Výchovně vzdělávací plán pro školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výchovně vzdělávací plán pro školní rok 2014-2015"

Transkript

1 Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky České Budějovice, Rudolfovská 92, PSČ Organizační směrnice č. 6/2014 Výchovně vzdělávací plán pro školní rok Datum vydání: 26. srpna 2014 Účinnost od: 1. září 2014 České Budějovice 26. srpna 2014 Ing. Břetislav Kábele ředitel školy

2 1 Základní údaje o škole 2 Přehled oborů vzdělávání 3 Hlavní úkoly pedagogických pracovníků 3.1 Výchovně vzdělávací práce 3.2 Rozvoj zájmové činnosti žáků 3.3 Činnost předmětových komisí 4 Organizace školy 4.1 Předsedové předmětových komisí 4.2 Školská rada 4.3 Pedagogická rada 4.4 Pracovníci pověření technickou kontrolou budov a zařízení 4.5 Výchovný poradce 4.6 Preventista sociálně patolog. jevů a protidrog. prevence 4.7 Metodik environmentální výchovy 4.8 ICT koordinátor 4.9 Webmaster 5 Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 5.1 Spolupráce s dalšími organizacemi 5.2 Středoškolská odborná činnost 5.3 Olympiády 5.4 Literární soutěže 5.5 Dovednostní soutěže 5.6. Sportovní soutěže 5.7 Lyžařský výcvikový kurz 5.8 Letní výcvikový kurz 5.9 Další akce Přednášky Zahraniční aktivity Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a EVVO Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Kurz obecných zemědělských činností 6 Organizace školního roku 6.1 Přijímací řízení 6.2 Rámcový plán maturit Opravné maturity Maturity 6.3 Rámcový plán propagačních akcí 6.4 Exkurze 7 Výchovné poradenství 7.1 Vymezení poradenských služeb Rozsah poradenských služeb Činnost výchovného poradce Činnost školního metodika prevence 8 Časový rozvrh vyučovacích hodin a přestávek

3 1. Základní údaje o škole Název: Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92 Identifikátor zařízení: IČ: Adresa: Rudolfovská 92, České Budějovice Telefon: spojovatelka, ředitel Fax: e mail: Internetová stránka: Zřizovatel: Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, zastoupený hejtmanem RNDr. Janem Zahradníkem Právní forma: příspěvková organizace Ředitel školy: Ing. Břetislav Kábele Škola uplatňuje jednotu výchovy a vzdělávání, spojení školy se životem a usiluje o všestranně harmonický rozvoj osobnosti mladého člověka; vychovává jej ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie, formuje jeho intelektuální a mravní rozvoj, připravuje jej na tvořivou práci a odbornou činnost v povolání a poskytuje výchovu estetickou, zdravotní, tělesnou a ekologickou. Škola připravuje své studenty především k výkonu odborných činností, zejména technicko-hospodářských, ekonomických, pedagogických, zdravotnických, sociálně právních, správních, připravuje i pro studium na vysoké škole. Denní studium trvá čtyři roky. Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92, poskytuje úplné střední vzdělání - její součástí je: - Střední odborná škola - Jazyková škola - Domov mládeže - Školní jídelna - Základní informační středisko 2. Přehled oborů vzdělávání Obor M/01 mechanizace a služby nabízí čtyřleté denní studium. Studium je zakončeno maturitní zkouškou. Denní studium má dvě zaměření: zemědělská mechanizace a služby; výpočetní a dopravní technika. Maturitní zkouška denního studia zahrnuje: - Český jazyk a literaturu; - Volitelný předmět (cizí jazyk, matematika);

4 - Obhajoba maturitní práce; - Praktická zkouška; - Teoretická zkouška z odborných předmětů. Charakteristika studijního oboru Studijní obor Mechanizace a služby poskytuje úplné střední vzdělání formou čtyřletého denního studia zakončeného maturitní zkouškou. Vzdělání má složku všeobecnou a odbornou. Vyučují se dva cizí jazyky. Obor Mechanizace a služby připravuje studenty pro činnosti technickohospodářských pracovníků v oblasti využití mobilní techniky užívané v zemědělství i v ostatních oblastech národního hospodářství, pro vedení a kontrolu institucí zabývajících se tvorbou a údržbou krajiny včetně řešení ekologických problémů a pro vykonávání různorodých činností spojených s obchodně provozními funkcemi institucí zabývajících se obchodní činností. Teoretické vyučování probíhá v klasických učebnách a odborných učebnách vybavených moderními přístroji a počítači. V prvním a druhém ročníku se kromě všeobecně vzdělávacích předmětů vyučují základní odborné předměty jako je servis a opravy, mechanika, strojnictví, základy zemědělství. Obsah vzdělávání studijního oboru v jeho jednotlivých zaměřeních tvoří tři skupiny vyučovacích předmětů: I. Ve všeobecně vzdělávacích předmětech se studenti seznamují se zákonitostmi přírodních věd, poznávají zákonitosti historického, společenského, ekonomického a technického rozvoje a vytvářejí si nezbytné předpoklady k osvojení odborné složky vzdělávání. II. Odborné předměty podle schváleného učebního plánu poskytují ve vědním základě zobecněné, širší a dlouhodoběji platné vědomosti, dovednosti, zejména však návyky v oblasti myšlení a práce. Odborné učivo poskytuje znalosti podstaty jevů, principů, zákonitostí a vztahů, technologických a provozních, ekonomických, ekologických a společenských souvislostí a základní dovednosti aplikovat tyto vztahy a souvislosti při řešení praktických úkolů. III. Výběrové předměty přispívají k rozšíření a prohloubení učiva odborných předmětů, vytvářejí prostor pro odbornou orientaci podle potřeb v jednotlivých regionech a dle specifických podmínek a vybavení školy. Důraz je kladen na rozvoj praktických dovedností a návyků, na schopnost samostatné práce s odbornou literaturou, získávání potřebných informací a vytvoření předpokladů pro další samostatné vzdělávání. Vedle běžných postupů práce ve třídě se v oboru Mechanizace a služby uplatňují zejména praktická cvičení, praxe ve firmách či podnicích s činností odpovídající zaměření studia, předváděcí akce a exkurze. Součástí učebního plánu je i řidičské oprávnění skupiny T, B, C. Kromě toho jsou každoročně pořádány různé kurzy, např. svářečský kurz, kurz obsluhy motorové pily a práce s ní pořádaný ve spolupráci OÚBP. Pracoviště praxe: ZD Smilovy Hory; ZD Hosín, Hrdějovice;

5 Agrozet České Budějovice prodej a servis malé mechanizace; Agrozet České Budějovice prodej a servis traktorů; dílny ČSAD Jihotrans České Budějovice; Osiva Boršov čistící stanice v Českých Budějovicích; Parma servis; ZD Sedlec; 100Mega; Abacus. Obor M/01 zahradnictví má čtyřleté denní studium. Studium je zakončeno maturitní zkouškou. Maturitní zkouška denního studia zahrnuje: - Český jazyk a literaturu; - Volitelný předmět (cizí jazyk, matematika); - Obhajoba maturitní práce; - Praktická zkouška; - Teoretická zkouška z odborných předmětů. Charakteristika studijního oboru Studijní obor Zahradnictví poskytuje úplné střední vzdělání formou čtyřletého denního studia zakončeného maturitní zkouškou. Vzdělání má složku všeobecnou a odbornou. Vyučují se dva cizí jazyky. Teoretické vyučování probíhá v klasických učebnách a odborných učebnách vybavených moderními přístroji a počítači. Vzdělávací program je pojat v souladu se základními principy výchovy a vzdělávání. Umožňuje rozvíjet osobnost žáka a tvoří tak jeden ze stupňů celoživotního učení. Jeho cílem je rozvoj vědomostí, dovedností a schopností žáka ve všech oblastech vzdělávání a další formování jeho charakterových vlastností. Obsah výchovy a vzdělávání je stanoven tak, aby žáci mohli po úspěšném absolvování studia kvalifikovaně vykonávat činnosti, které vymezuje profil absolventa. Po vykonání maturitní zkoušky se také mohou ucházet o studium na vyšších odborných školách nebo na vysokých školách. Oblast všeobecného vzdělávání ve svých jednotlivých složkách konkretizuje obecné vzdělávací cíle. Navazuje přitom na učivo ze základní školy a současně respektuje požadovanou úroveň vzdělávání i odborné zahradnické zaměření. Oblast odborného vzdělávání je tvořena odborným učivem, jehož množství je regulováno především kategoriemi výběrových a volitelných předmětů. Základní odborné učivo umožňuje žákům, aby si osvojili na vědeckém základě zevšeobecněné širší vědomosti dlouhodobě platné, dále nezbytné obecné dovednosti a návyky, zejména logické myšlení a správné pracovní metody. Poskytuje žákům poznatky o podstatě zákonitostí, principů a jevů a jejich vzájemných vztazích, o přírodních, technických, ekologických a ekonomických souvislostech a vede je k uplatňování těchto vědomostí při řešení praktických úkolů. Toto základní učivo tvoří podstatu odborné složky profilu absolventa a mezi takovéto průpravné zahradnické předměty zařazujeme především chemii,

6 biologii a ekologii, základy zahradnictví, stroje a zařízení a základy geodézie v sadovnické tvorbě. Specifické odborné učivo je koncipováno jako dynamický systém umožňující uplatnění absolventů v nových technických, technologických a ekonomických podmínkách. Proto i učební plán především v rámci kategorie výběrových předmětů je značně volně koncipovaný a umožňuje zaměření studia podle požadavků zahradnické praxe, podmínek výrobní oblasti, aktuálního stavu na trhu práce eventuálně tradice školy. Mezi předměty, které jsou v rámci zaměření zařazovány s vyšší (nižší) hodinovou dotací, patří především ovocnictví, zelinářství, sadovnictví a květinářství. Kategorie výběrových předmětů je však chápána jako otevřený systém, a proto škola může v rámci zaměření zařadit i jiné vhodné učební předměty. Odborné zahradnické vzdělávání si klade za cíl připravit nejen úzce specializované odborníky v některém z profilových maturitních předmětů, ale i takové zahradníky, kteří dokážou své odborné poznatky aplikovat i v dalších oblastech se zahradnictvím souvisejících, tj. především v rostlinné výrobě, obecném zemědělství, v některých odvětvích potravinářství nebo v oblasti obchodu a služeb. Součástí učebního plánu je i řidičské oprávnění skupiny B. Pracoviště praxe: ZEAS AGRO, a. s. Rábín; ZEMCHEBA s. r. o. Chelčice; Zahradní centrum Ing. Petr Klíma České Budějovice; Okrasné dřeviny Malík; Zahradnické potřeby Tůma; Hluboká Invest a.s. (Golf); Rodinná firma Janota Lhenice. Obor M/01 veterinářství má čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou. Maturitní zkouška denního studia zahrnuje: - Český jazyk a literaturu; - Volitelný předmět (cizí jazyk, chemie, biologie, matematika); - Obhajoba maturitní práce; - Praktická zkouška; - Teoretická zkouška z odborných předmětů. Charakteristika studijního oboru Obor Veterinární prevence poskytuje úplné střední vzdělání formou čtyřletého denního studia zakončeného maturitní zkouškou. Poskytované vzdělání má složku všeobecnou a odbornou. Vyučují se dva cizí jazyky, práce s počítačem. Teoretické vyučování probíhá v klasických učebnách a odborných učebnách vybavených moderními přístroji a počítači. V prvních dvou ročnících se kromě všeobecně vzdělávacích předmětů vyučují základní odborné předměty jako je anatomie, mikrobiologie, parazitologie, patologie, chov a výživa zvířat, které jsou předpokladem pro další studium odborných

7 předmětů ve vyšších ročnících, v nichž se studenti seznamují s problematikou hygieny potravin, analýzou surovin a potravin, porodnictvím, inseminací zvířat, laboratorní technikou a farmakologií. Během celého studia probíhá praktická výuka na vybraných pracovištích pod vedením erudovaných pracovníků školy nebo odborníků z praxe. Výuka předmětu je organizována tak, aby v prvních dvou ročnících probíhala všeobecně zemědělská praxe. Ve třetím a čtvrtém ročníku probíhá odborná veterinární praxe, která má na tomto studijním oboru zcela nezastupitelné místo. Podle svého zájmu mohou studenti ještě absolvovat inseminační kurz a získat oprávnění k provozování činnosti inseminačního technika. Dále mohou absolvovat paznehtářský kurz, myslivecké zkoušky a kurz kosmetiky zvířat. Důležitou součástí výchovy středních veterinárních pracovníků je i studentská odborná činnost a zpracování ročníkových projektů, kde je úkolem žáků prokázat invenci a schopnost řešení zvolené odborné problematiky, zároveň zvládnout práci v týmu. Naučit se obhájit při veřejné prezentaci zjištěné skutečnosti. Talentovaní studenti si ověřují pod vedením pedagogů schopnost samostatně pracovat při řešení odborné problematiky v oblasti potravinářství, veterinářství, ekologie i chovu a výživy zvířat. Studentské práce jsou oponovány pracovníky vysokých škol, Akademie věd ČR a odborníky z praxe. Nejlepší práce pak získávají ocenění v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti. Rovněž lze získat řidičský průkaz skupiny B. V Českých Budějovicích studují studenti ze západních, středních, jižních, severních Čech, částečně i z Moravy. Absolventi se úspěšně uplatňují jak v široké praxi, tak i jako studenti vysokých škol. Pracoviště praxe: Státní veterinární ústav České Budějovice; Krajská veterinární správa státní veterinární správy pro Jihočeský kraj; Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích Školní zemědělský podnik; Jihočeská zemědělská a.s. Trhové Sviny; Zemědělské družstvo Netřebice; Zemědělský podnik MALŠE a.s. Roudné; ZOO Hoch s.r.o; Kozí farma Jakub Špatný výroba a prodej kozích sýrů; Český kynologický svaz; Zoologická a botanická zahrada města Plzeň; AGRIPROD CZ a.s.; Agriprod s.r.o. Munice; Zoologická zahrada Ohrada; Zemědělsko-obchodní družstvo se sídlem v Němčicích; Zemědělské družstvo Podkleťan Křemže; Agroprofit, spol. s r.o.; ZD Krásná Hora nad Vltavou; Zemědělská společnost Dubné; Zemědělské družstvo Netřebice; AGROPIG CZ. s.r.o.; ESSA, spol s.r.o. farma Holkov; Kooprodukt Lišov a.s.;

8 Zemědělské družstvo Čížkrajice; Vodňanská drůbež, a.s.; MAVELA a. s. Dynín; ZOD Němčice Babice; MVDr. Stanislav Kollar; MVDr. Romana Průchová; Veterinární klinika Vltava s.r.o.; Veterinární ošetřovna Zlatá stoka s.r.o. V ZOO Hluboká nad Vltavou, ZOO Plzeň, ZOO butik HOCH probíhají praxe se zaměřením na chov exotických zvířat. Dále praxe probíhá ve školním středisku praxe, na Školním statku Jihočeské university ve Čtyřech Dvorech a ve veterinární ordinaci, která se nachází na půdě školy, kde jsou prováděny operační zákroky u malých zvířat pod odborným dohledem. Kromě toho absolvují studenti praxe i v areálu kynologického cvičiště a v laboratořích Státního veterinárního ústavu v Českých Budějovicích. Praxe žáků probíhá také středisku praxe vybudovaném v areálu školy. Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Charakteristika jazykové školy Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky vyučuje a organizuje školní rok dle Vyhlášky č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách. Při organizaci školního roku v Jazykové škole se postupuje obdobně jako při organizaci školního roku na středních školách. Jazyková škola nabízí tyto jazykové kurzy: - pomaturitní jazykové kurzy (jednoleté studium s denní výukou) - jazykové kurzy základní a střední (angličtina, němčina, francouzština, španělština, japonština, ruština, čeština pro cizince) - přípravné kurzy ke státní jazykové zkoušce základní a všeobecné - přípravné kurzy k mezinárodním zkouškám z němčiny a angličtiny - kurzy pro firmy, organizace a instituce - individuální kurzy dle přání klienta - konverzační kurzy vedené zahraniční lektorkou Kurzy jsou členěny dle jazykové úrovně a znalostí posluchačů na kurzy pro začátečníky, mírně pokročilé a pokročilé. Výuka probíhá v učebnách Jazykové školy. Vyučující používají pomůcky a techniku určenou k výuce jazyků. K dispozici jsou také prostory vybavené moderní výpočetní technikou. V jazykových kurzech vyučují také rodilí mluvčí, jedná se o výuku anglického a také německého jazyka.

9 Jazyková škola umožňuje skládání státních jazykových zkoušek základní a všeobecné. Jazyková škola organizuje zkoušku z českého jazyka pro cizince. Škola je zkouškovým centrem Goethe-Institutu. Organizujeme mezinárodní zkoušky z německého jazyka: Zertifikat Deutsch (jazyková úroveň B1), Goethe-Zertifikat B2, Deutsch für den Beruf (B2), Goethe- Zertifikat C1, zkoušky pro děti: Fit in Deutsch 1, 2. Jsme akreditovaným centrem britské vzdělávací instituce City and Guilds. Zájemce přezkušujeme ze znalostí cizího jazyka, vydáváme osvědčení o základní znalosti jazyka. Spolupracujeme s Goethe-Institutem v Praze a v Mnichově. Navázali jsme spolupráci s britskou vzdělávací institucí City and Guilds v Praze a pobočkou v Budapešti. Cílem výuky v pomaturitních kurzech bylo především připravit posluchače na vykonání státních jazykových zkoušek a zkoušek mezinárodních. Cílem dále bylo rozšířit a zdokonalit jejich jazykové kompetence a tím jim pomoci lépe se uplatnit na trhu práce. V jazykových kurzech byly uplatňovány moderní trendy výuky cizích jazyků. Výuka probíhala také v učebnách vybavených moderní výpočetní technikou. Snahou bylo vést posluchače individuálním přístupem k souvislému studiu zvoleného jazyka. Výuka ve firmách byla přizpůsobena profesní orientaci klientů. Byly provedeny vstupní testy pro stanovení tematického plánu a výběru vhodného studijního materiálu. Kurzy byly také zakončeny výstupními testy, testy byly vyhodnoceny a posluchači obdrželi potvrzení o absolvování výstupního testu. Jazykové úrovně byly stanoveny dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. 3. Hlavní úkoly pedagogických pracovníků 3.1 Výchovně vzdělávací práce a) Kvalitní a zodpovědné plnění pracovních povinností všemi pedagogickými pracovníky. b) Vést žáky k pořádku a slušnému vystupování na všech pracovištích školy i na veřejnosti. c) Výuku i výchovu vést v duchu demokracie a humanity. d) Třídní učitelé sledují studijní výsledky svých žáků a při klasifikačních poradách dávají návrhy k přestupům. e) Třídní učitel spolupracuje s rodiči žáků. Průběžně je informuje o jejich studijních i výchovných výsledcích (zejména prostřednictvím internetu). f) Učitel rozvíjí osobnost žáků, vede je k čestnému chování a posiluje jejich zdravé sebevědomí. g) Při výuce a výchově dbá na plnění programů: environmentálního vzdělávání, prevence sociálně patologických jevů mládeže a přípravy obyvatelstva na mimořádné situace. h) Věnovat se DVPP. i) Učitelé odborných předmětů spolupracují se sociálními partnery (firmy, ÚP). 3.2 Rozvoj zájmové činnosti žáků

10 a) Vést zájmové kroužky v osobním volnu žáků. b) Organizovat odborné soutěže (SOČ, ) v rámci oboru, školy i mezi školami. Poskytovat pomoc žákům při přípravě k soutěžím. c) Rozvíjet činnosti kulturní, sportovní. Účastnit se na soutěžích dle možností školy s přihlédnutím ke studijním výsledkům žáků. d) Organizovat tematické exkurze dle plánu činnosti předmětových komisí po předchozím projednání s vedením školy. 3.3 Činnost předmětových komisí a) Komise budou pracovat s cílem koordinace praktické a teoretické složky výuky. Předmětové komise všeobecně vzdělávacích předmětů budou spolupracovat s odbornými komisemi. b) V čele předmětové komise stojí její předseda. Je jmenován ředitelem školy a úzce s ním spolupracuje. Podílí se na řešení studijních problémů v rámci své komise a navrhuje způsob jejich řešení. Komise se schází 4x do roka. c) Příprava a provedení autoevaluace školy. d) Příprava projektů. 4. Organizace školy Vedoucí a řídící pracovníci - ředitel školy (Ing. Břetislav Kábele) - zástupce ředitele školy (mechanizace a služby) (Ing. Roman Blábolil) - zástupce ředitele školy (veterinární prevence) (Ing. Dušan Jakovljevič) - zástupce ředitele školy (zahradnictví) (Ing. Jana Vávrovská) - zástupce ředitele školy (jazyková škola) (Mgr. Olga Cahová) - vedoucí domova mládeže (p. Marie Líkařová) - zástupce ředitele pro ekonomiku a investice (Ing. Věra Cimlová) - vedoucí dílen a vedoucí praxe MECH oboru (Ing. Milan Pavel) - vedoucí autoškoly (Bc. Vojtěch Talíř) - vedoucí svářečské školy (Jiří Janouch) - vedoucí praxe VET oboru (MVDr. Zuzana Skořepová) - vedoucí praxe ZAH oboru (Ing. Jana Vávrovská) - vedoucí školní jídelny (Martina Gáliková) - odborný referent ZIS (Ing. Nora Hlaváčová) 4.1 Předsedové předmětových komisí - všeobecně vzdělávací humanitní Mgr. Zdeňka Antalová - všeobecně vzdělávací matematická Mgr. Jana Vochozková - mechanizační technická Ing. František Hanousek - veterinární laboratorní MVDr. Zdeňka Síglová - veterinární terénní MVDr. Renata Monczková - společensko-vědní Ing. Jitka Brodská

11 - zahradnická Ing. Jarmila Molková - jazyková škola Mgr. Olga Cahová 4.2 Školská rada Členové školské rady Mgr. Jitka Brodská Mgr. Petr Válek Prof. Ing. Vladimír Košťál, CSc. Jiří Žižka Jiří Netík Ing. Hana Šťastná Předseda školské rady Mgr. Jitka Brodská Místopředseda školské rady Jiří Netík 4.3 Pedagogická rada Všichni pedagogičtí pracovníci. 4.4 Pracovníci pověření technickou kontrolou budov a zařízení Za bezpečnost práce a požární ochranu na pracovišti zodpovídá příslušný vedoucí pracovník. Dbá o včasné proškolení pracovníků, dodržování předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany. V případě vzniku úrazu řídí jeho ošetření a provedení včasného zápisu o úrazu. - bezpečnostní technik Ing. František Hanousek - požární preventista Mgr. Petr Válek 4.5 Výchovný poradce - Mgr. Zdeňka Antalová 4.6 Preventista sociálně patolog. jevů a protidrog. prevence - Mgr. Zdeňka Antalová 4.7 Metodik environmentální výchovy

12 - Ing. Jana Vávrovská 4.8 ICT koordinátor - Ing. Roman Blábolil 4.9 Webmaster - Ing. Roman Blábolil 5 Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 5.1 Spolupráce s dalšími organizacemi MZe ČR - inseminační zkoušky; ČMMS - myslivecké zkoušky; Salon Oliver Praha - kurz kosmetiky zvířat; Jihočeská univerzita - začlenění do sociální péče; Jihočeské muzeum - účast na Vánoční a Velikonoční výstavě Agrární komora - kurz pro výkon obecných zemědělských činností; Česká ovocnářská unie - spolupráce při výstavách a konzultace; Český zahrádkářský svaz - spolupráce při výstavách a konzultace; Výstaviště České Budějovice výstavy Hobby, Adventní trhy, Vánoční trhy. 5.2 Středoškolská odborná činnost Sekce 04 - biologie Sekce 07 - zemědělství, potravinářství, lesnictví a vodní hospodářství Sekce 14 - pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času 5.3 Olympiády Olympiáda v německém jazyce ročníky; Olympiáda v anglickém jazyce 1. a 3. ročníky; Olympiáda v českém jazyce ročníky; Chemická olympiáda ročníky; Biologická olympiáda ročníky; Matematická olympiáda ročníky; Fyzikální olympiáda - 1. ročník; Olympiáda z ICT Ročníky. 5.4 Literární soutěže

13 Psaní pod Černou věží 5.5 Dovednostní soutěže Mezinárodní soutěž ve svařování Zlatý pohár LINDE Frýdek Místek O pohár ústředního ředitele Státní veterinární správy ČR - celostátní soutěž středních veterinárních škol Mezinárodní soutěž O mliéku Nitra Soutěž v jízdě zručnosti s traktorem Blatná Soutěž Zlatá včela - Telč Lipová ratolest - celostátní soutěž studentů zahradnických škol Soutěž Fotograf roku Junior Talent Jihočeského kraje 5.6. Sportovní soutěže Soutěž ve volejbale 5.7 Lyžařský výcvikový kurz Lyžařský výcvikový kurz je pořádán pro druhé ročníky. Koná se v období únor až duben jeden týden. 5.8 Letní výcvikový kurz Letní výcvikový kurz je určen pro první ročníky. Koná se v období května až června jeden týden. 5.9 Další akce V průběhu roku se studenti zúčastňují kulturních akcí, jako jsou divadelní představení, koncerty a různé sportovní akce a soutěže např. besedy o Holocaustu s přímým účastníkem včetně dokumentárního filmu, filmového festivalu Jeden svět film Chci být někdo. Dle tematických plánů se zúčastňují odborných exkurzí a dalších vzdělávacích aktivit: TechAgro, Invex, Země Živitelka, předváděcí akce zemědělské techniky TOKO a Strom a další, projektů Sázej strom pro potomky, projektu Ve zvířecí kůži a Jihočeské žabky projekt Jihočeského kraje.

14 Regionální výstava ovoce. Vánoční výstava - prezentace výrobků studentů zahradnického oboru s tématikou Vánoc. Živý betlém - ukázka vánočních zvyků na středisku praxe. Velikonoční výstava ukázky lidových zvyků a dovedností Přednášky V rámci protidrogového programu se studenti naší školy zúčastnili odborných přednášek a různých besed o sexuální výchově. Odborné přednášky firem - BIOVETA, SANO a další Zahraniční aktivity Škola dlouhodobě spolupracuje s partnerskou školou v rakouském Edelhofu a to v oblasti výměnných pobytů studentů během praxí a v rámci Dnů partnerství, které se pořádají na naší škole. Společně se obě školy podílejí na realizaci projektu Česko-rakouská spolupráce při realizaci projektového vyučování. Dále se škola účastní mezinárodní soutěže O mliece, která se konala na Stredné odborné škole veterinárské v Nitře, Slovensko Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a EVVO Systém výuky a organizovaná mimoškolní činnost napomáhají výchově mladého člověka schopného globálního myšlení a správných občanských postojů. Enviromentální výchova, osvěta a vzdělávání se provádějí tak, aby vedly k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a jeho jednotlivých složek a k úctě k životu ve všech jeho formách. Tento systém prolíná výukou na všech oborech naší školy. Pedagogičtí pracovníci školy se vzdělávají ve střediscích s akreditací Ministerstva školství, tělovýchovy a mládeže ČR v regionu školy i v rámci republiky např. na vysokých školách, Pedagogickém centru, Jintesu CB s. r. o., BOXEDu a. s. a Národním institutu pro další vzdělávání České Budějovice. V rámci státní maturity CERMAT se pedagogičtí pracovníci průběžně proškolují k výkonu funkce pro státní maturity (písemné a ústní). Školení je určeno pro získání osvědčení k výkonu hodnotitele, zadavatele a maturitního komisaře Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení

15 Naše škola je zapojena do projektu UNIV II. Kraje (Uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení). Prioritní osou tohoto projektu je systémový rámec celoživotního učení, ze škol se postupně stávají centra celoživotního učení. Do projektu UNIV II. je zapojeno 13 krajů, v každém kraji 25 škol. Tým školy je tvořen mentorem, metodikem celoživotního učení a dalšími členy. Ředitel školy je mentorem, metodikem je Mgr. Olga Cahová, Ing. Milan Pavel zastává funkci poradce v oblasti kariérového poradenství a dalšími členy týmu školy jsou: Mgr. Michal Hořínek, Bc. Václav Chalupa, MVDr. Pavel Jahoda, Jiří Janouch, Mgr. Tomáš Martíšek, Ing. Jarmila Molková, MVDr. Renata Monczková, Mgr. Viléma Nováčková, Ing. Jana Vaněčková. Členové týmu se účastní řady setkání. Škola spolupracuje s úřady práce a s Jihočeským krajem Kurz obecných zemědělských činností Naše škola pořádá Kurz obecných zemědělských činností v rozsahu 300 hodin, který je pořádán ve spolupráci s Regionální agrární komorou v Českých Budějovicích. Další pořádané kurzy školou - Svářečský kurz podle ČSN a vyhlášky č. 87/2000 Sb., prováděcí vyhláška k zákonu o požární ochraně. - Řidičské oprávnění skupiny B a skupiny A. - Kosmetický kurz (stříhání a kosmetické ošetření psů). - Inseminační kurz - je akreditován Ministerstvem zemědělství české republiky 6 Organizace školního roku Úvodní informační schůzka pro 1. ročníky: 31. srpna (17:00 hodin) Opravná maturitní zkouška: září Informační schůzky pro ročník: 21. listopadu a 10. dubna Prázdniny, svátky a ředitelské volno: října, 17. listopadu, 22. prosince - 2. ledna, 30. ledna, února, dubna, 6. dubna, 1. května, 8. května Vydávání vysvědčení: 29. ledna a 30. června Lyžařský kurz (2. ročníky): února (bez záruky) Letní výcvikový kurz (1. ročníky): květen, červen Výstava ovoce: října Den dovedností: 25. června Sportovní den: 26. června

16 6.1 Přijímací řízení Uchazeči budou přijati ke studiu podle pořadí sestaveného na základě jejich výsledků z přijímacího řízení a studia na ZŠ do naplnění kapacity 1. ročníku. V případě rovnosti bodů bude rozhodující klasifikace z profilových předmětů Termíny přihlášku odevzdat řediteli střední školy do 15. března v 1. kole proběhnou přijímací zkoušky od 22. do 30. dubna v pracovní den stanovený ředitelem školy (dle dohody se zřizovatelem proběhnou přijímací zkoušky pro maturitní obory jednotně ve dnech ) do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí odevzdat zápisový lístek Počet přijímaných studentů: Obor Mechanizace a služby 60 (Zaměření: Zemědělská mechanizace a služby ZMS - 30, Výpočetní a dopravní technika VDT - 30) Obor Veterinární prevence 60 Obor Zahradnictví - 30 Podmínky přijetí: - ukončené základní vzdělání - studijní výsledky z I. pololetí a II. pololetí 8. třídy a I. pololetí 9. třídy - olympiády a soutěže - vykonání přijímacích zkoušek Kritéria hodnocení: Maximální možný počet získaných bodů je 100. Z toho lze získat: - 40 bodů za průměrný prospěch ze základní školy za 1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy - 10 bodů za olympiády z českého jazyka, anglického jazyka, německého jazyka, matematiky, fyziky, biologie (přírodopisu), chemie a informačně komunikační technologie za 1. až 3. místo ve školním kole 1 bodů za 1. až 3. místo v okresním kole 3 bodů za 1. až 3. místo v krajském kole 5 bodů - 50 bodů za přijímací zkoušky - při rovnosti bodů, bude upřednostněn ten uchazeč, který bude mít na 1. místě, 2. místě a pak na 3. místě lepší známku z těchto profilových předmětů (za 1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy): obor mechanizace a služby - matematika, fyzika, český jazyk obor veterinární prevence - biologie (přírodopis), chemie, český jazyk

17 obor zahradnictví - biologie (přírodopis), chemie, český jazyk obor rostlinolékařství - biologie (přírodopis), chemie, český jazyk 6.2 Rámcový plán maturit Opravné maturity praktická zkouška ústní zkouška Maturity praktická zkouška ústní zkouška (státní a profilová část) blok testů a písemných prací státní části Rámcový plán propagačních akcí Den otevřených dveří V rámci výstavy ovoce října Dále každou středu od 14:00 do 17:00 hodin (říjen až únor). Burzy a přehlídky škol Země Živitelka Vzdělání a řemeslo Č. B. Kladno Hobby Č. B. K. Vary Tábor Třebíč Strakonice Písek J. Hradec Cheb Pelhřimov Tachov Klatovy Benešov Žďár nad Sázavou Jihlava Praha

18 Návštěva 9. ročníků základních škol Dobrá Voda, Rudolfov, Lišov, Třeboň - Sokolská 296, Třeboň - Na Sadech 375, Suché Vrbné, Pohůrecká, Vodňany - Alešova ul., Vodňany - Bavorovská 1046, Protivín, Máj I, Máj II, O. Nedbala, Vltava, E. Destinové, Čéčova, J. Š. Baara, Nerudova, Kubatova, Nová, Matice Školské, Brloh, Křemže, Strýčice, Dubné, Ševětín, Dolní Bukovsko, Veselí nad Lužnicí - Blatské síd. 23, Veselí nad Lužnicí - Čs. armády 210, Grünwaldova, Dukelská, Rudolfovská, L. Kuby, Rožnov, Netolice, Lhenice, Jindřichů Hradec - Štítného I/121, Jindřichův Hradec - Janderova II/160, Jindřichův Hradec Jarošovská, Jindřichův Hradec - Vajgar 592/III, Jindřichův Hradec - Hvězdárna V/54, Milevsko - Jeřábkova 690, Milevsko - Komenského 1023, Kovářov, Sepekov, Chyšky, Ledenice, Borovany, Trhové Sviny, Horní Stropnice Nové Hrady, Nové Hodějovice, Pacov - nám. Svobody 321, Pacov - Za branou, Mladá Vožice, Volyně, Čestice, Katovice, Radomyšl, Sedlice u Bl., Velešín, Kaplice - Fantova 446, Kaplice - Školní 226, Týn nad Vltavou Hlinecká, Týn nad Vltavou - Žižkova 285, Chrášťany, Hluboká, Český Krumlov Linecká, Český Krumlov - Za nadražím 222, Český Krumlov - T. G. Masaryka, Český Krumlov - Plešivec 249, Chvalšiny, Kamenice nad Lipou, Nová Cerekev, Černovice u Tábora, Větřní, Vyšší Brod, Loučovice, Frymburk, Horní Planá, Volary, Vimperk - Smetanova 405, Vimperk - T.G. Masaryka, Čkyně, Bechyně, Opařany, Bernartice. 6.4 Exkurze Každá třída max. dvě exkurze za rok. Na jednu exkurzi může třída žádat o příspěvek na dopravu Občanské sdružení školy. 7 Výchovné poradenství 7.1 Vymezení poradenských služeb Ředitel školy zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole výchovným poradcem a školním metodikem prevence a ti spolupracují s třídními učiteli, učiteli výchov, případně dalšími pedagogickými pracovníky školy. Na naší škole vykonává funkci výchovného poradce a metodika prevence Mgr. Zdeňka Antalová, která má stanoveny konzultační hodiny každý čtvrtek v době :55 hodin a dále dle potřeby. Poradenské služby jsou poskytovány studentům a jejich zákonným zástupcům. Student (u nezletilých zákonný zástupce) je předem informován o povaze, rozsahu trvání, cílech a postupech nabízených poradenských služeb Rozsah poradenských služeb - prevence školní neúspěšnosti - primární prevence sociálně patologických jevů - kariérové poradenství - podpora při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním zvýhodněním - péče o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků

19 - průběžná a dlouhodobá péče o žáky s neprospěchem Činnost výchovného poradce - Poradenská pomoc při rozhodování o dalším vzdělávání a profesní cestě. - Spolupráce s pedagogicko psychologickou poradnou a střediskem výchovné péče při zajišťování služeb přesahující kompetence školy. - Zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačním poradenském středisku úřadu práce. - Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžaduje zvláštní pozornost, a návrhy o další péči pro tyto žáky. - Zajišťovat intervenční činnosti pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. - Příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole, koordinace poskytování služeb žákům školou a poradnami, koordinace vzdělávacích opatřeních u těchto žáků. - Předávání odborných informací pedagogickým pracovníkům školy. - Poskytování informací o činnosti školy, školských a poradenských zařízeních a možnost využívání služeb žákům a zákonným zástupcům. - Shromažďování odborných zpráv o žácích a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů Činnost školního metodika prevence - Koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy. - Koordinace aktivit školy zaměřené na prevenci záškoláctví, závislosti, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů - Vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy. - Zajišťování vzdělávání pedagogů v oblasti primární prevence sociálně patologických jevů. - Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy, s metodikem preventivných aktivit v pedagogicko-psychologické poradně a s odbornými pracovišti, které působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů. - Kontaktování odborného pracoviště v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů. - Shromažďování zpráv o žácích v poradenské péči a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů. - Zajišťování a předávání nabídek informací a programů k primární prevenci. - Vedení záznamů o obsahu a rozsahu činnosti metodika prevence, o spolupracovnících školy pro oblast prevence sociálně patologických jevů. - Vyhledávání a orientační šetření žáků s projevy nežádoucího chování, poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, zajišťování péče odborného pracoviště (se spoluprací s třídním učitelem). - Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů o sociálně patologických jevech žáků či tříd ve škole.

20 - Příprava podmínek pro integraci žáků s poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb žákům škol a specializovanými školskými zařízeními. 8 Časový rozvrh vyučovacích hodin a přestávek Zvonění Přestávka 0-7:00-7:45 10 min. 1-7:55-8:40 10 min. 2-8:50-9:35 10 min. 3-9:45-10:30 20 min. 4-10:50-11:35 10 min. 5-11:45-12:30 10 min. 6-12:40-13:25 10 min. 7-13:35-14:20 10 min. 8-14:30-15:15 10 min. 9-15:25-16:10 5 min :15-17:00

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK Čtyřleté denní studium INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2009-2010 010 www.zas-me.cz Informace o studiu Střední zahradnická škola v Mělníku (SZaŠ) je největší a nejstarší

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Škola Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, Poděbradská 2, 360

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 délka a forma vzdělávání zkrácené studium 2 roky ve večerní formě pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Masér sportovní a rekondiční masér Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Škola Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská)

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) Měsíc Den Činnost Srpen 25. Pedagogická porada 25. 28. Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu Přípravné práce na nový školní rok 2014/2015

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 387 924 100 E-mail na ředitele škola@soscb.cz

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Škola Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, Poděbradská 2, 360

Více

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání nabízí Praktické kompetence pro začínající učitele v roce 2012 akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Dalšího vzdělávání

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Škola Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, Poěbradská 2, 360

Více

Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín Libverda, příspěvková organizace

Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín Libverda, příspěvková organizace Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín Libverda, příspěvková organizace 1 Žáci mají možnost ubytování na domově mládeže. Stravování ve školní jídelně Možnost získat řidičský

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč Žižkova 0, 67 Třebíč nabízí vyšší odborné studium pro absolventy středních škol obor --N/. Diplomovaná všeobecná sestra

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 29-54-H/01 CUKRÁŘ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 29-54-H/01 CUKRÁŘ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 29-54-H/01 CUKRÁŘ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7 OBSAH A FORMA ZÁVĚREČNÉ

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Koncepce školního poradenského pracoviště

Koncepce školního poradenského pracoviště Gymnázium Dr. J. Pekaře Palackého 211 Mladá Boleslav Koncepce školního poradenského pracoviště Zpracovala: PhDr.Zuzana Knesplová, Mgr. Jana Maršounová, Mgr. Dana Patočková 1. Charakteristika školy Gymnázium

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

KONCEPCE PORADENSKÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH V ZÁKLADNÍ ŠKOLE ROUDNICE NAD LABEM, KARLA JEŘÁBKA 941

KONCEPCE PORADENSKÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH V ZÁKLADNÍ ŠKOLE ROUDNICE NAD LABEM, KARLA JEŘÁBKA 941 Základní kola Roudnice nad Labem, Karla Jeřábka 941 IČ 46773614, tel. 416 837 087 KONCEPCE PORADENSKÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH V ZÁKLADNÍ ŠKOLE ROUDNICE NAD LABEM, KARLA JEŘÁBKA 941 Zpracováno podle dokumentu

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92

Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92 Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Školní rok

Více

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SRPEN 2015 25.08. Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací porady ZŘTV, ZŘPV 26.08-28.08. Komisionální zkoušky, opravné zkoušky ZŘTV, ZŘPV 25.08-29.08. Příprava Domova mládeže k ubytování

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Učební plány 2014/2015

Učební plány 2014/2015 Č. dokumentu: UPO-001-01092014 Strana 1/21 Dokument Učební plány 2014/2015 Tento dokument včetně příloh je výhradním duševním vlastnictvím SPŠCH Pardubice. Pořizování kopií pro jiné osoby, popř. jeho předání

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku Třída Třídní učitel 1. IT Mgr. Otto Hájek 2. ITA Ing. Petr Valtera 2. ITB Ing. Stanislav Hudák 3. IT Mgr. Tomáš

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK PŘÍPRAVA JÍDEL

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK PŘÍPRAVA JÍDEL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK PŘÍPRAVA JÍDEL OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Obory Vzdělání a řemeslo 2014

Obory Vzdělání a řemeslo 2014 Obory Vzdělání a řemeslo 2014 Vzdělání a řemeslo 2014 01.01 Základní školy Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405 Soběslav TOWNSHEND International School, o.p.s. 01.02 Odborná

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016)

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) 1. Školní vyučování První pololetí: úterý 1. září 2015 až čtvrtek 28. ledna 2016 Druhé pololetí: pondělí 1. února 2016 až čtvrtek 30. června

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2013-2014 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva Výroční zpráva Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov, Špičák 114 Školní rok 2013/2014

Více

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 K 25. lednu 2013 vyhlašuje ředitelka Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2013-2014, 2 termíny přijímacích zkoušek a kritéria

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) 1. Obsahové vymezení obor vedoucí k poznání a pochopení podstaty dějů v živé a neživé přírodě člověka seznamuje

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Hořovice

Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Hořovice Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Hořovice Název ŠVP Zámečník Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 3.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma vzdělávání ročníkový Povinné předměty 1. ročník

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

PD 02/01. Volba povolání/ Terénní geografická výuka, praxe a aplikace

PD 02/01. Volba povolání/ Terénní geografická výuka, praxe a aplikace Pracovní list k projektovému dni - Střední zemědělská škola v Brandýse nad Labem + příloha (fotodokumentace) PD 02/01 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova:

Více