své objednávce. Tyto hydranty budou označeny i navenek, takže po instalaci bude snadné zjistit, o jaký typ hydrantu se jedná. Požadavky na hydranty EXPO se vyskytují v projektech zpracovaných již dříve, proto jsme je v tomto roce v nabídkách automaticky nahrazovali hydranty DUO. Tak tomu bude i v následujícím období. Samozřejmě, že veškeré náhradní díly na hydranty EXPO budou zajištěny minimálně po dobu 10 let. Prosíme všechny naše partnery i projektanty, aby toto naše upozornění vzali v úvahu a v projektech i při přípravě staveb nahradili hydranty EXPO, kat. čísla 5010, 5020 a 5030, hydranty DUO K220 (nadzemní tuhý), K230 (nadzemní objezdový), K240 (podzemní). Věříme, že hydranty DUO budou na trhu stejně úspěšné, jako byly po celá léta hydranty EXPO. Ing. Eva Karpianusová obchodně technický poradce

3 ZAK - SYSTÉM V OCHOZU U BRNA Obec Ochoz u Brna, která čítá cca 1100 obyvatel, se nachází severovýchodně od moravské metropole Brna, v krásném kraji Moravského krasu a známé Ochozské jeskyně, místa, odkud se můžete vydávat na toulky po okolní přírodě. Tato obec byla jako jediná v lokalitě, kterou provozuje VAS a.s., divize Brno venkov, provoz Pozořice, která neměla obecní vodovod, a obyvatelé obce využívali vodu z vlastních zdrojů, jejichž vydatnost a hlavně kvalita vody se neustále zhoršovala. V listopadu roku 2003 byla zpracována projektová dokumentace pro územní rozhodnutí, v červnu roku 2005 projektová dokumentace pro stavební povolení a v únoru roku 2006 projektová dokumentace pro realizaci. Zpracovatelem všech těchto projektů, řešících zásobování obce pitnou vodou s přihlédnutím k využití podzemních vodních zdrojů Říčky I a Říčky II, byla projekční kancelář AQUA PROCON s.r.o. Brno. Voda získávaná z těchto vrtů, z nichž nejhlubší je 452 m, které se nacházejí v Mariánském údolí v Líšni, je vysoce kvalitní a vykazuje hodnotu dusičnanů do 15 mg/l. Tyto zdroje jsou využívány pro zásobování obcí napojených na skupinový vodovod Mokrá a jejich kapacita 22,5 l/ s, společně s vodou čerpanou na čerpací stanici Mokrá, kde má vodní zdroj vydatnost 7,00 l/s, dostatečně pokrývá spotřebu napojených cca obyvatel a také pokryje i spotřebu 130 m 3 / den a max.195 m 3 / den tisícovky obyvatel obce Ochoz u Brna. Stavba byla započata dne Práce byly zahájeny pokládkou zásobovacího řadu, výtlačného řadu a následně stavbou rozvodného řadu. Prováděla je společnost VHS Břeclav, pod vedením stavbyvedoucího p. Herůfka, stejně tak jako výstavbu vodárenských objektů, ve spolupráci s budoucím provozovatelem VAS a.s., divize Brno - venkov. V roce 2006 došlo kvůli výstavbě nového zařízení k demolici stávající čerpací stanice Říčky II. Aby dodávka vody do skupinového vodovodu Pozořice nebyla přerušena, byla uvedena do provozu stará čerpací stanice Říčky I., která je částečně odstavena z provozu a využívá se pouze při kritickém nedostatku pitné vody. Současně se stavbou čerpací stanice probíhala i výstavba vodojemu pro Ochoz u Brna. Je dvoukomorový s objemem 2x 100 m 3.Objekty jsou stavebně provedeny tak, aby nenarušovaly krajinný ráz chráněné přírodní oblasti. U čerpací stanice Říčky je osazen výtokový stojan Krammer od firmy HAWLE kvůli odběru vody okolní chatařské kolonie. Rozvodná síť měří 7774,8 m. Na řadech je osazeno celkem 40 ks šoupat, 3 ks nadzemních hydrantů a 30 ks podzemních hydrantů, vše od firmy HAWLE. Po předání stavby do užívání (listopad 2006) bylo konečně možné přistoupit k realizaci tolik očekávaných vodovodních přípojek v obci. Po výborných zkušenostech s firmou HAWLE, od které provoz Pozořice odebírá i armatury na domovní přípojky, se nabízela ideální možnost odzkoušet poprvé v divizi Brno venkov domovní vodovodní armatury typu ZAK System. Tento bezzávitový systém zajišťuje tahové síly, stabilizuje polohu uzávěru a snižuje možnost koroze spojů na minimum. Zaručuje integrovaný systém v navrtávacích pasech, šoupátkách a fitinkách na tlak PN 16. I když cena je oproti jiným domovním armaturám vyšší, velice jednoduchá montáž snižuje časovou náročnost a umožňuje provedení většího počtu přípojek za jeden pracovní den. Dále odpadá těsnění závitů konopím, případně těsnící šňůrou, která rozhodně nepatří mezi nejlevnější, a není nutné zvažovat, jestli montér namotal těsnící šňůry hodně, nebo naopak málo, jestli provedl zdrsnění závitu, zda tvarovku dost našrouboval, případně jestli se namotané těsnění neshrnulo se závitu a podobně. Tím, že je spoj proveden jen vlastním zasunutím tvarovek osazených O kroužkovým těsněním, předchází se chybě způsobené lidským faktorem, protože hloubka zasunutí tvarovky do spoje je dána, otočí se pouze o 90 stupňů, povytáhne zpět, nacvakne se zajišťovací kroužek a spojení je hotovo. Je dobře navrtávku vodovodního potrubí pro přípojku provádět korunkovým vrtákem, protože se potrubí navrtává přes planžetový pas a případné špony z materiálu, které dělá klasický vrták, by mohly způsobit problém. ZAK System použijeme na všechny domovní přípojky v obci a budeme mít možnost porovnávat životnost, poruchovost a ztráty vody s odběrnými místy v dalších lokalitách. Jaroslav Šmerda vedoucí provozu Pozořice VAS a.s., divize Brno

4 FOTOSOUTĚŽ HYDRANTY ZNÁ VÍTĚZE V loňském podzimním vydání našeho bulletinu hawle INFO jsme vyhlásili soutěž o nejlepší fotografii hydrantu. Nejednalo se samozřejmě o uměleckou nebo technickou kvalitu fotografie, ale o hydrant samotný tedy o jeho atraktivitu provedením, umístěním, designem, geografickou polohou apod. V průběhu celého letošního roku a zejména po prázdninách se nám sešla spousta zajímavých fotografií. Těší nás, že mnozí autoři nám nezaslali pouze jeden snímek, ale zachytili hydranty hned z několika míst a navíc je doprovodili i komentářem. Namátkou můžeme jmenovat hydranty z Nepálu, Pákistánu i ze Spojených států, z Afriky i z Islandu a Norska. Zaujaly nás i vtipné snímky hydrantů z oblíbených míst našich dovolených Chorvatska, Řecka, od našich sousedů z Rakouska, Německa Na pracovníky společnosti Hawle, jejichž snímky byly vyhodnoceny, se podle propozic soutěže udělení cen nevztahuje. Rádi bychom poděkovali všem, kteří se do naší hry zapojili, a tak nám umožnili poznat alespoň částečně rozmanitost tak prozaického, ale důležitého zařízení, jako je požární hydrant. PS: A mimochodem - všimli jste si, jak se nám v poslední době svět zmenšil? Ing. Eva Karpianusová obchodně technický poradce Elektro Lux, Svatá Margarita, Rakousko Tomáš Hobizal, České Budějovice Legoland, Německo, Lenka Urbanová, Praha Technicky jednoduchý hydrant, Řecko, Ing. Jan Kretek, Plzeň a v neposlední řadě i z naší republiky. Výběr nejlepšího hydrantu nebyl jednoduchý některé snímky zaujaly technickým řešením, některé svým vtipem, jiné zase umem těch, kteří hydrant osazovali. Nakonec jsme tedy vybrali několik, podle našeho mínění nejzajímavějších hydrantů, z nichž se na 1. místě umístil hydrant vtipně nazvaný Lux Elektro p. Tomáše Hobizala z Českých Budějovic. Podle propozic soutěže obdrží poukaz na týdenní pobyt v Rakousku pro 2 osoby. Autoři snímků na dalších 2 místech obdrží věcné ceny, ostatní vybraní autoři upomínkové předměty. Hydrant Dvoj ata, Korfu Pláš ový hydrant Hawle, Skanzen Lillehammer, Norsko Elektro Lux, Svatá Margarita, Rakousko Hrad Pecka, esko Pláš ový hydrant, Mnichov, N mecko Technicky jednoduchý hydrant, ecko Opravdu historický hydrant, Užhorod, Ukrajina Hydrant Hawle, zimní, Flachau, Rakousko "Sluní kový" hydrant, Island "Historický" hydrant, Klen í, esko Legoland, N mecko "Nadzemní" hydrant, Jablonec, esko Pod židlí, ecko Šoupátkový podzemní, Rakousko Reykjavík, Island Figurky, Rudolfov, esko Fotbalista, Sirnach, Švýcarsko Mostní hydrant, Traunsee, Rakousko Trpaslík na Novohradské, eské Bud jovice, esko Autor Ing. Jana Hatáková, eské Bud jovice Petr Št beták, Jind ich v Hradec Tomáš Hobizal, eské Bud jovice Lenka Richterová, Hradec Králové Romana Zemanová, eské Bud jovice Ing. Jan Kretek, Plze Jan Klein, Tábor Milan Vorel, Vav etice Prof. Ing. Jaromír íha, Brno Ing. Josef Janský, Praha Lenka Urbanová, Praha Radek Urban, Praha Ing. Jaromír Sobotka, Brno Ing. Josef Janský, Praha Prof. Ing. Jaromír íha, Brno Ing. Ladislav Karda, eské Bud jovice Jan Klein, Tábor Tomáš Hobizal, eské Bud jovice Ing. Eva Karpianusová, V elná

5 Ze všech zaslaných soutěžních fotografií se následující snímky dostaly do užšího finále, z něhož jsme vybírali vítězné snímky. Sluníčkový hydrant, Island, Prof. Ing. Jaromír Říha, Brno Historický hydrant, Klenčí, Česko Ing. Josef Janský, Praha Plášťový hydrant Hawle, Skanzen Lillehammer, Norsko, Petr Štěbeták, Jindřichův Hradec Plášťový hydrant, Mnichov, Německo, Romana Zemanová, České Budějovice Hrad Pecka, Česko Lenka Richterová, Hradec Králové Pod židlí, Řecko Ing. Jaromír Sobotka, Brno Šoupátkový podzemní, Rakousko Ing. Josef Janský, Praha Hydrant Hawle, zimní, Flachau, Rakousko Milan Vorel, Vavřetice Opravdu historický hydrant, Užhorod, Ukrajina Jan Klein, Tábor Nadzemní hydrant, Jablonec, Česko, Radek Urban, Praha Trpaslík na Novohradské, České Budějovice, Česko, Ing. Eva Karpianusová, Včelná Dvojčata, Korfu, Ing. Jana Hatáková, České Budějovice Figurky, Rudolfov, Česko, Ing. Ladislav Karda, České Budějovice Fotbalista, Sirnach, Švýcarsko Jan Klein, Tábor Mostní hydrant, Traunsee, Rakousko Tomáš Hobizal, České Budějovice Reykjavík, Island Prof. Ing. Jaromír Říha, Brno

6 NEZASTUPITELNÝ SYSTÉM MECHANICKÝCH SPOJŮ POTRUBÍ Z PLASTŮ Obecným celosvětovým trendem ve výstavbě vodovodů je používání plastových potrubí v oblasti domovních přípojek již skoro výhradně, v oblasti hlavních řadů má plastové potrubí stále významnější úlohu. U všech rozvodů je nutné řešit spojení trub, napojení na armatury a tvarovky, domovní přípojky atd. Podle různých materiálu potrubí přichází v úvahu i různé spojování. V případě plastových trub se jedná v zásadě o dva druhy spojů svařovaný a mechanický. Svařovaným spojům je v poslední době věnováno nemálo pozornosti, velké množství literatury, specializované kurzy, semináře a školy. Průkopníkem svařovaných spojů bylo plynárenství, které však má oproti vodárenství určitá specifika. Plyn je suchý, určený pro nižší tlaky (do 4 barů), na plynovodech není takové množství uzávěrů a odboček, většinou je v hloubce do 1 m a lze snadno spojovat potrubí na povrchu, ne ve výkopu. Vodovodní potrubí je mnohdy v hloubkách i 4 m, kde zachování vhodného prostředí ke svařování je téměř nemožné, voda je médium mokré s vyššími tlaky, odbočky jsou často prováděny pod tlakem. Svařované spoje představují nespornou výhodu např. u nových liniových staveb, avšak problémem zůstávají spoje na starém potrubí nebo přechody na jiný materiál. Od všech spojů se očekává těsnost, pevnost a deklarovaná životnost. Tyto vlastnosti jsou přímo ovlivňovány kvalitou materiálu, výroby a provedením spoje na stavbě. Laboratorní hodnocení materiálů a technické posuzování vlastností jsou pouze základním požadavkem. Teprve v praxi (probíhající mnohdy za drsných podmínek) lze hodnotit skutečný přínos technologie spojování. Hodnotí se zejména nutnost strojového vybavení, kvalifikace dělníka, vliv klimatických podmínek, operativnost, náročnost, rychlost, celková cena spoje. Přednosti mechanických spojů - Lze spojit plast s plastem, ale i plast s jiným materiálem, např. s litinou - Spojování nevyžaduje žádné zvláštní podmínky, není omezeno povětrnostními podmínkami, především venkovní teplotou - Mechanický spoj nevyžaduje specialistu, ale pouze montéra s běžným jednorázovým proškolením - Ke spojení je potřeba pouze standardní nářadí, žádné speciální přístroje - Místo spoje se očistí pouze jednoduchým způsobem, a to pouze u staršího potrubí, u nového potrubí není potřeba speciální úprava povrchu, povrch může být i mokrý - Ihned po montáži je možná manipulace, např. po osazení navrtávacího pasu navrtání přípojky - Vždy možná demontáž spoje a většinou znovu použití původní tvarovky nebo armatury - Mechanický spoj je velice operativní a variabilní, zejména v hlubokých výkopech - Rychlost montáže v hlubokých výkopech hraje nemalou roli - Integrace mechanických spojů do armatur (snížení počtu spojů na uzlu je velmi podstatná výhoda) Typy mechanických spojek: V zásadě lze tyto spoje rozdělit do dvou základních skupin: dimenze potrubí větší než d63 a dimenze menší než d63. Specifickou oblastí je propojení plastového potrubí s jinými materiály. Základním předpokladem spolehlivého spoje je normovaný vnější průměr potrubí a vnitřní tlak v potrubí, který lze v případě nutnosti nahradit rozpěrným pouzdrem. Mechanické spoje pro menší dimenze (do d63) Jedná se o spojky násuvné nebo šroubovací. Vždy je to kombinace dvou prvků: těsnícího a jistícího proti posunu. Těsnící prvek je zajištěn O kroužkem (ISO spojka) nebo tvarovaným těsněním (FIT fitinka). Jistící kroužek je vždy profilován tak, aby při jeho přitlačení na povrch potrubí nedošlo k celistvému jednolitému vrypu po obvodu trubky, který by mohl být zdrojem porušení potrubí. Tělo trubky je z plastu nebo litiny. Montáž spojky je jednoduchá: Přijít zkosit hranu (ne vždy) nasunout spojku utáhnout matici (ne vždy) - odejít Výhodou mechanických spojů je i možnost jejich demontáže. U šroubovaných spojů pouze povolení matice a vytažení trubky, u násuvných rozebrání pomocí demontážních planžet. Vzhledem k jednoduchosti těchto spojů vyrábí firma HAWLE širokou škálu spojek přímých, redukčních nebo opravných, odbočky, kolena, koncovky, přechodky na závity, domovní šoupátka a jiné. Princip mechanických fitinek šroubovaných Princip mechanických fitinek násuvných a kombinovaných Mechanické spoje pro větší dimenze (od d63) SYSTEM 2000 Princip mechanických spojek je stejný: těsnící a jistící prvek. Materiál spojek je litina opatřena protikorozní ochranou. Těsnost zajišťuje profilované pryžové těsnění, funkci jištění proti posunu opět plní svěrný kroužek z mosazi. Přitlačení kroužku se zajistí zašroubováním šroubů. Takže opět jednoduchá montáž: Přijít zkosit hranu (ne vždy) nasunout trubku zajistit proti posunu odejít. Princip mechanických spojů na větší průměry Příklady mechanických spojů integrovaných v armaturách

7 Příklady univerzálních mechanických spojů Vzhledem k tomu, že se jedná o větší průměry, je i sortiment výrobků trochu jiný: spojky přímé i redukované, příruby, šoupátka, kolena, koncovky a jiné. Do mechanických spojů na plasty nesmíme zapomenout zahrnout univerzální spojky na spojování různých druhů potrubí (WAGA spojky) a svým způsobem i navrtávací pasy. V praxi je často nutné spojit dva různé materiály potrubí. Samozřejmě tento spoj můžeme vyřešit sešroubováním dvou přírub na dané potrubí. V případě, že chceme dva různé materiály pouze spojit, bez osazení jiné tvarovky nebo armatury, je použití dvou přírub zbytečné a pracné. Proto lze použít univerzální spojky na potrubí. Jsou opět založené na podobném principu: pry- žové těsnění, které zajišťuje těsnost, u některých spojek i jistící prvky proti posunu. Základním předpokladem je ale určitá tolerance v hrdle spojky, protože různé trubní materiály mají různé venkovní průměry a ne všechny průměry plastových potrubí na stávajících řadech v zemi jsou vždy normované. Díky této toleranci hrdla dovolují i určité osové vychýlení, což je velkou výhodou např. při napojování na stávající řad nebo při haváriích. Sortiment univerzálních spojek zahrnuje spojky přímé nebo redukované, hrdlové nebo přechody na příruby, kolena, koncovky a jiné. Samostatnou a velmi důležitou kapitolou je zvláštní druh mechanických spojů na plasty navrtávací pasy. Jedná se o pasy, které se upevní na potrubí utažením několika Příklady navrtávacích pasů šroubů a okamžitě je možné potrubí navrtat pod tlakem nebo bez tlaku (pasy volné nebo uzávěrové). V kombinaci s různými tvarovkami nebo domovními uzávěry lze vytvořit mnoho variant domovních přípojek. Existují i pasy, kde výstup je přírubový a větších dimenzí, které umožňují napojení odboček bez výřezů a složitého vypouštění potrubí. Zvláště u navrtávání stávajícího potrubí, které již nějakou dobu leží v zemi, jsou mechanické pasy optimálním a rychlým řešením. Ing. Helena Gőtzová odchodně technický poradce KONGRESOVÉ CENTRUM KARLOVY VARY: PŘELOŽKA SÍTÍ Práce na Výstavním, sportovně kulturním a kongresovém centru byly zahájeny v únoru roku 2007 sdružením firem SYNER, BAU- -STAV, METROSTAV. Jedná se o výstavbu multifunkční haly, tréninkové haly, spojovacího krčku a realizaci souvisejících inženýrských sítí. Staveniště se nachází u páteřní komunikace Západní ulice v Karlových Varech Tuhnicích, podél níž vedou všechny myslitelné inženýrské sítě. Jelikož stavby hlavních objektů svým půdorysem do tras těchto sítí zasahovaly, bylo třeba okamžitě přikročit k realizaci jejich přeložek. Souběžně s pracemi na přeložkách vodovodního řadu, městské kanalizační stoky a dálkových sdělovacích kabelů byla budována nová trasa dešťové kanalizace DN 800 s vyústěním do blízké Ohře. Realizací byla pověřena firma BAU-STAV, společnost s ručením omezeným. Práce probíhaly v mimořádně stísněném prostoru limitovaném na jedné straně frekventovanou ulicí Západní, na straně druhé stávajícími, stále provozovanými trasami vodovodního řadu, městské kanalizační stoky a dálkových sdělovacích kabelů. Tato skutečnost zapříčinila mimořádnou náročnost a komplikovanost realizace této části výstavby. Skutečná poloha stávajících sítí několikrát překvapila nejen zhotovitele, ale i projektanty, a tak ve skladbě budovaných přeložek muselo dojít k několika změnám. To se nejvíce týkalo přeložky vodovodního řadu DN 400, zejména navržených tvarovek. Výrobcem těchto armatur a tvarovek byla společnost HAWLE. I ze zkušeností z jiných akcí se použití armatur a tvarovek z širokého a uceleného sortimentu firmy HAWLE jeví jako dobrá volba, a to nejen na tyto větší průměry vodovodů. Nejen to, že sortiment výrobků HAWLE je ověřen dlouholetým provozem - důležité pro zdárné a včasné provedení takto náročných děl je totiž vstřícnost a pružnost výrobce a jeho smluvních partnerů při zásobování v průběhu realizace. Na vodovodních sítích byly použity jako uzávěry vody armatury HAWLE typ 4000E2 v dimenzích od DN 80 až po DN 400, a to včetně teleskopických zemních souprav HAWLE, typ Hlavní vodovodní řad pro areál je uvažován jako rozšíření veřejného vodovodu a jsou na něm osazeny požární hydranty HAWLE DN 80 v nadzemním provedení pro zásobování vnější požární vodou. V rámci realizace inženýrských sítí bylo plně využito spojovacího materiálu a tvarovek HAWLE, bez kterých by jednotlivé trasy vodovodu nebylo možno propojit kvůli různorodosti materiálů stávajících sítí. Díky zvolenému materiálu a pružnosti v zásobování se podařilo přeložky inženýrských sítí zrealizovat prakticky během dvou měsíců tak, aby mohly plynule pokračovat práce na hlavních objektech hal. V současné době jsou tedy výše uvedené hlavní inženýrské sítě dokončené, na stavbě je dokončeno pilotové založení a probíhají zde práce na monolitických a prefabrikovaných konstrukcích. Miroslav Dvořák, stavbyvedoucí Marie Graciasová, technik přípravy staveb BAU-STAV, s.r.o. Karlovy Vary

8 STALETÁ TRADICE I VELKÁ BUDOUCNOST Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto jak zní dnešní oficiální název je škola se stodesetiletou tradicí. Jsme škola připravující odborníky ve stavebnictví ve třech vzdělávacích úrovních. Nejnižší vzdělávací úrovní je středoškolské vzdělání s výučním listem v oborech instalatér, truhlář a zedník. Druhou úrovní je středoškolské vzdělání s maturitou v oboru stavebnictví se zaměřením na pozemní stavitelství, dopravní stavitelství a vodohospodářské stavby. Poslední úrovní je vyšší studium v oboru inženýrského stavitelství se zaměřením na dopravní stavitelství a vodohospodářské stavby. Než se ale škola dostala do této dnešní podoby, prošla řadou menších či zásadnějších změn. I když jsou některé školy ještě starší, má naše určitě primát v tom, že byla první a řadu let jedinou školou pro vodní hospodářství u nás. Stála vždy v čele rozvoje středního vodohospodářského vzdělávání. Na tradicích i renomé školy měly vliv vynikající osobnosti, které školu vedly nebo zde působily jako pedagogové. Proto absolventi vodárny byli vždy zárukou vysoké odbornosti a spolehlivosti a setkáte se s nimi téměř všude na nižších i ve vysokých a významných funkcích, a to nejen v naší republice, ale po celém světě. Určitým specifikem je i setkávání bývalých studentů s pedagogy školy, která bývají vždy přátelská a srdečná. Toto platí bez výjimky i o vzájemném osobním nebo pracovním setkání absolventů školy. Tím se nemůže každá škola pochlubit. Dokladem toho je i vysoká účast absolventů na velkých sjezdech školy ke stému a stodesátému výročí školy, kdy přijeli i bývalí absolventi ze zahraničí. Jak bude patrno z následujících posloupností, vzniklo z podnětu školy nakonec samostatné Střední odborné učiliště vodohospodářské, které se zase v roce 1996 připojilo zpět k průmyslovce. Proto jsou zde uvedena důležitá data pro oba subjekty: 1897 Zřizuje Zemský výbor Království českého usnesením Zemského sněmu z 24. května 1897 ve Vysokém Mýtě speciální dvouletou rolnicko-lukařskou školu s celoročním vyučováním. Výuka pak byla zahájena v témže roce 1. října Zemský výbor rozhodl o rozdělení školy na školy dvě, a to dvouletou rolnickou a dvouletou školu lukařskou. Ze školy rolnické se stalo Zemědělské odborné učiliště a později ISŠ technicko-hospodářská a ze školy lukařské vznikla postupně naše škola Až tento poválečný rok se pro školu stal důležitým historickým mezníkem. Škola ve Vysokém Mýtě, opět jako první a jediná, byla přeměněna na čtyřletou střední školu s maturitou jako Vyšší škola vodotechnická. Další vývojové změny pak už následovaly poměrně rychle za sebou SOUv se stává samostatným právním subjektem a zároveň se začínají vyučovat nové učební obory zedník, stavební truhlář a instalatér. Toto byla nutnost, protože po roce 1990 přestal být zájem ze strany podniků povodí a VaK o vyučené řemeslníky, což bylo zapříčiněno zánikem MLVH a nejasnou koncepcí v těchto vodohospodářských odvětvích. Zároveň se zrušením tohoto ministerstva přešla veškerá učňovská zařízení do rezortu Ministerstva zemědělství Přejmenování na Vyšší odbornou školu stavební a Střední školu stavební Vysoké Mýto. Pro školu byl zásadní přelom v novodobé historii rok 1990, kdy po politických, společenských a ekonomických změnách v listopadu 1989 jsme se zpočátku museli vypořádávat se situacemi pro nás nezvyklými a často obtížnými: rozpad struktury vodohospodářského systému i většiny stavebních firem, což znamenalo ztrátu dlouholetých odborných kontaktů. Obrovský přiliv technických novinek a neznámých technologií ze zahraničí, v nichž bylo obtížné se zorientovat. Právní subjektivita, která školám poskytla pravomoci dosud nevídané atd. Dnes jsou to samozřejmě starosti a problémy již zcela jiného rázu, pramenící tak říkajíc z objektivních příčin, jejichž odstranění není z větší části v naší moci. Když pomineme neradostnou situaci materiální, je to nesmírně vysoký počet středních škol a ještě větší množství nejrůznějších studijních oborů, stále nižší populace patnáctiletých, nezájem o technické studijní obory všeobecně, u nás pak zejména o vodohospodářské a dopravní stavby a učební obory. Dále je to znepokojení nad tím, že nedokážeme uspokojit zájem firem o absolventy, protože prostě nejsou. Úroveň uchazečů o studium je daleko nižší než bývala a dalo by se pokračovat ještě dlouho. Taková je prostě realita a my se snažíme vyrovnávat se s ní dle svých nejlepších sil a schopností. I v tom spatřujeme paralelu s dobou před 50, 70 nebo 100 lety. Minulost této školy je, při bližším zkoumání, vlastně nepřetržitým sledem překonávání problémů a bojů o takový vzdělávací ústav, který je z celospolečenského hlediska potřebný, aktuální, moderní a kvalitní. Tak jako byl logický návrat učebních oborů na původní místo svého vzniku, byl i zajímavý návrat školy po více jak sto letech do prostor svého vzniku do areálu v ulici Kpt. Poplera. Po zrušení technicko-hospodářské školy nám byl tento areál během let 2003 a 2004 postupně Pardubickým krajem předán do užívání. Stará budova a dílenské objekty pro učební obory, novější přístavba pro potřeby vyšší školy. Na začátku školního roku sem byla přestěhována teoretická výuka z areálu v Průmyslové ulici. Objekty dílen byly přebudovány tak, aby vyhovovaly vyučovaným řemeslům. V červnu 2005 byly do těchto nových prostor přestěhovány dílny z našeho objektu v obci Hrušová. Životaschopnost a úroveň jakékoliv odborné školy závisí dnes na úzkém propojení s praxí, bez kterého by výuka vlastně neměla smysl, byla by neživotná a zbytečná. Je dávnou tradicí, že spolupráce naší školy s vodohospodářskými i stavebními firmami a institucemi

9 NOVÁ ŠKOLICÍ UČEBNA PRO NOVÝ UČEBNÍ OBOR je rozsáhlá, trvalá a intenzivní. Konkrétním příkladem může být naše snaha o znovuotevření učebních oborů Provozní montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení (bývalý strojník pro vodohospodářská zařízení) pro podniky VaK a obor Vodař pro podniky Povodí v rámci ČR. Se společností VEOLIA, Institutem environmentálních služeb Praha byl připraven a již probíhá studijní program pro absolventy středních škol, kteří získali maturitní vysvědčení, ale ne v oblasti provozování vodovodů a kanalizací, a toto vzdělání si potřebují doplnit. Po úspěšném absolvování tohoto kurzu mohou účastníci složit jednopředmětovou odbornou maturitní zkoušku z předmětu Vodohospodářské stavby. Tímto absolvováním získá uchazeč oprávnění k provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu v kategorii do obyvatel. Neméně důležité jsou pro nás kontakty se stavebními fakultami v Praze a Brně. Již léta trvá naše spolupráce se stavební školou v Magdeburgu na poli odborném i jazykovém, která je velikým přínosem pro studenty i pedagogy na obou stranách a výměnné pobyty a stáže se staly již běžnou součástí jejich vzdělávání. Obdobné kontakty jsme navázali se stavební školou v Žilině a dalšími školami, např. v anglickém Hempsteadu a bulharském Plovdivu. V roce 2005 prošla škola procesem certifikace kvality u organizace International Education Society London (IES). Naše škola zde získala prestižní rating. Výstupem jsou mezinárodně srovnatelné certifikáty, které jasně a zřetelně dokladují, co a kde student absolvoval, v jakém rozsahu a na jaké úrovni. Slavné tradice školy jsou pro nás inspirací a neustálým zdrojem poučení. Na ně se snažíme navazovat a stále v nich pokračovat. Naším přáním je, aby i další roky byly pro tuto školu úspěšné a aby naši nástupci mohli hodnotit naši práci a počiny jen pozitivně. Dne , při příležitosti vyvrcholení oslav 110. výročí založení školy bylo v areálu učebních oborů v ulici Kpt. Poplera otevřeno školicí centrum firmy HANSGRO- HE pro učební obor instalatér a odborná montážní dílna firmy HAWLE ARMATURY pro studenty a žáky naší školy. Slavnostní otevření učeben proběhlo za účasti starosty města Vysokého Mýta Ing. Martina Krejzy a zástupců hlavních sponzorů pana Miroslava Krále, jednatele firmy HANS- GROHE a Ing. Petra Richtera, obchodního zástupce firmy HAWLE ARMATURY. Odborná školicí učebna firmy HAWLE AR- MATURY je vlastně znovuotevřena po přestěhování do našeho nového areálu. Učebna je zaměřena na praktickou činnost. V této montážní dílně je osazen plně funkční polygon, na kterém jsou namontovány různé druhy odběrných, uzavíracích, opravných, spojovacích, měřicích a dalších armatur, a to na různých trubních materiálech. Kromě technických materiálů a katalogů jednotlivých výrobků jsou zde umístěny i řezy armatur, na kterých je dobře patrné i vnitřní uspořádání jednotlivých jejich součástí. Kromě odborné veřejnosti bude tato dílna sloužit potřebám studentů maturitního oboru se zaměřením na vodu, žákům učebního oboru Instalatér a především by měla být využívána žáky učebního oboru Provozní montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení, který se již delší dobu snažíme za podpory odborných vodohospodářských organizací a dalších institucí otevřít. Proto byly znovu zpracovány a s odbornými firmami konzultovány učební plány, osnovy a jejich náplň a velice intenzivně jednáme o znovuzařazení tohoto učebního oboru. Pokud je MŠMT schválí, mohli bychom ve školním roce zahájit výuku. Protože s firmou HAWLE AR- MATURY spolupracujeme už delší dobu, doufáme, že při zahájení výuky učebního oboru se tato spolupráce ještě prohloubí. Ještě jednou děkuji firmě HAWLE ARMATU- RY za umožnění vybudování této odborné učebny a za dlouhodobou spolupráci. Dík patří i za podporu při nedávných oslavách školy, za poskytnutí hudby a občerstvení a za perfektní organizaci při otevírání učebny. Ing. Miloslav Tomášek zástupce ředitele pro učební obory VOŠS a SŠS Vysoké Mýto (redakčně kráceno) zleva do prava Ing. Richter Hawle Armatury Ing. Miloslav Tomášek zástupce ředitele školy Ing. Martin Krejza - starosta Vysokého Mýta Ing. Pavel Vacek ředitel školy

10 SQUASHOVÝ TURNAJ HAWLE PODZIM 2007 Již III. ročník squashového turnaje, pořádaneho firmou HAWLE ARMATURY, spol. s r.o., se uskutečnil 13. listopadu 2007 ve squashovém centru v Brně, ve Vodařská ulici. Stejně jako v předcházejících ročnících bylo záměrem, aby si účastníci především dobře zahráli. Nešlo o závratné sportovní výkony, ale o pohodovou zábavu. Nicméně šlo o turnaj, a tak účastníci prošli systémem vyřazovacích kol, který určil vždy tři nejlepší ženy a tři nejlepší muže. Na rozdíl od prvního a druhého ročníku, došlo k výraznému posunu většina zúčastněných celý rok velmi pilně trénovala, a tak všichni, kteří hráli nebo se přišli podívat či povzbudit své favority, byli překvapeni nesmírnou herní vyrovnaností celého turnaje. Dále organizátory příjemně překvapila skutečnost, že ač squash není masově rozšířeným sportem, na turnaje HAWLE se hlásí rok od roku stále více hráčů v letošním roce jich bylo 32. Převážnou část hráčů tvořili zaměstnanci vodáren (BVK a.s., VAS a.s.), dále hráči z projektových organizací (PROVO s.r.o., AQUAPROCON s.r.o.), školství (VUT Brno ) a jiných firem (Vězeňská služba ČR, AP Investing, HAWLE ). Díky neúčasti favoritky ženské části, Věry Helceletové z BVK a.s., se boj o umístění odehrál v režii Lenky Lepilové (BVK a.s.), která svou soustředěnou a přesnou hrou vystoupala na stupínek nejvyšší a stala se vítězkou ženské části. Na druhém místě skončila Petra Pavlíková (PROVO a.s.), třetí místo vybojovala Hana Brázdová (BVK a.s.). V mužské části turnaje se odehrávala vpravdě sportovní dramata, protože vyrovnanost hráčů byla taková, že vítězem se mohl stát opravdu kdokoli. Bojovného ducha prokazovali všichni, a tak účastníci turnaje byli často svědky hry do posledního dechu i míčku. Za pozornost stojí celkový výkon Ladislava Tuhovčáka (VUT Brno), který svým nasazením a zkušenostmi často proháněl hráče i o generaci mladší. Karel Jahoda (Vězeňská služba ČR) zase díky své vynikající fyzické kondici dobíhal i nechytatelné míčky. Ladislav Haška (BVK a.s.) zase musel aktivovat všechny své morálně volné vlastnosti, aby se vypořádal s celkovým nasazením a vypětím v turnaji nutno dodat, že se s těmito skutečnostmi vyrovnal perfektně a podával velmi stabilní výkon. Finále, po zasloužených výhrách v postupovém žebříčku, si zahráli Marek Helcelet a Jaroslav Kadur (oba BVK a.s.). Zkušený Helcelet v prvním setu zaskočil Kadura svou velmi aktivní a agresivní hrou, a tak jestli chtěl Kadur pomýšlet na obhajobu vítězství z roku 2006, musel přehodnotit svůj přístup. To se mu podařilo, a tak v infarktovém klání porazil druhého Marka Helceleta, kterého v posledním setu začaly trápit drobné zdravotní potíže, a stal se vítězem mužské části turnaje. Třetí skončil zaslouženě Roman Wognitsch (AQUAPROCON Brno s.r.o.), který měl určitě na lepší umístění, ale sportovní štěstí mu nepřálo až do konce. Uvolněná nálada a celková pohoda během turnaje přispěly k tomu, že se všichni těší na IV. ročník, který by se opět měl uskutečnit na podzim v příštím roce. A proto sportu zdar a squashi zvláště! Ing. Jaromír Sobotka obchodně technický poradce

11 SPOLEČNÁ PORADA HAWLE CZ + HAWLE SK Ve dnech 18. až 20. září 2007 probíhala společná porada obchodního oddělení firmy HAWLE Česká republika a HAWLE Slovenská republika. Pro společné setkání byl vybrán region Třebíčska, který je součástí kraje Vysočina. Nebyl vybrán náhodně. Zde v západní části Moravy má firma HAWLE díky svým výrobkům a jejich uplatnění mimořádnou podporu. Ubytování ve SPORT HOTELU v Hrotovicích, s jeho zázemím určeným pro akce tohoto typu, bylo taktéž více než symbolické firma V-STAV Hrotovice, jakožto vlastník hotelu, velmi úzce s firmou HAWLE spolupracuje i jako stavební firma. Kromě jednání v průběhu porady byl ve večerních hodinách vytvořen prostor pro společný bowling a volejbal. Díky poloze městečka Hrotovice se účastníci porady jedno odpoledne seznámili s nedalekou jadernou elektrárnou Dukovany, když navštívili předváděcí centrum elektrárny a pak samotnou elektrárnu a udělali si představu o fungování nejvýkonnějšího energetického subjektu v České republice. Poslední den byl věnován exkurzi po vodárenských objektech Třebíčského regionu. Po prohlídce Dalešické přehradní hráze (s výškou 100 m, nejvyšší v ČR) se účastníci vydali kolem Letiště v Náměšti nad Oslavou k vodojemu Ocmanice, kde je přivítal Ing. Kokeš, tajemník svazku Třebíčsko, pan Látal, projektant vodohospodářských děl na Třebíčsku a Ing. Petrák, vedoucí provozu VAS a.s., divize Třebíč. Armaturní komora vodojemu je překryta skleněnými deskami tak, aby bylo dobře vidět na vnitřní uspořádání armatur (viz hawle INFO PODZIM 2004). Z Ocmanic jsme přejeli k vodojemu Kralice nad Oslavou další z vodárenských zvláštností část plotu vodojemu je tvořena ocelovými pláty, které symbolizují otevřenou Bibli kralickou. (viz hawle INFO PODZIM 2006). Poslední zastávkou byl vodojem Březník, nejnověji dokončený vodojem na Třebíčsku. Všechny vodojemy provázel p. Látal výkladem s vysvětlením základních funkcí a popisu všech vzájemných souvislostí. Ing. Jaromír Sobotka obchodně technický poradce HAWLE VÝSLEDKY HAWLE SPEED 2007 Konečné pořadí týmů v hlavní soutěži: 1. Královéhradecká provozní, a. s., 2. Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., 3. Vodárenská akciová společnost, a. s., divize Třebíč, 4. Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., divize Liberec 5. Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a. s., divize České Budějovice, 6. Vodohospodářská společnost Benešov, s. r. o., 7. Hawle Armatury, spol. s r. o., 8. Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r. o., 9. Vodárna Plzeň, a. s., 10. Vodárenská akciová společnost, a. s., divize Znojmo, 11. Pražské vodovody a kanalizace, a. s., divize Želivka, 12. Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., divize Teplice I. Vítězné týmy v doprovodných soutěžích: Rallye a rychlá rota 1. Královéhradecká provozní, a. s. 2. Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., divize Teplice I. 3. Vodovody a kanalizace jižní Čechy, a. s., divize České Budějovice Schumacher závodu: 1. Tomáš Smrček Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. 2. Petr Mohwald Královéhradecká provozní, a. s. 3. Josef Prokurát Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., divize Liberec F jednička závodu: 1. Helena Plíhalová Vodárenská akciová společnost, a. s., divize Třebíč 2. Zora Steinerová Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., divize Liberec 3. Jana Markytánová Vodárna Plzeň, a. s. Trenažér WRC: 1. Ondřej Krejčí Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. 2. Miroslav Naske Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., divize Teplice I 3. Martin Rubeš Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., divize Teplice I Gumoběh muži: 1. Martin Rubeš Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., divize Teplice I 2. Stanislav Švarc Hawle Armatury, s. r. o. 3. Ivan Kohut Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., divize Teplice I Gumoběh ženy: 1. Vladimíra Slechtová Pražské vodovody a kanalizace, a. s., divize Želivka 2. Helena Plíhalová Vodárenská akciová společnost, a. s., divize Třebíč 3. Magdaléna Luxová - Pražské vodovody a kanalizace, a. s., divize Želivka

12 MALÉ OHLÉDNUTÍ ZA ROČNÍKEM 2007 Rok se opět sešel s rokem a my jsme opět závodili! Jako loni, tak i letos se konal za velkého zájmu již 2. ročník závodu motokár vodárenských družstev HAWLE SPEED Deseti základních kol, která proběhla v letních měsících roku, se zúčastnilo stejně jako loni 38 vodárenských družstev. Protože většina závodníků absolvovala již první ročník, věděli, do čeho jdou. Někteří z nich pojali přípravu velmi odpovědně, a to hlavně pro základní kola, aby si tak zajistili postup do finále v Sosnové: nejen trénink, ale i dokonalé zmapování jízdní dráhy na místních autodromech, zhodnocení jízdních vlastností jednotlivých motokár (losování čísel motokár totiž bylo mnohdy opravdu sázkou do loterie), volba správné taktiky. A což teprve, když bylo jasné, kterých12 družstev postoupilo! Některým družstvům se podařilo dokonce zajistit si čas pro trénink na autodromu v Racing Aréně v Sosnové, aby si závodníci prověřili svoje schopnosti přímo na místě finálového závodu. Když nastal rozhodující den, tedy 15. září, všichni, ostřílení borci i nováčci byli připraveni bojovat o co nejlepší umístění. Průvodcem i moderátorem finálového dne byl opět pan Dalibor Gondík a svého úkolu se chopil s vtipem a pohotovostí sobě vlastní. Jeho doprovod obstarala tentokrát jako překvapení zejména pro mužskou část závodníků Miss Česka 1999 slečna Kateřina Stočesová, která je rovněž známá svou láskou k rychlým strojům (což ostatně prokázala při exhibiční jízdě). Ani tentokrát nebyla nouze o dramatické momenty, kdy závodníci bojovali nejen se svými soupeři, ale občas i s dráhou, případně s neposlušnou motokárou. Všichni účastníci však statečně bojovali až do cíle. I počasí nám přálo, když vidělo odhodlanost závodníků. Ze zachmuřeného rána se vyklubalo příjemné závodní počasí, takže pořadatelé nemuseli přezouvat stroje na mokré pneumatiky. Jedinou vážnou nehodou bylo naboření Škody Roomster při závodu ve slalomu se zavázanýma očima, jednou z doprovodných soutěží, které byly rovněž ohodnoceny věcnými cenami. Závod ředitelů se v letošním roce obešel bez účasti zahraničních hostů, což nijak neubralo na soutěživosti. Dvanáct ředitelů svedlo nelítostné souboje, až pneumatiky létaly vzduchem. Burácející motory a povzbuzování diváků po celý soutěžní den přineslo skutečný zážitek. Společenský večer s vyhlášením výsledků hlavního závodu i doprovodných soutěží se konal opět v Parkhotelu v Novém Boru. Z rozhovorů s účastníky finálového závodu, a to zejména těch, kteří se ho zúčastnili již loni, vyplynulo, že organizační, společenská i sportovní stránka (což je nejdůležitější) byly hodnoceny ještě výše než v loňském roce. k čemuž samozřejmě přispěla zejména vysoká úroveň závodníků. Vždy je však co zlepšovat, a tak můžeme již dnes slíbit všem, kteří se zúčastní dne ročníku HAWLE SPEED 2008, příjemné sportovní i společenské zážitky! Vydává: HAWLE ARMATURY, spol. s r. o., Říčanská 375, Jesenice u Prahy Tel.: *, Fax: Šéfredaktorka a Pre-press: PhDr. Daniela Kramulová Tiskne: AK Service Listopad 2007

HAWLE. Info. Informační bulletin Podzim 2004

HAWLE. Info. Informační bulletin Podzim 2004 Informační bulletin Podzim 2004 HAWLE Info Zabezpečení hydrantů ZAK - nový systém úspěšně na českém trhu Ocmanice - netradiční vodojem s tradiční kvalitou HAWLE Zajímavosti z regionů Život s HAWLE Informační

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN JARO 2010

INFORMAČNÍ BULLETIN JARO 2010 INFORMAČNÍ BULLETIN JARO 2010 Armatury z pohledu legislativy Nový redukční ventil HAWIDO HAWLE při rozsáhlé rekonstrukci v Dobříši Jak to vidí laik Laik, jak tak sleduje vývoj ve světě i v České republice,

Více

OBSAH CONTENTS ZPRAVODAJ ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE MAGAZINE OF CZECH SOCIETY FOR TRENCHLESS TECHNOLOGY ÚVOD / LEADING ARTICLE

OBSAH CONTENTS ZPRAVODAJ ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE MAGAZINE OF CZECH SOCIETY FOR TRENCHLESS TECHNOLOGY ÚVOD / LEADING ARTICLE Úvodník - Ing. Ivan Demjan, Talpa-RPF... 2 Konference NO DIG v Madridu / - Ing. Stanislav Lovecký, předseda CzSTT...2 Tři příspěvky k 20. výročí CzSTT / - Ing. Vladimír Král, Ing. Karel Franczyk, PhD.,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 1. SčV, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 1. SčV, a.s. 2 0 1 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 1. SčV, a.s. OBSAH 3 Základní údaje 4 Statutární orgány společnosti 5 Klíčové údaje 6 Úvodní slovo generálního ředitele 7 Organizační struktura 8 NAŠE SLUŽBY Výroba a distribuce

Více

ZLÍNTERM, spol. s r. o.

ZLÍNTERM, spol. s r. o. 3 ROČNÍK 23 2013 Cena 30 Kč Firma ZLÍNTERM, spol. s r. o., Otrokovice byla založena v roce 1992 a v průběhu 20 let existence se stala významnou firmou ve Zlínském kraji. Zabezpečuje komplexní realizace:

Více

LÉTO 2010 Magazín o životě nejen s kuličkou liaporu

LÉTO 2010 Magazín o životě nejen s kuličkou liaporu LÉTO 2010 Magazín o životě nejen s kuličkou liaporu 4 5 Realizace Nový bytový dům Sacre Coeur 6-8 Reportáž Bytový dům pro náročné Sacre Cour v Praze 9 Služby Balené zboží a jeho distribuce 10-11 Novinky

Více

ZPRÁVY 5. 12. 2008 VYDÁNO PRO âleny âkait

ZPRÁVY 5. 12. 2008 VYDÁNO PRO âleny âkait ZPRÁVY 5. 12. 2008 VYDÁNO PRO âleny âkait 4 20 08 informace âeské KOMORY AUTORIZOVAN CH INÎEN RÒ A TECHNIKÒ âinn CH VE V STAVBù Na jubilejním Mezinárodním strojírenském veletrhu zůstavá pavilon C součástí

Více

ROČNÍK XII ZDARMA. Partnerem čísla je společnostpolečnost. Prestižní cena prof. Babušky v oboru počítačových věd. Setkání studentů s rektorem

ROČNÍK XII ZDARMA. Partnerem čísla je společnostpolečnost. Prestižní cena prof. Babušky v oboru počítačových věd. Setkání studentů s rektorem Partnerem čísla je společnostpolečnost ROČNÍK XII číslo 1/2008 ZDARMA Prestižní cena prof. Babušky v oboru počítačových věd str. 4 5 Setkání studentů s rektorem str. 6 Ivo Lukačevič: Seznam.cz jsem založil

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664 Kompletní ŠVP Automechanik - Kopie 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel od 1. 9. 2011 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Automechanik

Více

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví,

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví, NOVÁ ŠŤAVNATÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY a jejich business, příběhy, názory, radosti užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info

Více

Radniční list. Uzavřené hřiště: Proč je mimo provoz? Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 7 (červenec 2001) Starostův sloupek

Radniční list. Uzavřené hřiště: Proč je mimo provoz? Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 7 (červenec 2001) Starostův sloupek Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 7 (červenec 2001) Starostův sloupek Rozvoj každého města, ať již formou přirozeného vývoje, nebo ve snaze zrealizovat konkrétní projekty, s sebou často a pro

Více

firemní časopis září 2012 / číslo 60

firemní časopis září 2012 / číslo 60 firemní časopis září 2012 / číslo 60 Městské slavnosti v Polné 770 let Slavnosti proběhly ve třech dnech měsíce srpna. Několikaměsíční náročná a důkladná příprava této akce se opravdu vyplatila. Měli jsme

Více

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní.

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví 10/2013 Park Komenského se změní 4 Cestovatel Leoš Šimánek 19 Knihovna v novém 20 staré fotky Vážení příznivci starých fotografií,

Více

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S Sociální partnerství odborných škol Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného

Více

leden 2000 ročník 5 číslo 1 zdarma List pracovníků Dopravního podniku hlavního města Prahy, akciové společnosti

leden 2000 ročník 5 číslo 1 zdarma List pracovníků Dopravního podniku hlavního města Prahy, akciové společnosti leden 2000 ročník 5 číslo 1 zdarma kontakt List pracovníků Dopravního podniku hlavního města Prahy, akciové společnosti Program kvality služby v našem podniku v roce 1999 Program kvality služby uzavřel

Více

červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery

červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery 24 32 8 16 36 34 Obsah 4 ČEZ nej Jaderná elektrárna Dukovany 6 Listárna

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Duben 2005 č. 7 Ročník XV. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Občanům bylo k dispozici kompletní vedení města Kompletní vedení města zavítalo 7. dubna do místeckého

Více

Nový zateplovací systém Knauf Odborné semináře 2009 Nízkoenergetické domy Bahal preferují Knauf Cyklistická ultramaratonkyně Hana Ebertová 1/2009

Nový zateplovací systém Knauf Odborné semináře 2009 Nízkoenergetické domy Bahal preferují Knauf Cyklistická ultramaratonkyně Hana Ebertová 1/2009 Nový zateplovací systém Knauf Odborné semináře 2009 Nízkoenergetické domy Bahal preferují Knauf Cyklistická ultramaratonkyně Hana Ebertová 1/2009 2 začátek ÚVODEM Vážené čtenářky a čtenáři, tohoto roku

Více

V oblasti IT momentálně probíhají dva klíčové projekty. str. 2 str. 3 str. 4. Skupina Unipetrol opět hospodařila se ziskem

V oblasti IT momentálně probíhají dva klíčové projekty. str. 2 str. 3 str. 4. Skupina Unipetrol opět hospodařila se ziskem Č Í S L O 9 / Z Á Ř Í 2 0 1 0 / R O Č N Í K 4 úplně nové informace NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY UNIPETROL ÚVODNÍK MÁME TU NOVÝ ŠKOLNÍ ROK Čas dovolených je pryč a počasí ukázalo i svou druhou tvář. Pokud

Více

Letiště získá novou tvář

Letiště získá novou tvář MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE 132 000 výtisků ověřeno auditorskou firmou Ročník 3 číslo 11 24. 11. 2005/ Pro občany Karlovarského kraje ZDARMA Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz Letiště získá

Více

Hejtman pozval papeže na jižní Moravu

Hejtman pozval papeže na jižní Moravu www.listyjm.cz červen 2011 6 Jižní Moravou za prací i zábavou Foto: archiv TV Prima Foto: JMK Host do pořadu Bůh do pořadu Cvičná havárie ve Fosfě prověřila záchranáře Zdolání následků úniku a požáru fosforu

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664 Kompletní ŠVP Prodavač - Kopie 66-51-H/01 Prodavač od 1. 9. 2011 66-51-H/01 Prodavač 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Prodavač - Kopie Prodavač Název školy Adresa Střední odborná škola a

Více

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Navštivte webové stránky města: www.usti-nl.cz. Do Ústí nad Labem přijedou prezidenti

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Navštivte webové stránky města: www.usti-nl.cz. Do Ústí nad Labem přijedou prezidenti Prezident České republiky Václav Klaus a jeho předchůdce Václav Havel se v Ústí nad Labem ve dnech 26. - 28. března zúčastní prestižní mezinárodní konference Tolerance místo intolerance. Němci v českých

Více

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP Z obsahu: Inkluze je pro všechny...str. 7 8 Jak se reformují ZUŠ... str. 9 Příloha: Gramotnosti na základních školách 1/2012 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ Editorial Dostává se Vám do rukou

Více

Zástupci měst a obcí počtvrté v Chemparku Záluží

Zástupci měst a obcí počtvrté v Chemparku Záluží ú uni plně n ové i nformace naše 1 číslo ročník 6 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol leden 2012 V Paramu běží plánované UniCRE první rok realizace str. 2 3 opravy jednotek str. 4 Aktuality z Benziny

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 2/2011 TÜV SÜD Journal Česká republika Vysokou rychlostí v poušti 7 Akreditace FSC aneb FaT na startu 8-9 Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů v praxi 16-18 www.tuv-sud.cz Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2007/200 /2008 Brno dne 22. 9. 2008 Ing. Lubomír Štefka ředitel školy 1 A. ZÁKLADNÍ

Více

červen 1999 ročník 4 číslo 6 zdarma List pracovníků Dopravního podniku hlavního města Prahy, akciové společnosti

červen 1999 ročník 4 číslo 6 zdarma List pracovníků Dopravního podniku hlavního města Prahy, akciové společnosti červen 1999 ročník 4 číslo 6 zdarma kontakt List pracovníků Dopravního podniku hlavního města Prahy, akciové společnosti Oslavovali jsme čtvrtstoletí pražského metra vat se mohlo zdarma, k dispozici byly

Více

VV pondělí 14. března 2005 byly otevřeny

VV pondělí 14. března 2005 byly otevřeny MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE 132 000 výtisků Ročník 3 číslo 3 21. 3. 2005/ Pro občany ZDARMA Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz Kraj je připraven Doprava OPTIMALIZOVAT ŠKOLSTVÍ V roce 2002

Více

technická zařízení budov časopis interview: Václav Matyáš funkce přehrad při srpnových povodních 11 12/10 cena 68 Kč www.casopisstavebnictvi.

technická zařízení budov časopis interview: Václav Matyáš funkce přehrad při srpnových povodních 11 12/10 cena 68 Kč www.casopisstavebnictvi. 2010 11 12/10 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR časopis MK ČR E 17014 Časopis stavebních inženýrů, techniků

Více