Aru U S A g ildil+4i',:!i,'i"'1" te: Dte : bank. spojeni: c. 0ctu: IBAN: SWIFT: te: Dte : bank. spojeni: d. ridtu: IBAN: SWIFT: KUPNI SMLOUVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aru U S A g ildil+4i',:!i,'i"'1" te: Dte : bank. spojeni: c. 0ctu: IBAN: SWIFT: te: Dte : bank. spojeni: d. ridtu: IBAN: SWIFT: KUPNI SMLOUVA"

Transkript

1 Nizev projektu OP VaVpl: FN u sv. Anny v Brnd - Mezinirodni centrum klinick6ho vfzkumu (FNUSA-ICRC) Cisf o projektu : CZ.'l.Oil Cislo smlouvy prodevajiciho: eisf o smf ouvy kupujici ho:'t;q I I<s t4 Z* KUPNI SMLOUVA uzaviend dle $ 409 a n6sl. zak. e.513/1991 Sb., obchodniz6konik ve zndni pozddj5ich piedpis0 l. Smluvni strany 1. Kupujicf : Fakultni nemocnice u sv. Anny v BrnE st:itni piispdvkov6 organizace sidlo: jednajfci: te: Dte : bank. spojeni: c. 0ctu: IBAN: SWIFT: Pekaisk6 53,65691 Brno Ing. Petr Ko5ka, MBA, ieditel c Komercni banka, a.s., pobocka Brno-m6sto /0100 cz KOMBCZPP 2. Prodavaiici: obch. rejstiik. sfdlo: jednajici: te: Dte : bank. spojeni: d. ridtu: IBAN: SWIFT: SPECION, s.r.o. vedenyi M6stsklm soudem v Praze, oddil C, vlozka Budejovick:i 1998/55, Praha 4, Ing. Alexandr Gdba 48' c CSOA. a.s.. Praha /0300 czbb il. Viznam a f6elsmlouvy Udelem t6to smlouvy je i6dne a vdasn6 splndni dod6vky zdravotnick6ho prostiedku v rdmci projektu FN u sv. Anny v Brn6 Mezindrodni centrum klinick6ho vyzkumu (FNUSA-ICRC), dislo C / , financovan6ho z Evropsk6ho fondu pro regionalni rozvoj. Aru U S A g ildil+4i',:!i,'i"'1",t lftrils Kupni smlouva Strdnka 1 z 6

2 f, -'=T *t : I fi:t- :f\ *, I qlq.r j : i::a'.i.il{rnl1{1it{:rti{!.igaiutfl,.,lil " ' : : i1,,,, ',-"4 ' '.r 1ii1 ijt llilrj{. v1tf, F*sa+' 6F Vfrrla8 5 f,ivtj Fm fur{*sc ilt. Piedm6t smlouvy Na z6klad6 teto smlouvy a za podminek v ni uvedenfch proddvajici prodiivd kupujicimu v6ci uveden6 v cl. lll. odst. 2 a piiloze d. 1 teto smlouvy (d6le jen,,zbo2i") do jeho vlastnictvi za dohodnutou kupni cenu a kupujici toto zbozi za dohodnutou kupni cenu kupuje. Piedmetem teto smlouvy je n6sledu jic( zboli'. Ultracitliv! isotermdlni titraeni mikrokalorimetr VP-ITC 2 ks, Ultracitlivy diferenini skenovacf mikrokalorimetr Auto Cap DSC 1 ks, vfrobce MicroCal, part of GE Healthcare Prod6vajici dod5 zbozi vcetn6 piislusenstvi a dle specifikace uveden6 v piiloze d. 1, kterdr je nedilnou soud6sti t6to smlouvy. 4. tr 6. Piedm6tem t6to smlouvy je taktez doprava zbozi na misto plndni a ve5ker6 dal5i dinnosti podmitiujici uvedeni zbozi do provozu a jeho isdnou funkdnost, a to zejm6na: instalace, uvedenido provozu vdetn6 instrukt6ze azaznamu o ni, vstupnt revize a piejimacizkouska dle pozadavk0 pr6vn lch piedpis0. Piedm6tem t6to smlouvy je ddle pied6ni ve5ker6 dokumentace vztahujici se ke zbozi, kter6 je potiebn6 pro nakl6d6ni se zbozim a pro jeho provoz nebo kterou vyladuji piislusne prdvni piedpisy a desk6 a evropsk6 technick6 normy, zejmbna pak prohldsenl o shod6 dle piislu5n6ho zakona a prov6d6cich piedpisfi, dva navody k pouziti vdesk6m )azyce(ztoho 1x na elektronick6m nosici dat), certifikdt CE, technickd dokumentace, pokyny pro udrzbu, servisni knizka. aood. Pokud je soud6sti zboli dle t6to smlouvy taktez doddvka softwaru, potom je piedm6tem t6to smlouvy takt62 poskytnuti licenci k dodan6mu softwaru v rozsahu pozadovan6m v zaddvacich podmink6ch a v t6to smlouv6, piicemz odmdna za licenci je zahrnuta v cen6 zbozi dle t6to smlouvy. Proddvajici je povinen kupujiciho s licendnlmi podminkami prokazateln6 sezn6mit nebo na nd alesoori odkazai. tv. Kvalitativni pozadavky na zbo2i 1. z. Zbo2i musi splnovat vesker6 pozadavky piislu5nfch pr6vnlch piedpis0 a ceskyich a evropskych technickfch norem. Proddvajfcf se zavazuje zbozi dodat v mnozstvi a kvalit6 dohodnut6 ve smlouv6, jinak v kvalit6, kter6 odoovida udelu smlouvv. V. Doba, misto, zp0sob a jakost pln6ni 1. Proddvajici se zavazuje dodat zbozi do osmi t1idn0 od podpisu t6to smlouvy. A f 1.1 USn # srrnnae srrnnersrry lqe!*ftr& Kupnismlouva Str6nka 2 z 6

3 *F $$tw I rgro! Ff& ltlxtfa a z. Mistem pln6ni je Masarykova univerzita, Piirodov6deckd fakulta, Ustav experimentdlni biologie, Univerzitni kampus Bohunice, Loschmidtovy laboratoie, budova 413, mistnost2.26, Kamenice 5, 625 O0 Brno. Proddvajici prohla5uje, Ze je vlastnikem zbozi a 2e na jim piev6den1m zbo\i nevdznou ke dni podpisu smlouvy 2Adn6 dluhy anijine prdvnivady a 2e 26dnym prdvnim ukonem nezatizil ani nepievedl zbozi ve prosp6ch tietich osob. Nebezpedi za Skodu nazboli a vlastnicke pr6vo ke zbozi piechazi na kupujiciho okamzikem pievzeti zbozi kupujicim. 4. q b. Pievzetim se pro ricely t6to smlouvy rozumi okamzik podpisu pied6vaciho protokolu alespon jednim z pov6ienfch z6stupcir kazde smluvnl strany uvedenfch v cl. lx. odst. 4 a 5 t6to smlouvy, a to po 0pln6m spln6nidodavky zbo2i. Proddvajici prokazateln6 uvddomi o datu dodavky zbozi pov6ien6ho z6stupce kupujiciho (cl. lx. odst. 4 t6to smlouvy) alespon 3 dny pied jejim uskutecndnim. Kupujicije oprdvn6n nepievzit zbozi, pokud proddvajici zbozi nedoda i6dn6 a vcas, zejm6na pokud proddrvajici nedodd zbozi v dohodnut6m mnozstvi nebo kvalit6, zbozi je poskozene nebo rozbite, prod6vajici nedod6 potiebnou dokumentaci ke zbo\i nebo neprovede dinnosti podmiriujici uvedeni zboli do provozu a cinnosti podminujicijeho i6dnou funkdnost. vt. Kupni cena a platebni podminky 1. Kupujici sezapiedm6tpln6ni uvedenf vdl. lll.t6tosmlouvyzavazuje proddvajicimuzaplatit tuto kuoni cenu: Cena bez DPH: ,- Ke DPH: 't ,- Ke Cena v6etn6 DPH: ,- Kd (slovy: sedmmilion0sedmsetdevades6tosmtisicosmset korun 6eskich) Z. Uhrada kupni ceny bude kupujicim provedena bezhotovostnim pfevodem na 0cet prodavajiciho uvedeny v 61. l. odst. 2 teto smlouvy, a to na z6kladd faktury vystaven6 proddvajicfm po podpisu pied6vaciho protokolu dle cl. V. odst. 4 t6to smlouvy. Splatnost faktury je 60 dn& od jejiho dorudeni kupujicimu. ZAvazek splatnosti kupni ceny je spln6n okam2ikem odeslani piislusn6 c6stky z ridtu kupujiciho na (cet prodivajiciho. Faktura musi mit vesker6 ndlezitosti danoveho a 0detniho dokladu dle piislu5nfch prdvnich piepis0 a musi obsahovat cislo smlouvy kupujiciho, nazev a dlslo projektu (vizzahlavi t6to smlouvy) a v6tu:,,projekt je spolufinancov6n Evropskou unil z Fondu pro region6lni rozvoj"; nebude-li faktura uveden6 ndlezitosti obsahovat, bude ve lh0t6 jejl splatnosti vracena k opravd a po jejim op6tovn6m zasl6ni podina bdzet novd lh0ta splatnosti v souladu s podminkami uvedenymi v tomto odstavci. Celkovd kupni cena je za kompletni doddvku zbo2i a je v ni zahrnuta dod6vka zbozi vdetnd vsech jeho souc6sti a piislusenstvi, d6le doprava, instalace, uvedenf do provozu vdetn6 instruktdze a zaznamu o ni, piejimaci zkouska, vstupni revize, clo, kursov6 rozdily, obal, doklady ke zboli a ve5ker6 dalsl n6klady souvisejicl s realizacl dodsvky zbozi. CelkovA kupni cena je nejvyise piipustn6. Kupnismlouva Strdnka 3 z 6

4 -t,/qjl a " - ;qir4f;vr-*4 OF Virfrwn * *lral Frs [nste6+ vil. Sank6ni ujedn6ni 1. NedodrZi-li prod6vajici lh0tu stanovenou pro doddni zboli dle dldnku V. odst. 1 t6to smlouvy nebo proddvajicl nedodrzi lh&tu pro odstran6ni vady dle dl. Vlll. t6to smlouvy, je povinen uhradit kupujicimu smluvni pokutu ve vyi5i 0,02 "/o z celkov6 ceny zbozl za kaldy zapodatf den prodleni. N6rok kupujiciho na n5hradu Skody, kter6 piesahuje smluvni pokutu, neni timto ustanovenlm dotcen. 2. NedodrZi-li kupujici lhtltu splatnosti celkov6 kupni ceny uvedenou v cl. Vl. odst.2 t6to smlouvy, je povinen uhradit proddvajicimu ilrok z prodlenl ve v5i5i 0,02 o/o z kupni ceny za ka2dy zapocatf den prodleni. vilt. ZAruEni podminky a servis 1. z. Na dodan6 zbozi poskytuje prod6vlici zarueni lhfrtu v trv6ni 24 m6sicfi, kterd pocind b62et okamzikem podpisu pieddvaciho protokolu. Bdhem trvani zarutni lhfrty se prod6vajici zavazuje poskytovat kupujlcimu bezplatni servis na dodan6 zbozi vdetn6 dodani potiebnlch ndrhradnich dilfr. Zdruka se nevztahuje na vady zpfrsoben6 vy55i moci. ZAruka zahrnuje i prov6d6ni ve5kerlch kalibracnich prohlidek, piedepsanlich preventivnich prohlidek, kontrol, revizi a preventivnlch 0drZbovlich praci, a to vdetn6 dod5ni a vyimdny opotiebovanlch dijinak znehodnocenltch souddsti zboli. Prod6vajici je povinen odstranit vady zbozi v zdrrucni dob6 na zaklad6 dorucen6 reklamace do 48 hodin nebude-li tieba pouzit n6hradni dily a do 5 dnir s pouzitim n6hradniho dilu. 26rudni opravy zahaji prodavajici nejpozddjido24 hodin od obdrzeni reklamace. Reklamace m&ze byit uplatn6na i elektronickou formou. V piipad6, Ze charakter, zavaznost a rozsah vady neumozni lhfitu k odstran6ni vady prod6vajicimu splnit, mfrze bft pisemnd dohodnuta piim6iena del5i lh0ta. UkdZe-li se, 2evadaje neodstraniteln6, zavazuje se proddvajici dodat kupujlcimu bez zbytedneho odkladu bezplatn6 n6hradnl zbozi a piev6st vlastnick6 pr6vo k n6mu na kupujiciho. Cestovni n6klady, ndklady na material a jin6 ndklady, kter6 proddvajicimu vzniknou v souvislosti s prov6d6nim zdrucnich oprav, hradi v plne v1i5i proddvajici. tr b. Prod6vajici se zavazuje na z6klad6 pozadavku (objedndvky) kupujiciho prov6d6t po celou dobu Zivotnosti zbozi za 0hradu pozdrucni servis zbozi vcetnd preventivnich prohlidek ve lh&tdch stanovenfch pro z6rucni servis; na poz6rucnl servis se vztahuji ustanovenl o sankcich uvedenych v dl. Vll. t6to smlouvy obdobn6. V souladu s S 262 odst. 4 zlkona e Sb., obchodni z6konik ve zndni pozd6j5ich piedpisfi se z6rucnl podminky a dal5i podminky, kter6 sm6iuji k ochran6 spotiebitele, iidi ustanovenimi obdansk6ho z6koniku a dalsich obecn6 zdvaznych prdvnich piedpis0 upravujicich ochranu spotiebitele vzdy, pokud jsou pro kupujiciho vlihodndj5i nez zaruen[ podminky stanoven6 touto smlouvou nebo obchodnim zakonikem. A tle sr' At{NAE's rn usn $ unrversrry r"i 1{ftf #:riii;r'rnrrr'rr1 Kupni smlouva Strdnka 4 z 6

5 *\ lh * Y F:!L l :i,t: i I 1 i:f,,'-: l:,* :::: ".t,, t i!lii.:ilr.! 1',fi1: l ii$ i.{{rlrl!!'r4:!i tljl: :.r',x j,l l: i i::.: \Cir ti.:allir 1-&i:i:1!: SF Vtlt$m t elt-dl 9rc FflS{i* '{ tx. Ostatni ujedn6ni 1. z. ProdAvajici je povinen zachovdvat mlcenlivost o vsech skutecnostech, kter6 se dozv6d6l pii realizaci t6to smlouvy a v souvislosti s ni a ktere jsou chr6ndny piislu5nlimt pr6vnimi piedpisy (zejm6na obchodnitajemstvi, osobni 0daje, utajovan6 informace) nebo kter6 kupujici prohldsil za dilvdrn6. Povinnost mlcenlivosti trvs i po skonceni platnosti t6to smlouvy. Tyto povinnosti se proddvajbi zavazuje zajistit i u v5ech svlich zamdstnanc&, piipadn6 jinyich osob, kter6 prod6vajici k realizaci t6to smlouvy pouzije Prod6vajici souhlasi se zpiistupn6nim nebo zveiejn6nim v5ech ndlezitosti tohoto smluvnlho vzahu. Prod6vajici neni opr6vn6n postoupit pohled6vku plynouci z t6to smlouvy tieti osob6 bez pisemn6ho souhlasu kupujiciho. 4. q Kupujici pov6iil realizaci dod6vky tyto sv6 zam6stnance: lng Marta VaSickov6, tel.: , mobil , a Ing. Jiri Pavlis, tel: mobil : , e-mai : j i ri. nusa.cz. Prod6vajici pov6iil realizaci doddrvky tyto sv6 zam6stnance: Ing. Jan Vdvra, lelj , mobil , Ke zm6n6 pov6ienyich pracovnik0 postadi ozn6meni druh6 smluvnl stran6 doporudenlm dopisem. Proddvajici prohla5uje, Ze nem6 2Adn6 zavazky po lhit6 splatnosti voci org6n&m veiejn6 moci a Ze jeho vlastnrck6 prdva k pievdd6n6muzboli nejsou zpochybndna 6i pr6vn6 napadena,2e proti n6mu neni vedena exekuce ani naiizen vfkon rozhodnutl sm6iujici k piev6d6n6mu zbozi. Pokud by n6kdo vfrdi nabyvateli piev6d6n1ho zbo\i uplatrioval jakoukoliv pohled6vku di jine pr6vo, vznikle pied pievodem vlastnickeho prdva podle t6to smlouvy a spojen6 s vlastnictvim pievdddneho zbo2l, zavazuje se pievaddjici smluvni strana, 2e pohleddvku zaplati a jine prdvo uspokoji ze sv6ho a 2e nablivajici smluvni strand nahradl piipadne vzniklou Skodu. Prod6vajici poskytne kupujicimu a v5em subjektfim oprdvn6nlim ke kontrole projektu, zndhol je tato veiejna zakdzka financovdna, veskerou potiebnou soudinnost a dokumentaci pii iyikonu kontiol tfkajicich se t6to smlouvy, jejich dodatk0, jakoz i dalsich dokumento, kter6 sveiejnou zak1zkou souviseji, a to po ObOu Oanou pr6vnimi piedpisy er f ielicn^archivaci, nejmen6 vsak do Tuto povinnost zajisti prod6vajicf i u subdodavatel&, kteii se podili na realizaci t6to smlouvy. Pii archivaci dokumentace bude prod6vajici postupovat piim6ien6 dle piirudky piijemce OP VaVpl. Prod6vajicije dle $ 2 pism. e) z6kona a Sb., o financni kontrole ve veiejn6 spr6vd ve zn6ni pozddj5ich piedpis0 osobou povinnou spolup0sobit pii vlikonu financni kontroly. 9. Vzhledem k tomu, Ze piedm6t t6to smlouvy je dastecn6 financov6n z prostiedkrl Evropsk6ho fondu pro regiondlni rozvoj, vyhrazuje si kupujici pr6vo odstoupit od t6to smlouvy, pokud budou vyi'daje vznikl6 z t6to smlouvy iidicim orgdnem nebo jinlim kontrolnim orgdnem oznaceny za nezp&sobi16. A rx usn # ildllto',',u,fil"o" tre i* :Tt $ Kuoni smlouva Strdnka 5 z 6

6 #r*,r- a *r-- wr-lr' SF $ta*$m s riia, Ff$ tns+!{* x. Z6v6redn5 ustanoveni 1. Ve v6cech vlslovn6 neupravenlch touto smlouvou se smluvni vzlah zalozenyi touto smlouvou iidi z6konem c.513/1991 Sb., obchodni z6konik ve zn6nl pozd6j5ich piedpis0, zejm6na piislu5nlimi ustanovenimi o kupnismlouv6 a dal5imi pr6vnimi piedpisy eeske republiky. 2. Nedilnou soud6sti t6to smlouvy je piiloha d. 1 - polozkovd a technickd specifikace zbozr. 3. Neplatnost n6kter6ho ustanoveni t6to smlouvy nem6 za ndsledek neplatnost cel6 smlouvy. 4. Podminky t6to smlouvy, jez svou povahou piesahuji dobu platnosti teto smlouvy, zfist6vajl plnd v platnosti a jsou 0cinn6 a2 do okamziku jejich splneni a plati pro piipadn6 n6stupce smluvnf strany. 5. Smluvni strany se zavazujl ve5ker6 spory vznikle z teto smlouvy prtm6rn6 ie5it smlrnou cestou B. Smluvni strany se vsouladu s$ 89a zakona d. 99/1963 Sb., obdanskf soudni idd ve zndni pozd6jsich piedpisit dohodly, 2e mistn6 piislu5nlim soudem je M6stskli soud v Brn6. Tuto smlouvu lze m6nit a dopliovat jen na zdkladd pisemnfch cislovanlich a oprdvndnfmi zdstupci obou smluvnich stran podepsanlich dodatk0 k t6to smlouv6. V5echny dodatky, kter6 budou oznaceny jako dodatky t6to smlouvy, jsou nedilnou soucdsti t6to smlouvy. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichz ka2die smluvni strana obdrzi iedno vyhotoveni. 9. Tato smlouva nabfvdr platnosti a ricinnosti okamzikem jejiho podpisu oprdvn6nfmi zdstupci obou smluvnfch stran. 4 4 ^ t" v Praze an"./..?.,,t. l1 /1) ' D-^x r^^,\r \tt \,tu \'; V Brn6 dne...)... Za prodavaiiciho: Za kupujici,1. /..-,,/2. Ing. Alexandr Gdba jednatel SPECION, s.r.o. ffiprcionl','.,, va ;, tt r'icl'..i 1'l9rBi frfi '.:', 'i') P'aha i la -1af i:i0 Dic.cZ4f'-r1i'lil:it Ing. Petr Ko5ka, MBA ieditel Fakultni nemocnice u sv. Anny v Brn6 tr ";-;* n-[tl:,.i'i, ]i:tn meilitfi'''?flice Arr::'1i r" }h''n6 AF6 (, I.',,.t(' It^i':'i-tlkl 53 i't'r1 i I r'l A rr u sn ffi il$lllo',."#t'1"''" /qf i fl $t tr W :l'.:.':iir',r ri$.i,,,:r':' ; Kupnismlouva Strdnka 6 z 6

7 ari$,1rt!.!i {fi*{1rt I ch:r r;i"i, tlilui{t.tl SLlJlli ;a!r ",: { :'l!ll! i]ul,$:,th$r" OF Ytrlu.! vitq tro l railq) N6zev projektu Op VaVpl: FN u sv. Anny v BrnE - Mezin6rodni centrum klinick6ho v'.fzkumu (FNUSA-ICRC) ' eisto projektu: C2.1.05/ '0123 Piiloha 6. 1 Kupni smlouvy - poto2kovi a technick6 specifikace zbofii,ff,1 ;,*Y, GE Heolthcsre UmoZiuje:. piimo miiit millimolarni a2 nanomol6rnivazebn6 konstanty. m6iit nanomol6rni a2 pikomol6rnivazebn6 konstanty, pouzitim kompetivnich vazebnfch technik Zahrnuje v2dy '.. presnf syst6m pro pr6ci s kapalinami pro piesne a opakovatelne ndstiiky. b uziv-atetsky volitelne casy odezvy pro v5estrannost aplikaci. UZivatelsky voliteln6 michici rychiosti pro dosazeni podminek vhodnfch pro vzorek. Peltierovsie prvky pro dosazendr rychle teplotni rovnovdhy. stanici pro piipravu vzorku a disteni piistroje. VPViewer m6iicisoftware a data analysis software'. ITC-Expert software pro piipravu experimentu a jeho simulacr v softwaru. Podita6 s LCD monitorem Specifikace: nozsan pracovnich teplot: 2"C to 80'C Krdtkodob! Sum: 0.5 nanocal/second (2 nanowatts) Opakovatelnost zdkladni eary" 10 nanocal/s (40 nanowatt) Minim6lni6as odezvy (high gain): 20 seconds Design m6iici cely: pevnd vestav6nd Materi6l m6iici cely: HastelloY Objem m iici cely: 1.4 ml Syst6m m6ienl: Power Feedback Hmotnost Piistroje: 11.5 kg Rozmdry: 43 x20 x 38 cm sr ^NN srrnrversrty FN USF ;t Piiloha d. '1 KuPni smlouvy Strdnka 1 z 3

8 i rlltlr, t. t{ tt3;:alr! llj\i) rt,j t!.lrl)ltt;!!! pl;li!,,ri,r{:l { i ir: tit! Liu,,/J.r-rdJ:- OF Vy:l$t. Ynq trc rr.9lca I a l r T:-..- 'L ' rt -t e"t' ' I I $ E GE Heolthcore Vp-Capillary DSC system piedstavuje nejrozvinutdjsi diferencni skenovaci kalorimetr pro m6ieni piechodovyin OoOtr (Transition midpoint - T.) velkvch s6rii vzork0. Pln6 integrovany autosampler umo2fruje analyzu az 50 vzork& denn6 bez potieby kontroly uzivatelem. Piistroj Vp-Capiliary DSC je ovl6d6n inteligentnim uzivatelskym rozhranim (VPViewerrM software) a analyzu dat vykon6v6 Zahrnuje vzdy'.. Aktivni objem cely Pl.. Nereaktivni materr6l cely Tantalum 61rMoro excelentni chemickou odolnost a vysokou stabilitu baseline r Fixni cely pro ultracitlive meieni s maxim6lni opakovatelnostl. r Rozsah pracovnich teplot -'1OoC az +130oC r Peltiery pro piesnou kontrolu teplot. User selectable temperature scan rates (up to 250oC per hour upscans) and range for application versatility. r Tir u2ivatelsky voliteln6 dasy odezvy (U.S. Patent#5,967,659) pro maxim6lnivfkon piistroje a moznost lad6ni pom6ru rychlost / citlivost experimentu. pln6 integrovan! autosampler pro celodenni pr6ci bez potieby kontroly uzivatelem. Standardni 96-jamkov6 zasobniky pro vysokou kapacitu meieni a snadn6 pln6ni. A2 Sest z6sobnik0 v termostatovan6m IloZi5ti.. vdetn6 stanice pro piipravu a odplyndni vzorku o ITC-Expert software pro piipravu experimentu a jeho simulaci v softwaru r M6ilci software a data analysis software. r Poditad s LCD monitorem ;fip u 5n. il3$#o'1"il'l*u* Piiloha 6. '1 Kupni smlouvy Str6nka 2 z 3

9 a r. - I'iA{-rd1.i i.{'4 alrrr.1rr I Oi, i'4i) {1{xJlar,ill li!."iil Fi!1!1 1- r, :i.] tt5t BL:X{rL{.kUr -' OP vtthu! rl'tq pro lrlc aea PoloZkovi rozpoiet: Reference VP-ITC Auto Cap DSC Popis Ultracitlivf isoterm6ln i titracn i mikrokalorimetr vdetn dopravy a instalace U ltracitlivii d iferendni skenovaci m ikrokalorimetr s autosamplerem vc. dopravy a instalace Cena bez DPH / 1ks Poeet Cena celkem bez DPH ,- Kd 2ks ,- Ke ,- Kd '1 ks ,- Ka Celkem bez IPH ,- Ke DPH 20% ,- Ke CELKEM veetne DPH ,- Ke Piiloha e. 1 Kupni smlouvy Strdnka 3 z 3

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

teo:zs1s496o uzavien6 v souladu el6nek t. Smluvni strany: Zd ravotn ick 6 zaiizeni Mi nisterstva vnitra Sidlo: LhoteckA 55917, 14301 Praha 12

teo:zs1s496o uzavien6 v souladu el6nek t. Smluvni strany: Zd ravotn ick 6 zaiizeni Mi nisterstva vnitra Sidlo: LhoteckA 55917, 14301 Praha 12 dj. ku puj lcf h o: 22-364-1 6 I R-20 1 2 dj. prod6vajiciho: uzavien6 v souladu KUPNi SMLOUVA s $ 409 a n6sl. zlkona e. 513/1991 Sb., obchodni z6konlk, ve zn6ni pozdej5ich piedpis&, (d6le jen,,obchodni

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy KUPNÍ SMLOUVA č. Smluvní strany Odběratel Název zadavatele: Obec Hlohovčice Sídlo zadavatele: Hlohovčice 80, 345 61 Hlohovčice IČ: 00572403 Osoba oprávněná jednat: Josef Kaigl, starosta obce Telefon: +420

Více

zastoupen: MUDr. Antonin Malina, Ph.D., MBA, teditel IC: 00023841 otd:

zastoupen: MUDr. Antonin Malina, Ph.D., MBA, teditel IC: 00023841 otd: Smlouva o dilo rlrzavlenf podle ust. $ 2586 a nfsl. zr[konae.89/2012 Sb. obiansk6ho zikoniku, i.... ze dne... (ddle jen,,smloava" ) 1. Smluvni strany 1, 1. Obiednatel: Institut postgradu5lniho vzdel5v6ni

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY Dodávání kancelářských potřeb dodavatelem zaměstnávajícím osoby se zdravotním postižením uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a podle 11 zákona

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. [ ]

KUPNÍ SMLOUVA č. [ ] [ ] ( Prodávající ) a Veolia Transport Východní Čechy a.s. ( Kupující ) KUPNÍ SMLOUVA č. [ ] Stránka 1 z 11 Tato kupní smlouva byla uzavřena dle 409 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění dne [ ]

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

Kupní smlouva. Preambule

Kupní smlouva. Preambule Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku ( dále jen OZ ) mezi smluvními stranami: Preambule Na základě zadávacího řízení ohledně zadání veřejné zakázky malého

Více

zrtzovaci LtslNA V5eobecn6 fakultni nemocnice v Praze V Praze dne 29. kv6tna 2012 e. 1.: vzon fi266-txt2o12 st6tni pilsp6vkov6 organizace

zrtzovaci LtslNA V5eobecn6 fakultni nemocnice v Praze V Praze dne 29. kv6tna 2012 e. 1.: vzon fi266-txt2o12 st6tni pilsp6vkov6 organizace > lj sr MI NISTERSTVO ZDRAVOTN ICTV1 CESKE REPUBLIKY -,4 O. V Praze dne 29. kv6tna 2012 e. 1.: vzon fi266-txt2o12 zrtzovaci LtslNA st6tni pilsp6vkov6 organizace V5eobecn6 fakultni nemocnice v Praze Podle

Více

Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl

Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl OPERACNI PROGRAM PRAHA ADAPTABILITA ffiff vizva K podani NneioeK Do vyeenoveno nizerui zaoavlci poolrir.rxy Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl pro potieby projektu RozvojzamestnancO

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Článek I Smluvní strany Kupující: (dále jen kupující ) Základní škola ÚL, Neštěmická

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

Obchodní podmínky. Kupní smlouva

Obchodní podmínky. Kupní smlouva Obchodní podmínky Příloha č. 4 Číslo smlouvy odběratele : Číslo smlouvy dodavatele : Kupní smlouva uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi : Město Horní Jiřetín se sídlem

Více

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Příloha č. 4 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Kupující: Sídlo: IČ: 61989061 DIČ: Základní

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: Prodávající: Sídlo: Jednající: Bankovní.

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Obuv pro příslušníky Celní správy Zjednodušené podlimitní řízení Čl. I. Identifikace zadavatele Česká republika Generální ředitelství cel se sídlem Budějovická 7,

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

PojistnA smlouva 6.8056971013

PojistnA smlouva 6.8056971013 PojistnA smlouva 6.8056971013 Smluvnistrany: CSOB Poji5t'ovna, a. s., 6len holdingu CSOe se sfdlem Pardubice, Zelen6 pledm6stl, Masarykovo n6m6sti dp. 1458 ps0 saz ra rco: +ssg+gog, otd: c2699000761 zapsan6

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

-.:'\ I. PNEDMET SMLOUVY

-.:'\ I. PNEDMET SMLOUVY .r.t.f -.:'\ r-'$: Obiednatel: Ndzev objednatele: Sidlo: te: Dte : Jednajici: Firma je zaps6na v OR ddle jen objednatel Zhotovitel: Ndzev zhotovitele: Sfdlo: te: Dte : Jednajfci: Firma je zapsdna v OR

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015 č. zhotovitele: 15040/15 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající )

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající ) Smlouva kupní (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) K níže uvedenému dni, měsíci a roku uzavřely strany Prodávající: Sídlo: Zastupující: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Kontaktní

Více

příloha A obchodní podmínky

příloha A obchodní podmínky příloha A obchodní podmínky veřejná zakázka ICT a mobilní dotyková zařízení pro projekt INTERES pro ZŠ Morkovice o o o o o krycí list nabídky návrh smlouvy příloha č. 1 smlouvy technická specifikace příloha

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_09 Jméno

Více

FNUSA ICRC Tisk učebních textů pro projekt OP VK

FNUSA ICRC Tisk učebních textů pro projekt OP VK Název projektu OP VK: Nový systém dalšího vzdělávání pedagogů SZŠ a VOŠ v kraji Vysočina Číslo projektu: CZ.1.07/1.3.02/03.0013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

FNUSA-ICRC - překladatelské a korektorské služby

FNUSA-ICRC - překladatelské a korektorské služby Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 656 91 Brno, Pekařská 53, Česká republika tel.: 00420 543 181 111, fax: 00420 543 182 002 Podlimitní veřejná zakázka na služby FNUSA-ICRC - překladatelské a korektorské

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Společnost: SOFTLINK s.r.o. Tomkova 409 278 01 Kralupy nad Vltavou IČO: 27109682 Všeobecné obchodní podmínky zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 96937, jednající

Více

Odpovednost autosalonu Amilo Car a.s. za vady vozidla a právní záruka

Odpovednost autosalonu Amilo Car a.s. za vady vozidla a právní záruka Reklamační řád Tento dokument obsahuje Reklamační řád (dále jen RŘ ) autosalonu Amilo car a.s. se sídlem ve Zlíně, Prštné 526, 760 01, Zlín, IČ: 28278801, společnost zapsaná v obchodním rejstříku v Brně,

Více

VINGU - Steel, s.r.o. Dvorecká 45, 620 00 Brno. VŠEOBECNÉ OBCHODNI PODMÍNKY Společnosti VINGU-Steel, s.r.o.

VINGU - Steel, s.r.o. Dvorecká 45, 620 00 Brno. VŠEOBECNÉ OBCHODNI PODMÍNKY Společnosti VINGU-Steel, s.r.o. VINGU - Steel, s.r.o. Dvorecká 45, 620 00 Brno Výhradní zastoupení firem: GUNNEBO WEISSHAAR GAIN VŠEOBECNÉ OBCHODNI PODMÍNKY Společnosti VINGU-Steel, s.r.o. Zpracované v souladu s 273 a dalšími ustanoveními

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA č. smlouvy kupujícího: K 640 010 135 15 Smluvní strany: Kupující: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 IČO: 70994234

Více

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupní smlouva uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupující: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č.

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti ActivEnergy, s.r.o. 901, zapsané v soudem v ActivEnergy s.r.o. nebo AE )

Všeobecné obchodní podmínky společnosti ActivEnergy, s.r.o. 901, zapsané v soudem v ActivEnergy s.r.o. nebo AE ) Všeobecné obchodní podmínky společnosti ActivEnergy, s.r.o. 901, zapsané v soudem v ActivEnergy s.r.o. nebo AE ) USTANOVENÍ SPOLEČNÁ 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen

Více

PRE - kompletní údaje k jednotlivým typům půjček "MINI" nabízených společností CPE Credits of Private Equity a.s.

PRE - kompletní údaje k jednotlivým typům půjček MINI nabízených společností CPE Credits of Private Equity a.s. PRE - kompletní údaje k jednotlivým typům půjček "MINI" nabízených společností CPE Credits of Private Equity a.s. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa CPE Credits of Private Equity,

Více

te t/ / 51929 INVESTICE DO ROZVOJE VZDTLAVANT Nizev/obchodni firma zadavatele Centrum akademickfch a vzddldvacich sluzeb, a.s. SIdlo/misto podnikdni

te t/ / 51929 INVESTICE DO ROZVOJE VZDTLAVANT Nizev/obchodni firma zadavatele Centrum akademickfch a vzddldvacich sluzeb, a.s. SIdlo/misto podnikdni INVESTICE DO ROZVOJE VZDTLAVANT r a a,'i.a ;a&s, OP Vzd6lAvAnt pro konkutoncsbchopnost Protokol o posouzeni a hodnoceni nabidek 1., Veiejn6 zakiszky Ndzev zakdzky: Video poiady Registradni dislo projekt

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ).

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ). Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Střední zdravotnická škola Kroměříž Zastoupená: Mgr. Dagmar Ondruškovou, ředitelkou Sídlem: Albertova 4261, 767 26 Kroměříž IČ: 00637939 Bankovní spojení: komerční

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení: KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Zadavatel: Základní škola a Mateřská škola Rakvice Zastoupená: Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

Více

S M L O U V A O D Í L O (dále jen smlouva ) uzavřená podle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ )

S M L O U V A O D Í L O (dále jen smlouva ) uzavřená podle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ) Číslo smlouvy objednatele:. Číslo smlouvy zhotovitele:. S M L O U V A O D Í L O (dále jen smlouva ) uzavřená podle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ) SMLUVNÍ STRANY:

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany (dále jen jako Smlouva ) Objednatel Základní škola

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky:

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: KUPNÍ SMLOUVA č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: 1. Národní památkový ústav se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 IČ: 75032333

Více

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále

Více

Rámcová smlouva na renovaci tonerů

Rámcová smlouva na renovaci tonerů Rámcová smlouva Renovace tonerů Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Objednatel Plzeňský

Více

rll lt':-:*r,'^-' bvea 4:e; 00347 /2014 -+l,f-- :t ff nec. e. JES prlvxr onsqr sz0 Souvrsejicissfllouvou

rll lt':-:*r,'^-' bvea 4:e; 00347 /2014 -+l,f-- :t ff nec. e. JES prlvxr onsqr sz0 Souvrsejicissfllouvou -+l,f-- :t ff POLYMED rnedical CZ. a.s. Pelra Jilemni*eho'l 4/51 503 01,Hradec Krabve.t + lar 495 220 206, 195 211 341 rll lt':-:*r,'^-' EVRO PS KA UN IE EVRopSKY FoND pro REoroNAr-r.ti Rozvo.r SANCE PRo

Více

KUPNÍ SMLOUVA DR-10-025

KUPNÍ SMLOUVA DR-10-025 KUPNÍ SMLOUVA DR-10-025 uzavřená na základě části III. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů 1. Kupující: Město Semily Husova čp. 82, 513 01 Semily IČ 00276111, DIČ CZ00276111

Více

Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace, Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace, Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace, Zadávací dokumentace Zadavatel zakázky tímto vyzývá dodavatele k podání nabídek v rámci následující veřejné zakázky malého rozsahu (III. kategorie)

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

Smlouva na dodání a implementaci HW firewallu. Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov Ing. Karlem Goldemundem, starostou

Smlouva na dodání a implementaci HW firewallu. Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov Ing. Karlem Goldemundem, starostou Smlouva na dodání a implementaci HW firewallu uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), mezi těmito smluvními stranami:

Více

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Provozovatel e-shopu Provozovatelem tohoto e-shopu je společnost B2B Partner s.r.o. se sídlem Plzeňská č.p. 3070 Ostrava - Zábřeh PSČ 700 30, IČO 278 30 306, společnost

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky KUPNÍ SMLOUVA O DODÁVCE TOALETNÍHO PAPÍRU MALÉHO uzavřená podle 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem: nábř.

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

garantované množství

garantované množství 4. Rozsah plnění: zboží garantované množství předpoklad další dodávky v III. IV. čtvrtletí 2015 celkem štěrbinový deskový lapač z PVC 10 ks 25 ks 35 ks štěrbinový deskový lapač z PVC včetně železného stojanu

Více

KUPNI SMLOUVA. Stfedni prumyslova skola, Stfedni odborna skola a Stfedni odborne uciliste, Hradec Kralove,

KUPNI SMLOUVA. Stfedni prumyslova skola, Stfedni odborna skola a Stfedni odborne uciliste, Hradec Kralove, Pfiloha c. 7 KUPNI SMLOUVA Cislo: kterou ve smyslu pfislusnych ustanoveni zakona c. 513/1991 Sb., obchodniho zakoniku, ve zneni pozdejsich pfedpisu, uzavfely nize uvedeneho dne, mesice a roku na zaklade

Více

K 101-1/2011 V Ostravě dne 2.12.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 101-1/2011 V Ostravě dne 2.12.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 101-1/2011 V Ostravě dne 2.12.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: 6 000 kg hasicího prášku 1. Zadavatel: Česká republika

Více

FNUSA - ICRC - Atomová silová mikroskopie integrovaná

FNUSA - ICRC - Atomová silová mikroskopie integrovaná Název projektu OP VaVpI: FN u sv. Anny v Brně Mezinárodní centrum klinického výzkumu (FNUSA-ICRC) Číslo projektu: CZ.1.05/1.1.00/02.0123 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadávací řízení podle zákona č. 137/2006

Více

SMLOUVA O DÍLO č:.../2011

SMLOUVA O DÍLO č:.../2011 SMLOUVA O DÍLO č:.../2011 (dle 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva o dílo tohoto

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE Strany 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen všeobecné podmínky ) upravují závazkové vztahy při dodávkách produktů, výrobků, služeb či jakýchkoli jiných dodávkách obchodní

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany (dále jen jako Smlouva ) Objednatel Základní škola

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

- KUPNISMLOUVA. zastoupenli: lc: 60084359 Bankovni spojeni: CSOB. zastoupenf: Ing, Davidem Leschem, clenem piedstavenstva lc: 48108375 DIC:

- KUPNISMLOUVA. zastoupenli: lc: 60084359 Bankovni spojeni: CSOB. zastoupenf: Ing, Davidem Leschem, clenem piedstavenstva lc: 48108375 DIC: vt4l7-lcif,//y Tento projekt Modernizace vliuky um6leckeho zam6ienije spolufinancovdn Evropskou uni[, reg.e.: CZ.. 42.4.00 34.03266 - KUPNISMLOUVA Ckinek l, SmluvnI strany Zilkladni um6lecki Skola,Vele5in,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění Čl. 1 Smluvní strany Kupující: Plzeňský kraj Sídlo: IČ: 70890366

Více

K U P N Í S M L O U V A evidenční číslo: uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

K U P N Í S M L O U V A evidenční číslo: uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů K U P N Í S M L O U V A evidenční číslo: uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany 1.1 Mendelova univerzita v Brně se sídlem: Zemědělská

Více

Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009

Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009 Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009 společnosti TERMOLAN CZ, s.r.o., Škroupova 957, 500 02 Hradec Králové, IČ: 26009170, Zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany LEASING-STAR spol. s r. o. Teplice, IČ: 41324536, se sídlem Praha 1, Nové Město, Krakovská 1346/15, PSČ 110 00, poštovní adresa provozovny: LEASING

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Rámcová kupní smlouva

Rámcová kupní smlouva Příloha č. 3 zadávací dokumentace Závazný návrh rámcové smlouvy Rámcová kupní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 11 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 1. Uzavření smlouvy, vymezení pojmů, aplikovatelnost 1.1 Kupujícím se rozumí společnost Graphite Týn, spol. s r.o., IČ: 251 82 340, se sídlem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

U P N Í S M L O U V U

U P N Í S M L O U V U KUPNÍ SMLOUVA Obec Chýně IČ: 00241296 sídlo: Hlavní 200, Chýně, 253 01 Hostivice zast.: Mgr. Annou Chvojkovou, starostkou obce, a Ing. Petrou Vackovou, místostarostkou obce (dále jen obec Chýně nebo obec

Více

POPTÁVKA NA NÁKUP FOTOGRAFIÍ

POPTÁVKA NA NÁKUP FOTOGRAFIÍ POPTÁVKA NA NÁKUP FOTOGRAFIÍ Zadavatel poptávky: Vysočina Tourism, příspěvková organizace Věžní 26, 586 01 Jihlava IČO: 28263693 zastoupená Ing. Tomášem Čihákem, ředitelem Kontaktní osoba: Ing. Romana

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

KUPNÍ SMLOUVA. dle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. dle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA dle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Smluvní strany: prodávající:... zapsaná v obchodním rejstříku vedeném...,

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY strana: 1 z 6 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY společnosti PLASTIKA a.s. se sídlem Kaplanova 2830, 767 01 Kroměříž, IČ: 27448550, zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka

Více

Generální kupní smlouva

Generální kupní smlouva Zapsaná ochranná známka u UPV Praha č. 177680 Obchodní firma Josef Vašina - Terno Třebíč, V. Nezvala 9, Třebíč IČ 10084908, DIČ 330-420711475 Zapsán v OR KS Brno oddíl, vložka A.85 Generální kupní smlouva

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnost se sídlem Roman Hošek - HOBBYLAND Jiráskova 422, 262 23 JINCE identifikační číslo: 47516887 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MORIS distribution, divize spol. MORIS design s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MORIS distribution, divize spol. MORIS design s.r.o. 1. Společná ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MORIS distribution, divize spol. MORIS design s.r.o. 1.1 Všeobecné obchodní podmínky prodávajícího (dále jen VOP ) upravují běžnou obchodní spolupráci

Více

K 47-1/2011 V Ostravě dne 29.června 2011 Výtisk č. 5 Počet listů: 3 Přílohy: 2. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 47-1/2011 V Ostravě dne 29.června 2011 Výtisk č. 5 Počet listů: 3 Přílohy: 2. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 47-1/2011 V Ostravě dne 29.června 2011 Výtisk č. 5 Počet listů: 3 Přílohy: 2 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Valníkový kontejner s plachtou 1. Zadavatel:

Více

Kupní smlouva. Smluvní strany:

Kupní smlouva. Smluvní strany: Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní stran Smluvní strany: Muzeum Brněnska, příspěvková

Více

Smlouva o údržbě výpočetní techniky a programového vybavení IT outsourcing

Smlouva o údržbě výpočetní techniky a programového vybavení IT outsourcing Smlouva o údržbě výpočetní techniky a programového vybavení IT outsourcing Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany v souladu se zákonem 513/1991 sb. obchodní zákoníku následující servisní

Více

Smlouva o zajištění dodávky a práv k softwarovým produktům Microsoft. I. Smluvní strany

Smlouva o zajištění dodávky a práv k softwarovým produktům Microsoft. I. Smluvní strany Smlouva o zajištění dodávky a práv k softwarovým produktům Microsoft I. Smluvní strany COMPUTER HELP, spol. s r.o. se sídlem Blanická 16, PSČ 120 00 Praha 2 zastoupené jednatelem Petrem Novákem, jednatelem

Více

ELTRICK. P (W) = U (V) x I (A)

ELTRICK. P (W) = U (V) x I (A) -1- ELTRICK Eltrick je systém založený na principu rezonanční technologie, který snižuje spotřebu elektrické energie nebo zvyšuje výkon elektrických zařízení na topení a ohřev. Tento systém je založen

Více

Kupní smlouva. Kupní Smlouvu:

Kupní smlouva. Kupní Smlouvu: Smluvní strany : Kupní smlouva jako prodávající ze strany jedné (dále jen Dodavatel ) a AMOS Typografické studio, spol.s r.o., sídlem Opletalova 55, 110 00 Praha 1, zastupuje pan Pavel Krčmář - jednatel

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti HAPex s.r.o., IČ 259 18 231, DIČ: CZ25918231 se sídlem v Hradci Králové, náměstí E.F.Buriana 777/6.PSČ 500 04 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci

Více

Obec Uherčice. Příloha č. 2 - Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby. Svoz odpadů v obci Uherčice" Obchodní podmínky

Obec Uherčice. Příloha č. 2 - Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby. Svoz odpadů v obci Uherčice Obchodní podmínky Obec Uherčice Příloha č. 2 - Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Svoz odpadů v obci Uherčice" Obchodní podmínky Veřejná zakázka dle 18 zákona odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o

Více

S M L O U V A O K O U P I M O V I T É V Ě C I DLE 2079 AN. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

S M L O U V A O K O U P I M O V I T É V Ě C I DLE 2079 AN. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU S M L O U V A O K O U P I M O V I T É V Ě C I DLE 2079 AN. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 650/2, 662 15 Brno IČO 62156462, DIČ CZ62156462 bankovní spojení: KB

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen VZMR ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran Smlouva č. 15/011-0 Smlouva o poskytování poradenských služeb uzavřená na základě 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Česká republika Úřad vlády České republiky

Více

Smlouva o dílo. ČI. 1 Smluvní strany

Smlouva o dílo. ČI. 1 Smluvní strany fiěavy JNTER/ER S.R.0. VOCUOVA (135/4 ( 1 > 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 287 87 943 Vlč: CZ28787943 Smlouva o dílo KUJIP00VDF0L uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv

Více