Časopis Čechů, Moravanů, Slezanů a Slováků na Novém Zélandě Číslo 6 (No. 6) Červen 2008 (June 2008) Ročník 19 (Vol.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Časopis Čechů, Moravanů, Slezanů a Slováků na Novém Zélandě Číslo 6 (No. 6) Červen 2008 (June 2008) Ročník 19 (Vol."

Transkript

1 Časopis Čechů, Moravanů, Slezanů a Slováků na Novém Zélandě Číslo 6 (No. 6) Červen 2008 (June 2008) Ročník 19 (Vol. 19) MINULOST NELAHOZEVSI Na sever od Prahy, sotva půl hodiny cesty za Kralupy nad Vltavou, se nad řekou a zbytky někdejšího podhradí vypíná masív starobylého zámku. Jeho pozoruhodné zdi se zřetelně odrážejí v hladině Vltavy, která je tu široká a klidná. Avšak ačkoliv nad řekou neustále duní vlaky a na dohled vyrostly mohutné průmyslové objekty, zůstalo v Nelahozevsi ještě mnoho míst, která ani po stopadesáti letech neztratila svůj někdejší kolorit. Usedněme na kámen a pohleďme ke břehu, stíněnému olšinami. Vystupme po skalách - a v houštině nás obklopí zpěv nespočetného ptactva. Anebo se rozběhneme po stráních a do polí, odkud se otevírá daleký rozhled k památnému Řípu. Okouzlí nás podmanivé nekonečné obzory - ale také záplava květin, které tu pro svou předobrou maminku trhával jako malý Antonín Dvořák... Ano - jsme v rodišti velkého českého skladatele. Odtud vzešel člověk, který tak nesmírně obohatil světové Nelahozeves 1 hudební umění a zároveň i proslavil kulturu svého národa. Jsme v Nelahozevsi Antonína Dvořáka! Hladina Vltavy dosahuje ve zdejším území zhruba výšky 170 metrů n.m. Dnešní obec Nelahozeves leží pouze na levém břehu řeky - a sestává kromě původní vsi ještě ze sousedních Podhořan, dvou dílů Hleďsebi a Lešan. Celek zaujímá plochu 997 hektarů a vykazuje kolem 1100 obyvatel ve více než 500 domech. V minulých dobách byly uvedené vesnice samostatné, kdežto k Nelahozevsi patřívaly naopak Strachov a Lobeček na protější říční straně. Vlastní Nelahozeves zaujímá úpatí plasticky modelované kotliny, které se svažuje od západu k Vltavě z velvarské pláně (asi 270 m n. m.), pod jejímž zlomem leží Lešany. Terénní hřbet odděluje obě tyto části od severněji položeného údolí se sypanou hrází, za nímž se táhnou přímo k severu ostatní obecní celky.nelahozeves na přelomu 19. a 20. století Geologicky tvoří katastr celá současné Nelahozevsi převážně masivy druhohorního křídového útvaru (cenoman, turon), takže zpod čtvrtohorních nánosů tu vystupují na povrch rozmanité pískovce a opuky, těžené a/vyvážené odtud pro svou vynikající kvalitu už ve středověku. Starší prvohorní permokarbon se nalézá většinou v nevelké hloubce pod křídou, jak to v

2 minulém století dokazovalo zejména dolování kamenného uhlí u železničních tunelů a v Lešanech.. Pradávná Vltava, která po nesčetné milióny let snižovala a modelovala zdejší krajinný reliéf, zanechala pak na některých polohách výrazné terasovité nánosy třetihorních štěrků. Dnešní nelahozeveské území se vyznačuje nejenom značnou členitostí, ale vykazuje také pestrou vegetací. Zahrady, pole a louky se střídají s několika listnatými, ale i jehličnatými háji a lesíky - a vytvářejí tak s řekou a zčásti skalnatými stráněmi neobvykle zajímavý celek. Nalezneme tu i neplodné prostory - zejména struskoviště k.p. Kaučuk za mohutnou hrází. Jiná místa se však vyznačují vzácným rostlinstvem - např. zámecký park (pozoruhodné dřeviny), či opukové stráně u Podhořan (bylinné patro). Zvířena nelahozevského katastru odpovídá ovšem regionálnímu průměru. Vzhledem k bohaté floristické struktuře vyskytuje se tu ovšem i mnoho vzácných druhů hmyzu. Z větších živočichů se v posledních desetiletích rozmnožilo sročí. Území dnešní Nelahozevsi spolu s blízkým okolím bylo prokazatelně a téměř nepřetržitě obydleno už od mladší doby kamenné. Dokazují to početné archeologické nálezy zejména ze sousední kralupské čtvrti Lobeč, z Lešan i z Hleďsebi. Kvůli úspoře místa a větši přehlednosti budeme se ovšem v dalším textu zabývat především původní, vlastní Nelahozevsi, která zejména z historického hlediska přičleněné obce předčila a většinou také ovlivňovala; Nelahozeves (Nalezoves, Nalžoves, německy Miihlhausen) odvozuje své jméno pravděpodobně od dávného zakladatele Nelahoda. Někdy se v tomto směru uvažuje také o hovorové zkratce - "nenalezená" ves. Osada tu stávala zřejmě dříve než tvrz vybudovaná pro ochranu říční plavby snad ve 14. století níže u řeky. Nejstarší dochovaná písemná zpráva o Nelahozevsi pochází z roku 1352, kdy už tu byl farní kostel sv. Ondřeje. První zmínka o Podhořanech se naproti tomu vztahuje k roku 1402, o Lešanech z roku Dřívější nelahozevské osady Strachov a Lobeček jsou známy od 14. věku. Původně náležela Nelahozeves českému knížeti a později pražské kapitule, od níž přešla v husitských dobách znovu pod panovníkovu komoru. Roku 1469 ji dal král Jiří z Poděbrad spolu s Chvatěruby svému rádci Řehořovi z Heimburka, jemuž byla ovšem později odňata. Pak změnila Nelahozeves majitele, stala se předmětem sporů mezi církvemi a světskými vlastníky - až v letech 1544 až 1558 získal tvrz, poplužní dvůr i ves s mlýnem postupně pan Florian Gryspek z Gryspachu ( ). Tento oblíbenec Ferdinanda I. i dalších dvou císařů představoval jednu z největších postav české renesance a humanismu -- a to nejenom dynamickým životem a kulturností, ale i typickou dobovou rozporností. Zastával významné dvorské úřady - a získal i vybudoval několik velkých panství. Nejvíce si oblíbil Nelahozeves, kde roku 1553 začal s budováním zámku. Soustředil sem velkou knihovnu a obrazárnu - a při častých pobytech tu hostil některé tehdejší básníky a filosofy. Mimo to proslul pan Florián i jako ekonom a organizátor, jak o tom svědčí jeho "Instrukcí nelahozeveské úředníkovi a písařuom.." a "Řád selský", které zůstávají jedinečným dobovým dokladem. V budování nelahozeveského dominia pokračoval syn Blažej Gryspek z Gryspachu, který přičlenil další vsi a kolem roku 1613 dovršil stavbu zámku zhruba do konečné podoby. Po své smrti v roce 1620 však zanechal panství zadlužené, takže je roku 1623 koupila Polyxena z Lobkovic. Bylo to deset vsí, které ve třicetileté válce potom značně utrpěly zejména od Švédů, avšak hned ve druhé polovině 17. století byly cílevědomě hospodářsky zkon-solidovány. V majetku Lobkoviců zůstalo pak nelahozevské dominium jako fideikomisní (od roku 1677) až do rozpadu feudalismu v roce 1848, resp. jako samostatný velkostatek až do poloviny 20. století, tj. i po pozemkové reformě z doby první republiky. Ačkoli v sestavě majetkových držeb roudnické větve Lobkoviců (od roku 1786 roudnického vévodství)

3 zůstávala Nelahozeves pouhou periférii, prožívala tato obec poměrně intenzivně všechny hlavní události doby tzv. temna. Na panství žilo např. dosti nekatolíků (zprávy z let 1662 až 1666 atd.), v roce 1680 se zdejší lid zúčastnil tehdejšího selského povstání, zasáhly sem rušivě války 18. století, zejména sedmiletá z let 1756 až apod. Roku 1775 se zdejší krajina podílela také na rebelii za zrušení nevolnictví. Kronikář Josef Hodek z Ouholic o tom zaznamenal: "Jedna tlupa od Prahy přitáhla, jmenovitě na den Zvěstování panny Marie z Veltrus ráno, když jim kněz musel mši svatou odsloužit, a tam odtud skrze Mířovice do Nelahozeveského zámku táhli, to jest dne 8. dubna. Tam také vzali své skončení, neb tam na ně bylo ze Slaného odesláno od krajského něco vojáků. Kteří se v zámku zavřeli a kteří neutekli, je examinovali. Některé s několika ranami vysázenými domů pustili, ostatní v železích do Prahy odeslali. Pak s té jmenované a také jiné tlupy tři oběšeni byli...". Z roku 1785 existuje první záznam o nelahozeveské škole. Od roku 1845 se tu stavěla železniční trať z Prahy na sever, otevřená pro pravidelnou dopravu z jara V letech 1857 až 1862 byl nájemcem dvorů Nelahozeves a Strachov význačný zemědělský organizátor a vynálezce František Horský ( ), který zde uspořádal tři hospodářské výstavy, mnoho tzv. "polních kázání" pro drobné zemědělce apod. Jeho působení málo mimořádný vliv na rozvoj Nelahozevsi a hospodářský pokrok v celém dolním Povltaví. Značný význam pro zdejší obec měla v minulých staletích řeka, která jako dopravní tepna i rybným bohatstvím doplňovala převážně zemědělské živobytí obyvatelstva. Vzhledem ke zvýšené poloze netrpěla Nelahozeves zpravidla vůbec povodněmi, ze kterých jako největší je nutno připomenout záplavy z let 1784, 1845 a Regulace řeky byla uskutečněna kolem přelomu 19. a 20. století, intenzivní lodní doprava se rozvinula až v našem věku. Roku 1866, po válce s Pruskem, byl na nelahozeveském zámku umístěn velký vojenský lazaret. V roce 1874 se zde na delší dobu usídlil ženský řád, který vedl penzionát pro dívky, načež se odstěhoval do nově zbudovaného kláštera ve Veltruslch, Roku 1887 žilo v Nelahozevsi stále jenom 480 obyvatel v 50 domech, což představovalo pouze nepatrné zvýšení proti předchozím desetiletím. Po dlouhé věky byly pro Nelahozeves nejbližším městem Vel-vary. Ves, připomínaná už k roku 1282, se 3 záhy stala tržištěm. Za Karla IV. se vyvinula na městečko - a roku 1482 pak došlo k povýšení na královské město s právem hradeb a četnými dalšími výsadami. Během třicetileté války, především po požáru a vyplenění z roku 1639 se Velvary vylidnily a nadlouho upadly, avšak přesto zůstávaly nejdůležitějším střediskem až. do 19. věku, kdy zde ostatně došlo i k určitému dalšímu rozvoji. Jiným centrem krajiny se mezitím staly také Veltrusy, od prvé čtvrtiny 18. století budované jako sídlo velkého panství hrabat Chotků. Když ovšem po vybudování první dráhy začala v dolním Povltaví vznikat důležitá železniční křižovatka, nastoupily na místo někdejších center postupně zcela nové Kralupy n. Vltavou. Vyrostly ze dvou vesnic v městys (1881), město (1902) a sídlo okresu (1913), později byly zvětšeny o další obce. Velmi členitý kralupský průmysl (potravinářství, chemie, strojírenství atd.) proměňoval zároveň celé dolní Povltaví a dal tak vzniknout početnému dělnictvu. Celé Kralupsko přineslo pak značné oběti oběma světovým válkám. Veškerý tento vývoj se ovšem naplno odrazil i v Nelahozevsi, kde od přelomu století očividně rostl počet domů a obyvatelstva. Také se zde objevily některé závody: výroba kancelářských potřeb firmy Popek (1922), zhotovování vánočních ozdob firmy Svoboda (1926), několik dalších menších provozoven - a konečně roku 1923 velká, moderní továrna na jedlé tuky a mýdlo V.D.P., dnešní Povltavské tukové závody - P.T.Z. Nejnovější nelahozeveská historie pak je už plně spjata s rozvojem Kralup n.v. v rámci mělnického okresu (od roku 1960). Výstavba k.p. Kaučuk v letech 1958 až 1963 a vybudování jeho mohutné rafinerie ropy k roku 1974, vznik kralupských sídlišť a další hospodářský a společenský rozvoj dolního Povltaví se projevil značným způsobem také na Dvořákově Nelahozevsi. převzato z

4 DĚJINY ZEMÍ KORUNY ČESKÉ Pokračování: Tentokráte obležené uherskými vojsky ve spojení s česko-moravsko-rakouskou armádou pod velením Kristiána z Anhaltu, důvěrníka Friedricha Falckého. Stavovská vojska však nejevila žádnou bojovou náruživost z prostého důvodu byla špatně placena. Rozhodující obrat ve válce nastal, když se Ferdinandovi podařilo získat spojenectví Maxmiliána Bavorského (1620) a jím vedené říšské Katolické ligy. Maxmiliánovo spojenectví nebylo nezištné, v tajných úmluvách dostal od Habsburka slib, že v případě vítězství dostane kurfiřtský hlas po Friedrichovi Falckém. Obdobně oportunistickými cíli bylo motivováno i přistoupení Saska ke katolickému habsburskému bloku, tamní kurfiřt měl totiž eminentní zájem na ovládnutí Lužic a Slezska. Současně přispěli Ferdinandovi i španělští příbuzní, když se jejich armády stojící na nizozemských hranicích zavázaly napadnout Falc. Nad českým odbojem se stahovala temná mračna, aniž by si toho byli jeho vůdčí aktéři plně vědomi. Gábor Bethlen vyžadoval za svou pomoc neúnosné sumy peněz, povstání v Horních Rakousích bylo potlačeno, v Říši uzavřela Katolická liga s protestantskou Unií příměří, a tak bylo možné veškeré síly vrhnout proti Čechám. To se nakonec také stalo. V polovině září vtrhla sjednocená císařská a ligistická vojska do země u Nových Hradů a postupovala směrem k Budějovicím. Kristián z Anhaltu se proto urychleně stahoval přes Moravu do Čech. Stavovský generál Mansfeld v západních Čechách zachovával po tajné dohodě s císařskými klid zbraní. Na Moravě zbyl ve svém odporu Ladislav Velen ze Žerotína osamocen. Anhaltova vojska dospěla ke Praze s předstihem a zaujala strategicky výhodné postavení na návrší Bílé hory. Nedlouho za ním dorazila také císařskoligistická armáda. Katolické vedení bylo citelně oslabeno, když v předchozí drobné srážce u Rakovníka byl generál Buquoy vážně a choulostivě zraněn do přirození, takže nemohl vsednout na koně a následnou bitvu řídil za velkých bolestí z kočáru. Síly nepřátel byly na Bílé hoře téměř vyrovnány. Odhaduje se, že na straně stavů stálo přibližně mužů v lepších vojenských pozicích, katolický tábor shromáždil asi mužů, kteří však museli útočit na opevněné postavení na návrší. Za mlhavého chladného rána, dne 8. listopadu 1620 se obě armády střetly. V nedlouhém boji (bitva trvala zhruba dvě hodiny) byla nepříliš disciplinovaná, unavená a špatně placená stavovská vojska poražena. Proslulý odpor Moravanů u zdi královské obory byl spíše výjimkou, jeho význam byl ještě zvýšen pozdější legendou. I u nepřátel získal uznání jezdecký úder Kristiána mladšího z Anhaltu. Zanedlouho poté, co se zpráva o porážce dostala na Pražský hrad, Friedrich Falcký uprchl s celým dvorem ze země (pro své krátké a neúspěšné panování byl nazván zimním králem ). V hodnocení stavovského povstání dejme nejprve slovo stavovskému historikovi Pavlu Skálovi ze Zhoře a jeho Historii české: Jakož pak v létu 1617 a tak před třími lety a pěti měsíci s tím obecným sněmem, od nebožtíka císaře Matyáše stavům Království českého s strany přijetí a vyhlášení za krále arciknížete Ferdinanda na Hrad pražský položeným, stal se začátek všeobecného a osudného neštěstí celého národu i Království českého, tak teď v měsíci listopadu roku přítomného, kterýž je od prvního soužení předkův našich v létu 1547 skrze krále Ferdinanda I., děda dotčeného krále Ferdinanda II., tou nešťastnou a krvavou bitvou na Bílé hoře, před Prahou svedenou, uvalila se na týž národ a vlast naši bída, pád a potlačení dokonalé, z něhož až dosavad Čechové nijak vybřésti nemohli. Skála jako člověk, který s povstáním pevně spojil svůj osud a později byl nucen emigrovat, vykládá události tak, aby hlavní akcent byl položen na vinu Habsburků. Proto pokládá za počátek odboje rok 1617 a ne defenstraci o rok později. Názor Pavla Skály je plně pochopitelný, protože objektivním zpravodajem nemohl být z osobních důvodů. Na neúspěchu stavovského povstání se ovšem podepsala i nepříliš koncepční politika stavovských vůdců, neshody uvnitř nekatolického tábora a v neposlední řadě velmi špatná finanční situace, která neumožnila vlastně nikdy řádně najaté žoldnéře zaplatit a motivovat je tak k zanícenějšímu přístupu k boji. Příliš šťastná nebyla ani volba Friedrich Falckého, který zůstal v českém prostředí cizincem. Zcela selhalo i spoléhání na příbuzenské svazky nového krále, svou roli sehrál i odstup většiny měst. Proto se Bílá hora stala přímo traumatem českých dějin, a to tím více, že důsledky bělohorské porážky vedly k rychlému postupu rekatolizace. A katolická strana svého vítězství dovedla využít nejen v běžné politické praxi, ale i v rovině ideologické: zásluha na úspěchu byla přičítána přispění a přízni Panny Marie. Na počest vítězství byl původně luteránský kostel na Malé Straně zasvěcen právě P. Marii Vítězné. 4

5 HOSPODÁŘSTVÍ A SPOLEČNOST V PŘEDBĚLOHORSKÉM STÁTĚ Překonání hospodářského rozvratu Úpadek české ekonomiky, počínající velkým morem roku 1380 a pokračující událostmi husitské epochy až po ukončení válek mezi Matyášem Korvínem a Vladislavem Jagellonským, byl tíživým dědictvím, které vyžadovalo nápravu. Pokusy o ni však brzdil výrazný pokles počtu pracovních sil, citelný především na venkově. Ztrátu 40 50% obyvatel nebylo snadné zacelit. Proto feudální vrchnosti, postižené úbytkem poddaných a tím i snížením peněžních příjmů musely hledat cestu z nelehké situace. Především nehodlaly bezmocně přihlížet dalšímu odchodu poddaných rolníků do lépe prosperujících oblastí a královských měst. Zcela promyšleně tak po předchozích dílčích nábězích prosadily roku 1487 usnesení o přísnějším omezení pohybu poddanského obyvatelstva. Tento krok, spolu s dočasným zvýšením do té chvíle zcela nepatrných robotních povinností, nebyl počátkem znevolnění českého venkova, jak občas čteme ve vědecké literatuře i učebnicích, nýbrž opatřením, které si vynutily poměry a jehož životnost později pominula. Nepochybně však na určitý čas zhoršilo podmínky života na vesnici, jíž se nevyhnuly ani opakované morové epidemie roku 1483 a Nespokojenost poddaných se situací rostla a vybíjela se v místních vzpourách, z nichž nejznámější je spojena se jménem rytíře Dalibora z Kozojed, který svůj souhlas s povstáním rolníků na ploskovickém statku zaplatil roku 1498 vlastní hlavou. Se vzbouřenými sedláky si už roku 1496 poradila krajská hotovost. Podobně skončila rebelie na moravském panství Zábřeh, náležejícím Jiřímu staršímu Tunklovi z Brníčka. Jak již bylo řečeno, nalezla šlechta jedno z východisek k překonání ekonomických potíží ve vlastním podnikání. Podporovala především svá poddanská města a městečka, která díky zvýšenému objemu řemeslné i zemědělské výroby začala konkurovat královským městům a budila jejich nevoli. Právě v tomto období se datuje vzestup poddanských měst, jako byla Třeboň, Jindřichův Hradec, Český Krumlov, Pardubice, Litomyšl či Mladá Boleslav. Jejich hospodářská prosperita se záhy odrazila ve výstavnosti ulic a náměstí. Vrchnostem tak přibyly nejen stálé dávky od obyvatel těchto míst, ale též poplatky z trhů, cel a pivovarů, které se v poddanských městech utěšeně rozvíjely. K plnému nástupu vrchnostenského podnikání došlo však až po roce ekonomickou a populační depresi se ale podařilo překonat mnohem dřív, už mezi léty od té doby také nastalo výrazné zlepšení životních podmínek ve venkovských oblastech. Naproti tomu nejde mluvit o pronikavějším rozvoji dálkového obchodu. Až do roku 1495 zůstával v platnosti církevní zákaz obchodování s husitskými kacíři. Prolomit se ho podařilo fakticky i právě (roku 1479) norimberským kupcům, usilujícím o kontrolu nad středoevropským obchodem. Norimberské firmy téměř monopolně dovážely do Čech luxusní textil, šafrán i další spotřební zboží, naopak vyvážely měď, cín a přes přísné zákazy českých úřadů i stříbro. Produkce kutnohorských stříbrných dolů se na konci 15. století pronikavě zvýšila (z 1500kg na 4500kg ročně). Bylo to poslední vzepětí a trvalo do druhého desetiletí 16. věku, kdy kutnohorské dolování začalo nenávratně upadat. V čase závěrečného rozmachu kutnohorských dolů propuklo několik vzpour námezdně pracujících horníků. První vzbouření pro ně roku 1494 dopadlo úspěšně, když se potvrdila oprávněnost jejich stížností. O dva roky později byl výsledek jiný. Několik předáků bylo popraveno bez soudu na poděbradském hradě a Křivoklátě. Událost inspirovala v 19. století J.K. Tyla k sepsání dramatu Kutnohorští havíři. Kutnohorská naleziště nahradil po roce 1515 krušnohorský Jáchymov (německy Joachimsthal), jenž náležel šlechtickému (původně ovšem měšťanskému rodu Šliků. V Jáchymově se těžilo v průměru kg stříbra ročně, ale jeho sláva skončila už po třiceti letech. Dodnes z ní zbylo alespoň slovo dolar (z německého Joachimsthaler-Thaler-tolar-dolar). Polovina 16. století učinila tečku za pověstí českého středověkého mincovnictví. Roku 1547 zrušil král Ferdinand I. Grošový systém a český groš byl vytlačen zlatým rýnským a grošem míšeňským (kurs byl 1 groš český za 2 groše míšeňské). Šlechtické podnikání a postavení poddaných Spojení evropské ekonomiky se světovým trhem bylo jedním z nejdůležitějších momentů ovlivňujících hospodářský vývoj na starém kontinentě. Rozšiřování výroby, podnikání a obchodu v evropských státech souviselo i s koloniální expanzí. To vše se promítlo do ekonomických poměrů v českých zemích, i když, vzhledem k jejich poloze, spíše zprostředkovaně. Patrné to bylo ve složení dovozu, který se podstatně rozšířil (jižní a koloniální zboží, manufakturní výrobky, zbraně), i vývozu (soukenické a plátenické produkty. V polovině 16. století dochází také k rozšíření vrchnostenského hospodaření ve vlastní režii. Tento typ podnikání (běžně se hovoří o režijním velkostatku) se nejprve uplatnil na velkých panstvích, schopných pružněji reagovat na zvyšující se nároky trhu. Ten se stával stále nenasytnějším, neboť po překonání velké deprese prudce vzrostl počet obyvatel a s ním také ceny (tzv. cenová revoluce). Podstatou režijního velkostatku byla námezdní práce. Pokračování příští měsíc 5

6 Měsíc ve zprávách Začátek léta přinese vysoké teploty Praha - První letní dny budou podle meteorologů opravdu letní, v neděli se teploty v České republice mohou přiblížit až k tropické třicítce. Teplotně nadprůměrných pravděpodobně bude celých příštích 30 dní, uvádí server Meteopress.cz. Po nedělním horku se počátkem příštího týdne lehce ochladí, teploty ale stále budou kolem 25 stupňů Celsia a koncem příštího týdne se opět budou blížit třicítkám. ČTK Praha zakáže pití alkoholu na některých veřejných místech Praha - Pražský magistrát zakáže pití alkoholu na vybraných místech na veřejnosti. Pokud po 7. červenci někdo bude pít plechovku piva třeba na Petříně nebo na Kampě, bude mu hrozit od strážníků a policistů až tisícikorunová pokuta. Podle návrhu vyhlášky, kterou schválili zastupitelé, lidé nebudou moci pít v okolí škol, zdravotnických zařízení, stanic metra a dětských hřišť. Pod hrozbou sankce bude konzumace alkoholických nápojů zapovězena na zastávkách a ve vyhlášce vyjmenovaných náměstích, ulicích a parcích. ČTK Zrušení poplatků novorozenců opět blíž ke schválení Praha - Návrh na zrušení poplatků za pobyt novorozenců v porodnici je po dnešku opět o něco blíž ke schválení. Stále platí, že poslanci o něm rozhodnou příští týden, dnes však v rámci takzvaného druhého čtení navrhovali změny v původní předloze. ČTK Julínek reformu rozdělí, sporné normy se tak pozdrží Praha - Ministr zdravotnictví Tomáš Julínek (ODS) rozdělí reformu zdravotnictví a nepředloží ji v jednom balíku zákonů. Nejprve dá tři normy o službách pro pacienty a o záchranné službě. Pokud projdou parlamentem, platily by od ledna. O zákonech o zdravotním pojištění a univerzitních nemocnicích, které vyvolávají spory a kritiku, chce ministr dál jednat, což je proti původnímu plánu pozdrží. Julínek to dnes řekl novinářům. ČTK Pražský magistrát přidá na kulturní granty 14,7 milionu korun Praha - Kulturní zařízení, která letos dostala na kulturních grantech méně peněz než loni, si rozdělí dalších 14,7 milionu korun. Dnes o tom rozhodlo městské zastupitelstvo. Těchto osm zařízení se ale musí podrobit prověrkám. Celkem letos půjde na kulturní granty zhruba 222 milionů korun. ČTK V sobotu nastává slunovrat a začíná léto Praha - V sobotu 21. června v 01:59 středoevropského letního času vstupuje Slunce do znamená Raka. Nastává letní slunovrat a tříměsíční astronomické léto. Slunce dosáhne na každoroční pomyslné dráze nejsevernějšího bodu a začne se opět vracet k rovníku. Bude proto nejdelší den v roce a naopak nejkratší noc. Informuje o tom astronomický server ČTK Mezinárodní den rovnosti žen a mužů dnes připomene několik akcí Praha - Na několika místech České republiky se dnes konají akce připomínající Mezinárodní den rovnosti žen a mužů. V Praze na Václavském náměstí si mohou kolemjdoucí prohlédnout výstavu Nenechte se diskriminovat a nedovolte to jiným. K dispozici tam bude i právnička sdružení Gender Studies, připravena zodpovědět dotazy ohledně diskriminace. ČTK

7 ČSSD: Za první tři dny nemoci 30 procent platu Praha - Sociální demokraté dnes navrhli, aby nemocní pracovníci dostávali od příštího roku v prvních třech dnech nemoci 30 procent průměrného platu. Svůj záměr chtějí dostat do novely zákoníku práce, která upravuje přesčasy. Sněmovna ji dnes poslala do závěrečného projednávání. Poslanci by ji měli schvalovat nejspíš příští týden. Podle schváleného zákona o nemocenské by lidé od ledna neměli v prvních třech dnech stonání dostávat žádnou náhradu. ČTK EU bude na nelegální přistěhovalce přísnější Štrasburk/ Brusel - Evropský parlament dnes schválil kontroverzní směrnici o vracení nelegálních přistěhovalců, kterou kritizují zastánci lidských práv. Státy budou moci ilegální imigranty zadržet až na 18 měsíců ve speciálních zařízeních před jejich vyhoštěním a budou jim moci zakázat opětovný vstup do země až na pět let. ČTK Ekologickou prioritou českého předsednictví bude ochrana klimatu Praha - V prvních šesti měsících příštího roku, kdy bude Česko předsedat EU, se ministerstvo životního prostředí zaměří hlavně na ochranu klimatu. Jde sice o dlouhodobou prioritu vicepremiéra Martina Bursíka (SZ), zároveň ale téma vyplynulo z kalendáře evropské agendy. Zatím totiž není jasné, do jaké míry se Francii podaří v evropských orgánech prosadit schválení takzvaného energeticko-klimatického balíčku. ČTK MfD: Nový zákon určí, kdy smí lékař odmítnout pacienta Praha - Ministerstvo zdravotnictví chce v novém zákonu přesně stanovit, kdy má lékař právo odmítnout pacienta. Odmítnutí samozřejmě nesmí ohrozit pacientův život. Informuje o tom Mladá fronta Dnes (MfD). Zákon o zdravotních službách, který tuto otázku bude řešit, by mohl začít platit od příštího roku. ČTK Dětským SOS vesničkám hrozí, že přijdou o peníze Praha - Dětským SOS vesničkám, které poskytují kolektivní pěstounskou péči, hrozí, že brzy přijdou o významnou část peněz na svou činnost. Novinářům to dnes řekla ředitelka Sdružení SOS vesniček Květuše Paichlová. Mateřská zahraniční organizace, která dosud zajišťuje více než třetinu rozpočtu českých SOS vesniček, již vzkázala, že nelze dále takovou měrou sponzorovat služby v členské zemi EU. Prostředky státu na provoz českých SOS vesniček činí 24 procent rozpočtu, jiné 7 postkomunistické země však hradí až polovinu rozpočtu vesniček. ČTK Detektivové v Praze použili kontroverzní paralyzér Taser Praha - Kriminální policisté dnes při zásahu v Praze poprvé použili paralyzér Taser, který vystřelenými elektrodami paralyzuje nervovou soustavu člověka. Doposud měly tuto zbraň k dispozici pouze zásahové jednotky české policie. Detektivové pomocí Taseru zadrželi celostátně hledaného muže, který se vyhýbal nástupu do vězení. ČTK to sdělil policejní zdroj. OSN označila loni v listopadu používání elektrických paralyzérů za formu mučení. ČTK S hazardem může mít problém až lidí v ČR Praha - Až lidí v České republice může mít problém s hraním hazardních her, počet závislých patologických hráčů se odhaduje na Sdělil to primář oddělení léčby závislostí z psychiatrické léčebny v Bohnicích Karel Nešpor. Podle jeho odhadů se za posledních několik let situace zhoršila. Patologické nemusí být jen hraní na automatech, ale i sázení na sportovní utkání a účast na různých loteriích. ČTK

8 Pořadatelé Pražské muzejní noci zaznamenali vstupů Praha - Pořadatelé Pražské muzejní noci zaznamenali letos rekordních návštěvnických vstupů. Lidé měli v noci ze soboty na dnešek možnost prohlédnout si 51 muzeí, galerií a dalších kulturních památek. Největší zájem byl o Letecké muzeum Kbely, řekl koordinátor akce Pavel Douša. ČTK Sdružení: Identifikace občana nemůže být založena na jednom čísle Praha - Elektronická identifikace jednotlivce by podle sdružení estat.cz neměla být založena na přidělení jedinečného neměnného osobního čísla, k němuž má neomezený přístup nejen státní správa, ale mnohdy i soukromý sektor. V tomto smyslu je třeba podle sdružení upravit vládní verzi zákona o elektronických úkonech, který nyní projednává sněmovna. Doporučila to pracovní skupina sdružení v čele s bývalým předsedou Úřadu pro ochranu osobních údajů Karlem Neuwirtem. ČTK České a slovenské muzeum v Iowě je silně postižené záplavami New York/Cedar Rapids (Iowa) - České a slovenské muzeum v americkém státě Iowa je pod vodou. Město Cedar Rapids, v němž jediné profesionální muzeum věnované české a slovenské historii a dějinám přistěhovalectví z obou zemí sídlí, postihly obrovské záplavy způsobené rozlitím řeky Cedar. ČTK Sněmovna navrhla vyznamenat Dejmala, Preclíka nebo Moserovou Praha - Bývalý ministr životního prostředí Ivan Dejmal, zakladatel první tkáňové banky v Evropě Rudolf Klen nebo bývalý politik a rektor Vysoké školy ekonomické Věněk Šilhán jsou mezi kandidáty, které Poslanecká sněmovna doporučila na státní vyznamenání. V seznamu 39 nominovaných jsou stejně jako loni bývalí senátoři Jaroslava Moserová a Václav Benda nebo sochař Vladimír Preclík. O tom, kdo ocenění nakonec získá, rozhodne prezident Václav Klaus. ČTK Občanský zákoník chce zavést domácí násilí do soukromého práva Praha - Oběti domácího násilí by v budoucnu měly mít možnost nechat vystěhovat ze společného domova lidi, kteří je bijí či ohrožují. Umožnit jim to má nový občanský zákoník, který chce ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil v prosinci předložit vládě. Podle Václava Vody z legislativního oddělení ministerstva se tak domácí násilí bude poprvé moci řešit sokromoprávní cestou. ČTK Kvůli bezvízovému styku s USA musí ČR uzavřít dvě dohody Praha - Pro bezvízový styk mezi Spojenými státy a Českou republikou je nezbytné uzavřít smlouvy mezi oběma státy o vytvoření speciálního protiteroristického centra v ČR a o výměně informací o osobách v minulosti odsouzených za nejzávažnější trestné činy. Obě by měly být dokončeny do několika měsíců. Na společném setkání to dnes uvedli ministr vnitra Ivan Langer a americký velvyslanec Richard Graber. ČTK NKÚ: Většina řízených střel překročila technickou životnost Praha - Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) zjistil, že u téměř všech řízených střel v české armádě je dvojnásobně až trojnásobně překročena technická životnost. Výjimkou je například moderní protiletadlový komplet RBS-70, který vojsko získalo teprve nedávno. ČTK o tom dnes informovala mluvčí úřadu Radka Burketová. Podle ministerstva obrany je však protiletadlovou munici možné mimo jiné díky kontrolám používat dlouhou dobu a nahradit ji bude třeba až kolem roku 2010 nebo později. ČTK

9 Klaus: Euro nepředstavuje žádný velký úspěch Londýn - Společná evropská měna euro "není žádným velkým úspěchem" a v blízké době ji čeká "vážná krize", která ji důkladně prověří. Prohlásil to český prezident Václav Klaus v rozhovoru k desátému výročí zavedení měny pro dnešní vydání deníku Financial Times. ČTK Nečas: Vláda bude brzy rozhodovat o otcovské dovolené Praha - O balíčku reforem rodinné politiky, jenž obsahuje například zavedení týdenní otcovské dovolené, by mohla zanedlouho rozhodovat vláda. Řekl to ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas (ODS). Změny jsou již na papíře, ještě v červnu se k nim mají vyjádřit ostatní resorty. Balíček nově upravuje také částečné pracovní úvazky pro rodiče malých dětí a nastavuje podmínky pro vznik služeb hlídání dětí, které by doplnily přeplněné školky a jesle. ČTK Summit EU-USA: Nové země EU budou brzy požívat cestování bez víz Brdo (Slovinsko) - Vstup dalších zemí do amerického bezvízového programu, mezi nimiž zřejmě bude i Česko, je blízko. Vyplývá to z dnešních slov amerického prezidenta George Bushe a představitelů Evropské unie. Nikdo z nich sice přímo neuvedl, pro které země a kdy přesně vízová povinnost při cestách do USA padne, program se ale podle nich bude rozšiřovat ještě letos. A podle dřívějších informací by ČR v této vlně států chybět neměla. ČTK ČSSD navrhne 3000 Kč pro důchodce a 2000 Kč pro každé dítě Praha - Sociální demokraté navrhnou vyplacení mimořádného důchodu ve výši 3000 korun pro důchodce a sociální dávky 2000 korun pro každé dítě jako kompenzaci dopadů vládní finanční reformy. Dávky by se měly vyplácet letos v prosinci. Návrhy schválil poslanecký klub ČSSD, který je odešle vládě. Řekl to místopředseda ČSSD Zdeněk Škromach. ČTK Regionálnímu zdravotnictví dominují spory o právní formu nemocnic Praha - Na jedné straně mnohamilionové investice do rekonstrukcí a nového vybavení, na druhé straně kolísající počty lůžek, slučování nemocnic a propady v hospodaření. Tak by se dal zjednodušeně shrnout vývoj regionálního zdravotnictví v posledních čtyřech letech. Provázely ho ostré polemiky krajské samosprávy s opozicí, jejichž pohledy na řešení problémů ve zdravotnictví se diametrálně 9 odlišují. Nejvíce sporů se týkalo právní formy nemocnic. Jejich přeměnu z příspěvkových organizací na obchodní společnosti přibrzdil zákon o neziskových nemocnicích, který prosadili v době své vlády sociální demokraté. Ústavní soud ale některé jeho pasáže zrušil, a krajům tím uvolnil ruce pro dokončení transformace. ČTK Mečiar využil jako první slovenského tiskového zákona Bratislava - Expremiér a šéf vládní Lidové strany-hnutí za demokratické Slovensko (LS- HZDS) Vladimír Mečiar jako první využil nového tiskového zákona, který od 1. června nutí slovenské noviny zveřejňovat reakce osob a institucí zmiňovaných v jejich článcích. Požádal přitom o "opravu" textu, který v pondělí 2. června vyšel v deníku Sme. List zatím opravu napadeného textu nevydal, pouze dnes přetiskl samotnou žádost. ČTK Lidovci se opět postavili proti přeměně univerzitních nemocnic Praha - Lidovci se znovu postavili proti záměru ministra zdravotnictví Tomáše Julínka (ODS) na přeměnu univerzitních nemocnic na akciové společnosti. Předseda KDU-ČSL a vicepremiér Jiří Čunek se chystá Julínka vyzvat, aby zastavil všechny kroky

10 směřující k této transformaci, a zastavil tak znejišťování zdravotnické i akademické veřejnosti. Tímto úkolem ho dnes pověřil celostátní výbor strany. ČTK Důchodci dostanou od srpna přidáno 470 Kč Praha - Od srpna bude každý důchodce dostávat měsíčně o 470 korun více. O zvýšení penzí dnes rozhodla vláda, a to kvůli neočekávaně vysokému růstu cen. Průměrná starobní penze by tak podle ministerstva práce měla od srpna dosáhnout 9616 korun. Současně se zvýší příplatky k důchodu pro odbojáře, vězně komunismu a pozůstalé po nich, a to o 3,6 procenta. ČTK o rozhodnutí ministrů informoval tiskový odbor úřadu vlády. ČTK Konference: Zločiny komunismu by měly být nepromlčitelné Praha - Zločiny komunismu by měly být jako zločiny proti lidskosti nepromlčitelné - takový je jeden z dnešních závěrů mezinárodní konference Svědomí Evropy a komunismus, která se konala v sídle Senátu. ČTK Liška by chtěl zavést povinnou docházku do mateřských škol Praha - Ministr školství Ondřej Liška (SZ) by chtěl, aby děti chodily povinně do mateřské školy už v před dosažením šesti let. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce uvedl, že příkladem by pro Česko mohlo být Irsko, kde děti povinně navštěvují mateřské školy od čtyř let. Změna by podle něj znamenala vyrovnání handicapů, které vznikají už na prvním stupni základních škol. Ideální by podle něj byla povinná docházka do školek ve věku pěti či čtyř let. Změnu by prosazoval v případě, že by se stal ministrem po volbách v roce ČTK ČSÚ: V Česku žije milion osob se zdravotním postižením Praha - V Česku žije podle odhadu Českého statistického úřadu (ČSÚ) přes milion lidí se zdravotním postižením. Jejich podíl představuje téměř deset procent celkové populace. Vyplývá to z dnes zveřejněného historicky prvního šetření o počtech zdravotně postižených lidí v České republice, které ČSÚ ve spolupráci s Ústavem zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) vypracoval na základě informací od praktických a dětských lékařů z loňského roku. ČTK Zeman nevylučuje kandidaturu v přímé volbě prezidenta Praha - Bývalý předseda vlády a sociální demokracie Miloš Zeman dnes v rozhovoru pro ČTK zcela nevyloučil, že by se mohl v příštích volbách prezidenta republiky ucházet o tuto nejvyšší státnickou funkci. Hlavu státu by ale museli občané volit přímo a musel by mít širokou politickou podporu. Šéfa ČSSD Jiřího Paroubka Zemanovo vyjádření popudilo. ČTK V Praze bude zakázáno odhodit nedopalek a vyplivnout žvýkačku Praha - V Praze bude od července zakázáno odhodit na ulici nedopalek cigarety nebo vyplivnout žvýkačku. Uvádí se to v nové městské vyhlášce o čistotě, kterou dnes schválili zastupitelé. Lidem, kteří předpis poruší, mohou dát strážníci přímo na místě až tisícikorunovou pokutu. Ve případném správním řízení může postih dosáhnout korun. ČTK Klaus v USA uvedl svou knihu o údajném ekologickém panikářství Washington - Prezident Václav Klaus dnes ve Washingtonu uvedl anglické vydání své knihy Modrá, nikoli zelená planeta, v níž kritizuje údajné vyvolávání paniky z globálního oteplování. ČTK

11 Sportovní události Koller přestoupil do ruské Samary Praha - Český fotbalový útočník Jan Koller přestoupil z Norimberku do ruské Samary, kde se potká s krajanem Jiřím Jarošíkem. Kollerův manažer Pavel Paska dnes ČTK řekl, že hráč v novém působišti podepsal smlouvu na rok a půl. Součástí kontraktu je i následná roční opce. ČTK Berdych, Vaidišová a Záhlavová postoupili Londýn - Vstup do Wimbledonu zvládli úspěšně jen tři čeští tenisté z devíti, kteří zasáhli do prvního hracího dne. Hladce prošla prvním kolem Nicole Vaidišová, která si poradila za 43 minut s krajankou Zuzanou Ondráškovou. Naopak Tomáš Berdych, kterého trápil zraněný kotník, vybojoval postup s Rusem Jevgenijem Koroljovem v pěti setech. Podruhé v kariéře postoupila do druhého kola slavného turnaje Barbora Záhlavová-Strýcová, která porazila Camille Pinovou z Francie. ČTK Výběr trenéra reprezentace se zřejmě odloží Praha - Nejméně čtyři jména předloží na úterním pražském jednání výkonného výboru fotbalového svazu jeho místopředseda Vlastimil Košťál svým kolegům ke zvážení, kdo by se měl stát nástupcem trenéra Karla Brücknera u národního týmu. Sám však dnes pro ČTK naznačil, že počítá spíše s tím, že se jmenování nového trenéra odloží nejméně o tři týdny. Tuto variantu potvrdil také předseda svazu Pavel Mokrý. ČTK Kreuziger vyhrál závod Kolem Švýcarska Bern - Český cyklista Roman Kreuziger vyhrál závod Kolem Švýcarska a premiérovým triumfem v seriálu Pro Tour dosáhl životního úspěchu. V dnešní závěrečné etapě udržel v čele celkové klasifikace téměř minutový náskok před druhým Andreasem Klödenem, který si vybojoval v sobotní časovce. Z vítězství v posledním dílu tradiční generálky na Tour de France se radoval domácí Fabian Cancellara. ČTK Koučem reprezentace bude opět Růžička Praha - Trenér pražské Slavie Vladimír Růžička byl nově zvoleným výkonným výborem Českého svazu ledního hokeje jmenován na nadcházející dva roky do funkce hlavního kouče české reprezentace. Na lavičku národního týmu se tak vrací trenér mistrů světa z Vídně z roku 2005 a po tříletém působení nahradí Aloise Hadamczika. Růžičkovými asistenty budou Josef Jandač a Ondřej Weissmann. ČTK Češi ztratili dvoubrankové vedení, na ME končí Ženeva (Švýcarsko) - Čeští fotbaloví reprezentanti v posledním utkání základní skupiny mistrovství Evropy s Tureckem neudrželi v závěrečné čtvrthodině dvoubrankové vedení a prohráli 2:3. Šampionát tak pro ně končí, do čtvrtfinále postupuje Turecko, které se v pátek utká s Chorvatskem. Trenér Karel Brückner dnes vedl národní tým naposledy. ČTK Volejbalistky postoupily na ME Opava - České volejbalistky postoupily na mistrovství Evropy, které se příští rok koná v Polsku. Ve druhém utkání kvalifikačního turnaje v Opavě dnes porazily Moldavsko hladce 3:0 na sety a rozhodly o svém postupu už před nedělním zápasem s Albánií. ČTK České basketbalistky postoupily na OH Madrid - České basketbalistky postoupily na olympijské hry. Účast v Pekingu zajistila týmu Jana Bobrovského dnešní výhra 76:64 nad Japonskem ve čtvrtfinále závěrečného kvalifikačního turnaje v Madridu. Stejně jako před čtyřmi lety v Aténách budou basketbalistky na OH jedinými českými zástupkyněmi v kolektivních sportech. ČTK Dominik Hašek ukončil kariéru Detroit - Český hokejový brankář Dominik Hašek se rozhodl ukončit svou bohatou kariéru. Zásadní rozhodnutí oznámil třiačtyřicetiletý gólman jen pár dnů po zisku druhého Stanleyova poháru v zámořské NHL s Detroitem na dnešní tiskové konferenci, kterou vedení Rudých křídel narychlo svolalo. ČTK Trio českých triatlonistů se kvalifikovalo na OH Vancouver - Čeští triatlonisté Filip Ospalý, Vendula Frintová a Lenka Zemanová mají díky svému postavení ve světovém žebříčku jistou účast na olympijských hrách v Pekingu. Nic na tom nezměnil ani světový šampionát v kanadském Vancouveru, který byl poslední možností se do Pekingu kvalifikovat a českým reprezentantům nevyšel. ČTK Praha vypadla z boje o OH 2016 Atény - Praha se nedostala mezi kandidátská města pro pořádání olympijských her v roce Rozhodlo o tom dnešní hlasování výkonného výboru Mezinárodního olympijského výbor (MOV) v Aténách. Ze sedmi uchazečů mohou o pořádání her nadále bojovat Chicago, Tokio, Rio de Janeiro a Madrid. S Prahou vypadly ze hry Baku a katarské Dauhá. ČTK Bohemians postoupili do první ligy Praha - Fotbalisté Bohemians Praha postoupili do první ligy, v níž vystřídají jiný pražský celek Bohemians V dnešním domácím utkání 29. kola s Vítkovicemi remizoval tým ze Střížkova 1:1 a o postupové místo už nemůže přijít. ČTK

12 Trochu Humoru Kamarádko, ptá se Maře Lušňová, podařilo se ti toho tvého po svatbě převychovat? Jen částečně, vzdychne Stázka, když jsem si ho brala, tak slopal rum, teď už jenom pivo. U soudu Tak nám povězte, paní, říká soudce, kam vás obžalovaný kopl. Žalobkyně vstane a koktá: Nakopl mě do, ale já se to stydím před soudem říct! Dobře, já vám rozumím, praví soudce. Už si na to můžete sednout!!! Včera jsem se dostala do ZOO zadarmo, chválí se tchýně zeťovi. Tomu se nedivím, ale nejde mi do hlavy, proč vás potom ještě pustili ven? Taková drzost Stěžuje si Mařa v kanceláři: Včera mě jeden muž hanebně zneužil! Proboha, jak? ptají se závistivě kolegyně. Tož, pozvala jsem ho k sobě na večeru, a on sa, ta sviňa, klidně nažral a odešél! Dva důchodci jsou na nudistické pláži. Honzo, podívej se, to je ale kus! Prosím tě, vem si brýle, vždyť je to socha, odpoví mu Honza. Fakt. Hned mi to bylo divné, že tak čumí jenom na mě. Vzájemné rady Jde koktavý s kulhavým po ulici a koktavý říká kulhavému: Víš, jak by si nekulhal? Ne. No, kdybys šel jednou nohou po chodníku a druhou po silnici. Kulhavý říká: A víš, jak by si nekoktal? Ne. Kdybys držel hubu! Zklamaný Potkají se po dlouhé době dva kamarádi. Jeden z nich praví: Strašně jsem tu Jiřinku miloval. Napsal jsem jí dvěstěčtyřicetpět milostných dopisů. A to už jí nepíšeš? ptá se druhý. No, nepíšu, Jiřinka si vzala toho pošťáka, co jí ty dopisy nosil. Soukromý zubní lékař si stěžuje manželce: Představ si, ten důchodce Havránek mně už půl roku dluží peníze za zubní protézu! Ale já už mám toho dost, jdu za ním, a ty peníze z něho vymlátím! Když se vrátí, říká mu manželka: Nevypadáš na to, že by ti ty peníze dal. Kdyby jenom to! naříká zubař. Ten darebák mě ještě pokousal mýma vlastníma zubama!!! Jsem nucen kvalifikovat vaše počínání jako pokus o vyvolání mezinárodního incidentu Dva postarší manželé letí poprvé v životě letadlem, paní vystrašeně rozvíjí katastrofické scénáře: To musí být hrozný pocit pro ty cestující, když se tak s nimi letadlo řítí nezadržitelně k zemi! Muž se ji snaží uklidnit: Ale drahoušku, taková věc se většinou přihodí nanejvýš jednou za život Mezi důchodci Dva staříci sedí na lavičce v parku, když se ozve zoufalé volání o pomoc, které rychle ustalo. Pojďme rychle pryč, říká první, aby si policisté nemysleli, že jsme tu ženu znásilnili my! 12

13 Klubovní zprávy, Zajímavosti a Dopisy čtenářů Výroční schůze a valná hromada členů ČS klubu ve Wellingtonu Ve středu 4. června jsme se sešli, někteří už po dvacáté prvé, na výroční schůzi a valné hromadě ČS klubu na Novém Zélandě se sídlem ve Wellingtonu. Součásí programu byla i volba nového předsedy a výboru klubu. Výbor klubu zůstal téměř ve stejném složení, pouze se ztenčil z původních šesti osob na čtyri, a oproti loňskému roku se nezměnila ani osoba předsedy (resp. předsedkyně) klubu. Konkrétně dopadla volba následovně: Předseda klubu: Kamila Skapa Členové výboru: Jana Baborová (místopředsedkyně) Lidka Hamilton (sekretářka) Jana Šolc (pokladní) Michal Šolc (redaktor časopisu Střípky/Čriepky) Z funkcí ve výboru na vlastní žádost odchází Eva Ballard a Tereza Kejdanová. Vydání časopisu Střípky/Čriepky s srpnu a září je ohroženo! Z důvodu dlouhodobé dovolené je ohroženo vydání časopisu na měsíce srpen a září, o vývoji vás budeme informovat v červencovém čísle. Současně stále hledáme z důvodu nedostatku pracovních sil nové redaktory pro náš časopis. New Zealand International Film Festivals 2008 Letos se uskuteční na mnoha místech Nového Zélandu už 38. ročník mezinárodního filmového festivalu. Českou republiku budou zastupovat dva filmy: Vratné Láhve (Empties) velice povedená komedie Jana a Zdeňka Svěráka (více na web stránkách promítací časy ve Wellingtonu Embassy 24/7-2pm Embassy 24/7-6:15pm Paramount 26/7-4pm promítací časy v Aucklandu Civic Theatre 17/7-6:15pm Lido Cinema 19/7-4:15pm The Bridgeway 20/7-4:15pm Civic Theatre 21/7-11:30am Cargo 12-ti minutový film natočený v České republice absolventem aucklandské univerzity. Více o filmu Film je promítán v bloku Homegrown: Programme 1 promítací časy ve Wellingtonu Paramount 18/7-6pm Paramount 21/7-2:30pm promítací časy v Aucklandu SkyCity Theatre 11/7-6:15pm SkyCity Theatre 12/7-10:15am Více informací o festivalu najdete v informační brožuře festivalu, případně na Termíny v jednotlivých městech jsou uvedeny níže: * Auckland Jul * Christchurch Jul 31 - Aug 17 * Dunedin Jul 25 - Aug 10 * Gisborne Nov 6-19 * Greymouth Oct 2-8 * Hamilton Aug * Levin Oct 28 - Nov 12 * Masterton Oct * Napier Aug 20 - Sep 7 * Nelson Sep * New Plymouth Sep 4-17 * Palmerston North Aug 7-24 * Queenstown Oct 23 - Nov 5 * Tauranga Aug 28 - Sep 10 * Wellington Jul 18 - Aug 3 * Whangarei Nov

14 Tajenka z minulého měsíce: To byste ho měl vidět, když si stoupne Řešení křížovky na této stránce bude uvedeno příští měsíc. Recept tohoto měsíce: Pozor! Nezapomeňte na příští klubovní schůzi Polský dům, středa 2. července 2008 v 19:30 hodin 257 Riddiford Street, Newtown, Wellington Lívanečky Vlasty Buriana Ingredience: 1/4 l kefíru, 3 celá vejce, 100 g cukru krupice, 9 vrchovatých lžic strouhaného kokosu, 2 lžíce rumu, 2 lžíce rozpuštěného mírně zchladlého másla, 130 g hladké mouky, špetka soli, a asi 5-6 jablek,olej, skořicový (moučkový) cukr Postup přípravy: Do kefíru zakvedláme vejce, rum, máslo, pak sypké přísady a nakonec oloupaná, na plátky pokrájená jablka. Na rozpáleném oleji v lívanečníku smažíme dozlatova a na talíři sypeme skořicovým cukrem. V originál receptu se má dát nejdřív těsto, pak plátky jablek a zase těsto - no já se s tím tak nezdržuju, zamíchám vše dohromady a je to. Do lívanečků zděláte horší (padaná jablka) a je to zase něco jiného než tradiční štrůdl. Jsou dobré i studené, ale většinou nemají šanci vystydnout, protože vám je budou brát rovnou z talíře. upečení vyklopíme, necháme prochladnout, polijeme čokoládovou polevou a sypeme oříšky. recept převzat z (od uživatele Míla Kořínková) Střípky - Čriepky, měsíčník Českého a Slovenského klubu na Novém Zélandě (Inc.) Adresa redakce: PO. Box , Wellington, NZ Tel: +64 (0) , seznam. cz, webová stránka: Předplatné pro členy klubu $ 15.00, pro nečleny $ 30.00, plus poštovné mimo N.Z. Šeky pište na: Czech and Slovak Club in N.Z. Pro čtenáře ve finanční tísni na požádání zdarma. Redaktoři: Michal Šolc, Gustav Knotek, Jana Šolc (Hrtánková), zodpovědná redakční rada: Kamila Skapa Otištěné články označené jménem autora nemusí vyjadřovat názory klubu ani redakce, vyhrazujeme si právo články jinak upravit.

Měsíc ve zprávách. V sobotu nastává slunovrat a začíná léto

Měsíc ve zprávách. V sobotu nastává slunovrat a začíná léto Měsíc ve zprávách Začátek léta přinese vysoké teploty Praha - První letní dny budou podle meteorologů opravdu letní, v neděli se teploty v České republice mohou přiblížit až k tropické třicítce. Teplotně

Více

Třicetiletá válka v Evropě

Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka / 1618 1648 / 1/ válka česká 1618 1620 2/ válka falcká 1621 1624 3/ válka dánská 1624 1630 4/ válka francouzsko švédská 1630 1648 nábožensko politický konflikt

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ 1 1. Který den se v Česku rozdávají vánoční dárky? A) 6. ledna. B) 24. prosince. C) 25. prosince. D) 26. prosince.

Více

A je tu Středočeský kraj. Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk

A je tu Středočeský kraj. Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk A je tu Středočeský kraj Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk Hrady a zámky Karštejn Jeden z nejznámějších českých hradů byl postaven v letech 1348 1367 na příkaz

Více

KNÍŽATA Z LIECHTENSTEINU A LICHTENŠTEJNSKÉ KNÍŽECTVÍ. Ing. Pavel Juřík Historický spolek Liechtenstein, o. s.

KNÍŽATA Z LIECHTENSTEINU A LICHTENŠTEJNSKÉ KNÍŽECTVÍ. Ing. Pavel Juřík Historický spolek Liechtenstein, o. s. KNÍŽATA Z LIECHTENSTEINU A LICHTENŠTEJNSKÉ KNÍŽECTVÍ Ing. Pavel Juřík Historický spolek Liechtenstein, o. s. 29. dubna 2015 LIECHTENSTEINOVÉ: HISTORIE Hrad Liechtenstein u Vídně (okolo 1130) Mikulov získali

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 HISTORIE EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Historie EU V této kapitole

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH

ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH ZEMĚ BEZ KRÁLE ČEŠI ODMÍTLI ZIKMUNDA, KTERÝ MĚL PO VÁCLAVOVI IV. NASTOUPIT NA TRŮN ZEMĚ SE VZPAMATOVÁVALA Z VÁLKY ZŮSTALI ZDE KATOLÍCI I PŘÍVRŽENCI HUSA TAKÉ ČEŠTÍ BRATŘI,

Více

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE)

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) 1960 schválen zákon o III. pětiletém plánu Nesplnitelné úkoly Vypínání elektrické energie Selhání zásobování uhlím Ochromení železniční dopravy uhelné prázdniny Pomoc jiným

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Územně-správní členění ČR

Územně-správní členění ČR Územně-správní členění ČR Vývoj územně-správní členění ČR 1. etapa: počátky od poloviny 13. stol. stavovské zřízení Čechy rozděleny na 12 krajů s rozsáhlými pravomocemi správními i soudními hejtmané zpravidla

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK TŘICETILETÁ VÁLKA 2.notebook. November 27, 2014 TŘICETILETÁ VÁLKA IX 16 22:19

DĚJEPIS 8. ROČNÍK TŘICETILETÁ VÁLKA 2.notebook. November 27, 2014 TŘICETILETÁ VÁLKA IX 16 22:19 TŘICETILETÁ VÁLKA IX 16 22:19 1 TŘICETILETÁ VÁLKA Po bitvě na Bílé hoře se Habsburkové obrátili proti zemím Fridricha Falckého (Německo). Ohrožené bylo také Nizozemí, které bojovalo se Španělskem. Proto

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař ZAHRANIČNÍ POLITIKA Sňatková Vydání Karel politika zlaté buly pro říši jako Římský král a císař SŇATKOVÁ POLITIKA Sňatková politika začíná již u Karlova dědečka hraběte Jindřicha Lucemburského. Oženil

Více

STŘEDOČESKÝ KRAJ A PRAHA

STŘEDOČESKÝ KRAJ A PRAHA Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Zeměpis II. ročník STŘEDOČESKÝ KRAJ A PRAHA referát Jméno a příjmení: Jakub Jezdinský David Novotný Daniel Schubert Třída: 6. O Datum: 17. 6. 2014 Středočeský kraj

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Co čeká lékaře a pacienty v roce 2006

Co čeká lékaře a pacienty v roce 2006 Co čeká lékaře a pacienty v roce 2006 Reforma zdravotnictví-forum.cz Pardubice, 18.4. 2006 OBSAH Dopady vyhlášek Ministerstva zdravotnictví ČR pro 1. pololetí 2006 Důsledky novel zdravotnických zákonů

Více

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 Město vyvěsí tibetskou vlajku rok 2013 54. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu v neděli 10. 3. 2013 vyvěšení

Více

1642 1648 Boj mezi králem a parlamentem Anglická revoluce 1640-1660

1642 1648 Boj mezi králem a parlamentem Anglická revoluce 1640-1660 1642 1648 Boj mezi králem a parlamentem Anglická revoluce 1640-1660 Puritáni čistí, vzorem kalvinismus cílem očista anglikánské církve od katolicismu prostý oděv, vlasy nakrátko kulaté hlavy, morálka,

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

ZLATÁ STEZKA 700 let vimperské větve

ZLATÁ STEZKA 700 let vimperské větve ZLATÁ STEZKA 700 let vimperské větve (zpracováno podle knihy F. Kubů a P. Zavřela - Zlatá stezka, úsek Vimperk státní hranice) První písemnou zprávu o existenci samostatné vimperské větve Zlaté stezky

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 Novoroční balíček Ing. Jana Veleby, nezávislého senátora a prezidenta AK ČR V Praze, dne 24. ledna 2013 Ing. Jan Ve l e b a Prezident Vážená paní senátorko,

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 7. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Počátek středověku a vznik prvních evropských

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Trojan Václav 9.A 2014/15 Studie Historický rozsah Čech. Úvod

Trojan Václav 9.A 2014/15 Studie Historický rozsah Čech. Úvod Trojan Václav 9.A 2014/15 Studie Historický rozsah Čech Úvod - České území se dlouhodobě rozvíjelo, kdysi poněkud nepřesné hranice se postupem času ustálily a náš stát získal na mapách svůj charakteristický

Více

1867 prosincová ústava rakouskouherské vyrovnání (dualismus) konstituční monarchie

1867 prosincová ústava rakouskouherské vyrovnání (dualismus) konstituční monarchie Otázka: Ústavní vývoj v ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Marťas charakteristika ústav v letech 1918 2014 1500 Vladislavské zemské zřízení 1627 obnovení zemského zřízení dědičná moc Habsburků

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

Problémy mezinárodní politiky

Problémy mezinárodní politiky Problémy mezinárodní politiky Zahraniční politika jedna z klíčových oblastí působení státu zabezpečuje vztahy s jinými státy, společenstvími států a s mezinárodními organizacemi Cíle zahraniční politiky

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

Řecké problémy a dopady na Česko. Praha, 29. dubna 2010

Řecké problémy a dopady na Česko. Praha, 29. dubna 2010 Řecké problémy a dopady na Česko Praha, 29. dubna 2010 Proč se zabývat Řeckem Obviňují nás, že strašíme Řeckem Odborníci i novináři upozorňují, že situace může být horší, než se zdálo V EU se vážně uvažuje,

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ Tato část zkoušky má 30 úloh. Maximální počet bodů je 30. Vyberte u testových úloh 1 30 jedno správné řešení

Více

Historie migrace do ČR a aktuální výzvy. Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com

Historie migrace do ČR a aktuální výzvy. Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com Historie migrace do ČR a aktuální výzvy Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com Historický a evropský kontext migrace Situace po 2. světové válce Evropa se mění v kontinent imigrace 1.období v letech 1950-1973/4

Více

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER Z á p i s z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR44 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR44 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR44 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Mgr. Alena Jirsáková Datum: 16. 10. 2012 Ročník: 8. ročník Vzdělávací obor /

Více

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? SPEECH/10/446 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? Veřejné slyšení, Evropský parlament

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

TŘICETILETÁ VÁLKA. Které evropské země byly na počátku 17. století největšími velmocemi?

TŘICETILETÁ VÁLKA. Které evropské země byly na počátku 17. století největšími velmocemi? TŘICETILETÁ VÁLKA ÚLOHA 1: Jaké jsou obvyklé důvody pro válku? Myslíte, že nějaký z vámi navržených důvodů byl podnětem pro Třicetiletou válku? Co může způsobit, že se válka protáhne na několik let trvající

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH Podíl úvazků na zkrácenou pracovní dobu je v České republice jeden z nejmenších. Podle výsledků výběrového šetření pracovních sil (VŠPS-LFS)

Více

Vznik a vývoj USA v 19. století. Eva Mrkvičková, 4. B

Vznik a vývoj USA v 19. století. Eva Mrkvičková, 4. B Vznik a vývoj USA v 19. století Eva Mrkvičková, 4. B Vznik 13 britských kolonií na V pobřeží S farmářství, těžba dřeva, rybolov J plantážnictví otroci Kolonie - zdroj levných surovin, odbytiště výrobků

Více

Mezinárodní situace na počátku 20. století

Mezinárodní situace na počátku 20. století Mezinárodní situace na počátku 20. století nejvyspělejší zemí světa byly USA nejvyspělejšími evropskými zeměmi byla Francie a Velká Británie, vlastnily koloniální panství a chtěly ho rozšířit Německo a

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Prestiž povolání červen 2013 Technické parametry Výzkum:

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

Výukový materiál. Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl11 Vytvořeno: červenec 2012. Ověřeno ve výuce Datum: 13. 11. 2012 Třída: 4.- 5.

Výukový materiál. Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl11 Vytvořeno: červenec 2012. Ověřeno ve výuce Datum: 13. 11. 2012 Třída: 4.- 5. Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3052 Škola: Základní škola a Mateřská škola Bílý Kostel nad Nisou, příspěvková organizace, 463 31 Chrastava Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl11

Více

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU TÉMA: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN - OPAKOVÁNÍ Zdroje: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN SÁMO francký kupec, 7.st., sjednotil slovanské kmeny proti Avarům první státní útvar na našem území KONSTANTIN

Více

Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice. Bavorská státní kancelář

Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice. Bavorská státní kancelář Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice Bavorská státní kancelář Obsah Úvodní slovo ministryně paní Dr. Beaty Merk 5 Jaké úkoly plní Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice?

Více

STANOVY. Autisté jihu, spolek. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

STANOVY. Autisté jihu, spolek. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ STANOVY Autisté jihu, spolek Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Při vědomí potřebnosti zkvalitnění života našich dětí s poruchou autistického spektra (dále jen PAS) jsme se rozhodli založit tento spolek. Spolek

Více

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč Sociální reformy Petr Nečas Hlavní cíl zastavení tempa zadlužování země Hlavní problém prudké tempo zadlužování státu růstem mandatorních výdajů především v posledních dvou letech vlády Jiřího Paroubka

Více

ČESKOMORAVSKÁ KONFEDERACE ODBOROVÝCH SVAZŮ

ČESKOMORAVSKÁ KONFEDERACE ODBOROVÝCH SVAZŮ ČESKOMORAVSKÁ KONFEDERACE ODBOROVÝCH SVAZŮ nám. Winstona Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Regionální rada odborových svazů ČMKOS Karlovarského kraje Zápis z jednání RR ČMKOS Karlovarského kraje ze dne 22.

Více

TRANSFORMACE EKONOMIKY

TRANSFORMACE EKONOMIKY TRANSFORMACE EKONOMIKY VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_15 Sada: Ekonomie Téma: Transformace ekonomiky po 1989 Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Jaký je nejvyšší titul středověkého panovníka? Král. Císař. Kníže. Kralevic. Zeman. Šlechtic. 2. Která bitva ukončila boje husitů v Čechách? Bitva u Sudoměře. Bitva u Lipan. Bitva u Přibyslavi. 3. Z

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Polská základní škola, Dr. Oszaka 156 Určeno pro 6. 9. r. Sekce Předmět

Více

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1. Úvod... 3 2. Komunikační priority a cílové skupiny... 4

Více

Radek John ministr vnitra

Radek John ministr vnitra Radek John ministr vnitra Boj o rozpočet 2010 a 2011 Snížení na rok 2011 o 8,3 mld. Kč (původní návrh 10,5 mld.) 62 60 58 56 54 52 50 48 2008 2009 2010 2011 Rozpočet MV v mld Rozpočet na rok 2011: - 3,8

Více

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Ústava schválena r., král mohl zákony pouze., volí jen občané, volí se i v. a v.... Politické

Více

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL.

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. František II. (1792 1835) syn Leopolda II. zavedl policejní absolutismus a cenzuru. 1804 zanikla Svatá říše římská místo toho vzniklo Rakouské císařství

Více

Pan Ing. Pavel Horálek Podací razítko starosta Úřad Městské části Praha 4 Městská část Praha 4 Došlo dne 23-07-2010 Č.j. 081705

Pan Ing. Pavel Horálek Podací razítko starosta Úřad Městské části Praha 4 Městská část Praha 4 Došlo dne 23-07-2010 Č.j. 081705 OPIS Pan Ing. Pavel Horálek Podací razítko starosta Úřad Městské části Praha 4 Městská část Praha 4 Došlo dne 23-07-2010 Č.j. 081705 Vážený pane starosto, 26. července 2010 pro mne a mojí manželku končí

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

O programu ČSNS. Michal Klusáček 2012

O programu ČSNS. Michal Klusáček 2012 O programu ČSNS Michal Klusáček 2012 Největší politická výzva současnosti Co ohrožuje nejvíce naší budoucnost? Korupce Špatné zákony Nízká porodnost Byrokracie Špatná ekologie Zadlužení Úplatní politici

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně

Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně Jednání zahájeno v 15:15 hod. Přítomni: viz prezenční listina, která tvoří nedílnou přílohu tohoto zápisu

Více

Na poskytnutí příspěvku nebo jiné plnění z fondu není právní nárok.

Na poskytnutí příspěvku nebo jiné plnění z fondu není právní nárok. 20. Směrnice o fondu kulturních a sociálních potřeb Článek 1 Úvod Tato směrnice upravuje výši tvorby fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen fond ), další příjmy a hospodaření s fondem v Jihočeské

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Program ODS. Modrý svět. Já vám řeknu, že některá fakta jsou tak výmluvná, že ani nemusím lhát

Program ODS. Modrý svět. Já vám řeknu, že některá fakta jsou tak výmluvná, že ani nemusím lhát Program ODS Modrý svět Já vám řeknu, že některá fakta jsou tak výmluvná, že ani nemusím lhát Mirek Topolánek, Metro 28. března 2006 1. Nesmyslná daňová reforma, rekordní zadlužení státu a 270 mld. korun

Více

Vznik a vývoj rurální sociologie. Rurální sociologie

Vznik a vývoj rurální sociologie. Rurální sociologie Vznik a vývoj rurální sociologie Rurální sociologie specializovaná sociologická disciplína z lat. rural = venkov (v tomto případě fyzický i sociální prostor včetně zemědělství) aplikuje sociologické otázky

Více

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát Otázka: Stát a ústavní systém ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): anisim Stát Území Obyvatelstvo Zákony Vláda Suverenita Historie Státní symboly Kultura Rozlišujeme Národní stát ČR, na území

Více

Absolutismus. DUM č. 1

Absolutismus. DUM č. 1 Absolutismus DUM č. 1 1. Oprav chyby v textu Absolutismus je forma vlády, kdy má panovník veškerou moc. Pokud by byla jeho moc omezena, nazývá se tato forma vlády osvícenský absolutismus. Typickým představitelem

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Stát a církve. -prospěšné partnerství. JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. 2010. www.cevroinstitut.cz

Stát a církve. -prospěšné partnerství. JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. 2010. www.cevroinstitut.cz Stát a církve -prospěšné partnerství JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. 2010 Vztah státu a církví v České republice Stát je založen na demokratických hodnotách a nesmí se vázat ani na výlučnou ideologii, ani

Více

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 8 Vydán dne 27. července 2010 Částka 3 OBSAH

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 8 Vydán dne 27. července 2010 Částka 3 OBSAH Věstník vlády proorgánykrajů aorgányobcí Ročník 8 Vydán dne 27. července 2010 Částka 3 OBSAH 1. Směrnice Ministerstva financí ze dne 17. 6. 2010 č. j. 12/36 381/2010 124, kterou se mění směrnice Ministerstva

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Zpráva o činnosti za rok 2010

Zpráva o činnosti za rok 2010 Sdružení zastánců dětských práv česká sekce Defence for Children International 116 47 Praha 1, Senovážné nám. 24 Tel: 603 438 822, e-mail: dci.praha@seznam.cz Zpráva o činnosti za rok 2010 Česká sekce

Více

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví Tisková konference 22.listopadu 2011 Cíl projektu HEZR cílem projektu je veřejnosti pravidelně zprostředkovat názor

Více

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Pohlednicový pohled na město Český Krumlov. 2 HISTORIE MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV Jméno města Krumlov je odvozováno z německého výrazu "Krumme Aue", který je překládán

Více

Usnesení 22. kongresu ODS

Usnesení 22. kongresu ODS Usnesení 22. kongresu ODS Praha 22. 10. 2010 I. Technická část usnesení 1. Vnitřní záležitosti 22. kongresu ODS 1.1. zapisovatelkami určuje Kateřinu Pokornou a Kateřinu Filipiovou 1.2. schvaluje Marka

Více

Evropa v kostce. Evropa náš kontinent. Co to je Evropská unie?

Evropa v kostce. Evropa náš kontinent. Co to je Evropská unie? Evropa v kostce Co to je Evropská unie? Je evropská Je to unie = nachází se v Evropě. = spojuje země a lidi. Podívejme se na ni zblízka: Co mají Evropané společného? Jak se Evropská unie vyvinula? Co dělá

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ SITUACE ŘECKA V KONTEXTU TZV. EUROKRIZE. Markéta Hejlová

AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ SITUACE ŘECKA V KONTEXTU TZV. EUROKRIZE. Markéta Hejlová AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ SITUACE ŘECKA V KONTEXTU TZV. EUROKRIZE Markéta Hejlová OBECNÁ CHARAKTERISTIKA Oficiální název: Řecká republika rozloha: 131 990 m 2 počet obyvatel: 10 787 960 hustota zalidnění: 81,75/m

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 16 13.10.2003 Náklady a výnosy nemocnic rezortu zdravotnictví podle druhu poskytované péče

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Plagiátorství Tento materiál je použitelný pro aktivitu: Určování druhů plagiátorství.

Plagiátorství Tento materiál je použitelný pro aktivitu: Určování druhů plagiátorství. orství Tento materiál je použitelný pro aktivitu: Určování druhů plagiátorství. Klonování Drobné úpravy Jednou z výrazných dominant města Brna je dnes poněkud strohá silueta hradu Špilberka. Jeho původní

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více