Výroční zpráva Havlíčkova gymnázia. Výroční zpráva o činnosti školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Havlíčkova gymnázia. Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Výroční zpráva Havlíčkova gymnázia Výroční zpráva o činnosti školy /

2 Výroční zpráva o činnosti školy Strana Charakteristika školy Zaměstnanci školy Studentská rada, ada Spolku rodičů a přátel Havlíčkova gymnázia Časový harmonogram školního roku / Z kroniky školy Vývoj Havlíčkova gymnázia ve. století Výsledky soutěží Z literárních prací žáků školy Seznamy studentů Školní knihovna se studovnou školní informační centrum Inspekce, kontroly, revize Organizace školy Předmětové komise Učební plán Volitelné a nepovinné předměty Údaje o pracovnících Úvazky pedagogických pracovníků Třídy, třídní učitelé, počty žáků Přehled prospěchu, chování a docházky Maturitní zkoušky Maturita nanečisto Přijímací řízení ve školním roce / Přijímací řízení na VŠ, VOŠ a SŠ Zkratky Zpráva o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) Zpráva o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) Zpráva o hospodaření školy za rok Příjmy Výdaje Majetek školy ozbor hospodaření příspěvkové organizace za rok Kopie účetních výkazů samostatná příloha 9 9 9

3 Charakteristika školy Údaje o zřizovateli Název zřizovatele: Adresa: IČO: Název školy: Identifikátor zařízení: Adresa: Právní forma: IČO: Součásti: Kontakt: Vedení školy: Kraj Vysočina Žižkova, Jihlava 9 9 Havlíčkovo gymnázium, Havlíčkův Brod, Štáflova Štáflova, Hvalíčkův Brod příspěvková organizace Havlíčkovo gymnázium IZO: kapacita: žáků NDr. Anna Březinová, ředitelka školy Mgr. Danuše Vejrová, statutární zástupce ŘŠ Mgr. Jiří ojka, zástupce ŘŠ Zřizovatelem Havlíčkova gymnázia, Havlíčkův Brod, Štáflova je kraj Vysočina. Zřizovací listina Havlíčkova gymnázia, Havlíčkův Brod, Štáflova byla schválena usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. ///ZK ze dne. 9. a ve znění změn schválených usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. ///ZK ze dne... V roce 99 byl gymnáziu obnoven čestný název Havlíčkovo gymnázium. Od. července 99 se škola stala rozpočtovou organizací, od. ledna 99 je organizací příspěvkovou. Od. září 99 je zařazena do sítě škol. Poslední platné ozhodnutí MŠMT, kterým se mění zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení, vydalo MŠMT Č dne.. pod č.j. /, s účinností od. 9.. Havlíčkovo gymnázium je součástí výchovně vzdělávací soustavy. Gymnázium uplatňuje jednotu výchovy a vzdělávání, spojení školy se životem a usiluje o všestranný harmonický rozvoj osobnosti mladého člověka. Vychovává jej ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie, formuje jeho intelektuální a mravní rozvoj, připravuje jej na tvořivou práci a odbornou činnost v povolání a poskytuje výchovu estetickou, zdravotní, tělesnou i ekologickou, umožňuje též výchovu náboženskou. Gymnázium je všeobecně vzdělávací, vnitřně diferencovaná škola, která připravuje především pro studium na vysokých školách. Havlíčkovo gymnázium nabízí studium ve čtyřletém a osmiletém cyklu. Do byla plánovaná kapacita školy žáků. Od je plánovaná kapacita školy žáků. Škola se při teoretickém vyučování, v souladu s učebním plánem, dělí na třídy a skupiny. Třídy, učebny a další prostory pro výuku a mimoškolní výchovu: kmenových tříd, učebny pro výuku jazyků, odborné učebny biologie, fyziky a zeměpisu, laboratoře fyziky, chemie a biologie, ateliér výtvarné výchovy, učebny hudební výchovy, učebny výpočetní techniky vybavené multimediálními prvky, školní knihovna se studovnou (školní informační centrum), čítárna pro pedagogy, tělocvičny, posilovna, školní hřiště. Pro žáky jsou organizovány lyžařské výcvikové kurzy a sportovně turistické kurzy v rozsahu stanoveném učebním plánem. Výchova mimo vyučování poskytuje žákům, při respektování jejich osobních zájmů, aktivní odpočinek, rozvíjí jejich schopnosti, nadání a zájmy. Do prvního ročníku čtyřletého studia přijímáme žáky a další uchazeče, kteří úspěšně splnili povinnou školní docházku a splnili podmínky přijímacího řízení. Do prvního ročníku nižšího stupně osmiletého gymnázia přijímáme žáky, kteří úspěšně ukončili pátý ročník základní školy a splnili podmínky přijímacího řízení. Ve školním roce / v rámci přijímacího řízení (pro školní rok /) otevíráme jednu třídu čtyřletého studijního oboru a dvě třídy prvního ročníku nižšího stupně osmiletého gymnázia. Spádová oblast základních škol je vymezena a zabezpečuje naplnění dvou tříd nižšího stupně osmiletého studia a po jedné třídě čtyřletého studia v ročníku. Studium na naší škole je organizováno jako denní studium. Vyučovacím jazykem je jazyk český. V osmiletém a v čtyřletém denním studiu gymnázia je studium ukončeno maturitní zkouškou.

4 Absolvent je připraven ke studiu: na vysokých školách všech typů na vyšších odborných školách. k nástavbovému studiu na ostatních středních školách Má schopnost samostatného myšlení a rozhodování, komunikace verbální i písemné ve dvou cizích jazycích, dokáže pracovat s odbornou literaturou a informacemi, včetně nezbytných dovedností z oblasti výpočetní techniky. Je veden k odpovědnosti v občanském (veřejném) životě a k vlasteneckému cítění. Je vhodně připravován pro rodinný život. Je schopen nastoupit do zaměstnání v bankovnictví, pojišťovnictví, administrativě, cestovním ruchu, sociální a kulturní oblasti. Nezanedbatelnou výhodou je flexibilita absolventů při zapracování se v různých oborech. Absolvent má předpoklady pro kvalitní práci v zastupitelských sborech. Na škole jsou vyučovány tyto obory: 9K/ Gymnázium všeobecné, studium denní, délka studia: r., měs. 9K/ Gymnázium všeobecné, studium denní, délka studia: r., měs. Učební plány a osnovy, podle kterých se vyučuje: generalizovaný učební plán gymnázia s osmiletým studijním cyklem, který schválilo MŠMT Č pod č.j. 9/99 dne s platností od počínaje prvním a pátým ročníkem učební plán gymnázia se čtyřletým studijním cyklem, který schválilo MŠMT Č pod č.j. 9/99 dne s platností od počínaje prvním ročníkem učební osnovy gymnázia (navazují na pojetí učebního plánu), které schválilo MŠMT Č pod č.j. 9/99 dne s platností od počínaje prvním ročníkem učební osnovy pro.. roč. víceletého gymnázia učební osnovy pro.. roč. víceletého a.. roč. čtyřletého gymnázia.

5 Zaměstnanci školy Učitelé interní PhDr. Jan Bechyně Mgr. David Beránek PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. Mgr. Ivanka Brožová Mgr. Eva Brücknerová NDr. Anna Březinová Mgr. Jaroslava Čermáková Václav Černoch Mgr. Jana Dvořáková Daniela Hamaričová Mgr. Věra Hitzgerová Marie Hybelbauerová Mgr. Hana Jezlová Mgr. Hana Justová Mgr. Svatava Kadlecová Mgr. Jiří Karel Mgr. Monika Karlíková Mgr. Eva Kašíková Mgr. Marie Kašparová Mgr. Vlasta Kerelová Mgr. Petra Klusáčková NDr. Jaroslav Kocman Mgr. Miroslava Kohoutková Mgr. Alena Konrádová Mgr. Daniel Koráb Mgr. Bohumír Kotlík Mgr. Pavla Kotnová PhDr. Marie Kotoulková Eva Krajíčková Marie Kubátová Mgr. Vladimír Lank Mgr. Bronislav Návojský Mgr. Marie Novotná Mgr. Kateřina Pajerová Josef Prchal Mgr. Martin ichter Mgr. Jiří ojka NDr. Květoslava ůžičková Mgr. Eva Sobotková Mgr. Ludmila Stejskalová Mgr. Zuzana Šimůnková Jaroslav Šorčík Mgr. Zuzana Tesařová Ing. Jindřiška Trnková Mgr. Danuše Vejrová NDr. Marie Vlková Mgr. Miroslav Vondra Mgr. Zdeněk Vošický mateřská dovolená od.. mateřská dovolená od od.. rodičovská dovolená do Učitelé externí Jan Doležal Vlasta Chalupová Aleš Říman ,.... Hospodářští a provozní zaměstnanci Jan Blaha, školník Zdeňka Chmelíková, účetní Alena Choutková, hospodářka Jana Chalupová, knihovnice....

6 Studentská rada, ada Spolku rodičů a přátel Havlíčkova gymnázia zástupce ve studentské radě zástupce rodičů v adě Spolku rodičů a přátel GHB A Otto Jirgl omana Suchá B enata Hostanová Martin Hečko A Suzan Saidamová Zdeňka Saidamová B Lukáš Holenda Jana Bláhová A Jana Tůmová Petra Chudobová B Pavlína Dubnová Ing. Marie Greplová A Jiří Šubrt Mgr. Alena Kuntová B Milan Kubát Jaroslav Viduna A Eliška Greplová Ing. oman Grepl B Lucie Jakešová Bc. Marcela Hájková členka výboru A Tereza Hlaváčková MVDr. Daniela Štohanslová B Martin Kubát MUDr. Josef Pumpr A Jan Málek Ing. Vlasta Šubertová B Ondřej Paclík Ing. Václav Stejskal místopředseda A Jan Hlaváček Hana Plodíková pokladník B Hana Schneiderová Miloslav Kotil předseda. Jindřich Bárta Ladislava Ondráčková. Milan Blaha Ilona Havlíčková. Tereza Mičková Mgr. Alena Doležalová. Jaroslav Benák Ing. Zdeněk Endrle

7 Časový harmonogram školního roku / Období školního vyučování začátek vyučování v. pololetí konec vyučování v. pololetí začátek vyučování ve. pololetí konec vyučování ve. pololetí středa pondělí úterý čtvrtek středa, pátek středa čtvrtek neděle pondělí pátek pondělí pátek čtvrtek pátek pátek středa čtvrtek.. a úterý středa středa středa středa středa středa středa středa pondělí středa min. x za týdnů pondělí úterý do.. do Období prázdnin podzimní prázdniny poslední vyučovací den v roce vánoční prázdniny začátek vyučování v roce pololetní prázdniny jarní prázdniny velikonoční prázdniny hlavní prázdniny zahájení školního roku / Prezentace školy Burza středních škol KD Ostrov Den otevřených dveří Porady pedagogických pracovníků zahajovací čtvrtletní (. čtvrtletí) klasifikační. pololetí čtvrtletní (. čtvrtletí) klasifikační. pololetí A, B klasifikační. pololetí čtvrtý klasifikační. pololetí ostatní třídy provozní porady pedagogických pracovníků Přijímací zkoušky pro školní rok / podání přihlášek ke studiu na středních školách ředitel ZŠ předání přihlášek ze ZŠ na SŠ. kolo pro čtyřleté a osmileté studium. kolo pro čtyřleté studium Přijímací zkoušky na vysoké školy základní informace ve věstníku MŠMT Č, ročník LVIII, sešit červen veletrh pomaturitního studia Gaudeamus Brno Učitelské noviny, jednotlivé VŠ, internet 9...

8 Maturitní zkoušky odevzdání a zveřejnění maturitních okruhů odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce písemná práce z českého jazyka a literatury odevzdání maturitních otázek klasifikační porada A, B poslední zvonění A,B studijní volno A, B ústní maturitní zkoušky A, B vydání maturitních vysvědčení oktávy klasifikační porada čtvrtý poslední zvonění čtvrtý studijní volno čtvrtý ústní maturitní zkoušky čtvrtý vydání maturitních vysvědčení čtvrtý pondělí pátek středa pátek středa pátek pondělí pátek pondělí čtvrtek čtvrtek středa pátek pondělí pátek pondělí čtvrtek čtvrtek , , středa středa sobota sobota pátek neděle.... jednání výboru SPHG a vedení GHB třídní schůze rodičů podzimní termín třídní schůze rodičů jarní termín třídní schůze budoucích prvních ročníků x za pololetí středa středa středa IX., XI., II., IV Štěpánská zábava Maturitní ples sobota.. pátek.. Termíny LVVZ Janské Lázně, A+B+., Mgr. Martin ichter Janské Lázně, A+B, Josef Prchal Sportovní kurz Chorvatsko Makarská riv., A + B +., vedoucí Mgr. Hitzgerová Spolek rodičů a přátel Havlíčkova gymnázia

9 Z kroniky školy Filmy, divadelní představení a literární pásma. 9. "Stará čínská poezie" Aleš Říman.. divadelní představení "Začarované dudy" v KD ostrov v Havlíčkově Brodě třídy A a B Mgr. Marie Kašparová.. divadelní představení "Hamlet" v Havlíčkově Brodě kvarty, kvinty,. Mgr. Marie Kašparová.. literární program Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě třídy A a B a studenti literárního semináře PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D., Mgr. Ivanka Brožová, Mgr. Jaroslava Čermáková.. filmové představení v Havlíčkově Brodě.,., kvinty, sexty, septimy Mgr. Marie Kašparová Exkurze. 9. Muzeum knihy, Žďár nad Sázavou studenti literárníhío semináře Mgr. Jaroslava Čermáková.. exkurze do Prahy A Ing. Jindřiška Trnková, Mgr. Zdeněk Vošický.. exkurze do krajské knihovny v Havlíčkově Brodě A Mgr. Marie Kašparová.. exkurze na INVEX do Brna NDr. Jaroslav Kocman 9.. výstava GAUDEAMUS v Brně A Mgr. Martin ichter.. výstava GAUDEAMUS v Brně., B Mgr. Věra Hitzgerová, PhDr. Jan Bechyně.. výstava GAUDEAMUS v Brně. Mgr. Jaroslava Čermáková.. exkurze do krajské knihovny v Havlíčkově Brodě A Mgr. Kateřina Pajerová.. exkurze do krajské knihovny v Havlíčkově Brodě B Mgr. Kateřina Pajerová.. přírodovědná exkurze do Prahy A NDr. Marie Vlková, Mgr. Jiří Karel.. literární exkurze do Prahy. Mgr. Eva Sobotková, NDr. Květoslava ůžičková 9.. Vídeň Mgr. Svatava Kadlecová, Mgr. Hana Justová.. Dukovany oktávy,., fyzikální seminář Mgr. Zdeněk Vošický, Mgr. Jiří Karel, Mgr. Vladimír Lank, Mgr. Miroslav Vondra.. fyzikální exkurze do Planetária v Praze třída B Mgr. Zdeněk Vošický, PhDr. Jan Bechyně.. exkurze do Prahy B PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D., Mgr. Zdeněk Vošický 9.. exkurze do Prahy A PhDr. Marie Kotoulková, PhDr. Jan Bechyně.. exkurze do Prahy A PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D., Mgr. Jiří ojka.. biologická exkurze na ansko třídy A a B NDr. Květoslava ůžičková, Marie Hybelbauerová, Mgr. Jiří Karel... Pálava. NDr. Marie Vlková, Mgr. Bohumír Kotlík.. literární exkurze v Praze B Mgr. Eva Sobotková, Mgr. Jana Dvořáková... Pálava A NDr. Marie Vlková, Mgr. Bohumír Kotlík... Londýn a jižní Anglie vybraní studenti kvart, kvint, sext a. a. ročníku ing. Jindřiška Trnková, Mgr. Ludmila Stejskalová, Mgr. Marie Novotná Besedy a přednášky.. beseda o kosmetice dívky z A, B a. Mgr. Danuše Vejrová.. přednášky "Čas proměn" a "S tebou o tobě" kvinty,. Mgr. Danuše Vejrová.. zeměpisná přednáška "Bali" kvarty,., zeměpisný seminář Mgr. Věra Hitzgerová.. pásmo "enesanční vojenství" sekundy, tercie, sexty, A, A PhDr. Jan Bechyně.. zeměpisný pořad "Indonésie" kvinty, sexty,.,., zeměpisný seminář Mgr. Věra Hitzgerová.. zeměpisný pořad "Afrika" v Havlíčkově Brodě primy, sekundy, zeměpisný seminář Mgr. Věra Hitzgerová.. zeměpisný pořad "Indonésie" tercie, kvarty Mgr. Věra Hitzgerová.. beseda o EU v Havlíčkově Brodě PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D... zeměpisný pořad "Vietnam" v Havlíčkově Brodě sekundy, B, kvarty, kvinty, sexty,.,., zeměpisný seminář Mgr. Věra Hitzgerová Školní pěvecký sbor.. Gymnasia cantant v Brně Daniela Hamaričová, Mgr. Alena Konrádová.. vánoční koncert v Havlíčkově Brodě.. vánoční koncert v Praze Daniela Hamaričová... Gymnasia cantant v BrněLužánkách získáno Stříbrné pásmo sbormistr Daniela Hamaričová, Mgr. Alena Konrádová Výchovné koncerty. 9. klavírní cyklus "Smetanův klavír" u příležitosti. výročí narození a. výročí úmrtí Bedřicha Smetany kvarty, kvinty, sexty, studenti hudební východvy z. a., pěvecký sbor Mgr. Alena Konrádová.. výchovný koncert "Vývoj českého rocku" v Havlíčkově Brodě Mgr. Alena Konrádová 9

10 Výtvarné akce akce: výstava a koncert Vraní zpěvy termín:.. místo: Galerie výtvarného umění Havlíčkův Brod účast: Jakub Kříž (B) hudba a Mgr. Daniel Koráb kaligramy Lyžařské kurzy.... v Janských Lázních třídy A a B Josef Prchal... v Janských Lázních kvinty,. Mgr. Martin ichter, Mgr. David Beránek, Mgr. Věra Hitzgerová, Josef Prchal, Mgr. Ludmila Stejskalová, Mgr. Zdeněk Vošický Sportovní kurz:... Chorvatsko septimy,. Mgr. Věra Hitzgerová, Mgr. Martin ichter, Mgr. David Beránek, Josef Prchal, Mgr. Marie Novotná, Ing. Jindřiška Trnková, NDr. Jaroslav Kocman ůzné akce Dny evropského kulturního dědictví Václav Černoch, Mgr. Daniel Koráb.. Burza středních škol v Havlíčkově Brodě NDr. Anna Březinová, Mgr. Danuše Vejrová, Mgr. Jiří ojka.. a.. Den otevřených dveří.. "Děti dětem" NDr. Marie Vlková.. protidrogový pořad v Havlíčkově Brodě Mgr. Daniel Koráb.. maturitní ples Mgr. Martin ichter, PhDr. Jan Bechyně, Mgr. Věra Hitzgerová.. protidrogová prevence v Havlíčkově Brodě tercie Mgr. Daniel Koráb.. protidrogová prevence v Havlíčkově Brodě kvarty Mgr. Daniel Koráb.. protidrogová prevence v Havlíčkově Brodě sekundy Mgr. Daniel Koráb... sbírka "Píšťalka" NDr. Marie Vlková Děti dětem V letošním školním roce se akce Děti dětem uskutečnila ve dnech.. prosince. Zúčastnili se jí studenti z. ročníku a studenti kvarty B ( celkem asi studentů). Bylo vybráno celkem 9. Tyto finanční prostředky rozdělil OS ČČK následujícím způsobem: asi za byly nakoupeny hračky pro děti v havlíčkobrodské nemocnici bylo předáno speciální škole v Havlíčkově Brodě na nákup pomůcek pro zdravotně postižené děti za zbývající částku bylo koupeno občerstvení pro studenty ( čaj, sušenky). Akci na škole koordinovala M. Vlková. Charitativní akce Píšťalka Ve dnech. a. března se naše škola zapojila do charitativní sbírky, kterou celostátně organizuje občanské sdružení Píšťalka ( adresa: Libická, Praha). Sbírka, která je realizovaná prodejem píšťalek, je ve prospěch zdravotně postižených dětí a mladých lidí v léčebnách Kladruby a Hrabyně. Z naší školy se do akce zapojily studenti tříd kvarty B (Vladimír Zeman, Ondřej Paulus, Jan Tecl, Petr Tvrdý, Jitka Majerová, Martina Blažková, Hana Veselá, Lenka Michálková) a kvinty A (Hana Kalivodová, Anna Chudobová). Prodalo se celkem píšťalek a utržilo se,. Akci na škole koordinovala M. Vlková, pomáhala E. Kašíková Do školy přišel děkovný dopis od ředitelky občanského sdružení Píšťalka paní Ivany Šuléřové, ve kterém jsme byli informováni, že celorepublikově byla získána částka,. Zpráva z průběhu účasti studentů našeho gymnázia na celostátní veřejné sbírce Projekt Šance Ve školním roce / se v červnu zúčastnilo dobrovolně přihlášených studentů naší školy celostátní veřejné sbírky Projekt Šance,jejíž výtěžek je spolu s dalšími prostředky z grantů určen k výstavbě Domu Šance pro mladistvé klienty, kteří se ocitli bez prostředků a na ulici, a dali jsme tak pomyslnou šanci dětem ulice. Při velmi úspěšném a korektně provedeném prodeji benefičních předmětů ( balónky s logem akce) a informování veřejnosti o účelu sbírky, byla částka (cca,) předána bezpečnostní agentuře a dopravena

11 do centra Projektu Šance, o.s. v Praze. Studenti, kteří prodali víc než benefičních předmětů, se zúčastnili také soutěže o ceny a slosování, jehož výsledky by měly být známy v září a říjnu. Všichni doufáme, že jsme svým dílem přispěli na renovaci a výstavbu multifunkčního Domu Šance v Nepomucké ulici v Praze, kde, podle slov hlavního organizátora Lászla Sűmegha a patronek paní Táni Fišerové a Marie ottrové, najdou zázemí, práci i péči mnozí z dětí ulice. Mgr. Daniel Koráb Středoškolská odborná činnost (SOČ) je určena pro žáky středních škol a od školního roku / také pro žáky. a 9. tříd základních škol. Žáci, kteří mají vyhraněný zájem o jeden z mnoha oborů (fyzika, biologie, psychologie, zdravotnictví a pod.), si mohou na základě samostatně zpracované odborné práce poměřit síly v několika po sobě jdoucích kolech od školního přes oblastní a krajské až po celostátní. Po letech odmlky se pod vedením PhDr. Marie Kotoulkové SOČ rozběhla i na Havlíčkově gymnáziu v Havlíčkově Brodě. Ve školním roce / se školního kola SOČ zúčastnilo 9 studentů, do oblastního kola byly vybrány odborné práce. Všichni zúčastnění studenti Jaroslav Benák (. roč., obor psychologie), Milan Blaha (. roč., obor biologie) a Marek Bukáček (sexta A, obor fyzika) obhájili v oblastním kole své práce a postoupili do krajského kola v Třebíči. Vítězem s postupem do celostátního kola se stal Milan Blaha, Marek Bukáček obsadil. místo. Jaroslav Benák se soutěže nemohl zúčastnit kvůli účasti v krajském kole OČJ ve Žďáru nad Sázavou, které se konalo ve stejný den. Celostátní finále SOČ se konalo ve dnech. 9. června v Opavě. V tvrdé konkurenci vítězů krajských kol dosáhl Milan Blaha skvělého úspěchu. Jeho soutěžní práce Dynamika exprese mna Sak, Polo kinázy, během růstu a zrání prasečího oocytu přináší nový pohled na molekulární působení jednoho z faktorů umožňujících správné hojení a obnovování tkání, vznik životaschopného potomstva, ale i rakovinného bujení. Druhé místo Milana Blahy v celostátním kole, kde reprezentoval nejen naši školu, ale i celý kraj Vysočina, je nejen potěšitelné, ale i obdivuhodné, neboť ostatní medailová místa (i v jiných oborech) získaly pražské školy s nesrovnatelně většími možnostmi spolupráce s předními vědeckými pracovišti než má Havlíčkův Brod. Díky M. Blahovi předstihlo naši školu pouze Osmileté gymnázium Buďánka, škola založená českou Menzou a zaměřující se na výchovu výjimečně nadaných studentů se speciálním individuálním vzdělávacím programem. PhDr. Marie Kotoulková

12 Vývoj Havlíčkova gymnázia ve. století Do nového století vstupovalo gymnázium takřka s novou budovou. Byla realizována v rámci nouzových prací po katastrofálním krupobití. O stavbě bylo rozhodnuto roku 9. Nová budova byla postavena na bývalé klášterní zahradě v sousedství budovy původní. Práce byly zahájeny.. 9. Škola byla vysvěcena.. 9 a vyučování začalo.. 9. Další rozmach školy zastavila světová válka. Z pedagogického sboru narukovalo pět profesorů, sbor byl často obměňován, bylo omezováno i zastavováno vyučování podle válečných potřeb. Od jara 9 nastupovali na frontu i absolventi se konala na škole slavnost k vyhlášení samostatnosti. oku 99 byly upraveny osnovy, byly posíleny přírodní vědy a české dějiny a upravena výuka cizích jazyků. V letech 9/9 se gymnázium postupně proměňovalo z klasického na reálné... 9 dostalo nový název Státní reálné gymnázium Karla Havlíčka Borovského byla budova zabrána německou armádou a policií. Vyučování bylo zajišťováno v náhradních budovách. Osnovy byly germanizovány. Po osvobození byla řádná výuka obnovena již.. 9. ozvíjel se kulturní život studentů, hlavně díky ochotnickému divadlu. Nastoupený vývoj byl opět přerušen zákonem o jednotném školství. Osnovy byly sjednocovány v komunistickém duchu, jejich cílem bylo ovládnout výchovu mládeže komunistickou ideologií. Školu čekaly největší změny v celém průběhu její existence. Gymnázium bylo přebudováno na čtyřletou střední školu se zachováním pouze vyšších ročníků. Spolehliví pedagogové byli zapojováni do veřejného života formou různých funkcí. Mládež byla soustředěna do Svazu české mládeže a jeho následnických organizací. Byly navázány družební styky s Pletařskými závody, což předpokládalo zapojování studentů do pracovních brigád i v jiných úsecích hospodářství (např. při výstavbě ŽĎASu) byla zřízena Jedenáctiletá střední škola spojením obecné a měšťanské školy s dosavadním gymnáziem. Vyučovalo se v budově Základní školy V Sadech. Zdůrazňoval se zvláště polytechnický charakter vzdělání. Na škole se rozvíjely pečlivě sledované zájmové kroužky. Za zmínku stojí ochotnické divadlo a školní orchestr. Pravidelnými se staly žákovské bramborové brigády, které provázely české školství po celou dobu existence komunistického režimu. oku 9 po zavedení dvanáctileté školní docházky byl zaveden nový název Střední všeobecně vzdělávací škola a postupně docházelo k oddělování tzv. třetího stupně od školy základní, ovšem vyučovalo se stále v dosavadní společné budově. Teprve v červnu 9 došlo k přestěhování do dnešní budovy ve Štáflově ulici, a to naproti původnímu gymnáziu. Až do nové přístavby se škola potýkala s problémem nevyhovujících a nedostatečných prostor. Novým předmětem se stala výrobní praxe, při níž studenti docházeli pracovat do továren. Tento předmět byl posléze zrušen pro naprostou chaotičnost a nefunkčnost. Od roku 99 docházelo k postupné přeměně dosavadní školy zpět na gymnázium, ovšem čtyřleté. Tento proces zasáhl do období normalizace, jejímž hlavním projevem byl kromě změny ředitele také vznik Leninského svazu mládeže, posléze zrušeného jako příliš levicového. Byly navázány družební styky s gymnáziem ve Spišské Nové Vsi a ve východoněmeckém Stassfurtu. Kladem tohoto období byla rozvinutá stavební činnost. V. letech byla provedena generální oprava za korun a v r. 99 byla zahájena přístavba. Ta přinesla škole nové učebny kmenové i odborné a novou tělocvičnu. Od roku 99 bylo opět budováno gymnázium osmileté zároveň se zachováním čtyřletého cyklu. Zpočátku musely být třídy rozmisťovány v jiných školních budovách jako kdysi v. letech. Ale po získání objektu v Kozí ulici v těsném sousedství školy došlo k soustředění všech tříd v jedné budově. Byla vybudována učebna výpočetní techniky a od roku 99 přístavba pokračovala. Jejím vyvrcholením bylo zřízení výtvarněvýchovného ateliéru a terasy. Na školu přišli cizojazyční lektoři. ozvinula se všestranná činnost v oblastech zájmové umělecké činnosti, odborné činnosti žáků a studentů apod. Bylo založeno několik třídních časopisů. Vrátilo se vyučování náboženství. Každoročně se koná několik zahraničních zájezdů. Družební styky byly rozšířeny na západní země (Nizozemí, Norsko) a postaveny na novou základnu. Do nového století vstupuje škola s dalším plány na rozšíření, zejména v budově v Kozí ulici. Významní absolventi. století: hudební skladatel Jaroslav Křička (/99) spisovatel František Hamza (/9) stavitel ing. Stanislav Bechyně (9/9) přírodovědec NDr. Jan Bechyně (9/9) hokejisté Jaroslav a Jiří Holíkovi (* 9 a 9) právník a politický ekonom František Chleborád (9/9) politik Jan Kasal (* 9)

13 housloví virtuózové Josef Kekule (* 9) a Bohuslav Matoušek (* 99) politik Václav Klofáč (/9) průmyslník František Malínský (/9) geograf Stanislav Nikolau (/9) historik Jiří Sochr (9/9) malíř Otakar Štáfl (/9) opat Vít Tajovský (9/) lékař Pavel Trnka (/9) malíř Jan Zrzavý (9/9) V roce 9 se začalo se stavbou nové budovy gymnázia a takto vypadá budova gymnázia dnes (včetně nástavby z roku 99)

14 Výsledky soutěží ČESKÝ JAZYK A LITEATUA Olympiáda v ČJ I. kategorie Školní kolo II. kategorie ecitační soutěže Setkání s poezií Wolkerův Prostějov Pardubické poetické setkání Literární soutěže Sólisté do let III. kategorie Školní kolo Okrskové kolo Sólisté do let IV. kategorie Okrskové kolo Sólisté a kolektivy nad let Krajské kolo Svět kolem nás Ortenova Kutná Hora O cenu Filipa Venclíka Co víš o československých legiích?. Aneta Štefánková (B). Kristýna Lacinová (A). Martin Stehno (B) Aneta Štefánková Kristýna Lacinová. Jaroslav Benák (.). Hana Dohnalová (A).Zdeněk Ježek (.).. Jaroslav Benák Jakub Neuvirth (A) Jan Krejčí (B) Kateřina Guhlová (A) Pavlína Dubnová (B) Michal Španko (A) Kristýna Vozábová (B) Martina Marková (B) Julie Vondráková (B) Jakub Kříž (B) Jaromír Pulda (.) Jaromír Pulda Martina Marková (B) Julie Vondráková (B) Miroslava Čeplová (B) Jakub Kříž (B) Aneta Jochimová (.) Lucie Kadlecová (A) Petr Tvrdý (B). místo za esej Životní osud a dílo generála L. Krejčího ANGLICKÝ JAZYK Olympiáda v AJ Kategorie IB. Školní kolo Kategorie IIB. Krajské kolo Školní kolo Kategorie III. Krajské kolo Školní kolo Krajské kolo. Pavel Fabry (B). Veronika Veselská (A). Martin Koref (A). Pavel Fabry. Jiří Šubrt (A). Jan Tecl (B). Aleš Jirgl (A). Jiří Šubrt. Petr Špinar (.). Barbora Štohanslová(A). Jana Průšová (A). Petr Špinar. Barbora Štohanslová FANCOUZSKÝ JAZYK Olympiáda ve FJ Kategorie B Kategorie A Školní kolo Krajské kolo Školní kolo Krajské kolo. Ludmila Tajovská (B). Ludmila Tajovská. Tereza Drtinová (A). enata Lupačová (.). enata Lupačová

15 NĚMECKÝ JAZYK Olympiáda v NJ Kategorie IB. Kategorie IIB. Kategorie III. Školní kolo Školní kolo Krajské kolo Školní kolo Krajské kolo. Jan Klofáč (A). Václav Pěkný (B). Václav Pěkný. Václav Pěkný. Petra össlerová (A). Petra össlerová. Petra össlerová DĚJEPIS Dějepisná olympiáda Školní kolo Co víš o československých legiích?. Petr Tvrdý (B). Pavlína Dubnová (B). Petr Tvrdý.. Pavlína Dubnová Petr Tvrdý (B) čestné uznání ZEMĚPIS Zeměpisná olympiáda Kategorie A Školní kolo Kategorie B Krajské kolo Školní kolo Kategorie C Krajské kolo Školní kolo Kategorie D Školní kolo Krajské kolo. Zuzana Báčová (A). Klára Štefánková (B). Jiří Halák (B). Zuzana Báčová. Klára Štefánková. Zuzana Báčová. Petr Louša (A). Jan Klofáč (A). Jana Křenková (B). Petr Louša. Petr Louša.. Tomáš Chládek (B).. Milan Kubát (B). Jakub Gadlina (A). Tomáš Chládek 9. Milan Kubát. Jan Klusáček (A). Jaroslav Benák (.). Jan Semerád (A). Jan Klusáček. Jaroslav Benák. Jan Klusáček MATEMATIKA Matematická olympiáda Kategorie A Školní kolo Kategorie B Krajské kolo Školní kolo Kategorie C Krajské kolo Školní kolo Kategorie Z9 Kategorie Z Kategorie Z Krajské kolo Krajské kolo. Hana Dohnalová (A).. Jan Vyhlídal (B).. Veronika Bambasová (B).. Hana Dohnalová. Dana Dohnalová (B). Marek Bukáček (A). Pavel Krupka (B). Dana Dohnalová (B). Tomáš Bambas (B). Martin Hyrš (A).. Martin Hyrš (A).. Martin Stehno (B).. Tomáš Kotyza (B).. Eva Bílková (A)

16 Kategorie Z Pythagoriáda Kategorie P Matematický klokan Kategorie P Kategorie STUDENT ( účastníků) Kategorie JUNIO ( účastníků) Kategorie KADET ( účastníků) Kategorie BENJAMÍN ( účastníků).. Petr Louša (A).. Jakub Prášek (B). Kateřina Švecová (B).. Aleš Bláha (A). Pavel Fabry (B).. Petr Louša (A).. Aleš Bláha (A). Jaromír Štohansl (A) b.. Hana Dohnalová (A) b.. Jaromír Čepl (A) b.. Jan Michelfeit (B) b.. Dana Dohnalová (B) b.. Alice Havlíčková (A) b.. Vít Bárta (A) 9 b.. adek Halamka (A) b.. Martin Stehno (B) b.. Pavel Fabry (B). Petr Louša (A) 9 b... Martin Koref (A) b... Jana Křenková (B) b. FYZIKA Fyzikální olympiáda Kategorie C Krajské kolo Kategorie D Krajské kolo Kategorie A Školní kolo Marek Bukáček (A) Ondřej Pártl (.). Jan Hyrš CHEMIE Chemická olympiáda Krajské kolo Celostátní kolo Kategorie C Školní kolo Krajské kolo Kategorie D Školní kolo. Jan Novotný (.). Hana Dohnalová (A). Jan Novotný. Hana Dohnalová. Hana Dohnalová. Jan Novotný. Dana Dohnalová (B). Martin Hyrš (A). Jan Málek (A). Dana Dohnalová. Martin Hyrš. Václav Pěkný (B). Jan Žák (B). Michal Španko (A). Václav Pěkný. Jan Žák. Michal Španko BIOLOGIE Biologická olympiáda Kategorie A Školní kolo Krajské kolo Kategorie B Celostátní kolo Školní kolo Krajské kolo. Jan Novotný (.). Jiří Procházka (.). Petra Hlaváčová (B). Jan Novotný. Jiří Procházka. Jan Novotný. Dana Dohnalová (B). Barbora Štohanslová (A). Tereza Hlaváčová (A). Dana Dohnalová

17 Kategorie C Školní kolo. Lucie Sommerová (A). Tomáš Zelenka (B). Tomáš Chládek (B). Lucie Sommerová. Tomáš Zelenka. Lucie Sommerová. Tomáš Zelenka. Nikolleta Benešová (A). Petr Louša (A). Matyáš Patlevič (B). Petr Louša (A). Nikolleta Benešová. Matyáš Patlevič (B) Krajské kolo Kategorie D Školní kolo INFOMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA Soutěž o nejlepší internetové stránky havlíčkobrodska Pro studenty ZŠ a SŠ Havlíčkobrodska. oman Klos (gymnázium Chotěboř). Jiří Šubrt (GHB, B). Jiří Janda, Jan Michelfeit (GHB, B) VÝTVANÁ VÝCHOVA Komiks Fotografie Zlín Itálie očima dětí Český lvíček Celostátní soutěž Studentské video Krajské kolo. Aneta Jochimová (.). Aleš Jirgl (A). Barbora Obstová (B) kolekce fotografií Třídy A, B,. Jakub Bělohlávek (A) Karel Doucha (A) Michal Hučko (A) TĚLESNÁ VÝCHOVA Jan Tůma (A, vpředu) bojuje ve štafetě na atletickém poháru ve Světlé nad Sázavou

18 Středoškolský atletický pohár Přespolní běh Běh parkem Budoucnost Dívky Chlapci Krajské kolo Dívky Krajské kolo Chlapci Dívky Chlapci Volejbal Dívky Chlapci Basketbal Chlapci Florbal Chlapci kat. I Krajské kolo Chlapci kat. I Chlapci Turnaj ve florbale Kopaná Turnaj v kopané (Chotěboř). GHB Jana Tůmová (A), Tamara Stupalová (A), Gabriela Veselská (B), Kristýna Kadlecová (A), Petra Kučírková (B), Kamila Kuncířová (A), Aneta Prchalová (.), Jana Horská (.), Jana Jiráčková (.), Kateřina Lakomá (.), Michaela Pecková (.), Zuzana Sýkorová (.), Gabriela Dolejší (.), Jarmila Endrlová (.). GHB. GHB Jan Tůma (A), Aleš Bárek (A), Jan Klusáček (A), Jan Posejpal (B), Vladimír Doležal (.), Josef Jiráček (.), Tomáš Lakomý (.), Ondřej Láska (.), František Stupal (.), Milan Šmíd (.), Vladimír Štursa (.), Zbyněk Vrána (.). GHB. GHB Iveta Králová (A), Tamara Stupalová (A), Jana Jiráčková (.). GHB Jan Hlaváček (A), Jan Klusáček (A), Josef Jiráček (.), František Stupal (.). Jana Tůmová (A). Michaela Součková (B). Anna Hercigová (B). Lucie Slezáková (A). Tomáš Jakeš (B). Jakub Šerák (A). Vojtěch Střecha (B.). GHB Kristýna Lacinová (A), omana Staňková (B), Karolína Burdová (A), Anna Kadlecová (A), Pavlína Kuntová (A), Magda Venzhöferová (A), Barbora Zemanová (A), Ivana Melounová (B), Lenka Michálková (B). GHB Jan Medřický (A), Petr Vondráček (A), Ondřej Paclík (B), Jaromír Štohansl (A), Jakub Kříž (B), Jan Holenda (.), Petr Longin (.), Tomáš Lakomý (.), Martin Pertl (.), František Stejskal (.). GHB Aleš Bárek (A), Daniel Hrstka (A), Jaromír Štohansl (A), Jakub Ďurďa (.), Dino Hykyš (.), Josef Korejtko (.), Josef Jiráček (.), Tomáš Lakomý (.), Zbyněk Vrána (.). GHB. GHB Jiří Bouchner (A), Jan Suchý (A), Martin Šimandl (A), Vít Bárta (A), Karel Doucha (A), adek Halamka (A), Ladislav Horký (A), Michal Hučko (A), Jan Kříž (A), Vít Petrík (A), Milan Kubát (B), Ondřej Paulus (B), Vladimír Zeman (B). GHB Tomáš Flusek (A), Petr Vondráček (A), oman Boháček (B), Aleš Bárek (A), Jan Holenda (.), Jan Kotyza (.), Vlastimil Vondra (.), Vladimír Doležal (.), Tomáš Lakomý (.), Martin Pertl (.), Milan Šmíd (.), Zbyněk Vrána (.). GHB Ondřej Beránek (B), Václav Dočkal (B), Kryštof Hemerka (B), Matyáš Merunka (B), Stanislav Stehlík (B), Vojtěch Střecha (B), Vojtěch Štěpánek (B), Luboš Tomšovský (B). GHB Viktor Kučera (B), Jakub Hausvater (A), Daniel Hrstka (A), Petr Charvát (A), Adam Pártl (A), Martin Domkář (B), Jakub Kříž (B), Jan Posejpal (B), Petr Jirásek (.), Ladislav Doležal (.), Tomáš Lakomý (.), Ondřej Láska (.), Martin Pertl (.), Milan Šmíd (.). GHB Adam Fiala (A), Viktor Kučera (B), Vojtěch Mareš (B), Jan Kotyza (.), Pavel Kuttelwascher (.), Vlastimil Vondra (.), Dino Hykyš (.), Petr Jirásek (.), Lukáš Pejchal (.), Michal Vaňkát (.)

19 Coca Cola školský pohár Minifotbal Chlapci Okrskové kolo Lyžařský pohár rádia egion Plavání Chlapci Obří slalom Stolní tenis Chlapci kat. I Chlapci kat. II Dívky kat. I egionální kolo Dívky kat. II Krajské kolo. GHB Lukáš Sůva (A), Jakub Kadlec (B), Matěj Novák (B), Petr Chudoba (A), Ondřej Beránek (B), Filip Grepl (B),Tomáš Jakeš (B), Jiří Kopic (B), Tomáš Kotyza (B), Stanislav Stehlík (B), Vojtěch Střecha (B), Luboš Tomšovský (B), Tomáš Zelenka (B). GHB Jakub Kadlec (B), Matěj Novák (B), Jiří Mrňák (A), Ondřej Beránek (B), Filip Grepl (B),Tomáš Jakeš (B), Jiří Kopic (B), Tomáš Kotyza (B), Stanislav Stehlík (B), Vojtěch Střecha (B), Luboš Tomšovský (B), Tomáš Zelenka (B). David Myslivec (.). Ondřej Havlíček (.). GHB Martin Charvát (B), Jan Kabátek (B), Tomáš Kovanda (B), Jan Hlaváček (A), Eduard Veselý (A), Jindřich Calta (B), Jan Posejpal (B). GHB Jaromír Vopršal (A), Lukáš Holenda (B), Jan Převrátil (B), Martin Koref (A) náhradník. GHB Stanislav Stehlík (B), Luboš Tomšovský (B), Jakub Weber (A), Vít Petrík (A) náhradník. GHB Kateřina Švecová (B), Eva Fürstová (B). GHB.. GHB Lucie Vatterová (A), Magda Venzhöferová (A) V červnu se studenti zúčastnili praktické instruktáže amerického fotbalu 9

20 Z literárních prací žáků školy Kamila Kuncířová, oktáva A maturitní práce Život je jako jazzová trubka. Když do ní nefoukneš, nic z ní nevyjde. Louis Armstrong (Úvaha o životních cílech) Zvuk jazzové trubky se hezky poslouchá. Ovšem jen tehdy, když hraje zkušený jazzman, který do ní, jak se říká, umí správně fouknout. Když pořádně rozezvučí tento kouzelný nástroj, je to radost, zaposlouchat se do živé hudby. Otázka ale zní: Jak se správně fouká? Kde se to člověk může naučit? Pokud se chceme naučit foukat do trubky, máme k dispozici uměleckou školu. Stojí to hodně úsilí, času stráveného před notami a v neposlední řadě i peněz. Ale pokud máme štěstí na dobrého učitele a opravdu se chceme naučit ovládat tento hudební nástroj, není problém se během několika let vypracovat na celkem slušnou úroveň a umět vyloudit z trubky libé jazzové variace. Ale kde se člověk může naučit správně foukat do života? Jak ho rozezvučet, aby nás těšil svými veselými jazzovými melodiemi? Existuje vůbec nějaká škola života podobná té umělecké? Myslím, že v tomto ohledu má foukání do života oproti foukání do trubky malou výhodu. Ve škole života se vlastně pohybujeme neustále. Učí nás bezpočet učitelů (a to dokonce zadarmo), ti všichni lidé, kteří nás obklopují, nás něčemu učí. Ovšem ne každý z nich je dobrým učitelem a každý z nich učí něčemu trochu jinému. A potom z toho někdy může vzniknout poněkud disharmonický celek. A proto si musíme ty správné učitele hledat sami. A navíc: mluvíme tu o jazzové trubce o trubce, ze které se linou živé a radostné tóny, které nás roztančí a rozesmějí. Když se pořádně do hudby zaposloucháte, zjistíte, že má určitý řád, že neustále někam spěje, začne novou variaci, graduje, až se dostane k určitému vrcholu, opět začne novou variaci a tak pořád dokola, až postupně dojde k největšímu vrcholu a skončí. Ano, taková hudba se poslouchá dobře, vtáhne vás do sebe a nenechá vás klidnými. Jak ale udělat jazzovou skladbu z vlastního života? Kde vzít tolik variací a jejich vrcholů, aby byla skladba dostatečně pestrá a živá? Potřebujeme si najít tyto vrcholy, určit si je a postupně k nim spět. Je také třeba najít vhodné množství těchto vrcholů. Mohlo by se totiž stát, že skladba bude mít málo vrcholů a bude tak příliš táhlá a za chvíli nás omrzí! Na druhé straně by se ale mohla stát příliš dynamickou, bez ustání by nás vrhala nahoru a dolů a my se stále jen chaoticky zmítali sem a tam. Je také těžké určit závažnost těchto vrcholů. Nemůžeme v úvodu skladby zahrát velice majestátný závěr variace, jako bychom ukončovali symfonii. To by znělo dosti zvláštně a ty ostatní, menší vrcholy by možná působily nudně. Je tedy jasné, že složit takovou líbivou skladbu není vůbec jednoduché. Ať už skládáme skladbu jazzovou, nebo skladbu svého života. Ovšem ani když už je skladba vymyšlená, nejsme ještě stále za vodou. Je potřeba ji ještě také zahrát. Tehdy teprve zjistíme, zda je vůbec hratelná a zda se dá poslouchat. Jestli jsme ji nesložili příliš náročnou a teď nejsme schopni ji zahrát. Někdy se také může stát, že je skladba složená dobře, ale my ji nedokážeme správně zahrát. Některá místa vyžadují tvrdý trénink a hodiny strávené cvičením, jinak to nezní dobře. Musíme si tedy rozmyslet, jestli chceme hrát krásnou, ale náročnou skladbu, a počítat tak s pilným cvičením, nebo se nechceme moc namáhat a chceme si zahrát jen jednodušší, oddechovou skladbu. Chytrý skladatel však dokáže složit i jednoduchou skladbu nevyžadující takovou píli, která ale přesto zní velice dobře. Takových je ale málo. Hlavní je uvědomit si, že skladbu skládáme pro sebe. My ji budeme hrát, a proto se musí líbit především právě nám. My si určujeme ten správný počet variací a vrcholů a záleží jen na nás, zda bude skladba jemná s malými vrcholy, nebo bude bouřlivá s majestátnými závěry. Možná to vypadá příliš složitě, ale myslím, že se nemusíme bát. Ani George Gerschwin nesložil perfektní skladbu hned napoprvé a mnohokrát musel své výtvory přepracovat. A ani Louis Armstrong hned napoprvé nefoukal do trubky tak brilantně. Postupně se musíme naučit vybírat ty správné vrcholy skladby a najít ten správný styl foukání. Dá to práci, ale ta výsledná hudba je jistě dobrou odměnou.

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou KR AŠSK Žďár nad Sázavou Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Pořadatel: Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou Termín

Více

Výroční zpráva Havlíčkova gymnázia

Výroční zpráva Havlíčkova gymnázia Výroční zpráva Havlíčkova gymnázia Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2003 2004 Výroční zpráva o DVPP v roce 2003 Výroční zpráva o hospodaření školy Finanční rok 2003 Výroční zpráva o poskytování

Více

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013 Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 školní rok 2012/2013 Značení soutěží: mezinárodní kolo celostátní kolo okresní kolo Celosvětová soutěž mladých vědců Intel ISEF Marek Novák mezinárodní

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4. Třída: 4.A (rok nástupu 2011) Třída: *4.A (rok nástupu 2010) Třída: *4.B (rok nástupu 2010) Třída: **4.B (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Magda Fenárová Místopředseda:

Více

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Dne: Předmět a kategorie Školní kolo/okrskové kolo Okresní kolo Krajské kolo Matematika MO kat. A 1. Miroslav Novotný není 49. Barbora Kottová 2. Barbora Kottová

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

VÝSLEDKY V PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍCH

VÝSLEDKY V PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍCH GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 VÝSLEDKY V PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍCH školní rok 2005/2006 Uváděna 1. -10. místa v soutěžích podle dostupných výsledkových listin OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE 1. kategorie

Více

Rozpis žáků k maturitní zkoušce

Rozpis žáků k maturitní zkoušce Třída: 4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2010) Termín: úterý 21. 4. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Zuzana Volná Místopředseda: Mgr. Štěpánka

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2014/2015

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2014/2015 Září Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2014/2015 1. 3. 9. GO kurz třídy 1. A 3. 5. 9. GO kurz třídy 1. C 18. 9. přednáška historika Vojtěcha Kyncla na téma LIDICE, MFC Hlinsko studenti

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 4.S - 4. S (rok nástupu 2011) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: PhDr. Jana Müllerová Místopředseda: Mgr. Zuzana Kočová Třídní: Mgr. Marian Páchnik Místnost: 9 - Anglický jazyk Slavnostní

Více

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská)

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) Měsíc Den Činnost Srpen 25. Pedagogická porada 25. 28. Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu Přípravné práce na nový školní rok 2014/2015

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 Třída: 4.E (rok nástupu 2010) Předseda: PhDr. Sylvie Ošťádalová Místopředseda: Mgr. Hana Římalová Třídní: RNDr. František Staněk, CSc. Místnost: 302 Michal Barchánek

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Gymnázium Základní škola Mateřská škola Počet žáků souškolí v roce 2014/15 Gymnázium 610 Základní škola 229 Mateřská škola 54 CELKEM 893 Základní údaje o gymnáziu

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 6.N - sexta N (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: RNDr. Veronika Kvapilová Místopředseda: Mgr. Ivana Opálková Třídní: Mgr. Martin Šnévajs Místnost: A28 - kmenová 313

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Přehled událostí školy ve školním roce 2010/2011

Přehled událostí školy ve školním roce 2010/2011 Přehled událostí školy ve školním roce 2010/2011 Září 30. 8. 1. 9. GO KURZ třídy 1. A 1. 3. 9. GO KURZ třídy 1. C 1. 9. zahájení nového školního roku 16. 22. 9. EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY výtvarná soutěž,

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Komise ANJ Dominika Kuzmová, sexta - vítězství v soutěži nakladatelství Scholastic We are writers, prosinec 2014

Komise ANJ Dominika Kuzmová, sexta - vítězství v soutěži nakladatelství Scholastic We are writers, prosinec 2014 1.pololetí: Komise ANJ Dominika Kuzmová, sexta - vítězství v soutěži nakladatelství Scholastic We are writers, prosinec 2014 Aneta Drápelová, sexta -vítězství v soutěži ESL, prosinec 2014 Cambridgeské

Více

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2007 Pořadí družstev - dívky

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2007 Pořadí družstev - dívky REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2007 Pořadí družstev - dívky Pořadatel: ŠSK při DDM Žďár nad Sázavou, Dolní 3 Termín: 1., 2. listopadu 2007 Místo konání: SKI areál Martina Koukala, Žďár nad Sázavou

Více

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy:

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy: Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. Zástupkyně ředitelky: RNDr. Marcela Beránková Výchovný poradce: Mgr. Petra Janovská Organizační

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Soutěže ve školním roce 2011/2012

Soutěže ve školním roce 2011/2012 Soutěže ve školním roce 2011/2012 Termín Název soutěže Umístění 5. říjen Podzimní Kiosk 1. stupeň Výsledky: 1.třídy 1.místo: Stráněl Vojtěch 2.místo: Šmídová Michaela 2.třídy - 2.místo: Nesvadba Tomáš

Více

Plavecko - běžecký závod KRAJSKÉ KOLO 11. května 2010, Čelákovice. Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Nejlepší Celkové

Plavecko - běžecký závod KRAJSKÉ KOLO 11. května 2010, Čelákovice. Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Nejlepší Celkové Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Čas Příjmení a jméno Škola Handicap Čas 1 Noll David ZŠ a MŠ Nymburk 00:30,7 1 00:30,7 00:00,0 01:41,2 01:41,2 4 02:11,9 2 Zikmund Tomáš ZŠ Pod sv. horou Příbram 00:33,4

Více

Harmonogram školního roku 2013/2014

Harmonogram školního roku 2013/2014 Harmonogram školního roku 2013/2014 Červenec, srpen 29. 6. 1. 9. hlavní prázdniny (sobota až neděle) 8. 7. nejzazší termín pro předání výpisu z přihlášky ředitelem žákovi k podpisu za účelem odsouhlasení

Více

Dívky 2004 a mladší z=zelená 100,99,98... příjmení a jméno škola rok nar. pohlaví st. číslo p. čas Serbousková Sára ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž

Dívky 2004 a mladší z=zelená 100,99,98... příjmení a jméno škola rok nar. pohlaví st. číslo p. čas Serbousková Sára ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž Dívky 2004 a mladší z=zelená 100,99,98... Serbousková Sára ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž 98z 1 3:20 Burešová Markéta ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž 97z 2 3:21 Nádeníková Lucie ZŠ Brandýs nad Orlicí

Více

Výroční zpráva Havlíčkova gymnázia

Výroční zpráva Havlíčkova gymnázia Výroční zpráva Havlíčkova gymnázia Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2002-2003 Výroční zpráva o hospodaření školy Finanční rok 2002 Výroční zpráva o DVPP v roce 2002 Výroční zpráva o poskytování

Více

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu V letech 2009 2011 realizujeme projekt S e-learningem k rozvoji klíčových kompetencí, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin

Více

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Na začátku školního roku 2014/2015 studovalo na Gymnáziu Ţidlochovice celkem 229 ţáků. Z toho však jeden ţák poţádal o přerušení studia. V průběhu prvního

Více

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda ZÁŘÍ 2013 1. 9. Ne 2. 9. Po Slavnostní zahájení školního roku 9.00 u dominikánů 3. 9. Út Projektový týden 4. 9. St Projektový týden 5. 9. Čt Projektový týden 6. 9. Pá Projektový týden 7. 9. So DS 8. 9.

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Říjen. Testování Vektor 4. ročník

Říjen. Testování Vektor 4. ročník Září 1. Zahájení školního roku 2013/2014 1. 3. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 2. 4. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy 3. 5. Exkurze studentů tříd Č4.B a Č4.D do Prahy 4. Porada Třídní schůzky

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m obřany 37 mařík jan 2000 m dolní dobrouč 16 maříková zuzana 1997 z dolní dobrouč 27 jakubcová

Více

D ů m D ě t í a M l á d e ž e P ř í b r a m Pod Šachtami 294, Příbram IV 261 01 tel./fax : 318 623 127

D ů m D ě t í a M l á d e ž e P ř í b r a m Pod Šachtami 294, Příbram IV 261 01 tel./fax : 318 623 127 D ů m D ě t í a M l á d e ž e P ř í b r a m Pod Šachtami 294, Příbram IV 261 01 tel./fax : 318 623 127 1 Soutěže a přehlídky ve školním roce 2014/2015 - školní a okresní kola Obsah : Přehled jednotlivých

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

29. 6. 2009. Burza učebnic 29. 6. 2009. Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009

29. 6. 2009. Burza učebnic 29. 6. 2009. Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009 29. 6. 2009 Burza učebnic 29. 6. 2009 Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009 Olomouc lanové centrum 1. AV, 2. AV 26. 6. 2009 Školní projekt Fyzika je hra 1. A, 6.

Více

závod č. 62 Sjezdy v Č. Krumlově + MČRd + 1. ČPž řeka Vltava - Český Krumlov

závod č. 62 Sjezdy v Č. Krumlově + MČRd + 1. ČPž řeka Vltava - Český Krumlov Eskymo verze: 1.5.1 Název závodu: Místo závodu: Pořadatel: SK vltava Český Krumlov Ředitel závodu: Lenka Lagnerová Vrchní rozhodčí: Luděk Roleček Datum závodu: 08.06.14 Číslo závodu: 62 BHZ: 4 Disciplína:

Více

III. KRAJSKÉ KOLO ÚSTÍ NAD LABEM

III. KRAJSKÉ KOLO ÚSTÍ NAD LABEM SOUTĚŽ JEDNOTLIVCŮ Kategorie ZŠ01 Pořadí Body Příjmení Jméno Škola Město Třída 1. 25 Vítková Anastázie Gymnázium Česká Lípa Sekunda A 2. 25 Tichá Kateřina Gymnázium F. X. Šaldy Liberec Prima V 3. 24 Podskalský

Více

VYSOČINA CUP PODZIM 2014 Strana 2 z 32. Účast oddílů : Závodníci Starty Závodníci Starty

VYSOČINA CUP PODZIM 2014 Strana 2 z 32. Účast oddílů : Závodníci Starty Závodníci Starty VYSOČINA CUP PODZIM 2014 Strana 2 z 32 Účast oddílů : Přihlášení Přijatí Oddíl Závodníci Starty Závodníci Starty Muži Ženy Celk. Muži Ženy Celk. Muži Ženy Celk. Muži Ženy Celk. JPK 16 14 30 34 30 64 16

Více

VLŠ 2011 docházka doplněná

VLŠ 2011 docházka doplněná VLŠ 0 docházka doplněná Záznamový list o účasti ve VLŠ 0 Družstvo č. Maňák Jaroslav Bušanský Petr Bártů David Coufal Vojtěch Fichtnerová Adéla Hajský Stanislav Horáček Denis Hůlková Anna Karpíšek Matěj

Více

závod č. 95 / Slalomy v Kadani, Kadaň

závod č. 95 / Slalomy v Kadani, Kadaň C1M VÝSLEDKOVÁ LISTINA 5.7.2008 1. 1 12044 FOUKAL Pavel 87 1 Dukla B. 89,40 0 89,40 85,00 0 85,00 174,40 48 2. 2 14009 VANĚK Jiří 87 2 Kralupy 95,40 2 97,40 92,30 0 92,30 189,70 40 3. 1/ ZS 6 82002 CEPEK

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky Pořadatel: ŠSK při DDM Žďár nad Sázavou, Dolní 3 Termín: 4., 5. listopadu 2005 Místo konání: lyžařský areál u SKI

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Součást serie závodů v lezecké všestrannosti mládeže

Součást serie závodů v lezecké všestrannosti mládeže Součást serie závodů v lezecké všestrannosti mládeže Partneři Rock Point Překližka cup 2012 Výsledky: Kategorie H1 Májový open cup Cesta číslo 9 Cesta číslo 5 kvalifikace Finále BODY BODY 4 Cesta č.4 1

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Hodnocení Projektu Sportovního centra dětí Luhačovice pro rok 2014

Hodnocení Projektu Sportovního centra dětí Luhačovice pro rok 2014 Hodnocení Projektu Sportovního centra dětí Luhačovice pro rok 2014 předloženého na základě výběrového řízení na předložení nejvhodnějších žádostí pro přidělení grantu v rámci veřejného otevřeného grantového

Více

Kariérové poradenství 2008/2009

Kariérové poradenství 2008/2009 Kariérové poradenství 2008/2009 Ve školním roce 2008/2009 se pro studenty uskutečnilo několik akcí spojených s volbou jejich budoucí profese: 1. 22. října 2008 se studenti čtvrtých ročníků zúčastnili veletrhu

Více

Plavecké závody O pohár CMG

Plavecké závody O pohár CMG Plavecké závody O pohár CMG 9. dubna 2014 Plavecký pohár byl realizován s finanční podporou statutárního města Prostějov Rozhodčí: Vrchní rozhodčí: Ing. Markéta Novotná III.tř. Vrchní časoměřič: Mgr. Ivana

Více

Odměny předávané při závěrečné mši 27. 6. 2014

Odměny předávané při závěrečné mši 27. 6. 2014 Odměny předávané při závěrečné mši 27. 6. 2014 2.1. Předání odměn za vynikající výsledky v soutěžích: Odměnu za výborné výsledky v školní soutěži: 1. English Writing Cup Štěpán Lauda oktáva, 1. místo v

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie

Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie Přehled zájmu o jednotlivé fakulty 2012 Ve školním roce 2011/2012 studovalo obor Obchodní akademie 62 studentů ve čtvrtých ročnících. Přihlášku ke

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Znojmo, Přemyslovců 4. Ústní maturitní zkoušky třídy 4.B

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Znojmo, Přemyslovců 4. Ústní maturitní zkoušky třídy 4.B Maturitní komise: Předsedkyně maturitní komise: Místopředseda: Třídní učitel: Ing. Ivan Hnízdil Mgr. Jaroslava Chudobová Mgr. Petra Mahelová Český jazyk a literatura: Zkoušející: Mgr. Ludmila Marešová

Více

TJ SOKOL SENOHRABY. TRIATLON Senohraby. Senohraby - EUROAGENTUR Hotelový resort SEN

TJ SOKOL SENOHRABY. TRIATLON Senohraby. Senohraby - EUROAGENTUR Hotelový resort SEN Žákyně starší 1999-2000 1 6 Ondrášková Adriana 2000 18:22 2 3 Placatková Bára 2000 TS Příbram 19:23 3 2 Kotěšovcová Pavla 2000 TRI SKI Horní Počernice 19:36 4 7 Vojtěchová Josefína 2000 SK Slavia Praha

Více

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: gym-cl@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ

Více

Prague Junior Note 2013

Prague Junior Note 2013 Kategorie nejmladších I. cena 8 Koča Filip 24 25 24 22 25 24 24 121 24,200 I. cena 4 Halíková Veronika 24 24 22 20 24 23 23 116 23,200 II. cena 1 Číhalová Rozálie 24 22 22 21 23 23 22 112 22,400 II. cena

Více

PŘIPRAVUJEME OSLAVY VÝZNAMNÉHO VÝROČÍ 210 LET ZALOŽENÍ ŠKOLY v sobotu 19. října 2013

PŘIPRAVUJEME OSLAVY VÝZNAMNÉHO VÝROČÍ 210 LET ZALOŽENÍ ŠKOLY v sobotu 19. října 2013 Podatelna úřední hodiny v době prázdnin 8.00 12.00 PŘIPRAVUJEME OSLAVY VÝZNAMNÉHO VÝROČÍ 210 LET ZALOŽENÍ ŠKOLY v sobotu 19. října 2013 GMT jde správným směrem,... ČIPOVÁ KARTA IREDO pro školní rok 2013/2014

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014 Soutěž: Dárkové balení (DB) 7 Ivana Baranová Hotelová škola, Třebíč 430 1. 12 Kateřina Müllerová 8 Jana Hejlíková 6 Veronika Brabcová Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, 398

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Výsledky atletických závodů - 4.10. 2014 40 m dívky Kategorie 2009 a mladší 40 m dívky Kategorie 2007-2008 40 m dívky Kategorie 2005-2006

Výsledky atletických závodů - 4.10. 2014 40 m dívky Kategorie 2009 a mladší 40 m dívky Kategorie 2007-2008 40 m dívky Kategorie 2005-2006 Výsledky atletických závodů - 4.10. 2014 40 m dívky 1 Vivien René Knapová 2009 Akademie Praha 6 8,7 2 Barbora Hejnová 2009 ASK Slavia Praha 9,2 3 Isabella Sekyrová 2009 Akademie Praha 6 11,6 40 m dívky

Více

Třída: 1.0 třídní učitel: Mgr. Jana MARŠOUNOVÁ Počet celkem: 30 z toho chlapců: 16 dívek: 14

Třída: 1.0 třídní učitel: Mgr. Jana MARŠOUNOVÁ Počet celkem: 30 z toho chlapců: 16 dívek: 14 1 Třída: 1.0 třídní učitel: Mgr. Jana MARŠOUNOVÁ Počet celkem: 30 z toho chlapců: 16 dívek: 14 BERNARDOVÁ Gabriela, FIŠER Adam, HOLCMAN Alina, HRADEC Filip, JONÁŠOVÁ Natálie, KASKA Matěj, KAVANOVÁ Kateřina,

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Rozpis studentů u maturitní zkoušky Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Třída: OKTA - oktáva A (rok nástupu 2007) Předseda: Mgr. Gabriela Milatová Místopředseda: Rostislav Gromnica Třídní:

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Denní vyhlášení výsledků: 12:20 Jan Flek sp. - Český jazyk a literatura 8:15 8:35 Mgr. Libuše Mikulecká / Mgr. Yvonna Šindelková / pr. - Anglický jazyk - ÚZ 9:15 9:30

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní umělecká škola Brandýs n. Labem - Stará Boleslav

Základní umělecká škola Brandýs n. Labem - Stará Boleslav KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE HŘE NA DECHOVÉ NÁSTROJE DŘEVĚNÉ DNE 20. A 21. 3. 2012 20. března 2012 ZAHÁJENÍ V 9.00 HOD. 9.10 hod. Kategorie 1 Bláhová Klára Horká Ema Chaloupková Kateřina Chvapilová Aneta Mislerová

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Pohár města Benešova

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Pohár města Benešova Disciplína: VzPu (vleže) 30 Pořadatel SSK 0175 Benešov do 12 let 1 Míšek Karel 37896 0348 ASK Brandýs 1999 99 100 98 297 I 2 Nepejchal Filip 37922 0045 DDM Kolín 1999 99 98 99 296 I 3 Gürtler Filip 37892

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Zahájení školního roku: pondělí 4. září 2006 Konec I. pololetí:

Více

HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ

HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ Přehled třídy 1.A 2. pololetí školního roku 23/4 Počet žáků : 32 z toho dívek: 29 chlapců: 3 ubylo: 1 přibylo: 1 2 3 4 5 LAJ Latinský jazyk DĚJ Dějepis MAT Matematika FYZ Fyzika

Více

Pochvaly ředitele školy za školní rok 2014/2015

Pochvaly ředitele školy za školní rok 2014/2015 Příjmení a jméno Třída Název soutěže a její úroveň - umístění Aktivita 1 Stará Tereza 1.O 1. místo v oblastním kole recitační soutěže Dětská scéna a postup na národní přehlídku 2 Šlachta David 1.O 3 Vrbová

Více

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56. Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.0 00:39:44.7 3 2 123 Fojtíček Karel MD40 22 00:19:53.7

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady)

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady) ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Přehled funkcí ve školním roce

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Přehled přihlášených oddílů

Přehled přihlášených oddílů Přehled přihlášených oddílů Zkratka BEZR GOČÁR HABRM HORÁK JIRÁS NHK SEVER SION SNP SVDVO SVK WRO ŠTEFC ŠTEFÁ Název ZŠ Bezručova ZŠ a MŠ Josefa Gočára ZŠ Habrmanova ZŠ M.Horákové ZŠ a MŠ Jiráskovo náměstí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

SEZNAM ABSOLVENTŮ FES NA SPONZI Program: Ekonomika a management, Systémové inženýrství a informatika

SEZNAM ABSOLVENTŮ FES NA SPONZI Program: Ekonomika a management, Systémové inženýrství a informatika SEZNAM ABSOLVENTŮ FES NA SPONZI Program: Ekonomika a management, Systémové inženýrství a informatika Datum konání: čtvrtek 02. 07. 2015 místo konání: Aula Arnošta z Pardubic 1. skupina zahájení v 9.00

Více