Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí tslisty@gmail.com"

Transkript

1 TRHOVOSVINENSKÉ Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí listy pf Ročník XXI AKTUÁLNÍ TÉMA Rozhovor Rozšíření sběrného dvora Sviny, Schmied, Silhouette Příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce 2012 mnoho štěstí, zdraví, úspěchů a co nejvíce dobrých zpráv (nejen v našich listech) Vám přejí starosta města Radislav Bušek, místostarostka Věra Korčaková, zaměstnanci Městského úřadu v Trhových Svinech a redakční rada Trhovosvinenských listů (Ivana Božáková, Jiří Čajan, Hana Halešová, Václav Heidinger, František Herbst, Jaroslav Salcer, František Slípka a Petra Vicková). Vánoce jsou zase tady Je čas Vánoc, venku fouká ledový vítr, padají sněhové vločky. Někdy v tomto čase bývá takové počasí, až nám připadá, že jaro už je za dveřmi. Počasí může trochu ovlivnit poetiku těchto svátků, ale pořád budou plné radosti, očekávání, tajuplnosti i obyčejných starostí. Někdy se nám zdá, že již nejsou tak romantické, převládá shon a nákupní horečka. Nedostatek času a nové technologie ovlivňují i způsob posílání vánočních přání. Vánoční pohlednice jsou nahrazovány zprávami na mobilním telefonu nebo e- maily. Pohlednice jsou na ústupu. Nejsou tak rychlé a svou roli hrají asi i peníze. Jejich posílání má ale své kouzlo. Chceme-li je poslat, musíme si včas vzpomenout, že je máme koupit. Nesmíme zapomenout na známky, nejlépe s nějakým vánočním motivem. Potom si musíme udělat čas, abychom adresátovi napsali, co hezkého mu přejeme. Nakonec musíme pohlednice vhodit do poštovní schránky. To vše je skryto v tomto způsobu vánočních přání. Je to příjemný okamžik, když otvíráme schránku, ve které na nás čekají pohledy s vánočními motivy od J. Lady, M. Kvěchové a jiné. Vánocemi nás také provázejí tradiční výrazové prostředky lidové symboliky. Mezi symboly života, světla, zdraví a štěstí patří zelený strom, červené jablko, figurální pečivo a svíce. Symboly plodnosti, hojnosti a bohatství jsou hrách, čočka, sušené ovoce, houby, ořechy a kynuté pečivo. Symboly ochrany stavení, lidí, dobytka a polí jsou chléb, česnek, sůl, med a jiné pokrmy. O Vánocích se také setkáváme s myšlenkami moudrých lidí. Jedním z nich byl Jan Werich: Zvonečky už zvoní a jehličí voní, světlo svíček mihotavé, Vánoce k nám přišly pravé, proto svátky krásné mějte, v pohodě je prožívejte. O Vánocích... Já bych chtěl být Ježíšek. Já myslím, že nikoho neurazím z věřících, to bych nechtěl, ale já bych chtěl být Ježíšek. Měl bych hezkou maminku, hodného tatínka, truhláře, no a pak by mi vrtalo hlavou, co to je impérium, co to je útlak, co to je drzost římská a co to je patolízalství, a tak bych proti tomu mluvil a lidi by mě poslouchali a někteří by nadávali a křičeli by na mě a házeli po mně kamením, já bych si toho nevšímal a říkal bych si co si myslím, a dostal bych spoustu lidí na svou stranu, no pak by mě museli ukřižovat. Silní vždycky musejí někoho ukřižovat. Poněvadž by nebyli silní, to je jednoduchá věc. To by byli lidi, jako jsme my. A copak my nekřižujeme jeden druhého, nekřižujeme denně jeden druhého? Copak my nemetáme los o svršky svoje? My si nenasazujeme trnové koruny? To je vlastně taková úvaha ne vánoční, spíš celoroční. O Vánocích aspoň na chvilku je pokoj. Víte, ono se nemá zabíjet, ono se nemá vraždit tyhle dva dny, protože to se narodil Syn člověka. Jak na něj volali Židé: Kdo je ten Syn člověka? No, divili se, poněvadž už tenkrát bylo málo synů člověka. Synové úředníků a funkcionářů a milionářů, ale málo synů člověka. A Vánoce mají jednu výhodu, že se chováme aspoň ty dva dny slušně Co dodat? Když sleduji v televizi např. pořad Světluška nebo Adventní koncerty, pořád mám pocit, že to s námi není zase tak špatné. Přeji vám hezké prožití Vánoc a hodně zdraví v novém roce. Václav Heidinger Rozhovor (nejen) o státních maturitách s novým ředitelem gymnázia Mgr. Františkem Slípkou strana8 Rozšíření sběrného dvora Jak už jsme Vás informovali v průběhu roku, podařilo se městu v letošním roce získat dotaci z Operačního programu životního prostředí (OP ŽP) na rozšíření prostor a vybavení sběrného dvora ve výši 90 % z celkových nákladů... strana 4 Sviny, Schmied, Silhouette Firma byla v Čechách založena 4. září Rozhodnutí začít s výrobou právě v Trhových Svinech předcházelo několikadenní hledání různých vhodných míst, z logistických důvodů po jižních Čechách. Kandidátem bylo celkem 22 objektů... strana 7

2 STRANA 2 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 12/2011 Zápis Zápis INFORMACE Z RADNICE z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí z 23. jednání rady města, které se konalo v pondělí Rada města projednala návrh ceny vodného a stočného pro rok 2012 pro Město Trhové Sviny včetně místních částí Něchov, Todně a doporučuje ZM předložený návrh schválit. (pro 7) Rada města projednala žádost o vybudování chodníku v Pekárenské ulici. Z technických, finančních ani časových podmínek není možné chodník vybudovat, bude však zvýšený dozor při zimní údržbě. (pro 7) Rada města projednala rozbor hospodaření Města Trhové Sviny k a postupuje ZM k projednání. (pro 7) Rada města schvaluje Směrnici o inventarizaci včetně přílohy č. 1 Plán inventur 2011 a přílohy č. 2 Složení inventarizačních komisí (pro 7) Rada města vzala na vědomí Opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v zápisu z dílčího přezkoumání ze dne a ukládá odboru ekonomiky, školství a investic předložit Opatření ke schválení zastupitelstvu na jeho nejbližším zasedání.(z přezkoumání je patrné, že se jedná o nedostatky formální či technické.) - (pro 7) Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2011 a doporučuje ZM schválit. (pro 7) Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s firmou E. ON Distribuce a.s., s názvem Rejta K 2218/5 a 2218/11 kabelová přípojka NN. Věcné břemeno se týká pozemku parc.č. 3904/1 v k.ú. Trhové Sviny. (pro 7) Rada města ukládá samosprávě jednat s Jihočeským krajem ve věci majetkoprávních vypořádání.(týká se budov v majetku Města Trhové Sviny, které užívají organizace zřizované Jihočeským krajem.) - (pro 7) Rada města nesouhlasí se zpracováním projektové dokumentace na parkovací zálivy v Trocnovské ulici v Trhových Svinech pro rok (Do výběrového řízení se přihlásila pouze jedna firma.) - (pro 7) Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na výměnu oken u kulturního domu s firmou BINTER s.r.o., Husova 4, České Budějovice za celkovou cenu ,- Kč a pověřuje ředitele MěKs podpisem smlouvy. Akce bude realizována v etapách dle finančních možností MěKs. (Do výběrového řízení podalo nabídku 6 firem - firma BINTER nabídla nejlepší podmínky a zároveň nejnižší cenu viz výsledky výběrových řízení na webových stránkách města) - (pro 7). Rada města vzala na vědomí informaci o možnosti výstavby dopravního hřiště. Rada města souhlasí se zařazením bodu ohledně rozpočtu festivalu Valdauf (pro 7) Rada města doporučuje ZM provést odpis pohledávek (oddlužení) za Tepelným hospodářstvím Města T. Sviny ve výši ,34,- Kč v souvislosti se získanými finančními prostředky za prodej emisí za období od 2002 do 2010 ( ,09,- Kč). (pro 7) Rada města ukládá EKO vypsat výběrové řízení na zajištění úvěru ve výši 13 mil. Kč a pověřuje EKO předložením návrhů do nejbližšího jednání rady. (pro 7) Rada města rozhodla prodávat kalendáře města na rok 2012 za cenu 130,- Kč. Prodejním místem bude Kulturní a informační centrum. (pro 7) Rada města byla informována o sdělení Jihočeského kraje k podnětu k přezkoumání Opatření obecné povahy Územního plánu Trhové Sviny. ( Podnět podalo Sdružení Svinenský zvon o. s., a Jč kraj sděluje, že nebyl shledán důvod k zahájení přezkumného řízení ) Rada města pověřuje ředitele Tepelného hospodářství ve věci zainvestování chráničky k areálu Za Pilou a k jednání o podpisu smlouvy o odběru tepla mezi TH a investorem stavby. ( pro 7) Rada města ukládá odboru EKO připravit variantní řešení návrhu vyhlášky pro daň z nemovitostí. (pro7) Hosté: Ing. Emil Kunz a Bc. František Kolář k bodu č. 1 Ing. Sylva Švejdová k bodu č. 2 Rada města projednala rozpočet města na rok 2012 a doporučuje ZM schválit rozpočet v předloženém znění. ( pro 7) Rada města souhlasí s výpovědí Mandátní smlouvy s firmou GreCo a rozhodla uzavřít Mandátní smlouvu s firmou INTERWAY INSURANCE BROKERS s.r.o., České Budějovice. Rada města pověřuje starostu podpisem smlouvy. (Pojišťovacím makléřem zůstává p. Ing. Sylva Švejdová.) ( pro 7) Rada města doporučuje ZM jednat ve věci uzavření úvěrové smlouvy ve výši ,- Kč /10 let na dostavbu a vybavení kulturního domu s Komerční bankou a.s., která předložila nejvýhodnější podmínky pro poskytnutí úvěru. ( Nabídky jsou zveřejněny na stránkách města TS Informace pro občany Výsledky výběrových řízení). ( pro 7) Rada města vzala na vědomí vyúčtování sezóny 2011 na Buškově hamru a souhlasí s využitím odvedené částky pro provozní potřeby hamru. Rada města ukládá SÚMM předložit konkrétní využití této částky. (Celkem bylo utrženo na vstupenkách ,- Kč, z toho činí dle smlouvy 20 % odvod městu, tj ,- Kč. Bylo prodáno 1484 vstupenek á 25 Kč a 2321 vstupenek á 50 Kč). - ( pro 7) Rada města rozhodla nepřidělovat parkovací místa bytovému domu č.p. 915 v Trhových Svinech. (Usnesení odpovídá na žádost vlastníků bytových jednotek v domě č. p. 915, ul. Budovatelská TS.) ( pro 7) Rada města souhlasí s prodejem pozemku a doporučuje ZM prodat pozemek parc. č. 1525/1 o výměře 170 m 2 v k.ú. Pěčín u Trhových Svinů panu Janu Rešlovi, Třeboň, za cenu stanovenou ZM v Pěčíně u Trhových Svinů tj. 50,- Kč/m 2. ( pro 7) Rada města souhlasí s koupí pozemků a doporučuje ZM koupit pozemky parc.č. 294/9 o výměře 672m 2, parc. č. 294/10 o výměře 17m 2, parc. č. 359/11 o výměře 6m 2, parc. č. 917/2 o výměře 1215m 2 a parc. č. 910/11 o výměře 2014m 2, vše v k.ú. Trhové Sviny v podílu ¼ od paní Dr.med. Marty Hausmann za aktuální odhadní ceny, tj. celkem ,- Kč a ukládá SÚMM dále jednat s vlastníky pozemků. ( pro 7) Rada města revokuje usnesení RM č. 349/2011 a souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s názvem Svatá Trojice, K 1542/6, pí. Hondlíková kabel NN. (Změna čísla pozemku stavby v důsledku provedené digitalizace pozemků.) - ( pro 7) Rada města souhlasí s budoucí darovací smlouvou a doporučuje ZM uzavřít budoucí darovací smlouvu s firmou REMONST Development a.s. na inženýrské sítě, komunikace a pozemky v lokalitě Za Pilou. (Tyto by byly po jejich vybudování firmou Remonst darovány městu.) - ( pro 7) Rada města doporučuje ZM směnit nově zaměřený pozemek parc. č. 981/7 o výměře 78m 2 v k.ú. Todně v majetku města za pozemky parc. č. 801/16 o výměře 133m 2, parc. č. 801/24 o výměře 23m 2 a nově zaměřené pozemky parc.č. 796/2 o výměře 39m2 a parc. č. 833/2 o výměře 36m 2 v k.ú. Todně v majetku pana Miroslava Lejska, Todně, s tím, že město doplatí panu Lejskovi rozdíl v hodnotě pozemků, tj ,- Kč. ( Město by získalo pozemky pod místní komunikací.) - ( pro 7) Rada města doporučuje ZM prodat pozemek parc. č. KN 6 o výměře 162m 2 v k.ú. Bukvice u Trhových Svinů Miroslavu Průkovi, Bukvice, za cenu stanovenou ZM v Bukvici tj. 50,- Kč/m 2. ( pro 7) Rada města souhlasí s prodejem části pozemku parc. č. KN 993/5 v k.ú. Todně v poměru ½ panu Františku Marchalovi, Todně, a ½ paní Blance Marchalové, Todně, a ukládá žadateli dodat geometrický plán, který bude předložen pro jednání zastupitelstva města. Rada města doporučuje ZM prodat pozemky - zahrádku č.1 na Červeném vršku, parc.č. 3796/16 o výměře 240 m 2 a parc.č. 3800/4 o výměře 54 m 2 vše v k.ú. TS, manželům Zdeňku a Otílii Valutovým, TS, za cenu 120,- Kč/m 2. ( pro 7) - zahrádku č.2 na Červeném vršku, parc.č. 3796/15 o výměře 317 m 2 a parc.č. 3800/13 o výměře 29 m 2 vše v k.ú. TS, paní Janě Voříškové, TS, za cenu 120,- Kč/m 2. ( pro 7)

3 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 12/2011 STRANA 3 INFORMACE Z RADNICE - zahrádku č.3 na Červeném vršku, parc.č. 3796/14 o výměře 326 m 2 a parc.č. 3800/12 o výměře 17 m 2 vše v k.ú. TS, panu Karlu Petrlíkovi, TS, za cenu 120,- Kč/m 2. ( pro 7) - zahrádku č.5 na Červeném vršku, parc.č. 3796/12 o výměře 668 m 2 v k.ú. TS, panu Miloslavu Vanišovi, TS, za cenu 120,- Kč/m 2. ( pro 7) - zahrádku č.6 na Červeném vršku, parc.č. 3796/11 o výměře 326 m 2 v k.ú. TS, paní Jiřině Šikýřové, TS, za cenu 120,- Kč/m 2. ( pro 7) - zahrádku č.7 na Červeném vršku, parc.č. 3796/10 o výměře 321 m 2 v k.ú. TS, panu Pavlu Maslančíkovi, TS, za cenu 120,- Kč/m 2. ( pro 7) - zahrádku č.8 na Červeném vršku, parc.č. 3796/9 o výměře 325 m 2 v k.ú. TS, panu Antonínu Felendovi, TS, za cenu 120,- Kč/m 2. ( pro 7) - zahrádku č.9 na Červeném vršku, parc.č. 3796/8 o výměře 337 m 2 v k.ú. TS, manželům Janu a Ivaně Hohenbergerovým, TS, za cenu 120,- Kč/m 2. ( pro 7) - zahrádku č.10 na Červeném vršku, parc.č. 3796/7 o výměře 441 m 2 v k.ú. TS, manželům Jaroslavu a Marii Lukešovým, TS, za cenu 120,- Kč/ m 2. ( pro 7) - zahrádku č.11 na Červeném vršku, parc.č. 3800/1 o výměře 689 m 2 a parc.č. 3801/19 o výměře 3 m 2 v k.ú. TS, panu Zdeňku Karbovi, TS, za cenu 120,- Kč/m 2. ( pro 7) - zahrádku č.12 na Červeném vršku, parc.č. 3800/9 o výměře 374 m 2 v k.ú. TS, slečně Anetě Záhorkové, TS, za cenu 120,- Kč/m 2. ( pro 7) Rada města souhlasí s ukončením nájemní smlouvy s panem Miroslavem Majerem, TS, na zahrádku č.4 na Červeném vršku, ke dni a ukládá OSÚMM jednat o majetkovém vypořádání s nájemcem. ( pro 7) Rada města schválila příspěvek na občerstvení ve výši 160,- Kč na jednoho zaměstnance na předvánoční schůzi Městského úřadu v Trhových Svinech, která se bude konat ((pro 7) Rada města doporučuje ZM schválit návrh č. 2 ve věci pověření rady města ke schvalování a provádění rozpočtových opatření. ( V případech, že se nemění saldo rozpočtu a v případech, kdy město obdrží finanč. prostředky z dotací, grantů apod.) - ( pro 7) Rada města schválila odměnu ředitelce Mateřské školy TS pí. Aleně Felendové, řediteli Základní školy TS panu Mgr. Janu Mikešovi, řediteli MěKS TS panu Františku Herbstovi, vedoucím pracovníkům MěÚ TS, externím pracovníkům, pracovníkům MěÚ TS a členům SPOZ (Sbor pro občanské záležitosti). (pro 7) Rada města schválila předložený návrh programu jednání zastupitelstva města, které se bude konat (pro 7) Rada města souhlasí se změnou Smlouvy o nájmu v prostorách polikliniky v TS z důvodu změny názvu subjektu u paní MUDr. Chromčákové s názvem Dětská ordinace TS s.r.o. a paní MUDr. Biedermannové s názvem Zdravé dítě NH s.r.o.. (pro 7) Rada města vzala na vědomí informaci o záměru prodeje zbytného nemovitého majetku města a doporučuje ZM tento záměr projednat. (pro 7) Informace občanům V souvislosti se schválením Sociální reformy I dochází od k převodu dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek osobám se zdravotním postižením a příspěvku na péči do působnosti Úřadu práce ČR. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) spustilo informační kampaň k sociální reformě a zároveň spustilo nový web nazvaný Simona Šabatková instruktorka vás zve na: PLAVÁNÍ DĚTÍ A KOJENCŮ AQUA AEROBIK tel.: Sociální reforma změny 2012, kde lze najít informace o všech důležitých změnách připravovaných v sociální oblasti. Odbor sociálních věcí MěÚ Trhové Sviny Finan ní ú ad v Trhových Svinech Budovatelská Trhové Sviny Informace pro poplatníky dan z nemovitostí od roku 2012 Upozor ujeme, že na území obce T R H O V É S V I N Y došlo: - k obnov katastrálního operátu na celém katastrálním území: T R H O V É S V I N Y (v etn místní ásti Rejta a T ebí ko) B U K V I C E Ve výše uvedených katastrálních územích byly pozemky ve zjednodušené evidenci p evedeny do parcel katastru. Od roku 2012 se u veškerých pozemk ve výše uvedených katastrálních územích poplatníkem dan stává vlastník pozemku. Na rok 2012 vzniká povinnost p iznat da : 1) vlastníkovi pozemku, který byl do roku 2011 v etn evidován v katastru nemovitostí zjednodušeným zp sobem a byl pronajat a p iznán k dani nájemcem, a který byl obnovou katastrálního operátu p eveden do parcely katastru. Není rozhodné, zda je pozemek evidovaný jako parcela katastru k 1. lednu 2012 pronajat i nikoliv. 2) dosavadním nájemc m, kte í u t chto pozemk da ovou povinnost zárove pozbývají. POZOR!!! Máte již dost neustálého žehlení? Pak neváhejte a využijte nové služby RUČNÍ ŽEHLENÍ!!! Vaše prádlo vyžehlíme do dvou dnů. Prádlo si převezmeme v prádelním koši a vyžehlené vrátíme zpět. Košile, halenky, kalhoty pověsíme na vámi přinesené ramínko. Při předání prádla k žehlení je nutné předložit seznam prádla. TATO SLUŽBA JE ZAHÁJENA OD TEL.: , CENÍK: Cena za středně velký koš je přibližně 300,- Kč CENA ZA KUS: Dětské prádlo 5,- Kč Triko, tílko, mikina 8,- Kč Kalhoty rifle 15,- Kč Pánská košile, halenka - krátký rukáv 20,- Kč - dlouhý rukáv 20,- Kč Povlečení - polštář 5,- Kč - povlečení 20,- Kč - prostěradlo 15,- Kč Ubrusy dle velikosti 10,- až 30,- Kč

4 STRANA 4 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 12/2011 AKTUÁLNĚ Rozšíření sběrného dvora v Trhových Svinech Jak už jsme Vás informovali v průběhu roku, podařilo se městu v letošním roce získat dotaci z Operačního programu životního prostředí (OP ŽP) na rozšíření prostor a vybavení sběrného dvora ve výši 90 % z celkových nákladů. Cílem projektu bylo doplnit počet a velikost kontejnerů, rozšířit plochu sběrného dvora, vybudovat nájezdové rampy, zpevnit plochy, vybudovat kamerový systém, přístřešky pro zpětně odebrané elektrospotřebiče. Dále byl pořízen lisovací kontejner na využitelné složky odpadů, jako je papír a plast. Na úpravu dřevního odpadu byl zakoupen štěpkovač a zpracovaná štěpka bude využita v Tepelném hospodářství. K dnešnímu dni je celý projekt dokončen. Firmy byly vybrány na základě výběrového řízení v souladu s pravidly OP ŽP. Stavební práce prováděla firma LEYER + GRAF stavební společnost, s.r.o. Jivno, technologii dodala firma BMP Bohemia Metal Produkt, s.r.o. z Jenišova. Práce probíhaly za plného provozu, sběrný dvůr byl občanům k dispozici po celou dobu rekonstrukce. Zároveň děkujeme firmám, které jsou v areálu bývalé drobné provozovny v nájmu, za pochopení a omlouváme se za problémy, které jim byly stavbou způsobeny. Ing. Ivana Božáková foto: F. Hacker Placení odpadu a možnost jeho likvidace v roce 2012 Městský úřad Trhové Sviny, odbor životního prostředí, děkuje touto cestou všem občanům za shovívavost při rekonstrukci sběrného dvora a věří, že sběrný dvůr bude po svém rozšíření i nadále sloužit k Vaší maximální spokojenosti. Také vás velice rádi informujeme o tom, že se Město Trhové Sviny účastnilo soutěže Jihočeši třídí odpady V kategorii měst s obyvatel z celkového počtu 35 měst obsadilo díky Vám krásné 3. místo. I za to patří všem našim občanům, kteří třídí odpad, poděkování. Předkládáme leták (budeme jej začátkem ledna 2012 rozesílat do všech domácností) s informacemi o tom, kdy proběhne platba odpadů a jaké budou možnosti likvidace odpadů v roce Přejeme krásné prožití svátků vánočních a hodně štěstí a zdraví v novém roce. Za celý odbor životního prostředí Bc. Iveta Roulová V tabulce na následující straně zjistíte, že obyvatelé našeho města zaslouží za třídění odpadu skutečně velkou pochvalu. INFORMA NÍ LETÁK M STSKÉHO Ú ADU V TRHOVÝCH SVINECH Platba za odpad v roce 2012 Platbu za odpad bude možno hradit na M stském ú adu v Trhových Svinech v podateln v p ízemí radnice (stejné místo jako v roce 2011). pond lí úterý st eda vždy a hod. vždy a hod. Poplatek za rok 2012 v K vždy a hod. Ob an za odpad 500,- Chata, rekrea ní objekt * 500,- Podniky za popelnici do 120 l 1 650,- Podniky za popelnici do 240 l 3 250,- Podniky za BOBR l ,- * ob an, který má trvalé bydlišt v Trhových Svinech, tento poplatek neplatí, je-li ale více spoluvlastník k chat nebo objektu a alespo jeden spoluvlastník nemá trvalé bydlišt v T. Svinech, poplatek se hradí v plné výši Od 1. února 2012 nebudou popelnice bez nových nálepek, které obdržíte po zaplacení odpadu, vyváženy. Další informace m žete získat: tel.: odbor životního prost edí: Bc. Roulová odbor životního prost edí: Mgr. Hor áková INFORMA NÍ LETÁK M STSKÉHO Ú ADU V TRHOVÝCH SVINECH Možnosti likvidace odpad pro ob any v roce Sb rný dv r odpad provozní doba : Pond lí hod tvrtek hod Úterý hod Pátek hod St eda hod Sobota 8 12 hod Možno odkládat odpady v etn odpad nebezpe ných, velkoobjemového odpadu a železného šrotu. 2. Kompostárna Valcha: Každé úterý od 3. dubna 2012 do 27. listopadu 2012 od hod. do hod. Možno vozit rostlinné materiály (i v tve, odd len od ostatního rostlinného materiálu). 3. Stanovišt barevných nádob rozmíst ných ve m st : Papír, sešlápnuté PET lahve v etn ostatních plast, sklo, drobné elektro, použité oleje. 4. Staré léky: (nezajiš uje m sto) : Staré léky s prošlou záru ní lh tou lze celoro n odnést zdarma do lékárny. Jedná se o prošlé léky, zbytky mastí, zbytky kapek apod. 5. Svoz od ezaných v tví: V našem m st budou 14. dubna a 6. íjna celkem 4 stanovišt : a) v Brance u mostu hod b) u mostu p ed Církví bratrskou hod c) za stadiónem hod d) k ižovatka D lnické a Slune né hod 6. Váno ní stromky: Na Šálkovin a proti prodejn v Budovatelské ulici budou po Vánocích p istaveny kontejnery na váno ní stromky do 15. ledna.

5 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 12/2011 STRANA 5 AKTUÁLNĚ Díky za sběrný dvůr V letošním roce byla v Trhových Svinech dokončena další stavební etapa sběrného dvora odpadů. Jak jistě všichni víte, je umístěn na levostranném nábřeží Svinenského potoka nedaleko polikliniky. U zrodu myšlenky kam s ním stáli tehdejší místostarosta Karel Pexa a pracovníci odboru životního prostředí. Jenže dle mého názoru v posledních pěti letech začala skřípat kapacita příjmu, někdy byl problém i se sortimentem. Proto městský úřad začal usilovat o dotaci na rozšíření sběrného dvora. Snaha se po počátečním neúspěchu změnila na získání dotace. Velice to oceňuji a chci touto formou všem z radnice, kteří se na získání dotace a samozřejmě i na realizaci stavby podíleli, poděkovat. Díky zkušenostem, které mám, mohu s klidným svědomím říci, že tento sběrný dvůr je na evropské úrovni, a jsem přesvědčen, že dokonce na evropské špičce v takových městech, jako jsou Trhové Sviny. Sběrné dvory už jsou i v České republice sice samozřejmostí, není ale samozřejmostí, že se většina odpadu může vykládat směrem dolů. Zpravidla bývá sběrný dvůr na rovné ploše a dost často se musí odpad ručně přehazovat přes vysokou bočnici kontejneru, tedy nahoru. Dodnes si pamatuji, že s myšlenkou, využít nevýhodu, že je dvůr umístěn ve svahu, pro snadnější vykládání odpadu občany, přišel níže citovaný můj bývalý kolega. A ještě nesmím zapomenout na jednu velice důležitou věc. Co nám bude platné, když budeme mít jakoukoliv výbornou stavbu, když ji budeme špatně provozovat. To nám dle mého názoru v současnosti nehrozí. Ta včelka, která nás obsluhuje, navíc s určitou iniciativou, je František Hacker. Někdy nám taky sice i vynadá, ale já jsem zatím registroval, že vždy oprávněně. Provozovat takovou stavbu, kde číhají různé paragrafy zákona, není žádný med. A tak díky Franto, vím, že co děláš, není vždy samozřejmostí! Všem svinenským přeji o Vánocích klid a pohodu, lepší náladu v novém roce alespoň v osobním životě a hlavně, ať se radnici daří pro nás svinenské v příštím roce opět něco podobného úspěšně vybojovat. Jan Nepraš, bývalý pracovník OŽP Celkové výsledky krajské soutěže obcí Jihočeši třídí odpady 2011 Kategorie s obyvateli Zde uvádíme celkový součet bodů za jednotlivá čtvrtletí: Poř. Obec/město ORP Body 4/2010 Body 1/2011 Body 2/2011 Body 3/2011 Body osvěta Porušení smlouvy Body výtěžnost 1. Planá nad Lužnicí Tábor Blatná Blatná Trhové Sviny Trhové Sviny Rudolfov České Budějovice Volyně Strakonice Křemže Český Krumlov Netolice Prachatice Vyšší Brod Český Krumlov Horní Planá Český Krumlov Mladá Vožice Tábor Bechyně Tábor Větřní Český Krumlov Ledenice České Budějovice Borovany Trhové Sviny Nová Včelnice Jindřichův Hradec Veselí nad Lužnicí Soběslav Protivín Písek Litvínovice České Budějovice Chýnov Tábor Velešín Kaplice Lišov České Budějovice České Velenice Třeboň Nové Hrady Trhové Sviny Chlum u Třeboně Třeboň Volary Prachatice Body celkem

6 STRANA 6 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 12/2011 AKTUÁLNĚ Z INFOCENTRA Setkání Mikulášů, čertů a andělů na náměstí Po několika letech byla obnovena tradice zahájení mikulášské foto: D. Lošková Jihočeský kraj finančně podpořil Klub Archu Jihočeský kraj poskytl finanční prostředky na vybavení nízkoprahového zařízení Klub Archa, které spadá pod Domeček v Trhových Svinech. Finanční podpora padesát čtyři tisíc korun vzešla z grantu Prevence kriminality Jihočeského kraje, přispělo též Město Trhové Sviny. Nízkoprahové zařízení pro nadílky na náměstí. Pořádání této akce bylo přerušeno kvůli tomu, že v minulosti diváci petardami ohrožovali ostatní účastníky setkání. Letos 5. prosince v podvečer se opět na náměstí sešli Mikulášové, andělé a čerti. Akci zahájil pan farář, který připomenul, proč svátek svatého Mikuláše slavíme. Poté promluvil Mikuláš a nakonec hlavní čert Belzebub, který vyzval ostatní čerty, aby otevřeli pekelnou kašnu a vylezli na povrch zemský. Čerti byli letos skutečně hodní a žádné dítě s sebou do pekla neodnesli! Anebo to mladé tak mohlo navýšit kapacitu na dvacet pět uživatelů v daný moment a využívá větší prostory v Husově ulici v budově učiliště. Během říjnového slavnostního otevření nových prostor si přišli Archu prohlédnout zástupci radnice a sociálního odboru v Trhových Svinech. Cílem nízkoprahového zařízení je poskytnout mladým lidem bezpečné prostředí pro smysluplné trávení volného času, a tak snížit riziko sociálně nežádoucích jevů. Teenageři mohou využít poradenství sociálních pracovníků v Arše. - dn Výstava betlémů foto: J. Čajan ml. V předvánoční době se v mnoha městech a na různých místech konají výstavy betlémů. V Trhových Svinech máte letos také možnost navštívit takovou výstavu. Je trošku netradiční v tom, že vystavené betlémy nejsou profesionální výrobky. Na výstavu přispěly svými výrobky děti základní školy, praktické školy, základní umělecké školy, gymnázia, přispěl Domeček, Nazaret i mateřská škola. Betlém vyrobily také maminky s dětmi v mateřském centru, z vizovického těsta vyrobili betlém obyvatelé domu s pečovatelskou službou a svůj výrobek zapůjčil i pan Raboch. Budete-li mít cestu, zastavte se. Výrobky jsou milé, plné originálních nápadů. Výstava potrvá do 6. ledna D. Lošková Adventní dílna v infocentru Oprava kaple sv. Linharta v Todni a kamenného kříže pod Lništi V letošním roce získalo město finanční podporu od společnosti ČEZ z projektu Obnova drobné sakrální architektury v krajině Na základě této dotace se podařilo opravit kapli sv. Linharta v Todni a kamenný kříž pod Lništi. Kaple byla celkově opravena a doplněna o historicky doloženou sochu sv. Linharta. Původní dřevěná dvířka byla zaměněna za kovářsky řešenou kovanou branku, která bude zabezpečovat kapli proti vloupání. Kříž byl po obnově narovnán, rameno a špička byly demontovány a opětovně usazeny pomocí nerez kolíku. Dále proběhlo celkové očištění kříže, a to kombinovaně pomocí WAP a jehlového oklepávače. Následně byl namalován Ježíš Kristus, na plech byla namalována Panna Marie a destičky s nápisem INRI a vystřiženy jejich siluety. V neposlední řadě došlo i k ošetření kříže impregnačním nátěrem Porosil. Celkové náklady činily ,- Kč, z toho podpora od společnosti ČEZ byla ,- Kč. Ing. Ivana Božáková bylo tím, že máme samé hodné děti? Akce byla ukončena rozdáváním nadílky přítomným dětem. Jsme velice rádi, že letos vše proběhlo bez jakýchkoliv incidentů a problémů, takže se můžeme všichni těšit na příští rok. Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří pomohli s organizací akce, hasičům, kteří zajišťovali bezpečnost a pořádek a zejména všem maskám, které se zúčastnily. Dagmar Lošková Letos jsme v infocentru zahájili přípravy na Vánoce již 24. listopadu. V podvečer se zde sešli zájemci o výrobu adventních věnců. Z připraveného jedlového chvojí a vlastních ozdob jsme vyráběli věnce a ozdobné svícny. A abychom se přiučili něčemu novému, pozvaná zahradnice nám ukázala, jak se správně vyrábí korpus věnce z chvojí. Bylo vidět, že je opravdu odbornice, protože práce jí šla pěkně od ruky. Při práci byla příjemná atmosféra, uvařili jsme si punč a ještě stačili probrat, co je nového. Domů jsme si odnášeli krásné věnce a svícny, které nyní již zdobí naše domovy. D. Lošková

7 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 12/2011 STRANA 7 Sviny, Schmied, Silhouette V pololetí minulého školního roku dostali žáci II. stupně ZŠ v rámci výuky občanské výchovy za úkol zpracovat otázky, které by z pozice redaktorů rádi položili v největších firmách působících v našem městě. Jako první byla k zodpovězení otázek vyzvána firma GPN a v květnovém a červnovém čísle TSL jste si mohli přečíst zajímavé otázky z pera žáků a fundované odpovědi, o které bylo požádáno vedení firmy. Nyní jsme o odpovědi na otázky žáků poprosili firmu A. Schmied s.r.o. (Otázky žáků vybrala a za zodpovězení děkuje p. Josefu Veselkovi Mgr. Hana Halešová ) Jak dlouho vaše firma působí v našem městě; proč si rakouská firma vybrala pro svou pobočku právě T. Sviny? Firma byla v Čechách založena 4. září Rozhodnutí začít s výrobou právě v Trhových Svinech předcházelo několikadenní hledání různých vhodných míst, z logistických důvodů po jižních Čechách. Kandidátem bylo celkem 22 objektů rozmístěných od Českého Krumlova, Boršova, Třeboně až po České Budějovice. Zejména díky panu Miroslavu Jelínkovi padla volba na Trhové Sviny. Co znamená název firmy A. Schmied? A. Schmied = Arnold Schmied. Zakladatel rakouské mateřské firmy Silhouette Kolik má firma poboček a kde (v ČR, ve světě)? Pobočky máme po celém světě. Celkem je jich 10. Co přesně firma vyrábí, s kým obchoduje? Jsme výrobci obrouček brýlí. Brýle vyrábíme dioptrické, sluneční a sportovní. Je vedení firmy s pobočkou v T. Svinech spokojeno? Velice. Je firma ve světě hodně známá? Zejména v Americe, kam vyvážíme největší část vyrobeného zboží, je značka Silhouette velmi známá. Často jsou především sluneční brýle viděny ve filmech americké produkce. Jeden z nejzajímavějších projektů byla trilogie Matrix, kde jsme navrhovali a vyráběli sluneční brýle pro všechny postavy. Proč se výrobky firmy prodávají právě pod značkou Silhouette? Je to naše vlastní značka (není koupená). Silhouette = z francouzštiny silueta nebo také kontura. Dotkla se i vaší firmy hospodářská krize v nedávné době (a jak)? Jelikož brýle jsou módním doplňkem, tak také u nás byl velice znatelný pokles prodeje. Zákazník v nejistých dobách volí vždy levnější výrobky, byť znatelně méně kvalitní. Je možné k vám přijít na exkurzi? Po domluvě samozřejmě ano. Na jakých strojích a jakým způsobem se u vás vlastně pracuje? Máme klasické stroje, jako jsou frézky, soustruhy, lisy, ale také jednoúčelové stroje, které vyrábí kolegové v mateřské firmě anebo speciální firmy. Například frézky skel, pájecí a svařovací stroje a jiné. V jakém oboru se musím vyučit, abych u vás mohl pracovat? Ve velkých firmách, jako je ta naše, je veliká škála potřeb vzdělání. Od administrativních pracovníků až po zručné dělníky. Výroba brýlí někdy připomíná šperkařskou práci, kde záleží na trpělivosti a citu. V dnešní době je stále větší poptávka po řemeslech, o která mladí lidé nejeví zájem. Například obor nástrojař. Mohu se jít učit přímo pro vaši firmu (sponzorujete učně); mohu si u vás zamluvit praxi, letní brigádu? Nic z toho u nás zatím neumožňujeme. Ale protože v mateřské firmě jsou učni dlouholetou tradicí, doufáme, že i u nás v budoucnu budeme moci vychovávat mladé perspektivní spolupracovníky. Pracují u vás muži i ženy? Ano. Jaká je ve firmě pracovní doba (musí se chodit do práce např. o víkendu)? Ze tří čtvrtin se pracuje na ranní směnu 7,5 hodiny. Zbylá část firmy se střídá ve dvousměnných provozech - ranní a odpolední. Když budu u vás pracovat, budu obsluhovat jeden stroj (pracovat na stejném pracovišti) nebo mě bude šéf posílat na různá pracovní místa? Je možné obojí. Podle potřeby firmy. Zvyšuje se plat úměrně odpracované době ve firmě? Po 5- ti letech se zvyšují věrnostní odměny. Jaké pracovní podmínky (např. stravování, oblečení) a výhody mají vaši zaměstnanci? Firma přispívá na dojíždění, stravu. Poskytuje různé příplatky za prostředí, v kterém zaměstnanec pracuje (hluk, chemické látky Mikuláš a čerti z GTS ve školkách Tak jako každoročně, navštívili 5. prosince děti v obou mateřských školkách andělé, čerti a Mikuláš ze septimy svinenského gymnázia. Zhodnotili celoroční hříšky i nezbednosti a děti slibovaly a slibovaly, jak že to bude apod.) a vyplácí 14 platů. 13. a 14. plat je polovina běžného platu. Mohu u vás pracovat i se zdravotním znevýhodněním (např. alergie)? Zdravotně znevýhodněný člověk samozřejmě nemůže využít veškeré možnosti, které se ve firmě vyskytují, ale takoví spolupracovníci jsou u nás zaměstnáni. Musí vaši zaměstnanci ovládat cizí jazyk? Není to podmínkou, ale velkou výhodou.kolik nových zaměstnanců, na jaké pozice a kdy bude firma přijímat po dostavění nové haly? Plánování nových zaměstnanců se u nás mění každý měsíc. Po dostavění haly se bude přijímat postupně, aby při zaučování byla každému věnována maximální péče. Konečný stav není znám. Firmu při své cestě do jižních Čech navštívila předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR Miroslava Němcová (foto: P. Hnilička) v dalším roce jiné a lepší. Paní učitelky ale také chválily a děti si odnesly i malé dárečky. Věřme, že děti budou svým rodičům a učitelkám dělat jen a jen samou radost. Mgr. F. Slípka Foto : P. Kratochvíl

8 STRANA 8 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 12/2011 Náš rozhovor s novým ředitelem Gymnázia Trhové Sviny Mgr. Františkem Slípkou /zejména o státní maturitě/ Čekají Gymnázium Trhové Sviny nějaké významné změny? Změny jsou součástí života, nicméně jestli myslíte cosi ve stylu antikoncepčních velezměn, které předvádí posledních zhruba patnáct let ministerstvo školství, tak nic takového naše škola nechystá. Politici v čele ministerstva možná mohou ještě nějaký čas, než se celý školský systém zhroutí, dělat změny ve stylu pokus a omyl. Ředitelé škol si to však dovolit nemohou. Že školství na úrovni škol přes všechny reformní zásahy ještě funguje, to je malý zázrak, za který vděčíme prostému učitelstvu, které stále ještě chce něco žáky naučit. Na rozdíl třeba od takové Británie umí drtivá většina našich občanů stále číst a psát. Zatím. Jinak koncepce našeho gymnázia je jasná. Je to příprava studentů na vysokoškolské studium. Myslím, že v tomto směru se nám daří. Přestože jsme malá škola, jsou z našich studentů lékaři, právníci, učitelé i inženýři. Samozřejmě je stále co zlepšovat. Ovšem takový extenzivní růst, který škola prodělala za mého předchůdce dr. V. Maděry, jenž v létě odešel do zaslouženého důchodu, tak ten už asi nelze zopakovat. K původní malé budově určené pro čtyřleté studium byl přistavěn další pavilon a také atletický areál. Škola je tak plně prostorově vybavena pro současné osmileté studium. V dalším období půjde spíše o trvalou modernizaci vybavení a učebních pomůcek. Přes všechny proklamace politiků o podpoře vzdělávání je však realita taková, že například v roce 2010 byl objem prostředků na učební pomůcky a učebnice oproti roku 2009 snížen na polovinu. Vše je dražší, ale peněz je méně. Jaký máte názor na projekt státních maturit? Původní myšlenka z konce 90. let byla vcelku dobrá. Tehdy se ovšem uvažovalo pouze o písemných testech, které měly doplňovat klasickou školní maturitu. V 80. a zejména v 90. letech však obrovským způsobem narostl počet maturitních oborů a byly povolovány i učňovské obory s maturitou. Testy měly proto poskytnout jakési orientační měřítko kvality jednotlivých škol. Zároveň měly dát vysokým školám i nástroj, který by mohly zohlednit v přijímacím řízení. Jenže v politice tehdy zároveň převládla představa, že národ bude vzdělanější, když budou skoro všichni mávat maturitním vysvědčením. Gaussova křivka je ale neúprosná. Úroveň testů, které byly předkládány studentům v tzv. Maturitě nanečisto, byla tristní. Podle politické zakázky je měli udělat téměř všichni. Státní maturita tak byla celé desetiletí stále odkládána a takzvaně vylepšována. Mezitím si mnozí podnikavci všimli, že tento penězovod ze státní kasy nabízí bezbřehé možnosti. Státní maturita má náhle nesmyslně dvě volitelné úrovně, nižší a vyšší. Byly přidány písemné práce o 200 slovech a ústní zkoušky. Ve velkém začali být stále znovu a znovu školeni pedagogové, přičemž díky stálému vylepšování byla předchozí školení považována za nedostatečná. Mnoho firem získalo výhodné státní zakázky, ale penězovod směrem k jednotlivým školám velmi zeslábl. Státní zakázky byly včas a rychle rozdány, a tak státní maturita musela proběhnout. Dozvěděli jsme se z ní po deseti letech příprav a za těžké peníze to, co by odborníkům v Praze řekl zdarma každý znalý ředitel i pedagog. Totiž že v kvalitativní úrovni maturit poskytovaných jednotlivými typy středních škol, učilišť a soukromých škol jsou propastné rozdíly. Můj názor na tuto podobu státní maturity je tedy značně skeptický. Je organizačně složitá a předražená. Gymnazisté z ní mají většinou legraci, maturující učni zase nepřekonatelnou hrůzu. A jak v této státní maturitě dopadli studenti svinenského gymnázia? Ač nás mnozí považují za venkovské gymnázium a myslí si, že budějovická gymnázia jsou lepší a kvalitnější už jen proto, že jsou budějovická, výsledky maturit této představě oponují. Podle konečných oficiálních výsledků, které zveřejnil Cermat v polovině listopadu, jsme z českého jazyka z 25 jihočeských gymnázií na 5. pozici, z 362 gymnázií ČR na 60. pozici a z 2346 středních škol ČR na 61. pozici. V anglickém jazyce jsme pak z 25 jihočeských gymnázií na 4. pozici, z 359 gymnázií ČR - kde se maturovalo z angličtiny na 48. pozici a z 2091 středních škol kde se maturovalo z angličtiny na 50. pozici. Z německého jazyka nám maturoval pouze jeden student, a proto zde ve statistice nefigurujeme. Původně si několik studentů vybralo ve státní části i nepovinnou matematiku, ale když zjistili, že vysoké školy to v přijímacím řízení nezohledňují, konali tuto zkoušku jen v profilové, tedy klasické školní části maturity. Státní maturitu zvládli všichni studenti svinenského gymnázia. Naše výsledky může tedy každý posoudit sám. Celková neúspěšnost studentů ve státní maturitě byla v rámci ČR zhruba dvacet procent. Nejnižší byla podle očekávání u gymnázií, nejvyšší dvacet až čtyřicet procent u SOŠ, SOU a nástaveb. Zmínil bych ještě jednu příznačnou zajímavost. Zatímco ostatní typy středních škol měly vyšší neúspěšnost ve státní části maturitní zkoušky, u gymnázií to bylo přesně naopak. Ve vlastní školní části maturity byla tedy gymnázia na své studenty daleko přísnější než stát. Chystají se v organizaci státní maturity pro tento školní rok nějaké změny? Ano. V loňském školním roce písemná část státní maturity naprosto nepochopitelně následovala až po ústní části a žáci čekali na maturitní vysvědčení až do 17. června. Vysoké školy tak výsledky státní maturity nemohly zohlednit, ani kdyby snad chtěly. Letos bude tento přehmat napraven a písemná část bude logicky předcházet té ústní. Opět naprosto nepochopitelně však musí žáci dostat ročníková vysvědčení ještě před zahájením písemné části, takže normální výuka skončí už na konci dubna. Dvě úrovně maturity bohužel zůstaly zachovány. Od studentů ani odjinud také nemáme žádné signály, že by vysoké školy braly ohled na výsledky maturity v přijímacím řízení. Zatím je to spíše zbožné přání ministerstva školství. Smysl státních maturit i vynaložené stamiliony tak visí poněkud ve vzduchoprázdnu. Zřizovatelem gymnázií jakož i dalších jihočeských středních škol je kraj. Jaký je jeho přístup ke školství? Myslím, že na rozdíl od ministerstva provádí Jihočeský kraj rozumnou školskou politiku, a to bez ohledu na politickou orientaci. Optimalizace sítě škol je na rozdíl od jiných krajů prováděna dlouhodobě a s rozmyslem. Gymnázium Trhové Sviny je v tomto kontextu považováno za školu s výbornými výsledky, dostatečným počtem žáků a s nezastupitelným regionálním významem pro celou příhraniční oblast jižně od Českých Budějovic. A ještě poslední otázku. Budou v tomto školním roce nějaké změny i v přijímacím řízení na střední školy? Zdá se, že budou opět zavedeny dvě přihlášky místo tří. Ovšem toto je stále v jednání a rozhodnuto bude pravděpodobně až koncem ledna, kdy by už měla platit novela školského zákona. Kladná rozhodnutí o přijetí by nově neměla podléhat správnímu řízení a mělo by stačit pouhé oznámení formou zveřejnění výsledků. Školy tak ušetří nemalé prostředky na poštovném. Jinak vše ostatní zůstává k datu tohoto rozhovoru nezměněno. Naše škola bude koncem dubna jako každoročně konat přijímací zkoušky. Děkuji za rozhovor. Petra Vicková. Mgr. František Slípka (nar. 1964) učí 22 let. Je ženatý a má dva syny. Vystudoval Pedagogickou fakultu v Č. Budějovicích (aprobace český jazyk-dějepis). Vyučoval v SOU i základní škole v T.Svinech. Po obnovení gymnázia na počátku 90. let působil na této škole jako učitel a posléze jako zástupce ředitele. Vyučuje zejména dějepis a společenské vědy. Jeho velkými koníčky jsou modelářství, letectví a kosmonautika, válečná a regionální historie.

9 Strýc otevřel dveře a pozdravil všechny vespolek. Vítáme vás pěkně, sousede, jenom pojďte dál! zvala jej panímáma. Vstoupil s hlavou vzpřímenou a s kloboukem v ruce. Hospodář seděl u stolu, jakmile host vešel, spěchal mu vstříc. Pojďte a sedněte, musíme si o té práci pohovořit. U nás je jí pro vás vždycky dost, ale dnes mám zcela něco jiného na srdci. Copak to má být? Inu, naše Rozárka se nám zmínila, že prý cestou z Besednic, když šla z kostela, s vámi hovořila. Prý jste se zmínil, že víte o ženichovi, který by se pro ni hodil - samotář z kamenné hory. Co vás to jen člověče napadlo? Vždyť mi toho člověka ani neznáme! Jak vás mohla napadnout taková myšlenka? Jste přece rozumný člověk. Tak nám o tom přece něco povězte! Jirkal vstal a řekl: Znal jsem tvého otce velmi dobře, i tebe znám od mládí i tu tvou hrdinku. Vše jsem dobře uvážil, a proto jsem vám nabídl, ale jenom nabídl, toho mladého hospodáře Jana Těžáka za ženicha. Nyní jednejte vy sami. Jenom to mohu ještě říci, že hodnějšího a pracovitějšího mládence pro Rozárku již nenajdete. Říkám před Bohem, že jsem se o tom nikomu, kromě vás, nezmínil a nezmíním. Toto je jenom mezi námi. Když je tomu tak, co bych měl udělat? Udělej, jak sám myslíš a uvažuješ o štěstí své dcery. Pojednejte si o tom v rodinném kruhu. Budete-li mne potřebovat, víte, kde zůstávám. Podal Kalistovi ruku a měl se k odchodu. Panímáma mu však zastoupila cestu a nabídla malé pohoštění. Jirkal nic nenamítal, ale hned po svačině poděkoval, dal sbohem a odešel. Venku bylo krásně, nechtělo se mu domů. Jarní slunko pěkně hřálo, tak se šel projít do Boží přírody. Zašel za humna do polí a přemýšlel o těch událostech. Kdyby tak Jan věděl, pomyslil si. Stále přemýšlel, až došel k Božím mukám u Lhotky, slunko zapadlo, tak se pomalu obrátil domů. U samé vesnice potkal kováře Parýzka. Pozdravili se a dali se do řeči. Parýzek se ho ptal, kudy že to chodí. Inu, když je tak pěkný den, obešel jsem pole a luka až ke Lhotce. Ani se mi nechce domů. Vše se probouzí k životu po tom dlouhém zimním spánku. To je Boží řízení. Dokud je člověk mlád, ani o tom neuvažuje. - To jaro by mělo také nás omladit, co říkáš, Jirkale? Dej mi pokoj. Dozráli jsme, a proto patříme tam, odkud není návratu. Věř, žádnou radost z toho nemám, když si na vše vzpomenu. Jak ta cizácká šlechta novohradská si počíná. Celé pohraničí chce poněmčit, aby vše české zmizelo. Slyšel jsi, není tomu dlouho, co zavraždili posledního českého pána Pouzara z Michnic, protože se nepokořil nové německé šlechtě! Ve Svébohách se musel starý český rod Kořenských vystěhovat někam do Komářic. Naši páni a rytíři jsou násilím odstra- To je tedy jiná řeč, povídá Jirkal, na stará kolena jsem se musel takové poroby dočkat. Pověz, jak se jmenuješ? Já se jmenuji Těžák a pocházím z Mysletína. Žádné známé tam nemám, myslel jsem, že odejdu z vlasti, ale zalíbilo se mi tu. Rozhodl jsem se, že si tu pro sebe a koníka udělám chatrč a tak právě začínám. Támhle na tom palouku jsem našel i pramen s křišťálovou vodou. Starý Jirkal chvíli uvažoval a pak řekl: Já jsem také od dřeva, a když je tomu tak, jak říkáš, pomohu ti. Uděláme ti tedy nějaký příbytek, abys bydlel jako člověk. Těžák měl oči plné slz. Vy že mně pomůžete? To je snad Boží požehnání. Za to vám budu do smrti vděčen. Usedli spolu na kládu, kterou osekával, a dali se do hovoru. Zítra ráno se stav u mne v Dobrkově, optej se na tesaře Jirkala. Koníka vem s sebou, mám doma vozík, na který naložíme potřebné věci. Tak se také druhý den stalo. Oba přátelé se dali do práce a zanedlouho postavili bytelnou vroubenou chalupu, ze které měl Těžák nesmírnou radost. Jirkal za práci nic nepožadoval, ba ještě nosil chleba i jiné skromné potraviny pro oba. Ten vozík si také nech, řekl. Budeš snáze hospodařit. Vroucně vám děkuji, Jirkale! Nech už toho děkování a chop se další práce, která na tebe čeká. Kdykoliv budeš mou pomoc nebo radu potřebovat, víš, kde starý Jirkal zůstává. Buď tu sbohem. Těžák se zahleděl na své nové obydlí, sedl si na práh a ještě jednou poděkoval Bohu, že mu poslal takovou pomoc. Potom se s velkou chutí pustil do další práce. Začal vydobývat nové kamenité políčko na úpatí hory. Než se sešel rok s rokem, měl již v malém chlívku dvě ovce a několik slípek. Začalo se mu dařit. Vedle chalupy postavil stojan a na něj zavěsil malý zvonek. Žádný večer nezapomněl zazvonit klekání, které se rozléhalo po celém údolí. Lidé si na to zvykli, byli tomu rádi, že se mají podle čeho řídit. Začali si samotáře vážit, ve volném čase ho i navštěvovali. A ještě něco o Těžákově zvonku Vždy, když se chýlilo k bouři, rozléhal se jeho hlas po kraji. Lidé si vyprávěli, že Těžák zahání bouřku a proto ani kroupy v tomto kraji nic nepotloukly. Těžák prý při zvonění povídal nějaké zaříkávání. Když měl volnou chvilku, zaběhl ke starému Jirkalovi, kterému jinak neříkal než strýčku. Jednou v neděli koncem března, spěchal k milému strýčkovi, který ho vždy rád uviděl. Vítám tě! řekl Jirkal. Tak co je nového - u tebe tam nahoře? Strýčku, mám přírůstek! I copak? O čtyři malá jehňátka více. Mám z nich radost. To bych řekl, práce máš čím dál tím víc. Viď? Těžko tomu stačím. 5 8

10 To si myslím, měl by ses oženit! To se snadno řekne, ale která nevěsta mi do té hory půjde? Jen žádný nářek. Máš dobré jméno a jsi dobrý hospodář. Takový muž zaslouží i dobrou ženu. Rozumíš? Strýc poklepal Jana po rameni: Já bych možná věděl a bylo by to možná dobře Strýčku, víte, že vás ve všem poslechnu, vy vždy dobře poradíte. Prosím vás o to i tentokrát. Tedy poslouchej! U nás má nějaký sedlák Kalista dceru Rozárku. Už není z nejmladších, ale je hezká, hodná, pracovitá a má srdce na pravém místě, má ještě dva bratry. Sice trochu napadá na nohu, ale není to na závadu. Měla nožky jako laň, ale její obětavost zavinila, že má pravou nohu kratší. Poslyš, jak se to stalo: Když bylo Rozárce asi deset roků, vyhořela obecní pazderna. Bylo právě o žních, skoro všechen vesnický lid byl na polích. V té pazderně, která stála přes les naproti Kalistům, zůstávala chudá, nemocná podruhyně se dvěma malými dětmi. Rozárka se tehdy chystala donést žencům na pole svačinu, když najednou vidí z oken pazderny kouř a v mžiku i plameny. Nemeškala a za chvíli vběhla do domku, z okna vystrčila na náves děti a jejich mámu táhla dveřmi ven. Když byly skoro na prahu, spadl jeden ohořelý trám Rozárce na nohu a zlomil jí na dvou místech. Zachránila všechny! Dlouho si poležela a důsledkem toho má nohu kratší. Daleko široko se o ní vyprávělo jako o hrdince. Hm, jen kdyby si mne vzala Strýc se zamyslil a odpověděl: Bude Květná neděle a Rozárka půjde do Besednic na pobožnost. Já půjdu také. A tak se také stalo. Jirkal šel po kostele pomalu cestou k domovu. Zanedlouho ho doběhla Rozárka. Také jste světil roupí? Tak jako každý rok. Půjdeme spolu, já tak rychle nemohu, alespoň nám ta cesta snáze uběhne. Ráda vás, strýčku, vidím. Já tebe také, Rozárko Poslouchej, něco ti řeknu! Žádnému jsem se ještě nezmínil. A copak je to, strýčku? Jirkal se k ní naklonil a povídá: Věděl bych pro tebe ženicha. Ale co to říkáte? Já vám nerozumím! Rozárko, uvažuj! Rodiče stále nebudou, na statek k vám přijde mladá hospodyně a ty při nejlepší vůli a shodě se již nebudeš cítit jako doma. Nemusíš na mou řeč dbát. Já se jen tak zmínil. Rozárka chvíli uvažovala a potom se zeptala: Znám ho? I neznáš a on tebe také ne, ale já vás oba dobře znám a myslím, že bys nikdy nenaříkala. Vždyť víš, že bych na svou starou hlavu nechtěl, abys mě proklínala. - 6 Poslyš! Potřebuje ženu. Je dobrý hospodář a velmi by si tě vážil. S tím se musím nejdřív svěřit rodičům. Odkud je a jak se jmenuje? Jan Těžák, samotář z kamenité hory. Rozárka nic neříkala, oba kráčeli vedle sebe. Když došli k vesnici, rozloučili se. Jirkal šel domů a pro sebe si povídal: To se mi ulevilo, celý týden jsem to měl na mysli. Ať se dá, jak Bůh chce. Rozárka přišla do seknice a odložila své sváteční šaty. Matka pohlédla na dceru: To jsi tak uhřátá, nebo jsi plakala, či co? Vypravuj, jaké to bylo v kostele? Bylo to krásné, maminko. Těch beranů byl celý průvod a samý fábor. Po pobožnosti si mládenci přišli na své. Prohnali nejedno děvče a rány lískovými pruty nešetřili. Když jsem šla domů, nedaleko Besednic jsem potkala strýčka Jirkalů. Cestou jsme spolu hovořili a víte, co mně maminko říkal? Nu copak, děvče? Tak mluv! Že by měl pro mne ženicha. Matka se zarazila. A kohopak? Já ho neznám, prý toho tam nahoře. Říkají mu Těžák. Prý by se pro mne dobře hodil. Matka zavolala hospodáře a vyprávěla mu, co jí pověděla Rozárka. Hrdý sedlák jako by byl zkameněl a potom pravil: Copak si ten cizí člověk myslí, že mu dám svou jedinou dceru? S tím Jirkalem si musím ještě pohovořit. Zavolal pasáka: Dojdeš k Jirkalovi, že mu vzkazuji, aby k nám po obědě přišel. Mám pro něj nějakou práci. Pasák Matěj běžel přes náves přímo k Jirkalovi. Ani lísu za sebou nezavřel a již byl ve světnici. Strýc právě zasedal ke skromnému obědu. Co tak letíš, stalo se něco? Pantáta vzkazuje, že k nám máte po obědě zajít, má pro vás nějakou práci. Tak dobře. Vyřiď, že přijdu. Jirkalovi už ani oběd nechutnal, myslil jen na Jana a Rozárku. Bude to perná práce. Zajisté se již Rozárka pochlubila. Budu jednat podle svého svědomí Tak přemýšlel dobrý strýček Jirkal. Po obědě uklidil světničku, upravil se a vyšel z vrátek přímo ke statku. Cestou stále přemýšlel, věděl, že je Kalista rozumný a má svou jedinou dceru velmi rád. Však ani Kalista se svou ženou neobědvali s chutí. Bylo to pro ně velké překvapení, a proto s nedočkavostí čekali starého strýce. Vrata u statku byla otevřená, Jirkal vešel průjezdem do předsíně, kde potkal Rozárku. Dej Pán Bůh dobré odpoledne! To máme dnes na sebe štěstí, usmívala se. Je hospodář doma? Právě na vás čeká. 7

11 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 12/2011 STRANA 11 KULTURA PŘEDPLATNÉ KULTURNÍCH POŘADŮ KD TRHOVÉ SVINY I. pololetí 2012 Vážení přátelé, předkládáme Vám programovou nabídku předplatného na pořady, které uvedeme v Kulturním domě Trhové Sviny v I. pololetí roku Pořady jsme rozdělili do tří skupin, z kterých si můžete vybrat tu, která se nejvíce přibližuje Vašemu vkusu. Na jednotlivé skupiny předplatného Vám MěKS T. Sviny vystaví průkazky s místy k sezení. Nabídka předplatného je výhodná i pro organizace, protože průkazky nejsou vystaveny na jméno a jsou přenosné na další osoby. CELKOVÁ CENA PRO SKUPINU A je 1 106,- Kč = 30% SLEVA CELKOVÁ CENA PRO SKUPINU B je 1 120,- Kč = 20% SLEVA CELKOVÁ CENA PRO SKUPINU C je 1 040,- Kč = 20% SLEVA Věříme, že si z naší nabídky vyberete a těšíme se na setkání s Vámi. Změna programu vyhrazena Zájemci o předplatné se mohou přihlásit v kanceláři v Kulturním domě Trhové Sviny. Přihlášky přijímáme do 13. ledna tel./fax Městské kulturní středisko Sídliště 710, Trhové Sviny úterý od hod. Divadelní soubor La Provence Gustav Skála: NĚKDO TO RÁD V KINĚ... Vážené dámy a pánové, pamatujete si ještě na půvab starých kin? Měla svou zvláštní vůni. Tak přesně do takového starého kina Vás zavedeme v naší tanečně - herecko pantomimické revue. Děj se odehrává ve starém kině, kde se občas dějí prapodivné věci. Všechno to podle všeho zavinil duch bývalého majitele kina, který není tak úplně spokojený nejen s filmy, které se promítají, ale i s poměry, které v jeho bývalém království vládnou dnes. A tak se duch vloží do děje rozverné komedie a sem tam pěkně zamíchá ostatním zúčastněným kartami, pochopitelně proto, aby to celé skončilo pravým, nefalšovaným happyendem. Hrají: Vlastimil Harapes, Uršula Kluková, Klára Jandová, Jan Nosek, Jan Čížek, Martin Pořízek, Veronika Všetičková, Daniel Židek Režie: Gustav Skála SKUPINA A; B; C Vstupné: 180,- 170,- 150,- Kč úterý od hod. JAROSLAV SVĚCENÝ & JABLKOŇ Unikátním spojení houslí s netradiční tvorbou populární folkové skupiny Jablkoň.Exotické nástroje, neobvyklé zvukové a rytmické kombinace a strhující muzika se dostávají do konfrontace s klasickou vážnou hudbou. Spojení klasického houslisty s touto hudební skupinou představuje zcela nový výjimečný hudební zážitek. Jaroslav Svěcený - housle V současnosti hraje Jablkoň v této sestavě: Michal Němec (jediný zakládající člen) zpěv, kytara; Martin Carvan kytary, sbor; Johnny Judl fagot, baskytara, el. kytara, sbor; Petr Chlouba bicí, perkuse, sbor; Nepravidelným hostem je herečka (např. Ypsilonka, Husa na Provázku a další); Anička Duchaňová - zpěv, tenorsaxofon. SKUPINA A; B Vstupné: 280,- 270,- 250,- Kč středa od hod. Divadlo Kalich Ondřej Havelka a scénárista Martin Vačkář: ZLOČIN V POSÁZAVSKÉM PACIFIKU Hudební retrokomedie živě provázena originálními písněmi toužení a dálek z první republiky. Úchvatný příběh o tom, kterak vyzývavě mladá slečna Luiza, dcera továrníka, skrze četná nebezpečenství až na vltavském parníku svého bujarého a rozjásaného štěstí dojde. Budeme trnouti a o sličnou hrdinku se obávati na pikovické dráze železniční, v opuštěném srubu osady Ontário, v obávaných peřejích řeky Sázavy i v neprostupných lesích plných divé zvěře. Poblíž je však neohrožený jinoch, ošlehaný větry oceánů, s vždy dobře nabroušeným tomahawkem v ruce HRAJÍ A ZPÍVAJÍ: Luiza - Petra Nakládalová Willy - Vojtěch Havelka Tim - Petr Halíček Ema, Mary, Dita, Lory - Jaroslava Kretschmerová / Anna Polívková Klepač - Bohumil Klepl / Ota Jirák Dědeček, Průvodčí - Petr Bucháček Old Banjo, Číšník - Miroslav Babuský Kovář, Topič, Topičová, Kapitán - Martin Zbrožek Muzikant, Ingriš - Jakub Šafr Pouliční zpěvačka - Rozalie Havelková/Denisa Barešová SKUPINA A; B; C Vstupné: 240,- 230,- 210,- Kč úterý od hod Divadelní spolek Frída Divadlo Bolka Polívky INTERWIEV S UPÍREM Odhalit uprostřed noci pravdu, může být někdy velmi, velmi komické! Co se stane, když se uprostřed noci začne osamělý hlídač skladu elektrospotřebičů měnit v upíra!? V celkem nové přirozené 3DD kvalitě s písničkami a vysokým rozlišením emocí a vtipu, uvádí jako svoji jedenáctou novinku divadelní spolek Frída. Hrají: Bára Munzarová, Martin Trnavský a Radim Novák Scénář a režie: Jakub Nvota SKUPINA A; B; C Vstupné: 180,- 170,- 150,- Kč středa od hod. Agentura Atribut Josef Náhlovský & František Nedvěd: BÁJEČNÁ ZEMĚ FRANTIŠKA JOSEFA Hudebně zábavný pořad populárního humoristy a legendy českého folku. SKUPINA A; C Vstupné: 180,- 170,- 150,- Kč konec května od hod. Divadlo Sklep Praha BESÍDKA 2012 Každý rok vzniká BESÍDKA nová, naplněná novými nápady, těmi nejlepšími, které jsou vybrány z Vánoční Besídky Divadla Sklep. Hrají: T. Hanák, D. Vávra, J. Burda, L. Vychodilová, M. Šteindler, T. Kučerová, B. Trojanová, L. Andelová, Kapela Divadla Sklep a další SKUPINA A; B; C Vstupné: 240,- 230,- 210,- Kč Zločin v Posázavském pacifiku čtvrtek od hod Divadlo Járy Cimrmana NĚMÝ BOBEŠ ANEB ČESKÝ TARZAN Účinkují: Miloň Čepelka - hajný, Wassermann, baron Zdeněk Svěrák nebo Genadij Rumlena lékař Jan Hraběta nebo Jaroslav Weigel farář Bořivoj Penc nebo Petr Brukner - Marta, hostinský, sluha Robert Bárta nebo Václav Kotek Bobeš Jan Kašpar nebo Michal Weigel - vesničan Papoušek, baronova matka SKUPINA A; B; C Vstupné: 280,- 270,- 250,- Kč Novinky ve fondu knihovny Whitton, Hana: Krásná Anna Nečekaná láska Karla IV. Rollins, James: Ve stínu sfingy Fantastický svět Jakea Ransoma. Formanová, Martina: Nevěra po americku Autorka nahlíží do zákoutí manželského života s mimořádnou otevřeností i osobitým humorem. Francis, Felix: Hazard Detektivní příběh z dostihového prostředí. Bauer, Jan: Tajné lásky českých králů a královen Autor nám dá nahlédnout do života našich králů a královen a prozradí, jaký měli vztah k druhému pohlaví. Klapczynski, Marc: AO medvědí muž Román o spletitých osudech pralidí. Knížka rožmberská Výběr z německy píšících autorů od 13. do počátku 20. století. Rytířová, Helena: Nedělní menu Kuchařka krok za krokem. Parrisová, S.J.: Kacíř Historický román s detektivní zápletkou. Upozorňujeme čtenáře, že 29. a 30. prosince 2011 bude knihovna z důvodů čerpání dovolené uzavřena. Marcela Dudová VYKRMENÉ KRŮTY stálý prodej živých nebo opracovaných krůt rozvoz opracovaných krůt 1x týdně (chlazené, zabalené) *** CENY *** opracované Kč/kg živé Kč/kg Milan Krejčí Český Heršlák 1 Horní Dvořiště, tel

12 STRANA 12 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 12/2011 Nové město ve starých dobách Název ulice Nové město je sám o sobě zavádějící. Nové město a přitom jsou zde nejnižší čísla popisná včetně toho prvního v Trhových Svinech. Kdesi ve starých listech bylo napsáno, že kamenný materiál z pobořeného hradu, který stával v místě dnešního Kozinova náměstí, použili místní usedlí ke stavbě nového města. Nebo Nového města? Bohužel, ani běžný archeologický průzkum v rámci rekonstrukce ulice nepřinesl bližší vysvětlení. Snad jen, že původní zpevněná komunikace byla položena o něco níže než ta současná. Patrně zde byla obestavěna jedna strouha, jak se na Svinensku říkávalo, která směřovala někam k potoku. Máme však to štěstí, že byla tato část města podrobně popsána v místní kronice. Učitel František Boček ji zachytil v popisu Trhových Svin v počátku dvacátých let minulého století. Ulice z jihovýchodního koutu náměstí na východ se nazývá Nové město. Podle nízkých čísel domovních je asi nejstarší částí Svin a leží na jižním sklonu pahorku. Od náměstí nepřetržitě zvolna stoupá na východ, takže za deště vody stékají po obou stranách silnice vydlážděnými stokami směrem k náměstí a místo od místa vtékají železnými mřížemi do kanálů. Vyjděme z náměstí do Nového města. Zpočátku samé domy a o jednom poschodí. Nárožní dům na jižní straně č. 23 je hostinec pana Šťastného, řezníka, který přišed z Besednic zakoupil tento dům po chvalně známém uzenáři, na jehož taliány se dosud vzpomíná, Sojkovi, jenž býval též starostou Sokola. Na severní straně při prvním domě č. 179 je od loňska upravený chodník. Dříve tam býval schůdek a byla obava, že si pozdní chodec zláme nohu. Dům č. 21 na jižní straně náležel p. Malému, funkcionáři rozličných spolků zdejších, milovníku sbírek a zámožnému obchodníku. Zemřel r. 1920, dcery jeho se provdaly a dům koupil pan mlynář Fürbek, prodav svůj mlýn v Braňce p. Kolínovi. Dům č. 422 p. Volfa má doli i v poschodí též po jednom okně na stranu východní, neboť sousední domy jsou pošinuty k severu. Vedle jmenovaného domu postavil p. Štojdl, řezník, letos poschodí. Domek č. 180 je starý se štítem na ulici, rázu barokního. Ústí Bukvické silnice do Nového města je tak úzké, užší než sama silnice. Za oblevy tu bývá rybníček, že se musí přeskakovat. Zajímavá je chalupa nárožní při Bukvické silnici č. 183, náležející p. Karlu Štojdlovi, zvanému Jeruzalem. Je to stará stavba o dvou úměrných částech, jež odděluje průjezd. Část východní má zdi již nové, kdežto západní má ještě zdi dřevěné, zvenčí však omítnuté. Obě polovice pokryty jsou sedlovými střechami s lomenicemi na ulici. Lomenice jsou ze svislých prken, nahoře chráněny stříškou na způsob polovalby. Zvláštním dojmem působí, že u staré části vystupuje lomenice před zeď; jako klobouk sedí na zdech střecha. Střechy jsou šindelové, potaženy však dehtovým papírem. V lomenici je otvor na větrání sena. Sousední dům č. 184 je nápadný vysoko položenou světnicí. Jistě je to Nové město (foto archiv ) ochrana proti vlhku, ač má na štítě letopočet Štít je obdélníkový se žaluzovými okny. Žlaby však po stranách ze zdí děrami trčící nás upozorní, že je to štít pro ozdobu, že to není poschodí, a že se za štítem falešným ukrývají štíty střech kolmo na silnici postavených. Před tímto domem je kašna. V domku č. 14 bývala podzemní kovárna, jež v poslední době sloužila za byt. Letos jej zakoupila nemocenská pokladna a staví dům nákladem hodně přes sto tisíc. Na průčelí má sgrafitové ozdoby, jež ryl p. stavitel Stašek. Stavba se opozdila, ježto neměl majitel, kam by odstěhoval nájemníky. Telefonní dráty umístěny na střechu nové budovy, a tak je první telefonní sloup až před číslem 11 a odtud provázejí telefonní sloupy pravou stranu ulice až do konce. Na hostinci č. 188 visí plechový zelený odznak zájezdních hostinců. V domě č. 190 je odedávna lékárna, vedle hasičské skladiště. Měšťanská škola je budova o jednom poschodí, vzniklá přestavbou domu, jemuž se říkalo Hamburk. Před domem č. 339 je veliké kamenné koryto, nádržka, jíž protéká stále voda z vodovodu. Na domě kamnářově jsou kamna v omítce, složená ze skutečných kachlíků a na domech dvou pilníkářů visí skřínky s jejich výrobky. Chalupa č. 2 je stará, dřevěná, ovšem omítnutá, šindel pokryt dehtovým papírem. V domě č. 236 je kovárna, ale není podoby starodávné. Když v neděli zavře dílnu, vypadá jako krám. Jen podle podkovy visící nad vchodem a podle zábradlí k němuž se přivazuje dobytek poznáme, že je tam kovárna. V domě č. 556 je průchod, jímž vede cesta zadem ke mlýnu do Branky. Podle vzhledu získává tato ulička přívlastek ozdobný. Před domem č.249 stojí obecní pumpa, z níž se čerpá pitná voda a před domem č. 253 stojí druhé koryto vodovodu. Tato hořejší část Nového města se obecně nazývá Krakov. Ke konci Nového města jsou časté domy se štíty na ulici obrácenými. Na konci je rozcestí. Silnice zahýbá poněkud vpravo, nalevo odbočuje cesta na Rejta. Svírají úhel ostrý a v něm je, na nejvyšším to místě ulice Nového města, sad. Kolmice parku je 60 kroků dlouhá. Strany k silnici obehnány drátem ostnatým. Na počátku parku stojí kříž. V něm 2 lavičky. Na posledním domě pravé strany č. 333 je vedle úřední tabulky s názvem města tabulka o zákazu žebroty, a podle kterých paragrafů se trestá. Při silnici v parku stojí kamenný sloup s nápisem Do Nových Hradů. Za parkem se rozprostírá Staškova pila. Jiří Čajan Nové město (foto archiv )

13 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 12/2011 STRANA 13 KULTURA PROGRAM KINA LEDNA 2012 DIGITÁLNÍ KINO V TRHOVÝCH SVINECH VZNIKLO ZA FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TRHOVÉ SVINY A STÁTNÍHO FONDU NA PODPORU A ROZVOJ ČESKÉ KINEMATOGRAFIE FILMY OZNAČENÉ LOGEM JSOU UVÁDĚNY V TROJROZMĚRNÉM FORMÁTU Program je neprodejný! ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA Program kina naleznete na internetových stránkách: Rezervace vstupenek: Tel./Fax: Ceny uvedené v programu jsou včetně příplatku 1,- Kč na Fond České kinematografie středa v hod. ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK Americká barevná komedie (96 min.) Hrají: Jessica Biel, Jon Bon Jovi, Abigail Breslin a další Mládeži přístupno Vstupné: 80,- Kč čtvrtek v hod pátek v hod. MISSION: IMPOSSIBLE GHOST PROTOCOL Americký barevný akční thriller (115 min.) Bez plánu. Bez podpory. Bez šance. Hrají: Tom Cruise, Paula Patton, Jeremy Renner a další Mládeži do 15 let nepřístupno Vstupné: 90,- Kč sobota v hod neděle v hod. ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 3 Prem. Americká barevná širokoúhlá animovaná komediev českém znění (87 min.) Chipmunkové jsou zpět a i tentokrát to pořádně rozpiští Mládeži přístupno Vstupné: 90,- Kč sobota v hod neděle v hod. PŘIZDIS*ÁČI Britská barevná komedie v českém znění (97 min.) Co se stane, když se čtveřice mladíků vypraví na dovolenou bez svých rodičů? Hrají: Simon Bird, Joe Thomas, James Buckley, Blake Harrison a další Mládeži přístupno Vstupné: 80,- Kč pondělí v hod. POUPATA České barevné drama (94 min.) Tak trochu jiný vánoční příběh. Hrají: Vladimír Javorský, Malgorzata Pikus, Marika Šoposká a další Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 90,- Kč čtvrtek v hod pátek v hod ČERNÁ HODINA Americký barevný sci-fi horor (89min.) Netradiční prostředí a Bekmambetova pověst trikového mága slibují, že Černá hodina bude mimořádný zážitek. Hrají: Emile Hirsch, Rachael Taylor, Olivia Thirlby a další Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 130,- Kč sobota v hod. ALOIS NEBEL Repríza České černobílé drama (87min.) Filmová adaptace kultovního komiksu Alois Nebel autorů Jaroslava Rudiše a Jaromíra 99 přináší temný příběh s atmosférou podobnou filmům jako Scanner Darkly, Sin City nebo Valčík s Bašírem, k jehož realizaci použil režisér Tomáš Luňák poprvé v české kinematografii rotoscoping, unikátní technologii kombinující kreslený a hraný film. Hrají: Miroslav Krobot, Karel Roden, Ondřej Malý, Tereza Voříšková, Marie Ludvíková, Leoš Noha, Alois Švehlík a další... Mládeži přístupno Vstupné: 70,- Kč neděle v hod pondělí v hod. SHERLOCK HOLMES: HRA STÍNŮ Americký barevný thriller (119 min.) Sherlock Holmes býval nejchytřejším mužem salónu... až dosud. Hrají: Robert Downey Jr., Jude Law, Jared Harris a další Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 90,- Kč pondělí v 9 45 hod. a ve hod. BROUČCI BROUČKOVY TAJNOSTI Filmové představení nejen pro děti MŠ a ZŠ (69min.) Pásmo pohádek pro děti Vstupné: 10,- Kč čtvrtek v hod pátek v hod. VĚC: POČÁTEK Americký barevný sci-fi thriller (103 min.) Kdo uteče, vyhraje. Hrají: Mary Elizabeth Winstead, Joel Edgerton, Ulrich Thomsen a další Mládeži do 15 let nepřístupno Vstupné: 80,- Kč sobota v hod neděle v hod. HAPPY FEET 2 Americká barevná širokoúhlá animovaná komedie v českém znění (87 min.) Každý rok se počítá. Mládeži přístupno Vstupné: 130,- Kč v hod. LÁSKA JE LÁSKA Česká barevná komedie (96 min.) Komedie Láska je láska je filmem ze života a o životě. Hrají: Petr Nárožný, Simona Stašová, Eliška Balzerová, Ondřej Vetchý, Aneta Krejčíková, Maciej Cymorek, Rudolf Hrušínský a další Mládeži přístupno Vstupné: 100,- Kč čtvrtek v hod pátek v hod. MUŽI, KTEŘÍ NENÁVIDÍ ŽENY Americký barevný thriller (158 min.) Světový bestseller nyní ve filmovém zpracování Hrají: Daniel Craig, Rooney Mara, Stellan Skarsgård a další Mládeži do 15 let nepřístupno Vstupné: 80,- Kč sobota v hod. LOVE Slovensko-české barevné milostné drama (90 min.) Doteď jsi se vezl, dál musíš jít sám Hrají: Kristína Svarinská, Michal Nemtuda, Jakub Gogála další Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 90,- Kč neděle v hod pondělí v hod. UNDERWORLD: PROBUZENÍ Americký barevný sci-fi horor (85 min.) Upírská bojovnice Selene se vrací, Hrají: Kate Beckinsale, Stephen Rea, Michael Ealy a další Mládeži do 15 let nepřístupno Vstupné: 160,- Kč pondělí ve hod. KAMARÁDI Z TELEVIZE IV. Filmové představení nejen pro děti ZŠ (66 min.) Pásmo pohádek pro děti Vstupné: 10,- Kč PŘEDPRODEJ Kulturní dům T. Sviny tel Infocentrum Žižkovo nám. T. Sviny tel Informační centrum Borovany tel DIVADLO úterý od hod. Divadelní soubor La Provence Gustav Skála: NĚKDO TO RÁD V KINĚ... Vážené dámy a pánové, pamatujete si ještě na půvab starých kin? Měla svou zvláštní vůni. Tak přesně do takového starého kina Vás zavedeme v naší tanečně - herecko pantomimické revue. Děj se odehrává ve starém kině, kde se občas dějí prapodivné věci. Všechno to podle všeho zavinil duch bývalého majitele kina, který není tak úplně spokojený nejen s filmy, které se promítají, ale i s poměry, které v jeho bývalém království vládnou dnes. A tak se duch vloží do děje rozverné komedie a sem tam pěkně zamíchá ostatním zúčastněným kartami, pochopitelně proto, aby to celé skončilo pravým, nefalšovaným happyendem. Hrají: Vlastimil Harapes, Uršula Kluková, Klára Jandová, Jan Nosek, Jan Čížek, Martin Pořízek, Veronika Všetičková, Daniel Židek Režie: Gustav Skála Vstupné: 180,- 170,- 150,- Kč Loutkoherecký soubor ožívá Po dlouhých patnácti letech uvidí trhovosvinenské děti v kulturním domě pohádky s klasickými loutkami. Dal se zde totiž dohromady dvanáctičlenný loutkoherecký soubor, jehož členové jsou přesvědčeni, že i ve věku Spidermanů a Šmoulů mají Kašpárek, Princezna, Vodník či Drak v dětském světě stále své místo. Loutky i scéna procházejí postupnými celkovými opravami, herci a vodiči si připravili dvě veselé pohádky, které uvedou počátkem příštího roku. Text a foto Petra Vicková

14 STRANA 14 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 12/2011 SPORT Pořadatelé zvou všechny aktivní i rekreační sportovce ke společnému běžeckému zakončení roku 2011 Silvestrovským městským během. Patrik Jech, student svinenského gymnázia, hraje již pátým rokem za softbalový klub Žraloci Ledenice. Klub získal v letošním roce 3. místo na Mistrovství ČR v Kostelci nad Orlicí. Patrik byl vyhlášen nejlepším pálkařem mistrovství a v minulém roce nejlepším nadhazovačem. Proto byl vybrán do přípravy nejmladších juniorů pro Mistrovství Evropy text i foto: H. Korčáková INZERCE Firma MEDISIZE CZ, s.r.o. sídlící v Trhových Svinech děkuje všem svým zaměstnancům za úspěšné zvládnutí pracovních úkolů v roce 2011 a přeje jim a jejich rodinám do nového roku 2012 hodně pracovních a životních úspěchů. Informace o možnosti zaměstnání podává personální oddělení MEDISIZE CZ, s.r.o., Tovární 560, Trhové Sviny, tel. č ,

15 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 12/2011 STRANA 15 Gymnastky doma zabojovaly Na krajský přebor družstev žen ( ) jsme nemusely nikam cestovat, protože se konal u nás v Trhových Svinech (pořádajícím oddílem byl Merkur České Budějovice). Na krajském přeboru za náš oddíl startovala 2 družstva v minilize a ve IV. lize. Na přeboru jsme obsadily 8. místo v minilize a 3. místo ve IV. lize!!! Nejlepšího umístění z oddílu dosáhla Kristýna Žáková (miniliga) a Kateřina Smoleňová (IV. liga). Gratujeme hlavně holkám ve IV. lize k umístění na stupních vítězů a holkám v minilize k tomu, že statečně bojovaly s náročnými sestavami!!! za oddíl gymnastiky Jana Záhorková SPORT Mladé naděje svinenského stolního tenisu TJ Spartak Trhové Sviny, oddíl stolního tenisu, dne (sobota) pořádal ve sportovní hale v Trhových Svinech 3. ročník turnaje žáků a mužů ve stolním tenisu. Výsledky turnaje: Pořadí Mladší žáci: Starší žáci: Muži: 1. Adam Jan Fesl Martin Janoch Jiří 2. Žoha Jan Adam Václav Marek Luboš ml. 3. Žohová Kateřina Ježek Radek Martin Krýsl Všem zúčastněným hráčům děkujeme za účast. Ing. Dušan Plachý předseda oddílu Vítězky IV. ligy:1. Místo J. Hradec, 2. místo Č. Budějovice, 3. místo T. Sviny (foto P. Žoha) Ve škole teď frčí kin - ball foto: D. Plachý Naše účastnice IV. ligy: Kateřina Žohová, Nikola Žáková, Kateřina Smoleňová, Eliška Hamadějová (foto P. Žoha) Kin ball je nová míčová hra, kterou ve školní tělocvičně můžeme hrát díky finančnímu daru od obchodní společnosti Lidl. Hru hrají zároveň tři čtyřčlenné týmy, přičemž jedno družstvo rozehrává míč a ostatní mají za úkol zabránit pádu obrovského míče na zem. Dalo by se říci, že se kin-ball podobá volejbalu bez sítě a s velkým míčem. Bližší informace na: žáci 6. B V minilize za náš oddíl startovaly: Kristýna Žáková, Martina Prachařová, Adéla Čermáková, Linda Brožková (foto P. Žoha) autorka Blanka Bušková

16 STRANA 16 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 12/2011 Vánoce 2011 Nastal krásný čas adventu, doba přípravy na příchod Ježíše Krista na Vánoce. Vánoce jsou svátky, kdy se lidská srdce otvírají, lidé si přejí vše nejkrásnější. K těmto přáním se připojuji i já. ADVENT Četl jsem krásnou modlitbu Lamberta Nobena Sono nato..., ze které vybírám: Narodil jsem se nahý, říká Bůh, aby ses uměl vzdát sám sebe. Narodil jsem se v chlévě, aby ses naučil posvěcovat každé prostředí. Narodil jsem se pokorný, abys ze mne neměl nikdy strach. Narodil jsem se pro lásku, abys nikdy nepochyboval o mé lásce. Narodil jsem se jako osoba, říká Bůh, aby ses nikdy nestyděl být stejně takový. P. Marcin Zelazny Vitráž v kostele Sv. Kateřiny v Betlémě (foto autor) Mozaika na zdi atria v kostele Narození Krista v Betlémě (foto autor) Pozvánka na Svatou Trojici Kostel Nejsvětější Trojice nebývá běžně v zimě otevřený. Letos si můžete udělat o svátečních dnech vycházku ke kostelu a podívat se dovnitř. Kostel bude od Vánoc a během celého ledna svátečně vánočně vyzdobený. Otevřený bude v pondělí a poté všechny lednové neděle, tedy 8. 1., , a , vždy od 14 do 16 hodin. DL Děťátko z oltáře kostela Sv. Kateřiny, které je na Štědrý den neseno ulicemi Betléma (foto autor) Své náměty, připomínky, informace, které chcete sdělit svým spoluobčanům, zasílejte na Příspěvky, prosím, dodejte buď písemně (na podatelnu MěÚ) nebo v elektronické podobě na výše uvedený v MS Word, fotografie a obrázky ve formátech JPG či PDF. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky jazykově upravit. Příjem inzerce osobně na podatelně Městského úřadu v Trhových Svinech nebo na tel.: Uzávěrka čísla vždy 10. dne v měsíci. Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí foto: P. Kysela Zpravodaj občanů města Trhové Sviny a okolí Vydává Městský úřad Trhové Sviny, Žižkovo nám. 32, Trhové Sviny. IČ: Ev. šč. MKČR E10896 Vychází 12x ročně Předsedkyně redakční rady a redakční úpravy Mgr. Hana Halešová DTP a tisk: FIBOX, s.r.o. Třebíč Náklad 700 ks Cena tohoto výtisku: 5,- Kč

Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí tslisty@gmail.com

Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí tslisty@gmail.com pf 2013 TRHOVOSVINENSKÉ Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí tslisty@gmail.com listy 12 2 0 1 2 Ročník XXII AKTUÁLNÍ TÉMA Z bramborové medaile Shrnutí hasičské sezóny K prameni potoka Přejeme

Více

listy TRHOVOSVINENSKÉ Město čerpá dotace z Regionálního operačního programu Zveme Vás Africa Alive

listy TRHOVOSVINENSKÉ Město čerpá dotace z Regionálního operačního programu Zveme Vás Africa Alive TRHOVOSVINENSKÉ Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí tslisty@gmail.com listy Město čerpá dotace z Regionálního operačního programu Po čase začíná být město opět úspěšné při ucházení se o dotace

Více

listy TRHOVOSVINENSKÉ Nová okna, žáci, učitelé v září všichni do školy!

listy TRHOVOSVINENSKÉ Nová okna, žáci, učitelé v září všichni do školy! TRHOVOSVINENSKÉ Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí tslisty@gmail.com Nová okna, žáci, učitelé v září všichni do školy! Základní škola v Trhových Svinech se konečně dočká zateplení včetně výměny

Více

listy TRHOVOSVINENSKÉ A nová škola bude Rekonstrukce rybníka Hájek Krav maga Ohlédnutí za sezónou na Buškově hamru

listy TRHOVOSVINENSKÉ A nová škola bude Rekonstrukce rybníka Hájek Krav maga Ohlédnutí za sezónou na Buškově hamru A nová škola bude TRHOVOSVINENSKÉ Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí tslisty@gmail.com Budova základní školy v T. Svinech slaví 50. narozeniny A nová škola bude. Právě pod tímto titulkem vyšel

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Noví zastupitelé zvolili vedení města. Měsíčník Města Prachatice. XII. ročník, číslo 12 (prosinec 2010)

Radniční list. Starostův sloupek. Noví zastupitelé zvolili vedení města. Měsíčník Města Prachatice. XII. ročník, číslo 12 (prosinec 2010) Radniční list Měsíčník Města Prachatice XII. ročník, číslo 12 (prosinec 2010) Starostův sloupek Je mi potěšením oslovit vás, spoluobčany, coby nově zvolený starosta našeho města. Po roce se opět nacházíme

Více

Návštěva Jeremy Barkera v Sušici

Návštěva Jeremy Barkera v Sušici 1/2001 12. ledna 2001 Cena 5,80 Kč Sestěhování do monobloku V rámci dostavby nemocnice byla dokončena její první etapa, která si vyžádala téměř 70 mil. korun. V průběhu ledna budou realizovány změny týkající

Více

Broumovský zpravodaj. Richard Kahler. leden 2005

Broumovský zpravodaj. Richard Kahler. leden 2005 Broumovský zpravodaj leden 2005 Richard Kahler Obsah... V historickém okénku... str. 3 Zprávy z radnice... str. 4 5 Spol. jednání zastupitelstev obcí Br....str. 4 Společenská kronika... str. 6 Co je nového

Více

TRHOVOSVINENSKÉ LISTY

TRHOVOSVINENSKÉ LISTY ZPRAVODAJ OBČANŮ MĚSTA TRHOVÝCH SVINŮ A OKOLÍ TRHOVOSVINENSKÉ LISTY Leden 2011 Číslo 1 Ročník XXI Rozpočet města Příprava na sestavení rozpočtu začíná zpravidla v říjnu shromažďováním podkladů. Na jedné

Více

POHOŘELICKÉ LISTY BŘEZNOVÉ ROZJÍMÁNÍ

POHOŘELICKÉ LISTY BŘEZNOVÉ ROZJÍMÁNÍ BŘEZNOVÉ ROZJÍMÁNÍ POHOŘELICKÉ LISTY INFORMACE O DĚNÍ V POHOŘELICÍCH 3 / 2015 POHOŘELICE, 17. 3. 2015 ZDARMA Tento článek vzniká koncem února a musíme konstatovat, že se opakuje situace z loňského roku,

Více

Informační středisko nově otevřeno od 1. 6. do 30. 9. na náměstí Republiky 148 (bývalá prodejna rybářských potřeb naproti zastávce U Husa)

Informační středisko nově otevřeno od 1. 6. do 30. 9. na náměstí Republiky 148 (bývalá prodejna rybářských potřeb naproti zastávce U Husa) 6 MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 22 červen 2013 cena 10,- Kč Informační středisko nově otevřeno od 1. 6. do 30. 9. na náměstí Republiky 148 (bývalá prodejna rybářských potřeb naproti zastávce U Husa)

Více

PF 2012. Prosinec 2011/číslo 12 Ročník IX. (Králicko XXI.) Cena 12 Kč

PF 2012. Prosinec 2011/číslo 12 Ročník IX. (Králicko XXI.) Cena 12 Kč Prosinec 2011/číslo 12 Ročník IX. (Králicko XXI.) Cena 12 Kč Vánoční čas Rok se překulil jako voda, opět nastává zimní čas, který nám přípomíná, že stávající rok končí a pomalu se blíží rok nový. Bohužel,

Více

Pod jednou střechou - společnou oblohou aneb Kdo má rád tu českou písničku

Pod jednou střechou - společnou oblohou aneb Kdo má rád tu českou písničku Září 2007 Číslo 9 Ročník XVII. Pod jednou střechou - společnou oblohou aneb Kdo má rád tu českou písničku I takto by se dala nazvat hezká atmosféra jubilejního 10. ročníku Mezinárodního festivalu dechových

Více

měsíčník městského úřadu prosinec 2005 cena 10,- Kč

měsíčník městského úřadu prosinec 2005 cena 10,- Kč měsíčník městského úřadu prosinec 2005 cena 10,- Kč Z obsahu Schůze rady.................... 2-3 Zasedání zastupitelstva..................... 3 Kdysi a dnes..................... 8 Školství.....................

Více

listy TRHOVOSVINENSKÉ Náše rozhovory s Volby do zastupitelstva kraje 12. 13. října 2012 Patnáctý ročník festivalu

listy TRHOVOSVINENSKÉ Náše rozhovory s Volby do zastupitelstva kraje 12. 13. října 2012 Patnáctý ročník festivalu TRHOVOSVINENSKÉ Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí tslisty@gmail.com Volby do zastupitelstva kraje 12. 13. října 2012 Po delším čase nás opět čekají volby, tentokrát do zastupitelstva kraje

Více

zpravodaj obèanù Boleradic

zpravodaj obèanù Boleradic bøezen 2009 èíslo I. zpravodaj obèanù Boleradic Jarní básnička Barunka Pacáková Květinky už vláhu mají, včeličky se probouzí, mají práci hned, jak vstanou, hmyz si létá na mezi. Vlaštovky se vrací k nám,

Více

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ. únor 2013 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA RŮZNÉ INZERCE

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ. únor 2013 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA RŮZNÉ INZERCE POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ únor 2013 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA RŮZNÉ INZERCE ÚŘAD INFORMUJE Slovo starosty Máte před sebou první Poříčský zpravodaj v letošním roce. Čas letí a ani jsme si nestačili

Více

MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 23 srpen 2014 cena 10,- Kč

MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 23 srpen 2014 cena 10,- Kč 8 MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 23 srpen 2014 cena 10,- Kč Letní měsíce přinášejí kromě příležitosti k cestování či odpočinku také mnoho zajímavých akcí a kulturních pořadů. Pravidelně třetí červencový

Více

LIPNÍČEK. Obecní zpravodaj číslo 39. Nad Lipníkem létá posvátný ibis

LIPNÍČEK. Obecní zpravodaj číslo 39. Nad Lipníkem létá posvátný ibis LIPNÍČEK Obecní zpravodaj číslo 39 Nad Lipníkem létá posvátný ibis červen 2012 Druhé Lipenské vepřové hody 2 Vážení spoluobčané, uplynul další půlrok života naší obce i nás všech od chvíle, kdy jste obdrželi

Více

září 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Lodě z lahví brázdily rybník

září 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Lodě z lahví brázdily rybník září 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Lodě z lahví brázdily rybník FOTO: DAN NOVOTNÝ Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete

Více

SUCHDO L SKÉ L ISTY. K říjnovým komunálním volbám

SUCHDO L SKÉ L ISTY. K říjnovým komunálním volbám SUCHDO L SKÉ 62010 občasník MČ Praha-Suchdol www.praha-suchdol.cz ZDARMA stojí za přečtení Nová Rada městské části str. 4 Úsporná opatření od 1. 1. 2011 str. 7 Kroužek mladých hasičů str. 8 stojí za zapsání

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

Panský dvůr v nové roli

Panský dvůr v nové roli ROČNÍK 22 / ČÍSLO 10 ŘÍJEN 2011 CENA 10 Kč Panský dvůr v nové roli Dnešní komplex pozdně renesančních budov v centru města představuje staleté tradice Kunovic, o nichž první písemná zmínka pochází z roku

Více

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná HORAŽĎOVICKÝ LEDEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU REVITALIZACE NÁMĚSTÍ STR. 1, 2, 19 Z RADNICE STR. 7 11 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA STR. 14 15 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 www.zdirec.cz Cena 5, Kè DUBEN 2010 ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 Veselé Velikonoce! S velikonočními svátky přichází do našich domovů jaro, sluníčko a všechno to hezké, na co po dlouhé a studené zimě čekáme. Květinářky

Více

Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí tslisty@gmail.com

Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí tslisty@gmail.com TRHOVOSVINENSKÉ Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí tslisty@gmail.com Jaro k nám dorazilo až na druhý pokus I když letošní Velikonoce a dny po nich následující vzbuzovaly představu, že je opět

Více

Revitalizace kasáren ve finále, v říjnu se již úřaduje

Revitalizace kasáren ve finále, v říjnu se již úřaduje T Ř E B O Ň S K Ý 10 / 2009 Zpravodaj města Třeboně 15 Kč Revitalizace kasáren ve finále, v říjnu se již úřaduje redakce čtenáři Úvodník Co se nám líbí? Co se nám nelíbí? ŘÍJEN je podle indiánského kalendáře

Více

Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem

Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem ZPRAVODAJ V y d á v á o b e c H r a d i š t k o podzim 2013 Téma: Investice 2013 Foto: LUKÁŠ STRAŠÍK Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem První červencový

Více

Sníh se ztratil do neznáma, odnesl s sebou zimní čas, ptáčci jsou tu opět s námi, zázrak jara přijde zas. Hana Polášková

Sníh se ztratil do neznáma, odnesl s sebou zimní čas, ptáčci jsou tu opět s námi, zázrak jara přijde zas. Hana Polášková 3 vydává Město Fryšták ročník XVIII číslo 3 březen 2008 cena 10 Kč Jaro je tady... Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat. J. A. Komenský Jménem Zastupitelstva města Fryštáku i jménem svým přeji

Více

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč 22/2010 3. prosince 2010 Cena 7,00 Kč Vyrůstali jsme s loutkami V dnešních novinách najdete konec seriálu o loutkovém divadle, který pro vás připravila jeho dlouholetá členka, MUDr. Jaroslava Prajerová.

Více

LISTY LANŠKROUNSKA. 3: Nový kabát městského kina a budoucí kinokavárna 12-13: BĚHÁNÍM SI ČISTÍM HLAVU. Rozhovor s novým starostou Radimem Vetchým

LISTY LANŠKROUNSKA. 3: Nový kabát městského kina a budoucí kinokavárna 12-13: BĚHÁNÍM SI ČISTÍM HLAVU. Rozhovor s novým starostou Radimem Vetchým LISTY LANŠKROUNSKA 25/XIV PROSINEC 2014 CENA 25 Kč Nový starosta Radim Vetchý Foto: F. Teichmann 3: Nový kabát městského kina a budoucí kinokavárna 12-13: BĚHÁNÍM SI ČISTÍM HLAVU Rozhovor s novým starostou

Více