Časopis Čechů, Moravanů, Slezanů a Slováků na Novém Zélandě Číslo 6 (No. 6) Červen 2008 (June 2008) Ročník 19 (Vol.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Časopis Čechů, Moravanů, Slezanů a Slováků na Novém Zélandě Číslo 6 (No. 6) Červen 2008 (June 2008) Ročník 19 (Vol."

Transkript

1 Časopis Čechů, Moravanů, Slezanů a Slováků na Novém Zélandě Číslo 6 (No. 6) Červen 2008 (June 2008) Ročník 19 (Vol. 19) MINULOST NELAHOZEVSI Na sever od Prahy, sotva půl hodiny cesty za Kralupy nad Vltavou, se nad řekou a zbytky někdejšího podhradí vypíná masív starobylého zámku. Jeho pozoruhodné zdi se zřetelně odrážejí v hladině Vltavy, která je tu široká a klidná. Avšak ačkoliv nad řekou neustále duní vlaky a na dohled vyrostly mohutné průmyslové objekty, zůstalo v Nelahozevsi ještě mnoho míst, která ani po stopadesáti letech neztratila svůj někdejší kolorit. Usedněme na kámen a pohleďme ke břehu, stíněnému olšinami. Vystupme po skalách - a v houštině nás obklopí zpěv nespočetného ptactva. Anebo se rozběhneme po stráních a do polí, odkud se otevírá daleký rozhled k památnému Řípu. Okouzlí nás podmanivé nekonečné obzory - ale také záplava květin, které tu pro svou předobrou maminku trhával jako malý Antonín Dvořák... Ano - jsme v rodišti velkého českého skladatele. Odtud vzešel člověk, který tak nesmírně obohatil světové Nelahozeves 1 hudební umění a zároveň i proslavil kulturu svého národa. Jsme v Nelahozevsi Antonína Dvořáka! Hladina Vltavy dosahuje ve zdejším území zhruba výšky 170 metrů n.m. Dnešní obec Nelahozeves leží pouze na levém břehu řeky - a sestává kromě původní vsi ještě ze sousedních Podhořan, dvou dílů Hleďsebi a Lešan. Celek zaujímá plochu 997 hektarů a vykazuje kolem 1100 obyvatel ve více než 500 domech. V minulých dobách byly uvedené vesnice samostatné, kdežto k Nelahozevsi patřívaly naopak Strachov a Lobeček na protější říční straně. Vlastní Nelahozeves zaujímá úpatí plasticky modelované kotliny, které se svažuje od západu k Vltavě z velvarské pláně (asi 270 m n. m.), pod jejímž zlomem leží Lešany. Terénní hřbet odděluje obě tyto části od severněji položeného údolí se sypanou hrází, za nímž se táhnou přímo k severu ostatní obecní celky.nelahozeves na přelomu 19. a 20. století Geologicky tvoří katastr celá současné Nelahozevsi převážně masivy druhohorního křídového útvaru (cenoman, turon), takže zpod čtvrtohorních nánosů tu vystupují na povrch rozmanité pískovce a opuky, těžené a/vyvážené odtud pro svou vynikající kvalitu už ve středověku. Starší prvohorní permokarbon se nalézá většinou v nevelké hloubce pod křídou, jak to v

2 minulém století dokazovalo zejména dolování kamenného uhlí u železničních tunelů a v Lešanech.. Pradávná Vltava, která po nesčetné milióny let snižovala a modelovala zdejší krajinný reliéf, zanechala pak na některých polohách výrazné terasovité nánosy třetihorních štěrků. Dnešní nelahozeveské území se vyznačuje nejenom značnou členitostí, ale vykazuje také pestrou vegetací. Zahrady, pole a louky se střídají s několika listnatými, ale i jehličnatými háji a lesíky - a vytvářejí tak s řekou a zčásti skalnatými stráněmi neobvykle zajímavý celek. Nalezneme tu i neplodné prostory - zejména struskoviště k.p. Kaučuk za mohutnou hrází. Jiná místa se však vyznačují vzácným rostlinstvem - např. zámecký park (pozoruhodné dřeviny), či opukové stráně u Podhořan (bylinné patro). Zvířena nelahozevského katastru odpovídá ovšem regionálnímu průměru. Vzhledem k bohaté floristické struktuře vyskytuje se tu ovšem i mnoho vzácných druhů hmyzu. Z větších živočichů se v posledních desetiletích rozmnožilo sročí. Území dnešní Nelahozevsi spolu s blízkým okolím bylo prokazatelně a téměř nepřetržitě obydleno už od mladší doby kamenné. Dokazují to početné archeologické nálezy zejména ze sousední kralupské čtvrti Lobeč, z Lešan i z Hleďsebi. Kvůli úspoře místa a větši přehlednosti budeme se ovšem v dalším textu zabývat především původní, vlastní Nelahozevsi, která zejména z historického hlediska přičleněné obce předčila a většinou také ovlivňovala; Nelahozeves (Nalezoves, Nalžoves, německy Miihlhausen) odvozuje své jméno pravděpodobně od dávného zakladatele Nelahoda. Někdy se v tomto směru uvažuje také o hovorové zkratce - "nenalezená" ves. Osada tu stávala zřejmě dříve než tvrz vybudovaná pro ochranu říční plavby snad ve 14. století níže u řeky. Nejstarší dochovaná písemná zpráva o Nelahozevsi pochází z roku 1352, kdy už tu byl farní kostel sv. Ondřeje. První zmínka o Podhořanech se naproti tomu vztahuje k roku 1402, o Lešanech z roku Dřívější nelahozevské osady Strachov a Lobeček jsou známy od 14. věku. Původně náležela Nelahozeves českému knížeti a později pražské kapitule, od níž přešla v husitských dobách znovu pod panovníkovu komoru. Roku 1469 ji dal král Jiří z Poděbrad spolu s Chvatěruby svému rádci Řehořovi z Heimburka, jemuž byla ovšem později odňata. Pak změnila Nelahozeves majitele, stala se předmětem sporů mezi církvemi a světskými vlastníky - až v letech 1544 až 1558 získal tvrz, poplužní dvůr i ves s mlýnem postupně pan Florian Gryspek z Gryspachu ( ). Tento oblíbenec Ferdinanda I. i dalších dvou císařů představoval jednu z největších postav české renesance a humanismu -- a to nejenom dynamickým životem a kulturností, ale i typickou dobovou rozporností. Zastával významné dvorské úřady - a získal i vybudoval několik velkých panství. Nejvíce si oblíbil Nelahozeves, kde roku 1553 začal s budováním zámku. Soustředil sem velkou knihovnu a obrazárnu - a při častých pobytech tu hostil některé tehdejší básníky a filosofy. Mimo to proslul pan Florián i jako ekonom a organizátor, jak o tom svědčí jeho "Instrukcí nelahozeveské úředníkovi a písařuom.." a "Řád selský", které zůstávají jedinečným dobovým dokladem. V budování nelahozeveského dominia pokračoval syn Blažej Gryspek z Gryspachu, který přičlenil další vsi a kolem roku 1613 dovršil stavbu zámku zhruba do konečné podoby. Po své smrti v roce 1620 však zanechal panství zadlužené, takže je roku 1623 koupila Polyxena z Lobkovic. Bylo to deset vsí, které ve třicetileté válce potom značně utrpěly zejména od Švédů, avšak hned ve druhé polovině 17. století byly cílevědomě hospodářsky zkon-solidovány. V majetku Lobkoviců zůstalo pak nelahozevské dominium jako fideikomisní (od roku 1677) až do rozpadu feudalismu v roce 1848, resp. jako samostatný velkostatek až do poloviny 20. století, tj. i po pozemkové reformě z doby první republiky. Ačkoli v sestavě majetkových držeb roudnické větve Lobkoviců (od roku 1786 roudnického vévodství)

3 zůstávala Nelahozeves pouhou periférii, prožívala tato obec poměrně intenzivně všechny hlavní události doby tzv. temna. Na panství žilo např. dosti nekatolíků (zprávy z let 1662 až 1666 atd.), v roce 1680 se zdejší lid zúčastnil tehdejšího selského povstání, zasáhly sem rušivě války 18. století, zejména sedmiletá z let 1756 až apod. Roku 1775 se zdejší krajina podílela také na rebelii za zrušení nevolnictví. Kronikář Josef Hodek z Ouholic o tom zaznamenal: "Jedna tlupa od Prahy přitáhla, jmenovitě na den Zvěstování panny Marie z Veltrus ráno, když jim kněz musel mši svatou odsloužit, a tam odtud skrze Mířovice do Nelahozeveského zámku táhli, to jest dne 8. dubna. Tam také vzali své skončení, neb tam na ně bylo ze Slaného odesláno od krajského něco vojáků. Kteří se v zámku zavřeli a kteří neutekli, je examinovali. Některé s několika ranami vysázenými domů pustili, ostatní v železích do Prahy odeslali. Pak s té jmenované a také jiné tlupy tři oběšeni byli...". Z roku 1785 existuje první záznam o nelahozeveské škole. Od roku 1845 se tu stavěla železniční trať z Prahy na sever, otevřená pro pravidelnou dopravu z jara V letech 1857 až 1862 byl nájemcem dvorů Nelahozeves a Strachov význačný zemědělský organizátor a vynálezce František Horský ( ), který zde uspořádal tři hospodářské výstavy, mnoho tzv. "polních kázání" pro drobné zemědělce apod. Jeho působení málo mimořádný vliv na rozvoj Nelahozevsi a hospodářský pokrok v celém dolním Povltaví. Značný význam pro zdejší obec měla v minulých staletích řeka, která jako dopravní tepna i rybným bohatstvím doplňovala převážně zemědělské živobytí obyvatelstva. Vzhledem ke zvýšené poloze netrpěla Nelahozeves zpravidla vůbec povodněmi, ze kterých jako největší je nutno připomenout záplavy z let 1784, 1845 a Regulace řeky byla uskutečněna kolem přelomu 19. a 20. století, intenzivní lodní doprava se rozvinula až v našem věku. Roku 1866, po válce s Pruskem, byl na nelahozeveském zámku umístěn velký vojenský lazaret. V roce 1874 se zde na delší dobu usídlil ženský řád, který vedl penzionát pro dívky, načež se odstěhoval do nově zbudovaného kláštera ve Veltruslch, Roku 1887 žilo v Nelahozevsi stále jenom 480 obyvatel v 50 domech, což představovalo pouze nepatrné zvýšení proti předchozím desetiletím. Po dlouhé věky byly pro Nelahozeves nejbližším městem Vel-vary. Ves, připomínaná už k roku 1282, se 3 záhy stala tržištěm. Za Karla IV. se vyvinula na městečko - a roku 1482 pak došlo k povýšení na královské město s právem hradeb a četnými dalšími výsadami. Během třicetileté války, především po požáru a vyplenění z roku 1639 se Velvary vylidnily a nadlouho upadly, avšak přesto zůstávaly nejdůležitějším střediskem až. do 19. věku, kdy zde ostatně došlo i k určitému dalšímu rozvoji. Jiným centrem krajiny se mezitím staly také Veltrusy, od prvé čtvrtiny 18. století budované jako sídlo velkého panství hrabat Chotků. Když ovšem po vybudování první dráhy začala v dolním Povltaví vznikat důležitá železniční křižovatka, nastoupily na místo někdejších center postupně zcela nové Kralupy n. Vltavou. Vyrostly ze dvou vesnic v městys (1881), město (1902) a sídlo okresu (1913), později byly zvětšeny o další obce. Velmi členitý kralupský průmysl (potravinářství, chemie, strojírenství atd.) proměňoval zároveň celé dolní Povltaví a dal tak vzniknout početnému dělnictvu. Celé Kralupsko přineslo pak značné oběti oběma světovým válkám. Veškerý tento vývoj se ovšem naplno odrazil i v Nelahozevsi, kde od přelomu století očividně rostl počet domů a obyvatelstva. Také se zde objevily některé závody: výroba kancelářských potřeb firmy Popek (1922), zhotovování vánočních ozdob firmy Svoboda (1926), několik dalších menších provozoven - a konečně roku 1923 velká, moderní továrna na jedlé tuky a mýdlo V.D.P., dnešní Povltavské tukové závody - P.T.Z. Nejnovější nelahozeveská historie pak je už plně spjata s rozvojem Kralup n.v. v rámci mělnického okresu (od roku 1960). Výstavba k.p. Kaučuk v letech 1958 až 1963 a vybudování jeho mohutné rafinerie ropy k roku 1974, vznik kralupských sídlišť a další hospodářský a společenský rozvoj dolního Povltaví se projevil značným způsobem také na Dvořákově Nelahozevsi. převzato z

4 DĚJINY ZEMÍ KORUNY ČESKÉ Pokračování: Tentokráte obležené uherskými vojsky ve spojení s česko-moravsko-rakouskou armádou pod velením Kristiána z Anhaltu, důvěrníka Friedricha Falckého. Stavovská vojska však nejevila žádnou bojovou náruživost z prostého důvodu byla špatně placena. Rozhodující obrat ve válce nastal, když se Ferdinandovi podařilo získat spojenectví Maxmiliána Bavorského (1620) a jím vedené říšské Katolické ligy. Maxmiliánovo spojenectví nebylo nezištné, v tajných úmluvách dostal od Habsburka slib, že v případě vítězství dostane kurfiřtský hlas po Friedrichovi Falckém. Obdobně oportunistickými cíli bylo motivováno i přistoupení Saska ke katolickému habsburskému bloku, tamní kurfiřt měl totiž eminentní zájem na ovládnutí Lužic a Slezska. Současně přispěli Ferdinandovi i španělští příbuzní, když se jejich armády stojící na nizozemských hranicích zavázaly napadnout Falc. Nad českým odbojem se stahovala temná mračna, aniž by si toho byli jeho vůdčí aktéři plně vědomi. Gábor Bethlen vyžadoval za svou pomoc neúnosné sumy peněz, povstání v Horních Rakousích bylo potlačeno, v Říši uzavřela Katolická liga s protestantskou Unií příměří, a tak bylo možné veškeré síly vrhnout proti Čechám. To se nakonec také stalo. V polovině září vtrhla sjednocená císařská a ligistická vojska do země u Nových Hradů a postupovala směrem k Budějovicím. Kristián z Anhaltu se proto urychleně stahoval přes Moravu do Čech. Stavovský generál Mansfeld v západních Čechách zachovával po tajné dohodě s císařskými klid zbraní. Na Moravě zbyl ve svém odporu Ladislav Velen ze Žerotína osamocen. Anhaltova vojska dospěla ke Praze s předstihem a zaujala strategicky výhodné postavení na návrší Bílé hory. Nedlouho za ním dorazila také císařskoligistická armáda. Katolické vedení bylo citelně oslabeno, když v předchozí drobné srážce u Rakovníka byl generál Buquoy vážně a choulostivě zraněn do přirození, takže nemohl vsednout na koně a následnou bitvu řídil za velkých bolestí z kočáru. Síly nepřátel byly na Bílé hoře téměř vyrovnány. Odhaduje se, že na straně stavů stálo přibližně mužů v lepších vojenských pozicích, katolický tábor shromáždil asi mužů, kteří však museli útočit na opevněné postavení na návrší. Za mlhavého chladného rána, dne 8. listopadu 1620 se obě armády střetly. V nedlouhém boji (bitva trvala zhruba dvě hodiny) byla nepříliš disciplinovaná, unavená a špatně placená stavovská vojska poražena. Proslulý odpor Moravanů u zdi královské obory byl spíše výjimkou, jeho význam byl ještě zvýšen pozdější legendou. I u nepřátel získal uznání jezdecký úder Kristiána mladšího z Anhaltu. Zanedlouho poté, co se zpráva o porážce dostala na Pražský hrad, Friedrich Falcký uprchl s celým dvorem ze země (pro své krátké a neúspěšné panování byl nazván zimním králem ). V hodnocení stavovského povstání dejme nejprve slovo stavovskému historikovi Pavlu Skálovi ze Zhoře a jeho Historii české: Jakož pak v létu 1617 a tak před třími lety a pěti měsíci s tím obecným sněmem, od nebožtíka císaře Matyáše stavům Království českého s strany přijetí a vyhlášení za krále arciknížete Ferdinanda na Hrad pražský položeným, stal se začátek všeobecného a osudného neštěstí celého národu i Království českého, tak teď v měsíci listopadu roku přítomného, kterýž je od prvního soužení předkův našich v létu 1547 skrze krále Ferdinanda I., děda dotčeného krále Ferdinanda II., tou nešťastnou a krvavou bitvou na Bílé hoře, před Prahou svedenou, uvalila se na týž národ a vlast naši bída, pád a potlačení dokonalé, z něhož až dosavad Čechové nijak vybřésti nemohli. Skála jako člověk, který s povstáním pevně spojil svůj osud a později byl nucen emigrovat, vykládá události tak, aby hlavní akcent byl položen na vinu Habsburků. Proto pokládá za počátek odboje rok 1617 a ne defenstraci o rok později. Názor Pavla Skály je plně pochopitelný, protože objektivním zpravodajem nemohl být z osobních důvodů. Na neúspěchu stavovského povstání se ovšem podepsala i nepříliš koncepční politika stavovských vůdců, neshody uvnitř nekatolického tábora a v neposlední řadě velmi špatná finanční situace, která neumožnila vlastně nikdy řádně najaté žoldnéře zaplatit a motivovat je tak k zanícenějšímu přístupu k boji. Příliš šťastná nebyla ani volba Friedrich Falckého, který zůstal v českém prostředí cizincem. Zcela selhalo i spoléhání na příbuzenské svazky nového krále, svou roli sehrál i odstup většiny měst. Proto se Bílá hora stala přímo traumatem českých dějin, a to tím více, že důsledky bělohorské porážky vedly k rychlému postupu rekatolizace. A katolická strana svého vítězství dovedla využít nejen v běžné politické praxi, ale i v rovině ideologické: zásluha na úspěchu byla přičítána přispění a přízni Panny Marie. Na počest vítězství byl původně luteránský kostel na Malé Straně zasvěcen právě P. Marii Vítězné. 4

5 HOSPODÁŘSTVÍ A SPOLEČNOST V PŘEDBĚLOHORSKÉM STÁTĚ Překonání hospodářského rozvratu Úpadek české ekonomiky, počínající velkým morem roku 1380 a pokračující událostmi husitské epochy až po ukončení válek mezi Matyášem Korvínem a Vladislavem Jagellonským, byl tíživým dědictvím, které vyžadovalo nápravu. Pokusy o ni však brzdil výrazný pokles počtu pracovních sil, citelný především na venkově. Ztrátu 40 50% obyvatel nebylo snadné zacelit. Proto feudální vrchnosti, postižené úbytkem poddaných a tím i snížením peněžních příjmů musely hledat cestu z nelehké situace. Především nehodlaly bezmocně přihlížet dalšímu odchodu poddaných rolníků do lépe prosperujících oblastí a královských měst. Zcela promyšleně tak po předchozích dílčích nábězích prosadily roku 1487 usnesení o přísnějším omezení pohybu poddanského obyvatelstva. Tento krok, spolu s dočasným zvýšením do té chvíle zcela nepatrných robotních povinností, nebyl počátkem znevolnění českého venkova, jak občas čteme ve vědecké literatuře i učebnicích, nýbrž opatřením, které si vynutily poměry a jehož životnost později pominula. Nepochybně však na určitý čas zhoršilo podmínky života na vesnici, jíž se nevyhnuly ani opakované morové epidemie roku 1483 a Nespokojenost poddaných se situací rostla a vybíjela se v místních vzpourách, z nichž nejznámější je spojena se jménem rytíře Dalibora z Kozojed, který svůj souhlas s povstáním rolníků na ploskovickém statku zaplatil roku 1498 vlastní hlavou. Se vzbouřenými sedláky si už roku 1496 poradila krajská hotovost. Podobně skončila rebelie na moravském panství Zábřeh, náležejícím Jiřímu staršímu Tunklovi z Brníčka. Jak již bylo řečeno, nalezla šlechta jedno z východisek k překonání ekonomických potíží ve vlastním podnikání. Podporovala především svá poddanská města a městečka, která díky zvýšenému objemu řemeslné i zemědělské výroby začala konkurovat královským městům a budila jejich nevoli. Právě v tomto období se datuje vzestup poddanských měst, jako byla Třeboň, Jindřichův Hradec, Český Krumlov, Pardubice, Litomyšl či Mladá Boleslav. Jejich hospodářská prosperita se záhy odrazila ve výstavnosti ulic a náměstí. Vrchnostem tak přibyly nejen stálé dávky od obyvatel těchto míst, ale též poplatky z trhů, cel a pivovarů, které se v poddanských městech utěšeně rozvíjely. K plnému nástupu vrchnostenského podnikání došlo však až po roce ekonomickou a populační depresi se ale podařilo překonat mnohem dřív, už mezi léty od té doby také nastalo výrazné zlepšení životních podmínek ve venkovských oblastech. Naproti tomu nejde mluvit o pronikavějším rozvoji dálkového obchodu. Až do roku 1495 zůstával v platnosti církevní zákaz obchodování s husitskými kacíři. Prolomit se ho podařilo fakticky i právě (roku 1479) norimberským kupcům, usilujícím o kontrolu nad středoevropským obchodem. Norimberské firmy téměř monopolně dovážely do Čech luxusní textil, šafrán i další spotřební zboží, naopak vyvážely měď, cín a přes přísné zákazy českých úřadů i stříbro. Produkce kutnohorských stříbrných dolů se na konci 15. století pronikavě zvýšila (z 1500kg na 4500kg ročně). Bylo to poslední vzepětí a trvalo do druhého desetiletí 16. věku, kdy kutnohorské dolování začalo nenávratně upadat. V čase závěrečného rozmachu kutnohorských dolů propuklo několik vzpour námezdně pracujících horníků. První vzbouření pro ně roku 1494 dopadlo úspěšně, když se potvrdila oprávněnost jejich stížností. O dva roky později byl výsledek jiný. Několik předáků bylo popraveno bez soudu na poděbradském hradě a Křivoklátě. Událost inspirovala v 19. století J.K. Tyla k sepsání dramatu Kutnohorští havíři. Kutnohorská naleziště nahradil po roce 1515 krušnohorský Jáchymov (německy Joachimsthal), jenž náležel šlechtickému (původně ovšem měšťanskému rodu Šliků. V Jáchymově se těžilo v průměru kg stříbra ročně, ale jeho sláva skončila už po třiceti letech. Dodnes z ní zbylo alespoň slovo dolar (z německého Joachimsthaler-Thaler-tolar-dolar). Polovina 16. století učinila tečku za pověstí českého středověkého mincovnictví. Roku 1547 zrušil král Ferdinand I. Grošový systém a český groš byl vytlačen zlatým rýnským a grošem míšeňským (kurs byl 1 groš český za 2 groše míšeňské). Šlechtické podnikání a postavení poddaných Spojení evropské ekonomiky se světovým trhem bylo jedním z nejdůležitějších momentů ovlivňujících hospodářský vývoj na starém kontinentě. Rozšiřování výroby, podnikání a obchodu v evropských státech souviselo i s koloniální expanzí. To vše se promítlo do ekonomických poměrů v českých zemích, i když, vzhledem k jejich poloze, spíše zprostředkovaně. Patrné to bylo ve složení dovozu, který se podstatně rozšířil (jižní a koloniální zboží, manufakturní výrobky, zbraně), i vývozu (soukenické a plátenické produkty. V polovině 16. století dochází také k rozšíření vrchnostenského hospodaření ve vlastní režii. Tento typ podnikání (běžně se hovoří o režijním velkostatku) se nejprve uplatnil na velkých panstvích, schopných pružněji reagovat na zvyšující se nároky trhu. Ten se stával stále nenasytnějším, neboť po překonání velké deprese prudce vzrostl počet obyvatel a s ním také ceny (tzv. cenová revoluce). Podstatou režijního velkostatku byla námezdní práce. Pokračování příští měsíc 5

6 Měsíc ve zprávách Začátek léta přinese vysoké teploty Praha - První letní dny budou podle meteorologů opravdu letní, v neděli se teploty v České republice mohou přiblížit až k tropické třicítce. Teplotně nadprůměrných pravděpodobně bude celých příštích 30 dní, uvádí server Meteopress.cz. Po nedělním horku se počátkem příštího týdne lehce ochladí, teploty ale stále budou kolem 25 stupňů Celsia a koncem příštího týdne se opět budou blížit třicítkám. ČTK Praha zakáže pití alkoholu na některých veřejných místech Praha - Pražský magistrát zakáže pití alkoholu na vybraných místech na veřejnosti. Pokud po 7. červenci někdo bude pít plechovku piva třeba na Petříně nebo na Kampě, bude mu hrozit od strážníků a policistů až tisícikorunová pokuta. Podle návrhu vyhlášky, kterou schválili zastupitelé, lidé nebudou moci pít v okolí škol, zdravotnických zařízení, stanic metra a dětských hřišť. Pod hrozbou sankce bude konzumace alkoholických nápojů zapovězena na zastávkách a ve vyhlášce vyjmenovaných náměstích, ulicích a parcích. ČTK Zrušení poplatků novorozenců opět blíž ke schválení Praha - Návrh na zrušení poplatků za pobyt novorozenců v porodnici je po dnešku opět o něco blíž ke schválení. Stále platí, že poslanci o něm rozhodnou příští týden, dnes však v rámci takzvaného druhého čtení navrhovali změny v původní předloze. ČTK Julínek reformu rozdělí, sporné normy se tak pozdrží Praha - Ministr zdravotnictví Tomáš Julínek (ODS) rozdělí reformu zdravotnictví a nepředloží ji v jednom balíku zákonů. Nejprve dá tři normy o službách pro pacienty a o záchranné službě. Pokud projdou parlamentem, platily by od ledna. O zákonech o zdravotním pojištění a univerzitních nemocnicích, které vyvolávají spory a kritiku, chce ministr dál jednat, což je proti původnímu plánu pozdrží. Julínek to dnes řekl novinářům. ČTK Pražský magistrát přidá na kulturní granty 14,7 milionu korun Praha - Kulturní zařízení, která letos dostala na kulturních grantech méně peněz než loni, si rozdělí dalších 14,7 milionu korun. Dnes o tom rozhodlo městské zastupitelstvo. Těchto osm zařízení se ale musí podrobit prověrkám. Celkem letos půjde na kulturní granty zhruba 222 milionů korun. ČTK V sobotu nastává slunovrat a začíná léto Praha - V sobotu 21. června v 01:59 středoevropského letního času vstupuje Slunce do znamená Raka. Nastává letní slunovrat a tříměsíční astronomické léto. Slunce dosáhne na každoroční pomyslné dráze nejsevernějšího bodu a začne se opět vracet k rovníku. Bude proto nejdelší den v roce a naopak nejkratší noc. Informuje o tom astronomický server ČTK Mezinárodní den rovnosti žen a mužů dnes připomene několik akcí Praha - Na několika místech České republiky se dnes konají akce připomínající Mezinárodní den rovnosti žen a mužů. V Praze na Václavském náměstí si mohou kolemjdoucí prohlédnout výstavu Nenechte se diskriminovat a nedovolte to jiným. K dispozici tam bude i právnička sdružení Gender Studies, připravena zodpovědět dotazy ohledně diskriminace. ČTK

7 ČSSD: Za první tři dny nemoci 30 procent platu Praha - Sociální demokraté dnes navrhli, aby nemocní pracovníci dostávali od příštího roku v prvních třech dnech nemoci 30 procent průměrného platu. Svůj záměr chtějí dostat do novely zákoníku práce, která upravuje přesčasy. Sněmovna ji dnes poslala do závěrečného projednávání. Poslanci by ji měli schvalovat nejspíš příští týden. Podle schváleného zákona o nemocenské by lidé od ledna neměli v prvních třech dnech stonání dostávat žádnou náhradu. ČTK EU bude na nelegální přistěhovalce přísnější Štrasburk/ Brusel - Evropský parlament dnes schválil kontroverzní směrnici o vracení nelegálních přistěhovalců, kterou kritizují zastánci lidských práv. Státy budou moci ilegální imigranty zadržet až na 18 měsíců ve speciálních zařízeních před jejich vyhoštěním a budou jim moci zakázat opětovný vstup do země až na pět let. ČTK Ekologickou prioritou českého předsednictví bude ochrana klimatu Praha - V prvních šesti měsících příštího roku, kdy bude Česko předsedat EU, se ministerstvo životního prostředí zaměří hlavně na ochranu klimatu. Jde sice o dlouhodobou prioritu vicepremiéra Martina Bursíka (SZ), zároveň ale téma vyplynulo z kalendáře evropské agendy. Zatím totiž není jasné, do jaké míry se Francii podaří v evropských orgánech prosadit schválení takzvaného energeticko-klimatického balíčku. ČTK MfD: Nový zákon určí, kdy smí lékař odmítnout pacienta Praha - Ministerstvo zdravotnictví chce v novém zákonu přesně stanovit, kdy má lékař právo odmítnout pacienta. Odmítnutí samozřejmě nesmí ohrozit pacientův život. Informuje o tom Mladá fronta Dnes (MfD). Zákon o zdravotních službách, který tuto otázku bude řešit, by mohl začít platit od příštího roku. ČTK Dětským SOS vesničkám hrozí, že přijdou o peníze Praha - Dětským SOS vesničkám, které poskytují kolektivní pěstounskou péči, hrozí, že brzy přijdou o významnou část peněz na svou činnost. Novinářům to dnes řekla ředitelka Sdružení SOS vesniček Květuše Paichlová. Mateřská zahraniční organizace, která dosud zajišťuje více než třetinu rozpočtu českých SOS vesniček, již vzkázala, že nelze dále takovou měrou sponzorovat služby v členské zemi EU. Prostředky státu na provoz českých SOS vesniček činí 24 procent rozpočtu, jiné 7 postkomunistické země však hradí až polovinu rozpočtu vesniček. ČTK Detektivové v Praze použili kontroverzní paralyzér Taser Praha - Kriminální policisté dnes při zásahu v Praze poprvé použili paralyzér Taser, který vystřelenými elektrodami paralyzuje nervovou soustavu člověka. Doposud měly tuto zbraň k dispozici pouze zásahové jednotky české policie. Detektivové pomocí Taseru zadrželi celostátně hledaného muže, který se vyhýbal nástupu do vězení. ČTK to sdělil policejní zdroj. OSN označila loni v listopadu používání elektrických paralyzérů za formu mučení. ČTK S hazardem může mít problém až lidí v ČR Praha - Až lidí v České republice může mít problém s hraním hazardních her, počet závislých patologických hráčů se odhaduje na Sdělil to primář oddělení léčby závislostí z psychiatrické léčebny v Bohnicích Karel Nešpor. Podle jeho odhadů se za posledních několik let situace zhoršila. Patologické nemusí být jen hraní na automatech, ale i sázení na sportovní utkání a účast na různých loteriích. ČTK

8 Pořadatelé Pražské muzejní noci zaznamenali vstupů Praha - Pořadatelé Pražské muzejní noci zaznamenali letos rekordních návštěvnických vstupů. Lidé měli v noci ze soboty na dnešek možnost prohlédnout si 51 muzeí, galerií a dalších kulturních památek. Největší zájem byl o Letecké muzeum Kbely, řekl koordinátor akce Pavel Douša. ČTK Sdružení: Identifikace občana nemůže být založena na jednom čísle Praha - Elektronická identifikace jednotlivce by podle sdružení estat.cz neměla být založena na přidělení jedinečného neměnného osobního čísla, k němuž má neomezený přístup nejen státní správa, ale mnohdy i soukromý sektor. V tomto smyslu je třeba podle sdružení upravit vládní verzi zákona o elektronických úkonech, který nyní projednává sněmovna. Doporučila to pracovní skupina sdružení v čele s bývalým předsedou Úřadu pro ochranu osobních údajů Karlem Neuwirtem. ČTK České a slovenské muzeum v Iowě je silně postižené záplavami New York/Cedar Rapids (Iowa) - České a slovenské muzeum v americkém státě Iowa je pod vodou. Město Cedar Rapids, v němž jediné profesionální muzeum věnované české a slovenské historii a dějinám přistěhovalectví z obou zemí sídlí, postihly obrovské záplavy způsobené rozlitím řeky Cedar. ČTK Sněmovna navrhla vyznamenat Dejmala, Preclíka nebo Moserovou Praha - Bývalý ministr životního prostředí Ivan Dejmal, zakladatel první tkáňové banky v Evropě Rudolf Klen nebo bývalý politik a rektor Vysoké školy ekonomické Věněk Šilhán jsou mezi kandidáty, které Poslanecká sněmovna doporučila na státní vyznamenání. V seznamu 39 nominovaných jsou stejně jako loni bývalí senátoři Jaroslava Moserová a Václav Benda nebo sochař Vladimír Preclík. O tom, kdo ocenění nakonec získá, rozhodne prezident Václav Klaus. ČTK Občanský zákoník chce zavést domácí násilí do soukromého práva Praha - Oběti domácího násilí by v budoucnu měly mít možnost nechat vystěhovat ze společného domova lidi, kteří je bijí či ohrožují. Umožnit jim to má nový občanský zákoník, který chce ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil v prosinci předložit vládě. Podle Václava Vody z legislativního oddělení ministerstva se tak domácí násilí bude poprvé moci řešit sokromoprávní cestou. ČTK Kvůli bezvízovému styku s USA musí ČR uzavřít dvě dohody Praha - Pro bezvízový styk mezi Spojenými státy a Českou republikou je nezbytné uzavřít smlouvy mezi oběma státy o vytvoření speciálního protiteroristického centra v ČR a o výměně informací o osobách v minulosti odsouzených za nejzávažnější trestné činy. Obě by měly být dokončeny do několika měsíců. Na společném setkání to dnes uvedli ministr vnitra Ivan Langer a americký velvyslanec Richard Graber. ČTK NKÚ: Většina řízených střel překročila technickou životnost Praha - Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) zjistil, že u téměř všech řízených střel v české armádě je dvojnásobně až trojnásobně překročena technická životnost. Výjimkou je například moderní protiletadlový komplet RBS-70, který vojsko získalo teprve nedávno. ČTK o tom dnes informovala mluvčí úřadu Radka Burketová. Podle ministerstva obrany je však protiletadlovou munici možné mimo jiné díky kontrolám používat dlouhou dobu a nahradit ji bude třeba až kolem roku 2010 nebo později. ČTK

9 Klaus: Euro nepředstavuje žádný velký úspěch Londýn - Společná evropská měna euro "není žádným velkým úspěchem" a v blízké době ji čeká "vážná krize", která ji důkladně prověří. Prohlásil to český prezident Václav Klaus v rozhovoru k desátému výročí zavedení měny pro dnešní vydání deníku Financial Times. ČTK Nečas: Vláda bude brzy rozhodovat o otcovské dovolené Praha - O balíčku reforem rodinné politiky, jenž obsahuje například zavedení týdenní otcovské dovolené, by mohla zanedlouho rozhodovat vláda. Řekl to ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas (ODS). Změny jsou již na papíře, ještě v červnu se k nim mají vyjádřit ostatní resorty. Balíček nově upravuje také částečné pracovní úvazky pro rodiče malých dětí a nastavuje podmínky pro vznik služeb hlídání dětí, které by doplnily přeplněné školky a jesle. ČTK Summit EU-USA: Nové země EU budou brzy požívat cestování bez víz Brdo (Slovinsko) - Vstup dalších zemí do amerického bezvízového programu, mezi nimiž zřejmě bude i Česko, je blízko. Vyplývá to z dnešních slov amerického prezidenta George Bushe a představitelů Evropské unie. Nikdo z nich sice přímo neuvedl, pro které země a kdy přesně vízová povinnost při cestách do USA padne, program se ale podle nich bude rozšiřovat ještě letos. A podle dřívějších informací by ČR v této vlně států chybět neměla. ČTK ČSSD navrhne 3000 Kč pro důchodce a 2000 Kč pro každé dítě Praha - Sociální demokraté navrhnou vyplacení mimořádného důchodu ve výši 3000 korun pro důchodce a sociální dávky 2000 korun pro každé dítě jako kompenzaci dopadů vládní finanční reformy. Dávky by se měly vyplácet letos v prosinci. Návrhy schválil poslanecký klub ČSSD, který je odešle vládě. Řekl to místopředseda ČSSD Zdeněk Škromach. ČTK Regionálnímu zdravotnictví dominují spory o právní formu nemocnic Praha - Na jedné straně mnohamilionové investice do rekonstrukcí a nového vybavení, na druhé straně kolísající počty lůžek, slučování nemocnic a propady v hospodaření. Tak by se dal zjednodušeně shrnout vývoj regionálního zdravotnictví v posledních čtyřech letech. Provázely ho ostré polemiky krajské samosprávy s opozicí, jejichž pohledy na řešení problémů ve zdravotnictví se diametrálně 9 odlišují. Nejvíce sporů se týkalo právní formy nemocnic. Jejich přeměnu z příspěvkových organizací na obchodní společnosti přibrzdil zákon o neziskových nemocnicích, který prosadili v době své vlády sociální demokraté. Ústavní soud ale některé jeho pasáže zrušil, a krajům tím uvolnil ruce pro dokončení transformace. ČTK Mečiar využil jako první slovenského tiskového zákona Bratislava - Expremiér a šéf vládní Lidové strany-hnutí za demokratické Slovensko (LS- HZDS) Vladimír Mečiar jako první využil nového tiskového zákona, který od 1. června nutí slovenské noviny zveřejňovat reakce osob a institucí zmiňovaných v jejich článcích. Požádal přitom o "opravu" textu, který v pondělí 2. června vyšel v deníku Sme. List zatím opravu napadeného textu nevydal, pouze dnes přetiskl samotnou žádost. ČTK Lidovci se opět postavili proti přeměně univerzitních nemocnic Praha - Lidovci se znovu postavili proti záměru ministra zdravotnictví Tomáše Julínka (ODS) na přeměnu univerzitních nemocnic na akciové společnosti. Předseda KDU-ČSL a vicepremiér Jiří Čunek se chystá Julínka vyzvat, aby zastavil všechny kroky

10 směřující k této transformaci, a zastavil tak znejišťování zdravotnické i akademické veřejnosti. Tímto úkolem ho dnes pověřil celostátní výbor strany. ČTK Důchodci dostanou od srpna přidáno 470 Kč Praha - Od srpna bude každý důchodce dostávat měsíčně o 470 korun více. O zvýšení penzí dnes rozhodla vláda, a to kvůli neočekávaně vysokému růstu cen. Průměrná starobní penze by tak podle ministerstva práce měla od srpna dosáhnout 9616 korun. Současně se zvýší příplatky k důchodu pro odbojáře, vězně komunismu a pozůstalé po nich, a to o 3,6 procenta. ČTK o rozhodnutí ministrů informoval tiskový odbor úřadu vlády. ČTK Konference: Zločiny komunismu by měly být nepromlčitelné Praha - Zločiny komunismu by měly být jako zločiny proti lidskosti nepromlčitelné - takový je jeden z dnešních závěrů mezinárodní konference Svědomí Evropy a komunismus, která se konala v sídle Senátu. ČTK Liška by chtěl zavést povinnou docházku do mateřských škol Praha - Ministr školství Ondřej Liška (SZ) by chtěl, aby děti chodily povinně do mateřské školy už v před dosažením šesti let. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce uvedl, že příkladem by pro Česko mohlo být Irsko, kde děti povinně navštěvují mateřské školy od čtyř let. Změna by podle něj znamenala vyrovnání handicapů, které vznikají už na prvním stupni základních škol. Ideální by podle něj byla povinná docházka do školek ve věku pěti či čtyř let. Změnu by prosazoval v případě, že by se stal ministrem po volbách v roce ČTK ČSÚ: V Česku žije milion osob se zdravotním postižením Praha - V Česku žije podle odhadu Českého statistického úřadu (ČSÚ) přes milion lidí se zdravotním postižením. Jejich podíl představuje téměř deset procent celkové populace. Vyplývá to z dnes zveřejněného historicky prvního šetření o počtech zdravotně postižených lidí v České republice, které ČSÚ ve spolupráci s Ústavem zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) vypracoval na základě informací od praktických a dětských lékařů z loňského roku. ČTK Zeman nevylučuje kandidaturu v přímé volbě prezidenta Praha - Bývalý předseda vlády a sociální demokracie Miloš Zeman dnes v rozhovoru pro ČTK zcela nevyloučil, že by se mohl v příštích volbách prezidenta republiky ucházet o tuto nejvyšší státnickou funkci. Hlavu státu by ale museli občané volit přímo a musel by mít širokou politickou podporu. Šéfa ČSSD Jiřího Paroubka Zemanovo vyjádření popudilo. ČTK V Praze bude zakázáno odhodit nedopalek a vyplivnout žvýkačku Praha - V Praze bude od července zakázáno odhodit na ulici nedopalek cigarety nebo vyplivnout žvýkačku. Uvádí se to v nové městské vyhlášce o čistotě, kterou dnes schválili zastupitelé. Lidem, kteří předpis poruší, mohou dát strážníci přímo na místě až tisícikorunovou pokutu. Ve případném správním řízení může postih dosáhnout korun. ČTK Klaus v USA uvedl svou knihu o údajném ekologickém panikářství Washington - Prezident Václav Klaus dnes ve Washingtonu uvedl anglické vydání své knihy Modrá, nikoli zelená planeta, v níž kritizuje údajné vyvolávání paniky z globálního oteplování. ČTK

11 Sportovní události Koller přestoupil do ruské Samary Praha - Český fotbalový útočník Jan Koller přestoupil z Norimberku do ruské Samary, kde se potká s krajanem Jiřím Jarošíkem. Kollerův manažer Pavel Paska dnes ČTK řekl, že hráč v novém působišti podepsal smlouvu na rok a půl. Součástí kontraktu je i následná roční opce. ČTK Berdych, Vaidišová a Záhlavová postoupili Londýn - Vstup do Wimbledonu zvládli úspěšně jen tři čeští tenisté z devíti, kteří zasáhli do prvního hracího dne. Hladce prošla prvním kolem Nicole Vaidišová, která si poradila za 43 minut s krajankou Zuzanou Ondráškovou. Naopak Tomáš Berdych, kterého trápil zraněný kotník, vybojoval postup s Rusem Jevgenijem Koroljovem v pěti setech. Podruhé v kariéře postoupila do druhého kola slavného turnaje Barbora Záhlavová-Strýcová, která porazila Camille Pinovou z Francie. ČTK Výběr trenéra reprezentace se zřejmě odloží Praha - Nejméně čtyři jména předloží na úterním pražském jednání výkonného výboru fotbalového svazu jeho místopředseda Vlastimil Košťál svým kolegům ke zvážení, kdo by se měl stát nástupcem trenéra Karla Brücknera u národního týmu. Sám však dnes pro ČTK naznačil, že počítá spíše s tím, že se jmenování nového trenéra odloží nejméně o tři týdny. Tuto variantu potvrdil také předseda svazu Pavel Mokrý. ČTK Kreuziger vyhrál závod Kolem Švýcarska Bern - Český cyklista Roman Kreuziger vyhrál závod Kolem Švýcarska a premiérovým triumfem v seriálu Pro Tour dosáhl životního úspěchu. V dnešní závěrečné etapě udržel v čele celkové klasifikace téměř minutový náskok před druhým Andreasem Klödenem, který si vybojoval v sobotní časovce. Z vítězství v posledním dílu tradiční generálky na Tour de France se radoval domácí Fabian Cancellara. ČTK Koučem reprezentace bude opět Růžička Praha - Trenér pražské Slavie Vladimír Růžička byl nově zvoleným výkonným výborem Českého svazu ledního hokeje jmenován na nadcházející dva roky do funkce hlavního kouče české reprezentace. Na lavičku národního týmu se tak vrací trenér mistrů světa z Vídně z roku 2005 a po tříletém působení nahradí Aloise Hadamczika. Růžičkovými asistenty budou Josef Jandač a Ondřej Weissmann. ČTK Češi ztratili dvoubrankové vedení, na ME končí Ženeva (Švýcarsko) - Čeští fotbaloví reprezentanti v posledním utkání základní skupiny mistrovství Evropy s Tureckem neudrželi v závěrečné čtvrthodině dvoubrankové vedení a prohráli 2:3. Šampionát tak pro ně končí, do čtvrtfinále postupuje Turecko, které se v pátek utká s Chorvatskem. Trenér Karel Brückner dnes vedl národní tým naposledy. ČTK Volejbalistky postoupily na ME Opava - České volejbalistky postoupily na mistrovství Evropy, které se příští rok koná v Polsku. Ve druhém utkání kvalifikačního turnaje v Opavě dnes porazily Moldavsko hladce 3:0 na sety a rozhodly o svém postupu už před nedělním zápasem s Albánií. ČTK České basketbalistky postoupily na OH Madrid - České basketbalistky postoupily na olympijské hry. Účast v Pekingu zajistila týmu Jana Bobrovského dnešní výhra 76:64 nad Japonskem ve čtvrtfinále závěrečného kvalifikačního turnaje v Madridu. Stejně jako před čtyřmi lety v Aténách budou basketbalistky na OH jedinými českými zástupkyněmi v kolektivních sportech. ČTK Dominik Hašek ukončil kariéru Detroit - Český hokejový brankář Dominik Hašek se rozhodl ukončit svou bohatou kariéru. Zásadní rozhodnutí oznámil třiačtyřicetiletý gólman jen pár dnů po zisku druhého Stanleyova poháru v zámořské NHL s Detroitem na dnešní tiskové konferenci, kterou vedení Rudých křídel narychlo svolalo. ČTK Trio českých triatlonistů se kvalifikovalo na OH Vancouver - Čeští triatlonisté Filip Ospalý, Vendula Frintová a Lenka Zemanová mají díky svému postavení ve světovém žebříčku jistou účast na olympijských hrách v Pekingu. Nic na tom nezměnil ani světový šampionát v kanadském Vancouveru, který byl poslední možností se do Pekingu kvalifikovat a českým reprezentantům nevyšel. ČTK Praha vypadla z boje o OH 2016 Atény - Praha se nedostala mezi kandidátská města pro pořádání olympijských her v roce Rozhodlo o tom dnešní hlasování výkonného výboru Mezinárodního olympijského výbor (MOV) v Aténách. Ze sedmi uchazečů mohou o pořádání her nadále bojovat Chicago, Tokio, Rio de Janeiro a Madrid. S Prahou vypadly ze hry Baku a katarské Dauhá. ČTK Bohemians postoupili do první ligy Praha - Fotbalisté Bohemians Praha postoupili do první ligy, v níž vystřídají jiný pražský celek Bohemians V dnešním domácím utkání 29. kola s Vítkovicemi remizoval tým ze Střížkova 1:1 a o postupové místo už nemůže přijít. ČTK

12 Trochu Humoru Kamarádko, ptá se Maře Lušňová, podařilo se ti toho tvého po svatbě převychovat? Jen částečně, vzdychne Stázka, když jsem si ho brala, tak slopal rum, teď už jenom pivo. U soudu Tak nám povězte, paní, říká soudce, kam vás obžalovaný kopl. Žalobkyně vstane a koktá: Nakopl mě do, ale já se to stydím před soudem říct! Dobře, já vám rozumím, praví soudce. Už si na to můžete sednout!!! Včera jsem se dostala do ZOO zadarmo, chválí se tchýně zeťovi. Tomu se nedivím, ale nejde mi do hlavy, proč vás potom ještě pustili ven? Taková drzost Stěžuje si Mařa v kanceláři: Včera mě jeden muž hanebně zneužil! Proboha, jak? ptají se závistivě kolegyně. Tož, pozvala jsem ho k sobě na večeru, a on sa, ta sviňa, klidně nažral a odešél! Dva důchodci jsou na nudistické pláži. Honzo, podívej se, to je ale kus! Prosím tě, vem si brýle, vždyť je to socha, odpoví mu Honza. Fakt. Hned mi to bylo divné, že tak čumí jenom na mě. Vzájemné rady Jde koktavý s kulhavým po ulici a koktavý říká kulhavému: Víš, jak by si nekulhal? Ne. No, kdybys šel jednou nohou po chodníku a druhou po silnici. Kulhavý říká: A víš, jak by si nekoktal? Ne. Kdybys držel hubu! Zklamaný Potkají se po dlouhé době dva kamarádi. Jeden z nich praví: Strašně jsem tu Jiřinku miloval. Napsal jsem jí dvěstěčtyřicetpět milostných dopisů. A to už jí nepíšeš? ptá se druhý. No, nepíšu, Jiřinka si vzala toho pošťáka, co jí ty dopisy nosil. Soukromý zubní lékař si stěžuje manželce: Představ si, ten důchodce Havránek mně už půl roku dluží peníze za zubní protézu! Ale já už mám toho dost, jdu za ním, a ty peníze z něho vymlátím! Když se vrátí, říká mu manželka: Nevypadáš na to, že by ti ty peníze dal. Kdyby jenom to! naříká zubař. Ten darebák mě ještě pokousal mýma vlastníma zubama!!! Jsem nucen kvalifikovat vaše počínání jako pokus o vyvolání mezinárodního incidentu Dva postarší manželé letí poprvé v životě letadlem, paní vystrašeně rozvíjí katastrofické scénáře: To musí být hrozný pocit pro ty cestující, když se tak s nimi letadlo řítí nezadržitelně k zemi! Muž se ji snaží uklidnit: Ale drahoušku, taková věc se většinou přihodí nanejvýš jednou za život Mezi důchodci Dva staříci sedí na lavičce v parku, když se ozve zoufalé volání o pomoc, které rychle ustalo. Pojďme rychle pryč, říká první, aby si policisté nemysleli, že jsme tu ženu znásilnili my! 12

13 Klubovní zprávy, Zajímavosti a Dopisy čtenářů Výroční schůze a valná hromada členů ČS klubu ve Wellingtonu Ve středu 4. června jsme se sešli, někteří už po dvacáté prvé, na výroční schůzi a valné hromadě ČS klubu na Novém Zélandě se sídlem ve Wellingtonu. Součásí programu byla i volba nového předsedy a výboru klubu. Výbor klubu zůstal téměř ve stejném složení, pouze se ztenčil z původních šesti osob na čtyri, a oproti loňskému roku se nezměnila ani osoba předsedy (resp. předsedkyně) klubu. Konkrétně dopadla volba následovně: Předseda klubu: Kamila Skapa Členové výboru: Jana Baborová (místopředsedkyně) Lidka Hamilton (sekretářka) Jana Šolc (pokladní) Michal Šolc (redaktor časopisu Střípky/Čriepky) Z funkcí ve výboru na vlastní žádost odchází Eva Ballard a Tereza Kejdanová. Vydání časopisu Střípky/Čriepky s srpnu a září je ohroženo! Z důvodu dlouhodobé dovolené je ohroženo vydání časopisu na měsíce srpen a září, o vývoji vás budeme informovat v červencovém čísle. Současně stále hledáme z důvodu nedostatku pracovních sil nové redaktory pro náš časopis. New Zealand International Film Festivals 2008 Letos se uskuteční na mnoha místech Nového Zélandu už 38. ročník mezinárodního filmového festivalu. Českou republiku budou zastupovat dva filmy: Vratné Láhve (Empties) velice povedená komedie Jana a Zdeňka Svěráka (více na web stránkách promítací časy ve Wellingtonu Embassy 24/7-2pm Embassy 24/7-6:15pm Paramount 26/7-4pm promítací časy v Aucklandu Civic Theatre 17/7-6:15pm Lido Cinema 19/7-4:15pm The Bridgeway 20/7-4:15pm Civic Theatre 21/7-11:30am Cargo 12-ti minutový film natočený v České republice absolventem aucklandské univerzity. Více o filmu Film je promítán v bloku Homegrown: Programme 1 promítací časy ve Wellingtonu Paramount 18/7-6pm Paramount 21/7-2:30pm promítací časy v Aucklandu SkyCity Theatre 11/7-6:15pm SkyCity Theatre 12/7-10:15am Více informací o festivalu najdete v informační brožuře festivalu, případně na Termíny v jednotlivých městech jsou uvedeny níže: * Auckland Jul * Christchurch Jul 31 - Aug 17 * Dunedin Jul 25 - Aug 10 * Gisborne Nov 6-19 * Greymouth Oct 2-8 * Hamilton Aug * Levin Oct 28 - Nov 12 * Masterton Oct * Napier Aug 20 - Sep 7 * Nelson Sep * New Plymouth Sep 4-17 * Palmerston North Aug 7-24 * Queenstown Oct 23 - Nov 5 * Tauranga Aug 28 - Sep 10 * Wellington Jul 18 - Aug 3 * Whangarei Nov

14 Tajenka z minulého měsíce: To byste ho měl vidět, když si stoupne Řešení křížovky na této stránce bude uvedeno příští měsíc. Recept tohoto měsíce: Pozor! Nezapomeňte na příští klubovní schůzi Polský dům, středa 2. července 2008 v 19:30 hodin 257 Riddiford Street, Newtown, Wellington Lívanečky Vlasty Buriana Ingredience: 1/4 l kefíru, 3 celá vejce, 100 g cukru krupice, 9 vrchovatých lžic strouhaného kokosu, 2 lžíce rumu, 2 lžíce rozpuštěného mírně zchladlého másla, 130 g hladké mouky, špetka soli, a asi 5-6 jablek,olej, skořicový (moučkový) cukr Postup přípravy: Do kefíru zakvedláme vejce, rum, máslo, pak sypké přísady a nakonec oloupaná, na plátky pokrájená jablka. Na rozpáleném oleji v lívanečníku smažíme dozlatova a na talíři sypeme skořicovým cukrem. V originál receptu se má dát nejdřív těsto, pak plátky jablek a zase těsto - no já se s tím tak nezdržuju, zamíchám vše dohromady a je to. Do lívanečků zděláte horší (padaná jablka) a je to zase něco jiného než tradiční štrůdl. Jsou dobré i studené, ale většinou nemají šanci vystydnout, protože vám je budou brát rovnou z talíře. upečení vyklopíme, necháme prochladnout, polijeme čokoládovou polevou a sypeme oříšky. recept převzat z (od uživatele Míla Kořínková) Střípky - Čriepky, měsíčník Českého a Slovenského klubu na Novém Zélandě (Inc.) Adresa redakce: PO. Box , Wellington, NZ Tel: +64 (0) , seznam. cz, webová stránka: Předplatné pro členy klubu $ 15.00, pro nečleny $ 30.00, plus poštovné mimo N.Z. Šeky pište na: Czech and Slovak Club in N.Z. Pro čtenáře ve finanční tísni na požádání zdarma. Redaktoři: Michal Šolc, Gustav Knotek, Jana Šolc (Hrtánková), zodpovědná redakční rada: Kamila Skapa Otištěné články označené jménem autora nemusí vyjadřovat názory klubu ani redakce, vyhrazujeme si právo články jinak upravit.

Měsíc ve zprávách. V sobotu nastává slunovrat a začíná léto

Měsíc ve zprávách. V sobotu nastává slunovrat a začíná léto Měsíc ve zprávách Začátek léta přinese vysoké teploty Praha - První letní dny budou podle meteorologů opravdu letní, v neděli se teploty v České republice mohou přiblížit až k tropické třicítce. Teplotně

Více

Třicetiletá válka v Evropě

Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka / 1618 1648 / 1/ válka česká 1618 1620 2/ válka falcká 1621 1624 3/ válka dánská 1624 1630 4/ válka francouzsko švédská 1630 1648 nábožensko politický konflikt

Více

České stavovské povstání

České stavovské povstání České stavovské povstání Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 10. 9. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_ 32_ INOVACE_ 16_D_ Stavovské povstání

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA NAŠE VLAST

ČESKÁ REPUBLIKA NAŠE VLAST ČESKÁ REPUBLIKA NAŠE VLAST Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základy státního zřízení a politického systému ČR a státními symboly. ČESKÁ REPUBLIKA hlavním

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Digitální

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. Pravidla

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ 1 1. Který den se v Česku rozdávají vánoční dárky? A) 6. ledna. B) 24. prosince. C) 25. prosince. D) 26. prosince.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE IX 17 12:25 1 Anglická společnost na počátku 17. století - předpoklady pro průmyslovou společnost -vyspělé zemědělství - volná pracovní síla - nové stroje a výrobní postupy

Více

Francouzská buržoazní revoluce

Francouzská buržoazní revoluce Francouzská buržoazní revoluce X 28 17:45 1 1/ Vláda Ludvíka XIV. (1643-1715) 2/ Situace za vlády Ludvíka XVI. (1774-1792) - hospodářská situace - příčiny revoluce - počátek revoluce X 28 17:48 2 Vláda

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2242/04 V Praze dne 28. dubna 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2242/04 V Praze dne 28. dubna 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2242/04 V Praze dne 28. dubna 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 5. května 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ Tato část zkoušky má 30 úloh. Maximální počet bodů je 30. Vyberte u testových úloh 1 30 jedno správné řešení

Více

ANGLIE v 17. století 1

ANGLIE v 17. století 1 ANGLIE v 17. století 1 1603 umírá královna Alžběta I. / dcera Jindřicha VIII. / bez potomků. Na trůn nastupuje syn Marie Stuartovny skotský král Jakub VI., vládne jako Jakub I. / 1603 1625 / 1603 UNIE

Více

Senátní klub Občanské demokratické strany v Parlamentu České Republiky

Senátní klub Občanské demokratické strany v Parlamentu České Republiky Zpráva o činnosti S E N Á T N Í H O K L U B U O D S Senátní klub Občanské demokratické strany v Parlamentu České Republiky Jiří Liška, předseda Valdštejnské náměstí 4 118 01 Praha 1 Tel.: 257072340, 257072324

Více

VÝVOJ DŮVĚRYHODNOSTI VÁCLAVA KLAUSE CELKOVÝ PŘEHLED

VÝVOJ DŮVĚRYHODNOSTI VÁCLAVA KLAUSE CELKOVÝ PŘEHLED Informace STEM ze dne 5. 3. 13 CESTA VÁCLAVA KLAUSE ČESKOU POLITIKOU I. VÝVOJ DŮVĚRYHODNOSTI VÁCLAVA KLAUSE CELKOVÝ PŘEHLED První část seriálu věnovaného osobnosti Václava Klause sleduje důvěru veřejnosti

Více

Krajina v okolí Jevišovic byla osídlena už od pradávna. První zmínka o tomto městu pochází z roku 1289, kdy město patřilo Bočkovi z Kunštátu.

Krajina v okolí Jevišovic byla osídlena už od pradávna. První zmínka o tomto městu pochází z roku 1289, kdy město patřilo Bočkovi z Kunštátu. Kalich - Jevišovice V době panování Hynka z Kunštátu zvaného Suchý Čert byly Jevišovice centrem husitství na jihozápadní Moravě. Tuto část jevišovických dějin připomíná památník na vrchu Žalově (u přehrady),

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Více

HISTORIE LIBERCE. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_452 2. března 2012

HISTORIE LIBERCE. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_452 2. března 2012 HISTORIE LIBERCE Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_452 2. března 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s historií Liberce Prezentace slouží k názornému výkladu a opakování, žáci si

Více

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION Název: Náš region Autor: Mgr. Milena Hrabalová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Vlastivěda /4.-5. ročník Datum vytvoření

Více

MARIE TEREZIE ( ) JOSEF II. ( )

MARIE TEREZIE ( ) JOSEF II. ( ) VY_32_INOVACE_146 MARIE TEREZIE (1740 1780) JOSEF II. (1780 1790) určeno pro 5. ročník ZŠ Člověk a jeho svět Lidé a čas Novější dějiny ČR Světlo rozumu březen 2011 Mgr. Hana Patschová Prezentace slouží

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce dubna 2011

Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce dubna 2011 Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce dubna 2011 Úřad vlády provedl kontrolu 65 úkolů s předpokládaným termínem splnění v průběhu měsíce dubna

Více

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y Čj.: 2226/05 V Praze dne PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 30. března 2005 v 19.30 hod. v zasedací síni Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.

Více

Turistický průvodce I. zajímavosti z českých hradů a zámků 2

Turistický průvodce I. zajímavosti z českých hradů a zámků 2 Turistický průvodce I. zajímavosti z českých hradů a zámků Jiří Glet květen 2016 jako 29.publikace vydavatelství Vydavatel: Pavel Kohout (www.kknihy.cz) ISBN: epub: ISBN 978-80-88061-73-1 mobi: ISBN 978-80-88061-74-8

Více

OBSAH. Prolog (Karolina Adamová) Teorie o vzniku státu 11

OBSAH. Prolog (Karolina Adamová) Teorie o vzniku státu 11 OBSAH Prolog (Karolina Adamová) Teorie o vzniku státu 11 Hlava první (Karolina Adamová, Antonín Lojek) STÁT DO ROKU 1848 I. Doba mezi legendami a historií 15 1/1 První zprávy o Slovanech 15 1/2 Sámova

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo se stal v Československu po druhé světové válce předsedou vlády? Emil Hácha. 2. Komunistický politik, první dělnický prezident v Československu. Vedl komunistický převrat v roce 1948. Jak se jmenuje?

Více

POLITICKÉ POMĚRY ročník oboru ZA, ročník oboru SC D/CJL/ZA+SC/ /01/6-20

POLITICKÉ POMĚRY ročník oboru ZA, ročník oboru SC D/CJL/ZA+SC/ /01/6-20 POLITICKÉ POMĚRY Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Dějepis, CJL 1. - 4. ročník oboru ZA, 1. 4. ročník oboru SC D/CJL/ZA+SC/01+02+03+04/01 D/CJL/ZA+SC/01+02+03+04/01/6-20 Mgr. Marcela Domalípová

Více

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na 1940 Dne 28. 10. 1940 vydal K. H. Frank v zastoupení říšského protektora v Čechách a na Moravě nařízení o rozpuštění Junáka. Dne 4. 11. 1940 nacisté přepadli ústředí Junáka a zabavili veškerý majetek.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy OBDOBÍ OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU (1740 1848) 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Daniel Kubát V/2_Inovace a zkvalitnění

Více

Územně-správní členění ČR

Územně-správní členění ČR Územně-správní členění ČR Vývoj územně-správní členění ČR 1. etapa: počátky od poloviny 13. stol. stavovské zřízení Čechy rozděleny na 12 krajů s rozsáhlými pravomocemi správními i soudními hejtmané zpravidla

Více

Výmarská republika Německá říše

Výmarská republika Německá říše Výmarská ústava Výmarská republika Výmarská republika je označení pro historický stát Německa po pádu monarchií v Německu v roce 1918 až do nástupu nacistů k moci v roce 1933 Přestože oficiální název Německa

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_20_07 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav Finger

Více

REGULACE C ESKY CH ME DIÍ II.

REGULACE C ESKY CH ME DIÍ II. REGULACE C ESKY CH ME DIÍ II. Panel 2. Kontrolní orgány médií Mediální rady optikou politických stran Volební programy Volební programy koaličních stran: ANO ČSSD KDU-ČSL - části týkající se Rady České

Více

VYBRANÁ TÉMATA. Finanční příspěvek zasloužilým sportovcům

VYBRANÁ TÉMATA. Finanční příspěvek zasloužilým sportovcům VYBRANÁ TÉMATA 7/2013 Finanční příspěvek zasloužilým sportovcům Mgr. Štěpán Pecháček, Ph.D. květen 2013 2 Obsah: Historie projednávání finančních příspěvků zasloužilým sportovcům v PS... 2 Srbsko... 2

Více

PO VÁLCE ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA NÁSTUP KOMUNISTŮ

PO VÁLCE ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA NÁSTUP KOMUNISTŮ PO VÁLCE 1945 1948 PREZIDENTEM OPĚT EDVARD BENEŠ ODDĚLILA SE PODKARPATSKÁ RUS A PŘIČLENILA SE K SOVĚTSKÉMU SVAZU ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA 1946

Více

Seznamte se s historií

Seznamte se s historií Bylo Československo před rokem 1989 federací? Jedním z prvních signálů, že vztah Čechů a Slováků nebude v obnovené demokracii po listopadu 1989 bezproblémový, se stala tzv. pomlčková, která odkryla vzájemné

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

CZ.1.07/1.1.02/03.0064

CZ.1.07/1.1.02/03.0064 Materiál pro domácí VY_06_Vla5E_9 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Dělba státní moci v ČR. Územní samospráva a Ústava Prezentace pro žáky SŠ

Dělba státní moci v ČR. Územní samospráva a Ústava Prezentace pro žáky SŠ Dělba státní moci v ČR. Územní samospráva a Ústava Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK s.r.o., Dubí 1 Ústavní právo Nulla potentia

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 HISTORIE EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Historie EU V této kapitole

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2248/04 V Praze dne 19. května 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 26. května 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Historie české správy. Správa v letech (2. část)

Historie české správy. Správa v letech (2. část) Historie české správy Správa v letech 1436 1620 (2. část) Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Digitální

Více

Selská rebelie v roce 1775

Selská rebelie v roce 1775 Selská rebelie v roce 1775 Základní vzdělávání lehké mentální postižení > Člověk a společnost > Dějepis >čtenářská gramotnost Anotace : Autor: Jazyk: Očekávaný výstup: Speciální vzdělávací potřeby: Klíčová

Více

Co čeká lékaře a pacienty v roce 2006

Co čeká lékaře a pacienty v roce 2006 Co čeká lékaře a pacienty v roce 2006 Reforma zdravotnictví-forum.cz Pardubice, 18.4. 2006 OBSAH Dopady vyhlášek Ministerstva zdravotnictví ČR pro 1. pololetí 2006 Důsledky novel zdravotnických zákonů

Více

ČESKÉ ZEMĚ SOUČÁSTÍ VELKÉ HABSBURSKÉ ŘÍŠE PRACOVNÍ LIST S KONTROLOU

ČESKÉ ZEMĚ SOUČÁSTÍ VELKÉ HABSBURSKÉ ŘÍŠE PRACOVNÍ LIST S KONTROLOU ČESKÉ ZEMĚ SOUČÁSTÍ VELKÉ HABSBURSKÉ ŘÍŠE PRACOVNÍ LIST S KONTROLOU 1. Doplňte neúplný text. Po smrti Ludvíka Jagellonského byl roku 1526 zvolen na český trůn člen mocného evropského rodu, který pocházel

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období rozpočtový výbor. USNESENÍ z 58. schůze dne 3. května 2002

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období rozpočtový výbor. USNESENÍ z 58. schůze dne 3. května 2002 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období - 2002 rozpočtový výbor 636 USNESENÍ z 58. schůze dne 3. května 2002 k výročním finančním zprávám politických stran a politických hnutí za

Více

Vývoj strany 1989-2007

Vývoj strany 1989-2007 České parlamentní strany 2007 - křižovatky a cesty Strana zelených Vývoj strany 1989-2007 PhDr. Petr Sokol, CEVRO sokol@cevro.cz Strana zelených Složitý vývoj východoevropský osud Několik etap vývoje Dvakrát

Více

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin 8934/2016-OLP Z Á P I S ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace dne 31.03.2016 Úřad vlády České republiky Přítomni / omluveni:

Více

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D.

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Bezpečnostní systém státu Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. Čl.1 Zajištění svrchovanosti a územní celistvosti ČR, ochrana

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze v období leden-září 2016

Vývoj cestovního ruchu v Praze v období leden-září 2016 Vývoj cestovního ruchu v Praze v období leden-září 2016 Ve zkratce: Hostů celkem: 5,261.648 ze zahraničí: 4.537.495 (86,2 %) z tuzemska: 724.153 (13,8 %) Celkově v Praze přírůstek hostů o 305.352 osob

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 938/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 938/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 938/0 Návrh poslanců Karla Raise, Petra Kořenka, Vlasty Bohdalové a Jiřího Miholy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb.,

Více

Základní škola a Mateřská škola Kluky, okr. Písek Datum: Autor: Marcela Ivanenková Číslo šablony: I/2 Název materiálu:

Základní škola a Mateřská škola Kluky, okr. Písek Datum: Autor: Marcela Ivanenková Číslo šablony: I/2 Název materiálu: Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kluky, okr. Písek Datum: 5.12.2012 Autor: Marcela Ivanenková Číslo šablony: I/2 Název materiálu: VY_12_INOVACE_16_Vl 4.roč. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2213

Více

Historie české správy. OBDOBÍ PŘECHODU OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU ( ) 3. část

Historie české správy. OBDOBÍ PŘECHODU OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU ( ) 3. část Historie české správy OBDOBÍ PŘECHODU OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU (1740 1848) 3. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn

Více

Hráno 17. ledna. Seriál turnajů OFS zahájili starší žáci. Tradiční fotbalové turnaje žactva pořádané OFS Olomouc v hale gymnázia Hejčín

Hráno 17. ledna. Seriál turnajů OFS zahájili starší žáci. Tradiční fotbalové turnaje žactva pořádané OFS Olomouc v hale gymnázia Hejčín Hráno 17. ledna Seriál turnajů OFS zahájili starší žáci, odstartovala kategorie starších žáků. Do prvního turnaje nastoupili chlapci Litovle, Horky, Černovíra a Nových Sadů a Nemilan. Novosadští dokonce

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné. Přijímací zkouška do 1. ročníku OPF ze společensko - historického přehledu (2004)

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné. Přijímací zkouška do 1. ročníku OPF ze společensko - historického přehledu (2004) Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Přijímací zkouška do 1. ročníku OPF ze společensko - historického přehledu (2004) A Příjmení a jméno:... Celkový počet bodů: Datum narození:...

Více

DĚJEPIS 9. ROČNÍK POLITICKÝ SYSTÉM PRVNÍ REPUBLIKY, ZAHRANIČNÍ November POLITIKA.notebook

DĚJEPIS 9. ROČNÍK POLITICKÝ SYSTÉM PRVNÍ REPUBLIKY, ZAHRANIČNÍ November POLITIKA.notebook POLITICKÝ SYSTÉM OBDOBÍ PRVNÍ REPUBLIKY (UČEBNICE S. 36 40) V ČSR systém politického pluralismu, politické strany z předválečného období. Nejdůležitější politickou stranou se stala Československá sociálně

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Z á p i s. JUDr. Marie RUSOVÁ, MUDr. Vladimír ŘÍHA, dne 3. března posl. JUDr. Eva DUNDÁČKOVÁ, MUDr. Petr KOTT,

Z á p i s. JUDr. Marie RUSOVÁ, MUDr. Vladimír ŘÍHA, dne 3. března posl. JUDr. Eva DUNDÁČKOVÁ, MUDr. Petr KOTT, Z á p i s z 59. schůze ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu, která se konala dne 2., 3. a 4. března 2005 ------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZÁPIS. z 11. schůze Senátu konané dne 12. srpna 2015

ZÁPIS. z 11. schůze Senátu konané dne 12. srpna 2015 ZÁPIS z 11. schůze Senátu konané dne 12. srpna 2015 Přítomni za vládu České republiky: ministr životního prostředí Richard Brabec, ministr vnitra Milan Chovanec, místopředseda vlády a ministr financí ČR

Více

Po vyhrané bitvě u Sudoměře husité pod velení Jana Žižky vypalují Sezimovo Ústí a v roce 1420 zakládají město Tábor.

Po vyhrané bitvě u Sudoměře husité pod velení Jana Žižky vypalují Sezimovo Ústí a v roce 1420 zakládají město Tábor. Jan Hus byl sice upálen, ale jeho učení se šířilo dále. Lidé se snažili žít podle jeho myšlenek. Začali si říkat husité. K husitství se hlásila část šlechty a měšťanstva, ale nejvíc chudina. Do svého čela

Více

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 9. FUNKČNÍ OBDOBÍ

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 9. FUNKČNÍ OBDOBÍ SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 9. FUNKČNÍ OBDOBÍ 576. USNESENÍ SENÁTU ze 23. schůze, konané dne 24. července 2014 k návrhu senátního návrhu zákona senátorů Františka Bublana, Aleny Gajdůškové, Milana

Více

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát Otázka: Stát a ústavní systém ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): anisim Stát Území Obyvatelstvo Zákony Vláda Suverenita Historie Státní symboly Kultura Rozlišujeme Národní stát ČR, na území

Více

Počátky Československé republiky ( ) Základní škola Bohuňovice Učivo dějepisu 9. ročníku Připravila Karla Dokoupilová

Počátky Československé republiky ( ) Základní škola Bohuňovice Učivo dějepisu 9. ročníku Připravila Karla Dokoupilová Počátky Československé republiky (1918 1920) Základní škola Bohuňovice Učivo dějepisu 9. ročníku Připravila Karla Dokoupilová Z kterého dokumentu je tento úryvek? Národ náš touží se všemi demokraciemi

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

201/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997

201/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997 201/1997 Sb. ZÁKON ze dne 31. července 1997 o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových

Více

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Ústava schválena r., král mohl zákony pouze., volí jen občané, volí se i v. a v.... Politické

Více

Spotřeba alkoholu v České republice

Spotřeba alkoholu v České republice Spotřeba alkoholu v České republice Podle nejaktuálnějších dat OECD (září 2012, poslední kompletní rok k dispozici 2009) je Česká republika čtvrtou zemí s nejvyšší konzumací na osobu starší patnácti let.

Více

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY V průběhu závěrečné zkoušky může být položena otázka doplňujícího charakteru, která

Více

únor 2012 MONITORING PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 2012

únor 2012 MONITORING PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 2012 únor 2012 MONITORING PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 2012 TÉMA MĚSÍCE Přímá volba prezidenta Dne 8.2.2012 schválil Senát ČR nejdůležitější novelu Ústavy ČR v naší novodobé historii. Jedná se o zavedení přímé volby prezidenta.

Více

Datum : červen 2012 Určení : dějepis, žáci 8. ročníku

Datum : červen 2012 Určení : dějepis, žáci 8. ročníku SJEDNOCENÍ ITÁLIE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_05 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

Z á p i s. dle prezenční listiny. Ing. Miroslav Uchytil, Ing. Jan Chaloupka, Mgr. Zdeněk Jonáš. Neomluveni: Rudolf Fiala

Z á p i s. dle prezenční listiny. Ing. Miroslav Uchytil, Ing. Jan Chaloupka, Mgr. Zdeněk Jonáš. Neomluveni: Rudolf Fiala Z á p i s z 23. jednání výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 3. 11. 2011 od 9hod. v zasedací místnosti Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje, a.s. Přítomni:

Více

Mezi světovými válkami

Mezi světovými válkami Mezi světovými válkami První světová válka byla velkým mezníkem v lidských dějinách především v Evropě dalekosáhlé změny důsledkem poválečného uspořádání je druhá světová válka Pařížská mírová konference

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 8. února 2017 v 09:00 h V Praze 1. února 2017 Čj. 2206/17 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda Beneše

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 409 Jméno autora Mgr. Romana BLÁHOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 5. 2. 2012 Ročník, pro který je DUM určen 4. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y Čj. 2206/15 V Praze 28. ledna 2015 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 4. února 2015 v 10:00 h v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1,

Více

ZŠ Brno, Řehořova 3 Já a společnost. Výchova k občanství 6-9. ročník III

ZŠ Brno, Řehořova 3 Já a společnost. Výchova k občanství 6-9. ročník III ZŠ Brno, Řehořova 3 Já a společnost Výchova k občanství 6-9. ročník III2-12-04 Výchova k občanství EVROPSKÁ UNIE - Historie Mgr. Vilém Nejezchleb Evropská unie http://www.euroesprit.org/ EU - HISTORIE

Více

Brloh Zadání prvního kola

Brloh Zadání prvního kola Brloh Zadání prvního kola Odpovědi odešlete prostřednictvím našich webových stránek http://brloh.math.muni.cz Odpovězte na otázku: 1 Alfanumerická 17 953 178621 752 95 74269 7913 1739 82 17 953 713 17931

Více

ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled

ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. PRINCIP DĚLBY MOCI moc ve státě je rozdělena

Více

VYBRANÁ TÉMATA 17/2011. Dluhová krize v Itálii a perspektivy jejího šíření v eurozóně. Ing. Marcela Cupalová, PhD.

VYBRANÁ TÉMATA 17/2011. Dluhová krize v Itálii a perspektivy jejího šíření v eurozóně. Ing. Marcela Cupalová, PhD. VYBRANÁ TÉMATA 17/2011 Dluhová krize v Itálii a perspektivy jejího šíření v eurozóně Ing. Marcela Cupalová, PhD. srpen 2011 Vybraná témata 17/2011 2 Světová ekonomická krize, která byla spuštěna finanční

Více

Řecké problémy a dopady na Česko. Praha, 29. dubna 2010

Řecké problémy a dopady na Česko. Praha, 29. dubna 2010 Řecké problémy a dopady na Česko Praha, 29. dubna 2010 Proč se zabývat Řeckem Obviňují nás, že strašíme Řeckem Odborníci i novináři upozorňují, že situace může být horší, než se zdálo V EU se vážně uvažuje,

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ČTVRTÁ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ČTVRTÁ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 23.7.2008 KOM(2008) 486 v konečném znění ČTVRTÁ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU ohledně přetrvávajících případů, ve kterých některé třetí

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 23. listopadu 2016 v 10:00 h V Praze 16. listopadu 2016 Čj. 2282/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží

Více

Autodopravci upozorňují na problém s německou minimální mzdou... 2. D1 bude pro řidiče bezpečnější... 3

Autodopravci upozorňují na problém s německou minimální mzdou... 2. D1 bude pro řidiče bezpečnější... 3 PŘEHLED ZPRÁV Autodopravci upozorňují na problém s německou minimální mzdou... 2 D1 bude pro řidiče bezpečnější... 3 Opatrně na zúžené D1, do prázdnin je zavřený sjezd na Jihlavu... 3 Dálnice SRN: od roku

Více

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění některých ustanovení zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 18. května 2016 v 09:00 h V Praze 11. května 2016 Čj. 2236/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH Podíl úvazků na zkrácenou pracovní dobu je v České republice jeden z nejmenších. Podle výsledků výběrového šetření pracovních sil (VŠPS-LFS)

Více