Aru U S A g ildil+4i',:!i,'i"'1" te: Dte : bank. spojeni: c. 0ctu: IBAN: SWIFT: te: Dte : bank. spojeni: d. ridtu: IBAN: SWIFT: KUPNI SMLOUVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aru U S A g ildil+4i',:!i,'i"'1" te: Dte : bank. spojeni: c. 0ctu: IBAN: SWIFT: te: Dte : bank. spojeni: d. ridtu: IBAN: SWIFT: KUPNI SMLOUVA"

Transkript

1 Nizev projektu OP VaVpl: FN u sv. Anny v Brnd - Mezinirodni centrum klinick6ho vfzkumu (FNUSA-ICRC) Cisf o projektu : CZ.'l.Oil Cislo smlouvy prodevajiciho: eisf o smf ouvy kupujici ho:'t;q I I<s t4 Z* KUPNI SMLOUVA uzaviend dle $ 409 a n6sl. zak. e.513/1991 Sb., obchodniz6konik ve zndni pozddj5ich piedpis0 l. Smluvni strany 1. Kupujicf : Fakultni nemocnice u sv. Anny v BrnE st:itni piispdvkov6 organizace sidlo: jednajfci: te: Dte : bank. spojeni: c. 0ctu: IBAN: SWIFT: Pekaisk6 53,65691 Brno Ing. Petr Ko5ka, MBA, ieditel c Komercni banka, a.s., pobocka Brno-m6sto /0100 cz KOMBCZPP 2. Prodavaiici: obch. rejstiik. sfdlo: jednajici: te: Dte : bank. spojeni: d. ridtu: IBAN: SWIFT: SPECION, s.r.o. vedenyi M6stsklm soudem v Praze, oddil C, vlozka Budejovick:i 1998/55, Praha 4, Ing. Alexandr Gdba 48' c CSOA. a.s.. Praha /0300 czbb il. Viznam a f6elsmlouvy Udelem t6to smlouvy je i6dne a vdasn6 splndni dod6vky zdravotnick6ho prostiedku v rdmci projektu FN u sv. Anny v Brn6 Mezindrodni centrum klinick6ho vyzkumu (FNUSA-ICRC), dislo C / , financovan6ho z Evropsk6ho fondu pro regionalni rozvoj. Aru U S A g ildil+4i',:!i,'i"'1",t lftrils Kupni smlouva Strdnka 1 z 6

2 f, -'=T *t : I fi:t- :f\ *, I qlq.r j : i::a'.i.il{rnl1{1it{:rti{!.igaiutfl,.,lil " ' : : i1,,,, ',-"4 ' '.r 1ii1 ijt llilrj{. v1tf, F*sa+' 6F Vfrrla8 5 f,ivtj Fm fur{*sc ilt. Piedm6t smlouvy Na z6klad6 teto smlouvy a za podminek v ni uvedenfch proddvajici prodiivd kupujicimu v6ci uveden6 v cl. lll. odst. 2 a piiloze d. 1 teto smlouvy (d6le jen,,zbo2i") do jeho vlastnictvi za dohodnutou kupni cenu a kupujici toto zbozi za dohodnutou kupni cenu kupuje. Piedmetem teto smlouvy je n6sledu jic( zboli'. Ultracitliv! isotermdlni titraeni mikrokalorimetr VP-ITC 2 ks, Ultracitlivy diferenini skenovacf mikrokalorimetr Auto Cap DSC 1 ks, vfrobce MicroCal, part of GE Healthcare Prod6vajici dod5 zbozi vcetn6 piislusenstvi a dle specifikace uveden6 v piiloze d. 1, kterdr je nedilnou soud6sti t6to smlouvy. 4. tr 6. Piedm6tem t6to smlouvy je taktez doprava zbozi na misto plndni a ve5ker6 dal5i dinnosti podmitiujici uvedeni zbozi do provozu a jeho isdnou funkdnost, a to zejm6na: instalace, uvedenido provozu vdetn6 instrukt6ze azaznamu o ni, vstupnt revize a piejimacizkouska dle pozadavk0 pr6vn lch piedpis0. Piedm6tem t6to smlouvy je ddle pied6ni ve5ker6 dokumentace vztahujici se ke zbozi, kter6 je potiebn6 pro nakl6d6ni se zbozim a pro jeho provoz nebo kterou vyladuji piislusne prdvni piedpisy a desk6 a evropsk6 technick6 normy, zejmbna pak prohldsenl o shod6 dle piislu5n6ho zakona a prov6d6cich piedpisfi, dva navody k pouziti vdesk6m )azyce(ztoho 1x na elektronick6m nosici dat), certifikdt CE, technickd dokumentace, pokyny pro udrzbu, servisni knizka. aood. Pokud je soud6sti zboli dle t6to smlouvy taktez doddvka softwaru, potom je piedm6tem t6to smlouvy takt62 poskytnuti licenci k dodan6mu softwaru v rozsahu pozadovan6m v zaddvacich podmink6ch a v t6to smlouv6, piicemz odmdna za licenci je zahrnuta v cen6 zbozi dle t6to smlouvy. Proddvajici je povinen kupujiciho s licendnlmi podminkami prokazateln6 sezn6mit nebo na nd alesoori odkazai. tv. Kvalitativni pozadavky na zbo2i 1. z. Zbo2i musi splnovat vesker6 pozadavky piislu5nfch pr6vnlch piedpis0 a ceskyich a evropskych technickfch norem. Proddvajfcf se zavazuje zbozi dodat v mnozstvi a kvalit6 dohodnut6 ve smlouv6, jinak v kvalit6, kter6 odoovida udelu smlouvv. V. Doba, misto, zp0sob a jakost pln6ni 1. Proddvajici se zavazuje dodat zbozi do osmi t1idn0 od podpisu t6to smlouvy. A f 1.1 USn # srrnnae srrnnersrry lqe!*ftr& Kupnismlouva Str6nka 2 z 6

3 *F $$tw I rgro! Ff& ltlxtfa a z. Mistem pln6ni je Masarykova univerzita, Piirodov6deckd fakulta, Ustav experimentdlni biologie, Univerzitni kampus Bohunice, Loschmidtovy laboratoie, budova 413, mistnost2.26, Kamenice 5, 625 O0 Brno. Proddvajici prohla5uje, Ze je vlastnikem zbozi a 2e na jim piev6den1m zbo\i nevdznou ke dni podpisu smlouvy 2Adn6 dluhy anijine prdvnivady a 2e 26dnym prdvnim ukonem nezatizil ani nepievedl zbozi ve prosp6ch tietich osob. Nebezpedi za Skodu nazboli a vlastnicke pr6vo ke zbozi piechazi na kupujiciho okamzikem pievzeti zbozi kupujicim. 4. q b. Pievzetim se pro ricely t6to smlouvy rozumi okamzik podpisu pied6vaciho protokolu alespon jednim z pov6ienfch z6stupcir kazde smluvnl strany uvedenfch v cl. lx. odst. 4 a 5 t6to smlouvy, a to po 0pln6m spln6nidodavky zbo2i. Proddvajici prokazateln6 uvddomi o datu dodavky zbozi pov6ien6ho z6stupce kupujiciho (cl. lx. odst. 4 t6to smlouvy) alespon 3 dny pied jejim uskutecndnim. Kupujicije oprdvn6n nepievzit zbozi, pokud proddvajici zbozi nedoda i6dn6 a vcas, zejm6na pokud proddrvajici nedodd zbozi v dohodnut6m mnozstvi nebo kvalit6, zbozi je poskozene nebo rozbite, prod6vajici nedod6 potiebnou dokumentaci ke zbo\i nebo neprovede dinnosti podmiriujici uvedeni zboli do provozu a cinnosti podminujicijeho i6dnou funkdnost. vt. Kupni cena a platebni podminky 1. Kupujici sezapiedm6tpln6ni uvedenf vdl. lll.t6tosmlouvyzavazuje proddvajicimuzaplatit tuto kuoni cenu: Cena bez DPH: ,- Ke DPH: 't ,- Ke Cena v6etn6 DPH: ,- Kd (slovy: sedmmilion0sedmsetdevades6tosmtisicosmset korun 6eskich) Z. Uhrada kupni ceny bude kupujicim provedena bezhotovostnim pfevodem na 0cet prodavajiciho uvedeny v 61. l. odst. 2 teto smlouvy, a to na z6kladd faktury vystaven6 proddvajicfm po podpisu pied6vaciho protokolu dle cl. V. odst. 4 t6to smlouvy. Splatnost faktury je 60 dn& od jejiho dorudeni kupujicimu. ZAvazek splatnosti kupni ceny je spln6n okam2ikem odeslani piislusn6 c6stky z ridtu kupujiciho na (cet prodivajiciho. Faktura musi mit vesker6 ndlezitosti danoveho a 0detniho dokladu dle piislu5nfch prdvnich piepis0 a musi obsahovat cislo smlouvy kupujiciho, nazev a dlslo projektu (vizzahlavi t6to smlouvy) a v6tu:,,projekt je spolufinancov6n Evropskou unil z Fondu pro region6lni rozvoj"; nebude-li faktura uveden6 ndlezitosti obsahovat, bude ve lh0t6 jejl splatnosti vracena k opravd a po jejim op6tovn6m zasl6ni podina bdzet novd lh0ta splatnosti v souladu s podminkami uvedenymi v tomto odstavci. Celkovd kupni cena je za kompletni doddvku zbo2i a je v ni zahrnuta dod6vka zbozi vdetnd vsech jeho souc6sti a piislusenstvi, d6le doprava, instalace, uvedenf do provozu vdetn6 instruktdze a zaznamu o ni, piejimaci zkouska, vstupni revize, clo, kursov6 rozdily, obal, doklady ke zboli a ve5ker6 dalsl n6klady souvisejicl s realizacl dodsvky zbozi. CelkovA kupni cena je nejvyise piipustn6. Kupnismlouva Strdnka 3 z 6

4 -t,/qjl a " - ;qir4f;vr-*4 OF Virfrwn * *lral Frs [nste6+ vil. Sank6ni ujedn6ni 1. NedodrZi-li prod6vajici lh0tu stanovenou pro doddni zboli dle dldnku V. odst. 1 t6to smlouvy nebo proddvajicl nedodrzi lh&tu pro odstran6ni vady dle dl. Vlll. t6to smlouvy, je povinen uhradit kupujicimu smluvni pokutu ve vyi5i 0,02 "/o z celkov6 ceny zbozl za kaldy zapodatf den prodleni. N6rok kupujiciho na n5hradu Skody, kter6 piesahuje smluvni pokutu, neni timto ustanovenlm dotcen. 2. NedodrZi-li kupujici lhtltu splatnosti celkov6 kupni ceny uvedenou v cl. Vl. odst.2 t6to smlouvy, je povinen uhradit proddvajicimu ilrok z prodlenl ve v5i5i 0,02 o/o z kupni ceny za ka2dy zapocatf den prodleni. vilt. ZAruEni podminky a servis 1. z. Na dodan6 zbozi poskytuje prod6vlici zarueni lhfrtu v trv6ni 24 m6sicfi, kterd pocind b62et okamzikem podpisu pieddvaciho protokolu. Bdhem trvani zarutni lhfrty se prod6vajici zavazuje poskytovat kupujlcimu bezplatni servis na dodan6 zbozi vdetn6 dodani potiebnlch ndrhradnich dilfr. Zdruka se nevztahuje na vady zpfrsoben6 vy55i moci. ZAruka zahrnuje i prov6d6ni ve5kerlch kalibracnich prohlidek, piedepsanlich preventivnich prohlidek, kontrol, revizi a preventivnlch 0drZbovlich praci, a to vdetn6 dod5ni a vyimdny opotiebovanlch dijinak znehodnocenltch souddsti zboli. Prod6vajici je povinen odstranit vady zbozi v zdrrucni dob6 na zaklad6 dorucen6 reklamace do 48 hodin nebude-li tieba pouzit n6hradni dily a do 5 dnir s pouzitim n6hradniho dilu. 26rudni opravy zahaji prodavajici nejpozddjido24 hodin od obdrzeni reklamace. Reklamace m&ze byit uplatn6na i elektronickou formou. V piipad6, Ze charakter, zavaznost a rozsah vady neumozni lhfitu k odstran6ni vady prod6vajicimu splnit, mfrze bft pisemnd dohodnuta piim6iena del5i lh0ta. UkdZe-li se, 2evadaje neodstraniteln6, zavazuje se proddvajici dodat kupujlcimu bez zbytedneho odkladu bezplatn6 n6hradnl zbozi a piev6st vlastnick6 pr6vo k n6mu na kupujiciho. Cestovni n6klady, ndklady na material a jin6 ndklady, kter6 proddvajicimu vzniknou v souvislosti s prov6d6nim zdrucnich oprav, hradi v plne v1i5i proddvajici. tr b. Prod6vajici se zavazuje na z6klad6 pozadavku (objedndvky) kupujiciho prov6d6t po celou dobu Zivotnosti zbozi za 0hradu pozdrucni servis zbozi vcetnd preventivnich prohlidek ve lh&tdch stanovenfch pro z6rucni servis; na poz6rucnl servis se vztahuji ustanovenl o sankcich uvedenych v dl. Vll. t6to smlouvy obdobn6. V souladu s S 262 odst. 4 zlkona e Sb., obchodni z6konik ve zndni pozd6j5ich piedpisfi se z6rucnl podminky a dal5i podminky, kter6 sm6iuji k ochran6 spotiebitele, iidi ustanovenimi obdansk6ho z6koniku a dalsich obecn6 zdvaznych prdvnich piedpis0 upravujicich ochranu spotiebitele vzdy, pokud jsou pro kupujiciho vlihodndj5i nez zaruen[ podminky stanoven6 touto smlouvou nebo obchodnim zakonikem. A tle sr' At{NAE's rn usn $ unrversrry r"i 1{ftf #:riii;r'rnrrr'rr1 Kupni smlouva Strdnka 4 z 6

5 *\ lh * Y F:!L l :i,t: i I 1 i:f,,'-: l:,* :::: ".t,, t i!lii.:ilr.! 1',fi1: l ii$ i.{{rlrl!!'r4:!i tljl: :.r',x j,l l: i i::.: \Cir ti.:allir 1-&i:i:1!: SF Vtlt$m t elt-dl 9rc FflS{i* '{ tx. Ostatni ujedn6ni 1. z. ProdAvajici je povinen zachovdvat mlcenlivost o vsech skutecnostech, kter6 se dozv6d6l pii realizaci t6to smlouvy a v souvislosti s ni a ktere jsou chr6ndny piislu5nlimt pr6vnimi piedpisy (zejm6na obchodnitajemstvi, osobni 0daje, utajovan6 informace) nebo kter6 kupujici prohldsil za dilvdrn6. Povinnost mlcenlivosti trvs i po skonceni platnosti t6to smlouvy. Tyto povinnosti se proddvajbi zavazuje zajistit i u v5ech svlich zamdstnanc&, piipadn6 jinyich osob, kter6 prod6vajici k realizaci t6to smlouvy pouzije Prod6vajici souhlasi se zpiistupn6nim nebo zveiejn6nim v5ech ndlezitosti tohoto smluvnlho vzahu. Prod6vajici neni opr6vn6n postoupit pohled6vku plynouci z t6to smlouvy tieti osob6 bez pisemn6ho souhlasu kupujiciho. 4. q Kupujici pov6iil realizaci dod6vky tyto sv6 zam6stnance: lng Marta VaSickov6, tel.: , mobil , a Ing. Jiri Pavlis, tel: mobil : , e-mai : j i ri. nusa.cz. Prod6vajici pov6iil realizaci doddrvky tyto sv6 zam6stnance: Ing. Jan Vdvra, lelj , mobil , Ke zm6n6 pov6ienyich pracovnik0 postadi ozn6meni druh6 smluvnl stran6 doporudenlm dopisem. Proddvajici prohla5uje, Ze nem6 2Adn6 zavazky po lhit6 splatnosti voci org6n&m veiejn6 moci a Ze jeho vlastnrck6 prdva k pievdd6n6muzboli nejsou zpochybndna 6i pr6vn6 napadena,2e proti n6mu neni vedena exekuce ani naiizen vfkon rozhodnutl sm6iujici k piev6d6n6mu zbozi. Pokud by n6kdo vfrdi nabyvateli piev6d6n1ho zbo\i uplatrioval jakoukoliv pohled6vku di jine pr6vo, vznikle pied pievodem vlastnickeho prdva podle t6to smlouvy a spojen6 s vlastnictvim pievdddneho zbo2l, zavazuje se pievaddjici smluvni strana, 2e pohleddvku zaplati a jine prdvo uspokoji ze sv6ho a 2e nablivajici smluvni strand nahradl piipadne vzniklou Skodu. Prod6vajici poskytne kupujicimu a v5em subjektfim oprdvn6nlim ke kontrole projektu, zndhol je tato veiejna zakdzka financovdna, veskerou potiebnou soudinnost a dokumentaci pii iyikonu kontiol tfkajicich se t6to smlouvy, jejich dodatk0, jakoz i dalsich dokumento, kter6 sveiejnou zak1zkou souviseji, a to po ObOu Oanou pr6vnimi piedpisy er f ielicn^archivaci, nejmen6 vsak do Tuto povinnost zajisti prod6vajicf i u subdodavatel&, kteii se podili na realizaci t6to smlouvy. Pii archivaci dokumentace bude prod6vajici postupovat piim6ien6 dle piirudky piijemce OP VaVpl. Prod6vajicije dle $ 2 pism. e) z6kona a Sb., o financni kontrole ve veiejn6 spr6vd ve zn6ni pozddj5ich piedpis0 osobou povinnou spolup0sobit pii vlikonu financni kontroly. 9. Vzhledem k tomu, Ze piedm6t t6to smlouvy je dastecn6 financov6n z prostiedkrl Evropsk6ho fondu pro regiondlni rozvoj, vyhrazuje si kupujici pr6vo odstoupit od t6to smlouvy, pokud budou vyi'daje vznikl6 z t6to smlouvy iidicim orgdnem nebo jinlim kontrolnim orgdnem oznaceny za nezp&sobi16. A rx usn # ildllto',',u,fil"o" tre i* :Tt $ Kuoni smlouva Strdnka 5 z 6

6 #r*,r- a *r-- wr-lr' SF $ta*$m s riia, Ff$ tns+!{* x. Z6v6redn5 ustanoveni 1. Ve v6cech vlslovn6 neupravenlch touto smlouvou se smluvni vzlah zalozenyi touto smlouvou iidi z6konem c.513/1991 Sb., obchodni z6konik ve zn6nl pozd6j5ich piedpis0, zejm6na piislu5nlimi ustanovenimi o kupnismlouv6 a dal5imi pr6vnimi piedpisy eeske republiky. 2. Nedilnou soud6sti t6to smlouvy je piiloha d. 1 - polozkovd a technickd specifikace zbozr. 3. Neplatnost n6kter6ho ustanoveni t6to smlouvy nem6 za ndsledek neplatnost cel6 smlouvy. 4. Podminky t6to smlouvy, jez svou povahou piesahuji dobu platnosti teto smlouvy, zfist6vajl plnd v platnosti a jsou 0cinn6 a2 do okamziku jejich splneni a plati pro piipadn6 n6stupce smluvnf strany. 5. Smluvni strany se zavazujl ve5ker6 spory vznikle z teto smlouvy prtm6rn6 ie5it smlrnou cestou B. Smluvni strany se vsouladu s$ 89a zakona d. 99/1963 Sb., obdanskf soudni idd ve zndni pozd6jsich piedpisit dohodly, 2e mistn6 piislu5nlim soudem je M6stskli soud v Brn6. Tuto smlouvu lze m6nit a dopliovat jen na zdkladd pisemnfch cislovanlich a oprdvndnfmi zdstupci obou smluvnich stran podepsanlich dodatk0 k t6to smlouv6. V5echny dodatky, kter6 budou oznaceny jako dodatky t6to smlouvy, jsou nedilnou soucdsti t6to smlouvy. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichz ka2die smluvni strana obdrzi iedno vyhotoveni. 9. Tato smlouva nabfvdr platnosti a ricinnosti okamzikem jejiho podpisu oprdvn6nfmi zdstupci obou smluvnfch stran. 4 4 ^ t" v Praze an"./..?.,,t. l1 /1) ' D-^x r^^,\r \tt \,tu \'; V Brn6 dne...)... Za prodavaiiciho: Za kupujici,1. /..-,,/2. Ing. Alexandr Gdba jednatel SPECION, s.r.o. ffiprcionl','.,, va ;, tt r'icl'..i 1'l9rBi frfi '.:', 'i') P'aha i la -1af i:i0 Dic.cZ4f'-r1i'lil:it Ing. Petr Ko5ka, MBA ieditel Fakultni nemocnice u sv. Anny v Brn6 tr ";-;* n-[tl:,.i'i, ]i:tn meilitfi'''?flice Arr::'1i r" }h''n6 AF6 (, I.',,.t(' It^i':'i-tlkl 53 i't'r1 i I r'l A rr u sn ffi il$lllo',."#t'1"''" /qf i fl $t tr W :l'.:.':iir',r ri$.i,,,:r':' ; Kupnismlouva Strdnka 6 z 6

7 ari$,1rt!.!i {fi*{1rt I ch:r r;i"i, tlilui{t.tl SLlJlli ;a!r ",: { :'l!ll! i]ul,$:,th$r" OF Ytrlu.! vitq tro l railq) N6zev projektu Op VaVpl: FN u sv. Anny v BrnE - Mezin6rodni centrum klinick6ho v'.fzkumu (FNUSA-ICRC) ' eisto projektu: C2.1.05/ '0123 Piiloha 6. 1 Kupni smlouvy - poto2kovi a technick6 specifikace zbofii,ff,1 ;,*Y, GE Heolthcsre UmoZiuje:. piimo miiit millimolarni a2 nanomol6rnivazebn6 konstanty. m6iit nanomol6rni a2 pikomol6rnivazebn6 konstanty, pouzitim kompetivnich vazebnfch technik Zahrnuje v2dy '.. presnf syst6m pro pr6ci s kapalinami pro piesne a opakovatelne ndstiiky. b uziv-atetsky volitelne casy odezvy pro v5estrannost aplikaci. UZivatelsky voliteln6 michici rychiosti pro dosazeni podminek vhodnfch pro vzorek. Peltierovsie prvky pro dosazendr rychle teplotni rovnovdhy. stanici pro piipravu vzorku a disteni piistroje. VPViewer m6iicisoftware a data analysis software'. ITC-Expert software pro piipravu experimentu a jeho simulacr v softwaru. Podita6 s LCD monitorem Specifikace: nozsan pracovnich teplot: 2"C to 80'C Krdtkodob! Sum: 0.5 nanocal/second (2 nanowatts) Opakovatelnost zdkladni eary" 10 nanocal/s (40 nanowatt) Minim6lni6as odezvy (high gain): 20 seconds Design m6iici cely: pevnd vestav6nd Materi6l m6iici cely: HastelloY Objem m iici cely: 1.4 ml Syst6m m6ienl: Power Feedback Hmotnost Piistroje: 11.5 kg Rozmdry: 43 x20 x 38 cm sr ^NN srrnrversrty FN USF ;t Piiloha d. '1 KuPni smlouvy Strdnka 1 z 3

8 i rlltlr, t. t{ tt3;:alr! llj\i) rt,j t!.lrl)ltt;!!! pl;li!,,ri,r{:l { i ir: tit! Liu,,/J.r-rdJ:- OF Vy:l$t. Ynq trc rr.9lca I a l r T:-..- 'L ' rt -t e"t' ' I I $ E GE Heolthcore Vp-Capillary DSC system piedstavuje nejrozvinutdjsi diferencni skenovaci kalorimetr pro m6ieni piechodovyin OoOtr (Transition midpoint - T.) velkvch s6rii vzork0. Pln6 integrovany autosampler umo2fruje analyzu az 50 vzork& denn6 bez potieby kontroly uzivatelem. Piistroj Vp-Capiliary DSC je ovl6d6n inteligentnim uzivatelskym rozhranim (VPViewerrM software) a analyzu dat vykon6v6 Zahrnuje vzdy'.. Aktivni objem cely Pl.. Nereaktivni materr6l cely Tantalum 61rMoro excelentni chemickou odolnost a vysokou stabilitu baseline r Fixni cely pro ultracitlive meieni s maxim6lni opakovatelnostl. r Rozsah pracovnich teplot -'1OoC az +130oC r Peltiery pro piesnou kontrolu teplot. User selectable temperature scan rates (up to 250oC per hour upscans) and range for application versatility. r Tir u2ivatelsky voliteln6 dasy odezvy (U.S. Patent#5,967,659) pro maxim6lnivfkon piistroje a moznost lad6ni pom6ru rychlost / citlivost experimentu. pln6 integrovan! autosampler pro celodenni pr6ci bez potieby kontroly uzivatelem. Standardni 96-jamkov6 zasobniky pro vysokou kapacitu meieni a snadn6 pln6ni. A2 Sest z6sobnik0 v termostatovan6m IloZi5ti.. vdetn6 stanice pro piipravu a odplyndni vzorku o ITC-Expert software pro piipravu experimentu a jeho simulaci v softwaru r M6ilci software a data analysis software. r Poditad s LCD monitorem ;fip u 5n. il3$#o'1"il'l*u* Piiloha 6. '1 Kupni smlouvy Str6nka 2 z 3

9 a r. - I'iA{-rd1.i i.{'4 alrrr.1rr I Oi, i'4i) {1{xJlar,ill li!."iil Fi!1!1 1- r, :i.] tt5t BL:X{rL{.kUr -' OP vtthu! rl'tq pro lrlc aea PoloZkovi rozpoiet: Reference VP-ITC Auto Cap DSC Popis Ultracitlivf isoterm6ln i titracn i mikrokalorimetr vdetn dopravy a instalace U ltracitlivii d iferendni skenovaci m ikrokalorimetr s autosamplerem vc. dopravy a instalace Cena bez DPH / 1ks Poeet Cena celkem bez DPH ,- Kd 2ks ,- Ke ,- Kd '1 ks ,- Ka Celkem bez IPH ,- Ke DPH 20% ,- Ke CELKEM veetne DPH ,- Ke Piiloha e. 1 Kupni smlouvy Strdnka 3 z 3

ll4.o'1rr fqrl I v*c*1rr toxo t ro *;t or(rr^i xr RfrI!!, rryl ir{ t a}c, vrtl lutx)t'f-tro.,!r KUPNI SMLOUVA l. Smluvnistrany

ll4.o'1rr fqrl I v*c*1rr toxo t ro *;t or(rr^i xr RfrI!!, rryl ir{ t a}c, vrtl lutx)t'f-tro.,!r KUPNI SMLOUVA l. Smluvnistrany -- _l ll4.o'1rr fqrl I v*c*1rr toxo t ro *;t or(rr^i xr RfrI!!, rryl ir{ t a}c, vrtl lutx)t'f-tro.,!r a---'-' O? Vffiur r vfrsl to horacr N6zev projektu OP VaVpl: FN u sv. Anny v Brn6 - Mezin6rodni centrum

Více

- r/ Al*nH**r*F*' te: O{-' KUPNI SMLOUVA. Dte : lcislo smlouvy prodivaiiciho: 12lxxx/9CZ Cislo sm - - Kupnlsmlouva Str6nka 1 z 9

- r/ Al*nH**r*F*' te: O{-' KUPNI SMLOUVA. Dte : lcislo smlouvy prodivaiiciho: 12lxxx/9CZ Cislo sm - - Kupnlsmlouva Str6nka 1 z 9 tffttrl *!r,l ttb;:tlrl f d rd r() ll$ton^i{rt iir'l{.l{:; InY!!".{t td v^51 Nu{x}r4r{r!t, Nazev projektu OP VaVpl: FN u sv. Anny v Brn6 - Mezinirodni centrum klinick6ho vr./zkumu (FNUSA-ICRC) eislo projektu

Více

Příloha č.5 Obchodní podmínky

Příloha č.5 Obchodní podmínky Příloha č.5 Obchodní podmínky Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu 1. CZ.1.07/1.1.32/01.0022

Více

3r'+/o.- Dte : bank. spojeni KUPNI SMLOUVA. e. uctu: IBAN: SWIFT: 35c \.I. t. Smluvni strany

3r'+/o.- Dte : bank. spojeni KUPNI SMLOUVA. e. uctu: IBAN: SWIFT: 35c \.I. t. Smluvni strany I.:'llll r; taii'.l':r' Lf,",- OP Vythsn I etyol N6zev projektu OP VaVpl: FN u sv. Anny v Brn6 - Mezindrodni centrum klinickeho vrj'zkumu (FNUSA-ICRC) eislo projektu: CZj.OSt 1.1.00 too1 23 Cisf o s m

Více

Arnusg=;B#ffl"y t'j"'* \t's\'\ KUPNI SMLOUVA IC: smlouvy kupujiciho:trr., I ln t Z IL. eislo smlouvv prodevaiiciho: t.

Arnusg=;B#ffly t'j'* \t's\'\ KUPNI SMLOUVA IC: smlouvy kupujiciho:trr., I ln t Z IL. eislo smlouvv prodevaiiciho: t. -* L r - L Witt't*t l4{3*l i rli{)fl{r I $ktj fg* f.! dlbfi&b! il}{ti}i rr*,${ 1"1r{ {d.j, s**l 6*$0re t{*tfr..,'rii.g'*' OFthkrs I rfrli Dtt erofr** N5zev projektu OP VaVpl: FN u sv. Anny v BrnE - MezinSrodni

Více

t'rlec5xr rold rto H6t011{rpt ff6t,rur i r,{r{!r{t 6vJ ylll BLrlloL';trolri ' '

t'rlec5xr rold rto H6t011{rpt ff6t,rur i r,{r{!r{t 6vJ ylll BLrlloL';trolri ' ' {.t rli r-it EFtSTUO 3 (Or_51./l ti ie :,lt r ial,:',ri,:tsd'r,. '.' ' ' t'rlec5xr rold rto H6t011{rpt ff6t,rur i r,{r{!r{t 6vJ ylll BLrlloL';trolri -l {. '\. - I t.t - Err OP Ufrkua r rfrul Fro b otr

Více

{rps,lrl r,\.i I rn{s1ir t 0t{lt t{4j ttijl0ltl{ll t;,/'lt) '{$11!:{ f}) ta5l SU!})1.,1-lfil}",

{rps,lrl r,\.i I rn{s1ir t 0t{lt t{4j ttijl0ltl{ll t;,/'lt) '{$11!:{ f}) ta5l SU!})1.,1-lfil}, ^a {rps,lrl r,\.i I rn{s1ir t 0t{lt t{4j ttijl0ltl{ll t;,/'lt) '{$11!:{ f}) ta5l SU!})1.,1-lfil}", $F Yirl*ua r rlrel pfo lnottet N6zev projektu OP VaVpl: FN u sv. Anny v Brn6 - Mezin6rodni centrum klinick6ho

Více

KUPNÍ SMLOUVA. mezi těmito smluvními stranami: Příloha č. 2 zadávací dokumentace

KUPNÍ SMLOUVA. mezi těmito smluvními stranami: Příloha č. 2 zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:. IČ:..

Více

KUPNÍ SMLOUVA. mezi těmito smluvními stranami:

KUPNÍ SMLOUVA. mezi těmito smluvními stranami: KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:. IČ:..

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

SMLOUVA O DODÁVCE HW, SW A POSKYTNUTÍ LICENCÍ K SW

SMLOUVA O DODÁVCE HW, SW A POSKYTNUTÍ LICENCÍ K SW Příloha č. 5 vzor smlouvy o dodávce HW, SW a poskytnutí licencí k SW SMLOUVA O DODÁVCE HW, SW A POSKYTNUTÍ LICENCÍ K SW uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanoveními 409 a násl.,

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany číslo smlouvy kupujícího: číslo smlouvy prodávajícího: uchazeč v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na zeleně vyznačených místech dle své předkládané nabídky 1.1. Prodávající: Prodávající:

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

te: DIC: bank. spojeni: d. 0dtu: IBAN: SWIFT:

te: DIC: bank. spojeni: d. 0dtu: IBAN: SWIFT: ]t1*$ar' OFtirtwirtyol pro rrotm N6zev projektu OP VaVpl: FN u sv. Anny v Brn6 - Mezindrodni centrum klinick6ho rnfzkumu (FNUSA-ICRC) Gisf o projektu: CZ.1.051.1.00100123 KUPNI SMLOUVA uzavfene dle $ 409

Více

E: 26096820, D I e: C226O96820. l.objednatel. ll. Piedmdt smlouvy. lc:72048972

E: 26096820, D I e: C226O96820. l.objednatel. ll. Piedmdt smlouvy. lc:72048972 Srnlouva o dilo uzaviend podle obchodnho zdkoniku L Smluvni strany l.objednatel Ndrodni hiebiin Kladruby nad Labem, Stdtni piispdvkovd organizace 533 14 Kladruby nad Labem lc:72048972 Jednajlci ieditelem

Více

KUPNI SMLOUVA. t. Smluvni strany

KUPNI SMLOUVA. t. Smluvni strany a ;\*.,." OP VFhm! vrrej 9to lrotttd Ndzev projektu OP VaVpl: FN u sv. Anny v Brn6 - Mezin6rodni centrum klinick6ho Wzkumu (FNUSAICRC) Cisf o projektu: CZ.1.0g 1.1.00102.0123 Cisf o smf ouvy prodsvajiciho:201291o917

Více

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující )

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující ) KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČ: 70884561 DIČ: CZ70884561 (není plátce) Zastoupený: plk.

Více

lll*9il iuili^"','a!r!** Atl,I I a \ t tcb(b/rt 3 KUPNI SMLOUVA Kupni smlouva Str6nka 'l z 10

lll*9il iuili^','a!r!** Atl,I I a \ t tcb(b/rt 3 KUPNI SMLOUVA Kupni smlouva Str6nka 'l z 10 lll*9il 14t NtsrERsrvo zdmvorntcwl CEsK REruELIKY _ l -! OP Virt+K r $inf trt h{tr*{' Nizev projektu OP VaVpl: FN u sv. Anny v Brn6 - Mezin6rodni centrum klinick6ho vrj'zkumu (FNUSA-ICRC) eislo projektu

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Č.j. PPR-19276-22/ČJ-2012-990656 uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) Článek I.

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

smlouva zaevidována Magistrát Kupní smlouva Č: 47676795 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

smlouva zaevidována Magistrát Kupní smlouva Č: 47676795 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Magistrát smlouva zaevidována POdC Kupní smlouva uzavřená na základě dohody smluvních stran podle ustanovení občanský zákoník. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 1. Prodávající: AutoCont CZ a.s I. Smluvní

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Příloha C - Zadávací dokumentace

KUPNÍ SMLOUVA. Příloha C - Zadávací dokumentace Příloha C - Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA kterou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzájemného konsenzu

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Smluvní strany:.. společnost jednající... se sídlem... IČ:... společnost zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

A POKYNY PRO ZPRACOVANI XIgiNrY

A POKYNY PRO ZPRACOVANI XIgiNrY Snvov rsrend Fflornl t**** SPA ZADAVAC DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVAN XgiNrY na zaki,zku,rpifstroj pro vakuov6 kompresnf terapie66 Zad,avatel Savoy Westend Hotel, s.r.o. Rybnri 66812 Praha 1, Star6

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

KUPNisMLOUVA. uzavrena mezi

KUPNisMLOUVA. uzavrena mezi UVN Doruteno : 23,04, 2015 2370/2015-uVN KUPNisMLOUVA listy : l0 p..-.l1ahv druh : li/sv : uzavrena mezi ITAGE, spol. s r.o. Sfdlem: nam, Vaclava Vacka 1671/11, Ostrava - Poruba, 708 00 Kontaktnf adresa:

Více

I. PREDMET SMLOUVY O DILO

I. PREDMET SMLOUVY O DILO Smlouva o dilo disfo smlouvy zhotovitele: SD 12tO41tPB SMLUVNi STRANY ZHOTOVITEL: amethyst.cz, s.r.o. L1mai 41112 71100 Ostrava-Koblov lc: 25904540 Dle C225904540 Zastoupenf: p. Claudii Buchtovou, jednatelkou

Více

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy KUPN Í SMLO UV A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva )

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace Návrh kupní smlouvy uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Nákup nádob na odpad pro obec Vranovice

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi účastníky:

KUPNÍ SMLOUVA. Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi účastníky: KUPNÍ SMLOUVA Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi účastníky: 1. Prodávající: firma(přesný název dle výpisu z obchodního věstníku) Zapsaná u: Zastoupená: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Č.účtu: 2.

Více

Kupní smlouva Osvětlovací technika pro ČT

Kupní smlouva Osvětlovací technika pro ČT Kupní smlouva Osvětlovací technika pro ČT Smluvní strany: 1. Česká televize IČ: 00027383, DIČ:CZ00027383 Kavčí hory 140 70 Praha 4 zřízená zákonem č. 483/1991 Sb. o České televizi nezapisuje se do obchodního

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. se

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Článek II.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Článek II. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I Smluvní strany Prodávající: ELKOPLAST CZ, s.r.o. Se sídlem: Zastoupený: Místo

Více

KUPNISMLOUVA VT/2014/501

KUPNISMLOUVA VT/2014/501 - -, KUPNISMLOUVA VT/2014/501 uzavřená podle 2079 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění mezi prodávajícím, jímž je: obchodní firma: L lne T, spol. s r.o. se sídlem: Želevčice

Více

IV. Platební podmínky

IV. Platební podmínky návrh SMLOUVA O DÍLO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 jednající: Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D., MBA, ředitelkou IČ: 000 64 165 DIČ: CZ00064165 bankovní spojení:

Více

teo:zs1s496o uzavien6 v souladu el6nek t. Smluvni strany: Zd ravotn ick 6 zaiizeni Mi nisterstva vnitra Sidlo: LhoteckA 55917, 14301 Praha 12

teo:zs1s496o uzavien6 v souladu el6nek t. Smluvni strany: Zd ravotn ick 6 zaiizeni Mi nisterstva vnitra Sidlo: LhoteckA 55917, 14301 Praha 12 dj. ku puj lcf h o: 22-364-1 6 I R-20 1 2 dj. prod6vajiciho: uzavien6 v souladu KUPNi SMLOUVA s $ 409 a n6sl. zlkona e. 513/1991 Sb., obchodni z6konlk, ve zn6ni pozdej5ich piedpis&, (d6le jen,,obchodni

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: D10015. Evidenční číslo prodávajícího:

Více

KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁNÍ A INSTALACI ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESKY S FUNKCÍ INFOKIOSKU

KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁNÍ A INSTALACI ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESKY S FUNKCÍ INFOKIOSKU STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁNÍ A INSTALACI ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESKY S FUNKCÍ INFOKIOSKU Článek I. Smluvní strany Kupující: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava

Více

KUMSP08QECNC. Smluvní strany

KUMSP08QECNC. Smluvní strany iii v A í...\ i., í! / s _ K S Y ' i' KUMSP08QECNC Veřejná zakázka č. 83/2015 Smluvní strany Moravskoslezský kraj se sídlem: zastoupen: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: (dáiejen kupujícř) 28. října

Více

Rámcová smlouva. uzavřená dle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník )

Rámcová smlouva. uzavřená dle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ) Rámcová smlouva uzavřená dle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Název: Ústav molekulární

Více

SMLOUVA 0 OiLO podle 536 a nasi. obchodnfho zakonfku v platnem znemf

SMLOUVA 0 OiLO podle 536 a nasi. obchodnfho zakonfku v platnem znemf SMLOUVA 0 OiLO podle 536 a nasi. obchodnfho zakonfku v platnem znemf C. smlouvy objednatele: bd-5'-j/f1lt/,to or- C. smlouvy zhotovitele: 07L134019 "Zpracovani projektove dokumentace - Rekonstrukce ul.

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Smlouva o dilo. l. Smluvni strany: ll. Uvod. lll. Piedm6t Pln6ni. smlouvu o dilo.

Smlouva o dilo. l. Smluvni strany: ll. Uvod. lll. Piedm6t Pln6ni. smlouvu o dilo. lnstitut postgradus[niho vzd6lsvdnf ve zdravotnictvf Smlouva o dilo l. Smluvni strany: I nstitut postgrad u6ln lho vzd6ldv5 n i ve zd ravotnictvi le. 000 23 841 zastoupenf: MUDr. Antonlnem Malinou, ieditelem

Více

KUPNÍ SMLOUVA Č.j.: PPR-30301-/ČJ-2014-990656

KUPNÍ SMLOUVA Č.j.: PPR-30301-/ČJ-2014-990656 Příloha č. 2 k ČJ: PPR-30301-7/ČJ-2014-990656 KUPNÍ SMLOUVA Č.j.: PPR-30301-/ČJ-2014-990656 uzavřená v souladu s 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále

Více

HSOS-11543-2/2015 Ostrava 26. 11. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

HSOS-11543-2/2015 Ostrava 26. 11. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU HSOS-11543-2/2015 Ostrava 26. 11. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Zadavatel: Česká republika Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická

Více

K 54-1/2011 V Ostravě dne 8.8.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 54-1/2011 V Ostravě dne 8.8.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 54-1/2011 V Ostravě dne 8.8.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Zásahové rukavice 1. Zadavatel: Česká republika Hasičský

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník. I. Smluvní strany. Kupující:

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník. I. Smluvní strany. Kupující: RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník I. Smluvní strany Kupující: Gymnázium J.S.Machara, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Královická 668, Se sídlem:

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen ObčZ )

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen ObčZ ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen ObčZ ) níže uvedeného dne měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami Název/Obchodní firma:..

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

USNESENI ZASTUPITELSTVA E.24t20ts

USNESENI ZASTUPITELSTVA E.24t20ts MEstskS df st Praha-Libu5 USNESENI ZASTUPITELSTVA E.24t20ts Jednini Z ze dne 20.5.201s Zodpovfdit Termin nlneni Nov6 usneseni iislo Snlndno Kontrolni termin Podpisy F,l'i'lr/6 -".* "9 zdstupce starosty

Více

K 56-1/2011 V Ostravě dne 9.8.2011 Výtisk č. 6 Počet listů: 2 Přílohy: 2/8. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 56-1/2011 V Ostravě dne 9.8.2011 Výtisk č. 6 Počet listů: 2 Přílohy: 2/8. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 56-1/2011 V Ostravě dne 9.8.2011 Výtisk č. 6 Počet listů: 2 Přílohy: 2/8 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Zásahové obleky 1. Zadavatel: Česká republika Hasičský

Více

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Příloha č.4 - Vzor návrhu smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující: Střední

Více

Kupní smlouva uzavřená podle příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva uzavřená podle příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha zadávací dokumentace č. 5 Ev. č. sml.: Kupní smlouva uzavřená podle příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I Smluvní strany Střední

Více

Kupní smlouva č. xxxxxxx

Kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

KUPNÍ SMLOUVA K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE SPECT/CT kamera pro oddělení nukleární medicíny Nemocnice České Budějovice

KUPNÍ SMLOUVA K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE SPECT/CT kamera pro oddělení nukleární medicíny Nemocnice České Budějovice KUPNÍ SMLOUVA K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE SPECT/CT kamera pro oddělení nukleární medicíny Nemocnice České Budějovice článek 1 Smluvní strany 1. Nemocnice České Budějovice, a.s. se sídlem: České Budějovice, B. Němcové

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A Dodání výpočetní techniky, fotoaparátu, objektivů a další techniky 2012/0015 pro projekt DF12P010VV009 uzavřená podle 409 a násl.zák.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění

Více

K 51-1/2011 V Ostravě dne 21.7.2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 51-1/2011 V Ostravě dne 21.7.2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 51-1/2011 V Ostravě dne 21.7.2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Ochranné protichemické oděvy 1. Zadavatel: Česká

Více

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Číslo jednací zakázky: HSKV-2285/2011-EKO Název zakázky: Předmět zakázky

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. se sídlem /místem podnikání/ bankovní spojení:.

Více

Smlouva o dílo č. 02/2014

Smlouva o dílo č. 02/2014 Smlouva o dílo č. 02/2014 podle ust. 536 a násl. obchodního zákoníku uzavřená níže uvedeného, dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Objednatel: sídlo: Ústav územního rozvoje Jakubské nám.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. číslo smlouvy Kupujícího: číslo smlouvy Prodávajícího:

KUPNÍ SMLOUVA. číslo smlouvy Kupujícího: číslo smlouvy Prodávajícího: (Poznámka: uchazeč předloží tento závazný text kupní smlouvy ve své nabídce, doplněny budou pouze identifikační údaje a zástupce uchazeče, celková cena dodávky v čl. IV, smlouva bude podepsaná oprávněnou

Více

Smlouva o dodávce č.../.../..

Smlouva o dodávce č.../.../.. Příloha č. 2 ZD Smlouva o dodávce č.../.../.. Nákup osobního, ložního, pacientského a operačního prádla pro Klatovskou nemocnici, a.s. část 2 podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Smlouva o dílo MKDS Stříbro č. 20/HIO/2011

Smlouva o dílo MKDS Stříbro č. 20/HIO/2011 Smlouva o dílo MKDS Stříbro č. 20/HIO/2011 uzavřená na základě vzájemné dohody smluvních stran, jejíž předmětem je Městský kamerový dohlížecí systém pro město Stříbro, jehož specifikace je uvedena v technické

Více

Investice do vaší budoucnosti PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. Smluvní strany. 28. října 117, 702 18 Ostrava. Miroslavem Novákem

Investice do vaší budoucnosti PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. Smluvní strany. 28. října 117, 702 18 Ostrava. Miroslavem Novákem KUMSP008K7ZH Investice do vaší budoucnosti PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Moravskoslezsko VZ 42/2015 Smluvní strany ÍMOŘAVŠÍČÓIÍLÉŽ^ KKAJ_ - KRAJSKY URAP l > CtŠIoŠMtOUVY (DODATKU)

Více

zastoupen: MUDr. Antonin Malina, Ph.D., MBA, teditel IC: 00023841 otd:

zastoupen: MUDr. Antonin Malina, Ph.D., MBA, teditel IC: 00023841 otd: Smlouva o dilo rlrzavlenf podle ust. $ 2586 a nfsl. zr[konae.89/2012 Sb. obiansk6ho zikoniku, i.... ze dne... (ddle jen,,smloava" ) 1. Smluvni strany 1, 1. Obiednatel: Institut postgradu5lniho vzdel5v6ni

Více

KUPNÍ SMLOUVA. II. Doba a místo plnění

KUPNÍ SMLOUVA. II. Doba a místo plnění KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany : zápis v OR: se sídlem: zastoupena: IČ: DIČ: bankovní spojení: a (dále též jen prodávající ) Ústřední vojenská nemocnice PRAHA příspěvková organizace zřízená Ministerstvem

Více

Kupní smlouva. Preambule

Kupní smlouva. Preambule Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku ( dále jen OZ ) mezi smluvními stranami: Preambule Na základě zadávacího řízení ohledně zadání veřejné zakázky malého

Více

l. Seznam oslovenlich dodavateli k piedlozeni nabidek

l. Seznam oslovenlich dodavateli k piedlozeni nabidek zprava o posouzenia HoDNocErrri runeioex VEREJNA ZAKAZKA MALEHO ROZSAHU i.j. KRpB-277 418-1Dte.l-ZOt z-oeoovz N6zev zadavatele: er-krajske ieditelstvi policie Jihomoravsk6ho kraje lc zadavatete: 75151499

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek III. SMLUVNÍ STANY

KUPNÍ SMLOUVA. Článek III. SMLUVNÍ STANY KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 5409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve zněni pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník) Článek I. SMLUVNÍ STANY VISION SWORD s.r.o.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 1 zadávací dokumentace: Návrh kupní smlouvy závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Dodávka mobilních zařízení KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. [ ]

KUPNÍ SMLOUVA č. [ ] [ ] ( Prodávající ) a Veolia Transport Východní Čechy a.s. ( Kupující ) KUPNÍ SMLOUVA č. [ ] Stránka 1 z 11 Tato kupní smlouva byla uzavřena dle 409 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění dne [ ]

Více

na zakázku: "Rekonstrukce mostu přes mlýnský náhon v Újezdě u Tišnova" uzavřená podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

na zakázku: Rekonstrukce mostu přes mlýnský náhon v Újezdě u Tišnova uzavřená podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. ~CQ JE>{MOSTI spol s.r.o. SMLOUVA O DÍLO č. objednatele:. Č. zhotovitele: 129/2014/EX na zakázku: "Rekonstrukce mostu přes mlýnský náhon v Újezdě u Tišnova" uzavřená podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský

Více

Smlouva o poskytnuti multiliceniniho programu

Smlouva o poskytnuti multiliceniniho programu '$ t \ Ddle uveden6ho dne, mdsice a roku byla uzaviena tato Smlouva o poskytnuti multiliceniniho programu Smlouva o doddvce software (dale jen,,smlouva") podle zskona d,.892a12 Sb., obdansk6ho zdkoniku

Více

FNUSA ICRC Tisk učebních textů pro projekt OP VK

FNUSA ICRC Tisk učebních textů pro projekt OP VK Název projektu OP VK: Nový systém dalšího vzdělávání pedagogů SZŠ a VOŠ v kraji Vysočina Číslo projektu: CZ.1.07/1.3.02/03.0013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

Podpořeno grantem z Norska Supported by a grant from Norway

Podpořeno grantem z Norska Supported by a grant from Norway Podpořeno grantem z Norska Supported by a grant from Norway návrh SMLOUVA O DÍLO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 zastoupena: Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D.,

Více

Smlouva o zprostředkování

Smlouva o zprostředkování Smlouva o zprostředkování (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2445 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ). I. Smluvní strany Střední škola

Více

1(oU T N Ý www.k~.~~~y.cz

1(oU T N Ý www.k~.~~~y.cz 1(oU T N Ý www.k~.~~~y.cz KUPNí SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen "občanský zákoník") níže uvedeného dne, měsíce a roku Článek 1 SMLUVNí

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KUPNÍ SMLOUVA

PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KUPNÍ SMLOUVA PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: Kupující: Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy IČ: 63608944 Sídlo: Kostelní náměstí č.o. 21, 571 01 Moravská

Více

Návrh kupní smlouvy. I Smluvní strany

Návrh kupní smlouvy. I Smluvní strany Příloha č. 2 k č.j. PPR-14748-3/ČJ-2014-990656 Návrh kupní smlouvy č.j. PPR-14748/ČJ-2014-990656 uzavřená v souladu 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015 č. zhotovitele: 15040/15 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

KUPNÍ SMLOUVA. dle ustanovení 2085 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I.

KUPNÍ SMLOUVA. dle ustanovení 2085 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I. KUPNÍ SMLOUVA dle ustanovení 2085 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany..., se sídlem... IČ... Jednající: Bankovní spojení: Číslo účtu: (dále

Více

Kupní smlouva (uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) Čl. 1. Smluvní strany

Kupní smlouva (uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) Čl. 1. Smluvní strany Kupní smlouva (uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) 1.1 Objednatel Čl. 1 Smluvní strany Název objednatele: Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Sídlo:

Více

Příloha číslo 2. Kupní smlouva. uzavřena v souladu s ustanovením 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů

Příloha číslo 2. Kupní smlouva. uzavřena v souladu s ustanovením 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů Příloha číslo 2 Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany Prodávající : název sídlo IČO zastoupený (dále

Více

Kupní smlouva. (dále jen kupující ) na jedné straně

Kupní smlouva. (dále jen kupující ) na jedné straně Kupující: Kupní smlouva Č.j. PPR - 6615-10/ČJ - 2011-0099EC ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo vnitra sídlo: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34 právní forma: 325-organizační složka státu IČ: 00007064 DIČ:

Více

HSOS-11221-2/2014 V Ostravě dne 7.11.2014 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

HSOS-11221-2/2014 V Ostravě dne 7.11.2014 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU HSOS-11221-2/2014 V Ostravě dne 7.11.2014 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Zadavatel: Česká republika Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo:

Více

Rimcovi smlouva o dodivkich potravin

Rimcovi smlouva o dodivkich potravin Rimcovi smlouva o dodivkich potravin I. Smluvni strany Masarykriv onkologickf ristav se sidlem Zluty kopec 7, 656 53 Bmo jednajici prof. MUDr. Jiiim Vorlidkem, CSc., dr. h. c., ieditelem Id: 00209805.

Více

zrtzovaci LtslNA V5eobecn6 fakultni nemocnice v Praze V Praze dne 29. kv6tna 2012 e. 1.: vzon fi266-txt2o12 st6tni pilsp6vkov6 organizace

zrtzovaci LtslNA V5eobecn6 fakultni nemocnice v Praze V Praze dne 29. kv6tna 2012 e. 1.: vzon fi266-txt2o12 st6tni pilsp6vkov6 organizace > lj sr MI NISTERSTVO ZDRAVOTN ICTV1 CESKE REPUBLIKY -,4 O. V Praze dne 29. kv6tna 2012 e. 1.: vzon fi266-txt2o12 zrtzovaci LtslNA st6tni pilsp6vkov6 organizace V5eobecn6 fakultni nemocnice v Praze Podle

Více

Článek 1 SMLUVNí STRANY

Článek 1 SMLUVNí STRANY / KUPNí SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen "občanský zákoník") níže uvedeného dne, měsíce a roku Článek 1 SMLUVNí STRANY 1. Prodávající Miele,

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy KUPNÍ SMLOUVA č. Smluvní strany Odběratel Název zadavatele: Obec Hlohovčice Sídlo zadavatele: Hlohovčice 80, 345 61 Hlohovčice IČ: 00572403 Osoba oprávněná jednat: Josef Kaigl, starosta obce Telefon: +420

Více

SMĚRNICE č. 1/2014 pro přípravu a zadávání veřejných zakázek v rámci Kolejí a menz Univerzity Karlovy v Praze. KUPNÍ SMLOUVA č..

SMĚRNICE č. 1/2014 pro přípravu a zadávání veřejných zakázek v rámci Kolejí a menz Univerzity Karlovy v Praze. KUPNÍ SMLOUVA č.. KUPNÍ SMLOUVA č. čj. čl. I. Smluvní strany Kupující: UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE KOLEJE A MENZY se sídlem: Voršilská 144/1, 116 43 Praha 1 IČ: 00216208 DIČ: CZ00216208 Bankovní spojení: Komerční banka Praha

Více

Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl

Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl OPERACNI PROGRAM PRAHA ADAPTABILITA ffiff vizva K podani NneioeK Do vyeenoveno nizerui zaoavlci poolrir.rxy Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl pro potieby projektu RozvojzamestnancO

Více