Výchovně vzdělávací plán pro školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výchovně vzdělávací plán pro školní rok 2014-2015"

Transkript

1 Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky České Budějovice, Rudolfovská 92, PSČ Organizační směrnice č. 6/2014 Výchovně vzdělávací plán pro školní rok Datum vydání: 26. srpna 2014 Účinnost od: 1. září 2014 České Budějovice 26. srpna 2014 Ing. Břetislav Kábele ředitel školy

2 1 Základní údaje o škole 2 Přehled oborů vzdělávání 3 Hlavní úkoly pedagogických pracovníků 3.1 Výchovně vzdělávací práce 3.2 Rozvoj zájmové činnosti žáků 3.3 Činnost předmětových komisí 4 Organizace školy 4.1 Předsedové předmětových komisí 4.2 Školská rada 4.3 Pedagogická rada 4.4 Pracovníci pověření technickou kontrolou budov a zařízení 4.5 Výchovný poradce 4.6 Preventista sociálně patolog. jevů a protidrog. prevence 4.7 Metodik environmentální výchovy 4.8 ICT koordinátor 4.9 Webmaster 5 Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 5.1 Spolupráce s dalšími organizacemi 5.2 Středoškolská odborná činnost 5.3 Olympiády 5.4 Literární soutěže 5.5 Dovednostní soutěže 5.6. Sportovní soutěže 5.7 Lyžařský výcvikový kurz 5.8 Letní výcvikový kurz 5.9 Další akce Přednášky Zahraniční aktivity Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a EVVO Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Kurz obecných zemědělských činností 6 Organizace školního roku 6.1 Přijímací řízení 6.2 Rámcový plán maturit Opravné maturity Maturity 6.3 Rámcový plán propagačních akcí 6.4 Exkurze 7 Výchovné poradenství 7.1 Vymezení poradenských služeb Rozsah poradenských služeb Činnost výchovného poradce Činnost školního metodika prevence 8 Časový rozvrh vyučovacích hodin a přestávek

3 1. Základní údaje o škole Název: Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92 Identifikátor zařízení: IČ: Adresa: Rudolfovská 92, České Budějovice Telefon: spojovatelka, ředitel Fax: e mail: Internetová stránka: Zřizovatel: Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, zastoupený hejtmanem RNDr. Janem Zahradníkem Právní forma: příspěvková organizace Ředitel školy: Ing. Břetislav Kábele Škola uplatňuje jednotu výchovy a vzdělávání, spojení školy se životem a usiluje o všestranně harmonický rozvoj osobnosti mladého člověka; vychovává jej ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie, formuje jeho intelektuální a mravní rozvoj, připravuje jej na tvořivou práci a odbornou činnost v povolání a poskytuje výchovu estetickou, zdravotní, tělesnou a ekologickou. Škola připravuje své studenty především k výkonu odborných činností, zejména technicko-hospodářských, ekonomických, pedagogických, zdravotnických, sociálně právních, správních, připravuje i pro studium na vysoké škole. Denní studium trvá čtyři roky. Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92, poskytuje úplné střední vzdělání - její součástí je: - Střední odborná škola - Jazyková škola - Domov mládeže - Školní jídelna - Základní informační středisko 2. Přehled oborů vzdělávání Obor M/01 mechanizace a služby nabízí čtyřleté denní studium. Studium je zakončeno maturitní zkouškou. Denní studium má dvě zaměření: zemědělská mechanizace a služby; výpočetní a dopravní technika. Maturitní zkouška denního studia zahrnuje: - Český jazyk a literaturu; - Volitelný předmět (cizí jazyk, matematika);

4 - Obhajoba maturitní práce; - Praktická zkouška; - Teoretická zkouška z odborných předmětů. Charakteristika studijního oboru Studijní obor Mechanizace a služby poskytuje úplné střední vzdělání formou čtyřletého denního studia zakončeného maturitní zkouškou. Vzdělání má složku všeobecnou a odbornou. Vyučují se dva cizí jazyky. Obor Mechanizace a služby připravuje studenty pro činnosti technickohospodářských pracovníků v oblasti využití mobilní techniky užívané v zemědělství i v ostatních oblastech národního hospodářství, pro vedení a kontrolu institucí zabývajících se tvorbou a údržbou krajiny včetně řešení ekologických problémů a pro vykonávání různorodých činností spojených s obchodně provozními funkcemi institucí zabývajících se obchodní činností. Teoretické vyučování probíhá v klasických učebnách a odborných učebnách vybavených moderními přístroji a počítači. V prvním a druhém ročníku se kromě všeobecně vzdělávacích předmětů vyučují základní odborné předměty jako je servis a opravy, mechanika, strojnictví, základy zemědělství. Obsah vzdělávání studijního oboru v jeho jednotlivých zaměřeních tvoří tři skupiny vyučovacích předmětů: I. Ve všeobecně vzdělávacích předmětech se studenti seznamují se zákonitostmi přírodních věd, poznávají zákonitosti historického, společenského, ekonomického a technického rozvoje a vytvářejí si nezbytné předpoklady k osvojení odborné složky vzdělávání. II. Odborné předměty podle schváleného učebního plánu poskytují ve vědním základě zobecněné, širší a dlouhodoběji platné vědomosti, dovednosti, zejména však návyky v oblasti myšlení a práce. Odborné učivo poskytuje znalosti podstaty jevů, principů, zákonitostí a vztahů, technologických a provozních, ekonomických, ekologických a společenských souvislostí a základní dovednosti aplikovat tyto vztahy a souvislosti při řešení praktických úkolů. III. Výběrové předměty přispívají k rozšíření a prohloubení učiva odborných předmětů, vytvářejí prostor pro odbornou orientaci podle potřeb v jednotlivých regionech a dle specifických podmínek a vybavení školy. Důraz je kladen na rozvoj praktických dovedností a návyků, na schopnost samostatné práce s odbornou literaturou, získávání potřebných informací a vytvoření předpokladů pro další samostatné vzdělávání. Vedle běžných postupů práce ve třídě se v oboru Mechanizace a služby uplatňují zejména praktická cvičení, praxe ve firmách či podnicích s činností odpovídající zaměření studia, předváděcí akce a exkurze. Součástí učebního plánu je i řidičské oprávnění skupiny T, B, C. Kromě toho jsou každoročně pořádány různé kurzy, např. svářečský kurz, kurz obsluhy motorové pily a práce s ní pořádaný ve spolupráci OÚBP. Pracoviště praxe: ZD Smilovy Hory; ZD Hosín, Hrdějovice;

5 Agrozet České Budějovice prodej a servis malé mechanizace; Agrozet České Budějovice prodej a servis traktorů; dílny ČSAD Jihotrans České Budějovice; Osiva Boršov čistící stanice v Českých Budějovicích; Parma servis; ZD Sedlec; 100Mega; Abacus. Obor M/01 zahradnictví má čtyřleté denní studium. Studium je zakončeno maturitní zkouškou. Maturitní zkouška denního studia zahrnuje: - Český jazyk a literaturu; - Volitelný předmět (cizí jazyk, matematika); - Obhajoba maturitní práce; - Praktická zkouška; - Teoretická zkouška z odborných předmětů. Charakteristika studijního oboru Studijní obor Zahradnictví poskytuje úplné střední vzdělání formou čtyřletého denního studia zakončeného maturitní zkouškou. Vzdělání má složku všeobecnou a odbornou. Vyučují se dva cizí jazyky. Teoretické vyučování probíhá v klasických učebnách a odborných učebnách vybavených moderními přístroji a počítači. Vzdělávací program je pojat v souladu se základními principy výchovy a vzdělávání. Umožňuje rozvíjet osobnost žáka a tvoří tak jeden ze stupňů celoživotního učení. Jeho cílem je rozvoj vědomostí, dovedností a schopností žáka ve všech oblastech vzdělávání a další formování jeho charakterových vlastností. Obsah výchovy a vzdělávání je stanoven tak, aby žáci mohli po úspěšném absolvování studia kvalifikovaně vykonávat činnosti, které vymezuje profil absolventa. Po vykonání maturitní zkoušky se také mohou ucházet o studium na vyšších odborných školách nebo na vysokých školách. Oblast všeobecného vzdělávání ve svých jednotlivých složkách konkretizuje obecné vzdělávací cíle. Navazuje přitom na učivo ze základní školy a současně respektuje požadovanou úroveň vzdělávání i odborné zahradnické zaměření. Oblast odborného vzdělávání je tvořena odborným učivem, jehož množství je regulováno především kategoriemi výběrových a volitelných předmětů. Základní odborné učivo umožňuje žákům, aby si osvojili na vědeckém základě zevšeobecněné širší vědomosti dlouhodobě platné, dále nezbytné obecné dovednosti a návyky, zejména logické myšlení a správné pracovní metody. Poskytuje žákům poznatky o podstatě zákonitostí, principů a jevů a jejich vzájemných vztazích, o přírodních, technických, ekologických a ekonomických souvislostech a vede je k uplatňování těchto vědomostí při řešení praktických úkolů. Toto základní učivo tvoří podstatu odborné složky profilu absolventa a mezi takovéto průpravné zahradnické předměty zařazujeme především chemii,

6 biologii a ekologii, základy zahradnictví, stroje a zařízení a základy geodézie v sadovnické tvorbě. Specifické odborné učivo je koncipováno jako dynamický systém umožňující uplatnění absolventů v nových technických, technologických a ekonomických podmínkách. Proto i učební plán především v rámci kategorie výběrových předmětů je značně volně koncipovaný a umožňuje zaměření studia podle požadavků zahradnické praxe, podmínek výrobní oblasti, aktuálního stavu na trhu práce eventuálně tradice školy. Mezi předměty, které jsou v rámci zaměření zařazovány s vyšší (nižší) hodinovou dotací, patří především ovocnictví, zelinářství, sadovnictví a květinářství. Kategorie výběrových předmětů je však chápána jako otevřený systém, a proto škola může v rámci zaměření zařadit i jiné vhodné učební předměty. Odborné zahradnické vzdělávání si klade za cíl připravit nejen úzce specializované odborníky v některém z profilových maturitních předmětů, ale i takové zahradníky, kteří dokážou své odborné poznatky aplikovat i v dalších oblastech se zahradnictvím souvisejících, tj. především v rostlinné výrobě, obecném zemědělství, v některých odvětvích potravinářství nebo v oblasti obchodu a služeb. Součástí učebního plánu je i řidičské oprávnění skupiny B. Pracoviště praxe: ZEAS AGRO, a. s. Rábín; ZEMCHEBA s. r. o. Chelčice; Zahradní centrum Ing. Petr Klíma České Budějovice; Okrasné dřeviny Malík; Zahradnické potřeby Tůma; Hluboká Invest a.s. (Golf); Rodinná firma Janota Lhenice. Obor M/01 veterinářství má čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou. Maturitní zkouška denního studia zahrnuje: - Český jazyk a literaturu; - Volitelný předmět (cizí jazyk, chemie, biologie, matematika); - Obhajoba maturitní práce; - Praktická zkouška; - Teoretická zkouška z odborných předmětů. Charakteristika studijního oboru Obor Veterinární prevence poskytuje úplné střední vzdělání formou čtyřletého denního studia zakončeného maturitní zkouškou. Poskytované vzdělání má složku všeobecnou a odbornou. Vyučují se dva cizí jazyky, práce s počítačem. Teoretické vyučování probíhá v klasických učebnách a odborných učebnách vybavených moderními přístroji a počítači. V prvních dvou ročnících se kromě všeobecně vzdělávacích předmětů vyučují základní odborné předměty jako je anatomie, mikrobiologie, parazitologie, patologie, chov a výživa zvířat, které jsou předpokladem pro další studium odborných

7 předmětů ve vyšších ročnících, v nichž se studenti seznamují s problematikou hygieny potravin, analýzou surovin a potravin, porodnictvím, inseminací zvířat, laboratorní technikou a farmakologií. Během celého studia probíhá praktická výuka na vybraných pracovištích pod vedením erudovaných pracovníků školy nebo odborníků z praxe. Výuka předmětu je organizována tak, aby v prvních dvou ročnících probíhala všeobecně zemědělská praxe. Ve třetím a čtvrtém ročníku probíhá odborná veterinární praxe, která má na tomto studijním oboru zcela nezastupitelné místo. Podle svého zájmu mohou studenti ještě absolvovat inseminační kurz a získat oprávnění k provozování činnosti inseminačního technika. Dále mohou absolvovat paznehtářský kurz, myslivecké zkoušky a kurz kosmetiky zvířat. Důležitou součástí výchovy středních veterinárních pracovníků je i studentská odborná činnost a zpracování ročníkových projektů, kde je úkolem žáků prokázat invenci a schopnost řešení zvolené odborné problematiky, zároveň zvládnout práci v týmu. Naučit se obhájit při veřejné prezentaci zjištěné skutečnosti. Talentovaní studenti si ověřují pod vedením pedagogů schopnost samostatně pracovat při řešení odborné problematiky v oblasti potravinářství, veterinářství, ekologie i chovu a výživy zvířat. Studentské práce jsou oponovány pracovníky vysokých škol, Akademie věd ČR a odborníky z praxe. Nejlepší práce pak získávají ocenění v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti. Rovněž lze získat řidičský průkaz skupiny B. V Českých Budějovicích studují studenti ze západních, středních, jižních, severních Čech, částečně i z Moravy. Absolventi se úspěšně uplatňují jak v široké praxi, tak i jako studenti vysokých škol. Pracoviště praxe: Státní veterinární ústav České Budějovice; Krajská veterinární správa státní veterinární správy pro Jihočeský kraj; Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích Školní zemědělský podnik; Jihočeská zemědělská a.s. Trhové Sviny; Zemědělské družstvo Netřebice; Zemědělský podnik MALŠE a.s. Roudné; ZOO Hoch s.r.o; Kozí farma Jakub Špatný výroba a prodej kozích sýrů; Český kynologický svaz; Zoologická a botanická zahrada města Plzeň; AGRIPROD CZ a.s.; Agriprod s.r.o. Munice; Zoologická zahrada Ohrada; Zemědělsko-obchodní družstvo se sídlem v Němčicích; Zemědělské družstvo Podkleťan Křemže; Agroprofit, spol. s r.o.; ZD Krásná Hora nad Vltavou; Zemědělská společnost Dubné; Zemědělské družstvo Netřebice; AGROPIG CZ. s.r.o.; ESSA, spol s.r.o. farma Holkov; Kooprodukt Lišov a.s.;

8 Zemědělské družstvo Čížkrajice; Vodňanská drůbež, a.s.; MAVELA a. s. Dynín; ZOD Němčice Babice; MVDr. Stanislav Kollar; MVDr. Romana Průchová; Veterinární klinika Vltava s.r.o.; Veterinární ošetřovna Zlatá stoka s.r.o. V ZOO Hluboká nad Vltavou, ZOO Plzeň, ZOO butik HOCH probíhají praxe se zaměřením na chov exotických zvířat. Dále praxe probíhá ve školním středisku praxe, na Školním statku Jihočeské university ve Čtyřech Dvorech a ve veterinární ordinaci, která se nachází na půdě školy, kde jsou prováděny operační zákroky u malých zvířat pod odborným dohledem. Kromě toho absolvují studenti praxe i v areálu kynologického cvičiště a v laboratořích Státního veterinárního ústavu v Českých Budějovicích. Praxe žáků probíhá také středisku praxe vybudovaném v areálu školy. Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Charakteristika jazykové školy Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky vyučuje a organizuje školní rok dle Vyhlášky č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách. Při organizaci školního roku v Jazykové škole se postupuje obdobně jako při organizaci školního roku na středních školách. Jazyková škola nabízí tyto jazykové kurzy: - pomaturitní jazykové kurzy (jednoleté studium s denní výukou) - jazykové kurzy základní a střední (angličtina, němčina, francouzština, španělština, japonština, ruština, čeština pro cizince) - přípravné kurzy ke státní jazykové zkoušce základní a všeobecné - přípravné kurzy k mezinárodním zkouškám z němčiny a angličtiny - kurzy pro firmy, organizace a instituce - individuální kurzy dle přání klienta - konverzační kurzy vedené zahraniční lektorkou Kurzy jsou členěny dle jazykové úrovně a znalostí posluchačů na kurzy pro začátečníky, mírně pokročilé a pokročilé. Výuka probíhá v učebnách Jazykové školy. Vyučující používají pomůcky a techniku určenou k výuce jazyků. K dispozici jsou také prostory vybavené moderní výpočetní technikou. V jazykových kurzech vyučují také rodilí mluvčí, jedná se o výuku anglického a také německého jazyka.

9 Jazyková škola umožňuje skládání státních jazykových zkoušek základní a všeobecné. Jazyková škola organizuje zkoušku z českého jazyka pro cizince. Škola je zkouškovým centrem Goethe-Institutu. Organizujeme mezinárodní zkoušky z německého jazyka: Zertifikat Deutsch (jazyková úroveň B1), Goethe-Zertifikat B2, Deutsch für den Beruf (B2), Goethe- Zertifikat C1, zkoušky pro děti: Fit in Deutsch 1, 2. Jsme akreditovaným centrem britské vzdělávací instituce City and Guilds. Zájemce přezkušujeme ze znalostí cizího jazyka, vydáváme osvědčení o základní znalosti jazyka. Spolupracujeme s Goethe-Institutem v Praze a v Mnichově. Navázali jsme spolupráci s britskou vzdělávací institucí City and Guilds v Praze a pobočkou v Budapešti. Cílem výuky v pomaturitních kurzech bylo především připravit posluchače na vykonání státních jazykových zkoušek a zkoušek mezinárodních. Cílem dále bylo rozšířit a zdokonalit jejich jazykové kompetence a tím jim pomoci lépe se uplatnit na trhu práce. V jazykových kurzech byly uplatňovány moderní trendy výuky cizích jazyků. Výuka probíhala také v učebnách vybavených moderní výpočetní technikou. Snahou bylo vést posluchače individuálním přístupem k souvislému studiu zvoleného jazyka. Výuka ve firmách byla přizpůsobena profesní orientaci klientů. Byly provedeny vstupní testy pro stanovení tematického plánu a výběru vhodného studijního materiálu. Kurzy byly také zakončeny výstupními testy, testy byly vyhodnoceny a posluchači obdrželi potvrzení o absolvování výstupního testu. Jazykové úrovně byly stanoveny dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. 3. Hlavní úkoly pedagogických pracovníků 3.1 Výchovně vzdělávací práce a) Kvalitní a zodpovědné plnění pracovních povinností všemi pedagogickými pracovníky. b) Vést žáky k pořádku a slušnému vystupování na všech pracovištích školy i na veřejnosti. c) Výuku i výchovu vést v duchu demokracie a humanity. d) Třídní učitelé sledují studijní výsledky svých žáků a při klasifikačních poradách dávají návrhy k přestupům. e) Třídní učitel spolupracuje s rodiči žáků. Průběžně je informuje o jejich studijních i výchovných výsledcích (zejména prostřednictvím internetu). f) Učitel rozvíjí osobnost žáků, vede je k čestnému chování a posiluje jejich zdravé sebevědomí. g) Při výuce a výchově dbá na plnění programů: environmentálního vzdělávání, prevence sociálně patologických jevů mládeže a přípravy obyvatelstva na mimořádné situace. h) Věnovat se DVPP. i) Učitelé odborných předmětů spolupracují se sociálními partnery (firmy, ÚP). 3.2 Rozvoj zájmové činnosti žáků

10 a) Vést zájmové kroužky v osobním volnu žáků. b) Organizovat odborné soutěže (SOČ, ) v rámci oboru, školy i mezi školami. Poskytovat pomoc žákům při přípravě k soutěžím. c) Rozvíjet činnosti kulturní, sportovní. Účastnit se na soutěžích dle možností školy s přihlédnutím ke studijním výsledkům žáků. d) Organizovat tematické exkurze dle plánu činnosti předmětových komisí po předchozím projednání s vedením školy. 3.3 Činnost předmětových komisí a) Komise budou pracovat s cílem koordinace praktické a teoretické složky výuky. Předmětové komise všeobecně vzdělávacích předmětů budou spolupracovat s odbornými komisemi. b) V čele předmětové komise stojí její předseda. Je jmenován ředitelem školy a úzce s ním spolupracuje. Podílí se na řešení studijních problémů v rámci své komise a navrhuje způsob jejich řešení. Komise se schází 4x do roka. c) Příprava a provedení autoevaluace školy. d) Příprava projektů. 4. Organizace školy Vedoucí a řídící pracovníci - ředitel školy (Ing. Břetislav Kábele) - zástupce ředitele školy (mechanizace a služby) (Ing. Roman Blábolil) - zástupce ředitele školy (veterinární prevence) (Ing. Dušan Jakovljevič) - zástupce ředitele školy (zahradnictví) (Ing. Jana Vávrovská) - zástupce ředitele školy (jazyková škola) (Mgr. Olga Cahová) - vedoucí domova mládeže (p. Marie Líkařová) - zástupce ředitele pro ekonomiku a investice (Ing. Věra Cimlová) - vedoucí dílen a vedoucí praxe MECH oboru (Ing. Milan Pavel) - vedoucí autoškoly (Bc. Vojtěch Talíř) - vedoucí svářečské školy (Jiří Janouch) - vedoucí praxe VET oboru (MVDr. Zuzana Skořepová) - vedoucí praxe ZAH oboru (Ing. Jana Vávrovská) - vedoucí školní jídelny (Martina Gáliková) - odborný referent ZIS (Ing. Nora Hlaváčová) 4.1 Předsedové předmětových komisí - všeobecně vzdělávací humanitní Mgr. Zdeňka Antalová - všeobecně vzdělávací matematická Mgr. Jana Vochozková - mechanizační technická Ing. František Hanousek - veterinární laboratorní MVDr. Zdeňka Síglová - veterinární terénní MVDr. Renata Monczková - společensko-vědní Ing. Jitka Brodská

11 - zahradnická Ing. Jarmila Molková - jazyková škola Mgr. Olga Cahová 4.2 Školská rada Členové školské rady Mgr. Jitka Brodská Mgr. Petr Válek Prof. Ing. Vladimír Košťál, CSc. Jiří Žižka Jiří Netík Ing. Hana Šťastná Předseda školské rady Mgr. Jitka Brodská Místopředseda školské rady Jiří Netík 4.3 Pedagogická rada Všichni pedagogičtí pracovníci. 4.4 Pracovníci pověření technickou kontrolou budov a zařízení Za bezpečnost práce a požární ochranu na pracovišti zodpovídá příslušný vedoucí pracovník. Dbá o včasné proškolení pracovníků, dodržování předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany. V případě vzniku úrazu řídí jeho ošetření a provedení včasného zápisu o úrazu. - bezpečnostní technik Ing. František Hanousek - požární preventista Mgr. Petr Válek 4.5 Výchovný poradce - Mgr. Zdeňka Antalová 4.6 Preventista sociálně patolog. jevů a protidrog. prevence - Mgr. Zdeňka Antalová 4.7 Metodik environmentální výchovy

12 - Ing. Jana Vávrovská 4.8 ICT koordinátor - Ing. Roman Blábolil 4.9 Webmaster - Ing. Roman Blábolil 5 Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 5.1 Spolupráce s dalšími organizacemi MZe ČR - inseminační zkoušky; ČMMS - myslivecké zkoušky; Salon Oliver Praha - kurz kosmetiky zvířat; Jihočeská univerzita - začlenění do sociální péče; Jihočeské muzeum - účast na Vánoční a Velikonoční výstavě Agrární komora - kurz pro výkon obecných zemědělských činností; Česká ovocnářská unie - spolupráce při výstavách a konzultace; Český zahrádkářský svaz - spolupráce při výstavách a konzultace; Výstaviště České Budějovice výstavy Hobby, Adventní trhy, Vánoční trhy. 5.2 Středoškolská odborná činnost Sekce 04 - biologie Sekce 07 - zemědělství, potravinářství, lesnictví a vodní hospodářství Sekce 14 - pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času 5.3 Olympiády Olympiáda v německém jazyce ročníky; Olympiáda v anglickém jazyce 1. a 3. ročníky; Olympiáda v českém jazyce ročníky; Chemická olympiáda ročníky; Biologická olympiáda ročníky; Matematická olympiáda ročníky; Fyzikální olympiáda - 1. ročník; Olympiáda z ICT Ročníky. 5.4 Literární soutěže

13 Psaní pod Černou věží 5.5 Dovednostní soutěže Mezinárodní soutěž ve svařování Zlatý pohár LINDE Frýdek Místek O pohár ústředního ředitele Státní veterinární správy ČR - celostátní soutěž středních veterinárních škol Mezinárodní soutěž O mliéku Nitra Soutěž v jízdě zručnosti s traktorem Blatná Soutěž Zlatá včela - Telč Lipová ratolest - celostátní soutěž studentů zahradnických škol Soutěž Fotograf roku Junior Talent Jihočeského kraje 5.6. Sportovní soutěže Soutěž ve volejbale 5.7 Lyžařský výcvikový kurz Lyžařský výcvikový kurz je pořádán pro druhé ročníky. Koná se v období únor až duben jeden týden. 5.8 Letní výcvikový kurz Letní výcvikový kurz je určen pro první ročníky. Koná se v období května až června jeden týden. 5.9 Další akce V průběhu roku se studenti zúčastňují kulturních akcí, jako jsou divadelní představení, koncerty a různé sportovní akce a soutěže např. besedy o Holocaustu s přímým účastníkem včetně dokumentárního filmu, filmového festivalu Jeden svět film Chci být někdo. Dle tematických plánů se zúčastňují odborných exkurzí a dalších vzdělávacích aktivit: TechAgro, Invex, Země Živitelka, předváděcí akce zemědělské techniky TOKO a Strom a další, projektů Sázej strom pro potomky, projektu Ve zvířecí kůži a Jihočeské žabky projekt Jihočeského kraje.

14 Regionální výstava ovoce. Vánoční výstava - prezentace výrobků studentů zahradnického oboru s tématikou Vánoc. Živý betlém - ukázka vánočních zvyků na středisku praxe. Velikonoční výstava ukázky lidových zvyků a dovedností Přednášky V rámci protidrogového programu se studenti naší školy zúčastnili odborných přednášek a různých besed o sexuální výchově. Odborné přednášky firem - BIOVETA, SANO a další Zahraniční aktivity Škola dlouhodobě spolupracuje s partnerskou školou v rakouském Edelhofu a to v oblasti výměnných pobytů studentů během praxí a v rámci Dnů partnerství, které se pořádají na naší škole. Společně se obě školy podílejí na realizaci projektu Česko-rakouská spolupráce při realizaci projektového vyučování. Dále se škola účastní mezinárodní soutěže O mliece, která se konala na Stredné odborné škole veterinárské v Nitře, Slovensko Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a EVVO Systém výuky a organizovaná mimoškolní činnost napomáhají výchově mladého člověka schopného globálního myšlení a správných občanských postojů. Enviromentální výchova, osvěta a vzdělávání se provádějí tak, aby vedly k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a jeho jednotlivých složek a k úctě k životu ve všech jeho formách. Tento systém prolíná výukou na všech oborech naší školy. Pedagogičtí pracovníci školy se vzdělávají ve střediscích s akreditací Ministerstva školství, tělovýchovy a mládeže ČR v regionu školy i v rámci republiky např. na vysokých školách, Pedagogickém centru, Jintesu CB s. r. o., BOXEDu a. s. a Národním institutu pro další vzdělávání České Budějovice. V rámci státní maturity CERMAT se pedagogičtí pracovníci průběžně proškolují k výkonu funkce pro státní maturity (písemné a ústní). Školení je určeno pro získání osvědčení k výkonu hodnotitele, zadavatele a maturitního komisaře Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení

15 Naše škola je zapojena do projektu UNIV II. Kraje (Uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení). Prioritní osou tohoto projektu je systémový rámec celoživotního učení, ze škol se postupně stávají centra celoživotního učení. Do projektu UNIV II. je zapojeno 13 krajů, v každém kraji 25 škol. Tým školy je tvořen mentorem, metodikem celoživotního učení a dalšími členy. Ředitel školy je mentorem, metodikem je Mgr. Olga Cahová, Ing. Milan Pavel zastává funkci poradce v oblasti kariérového poradenství a dalšími členy týmu školy jsou: Mgr. Michal Hořínek, Bc. Václav Chalupa, MVDr. Pavel Jahoda, Jiří Janouch, Mgr. Tomáš Martíšek, Ing. Jarmila Molková, MVDr. Renata Monczková, Mgr. Viléma Nováčková, Ing. Jana Vaněčková. Členové týmu se účastní řady setkání. Škola spolupracuje s úřady práce a s Jihočeským krajem Kurz obecných zemědělských činností Naše škola pořádá Kurz obecných zemědělských činností v rozsahu 300 hodin, který je pořádán ve spolupráci s Regionální agrární komorou v Českých Budějovicích. Další pořádané kurzy školou - Svářečský kurz podle ČSN a vyhlášky č. 87/2000 Sb., prováděcí vyhláška k zákonu o požární ochraně. - Řidičské oprávnění skupiny B a skupiny A. - Kosmetický kurz (stříhání a kosmetické ošetření psů). - Inseminační kurz - je akreditován Ministerstvem zemědělství české republiky 6 Organizace školního roku Úvodní informační schůzka pro 1. ročníky: 31. srpna (17:00 hodin) Opravná maturitní zkouška: září Informační schůzky pro ročník: 21. listopadu a 10. dubna Prázdniny, svátky a ředitelské volno: října, 17. listopadu, 22. prosince - 2. ledna, 30. ledna, února, dubna, 6. dubna, 1. května, 8. května Vydávání vysvědčení: 29. ledna a 30. června Lyžařský kurz (2. ročníky): února (bez záruky) Letní výcvikový kurz (1. ročníky): květen, červen Výstava ovoce: října Den dovedností: 25. června Sportovní den: 26. června

16 6.1 Přijímací řízení Uchazeči budou přijati ke studiu podle pořadí sestaveného na základě jejich výsledků z přijímacího řízení a studia na ZŠ do naplnění kapacity 1. ročníku. V případě rovnosti bodů bude rozhodující klasifikace z profilových předmětů Termíny přihlášku odevzdat řediteli střední školy do 15. března v 1. kole proběhnou přijímací zkoušky od 22. do 30. dubna v pracovní den stanovený ředitelem školy (dle dohody se zřizovatelem proběhnou přijímací zkoušky pro maturitní obory jednotně ve dnech ) do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí odevzdat zápisový lístek Počet přijímaných studentů: Obor Mechanizace a služby 60 (Zaměření: Zemědělská mechanizace a služby ZMS - 30, Výpočetní a dopravní technika VDT - 30) Obor Veterinární prevence 60 Obor Zahradnictví - 30 Podmínky přijetí: - ukončené základní vzdělání - studijní výsledky z I. pololetí a II. pololetí 8. třídy a I. pololetí 9. třídy - olympiády a soutěže - vykonání přijímacích zkoušek Kritéria hodnocení: Maximální možný počet získaných bodů je 100. Z toho lze získat: - 40 bodů za průměrný prospěch ze základní školy za 1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy - 10 bodů za olympiády z českého jazyka, anglického jazyka, německého jazyka, matematiky, fyziky, biologie (přírodopisu), chemie a informačně komunikační technologie za 1. až 3. místo ve školním kole 1 bodů za 1. až 3. místo v okresním kole 3 bodů za 1. až 3. místo v krajském kole 5 bodů - 50 bodů za přijímací zkoušky - při rovnosti bodů, bude upřednostněn ten uchazeč, který bude mít na 1. místě, 2. místě a pak na 3. místě lepší známku z těchto profilových předmětů (za 1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy): obor mechanizace a služby - matematika, fyzika, český jazyk obor veterinární prevence - biologie (přírodopis), chemie, český jazyk

17 obor zahradnictví - biologie (přírodopis), chemie, český jazyk obor rostlinolékařství - biologie (přírodopis), chemie, český jazyk 6.2 Rámcový plán maturit Opravné maturity praktická zkouška ústní zkouška Maturity praktická zkouška ústní zkouška (státní a profilová část) blok testů a písemných prací státní části Rámcový plán propagačních akcí Den otevřených dveří V rámci výstavy ovoce října Dále každou středu od 14:00 do 17:00 hodin (říjen až únor). Burzy a přehlídky škol Země Živitelka Vzdělání a řemeslo Č. B. Kladno Hobby Č. B. K. Vary Tábor Třebíč Strakonice Písek J. Hradec Cheb Pelhřimov Tachov Klatovy Benešov Žďár nad Sázavou Jihlava Praha

18 Návštěva 9. ročníků základních škol Dobrá Voda, Rudolfov, Lišov, Třeboň - Sokolská 296, Třeboň - Na Sadech 375, Suché Vrbné, Pohůrecká, Vodňany - Alešova ul., Vodňany - Bavorovská 1046, Protivín, Máj I, Máj II, O. Nedbala, Vltava, E. Destinové, Čéčova, J. Š. Baara, Nerudova, Kubatova, Nová, Matice Školské, Brloh, Křemže, Strýčice, Dubné, Ševětín, Dolní Bukovsko, Veselí nad Lužnicí - Blatské síd. 23, Veselí nad Lužnicí - Čs. armády 210, Grünwaldova, Dukelská, Rudolfovská, L. Kuby, Rožnov, Netolice, Lhenice, Jindřichů Hradec - Štítného I/121, Jindřichův Hradec - Janderova II/160, Jindřichův Hradec Jarošovská, Jindřichův Hradec - Vajgar 592/III, Jindřichův Hradec - Hvězdárna V/54, Milevsko - Jeřábkova 690, Milevsko - Komenského 1023, Kovářov, Sepekov, Chyšky, Ledenice, Borovany, Trhové Sviny, Horní Stropnice Nové Hrady, Nové Hodějovice, Pacov - nám. Svobody 321, Pacov - Za branou, Mladá Vožice, Volyně, Čestice, Katovice, Radomyšl, Sedlice u Bl., Velešín, Kaplice - Fantova 446, Kaplice - Školní 226, Týn nad Vltavou Hlinecká, Týn nad Vltavou - Žižkova 285, Chrášťany, Hluboká, Český Krumlov Linecká, Český Krumlov - Za nadražím 222, Český Krumlov - T. G. Masaryka, Český Krumlov - Plešivec 249, Chvalšiny, Kamenice nad Lipou, Nová Cerekev, Černovice u Tábora, Větřní, Vyšší Brod, Loučovice, Frymburk, Horní Planá, Volary, Vimperk - Smetanova 405, Vimperk - T.G. Masaryka, Čkyně, Bechyně, Opařany, Bernartice. 6.4 Exkurze Každá třída max. dvě exkurze za rok. Na jednu exkurzi může třída žádat o příspěvek na dopravu Občanské sdružení školy. 7 Výchovné poradenství 7.1 Vymezení poradenských služeb Ředitel školy zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole výchovným poradcem a školním metodikem prevence a ti spolupracují s třídními učiteli, učiteli výchov, případně dalšími pedagogickými pracovníky školy. Na naší škole vykonává funkci výchovného poradce a metodika prevence Mgr. Zdeňka Antalová, která má stanoveny konzultační hodiny každý čtvrtek v době :55 hodin a dále dle potřeby. Poradenské služby jsou poskytovány studentům a jejich zákonným zástupcům. Student (u nezletilých zákonný zástupce) je předem informován o povaze, rozsahu trvání, cílech a postupech nabízených poradenských služeb Rozsah poradenských služeb - prevence školní neúspěšnosti - primární prevence sociálně patologických jevů - kariérové poradenství - podpora při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním zvýhodněním - péče o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků

19 - průběžná a dlouhodobá péče o žáky s neprospěchem Činnost výchovného poradce - Poradenská pomoc při rozhodování o dalším vzdělávání a profesní cestě. - Spolupráce s pedagogicko psychologickou poradnou a střediskem výchovné péče při zajišťování služeb přesahující kompetence školy. - Zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačním poradenském středisku úřadu práce. - Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžaduje zvláštní pozornost, a návrhy o další péči pro tyto žáky. - Zajišťovat intervenční činnosti pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. - Příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole, koordinace poskytování služeb žákům školou a poradnami, koordinace vzdělávacích opatřeních u těchto žáků. - Předávání odborných informací pedagogickým pracovníkům školy. - Poskytování informací o činnosti školy, školských a poradenských zařízeních a možnost využívání služeb žákům a zákonným zástupcům. - Shromažďování odborných zpráv o žácích a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů Činnost školního metodika prevence - Koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy. - Koordinace aktivit školy zaměřené na prevenci záškoláctví, závislosti, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů - Vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy. - Zajišťování vzdělávání pedagogů v oblasti primární prevence sociálně patologických jevů. - Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy, s metodikem preventivných aktivit v pedagogicko-psychologické poradně a s odbornými pracovišti, které působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů. - Kontaktování odborného pracoviště v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů. - Shromažďování zpráv o žácích v poradenské péči a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů. - Zajišťování a předávání nabídek informací a programů k primární prevenci. - Vedení záznamů o obsahu a rozsahu činnosti metodika prevence, o spolupracovnících školy pro oblast prevence sociálně patologických jevů. - Vyhledávání a orientační šetření žáků s projevy nežádoucího chování, poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, zajišťování péče odborného pracoviště (se spoluprací s třídním učitelem). - Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů o sociálně patologických jevech žáků či tříd ve škole.

20 - Příprava podmínek pro integraci žáků s poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb žákům škol a specializovanými školskými zařízeními. 8 Časový rozvrh vyučovacích hodin a přestávek Zvonění Přestávka 0-7:00-7:45 10 min. 1-7:55-8:40 10 min. 2-8:50-9:35 10 min. 3-9:45-10:30 20 min. 4-10:50-11:35 10 min. 5-11:45-12:30 10 min. 6-12:40-13:25 10 min. 7-13:35-14:20 10 min. 8-14:30-15:15 10 min. 9-15:25-16:10 5 min :15-17:00

Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92

Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92 Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední odborná

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODNÍ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HUSOVA 9 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Předkládá: Mgr. Jarmila Benýšková ředitelka školy 1 OBSAH 1. Charakteristika školy základní údaje

Více

ŠANCE Šance pro Vás, šance pro nás Školní vzdělávací program

ŠANCE Šance pro Vás, šance pro nás Školní vzdělávací program ŠANCE Šance pro Vás, šance pro nás Školní vzdělávací program Obor vzdělání 41 41 M/01 Agropodnikání zaměření agroturistika, cestovní ruch rozvoj venkova platnost ŠVP: od 1. září 2009 Vydala Střední zemědělská

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název oboru

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše, Smetanovo nám. 1200, 274 01 Slaný Školní vzdělávací program 63-41-M/02 Obchodní akademie Platný od 1. 9. 2012 Tento dokument vznikl v rámci projektu Modernizace školních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 34-42-M/01 OBALOVÁ TECHNIKA. Školní vzdělávací program. Obalová technika. čtyřleté denní studium

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 34-42-M/01 OBALOVÁ TECHNIKA. Školní vzdělávací program. Obalová technika. čtyřleté denní studium Školní vzdělávací program Obalová technika čtyřleté denní studium Školní vzdělávací program zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu vydaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 6.

Více

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA Svazek 1 Škola orientace

Více

0 Identifikační údaje

0 Identifikační údaje 0 Identifikační údaje Název ŠVP 69-41-L/01 Kosmetické služby 2013 - verze 4 Motivační název Kosmetické služby Datum 15.6.2013 Název RVP Verze v.4/2013 Počet týdnů 32 Platnost 1.9.2013 Datum 8.10.2007 Forma

Více

Školní vzdělávací program. Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky, Školská 105

Školní vzdělávací program. Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky, Školská 105 Školní vzdělávací program Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky, Školská 105 41-51-H/01 Zemědělec - farmář - 1.změna Farmář, farmářka 41-51-H/01Zemědělec farmář Verze druhá,č.j.2938/2012

Více

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Gymnázium Ostrov, Studentská 1205 GYMNÁZIUM OSTROV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání - Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání (ŠVP

Více

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s.r.o. Česká 4787 760 05 Zlín Kód a název oboru vzdělávání 75-41-M/01 Sociální činnost ŠVP Sociální činnost Denní studium ŠVP platnému počínaje 1. ročníkem ode

Více

75 31 M/01. Předškolní a mimoškolní pedagogika. Školní vzdělávací program - platné znění -

75 31 M/01. Předškolní a mimoškolní pedagogika. Školní vzdělávací program - platné znění - Severočeská střední škola s.r.o. Bělehradská 1523 / 58, 400 11 Ústí nad Labem IČ: 250 120 45, IZO: 600 011 372 www.severoceska.cz Školní vzdělávací program - platné znění - 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní

Více

Velké Meziříčí dne 8. 10. 2013 Mgr. Marie Paľovová, ředitelka. Školská rada schválila Výroční zprávu dne 8. 10. 2013.

Velké Meziříčí dne 8. 10. 2013 Mgr. Marie Paľovová, ředitelka. Školská rada schválila Výroční zprávu dne 8. 10. 2013. V Ý R OČNÍ Z P R Á V A Š K O L N Í R O K 2 0 1 2 / 2 0 1 3 HOTELOVÁ ŠKOLA SVĚTLÁ A OBCHODNÍ AKADEMIE U Světlé 36, 594 23 Velké Meziříčí, tel.: 566 522 837 Zřizovatel: Kraj Vysočina se sídlem v Jihlavě

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013 Zprávu předkládá ředitelka školy: Mgr. Martina Kokořová říjen 2013 1 Výroční zpráva o činnosti Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší stupeň gymnázia Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Ve škole ať cokoli se dělá, ať slouží a napomáhá budoucímu životu. Jan Amos Komenský ŠVP BYL ZPRACOVÁN S PODPOROU

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ARANŽÉR ZPRACOVÁNO PODLE RVP 66-52-H/01 ARANŽÉR

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ARANŽÉR ZPRACOVÁNO PODLE RVP 66-52-H/01 ARANŽÉR Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ARANŽÉR ZPRACOVÁNO PODLE RVP 66-52-H/01 ARANŽÉR PLATNOST OD 1. 9. 2009 Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná

Více

Mechanik silničních strojů

Mechanik silničních strojů ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mechanik silničních strojů Obor vzdělání: 23-65-H/01 Strojník RVP 23-65 H / 01 Strojník s platností od 1. září 2009 razítko a podpis ředitele ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obsah 1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední odborná škola podnikatelská Trutnov, s. r. o. Polská 357, 541 01 Trutnov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ (63-41-M/01) Zaměření: Účetnictví a daně Obsah 1 Úvodní identifikační údaje...

Více

ŠVP GYMNÁZIA LIBEREC JERONÝMOVA 425/27

ŠVP GYMNÁZIA LIBEREC JERONÝMOVA 425/27 ŠVP GYMNÁZIA LIBEREC JERONÝMOVA 425/27 ČTYŘLETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (VYŠŠÍ STUPEŇ KVINTA OKTÁVA) zpracováno podle RVP G Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Liberec, Jeronýmova

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: KOSMETICKÉ SLUŽBY

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: KOSMETICKÉ SLUŽBY Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: KOSMETICKÉ SLUŽBY Obor vzdělání: 69-41-L/01 Kosmetické služby Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

65-41-L/01 Gastronomie 2012

65-41-L/01 Gastronomie 2012 školní vzdělávací program 65-41-L/01 Gastronomie 2012 Gastronomie čj.: SŠSaŘ 448/2009-1 Obsah - 2 1. Identifikační údaje Předkladatel: název školy Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Školní vzdělávací program Rámcový vzdělávací program 39-08-M/01 Školní vzdělávací program : - projednán školskou radou. dne.. Kateřina Paurová

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, NYMBURK, V KOLONII 1804 V Kolonii 1804, NYMBURK 288 46, tel.325512154, fax 325512764, e-mail: cop@copnb.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ. RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ. RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář...

Více

SLADOVNÍK - PIVOVARNÍK

SLADOVNÍK - PIVOVARNÍK Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SLADOVNÍK - PIVOVARNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-51-H/01 VÝROBCE POTRAVIN PLATNOST OD 1. 9. 2010 Střední škola obchodu, služeb a podnikání

Více

0 Identifikační údaje

0 Identifikační údaje 0 Identifikační údaje Název ŠVP 65-42-M/01 Hotelnictví a turismus 2013 - verze 5 Motivační název Hotelnictví a turismus Datum 18.5.2013 Název RVP Verze v.4/2013 Počet týdnů 32 Platnost 1.9.2013 Datum 8.10.2007

Více

Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4

Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4 školní vzdělávací program Zahradník - florista HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 3 3 Charakteristika školy 5 4 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Gymnázium a střední odborná škola Aš Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice pro obor 18-20-M/01 Informační technologie 1/159 STRUČNÝ OBSAH 1 Identifikační údaje... 5 2 Profil absolventa... 6

Více