P. Horváthová: VYUŽITÍ TALENT MANAGEMENTU PŘI ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ V ORGANIZACI 93

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P. Horváthová: VYUŽITÍ TALENT MANAGEMENTU PŘI ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ V ORGANIZACI 93"

Transkript

1 Číslo 2 Ročník I EDITORIAL I. Formánek: VÁŽENÍ ČTENÁŘI 4 PODNIKÁNÍ L. Švajdová, Š. Vilamová, M. Stoch: POTENCIÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI 5 D. Divišová: VÝUKA PODNIKÁNÍ A PODNIKAVOSTI NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH 11 M. Stoch, I. Vozňáková, I. Formánek, L. Švajdová: RIZIKO JAKO NEODDĚLITELNÁ SOUČÁST PODNIKÁNÍ 43 P. Hronová, T. Tykva: VÝZNAM INOVACÍ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ 52 EKONOMIE A FINANCE L. Multanová: FISKÁLNÍ POLITIKA A JEJÍ VLIV NA PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ 62 M. Stoch, D. Stoch: SVĚTOVÁ VERSUS TUZEMSKÁ NÁKLADNÍ DOPRAVA V LETECH L.Multanová: PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ V ČESKÉ REPUBLICE V SOUVISLOSTI S PŘIJETÍM SPOLEČNÉ MĚNY EURO 81 MANAGEMENT P. Horváthová: VYUŽITÍ TALENT MANAGEMENTU PŘI ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ V ORGANIZACI 93

2 PEDAGOGIKA D. Kučera: DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KONTEXTECH PEDAGOGICKÉHO KONSTRUKTIVISMU 108 J. Karpeta: VYBRANÉ ASPEKTY ANALÝZY LEXIKA VE VOLEBNÍCH SPOTECH DO EP V ROCE 2009 V ČESKÉM A POLSKÉM KULTURNÍM PROSTŘEDÍ 118 R. Dvořáčková, T. Tykva: CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ JAKO NÁSTROJ KONKURENCESCHOPNOSTI NA TRHU PRÁCE A JAKO NÁSTROJ PRO ZVÝŠENÍ KVALITY ŽIVOTA 127 J. Karpeta: STRUČNÝ VÝVOJ A CHARAKTERISITKA MODERNÍ POLITICKÉ KOMUNIKACE V POLSKU 137 MARKETING M. Stoch, B. Morská, L. Švajdová: MARKETINGOVÉ STRATEGIE OBCHODNÍCH CENTER V OBDOBÍ HOSPODÁŘSKÉ RECESE 141 DISKUZE I. Formánek: RECENZE KNIHY: PETŘÍKOVÁ, P. A KOL. MODERNÍ MANAGEMENT ZNALOSTÍ (PRINCIPY, PROCESY, PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE) 152 2

3 VSP Entrepreneurship Studies Odborně vědecký elektronický journal VŠP, a.s. Ročník 1, Číslo 1, 2010., vychází čtvrtletně. Vydavatel a adresa redakce Vysoká škola podnikání, a.s. Michálkovická 1810/181, Ostrava Slezská Ostrava, , Česká republika, tel.: , fax.: Redakční rada: Tajemník: Mgr. Dušan Kučera, MBA Členové: Doc. Dr. Ing. Ivo Formánek, PhDr. Lukáš Durda, Mgr. Jan Skipala, Prof. Ing. Vít Zamarský, CSc., Ing. Monika Mynarzová, Ph.D., Ing. Milan Stoch, Ph.D., Ing. Michal Červinka, Ph.D. Autorská práva vykonává vydavatel. Grafika: Tiskárna Union a.s., Palackého 32, Ostrava Přívoz. Distribuce: elektronicky ISSN:

4 EDITORIAL Vážení čtenáři, do rukou se vám dostává druhé číslo elektronického odborného a vědeckého čtvrtletníku Journal Entreprenuership Studies, který v letošním roce začala vydávat Vysoká škola podnikání, a.s. Jak již bylo uvedeno v prvním čísle, cílem časopisu je podporovat a publikovat aktuální vědeckou a pedagogickou činnost kateder a výzkumných týmů školy a taktéž zprostředkovávat odbornou diskuzi s pracovníky jiných vysokých škol, resp. jiných odborných pracovišť doma i v zahraničí. V neposlední řadě bylo a je cílem časopisu rovněž vytvoření vhodného prostoru pro prezentaci názorů a výsledků práce našich studentů. A zde je možná vhodné trochu se zastavit a zamyslet se nad tím, proč by studenti vlastně měli přispívat do časopisů, jako je Journal Entreprenuership Studies? Vždyť dnes každý kdo chce, může si na internetu založit svůj blog a publikovat si co chce, jak chce a kdy chce. Nebo se může přes různé sociální sítě zapojit do nejrůznějších komunit a opět prezentovat své názory, jak se mu zlíbí. Tak proč tedy publikovat ve školním časopise? Na takto položenou otázku je jistě možné odpovědět různě. Dle mého názoru je výhoda školních časopisů pro studenty především v tom, že studenty učí formulovat, prezentovat a posléze i obhajovat výsledky své práce před svými kolegy a pedagogy. Tedy učí je jít s kůží na trh před lidi, kteří danému problému rozumí (jsou naladěni na stejnou odbornou notu ), kteří nemají důvod komukoli z autorů lichotit či nadržovat a kteří mohou pomoci dobře míněnou radou. Jde vlastně o pokračování vzdělávacího procesu a o získávání nových dovedností, které jsou pro praktický život tolik důležité. Proto pevně věřím a doufám, že si studenti tuto šanci uvědomí a že brzy najdou cestu mezi přispívatele našeho časopisu. Jinak obsahová náplň tohoto druhého čísla je podobná obsahové náplni čísla prvního. To znamená, že je tvořena současnými pracemi našich a externích pedagogů a odborníků. Přejeme Vám příjemné čtení a těšíme se na vaše názory, připomínky a podněty. Za redakci Doc. Dr. Ing. Ivo Formánek Prorektor pro řízení obsahu a kvality výuky 4

5 PODNIKÁNÍ POTENCIÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Lenka Švajdová, Šárka Vilamová, Milan Stoch KLÍČOVÁ SLOVA cestovní ruch, Moravskloslezský kraj, faktory rozvoje cestovního ruchu KEYWORDS tourism; Moravian-Silesian region, factors of developement of tourism. ABSTRAKT Tento článek s názvem potenciál rozvoje cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji, se zabývá analýzou cestovního ruchu z pohledu celé České republiky a především analýzou některých faktorů, které jsou nezbytné pro rozvoj cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji. ABSTRACT This paper with title: The potencial of developement of tourism in Moravian-Silesian region deals about the analysis of tourism from the point of view of the Czech Republic and mainly deals about the analysis of factors, that are Essentials for developement of tourism in the region of Moravian-Silesian region. ÚVOD Cestovní ruch jeí již od konce minulého století velkým sociálním fenoménem, který má značný dopad na světovou, národní resp. na regionální ekonomiku konkrétní oblasti. Cestovní ruch vedle mnoha dalších pozitivních efektů, má dopad na zaměstnanost, regionální rozvoj a ekonomický růst. Je třeba si uvědomit, že cestovní ruch je tzv. průřezovým odvětvím, které využívá služeb mnoha sektorů národního hospodářství jako doprava, sektor ubytovacích služeb a potažmo i zemědělství. 5

6 Pro kvalitní rozvoj tohoto bílého průmyslu je bezpodmínečně nutné, aby daná oblast mohla využít příznivých předpokladů pro rozvoj cestovního ruchu. Jaké jsou konkrétní předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu, má Moravskoslezský kraj a jaký je potenciál jeho rozvoje do budoucna. CESTOVNÍ RUCH A JEHO VÝZNAM V dnešní době, kdy je cestování a navštěvování míst mimo svá trvalá bydliště velkým sociálním trendem, hraje cestovní ruch v životech lidí celého světa velmi významnou roli. Cestovní ruch se stává čím dál významnějším obchodním sektorem a je součástí mnoha ekonomik zemí světa. Je jedním z nejvýdělečnějších odvětví a tvůrcem mnoha pracovních míst, o významu cestovního ruchu tedy není na místě pochybovat, což v rámci České republiky dokládají i následující čísla. Tabulka č. 1: Platební bilance cestovního ruchu V mil Kč Bilance služeb , , ,3 Příjmy , , ,4 Doprava , , ,4 Cestovní ruch , , ,9 Ostatní služby , , ,1 Výdaje , , ,1 Doprava , , , 6 Cestovní ruch , , ,1 Ostatní služby , , ,4 Kladná platební bilance cestovního ruchu, znamená, že příjmy České republiky z cestovního ruchu jsou založeny na aktivním cestovním ruchu tj. na cestovním ruchu, který je realizován zahraničními turisty, kteří přijíždějí do ČR. Strukturu zemí, ze kterých pochází návštěvníci ČR, nejčastěji vyjadřuje tabulka č. 2. 6

7 Tabulka č. 2: Počet zahraničních turistů v hromadných ubytovacích zařízeních Zdroj: ČSÚ Mezinárodní konference o statistice cestovního ruchu, uspořádaná Světovou organizací cestovního ruchu v kanadské Ottawě v roce 1991, přinesla následující definici cestovního ruchu. Za cestovní ruch (tourism) se považuje činnost osoby, cestující na přechodnou dobu (u mezinárodního cestovního ruchu maximálně jeden rok, u domácího šest měsíců) do místa mimo své trvalé bydliště, přičemž hlavní účel její cesty je jiný než vykonávat výdělečnou činnost v navštíveném místě (trvalý, či přechodný pracovní poměr). K tomu, aby tyto aktivity mohly být realizovány, musí být splněna řada podmínek/předpokladů, které jsou nezbytné pro rozvoj tohoto výnosného odvětví. K hlavním předpokladům a podmínkám úspěšného cestovního ruchu patří: přírodní předpoklady, kulturně-historické předpoklady, materiálně technické předpoklady a ekonomické a organizační předpoklady přičemž tyto 4 faktory, musí vzájemně propojeny a není možné, aby existovaly samostatně. Přírodní předpoklady patří k nejzákladnějším a jsou tvořeny terénem dané lokality, její nadmořskou výškou a klimatickými podmínkami, důležitou roli, z hlediska atraktivity pro návštěvníky patří také vegetační kryt,vodní toky, vodní plochy, moře, přírodní léčivé zdroje a přírodní zvláštnosti např. step, tundra, poušť, rašeliniště, skalní útvary, propasti, vodopády, plesa, přírodní rezervace,čistota ovzduší a vod. 7

8 Kulturně-historické předpoklady jsou nezbytné především pro uspokojování duševních potřeb a patří zde existence architektonických památek na daném území např. hrady, zámky, zříceniny, památkové rezervace, městská architektura, historické stavby, církevní stavby, památníky apod. se vzrůstající touhou turistů vracet se k historickým kořenům je to i lidové umění, kde patří lidová umělecká výroba, lidová architektura, lidová kultura (kroje, tance, zpěvy, zvyky apod.) a v neposlední řadě také tradiční akce např. sympozia, filmové, divadelní, hudební festivaly, sportovní akce, výstavy, veletrhy apod., pro rozvoj sentimentální turistiky je nutná existence také významných míst např. rodiště nebo působiště významných osobností, historická bojiště apod. Dalšími jsou materiálně-technické předpoklady, do kterých patří dopravní zařízení, ubytovací zařízení, stravovací zařízení, zařízení sportovně rekreační FIT centra, tělocvičny, sjezdovky apod., maloobchodní zařízení apod. Ekonomické a organizační předpoklady, které vyplývají z toho, že cestovní ruch vyžaduje součinnost mnoha odvětví. Tato skutečnost klade značné nároky na věcnou, časovou a místní koordinaci, a to především služeb a dopravy, veřejného stravování, obchodu, kulturních zařízení, služeb překladatelských, tlumočnických, informačních a dalších odvětví. To znamená řešit také problémy sezonního charakteru cestovního ruchu. CESTOVNÍ RUCH V MORAVSKLOSLEZSKÉM KRAJI Při pohledu na obr. č. 1, je zřejmé, že v rámci ČR dochází k největší koncentraci návštěvníků ze zahraničí do regionu Praha, kde směřovalo v roce % návštěvníků, následoval kraj Karlovarský s 7,5% celkových návštěvníků a kraj Jihomoravský s 5,8%. Ostatní kraje ČR jsou zastoupeny do 5ˇ% přičemž kraj Moravskoslezský byl zastoupen 2% Tato nízká návštěvnost určitě není způsobena nízkou kvalitou přírodních a kulturně historických předpokladů, kde Moravskoslezský kraj se může pyšnit širokou nabídkou těchto faktorů, podporujících rozvoj cestovního ruchu. Problém nízké návštěvnosti budou spíše nenaplněné materiálně technické a ekonomické předpoklady rozvoje cestovního ruchu. 8

9 Obrázek č. 1: Zahraniční hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů ČR Zdroj: CSU Co je tedy hlavní brzdou současného rozvoje cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji? Je to především nekvalitní dopravní dostupnost tohoto regionu pro zahraniční turisty. V rámci tohoto předpokladu došlo ke zlepšení v roce 2009, kdy byl moravskoslezský kraj napojen na mezinárodní dálniční síť, bohužel vzhledem k celkovému umístění České republiky resp. Moravskoslezského kraje, je nutné, aby došlo k jeho napojení nejen na dálniční síť, ale především, aby byl kladen důraz a vyvíjeny veškeré aktivity, které by vedly k většímu využití i letecké dopravy, tzn. využít čerstvě zrenovovaného letiště Leoše Janáčka pro více letů ze zemí, odkud do České republiky přijíždí většina turistů. Chybí také ubytování střední kategorie tzn. tříhvězdičkových hotelů, které by odpovídalo náročným požadavkům na ubytování turistů, kteří preferují střední standard a dále stravovací zařízení, které by nabízely kvalitní služby. ZÁVĚR V současné době dobíhá období pro které byla vytvořena strategická analýza rozvoje cestovního moravskoslezského kraje, při tvorbě a následné realizaci té další na období je nutné dát prioritu právě na výše zmíněné nedostatky, které brání lepšímu rozvoji 9

10 cestovního ruchu v kraji moravskoslezském tzn. zaměřit se jednak na podporu rozšíření mezinárodních linek, které by měly jako destinační cíl právě letiště zemí, ze kterých pochází většina turistů mířících do Česka a druhou oblastí by určitě byla podpora malého a středního podnikání zaměřeného na poskytování služeb cestovního ruchu, tzn. v maximální možné míře usnadňovat, např. snížením byrokratické zátěže či poskytnutí informačního servisu, zahájení podnikání. POUŽITÁ LITERATURA FORET, M., FORETOVÁ, V. Jak rozvíjet místní cestovní ruch. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, ISBN x. HLADKÁ, J. Technika cestovního ruchu. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, ISBN URL: http/www. csu.cz URL: http/www. czechtourism.cz URL: http/www. wto.cz 10

11 PODNIKÁNÍ VÝUKA PODNIKÁNÍ A PODNIKAVOSTI NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH Dagmar Divišová KLÍČOVÁ SLOVA Výuka podnikání a podnikavosti, sekundární vzdělávání, střední školy, Jihočeský kraj, inovativní výukové přístupy, kompetence smysl pro iniciativu a podnikavost, rámcové vzdělávací programy (RVP), podnikavost, EU, výzkum KEYWORDS Entrepreneurship education, secondary education, secondary schools, South Bohemia, inovation approach loading, competency of interpretation for the own initiative and enterprise, general educational programs, entrepreneurship, EU, research ABSTRAKT Příspěvek má za cíl popsat a zhodnotit aktuální přístupy k výuce podnikání a podnikavosti se zaměřením na oblast sekundárního vzdělávání, včetně analýzy současného stavu výuky podnikání a podnikavosti na středních a vyšších odborných školách v Jihočeském kraji. Aktuálně převažující přístup k výuce podnikání a podnikavosti, v teorii i v praxi, je v podobě tradičních přednášek. Ve výjimečných případech se vyskytují i inovativní výukové přístupy. Ovšem vlastní výzkum poukázal na skutečnost, že problém se zaváděním inovativních přístupů do výuky spočívá zejména v lidech. Hlavní roli pak hraje ochota udělat něco navíc a jejich nadšení pro věc. Jako problém se rovněž ukázala transformace doporučení EU o zavedení kompetence nazvané smysl pro iniciativu a podnikavost do rámcových vzdělávacích programů a následně do školních vzdělávacích programů v rámci probíhající školské reformy. České strategické dokumenty týkající se vzdělávání totiž chápou podnikavost spíše jako zaměstnanost nebo jako podnikové činnosti. ABSTRACT This artikle discusess to describe and evaluate the up-to-date approaches to the instruction to the entrepreneurship education with the orientation the sphere of secondary education, examination contemporary state of entrepreneurship education secondary schools in the 11

12 South Bohemian distrikt. Nowadays the predominant approach to the instruction to the entrepreneurship education in theory and praxis is in the form of conventional lessons of the traditional lessons. It can find the inovativ strategic approach. The research work has pointed out that the problem with the inovation approach loading lies in people. The main role plays the willing to make something extra and a wave of enthusiasm for the matter. Other problem was during the transformation of the recommendations of the European Union about the downloading of competency of interpretation for the own initiative and enterprise into general educational programs and afterwards into the school educational programs. Czech strategic documents on the education understand entrepreneurship rather as an employment or enterprise activities. ÚVOD Již v 90. letech 20. století Peter Drucker upozorňuje na skutečnost, že společenský vývoj dospěl k přerodu ze zaměstnanecké k podnikatelské společnosti. Takováto společnost podle jeho názoru útočí i na návyky a zavedené předpoklady, týkající se školství a výuky. V poslední době někteří autoři rovněž upozorňují na nebývalý rozvoj podnikání a podnikavosti. Pojmenovávají tuto situaci jako globální hnutí či tichá, podnikatelská revoluce. Autoři rovněž uvádějí, že se podnikání v posledních několika desetiletích etablovalo jako samostatná vědecká disciplína a studijní obor. Upozorňují také na skutečnost, že vzdělávání by mělo rozvíjet podnikavé chování a podnikavost, ať už vede k založení nového podniku, rozvoji existujícího podniku nebo kreativních schopností. Otázkou zůstává, jak je tomu například na středních školách v České republice. Vzděláváním, kam výuka podnikání a podnikavosti patří, se zabývá i společně koordinovaná politika Evropské Unie (EU). Podnikání a podnikavostí se v posledních letech věnuje řada evropských dokumentů a konferencí. Mezi významné příklady lze zařadit: Projekt nejlepší metodiky: Mini-podniky v sekundárním vzdělávání. Závěrečná zpráva odborné skupiny; Agenda z Osla týkající se podnikatelského vzdělávání v Evropě; Lisabonská strategie, Evropská komise (EK), aktualizace 2008; aj. 12

13 Ve všech dokumentech EU je podnikání a podnikavost vysvětlována v co možná nejširším pojetí. Podnikání a podnikavost se nechápe pouze jako aktivity spojené s činností firmy, ale podnikavost se považuje za hlavní hybnou sílu inovace, soutěživosti a růstu. Podnikatelské dovednosti a podnikavost se doporučují chápat v jejich širším významu, protože přinášejí výhody společnosti i mimo jejich aplikaci na ekonomickou činnost. Učit se o podnikání, podle zprávy Mini-podniky, zahrnuje i rozvoj osobních vlastností, jako je tvořivost, iniciativa či odpovědnost. Ty se následně ukazují jako velmi užitečné pro život i jakoukoliv pracovní aktivitu. Zpráva Mini-podniky také upozorňuje na činnost studentských mini-podniků ve školách. Jedná se o účinný nástroj ve výuce. Mini-podnik, resp. v českém pojetí fiktivní firma či studentská společnost, lze podle uvedené zprávy považovat za moderní a inovativní nástroj pro výuku a rozvoj podnikatelských kompetencí u studentů středních odborných škol. Minipodnik, či fiktivní firma a studentská společnost, jsou považovány v této zprávě za synonyma. Domácí autoři Jünger a Fialová definují podnikavost jako vlastnost, která vyjadřuje předpoklady člověka k podnikání. O člověku, který má vyvinutou tuto vlastnost říkají, že je podnikavý. Daná vlastnost může podle jejich slov být využita nejen v podnikání, ale ve všech sférách lidské aktivity. Autoři uvažují o podnikavosti jak původu vrozeného, tak osvojeného. Charakterizují ji jako: Umět rozpoznat a využít příležitosti k podnikání; Mít představivost, tvořivost a umět je využít k vytváření ideje, nápadu a vize rozvoje podnikání; Umět kombinovat zdroje a příležitosti tak, aby je člověk co nejúčinněji využil; aj. I další autor považuje za podnikavost spojení umu a příslušné aktivity. Podnikavý je takový člověk, který je v konkrétní situaci odrážející nebo vyhledávající konkrétní a odpovídající potřebu. Jinými slovy podnikavost je tvůrčí aktivita (uplatnění umu) směřující k uspokojení reálných materiálních a nemateriálních, ale i virtuálních (zdánlivých) potřeb. Pokud se ovšem v České republice program výuky fiktivních firem vůbec uskutečňuje, pak se podle výsledků v další části uvedeného výzkumu potýká s řadou problémů. Výukový 13

14 program s tímto zaměřením však není v ČR standardem jak u všeobecného, tak ani u odborného sekundárního vzdělávání. KONCEPCE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY V ČR, RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY V České republice existuje Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období Tato koncepce se odvolává na řadu evropských dokumentů, týkajících se dané problematiky. Za východiska mj. považuje: Usnesení Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě o uznávání významu neformálního a informálního učení v oblasti evropské mládeže; DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, ze dne 18. prosince 2006 o klíčových kompetencích pro celoživotní učení (2006/962/ES); aj. Jednotlivé země EU, stejně tak i ČR, uplatňují jako nástroj vzdělávací politiky strategické programy rozvoje vzdělávání. Jde o dokumenty, které formulují základní cíle vzdělávání v dané zemi, obvykle s prognostickým výhledem na několik nejbližších let. Dokumenty bývají obvykle vypracovávány ministerstvy školství nebo vládami a bývají předkládány parlamentu ke schválení a veřejnosti k diskusi. V České republice se jedná o: Národní program rozvoje vzdělávání v ČR, tzv. Bílá kniha (2001); Strategie celoživotního učení ČR. Praha: MŠMT ve spolupráci s NÚOV. 2007; Rámcové vzdělávací programy (dále RVP), MŠMT, 2007.; aj. Ovšem Národní program rozvoje vzdělávání v ČR a Strategie celoživotního učení podnikání a podnikavost sotva zmiňují (na rozdíl od evropských dokumentů). Následující část je tedy věnována srovnání RVP v ČR a Doporučení Evropského parlamentu a Rady. 14

15 SROVNÁNÍ POJETÍ KOMPETENCE K PODNIKAVOSTI V PŘÍSTUPU EU A ČR Smysl pro iniciativu a podnikavost je jedna ze osmi klíčových kompetencí, která je považována ze strany EU za průřezovou a široce uplatnitelnou nejen v celoživotním učení, ale i v reálné praxi. Evropský parlament a rada definují kompetenci Smysl pro iniciativu a podnikavost jako schopnost jedince převádět myšlenky do praxe, která předpokládá: tvořivost; schopnost zavádět novinky a nést rizika; plánovat a řídit projekty s cílem dosáhnout určitých cílů. Tato schopnost je pak pro jednotlivce přínosná nejen v jejich každodenním životě doma a ve společnosti, ale i na pracovišti. Pomáhá pochopit souvislosti jejich práce a umožňuje jim chopit se příležitostí. Je rovněž základem specifičtějších dovedností a znalostí, které potřebují osoby zabývající se sociálními nebo obchodními činnostmi nebo podílející se na těchto činnostech, a které by měly zahrnovat povědomí o etických hodnotách a podporovat řádnou správu. Mezi nezbytné znalosti, dovednosti a postoje související s touto kompetencí by měly patřit znalosti: schopnost rozpoznat příležitost k osobním, profesním nebo obchodním činnostem; včetně znalosti obecnějších aspektů, jež vytvářejí kontext, ve kterém lidé žijí a pracují, např. obecného porozumění ekonomickým mechanismům a možnostem a problémům, jimž čelí zaměstnavatel nebo organizace. Jedinci by si rovněž měli být vědomi etického postavení podniků a toho, jak tyto podniky mohou být dobrým příkladem, např. poctivým obchodováním nebo tím, že budou fungovat jako sociální podnik. V současné době v České republice probíhá školská reforma a v rámci ní se zavádí aktuální Rámcové vzdělávací programy (dále jen RVP, které mají do výuky zavést nově stanovené kompetence definované a doporučené na evropské úrovni. Tedy i smysl pro iniciativu a podnikavost. RVP v ČR pojmenovávají na evropské úrovni zformulovanou kompetenci Smysl pro podnikavost a iniciativu následovně: První vlna zavádění RVP, tj. do praxe k : 15

16 RVP Gymnázia Kompetence k podnikavosti; RVP Obchodní akademie Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám; RVP Ekonomika a podnikání Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám; RVP Ekonomické lyceum Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám; Druhá vlna, kdy mají školy začít učit od 1. září 2010, je v přípravném řízení a mj. uvedenou klíčovou kompetenci nazývá: RVP Obchodní školu Kompetence k pracovnímu uplatnění; RVP Podnikání (Vyšší odborné školy) Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikání. Třetí vlna pro odborné školy je ve schvalovacím řízení. Následující tabulka č. 1 ukazuje obsah, který se skrývá za jednotlivými názvy u RVP pro gymnázia a RVP pro střední odborné školy zařazené do 1. fáze. Pro úplnost je potřeba dodat, že pro srovnání byl za střední odborné školy vybrán RVP Obchodní akademie. Další dva RVP, tedy Ekonomické lyceum a Ekonomika podnikání, se odlišují pouze v detailech týkajících se odborných kompetencí. Porovnáním obou přístupů (doporučení EU vs. RVP pro gymnázia a střední odborné školy) je zřejmé, že obě pojetí v ČR se neshodují s doporučením EU. Ta gymnaziální je paradoxně výstižnější už v samotném názvu a následně i v obsahu, než ta určená pro odborné školství. Gymnaziální koncepce se skutečně snaží držet podnikavosti ve smyslu doporučení EU, např.: Uplatňuje pro aktivní přístup, vlastní iniciativu a tvořivost, vítá a podporuje inovace; Získává a kriticky vyhodnocuje informace o vzdělávacích a pracovních příležitostech, využívá dostupné zdroje a informace při plánování a realizaci aktivit. 16

17 Tabulka č. 1: Srovnání klíčové kompetence smyslu pro podnikavost a iniciativu v pojetí a středních škol zařazených do první fáze Rámcový vzdělávací program Absolvent: Gymnázium Kompetence k podnikavosti Cílevědomě, zodpovědně a s ohledem na své potřeby, osobnostní předpoklady a možnosti se rozhoduje o dalším vzdělávání a budoucím profesním zaměření; Rozvíjí svůj osobní i odborný potenciál, rozpoznává a využívá příležitosti pro svůj rozvoj v osobním a profesním životě; Uplatňuje pro aktivní přístup, vlastní iniciativu a tvořivost, vítá a podporuje inovace; Získává a kriticky vyhodnocuje informace o vzdělávacích a pracovních příležitostech, využívá dostupné zdroje a informace při plánování a realizaci aktivit; Usiluje o dosažení stanovených cílů, průběžně reviduje a kriticky hodnotí dosažené výsledky, koriguje další činnost s ohledem na stanovený cíl; dokončuje zahájené aktivity, motivuje se k dosahování úspěchu; Posuzuje a kriticky hodnotí rizika související s rozhodováním v reálných životních situacích a v případě nezbytnosti je připraven tato rizika nést; Chápe podstatu a principy podnikání, zvažuje jeho možná rizika, vyhledává a kriticky posuzuje příležitosti k uskutečnění Střední odborné školy 1. fáze Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám Absolventi by měli: Mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i vzdělání; uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám; Mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru; cílevědomě a zodpovědně rozhodovat o své profesní a vzdělávací dráze; Mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a o požadavcích zaměstnavatelů na pracovníky a umět je srovnávat se svými představami a předpoklady; Umět získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech, využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb jak v oblasti světa práce, tak vzdělávání; Vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a své profesní cíle; Znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků; Rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních, ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech 17

18 podnikatelského záměru s ohledem na své předpoklady, realitu tržního prostředí a další faktory. soukromého podnikání; dokázat vyhledat a posuzovat podnikatelské příležitosti v souladu s realitou tržního prostředí, svými předpoklady a dalšími možnostmi. Odborné kompetence pro SŠ jsou stanoveny takto: Aplikovat poznatky oblasti práva v podnikatelské činnosti; Provádět typické podnikové činnosti; Efektivně hospodařit s finančními prostředky; Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci; Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb; Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje. Zdroj: RVP, Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, 2007 RVP pro SOŠ rozhodně nechápe podnikavost v širším pojetí, tedy uplatnitelnou pro každodenní život ve společnosti, ale je pojímána pouze jako podnikavost ve smyslu pracovní a vzdělávací oblasti pro lepší uplatnění, např.: Umět získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech, využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb jak v oblasti světa práce, tak vzdělávání. Ostatní příklady se týkají právě vzdělávání, pracovní oblasti nebo administrace firmy. Jako příklad lze uvést: Mít reálnou představu pracovních, platových a jiných podmínek v oboru a o požadavcích zaměstnavatelů na pracovníky a umět je srovnat se svými představami a předpoklady; Provádět administrativní činnosti a základní podnikové činnosti; Dbát na bezpečnost a ochranu zdraví při práci; 18

19 Efektivně ovládat klávesnici počítače a vyhotovovat základní druhy písemností; Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků a služeb, aj. Na první pohled je jasné, že s podnikavostí ve smyslu doporučení EU to nemá vůbec nic společného. RVP pro střední odborné školy působí jako přístup, který chce zachovat současný stav na školách. Nejčastěji vyskytující slova (místo doporučených tvořivost, zavádět novinky a rizika, či plánovat a řídit projekty) jsou takové formulace jako: musí znát; musí se orientovat; chápat, osvojit, dbát, dodržovat, pracovat nebo rozumět; mít odpovědný postoj, představu, přehled, aj. Tím pádem, je už na první pohled jasné, že s iniciativou a podnikavostí to nemá nic společného. Je opravdu s podivem, že RVP pro gymnázia smysl pro iniciativu a podnikavost pochopil a částečně je zakomponoval. Kdežto RVP pro odborné školství, kterému by tato problematika měla být bližší, jako by nechápal pravou podstatu a smysl věci. V přechodu do výukových programů jednotlivých středních odborných škol se smysl pro podnikavost zcela vytrácí. V takovém případě bude zavádění podnikavosti v širším slova smyslu, tak jako dosud na iniciativním přístupu vedení škol, nikoliv jako nový trend a následně standard u všech škol. A potvrzuje to i následující výsledky výzkumu. Je s podivem, že evropský trend ve vzdělávání není v přístupu výuky podnikání a podnikavosti v českém prostředí akceptován, ale spíše ignorován. Pokud skutečně ve světě dochází k přechodu na podnikatelskou společnost zdá se, že českému střednímu školství, i přes aktuální snahu o reformu, jakoby ujížděl vlak. Evropské dokumenty opakují a neustále zdůrazňují podporu rozvoje iniciativy, kreativity a podnikavosti u mladých lidí a to hlavně prostřednictvím formálního tak i neformálního vzdělávání. V Koncepci státní politiky však v tomto směru zaznívá pouze jediná věta. V rámci kapitoly Výzkumy o mládeži se uvádí, že mezi cíle pro MŠMT patří Rozšiřovat témata, relevantní pro politiku mládeže, autonomie, boj proti diskriminaci, zaměstnanost a zaměstnatelnost, podnikavost. To je skutečně jediná věta, která se týká podnikavosti, kreativity či iniciativy. Podnikavost pomíjí i další výchozí dokumenty českého vzdělávání, jako například Národní program rozvoje vzdělávání a Strategie celoživotního učení ČR. Na nedostatek v rozvoji podnikatelských aktivit ve vzdělávání včetně nedostatečné spolupráce podnikatelských subjektů se školami upozorňují i další dokumenty mimo 19

20 kompetenci MŠMT. Například Národní strategický referenční rámec (NSRR) vytvořený Ministerstvem pro místní rozvoj. Ten mj. poukazuje na nedostatečnou flexibilitu a problémy s kvalifikací pracovní síly v důsledku nedostatečné provázanosti vzdělávacího systému a požadavků trhu práce. V NSRR je mj. vzdělávání vytýkáno, že: úroveň dosažených znalostí neodpovídá současným nárokům a snižuje budoucí adaptabilitu na změny trhu práce; přetrvává vzdělávání zaměřené spíše na objem znalostí; absolventi nedisponují klíčovými kompetencemi, které jsou zásadní pro trh práce; nedostatečným způsobem je podporováno vzdělávání pro rozvoj podnikatelských dovedností ve znalostní ekonomice (zejména klíčových kompetencí zaměřených na schopnost podnikatelského myšlení a iniciativy). Přesto se v ČR dají vysledovat inovativní přístupy k výuce podnikání a podnikavosti ve výuce středních odborných škol. AKTUÁLNÍ PŘÍSTUPY K VÝUCE PODNIKÁNÍ A PODNIKAVOSTI V ČR V České republice se dají vysledovat dva hlavní přístupy k výuce podnikání a podnikavosti ve formálním systému vzdělávání středního školství. Jedná se o tradiční výukové metody a moderní výukové metody. TRADIČNÍ VÝUKOVÉ METODY Doposud stále nejrozšířenějším přístupem k výuce podnikání jsou tradiční metody. Přednášky, práce s učebnicí a případný rozhovor nebo exkurze dominují mezi výukovými metodami v českém školství. Podnikání je ve výuce i v učebnicích zjednodušeno pouze na jednotlivé podnikové činnosti. V lepším případě je uvedena definice podle živnostenského zákona, popř. jsou zmíněny obchodní společnosti podle obchodního zákoníku. Stejně tak přistupuje k výuce podnikání například i každoročně aktualizovaná učebnice: Ekonomie stručný přehled. Dalším příkladem učebnice je Sociologie a ekonomie pro střední školy, která definuje podnikatele 20

PODNIKAVOST VE VÝUCE STŘEDNÍCH ŠKOL. Entrepreneurship Education in Secondary Schools. Dagmar Divišová

PODNIKAVOST VE VÝUCE STŘEDNÍCH ŠKOL. Entrepreneurship Education in Secondary Schools. Dagmar Divišová PODNIKAVOST VE VÝUCE STŘEDNÍCH ŠKOL Entrepreneurship Education in Secondary Schools Dagmar Divišová Pernerova 533/59, 186 00 Praha 8 d.divisova@gmail.com; kurzy@podnikavost.cz Abstrakt Příspěvek má za

Více

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015 Lukáš Hula Východiska Zahraničí Česká republika Přehled Proč hovoříme o výchově k podnikavosti? Protože podnikatelé jsou páteří ekonomiky Protože

Více

Krajský akční plán vzdělávání Ústeckého kraje

Krajský akční plán vzdělávání Ústeckého kraje Krajský akční plán vzdělávání Ústeckého kraje Problematika podpory kompetencí k podnikavosti a kreativitě Ing. Jiří Kubica Garant intervence pro oblast podnikavost a kreativita Projekt P-KAP Ústí nad Labem,24.

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. C) Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě a Rozvoj. kariérového poradenství

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. C) Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě a Rozvoj. kariérového poradenství Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ C) Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě a Rozvoj 1. Charakteristika kariérového poradenství Výchova k podnikavosti (dále VkP)

Více

Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě

Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě Charakteristika intervence v rámci projektu P-KAP Ing. Kateřina

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metodologie... 4 2.1 Základní nástroje sběr dat:... 4 2.2 Základní nástroje analýza a syntéza:...

Více

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I.

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Uplatnění na trhu práce, část I Uplatnění

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

Koncepce rozvoje knihovny v letech Knihovna VŠLG

Koncepce rozvoje knihovny v letech Knihovna VŠLG Koncepce rozvoje knihovny v letech 2016 2020 Činnost knihoven je veřejnou službou a knihovny jsou považovány za instituce veřejného zájmu. Jsou nástrojem základního lidského práva na rovný přístup k informacím,

Více

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ. doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE.

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ. doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE. DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE e-mail: krpp01@vse.cz Obsah přednášky: Koncepce kurikula v sekundárním vzdělávání: dvoustupňové kurikulum RVP - ŠVP Střední vzdělávání

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Obsah 1. Klíčové dokumenty pro přípravu OP VVV 2. Hlavní záměry a strategie programu 3. Prioritní osy 4. Harmonogram přípravy Klíčové dokumenty pro přípravu

Více

Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě

Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě Charakteristika intervence v rámci projektu P-KAP Ing. Kateřina

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Téma: Charakteristika konkurenceschopnosti podniků ČR v souvislosti

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

I. ZADÁNÍ Dopadová studie se zaměří zejména na

I. ZADÁNÍ Dopadová studie se zaměří zejména na STUDIE 33 DOPADOVÁ STUDIE Právní rámec kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu v odvětví školství, pracovněprávní a mzdové podmínky a problémy BOZP ve školství Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

Má vytvářet postoj žáků k ekonomické problematice tak, aby byli schopni aplikace teoretických poznatků v praxi. 1. Všeobecně vzdělávací

Má vytvářet postoj žáků k ekonomické problematice tak, aby byli schopni aplikace teoretických poznatků v praxi. 1. Všeobecně vzdělávací 1) stanovení cílových znalostí, dovedností, návyků, postojů a hodnotové orientace 2) zásady tvorby učiva 3) témata vytvářející obsah učiva předmětu 4) uspořádání a obsah učiva na OA a ostatních středních

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

PODNIKAVOST, PODNIKÁNÍ A JEJICH MÍSTO V RÁMCI VZDĚLÁVACÍHO PROCESU

PODNIKAVOST, PODNIKÁNÍ A JEJICH MÍSTO V RÁMCI VZDĚLÁVACÍHO PROCESU PODNIKAVOST, PODNIKÁNÍ A JEJICH MÍSTO V RÁMCI VZDĚLÁVACÍHO PROCESU Monika PISKORZOVÁ, Pavlína HRONOVÁ Vysoká škola podnikaní, katedra Podnikaní monika.piskorzova@vsp.cz, pavlina.hronova@vsp.cz Abstrakt

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014 PRAXE DO FIREM Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem Praha 6. 11. 2014 OBSAH PREZENTACE 1. Představení projektu Praxe do firem 2. Hlavní zjištění

Více

Vzdělávací program Podnikání krok za krokem (Podpora Podpora podnikavosti žáků středních škol)

Vzdělávací program Podnikání krok za krokem (Podpora Podpora podnikavosti žáků středních škol) Vzdělávací program Podnikání krok za krokem (Podpora Podpora podnikavosti žáků středních škol) Rekvalifikační a informační centrum Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Fakultní základní školy Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace

ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Fakultní základní školy Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0030 Centrum pro rozvoj a podporu regionů, o.p.s. Olomouc ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Fakultní základní školy Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace

Více

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci. Radek Palaščák, 9. 12. 2015, úsek vnějších vztahů, Rektorát Univerzity Palackého

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci. Radek Palaščák, 9. 12. 2015, úsek vnějších vztahů, Rektorát Univerzity Palackého Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci podnět k mapovaní oblasti vzešel z univerzitního prostředí: dojednána podpora a spolupráce s politickou reprezentací města i magistrátními odbory zejm.

Více

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15 Katedra a managementu prof. Ing Zdeněk Mikoláš, CSc. Rodinné doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Rozvoj klíčových kompetencí podnikatelů a manažerů

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Popis uplatnění absolventa

Popis uplatnění absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent oboru vzdělání Truhlář je středoškolsky vzdělaný pracovník s odborným vzděláním. Získané odborné dovednosti mu umožní uplatnit se v dřevovýrobách sériových i individuálních

Více

Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás?

Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás? Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás? Lenka Řeháková Kostelec nad Černými lesy 12.11.-13.11.2014 Obsah příspěvku Vymezení finanční gramotnosti dle OECD Irský

Více

Sekce D Lidské zdroje pro výzkum a inovace. Úvodní slovo přednesl moderátor sekce prof. Petr Matějů.

Sekce D Lidské zdroje pro výzkum a inovace. Úvodní slovo přednesl moderátor sekce prof. Petr Matějů. Sekce D Lidské zdroje pro výzkum a inovace Úvodní slovo přednesl moderátor sekce prof. Petr Matějů. Sekce D zahájila diskusi srovnáním základních pilířů konkurenceschopnosti ČR a zemí, které jsou v tomto

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Dne: 16. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní slovo

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

Obecná priorita A1: PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ U ŽÁKŮ A STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL

Obecná priorita A1: PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ U ŽÁKŮ A STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL PODKLAD PRO JEDNÁNÍ MINITÝMU PRO PODPORU PODNIKAVOSTI, INICIATIVY A KREATIVITY Formulace kritérií splnění dílčích cílů se opírala rovněž o souhrnné výsledky dotazníkového šetření potřeb na školách pro

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní program Ekonomika a management Koncepce studijního oboru Účetnictví a daně vychází ze současných potřeb trhu práce a vytváří poznatkový

Více

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 00. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému Praha, březen 01 Úvod V lednu 01 zahájilo Ministerstvo

Více

Inovace ICT kurikula. SPOLEČNOST 4.0 A JEJÍ VLIV NA STŘEDNÍ ŠKOLSTVÍ Plzeň

Inovace ICT kurikula. SPOLEČNOST 4.0 A JEJÍ VLIV NA STŘEDNÍ ŠKOLSTVÍ Plzeň Inovace ICT kurikula SPOLEČNOST 4.0 A JEJÍ VLIV NA STŘEDNÍ ŠKOLSTVÍ Plzeň 16.10. 2017 Inovace kurikula úkoly plynoucí ze Strategie digitálního vzdělávání Rámcové Zdůraznění problematiky digitálních technologií

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Marketingový výzkum Ing., Ph.D. Technická univerzita v Liberci Projekt 1 Technická

Více

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ 19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) je vrcholnou reprezentací studentů veřejných,

Více

ZVYŠOVÁNÍODBORNÝCH KOMPETENCÍAKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉUNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ. Název balíčku. Jméno autora/autorů

ZVYŠOVÁNÍODBORNÝCH KOMPETENCÍAKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉUNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ. Název balíčku. Jméno autora/autorů ZVYŠOVÁNÍODBORNÝCH KOMPETENCÍAKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉUNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Název balíčku Jméno autora/autorů Mgr. Alexandra Tomášová Raškovice, březen 2013 Ostravská

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Obsah ❶ Terciární vzdělávání ❷ Marketing vzdělávání ❸ TPCA jako zaměstnavatel ❹ Role a očekávání

Více

Školský management v perspektivě tří časových rovin

Školský management v perspektivě tří časových rovin Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Školský management v perspektivě tří časových rovin PhDr. Václav TROJAN, Ph.D. vedoucí katedry 07.06.2012 1 2 Přivítání na konferenci

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

Bílá kniha terciárního vzdělávání

Bílá kniha terciárního vzdělávání Bílá kniha terciárního vzdělávání Potřebujeme novou Bílou knihu? 18. 9. 2007 Aleš Vlk Potřebujeme novou BK? Potřebujeme nějaké změny v terciárním vzdělávání? PROČ? Plní terciární vzdělávání v ČR své základní

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ, A.S. říjen - listopad 2010 Obsah 1. HYPOTÉZY A CÍLE VÝZKUMU...

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 8. 1. 2013

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 8. 1. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_16 Název materiálu: CESTOVNÍ RUCH Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace charakterizuje žákům podstatu a členění cestovního ruchu

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Didaktika účetnictví Kurs DEP507

Didaktika účetnictví Kurs DEP507 Snímek 1 Didaktika účetnictví Kurs DEP507 marie.fiserova@oavin.cz Ing. Marie Fišerová, Ph.D. Snímek 2 Obsah výchovně vzdělávací práce v účetnictví na OA a EL Kurs 1DP507 Snímek 3 Didaktika ekon. předmětů

Více

Evropská dimenze odborného vzdělávání

Evropská dimenze odborného vzdělávání Olomouc 3-4.2.2011 Evropská dimenze odborného vzdělávání Miroslav Procházka miroslav.prochazka@nuov.cz Konference projektu UNIV 2 KRAJE Cíl a struktura prezentace Cíl: informovat o aktuálním stavu představ

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a škol

Rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a škol Rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a škol 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Hlavní PRINCIPY změn financování RgŠ

Více

SOUČASNÉ UČEBNÍ DOKUMENTY

SOUČASNÉ UČEBNÍ DOKUMENTY SOUČASNÉ UČEBNÍ DOKUMENTY Stěžejní dokumenty pro učitele (nejen) ZŠ a Gymnázií Školský zákon Národní program rozvoje vzdělávání (tzv. Bílá kniha) České vzdělávání a Evropa (tzv. Zelená kniha) Mezinárodní

Více

Integrace ICT do prostředí MŠ. Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz

Integrace ICT do prostředí MŠ. Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz Integrace ICT do prostředí MŠ Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz Svět technologií našich dětí Jaké technologie využívají, obklopují je v reálném světě? S čím přicházejí děti do kontaktu? myšlenková

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP Synergie IROP Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: GRAFIKA NA PC (GRA Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 154 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní Národní ústav odborného vzdělávání

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní Národní ústav odborného vzdělávání Anotace IPn 1 Individuální projekty národní Číslo OP CZ 1.07 Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: 3 Oblast podpory: 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Více

Příklad dobré praxe XX

Příklad dobré praxe XX Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XX pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA Výběr a definice klíčových kompetencí řídících pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání a nestátních neziskových

SOUHRNNÁ ZPRÁVA Výběr a definice klíčových kompetencí řídících pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání a nestátních neziskových SOUHRNNÁ ZPRÁVA Výběr a definice klíčových kompetencí řídících pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání a nestátních neziskových organizací dětí a mládeže, nebo pracujících s dětmi a mládeží.

Více

Tematický monitoring projektů partnerství Grundtvig. Projektové řízení mezinárodního partnerství. 6. září 2012

Tematický monitoring projektů partnerství Grundtvig. Projektové řízení mezinárodního partnerství. 6. září 2012 Tematický monitoring projektů partnerství Grundtvig Projektové řízení mezinárodního partnerství 6. září 2012 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ (2007 2013) Comenius primární a sekundární vzdělávání Leonardo da

Více

Anglická konverzace Bankovnictví Cestovní ruch Marketing a management Matematika volitelná... 6

Anglická konverzace Bankovnictví Cestovní ruch Marketing a management Matematika volitelná... 6 Obsah: Anglická konverzace... 2 Bankovnictví... 3 Cestovní ruch... 4 Marketing a management... 5 Matematika volitelná... 6 Konverzace v německém jazyce... 7 Konverzace v německém jazyce... 8 Podnikání

Více

INTEGRACE ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY DO VYUČOVÁNÍ MATEMATIKY NA 1. STUPNI ZŠ VÝSLEDKY ANALÝZY

INTEGRACE ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY DO VYUČOVÁNÍ MATEMATIKY NA 1. STUPNI ZŠ VÝSLEDKY ANALÝZY Škola a zdraví 21, 2009, Aktuální otázky výchovy ke zdraví INTEGRACE ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY DO VYUČOVÁNÍ MATEMATIKY NA 1. STUPNI ZŠ VÝSLEDKY ANALÝZY Drahomíra HOLUBOVÁ Abstrakt: Příspěvek pohlédne do

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

ŠVP - Profil absolventa Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel, Kutná Hora, Čáslavská 202

ŠVP - Profil absolventa Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel, Kutná Hora, Čáslavská 202 1. Profil absolventa Název vzdělávacího programu: Truhlář Motivační název: Kód a název oboru: 33-56-H/01 Truhlář Stupeň vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem Délka studia (v letech): 3 Forma studia:

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu:

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu: Učební cíl: V rámci studia mají absolventi zvládnout soubor poznatků specializované činnosti, bez které se neobejde žádný větší organizační celek, pochopit rozdíl mezi vedením a řízení, zorientovat se

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace do terciárního vzdělávání Michal Karpíšek, David Václavík Členové expertního týmu IPn Reforma terciárního vzdělávání Semináře pro VOŠ Praha a Brno, 10.

Více

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání Praha, březen 2013 Úvod V lednu

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

4.9.59. Seminář z chemie

4.9.59. Seminář z chemie 4.9.59. Seminář z chemie Seminář z chemie si mohou žáci zvolit ve třetím ročníku je koncipován jako dvouletý. Umožňuje žákům, kteří si jej zvolili, prohloubit základní pojmy z chemie, systematizovat poznatky

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

OSOBNÍ ZKUŠENOST SE ZÍSKÁVÁNÍM PRAXE NA VŠ. Bohdana Herzánová Říjen 2013

OSOBNÍ ZKUŠENOST SE ZÍSKÁVÁNÍM PRAXE NA VŠ. Bohdana Herzánová Říjen 2013 OSOBNÍ ZKUŠENOST SE ZÍSKÁVÁNÍM PRAXE NA VŠ Bohdana Herzánová Říjen 2013 PŘEDSTAVENÍ 1998-2006 STUDIUM: VOŠ (sociální obor - nedokončeno), VŠ Ostrava (magisterské studium pedagogický obor), VŠ Karlova Univerzita

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více