Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Pomùžeme! Máte nìjaký dotaz ohlednì našich výrobkù? Chtìli byste si objednat náhradní díly? Váš výrobek nefunguje tak jako první den? SERVIS Elektrické náøadí 00 Napište nám! Fax: Poštovní adresa: Unicore náøadí s.r.o., Holeèkova, Karlovy Vary 0 1 Èeská republika Neustále dostupní! Navštivte náš online obchod Je to zaruèenì nejrychlejší zpùsob, jak získat co nejvíce informací o výrobcích, akcích apod. Spokojenost zákazníkù je pro nás na prvním místì! Na všechny výrobky firmy Einhell poskytujeme servis. Všichni pracovníci pøispívají k tomu, abychom svým zákazníkùm nabídli øešení rychle a bez byrokracie. Jsme úspìšní, protože ovládáme svou práci a také známe a chápeme požadavky a cíle svých zákazníkù. Unicore náøadí s.r.o. Holeèkova Karlovy Vary 0 1 Èeská republika 00 Unicore náøadí s.r.o. Technické zmìny a omyly vyhrazeny. Objednací èíslo: 100 Stav:

2 Obsah Naše filozofie: Znaèková kvalita pro zákazníky nakupující s rozmyslem ŠROUBOVÁNÍ VRTÁNÍ, MÍCHÁNÍ 1 S touto zásadou vyvíjí a prodává firma Einhell výrobky pro domov, zahradu a volný èas, vhodné pro domácí kutily i øemeslníky. Podstatnými faktory úspìchu po celou dobu existence firmy jsou trvale vysoká jakost výrobkù doprovázená vstøícnou cenovou politikou zamìøenou na stabilitu. Zásadou naší výrobkové politiky je více inovovat a reagovat rychleji a pružnìji než ostatní. Pokraèovat tehdy, když ostatní teprve pøicházejí, to je naše heslo. Vysokým stupnìm internacionalizace vychází Einhell vstøíc globálnímu zamìøení svých zákazníkù, kterými jsou øetìzce obchodù pro kutily a øemeslníky, zásilkové firmy, prodejny zahrádkáøských potøeb a diskontní prodejny. Dceøinné a partnerské podniky po celém svìtì umožòují firmì Einhell, aby poskytovala jedineènì rozsáhlý a globální servis. Dceøinné podniky zajiš ují firmì Hans Einhell AG blízkost k zákazníkùm s mezinárodními aktivitami. Nezamìnitelnost výrobku je vedle jeho kvality dána designem. Všechny výrobky budoucnosti vyvinuté firmou Einhell budou mít nezamìnitelný tvar a øešení. DÌLENÍ 18 FRÉZOVÁNÍ, HOBLOVÁNÍ 0 BROUŠENÍ ØEZÁNÍ 8 RÙZNÉ PØEHLED SORTIMENTU 1 SERVIS 8 Josef Thannhuber Zakladatel firmy Andreas Kroiss Pøedseda pøedstavenstva Einhell AG ing. Petr Haak Jednatel firmy Unicore náøadí s.r.o.

3 AKUMULÁTOROVÝ ŠROUBOVÁK AKUMULÁTOROVÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK 1 Otoèná rukoje Softgrip, V h 800 mah, V Lithium Ionen h 1.00 mah,8 V h 00 mah 1 V h 1.00 mah Variabilní nstavení krouticího momentu Rychloupínací sklíèidlo Chod vpravo / vlevo Elektronika pro regulaci otáèek Výmìnný akumulátor 8 Magnetický držák šroubù 9 Indikace kapacity akumulátoru 10 LEDdiody LED BAS, AK BAS, LI BAS,8 L BAS 1 Vario 11 Svìtlo , V / 800 mah, V / 1.00 mah,8 V / 00 mah 1 V / 1.00 mah Akumulátor V / mah Pøevodovka 0 min 1 h 1, kg 10 x 10 x 8 mm Nabíjeèka na hodin provozu, hliníkový kuføík pro pøenášení a ukládání, 1 adaptér na koncovku pro nástrèné klíèe, 100 rùzných šroubovacích bitù, 1 magnetický držák šroubovacích bitù. 00 min 1 h 0, kg 180 x 10 x mm bitové nástavce, pouzdro, nabíjeèka na hodin provozu. 00 min 1 h 1, kg 10 x 10 x 0 mm Nabíjeèka na hodin provozu, kuføík pro uložení a pøepravu, 8 rùzných šroubovacích bitù, koncovka pro nástrèné klíèe,, 8, 9, 10, 11, 1, 1 mm, 1 držák na nástrèné klíèe, 1 magnetický držák šroubovacích bitù min 1 1stufig h, kg 10 x x 8 mm pružný høídel, nabíjeèka na hodin provozu, bitových nástavcù ( s titanovým povrchem ), pøídavný akumulátor, 1 magnetický držák šroubovacích bitù, vèetnì kuføíku pro uložení a pøenášení. Otáèky (min1 ) Nastavení krouticího momentu Doba nabíjení (hod.) 1 V h Doba nabíjení 1.00 mah Výdrž Akumulátorové pøístroje Einhell jsou vesmìs vybaveny výkonnými motory, které v závislosti na modelu a oblasti použití vyvíjejí velkou sílu pøi šroubování, vrtání nebo pøíklepovém vrtání. Naše akumulátorové pøístroje se dodávají s motory, až V. Èím intenzivnìji svùj pøístroj používáte, tím dùležitìjší je pro Vás krátká doba nabíjení. Nabíjecí doby u pøístrojù øady Einhell Bavaria jsou optimalizovány podle potøeby uživatelù a èiní v závislosti na modelu až 1 hodinu. Pøístroje jsou tak opìt rychle pøipraveny k použití. Kapacita a poèet akumulátorù urèují dobu, po kterou je možno pøístroj používat. Akumulátorové pøístroje Einhell proto mají v závislosti na modelu a oblasti použití velmi silný výmìnný akumulátor s kapacitou 0, a 1, ampérhodin. Pohotovou kapacitu zdvojnásobíte druhým akumulátorem.

4 AKUMULÁTOROVÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK AKUMULÁTOROVÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK SOUPRAVA 1 Softgrip Variabilní nastavení kroutícího momentu 1, V h 1.00 mah 1, V h 1.00 mah 1, V, V h 1.000/800 Elektronika pro regulaci otáèek Chod vpravo / vlevo Rychloupínací sklíèidlo Výmìnný akumulátor Indikace kapacity akumulátoru 8 Magnetický držák šroubù 9 Kuføík pro uložení a pøenášení BAS 1, A BPAS 1, A BAS 1, + BAS, Set , V / 1.00 mah 1, V / 1.00 mah 1, V / mah, V / 800 mah Akumulátor (V/mAh) Pøevodovka 0 0 min min min 1 0 min 1 Otáèky (min1) 1 stupòù 0 stupòù 1 stupòù Nastavení krouticího momentu h h h h Doba nabíjení (hod.),1 kg, kg,1 kg x x 9 mm 1 x 90 x 110 mm 0 x 0 x 9 mm Nabíjeèka na hod. práce, kuføík pro uložení a pøenášení, 1 pøídavný výmìnný akumulátor 1, V, vrtákù na kov, bitových nástavcù, 1 magnetický držák bitù. Nabíjeèka na hod. práce, kuføík pro uložení a pøenášení, 1 pøídavný výmìnný akumulátor 1, V, bitových nástavcù, 1 magnetický držák bitù, vrtákù na kov. nabíjeèky, kuføík pro uložení a pøenášení, bitových nástavcù, vrtákù na kov, 1 magnetický držák bitù. 1, V h Doba nabíjení 1.00 mah Výdrž Akumulátorové pøístroje Einhell jsou vesmìs vybaveny výkonnými motory, které v závislosti na modelu a oblasti použití vyvíjejí velkou sílu pøi šroubování, vrtání nebo pøíklepovém vrtání. Naše akumulátorové pøístroje se dodávají s motory, až V. Èím intenzivnìji svùj pøístroj používáte, tím dùležitìjší je pro Vás krátká doba nabíjení. Nabíjecí doby u pøístrojù øady Einhell Bavaria jsou optimalizovány podle potøeby uživatelù a èiní v závislosti na modelu až 1 hodinu. Pøístroje jsou tak opìt rychle pøipraveny k použití. Kapacita a poèet akumulátorù urèují dobu, po kterou je možno pøístroj používat. Akumulátorové pøístroje Bavaria proto mají v závislosti na modelu a oblasti použití velmi silný výmìnný akumulátor s kapacitou 0, a 1, ampérhodin. Pohotovou kapacitu zdvojnásobíte druhým akumulátorem.

5 AKUMULÁTOROVÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK 1 Kuføík pro uložení a pøenášení Variabilní nastavení krouticího momentu 18 V h 1.00 mah 18 V h 1.00 mah 18 V 1 h 1.00 mah Elektronika pro regulaci otáèek Chod vpravo / vlevo Rychloupínací sklíèidlo Výmìnný akumulátor Magnetický držák šroubù BAS 18 A BAS 18A BAS 18/1 HA V / 1.00 mah 18 V / 1.00 mah 18 V / 1.00 mah Akumulátor (V/mAh) rychlosti Pøevodovka 0 0 min min min 1 / min 1 Otáèky (min1) 1 stupòù 1 stupòù 0 stupòù Nastavení krouticího momentu h h 1 h Doba nabíjení (hod.), kg, kg, kg 80 x 80 x 90 mm x x 90 mm x x 90 mm Nabíjeèka na hod. práce, vrtákù na kov, bitových nástavcù, 1 magnetický držák bitù, kuføík pro uložení a pøenášení. Nabíjeèka na hod. práce, 1 pøídavný výmìnný akumulátor 18V, kuføík pro uložení a pøenášení, bitových nástavcù, 1 magnetický držák bitù, vrtákù na kov. Nabíjeèka na 1 hod. práce, 1 pøídavný výmìnný akumulátor 18V, kuføík pro uložení a pøenášení, bitových nástavcù, 1 magnetický držák bitù, vrtákù na kov. 18 V 1 h Doba nabíjení 1.00 mah Výdrž Akumulátorové pøístroje Einhell jsou vesmìs vybaveny výkonnými motory, které v závislosti na modelu a oblasti použití vyvíjejí velkou sílu pøi šroubování, vrtání nebo pøíklepovém vrtání. Naše akumulátorové pøístroje se dodávají s motory, až V. Èím intenzivnìji svùj pøístroj používáte, tím dùležitìjší je pro Vás krátká doba nabíjení. Nabíjecí doby u pøístrojù øady Einhell Bavaria jsou optimalizovány podle potøeby uživatelù a èiní v závislosti na modelu až 1 hodinu. Pøístroje jsou tak opìt rychle pøipraveny k použití. Kapacita a poèet akumulátorù urèují dobu, po kterou je možno pøístroj používat. Akumulátorové pøístroje Bavaria proto mají v závislosti na modelu a oblasti použití velmi silný výmìnný akumulátor s kapacitou 0, a 1, ampérhodin. Pohotovou kapacitu zdvojnásobíte druhým akumulátorem. 8 9

6 AKUMULÁTOROVÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK AKUMULÁTOROVÁ VRTACÍ PØÍKLEPOVÁ VRTAÈKA AKUMULÁTOROVÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK 1 Dvourychlostní pøevodovka Elektronika pro regulaci otáèek 18 V 1 h 1.00 mah V 1 h 1.00 mah 18 V h 1.00 mah Variabilní nastavení kroutícího momentu Chod vpravo / vlevo Pøepínání vrtání / vrtání s pøíklepem Rychloupínací sklíèidlo Pøídavná rukoje 8 Softgrip 9 10 Výmìnný akumulátor Kuføík pro uložení a pøenášení 11 LEDdioda LED BPAS 18/1 HA BAS /1 BUSS Indikace kapacity akumulátoru 18 V / 1.00 mah rychlosti 0 0 min 1 / min 1 V / 1.00 mah rychlosti 0 0 min 1 / min 1 18 V / 1.00 mah min 1 Akumulátor (V/mAh) Pøevodovka Otáèky (min1) 1 Magnetický držák šroubù 0 stupòù stupòù max. 10 Nm Nastavení krouticího momentu 1 h 1 h h Doba nabíjení (hod.),8 kg kg,9 kg 0 x 9 x 110 mm 0 x 10 x 10 mm 90 x 0 x 10 mm Nabíjeèka na 1 hod. práce, 1 pøídavný výmìnný akumulátor, vrtákù na kov, bitových nástavcù a 1 magnetický držák bitù, kuføík pro uložení a pøenášení. Nabíjeèka na 1 hod. práce,pøídavný akupack V, vrtákù na kov, bitových nástavcù, 1 magnetický držák bitù, 1pøídavná rukoje, kuføík pro uložení a pøenášení. šestihranné nástavce (1, 19, 1, mm) V 1 h Doba nabíjení 1.00 mah Výdrž Akumulátorové pøístroje Einhell jsou vesmìs vybaveny výkonnými motory, které v závislosti na modelu a oblasti použití vyvíjejí velkou sílu pøi šroubování, vrtání nebo pøíklepovém vrtání. Naše akumulátorové pøístroje se dodávají s motory, až V. Èím intenzivnìji svùj pøístroj používáte, tím dùležitìjší je pro Vás krátká doba nabíjení. Nabíjecí doby u pøístrojù øady Einhell Bavaria jsou optimalizovány podle potøeby uživatelù a èiní v závislosti na modelu až 1 hodinu. Pøístroje jsou tak opìt rychle pøipraveny k použití. Kapacita a poèet akumulátorù urèují dobu, po kterou je možno pøístroj používat. Akumulátorové pøístroje Bavaria proto mají v závislosti na modelu a oblasti použití velmi silný výmìnný akumulátor s kapacitou 0, a 1, ampérhodin. Pohotovou kapacitu zdvojnásobíte druhým akumulátorem

7 PØÍKLEPOVÉ VRTAÈKY 1 Rychloupínací sklíèidlo Pøepínání pro chod vpravo / vlevo min 1 Beton 1 mm min 1 Beton 1 mm min 1 Beton 1 mm min 1 Beton 1 mm Elektronika pro plynulou regulaci otáèek s pøedvolbou otáèek Vrtání / vrtání s pøíklepem Pøídavná rukoje s hloubkovým dorazem Sklíèidlo s ozubeným vìncem Softgrip BSM 0/1 E BSM 0 E BSM 10/1 E BSM W 0 W 10 W 1.00 W 0.00 min min min min 1 Otáèky (min1) Pøevodovka / 10 / 1 mm 0 / 10 / 1 mm / 10 / 1 mm / 1 / 1 mm Vrtný výkon (døevo/ocel/beton) kg, kg, kg, kg x x 0 mm x x 0 mm x 0 x 0 mm 00 x 0 x 0 mm Pøídavná rukoje s nastavitelným hloubkovým dorazem. Pøídavná rukoje s nastavitelným hloubkovým dorazem. Pøídavná rukoje s nastavitelným hloubkovým dorazem. Pøídavná rukoje s nastavitelným hloubkovým dorazem, klíè na sklíèidlo Pøíklepové vrtaèky Einhell pro vrtání, vrtání s pøíklepem nebo šroubování do døeva jsou vesmìs vybaveny výkonnými motory. Naše modely se dodávají s motory o výkonu až 1.00 W min 1 Otáèky a pøevodovka Klidný chod stroje snižuje vibrace a usnadòuje Vám práci. Pøíklepové vrtaèky Einhell jsou vybaveny elektronickou regulací otáèek a pøedvolbou otáèek. Beton Vrtný výkon 1 mm Vrtný výkon udává, s jakým maximálním prùmìrem vrtáku lze vrtat který materiál. Vrtný výkon pøíklepových vrtaèek Einhell je u betonu až 1 mm, u kovù až 1 mm a u døeva až mm. 1 1

8 VRTACÍ KLADIVA 1 Uchycení SDS plus Pøídavná rukoje 80.80/min. Beton mm /min. Beton mm /min. Beton 0 mm /min. Beton mm Zastavení pøíklepu Zastavení otáèení Hloubkový doraz Chod vpravo / vlevo Regulace poètu otáèek BBH 80/1 BBH 90 BBH 90 BBH 100 Zvláštní pøíslušenství W 90 W 900 W 1.00 W 80 min 1.80 min 1 /, J min min 1 /, J 800 min min 1 / J 800 min min 1 / J Otáèky (min1 ) Poèet pøíklepù (min1) a síla pøíklepù (J) Pøevodovka mm beton/kámen,8 kg 0 x 10 x 110 mm Vrtáky SDS plus O 8, 10, 1 mm, 1 hrotové dláto, kuføík pro uložení a pøenášení,protiprachový kryt, tuková maznice,pøídavná rukoje s hloubkovým dorazem. mm beton/kámen, kg 00 x 0 x 11 mm Kuføík pro uložení a pøenášení, vrtáky SDS plus O 8, 10, 1 mm, 1 hrotové dláto, 1 ploché dláto pøídavná rukoje s hloubkovým dorazem. 0 mm beton, kg 0 x 0 x 1 mm Kuføík pro uložení a pøenášení, vrtáky SDS plus O 8, 10, 1 mm, 1 hrotové dláto, protiprachový kryt, tuková maznice,pøídavná rukoje s hloubkovým dorazem. mm beton/kámen 8, kg 0 x 80 x 10 mm Kuføík pro uložení a pøenášení, vrtáky SDS plus O 8, 10, 1 mm, 1 hrotové dláto, 1 ploché dláto, protiprachový kryt, tuková maznice, pøídavná rukoje s hloubkovým dorazem. Vrtný výkon (døevo/ocel/beton) Sada dlát SDSPlusAK, desetidílná pro všechna vrtací kladiva s uchycením SDSPlus Sada vrtákù a dlát hliníkový kuføík po 1 vrtáku SDSPlus: o x 110 mm, o 8 x 10 mm, o10 x 10 mm, oo 1 x 10 mm, o10 x 0 mm, 1 x 0 mm, o1 x 0 mm, o 0 x 0 mm, 1 hrotové dláto: délka 0 mm 1 ploché dláto: délka 0 mm : : Vrtací kladiva Einhell jsou vesmìs vybaveny výkonnými motory pro vrtání, pøíklepové vrtání nebo vysekávání v rùzných oblastech použití. Naše modely se dodávají s motory o výkonu až 1.00 W..18/min. Síla a poèet pøíklepù Poèet pøíklepù je dobrým indikátorem toho, s jakou èetností je vyvíjen tlak na místo vrtání. Èím je toto èíslo vìtší, tím rychleji práce postupuje. Všechny pøístroje Einhell jsou vybaveny výkonnými pøíklepovými mechanismy. Beton Vrtný výkon mm Vrtný výkon udává, s jakým maximálním prùmìrem vrtáku lze vrtat který materiál. Vrtný výkon vrtacích kladiv Einhell je u betonu nebo kamene až mm. 1 1

9 MÍCHAÈ BAREV A MALTY MONTÁŽNÍ ŠROUBOVÁK 1 Elektronika pro regulaci poètu otáèek Pøepínání chodu vpravo / vlevo min mm min 1 Adapter M min 1 Adapter 1/ Sklíèidlo s ozubeným vìncem Pøídavná rukoje Kovová pøevodovka Uchycení nástrojù 1/ vnitøní šestihran Úchyt na pásek 8 9 Aretaèní knoflík pro trvalý provoz Hloubkový doraz BFMR 1100 BMR 100 BTBS 10 Zvláštní pøíslušenství W 1.00 W 10 W rychlosti Pøevodovka 0 0 min min 1 / min min 1 Otáèky (min1), kg, kg, kg 0 x 0 x 10 mm 0 x x 0 mm 0 x 0 x mm Sada míchadel, tøídílná pro BFMR , 80, 100 mm Obal. jednotka (kusy): 1 :.8.0 : Okružní míchadlo, klíè na vrtaèkové sklíèidlo,pøídavná rukoje. Okružní míchadlo, klíèe s èepy Míchaèe barev a malty Einhell jsou vesmìs vybaveny výkonnými motory. Snadno a bez problémù tak zvládnou všechny úkoly min 1 Otáèky a pøevodovka Klidný chod stroje snižuje vibrace a usnadòuje Vám práci. Pøístroje Einhell jsou vybaveny elektronickou regulací otáèek, pøedvolbou otáèek a mají až dvì rychlosti. Adapter M1 Uchycení nástrojù Pøístroje Einhell jsou v závislosti na oblasti použití vybaveny rùzným zpùsobem uchycení nástrojù. 1 1

10 ÚHLOVÁ BRUSKA 1 Aretace vøetena Kovová pøevodová hlava 00 min 1 =11 mm n 0 = min 1 =1 mm n 0 = min 1 =1 mm n 0 = min 1 =0 mm n 0 =.000 Ochranný kryt Druhá rukoje k našroubování Rychlá zmìna nastavení krytu kotouèe Otoèná rukoje Startovací elektronika / mìkký start Zvláštní pøíslušenství BWS 11/ BWS 1/80 BWS 90/1 SET BWS 0/ W min 1 11 mm 1,8 kg 9 x 10 x 11 mm Klíè na pøírubovou matici, pøídavná rukoje (dodává se bez rozbrušovacího kotouèe). 80 W min 1 1 mm, kg 90 x 1 x 10 mm Klíè na pøírubovou matici, pøídavná rukoje (dodává se bez rozbrušovacího kotouèe). 90 W min 1 1 mm,8 kg 0 x 1 x 18 mm diamantové rozbrušovací kotouèe O 1 (turbo / obkladaèky), hrubovací kotouèe na kov O 1 mm, rozbrušovacích kotouèù na kov O 1 m, klíè na pøírubovou matici, kabela na uložení a pøenášení,ochranné brýle, 1 pár rukavic, pøídavná rukoje..0 W.000 min 1 0 mm,0 kg 10 x 1 x 1 mm Klíè na pøírubovou matici, pøídavná rukoje (dodává se bez rozbrušovacího kotouèe). Otáèky (min1) Prùmìr kotouèe (mm) Dìlící bruska (dodává se bez úhlové brusky) TS 1/11 Rozmìry základové desky: 190 x mm Pro úhlovou brusku: 11 a 1 mm : :.10.0 TS 0 Rozmìry základové desky: 00 x 00 mm Pro úhlovou brusku: 0 mm : :.10.0 Sady rozbrušovacích kotouèù 11 mm TSS 11 (10 dílù) :.0.0 : mm TSS 1 (10 dílù) :.0.0 : mm TSS 0 (10 dílù) :.0.0 : Sady diamantových rozbrušovacích kotouèù 11 mm ( díly) :.0.8 : mm ( díly) :.0. : x x 1 x x x 1 x x x 1 x 1 x 1 x x 1 x.0 Úhlové brusky Einhell pro broušení, hrubování nebo dìlení jsou vesmìs vybaveny výkonnými motory. Jednotlivé modely se dodávají s pohony o výkonu až.0 W. Prùmìr kotouèe =0 mm n 0 = Prùmìr kotouèe je indikátorem úbìru nebo úèinnosti úhlové brusky pøi dìlení. S prùmìrem kotouèe roste potenciální výkonnost brusky. Velikost, výkon a hmotnost jsou také rozhodující pro pohodlnou manipulaci s pøístrojem. min 1 Otáèky a pøevodovka Úhlové brusky Einhell mají pøi stejných otáèkách ve srovnání s jinými znaèkami klidný chod s minimálními vibracemi. Všechny úhlové brusky Einhell jsou vybaveny kovovou pøevodovu hlavou, která je spojením stability a elegance. 0 mm ( díly) :.0. : x 1 x 18 19

11 LEMOVACÍ FRÉZKA ELEKTRICKÉ HOBLÍKY 1 Multifunkèní zarážka (výška, náklon) 800 min 1 n0=11.00 max.19 mm 0 mm 8 mm 0 mm 8 mm 900 mm 8 mm Rychlá zmìna nastavení hloubky frézování s revolverovou zarážkou Oblouková rukoje pro bezpeèné držení v každé frézovací poloze Rovnobìžný doraz BDF 80 BEH 00 BEH 0 BEH 900 Doraz pro hloubku drážky Aretaèní knoflík pro výmìnu frézy Nastavitelná hloubka úbìru 8 Hoblovací nùž ze slinutého karbidu 9 Velký høídel nože pro optimální výsledky práce 10 Hliníková hoblovací deska 11 Pøepínaè smìru vyhazování pilin W 0 W 0 W 900 W min 1 19 mm,8 kg 0 x 90 x 10 mm Kuføík pro pøepravu a uložení, mìøicí pásmo, tužka, klíè na pøírubovou matici,sáèek na prach + adaptér min 1 0 mm / 8 mm, kg 8 x 10 x 10 mm Hoblovky Einhell jsou vesmìs vybaveny výkonným motorem, díky nìmuž jsou schopny pøi obrábìní vyvinout sílu odpovídající modelu a oblasti použití. Mnohé práce tak zvládnou bez velké námahy. 1 pøípojka pro vysavaè prachu, 1 nástrèný klíè, 1 náhradní hnací øemen. mm 1.00 min 1 0 mm / 8 mm 0 mm,1 kg 00 x 10 x 180 mm Hloubkový doraz pro drážky, sáèek na prach, paralelní doraz, klíè s èepy. Hloubka úbìru (= tlouš ka tøísky) Hloubka úbìru udává, kolik milimetrù materiálu (do hloubky) lze ubrat najednou bìhem jedné pracovní operace. Toto èíslo je tøeba posuzovat v souvislosti s maximální šíøkou zábìru a výkonem motoru min 1 0 mm / 8 mm 0 1 mm, kg 0 x 10 x 1 mm Hloubkový doraz pro drážky, sáèek na prach, paralelní doraz, klíè s èepy, imbusový klíè. 8 mm Šíøka zábìru Šíøka zábìru udává, kolik milimetrù materiálu lze (na šíøku) ubrat souèasnì bìhem jedné pracovní operace. Toto èíslo je tøeba posuzovat v souvislosti s maximální hloubkou úbìru a výkonem motoru. Otáèky (min1) Max. hloubka frézování Tlouš ka tøísky/šíøka zábìru (mm) Hloubka drážky (mm) Zvláštní pøíslušenství Náhradní drážkovací frézy pro BDF x x mm :.0.90 : Souprava pøíslušenství k elektrickému hoblíku Nože a hnací øemeny pro BEH 00 : : pro BEH 0 :.10.0 : pro BEH 900 Obj. šíslo:.10.1 :

12 SOUPRAVA HORNÍ FRÉZKY A HOBLÍKU HORNÍ FRÉZKY 1 Nastavitelná pracovní hloubka Možnost rychlé zmìny nast. hloubky frézování pomocí revolverové zarážky Hoblovací nùž ze slinutého karbidu Velký høídel nože pro optimální výsledky práce Adaptér pro odsávání prachu Upínací kleštiny O 8 mm a O mm Elektronická regulace otáèek 8 Aretace vøetena pro jednoduchou výmìnu frézovacích nástavcù 9 Paralelní doraz BOF BEH 0 Set BOF 80/1E Set BOF 100 E W 0 W 1.00 W 1.00 W Zvláštní pøíslušenství Sada fréz FS1, 1 dílù min min min min 1 Otáèky (min1) v døevìném kuføíku 0 mm O, mm 0 mm O, mm 0 mm O, mm Zdvih (mm) Max. O frézy (mm) : : O 8 a O mm 10 kg 0 mm / 8 mm O 8 a O mm,9 kg O 8 a O mm, kg Hloubka úbìru/šíø. zábìru (mm) Upínací kleštiny (mm) Stùl horní frézky BOFT 800 (dodávka bez horní frézky) 00 x 0 x 0 mm 0 x 80 x 10 mm 0 x x 1 mm Pøípojka: Adaptér na vysavaè prachu, klíèe s èepy, náhradní øemen, paralelní doraz, vodicí pouzdro, zapichovací bodec, upínací kleštiny O 8 mm a O mm, 1 ruèní pila, 1 brusný segment, 1 pravítko, 1 mìøicí pásmo, dláta, 1 rašple, 1 kladivo, 10 fréz, 1 tužka, brašna pro pøenášení a ukládání. Klíè s èepy, paralelní doraz, vodicí pouzdro, zapichovací bodec, odsávací hrdlo, upínací kleštiny O 8 mm a O mm, 1dílná sada fréz ze slinutého karbidu, jakostní døevìný kuføík pro pøenášení a uložení. Upínací kleštiny kleštiny O 8 mm a O mm, 1dílná sada fréz v døevìném kuføíku, paralelní doraz, adaptér na vysavaè, zapichovací bodec, klíè s èepy pro výmìnu fréz, vodicí pouzdro. Výška stolu: 80 mm Pracovní deska: x 8 mm Pracovní deska s rozšíøením: 80 x 8 mm Hmotnost:, kg Rozmìry obalu: 0 x 10 x mm Obal. jednotka: : :.0.

13 DELTA BRUSKA EXCENTRICKÁ BRUSKA VIBRAÈNÍ BRUSKA 1 Výmìnné brusné pásy na suchý zip min min min 1 18 x min 1 x Adaptér pro odsávání prachu Vložka softgrip pro bezpeènou práci Pøídavná rukoje pro optimální práci Brusný kotouè s uchycením Elektronika pro regulaci otáèek Sáèek na prach BDS 180/ BES 1 E BSS 10/1 BSS 80/ W 80 W 10 W 80 W Zvláštní pøíslušenství Brusný papír pro BDS 180/, 10 kusù : min 1 90 x 90 x 90 mm 90 x 90 x 90 mm 1, kg 8 x 100 x 10 mm x brusný papír, 1 x adaptér na odsávání prachu min 1 10 mm 1 mm, kg 90 x 1 x 180 mm x brusný papír 1 x sáèek na piliny min 1 18 x 90 mm 0 x 90 mm 1, kg 8 x 9 x 10 mm x brusný papír, 1 x adaptér na odsávání prachu min 1 x 11 mm 80 x 11 mm, kg 0 x 10 x 180 mm x brusný papír 1 x sáèek na piliny Vibrace (min1) Brusná plocha (mm) Velikost brusného pásu (mm) Sada upínacích brusných kotouèù pro BES 1, po 10 kusech zrno 0 :.0. zrno 10 :.0. zrno 0 :.0. x 0, x 10, x 0 :.0. pro BSS 10/1, po 10 kusech zrno 0 :.0.00 zrno 0 :.0.01 zrno 100 :.0.0 pro BSS 80/1, po 10 kusech zrno 0 :.0.10 zrno 0 :.0.11 zrno 100 : Brusky Einhell jsou vesmìs vybaveny výkonným motorem, díky nìmuž jsou schopny pøi broušení obrobkù a povrchù vyvinout sílu odpovídající modelu a oblasti použití. S jejich pomocí zvládnete snadno veškeré broušení. 80 x 11 Brusná plocha Velikost a tvar brusné plochy urèují optimální oblast použití pøístroje. Potenciální úbìr roste s velikostí brusné plochy. Èím je brusná plocha menší, tím lépe se dostanete i do tìžko pøístupných míst. min Poèet kmitù Brusky Einhell mají ve srovnání s jinými znaèkami klidný chod s minimálními vibracemi. Broušení je pohodlnìjší a pøesnìjší, i když hladina hluku zùstává relativnì nízká.

14 PÁSOVÉ BRUSKY 1 Rychlá a snadná výmìna brusného pásu 0 x m/min 80 x m/min x 1 80 m/min Pøesný pohyb pásu Pøídavná rukoje pro optimální práci s pásovou bruskou Integrované odsávání prachu Brousící rám Elektronika pro regulaci otáèek BBS 0 BBS 80 E BBS W 80 W 1.00 W 00 m/min x 10 mm 0 80 m/min x 10 mm 80 m/min 100 x 1 mm Rychlost pásu (m/min) Brusná plocha (mm) Zvláštní pøíslušenství x mm x mm 100 x 10 mm Velikost brusného pásu (mm), kg,1 kg,8 kg 00 x 10 x 10 mm 0 x 1 x 1 mm 0 x 1 x 10 mm pro BBS 0 a BBS 80 E Po brusných pásech zrnitosti 0 / 0 / 80 / 10 : : sáèek na prach, brusný pás sáèek na prach, brusný pás, brousicí rám sáèek na prach, brusný pás pro BBS 100 Po brusných pásech zrnitosti 0 / 80 / 100 / 10 : : x 1 Brusná plocha 80 m/min Rychlost brusného pásu Brusky Einhell jsou vesmìs vybaveny výkonným motorem, díky nìmuž jsou schopny pøi broušení obrobkù a povrchù vyvinout sílu odpovídající modelu a oblasti použití. S jejich pomocí zvládnete snadno veškeré broušení. Podstatný pro celkový výkon pásové brusky je úbìr. Ten se zvìtšuje s brusnou plochou a rychlostí brusného pásu. Rychlost brusného pásu a jeho šíøka urèují potenciální úbìr. S rostoucí rychlostí pásu lze dosáhnout vìtších hodnot úbìru.

15 RUÈNÍ OKRUŽNÍ PILY RUÈNÍ OKRUŽNÍ MINIPILA 1 Paralelní doraz Laser mm 90 / mm /9 mm mm 90 / mm /0 mm mm 90 / mm / mm 00 0,8 mm max. 1 mm Nastavení stolu pily bez použití náøadí Vložka softgrip Nastavení hloubky øezu bez použití náøadí Aretace vøetena Pilový kotouè ze slinutého karbidu BHS BHS /1 BHS BTS 00 Pilový kotouè ze slinutého karbidu, adaptér na odsávání prachu, imbusový klíè, klíè na matice s èelními otvory W.00 min 1 mm / 9 mm 10 x 0 x, mm / 18 Z, kg 0 x x 8 mm W.00 min 1 mm / 0 mm 18 x 0 x, mm / Z, kg 0 x x mm Ruèní okružní pily Einhell jsou vesmìs vybaveny výkonným motorem, díky nìmuž jsou schopny pøi broušení obrobkù a povrchù vyvinout sílu odpovídající modelu a oblasti použití. S jejich pomocí zvládnete snadno mnohé práce. Pilový kotouè ze slinutého karbidu, paralelní doraz klíè na matice s èelními otvory. 10 mm Pilový kotouè W.000 min 1 mm / mm 10 x 0 x, mm / 0 Z 8,1 kg 0 x 9 x 8 mm Paralelní doraz, baterie 1, V (AAA) pøídavný pilový kotouè ze slinutého karbidu, klíè na výmìnu pilového kotouèe. Velikost pilového kotouèe je dùležitým indikátorem potenciálního øezného výkonu ruèních okružních pil. Potenciální výkonnost roste s velikostí pilového kotouèe a spolu se silou motoru je dùležitým faktorem pro celkový výkon pøístroje. 00 W min 1 max. 1 mm 0,8 x 11 x 0,8 mm / 0 Z, Z,1 kg 80 x 1 x 90 mm Pilový kotouè HSS s 0 zuby, pilový kotouè HSS s zuby, hadice na odsávání prachu, kuføík na pøenášení a ukládání, imbusové klíèe. 90 / mm / mm Poøez Proøez udává, s jakou maximální hloubkou lze øezat do kterého materiálu. Øezný výkon ruèních okružních pil Einhell èiní pøi úhlu 90 až mm, pøi úhlu až mm. Rych. pøi chodu naprázd. (min1) Hloubka øezu 90 / (mm) Pilový kotouè (mm) / poèet zubù 8 Funkce mìkkého startu 9 Elektronická ochrana proti pøetížení 10 Adaptér pro odsávání prachu Zvláštní pøíslušenství Pilové kotouèe ze slinutého karbidu pro BHS ( 10 x 0 x,8 mm /18 zubù ) :.00.0 : pro BHS /1( 18 x 0 x, mm /0 zubù) :.00.8 : pro BHS /1( 18 x 0 x, mm / zubù) : : 008 pro BHS ( 10 x 0 x,8 mm /8 zubù) :.00. : Paralelní zarážka vèetnì øezné patky pro BTS 00 :.01.0 : Pilové kotouèe pro BTS 00 x HSS Z :.01.1 : x HSS 0 Z :.01. : x diamantový rozbrušovací kotouè :.01. :

16 PØÍMOÈARÁ PILA KMITACÍ PILY 1 Elektronika pro regulaci poètu zdvihù Øezací patka (s možností náklonu do ) 0 n 0 max.000 Holz mm 00 n 0 max.00 Holz mm 800 n 0 max.000 Holz 80 mm 800 n 0 max.800 Holz 100 mm Ochrana zraku Nastavitelný kmit Laser LED Paralelní doraz Integrované odsávání pilin Výmìna pilového kotouèe bez použití náøadí Nastavení øezací patky bez použití náøadí Adaptér pro odsávání prachu BS 0 E BPS 00 E BPS 800 E BSTL 800 PROFI Zvláštní pøíslušenství W 00 W 800 W 800 W min 1 mm / mm / 10 mm 1, kg 0 x 0 x 0 mm min 1 mm / 8 mm / 0 mm, kg 0 x 1 x 80 mm min 1 80 mm / 10 mm / mm,1 kg 8 x 1 x 80 mm min mm / 10 mm / 0 mm,8 kg 00 x 0 x 90 mm Šikmý øez max. Poèet zdvihù n0 (min1) Hloubka øezu max. (mm) (døevo, ocel, plast) Sada pilových kotouèù, 10dílù pro BS 0 E, BPS 00 E 8 kusù na døevo, kusy na kov :.101. : Imbusový klíè, 1 x pilový kotouè na døevo. 800 Poèet zdvihù je indikátorem výkonnosti pøístroje. Èím vyšší je poèet zdvihù, tím více materiálu bude ubráno za urèitý èas. Øezný výkon rovnìž závisí na výkonu motoru, pilovém kotouèi a úhlu pilového kotouèe. Imbusový klíè, adaptér na odsávání pilin, 1x pilový kotouè na døevo,paralelní doraz. n 0 max.00 Poèet zdvihù Paralelní doraz, 1 pilový kotouè na døevo, imbusový klíè, adaptér na odsávání pilin. Poèet zdvihù je indikátorem výkonnosti pøístroje. Èím vyšší je poèet zdvihù, tím více materiálu bude ubráno za urèitý èas. Øezný výkon rovnìž závisí na výkonu motoru, pilovém kotouèi a úhlu pilového kotouèe. Holz 100 mm pilových kotouèù (x døevo / x kov) adaptér na odsávání pilin, paralelní doraz. Poøez Proøez udává, s jakou maximální hloubkou lze øezat do kterého materiálu. Øezný výkon kmitacích pil Einhell èiní do døeva až 100 mm, do plastu až mm a do kovu až 10 mm. Sada pilových kotouèù, 10 dílù pro BSTL 800 Profi und BPS 800 E 8 kusù na døevo, kusy na kov : :

17 MULTIBRUSKA SOUPRAVA ELEKTRICKÝ SPONKOVAÈ 1 Pružný høídel Aretaèní knoflík 1 min min /min 0/min Indikace otáèek Elektronika pro regulaci otáèek Ergonomická manipulace Elektronická regulace síly úderu Signalizace stavu naplnìní zásobníku 8 Bezpeènostní výstupek BSG 1 Set BPSG 10 AK BET 0 BET 0 E Zvláštní pøíslušenství Sada pøíslušenství (100 dílù) pro multibrusku : : W 10 W 0 / min 0 / min Frekvence výstøelù (1/min.) min min 1 Otáèky (min1) délka: 10 1 / šíøka: 10 / síla: 0,8 1, délka: 1 / šíøka: / síla: 1,1 1, Rozmìr sponek (mm) 1,9 kg,0 kg délka: 10 1 / síla: 0,8 1, délka: 1 / síla: 1,1 1, Rozmìr høebíkù (mm) 00 x 0 x 8 mm x x 80 mm Obal. jednotka (kusy) 1, kg 0 x 190 x 0 mm ,8 kg 0 x 1 x mm 008 Sada sponek a høebíkù, pro BET 0 Složení: 1000 sponek 1 mm, 00 sponek 1 mm, 00 sponek 10 mm, 00 høebíkù 1 mm, 00 høebíkù 1 mm Teleskopický stativ, pružný høídel, brusných tìlíšek z ušlechtilého korundu, frézovací hrot, brusný válec a nástavcù, upevnìní pro miniaturní brusné a rozbrušovací kotouèe, miniaturní brusné kotouèe z ušlechtilého korundu, 8 miniaturních rozbrušovacích kotouèù a mnohé další. 10 brusných tìlísek z ušlechtilého korundu, brusné válce + 1 nástavcù, uchycení pro miniaturní brusné a rozbrušovací kotouèe, miniaturních brusných kotouèù, miniaturní plstìné lešticí nástavce, obtahovací brousek, gravírovací stopky, držák plstìného lešticího kotouèe, upínací pouzdro, klíè na sklíèidlo Sponky: 10 kusù (1 mm) Høebíky: 100 kusù (1 mm).8.0 Sponky: Høebíky: 00 kusù ( x mm) 00 kusù ( x 1 mm) 00 kusù ( mm) 00 kusù ( mm) : : Sada sponek a høebíkù, pro BET 0 E Složení: 00 sponek mm, 00 sponek 0 mm, 00 sponek 1 mm, 00 høebíkù mm, 00 høebíkù mm, 00 høebíkù 0 mm, 00 høebíkù 1 mm 10 Multibrusky Einhell jsou vesmìs vybaveny výkonnými motory, díky kterým mají v závislosti na modelu a oblasti použití dostatek síly pro broušení obrobkù a povrchù. S jejich pomocí se Vám podaøí snadno zvládnout všechny výzvy. min Otáèky Otáèky multibrusky lze regulovat elektronicky v rozsahu ot./min. Tak lze z rozsáhlého sériového pøíslušenství vybrat optimální nástroj pro každý materiál. 0/min Frekvence výstøelù Frekvence výstøelù udává maximální poèet výstøelù za minutu. Elektrické sponkovaèe Einhell mají dostateèné rezervy, pokud jde o rychlost. : :

18 HORKOVZDUŠNÉ PISTOLE AKUMULÁTOROVÝ VZDUCHOVÝ KOMPRESOR SOUPRAVA 1 stupnì zahøátí Manometr na mìøení tlaku vzduchu Držák adaptéru Pøípojka na nafukování Pøípojka na vyprazdòování BHP 100 BHP 000 BAK 1 Set bar Tlak vzduchu max. (bar) 1.00 W.000 W 10 l/min Proud vzduchu max. (l/min) / 00 C 0 / 0 C Teplota ( C) max. 1 / 11 l/min Proud vzduchu natlakování/vyprázdnìní (l/min) 00 / 0 l/m 00 / 00 l/m Množství vzduchu (l/min.) 1 V Akumulátor (V) 1,0 kg 1, kg 1.00 mah Kapacita akumulátoru (mah) 0 x 0 x mm 00 x x 8 mm h Doba nabíjení akumulátoru (Hod.), kg x x 9 mm Obal. jednotka (kusy) Otryskávací tryska, tryska se širokým rozptylem, redukèní tryska 0 mm, reflektorová tryska. Plastový kuføík pro pøenášení a ukládání, redukèní tryska mm, škrabka na odstraòování barvy, tryska se širokým rozptylem, reflektorová tryska, otryskávací tryska. 1 x akumulátor, 1 x napájecí díl, 1 x nabíjecí adaptér s LEDdisplejem, 1 x tlaková hadice, 1 x adaptér na nafukování míèù, 1 x adaptér na nafukování matrací, 1 x adaptér na ventily jízdních kol, x adaptér na vzduchový kompresor.

19 TEPELNÁ LEPICÍ PISTOLE LEPICÍ A PÁJECÍ PISTOLE SOUPRAVA PÁJECÍ PISTOLE 1 Stavìcí držák Integrované osvìtlení pájeného místa Snadno vymìnitelný hrot pájedla Ergonomická manipulace BKP 00 BKL 100 SET BLP 100 Zvláštní pøíslušenství 1 1 (8) W ca. 10 C 1 () W ca. 10 C 100 W 00 C 100 W 00 C Pracovní teplota ( C) Náhradní lepicí tyèinky ( ks v kartonu) ca. min. 11 mm 0, kg ca. min. 11 mm 1,8 kg 1 sek. 1 sek. 1,0 kg Doba potøebná pro ohøátí O lepicích patron pro horkovzdušné lepicí pistole :.1.99 : x 00 x mm x x 8 mm x 0 x 0 mm Plastový kuføík pro pøenášení a ukládání, široká lepicí tryska, x lepicích tyèinek O 11 x 100 mm. Øezák, pinzeta, x svorky, x rychloupínací svorky, pájecí tuk, x pájecí hroty,hrot jehly, široká lepicí tryska, x lepicí tyèinky (O 11 mm, délka 100 mm),pájecí drát kuføík pro pøenášení a ukládání. Kuføík pro pøenášení a ukládání, pájecí hroty, hrot jehly, pájecí drát, pájecí tuk.

20 DEVÍTIDÍLNÁ SOUPRAVA STROJÙ BMS 9 AK DÍLY SOUPRAVY 1 Pøístroj pro mìøení vzdálenosti BDM 1 1 PØÍSTROJ PRO MÌØENÍ VZDÁLENOSTÍ BDM 1 AKUMULÁTOROVÝ ŠROUBOVÁK BAS, AKUMULÁTOROVÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK BAS 1, Akumulátorový šroubovák BAS, Akumulátorový šroubovák BAS 1, Horkovzdušná pistole BHP 100 Jakostní hliníkový kuføík Vibraèní bruska BSS 1 Pøímoèará pila BS 0 E 8 Vrtaèka BBM 00 E 1 m Dosah (m), V / 800 mah Akumulátor (V/mAh) 1, V / mah Akumulátor (V/mAh) 9 Úhlová bruska BWS 11 ± 0, % Pøesnost mìøení (%) h Doba nabíjení (h) h Doba nabíjení (h) Ultrazvuk Metoda mìøení 0 min 1 Otáèky (min 1 ) 0 0 min 1 Otáèky (min 1 ) 1 stupòù Kroutící moment HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE BHP 100 JAKOSTNÍ HLINÍKOVÝ KUFØÍK VIBRAÈNÍ BRUSKA BSS 1 SOUPRAVA STROJÙ 1 kg 0 x 0 x 8 mm W 1 W / 00 C Teplota ( C) 0 x 90 mm Vel. brusného papíru (mm) 00 / 0 l/min Množství vzduchu (l/min) min 1 Kmity (min 1 ) PØÍMOÈARÁ PILA BS 0 E 8 VRTAÈKA BBM 00 E 9 ÚHLOVÁ BRUSKA BWS 11 0 W 00 W 00 W / / 10 mm (døevo, ocel, plast) Hloubka øezu (mm) / 10 / 1 mm (døevo, ocel, beton) Vrtný výkon (mm) 11 mm kotouèe (mm) min 1 Poèet zdvihù (min 1 ) min 1 Otáèky (min 1 ) min 1 Otáèky (min 1 ) (Rozbrušovací kotouè není souèástí dodávky) 8 9

21 1 Výmìna pil. kotouèe bez použití nástrojù Elektronika pro regulaci poètu zdvihù Nastavení øezné patky bez použití nástrojù Aretaèní knoflík PILA OCASKA 0 n 0 max.000 Holz 11 mm DRÁŽKOVACÍ FRÉZKA 1.00 min 1 n0= mm PØEHLED SORTIMENTU AKUMULÁTOROVÉ ŠROUBOVÁKY Výrobek Akumulátor Otáèky Doba nabíjení Hmotnost Rozmìry obalu Obal. jedn. (V/mAh) (min 1 ) (hod.) (kg) (mm) (kusy) 008 BAS, AK, / , 10 x 10 x Pøídavná rukoje BAS, LI, / , 180 x 10 x BAS,8 L,8 / , 10 x 10 x Adaptér pro odsávání prachu AKUMULÁTOROVÉ VRTACÍ ŠROUBOVÁKY Plynulé nastavení hloubky øezu Výrobek Akumulátor Otáèky Doba nabíjení Hmotnost Rozmìry obalu Obal. jedn. (V/mAh) (min 1 ) (hod.) (kg) (mm) (kusy) Nastavitelná šíøka drážky Mìkký start BAS 1 Vario 1 / , 10 x x BAS 1, A 1, / ,1 x x BPAS 1, A 1, / , 1 x 90 x Elektronická ochrana proti pøetížení 1, / BAS 1,+,,1 0 x 0 x ,9, / BAS 18 A 18 / , 80 x 80 x BAS 18 A 18 / , x x Zvláštní pøíslušenství Diamantové rozbrušovací kotouèe dvoudílná sada pro BMF 100 segmentované po 1 mm : :.0.90 Dvoudílná sada pilových kotouèù pro BFS 00 E 1 kotouè na døevo, 1 kotouè na kov : :.101. BFS 00 E 1 0 W min 1 11 mm / 10 mm 0 mm, kg 10 x 80 x 180 mm Poèet zdvihù n0 (min1) Hloubka øezu max. (mm) døevo / kov Zdvih (mm) BMF W 1 mm min mm / 8 mm kg 80 x 180 x 0 mm Sí ové napìtí Kotouèe (mm) Otáèky (min1) Hl.drážky/šíøka drážky(mm) BAS 18/1 HA 18 / , x x BPAS 18/1 HA 18 / ,8 0 x 9 x AKUMULÁTOROVÝ PØÍKLEPOVÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK Výrobek Akumulátor Otáèky Doba nabíjení Hmotnost Rozmìry obalu Obal. jedn. (V/mAh) (min 1 ) (hod.) (kg) (mm) (kusy) 008 BAS /1 / ,0 0 x 10 x AKUMULÁTOROVÝ PØÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK Výrobek Akumulátor Otáèky Doba nabíjení Hmotnost Rozmìry obalu Obal. jedn. (V/mAh) (min 1 ) (hod.) (kg) (mm) (kusy) 008 BUSS / ,9 90 x 0 x PØÍKLEPOVÉ VRTAÈKY Výrobek Pøíkon Otáèky Vrtný výkon Hmotnost Rozmìry obalu Obal. jedn. (V/mAh) (min 1 ) døevo/kov/beton (mm) (kg) (mm) (kusy) 008 BSM 0/1 E / 10 / 1,0 x x BSM 0 E / 10 / 1, x x BSM 10/1 E / 10 / 1, x 0 x BSM / 1 / 1, 00 x 0 x Vèetnì dvou pilových listù (na døevo resp. kov) Kuføík pro ukládání a pøepravu, dva diamantové øezací kotouèe prùmìr 1mm segmentované, ruèní sekáè na štìrbiny ve zdi, klíè na pøírubovou matici, adaptér na odsávání prachu, imbusový klíè. 0 1

22 PØEHLED SORTIMENTU VRTACÍ KLADIVA Výrobek Pøíkon Otáèky Vrtný výkon Hmotnost Rozmìry obalu Obal. jed. () (min 1 ) beton (mm) (kg) (mm) (kusy) 008 BBH 80/ ,8 0 x 10 x BBH , 00 x 0 x BBH , 0 x 0 x BBH , 0 x 80 x SADA DLÁT SDS PLUS AK Výrobek Hmotnost Rozmìry obau Obal. jed. (kg) (mm) (kusy) dílù pro všechna vrtací kladiva s uchycením SDS plus, x 190 x MÍCHAÈE BAREV A MALTY Výrobek Pøíkon Otáèky Hmotnost Rozmìry obalu Obal. jed. Kód Ean () (min 1 ) (kg) (mm) (kusy) 008 BFMR , 0 x 0 x BMR , 0 x x SADA MÍCHADEL Výrobek Hmotnost Rozmìry obau Obal. jed. (kg) (mm) (kusy) 008 dílù pro BFMR 1100, 0, 80, 100 mm 1, 0 x 10 x MONTÁŽNÍ ŠROUBOVÁK Výrobek Pøíkon Otáèky Hmotnost Rozmìry obalu Obal. jed. Kód Ean () (min 1 ) (kg) (mm) (kusy) 008 BTBS , 0 x 0 x ÚHLOVÁ BRUSKA Výrobek Prùmìr kotouèe Pøíkon Otáèky Hmotnost Rozmìry obalu Obal. jed. Kód Ean () (min 1 ) (kg) (mm) (kusy) 008 BWS 11/ ,8 9 x 10 x BWS 1/ , 90 x 1 x BWS 90/1 SET ,8 0 x 1 x BWS 0/ ,0 10 x 1 x DÌLICÍ BRUSKA Výrobek Rozmìry (základová deska) pro úhlovou brusku Hmotnost Rormìry obalu Obal. jed. (mm) (mm) (kg) (mm) (kusy) 008 TS 1/ x 11, 1, 0 x 00 x TS 0 00 x 00 0,0 00 x 00 x LAMELOVACÍ FRÉZKA Výrobek Pøíkon Otáèky Hmotnost Rozmìry obalu Obal. jed. Kód kód () (min 1 ) (kg) (mm) (kusy) 008 BDF ,8 0 x 90 x NÁHRADNÍ FRÉZY NA DRÁŽKY ZE SLINUTÉHO KARBIDU Výrobek Hmotnost Rozmìry obalu Obal. jed. EAN kód (kg) (mm) (Stück) x x mm 0, 110 x 1 x ELEKTRICKÝ HOBLÍK Výrobek Pøíkon Otáèky Hmotnost Rozmìry obalu Obal. jed. Kód Ean () (min 1 ) (kg) (mm) (kusy) 008 BEH , 8 x 10 x BEH ,1 00 x 10 x BEH , 0 x 10 x NOŽE A HNACÍ ØEMENY Výrobek Hmotnost Rozmìry obalu Obal. jed. EAN kód (kg) (mm) (Stück) 008 BEH 00 0,01 10 x 0 x BEH 0 0,0 10 x 0 x BEH 900 0,0 10 x 0 x SOUPRAVA HORNÍ FRÉZKY A HOBLÍKU Výrobek Pøíkon Otáèky Hmotnost Rozmìry obalu Obal. jed. Kód Ean () (min 1 ) (kg) (mm) (kusy) 008 BOF BEH HORNÍ FRÉZKY SADA FRÉZ / STÙL HORNÍ FRÉZKYSADA FRÉZ / STÙL HORNÍ FRÉZKY x 0 x Výrobek Pøíkon Otáèky Hmotnost Rozmìry obalu Obal. jed. Kód Ean () (min 1 ) (kg) (mm) (kusy) 008 BOF 80/1 E Set ,9 0 x 80 x BOF 100 E , 0 x x Výrobek Hmotnost Rozmìry obalu Obal. jed. EAN kód (kg) (mm) (Stück) 008 FS 1 Sada fréz 1ti dílná ve døev. kufru 0, 10 x 10 x BOFT 800 Stùl horní frézky, 0 x 10 x DÌLICÍ BRUSKA Výrobek Prùmìr Hmotnost Rozmìry obalu Obal. jed. (mm) (kg) (mm) (kusy) dílù 11 Sada rozbrušovacích kotouèù 0,8 10 x 1 x dílù 1 Sada rozbrušovacích kotouèù 1,0 10 x 10 x dílù 0 Sada rozbrušovacích kotouèù,0 0 x 0 x díly 11 Sada diamantových rozbruš. kotouèù 0, 10 x 10 x díly 1 Sada diamantových rozbruš. kotouèù 0,9 10 x 10 x díly 0 Sada diamantových rozbruš. kotouèù 1, x x

23 PØEHLED SORTIMENTU DELTA BRUSKA Výrobek Brusná plocha Pøíkon Vybrace Hmotnost Rozmìry obalu Obal. jed. (mm) () (min 1 ) (kg) (mm) (kusy) 008 BDS 180/ 90 x 90 x , 8 x 100 x BRUSNÝ PAPÍR Výrobek Hmotnost Rozmìry obau Obal. jed. (kg) (mm) (kusy) 008 pro BDS 180/ 10 kusù ( x 0, x 80, x 10, x 0er) 0,0 10 x 9 x EXCENTRICKÁ BRUSKA Výrobek Brusná plocha Pøíkon Vybrace Hmotnost Rozmìry obalu Obal. jed. (mm) () (min 1 ) (kg) (mm) (kusy) 008 BES 1 E , 90 x 1 x SADY BRUSNÝCH KOTOUÈÙ NA SUCHÝ ZIP Výrobek Hmotnost Rozmìry obau Obal. jed. (kg) (mm) (kusy) 008 pro BES 1 10 x zrno 0 0,1 0 x 10 x x zrno 10 0,1 0 x 10 x x zrno 0 0,1 0 x 10 x x zrno 0, x zrno 10, x zrno 0 0,1 0 x 10 x VIBRAÈNÍ BRUSKA Výrobek Brusná plocha Pøíkon Vybrace Hmotnost Rozmìry obalu Obal. jed. (mm) () (min 1 ) (kg) (mm) (kusy) 008 BSS 10/1 18 x , 8 x 9 x BSS 80/1 x , 0 x 10 x SADY BRUSNÝCH KOTOUÈÙ NA SUCHÝ ZIP Výrobek Hmotnost Rozmìry obau Obal. jed. (kg) (mm) (kusy) 008 pro BSS 10/1 po 10 kusech zrno 0 0,1 0 x 90 x po 10 kusech zrno 0 0,1 0 x 90 x po 10 kusech zrno 100 0,1 0 x 90 x pro BSS 80/1 po 10 kusech zrno 0 0, 80 x 10 x po 10 kusech zrno 0 0,1 80 x 10 x po 10 kusech zrno 100 0,1 80 x 10 x PÁSOVÁ BRUSKA Výrobek Brusná plocha Pøíkon Rychlost pøi chodu na prázdno Hmotnost Rozmìry obau Obal. jed. (mm) () (m/min) (kg) (mm) (kusy) 008 BBS 0 x , 00 x 10 x BBS 80 E x ,1 0 x 1 x BBS x ,8 0 x 1 x RUÈNÍ OKRUŽNÍ PILY Výrobek Pøíkon Hloubka øezu 90 / Otáèky pøi chodu naprázdno Hmotnost Rozmìry obau Obal. jed. () (mm) (min 1 ) (kg) (mm) (kusy) 008 BHS 1.00 / 9.00, 0 x x BHS / / 0.00, 0 x x BHS /.000 8,1 0 x 9 x PILOVÉ KOTOUÈE ZE SLINUTÉHO KARBIDU Výrobek Poèet zubù Hmotnost Rozmìry obau Obal. jed. (kg) (mm) (kusy) 008 pro BHS 18 0, 1 x 0 x pro BHS /1 0 0,0 1 x 1 x pro BHS /1 0,0 1 x 1 x pro BHS 8 0, 0 x 0 x RUÈNÍ OKRUŽNÍ MINIPILA Výrobek Pøíkon Hloubka øezu 90 / Otáèky pøi chodu naprázdno Hmotnost Rozmìry obau Obal. jed. () (mm) (min 1 ) (kg) (mm) (kusy) 008 BTS ,8 x 11 x 0, ,1 80 x 1 x PØÍSLUŠENSTVÍ PRO RUÈNÍ OKRUŽNÍ MINIPILU Výrobek Hmotnost Rozmìry obau Obal. jed. (kg) (mm) (kusy) 008 Paralelní doraz 0,18 10 x 00 x Pilové kotouèe HSS kusù / zubù 0,0 10 x 00 x Pilový kotouè HSS kusù / 0 zubù 0,0 10 x 00 x Diamantový pilový kot. kusù 0,10 10 x 00 x PØÍMOÈARÁ PILA Výrobek Pøíkon Hloubka øezu (max. mm) Poèet zdvihù Hmotnost Rozmìry obau Obal. jed. () (Holz/Eisen/Kunststoff) (min 1 ) (kg) (mm) (kusy) 008 BS 0 E 0 / / , 0 x 0 x KMITACÍ PILY Výrobek Pøíkon Hloubka øezu (max. mm) Poèet zdvihù Hmotnost Rozmìry obau Obal. jed. () (min 1 ) (kg) (mm) (kusy) 008 BPS 00 E 00 / 8 / , 0 x 1 x BPS 800 E / 10 / 0.000,1 8 x 1 x BSTL 800 Profi / 10 / ,8 00 x 0 x SADY PILOVÝCH KOTOUÈÙ Výrobek Hmotnost Rozmìry obau Obal. jed. (kg) (mm) (kusy) 008 pro BS a BPS 8 kusù na døevo, kusy na kov 0,1 80 x 10 x pro BSTL a BPS 800 E 8 kusù na døevo, kusy na kov 0,1 80 x 1 x BRUSNÉ PÁSY Výrobek Hmotnost Rozmìry obau Obal. jed. (kg) (mm) (kusy) 008 pro BBS 0 & BBS 80 Po brusných pásech zrnitosti 0 / 0 / 80 / 10 0, 0 x 10 x pro BBS 100 Po brusných pásech zrnitosti 0 / 80 / 100 / 10 1,08 11 x 80 x

24 PØEHLED SORTIMENTU MULTIBRUSKA SOUPRAVA Výrobek Pøíkon Otáèky Hmotnost Rozmìry obalu Obal. jed. Kód Ean () (min 1 ) (kg) (mm) (kusy) 008 BSG ,9 00 x 0 x BPSG 10 AK ,0 10 x x SADA PØÍSLUŠENSTVÍ (100 dílù) Výrobek Hmotnost Rozmìry obau Obal. jed. (kg) (mm) (kusy) 008 pro MULTIBRUSKU 0, 1 x 1 x ELEKTRICKÝ SPONKOVAÈ Výrobek Frekvence výstøelù Hmotnost Rozmìry obau Obal. jed. (1/min) (kg) (mm) (kusy) 008 BET 0 0 1, 0 x 190 x BET 0 E 0 1,8 0 x 1 x SADY SPONEK A HØEBÍKÙ Výrobek Hmotnost Rozmìry obau Obal. jed. (kg) (mm) (kusy) 008 pro BET 0 Tvoøí je rùzné sponky a høebíky 0, x x pro BET 0 E Tvoøí je rùzné sponky a høebíky 0, 1 x x HORKOVZDUŠNÉ PISTOLE Výrobek Pøíkon Teplota ( C) Hmotnost Rozmìry obau Obal. jed. () (stupeò 1/stupeò ) (kg) (mm) (kusy) 008 BHP / 00 1,0 0 x 0 x BHP / 0 1, 00 x x AKUMULÁTOROVÝ VZDUCHOVÝ KOMPRESOR SOUPRAVA Výrobek Baterie Tlak vzduchu max. Max. èerpané množ. Doba nabíjení Hmotnost Rozmìry obau Obal. jed. (V/Ah) (bar) (l/min) (hod.) (kg) (mm) (kusy) 008 BAK 1 Set 1 / 1, 11 1 / 11, 0 x x LEPICÍ A PÁJECÍ PISTOLE DEVÍTIDÍLNÁ SOUPRAVA STROJÙ BMS 9 AK Výrobek Hmotnost Rozmìry obau Obal. jed. (kg) (mm) (kusy) 008 BDM 1 Pøístroj pro mìøení vzdálenosti BAS, Akumulátorový šroubovák BAS 1, Akumulátorový vrtací šroubovák BHP 100 Horkovzdušná pistole BSS 1 Vibraèní bruska 1,0 0 x 0 x BS 0 E Pøímoèará pila BBM 00 E Vrtaèka BWS 11 Úhlová bruska HLINÍKOVÝ KUFØÍK Jakostní hliníkový kuføík UNIVERZÁLNÍ PILA Výrobek Pøíkon Hloubka øezu (max. mm) Poèet zdvihù Hmotnost Rozmìry obau Obal. jed. () (døevo/kov) (min 1 ) (kg) (mm) (kusy) 008 BFS 00 E 0 11 / , 10 x 80 x SADA PILOVÝCH KOTOUÈÙ, KUSY Výrobek Hmotnost Rozmìry obau Obal. jed. (kg) (mm) (kusy) 008 pro BFS 00 E 1 kotouè na døevo, 1 kotouè na kov 0,0 80 x x FRÉZKA NA ZDIVO Výrobek Pøíkon Volnobìžné otáèky Hmotnost Rozmìry obau Obal. jed. () (min 1 ) (kg) (mm) (kusy) 008 BMF ,0 80 x 180 x SADA DIAMANTOVÝCH ROZBRUŠOVACÍCH KOTOUÈÙ Výrobek Prùmìr kotouèe Hmotnost Rozmìry obau Obal. jed. (mm) (kg) (mm) (kusy) 008 pro BMF segmentované 0, 1 x 10 x Výrobek Pøíkon Doba ohøátí Hmotnost Rozmìry obau Obal. jed. () (min.) (kg) (mm) (kusy) 008 BKP 00 (8) cca. 0, 1 x 00 x BLP sek. 1,0 x 0 x BKL 100 Set 1 () cca. min sek. 1,8 x x SADY SPONEK A HØEBÍKÙ Výrobek Hmotnost Rozmìry obau Obal. jed. (kg) (mm) (kusy) 008 pro tepelné lepicí pistole kusù v kartonu 0, 0 x x

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min ELEKTRONÁŘADÍ Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 65mm plast 2mm ocel 8mm) Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 85mm plast 2mm ocel 8mm Nastavitelný kmit:4 (3+0) Pila přímočará 79034 750 počet kmitů 800-3000

Více

CENÍK platný od 01.01.2013 do 31.03.2013

CENÍK platný od 01.01.2013 do 31.03.2013 Výkonní profesionálové od r. 1898 CENÍK platný od 01.01.2013 do 31.03.2013 Aku nářadí - 18 V Li-Ion BSB 18 Li-302C 2 x L1830 R 3,0 Ah PRO Li-Ion aku, nab. BL1218, příd. madlo, kufr 10 13200 3 4935428450

Více

SÍLA VE VAŠICH RUKÁCH

SÍLA VE VAŠICH RUKÁCH kapitola M elektrické nářadí SPARKY dvoukotoučové pily STARTWIN elektrické nářadí SKIL MASTERS a příslušenství katalog elektrické nářadí SKIL a příslušenství katalog SÍLA VE VAŠICH RUKÁCH Náš cíl výkon

Více

Fréza se 2 noži není vhodná k volnému frézování s motorem horní frézy OFE 738 a frézovacím a brusným motorem FME 737. Využitelná délka mm

Fréza se 2 noži není vhodná k volnému frézování s motorem horní frézy OFE 738 a frézovacím a brusným motorem FME 737. Využitelná délka mm Příslušenství pro horní frézy a přímé brusky Kleštiny Pro OFE 738, Of E 1229 Signal, FME 737 a přímé brusky Upínací otvor 3 6.31947* 1/8" (3,18 ) 6.31948* 6 6.31945* 8 6.31946* 1/4" (6,35 ) 6.31949* Pro

Více

Příkon: 1.800 W Kotouč: 305 x 30 mm Úkos (vlevo/vpravo): 60 Prořez: 111 mm Hmotnost: 31 kg Stojan: max. 2,5 m a 250 kg. Kotoučová pila KS 55 C

Příkon: 1.800 W Kotouč: 305 x 30 mm Úkos (vlevo/vpravo): 60 Prořez: 111 mm Hmotnost: 31 kg Stojan: max. 2,5 m a 250 kg. Kotoučová pila KS 55 C www.akceaeg.cz 19.990,- 31.030,- Příkon: 1.800 W Kotouč: 305 x 30 mm Úkos (vlevo/vpravo): 60 Prořez: 111 mm Hmotnost: 31 kg Stojan: max. 2,5 m a 250 kg Pokosová pila PS 305 DG + stojan PSU 2500 + >>UVEDENÉ

Více

KOTOUČOVÉ, POKOSOVÉ, PŘÍMOČARÉ PILY A PILY OCASKY

KOTOUČOVÉ, POKOSOVÉ, PŘÍMOČARÉ PILY A PILY OCASKY 73 5 KOTOUČOVÉ, POKOSOVÉ, PŘÍMOČARÉ PILY A PILY OCASKY 74 kotoučové pily CD12F PILA NA KOV PŘÍKON (W) 1 450 PRŮMĚR PILOVÉHO KOTOUČE (MM) 305 HLOUBKA ŘEZU PŘI 90 (MM) 115 HLOUBKA ŘEZU PŘI 45 (MM) 76 POČET

Více

Profesionální nářadí a příslušenství

Profesionální nářadí a příslušenství Profesionální nářadí a příslušenství Jeden motor. Ruzne pouziti. otor a příslušenství prodávány odděleně. EVO SYSTE generátor EVO SYSTE motor 6037,90 Kč s EVO SYSTE tlakový čistič 6037,90 Kč s EVO SYSTE

Více

Seznam ručního nářadí -specifikace na výběrové řízení pro Divadlo na Orlí

Seznam ručního nářadí -specifikace na výběrové řízení pro Divadlo na Orlí Seznam ručního nářadí -specifikace na výběrové řízení pro Divadlo na Orlí název nářadí technická data ostatní počet pila ponorná Příkon1600 W Rozsah dodávky: 1 Rozměr kotouče210 mm pilový kotouč s jemnými

Více

PROFESIONÁLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ 2014

PROFESIONÁLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ 2014 PROFESIONÁLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ 2014 otor a příslušenství prodávány odděleně. EVO SYSTE GENERÁTOR EVO SYSTE OTOR 6399 Kč s EVO SYSTE TLAKOVÝ ČISTIČ 6399 Kč s EVO SYSTE ČERPADLO 6399 Kč s 15999 Kč

Více

Dílna, garáž, zahrada

Dílna, garáž, zahrada Dílna, garáž, zahrada Hobby kompresory Profi kompresory Stříkací pistole a příslušenství ke kompresorům Pneu sponkovačka, hřebíkovačka, utahovák, pistole, zvedáky Zvedák, lanové navijáky, paletový vozík

Více

www.dremel.cz www.dremeleurope.com

www.dremel.cz www.dremeleurope.com Poradenství Nářadí DREMEL Tel.: +420 261 300 548 +420 261 300 484 Servisní středisko Bosch Service Center PT K Vápence 1621/16 692 01 Mikulov tel.: +420 519 305 700 tel.: +420 519 305 705 servis.naradi@cz.bosch.com

Více

[ Vy máte profil - my jej opracujeme! ] [ Pouze kvalita vyrábí kvalitu ] Tříosová centra pro obrábění tyčí. Čtyřosová centra pro obrábění tyčí

[ Vy máte profil - my jej opracujeme! ] [ Pouze kvalita vyrábí kvalitu ] Tříosová centra pro obrábění tyčí. Čtyřosová centra pro obrábění tyčí [ Pouze kvalita vyrábí kvalitu ] Tříosová centra pro obrábění tyčí Čtyřosová centra pro obrábění tyčí Pětiosová centra pro obrábění tyčí elumatec Česká republika >CZ-25241 Zlatniky 143 >Praha-západ >Tel.

Více

Vysokotlaké čističe se spalovacím motorem G 4.10 M

Vysokotlaké čističe se spalovacím motorem G 4.10 M Vysokotlaké čističe se spalovacím motorem G 4.10 M Vysokotlaký čistič se spalovacím motorem Pro uživatele, kteří ocení při práci nezávislost na el. síti. Tato třída proto představuje opravdové všeuměly

Více

VÝKONNÍ PROFESIONÁLOVÉ OD ROKU 1898 KATALOG 2009/10. www.aeg-powertools.cz

VÝKONNÍ PROFESIONÁLOVÉ OD ROKU 1898 KATALOG 2009/10. www.aeg-powertools.cz VÝKONNÍ PROFESIONÁLOVÉ OD ROKU 1898 KATALOG 2009/10 www.aeg-powertools.cz AEG NÁŘADÍ VÝKONNÍ PROFESIONÁLOVÉ OD ROKU 1898 AEG ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ pokračuje v tradici, aby i nadále nabízelo stimulující, vysoce

Více

BiM (BI-METAL) ruční pilové listy nepravidelné rozteče zubů. BiM (BI-METAL) ruční pilové listy. Chemické složení ocelí:

BiM (BI-METAL) ruční pilové listy nepravidelné rozteče zubů. BiM (BI-METAL) ruční pilové listy. Chemické složení ocelí: BiM (BI-METAL) ruční pilové listy BiM (BI-METAL) ruční pilové listy nepravidelné rozteče zubů Bi-metalové ruční pilové listy jsou vyráběny z oceli jakostí M2 a D6A. Kombinace těchto dvou materiálů zaručuje

Více

Základní třída K 2 Premium

Základní třída K 2 Premium Základní třída K 2 Premium Vybavení: Integrovaný vodní filtr Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4" Vysokotlaká pistole VT hadice 6 m Vario-Power-pracovní nástavec Rotační tryska Objednací číslo: 1.673-305.0

Více

PROFESIONAL set. Obsah modulu PROFESIONAL SET. CENA ZA MODUL 57.900,- Kč TECHNICKÁ DATA. Doporučené příslušenství (není součástí setu)

PROFESIONAL set. Obsah modulu PROFESIONAL SET. CENA ZA MODUL 57.900,- Kč TECHNICKÁ DATA. Doporučené příslušenství (není součástí setu) PROFESIONAL set Obsah modulu PROFESIONAL SET KLI13003076 1 Plně automatická plnička klimatizací PICCOLA EVO s tiskárnou KLI488016P 1 PAG univerz. kompresorový olej s kontrastní látkou (480 ml) CAR580 1

Více

101 7 HOBLÍK Y HORNÍ FRÉZK Y

101 7 HOBLÍK Y HORNÍ FRÉZK Y 101 7 HOBLÍKY HORNÍ FRÉZKY 102 hoblíky P20SA2 HOBLÍK HOBLOVACÍ ŠÍŘKA (MM) 82 MAX. HLOUBKA DRÁŽKY (MM) 25 MAX. TLOUŠŤKA TŘÍSKY (MM) 3 PŘÍKON (W) 720 POČET OTÁČEK NAPRÁZDNO (1/MIN) 14 000 HMOTNOST (KG) 3,0

Více

PŮJČOVNA NÁŘADÍ f. KVARTA spol. s r.o.

PŮJČOVNA NÁŘADÍ f. KVARTA spol. s r.o. PŮJČOVNA NÁŘADÍ f. KVARTA spol. s r.o. KDE: ulice Dolní 222, Choceň prodejna nábytku - přízemí KDY: provozní doba pondělí pátek 7,00-12,00 ~ 14,00-17,00 hod KONTAKT: firma: 465 471 325; 775 111 340; p.

Více

Stavebniny Dakar Rezervace: Otevírací doba: Přístavní 164, Měchenice 606962042 Po - Pá 7.00-16.00 777299108 So 7.00-12.00 dakarm@seznam.

Stavebniny Dakar Rezervace: Otevírací doba: Přístavní 164, Měchenice 606962042 Po - Pá 7.00-16.00 777299108 So 7.00-12.00 dakarm@seznam. Stavebniny Dakar Rezervace: Otevírací doba: Přístavní 164, Měchenice 606962042 Po - Pá 7.00-16.00 777299108 So 7.00-12.00 dakarm@seznam.cz Podmínky: Veškeré ceny jsou bez DPH v Kč Obrázky jsou pouze ilustrační

Více

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw Air-Master- roubové kompresory Stavební fiada B1 3 15 kw listopad 2002 Stavební fiada B Šroubové kompresory Air-Master jsou v programu firmy Schneider Bohemia určeny pro trvalý provoz. Tradiční stavební

Více

Velký Katalog Produktů 1

Velký Katalog Produktů 1 RG 100 SF magnezit 16/20 RG 100 SF magnezit 24/36 RG 100 SF magnezit 60-320 RG 100 SF magnezit 400-800 RG 100 SF magnezit polír RG 130 SF magnezit 16/20 RG 130 SF magnezit 24/36 RG 130 SF magnezit 60-320

Více

CENÍK PŮJČOVNÉHO 2015

CENÍK PŮJČOVNÉHO 2015 půjčovna elektrického nářadí Strakonická 71, 159 00 Praha 5 Tel.: 251 565 698, Fax: 241 470 611 E-mail: hiltrent@hiltrent.cz Internet: www.hiltrent.cz Informace a objednávky 602 279 957 Jiří Šindler 724

Více

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Série RVT-ARCTIC 1-2014 Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY PO

Více

GWSystém spol. s r.o. Hafner - Pneumatik Krämer KG

GWSystém spol. s r.o. Hafner - Pneumatik Krämer KG FRL jednotky HAFNER Hafner - Pneumatik Krämer KG Stammheimer Strasse 10 D - 70806 Kornwestheim tel.:+49 7154 82 72 60 fax:+49 7154 82 72 68 e-mail: info@hafner-pneumatik.de www.hafner-pneumatik.com prodej

Více

Tlakové hadice, balancéry a spojovací materiál

Tlakové hadice, balancéry a spojovací materiál Tlakové hadice, balancéry a spojovací materiál Praktičtí a nezbytní pomocníci. Pro pořádek na pracovišti a ke každému nářadí. Program spojovacího materiálu, balancérů, odolných elastických hadic z PVC

Více

Skartace / Skartovače

Skartace / Skartovače Skartovač MARTIN YALE 1000 CC Skartovačka vhodná pro domácí použití nebo malé kanceláře Certifikováno NBÚ - Typ 2 (pro důvěrné) Skartuje v příčném řezu 3,8x48 mm až 8 listů papíru 80 g/m² Pracovní šíře

Více

Ceník půjčovny Staves s.r.o. Platnost od 01.01. 2014 Strana 1 KAUCE. CENA ZA DEN Popis 1 Popis 2 od - do > 30 dnů 8-30 dnů 1-7 dnů hodina+ km

Ceník půjčovny Staves s.r.o. Platnost od 01.01. 2014 Strana 1 KAUCE. CENA ZA DEN Popis 1 Popis 2 od - do > 30 dnů 8-30 dnů 1-7 dnů hodina+ km Strana 1 Mobilní stroje zemní nakladač kolový objem lopaty 0.15 m3 0-570 000 1 500 1 900 2 800 570 0 nakladač kolový objem lopaty 1 m3 0-900 000 2 100 2 800 4 100 820 0 nakladač kolový objem lopaty 1.5

Více

Ovládací a signalizační prvky kompaktní řada Nová řada ovládačů a signálek, 22 mm

Ovládací a signalizační prvky kompaktní řada Nová řada ovládačů a signálek, 22 mm Ovládací a signalizační prvky kompaktní řada Nová řada ovládačů a signálek, 22 mm ABB/NN 08/01CZ_07/04 Přístroje nízkého napětí Ovládací a signalizační prvky Tato kompaktní řada představuje novou výběrovou

Více

Vstup: 5V/1000 mah (max.) Vhodné pro: iphone, Smart Phone, mobily, MP3/MP4,

Vstup: 5V/1000 mah (max.) Vhodné pro: iphone, Smart Phone, mobily, MP3/MP4, USBpromo.cz POWER BANKY A SOLÁRNÍ NABÍJEČKY Ceny k 15.10.2014 KÓD bez DPH při 100 ks OBRÁZEK POPIS, SPECIFIKACE, POČET NABITÍ SPECIFIKACE KAPACITA (v mah) BALENÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ TERMÍN DODÁNÍ POTISK STANDARDNÍ

Více

SKARTOVÁNÍ. Rexel GBC Taros

SKARTOVÁNÍ. Rexel GBC Taros SKARTOVÁNÍ Rexel GBC Taros SKARTOVÁNÍ Proč skartovač do každé kanceláře? Z každého pracoviště mohou unikat cenné informace. Předcházet nepříjemným zkušenostem ze zneužití dat vyhozených na papíře, CD nebo

Více

ZDVIH Maximální výška zdvihu 504 mm.

ZDVIH Maximální výška zdvihu 504 mm. ZDVIH Maximální výška zdvihu 504 mm. OCHRANA Pěnový obal rukojeti chrání karosérii zvedaného vozidla před poškozením. VÝŠKA Minimální světlá výška pro zasunutí zvedáku 145 mm. OCHRANA Ochranný gumový kryt

Více

VÝKONNÍ PROFESIONÁLOVÉ OD ROKU 1898 2012/13

VÝKONNÍ PROFESIONÁLOVÉ OD ROKU 1898 2012/13 VÝKONNÍ PROFESIONÁLOVÉ OD ROKU 1898 2012/13 Obsah 2 AEG Elektrické nářadí pokračuje v tradici, aby i nadále nabízelo stimulující, vysoce výkonné, inovativní řešení pro profesionální obchodníky teď i v

Více

VISTR.cz - půjčovna Tel/fax: 257 940 360 Spodní 1

VISTR.cz - půjčovna Tel/fax: 257 940 360 Spodní 1 Stropní bednění - ceník půjčovného platný od 2.6.2008 1 den 1 měsíc Savební/stropní stojka 1,2-3 m - samostatně 1500,- 10 55 200 Stavební/stropní stojka 1,8-5 m - samostatně 2000,- 12 75 250 Savební/stropní

Více

Top Line 22. Konstrukční svoboda pro velké skříně

Top Line 22. Konstrukční svoboda pro velké skříně Konstrukční svoboda pro velké skříně Konstrukční svoboda pro velké skříně Kování pro posuvné dveře, zejména pro těžká křídla v ložnicových skříních. Speciální vozíky pro křídla s dřevěným nebo hliníkovým

Více

Toto jsou důvody, které mluví pro demoliční techniku Wacker Neuson. Kompetence pro demolice v každém detailu. 100 Joulů. 65 joulů. 75 Joulů.

Toto jsou důvody, které mluví pro demoliční techniku Wacker Neuson. Kompetence pro demolice v každém detailu. 100 Joulů. 65 joulů. 75 Joulů. Demoliční technika Toto jsou důvody, které mluví pro demoliční techniku Wacker Neuson. Kompetence pro demolice v každém detailu. 1. Kompetence pro kladiva zaručena kde se kvalita střetává s rozmanitostí.

Více

Pozice Počet Popis Cena položky

Pozice Počet Popis Cena položky Pozice Počet Popis Cena položky UP 54 B 8 Výrobní č.: 96433883 Čerpadlo je vybaveno sférickým motorem. Ve srovnání s konenčními motory je sférický motor založen na principu permanentního magnetu. Na vyžádání

Více

věrnostní program 2011/12

věrnostní program 2011/12 věrnostní program 2011/12 Věrnostní program Věrnostní program je určen pro každého našeho odběratele, který nakoupí zboží v naší prodejně a to v průběhu následujících 12 měsíců, tj. až do 1. dubna 2012.

Více

Dornbracht Ceny 2013 Kuchyně CZ / SK

Dornbracht Ceny 2013 Kuchyně CZ / SK Dornbracht Ceny 2013 Kuchyně CZ / SK Ceny jsou uvedeny bez DPH Platný od 01.07.2013 Česká republika / Slovenská republika Culturing Life Produktové vlastnosti baterií Kuchyňské baterie Dornbracht nabízejí

Více

Základní třída K 2 Home

Základní třída K 2 Home Základní třída K 2 Home Vysokotlaký čistič K2 Home se specializuje na příležitostné použití a lehké nečistoty. Díky sadě Home Kit vyčistí tento vysokotlaký čistič i větší plochy v domácnosti. Vybavení:

Více

TERRAMET, spol. s r. o. www.terramet.cz

TERRAMET, spol. s r. o. www.terramet.cz MAX. PROVOZNÍ HMOTNOST: RTS - 5300 kg, ZTS (bez protizávaží - 4995 kg) VÝKON MOTORU: 34,1 kw (45,7 k) A Osa hnacího a vodícího kola (gumové pásy) mm 1991 A Osa hnacího a vodícího kola (ocelové pásy) mm

Více

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 101 103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA Odporové stejnosměrné svařovací lisy Tecna řady 1xx jsou především vhodné pro použití

Více

Digitální servisní přístroj

Digitální servisní přístroj Digitální servisní přístroj testo 550, testo 557, testo 570 Digitální měření, efektivní práce Precizní výsledky měření i při extrémních pracovních podmínkách Výpočet přehřátí a podchlazení v reálném čase

Více

Velkoobjemové boxy 186

Velkoobjemové boxy 186 Zakladatel firmy Georg Utz 1916 1988 Velkoobjemové boxy 186 GLT Velko- -objemové boxy 187 Varianty KOLOX KOLOX systém skládání Po otevření mechanismu zámků... KOLOX skládací velkoobjemový box KOLOX-GLT

Více

Nový Mobilní Air System: Kompletní zařízení na výrobu stlačeného vzduchu a pojízdný kompresor v jednom.

Nový Mobilní Air System: Kompletní zařízení na výrobu stlačeného vzduchu a pojízdný kompresor v jednom. Nový Mobilní Air System: Kompletní zařízení na výrobu stlačeného vzduchu a pojízdný kompresor v jednom. První mobilní kompletní zařízení na výrobu stlačeného vzduchu přináší pohyb do každodenní práce v

Více

ConeFit TM nabízí maximální flexibilitu.

ConeFit TM nabízí maximální flexibilitu. Výrobní kompetence _KOMPETENCE V OBRÁBĚNÍ Frézování ConeFit TM nabízí maximální flexibilitu. WALTER PROTOTYP ConeFit modulární systém pro frézování NÁSTROJOVÝ SYSTÉM modulární frézovací systém ze slinutého

Více

DA 74C servomotor. Technické info

DA 74C servomotor. Technické info Technické info 2 Technické info POPIS VÝROBKU 1 DA 74C DA 74C je servomotor pro regulaci otočných klapek v systémech stájové ventilace. DA 74CV je určen pro plynulou (variabilní) regulaci. V = variabilní.

Více

KATALOG VYSAVAČE. CLEANFIX, s.r.o., Šumavská 3 602 00 BRNO tel.+fax: 541 235 012, 541 249 445 www.cleanfix.cz cleanfix@cleanfix.cz.

KATALOG VYSAVAČE. CLEANFIX, s.r.o., Šumavská 3 602 00 BRNO tel.+fax: 541 235 012, 541 249 445 www.cleanfix.cz cleanfix@cleanfix.cz. S 10 Kč 4.180,- Silné vysavače pro úklid v domácnostech i komerční využití. Díky umístění na 5 otočných kolečkách mají vysavače vynikající stabilitu a velmi snadno se s nimi manipuluje. Kompaktní robustní

Více

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku therm PRo 14 XZ, txz therm 20 LXZ, tlxz therm 28 LXZ, tlxz therm 20 LXZe.A, tlxze.a therm 28 LXZe.A therm PRo 14 KX, tkx therm 28 LXZ.A 5, tlxz.a 5 therm 20 LXZe.A

Více

Manipulační technika. Dřevo je samovolně se obnovující zdroj

Manipulační technika. Dřevo je samovolně se obnovující zdroj Manipulační technika Dřevo je samovolně se obnovující zdroj surovin s mnohostrannými možnostmi využití a s mnoha přednostmi pro naše životní prostředí. Proto jsou efektivita a flexibilita důležitými argumenty

Více

CENÍK OD 1. 3. 2013. Dejte Vaší stavbě zelenou

CENÍK OD 1. 3. 2013. Dejte Vaší stavbě zelenou CENÍK OD 1. 3. 2013 Dejte Vaší stavbě zelenou Tvárnice Tvárnice s kapsou, perem a drážkou (P3 550) objem [m 3 /ks] za m 3 za ks za m 3 za ks za m 2 za m 2 [ks/m 2 ] [ks/paleta] paleta [m 3 ] tvárnic [kg/ks]

Více

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012 /, /3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH5-16 HC 03 9/01 D n 16 p max 350 bar / 0 bar Q max 300 dm 3 min -1 Nahrazuje HC 03 6/01 Rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH Rozváděče s hydraulickým

Více

Skartovače. MARTIN YALE Skartovač MARTIN YALE 2000 CC Osobní skartovací stroj. MARTIN YALE Skartovač MARTIN YALE 2000 SC Osobní skartovací stroj

Skartovače. MARTIN YALE Skartovač MARTIN YALE 2000 CC Osobní skartovací stroj. MARTIN YALE Skartovač MARTIN YALE 2000 SC Osobní skartovací stroj MARTIN YALE Skartovač MARTIN YALE 1000 CC Skartovačka vhodná pro domácí použití nebo malé kanceláře Certifikováno NBÚ - Typ 2 (pro důvěrné) Skartuje v příčném řezu 3,8x48 mm až 8 listů papíru 80 g/m² Pracovní

Více

Katalog náhradních dílů IGLAND 55

Katalog náhradních dílů IGLAND 55 Katalog náhradních dílů IGLAND IG LES, s.r.o. J. Tomáška 7 0 ROKYCANY Tel.: +0 0 9 Fax: +0 0 9 Email: vacovsky@igland.cz www.igland.cz, www.igles.cz IGLAND AS Roresanden 09 N Grimstad, Norway Phone + 7

Více

Rotační šroubové kompresory MSM MAXI 5,5-7,5-11 - 15 kw

Rotační šroubové kompresory MSM MAXI 5,5-7,5-11 - 15 kw Rotační šroubové kompresory MSM MAXI 5,5-7,5-11 - 15 kw SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE Řada MSM Maxi Maxi 5,5-7,5-11 - 15 kw Řešení pro všechny požadavky zákazníků Základní verze Určené zejména pro instalace blízko

Více

Změna způsobu práce.

Změna způsobu práce. Změna způsobu práce. Nikdy předtím nebylo ovládání super-silného permanentního magnetu tak snadné. Společnost Milwaukee vytvořila silné magnetické zařízení Magswitch, které lze zapnout a vypnout pomocí

Více

SKARTOVÁNÍ GBC Intimus

SKARTOVÁNÍ GBC Intimus SKARTOVÁNÍ GBC Intimus SKARTOVÁNÍ Proč skartovač do každé kanceláře? Z každého pracoviště mohou unikat cenné informace. Předcházet nepříjemným zkušenostem ze zneužití dat vyhozených na papíře, CD nebo

Více

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.0-1.5 tun

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.0-1.5 tun Elektrický vysokozdvižný vozík 1.0-1.5 tun www.toyota-forklifts.eu Elektrický vysokozdvižný vozík 1.0 tun Specifikace pro průmyslové vozíky 7FBEST10 1.1 Výrobce TOYOTA 1.2 Model 7FBEST10 1.3 Pohonná jednotka

Více

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK WWW.UTOMOTIVE.CZ HYDRULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK Ergonomický kryt. Elektro-magnetické tlačítkové ovládání. Nízká světlá výška podpěr. - NOSNOST - SYMETRICKÁ KONSTRUKCE - EKONOMICKY VÝHODNÝ HYDRULICKÝ POHON

Více

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 40-60 F. Výrobní č.

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 40-60 F. Výrobní č. Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 - F Výrobní č.: 97924267 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku MAGNA3 více než čerpadlo. Se svou bezkonkurenční účinností, obsáhlým výrobním programem, zabudovanými

Více

Skartace / Osobní / Proužek

Skartace / Osobní / Proužek Skartace / Osobní / Proužek MARTIN YALE 1000 SC Skartovací stroj vhodný pro domácí použití nebo malé kanceláře Certifikováno NBÚ Skartuje v proužku 4 mm až 11 listů papíru 80 g/m² Pracovní šíře 230 mm

Více

SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.ROMBV.COM WWW.EUROM.CZ

SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.ROMBV.COM WWW.EUROM.CZ SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.EUROM.CZ WWW.ROMBV.COM EUROM... VÍCE NEŽ JEN STROJE Používáno vice jak 1350 uživateli denně Velmi snadná obsluha díky ergonomii Vyčištění

Více

Schaerer Siena 1. Schaerer. Volitelné doplňky: Verze: Výrobce: Rozměry. El. Připojení

Schaerer Siena 1. Schaerer. Volitelné doplňky: Verze: Výrobce: Rozměry. El. Připojení Schaerer Siena 1 Schaerer 50,8 cm 31,4 cm 40,3 cm 20,0 Kg El. 2200 W Vodní přípojka G 1/2 2 bar Výpusť vody 12/8 Tvrdost vody 5-7dh/8-12 dh Volitelné doplňky: Sada pro pevné připojení vody Velký zásobník

Více

www.tona.cz 159 Dílenské vybavení 160 Vypouštění oleje 162 Svíčky 164 Brzdy 165 Kola 166 Boxy a montážní skříně Klíče Ráčny a hlavice

www.tona.cz 159 Dílenské vybavení 160 Vypouštění oleje 162 Svíčky 164 Brzdy 165 Kola 166 Boxy a montážní skříně Klíče Ráčny a hlavice Boxy a montážní skříně Klíče Ráčny a hlavice Šroubováky a bity Momentové klíče NÁŘADÍ PRO AUTOSERVISY Kleště Úderné nářadí Stříhání značení Svítidla, instalatérské nářadí pro elektrikáře a elektroniku

Více

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt. Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.cz Obsah: Tepelná čerpadla pro rodinné domy a menší objekty Vzduch /

Více

Cleanline portable. Servis olejeů agregátu FA 016 / FAPC 016

Cleanline portable. Servis olejeů agregátu FA 016 / FAPC 016 Servis olejeů agregátu Cleanline portable FA 016 / FAPC 016 Jednoduché plnění a čištění Kompaktní design, snadná manipulace Vysoký filtrační výkon Možnost vybavení monitorem částic FAPC 016 s pamětí ukládaných

Více

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 65/1-16 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 65/1-16 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití V Chotejně 1/1345 / Praha 1 42774776611 / 42 274 73 59 Datový list: Charakteristiky v 1 2 3 4 34 1 /min - 1 V 27 1 /min - V n= const 1 235 1 /min - 7 V 4 5 1 /min - 5 V 13 1 /min - 4 V 95 1 /min - 3 V

Více

Parametry: užitná šířka: 218 cm užitná délka: 2803 cm btto délka: 3140 cm

Parametry: užitná šířka: 218 cm užitná délka: 2803 cm btto délka: 3140 cm Stůl č. 1 pro výrobu desek typu FILIGRAN užitná šířka: 218 cm užitná délka: 2803 cm btto délka: 3140 cm Stůl je vybaven posuvnou podvěšenou vibrační jednotkou.. Vytvářecí pracovní část stolu je pružně

Více

Pusťte se. správně! Udělejte to. do toho.

Pusťte se. správně! Udělejte to. do toho. Pusťte se do toho. Udělejte to správně! NOVINKA! Akumulátorové vrtací šroubováky PSR 14,4 LI-2 a PSR 18 LI-2 s funkcí Bosch PowerControl. Vrtání a šroubování ještě nikdy nebylo tak komfortní a jednoduché.

Více

Stavební stroje a nářadí Prodej - pronájem - servis

Stavební stroje a nářadí Prodej - pronájem - servis Stavební stroje a nářadí Prodej - pronájem - servis Na univerzitním statku 2, Praha 10 - Malešice, 108 00 Po-Čt: 7.00-17.00 hodin Pá: 7.00-16.00 hodin tel.: 274 784 804, fax: 274 784 805 mobil: 606 246

Více

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8 EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 a LUN 2132.03-8 Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 Označení dynamospouštěče SDS 08s/F pro objednání: Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 1. Dynamospouštěč LUN 2132.02-8,

Více

Chceš být IN? Tankuj zemní plyn!

Chceš být IN? Tankuj zemní plyn! CNG Company s. r. o. Hředle 81 267 51 Zdice IČ: 256 73 386 DIČ: CZ 256 73 386 č. ú: 19-6496590207/0100 info@cngcompany.cz Chceš být IN? Tankuj zemní plyn! Proč právě zemní plyn? LEVNĚJŠÍ PROVOZ CNG umožňuje

Více

Klíč k vašemu úspěchu

Klíč k vašemu úspěchu Klíč k vašemu úspěchu Platnost akční nabídky od 1. 3. do 31. 5. 2014 EBU 13-11 Kompaktní a výkonná úhlová bruska Jmenovitý příkon 1 100 W, silný motor neztrácí výkon ani při velkém zatížení, účinné chlazení

Více

Základní třída K 2.800 eco!ogic

Základní třída K 2.800 eco!ogic Základní třída K 2.800 eco!ogic Kompaktní všestranně použitelný stroj pro příležitostná použití a lehká znečištění (např. pro zahradní nábytek, jídzní kola a malé plochy). 10% úspora vody a energie oproti

Více

SOL-LX-W, SOL-LX-C, RoLP-LX, ROLP Poplachové houkačky, majáky a houkačky s majáky

SOL-LX-W, SOL-LX-C, RoLP-LX, ROLP Poplachové houkačky, majáky a houkačky s majáky SOL-LX-W, SOL-LX-C, RoLP-LX, ROLP Poplachové houkačky, majáky a houkačky s majáky Pro systémy požární signalizace a systémy stabilního hašení Účinné vyhlášení poplachu slyšitelné jako varovný signál i

Více

Nové internetové stránky online. Platí do 31. 01. 2013 KN12-CZ

Nové internetové stránky online. Platí do 31. 01. 2013 KN12-CZ KATALOG Novinky.2012 KN12-CZ Nové internetové stránky online. www.vigor-equipment.com Platí do 31. 01. 2013 Sada nástrčných hlavic TORX V2687, EAN 4047728026871 28 6 7 8 e VIGOR No. i Obsah SW mm EAN 4047728+

Více

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 32/1-12 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 32/1-12 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití V Chotejně 1/1345 12 / Praha 1 42774776611 / 42 274 783 859 Datový list: Wilo-Stratos 32/1-12 Charakteristiky 8 41 1 /min - 9 V 358 6 1 /min - 8 V 4 271 1 /min - 6 V 227 1 /min - 5 V 2 184 1 /min - 4 V

Více

3 590,- 6 990,- 14 900,- 48 900,- 490,-

3 590,- 6 990,- 14 900,- 48 900,- 490,- Soustruhy na dřevo Soustruhy na dřevo jsou určeny pro běžné soustružení rotačních válcových, kuželových a tvarových ploch z měkkého i tvrdého dřeva. Pomocí příslušenství, např. kopírovacího zařízení, je

Více

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.5-2.0 tun

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.5-2.0 tun Elektrický vysokozdvižný vozík 1.5-2.0 tun 3 kola www.toyota-forklifts.eu Elektrický vysokozdvižný vozík 1.5-1.6 tun Specifikace pro průmyslové vozíky 8FBET15 8FBEKT16 8FBET16 1.1 Výrobce TOYOTA TOYOTA

Více

BETTER VINOTÉKY VLHKOST

BETTER VINOTÉKY VLHKOST BETTER VINOTÉKY VLHKOST Vinotéky jsou vybaveny antikorozními hliníkovými stěnami SRA (hliník s reliéfem kamene). Okolní vlhkost přirozeně obsažená ve vzduchu je udržována na garantované ideální úrovni

Více

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK WWW.AUTOMOTIVE.CZ HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK Ekonomický hydraulický pohon. Elektro-magnetické tlačítkové ovládání. Nástavce na ramena 50 mm a 100 mm. - NOSNOST 2500 kg/3000 kg - ASYMETRICKÁ KONSTRUKCE

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

!"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+% '-/"3#"%4)56 "$%4%7 "(#0.%8)6#9:

!#!$%&'()*+%,-(.&'%/-)#)0'(1 2'/'#(+% '-/3#%4)56 $%4%7 (#0.%8)6#9: !"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+%'-/"3#"%4)56"$%4%7"(#0.%8)6#9: Vedoucí výrobce tepelných čerpadel v České republice HOTJET uvedl na trh novou řadu tepelných čerpadel vzduch-voda HOTJET ONE. Řada

Více

CENÍK ISH NOVINEK 2013 Doporučené maloobchodní brutto ceny v Kč bez DPH platné do 31.3.2014 (vyjma Kartell by Laufen)

CENÍK ISH NOVINEK 2013 Doporučené maloobchodní brutto ceny v Kč bez DPH platné do 31.3.2014 (vyjma Kartell by Laufen) CENÍK ISH NOVINEK 2013 Doporučené maloobchodní brutto ceny v Kč bez DPH platné do 31.3.2014 (vyjma Kartell by Laufen) 2013 KOUPELNOVÁ KERAMIKA VANIČKY KOUPELNOVÝ NÁBYTEK VODOVODNÍ BATERIE SaphirKeramik

Více

Geniální přepravní řešení

Geniální přepravní řešení Geniální přepravní řešení IN MADE GERMANY s jedinečným pohonným systémem Jednoduše uchopte a jede se! touchmove Chytrý Přepravní přístroje, které jsou již v provozu nebo které jsou koncipovány ve spolupráci

Více

CNC-Obráběcí centrum 2010

CNC-Obráběcí centrum 2010 CNC-Obráběcí centrum 2010 Venture 08 2 4 5 1 3 wood loves Venture /// German Technology 2 rychlovýměnné systémy nástrojů ve standardu Laserové polohování Elektronické snímání všech dorazových válců 1 2

Více

ABITIG standard nově definovaný! Se svařováním a řezáním přicházíme až k Vám

ABITIG standard nově definovaný! Se svařováním a řezáním přicházíme až k Vám TIG svařovací hořáky ABITIG 17, 26 plynem chlazené ABITIG 18 kapalinou chlazený Technická data podle ČSN EN 60 974-7 ABITIG standard nově definovaný! S novou řadou svařovacích hořáků ABITIG z produkce

Více

Chladiče a příslušenství

Chladiče a příslušenství Chladiče a příslušenství Obsah Profil společnosti 2 Profil společnosti 2 Chladiče 3 Vzduchové chladiče pro součástky svorníkového typu 3 Vzduchové chladiče pro jednostranné chlazení součástek kotoučového

Více

KATALOG 2004 MOBILNÍ VYSOKOTLAKÉ STROJE

KATALOG 2004 MOBILNÍ VYSOKOTLAKÉ STROJE MOBILNÍ VYSOKOTLAKÉ STROJE Společnost S. U. P. spol. s r. o. je výhradním distributorem mobilních vysokotlakých zařízení dánského výrobce Aquila pro Českou a Slovenskou republiku. Tyto speciální stroje

Více

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive CZ NÁVOD K OBSLUZE LEISTER Drive NÁVOD K OBSLUZE Triac NÁVOD K OBSLUZE Drive LEISTER TriacDrive: Návod k obsluze pœístroje Triac PID nebo Triac S a Drive si peªliv pœeªt te pœed uvedením pœístroje do provozu

Více

VYBAVENÍ AUTO - PNEU SERVISŮ - STK - DÍLEN

VYBAVENÍ AUTO - PNEU SERVISŮ - STK - DÍLEN VYBAVENÍ AUTO - PNEU SERVISŮ - STK - DÍLEN EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOVRAKŮ Autovraky představují ekologicky i energeticky velmi šetrný zdroj získávání velké řady využitelného materiálu pro druhotnou výrobu

Více

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.6-5.0 tun 7FBMF 7FBMF-S

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.6-5.0 tun 7FBMF 7FBMF-S Elektrický vysokozdvižný vozík 1.6-5.0 tun -S Elektrický vysokozdvižný vozík 1.6-1.8 tun Specifikace pro průmyslové vozíky 16 18 1.1 Výrobce Toyota Toyota 1.2 Model 16 18 1.3 Pohonná jednotka Elektrická

Více

Ventily se zdvihem 5,5mm - výhody

Ventily se zdvihem 5,5mm - výhody Ventily se zdvihem 5,5mm - výhody 1 Definovaná síla pružiny 2 Definované tření 3 Těsné sedlo kov - kov 4 Nízký hluk kuželky 5 Vysoký nastavovací poměr a volba průtokové charakteristiky 6 Vnější závity

Více

DVEŘNÍ ZAVÍRAČE ECO. Na základě certifikačních zkoušek popsaných v této EN je každý dveřní zavírač charakterizován 6-ti místným klasifikačním číslem.

DVEŘNÍ ZAVÍRAČE ECO. Na základě certifikačních zkoušek popsaných v této EN je každý dveřní zavírač charakterizován 6-ti místným klasifikačním číslem. 1154 zavírače s řízeným průběhem zavírání DVEŘNÍ ZAVÍRAČE ECO Na základě certifikačních zkoušek popsaných v této je každý dveřní zavírač charakterizován 6-ti místným klasifikačním číslem. Příklad: ZAVÍRAČ

Více

Všechny stroje mám bezpečně pod kontrolou.

Všechny stroje mám bezpečně pod kontrolou. Všechny stroje mám bezpečně pod kontrolou. přístroj odpínače trojpólového odpínač centrální trojpólový Trojpólové spínače 331 Pro přístroje Název Objednací číslo Jednot. bal. ks Technické údaje barva pouzdra:

Více

Řadové pojistkové odpínače

Řadové pojistkové odpínače Řadový pojistkový odpínač FH00 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 000 a 00. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého proudu. Jedno provedení

Více

S-609, S-610 TBM Metro Praha PREZENTACE stroje TBM EPB pro projekt Metro VA

S-609, S-610 TBM Metro Praha PREZENTACE stroje TBM EPB pro projekt Metro VA S-609, S-610 TBM Metro Praha PREZENTACE stroje TBM EPB pro projekt Metro VA Patrick Rennkamp, Herrenknecht David Cyroň, Metrostav a.s Základníčásti strojů TBM-EPB S-609 (Tonda), S-610 (Adéla) Štít Závěs

Více

Ceník originálního příslušenství Audi A6 * Audi A6 allroad quattro * Audi A6 Avant

Ceník originálního příslušenství Audi A6 * Audi A6 allroad quattro * Audi A6 Avant Ceník originálního příslušenství Audi A6 * Audi A6 allroad quattro * Audi A6 Avant A6 Hliníkový litý disk, v 5ramenném designu, sada 4ks 7,5 J x 16, pro pneumatiky 225/60 R 16 M+S, barva stříbrná, ne pro

Více

Ceník s objednávkou. mezizubní kartáčky OrHit. zubní nitě OrHit. dentální tyčinky OrHit

Ceník s objednávkou. mezizubní kartáčky OrHit. zubní nitě OrHit. dentální tyčinky OrHit Ceník s objednávkou mezizubní kartáčky OrHit zubní nitě OrHit dentální tyčinky OrHit Dále dodáváme zubní gely FAON a PRIMAdent, a mnohé dalších dentální výrobky! 1,9 2,5 0,35 0,5 2,0 3,0 0,4 0,5 2,0 2,0-4,0

Více

Akce platná do 31.8.2015 nebo do vyprodání zásob. Uvedené ceny jsou včetně DPH. Tiskové chyby vyhrazeny. www.rotadent.eu

Akce platná do 31.8.2015 nebo do vyprodání zásob. Uvedené ceny jsou včetně DPH. Tiskové chyby vyhrazeny. www.rotadent.eu A-O-15-18 NÁSADCE WK-99 LT S / LT (1:5) Ć hlavičky 9,5mm Penta chlazení 35.105,- 5162 délka: rychlokód cena LT 5161 35.105,- LT S - Short 5162 35.105,- verze S je o 10% kratší a 7% lehčí WK-56 LT S / LT

Více