Výroční zpráva Havlíčkova gymnázia. Výroční zpráva o činnosti školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Havlíčkova gymnázia. Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Výroční zpráva Havlíčkova gymnázia Výroční zpráva o činnosti školy /

2 Výroční zpráva o činnosti školy Strana Charakteristika školy Zaměstnanci školy Studentská rada, ada Spolku rodičů a přátel Havlíčkova gymnázia Časový harmonogram školního roku / Z kroniky školy Vývoj Havlíčkova gymnázia ve. století Výsledky soutěží Z literárních prací žáků školy Seznamy studentů Školní knihovna se studovnou školní informační centrum Inspekce, kontroly, revize Organizace školy Předmětové komise Učební plán Volitelné a nepovinné předměty Údaje o pracovnících Úvazky pedagogických pracovníků Třídy, třídní učitelé, počty žáků Přehled prospěchu, chování a docházky Maturitní zkoušky Maturita nanečisto Přijímací řízení ve školním roce / Přijímací řízení na VŠ, VOŠ a SŠ Zkratky Zpráva o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) Zpráva o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) Zpráva o hospodaření školy za rok Příjmy Výdaje Majetek školy ozbor hospodaření příspěvkové organizace za rok Kopie účetních výkazů samostatná příloha 9 9 9

3 Charakteristika školy Údaje o zřizovateli Název zřizovatele: Adresa: IČO: Název školy: Identifikátor zařízení: Adresa: Právní forma: IČO: Součásti: Kontakt: Vedení školy: Kraj Vysočina Žižkova, Jihlava 9 9 Havlíčkovo gymnázium, Havlíčkův Brod, Štáflova Štáflova, Hvalíčkův Brod příspěvková organizace Havlíčkovo gymnázium IZO: kapacita: žáků NDr. Anna Březinová, ředitelka školy Mgr. Danuše Vejrová, statutární zástupce ŘŠ Mgr. Jiří ojka, zástupce ŘŠ Zřizovatelem Havlíčkova gymnázia, Havlíčkův Brod, Štáflova je kraj Vysočina. Zřizovací listina Havlíčkova gymnázia, Havlíčkův Brod, Štáflova byla schválena usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. ///ZK ze dne. 9. a ve znění změn schválených usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. ///ZK ze dne... V roce 99 byl gymnáziu obnoven čestný název Havlíčkovo gymnázium. Od. července 99 se škola stala rozpočtovou organizací, od. ledna 99 je organizací příspěvkovou. Od. září 99 je zařazena do sítě škol. Poslední platné ozhodnutí MŠMT, kterým se mění zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení, vydalo MŠMT Č dne.. pod č.j. /, s účinností od. 9.. Havlíčkovo gymnázium je součástí výchovně vzdělávací soustavy. Gymnázium uplatňuje jednotu výchovy a vzdělávání, spojení školy se životem a usiluje o všestranný harmonický rozvoj osobnosti mladého člověka. Vychovává jej ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie, formuje jeho intelektuální a mravní rozvoj, připravuje jej na tvořivou práci a odbornou činnost v povolání a poskytuje výchovu estetickou, zdravotní, tělesnou i ekologickou, umožňuje též výchovu náboženskou. Gymnázium je všeobecně vzdělávací, vnitřně diferencovaná škola, která připravuje především pro studium na vysokých školách. Havlíčkovo gymnázium nabízí studium ve čtyřletém a osmiletém cyklu. Do byla plánovaná kapacita školy žáků. Od je plánovaná kapacita školy žáků. Škola se při teoretickém vyučování, v souladu s učebním plánem, dělí na třídy a skupiny. Třídy, učebny a další prostory pro výuku a mimoškolní výchovu: kmenových tříd, učebny pro výuku jazyků, odborné učebny biologie, fyziky a zeměpisu, laboratoře fyziky, chemie a biologie, ateliér výtvarné výchovy, učebny hudební výchovy, učebny výpočetní techniky vybavené multimediálními prvky, školní knihovna se studovnou (školní informační centrum), čítárna pro pedagogy, tělocvičny, posilovna, školní hřiště. Pro žáky jsou organizovány lyžařské výcvikové kurzy a sportovně turistické kurzy v rozsahu stanoveném učebním plánem. Výchova mimo vyučování poskytuje žákům, při respektování jejich osobních zájmů, aktivní odpočinek, rozvíjí jejich schopnosti, nadání a zájmy. Do prvního ročníku čtyřletého studia přijímáme žáky a další uchazeče, kteří úspěšně splnili povinnou školní docházku a splnili podmínky přijímacího řízení. Do prvního ročníku nižšího stupně osmiletého gymnázia přijímáme žáky, kteří úspěšně ukončili pátý ročník základní školy a splnili podmínky přijímacího řízení. Ve školním roce / v rámci přijímacího řízení (pro školní rok /) otevíráme jednu třídu čtyřletého studijního oboru a dvě třídy prvního ročníku nižšího stupně osmiletého gymnázia. Spádová oblast základních škol je vymezena a zabezpečuje naplnění dvou tříd nižšího stupně osmiletého studia a po jedné třídě čtyřletého studia v ročníku. Studium na naší škole je organizováno jako denní studium. Vyučovacím jazykem je jazyk český. V osmiletém a v čtyřletém denním studiu gymnázia je studium ukončeno maturitní zkouškou.

4 Absolvent je připraven ke studiu: na vysokých školách všech typů na vyšších odborných školách. k nástavbovému studiu na ostatních středních školách Má schopnost samostatného myšlení a rozhodování, komunikace verbální i písemné ve dvou cizích jazycích, dokáže pracovat s odbornou literaturou a informacemi, včetně nezbytných dovedností z oblasti výpočetní techniky. Je veden k odpovědnosti v občanském (veřejném) životě a k vlasteneckému cítění. Je vhodně připravován pro rodinný život. Je schopen nastoupit do zaměstnání v bankovnictví, pojišťovnictví, administrativě, cestovním ruchu, sociální a kulturní oblasti. Nezanedbatelnou výhodou je flexibilita absolventů při zapracování se v různých oborech. Absolvent má předpoklady pro kvalitní práci v zastupitelských sborech. Na škole jsou vyučovány tyto obory: 9K/ Gymnázium všeobecné, studium denní, délka studia: r., měs. 9K/ Gymnázium všeobecné, studium denní, délka studia: r., měs. Učební plány a osnovy, podle kterých se vyučuje: generalizovaný učební plán gymnázia s osmiletým studijním cyklem, který schválilo MŠMT Č pod č.j. 9/99 dne s platností od počínaje prvním a pátým ročníkem učební plán gymnázia se čtyřletým studijním cyklem, který schválilo MŠMT Č pod č.j. 9/99 dne s platností od počínaje prvním ročníkem učební osnovy gymnázia (navazují na pojetí učebního plánu), které schválilo MŠMT Č pod č.j. 9/99 dne s platností od počínaje prvním ročníkem učební osnovy pro.. roč. víceletého gymnázia učební osnovy pro.. roč. víceletého a.. roč. čtyřletého gymnázia.

5 Zaměstnanci školy Učitelé interní PhDr. Jan Bechyně Mgr. David Beránek PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. Mgr. Ivanka Brožová Mgr. Eva Brücknerová NDr. Anna Březinová Mgr. Jaroslava Čermáková Václav Černoch Mgr. Jana Dvořáková Daniela Hamaričová Mgr. Věra Hitzgerová Marie Hybelbauerová Mgr. Hana Jezlová Mgr. Hana Justová Mgr. Svatava Kadlecová Mgr. Jiří Karel Mgr. Monika Karlíková Mgr. Eva Kašíková Mgr. Marie Kašparová Mgr. Vlasta Kerelová Mgr. Petra Klusáčková NDr. Jaroslav Kocman Mgr. Miroslava Kohoutková Mgr. Alena Konrádová Mgr. Daniel Koráb Mgr. Bohumír Kotlík Mgr. Pavla Kotnová PhDr. Marie Kotoulková Eva Krajíčková Marie Kubátová Mgr. Vladimír Lank Mgr. Bronislav Návojský Mgr. Marie Novotná Mgr. Kateřina Pajerová Josef Prchal Mgr. Martin ichter Mgr. Jiří ojka NDr. Květoslava ůžičková Mgr. Eva Sobotková Mgr. Ludmila Stejskalová Mgr. Zuzana Šimůnková Jaroslav Šorčík Mgr. Zuzana Tesařová Ing. Jindřiška Trnková Mgr. Danuše Vejrová NDr. Marie Vlková Mgr. Miroslav Vondra Mgr. Zdeněk Vošický mateřská dovolená od.. mateřská dovolená od od.. rodičovská dovolená do Učitelé externí Jan Doležal Vlasta Chalupová Aleš Říman ,.... Hospodářští a provozní zaměstnanci Jan Blaha, školník Zdeňka Chmelíková, účetní Alena Choutková, hospodářka Jana Chalupová, knihovnice....

6 Studentská rada, ada Spolku rodičů a přátel Havlíčkova gymnázia zástupce ve studentské radě zástupce rodičů v adě Spolku rodičů a přátel GHB A Otto Jirgl omana Suchá B enata Hostanová Martin Hečko A Suzan Saidamová Zdeňka Saidamová B Lukáš Holenda Jana Bláhová A Jana Tůmová Petra Chudobová B Pavlína Dubnová Ing. Marie Greplová A Jiří Šubrt Mgr. Alena Kuntová B Milan Kubát Jaroslav Viduna A Eliška Greplová Ing. oman Grepl B Lucie Jakešová Bc. Marcela Hájková členka výboru A Tereza Hlaváčková MVDr. Daniela Štohanslová B Martin Kubát MUDr. Josef Pumpr A Jan Málek Ing. Vlasta Šubertová B Ondřej Paclík Ing. Václav Stejskal místopředseda A Jan Hlaváček Hana Plodíková pokladník B Hana Schneiderová Miloslav Kotil předseda. Jindřich Bárta Ladislava Ondráčková. Milan Blaha Ilona Havlíčková. Tereza Mičková Mgr. Alena Doležalová. Jaroslav Benák Ing. Zdeněk Endrle

7 Časový harmonogram školního roku / Období školního vyučování začátek vyučování v. pololetí konec vyučování v. pololetí začátek vyučování ve. pololetí konec vyučování ve. pololetí středa pondělí úterý čtvrtek středa, pátek středa čtvrtek neděle pondělí pátek pondělí pátek čtvrtek pátek pátek středa čtvrtek.. a úterý středa středa středa středa středa středa středa středa pondělí středa min. x za týdnů pondělí úterý do.. do Období prázdnin podzimní prázdniny poslední vyučovací den v roce vánoční prázdniny začátek vyučování v roce pololetní prázdniny jarní prázdniny velikonoční prázdniny hlavní prázdniny zahájení školního roku / Prezentace školy Burza středních škol KD Ostrov Den otevřených dveří Porady pedagogických pracovníků zahajovací čtvrtletní (. čtvrtletí) klasifikační. pololetí čtvrtletní (. čtvrtletí) klasifikační. pololetí A, B klasifikační. pololetí čtvrtý klasifikační. pololetí ostatní třídy provozní porady pedagogických pracovníků Přijímací zkoušky pro školní rok / podání přihlášek ke studiu na středních školách ředitel ZŠ předání přihlášek ze ZŠ na SŠ. kolo pro čtyřleté a osmileté studium. kolo pro čtyřleté studium Přijímací zkoušky na vysoké školy základní informace ve věstníku MŠMT Č, ročník LVIII, sešit červen veletrh pomaturitního studia Gaudeamus Brno Učitelské noviny, jednotlivé VŠ, internet 9...

8 Maturitní zkoušky odevzdání a zveřejnění maturitních okruhů odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce písemná práce z českého jazyka a literatury odevzdání maturitních otázek klasifikační porada A, B poslední zvonění A,B studijní volno A, B ústní maturitní zkoušky A, B vydání maturitních vysvědčení oktávy klasifikační porada čtvrtý poslední zvonění čtvrtý studijní volno čtvrtý ústní maturitní zkoušky čtvrtý vydání maturitních vysvědčení čtvrtý pondělí pátek středa pátek středa pátek pondělí pátek pondělí čtvrtek čtvrtek středa pátek pondělí pátek pondělí čtvrtek čtvrtek , , středa středa sobota sobota pátek neděle.... jednání výboru SPHG a vedení GHB třídní schůze rodičů podzimní termín třídní schůze rodičů jarní termín třídní schůze budoucích prvních ročníků x za pololetí středa středa středa IX., XI., II., IV Štěpánská zábava Maturitní ples sobota.. pátek.. Termíny LVVZ Janské Lázně, A+B+., Mgr. Martin ichter Janské Lázně, A+B, Josef Prchal Sportovní kurz Chorvatsko Makarská riv., A + B +., vedoucí Mgr. Hitzgerová Spolek rodičů a přátel Havlíčkova gymnázia

9 Z kroniky školy Filmy, divadelní představení a literární pásma. 9. "Stará čínská poezie" Aleš Říman.. divadelní představení "Začarované dudy" v KD ostrov v Havlíčkově Brodě třídy A a B Mgr. Marie Kašparová.. divadelní představení "Hamlet" v Havlíčkově Brodě kvarty, kvinty,. Mgr. Marie Kašparová.. literární program Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě třídy A a B a studenti literárního semináře PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D., Mgr. Ivanka Brožová, Mgr. Jaroslava Čermáková.. filmové představení v Havlíčkově Brodě.,., kvinty, sexty, septimy Mgr. Marie Kašparová Exkurze. 9. Muzeum knihy, Žďár nad Sázavou studenti literárníhío semináře Mgr. Jaroslava Čermáková.. exkurze do Prahy A Ing. Jindřiška Trnková, Mgr. Zdeněk Vošický.. exkurze do krajské knihovny v Havlíčkově Brodě A Mgr. Marie Kašparová.. exkurze na INVEX do Brna NDr. Jaroslav Kocman 9.. výstava GAUDEAMUS v Brně A Mgr. Martin ichter.. výstava GAUDEAMUS v Brně., B Mgr. Věra Hitzgerová, PhDr. Jan Bechyně.. výstava GAUDEAMUS v Brně. Mgr. Jaroslava Čermáková.. exkurze do krajské knihovny v Havlíčkově Brodě A Mgr. Kateřina Pajerová.. exkurze do krajské knihovny v Havlíčkově Brodě B Mgr. Kateřina Pajerová.. přírodovědná exkurze do Prahy A NDr. Marie Vlková, Mgr. Jiří Karel.. literární exkurze do Prahy. Mgr. Eva Sobotková, NDr. Květoslava ůžičková 9.. Vídeň Mgr. Svatava Kadlecová, Mgr. Hana Justová.. Dukovany oktávy,., fyzikální seminář Mgr. Zdeněk Vošický, Mgr. Jiří Karel, Mgr. Vladimír Lank, Mgr. Miroslav Vondra.. fyzikální exkurze do Planetária v Praze třída B Mgr. Zdeněk Vošický, PhDr. Jan Bechyně.. exkurze do Prahy B PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D., Mgr. Zdeněk Vošický 9.. exkurze do Prahy A PhDr. Marie Kotoulková, PhDr. Jan Bechyně.. exkurze do Prahy A PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D., Mgr. Jiří ojka.. biologická exkurze na ansko třídy A a B NDr. Květoslava ůžičková, Marie Hybelbauerová, Mgr. Jiří Karel... Pálava. NDr. Marie Vlková, Mgr. Bohumír Kotlík.. literární exkurze v Praze B Mgr. Eva Sobotková, Mgr. Jana Dvořáková... Pálava A NDr. Marie Vlková, Mgr. Bohumír Kotlík... Londýn a jižní Anglie vybraní studenti kvart, kvint, sext a. a. ročníku ing. Jindřiška Trnková, Mgr. Ludmila Stejskalová, Mgr. Marie Novotná Besedy a přednášky.. beseda o kosmetice dívky z A, B a. Mgr. Danuše Vejrová.. přednášky "Čas proměn" a "S tebou o tobě" kvinty,. Mgr. Danuše Vejrová.. zeměpisná přednáška "Bali" kvarty,., zeměpisný seminář Mgr. Věra Hitzgerová.. pásmo "enesanční vojenství" sekundy, tercie, sexty, A, A PhDr. Jan Bechyně.. zeměpisný pořad "Indonésie" kvinty, sexty,.,., zeměpisný seminář Mgr. Věra Hitzgerová.. zeměpisný pořad "Afrika" v Havlíčkově Brodě primy, sekundy, zeměpisný seminář Mgr. Věra Hitzgerová.. zeměpisný pořad "Indonésie" tercie, kvarty Mgr. Věra Hitzgerová.. beseda o EU v Havlíčkově Brodě PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D... zeměpisný pořad "Vietnam" v Havlíčkově Brodě sekundy, B, kvarty, kvinty, sexty,.,., zeměpisný seminář Mgr. Věra Hitzgerová Školní pěvecký sbor.. Gymnasia cantant v Brně Daniela Hamaričová, Mgr. Alena Konrádová.. vánoční koncert v Havlíčkově Brodě.. vánoční koncert v Praze Daniela Hamaričová... Gymnasia cantant v BrněLužánkách získáno Stříbrné pásmo sbormistr Daniela Hamaričová, Mgr. Alena Konrádová Výchovné koncerty. 9. klavírní cyklus "Smetanův klavír" u příležitosti. výročí narození a. výročí úmrtí Bedřicha Smetany kvarty, kvinty, sexty, studenti hudební východvy z. a., pěvecký sbor Mgr. Alena Konrádová.. výchovný koncert "Vývoj českého rocku" v Havlíčkově Brodě Mgr. Alena Konrádová 9

10 Výtvarné akce akce: výstava a koncert Vraní zpěvy termín:.. místo: Galerie výtvarného umění Havlíčkův Brod účast: Jakub Kříž (B) hudba a Mgr. Daniel Koráb kaligramy Lyžařské kurzy.... v Janských Lázních třídy A a B Josef Prchal... v Janských Lázních kvinty,. Mgr. Martin ichter, Mgr. David Beránek, Mgr. Věra Hitzgerová, Josef Prchal, Mgr. Ludmila Stejskalová, Mgr. Zdeněk Vošický Sportovní kurz:... Chorvatsko septimy,. Mgr. Věra Hitzgerová, Mgr. Martin ichter, Mgr. David Beránek, Josef Prchal, Mgr. Marie Novotná, Ing. Jindřiška Trnková, NDr. Jaroslav Kocman ůzné akce Dny evropského kulturního dědictví Václav Černoch, Mgr. Daniel Koráb.. Burza středních škol v Havlíčkově Brodě NDr. Anna Březinová, Mgr. Danuše Vejrová, Mgr. Jiří ojka.. a.. Den otevřených dveří.. "Děti dětem" NDr. Marie Vlková.. protidrogový pořad v Havlíčkově Brodě Mgr. Daniel Koráb.. maturitní ples Mgr. Martin ichter, PhDr. Jan Bechyně, Mgr. Věra Hitzgerová.. protidrogová prevence v Havlíčkově Brodě tercie Mgr. Daniel Koráb.. protidrogová prevence v Havlíčkově Brodě kvarty Mgr. Daniel Koráb.. protidrogová prevence v Havlíčkově Brodě sekundy Mgr. Daniel Koráb... sbírka "Píšťalka" NDr. Marie Vlková Děti dětem V letošním školním roce se akce Děti dětem uskutečnila ve dnech.. prosince. Zúčastnili se jí studenti z. ročníku a studenti kvarty B ( celkem asi studentů). Bylo vybráno celkem 9. Tyto finanční prostředky rozdělil OS ČČK následujícím způsobem: asi za byly nakoupeny hračky pro děti v havlíčkobrodské nemocnici bylo předáno speciální škole v Havlíčkově Brodě na nákup pomůcek pro zdravotně postižené děti za zbývající částku bylo koupeno občerstvení pro studenty ( čaj, sušenky). Akci na škole koordinovala M. Vlková. Charitativní akce Píšťalka Ve dnech. a. března se naše škola zapojila do charitativní sbírky, kterou celostátně organizuje občanské sdružení Píšťalka ( adresa: Libická, Praha). Sbírka, která je realizovaná prodejem píšťalek, je ve prospěch zdravotně postižených dětí a mladých lidí v léčebnách Kladruby a Hrabyně. Z naší školy se do akce zapojily studenti tříd kvarty B (Vladimír Zeman, Ondřej Paulus, Jan Tecl, Petr Tvrdý, Jitka Majerová, Martina Blažková, Hana Veselá, Lenka Michálková) a kvinty A (Hana Kalivodová, Anna Chudobová). Prodalo se celkem píšťalek a utržilo se,. Akci na škole koordinovala M. Vlková, pomáhala E. Kašíková Do školy přišel děkovný dopis od ředitelky občanského sdružení Píšťalka paní Ivany Šuléřové, ve kterém jsme byli informováni, že celorepublikově byla získána částka,. Zpráva z průběhu účasti studentů našeho gymnázia na celostátní veřejné sbírce Projekt Šance Ve školním roce / se v červnu zúčastnilo dobrovolně přihlášených studentů naší školy celostátní veřejné sbírky Projekt Šance,jejíž výtěžek je spolu s dalšími prostředky z grantů určen k výstavbě Domu Šance pro mladistvé klienty, kteří se ocitli bez prostředků a na ulici, a dali jsme tak pomyslnou šanci dětem ulice. Při velmi úspěšném a korektně provedeném prodeji benefičních předmětů ( balónky s logem akce) a informování veřejnosti o účelu sbírky, byla částka (cca,) předána bezpečnostní agentuře a dopravena

11 do centra Projektu Šance, o.s. v Praze. Studenti, kteří prodali víc než benefičních předmětů, se zúčastnili také soutěže o ceny a slosování, jehož výsledky by měly být známy v září a říjnu. Všichni doufáme, že jsme svým dílem přispěli na renovaci a výstavbu multifunkčního Domu Šance v Nepomucké ulici v Praze, kde, podle slov hlavního organizátora Lászla Sűmegha a patronek paní Táni Fišerové a Marie ottrové, najdou zázemí, práci i péči mnozí z dětí ulice. Mgr. Daniel Koráb Středoškolská odborná činnost (SOČ) je určena pro žáky středních škol a od školního roku / také pro žáky. a 9. tříd základních škol. Žáci, kteří mají vyhraněný zájem o jeden z mnoha oborů (fyzika, biologie, psychologie, zdravotnictví a pod.), si mohou na základě samostatně zpracované odborné práce poměřit síly v několika po sobě jdoucích kolech od školního přes oblastní a krajské až po celostátní. Po letech odmlky se pod vedením PhDr. Marie Kotoulkové SOČ rozběhla i na Havlíčkově gymnáziu v Havlíčkově Brodě. Ve školním roce / se školního kola SOČ zúčastnilo 9 studentů, do oblastního kola byly vybrány odborné práce. Všichni zúčastnění studenti Jaroslav Benák (. roč., obor psychologie), Milan Blaha (. roč., obor biologie) a Marek Bukáček (sexta A, obor fyzika) obhájili v oblastním kole své práce a postoupili do krajského kola v Třebíči. Vítězem s postupem do celostátního kola se stal Milan Blaha, Marek Bukáček obsadil. místo. Jaroslav Benák se soutěže nemohl zúčastnit kvůli účasti v krajském kole OČJ ve Žďáru nad Sázavou, které se konalo ve stejný den. Celostátní finále SOČ se konalo ve dnech. 9. června v Opavě. V tvrdé konkurenci vítězů krajských kol dosáhl Milan Blaha skvělého úspěchu. Jeho soutěžní práce Dynamika exprese mna Sak, Polo kinázy, během růstu a zrání prasečího oocytu přináší nový pohled na molekulární působení jednoho z faktorů umožňujících správné hojení a obnovování tkání, vznik životaschopného potomstva, ale i rakovinného bujení. Druhé místo Milana Blahy v celostátním kole, kde reprezentoval nejen naši školu, ale i celý kraj Vysočina, je nejen potěšitelné, ale i obdivuhodné, neboť ostatní medailová místa (i v jiných oborech) získaly pražské školy s nesrovnatelně většími možnostmi spolupráce s předními vědeckými pracovišti než má Havlíčkův Brod. Díky M. Blahovi předstihlo naši školu pouze Osmileté gymnázium Buďánka, škola založená českou Menzou a zaměřující se na výchovu výjimečně nadaných studentů se speciálním individuálním vzdělávacím programem. PhDr. Marie Kotoulková

12 Vývoj Havlíčkova gymnázia ve. století Do nového století vstupovalo gymnázium takřka s novou budovou. Byla realizována v rámci nouzových prací po katastrofálním krupobití. O stavbě bylo rozhodnuto roku 9. Nová budova byla postavena na bývalé klášterní zahradě v sousedství budovy původní. Práce byly zahájeny.. 9. Škola byla vysvěcena.. 9 a vyučování začalo.. 9. Další rozmach školy zastavila světová válka. Z pedagogického sboru narukovalo pět profesorů, sbor byl často obměňován, bylo omezováno i zastavováno vyučování podle válečných potřeb. Od jara 9 nastupovali na frontu i absolventi se konala na škole slavnost k vyhlášení samostatnosti. oku 99 byly upraveny osnovy, byly posíleny přírodní vědy a české dějiny a upravena výuka cizích jazyků. V letech 9/9 se gymnázium postupně proměňovalo z klasického na reálné... 9 dostalo nový název Státní reálné gymnázium Karla Havlíčka Borovského byla budova zabrána německou armádou a policií. Vyučování bylo zajišťováno v náhradních budovách. Osnovy byly germanizovány. Po osvobození byla řádná výuka obnovena již.. 9. ozvíjel se kulturní život studentů, hlavně díky ochotnickému divadlu. Nastoupený vývoj byl opět přerušen zákonem o jednotném školství. Osnovy byly sjednocovány v komunistickém duchu, jejich cílem bylo ovládnout výchovu mládeže komunistickou ideologií. Školu čekaly největší změny v celém průběhu její existence. Gymnázium bylo přebudováno na čtyřletou střední školu se zachováním pouze vyšších ročníků. Spolehliví pedagogové byli zapojováni do veřejného života formou různých funkcí. Mládež byla soustředěna do Svazu české mládeže a jeho následnických organizací. Byly navázány družební styky s Pletařskými závody, což předpokládalo zapojování studentů do pracovních brigád i v jiných úsecích hospodářství (např. při výstavbě ŽĎASu) byla zřízena Jedenáctiletá střední škola spojením obecné a měšťanské školy s dosavadním gymnáziem. Vyučovalo se v budově Základní školy V Sadech. Zdůrazňoval se zvláště polytechnický charakter vzdělání. Na škole se rozvíjely pečlivě sledované zájmové kroužky. Za zmínku stojí ochotnické divadlo a školní orchestr. Pravidelnými se staly žákovské bramborové brigády, které provázely české školství po celou dobu existence komunistického režimu. oku 9 po zavedení dvanáctileté školní docházky byl zaveden nový název Střední všeobecně vzdělávací škola a postupně docházelo k oddělování tzv. třetího stupně od školy základní, ovšem vyučovalo se stále v dosavadní společné budově. Teprve v červnu 9 došlo k přestěhování do dnešní budovy ve Štáflově ulici, a to naproti původnímu gymnáziu. Až do nové přístavby se škola potýkala s problémem nevyhovujících a nedostatečných prostor. Novým předmětem se stala výrobní praxe, při níž studenti docházeli pracovat do továren. Tento předmět byl posléze zrušen pro naprostou chaotičnost a nefunkčnost. Od roku 99 docházelo k postupné přeměně dosavadní školy zpět na gymnázium, ovšem čtyřleté. Tento proces zasáhl do období normalizace, jejímž hlavním projevem byl kromě změny ředitele také vznik Leninského svazu mládeže, posléze zrušeného jako příliš levicového. Byly navázány družební styky s gymnáziem ve Spišské Nové Vsi a ve východoněmeckém Stassfurtu. Kladem tohoto období byla rozvinutá stavební činnost. V. letech byla provedena generální oprava za korun a v r. 99 byla zahájena přístavba. Ta přinesla škole nové učebny kmenové i odborné a novou tělocvičnu. Od roku 99 bylo opět budováno gymnázium osmileté zároveň se zachováním čtyřletého cyklu. Zpočátku musely být třídy rozmisťovány v jiných školních budovách jako kdysi v. letech. Ale po získání objektu v Kozí ulici v těsném sousedství školy došlo k soustředění všech tříd v jedné budově. Byla vybudována učebna výpočetní techniky a od roku 99 přístavba pokračovala. Jejím vyvrcholením bylo zřízení výtvarněvýchovného ateliéru a terasy. Na školu přišli cizojazyční lektoři. ozvinula se všestranná činnost v oblastech zájmové umělecké činnosti, odborné činnosti žáků a studentů apod. Bylo založeno několik třídních časopisů. Vrátilo se vyučování náboženství. Každoročně se koná několik zahraničních zájezdů. Družební styky byly rozšířeny na západní země (Nizozemí, Norsko) a postaveny na novou základnu. Do nového století vstupuje škola s dalším plány na rozšíření, zejména v budově v Kozí ulici. Významní absolventi. století: hudební skladatel Jaroslav Křička (/99) spisovatel František Hamza (/9) stavitel ing. Stanislav Bechyně (9/9) přírodovědec NDr. Jan Bechyně (9/9) hokejisté Jaroslav a Jiří Holíkovi (* 9 a 9) právník a politický ekonom František Chleborád (9/9) politik Jan Kasal (* 9)

13 housloví virtuózové Josef Kekule (* 9) a Bohuslav Matoušek (* 99) politik Václav Klofáč (/9) průmyslník František Malínský (/9) geograf Stanislav Nikolau (/9) historik Jiří Sochr (9/9) malíř Otakar Štáfl (/9) opat Vít Tajovský (9/) lékař Pavel Trnka (/9) malíř Jan Zrzavý (9/9) V roce 9 se začalo se stavbou nové budovy gymnázia a takto vypadá budova gymnázia dnes (včetně nástavby z roku 99)

14 Výsledky soutěží ČESKÝ JAZYK A LITEATUA Olympiáda v ČJ I. kategorie Školní kolo II. kategorie ecitační soutěže Setkání s poezií Wolkerův Prostějov Pardubické poetické setkání Literární soutěže Sólisté do let III. kategorie Školní kolo Okrskové kolo Sólisté do let IV. kategorie Okrskové kolo Sólisté a kolektivy nad let Krajské kolo Svět kolem nás Ortenova Kutná Hora O cenu Filipa Venclíka Co víš o československých legiích?. Aneta Štefánková (B). Kristýna Lacinová (A). Martin Stehno (B) Aneta Štefánková Kristýna Lacinová. Jaroslav Benák (.). Hana Dohnalová (A).Zdeněk Ježek (.).. Jaroslav Benák Jakub Neuvirth (A) Jan Krejčí (B) Kateřina Guhlová (A) Pavlína Dubnová (B) Michal Španko (A) Kristýna Vozábová (B) Martina Marková (B) Julie Vondráková (B) Jakub Kříž (B) Jaromír Pulda (.) Jaromír Pulda Martina Marková (B) Julie Vondráková (B) Miroslava Čeplová (B) Jakub Kříž (B) Aneta Jochimová (.) Lucie Kadlecová (A) Petr Tvrdý (B). místo za esej Životní osud a dílo generála L. Krejčího ANGLICKÝ JAZYK Olympiáda v AJ Kategorie IB. Školní kolo Kategorie IIB. Krajské kolo Školní kolo Kategorie III. Krajské kolo Školní kolo Krajské kolo. Pavel Fabry (B). Veronika Veselská (A). Martin Koref (A). Pavel Fabry. Jiří Šubrt (A). Jan Tecl (B). Aleš Jirgl (A). Jiří Šubrt. Petr Špinar (.). Barbora Štohanslová(A). Jana Průšová (A). Petr Špinar. Barbora Štohanslová FANCOUZSKÝ JAZYK Olympiáda ve FJ Kategorie B Kategorie A Školní kolo Krajské kolo Školní kolo Krajské kolo. Ludmila Tajovská (B). Ludmila Tajovská. Tereza Drtinová (A). enata Lupačová (.). enata Lupačová

15 NĚMECKÝ JAZYK Olympiáda v NJ Kategorie IB. Kategorie IIB. Kategorie III. Školní kolo Školní kolo Krajské kolo Školní kolo Krajské kolo. Jan Klofáč (A). Václav Pěkný (B). Václav Pěkný. Václav Pěkný. Petra össlerová (A). Petra össlerová. Petra össlerová DĚJEPIS Dějepisná olympiáda Školní kolo Co víš o československých legiích?. Petr Tvrdý (B). Pavlína Dubnová (B). Petr Tvrdý.. Pavlína Dubnová Petr Tvrdý (B) čestné uznání ZEMĚPIS Zeměpisná olympiáda Kategorie A Školní kolo Kategorie B Krajské kolo Školní kolo Kategorie C Krajské kolo Školní kolo Kategorie D Školní kolo Krajské kolo. Zuzana Báčová (A). Klára Štefánková (B). Jiří Halák (B). Zuzana Báčová. Klára Štefánková. Zuzana Báčová. Petr Louša (A). Jan Klofáč (A). Jana Křenková (B). Petr Louša. Petr Louša.. Tomáš Chládek (B).. Milan Kubát (B). Jakub Gadlina (A). Tomáš Chládek 9. Milan Kubát. Jan Klusáček (A). Jaroslav Benák (.). Jan Semerád (A). Jan Klusáček. Jaroslav Benák. Jan Klusáček MATEMATIKA Matematická olympiáda Kategorie A Školní kolo Kategorie B Krajské kolo Školní kolo Kategorie C Krajské kolo Školní kolo Kategorie Z9 Kategorie Z Kategorie Z Krajské kolo Krajské kolo. Hana Dohnalová (A).. Jan Vyhlídal (B).. Veronika Bambasová (B).. Hana Dohnalová. Dana Dohnalová (B). Marek Bukáček (A). Pavel Krupka (B). Dana Dohnalová (B). Tomáš Bambas (B). Martin Hyrš (A).. Martin Hyrš (A).. Martin Stehno (B).. Tomáš Kotyza (B).. Eva Bílková (A)

16 Kategorie Z Pythagoriáda Kategorie P Matematický klokan Kategorie P Kategorie STUDENT ( účastníků) Kategorie JUNIO ( účastníků) Kategorie KADET ( účastníků) Kategorie BENJAMÍN ( účastníků).. Petr Louša (A).. Jakub Prášek (B). Kateřina Švecová (B).. Aleš Bláha (A). Pavel Fabry (B).. Petr Louša (A).. Aleš Bláha (A). Jaromír Štohansl (A) b.. Hana Dohnalová (A) b.. Jaromír Čepl (A) b.. Jan Michelfeit (B) b.. Dana Dohnalová (B) b.. Alice Havlíčková (A) b.. Vít Bárta (A) 9 b.. adek Halamka (A) b.. Martin Stehno (B) b.. Pavel Fabry (B). Petr Louša (A) 9 b... Martin Koref (A) b... Jana Křenková (B) b. FYZIKA Fyzikální olympiáda Kategorie C Krajské kolo Kategorie D Krajské kolo Kategorie A Školní kolo Marek Bukáček (A) Ondřej Pártl (.). Jan Hyrš CHEMIE Chemická olympiáda Krajské kolo Celostátní kolo Kategorie C Školní kolo Krajské kolo Kategorie D Školní kolo. Jan Novotný (.). Hana Dohnalová (A). Jan Novotný. Hana Dohnalová. Hana Dohnalová. Jan Novotný. Dana Dohnalová (B). Martin Hyrš (A). Jan Málek (A). Dana Dohnalová. Martin Hyrš. Václav Pěkný (B). Jan Žák (B). Michal Španko (A). Václav Pěkný. Jan Žák. Michal Španko BIOLOGIE Biologická olympiáda Kategorie A Školní kolo Krajské kolo Kategorie B Celostátní kolo Školní kolo Krajské kolo. Jan Novotný (.). Jiří Procházka (.). Petra Hlaváčová (B). Jan Novotný. Jiří Procházka. Jan Novotný. Dana Dohnalová (B). Barbora Štohanslová (A). Tereza Hlaváčová (A). Dana Dohnalová

17 Kategorie C Školní kolo. Lucie Sommerová (A). Tomáš Zelenka (B). Tomáš Chládek (B). Lucie Sommerová. Tomáš Zelenka. Lucie Sommerová. Tomáš Zelenka. Nikolleta Benešová (A). Petr Louša (A). Matyáš Patlevič (B). Petr Louša (A). Nikolleta Benešová. Matyáš Patlevič (B) Krajské kolo Kategorie D Školní kolo INFOMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA Soutěž o nejlepší internetové stránky havlíčkobrodska Pro studenty ZŠ a SŠ Havlíčkobrodska. oman Klos (gymnázium Chotěboř). Jiří Šubrt (GHB, B). Jiří Janda, Jan Michelfeit (GHB, B) VÝTVANÁ VÝCHOVA Komiks Fotografie Zlín Itálie očima dětí Český lvíček Celostátní soutěž Studentské video Krajské kolo. Aneta Jochimová (.). Aleš Jirgl (A). Barbora Obstová (B) kolekce fotografií Třídy A, B,. Jakub Bělohlávek (A) Karel Doucha (A) Michal Hučko (A) TĚLESNÁ VÝCHOVA Jan Tůma (A, vpředu) bojuje ve štafetě na atletickém poháru ve Světlé nad Sázavou

18 Středoškolský atletický pohár Přespolní běh Běh parkem Budoucnost Dívky Chlapci Krajské kolo Dívky Krajské kolo Chlapci Dívky Chlapci Volejbal Dívky Chlapci Basketbal Chlapci Florbal Chlapci kat. I Krajské kolo Chlapci kat. I Chlapci Turnaj ve florbale Kopaná Turnaj v kopané (Chotěboř). GHB Jana Tůmová (A), Tamara Stupalová (A), Gabriela Veselská (B), Kristýna Kadlecová (A), Petra Kučírková (B), Kamila Kuncířová (A), Aneta Prchalová (.), Jana Horská (.), Jana Jiráčková (.), Kateřina Lakomá (.), Michaela Pecková (.), Zuzana Sýkorová (.), Gabriela Dolejší (.), Jarmila Endrlová (.). GHB. GHB Jan Tůma (A), Aleš Bárek (A), Jan Klusáček (A), Jan Posejpal (B), Vladimír Doležal (.), Josef Jiráček (.), Tomáš Lakomý (.), Ondřej Láska (.), František Stupal (.), Milan Šmíd (.), Vladimír Štursa (.), Zbyněk Vrána (.). GHB. GHB Iveta Králová (A), Tamara Stupalová (A), Jana Jiráčková (.). GHB Jan Hlaváček (A), Jan Klusáček (A), Josef Jiráček (.), František Stupal (.). Jana Tůmová (A). Michaela Součková (B). Anna Hercigová (B). Lucie Slezáková (A). Tomáš Jakeš (B). Jakub Šerák (A). Vojtěch Střecha (B.). GHB Kristýna Lacinová (A), omana Staňková (B), Karolína Burdová (A), Anna Kadlecová (A), Pavlína Kuntová (A), Magda Venzhöferová (A), Barbora Zemanová (A), Ivana Melounová (B), Lenka Michálková (B). GHB Jan Medřický (A), Petr Vondráček (A), Ondřej Paclík (B), Jaromír Štohansl (A), Jakub Kříž (B), Jan Holenda (.), Petr Longin (.), Tomáš Lakomý (.), Martin Pertl (.), František Stejskal (.). GHB Aleš Bárek (A), Daniel Hrstka (A), Jaromír Štohansl (A), Jakub Ďurďa (.), Dino Hykyš (.), Josef Korejtko (.), Josef Jiráček (.), Tomáš Lakomý (.), Zbyněk Vrána (.). GHB. GHB Jiří Bouchner (A), Jan Suchý (A), Martin Šimandl (A), Vít Bárta (A), Karel Doucha (A), adek Halamka (A), Ladislav Horký (A), Michal Hučko (A), Jan Kříž (A), Vít Petrík (A), Milan Kubát (B), Ondřej Paulus (B), Vladimír Zeman (B). GHB Tomáš Flusek (A), Petr Vondráček (A), oman Boháček (B), Aleš Bárek (A), Jan Holenda (.), Jan Kotyza (.), Vlastimil Vondra (.), Vladimír Doležal (.), Tomáš Lakomý (.), Martin Pertl (.), Milan Šmíd (.), Zbyněk Vrána (.). GHB Ondřej Beránek (B), Václav Dočkal (B), Kryštof Hemerka (B), Matyáš Merunka (B), Stanislav Stehlík (B), Vojtěch Střecha (B), Vojtěch Štěpánek (B), Luboš Tomšovský (B). GHB Viktor Kučera (B), Jakub Hausvater (A), Daniel Hrstka (A), Petr Charvát (A), Adam Pártl (A), Martin Domkář (B), Jakub Kříž (B), Jan Posejpal (B), Petr Jirásek (.), Ladislav Doležal (.), Tomáš Lakomý (.), Ondřej Láska (.), Martin Pertl (.), Milan Šmíd (.). GHB Adam Fiala (A), Viktor Kučera (B), Vojtěch Mareš (B), Jan Kotyza (.), Pavel Kuttelwascher (.), Vlastimil Vondra (.), Dino Hykyš (.), Petr Jirásek (.), Lukáš Pejchal (.), Michal Vaňkát (.)

19 Coca Cola školský pohár Minifotbal Chlapci Okrskové kolo Lyžařský pohár rádia egion Plavání Chlapci Obří slalom Stolní tenis Chlapci kat. I Chlapci kat. II Dívky kat. I egionální kolo Dívky kat. II Krajské kolo. GHB Lukáš Sůva (A), Jakub Kadlec (B), Matěj Novák (B), Petr Chudoba (A), Ondřej Beránek (B), Filip Grepl (B),Tomáš Jakeš (B), Jiří Kopic (B), Tomáš Kotyza (B), Stanislav Stehlík (B), Vojtěch Střecha (B), Luboš Tomšovský (B), Tomáš Zelenka (B). GHB Jakub Kadlec (B), Matěj Novák (B), Jiří Mrňák (A), Ondřej Beránek (B), Filip Grepl (B),Tomáš Jakeš (B), Jiří Kopic (B), Tomáš Kotyza (B), Stanislav Stehlík (B), Vojtěch Střecha (B), Luboš Tomšovský (B), Tomáš Zelenka (B). David Myslivec (.). Ondřej Havlíček (.). GHB Martin Charvát (B), Jan Kabátek (B), Tomáš Kovanda (B), Jan Hlaváček (A), Eduard Veselý (A), Jindřich Calta (B), Jan Posejpal (B). GHB Jaromír Vopršal (A), Lukáš Holenda (B), Jan Převrátil (B), Martin Koref (A) náhradník. GHB Stanislav Stehlík (B), Luboš Tomšovský (B), Jakub Weber (A), Vít Petrík (A) náhradník. GHB Kateřina Švecová (B), Eva Fürstová (B). GHB.. GHB Lucie Vatterová (A), Magda Venzhöferová (A) V červnu se studenti zúčastnili praktické instruktáže amerického fotbalu 9

20 Z literárních prací žáků školy Kamila Kuncířová, oktáva A maturitní práce Život je jako jazzová trubka. Když do ní nefoukneš, nic z ní nevyjde. Louis Armstrong (Úvaha o životních cílech) Zvuk jazzové trubky se hezky poslouchá. Ovšem jen tehdy, když hraje zkušený jazzman, který do ní, jak se říká, umí správně fouknout. Když pořádně rozezvučí tento kouzelný nástroj, je to radost, zaposlouchat se do živé hudby. Otázka ale zní: Jak se správně fouká? Kde se to člověk může naučit? Pokud se chceme naučit foukat do trubky, máme k dispozici uměleckou školu. Stojí to hodně úsilí, času stráveného před notami a v neposlední řadě i peněz. Ale pokud máme štěstí na dobrého učitele a opravdu se chceme naučit ovládat tento hudební nástroj, není problém se během několika let vypracovat na celkem slušnou úroveň a umět vyloudit z trubky libé jazzové variace. Ale kde se člověk může naučit správně foukat do života? Jak ho rozezvučet, aby nás těšil svými veselými jazzovými melodiemi? Existuje vůbec nějaká škola života podobná té umělecké? Myslím, že v tomto ohledu má foukání do života oproti foukání do trubky malou výhodu. Ve škole života se vlastně pohybujeme neustále. Učí nás bezpočet učitelů (a to dokonce zadarmo), ti všichni lidé, kteří nás obklopují, nás něčemu učí. Ovšem ne každý z nich je dobrým učitelem a každý z nich učí něčemu trochu jinému. A potom z toho někdy může vzniknout poněkud disharmonický celek. A proto si musíme ty správné učitele hledat sami. A navíc: mluvíme tu o jazzové trubce o trubce, ze které se linou živé a radostné tóny, které nás roztančí a rozesmějí. Když se pořádně do hudby zaposloucháte, zjistíte, že má určitý řád, že neustále někam spěje, začne novou variaci, graduje, až se dostane k určitému vrcholu, opět začne novou variaci a tak pořád dokola, až postupně dojde k největšímu vrcholu a skončí. Ano, taková hudba se poslouchá dobře, vtáhne vás do sebe a nenechá vás klidnými. Jak ale udělat jazzovou skladbu z vlastního života? Kde vzít tolik variací a jejich vrcholů, aby byla skladba dostatečně pestrá a živá? Potřebujeme si najít tyto vrcholy, určit si je a postupně k nim spět. Je také třeba najít vhodné množství těchto vrcholů. Mohlo by se totiž stát, že skladba bude mít málo vrcholů a bude tak příliš táhlá a za chvíli nás omrzí! Na druhé straně by se ale mohla stát příliš dynamickou, bez ustání by nás vrhala nahoru a dolů a my se stále jen chaoticky zmítali sem a tam. Je také těžké určit závažnost těchto vrcholů. Nemůžeme v úvodu skladby zahrát velice majestátný závěr variace, jako bychom ukončovali symfonii. To by znělo dosti zvláštně a ty ostatní, menší vrcholy by možná působily nudně. Je tedy jasné, že složit takovou líbivou skladbu není vůbec jednoduché. Ať už skládáme skladbu jazzovou, nebo skladbu svého života. Ovšem ani když už je skladba vymyšlená, nejsme ještě stále za vodou. Je potřeba ji ještě také zahrát. Tehdy teprve zjistíme, zda je vůbec hratelná a zda se dá poslouchat. Jestli jsme ji nesložili příliš náročnou a teď nejsme schopni ji zahrát. Někdy se také může stát, že je skladba složená dobře, ale my ji nedokážeme správně zahrát. Některá místa vyžadují tvrdý trénink a hodiny strávené cvičením, jinak to nezní dobře. Musíme si tedy rozmyslet, jestli chceme hrát krásnou, ale náročnou skladbu, a počítat tak s pilným cvičením, nebo se nechceme moc namáhat a chceme si zahrát jen jednodušší, oddechovou skladbu. Chytrý skladatel však dokáže složit i jednoduchou skladbu nevyžadující takovou píli, která ale přesto zní velice dobře. Takových je ale málo. Hlavní je uvědomit si, že skladbu skládáme pro sebe. My ji budeme hrát, a proto se musí líbit především právě nám. My si určujeme ten správný počet variací a vrcholů a záleží jen na nás, zda bude skladba jemná s malými vrcholy, nebo bude bouřlivá s majestátnými závěry. Možná to vypadá příliš složitě, ale myslím, že se nemusíme bát. Ani George Gerschwin nesložil perfektní skladbu hned napoprvé a mnohokrát musel své výtvory přepracovat. A ani Louis Armstrong hned napoprvé nefoukal do trubky tak brilantně. Postupně se musíme naučit vybírat ty správné vrcholy skladby a najít ten správný styl foukání. Dá to práci, ale ta výsledná hudba je jistě dobrou odměnou.

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou KR AŠSK Žďár nad Sázavou Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Pořadatel: Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou Termín

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium České Budějovice, Jírovcova 8 Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2010) Termín: pondělí 19. 5. 2014 dopoledne Předseda: Mgr. Soňa Hřídelová Místopředseda: Mgr. Miroslav Habrovanský Třídní: RNDr.Ing.

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Září 29. 8. 31. 8. GO KURZ třídy 1. A 31. 8. 2. 9. GO KURZ třídy 1. C 1. 9. zahájení nového školního roku 5. 9. 11. 9. poznávací zájezd do Anglie

Více

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013 Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 školní rok 2012/2013 Značení soutěží: mezinárodní kolo celostátní kolo okresní kolo Celosvětová soutěž mladých vědců Intel ISEF Marek Novák mezinárodní

Více

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská)

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) Měsíc Den Činnost Srpen 25. Pedagogická porada 25. 28. Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu Přípravné práce na nový školní rok 2014/2015

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2015/2016

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2015/2016 Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 školní rok 2015/2016 Značení soutěží: mezinárodní kolo celostátní kolo krajské kolo (pouze 1. 10. místo) okresní kolo (pouze 1. 5. místo) Chemická

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

Září. Příprava celoročního projektu Non Cinéma

Září. Příprava celoročního projektu Non Cinéma Září 1. Zahájení školního roku 2015/2016 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 8. Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy Seznamovací pobyt

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 8. A - oktáva (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 16. 5. 2016, dopoledne Předseda: Mgr. Hana Novotná Místopředseda: Mgr. Dušan Drexler Třídní: Mgr. Bohdana Hellmichová Místnost: 305 Slavnostní zahájení:

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 9. a 12. 10. Školní kolo PYTHAGORIÁDY (6. 8. třída) Nejúspěšnější řešitelé: 6. třída - Marek Poledna, Matěj Stoklasa 7. třída - Lucie

Více

Organizace školního roku 2013/2014. Termínový kalendář pro studenty. Zahájení školního roku sekunda-oktáva 8:30, prima-9:

Organizace školního roku 2013/2014. Termínový kalendář pro studenty. Zahájení školního roku sekunda-oktáva 8:30, prima-9: Organizace školního roku 2013/2014 Termínový kalendář pro studenty 1. pololetí Zahájení školního roku sekunda-oktáva 8:30, prima-9:30 2.9.2013 Logická olympiáda registrace soutěžících 1.8.-30.9.2013 Podzimní

Více

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Dne: Předmět a kategorie Školní kolo/okrskové kolo Okresní kolo Krajské kolo Matematika MO kat. A 1. Miroslav Novotný není 49. Barbora Kottová 2. Barbora Kottová

Více

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013 Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 školní rok 2012/2013 Značení soutěží: mezinárodní kolo celostátní kolo krajské kolo okresní kolo Fyzikální olympiáda Jiří Guth Jarkovský kategorie

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň Sportovní gymnázium je státní škola. Nabízí sportovně talentovaným žákům studium podle učebních plánů gymnázia a současně

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA. Sportovní disciplíny Umístění Jméno a příjmení - Základní škola/stát

VÝSLEDKOVÁ LISTINA. Sportovní disciplíny Umístění Jméno a příjmení - Základní škola/stát ATLETIKA VÝSLEDKOVÁ LISTINA Sportovní disciplíny Umístění Jméno a příjmení - Základní škola/stát Výsledek (čas, m) Běh na 60 m - dívky 1. místo Jana Kučerová, ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova 8,88 2.

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Září. Seminář pro vyučující FJ concours de récitation

Září. Seminář pro vyučující FJ concours de récitation Září 1. Zahájení školního roku 2016/2017 5. 7. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 8. Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku a primy 12. Opravná maturitní zkouška 12. 14. Seznamovací pobyt žáků

Více

Účast žáků v předmětových soutěžích - přehled výsledků

Účast žáků v předmětových soutěžích - přehled výsledků Účast žáků v předmětových soutěžích - přehled výsledků Uváděna 1. -10.místa v soutěžích podle dostupných výsledkových listin OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE 1. kategorie Adam KABELA kvarta 2. místo v okresním

Více

Rozpis žáků k maturitní zkoušce

Rozpis žáků k maturitní zkoušce Třída: 4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2010) Termín: úterý 21. 4. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Zuzana Volná Místopředseda: Mgr. Štěpánka

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016)

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) 1. Školní vyučování První pololetí: úterý 1. září 2015 až čtvrtek 28. ledna 2016 Druhé pololetí: pondělí 1. února 2016 až čtvrtek 30. června

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Organizace školního roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017 Organizace školního roku 2016/2017 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 24/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Školení BOZP pro pedagogické i nepedagogické pracovníky 25/8

Více

PŘEHLED AKTIVIT ŠKOLY V 1. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

PŘEHLED AKTIVIT ŠKOLY V 1. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 PŘEHLED AKTIVIT ŠKOLY V 1. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Září 31. 8. 2. 9. GO kurz třídy 1. A 2. 4. 9. GO kurz třídy 1.C 14. 20. 9. Anglie a Wales, zúčastnili se vybraní studenti vyššího stupně gymnázia,

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4. Třída: 4.A (rok nástupu 2011) Třída: *4.A (rok nástupu 2010) Třída: *4.B (rok nástupu 2010) Třída: **4.B (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Magda Fenárová Místopředseda:

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 Organizace školního roku 2017/2018 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 28/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Zahájení práce v předmětových komisích srpen Příprava učeben

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy ve školním roce (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění)

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy ve školním roce (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění) VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2014-2015 (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění) Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod Wolkerova 2941 580 01 Havlíčkův

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Termín: pondělí 16. 5. 2016 dopoledne Denní porada vyučujících: 12:10 Denní vyhlášení výsledků: 12:15 Tereza Kohlová sp. - Český jazyk a literatura 8:10 8:30 PaedDr. Jindra Bártová / Mgr. Libuše Mikulecká

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 Jsme jedinou veřejnou školou svého typu v Plzeňském kraji. Pro školní rok 2017/2018 nabízíme žákům z 9. tříd ZŠ a Kvart víceletých gymnázií možnost studia oboru

Více

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 1 Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 Třída: 4.F (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 28. 5. 2012 dopoledne Předseda: Mgr. Zdeňka Rejmanová Místopředseda: Mgr. Dana Kudláčková Třídní: PaedDr. Josef Svoboda

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Soutěže v průběhu školního roku

Soutěže v průběhu školního roku Soutěže v průběhu školního roku ZŠ považuje podporu a rozvíjení nadání, a to ve společenskovědních, přírodních a technických předmětech, sportovních soutěžích, za jednu ze svých hlavních priorit. Tomu

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2004/2005 Základní charakteristika školy Název zřizovatele: Pardubický kraj Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Zřizovací listina ze dne 17. 4. 2003. Č.j.

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 4.S - 4. S (rok nástupu 2011) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: PhDr. Jana Müllerová Místopředseda: Mgr. Zuzana Kočová Třídní: Mgr. Marian Páchnik Místnost: 9 - Anglický jazyk Slavnostní

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 Střední odborná škola, Stromořadí 420, Uničov, s.r.o. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ZÁHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU: denní studium 1. září 2016 v 7.55 hod. dálkové studium 6. září 2016 v 13.25 PRAVIDELNÉ VYUČOVÁNÍ:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění)

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění) VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění) Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod Wolkerova 2941 580 01 Havlíčkův

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

Setkání s rodiči. 23. listopadu 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN

Setkání s rodiči. 23. listopadu 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN Setkání s rodiči 23. listopadu 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy v uplynulém čtvrtletí

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 Třída: 4.E (rok nástupu 2010) Předseda: PhDr. Sylvie Ošťádalová Místopředseda: Mgr. Hana Římalová Třídní: RNDr. František Staněk, CSc. Místnost: 302 Michal Barchánek

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Kariérové poradenství 2008/2009

Kariérové poradenství 2008/2009 Kariérové poradenství 2008/2009 Ve školním roce 2008/2009 se pro studenty uskutečnilo několik akcí spojených s volbou jejich budoucí profese: 1. 22. října 2008 se studenti čtvrtých ročníků zúčastnili veletrhu

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Výroční zpráva Havlíčkova gymnázia

Výroční zpráva Havlíčkova gymnázia Výroční zpráva Havlíčkova gymnázia Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2003 2004 Výroční zpráva o DVPP v roce 2003 Výroční zpráva o hospodaření školy Finanční rok 2003 Výroční zpráva o poskytování

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 Jsme jedinou veřejnou školou svého typu v Plzeňském kraji. Pro školní rok 2017/2018 otevíráme třídu oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) čtyřleté

Více

matematické soutěže Pythagoriáda pro žáky 6. ročníků ZŠ a víceletých gymnázií

matematické soutěže Pythagoriáda pro žáky 6. ročníků ZŠ a víceletých gymnázií Výsledková listina II. kola matematické soutěže Pythagoriáda pro žáky 6. ročníků ZŠ a víceletých gymnázií konané dne 22. 4. 2009 na okrese Příbram 1. Procházka Martin 2. ZŠ Propojení Sedlčany 15 bodů 2.

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno.

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 6.N - sexta N (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: RNDr. Veronika Kvapilová Místopředseda: Mgr. Ivana Opálková Třídní: Mgr. Martin Šnévajs Místnost: A28 - kmenová 313

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Počet žáků ,65 14,41. Počet tříd. na jednu třídu. na učitele. žáků

Počet žáků ,65 14,41. Počet tříd. na jednu třídu. na učitele. žáků Počet tříd Výroční zpráva o škole 2003/2004 Část I. Základní charakteristika školy Název školy Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 Sídlo Pospíšilova tř. 324, 500 03 Hradec Králové

Více

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 Jsme jedinou veřejnou školou svého typu v Plzeňském kraji. Pro školní rok 2017/2018 otevíráme třídu oboru vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté

Více

PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ V. ROČNÍK. . dívky 1-3 PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM. chlapci 1-3.

PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ V. ROČNÍK. . dívky 1-3 PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM. chlapci 1-3. dívky 1-3 4 Kopecká Simona ZŠ Ležáků Hlinsko 34,442 1 20 Kadlecová Markéta ZŠ Resslova Hlinsko 36,5 2 12 Kopecká Lucie MŠ 38,913 3 19 Kružíková Adéla ZŠ Seč 38,96 4 5 Mrázková Adéla ZŠ Seč 41,21 5 13 Solničková

Více

VÝSLEDKY V PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍCH

VÝSLEDKY V PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍCH GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 VÝSLEDKY V PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍCH školní rok 2005/2006 Uváděna 1. -10. místa v soutěžích podle dostupných výsledkových listin OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE 1. kategorie

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium Český Brod, Vítězná 616 Třída: 4.4 - Čtvrtá A (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 27. 5. 2013 dopoledne Předseda: Mgr. Petr Hůla Místopředseda: Mgr. Markéta

Více

PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ IV. ROČNÍK. dívky 1-3. datum

PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ IV. ROČNÍK. dívky 1-3. datum PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ IV. ROČNÍK I ředitel závodu Miroslava Pšornová datum 21.2.2012 dívky 1-3 1 Anežka Daňková ZŠ Resslova Hlinsko 31,02 2 Vašková ZŠ Ležáků Hlinsko 34,45

Více

Karolína Aubrechtová, Natálie Doležalová, Jakub Mlčoch, Filip Němčanský, Tomáš Palkovič, Karolína Sedláčková, Ondřej Vašíček

Karolína Aubrechtová, Natálie Doležalová, Jakub Mlčoch, Filip Němčanský, Tomáš Palkovič, Karolína Sedláčková, Ondřej Vašíček Třída: I. A Třídní učitelka: Mgr. Hana Homolová Karolína Aubrechtová, Natálie Doležalová, Jakub Mlčoch, Filip Němčanský, Tomáš Palkovič, Karolína Sedláčková, Ondřej Vašíček Pochvala za výborný prospěch

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2014/2015

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2014/2015 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 O B R A Z O V Á P Ř Í L O H A školní rok 2014/2015 Publicita školy Nové Přerovsko, 7. 11. 2014 Zpravodaj školství, prosinec 2014

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ZÁSTUPCE ŘEDITELE: VÝCHOVNÝ PORADCE: ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE: KOORDINÁTOR ICT: KOORDINÁTOR ŠVP: KOORDINÁTOR EVVO: ZO ČMOS: POVĚŘENÁ

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4 3. Zaměstnanci školy str. 5-6 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 7 5. Zařazování žáků str. 8-9 6. Příspěvek na provoz školy str. 10

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Hledá se nová Kateřina Neumanová

Hledá se nová Kateřina Neumanová Hledá se nová Kateřina Neumanová Sportovní klub - lyžování Nové město na Moravě Českomoravský pohár v běhu na lyžích pro rok 2007 4. závod ze série závodů HLEDÁ SE NOVÁ KATEŘINA NEUMANNOVÁ 24.února 2007

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda ZÁŘÍ 2013 1. 9. Ne 2. 9. Po Slavnostní zahájení školního roku 9.00 u dominikánů 3. 9. Út Projektový týden 4. 9. St Projektový týden 5. 9. Čt Projektový týden 6. 9. Pá Projektový týden 7. 9. So DS 8. 9.

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky jaro 2016

Rozpis studentů u maturitní zkoušky jaro 2016 Gymnázium, Mimoň, Letná 263 Třída: 8. - oktáva (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 16. 5. 2016 dopoledne Předseda: Mgr. Eva Pazourková Místopředseda: Ing. Edita Veselá Třídní: Mgr. Martin Kuba Místnost:

Více

Krajská olympiáda v přespolním běhu. Pardubický kraj. Petr Svoboda. ředitel závodu. Pořadatel: Termín:

Krajská olympiáda v přespolním běhu. Pardubický kraj. Petr Svoboda. ředitel závodu. Pořadatel: Termín: Pardubický kraj Pořadatel: Termín: Místo: Ředitel závodu: Sportovní unie Chrudimska ve spolupráci s Klubem klasického lyžování Hlinsko 14.10.2009 areál KKL Hlinsko Rataje Petr Svoboda Petr Svoboda ředitel

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2016/2017 V Chrudimi dne 28.srpna 2016 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 8. dubna 2013 Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Změna názvu školy, úprava webu Studentská média - Ekonom TV Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení

Více

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO Třída: 1A třídní učitel: Mgr Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 PČ PŘÍJMENÍ JMÉNO 1 BOBÁLOVÁ Veronika 2 DOLEŽEL Radim 3 GOROLY Radek 4 HARAKAL Filip 5 HARAKALOVÁ Dominika 6 CHALOUPKA

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady)

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady) ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Přehled funkcí ve školním roce

Více

D ů m D ě t í a M l á d e ž e P ř í b r a m Pod Šachtami 294, Příbram IV 261 01 tel./fax : 318 623 127

D ů m D ě t í a M l á d e ž e P ř í b r a m Pod Šachtami 294, Příbram IV 261 01 tel./fax : 318 623 127 D ů m D ě t í a M l á d e ž e P ř í b r a m Pod Šachtami 294, Příbram IV 261 01 tel./fax : 318 623 127 1 Soutěže a přehlídky ve školním roce 2014/2015 - školní a okresní kola Obsah : Přehled jednotlivých

Více

Soutěže ve školním roce 2011/2012

Soutěže ve školním roce 2011/2012 Soutěže ve školním roce 2011/2012 Termín Název soutěže Umístění 5. říjen Podzimní Kiosk 1. stupeň Výsledky: 1.třídy 1.místo: Stráněl Vojtěch 2.místo: Šmídová Michaela 2.třídy - 2.místo: Nesvadba Tomáš

Více

Výroční zpráva Havlíčkova gymnázia

Výroční zpráva Havlíčkova gymnázia Výroční zpráva Havlíčkova gymnázia Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 001-00 Výroční zpráva o hospodaření školy Finanční rok 001 Výroční zpráva o DVPP v roce 001 Výroční zpráva o poskytování informací

Více

Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42

Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 Příkaz ředitelky č. 3/2011 Zajištění maturitní zkoušky oborů: 1. 64-42-M/036 Management obchodu tř. 4.M 2007-2011 Maturitní zkouška proběhne podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více