Do fabriky MODERNÍ DOBA:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Do fabriky MODERNÍ DOBA:"

Transkript

1 1 Evangelický měsíčník ročník 90/2014 cena 25 Kč MODERNÍ DOBA: Do fabriky Mnich se potřebuje najíst a milovat Boha a bratry. Dělník potřebuje chleba se sádlem a má za plynárnou rande s holkou z kantýny. Nebo Na kovárně s kamarády. Krása, odvaha, cudnost, důstojnost to jsou spíše takové ozdoby, kterých si snad všimneme, ale nepřipadají nám úplně podstatné. Co mají společného továrna a klášter? Tomáš Pavelka / 8 Řeč míst, kde se scházíme Rozhovor s továrním kaplanem z elektrárny Rozhovor s Dřevotočem, zaměstnávajícím hlavně vlastní ruce Ze sborových kronik

2 foto: Josef Viktor

3 ÚVODNÍK 3 Nový ročník s novou písní D. Ženatá ŘEČ MÍST, KDE SE SCHÁZÍME 4 Kostel O. Macek BIBLICKÁ ÚVAHA 7 Zdař Bůh A. Wrana TÉMA 8 Cimra, mundůr, pivo T. Pavelka 10 Strůjci limitů naší misijní služby jsme jen my sami. Rozhovor s J. Raichem J. Kirschner OTÁZKA NA TĚLO 14 Zajímáte se o to, kde byla vyrobena věc, kterou kupujete? CÍRKEV ŽIJE 21 Dřevotočem jsem z lásky ke strojům. Rozhovor s J. Mamulou J. Viktor 23 Ordinace farářského dorostu D. Ženatá 24 Katedra religionistiky P. Hošek 25 Pobyt rodin s dětmi A., L., M. Mosteckých 27 Rejstřík 2013 GMa 34 Návrat Jany a Bohdana Z. Susa 35 Cesta od šikany k pogromu nemusí být dlouhá J. Kirschner NOVÁ PÍSEŇ 37 Nová píseň má být lepší než jsou všechny staré šlágry L. Moravetz MOJE CÍRKEV 39 Křížem krážem Brněnským seniorátem V. Zikmund 40 O čem jednali zástupci jednotlivých seniorátů A. Balcar SLOVO 39 Oslice L. Ridzoňová 45 Fabrika slovo citově zabarvené A. Balcar ÚVODNÍK Nový ročník s novou písní Český bratr vstupuje do úctyhodného 90. ročníku. Jen málokteré současné periodikum se může pyšnit tak dlouhou tradicí. Pokud zalistujete starými ročníky, které jste možná vídali u babičky na nočním stolku, a srovnáte je s nynější podobou, je vidět mnohé. Od černobílého tisku k barvě, od šestnácti stran k čtyřiačtyřiceti. Vždy však časopis odrážel dění v církvi i společnosti, byl více či méně poplatný době, přinášel povzbuzení, kritiku, komentáře, recenze a informace všeho druhu. Se vstupem do nového roku činí mnozí novoroční předsevzetí. Přestanu kouřit. Budu se učit angličtinu. Zhubnu. Začnu chodit na biblické hodiny. Jsou předsevzetí dobrá, nebo jsou trochu k smíchu? Vždyť přestat kouřit či zhubnout se můžu pokusit kdykoli! Předsevzetí jsou dobrá a zdravá. Stanovit si vzdálený cíl a jít za ním je motivující a potřebné. Je to hnací motor. Pro vizi a cíl se snáz přinášejí oběti než pro nic za nic. Ohlédneme-li se zpět, vidíme, že v dobách, kdy společnost i církev měla vizi, bylo to ku prospěchu všech. Nyní je pro nás výzvou samofinancování církve, které klepe na dveře. A vzdálený cíl uživit své faráře i církevní provoz bude ovlivňovat mnohá naše rozhodnutí už nyní. Nový ročník našeho časopisu přinese nový tematický cyklus, který jsme nazvali Moderní doba. Rádi bychom se zabývali tématy, která nabyla na významu někdy v druhé polovině 19. století, jako jsou rozmach průmyslu, příliv lidí do měst nebo národnostní uvědomění, budeme si připomínat sto let od vypuknutí první světové války. To vše nás ovlivňuje do dneška. Ze starého se rodí nové. To symbolizuje i název hudební rubriky, ve které budeme přibližovat písně připravované pro nový zpěvník a která se jmenuje Nová píseň. Faktury na předplatné 2014 najdete v příštím (únorovém) čísle. Inspirativní čtení a vítězný boj s novoročními předsevzetími přeje všem čtenářům Daniela Ženatá 3

4 ŘEČ MÍST, KDE SE SCHÁZÍME Kostel Když je kázání dlouhé, pitomé, nebo než začnou bohoslužby, můžeme třeba přemýšlet o věcech, které nás v kostele obklopují. Jáhen Štěpán byl obviněn z pohrdání chrámem ( mluví proti tomuto svatému místu ). Na svou obhajobu uvedl: Nejvyšší nepřebývá v chrámech, vystavěných lidskýma rukama. (Sk 7,48) Izraelci dobře věděli, že Boha neobsáhnou ani nebesa nebes (1Kr 8,27), že mohou snad jen zbudovat místo, kde bude Bůh chválen, připomínán. Ale stejně jim proroci i Ježíš museli opakovaně připomínat, že nejde krást, vraždit, cizoložit, křivě přísahat, pálit kadidlo baalům a chodit za jinými neznámými bohy, zkrátka páchat ohavnosti, a pak přijít do chrámu a říkat jsme vysvobozeni. (srv. Jr 7) Občas se nám rozpojuje svět neděle a všedních dnů. Bůh je při nás, kolem nás, v nás, ale také zcela mimo nás tomu říkáme: v nebi. Různá náboženství (včetně toho křesťanského) se však přece pokoušejí vyrobit Bohu také pozemský domov, vytvořit místa, kde se s ním bude lépe či snadněji komunikovat místa setkání nebe a země. Bůh je přítomen, kdekoli se shromáždí lidé, aby ho hledali, aby se po něm ptali. Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich. (Mt 18,20) Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl. (J 14,26) Kostel je prostor, kde by se Slovo mohlo potkávat s čekáním na Sílu z něj vyvěrající, Sílu z něj žít. Prostor, kde lze o tuto Sílu prosit. Tomu, kdo zvedá hlavu ke klenbě, nechávají některé kostely zakusit pocit, že už je skoro v nebi. Uvědomit si, že směřuje třeba ještě k něčemu jinému, než má teď. Jsou místa, kde se zdá Bůh být blíž. Bůh není přítomen díky prostoru, Malá toleranční modlitebna ve Vysoké z roku 1786 je velmi úsporně a účelně využita. Pro reformovanou církev typické seskupení lavic ze tří stran kolem kazatelny a stolu Páně je stále aktuální řešení bohoslužebného prostoru. ale díky tomu, co shromáždění dělají; že přišli, že se ptají. Mají kostely svého genia loci, nebo jde o nějaký druh zvláštně přítomných stop hledačů, kteří zde byli před námi? 4

5 Vysoká klenba v tom, co se tu děje, o čem, o Kom se mluví, jsou to vysoká slova, ale zakleneme je vždycky trochu neuměle; podstata je někde pod nimi, nad nimi, za nimi. (to přišlo až časem), ale obecní sněmovní stavby. V původních bazilikách se shromažďovali občané města. Kostel (z latinského castellum pevnost, k čemu, proč, před čím) je tam, kde se shromažďuje církev; slovo církev je od řeckého kyriaké ti, co patří Pánu. Zde se shromažďují občané hlásící se k Bohu. Snad tedy už i občané Božího království? Kostel je viditelné znamení uprostřed domů. I tu se scházejí křesťané? Dvě, tři věže; ale těch lidí je tolik, že se do jedné místnosti nevejdou; je to znak svobody názoru, přístupu, zbožnosti, nebo pohoršení, že se nemohou dohodnout? Nestavíme chrámy, ale kostely a modlitebny, místa shromažďování. Tedy: Podstatná není stavba, ale ti v ní a to, co se uvnitř odehrává. Apoštol se dokonce ptá: Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá? (1K 3,16) Bůh dokonce v nás. Je útěcha v tom, že Pánu Bohu stojíme za to, aby v nás přebýval? Kam a do čeho Pána Boha svým tělem vlečeme? Ondřej Macek, foto Marta Procházková V neogotickém evangelickém kostele postaveném v letech v Pržně jednoznačně převažuje estetická stránka nad účelností. Snaha vyrovnat se katolické církvi je zřejmá na první pohled. Chrám značných rozměrů dokládá tehdejší počet věřících. Praskliny skvěle to malujeme, stavíme, ale praská nám to kvůli nám, tomu, jací jsme, vždycky trochu nedokonalí, tápající, hříšní. Sloupy co nás drží, podpírá, nese? Základy na čem stavíme? Mohutnost stavby je možná obraz zbožnějších dob, velkých očekávání, třeba i pýchy. Zdi obrovské, silné, studené; jsme obklopeni pevnou a promyšlenou tradicí, jen může být někdy chladná a někdy se do ní můžeme zavírat, za ní schovávat, bez odvahy ji opravit nebo snad i opustit. Proměny stavebních stylů, výzdoby, oprav proměny vkusů, směrů, tolerance co zůstává? Církev ve svých stavbách nenapodobovala nejprve dosavadní náboženskou architekturu Prosvětlený neorenesanční interiér kostela v Liptále z let se již výrazněji neliší od vzhledu muzea, divadla či jiné kulturní instituce té doby. 5

6 CYKLUS: MODERNÍ DOBA TÉMA DO FABRIKY Modlitba Otče na výsostech, tvůj Syn nesl břevno kříže, o třetí hodině skonal sestoupil do pekel, rozrazil bronzová vrata železné závory zlomil. Osvěž duše i těla těch, kteří sestupují mezi skřípění ozubených kol kde hoří oheň a zvoní železo. Vyslyš jejich volání po zadržené mzdě dej jim spatřit světlo dne přiveď je na klidná místa u vod. Amen modlitba Tomáše Pavelky, obraz Lydie Férové

7 BIBLICKÁ ÚVAHA Zdař Bůh Dej zdar práci našich rukou, dej zdar práci našich rukou. (Ž 90,17) Dostal jsem za úkol napsat biblickou úvahu ( bylo by dobré, kdyby článek měl nějakou souvislost s dělnickým prostředím ), ale úkol jsem dostal nesprávně. Jsem sice farářem v Ostravě už 16 let a z hornické rodiny pocházím, ale dělnickému prostředí jsem se odrodil. Vždyť já bych vůbec nevěděl, jak k dělníkům a horníkům mluvit! Náš ostravský sbor je stejně středostavovský jako většina ostatních, najdete zde mnohem spíše učitelky a inženýry než ty, kdo si špiní ruce ve fabrice nebo v šachtě. Slyšel jsem sice, jak farář sousední slezské evangelické církve Santarius dovedl promluvit k horníkům po jejich způsobu, ale ty historky by vám jistě právě proto přišly z principu humorné a sprosté, prostě ostravské jak lze očekávat, a to znamená asi totéž jako z jiného světa. Ale například s horníky by se mluvit dát mělo. Vzpomínám si, jak se na šachtě navzájem zdravili zdař Bůh. Už v mém dětství mě to překvapovalo, žádný jiný havířský pozdrav byste neslyšeli. Ani v čase budování socialismu. Osobně jsem zažil, když jeden výše postavený technik přišel za partou horníků do rubání a pozdravil je ne snad jako soudruhy, to by rovnou dostal palicí, ale nějak jinak než zdařbůh. A oni pracovali dál, jako by tam vůbec nebyl. Až když pozdravil po starém hornickém způsobu, zastavili stroje. Ano, v používání toho zdařbůh byla jakási umanutost a mně nikdy nikdo ten pozdrav nevysvětlil, co by vám taky havíř vysvětloval. Slovo Bůh se taky v tom čase asi nikde jinde běžně nepoužívalo. Zde na šachtě však mělo své pevné místo. Kdybychom chtěli poznat duši těch, kdo pracují tvrdě fyzicky, asi bychom mohli začít právě u tohoto jadrného pozdravu. Ta dvě staročeská slova znamenají ať Bůh dá zdar. A z této střelné modlitby by se dala rozvinout jakási mystika všedního dne. Vždyť havíři jsou ti, kdo se často dostávají do situací ohrožení života, vědí, co znamená sáhnout si na dno svých sil. Zkoumají hlubiny a to čerstvě narubané uhlí ve světle důlních lamp tajemně září I další podněty pro spiritualizaci tohoto povolání bychom našli. A možná bychom právě odtud chtěli nejdřív pochopit, proč se tady to zdař Bůh používá. Ale havíři by nás s takovými řečmi poslali někam. A sotva by jim sami rozuměli. Protože od havířů žádné velké intelektuální ani duchovní výkony nemůžeme očekávat. Protože těžká práce otupuje, ale někdo ji dělat musí. Pro havíře platí: v potu tváře budeš dobývat své živobytí, dokonce minus denní světlo. I zkušení havíři se v dole cítí stále ohroženi, a tím pádem nicotní a závislí na nějaké vyšší síle, na Bohu. Nutně pokorní. Zároveň jsou však na svou práci hrdi. Obojí by možná šlo shrnout do pocitu: Jsme jenom neužiteční služebníci, učinili jsme to, co jsme byli povinni učinit. (L 17,10) A jaké je jejich životní uspokojení? Pravda, většinou nemá podobu čert ví jak bohatou a kulturní. Ale i ta mzda pojímaná jako denár (tedy výdělek nutný k zajištění živobytí) je přece podle Ježíšova podobenství (Mt 20,9) odměnou za práci podle Božího povolání. Nepovyšuji se nad havíře. Jsou užiteční. Jsme my užiteční? Aleš Wrana, farář v Ostravě 7

8 Cimra, mundúr, pivo Co mají továrna a klášter společného? Dominikánský klášter. To je svého druhu první továrna. Bez něj by se totiž na většině míst Evropy rozkládal prales nebo bažina. Oralo by se hákem, častěji by kručelo v žaludku. Podobně jako bez továrny. I uvnitř kláštera se mnoho věcí fabrice podobá: Vstává se ve čtyři, práce začíná v šest. Pauzu na oběd a na svačinu ale nehlásí siréna; zvoní zvon. Všude samí chlapi. Všichni stejně oblečeni. Spí ve stejných cimrách. Jediná zábava pivo. Do kláštera i do továrny utečete od půdy, která je podle všeho prokletá. Totiž, když už se vám z ní podaří vyždímat víc jídla, uživíte víc dětí. Ale dětí vašich dětí bude dvakrát tolik a budou mít zase hlad. A nezbude jim než jít do kláštera nebo do fabriky. Nebo na křížovou výpravu. Hledání řádu věcí Klášter stojí na víře v Boží řád. Bůh dal světu pravidla. Svět není jen stálá proměna, zmatek a mámení, jak tvrdí východní náboženství. Není to souboj mnoha bohů protichůdných zájmů, kteří jednou přejí tomu, podruhé onomu, jak věřil Babylon, Athény i Řím. Bůh dal světu řád, který můžeme poznat. Stvořil svět dobře, a tak poznání řádu můžeme využít k dobrým cílům. A když se sami podrobíme řádu životu v modlitbě ve tři, v šest, v devět, ve dvanáct a pak zase ve tři, v šest, v devět, ve dvanáct když se podřídíme životu ve stálé modlitbě, dosáhneme všeho, co budeme chtít. Protože je psáno proste a bude vám dáno. Důvěra že je možné poznat přírodní zákony a využít jich v prospěch člověka; důvěra že jako je Bůh nekonečný, tak i jeho zákony lze poznávat stále více do hloubky, že poznání se stále vyvíjí. A důvěra že každá práce je službou Bohu. Modli se, hloubej, pracuj. Tyto tři věci daly západnímu pracovnímu klášteru sílu osídlit zemi, odvrátit hlad a rozšířit poznání. Průmyslová revoluce a reformace Reformace zrušila mnišství ovšem proto, aby se tak trochu všichni stali mnichy, zasvěcenými, ve svých rodinách, uprostřed měst a vesnic: Věnovali se studiu Božích řádů, modlitbě a svou práci brali jako službu Bohu a bližnímu. A snad můžeme říci, že reformace pronesla a rozšířila benediktinskou důvěru ve smysl praktického poznání a pravidelné práce do moderních časů. Často se jako podnět vzniku kapitalismu uvádí úzkostná snaha kalvinistů ujistit se pilnou prací o svém vyvolení. Prý to tak řekl Max Weber. Neřekl. Ve skutečnosti řekl pravý opak že víra ve vlastní vyvolení zbavovala kalvinisty pochybností o sobě samých a dodávala jim podnikavosti. Šlo o životní pocit typu Bůh přidá (Gn 30,22 24). Pochybuji však, že první fabrikanti usínali s Institucí na nočním stolku. Jako nutnou podmínku průmyslové revoluce vidím spíše jiné dvě křesťanské myšlenky, docela žhavě prožívané o dvě stě let dříve v Ženevě: 1. Bůh stvořil dobrý svět a je radost poznávat jeho řád. 2. Všední práce je službou Bohu. Ale to jsme zase zpátky v benediktinském klášteře, zvoní tercii. Útěk z prokleté země K tomu co je na fabrice zlé, se nakonec dostaneme. Nyní jí ještě jednou přiznejme to co klášteru: Je to únik před hladem. Jako mnišské hospodaření a vynálezy prosvětlily svět, i fabrika (i když ne hned) přinesla: Oblečení za zlomek ceny. Umělá hnojiva a zemědělské stroje, takže Západ (až na dobu 1. sv. války) od té doby neví, co je hlad. Nejdříve i krutou dětskou práci (jen o něco krutější než předtím na vesnici), ale časem propad dětské úmrtnosti z nějakých 70 % (!) na dnešní úroveň nezvyklé události. A nakonec (ne hned) vzestup příjmů i těch nejchudších. Nejde ani tak o ty mobily 8

9 a tablety, co máme dnes (kdo nechce, nemusí je mít). Ale spíš o svetr, boty, kalhoty; mouku, maso, mléko; penicilin, Septonex a Brufen. Svět před průmyslovou revolucí byl, i při vší křesťanské solidaritě, světem, který byl s častým úmrtím slabších jedinců celkem smířen. Světem přírodního výběru. Fabrika je, sice méně než klášter, také únikem před prokletou zemí obecně. Únikem z těsné vesnice, kde je místo každého určeno již při jeho narození. Byl jsem před lety v takové ukázkově předindustriální vesnici rumunských Čechů. Shodou náhod jsme se ubytovali u nejméně váženého člena vesnice, jehož hlavní provinění spočívalo v tom, že jeho otec byl Rumun. A že přes léto nekrmí prase. Malebné hospodáře ve sněhobílých košilích a černých kloboucích, které tituloval strýčku, musel u stolu žádat o dovolení promluvit. Ač byli stejně staří jako on. Protože, jak nikdo neopomněl připomenout, jeho otec je Rumun. Jediní, kdo s ním bez zábran mluvili, byli chlapi, kteří z vesnice odcházeli za prací do dolů. Těm byla posvátná a neměnná hierarchie vesnice úplně jedno. Z fabriky byli zvyklí, že jsou na tom všichni stejně. Stejně špatně. Do kostela, aby se neřeklo Skoro bych řekl, že socialismus, dítě továrního věku, nějak v hloubi stojí na tomhle pocitu: Raději ať jsme na tom všichni stejně špatně, než abychom na tom byli líp ale někdo jiný ještě líp. Pochopitelný pohled, pokud utečete do města z vesnice, kde se pozice vesnického idiota, psožrouta i ctěného hospodáře prostě dědí. My jej ovšem máme vštípen spíše ze socialistického Československa, což byla v podstatě jedna velká továrna na tanky. Z žádné vesnice jsme do města neutekli. V dnešním anonymním městě, pokud máte co jíst a kde spát, vám už může být jedno, že má někdo víc. Tam vás nikdo nezná. Fabrika přivedla lidi do měst, na kterých je fajn, že vám nikdo nekouká do talíře. A řekl bych, že i tím právě vzdálila lidi církvi. Že totiž mnozí z nich ještě doma ve své vesnici chodili do kostela, jen aby sousedi neměli řeči. A ve městě už sousedy neměli. Kdo ví, jak dlouho před průmyslovou revolucí spousta lidí takhle do kostela chodila. Ono už od Theodosiových časů křesťanství tak úplně dobrovolné nebylo Ovšem když lidé do kostela ze společenských důvodů ještě chodit museli, něco jim sem tam ještě utkvělo. A někoho si třeba evangelium i plně získalo. Ve městě už nikdo chodit nemusel Klášter i továrna Čistě mužská či ženská společnost, bez dětí. Obojí znamenalo ve svém čase vytržení z prokleté země. Z neúprosné železné hierarchie malé vsi. Únik do společenství stejně oblečených, stejně chudých. Do bludiště úzkých chodeb kláštera, úzkých ulic dělnického slamu. Kde všichni žijí ve stejných cimrách, kam zapadnete a nikdo na vás neukazuje prstem. Útěk do světa, kde se den ze dne mění po staletí zavedené nedotknutelné pracovní postupy a vida, ono jde najednou všechno stokrát rychleji. A svět se mění rok od roku. Klášter i továrna daly člověku sílu vymknout se z údajně neměnných pracovních i společenských řádů. Dali nám právo na anonymitu, na soukromí v malých cimrách. Když vám dnes někdo říká, že žerete psy, prostě zabouchnete dveře. To není málo, už bych se toho nikdy nevzdal. 9

10 Plochost potovárního věku Zároveň nám ale vzali cit pro spoustu hodnot. Zbylo jen jídlo a láska. Mnich se potřebuje najíst a milovat Boha a bratry. Dělník potřebuje chleba se sádlem a má za plynárnou rande s holkou z kantýny. Nebo Na kovárně s kamarády. A ještě nějaký fortel, náboženské či technické vědomosti, to oba potřebují. Krása, odvaha, cudnost, důstojnost dodnes to jsou pro nás spíše takové ozdoby, kterých si snad všimneme, ale nepřipadají nám úplně podstatné. I po těchto věcech však člověk v hloubi srdce touží, chce se mu vyběhnout z řady, z fronty v kantýně. Vyrazit z kláštera jako doprovod křížové výpravy, vyrazit na Bělehrad, do nepoznané země. Nebo alespoň o čase, kdy jde prokázat výjimečnost, čte nebo skládá básně. Chce se stát pastevcem koz, toulat se jako cikán. A nebo čeká na poslední bitvu, po které z nebe sestoupí Rudý Jeruzalém. (O tom všem bude tento rok v Českém bratru řeč.) Středověký člověk, který má více potřeb než jen buřty a nějakou tu maminu, člověk více rozměrů, než jen dvou v nás všech pořád dřímá, i když pod vrstvou asfaltu. Na církvi je, aby v potovárním věku tento třetí rozměr člověka opět otevřela. Má na to své staré zdroje tu poklady jsou Kristových milostí, jež nás vždy zvou k jeho účastnosti a v ní k svatých obcování. Tomáš Pavelka (foto: wikimedia) ROZHOVOR s Jaroslavem Raichem Strůjci limitů naší misijní služby jsme jen a jen my sami O práci kaplana anglické Industrial Mission Naše setkání se uskutečnilo na samotě u lesa, v pěkně rekonstruované chalupě v severních Čechách. Zde se farář Jaroslav Raich (1947) usadil s rodinou na důchod po návratu z Anglie, kde působil s menší přestávkou skoro dvacet let v duchovenské správě, zejména v Industrial Mission. Pracoval například jako kaplan v největší uhelné elektrárně ve Velké Británii, větší než je náš Temelín. Pro našince je to představa poněkud vzdálená. V továrně si stále spíše představíme politruka nebo odborářského funkcionáře. Raichův příběh může být nicméně inspirativní i pro službu církve v naší zemi. Bratře faráři, sametová revoluce vás zastihla v duchovenské službě v Novém Městě pod Smrkem ve Frýdlantském výběžku. Mohl jste vstoupit jako starosta do obecní politiky, proč jste se rozhodl této nabídky nevyužít? Především ze dvou důvodů: Tím prvním v řadě byla touha naučit se konečně trochu anglicky a totéž umožnit i celé rodině. Díky skvělému učiteli patřila angličtina k mým nejoblíbenějším předmětům na střední škole. Druhým důvodem pak byla snaha poznat život ve Velké Británii pokud možno co nejplněji. Pochopitelně včetně života církví. 10

11 V roce 1991 přišla nabídka odejít do Anglie. Jak jste za kanálem začínal? Ona nabídka z United Reformed Church (URC) přišla již v roce Jelikož jsem však slíbil, že pomohu se změnami v Novém Městě pod Smrkem, domluvili jsme se, že bychom mohli odejít až v roce následujícím. Po interview a volbě za faráře sboru jsme se nastěhovali do Middlesbroughu. V tomto městském sboru se 120 členy (na poměry v URC patřil mezi velké) jsem začínal jako klasický farář. Ve srovnání s farářskou prací v Čechách tu však byl značný rozdíl. Nemyslím tím jen fakt, že jsem kázal anglicky, a to nejen ráno, ale i večer, takže jsem musel na každou neděli připravovat dvojí bohoslužby s odlišným kázáním. Minimálně rok a půl to byl víc než slušný zápřah. Plusem bylo, že jsem se nemusel starat o finanční záležitosti, ani o věci hospodářské a provozní. Zhruba po třech měsících jsem pak byl kolegou anglikánem seznámen s tzv. industrial mission. Tím se mi otevřela církevní práce, o které jsem dosud neměl potuchy, nicméně mi byla od samého začátku nesmírně blízká. Po dohodě se staršovstvem jsem tuto činnost mohl vykonávat nejprve jedno půldne za čtrnáct dní, ke konci své působnosti už ale dva a půl dne v týdnu. A jelikož jde o činnost vesrze ekumenickou a týmovou, měl jsem možnost poznat mnohé kolegy z jiných církví. Po odchodu kolegy anglikána do důchodu jsem po něm zdědil British Steel, v té době již s pouhými pěti tisíci zaměstnanci. Říkám pouhými, protože to byla jen čtvrtina z těch, kteří v ocelárnách pracovali před patnácti lety. Zde jsem působil až do ledna 1995, kdy jsem z pověření Church of England začal pracovat na projektu ekonomicko sociální a duchovní regenerace ve městě Gateshead. Mým úkolem bylo zapojit do tohoto projektu co nejvíce místních církví a pro industrial mission vypracovat relevantní návrh. Po několika letech jste se vrátil do Čech a nabízel své zkušenosti v evangelické církvi. Jaká byla odezva? Ani po tolika letech, která od doby, kdy se mi dostalo příležitosti industrial mission představit, uplynula, jsem se nezbavil smutku a lítosti i když jsem byl vyslyšen, tato církevní práce, zaměřená na oblast průmyslu, obchodu a služeb, se nakonec zcela vytratila. V popředí zůstávala pastorační práce v armádě, věznicích a nemocnicích, která na rozdíl od industrial mission církev nic nestála. Smutek a lítost byly o to větší, že někteří z mých zkušených anglických kolegů byli připraveni a ochotni na vlastní náklady do Čech přijet a s touto církevní prací pomoci. Navíc, jak se později na jednom z farářských kurzů ukázalo, by byla industrial mission velice vítána v nejednom průmyslovém odvětví a službě. Když se toto nepodařilo, snažil jsem se zjistit, zda by šlo seznámit s prací někoho, kdo ukončil fakultu a připravoval se na vikariát. Ani ale to nebylo možné. Vikariát se prý musí absolvovat pouze v Čechách. Jakéhokoli dalšího pokusu jsem se pak již vzdal. Když jste se do Anglie vrátil, nastoupil jste jako kaplan ve větší elektrárně, než je náš Temelín. Jak je duchovenská služba v tak rozsáhlém podniku organizována? Po třech letech jsem nastoupil na poloviční úvazek jako farář ve sboru v Sandwichi a na druhý půlúvazek jako industrial chaplain, a to postupně v obrovském farmaceutickém komplexu Pfizer, dále pak na letišti Manston, v přístavu Ramsgate a konečně v obchodním komplexu Thanet. Do elektrárny Drax jsem nastoupil až po šesti letech, místo v Sandwichi bylo totiž zrušeno, takže jsem musel hledat nové, což se podařilo v Selby, v městě zhruba 14 mil jižně od Yorku. Kromě již zmíněné elektrárny jsem měl v péči ještě elektrárnu Eggborough a strojírenský závod zaměřený na opravy turbín. Jak jsem výše zmínil, práce kaplana je týmová a ekumenická a je organizována oborově, smím -li to tak říci. Bez ohledu jak je ten či onen podnik/místo veliké, kolik má zaměstnanců, vždy je tam jeden industrial chaplain. Kromě něho, zvláště jedná li se o velký obchodní komplex, zde často v součinnosti s ním působí i několik dobrovolníků. Zdaleka to ovšem není jediný způsob, jak je industrial mission uspořádána. Za těch bezmála dvacet let, co jsem v URC sloužil, jsem prošel mnoha týmy s duchovenskou službou různě organizovanou. 11

12 V Čechách je práce faráře v továrně stále kuriózní záležitostí, spíše si v kolbence představíme politruka nebo odboráře. Jak jste se tedy snažil tuto církevní službu v našich podmínkách obhajovat? Dle mého soudu by se dalo říci totéž o službě f a r á ř e v a r m á d ě č i v ě z n i c i, n e n í- l i ž p r a v d a. A přesto se dnes nad tím již téměř nikdo nepozastavuje. V obou případech je tato služba církve příjímána s povděkem, přinejmenším těmi, jimž je určena. Jestliže se pastorační službě církve otevřely dveře armády a vězeňství, nenalézám sebemenší důvod, proč by oblast průmyslu, služeb a obchodu měla zůstat nutnost potřeby vyjít za ploty zahrad a kostelů do míst, kde lidé pracují. Tím spíš, že již tehdy se ukazovalo, jaké důsledky budou mít zhasnutá světla naší české privatizace. Není to také tím, že tradice u nás a v Anglii je odlišná a protestantské misie v různých sférách života společnosti jsou zakořeněny již od 19. století? Ano, tradice u nás a v Anglii odlišné jsou, v nejednom směru dokonce diametrálně. Činnost zdejších církví nebyla na rozdíl od nás nikterak omezována či dokonce zakazována. Navíc si myslím, že v Anglii bylo a zatím stále je pro práci církví vstřícnější prostředí. Tento fakt ale nemůže být argumentem pro nemožnost církevní práce v oblasti průmyslu, obchodu a služeb v Čechách. Zvnějšku už dnes nejsme ani my ničím omezováni, nic nám už není zakazováno. Strůjci limitů naší misijní služby jsme jen a jen my sami. Financují kaplany v této průmyslové misii podniky nebo církve, které vás vyslaly? Na rozdíl od kaplanů v armádě, vězeňské službě, nemocnicích jsou industrial chaplains placeni církví, čímž je zachována jejich absolutní nezávislost. Nejsou prostě na výplatní listině podniků a institucí, v nichž působí. třináctou komnatou. Tím spíše, když si uvědomíme, že právě pracovní proces, dílny, kanceláře, prodejny jsou místem, kde lidé společně tráví velké množství času; v mnohých případech dokonce více než doma. Jsem si jist, že již dávno, pradávno nadešel čas k tomu, abychom zahrnuli do své církevní práce celou ekonomickou sféru. A zdaleka to tak není jen proto, že lecjaké naše sbory vymírají jak po meči, tak po přeslici. Při své prezentaci industrial mission jsem se ji nesnažil nikterak vehementně obhajovat. Koneckonců byla povýtce určena kolegům farářům a teologicky vzdělaným laikům, takže jsem předpokládal, že i oni vidí V Čechách je situace spíše opačná, kaplany v nemocnicích, armádě i ve věznicích platí často tyto organizace, nikoliv církve. Dokonce se počítá, že takové úvazky budou v podmínkách samofinancování církví spíše narůstat. Jak je možné, že církve ve Velké Británii si mohou dovolit platit ještě pracovníky vyslané do světa? Myslím, že je to především otázka priorit. Alespoň tak se mi to jevilo z rozhovorů s kolegy. Jestliže církev vidí smysl své existence a činnosti toliko v prostoru svých plotem obehnaných zahrad, pak pochopitelně nedá ani penny na jakoukoli službu za tímto plotem. Nicméně během oněch bezmála dvaceti let, kdy jsem jako industrial chaplain pracoval, se přece jen hodně změnilo. V přímé úměře s úbytkem financí se v mnohých církvích snižoval i počet kaplanů pracujících na 12

13 plný úvazek. Markantní to bylo především u anglikánů. Snižování plnočasových úvazků industrial chaplains nebyla bohužel ušetřena ani má církev, třebaže důraz a snaha misijně působit i mimo zdi kostelů stále zůstává. Můžete srovnat svoji službu s prací tzv. dělnických kněží ve Francii? Kdo to byli a popřípadě stále jsou dělničtí kněží, ať již ve Francii, Španělsku či Itálii, se lze snadno dočíst na internetu. Snad postačí, řeknu -li, že jeden z viditelných rozdílů mezi mou službou a službou dělnických kněží je v tom, že já jsem v britských továrnách nepracoval jako dělník a zaměstnanec. Vždy a všemi jsem byl vnímán jako farář, popřípadě padre nebo také reverend či vicar. Zkrátka jako někdo, kdo příchází zvenčí a kdo je placen církví. Jak byste na závěr svoji dvacetiletou službu v Británii zhodnotil? Snad jako službu, která se mi stala potěšením a do značné míry i koníčkem. Ačkoliv jsem měl na všech místech, kde jsem sloužil jako industrial chaplain, statut hosta, nebylo dveří, do kterých bych měl zakázaný vstup. Tím se mi naskýtala příležitost mluvit s lidmi, s nimiž se klasický farář zpravidla těžko setkává. Naprosto zjevné to bylo především u manuálně pracujících. Ti totiž do kostelů nepřicházeli, a když ano, tak nanejvýše třikrát za život. Ale z jejich reakcí bylo patrno, že mne rádi vidí, že mohou se mnou mluvit o věcech ryze osobních i pracovních. Postupem času, když se podařilo vytvořit atmosféru vzájemné důvěry, docházelo často i na otázky víry a duchovní orientace. ptal se Jan Kirschner OZNÁMENÍ Nabídka bydlení Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Vilémově u Golčova Jeníkova nabízí k pronájmu byt 4+1 ve svém sborovém domě. Pokud by se zájemci chtěli o bytu i Vilémově dozvědět více, mohou se obrátit na faráře sboru Vojena Syrovátku: tel.: , e mail: Nabídka bydlení Sbor ČCE v Suchdole nad Odrou nabízí aktivnímu křesťanovi k pronájmu byt 1+1 v příjemném prostředí na faře. Kontakt: Vladimír Pír, tel.: Podvečer modliteb za životní prostředí Ekologická sekce České křesťanské akademie ve spolupráci s Mezinárodním ekumenickým společenstvím (IEF) se připojuje k lednovým modlitbám a připravuje podvečer modliteb za životní prostředí a za náš vztah k němu. Toto ekumenické setkání se uskuteční v úterý 14. ledna 2014 od (předpokládaný konec do 18.45) v přízemí kláštera Emauzy, Praha 2, Vyšehradská 49. JNe Nabízíme pronájem bytu Farní sbor v Hořovicích nabízí k pronájmu byt 4+1. Byt (93 m 2 ) je ve druhém podlaží kostela (bývalé synagogy) a je v dobrém stavu. K dispozici je též farní zahrada. Hledáme dlouhodobého nájemce, který by se rád stal členem sboru, a podpořil tak svým duchovním zapojením i praktickou pomocí místní společenství. Nájem činí 5000 Kč plus výdaje za energie a vodné/stočné. Prohlídka bytu je možná po telefonické dohodě s kurátorem K. Irmannem, tel.: , popř. s administrátorem sboru S. Hejzlarem, tel.: Staršovstvo sboru v Hořovicích 13

14 OTÁZKA NA TĚLO Zajímáte se o to, kde byla vyrobena věc, kterou kupujete? Erazim Kohák, filozof Zajímá mě hlavně, kým byla vyrobena a jaké tam mají odbory, protože sám jsem odpracoval slušnou řádku let, tedy lét (od jara do podzimu), v různých výrobách. Velmi dobře vím, jaký je život ve fabrice, kde není silná odborová organizace. Tomáš Vítek, farář v Horních Dubenkách Nejlepší české sýry od Kvasničky z Polné, nejlepší mléko od Chadima z Nové Vsi, nejlepší chleba a koláč od Kolmana ze Zahrádek, nejlepší uzeniny od Vojtů z Počátek, nejlepší hovězí od Chadima z Dubenek a nejsvátečnější pivo od Kozlíčka taky z Dubenek. Ovšem rajčata a brambory klidně z Holandska, sůl maldonskou, olej z Toskánska. A pak auto z Jižní Koreje a trenky z Bangladéše. Mirek Cejnar, správce rekreačního střediska Sola fide Nedávno jsem byl v krámku, kde měli spoustu pěkných a zajímavých triček. Koupil jsem to, které mělo na visačce: Nebylo vyrobeno v Číně, ale v Jičíně. Ilona Mužátková, ekoložka Ano, snažím se kupovat co nejméně zcestovalé věci. Navíc mám ne vždy realitou podložený pocit, že české věci jsou kvalitnější než jiné. Jana Škubalová, světoběžnice Při nákupu zboží se vždycky ptám, a pokud je to možné, také dívám na jeho původ. Často také mluvím s prodejci, kteří ale jen málokdy mají informace, odkud zboží skutečně pochází. Tak třeba u růží vám řeknou, že jsou vypěstovány v Holandsku. Většina růží se přitom dnes pěstuje v Keni nebo v Etiopii, přes Holandsko prochází jen přes burzu. Výroba znečišťuje jezera a bere lidem hospodářskou půdu. Je veřejným tajemstvím, že zaměstnanci trpí nemocemi z chemických látek, které se tam používají, a dostávají jen směšnou mzdu. Proto růže nekupuji a raději podaruji rodinu květinami ze zahrádky nebo z českých farmářských trhů. Drahomíra Dušková Havlíčková, farářka na rodičovské dovolené Zajímám se o to. Mám bratry zemědělce, takže se snažím kupovat jen české potraviny, je -li to možné. Máslo například kupuji výhradně české a jsem ochotna jít kvůli tomu i do jiného obchodu a hodně mě naštve, když se nechám napálit. Obecně radši podpořím české výrobce, nejlépe regionální nebo fair trade. Jan Hamr, technik Ano, určitě se zajímám. Svědčí to totiž o kvalitě, p r op r a c o v a n o s t i a p o u ž i t ý c h m at e r i á le c h, je- l i to originální výrobek, nebo pouze pokus o originál. Všeobecně je přece známo, že někteří východní výrobci kopírují i složitější zařízení, ještě nedokonalé jak se říká nevychytané, třeba i s výrobními vadami. Ovšem v době, kdy se hledá co možná nejlevnější pracovní síla, nám nezbývá než vzít takovýto trend i od renomovaných značek na vědomí. 14

15 NÁSTĚNKA SYNODNÍ RADA Na zasedáních a projednala synodní rada 68 titulů. Z nich vybíráme: Sbory a pracovníci Synodní rada potvrdila volbu Jana Tkadlečka za seniorátního faráře Horáckého seniorátu na poloviční úvazek, volbu Martiny Lukešové za seniorátní farářku pro mládež Pražského seniorátu na plný úvazek, prodloužila pověření Blanky Mackové jako pastorační pracovnice v Jasenné a Lenky Mikulíkové na Vsetíně Horním sboru oběma na poloviční úvazek; jmenovala Jiřího Treglera náměstkem vedoucího tajemníka ÚCK pro personální práci; souhlasila s prodloužením pověření Anny Šourkové k duchovenské službě v Ústavu hematologie a krevní transfúze v Praze. SR si váží ochoty Františka Pavlise sloužit v církvi podle potřeby i nadále, a proto souhlasí se zachováním způsobilosti k ordinované službě faráře v ČCE. SR si stanovila časovou hranici, do které bude udělovat pověření pastoračním pracovníkům, na a ukončila ke dni stávající systém zřizování míst pastoračních pracovníků. Povolání stávajících pastoračních pracovníků zůstávají v platnosti. SR souhlasí se zachováním funkce pastoračního pracovníka v ČCE, financování pracovních míst bude záležitostí jednotlivých sborů. SR schválila nový organizační řád Ústřední církevní kanceláře s účinností od Fakulta a bohoslovci Po projednání s kvestorem Univerzity Karlovy Synodní rada podmínečně souhlasila s prodloužením nájemní smlouvy na budovu Evangelické teologické fakulty v Černé ulici v Praze. Správa církve SR vzala na vědomí zprávy z jednání seniorátních výborů Pražského (3x), Východomoravského (2x), Poličského, Západočeského (za celý rok), Brněnského (2x) a Východomoravského seniorátu. Na vědomí vzala synodní rada zprávy z vizitací ve sborech v Jablonci nad Nisou, Šumperku, Broumově, Brně Husovicích, Uherském Hradišti a Ostravě. Výchova a vzdělávání SR souhlasila s udělením dlouhodobého studijního volna jáhnu Martinu Tomeškovi a faráři Miroslavu Pfannovi. Jmenovala Marka Bártu a Jakuba Kellera členy komise pro celoživotní vzdělávání kazatelů ČCE. Mládež Na vědomí vzala SR nový grafický vzhled časopisu Nota nebe a nové logo tohoto časopisu pro mládež (dříve Bratrstvo). Hospodářské věci Synodní rada pověřila Olgu Navrátilovou a Františka Straku k hodnocení úplnosti a správnosti předložených podkladů farních sborů o kompenzaci za nevydaný majetek. Výsledky hodnocení budou předkládány správní radě personálního fondu, která má žádosti posuzovat. Synodní rada souhlasí s rozdělením solidárních prostředků pro rok 2014 v souladu s návrhem správní rady personálního fondu takto: Sbor Vilémov Kč, Velké Meziříčí Kč, Horní Dubenky Kč, Humpolec Kč, Vysoké Mýto Kč, Kutná Hora Kč, Vrchlabí Kč, Chotiněves Kč. Ekumena Gerhard Frey Reininghaus podal zprávu z mezinárodní konference k výročí reformace

16 v Curychu a ze setkání evropských představitelů členských církví Luterského světového svazu ve Finsku; Jaroslav Pechar ze synodu Evangelické církve Německa v Düsseldorfu; Ondřej Macek ze Dne reformace ve Vídni; Tomáš Matějovský ze synodu Evangelické zemské církve v Sasku. SR vzala zprávy na vědomí. Proběhlo jednání se zástupci partnerských zahraničních církví tzv. Kulatý stůl. Téměř všechny námi předložené projekty byly finančně podpořeny. SR souhlasila s uzavřením Dohody o partnerství projektu mezi Diakonií ČCE a Českobratrskou církví evangelickou na vybudování mateřské školky v Chebu. Uzavření dohody je předpokladem pro podání žádosti na Regionální operační program v Karlovarském kraji. Jiří Kabíček 80 Lubomír Kabíček 80 Luděk Rejchrt 75 Peter Morée 50 Jaroslav Ondra 80 Tomáš Holeček 85 ČCE A CČSH Evangelická akademie Synodní rada vzala na vědomí dopis ředitele Střední odborné školy sociální Evangelické akademie Náchod Davida Hanuše o záměru rozšířit stávající školu o mateřskou školku a žádá další informace. Diakonie Synodní rada přijala rezignaci Davida Šourka na pozici předsedy správní rady a ředitele Diakonie ČCE a jmenovala prozatímním ředitelem Miloslava Běťáka, a to do doby jmenování nového ředitele (podle výsledku výběrového řízení). Různé Synodní rada vyjádřila poděkování Benjamínu Skálovi za fotodokumentaci celocírkevních událostí a akcí. DaZ JUBILANTI V měsíci lednu 2014 slaví kulaté nebo půlkulaté narozeniny (od padesáti let výše) tito současní a bývalí pracovníci v církvi: Petr Kohout 55 Frank Lessmann Pfeifer 50 Kurt Bartoš 70 Pavel Čmelík 55 Slavnostní podpis Dohody o spolupráci Dohodu o spolupráci k 600. výročí M. J. Husa mezi Církví československou husitskou a Českobratrskou církví evangelickou slavnostně podepsali 3. prosince v Praze v kostele sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí: Tomáš Butta, patriarcha CČSH, Joel Ruml, synodní senior ČCE, Ivana Macháčková, místopředsedkyně ústřední rady CČSH a Lia Valková, synodní kurátorka ČCE. Před podpisem dohody řekl patriarcha Butta, že jejím cílem je zprostředkovat zejména mladé generaci poznání osobnosti Mistra Jana, horlivého asketického muže středověku i člověka pravdy, svě 16

17 domí a sociálního cítění. Spoluprací se sesterskými církvemi ERC si můžeme prakticky ověřovat, jak nás Husova osobnost sbližuje. Předseda Ekumenické komise pro 600. výročí M. J. Husa biskup František Radkovský ve svém pozdravu sdělil, že úkolem při přípravě Husova jubilea je, aby nás jeho postava spojovala a dávala nám naději do budoucnosti. Podpisem dohody nezískáváme nic pro sebe, ale vytváříme základ pro to, aby se Husova památka a učení dostávaly aktuálně do společnosti. Je potřeba spojovat síly komise, aby to nadčasové a inspirativní zprostředkovala pro současnost, řekl synodní senior ČCE Joel Ruml. Obě církve ctí osobnost a dílo Mistra Jana Husa jako reformátora církve a společnosti a váží si jeho křesťanského života, jenž došel naplnění mučednickou obětí v následování našeho Pána Ježíše Krista, píše se v úvodu dohody. CČSH a ČCE se dohodly ke společné koordinaci příprav a spolupráci pro důstojné připomenutí Husova výročí na místní, celostátní i mezinárodní úrovni, a to ve spolupráci s Ekumenickou radou církví v České republice. Na tiskové konferenci pak přítomné zástupce médií s obsahem dohody seznámili Hana Tonzarová, předsedkyně Komise CČSH pro přípravu 600. výročí M. J. H., a předseda Koordinační komise pro reformační i jiná křesťanská výročí Gerhard Frey Reininghaus. Dohoda obsahuje následující body: I. Spolupráce při jednáních se státem II. Spolupráce při jednáních s pražským magistrátem a dalšími samosprávnými orgány II. Spolupráce s dalšími církvemi IV. Spolupráce s dalšími organizacemi V. Spolupráce s médii VI. Spolupráce při projektech v rámci husovského trienia VII. Vzájemná informovanost VIII. Další ujednání Podle Gerharda Frey Reininghause je o Mistra Jana velký zájem v zahraničí. Do Prahy i do jiných měst v Čechách, kde se uskuteční řada výstav a dalších kulturních událostí, se chystá mnoho hostů. Hana Tonzarová informovala, že vrcholem oslav bude 6. červenec 2015, kdy se na Staroměstském náměstí v Praze a v přilehlých kostelech bude konat vystoupení pěveckých sborů, orchestrů i sólových zpěváků. Gabriela Fraňková Malinová EKUMENICKÁ RADA CÍRKVÍ Nový předseda Ekumenické rady církví v ČR Ve čtvrtek 28. listopadu 2013 se konalo 10. Valné shromáždění Ekumenické rady církví (ERC) v České republice, které zvolilo své nové předsednictvo. Předsedou byl zvolen Daniel Fajfr, předseda zleva: Dušan Hejbal, Daniel Fajfr, Joel Ruml Rady Církve bratrské, prvním místopředsedou dosavadní předseda ERC Joel Ruml, synodní senior Českobratrské církve evangelické, a druhým místopředsedou Dušan Hejbal, biskup Starokatolické církve. Valné shromáždění je vrcholným orgánem ERC, které tvoří zástupci delegovaní členskými církvemi, nejvíce třemi za každou církev, z nichž alespoň jeden musí být laik. Ze svého středu volí předsedu a dva místopředsedy na dvouleté období. Ekumenická rada církví sdružuje především nekatolické církve působící v České republice a těsně spolupracuje s římskokatolickou církví i Federací židovských obcí v České republice. e cirkev/daz 17

18 VĚZEŇSKÁ DUCHOVNÍ SLUŽBA Podpis nové dohody o duchovní službě ve vězeňství Představitelé vězeňské služby ČR, České biskupské konference a Ekumenické rady církví podepsali 21. listopadu novou Dohodu o duchovní službě ve vězeňství. Dohoda je již třetí v pořadí; první byla uzavřena po roce 1989, druhá v roce Nová dohoda upravuje lépe vztahy a spolupráci mezi Vězeňskou službou ČR a zástupci církví. Specifikuje také službu dobrovolného poskytování duchovní služby ve věznicích a ústavech. Dobrou tradici vzájemné spolupráce vyzdvihli v krátkých proslovech všichni signatáři. Za Vězeňskou službu ČR dohodu podepsal její šéf, generál Petr Dohnal, za Českou biskupskou konferenci její předseda, pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka, a za Ekumenickou radu církví předseda Joel Ruml a generální sekretářka Sandra Silná. ERC/DaZ PĚTIDÍLNÝ DOKUMENT NA ČT 2 Zapadlí vlastenci od 5. ledna 2014 Přátelé, bratři a sestry, mám pro vás myslím dobrou zprávu. Již víc než 13 let jezdím po východní Evropě ke krajanům s farářem Petrem Brodským. Zpočátku on se mnou, později já s ním, ale vždy spolu. Stal se mně kamarádem a člověkem, který mi v mnoha věcech pomohl a mnohé mě naučil. Proto jsem před rokem dostal nápad udělat filmy o jeho práci, o práci ČCE, o práci pro krajany, prostě dokument o evangelických sborech našich krajanů v zahraničí. Ani jsem si tehdy nemyslel, co to všechno obnáší, do té doby jsem spolupracoval jen na několika dokumentech z Afghánistánu a Íránu. Po všem schvalování, psaní námětů a scénářů se nám konečně v březnu 2013 povedlo na velikonoce vyjet do Velikého Srediště v Srbsku. Do konce roku jsme potom ještě objeli Bjeliševac v Chorvatsku, Velký Pereg v Rumunsku, Veselynivku, Bohemku a Pervomajsk na Ukrajině a skončili v říjnu v Zelově v Polsku. Díky skvělému štábu a mému kamarádu Zdenku Patočkovi tak vzniklo celkem pět dílů seriálu, který dostal příznačný název Zapadlí evangelíci. Česká televize jej bude vysílat od do na ČT 2 každou neděli odpoledne. Doufám, že vám seriál přiblíží život a osudy našich krajanů v těchto komunitách i práci vašeho/ našeho potulného. Závěrem mně dovolte poděkovat i ČCE za její příspěvek k natáčení; bez něj by toto dílko jen těžko vzniklo. Petr Kolínský, koordinátor kontaktů s krajany STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNÍ EA, NÁCHOD Pomoc lidem z nejchudších zemí světa Žáci a učitelé Střední odborné školy sociální EA v Náchodě se zapojili do celosvětového projektu Fair Trade (spravedlivý obchod). Není náhoda, že se právě náchodská sociální škola k tomuto projektu přidala, protože jde o významnou sociální pomoc lidem z nejchudších zemí světa. Podstatou Fair Trade je prodávat zboží, které bylo vypěstováno nebo vyrobeno v chudých zemích Afriky, Asie nebo Latinské Ameriky, za něž jeho výrobci, převážně zemědělci, dostanou spravedlivou odměnu, s jejíž pomocí mohou mít čistou vodu, školu pro děti, léky a další nejpotřebnější věci pro život. 18

19 Žáci a učitelé náchodské školy nashromáždili potřebné informace a hned se s nadšením přidali. Nejprve z vlastních zdrojů nakoupili potraviny se značkou Fair Trade jako například kávu, čokolády, kakao nebo čaj. A tak je dnes už každý čtvrtek o velké přestávce zboží z dalekých chudých zemí připraveno v malém stánku, kde si učitelé a žáci nakupují férové výrobky či si mohou dát teplou kávu, čokoládu nebo čaj. Náchodská sociální škola se v tuto chvíli uchází o statut férová škola. V listopadu její žáci odjeli do Prahy na přednášku o pracovních podmínkách a o zpracování kakaa v chudých zemích. Zajímavostí je, že přednášející byla družstevnice přímo z Ghany. Poslední co žáci v rámci programu férová škola uspořádali, je výstava v prostorách školy s informačními panely, zapůjčenými od Ekumenické akademie Praha. Výstava byla zahájena 21. listopadu vernisáží, při níž žákyně 2. ročníku OZNÁMENÍ Varhanáři Poukar a Eliáš nabízejí: restaurování nástrojových částí varhan postavených po roce 1750 (povolení MK ČR) rekonstrukce, opravy a pravidelný servis varhan intonaci a ladění varhan, přípravu nástroje pro koncertní činnost opravy a rekonstrukce harmonií prohlídku a vypracování posudku stavu varhan, včetně návrhu oprav zdarma platbu námi provedených prací formou dlouhodobých splátek Některé ze sborů ČCE, pro které jsme pracovali: Prosetín, Vilémov, Heršpice, Krouna, Krabčice, Brno Červený kostel, Brno Pellicova, Miroslav, Ostrava Červený kostel, Křížlice, Dambořice, Lanškroun, Šumperk, Ústí nad Labem Červený kostel, Soběhrdy, Střítež nad Bečvou, Liptál, Džbánov, Olomouc, Jindřichův Hradec Hana Ryšavá a Kateřina Kárová nabízely chutné občerstvení. Tato výstava na téma: S fair trade můžeš změnit svět trvá doposud. David Hanuš, ředitel školy Kontakty: Josef Poukar tel.: , e mail: Jan Eliáš tel.: , e mail: 19

20 CÍRKEV ŽIJE Ordinace nových farářů v pražském kostele U Salvátora

Evangelický měsíčník ročník 85/2009 87/2011 cena 25 Kč roční předpatné předplatné 290 290 Kč Kč. Na poslední cestu

Evangelický měsíčník ročník 85/2009 87/2011 cena 25 Kč roční předpatné předplatné 290 290 Kč Kč. Na poslední cestu 11 2 Evangelický měsíčník ročník 85/2009 87/2011 cena 25 Kč roční předpatné předplatné 290 290 Kč Kč Na poslední cestu V hospici je tomu jinak než v nemocnici. Na původní diagnóze nezáleží. Klient hospice

Více

Kdo bude jako dítě. Důvěru nevzdávejme synodní senior Joel Ruml 14

Kdo bude jako dítě. Důvěru nevzdávejme synodní senior Joel Ruml 14 1 Evangelický měsíčník ročník 85/2009 cena 25 Kč roční předpatné 290 Kč Kdo bude jako dítě Být jako dítě znamená umět přijímat, ať je to pomoc a služba nebo odpuštění a nová životní možnost. Prostě brát,

Více

Velká válka 7+8 MODERNÍ DOBA:

Velká válka 7+8 MODERNÍ DOBA: 7+8 Evangelický měsíčník ročník 90/2014 cena 50 Kč www.ceskybratr.cz MODERNÍ DOBA: Velká válka Kamil se na konci války vrátí po mnoha dobrodružstvích ze srbského zajetí. Jeho zážitky však nikdo poslouchat

Více

Církev na náboženském tržišti

Církev na náboženském tržišti 6 2 Evangelický měsíčník ročník 85/2009 88/2012 cena 25 Kč roční www.ceskybratr.cz předpatné 290 Kč Církev na náboženském tržišti Dávno se již mluví o náboženské samoobsluze, která člověku dovoluje v praxi

Více

Soudce PROFESNÍ SVĚT:

Soudce PROFESNÍ SVĚT: 6 Evangelický měsíčník ročník 89/2013 cena 25 Kč www.ceskybratr.cz PROFESNÍ SVĚT: Soudce Rozhovor se státním zástupcem Kdo je přísedící a co řeší pastýřská rada Ve Žďáře nad Sázavou vyšli ven Diakonie:

Více

PROFESNÍ SVĚT: Novinář

PROFESNÍ SVĚT: Novinář 9 Evangelický měsíčník ročník 89/2013 cena 25 Kč www.ceskybratr.cz PROFESNÍ SVĚT: Novinář Nad zprávami o lidech v extrémní situaci v jiných zemích si můžeme popřemýšlet nad vlastním pohodlím a přehodnotit

Více

Tajný bol MODERNÍ DOBA:

Tajný bol MODERNÍ DOBA: 9 Evangelický měsíčník ročník 90/2014 cena 25 Kč www.ceskybratr.cz MODERNÍ DOBA: Tajný bol Pokud se ptáme, co má činit křesťan v této době ať ji nazýváme stále ještě moderní, nebo již postmoderní, nebo

Více

EVANGELICKÝ ČASOPIS PRO MLÁDEŽ ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ JEŽÍŠŮV KŘEST FREETEKNO PÝCHA A PŘEDSUDEK

EVANGELICKÝ ČASOPIS PRO MLÁDEŽ ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ JEŽÍŠŮV KŘEST FREETEKNO PÝCHA A PŘEDSUDEK EVANGELICKÝ ČASOPIS PRO MLÁDEŽ ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ JEŽÍŠŮV KŘEST FREETEKNO PÝCHA A PŘEDSUDEK OBSAH Rohlík s máslem nebo dům? Biblická úvaha Ježíšův křest Životní úroveň Na dno to jde snadno rozhovor s O. Villnerem

Více

1. zasedání 34. synodu ČCE (14. 17. 5. 2015) TISK 5B. ZPRÁVY PORADNÍCH ODBORŮ A KOMISÍ SYNODNÍ RADY pro 1. zasedání 34. synodu ČCE

1. zasedání 34. synodu ČCE (14. 17. 5. 2015) TISK 5B. ZPRÁVY PORADNÍCH ODBORŮ A KOMISÍ SYNODNÍ RADY pro 1. zasedání 34. synodu ČCE TISK č. 5B 1. zasedání 34. synodu ČCE (14. 17. 5. 2015) TISK 5B ZPRÁVY PORADNÍCH ODBORŮ A KOMISÍ SYNODNÍ RADY pro 1. zasedání 34. synodu ČCE PORADNÍ ODBOR TEOLOGICKÝ /komise A/ V období od 1. zasedání

Více

Ročník IX únor 2007 číslo2

Ročník IX únor 2007 číslo2 modlitba Bože, ty znáš slabost mé víry, mé pochybnosti a starosti. A přece mne miluješ takového, jaký jsem. Dej, ať se nezabývám jen sám sebou, ať myslím na lidi, kteří žijí ve strachu, denně hladovějí,

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 9/2009 Ročník XIX Září 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze Teologie sv. Pavla Ke cti svatého Vavřince U střechy Evropy Liturgický oděv v proměnách staletí Když přijde velká voda... Eliščina

Více

Kdo už někdy byl v období adventu

Kdo už někdy byl v období adventu 5/12 BETLÉMSKÁ HVEZDA Z HERRNHUTU Kdo už někdy byl v období adventu u našich sousedů v Německu, nemohl si nevšimnout zajímavé vánoční dekorace v podobě svítící hvězdy s mnoha hroty, která trochu připomíná

Více

BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1. Ročník X leden 2008 číslo

BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1. Ročník X leden 2008 číslo BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1 Ročník X leden 2008 číslo ú v o d n í k Využití času Hlavně to zdravíčko, slyšíme odevšad při novoročních přáních. Nedávno jsem v nějaké nepříliš cenné tiskovině četla odpovědi

Více

VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 - LHOTCE

VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 - LHOTCE VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 - LHOTCE http://lhotecka.farnost.cz/vestnik Číslo 3 4 Listopad 2011 ÚVODNÍ SLOVO aneb programové prohlášení Vážení farníci, před čtyřmi měsíci jsem nastoupil do

Více

6/2011 ROČNÍK 20 (14)

6/2011 ROČNÍK 20 (14) 6/2011 ROČNÍK 20 (14) Přinášet Boha světu Rozhovor s Marií Voce 20 Jan Pavel II. Zastánce důstojnosti člověka 5 www.focolare.cz Ekonomická krize a životní styl 8 PRO INSPIRACI Dědictví Jana Pavla II. Vzápětí

Více

YMCA v roce 2014 co plánujeme na tento rok... nejen strategicky... Support for Ukraine korespondence YMCA v ČR a YMCA Ukrajina

YMCA v roce 2014 co plánujeme na tento rok... nejen strategicky... Support for Ukraine korespondence YMCA v ČR a YMCA Ukrajina časopis YMCA v ČR, ročník XVI 15 Kč / 0,8 1/2014 Zprávy z akcí co nového v Brně, Orlové, Ústí... Support for Ukraine korespondence YMCA v ČR a YMCA Ukrajina YMCA v roce 2014 co plánujeme na tento rok...

Více

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč 7/8 V Polné se otevře církevní muzeum Rozhovor s P. Josefem Kopeckým, SDB Na návštěvě: Farnost Hradec Králové Pražské Předměstí Moje dítě

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 1/2009 Ročník XIX Leden 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze První list Soluňanům Tomáš Holub Domov Svatého Josefa v Žirči Letem, světem...mládeže Tříkrálová sbírka 2009 Liturgický oděv

Více

Milý čtenáři, milá čtenářko,

Milý čtenáři, milá čtenářko, Naše společnost je mnohem demokratičtější, než byla ta v Ježíšově době, ale fascinace tím nahoře zdá se být stále přítomná: Z mého syna je někdo, pyšně vypráví jeden. Byl jsem na audienci u samotného XY,

Více

Program Dálková adopce PLUS možná můžeš změnit osud jednoho z nich

Program Dálková adopce PLUS možná můžeš změnit osud jednoho z nich Program Zdravá mládež nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Dálková adopce PLUS možná můžeš změnit osud jednoho z nich Don Engram, bývalý předseda Mezinárodní správní rady I.N. Network, hovoří

Více

Z mateřské školy Liptál

Z mateřské školy Liptál V dnešním čísle najdete: Květen - červenec 2009 Liptál - vesnice roku 2006 Z jednání zastupitelstva Kanalizace v obci Společenská kronika Informace OÚ Liptál a Lidečko, Vesnice roku... Úspěchy našich občanů

Více

Křesťanská víra ve stínu hrůzy z Boha. Jde i v církvi za prvé o peníze? Rozhovor s Karlem Fojtíkem str. 6

Křesťanská víra ve stínu hrůzy z Boha. Jde i v církvi za prvé o peníze? Rozhovor s Karlem Fojtíkem str. 6 cena 34 Kč / ročník 39 www.i-brana.cz Jde i v církvi za prvé o peníze? Rozhovor s Karlem Fojtíkem str. 6 Bílý beránek na červených vratech Reportáž Jiřího Lukla str. 26 Romové na Zakarpatí Misie str. 32

Více

Společenství. Dušičkové

Společenství. Dušičkové 5/11 Dušičkové "Církev je tajemstvím víry a může být žita jedině v lásce" Romano Guardini OBSAH: VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ..2 O DOBROVOLNÉ SLUŽBĚ V BULHARSKU 4 DOVOLENÁ MAMINEK V JABLUNKOVĚ...7

Více

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain Společenství 3/12 Svatodušní Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain OBSAH: PROGRAM NA NÁSLEDUJÍCÍ TÝDNY.2 SVĚDECTVÍ.4 DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE S OTCEM BISKUPEM.14 DNES V NEDĚLI 27. KVĚTNA

Více

Nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Zdravá mládež - přednášky na českých školách

Nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Zdravá mládež - přednášky na českých školách Nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Zdravá mládež - přednášky na českých školách Můžeš změnit osud jednoho dítěte. Program Dálková adopce PLUS Nepál, Filipíny, Srí Lanka a Uganda Služební

Více

aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz

aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz červen 2008 4 obsah... úvodní slovo... str.2 rozhovor s o.dušanem... str.3 ohlédnutí za desetiletím farních táborů... str.7 farní tábor 2008... str.8 velehrad

Více

IKD. Křesťan a ekologie. Rozhovor s Ivo Králíčkem. 20 Kč. Po diecézi Hradec Králové. Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XXI/2011

IKD. Křesťan a ekologie. Rozhovor s Ivo Králíčkem. 20 Kč. Po diecézi Hradec Králové. Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XXI/2011 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XXI/2011 IKD Křesťan a ekologie Rozhovor s Ivo Králíčkem Po diecézi Hradec Králové Jak se pracuje v konzervátorském centru 2 Karmelitánská knihkupectví Knihkupectví

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Únor 2004 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ...mají se na něm zjevit Boží skutky! Milí farníci! Jedenáctého února slavíme památku Panny Marie Lurdské a současně Světový den modliteb za nemocné. Proč právě tento

Více

Otvíráme E D I C E. Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013. Sedm. příběhů, které stojí za osudy dětí

Otvíráme E D I C E. Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013. Sedm. příběhů, které stojí za osudy dětí Otvíráme E D I C E Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013 Sedm příběhů, které stojí za osudy dětí Obsah TeNTO časopis je TišTěN Na ekologickém papíře 3 5 Editorial Terezy Maxové 6 Příběh první:

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více