Závěrečná zpráva o výsledcích řešení rozvojového projektu MŠMT 598/1/2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná zpráva o výsledcích řešení rozvojového projektu MŠMT 598/1/2006"

Transkript

1 JIHOČ ESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Závěrečná zpráva o výsledcích řešení rozvojového projektu MŠMT 598/1/2006 Zvýšení atraktivnosti studia nových studijních oborů na vybraných fakultách Jihočeské univerzity a spolupráce na přípravě středoškolských studentů pro studium na VŠ Program na podporu zvýšení zájmu nadaných žáků středních škol o studium technických a přírodovědných oborů Řešitel koordinátor prof. Ing. Jan Moudrý, CSc. Prosinec 2006

2 Řešitelé dílčích úkolů doc. RNDr. Emilie Pecharová, CSc., tajemník katedry Agroekologie, řešitel etapy doc. RNDr. Jaroslav Boháč, DrSc., docent katedry Agroekologie Ing. Olga Křiváčková, Ph.D., odborný asistent katedry Agroekologie Ing. Zuzana Sýkorová, pracovník ve vědním oboru katedry Agroekologie Ing. Václav Tůma, vedoucí terénního pracoviště Vomáčka Blanka Tesařová, student ZF JU, obor Agroekologie doc. RNDr. Ing. Josef Rajchard, Ph.D., vedoucí katedry biologických disciplín ZF JU Ing. Zuzana Balounová, Ph.D., vedoucí sekce biologie zájmových organismů, KBD ZF JU Mgr. Lukáš Šmahel, technik KBD ZF JU doc. RNDr. Pavel Tlustý, CSc., katedra matematiky a informatiky ZF JU doc. RNDr. Frantisek Sedláček, CSc., Biologická fakulta JU další spoluřešitelé Ing. Vladimír Jirka, CSc., ENKI Třeboň, o.p.s. Ing. Bohumír Šareš, SZŠ Písek RNDr. Karel Houdek, Laboratoř ekologie krajiny, ČZU, FLE Ing. Lenka Zámečníková, SZŠ Písek Mgr. Karel Drábek, Šternberkovo muzeum RNDr. Lukáš Šimek, zoolog KBD ZF JU Mgr. Lenka Barčiová, technička KBD ZF JU Ing. Jaroslav Švehla, Ph.D., pedagog katedry chemie ZF JU Ing. Pavel Vrána, doktorand katedry rybářství a myslivosti ZF JU Mgr. Zuzana Kadlečíková, doktorandka KBD, ZF JU Bc. Lenka Pavelcová, studentka oboru Agroekologie, ZF JU Hana Fluksová, studentka oboru Péče o životní prostředí, BF JU Marie Nováková, studentka oboru Péče o životní prostředí, BF JU doc. RNDr. Václav Nýdl, CSc., katedra matematiky a informatiky ZF JU PhDr. Marek Šulista, katedra matematiky a informatiky ZF JU RNDr. Renata Klufová, Ph.D., katedra matematiky a informatiky ZF JU Mgr. Michal Houda, katedra matematiky a informatiky ZF JU Mgr. Roman Biskup, katedra matematiky a informatiky ZF JU Ing. Michael Rost, Ph.D., katedra matematiky a informatiky ZF JU Ing. Jana Friebelová, Ph.D., katedra matematiky a informatiky ZF JU Ing. Ludvík Friebel, Ph.D., katedra matematiky a informatiky ZF JU Mgr. Radim Remeš, katedra matematiky a informatiky ZF JU doc. RNDr. T. Polívka Ph.D. Ústav fyzikální biologie JU RNDr. K. Roháček, CSc., Ústav fyzikální biologie JU Ing. P. Hříbek, CSc. Ústav fyzikální biologie JU Mgr. D. Kaftan, Ph.D., Ústav fyzikální biologie JU Mgr. M. Lukeš, Ústav fyzikální biologie JU M. Sergejevová, Ph.D., Ústav fyzikální biologie JU PaedDr. Pavlíček, Pedagogická fakulta JU Ing. J. Marek, Ústav fyzikální biologie JU Ing. V. Březina, CSc. Ústav fyzikální biologie JU Ing. Š. Kučerová, Ústav fyzikální biologie JU Mgr. J. Ristvejová, Ústav fyzikální biologie JU RNDr. M. Fuciman, Ph.D., Ústav fyzikální biologie JU 2

3 Obsah 1. Anotace projektu Výsledky projektu Členění projektu Vyhodnocení kontrolovatelných výstupů Popis aktivit jednotlivých řešitelských pracovišť ZF JU Katedra agroekologie ZF JU Katedra biologických disciplín ZF JU Katedra matematiky a informatiky Biologická fakulta Ústav fyzikální biologie JU Přehled o čerpání dotace přidělené na řešení projektu Přílohy ZF JU Katedra Agroekologie ZF JU Katedra Biologických disciplin ZF JU Katedra Biologických disciplin ZF JU Katedra matematiky a informatiky

4 4

5 1. Anotace projektu V roce 2006 byla na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích zahájena magisterská studia dvou nových, perspektivních oborů - Agroekologie a Rostlinné a živočišné biotechnologie, které navazují na bakalářské studium Agroekologie a Zemědělské biotechnologie, otevřené v roce Současně zahajuje studium nového oboru profilující rozvoj venkova - Strukturální politika EU a rozvoj venkova a některých dalších oborů (např. obor Biologie a chov zájmových organismů společně ZF a BF). Tyto studijní obory vychází z Dlouhodobého záměru JU, kde jsou agroenvironmentální opatření a management krajiny spolu s navazujícími obory považovány za stěžejní. Projekt předkládal řešení zvýšení atraktivnosti uvedených oborů dvěma přístupy: 1. Obecná podpora zájmu studentů SŠ o studium stěžejních oborů. 2. Specifická podpora spolupráce s vybranými středními školami, na základě dlouhodobých kontaktů a očekávaného zájmu studentů těchto škol o studium na JU. Řešení projektu Programu na podporu zvýšení zájmu nadaných žáků středních škol o studium technických a přírodovědných oborů v roce 2006 bylo považováno především za testování možností směrového zájmu o střední školy, v dalších navazujících letech budou vytvořeny stabilizované univerzitní týmy pro realizaci spolupráce se SŠ. U těchto týmů se předpokládá začlenění do systému přípravy vzdělávání na JU. Výsledkem projektu po stabilizaci týmu a ověření postupů (předpoklad do r. 2008) bude především Realizace školicího střediska pro studenty zejména Středních zemědělských škol a učilišť a vytvoření studentského inkubátoru pro stěžejní rozvojové obory ve spolupráci s Vyššími odbornými školami (modelové středisko). 5

6 2. Výsledky projektu Jihočeská univerzita je v současné době jedinou veřejnou vysokou školou umístěnou v celém rozsahu v Jihočeském kraji a tím současně v regionu česko-rakousko-bavorského pomezí. Tomu odpovídá i celkové směřování univerzity ve sféře pedagogické i vědecké a výzkumné. Vzhledem k různému charakteru studijních programů a oborů nabízených jednotlivými fakultami se značně liší i úkoly rozvoje studijní činnosti, které před fakultami stojí. V dlouhodobém záměru JU je konstatováno, že velmi dobře započaté kontakty s organizacemi sdružujícími střední školy budou pokračovat na úrovni celé JU se snahou docílit vzájemné informovanosti a spolupracovat v zájmu co nejsnazšího přechodu studenta ze sekundárního do terciárního stupně vzdělávání. Na základě této predispozice byl také předkládán navrhovaný projekt, postavený na stěžejním návrhu Zemědělské fakulty JU a vycházející z dlouhodobých zkušeností v práci se středními školami. Dalšími fakultami, které se budou podílet na řešení projektu, jsou především Pedagogická fakulta, dále Ústav fyzikální biologie JU v Nových Hradech, Biologická fakulta a posléze i Ekonomická fakulta, jejíž činnost byla zahájena od Podpůrnými aktivitami typu intenzivní spolupráce se středními školami se uvedené fakulty JU (Zemědělská fakulta, Pedagogická fakulta, Biologická fakulta a Ústav fyzikální biologie) soustavně zabývají již řadu let, v souvislosti s nově akreditovanými stěžejními obory se stává tato činnost cílenou na specifické školy regionu. Významného pokroku dosáhly kontakty se sférou středních škol jako prostorem, ze kterého přicházejí uchazeči o studium. Vzhledem k tomu, že se předpokládá značný nárůst studentů na JU - do roku 2010 se předpokládá navýšení celkového počtu studentů všech studijních programů a forem studia (např. pouze na ZF na 3000 studentů), je potřebné věnovat mimořádnou pozornost i podpoře přípravy středoškolských studentů, podporovat jejich zájem o obory JU popř. jejich zájem přímo směrovat na vybrané stěžejní obory dlouhodobého záměru. V dlouhodobém záměru JU byly doporučeny následující okruhy zaměření aplikovaných oborů: - kvalita surovin, které jsou součástí potravinového řetězce, a to již počínaje kvalitou půdy, - agroenvironmentální opatření, správné zemědělské praktiky (rostlinolékařství, welfare zvířat - apod.), - diverzifikace činností na venkově, zejména v méně produkčních oblastech (LFA), - nepotravinářské užití biomasy, - management krajiny a péče o přírodní zdroje, - využití obnovitelných zdrojů, surovin a energie. Na tyto stěžejní okruhy navazují i nové perspektivní obory, zahajované v roce 2006 na Zemědělské fakultě JU v Českých Budějovicích: magisterské studium oboorů - Agroekologie a Rostlinné a živočišné biotechnologie, které navazují na bakalářské studium Agroekologie a Zemědělské biotechnologie, otevřené v roce Současně zahajuje ZF JU studium nového oboru Strukturální politika EU a rozvoj venkova (budoucí Ekonomická fakulta) a některých dalších oborů (např. obor Biologie a chov zájmových organismů společně s BF). V průběhu řešení projektu v roce 2006 byla připravena i akreditace kombinovaného studia Setrvalé systémy hospodaření v krajině. 6

7 2.1. Členění projektu Předkládaný projekt řeší navrhovanou problematiku ve dvou dílčích cílech: 1. Obecná podpora zájmu studentů SŠ o studium stěžejních oborů. 2. Specifická podpora spolupráce s vybranými středními školami, na základě dlouhodobých kontaktů a očekávaného zájmu studentů těchto škol o studium na JU. Obecná podpora zájmu studentů SŠ o studium stěžejních oborů Realizace školicího střediska pro studenty zejména Středních zemědělských škol a učilišť a Vytvoření studentského inkubátoru ve spolupráci s Vyššími odbornými školami (modelová střediska) Jihočeská univerzita ve spolupráci s vybranými Vyššími odbornými školami (VOŠ Benešov, VOŠ Karlovy Vary-Dalovice) zahájila vytvoření tzv. studentského inkubátoru, jehož cílem je aplikace článku IX. zákona č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím Školského zákona a upravuje znění 49, odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách, určená doporučením MŠMT z listopadu Zemědělská fakulta JU vytváří s příslušnými VOŠ modifikace studijních programů a jejich obsahovou náplň tak, aby bylo možné stanovit specifická pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů pouze pro studijní skupiny tvořené studenty VOŠ tak, aby byly splněny podmínky platnosti akreditace příslušného studijního programu nebo jeho oboru. V současné době je výsledkem těchto aktivit především kombinovaná forma bakalářského studijního oboru Setrvalé systémy hospodaření v krajině. Studenti se zájmem o další studium na VŠ, budou v rámci této aktivity speciálně připravováni tak, aby absolvování kombinovaného studia bylo možné absolventům umožnit absolvování vybraných oborů studia v magisterském studijním programu. Na JU bude vytvořena stálá pracovní skupina, složená ze zástupců JU a zúčastněných VOŠ a SŠ. Skupina se bude pravidelně scházet a připravovat stáže studentů VOŠ a SŠ. Činnost inkubátoru bude spočívat též v umožnění kratších opakovaných pobytů na vybraných pracovištích JU, rozpracování určitého tématu např. z oblasti regionálního managementu, agroekologie nebo biotechnologie, které se po přechodu na vysokou školu může stát tématem bakalářské či magisterské práce. Zemědělská fakulta JU disponuje terénní stanicí (Zbudovská Blata u Zlivi, cca 15 km od Č. Budějovic), která byla v rámci řešení projektu využita pro realizaci školicího střediska pro studenty zejména Středních zemědělských škol a učilišť v rámci letních kursů s názvem Letní škola krajinné ekologie - Ekologická funkce krajiny, její ovlivnění a hodnocení v regionálním rozvoji. Letní škola matematiky, informatiky a fyziky byla realizována Pedagogickou fakultou JU v samostatném školicím středisku. Tento kurs b formou diskusních přednášek se špičkovými odborníky z vysokých škol, ústavů akademie i praxe seznámoval studenty SŠ s aktuálními problémy krajinné ekologie v návaznosti na regionální rozvoj a stimuloval frekventanty ke studiu, směřujícímu k osvojení 7

8 metod managementu a péče o krajinu na VŠ. Součástí kursu byla praktická cvičení a terénní pokusy, využívající zejména přístrojové a terénní vybavení Laboratoře aplikované ekologie. Bly vytvořenyí pracovní listy a internetové skriptum pro hodoncení krajiny (viz přílohy). Délka kurzu byla v letošním roce 1 týden. Předpokládá se, i na základě hodnocení frekventantů, délka kurzu v příštím roce 10 pracovních dnů. Kurz byl zakončen obhájením samostatné experimentální práce a certifikátem o absolvování. V současné době je Zemědělská fakulta schopna realizovat 1 2 cykly letních kurzů při kapacitě 15 frekventantů. Zapojení středoškolských studentů do studentské věděcké a odborné činnosti Jihočeská univerzita (ZF, UFB) testuje již třetím rokem možnost zapojení středoškolských studentů do SVOČ. Tato aktivita dosud byla na JU v podstatě soukromou aktivitou vybraných pedagogických i vědeckých pracovníků (ZF JU např. katedra Agroekologie a Laboratoře aplikované ekologie). Ustav fyzikální biologie se soustředil na tuto problematiku v rámci specifického zaměření ústavu v programu LEADER+. V rámci projektu bylo umožněno studentům středních škol vypracování odborné práce (maturitní práce apod.) za vedení pracovníků JU a s využitím odborného zázemí ZF, ÚFB, BF a PF včetně následné prezentace práce v rámci mezinárodní studentské konference SVOČ pořádané v rámci univerzity Zemědělskou fakultou (březen 2007). Pro tyto aktivity byla vypsána témata, na která se mohou studenti SŠ hlásit a zahájit tak odbornou spolupráci s vybranými pracovišti univerzity. V současné době je takto zapojeno 6 studentů SZŠ Písek (ZF JU), projekt předpokládá výrazné rozšíření těchto aktivit I na další SŠ regionu (SOŠ Veselí nad Lužnicí, SOU rybářské Třeboň, SZŠ Tábor, Gymnázia v Českých Budějovicích a další střední školy, zejména zemědělského a přírodovědného zaměření). Témata prací se budou zabývat vybranými problémy regionálního managementu, agroekologie, biotechnologie, genetiky zvířat a dalšími aktuálními tématy. Programy na odborných pracovištích JU Vybraná pracoviště fakult JU připravila pobytový program pro studenty SŠ a VOŠ na špičkových vědeckých pracovištích (ZF, ÚFB, BF a AV ČR). Pobyty umožnily studentům SŠ a VOŠ, potenciálním posluchačům JU, seznámit se se specifickou prací v laboratořích vědeckých pracovišť. Pobyty byly praktickou demonstrací toho, jak moderní vědecké postupy pronikají do aplikovaných věd a praxe. ZF JU připravila pro skupiny studentů středních škol nabídku speciálních exkurzí se zaměřením na biologii a management venkovské krajiny a péče o přírodní zdroje, chov a biologii zájmových organismů. Tento typ exkurzí byl testován v minulých letech na studentech Střední zemědělské školy v Písku a v Jindřichově Hradci. Aktuální dopad na ovlivnění volby studentů 3. ročníku při výběru vysoké školy je prokazatelně vysoký. Pro řešení tohoto projektu byla využita řada exkurzí, jedno i vícedenních viz výsledky z jednotlivých pracovišť ZF JU. 8

9 Specifická podpora splupráce s vybranými středními školami na základě dlouhodobých kontaků a očekáváného zájmu studentů těchto škol o studium na JU. Střední zemědělská škola Písek (Kontakt: Ing. B.Šareš, zástupce ředitele) Střední škola úzce spolupracuje se Zemědělskou fakultou Jihočeské univerzity na inovaci studijních programů, výuky a na přípravě studentů na další vysokoškolské studium. Tato spolupráce je realizována již od roku 2000 (tedy šestým rokem). V rámci této spolupráce má střední škola zájem na společném zpracování učebnice Krajinné ekologie aplikované na zemědělskou krajinu, včetně vypracování stabilních výukových terénních programů (Výuková naučná stezka, terénní praxe a exkurze s pracovními materiály). V rámci této spolupráce využívá již SZeŠ naučné stezky realizované ZF JU a společností ENKI, o.p.s. v blasti Sokolovksých výsypek (viz přílohy) a škola realizovala tzv. mobilní naučnou stezku, která je úspěšně využívána pro zvyšování zájmu studentů o přírodovědné, zejména ekologické obory. Současně škola začala využívat skriptum pro hodnocení krajiny (EKOVAST), připravené v rámci tohoto projektu (viz přílohy). Jsme přesvědčeni, že realizace tohoto programu by byla zajímavá i pro další střední školy v regionu. Poznámka: pro studijní obory Ekologie a ochrana krajiny, Agropodnikání se zaměřením Agroekologie na středních odborných školách neexistují odpovídající učebnice, skripta pro odborné předměty Ochrana životního prostředí a Krajina a životní prostředí. Výukové terénní programy a jiné materiály doplní potřeby pro praktická cvičení a terénní praxe studijních oborů. Aplikace také v SVOČ žáků. Střední odborné učiliště rybářské v Třeboni (Kontakt: MGr. V.Davidová, zástupce ředitele) SOU spolupracuje se ZF dlouhodobě na přípravě studentů zejména pro obor Agroekologie, Zemědělské biotechnologie a Rybářství. Pro SOU (a obdobné školy) je připravována série přednášek k tématu Zemědělských bioindikací, hospodaření v krajině s výraznou dikcí na funkci vody a k tématu ekologického zemědělství a setrvalého rozvoje krajiny. V těchto oborech je pro SOU spolupráce s navazující vysokou školou velmi žádoucí, včetně možnosti využití odborného zázemí ZF. Gymnázia a přírodovědná lycea v regionu jižní a západní Čechy U studentů gymnázií se předpokládá vyšší zájem o biotechnologie a související obory, neboť během studia na střední škole získávají ve srovnání se studenty odborných škol hlubší biologické vzdělání, včetně vzdělání v oblasti genetiky a obecné biologie. Proto musí být JU v kontaktu se školami, z nichž potenciálně mohou přicházet její posluchači. Cílem projektu je umožnit studentům náhled do oblasti biotechnologie a genetiky a motivovat je ke studiu těchto oborů (pro ZF, BF a ÚFB). Střední odborná škola pro ochranu a tvorbu životního prostředí Veselí nad Lužnicí Se střední odbornou školou byly navázány úzké odborné kontakty, pracovníci JU jsou členy Rady školy. SOŠ zajišťuje studium v oborech: Ochrana a tvorba životního prostředí,technologie potravin (zpracování mléka) a Analýza potravin. Vzhledem ke specifickému zaměření školy se jedná o možný pravidelný zdroj budoucích studentů VŠ v preferovaných oborech dlouhodobého záměru. SOŠ má o aktivity, nabízené v tomto projektu, mimořádný zájem. 9

10 2.2. Vyhodnocení kontrolovatelných výstupů Kontrolovatelné výstupy jsou podtrobně rozpracovány u jednotlivých pracovišť a v přílohách. Realizace školicího střediska pro studenty zejména Středních zemědělských škol a učilišť a vytvoření studentského inkubátoru pro stěžejní rozvojové obory ve spolupráci s Vyššími odbornými školami (modelové středisko). Stav plnění úkolu Dlouhodobý záměr fakult JU, v rámci řešení projektu zahájeny práce s vybranými SŠ a VOŠ. Celková realizace záměru se předpokládá v průběhu následujících dvou let. Realizace letních kursů Letní škola krajinné ekologie - Ekologická funkce krajiny, její ovlivnění a hodnocení v regionálním rozvoji, Letní škola matematiky, informatiky a fyziky, popř. dalších typů letních škol. Stav plnění úkolu Pro rok 2006 splněno, v dalších letech předpoklad opakování a rozšiřování aktivit v této oblasti. Vypracování odborných prací studentů SŠ s tématy z oblastí regionálního rozvoje, agroekologie nebo genetiky a biotechnologie, geografie apod. (maturitní práce apod.). Vedoucím bude pracovník JU, bude využito odborného zázemí JU (ZF, PF, BF, ÚFB) vč. laboratoří. Práce budou následně prezentovány v rámci mezinárodní studentské vědecké konference (SVOČ). Stav plnění úkolu Pro rok 2006 splněno, v rámci konference SVOČ je připravena a se SŠ dohodnuta účast vybraných studentů. Krátkodobé několikadenní pobyty studentů SŠ a VOŠ na biotechnologickém pracovišti ZF, případně na pracovištích dalších fakult, praktické seznámení se základními laboratorními technikami. Stav plnění úkolu Pro rok 2006 splněno. Vytvoření nabídky a realizace dvou typů exkurzí třídenní exkurze pro studenty 3.ročníků středních škol se zaměřením na biologii s využitím terénní stanice ZF JU Vomáčka a čtyřdenní exkurze do environmentálně citlivých oblastí, se zaměřením na management, ekologii a geografii. Stav plnění úkolu Pro rok 2006 splněno. Exkurze realizovány jako čtyřdenní exkurze do environmentálně citlivých oblastí, se zaměřením na management, ekologii a geografii (tzv. okružní exkurze) a exkurze v rámci letní školy ZF JU. Zpracování interaktivních učebnic pro SŠ, např. Krajinné ekologie aplikované na zemědělskou krajinu a venkovský prostor, včetně vypracování stabilních výukových terénních programů (Výuková naučná stezka, terénní praxe a exkurze s pracovními materiály), Matematiky a Fyziky. Stav plnění úkolu Pro rok 2006 splněno. 10

11 Vytvoření série přednášek k tématu Zemědělských bioindikací, hospodaření v krajině s výraznou dikcí na funkci vody a k aktuálním tématům biotechnologií, environmentální problematiky, rozvoje venkova, tématu ekologického zemědělství a regionálního rozvoje, Matematických metod a využití výpočetní techniky, Počítačové grafiky, Moderních metod mapování krajiny a využití dálkového průzkumu Země, popř. další. Stav plnění úkolu Pro rok 2006 splněno. Vzorová www interaktivní stránka projektu, včetně interaktivních učebnic popř. korespondenčních kursů. Stav plnění úkolu Rozpracováno, stránka bude zveřejněna na a Prezentace výsledků projektu na odpovídajícím odborném fóru, zabývajícím se vzděláváním SŠ, včetně publikačních výstupů v odborném a zejména populárním tisku. Stav plnění úkolu Za rok 2006 připravena prezentace na konferenci Pedagogické fakulty, z výsledků aktivit Letní školy je připraven příspěvek na konferenci Jaderná energetika a životní prostředí (Boháč Jaroslav, Pecharová Emilie, Křiváčková Olga: Identifikace krajiny v okolí jaderné elektrárny Temelín metodou ECOVAST -The landscape identification in the vicinity of the Temelín nuclear power plant by the ECOVAST method) pro polulární tisk budou články prezentovány v rámci náborových aktivit pro přijímací řízení Naučné stezky, prezentované v tomto projektu, budou publikovány následujícím způsobem: Mobilní naučná stezka byla zahrnuta do přehledu publikovaném v knize Drábek, K. Naučné stezky a trasy. Jižní Čechy. Kniha vyjde v prvním pololetí roku Naučná stezka Sokolovské výsypky byla zahrnuta do přehledu publikovaném v knize Drábek, K. Naučné stezky a trasy. Severozápadní Čechy. Kniha vyjde ve druhém pololetí roku Obě publikace bydává nakladatelství DOKOŘÁN. 11

12 3. Popis aktivit jednotlivých řešitelských pracovišť 3.1. ZF JU Katedra agroekologie ŘEŠITELSKÝ KOLEKTIV 1. prof. Ing. Jan Moudrý, CSc., vedoucí katedry Agroekologie, hlavní řešitel pojektu 2. doc. RNDr. Emilie Pecharová, CSc., tajemník katedry Agroekologie, řešitel etapy 3. doc. RNDr. Jaroslav Boháč, DrSc., docent katedry Agroekologie 4. Ing. Olga Křiváčková, Ph.D., odborný asistent katedry Agroekologie 5. Ing. Zuzana Sýkorová, pracovník ve vědním oboru katedry Agroekologie 6. Ing. Václav Tůma, vedoucí terénního pracoviště Vomáčka 7. Ing. Vladimír Jirka, CSc., ENKI Třeboň, o.p.s. 8. Ing. Bohumír Šareš, SZŠ Písek 9. RNDr. Karel Houdek, Laboratoř ekologie krajiny, ČZU, FLE 10. Ing. Lenka Zámečníková, SZŠ Písek 11. Mgr. Karel Drábek, Šternberkovo muzeum 12. Blanka Tesařová, student ZF JU, obor Agroekologie A. Účast středoškolských studentů na konferencích Studentské odborné a vědecké činnosti V rámci řešeného projektu jsou vypracovávány samostatné práce šesti studentů Střední zemědělské školy v Písku, které jsou vedeny řešiteli tohoto dílčího úkolu. Odborná práce studentů navazuje na vědeckovýzkumný program Katedry Agroekologie, sekce Péče o krajinu v tématech: - Hodnocení krajiny v návaznosti na aplikace Evropské úmluvy o krajině - Konflikty v ochraně přírody a využívání krajiny - Biodiverzita lidských sídel Dílčí stav přípravy odborných prací prezentovali studenti v rámci Letní školy krajinné ekologie. Předpokládáme prezentaci těchto samostatných prací v rámci mezinárodní konference Studentské vědecké a odborné činnosti na Zemědělské fakultě v březnu B. Letní škola krajinné ekologie pro studenty SŠ Zemědělská fakulta JU disponuje terénní stanicí (Zbudovská Blata u Zlivi, cca 15 km od Č. Budějovic), která byla využita pro letní kurs - Letní škola krajinné ekologie - Ekologická funkce krajiny, její ovlivnění a hodnocení. Tento kurs formou diskusních přednášek se špičkovými odborníky z vysokých škol, ústavů akademie i praxe seznámil vybrané studenty SŠ s aktuálními problémy krajinné ekologie a stimuloval frekventanty ke studiu, směřujícímu k osvojení metod managementu a péče o krajinu na VŠ. Součástí kursu byla praktická cvičení a terénní pokusy, využívající zejména přístrojové a terénní vybavení Laboratoře aplikované ekologie. Na základě výsledků se byly vytvořeny pracovní listy (hodnocení porostů) a internetové skriptum (hodnocení krajiny). 12

13 C. Exkurze pro studenty SŠ se zaměřením na management krajiny a péče o přírodní zdroje. Tento typ exkurzí byl testován v minulých letech na studentech Zemědělské školy V Písku a v Jindřichově Hradci. Aktuální dopad na ovlivnění volby studentů 3. ročníku při výběru vysoké školy je prokazatelně vysoký. Pro řešení tohoto projektu byla realizována čtyřdenní exkurze do extrémně narušených oblastí Podkrušnohoří, s využitím zázemí ZF JU v prostoru podniku Sokolovská uhelná, a.s. (ubytování pro studenty zdarma). D. Mobilní naučná stezka SzeŠ Písek Pro ekologickou výchovu v oblasti Písecka byla vytvořena spoluřešiteli Střední zemědělské školy Písek mobilní naučná stezka, využívaná při vlastní výuce na SŠ, ale též při dnech otevřených dveří a dalších propagačních akcích s ekologickou tématikou. Mobilní naučná stezka využívá jednak podklady autorů k dané problematice, jednak literární podklady v rámci jednotlivých akcí řádně citované. Mobilní naučná stezka seznamuje studenty se základními typy ekosytémů, jejich významem a funkcí. Stezka byla zahrnuta do přehledu publikovaném v knize Drábek, K. Naučné stezky a trasy. Jižní Čechy. Kniha vyjde v prvním pololetí roku E. Naučná stezka: Sokolovksé výsypky (Ježkova naučná stezka) V oblasti narušené povrchovou těžbou hnědého uhlí (Sokolovsko) Velká podkrušnohorská výsypka, byla vytvořena spoluprací společnosti ENKI,o.p.s. a ZF JU naučná stezka, finančně realizovaná podnikem Sokolovská uhelná. Tato sezka seznamuje populární formou se současným stavem a perspektivou pánevní oblasti. Je poměrně hojně využívaná školami, pro studenty naší vzorové exkurze byla jedním z významých vstupů při pochopení obnovy krajiny v její funkci. Stezka byla zahrnuta do přehledu publikovaném v knize Drábek, K. Naučné stezky a trasy. Severozápadní Čechy. Kniha vyjde ve druhém pololetí roku Zhodnocení projektu a jeho přínosu pro pracoviště, fakultu, JU Projekt považujeme za velmi přínosný pro pracoviště i celou fakultu, zejména je významná prezentace nových a moderních oborů (obor Agroekologie a obor Setrvale systémy hospodaření v krajině). Pracoviště předpokládá pokračování v uvedených aktivitách i momo rozvojový projekt MŠMT. Ohlasy ze strany spolupracujících středoškolských vyučujících i studentů jsou velmi pozitivní, Studenti i jejich rodiče by byli ochotni absolvovat podobné aktivity i za úplatu. Kontaktní osoba pro případnou komunikaci se SŠ studenty po ukončení projektu, včetně mailového kontaktu Doc. RNDr. Emilie Pecharová, CSc. Ing. Olga Křiváčková, Ph.D. 13

14 3.2. ZF JU Katedra biologických disciplín ŘEŠITELSKÝ KOLEKTIV doc. RNDr. Ing. Josef Rajchard, Ph.D., vedoucí katedry biologických disciplín ZF JU Ing. Zuzana Balounová, Ph.D., vedoucí sekce biologie zájmových organismů, KBD ZF JU Mgr. Lukáš Šmahel, technik KBD ZF JU SPOLUPRACOVNÍCI: RNDr. Lukáš Šimek, zoolog KBD ZF JU Mgr. Lenka Barčiová, technička KBD ZF JU Ing. Jaroslav Švehla, Ph.D., pedagog katedry chemie ZF JU Ing. Pavel Vrána, doktorand katedry rybářství a myslivosti ZF JU Mgr. Zuzana Kadlečíková, doktorandka KBD, ZF JU Bc. Lenka Pavelcová, studentka oboru Agroekologie, ZF JU Hana Fluksová, studentka oboru Péče o životní prostředí, BF JU Marie Nováková, studentka oboru Péče o životní prostředí, BF JU Vyhodnocení splnění stanovených cílů a kontrolovatelných výstupů V rámci projektu MŠMT byla uspořádána serie samostatných akcí, tematicky na sebe volně navazující. Akce byly jednodenní, vždy v sobotu v měsíci říjnu. A. ukázky terénních biologických prací spojených s odborným výkladem a následně s vědomostní soutěží zúčastněných studentů. Akce se zúčastnilo 46 studentů ze 7 středních škol a 4 pedagogičtí pracovníci. Jednalo se o Gymnázium Dačice, Gymnázium Pelhřimov, Gymnázium Otokara Březiny Jihlava, Gymnázium Strakonice, Gymnázium Písek, České reálné gymnázium České Budějovice a Gymnázium Jírovcova České Budějovice Pro práci byla vybrána lokalita pískovny Cep I s přilehlým okolím u Suchdola nad Lužnicí na Třeboňsku. Na tomto místě byla připraveno 18 tematicky zaměřených stanovišť s ukázkami jednotlivých biologických prací s doprovodným výkladem. Studenti byli rozděleni do čtveřic a postupně navštívili jednotlivá stanoviště, kde po úvodním výkladu či instruktáži odpovídali na otázky nebo plnili zadané úkoly. Úspěšnost studentů byla vyhodnocena přímo na stanovišti garantujícím pracovníkem pomocí bodové stupnice. Nejúspěšnější studenti byli vyhodnoceni a obdrželi diplomy. Pedagogičtí pracovníci měli možnost shlédnout různé metody terénní práce v ekologii a zahrnout je tak dle možností i do středoškolské výuky. Přehled stanovišť: Vydří Třeboňsko, Hnízdiště orlů mořských Třeboňsko jakožto významnými lokalitami chráněných a ohrožených druhů živočichů (dr. Šimek) Přijďte rybě na kloub, O životě ryb, rybářů a lidí Různé pohledy na ryby, jejich využití v rybářství, jejich ekologie, etologie a fyziologie (ing. Vrána) Ptačí odysea, Co nám prozradí pouhý pohled do vody Drobné ptactvo stanoviště, metody jeho odchytu a určování, přibližný popis abiotických podmínek vodního prostředí bez využití přístrojů (doc. Rajchard) 14

15 Jak popsat vegetaci?, Važme (si) biomasy Různé metody popisu fytocenóz transekty, fytocenologické snímky, odběry biomasy, vertikální a horizontální struktura (dr. Balounová) B. Osud neviditelné energie, Stabilita v přírodě Hrubé stanovení bilance latentního a pociťového tepla, toku tepla do půdy a albeda pomocí teploměrů, vlhkoměrů a měřičů záření, funkce územních systémů ekologické stability (Šmahel) Echolokace - aneb zkoumání dna nádrží bez potápění, Hydrochemie - aneb trocha chemie u vody Určování parametrů dna pomocí echolotu umístěného na lodi, základní fyzikálně-chemické a chemické parametry vodního prostředí a metody jejich určování (dr. Švehla) Krajinným architektem, Strom Návrh revitalizace prostředí pískovny, jeho možnosti a úskalí, funkce stromů v přírodě, určování základních parametrů stromu (Nováková) Najděte schovaný předmět!, Odhad vzdálenosti a výšky Praktická demonstrace využití GPS, pásma a výškoměru v ekologii (Fluksová) Drobní savci kolem nás, Kosterní pozůstatky Drobní savci stanoviště a metody jejich odchytu a určování, určování živočichů podle kosterních pozůstatků (Barčiová) C. exkurze s odborným výkladem a následnou vědomostní soutěží: Akce se zúčastnilo 24 studentů ze 4 škol (Gymnázium Pelhřimov, Gymnázium Strakonice, České reálné gymnázium České Budějovice a Gymnázium Jírovcova České Budějovice) a) Botanický ústav AVČR Třeboň, úsek ekologie rostlin: sbírka a záchranné kultivace ohrožených druhů vodních a mokřadních rostlin (odborný výklad ing. J. Skočná), sbírka masožravých rostlin s výkladem o jejich fyziologických specifikách (dr. L. Adamec) b) Velkochov akvarijních ryb p. Heidingera v Lásenici na Jindřichohradecku. Exkurze do chovatelského objektu špičkové úrovně se zázemím, prezentace několika desítek druhů tropických ryb a několika druhů akvarijních obojživelníků, odborný výklad a diskuze zaměřené zejména na biologická specifika jednotlivých taxonů včetně problematiky rozmnožování, ale také na provozní záležitosti chovu. c) Zoologická zahrada Ohrada u Hluboké nad Vltavou. Seznámení s evropskou faunou, problematikou chovu zvířat, zejména druhů ohrožených, kde zoologické zahrady mají zásadní úlohu v jejich záchraně. Na závěr vyhodnocení soutěže studentů, diskuze na témata, která vyplynula z náplně exkurzí a která studenty zajímala. D. Zoologická zahrada v Praze, Botanická zahrada hl. m. Prahy skleník Fata morgana. Akce se zúčastnilo 110 studentů z 9 škol a 5 pedagogických pracovníků (Gymnázium Dačice, Gymnázium Pelhřimov, Gymnázium Otokara Březiny Jihlava, Gymnázium Strakonice, Gymnázium Písek, Střední odborná škola pro ochranu a tvorbu životního prostředí Veselí nad Lužnicí, České reálné gymnázium České Budějovice Gymnázium Jírovcova České Budějovice a Gymnázium olympijských nadějí České Budějovice). Na úvod návštěvy ZOO přednáška zoologa RNDr. Kůse na téma: Chov ohrožených zvířat v zoologických zahradách v souladu s uplatňováním mezinárodní konvence CITES. Ve skleníku Botanické zahrady Fata morgana zajištěn průběžný výklad k jednotlivým expozicím i zajímavým druhům rostlin pracovnicemi Botanické zahrady. Na závěr vyhodnocení vědomostní soutěže studentů, kdy studenti přednesli své odpovědi na dotazy, které dostali při zahájení návštěvy jmenovaných institucí a následná diskuze. 15

16 E. akce zaměřené na prezentaci vybraných pracovišť JU a exkurze: Akce se zúčastnili 4 studenti z 2 škol (České reálné gymnázium a České Budějovice Gymnázium Jírovcova České Budějovice). Akce byla poznamenána přetrvávajícím pěkným počasím, které během podzimních prázdnin přesvědčilo řadu terénně orientovaných studentů (jednalo se o vlastní připomínku studentů) k jiným aktivitám, původně bylo přihlášeno 18 studentů. a) akvarijní místnost KBD ZF JU: hodnocení vodního prostředí v akváriích, měření parametrů vody s výkladem o monitoringu a ovlivňování prostředí pro pěstované rostliny a chované živočichy. Samostatné práce studentů. b) chovy drobných savců katedry zoologie BF JU s odborným výkladem o chovaných druzích, jejich biologii, výzkumných pracích, zejména sledování etologie unikátní skupiny afrických hlodavců rypošů (doc. Sedláček). c) exkurze do laboratoří firmy Explantex v Hluboké nad Vltavou (majitel B. Vondruš), zaměřených zejména na rozmnožování různých druhů orchidejí pomocí explantátových kultur. Ukázky kultivací, odběru meristémů, nasazování do kultivačních lahví. Studenti nám na závěr každé akce odevzdávali anonymní hodnotící dotazníky, v nichž výrazně převládala celková hodnocení pozitivní, neutrální hodnocení se objevilo v 16 % případů, negativní se neobjevilo vůbec. Stejně tak hodnocení jednotlivých stanovišť (7.10.) nebo dílčích akcí (14., 21. a ) bylo většinou známkami 1 nebo 1-, horší známky byly většinou jen ojedinělé. Tam, kde se horší známky vyskytovaly častěji, bude to pro nás pro další ročníky podobných akcí inspirací ke změnám. Obecnou studentskou připomínkou, která se vyskytla častěji, byl nedostatek času byli jsme samozřejmě vedeni snahou ukázat během příslušného dne maximum zajímavostí. F. Návštěva Biologické fakulty Návštěva Biologické fakulty v rámci projektu Zvýšení atraktivity studia na JU pro středoškolské studenty proběhla v sobotu 28. října Při ní byla navštívena chovná zařízení katedry zoologie v budově B2 na Branišovské 31. Zde se mammaliologická pracovní skupina pod vedením doc. Sedláčka věnuje především biologii hlodavců a zaměřuje se na sociální organizaci, mechanismy jejího udržování, orientaci a komunikaci u hrabošů, akomyší a rypošů. Nejvíce času návštěva strávila u rypošů, afrotropických endemických podzemních hlodavců. Tato zvířata byla jednak nachytána přímo v Africe v Malawi a jednak přivezena ze sesterského pracoviště na Univerzitě v Essenu v Německu. Doc. Sedláček krátce seznámil studenty s biologií uvedených hlodavců a s problematikami, které jsou na tomto pracovišti studovány. V chovných skleněných nádobách a plastových chovných labyrintech ukázal na některé charakteristické morfologické a etologické rysy rypoše obřího a rypoše stříbřitého. Tato zvířata nikdo z přítomných studentů prozatím neviděl a celý výklad včetně přímého pozorování vzbudil u studentů velký zájem. Byly kladeny dotazy např. na fungování smyslových orgánů v podzemním prostředí nebo na faktory, které vedly u některých druhů k sociální organizaci do rodin. Největší diskuse se rozproudila kolem sociální organizace jedinců označovaná jako eusocialita, která byla zjištěna u rypoše lysého. Tento způsob prezentace pracoviště byl velmi zajímavý i zábavný, což zcela splnilo hlavní záměr projektu. 16

17 Studenti navštívili 28. října explantátovou laboratoř firmy Explantex Vondruš v Hluboké nad Vltavou. Rostlinné explantáty (tkáňové kultury) jsou izolované rostlinné orgány, pletiva nebo buňky pěstované in vitro (ve skle) za sterilních specifických podmínek na zvláštních, zpravidla agarových půdách. Základem této biotechnologie je tzv. totipotence rostlinné buňky, tj. schopnost z jediné buňky vytvořit velké množství zcela identických jedinců (klonování). Aplikace této metody je nezbytným předpokladem pro většinu prací v genovém inženýrství rostlin, neboť právě prostřednictvím kultur rostlinných explantátů je pokusný a vyprodukovaný materiál rychle a efektivně identifikován a naklonován. Rozmnožování rostlin pomocí tkáňových kultur patří mezi hlavní metody produkce orchidejí a okrasných tropických rostlin. Pro školkařské účely se pomocí mikropropagace množí např. rododendrony, azalky, šeříky a řada jiných dřevin. Hlavní výhodou je zde vysoká efektivita a téměř bezodpadová technologie. Pěstování některých rostlin (např. orchideje, masožravé rostliny) bez využití kultur in vitro by bylo v širším měřítku velmi obtížné. Zhodnocení projektu a jeho přínosu pro pracoviště, fakultu, JU Ohlasy SŠ pedagogů, kteří se akcí zúčastnili, i následné ohlasy ze škol, byly vesměs pozitivní, zejména byla oceněna snaha přiblížit SŠ studentům zajímavá pracoviště, problematiky, které jsou zde řešeny a pokud se jednalo o veřejně přístupné expozice (ZOO, Botanická zahrada), pak netradiční, odborný přístup s výkladem o problematice, kterou běžný návštěvník nezaznamená. Jen více podobných akcí ze strany VŠ směrem k SŠ! V průběhu terénní akce se ze strany pedagogů objevila ojedinělá kritická připomínka, požadující více formu pasivní exkurze do různých lokalit než aktivní účast studentů včetně odpovědí na soutěžní otázky. Naopak studenti tuto akci z našich 4 akcí vyhodnocovali pomocí dotazníku jako nejlepší. Pedagogové navíc vyjádřili ochotu uskutečnit takovou akci i v průběhu pracovního týdne, kdy dokonce je možnost uskutečnění akce v některých případech snazší. Lze ovšem předpokládat, že by se na akci objevili i studenti, jejichž zájem o přírodní vědy je výrazně nižší (takovíto studenti se na námi organizovaných akcích konaných v sobotu prakticky nevyskytovali). Podařilo se navázat efektivní spolupráci s některými středními školami a položit základ pro podobné akce v budoucnu. Otvírá se zde cesta i k možné spolupráci na odborné bázi, především v oblasti možné realizace středoškolských odborných činností. Zároveň se ukázalo, že forma osobního kontaktu na vybrané učitele (nejlépe mailem) je výrazně efektivnější, nežli rozesílání dopisů po ředitelství škol či telefonáty na sekretariát. Tyto dva přístupy se totiž často neosvědčily, z některých středních škol jsme dostali informaci, že materiály, rozesílané v prvním zářijovém týdnu, se dostaly k učitelům, potažmo studentům, až v době, kdy již akce probíhaly. Vzhledem k obecně pozitivním reakcím na proběhlé akce a velkému podílu studentů dosud nerozhodnutých o oblasti budoucího studia lze předpokládat, že alespoň někteří studenti mohou začít zvažovat studium na Jihočeské univerzitě. Tento typ akce jistě dobře doplní stávající semináře (např. Biologická univerzita mládeže) a dny otevřených dveří o odlišný přístup spojený s praktickými ukázkami činnosti na naší univerzitě či spolupracujících institucích. Velice cenný je fakt, že zájem o exkurse byl velice vysoký, i když jim studenti věnovali svůj volný čas. Došlo sice k určitému snížení skutečného počtu účastníků oproti původně přihlášeným, ovšem pokles nebyl kritický. Byl způsoben zejména zvýšenou nemocností studentů počátkem října. Navíc forma přihlašování nebyla závazná (např. formou vratné zálohy), což mělo za následek fakt, že studenti si svou účast někdy mohli rozmyslet i na poslední chvíli. 17

18 Akce uspořádané v rámci projektu MŠMT umožnily navázat kontakty s pedagogy z několika SŠ především z východní části Jihočeského regionu a z přilehlé oblasti kraje Vysočina, kteří mají zájem na rozvíjení dalších společných aktivit, směřujících zejména k podchycení zájmů středoškolských studentů o biologické vědy a ke kvalitní informovanosti o možnostech studia absolventů těchto SŠ na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Dále jsme byli kontaktováni za účelem nabídky témat prací Středoškolské odborné činnosti. Kontaktní osoba pro případnou komunikaci se SŠ studenty po ukončení projektu, včetně mailového kontaktu Mgr. Lukáš Šmahel Celkové hodnocení projektu Tento projekt je koncipován jako dlouhodobý přístup JU k zvyšování zájmu středoškolských studentů o studium na VŠ, ale i zvyšování odborné úrovně studentů, kteří na vybrané stěžejní obory přicházejí. Na řešení projektu se bude podílet 10 kmenových zaměstnanců (profesorů, docentů, odborných asistentů a vědeckých pracovníků) ze Zemědělské, Biologické a Pedagogické fakulty a Ústavu fyzikální biologie. Zapojení do projektu se týká především fakultních pracovišť: ZF - katedry Agroekologie, Katedry genetiky a Katedry rostlinné výroby, Biotechnologické laboratoře, Laboratoře aplikované ekologie a Laboratoře kvality produktů, vybraných pracovišť Biologické a Pedagogické fakulty. Bude zapojeno cca 5-6 doktorandů, u kterých se předpokládá cca 25% pracovní úvazek na tomto projektu ZF JU Katedra matematiky a informatiky ŘEŠITELSKÝ KOLEKTIV doc. RNDr. Pavel Tlustý, CSc. katedra matematiky a informatiky ZF JU doc. RNDr. Václav Nýdl, CSc. katedra matematiky a informatiky ZF JU PhDr. Marek Šulista katedra matematiky a informatiky ZF JU RNDr. Renata Klufová, Ph.D. katedra matematiky a informatiky ZF JU Mgr. Michal Houda katedra matematiky a informatiky ZF JU Mgr. Roman Biskup katedra matematiky a informatiky ZF JU Ing. Michael Rost, Ph.D. katedra matematiky a informatiky ZF JU Ing. Jana Friebelová, Ph.D. katedra matematiky a informatiky ZF JU Ing. Ludvík Friebel, Ph.D. katedra matematiky a informatiky ZF JU Mgr. Radim Remeš katedra matematiky a informatiky ZF JU Vyhodnocení splnění stanovených cílů a kontrolovatelných výstupů V průběhu měsíce září kontaktovala Katedra aplikované matematiky a informatiky ředitele středních škol Jihočeského kraje a nabídla jejich studentům 3. a 4. ročníků odborný seminář, který dne uspořádal (viz příloha). V rámci semináře jsme se studentům pokusili prezentovat nově vznikající Ekonomickou fakultu, zaměřili jsme se zejména na moderní metody zpracovávání dat, které 18

19 se využívají jak v ekonomii, tak i v přírodovědných disciplínách, které se vyučují na Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity (viz příloha). Na semináři vystoupili jednotliví členové katedry a nastínili posluchačům jednak podobu jimi vyučovaných předmětů a jednak formu, kterou probíhá výuka na vysoké škole. Studenti tak mohli získat ucelenější představu o průběhu a způsobu organizace studia na VŠ. Bezprostředně po ukončení semináře následovala diskuse s účastníky ohledně jeho prospěšnosti a struktury, z níž vzešlo najevo, že byl seminář pro studenty velmi přínosný. Z dotazníků, které studenti vyplnili, je zřejmé, že by uvítali jeho rozšířenější formu. V rámci projektu byly uskutečněny návštěvy na univerzitách - Jana Evangelisty Purkyně (Pedagogická a Přírodovědná fakulta) v Ústí nad Labem, Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně, Vysoké škole báňské TU (Institut geoinformatiky) v Ostravě, Vysoké škole ekonomické a na Karlově univerzitě (Matematicko-fyzikální fakulta) v Praze. Jejich předmětem byly jak konzultace v oblasti možnosti podpory a rozvoje interaktivní výuky GIS a předávání zkušeností s geoinformačními technologiemi na VŠB a MFF UK, tak i diskuse ohledně možnosti spolupráce v oblasti matematického modelování v předmětu finanční a pojistná matematika. S kolegy z kateder matematiky z pedagogické a přírodovědecké fakulty (UJEP) jsme konzultovali možnosti propagace statistiky a optimalizačních metod na středních školách, s nimiž mají kolegové z Pedagogické fakulty letité zkušenosti. Všechny uskutečněné návštěvy byly velmi přínosné a otevřely nové možnosti pro další spolupráci Biologická fakulta Shrnutí stanovených cílů a kontrolovatelných výstupů projektu Projekt na zvýšení atraktivity studia na biologické fakultě pro gymnaziální studenty byl pojat mnohorozměrně, protože dosavadní zkušenosti z přijímacích zkoušek nám ukázaly, že není jednoduché jednoznačně určit zásadní faktory, které rozhodují o výběru studia na Biologické fakultě. Na druhou stranu je jasné, že je třeba studenty, kteří se zajímají o studium biologie, seznámit s prostředím a možnostmi biologické fakulty na co možná nejširší frontě. Navrhli jsme proto působení přes středoškolské profesory, možnost absolvování atraktivního kurzu s vysokoškolskými studenty, poskytnout prostor pro soustředění pro úspěšné řešitele celostátního kola biologické olympiády před kolem mezinárodním a nabídnout témata a konzultanty pro práce SOČ. Dalším prostředkem, který ale stál mimo finanční podporu z rozvojového fondu a byl financován Biologickou fakultou (10 tis.), byla podpora exkurze středoškolských studentů z jihočeské oblasti do zoologické zahrady v Praze a do chovů fakulty (ve spolupráci se ZF). Celoživotní vzdělávání středoškolských profesorů května proběhl zoologický ornitologický vzdělávací kurz pro středoškolské profesory. Tato akce byla zacílena na profesory, kteří pak ovlivňují studenty ve výběru témat prací SOČ, ovlivňují výběr konzultantů k těmto pracem a také následně do určité míry ovliňují výběr vysoké školy. Akci organizovali: Fuchs (vedoucí), Riegert, Poláková, Lučan, Tesařová Na základě velmi pozitivních zkušeností je tato akce plánována i na další rok. 19

20 Pozvání studentů na absolvování atraktivních kurzů června proběhla Letní škola behaviorálních metod, která byla určena kromě vysokoškolským studentům také středoškolským velmi motivovaným zájemcům. Také tato akce proběhla velmi úspěšně a bude se pravidelně každý rok opakovat. Škola byla dobře zajištěna z jiných zdrojů. Biologická olympiáda Na začátku června 2006 také proběhlo soustředění nejúspěšnějších řešitelů celostátního kola biologické olympiády (BO) kategorie A před finálním mezinárodním kolem BO, které organizuje na fakultě student BF J. Těšitel. Zde účastníci dostávají nejnovější informace z oblasti biologie a to jak od pedagogů tak z nejmodernějších učebnic. Pro učastníky BO je ve světě doporučována učebnice biologie: Campbell, N.A., Reece, J.B. and Meyers, N. (2006) Biology. Benjamin Cummings, San Francisco. Nákup této učebnice v ceně přes 4 tis. byl z části kryt grantem (2,5 tis.). Informační stránky pro řešitele SOČ Byly připraveny webowe stránky, jejímž obsahem jsou témata vhodná pro řešení středoškolskými studenty, jména konzultantů a spojení na ně. Dále zde jsou příklady prací ke stažení a další informace k usnadnění celého procesu SOČ. Web stránky (www.soc.chytrak.cz) jako drobný hmotný majetek byly kryty z grantu. kontaktní osoba doc. RNDr. Frantisek Sedláček, CSc. tel.: , fax: Ústav fyzikální biologie JU ŘEŠITELSKÝ KOLEKTIV doc. RNDr. T. Polívka, Ph.D. Ústav fyzikální biologie JU RNDr. K. Roháček, CSc. Ústav fyzikální biologie JU Ing. P. Hříbek, CSc. Ústav fyzikální biologie JU Mgr. D. Kaftan, Ph.D. Ústav fyzikální biologie JU Mgr. M. Lukeš Ústav fyzikální biologie JU M. Sergejevová, Ph.D. Ústav fyzikální biologie JU PaedDr. Pavlíček, Pedagogická fakulta JU Ing. J. Marek Ústav fyzikální biologie JU Ing. V. Březina, CSc. Ústav fyzikální biologie JU Ing. Š. Kučerová Ústav fyzikální biologie JU Mgr. J. Ristvejová Ústav fyzikální biologie JU RNDr. M. Fuciman, Ph.D. Ústav fyzikální biologie JU 20

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Fakulta/Ústav: Univerzita Pardubice/Ústav elektrotechniky a informatiky Název projektu: Vytváření příležitostí

Více

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ Cíl projektu Výchozí ukazatele /cílové ukazatele Plnění kontrolovatelných výstupů Změny v řešení Postup řešení: Hlavním cílem rozvojového projektu bylo zpracovat materiály k akreditaci

Více

Rozvojový projekt na rok 2007

Rozvojový projekt na rok 2007 VYSOKÁ ŠKOLA: UNIVERZITA PARDUBICE Rozvojový projekt na rok 2007 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: Podprogram: 9. Program na podporu spolupráce vysokých škol s regionálním školstvím. b) podpora zvýšení

Více

Rozvojový projekt na rok 2008

Rozvojový projekt na rok 2008 Rozvojový projekt na rok 2008 Akreditace nových studijních programů František Vácha PřF JU Dotace (v tis. Kč) Celkem: Z toho běžné finanční prostředky: Z toho kapitálové finanční prostředky: Požadavek

Více

Rozvojový projekt na rok 2008

Rozvojový projekt na rok 2008 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Rozvojový projekt na rok 2008 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: Podprogram: 6. Program na podporu odstranění slabých stránek školy Název projektu:

Více

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Fakulta/Ústav: Dopravní fakulta Jana Pernera Název projektu: Projekt celoživotního vzdělávání v oblasti dopravy

Více

Rozvojový projekt na rok 2009

Rozvojový projekt na rok 2009 VYSOKÁ ŠKOLA: UNIVERZITA KARLOVA PRAHA LÉKAŘSKÁ FAKULTA PLZEŇ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ, FAKULTA EKONOMICKÁ Program: Podprogram: Rozvojový projekt na rok 2009 Formulář pro závěrečnou zprávu 6. Program

Více

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Fakulta/Ústav: Ústav (od l.l.2007 fakulta) zdravotnických studií UPa Název projektu: Příprava nelékařského studijního

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

Double Degree studium ESIEE Engineering - UWB Plzeň. Řešitel: Vjačeslav Georgiev

Double Degree studium ESIEE Engineering - UWB Plzeň. Řešitel: Vjačeslav Georgiev Vnitřní oponentní řízení rozvojových projektů ZČU 2010 Double Degree studium ESIEE Engineering - UWB Plzeň Řešitel: Vjačeslav Georgiev 25. ledna 2011 CÍLE PROJEKTU v roce 2010 Mobility studentů. Plánován

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

vývojvoj a perspektivy

vývojvoj a perspektivy Příprava učitelu itelů fyziky na JU vývojvoj a perspektivy Jiří Tesař, katedra fyziky PF JU Brno 13. 14. 9. 2007 Historie přípravyp pravy učitelu itelů na PF JU 1948 Pedagogická fakulta (pod UK Praha)

Více

Rozvojový projekt na rok 2014

Rozvojový projekt na rok 2014 VYSOKÁ ŠKOLA: VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Rozvojový projekt na rok 2014 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: 1. Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol Podprogram: Název

Více

Interní grantová agentura AF MENDELU Individuální doktorské projekty Formuláře platné pro rok 2015

Interní grantová agentura AF MENDELU Individuální doktorské projekty Formuláře platné pro rok 2015 Individuální doktorské projekty Formuláře platné pro rok 2015 Grantová přihláška se podává v termínu od 17.července 2014 do 31.října 2014 do 10:00 hod. Kanceláři IGA AF MENDELU výhradně v elektronické

Více

doc. Ing. JAN KOUŘIL, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech

doc. Ing. JAN KOUŘIL, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech doc. Ing. JAN KOUŘIL, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech ZKUŠENOSTI SE ZAVEDENÍM KOMBINOVANÉHO SPECIALIZAČNÍHO STUDIA NA JIHOČESKÉ

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích. Ekonomická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích. Ekonomická fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta akademický rok 2009/2010 Úvodní informace pro 1. ročníky ÚFŘP bakalářské studium navazující magisterské studium Ekonomická fakulta: doktorské

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu na rok 2013 zakázka č. 2144

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu na rok 2013 zakázka č. 2144 Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu na rok 2013 zakázka č. 2144 Název projektu: Reálné, modelové a virtuální experimenty ve výuce fyziky Specifikace řešitelského týmu Odpovědný řešitel: Mgr.

Více

Rozvojový projekt na rok 2008. Rozvoj přístrojového a experimentálního vybavení laboratoří pracovišť VŠB-TUO

Rozvojový projekt na rok 2008. Rozvoj přístrojového a experimentálního vybavení laboratoří pracovišť VŠB-TUO Rozvojový projekt na rok 2008 3. Program na rozvoj přístrojového vybavení a moderních technologií a) rozvoj přístrojového vybavení Rozvoj přístrojového a experimentálního vybavení laboratoří pracovišť

Více

Katedra chemie (130)

Katedra chemie (130) Katedra chemie (130) Adresa katedry: Studentská 13, České Budějovice, 370 05 Katedra chemie zajišťuje výuku chemických předmětů, biochemie a předmětů didaktiky chemie pro tři fakulty JU Biologickou, Pedagogickou

Více

Harmonizace studia na VOŠ avš

Harmonizace studia na VOŠ avš Harmonizace studia na VOŠ avš Výzva na jednotný vzdělávací systém Valérie Tóthová Vzdělávávní sester Zákon č. 96/2004 Sb. bakalářský program Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra vzdělávací program Diplomovaná

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPO

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPO 26.5.200811 Pilotní střední školy KEV a příprava učitelů pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji Střední zemědělská škola Písek se jako člen Klubu ekologické výchovy účastní od listopadu 2005 do listopadu

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Analýza specifik využívání elektronických interaktivních učebních materiálů ve všeobecném chemickém vzdělávání

Analýza specifik využívání elektronických interaktivních učebních materiálů ve všeobecném chemickém vzdělávání Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2128 Analýza specifik využívání elektronických interaktivních učebních materiálů ve všeobecném chemickém vzdělávání Odpovědný řešitel projektu:

Více

Standard studijního programu Učitelství chemie pro střední školy

Standard studijního programu Učitelství chemie pro střední školy Standard studijního Učitelství chemie pro střední školy A. Specifika a obsah studijního : Typ navazující magisterský Oblast/oblasti vzdělávání Chemie/Učitelství, 60 % / 40 % 1 Základní tematické okruhy

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

Rozvojový projekt na rok 2009 Podpora mezinárodní spolupráce vysokých škol

Rozvojový projekt na rok 2009 Podpora mezinárodní spolupráce vysokých škol Rozvojový projekt na rok 29 Podpora mezinárodní spolupráce vysokých škol František Vácha PřF JU Dotace (v tis. Kč) Celkem: Z toho běžné finanční prostředky: Z toho kapitálové finanční prostředky: Požadavek

Více

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA Východisko rozvojového projektu č. 11 Rozvoj spolupráce s hospodářskou sférou při realizaci studijního oboru Aplikovaná ekonomická studia Vnitřní podmínky

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro rok 2009 Ve Zlíně dne 7. dubna 2009 ÚVOD Aktualizace

Více

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Fakulta/Ústav: rektorát Název projektu: Celouniverzitní e-learningové pracoviště pro tvorbu multimediálních výukových

Více

Rozvojový projekt na rok 2016 CRP: Název projektu:

Rozvojový projekt na rok 2016 CRP: Název projektu: Rozvojový projekt na rok 2016 CRP: 12089 Program: Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol Název projektu: Synergetický efekt sdílení kapacit výuky z oblasti uplatnění pevných materiálů v heterogenní

Více

Rozvojový projekt na rok 2011

Rozvojový projekt na rok 2011 VYSOKÁ ŠKOLA: UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI Rozvojový projekt na rok 2011 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: Podprogram: 4. Program na podporu otevřenosti vysokých škol a) Podprogram

Více

Profesní životopis. Identifikace osoby. doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., v Praze, rozvedený, bezdětný. Pracoviště

Profesní životopis. Identifikace osoby. doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., v Praze, rozvedený, bezdětný. Pracoviště Profesní životopis Identifikace osoby Pracoviště doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., 24.8.1951 v Praze, rozvedený, bezdětný Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Kamýcká 129 165

Více

Závěrečná zpráva projektu. Aprobační rozšiřující studium pro učitele základních a. v environmentálních, informačních, komunikačních

Závěrečná zpráva projektu. Aprobační rozšiřující studium pro učitele základních a. v environmentálních, informačních, komunikačních Závěrečná zpráva projektu s názvem Aprobační rozšiřující studium pro učitele základních a středních škol Moravskoslezského kéh kraje v environmentálních, informačních, komunikačních a strojírenských oborech

Více

Závěrečná zpráva. Zobrazovací metody a aplikace ionizujícího záření (Radiologický asistent)

Závěrečná zpráva. Zobrazovací metody a aplikace ionizujícího záření (Radiologický asistent) Závěrečná zpráva o plnění rozvojového projektu (Boloňská deklarace) Zobrazovací metody a aplikace ionizujícího záření (Radiologický asistent) Řešitel: MUDr. Jana Chmelová, Ph.D. Ostravská univerzita v

Více

Rozvojový projekt na rok 2015

Rozvojový projekt na rok 2015 VYSOKÁ ŠKOLA: VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Rozvojový projekt na rok 2015 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: 1. Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol Podprogram: Název

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2014/2015 Pro akademický rok 2014/2015 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ Cíl projektu Cílem projektu je rozšířit základní roční Kurz vysokoškolské pedagogiky o další rok studia v souladu s požadavky mezinárodní asociace IGIP, získat akreditaci této asociace

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Rozvojový projekt na rok 2011

Rozvojový projekt na rok 2011 VYSOKÁ ŠKOLA: VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ, FAKULTA CHEMICKÁ Program: Podprogram: Rozvojový projekt na rok 2011 Formulář pro závěrečnou zprávu 4. Program na podporu vzdělávání v oblasti zubního lékařství

Více

Rozvojový projekt na rok 2014

Rozvojový projekt na rok 2014 VYSOKÁ ŠKOLA: Rozvojový projekt na rok 0 Formulář pro centralizované projekty pro více škol, na jejichž řešení se podílejí všechny zúčastněné školy Program: Tematické zaměření: Název : Období řešení :

Více

Mgr. Lenka Nováková Mgr. Jaroslav Milfait Mgr. Stanislav Srba 9. Odborný garant: Mgr. Jan Žídek 10. Materiální a technické zabezpečení:

Mgr. Lenka Nováková Mgr. Jaroslav Milfait Mgr. Stanislav Srba 9. Odborný garant: Mgr. Jan Žídek 10. Materiální a technické zabezpečení: Pořadové číslo: 2 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Zeměpis 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Rozvojový projekt na rok 2009

Rozvojový projekt na rok 2009 VYSOKÁ ŠKOLA: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Rozvojový projekt na rok 2009 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: Podprogram: Program 9 na podporu odstraňování slabých stránek a/nebo podporu silných

Více

Rozvojový projekt na rok 2010

Rozvojový projekt na rok 2010 VYSOKÁ ŠKOLA: VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Rozvojový projekt na rok 010 Formulář pro závěrečnou zprávu - dílčí závěrečná zpráva Program: Podprogram:. Program na podporu vzdělávání v oblasti

Více

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových programů MŠMT na rok 2006

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových programů MŠMT na rok 2006 Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových programů MŠMT na rok 2006 Fakulta/Ústav: Název projektu: Číslo přidělené projektu v r. 2006: Zařazen v programu: Zařazen v podprogramu:

Více

ZŠ PERTOLDOVA 3373 PRAHA 4-MODŘANY PRAHA. Doc. PaedDr. RNDr. MILADA ŠVECOVÁ, CSc.

ZŠ PERTOLDOVA 3373 PRAHA 4-MODŘANY PRAHA. Doc. PaedDr. RNDr. MILADA ŠVECOVÁ, CSc. KLUB EKOLOGICKÉ VÝCHOVY ZŠ PERTOLDOVA 3373 PRAHA 4-MODŘANY PRAHA Doc PaedDr RNDr MILADA ŠVECOVÁ, CSc 2016 Klub ekologické výchovy spatřuje své hlavní poslání především v metodické pomoci školám v : Budování

Více

PODPORA ZÁJMU MLÁDEŽE O STUDIUM PŘÍRODOVĚDNÝCH OBORŮ

PODPORA ZÁJMU MLÁDEŽE O STUDIUM PŘÍRODOVĚDNÝCH OBORŮ OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PODPORA ZÁJMU MLÁDEŽE O STUDIUM PŘÍRODOVĚDNÝCH OBORŮ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ŘEŠENÍ ROZVOJOVÉHO PROJEKTU MŠMT Č. 615/1 ŘEŠITELKA: Doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc. OSTRAVA 2006

Více

Věc: Zápis ze zasedání Akademického senátu FAPPZ dne 24.10.2012

Věc: Zápis ze zasedání Akademického senátu FAPPZ dne 24.10.2012 Č.j.: 6/2012 V Praze, dne 24.10.2012 Věc: Zápis ze zasedání Akademického senátu FAPPZ dne 24.10.2012 Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: J. Tůma, doc. Sus, Dr. Drábek, doc. Rajmon Zasedání vedl:

Více

Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze. Dvousemestrové studium. Povrchové úpravy ve strojírenství

Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze. Dvousemestrové studium. Povrchové úpravy ve strojírenství Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze Dvousemestrové studium Povrchové úpravy ve strojírenství Školní rok 2016/2017 2 Obsah: 1. Účel a cíle studia 2. Časový plán 3. Objednávající organizace 4. Materiální

Více

Rozvojové programy MŠMT na rok Závěrečná zpráva projektu Č. 269/2004

Rozvojové programy MŠMT na rok Závěrečná zpráva projektu Č. 269/2004 Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Rozvojové programy MŠMT na rok 2004 Závěrečná zpráva projektu Č. 269/2004 Program na podporu rozvoje internacionalizace podprogram d)

Více

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Ostravská univerzita předkládá Institucionální rozvojový plán pro rok 2013, plně vycházející z aktivit stanovených v Aktualizaci dlouhodobého

Více

doc. PhDr. Soňa Jandová, Ph.D. /

doc. PhDr. Soňa Jandová, Ph.D. / Program: 1. Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol Podprogram: Internacionalizace Název projektu: Podpora internacionalizace a atraktivity vysokoškolského vzdělávání v severovýchodních Čechách

Více

Kritéria pro hodnocení přijímacích zkoušek v roce 2008

Kritéria pro hodnocení přijímacích zkoušek v roce 2008 Kritéria pro hodnocení přijímacích zkoušek v roce 2008 Bakalářské studijní programy jednooborové studium (prezenční studium) B 1101 Matematika a její aplikace Písemný test z matematiky maximum 75 bodů

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Osa 2 Kvalita, efektivita a otevřenost vzdělávání Rozvoj školy doktorských studií

Osa 2 Kvalita, efektivita a otevřenost vzdělávání Rozvoj školy doktorských studií Osa 2 Kvalita, efektivita a otevřenost vzdělávání Rozvoj školy doktorských studií Globální cíl: zkvalitnění výchovy doktorandů a zlepšení jejich úrovně a připravenosti pro vědeckou práci a jejich pozice

Více

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia nejlépe anglofonních literatur nebo příbuzného oboru (anglistiky,

Více

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia, nejlépe některého z oborů slovanské filologie. Doktorské studium oboru předpokládá dobrou aktivní

Více

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2014. Přerov říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně

Více

Směrnice děkana PF UJEP Ústí nad Labem č. 6/2012

Směrnice děkana PF UJEP Ústí nad Labem č. 6/2012 Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí nad Labem č. 6/2012 Statut Fakultní školy (Fakultního zařízení) Pedagogické fakulty Univerzity Jana

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Dokument schválila Vědecká rada Matematického ústavu dne 17. února 2015. 1. Studijní

Více

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 PROMÍJENÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK přijímací řízení pro akademický rok 2015/2016 Pro akademický rok 2015/2016 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže

Více

Rozvojový projekt na rok 2012

Rozvojový projekt na rok 2012 VYSOKÁ ŠKOLA: VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Rozvojový projekt na rok 2012 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: Podprogram: 4. Program pro vyrovnávání příležitostí pro vysoké školy se sídlem

Více

Interdisciplinární vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje

Interdisciplinární vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko výzkumnou kariéru CZ.1.07/2.3.00/20.005 Klíčová aktivita č. 2 Interdisciplinární vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje Na realizaci

Více

Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU. směřující k vytvoření mezioborové integrace

Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU. směřující k vytvoření mezioborové integrace Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Klíčová aktivita KA5 Propojení univerzitního prostředí s trhem práce Garant aktivity Ing.

Více

Zpráva o přijímacím řízení na MFF v roce 2012

Zpráva o přijímacím řízení na MFF v roce 2012 Zpráva o přijímacím řízení na MFF v roce 2012 Přijímací řízení do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů Přijímací řízení na MFF v r. 2012 probíhalo podle následujících pravidel.

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714

Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714 Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714 1 OBLAST STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÁ 1.1 VÝUKA - Zajištění výuky v základních kurzech matematiky, deskriptivní geometrie, výpočetní techniky, algoritmizace, numerických

Více

ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ

ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ Praha, MŠMT, 17. října 2013 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Číslo výzvy: 14 Oblast podpory: Vyhlašovatel: Žadatel: 1.1

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ú Ústav strojírenské technologie

České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ú Ústav strojírenské technologie České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ú 3 Ústav strojírenské technologie Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze Dvousemestrové studium Povrchové úpravy ve strojírenství Školní rok 2007/200

Více

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia nejlépe anglofonních literatur nebo příbuzného oboru (anglistiky,

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

CEBIO smysl a cíl národní biotechnologické platformy

CEBIO smysl a cíl národní biotechnologické platformy CEBIO smysl a cíl národní biotechnologické platformy Libor Grubhoffer a kol. 13. 5. 2014, Clarion Congress Hotel České Budějovice Česká biotechnologická platforma CEBIO Česká biotechnologická platforma

Více

Vyhlášení Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU. pro rok 2015

Vyhlášení Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU. pro rok 2015 Vyhlášení Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU pro rok 2015 Na základě Směrnice rektora JAMU č. 5/2013 vyhlašuji soutěž Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU pro rok 2015 (dále

Více

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017 Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017 Pro akademický rok 2016/2017 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studium Děkan může uchazečům

Více

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Na Českém vysokém učení technickém v Praze studuje na osmi fakultách více než 24 000 studentů v bakalářských, magisterských a doktorských

Více

Zkušenosti s rozvojem talentů holdingu CONTIPRO ZUZANA VONDROVÁ

Zkušenosti s rozvojem talentů holdingu CONTIPRO ZUZANA VONDROVÁ Zkušenosti s rozvojem talentů holdingu CONTIPRO ZUZANA VONDROVÁ Vzdělávací programy Vzdělávání pro studenty středních i vysokých škol, včetně doktorských programů FYBICH INSTITUT Contipro Cíle Představit

Více

MÚA 67985921. Počet Počet Počet nově 1) Forma vědeckého vzdělávání

MÚA 67985921. Počet Počet Počet nově 1) Forma vědeckého vzdělávání Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR v roce 2009 a hlavní dosažené výsledky Identifikační číslo (IČ) 67985921 1. Vědečtí pracovníci, DSP, spolupráce s VŠ, vzdělávání Počet Počet Počet nově 1) Forma

Více

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakultní školy Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakulta Filozofická Pedagogická Přírodovědecká Tělesné kultury Lékařská Právnická Cyrilometodějská teologická Zdravotnických

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2018 Verze: 4 Platnost: 1. 9. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Plán realizace Strategického záměru schválil Akademický senát

Více

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA PRO

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA PRO VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍCH ŠKOL 41-41-M/01 Agropodnikání Čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou se zaměřením na: Zemědělská technika a chov hospodářských zvířat Zahradní

Více

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA OBDOBÍ

Více

Rozvojový projekt na rok 2014

Rozvojový projekt na rok 2014 VYSOKÁ ŠKOLA: VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Rozvojový projekt na rok 2014 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: 1. Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol Podprogram: Název

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

NÁZEV HABILITAČNÍ PRÁCE: Využití diskriminační analýzy pro predikci budoucího vývoje firmy

NÁZEV HABILITAČNÍ PRÁCE: Využití diskriminační analýzy pro predikci budoucího vývoje firmy NÁVRH NA ZAHÁJENÍ HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ RNDr. Radmily SOUSEDÍKOVÉ, Ph.D. OBOR ŘÍZENÍ PRŮMYSLOVÝCH SYSTÉMŮ OSOBNÍ ÚDAJE: Jméno a přímení: Datum a místo narození: Bydliště: Zaměstnavatel: Pracoviště: Funkce:

Více

Informace k soutěži o prostředky z IP 2015 Pedagogická činnost. Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta

Informace k soutěži o prostředky z IP 2015 Pedagogická činnost. Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Materiál pro jednání kolegia děkana PEF ČZU v Praze dne 6. 5. 2015 Předkládá: Ing. Martin Pelikán, Ph.D. děkan PEF ČZU v Praze Název materiálu:

Více

Příloha č. 1 - Žádost

Příloha č. 1 - Žádost Tiskový výstup Informačního systému SIPVZ Projekt 1797P2006, příloha č. 1 Příloha č. 1 - Žádost Souhlasíme s elektronickým zpracováním dat uvedených do databáze projektů. Žádost právnické osoby o dotaci

Více

Biologická olympiáda

Biologická olympiáda Česká zemědělská univerzita v Praze Ústřední komise Biologické olympiády Biologická olympiáda 49. ročník školní rok 2014-2015 P R O P O Z I C E Praha, září 2014 Tematická zaměření ročníku Kategorie C a

Více

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola Prezentace školy 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj Veřejná vysoká škola Spolupráce MU s podniky Spolupráce s podniky Výzkum a vývoj Studenti Další vzdělávání Ostatní

Více

Rozvojový projekt na rok 2010

Rozvojový projekt na rok 2010 VYSOKÁ ŠKOLA: VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Rozvojový projekt na rok 2010 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: Podprogram: 7 c Program na podporu odstraňování slabých stránek a/nebo podporu

Více

na bázi aplikované fyziky

na bázi aplikované fyziky Název projektu: Otevřená síť partnerství na bázi aplikované fyziky Název operačního programu: OP Operační program - Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo prioritní osy: 7.2 Název prioritní osy: Terciární

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Nabízené akce CŽV - Přírodovědecká fakulta OU, ak.r. 2016/2017 Rozšiřující studium pro učitele o Rozšiřující studium biologie rozšíření o obor učitele biologie tak, aby po jeho absolvování

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

Roční realizační plán EVVO

Roční realizační plán EVVO Roční realizační plán EVVO 1. Základní teze pro vyučování v environmentálním pojetí - včleněnit aktuálně a funkčně environmentální výchovu do ročních plánů práce - uplatněnit nové metody a formy práce

Více

Hodnocení ISO pro rok 2014 katedra 714

Hodnocení ISO pro rok 2014 katedra 714 Hodnocení ISO pro rok 2014 katedra 714 1 OBLAST STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÁ 1.1 VÝUKA - Zajištění výuky v základních kurzech matematiky, deskriptivní geometrie, výpočetní techniky, algoritmizace, numerických

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Doporučená kritéria pro habilitační a profesorská na VFU Brno schválená VR VFU Brno dne 3. 12. 2012, účinná od 1. 2. 2013 Habilitační Uchazeč o jmenování docentem musí splňovat předpoklady pro jmenování

Více