Výchovně vzdělávací plán pro školní rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výchovně vzdělávací plán pro školní rok 2014-2015"

Transkript

1 Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky České Budějovice, Rudolfovská 92, PSČ Organizační směrnice č. 6/2014 Výchovně vzdělávací plán pro školní rok Datum vydání: 26. srpna 2014 Účinnost od: 1. září 2014 České Budějovice 26. srpna 2014 Ing. Břetislav Kábele ředitel školy

2 1 Základní údaje o škole 2 Přehled oborů vzdělávání 3 Hlavní úkoly pedagogických pracovníků 3.1 Výchovně vzdělávací práce 3.2 Rozvoj zájmové činnosti žáků 3.3 Činnost předmětových komisí 4 Organizace školy 4.1 Předsedové předmětových komisí 4.2 Školská rada 4.3 Pedagogická rada 4.4 Pracovníci pověření technickou kontrolou budov a zařízení 4.5 Výchovný poradce 4.6 Preventista sociálně patolog. jevů a protidrog. prevence 4.7 Metodik environmentální výchovy 4.8 ICT koordinátor 4.9 Webmaster 5 Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 5.1 Spolupráce s dalšími organizacemi 5.2 Středoškolská odborná činnost 5.3 Olympiády 5.4 Literární soutěže 5.5 Dovednostní soutěže 5.6. Sportovní soutěže 5.7 Lyžařský výcvikový kurz 5.8 Letní výcvikový kurz 5.9 Další akce Přednášky Zahraniční aktivity Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a EVVO Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Kurz obecných zemědělských činností 6 Organizace školního roku 6.1 Přijímací řízení 6.2 Rámcový plán maturit Opravné maturity Maturity 6.3 Rámcový plán propagačních akcí 6.4 Exkurze 7 Výchovné poradenství 7.1 Vymezení poradenských služeb Rozsah poradenských služeb Činnost výchovného poradce Činnost školního metodika prevence 8 Časový rozvrh vyučovacích hodin a přestávek

3 1. Základní údaje o škole Název: Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92 Identifikátor zařízení: IČ: Adresa: Rudolfovská 92, České Budějovice Telefon: spojovatelka, ředitel Fax: e mail: Internetová stránka: Zřizovatel: Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, zastoupený hejtmanem RNDr. Janem Zahradníkem Právní forma: příspěvková organizace Ředitel školy: Ing. Břetislav Kábele Škola uplatňuje jednotu výchovy a vzdělávání, spojení školy se životem a usiluje o všestranně harmonický rozvoj osobnosti mladého člověka; vychovává jej ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie, formuje jeho intelektuální a mravní rozvoj, připravuje jej na tvořivou práci a odbornou činnost v povolání a poskytuje výchovu estetickou, zdravotní, tělesnou a ekologickou. Škola připravuje své studenty především k výkonu odborných činností, zejména technicko-hospodářských, ekonomických, pedagogických, zdravotnických, sociálně právních, správních, připravuje i pro studium na vysoké škole. Denní studium trvá čtyři roky. Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92, poskytuje úplné střední vzdělání - její součástí je: - Střední odborná škola - Jazyková škola - Domov mládeže - Školní jídelna - Základní informační středisko 2. Přehled oborů vzdělávání Obor M/01 mechanizace a služby nabízí čtyřleté denní studium. Studium je zakončeno maturitní zkouškou. Denní studium má dvě zaměření: zemědělská mechanizace a služby; výpočetní a dopravní technika. Maturitní zkouška denního studia zahrnuje: - Český jazyk a literaturu; - Volitelný předmět (cizí jazyk, matematika);

4 - Obhajoba maturitní práce; - Praktická zkouška; - Teoretická zkouška z odborných předmětů. Charakteristika studijního oboru Studijní obor Mechanizace a služby poskytuje úplné střední vzdělání formou čtyřletého denního studia zakončeného maturitní zkouškou. Vzdělání má složku všeobecnou a odbornou. Vyučují se dva cizí jazyky. Obor Mechanizace a služby připravuje studenty pro činnosti technickohospodářských pracovníků v oblasti využití mobilní techniky užívané v zemědělství i v ostatních oblastech národního hospodářství, pro vedení a kontrolu institucí zabývajících se tvorbou a údržbou krajiny včetně řešení ekologických problémů a pro vykonávání různorodých činností spojených s obchodně provozními funkcemi institucí zabývajících se obchodní činností. Teoretické vyučování probíhá v klasických učebnách a odborných učebnách vybavených moderními přístroji a počítači. V prvním a druhém ročníku se kromě všeobecně vzdělávacích předmětů vyučují základní odborné předměty jako je servis a opravy, mechanika, strojnictví, základy zemědělství. Obsah vzdělávání studijního oboru v jeho jednotlivých zaměřeních tvoří tři skupiny vyučovacích předmětů: I. Ve všeobecně vzdělávacích předmětech se studenti seznamují se zákonitostmi přírodních věd, poznávají zákonitosti historického, společenského, ekonomického a technického rozvoje a vytvářejí si nezbytné předpoklady k osvojení odborné složky vzdělávání. II. Odborné předměty podle schváleného učebního plánu poskytují ve vědním základě zobecněné, širší a dlouhodoběji platné vědomosti, dovednosti, zejména však návyky v oblasti myšlení a práce. Odborné učivo poskytuje znalosti podstaty jevů, principů, zákonitostí a vztahů, technologických a provozních, ekonomických, ekologických a společenských souvislostí a základní dovednosti aplikovat tyto vztahy a souvislosti při řešení praktických úkolů. III. Výběrové předměty přispívají k rozšíření a prohloubení učiva odborných předmětů, vytvářejí prostor pro odbornou orientaci podle potřeb v jednotlivých regionech a dle specifických podmínek a vybavení školy. Důraz je kladen na rozvoj praktických dovedností a návyků, na schopnost samostatné práce s odbornou literaturou, získávání potřebných informací a vytvoření předpokladů pro další samostatné vzdělávání. Vedle běžných postupů práce ve třídě se v oboru Mechanizace a služby uplatňují zejména praktická cvičení, praxe ve firmách či podnicích s činností odpovídající zaměření studia, předváděcí akce a exkurze. Součástí učebního plánu je i řidičské oprávnění skupiny T, B, C. Kromě toho jsou každoročně pořádány různé kurzy, např. svářečský kurz, kurz obsluhy motorové pily a práce s ní pořádaný ve spolupráci OÚBP. Pracoviště praxe: ZD Smilovy Hory; ZD Hosín, Hrdějovice;

5 Agrozet České Budějovice prodej a servis malé mechanizace; Agrozet České Budějovice prodej a servis traktorů; dílny ČSAD Jihotrans České Budějovice; Osiva Boršov čistící stanice v Českých Budějovicích; Parma servis; ZD Sedlec; 100Mega; Abacus. Obor M/01 zahradnictví má čtyřleté denní studium. Studium je zakončeno maturitní zkouškou. Maturitní zkouška denního studia zahrnuje: - Český jazyk a literaturu; - Volitelný předmět (cizí jazyk, matematika); - Obhajoba maturitní práce; - Praktická zkouška; - Teoretická zkouška z odborných předmětů. Charakteristika studijního oboru Studijní obor Zahradnictví poskytuje úplné střední vzdělání formou čtyřletého denního studia zakončeného maturitní zkouškou. Vzdělání má složku všeobecnou a odbornou. Vyučují se dva cizí jazyky. Teoretické vyučování probíhá v klasických učebnách a odborných učebnách vybavených moderními přístroji a počítači. Vzdělávací program je pojat v souladu se základními principy výchovy a vzdělávání. Umožňuje rozvíjet osobnost žáka a tvoří tak jeden ze stupňů celoživotního učení. Jeho cílem je rozvoj vědomostí, dovedností a schopností žáka ve všech oblastech vzdělávání a další formování jeho charakterových vlastností. Obsah výchovy a vzdělávání je stanoven tak, aby žáci mohli po úspěšném absolvování studia kvalifikovaně vykonávat činnosti, které vymezuje profil absolventa. Po vykonání maturitní zkoušky se také mohou ucházet o studium na vyšších odborných školách nebo na vysokých školách. Oblast všeobecného vzdělávání ve svých jednotlivých složkách konkretizuje obecné vzdělávací cíle. Navazuje přitom na učivo ze základní školy a současně respektuje požadovanou úroveň vzdělávání i odborné zahradnické zaměření. Oblast odborného vzdělávání je tvořena odborným učivem, jehož množství je regulováno především kategoriemi výběrových a volitelných předmětů. Základní odborné učivo umožňuje žákům, aby si osvojili na vědeckém základě zevšeobecněné širší vědomosti dlouhodobě platné, dále nezbytné obecné dovednosti a návyky, zejména logické myšlení a správné pracovní metody. Poskytuje žákům poznatky o podstatě zákonitostí, principů a jevů a jejich vzájemných vztazích, o přírodních, technických, ekologických a ekonomických souvislostech a vede je k uplatňování těchto vědomostí při řešení praktických úkolů. Toto základní učivo tvoří podstatu odborné složky profilu absolventa a mezi takovéto průpravné zahradnické předměty zařazujeme především chemii,

6 biologii a ekologii, základy zahradnictví, stroje a zařízení a základy geodézie v sadovnické tvorbě. Specifické odborné učivo je koncipováno jako dynamický systém umožňující uplatnění absolventů v nových technických, technologických a ekonomických podmínkách. Proto i učební plán především v rámci kategorie výběrových předmětů je značně volně koncipovaný a umožňuje zaměření studia podle požadavků zahradnické praxe, podmínek výrobní oblasti, aktuálního stavu na trhu práce eventuálně tradice školy. Mezi předměty, které jsou v rámci zaměření zařazovány s vyšší (nižší) hodinovou dotací, patří především ovocnictví, zelinářství, sadovnictví a květinářství. Kategorie výběrových předmětů je však chápána jako otevřený systém, a proto škola může v rámci zaměření zařadit i jiné vhodné učební předměty. Odborné zahradnické vzdělávání si klade za cíl připravit nejen úzce specializované odborníky v některém z profilových maturitních předmětů, ale i takové zahradníky, kteří dokážou své odborné poznatky aplikovat i v dalších oblastech se zahradnictvím souvisejících, tj. především v rostlinné výrobě, obecném zemědělství, v některých odvětvích potravinářství nebo v oblasti obchodu a služeb. Součástí učebního plánu je i řidičské oprávnění skupiny B. Pracoviště praxe: ZEAS AGRO, a. s. Rábín; ZEMCHEBA s. r. o. Chelčice; Zahradní centrum Ing. Petr Klíma České Budějovice; Okrasné dřeviny Malík; Zahradnické potřeby Tůma; Hluboká Invest a.s. (Golf); Rodinná firma Janota Lhenice. Obor M/01 veterinářství má čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou. Maturitní zkouška denního studia zahrnuje: - Český jazyk a literaturu; - Volitelný předmět (cizí jazyk, chemie, biologie, matematika); - Obhajoba maturitní práce; - Praktická zkouška; - Teoretická zkouška z odborných předmětů. Charakteristika studijního oboru Obor Veterinární prevence poskytuje úplné střední vzdělání formou čtyřletého denního studia zakončeného maturitní zkouškou. Poskytované vzdělání má složku všeobecnou a odbornou. Vyučují se dva cizí jazyky, práce s počítačem. Teoretické vyučování probíhá v klasických učebnách a odborných učebnách vybavených moderními přístroji a počítači. V prvních dvou ročnících se kromě všeobecně vzdělávacích předmětů vyučují základní odborné předměty jako je anatomie, mikrobiologie, parazitologie, patologie, chov a výživa zvířat, které jsou předpokladem pro další studium odborných

7 předmětů ve vyšších ročnících, v nichž se studenti seznamují s problematikou hygieny potravin, analýzou surovin a potravin, porodnictvím, inseminací zvířat, laboratorní technikou a farmakologií. Během celého studia probíhá praktická výuka na vybraných pracovištích pod vedením erudovaných pracovníků školy nebo odborníků z praxe. Výuka předmětu je organizována tak, aby v prvních dvou ročnících probíhala všeobecně zemědělská praxe. Ve třetím a čtvrtém ročníku probíhá odborná veterinární praxe, která má na tomto studijním oboru zcela nezastupitelné místo. Podle svého zájmu mohou studenti ještě absolvovat inseminační kurz a získat oprávnění k provozování činnosti inseminačního technika. Dále mohou absolvovat paznehtářský kurz, myslivecké zkoušky a kurz kosmetiky zvířat. Důležitou součástí výchovy středních veterinárních pracovníků je i studentská odborná činnost a zpracování ročníkových projektů, kde je úkolem žáků prokázat invenci a schopnost řešení zvolené odborné problematiky, zároveň zvládnout práci v týmu. Naučit se obhájit při veřejné prezentaci zjištěné skutečnosti. Talentovaní studenti si ověřují pod vedením pedagogů schopnost samostatně pracovat při řešení odborné problematiky v oblasti potravinářství, veterinářství, ekologie i chovu a výživy zvířat. Studentské práce jsou oponovány pracovníky vysokých škol, Akademie věd ČR a odborníky z praxe. Nejlepší práce pak získávají ocenění v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti. Rovněž lze získat řidičský průkaz skupiny B. V Českých Budějovicích studují studenti ze západních, středních, jižních, severních Čech, částečně i z Moravy. Absolventi se úspěšně uplatňují jak v široké praxi, tak i jako studenti vysokých škol. Pracoviště praxe: Státní veterinární ústav České Budějovice; Krajská veterinární správa státní veterinární správy pro Jihočeský kraj; Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích Školní zemědělský podnik; Jihočeská zemědělská a.s. Trhové Sviny; Zemědělské družstvo Netřebice; Zemědělský podnik MALŠE a.s. Roudné; ZOO Hoch s.r.o; Kozí farma Jakub Špatný výroba a prodej kozích sýrů; Český kynologický svaz; Zoologická a botanická zahrada města Plzeň; AGRIPROD CZ a.s.; Agriprod s.r.o. Munice; Zoologická zahrada Ohrada; Zemědělsko-obchodní družstvo se sídlem v Němčicích; Zemědělské družstvo Podkleťan Křemže; Agroprofit, spol. s r.o.; ZD Krásná Hora nad Vltavou; Zemědělská společnost Dubné; Zemědělské družstvo Netřebice; AGROPIG CZ. s.r.o.; ESSA, spol s.r.o. farma Holkov; Kooprodukt Lišov a.s.;

8 Zemědělské družstvo Čížkrajice; Vodňanská drůbež, a.s.; MAVELA a. s. Dynín; ZOD Němčice Babice; MVDr. Stanislav Kollar; MVDr. Romana Průchová; Veterinární klinika Vltava s.r.o.; Veterinární ošetřovna Zlatá stoka s.r.o. V ZOO Hluboká nad Vltavou, ZOO Plzeň, ZOO butik HOCH probíhají praxe se zaměřením na chov exotických zvířat. Dále praxe probíhá ve školním středisku praxe, na Školním statku Jihočeské university ve Čtyřech Dvorech a ve veterinární ordinaci, která se nachází na půdě školy, kde jsou prováděny operační zákroky u malých zvířat pod odborným dohledem. Kromě toho absolvují studenti praxe i v areálu kynologického cvičiště a v laboratořích Státního veterinárního ústavu v Českých Budějovicích. Praxe žáků probíhá také středisku praxe vybudovaném v areálu školy. Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Charakteristika jazykové školy Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky vyučuje a organizuje školní rok dle Vyhlášky č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách. Při organizaci školního roku v Jazykové škole se postupuje obdobně jako při organizaci školního roku na středních školách. Jazyková škola nabízí tyto jazykové kurzy: - pomaturitní jazykové kurzy (jednoleté studium s denní výukou) - jazykové kurzy základní a střední (angličtina, němčina, francouzština, španělština, japonština, ruština, čeština pro cizince) - přípravné kurzy ke státní jazykové zkoušce základní a všeobecné - přípravné kurzy k mezinárodním zkouškám z němčiny a angličtiny - kurzy pro firmy, organizace a instituce - individuální kurzy dle přání klienta - konverzační kurzy vedené zahraniční lektorkou Kurzy jsou členěny dle jazykové úrovně a znalostí posluchačů na kurzy pro začátečníky, mírně pokročilé a pokročilé. Výuka probíhá v učebnách Jazykové školy. Vyučující používají pomůcky a techniku určenou k výuce jazyků. K dispozici jsou také prostory vybavené moderní výpočetní technikou. V jazykových kurzech vyučují také rodilí mluvčí, jedná se o výuku anglického a také německého jazyka.

9 Jazyková škola umožňuje skládání státních jazykových zkoušek základní a všeobecné. Jazyková škola organizuje zkoušku z českého jazyka pro cizince. Škola je zkouškovým centrem Goethe-Institutu. Organizujeme mezinárodní zkoušky z německého jazyka: Zertifikat Deutsch (jazyková úroveň B1), Goethe-Zertifikat B2, Deutsch für den Beruf (B2), Goethe- Zertifikat C1, zkoušky pro děti: Fit in Deutsch 1, 2. Jsme akreditovaným centrem britské vzdělávací instituce City and Guilds. Zájemce přezkušujeme ze znalostí cizího jazyka, vydáváme osvědčení o základní znalosti jazyka. Spolupracujeme s Goethe-Institutem v Praze a v Mnichově. Navázali jsme spolupráci s britskou vzdělávací institucí City and Guilds v Praze a pobočkou v Budapešti. Cílem výuky v pomaturitních kurzech bylo především připravit posluchače na vykonání státních jazykových zkoušek a zkoušek mezinárodních. Cílem dále bylo rozšířit a zdokonalit jejich jazykové kompetence a tím jim pomoci lépe se uplatnit na trhu práce. V jazykových kurzech byly uplatňovány moderní trendy výuky cizích jazyků. Výuka probíhala také v učebnách vybavených moderní výpočetní technikou. Snahou bylo vést posluchače individuálním přístupem k souvislému studiu zvoleného jazyka. Výuka ve firmách byla přizpůsobena profesní orientaci klientů. Byly provedeny vstupní testy pro stanovení tematického plánu a výběru vhodného studijního materiálu. Kurzy byly také zakončeny výstupními testy, testy byly vyhodnoceny a posluchači obdrželi potvrzení o absolvování výstupního testu. Jazykové úrovně byly stanoveny dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. 3. Hlavní úkoly pedagogických pracovníků 3.1 Výchovně vzdělávací práce a) Kvalitní a zodpovědné plnění pracovních povinností všemi pedagogickými pracovníky. b) Vést žáky k pořádku a slušnému vystupování na všech pracovištích školy i na veřejnosti. c) Výuku i výchovu vést v duchu demokracie a humanity. d) Třídní učitelé sledují studijní výsledky svých žáků a při klasifikačních poradách dávají návrhy k přestupům. e) Třídní učitel spolupracuje s rodiči žáků. Průběžně je informuje o jejich studijních i výchovných výsledcích (zejména prostřednictvím internetu). f) Učitel rozvíjí osobnost žáků, vede je k čestnému chování a posiluje jejich zdravé sebevědomí. g) Při výuce a výchově dbá na plnění programů: environmentálního vzdělávání, prevence sociálně patologických jevů mládeže a přípravy obyvatelstva na mimořádné situace. h) Věnovat se DVPP. i) Učitelé odborných předmětů spolupracují se sociálními partnery (firmy, ÚP). 3.2 Rozvoj zájmové činnosti žáků

10 a) Vést zájmové kroužky v osobním volnu žáků. b) Organizovat odborné soutěže (SOČ, ) v rámci oboru, školy i mezi školami. Poskytovat pomoc žákům při přípravě k soutěžím. c) Rozvíjet činnosti kulturní, sportovní. Účastnit se na soutěžích dle možností školy s přihlédnutím ke studijním výsledkům žáků. d) Organizovat tematické exkurze dle plánu činnosti předmětových komisí po předchozím projednání s vedením školy. 3.3 Činnost předmětových komisí a) Komise budou pracovat s cílem koordinace praktické a teoretické složky výuky. Předmětové komise všeobecně vzdělávacích předmětů budou spolupracovat s odbornými komisemi. b) V čele předmětové komise stojí její předseda. Je jmenován ředitelem školy a úzce s ním spolupracuje. Podílí se na řešení studijních problémů v rámci své komise a navrhuje způsob jejich řešení. Komise se schází 4x do roka. c) Příprava a provedení autoevaluace školy. d) Příprava projektů. 4. Organizace školy Vedoucí a řídící pracovníci - ředitel školy (Ing. Břetislav Kábele) - zástupce ředitele školy (mechanizace a služby) (Ing. Roman Blábolil) - zástupce ředitele školy (veterinární prevence) (Ing. Dušan Jakovljevič) - zástupce ředitele školy (zahradnictví) (Ing. Jana Vávrovská) - zástupce ředitele školy (jazyková škola) (Mgr. Olga Cahová) - vedoucí domova mládeže (p. Marie Líkařová) - zástupce ředitele pro ekonomiku a investice (Ing. Věra Cimlová) - vedoucí dílen a vedoucí praxe MECH oboru (Ing. Milan Pavel) - vedoucí autoškoly (Bc. Vojtěch Talíř) - vedoucí svářečské školy (Jiří Janouch) - vedoucí praxe VET oboru (MVDr. Zuzana Skořepová) - vedoucí praxe ZAH oboru (Ing. Jana Vávrovská) - vedoucí školní jídelny (Martina Gáliková) - odborný referent ZIS (Ing. Nora Hlaváčová) 4.1 Předsedové předmětových komisí - všeobecně vzdělávací humanitní Mgr. Zdeňka Antalová - všeobecně vzdělávací matematická Mgr. Jana Vochozková - mechanizační technická Ing. František Hanousek - veterinární laboratorní MVDr. Zdeňka Síglová - veterinární terénní MVDr. Renata Monczková - společensko-vědní Ing. Jitka Brodská

11 - zahradnická Ing. Jarmila Molková - jazyková škola Mgr. Olga Cahová 4.2 Školská rada Členové školské rady Mgr. Jitka Brodská Mgr. Petr Válek Prof. Ing. Vladimír Košťál, CSc. Jiří Žižka Jiří Netík Ing. Hana Šťastná Předseda školské rady Mgr. Jitka Brodská Místopředseda školské rady Jiří Netík 4.3 Pedagogická rada Všichni pedagogičtí pracovníci. 4.4 Pracovníci pověření technickou kontrolou budov a zařízení Za bezpečnost práce a požární ochranu na pracovišti zodpovídá příslušný vedoucí pracovník. Dbá o včasné proškolení pracovníků, dodržování předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany. V případě vzniku úrazu řídí jeho ošetření a provedení včasného zápisu o úrazu. - bezpečnostní technik Ing. František Hanousek - požární preventista Mgr. Petr Válek 4.5 Výchovný poradce - Mgr. Zdeňka Antalová 4.6 Preventista sociálně patolog. jevů a protidrog. prevence - Mgr. Zdeňka Antalová 4.7 Metodik environmentální výchovy

12 - Ing. Jana Vávrovská 4.8 ICT koordinátor - Ing. Roman Blábolil 4.9 Webmaster - Ing. Roman Blábolil 5 Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 5.1 Spolupráce s dalšími organizacemi MZe ČR - inseminační zkoušky; ČMMS - myslivecké zkoušky; Salon Oliver Praha - kurz kosmetiky zvířat; Jihočeská univerzita - začlenění do sociální péče; Jihočeské muzeum - účast na Vánoční a Velikonoční výstavě Agrární komora - kurz pro výkon obecných zemědělských činností; Česká ovocnářská unie - spolupráce při výstavách a konzultace; Český zahrádkářský svaz - spolupráce při výstavách a konzultace; Výstaviště České Budějovice výstavy Hobby, Adventní trhy, Vánoční trhy. 5.2 Středoškolská odborná činnost Sekce 04 - biologie Sekce 07 - zemědělství, potravinářství, lesnictví a vodní hospodářství Sekce 14 - pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času 5.3 Olympiády Olympiáda v německém jazyce ročníky; Olympiáda v anglickém jazyce 1. a 3. ročníky; Olympiáda v českém jazyce ročníky; Chemická olympiáda ročníky; Biologická olympiáda ročníky; Matematická olympiáda ročníky; Fyzikální olympiáda - 1. ročník; Olympiáda z ICT Ročníky. 5.4 Literární soutěže

13 Psaní pod Černou věží 5.5 Dovednostní soutěže Mezinárodní soutěž ve svařování Zlatý pohár LINDE Frýdek Místek O pohár ústředního ředitele Státní veterinární správy ČR - celostátní soutěž středních veterinárních škol Mezinárodní soutěž O mliéku Nitra Soutěž v jízdě zručnosti s traktorem Blatná Soutěž Zlatá včela - Telč Lipová ratolest - celostátní soutěž studentů zahradnických škol Soutěž Fotograf roku Junior Talent Jihočeského kraje 5.6. Sportovní soutěže Soutěž ve volejbale 5.7 Lyžařský výcvikový kurz Lyžařský výcvikový kurz je pořádán pro druhé ročníky. Koná se v období únor až duben jeden týden. 5.8 Letní výcvikový kurz Letní výcvikový kurz je určen pro první ročníky. Koná se v období května až června jeden týden. 5.9 Další akce V průběhu roku se studenti zúčastňují kulturních akcí, jako jsou divadelní představení, koncerty a různé sportovní akce a soutěže např. besedy o Holocaustu s přímým účastníkem včetně dokumentárního filmu, filmového festivalu Jeden svět film Chci být někdo. Dle tematických plánů se zúčastňují odborných exkurzí a dalších vzdělávacích aktivit: TechAgro, Invex, Země Živitelka, předváděcí akce zemědělské techniky TOKO a Strom a další, projektů Sázej strom pro potomky, projektu Ve zvířecí kůži a Jihočeské žabky projekt Jihočeského kraje.

14 Regionální výstava ovoce. Vánoční výstava - prezentace výrobků studentů zahradnického oboru s tématikou Vánoc. Živý betlém - ukázka vánočních zvyků na středisku praxe. Velikonoční výstava ukázky lidových zvyků a dovedností Přednášky V rámci protidrogového programu se studenti naší školy zúčastnili odborných přednášek a různých besed o sexuální výchově. Odborné přednášky firem - BIOVETA, SANO a další Zahraniční aktivity Škola dlouhodobě spolupracuje s partnerskou školou v rakouském Edelhofu a to v oblasti výměnných pobytů studentů během praxí a v rámci Dnů partnerství, které se pořádají na naší škole. Společně se obě školy podílejí na realizaci projektu Česko-rakouská spolupráce při realizaci projektového vyučování. Dále se škola účastní mezinárodní soutěže O mliece, která se konala na Stredné odborné škole veterinárské v Nitře, Slovensko Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a EVVO Systém výuky a organizovaná mimoškolní činnost napomáhají výchově mladého člověka schopného globálního myšlení a správných občanských postojů. Enviromentální výchova, osvěta a vzdělávání se provádějí tak, aby vedly k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a jeho jednotlivých složek a k úctě k životu ve všech jeho formách. Tento systém prolíná výukou na všech oborech naší školy. Pedagogičtí pracovníci školy se vzdělávají ve střediscích s akreditací Ministerstva školství, tělovýchovy a mládeže ČR v regionu školy i v rámci republiky např. na vysokých školách, Pedagogickém centru, Jintesu CB s. r. o., BOXEDu a. s. a Národním institutu pro další vzdělávání České Budějovice. V rámci státní maturity CERMAT se pedagogičtí pracovníci průběžně proškolují k výkonu funkce pro státní maturity (písemné a ústní). Školení je určeno pro získání osvědčení k výkonu hodnotitele, zadavatele a maturitního komisaře Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení

15 Naše škola je zapojena do projektu UNIV II. Kraje (Uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení). Prioritní osou tohoto projektu je systémový rámec celoživotního učení, ze škol se postupně stávají centra celoživotního učení. Do projektu UNIV II. je zapojeno 13 krajů, v každém kraji 25 škol. Tým školy je tvořen mentorem, metodikem celoživotního učení a dalšími členy. Ředitel školy je mentorem, metodikem je Mgr. Olga Cahová, Ing. Milan Pavel zastává funkci poradce v oblasti kariérového poradenství a dalšími členy týmu školy jsou: Mgr. Michal Hořínek, Bc. Václav Chalupa, MVDr. Pavel Jahoda, Jiří Janouch, Mgr. Tomáš Martíšek, Ing. Jarmila Molková, MVDr. Renata Monczková, Mgr. Viléma Nováčková, Ing. Jana Vaněčková. Členové týmu se účastní řady setkání. Škola spolupracuje s úřady práce a s Jihočeským krajem Kurz obecných zemědělských činností Naše škola pořádá Kurz obecných zemědělských činností v rozsahu 300 hodin, který je pořádán ve spolupráci s Regionální agrární komorou v Českých Budějovicích. Další pořádané kurzy školou - Svářečský kurz podle ČSN a vyhlášky č. 87/2000 Sb., prováděcí vyhláška k zákonu o požární ochraně. - Řidičské oprávnění skupiny B a skupiny A. - Kosmetický kurz (stříhání a kosmetické ošetření psů). - Inseminační kurz - je akreditován Ministerstvem zemědělství české republiky 6 Organizace školního roku Úvodní informační schůzka pro 1. ročníky: 31. srpna (17:00 hodin) Opravná maturitní zkouška: září Informační schůzky pro ročník: 21. listopadu a 10. dubna Prázdniny, svátky a ředitelské volno: října, 17. listopadu, 22. prosince - 2. ledna, 30. ledna, února, dubna, 6. dubna, 1. května, 8. května Vydávání vysvědčení: 29. ledna a 30. června Lyžařský kurz (2. ročníky): února (bez záruky) Letní výcvikový kurz (1. ročníky): květen, červen Výstava ovoce: října Den dovedností: 25. června Sportovní den: 26. června

16 6.1 Přijímací řízení Uchazeči budou přijati ke studiu podle pořadí sestaveného na základě jejich výsledků z přijímacího řízení a studia na ZŠ do naplnění kapacity 1. ročníku. V případě rovnosti bodů bude rozhodující klasifikace z profilových předmětů Termíny přihlášku odevzdat řediteli střední školy do 15. března v 1. kole proběhnou přijímací zkoušky od 22. do 30. dubna v pracovní den stanovený ředitelem školy (dle dohody se zřizovatelem proběhnou přijímací zkoušky pro maturitní obory jednotně ve dnech ) do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí odevzdat zápisový lístek Počet přijímaných studentů: Obor Mechanizace a služby 60 (Zaměření: Zemědělská mechanizace a služby ZMS - 30, Výpočetní a dopravní technika VDT - 30) Obor Veterinární prevence 60 Obor Zahradnictví - 30 Podmínky přijetí: - ukončené základní vzdělání - studijní výsledky z I. pololetí a II. pololetí 8. třídy a I. pololetí 9. třídy - olympiády a soutěže - vykonání přijímacích zkoušek Kritéria hodnocení: Maximální možný počet získaných bodů je 100. Z toho lze získat: - 40 bodů za průměrný prospěch ze základní školy za 1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy - 10 bodů za olympiády z českého jazyka, anglického jazyka, německého jazyka, matematiky, fyziky, biologie (přírodopisu), chemie a informačně komunikační technologie za 1. až 3. místo ve školním kole 1 bodů za 1. až 3. místo v okresním kole 3 bodů za 1. až 3. místo v krajském kole 5 bodů - 50 bodů za přijímací zkoušky - při rovnosti bodů, bude upřednostněn ten uchazeč, který bude mít na 1. místě, 2. místě a pak na 3. místě lepší známku z těchto profilových předmětů (za 1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy): obor mechanizace a služby - matematika, fyzika, český jazyk obor veterinární prevence - biologie (přírodopis), chemie, český jazyk

17 obor zahradnictví - biologie (přírodopis), chemie, český jazyk obor rostlinolékařství - biologie (přírodopis), chemie, český jazyk 6.2 Rámcový plán maturit Opravné maturity praktická zkouška ústní zkouška Maturity praktická zkouška ústní zkouška (státní a profilová část) blok testů a písemných prací státní části Rámcový plán propagačních akcí Den otevřených dveří V rámci výstavy ovoce října Dále každou středu od 14:00 do 17:00 hodin (říjen až únor). Burzy a přehlídky škol Země Živitelka Vzdělání a řemeslo Č. B. Kladno Hobby Č. B. K. Vary Tábor Třebíč Strakonice Písek J. Hradec Cheb Pelhřimov Tachov Klatovy Benešov Žďár nad Sázavou Jihlava Praha

18 Návštěva 9. ročníků základních škol Dobrá Voda, Rudolfov, Lišov, Třeboň - Sokolská 296, Třeboň - Na Sadech 375, Suché Vrbné, Pohůrecká, Vodňany - Alešova ul., Vodňany - Bavorovská 1046, Protivín, Máj I, Máj II, O. Nedbala, Vltava, E. Destinové, Čéčova, J. Š. Baara, Nerudova, Kubatova, Nová, Matice Školské, Brloh, Křemže, Strýčice, Dubné, Ševětín, Dolní Bukovsko, Veselí nad Lužnicí - Blatské síd. 23, Veselí nad Lužnicí - Čs. armády 210, Grünwaldova, Dukelská, Rudolfovská, L. Kuby, Rožnov, Netolice, Lhenice, Jindřichů Hradec - Štítného I/121, Jindřichův Hradec - Janderova II/160, Jindřichův Hradec Jarošovská, Jindřichův Hradec - Vajgar 592/III, Jindřichův Hradec - Hvězdárna V/54, Milevsko - Jeřábkova 690, Milevsko - Komenského 1023, Kovářov, Sepekov, Chyšky, Ledenice, Borovany, Trhové Sviny, Horní Stropnice Nové Hrady, Nové Hodějovice, Pacov - nám. Svobody 321, Pacov - Za branou, Mladá Vožice, Volyně, Čestice, Katovice, Radomyšl, Sedlice u Bl., Velešín, Kaplice - Fantova 446, Kaplice - Školní 226, Týn nad Vltavou Hlinecká, Týn nad Vltavou - Žižkova 285, Chrášťany, Hluboká, Český Krumlov Linecká, Český Krumlov - Za nadražím 222, Český Krumlov - T. G. Masaryka, Český Krumlov - Plešivec 249, Chvalšiny, Kamenice nad Lipou, Nová Cerekev, Černovice u Tábora, Větřní, Vyšší Brod, Loučovice, Frymburk, Horní Planá, Volary, Vimperk - Smetanova 405, Vimperk - T.G. Masaryka, Čkyně, Bechyně, Opařany, Bernartice. 6.4 Exkurze Každá třída max. dvě exkurze za rok. Na jednu exkurzi může třída žádat o příspěvek na dopravu Občanské sdružení školy. 7 Výchovné poradenství 7.1 Vymezení poradenských služeb Ředitel školy zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole výchovným poradcem a školním metodikem prevence a ti spolupracují s třídními učiteli, učiteli výchov, případně dalšími pedagogickými pracovníky školy. Na naší škole vykonává funkci výchovného poradce a metodika prevence Mgr. Zdeňka Antalová, která má stanoveny konzultační hodiny každý čtvrtek v době :55 hodin a dále dle potřeby. Poradenské služby jsou poskytovány studentům a jejich zákonným zástupcům. Student (u nezletilých zákonný zástupce) je předem informován o povaze, rozsahu trvání, cílech a postupech nabízených poradenských služeb Rozsah poradenských služeb - prevence školní neúspěšnosti - primární prevence sociálně patologických jevů - kariérové poradenství - podpora při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním zvýhodněním - péče o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků

19 - průběžná a dlouhodobá péče o žáky s neprospěchem Činnost výchovného poradce - Poradenská pomoc při rozhodování o dalším vzdělávání a profesní cestě. - Spolupráce s pedagogicko psychologickou poradnou a střediskem výchovné péče při zajišťování služeb přesahující kompetence školy. - Zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačním poradenském středisku úřadu práce. - Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžaduje zvláštní pozornost, a návrhy o další péči pro tyto žáky. - Zajišťovat intervenční činnosti pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. - Příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole, koordinace poskytování služeb žákům školou a poradnami, koordinace vzdělávacích opatřeních u těchto žáků. - Předávání odborných informací pedagogickým pracovníkům školy. - Poskytování informací o činnosti školy, školských a poradenských zařízeních a možnost využívání služeb žákům a zákonným zástupcům. - Shromažďování odborných zpráv o žácích a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů Činnost školního metodika prevence - Koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy. - Koordinace aktivit školy zaměřené na prevenci záškoláctví, závislosti, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů - Vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy. - Zajišťování vzdělávání pedagogů v oblasti primární prevence sociálně patologických jevů. - Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy, s metodikem preventivných aktivit v pedagogicko-psychologické poradně a s odbornými pracovišti, které působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů. - Kontaktování odborného pracoviště v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů. - Shromažďování zpráv o žácích v poradenské péči a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů. - Zajišťování a předávání nabídek informací a programů k primární prevenci. - Vedení záznamů o obsahu a rozsahu činnosti metodika prevence, o spolupracovnících školy pro oblast prevence sociálně patologických jevů. - Vyhledávání a orientační šetření žáků s projevy nežádoucího chování, poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, zajišťování péče odborného pracoviště (se spoluprací s třídním učitelem). - Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů o sociálně patologických jevech žáků či tříd ve škole.

20 - Příprava podmínek pro integraci žáků s poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb žákům škol a specializovanými školskými zařízeními. 8 Časový rozvrh vyučovacích hodin a přestávek Zvonění Přestávka 0-7:00-7:45 10 min. 1-7:55-8:40 10 min. 2-8:50-9:35 10 min. 3-9:45-10:30 20 min. 4-10:50-11:35 10 min. 5-11:45-12:30 10 min. 6-12:40-13:25 10 min. 7-13:35-14:20 10 min. 8-14:30-15:15 10 min. 9-15:25-16:10 5 min :15-17:00

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 387 924 100 E-mail na ředitele škola@soscb.cz

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92

Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92 Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Školní rok

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

Adresy základních škol

Adresy základních škol Adresy základních škol Název Ulice Město Označení PSČ Borovany Borovany 12 Čéčova Čéčova Č.Bud. 63 Dukelská Dukelská Č.Bud. Emy Destinové E.Destinové Č.Bud. Jirsíkova 25 Jirsíkova Č.Bud. Grünwaldova Grünwaldova

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 317 VYHLÁŠKA ze dne 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Ministerstvo školství,

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2008

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2008 PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2008 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Odbor knihovnictví a odborného vzdělávání 2009 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2014

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2014 Dislokace Vzdělání a řemeslo 2014 301 Hašek Josef Vocásek Alois Praha 1 411 Hanzlík Josef Železná Ruda Vítek Petr Sušice 501 Chaloupka František 506 Flachs Emil 2 SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická

Více

Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín Libverda, příspěvková organizace

Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín Libverda, příspěvková organizace Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín Libverda, příspěvková organizace 1 Žáci mají možnost ubytování na domově mládeže. Stravování ve školní jídelně Možnost získat řidičský

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Obory Vzdělání a řemeslo 2014

Obory Vzdělání a řemeslo 2014 Obory Vzdělání a řemeslo 2014 Vzdělání a řemeslo 2014 01.01 Základní školy Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405 Soběslav TOWNSHEND International School, o.p.s. 01.02 Odborná

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI

Více

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Škola Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, Poděbradská 2, 360

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92

Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92 Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední odborná

Více

KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace

KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ Název školy: ZŠ a ZUŠ, Liberec,

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net Obecná ustanovení SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ

Více

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole Školní program (strategie) pedagogicko-psychologického poradenství Č.j.: 27317/2004-24 Novelizována vyhláška č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských

Více

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2013

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2013 Dislokace Vzdělání a řemeslo 2013 206 Dubský Karel Jindřichův Hradec 301 Holá Hedvika - Rožnov 506 MATHEO s.r.o. SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky České Budějovice, Rudolfovská 92, PSČ

Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky České Budějovice, Rudolfovská 92, PSČ Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky České Budějovice, Rudolfovská 92, PSČ 372 16 Koncepce rozvoje Střední odborné školy veterinární.

Více

Učební plány 2014/2015

Učební plány 2014/2015 Č. dokumentu: UPO-001-01092014 Strana 1/21 Dokument Učební plány 2014/2015 Tento dokument včetně příloh je výhradním duševním vlastnictvím SPŠCH Pardubice. Pořizování kopií pro jiné osoby, popř. jeho předání

Více

1. Charakteristika školy 3. 2. Analýza dosaženého stavu. 3. 3. Základní cíl rozvoje školy a prostředky k dosažení cíle.. 4

1. Charakteristika školy 3. 2. Analýza dosaženého stavu. 3. 3. Základní cíl rozvoje školy a prostředky k dosažení cíle.. 4 Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky České Budějovice, Rudolfovská 92, PSČ 372 16 Koncepce rozvoje Střední odborné školy veterinární.

Více

Obory Vzdělání a řemeslo 2012

Obory Vzdělání a řemeslo 2012 Obory Vzdělání a řemeslo 2012 01.00 Vzdělávací zařízení Střední škola rybářská a vodohospodářská J. Krčína 01.01 Základní školy Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405 Soběslav

Více

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská)

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) Měsíc Den Činnost Srpen 25. Pedagogická porada 25. 28. Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu Přípravné práce na nový školní rok 2014/2015

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Organizační řád č.j. 852/2012 Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1

Organizační řád č.j. 852/2012 Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1 Organizační řád č.j. 852/2012 Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1 1. Gymnázium Břeclav je rozhodnutím MŠMT ČR č.j.: 14 694/99-21 zařazeno do sítě škol

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

PD 02/01. Volba povolání/ Terénní geografická výuka, praxe a aplikace

PD 02/01. Volba povolání/ Terénní geografická výuka, praxe a aplikace Pracovní list k projektovému dni - Střední zemědělská škola v Brandýse nad Labem + příloha (fotodokumentace) PD 02/01 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova:

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2013-2014 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn stanovuje podrobnosti organizačního zajištění a postupů při vzdělávání žáků

Více

Školní vzdělávací program: Zdravotnické lyceum. 78 42 M/04 Zdravotnické lyceum

Školní vzdělávací program: Zdravotnické lyceum. 78 42 M/04 Zdravotnické lyceum Školní vzdělávací program: Zdravotnické lyceum 78 42 M/04 Zdravotnické lyceum Scientia est potentia. Vědění je moc. Francis Bacon Základní informace ke Školnímu vzdělávacímu programu Zdravotnické lyceum

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost. Specifikace míst plnění

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost. Specifikace míst plnění AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost Specifikace míst plnění 1 AV MEDIA, a.s. 1 12 0 1 1 AVMEDIA, a.s., Pražská 63, 102 00 Praha 10 Hanuš Horák škola Borotín, okres 3 7 0

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva Výroční zpráva Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov, Špičák 114 Školní rok 2013/2014

Více

Obory Vzdělání a řemeslo 2013

Obory Vzdělání a řemeslo 2013 Obory Vzdělání a řemeslo 2013 Vzdělání a řemeslo 2013 01.00 Vzdělávací zařízení Střední škola rybářská a vodohospodářská J. Krčína 01.01 Základní školy StřeStřední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav,

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název a adresa školy: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia: Střední škola

Více

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_dodávka dodatečného software. Specifikace míst plnění

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_dodávka dodatečného software. Specifikace míst plnění AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_dodávka dodatečného software Specifikace míst plnění Název kupujícího 1 Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor 10 2 Základní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 50792/ENV/14 Mgr. Indráková / l. 2559 31. 7. 2014 Věc:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA PODĚBRADY Školní 556, okres Nymburk, sídlo Školní 556/II Poděbrady 290 01, tel.: 312 316 900, e-mail: zstgm@zstgmpodebrady.cz Environmentální výchova Koordinátor: Mgr. Bc.

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) 1. Obsahové vymezení obor vedoucí k poznání a pochopení podstaty dějů v živé a neživé přírodě člověka seznamuje

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 146 256/98-00096 Signatura: an6ls201 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Ostrava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Školské zařízení: Státní jazyková škola,

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 délka a forma vzdělávání zkrácené studium 2 roky ve večerní formě pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Více