hematologie ZAOSTŘENO NA Hemofilie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "hematologie ZAOSTŘENO NA Hemofilie"

Transkript

1 hematologie ZAOSTŘENO NA Hemofilie

2 Farmakokinetika jako účinný nástroj pro personalizaci léčby hemofilie podle přednášky MUDr. Jana Blatného, Ph.D Život s profylaxí šitou na míru podle farmakokinetiky podle přednášky Dr. med. Michaely Stemberger... 4 KOMERČNÍ SDĚLENÍ Online aplikace pro hodnocení farmakokinetiky u pacientů s hemofilií typu A podle přednášky Mgr. Lindy Bystrické... 6 Zpracované podle přednášek ze satelitního symposia společnosti BAXTER CZECH spol. s r.o., které se uskutečnilo dne v rámci XXII. česko slovenské konference o trombóze a hemostáze v Hradci Králové Vydavatel: MEDICAL TRIBUNE CZ, s. r. o. Třebohostická 9, Praha 10 E mail: Šéfredaktorka redakce: Bc. Jitka Štěrbová Odborná redakce: PharmDr. Kateřina Tuhá Jazyková redakce: Mgr. Dagmar Fousková Obálka: Ivan Hořejší Grafická úprava a zlom: David Weil, Zdeněk Staňka Reklama a marketing: Martin Tomsa, Hana Štěpanovská Registrováno u Ministerstva kultury ČR pod číslem MK ČR E 5372 ISSN vydání, Praha MEDICAL TRIBUNE CZ, s. r. o. Žádná část z obsahu této publikace nesmí být kopírována a rozmnožována za účelem dalšího rozšiřování v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem, ať již mechanickým nebo elektronickým, včetně pořizování fotokopií, nahrávek, infor mačních databází na magnetických nosičích, bez písemného souhlasu vlastní ka autorských práv. Ke zhotovování a zasílání kopií stránek či jednotlivých člán ků je oprávněna pouze redakce časopisu. Vydavatel nenese zodpovědnost za údaje a názory autorů jednotlivých článků nebo inzercí. Současně si vyhrazuje právo na drobné stylistické úpravy článků

3 zaostřeno na hemofilie Farmakokinetika jako účinný nástroj pro personalizaci léčby hemofilie podle přednášky MUDr. Jana Blatného, Ph.D. Oddělení dětské hematologie FN Brno zpracovala PharmDr. Kateřina Tuhá MEDICAL TRIBUNE CZ Standardní léčba hemofilie Podstatou hemofilie, onemocnění, které se projevuje poruchou srážlivosti krve, je žádná nebo nedostatečná tvorba koagulačních faktorů (VIII hemofilie typu A, IX hemofilie typu B). Základem léčby je injekční podání koncentrátu koagulačního faktoru, který u nemocných s daným typem hemofilie chybí. Léčba by měla být individualizována podle závažnosti onemocnění, podle potřeb pacienta a s tím související aktuální plazmatické koncentrace koagulačního faktoru. U dětí s těžkou formou hemofilie je indikována profylaktická léčba tedy pravidelná aplikace určité dávky koagulačního faktoru (obvykle 2 3krát týdně). Tato forma léčby by měla i v období, kdy nejsou patrné známky krvácení, zabránit trvalým následkům spontánnímu krvácení do kloubů, svalů a jejich trvalému poškození. V současné době se zvyšuje i počet dospělých pacientů, kteří využívají profylaktickou léčbu. Pro nemocné, kteří nedostávají koncentrát ko agulačního faktoru profylakticky, je určena tzv. léčba on demand podání koncentrátu srážecího faktoru při krvácivé epizodě. Mezi akutní příznaky patří například silná bolest postiženého kloubu. Podání koagulačního faktoru by mělo předejít trvalému poškození kloubu. Vývoj léčby V uplynulých dekádách se v klinické praxi používalo uniformní dávkování podle hmotnosti pacienta. Tento přístup one size fits all pomohl zásadně zlepšit péči o pacienty s hemofilií, ale podle nejnovějších poznatků se ukazuje, že je třeba brát v potaz interindividuální rozdíly ve farmakokinetice a v souladu se současným trendem přizpůsobit léčbu jednotlivci. Účinnost profylaktické léčby přímo souvisí s udržením dostatečné plazmatické koncentrace (IU/dl, resp. aktivity uváděné v %) koagulačního faktoru v průběhu dávkovacího intervalu; doba, po kterou se plazmatická koncentrace koagulačního faktoru nachází nad určitou hranicí, nad níž chceme pacienta udržet ( trough plazmatické koncentrace), je závislá na biologickém poločasu eliminace (clearance) koagulačního faktoru [1]. Koncentrace FVIII (%) Koncentrace FVIII (%) C max Počátek působení Doba působení t max AUC MOŽNÁ VARIABILITA Adolescenti/Dospělí let; např. 70 kg, 30 IU/kg stejného přípravku s FVIII 51 hodin do FVIII = 1 % Biologický poločas = 8,8 h Biologický poločas Rychlost eliminace je ve vztahu s plochou pod křivkou plazmatické koncentrace (AUC), graf 1. Křivka plazmatické koncentrace léčiva v čase se může významně lišit, mění se i s věkem u dětí je vyšší clearance koagulačního faktoru, tedy kratší biologický poločas eliminace, nižší in vivo recovery (IVR) [2]. Hodnota IVR odpovídá vrcholové plazmatické koncentraci faktoru po distribuci podané dávky; v rizikových situacích je důležitá napří Čas (h) 110 hodin do FVIII = 1 % Biologický poločas = 15,4 h Rozdíl 59 hodin ~2,5 dne Čas (h) Terapeutické rozmezí FVIII < 1 % Riziko krvácení! Graf 2 Možná variabilita biologického poločasu eliminace; podle [1] Collins, et al., FVIII koagulační faktor VIII MTC Trough koncentrace Graf 1 Farmakokinetické parametry a jejich vliv na účinnost léčby. AUC plocha pod křivkou; MEC minimální účinná koncentrace; MTC maximální tolerovaná koncentrace MEC Farmakokinetika jako účinný nástroj pro personalizaci léčby hemofilie 1

4 hemofilie Tab. 1 Optimalizace léčby u konkrétního dětského pacienta Charakteristika pacienta: chlapec, 5 let, 17 kg těžká hemofilie typu A (FVIII < 1 %), bez inhibitoru podávána profylaxe rekombinantním FVIII 500 (29 IU/kg) 2 týdně (středa, sobota) zájem o fotbal, aktivně hlavně v úterý odpoledne letos v zimě v plánu lyžování v Alpách Zhodnocení: Při daném dávkování lze předpokládat, že hladina koagulačního faktoru je v úterý (v době fyzické aktivity) evidentně pod 1 %. Je třeba změnit dávkování nevíme, jak nízká je hladina koagulačního faktoru. Opatření: Navrženo upravit dávkovací režim na úterý a pátek nebo úterý a sobotu (podle víkendových aktivit). Hodnota koagulačního faktoru při intenzivní fyzické aktivitě by měla být optimální v průběhu 36 hodin po dávce (> 12 %). Aplikovat lék před začátkem školního vyučování (v 8 hodin), takto bude zajištěna minimálně 30% aktivita koagulačního faktoru v době pravidelného tréninku (v 16 hodin). Lyžování přechodně zintenzivnit léčbu dávka podaná každých 48 hodin zajistí hladiny > 5 %, během dne (tedy v průběhu lyžování) nedojde k poklesu pod 12 %. Farmakokinetická analýza: FVIII (%) Čas (h) FVIII (%) 0 0,5 0, , Dávka 500 IU Tělesná hmotnost 17 kg Vypočtený nárůst hodnot 58,8 % Skutečný nárůst hodnot 0,5 77 % (o 76,5 %) IVR 130,1 % Čas (h) Tab. 2 Doporučené postupy pro farmakokinetické profilování Vyšetření farmakokinetiky by mělo být nabídnuto všem dětem s hemofilií typu A/B, které jsou profylakticky léčeny první vyšetření probíhá až po 100 dnech expozice (ED), konečné rozhodnutí učiní rodina. Analýza se obvykle opakuje po 2 3 letech (s věkem se mění clearance koagulačního faktoru) nebo při výměně léčivého přípravku (mezi přípravky mohou být rozdíly např. pdfviii vs. rfviii, nebo FL rfviii vs. BDD rfviii, cílem je prokázat non inferioritu nového přípravku, případně upravit dávky). Obecně je doporučeno neměnit přípravky. Když k tomu dojde, většinou je to z následujících důvodů: nedostatečná léčebná odpověď při současné medikaci snaha o lepší bezpečnostní profil (přechod od pdf na léčbu rekombinantním přípravkem) konec registrace/konec klinické studie Pokud je to možné, je snaha vyhovět i žádosti o PK vyšetření u ostatních pacientů. BDD-rFVIII B-domain deleted recombinant factor VIII, rekombinantní faktor VIII s odstraněnou B-doménou; FL-r- FVIII full-length recombinant factor VIII, plná délka molekuly rekombinatního faktoru VIII; pdfviii plasma derived factor VIII, koagulační faktor VIII derivovaný z lidské plazmy; rfviii recombinant factor VIII, rekombinantní faktor VIII Zpracováno podle doporučení Oddělení dětské hematologie, FN Brno zaostřeno na klad pro zástavu možného mikrokrvácení, které se i při profylaktické léčbě může vyskytnout. Předpoklad vzrůstu plazmatické koncentrace podle charakteristik pacienta vypoví spíše, zda indikovaná dávka zastaví krvácení, ale pro zjištění účinnosti profylaktické léčby je nutné zjištění biologického poločasu eliminace. Biologický poločas eliminace Biologický poločas eliminace představuje dobu, po kterou jsou u pacienta přítomny dostatečné hladiny koagulačního faktoru. Biologický poločas eliminace se může u jednotlivců poměrně zásadně lišit (7 20 h, 6 28,8 h [3,4]), graf 2. Rozdíl může představovat i dva dny, tedy jedno dávkovací období. V důsledku toho mohou být někteří pacienti při standardní profylaktické léčbě (dávce určované na základě hmotnosti) tzv. poddávkovaní, s vyšším výskytem krvácení, a jiní naopak předávkovaní, kdy je dávka léku zbytečně vysoká a léčba nákladná (nedostatečná nákladová efektivita). Pro udržení plazmatické koncentrace koagulačního faktoru v optimálním terapeutickém rozmezí tedy nad kritickou hodnotou, ale ne zbytečně vysokou je nezbytná individualizace léčby. Aplikace koagulačního faktoru by měla sledovat vývoj plazmatických koncentrací koagulačního faktoru v čase. Jako minimální hodnota, pod kterou by se pacient neměl dostat, se doposud nejčastěji udávalo 1 %, v poslední době stále častěji 3 %. Pokud by se podařilo udržet hladinu faktoru nad hranicí 12 %, pak pacient nebude krvácet téměř vůbec. Farmakokinetické profilování Účinným nástrojem personalizace léčby je tzv. farmakokinetické profilování, které umožní odhadnout křivku plazmatické koncentrace koagulačního faktoru (%) a na základě toho určit intervaly dávkování, případně dobu podání podle způsobu života pacienta. Profilování pacienta na základě odběru několika vzorků krve v určitých časech je možné pomocí populačního farmakokinetického modelu. Populační farmakokinetický model Účelem populačního farmakokinetického modelu pro pacienty všech věkových skupin je poskytnout data, která by zjednodušila farmakokinetická měření v klinické praxi a umožnila z několika vzorků krve, tedy ze zjištěných hodnot koagulačního faktoru, odhadnout vývoj hladin koagulačního faktoru a tak i potřebnou individuální dávku. Snahou je i minimalizovat odchylky v odběrech vzorků krve čím více lidí je v populačním modelu zahrnuto, tím přesnější je odhad výsledku. Při dostatečném souboru a analýze farmakokinetiky pak stačí doplnit jednu až dvě naměřené hodnoty (informace) ke zjištění individuálních parametrů (bayesiánská analýza). 2 Farmakokinetika jako účinný nástroj pro personalizaci léčby hemofilie

5 zaostřeno na Bayesiánská analýza Bayesiánská analýza je založena na datech populace pacientů (zmíněném populačním farmakokinetickém modelu); farmakokinetické parametry jednotlivce jsou odhadnuty na základě znalosti farmakokinetických parametrů populace. Dávky a časy podání koagulačního faktoru musejí být známé, ale pro odhad farmakokinetiky založený na bayesiánské analýze není nutná tzv. wash-out perioda. Jak může farmakokinetické profilování pomoci Na základě analýzy hodnot je možné zjistit, jak lze léčbu nastavit maximální interval, který si můžeme dovolit, aby léčba byla účinná; aby hodnota koagulačního faktoru byla u aktivního sportovce vyšší než 12 % a nebylo třeba omezovat jeho aktivity. Farmakokinetická analýza umožní lékařům zjistit vhodnost indikované léčby (přijatelnost léčby pro pacienta při dostatečném účinku léčby), pacientům umožní přizpůsobit životní styl dávce nebo přizpůsobit dávku životnímu stylu. Toto vše je možné ovlivnit pomocí léčby založené na farmakokinetice, jak lze demonstrovat na virtuálním případu (tab. 1). Farmakokinetické profilování je součástí aktuálních doporučení hemofilických center (tab. 2), poskytuje informaci lékaři a také pacientovi umožňuje lépe pochopit zákonitosti; výstupem užití této metody jsou farmakokinetická data ( trough hladiny, maximální koncentrace, výpočet IVR, čas, kdy jsou hodnoty koagulačního faktoru < 12 %, resp. 3 %, 1 %) a jejich korelace s klinickým obrazem (rizikem krvácením); cílem je objasnit pacientovi postup, jakým případně upravit denní aktivity. Zautomatizovaná metoda poskytuje vyšší bezpečnost například v akutních situacích při úrazu lze na základě času a předpokládané hladiny koagulačního faktoru stanovit, jak je třeba postupovat (ve které fázi dávkovacího intervalu, jaká je tedy předpokládaná hladina koagulačního faktoru). hemofilie Závěr Profylaktická léčba u pacientů s hemofilií typu A je účinná, i když nákladná. Možným způsobem její optimalizace a personalizace je přístup založený na farmakokinetické analýze. Cílem je umožnit pacientovi, aby ze své léčby vytěžil maximum, přizpůsobil aktivity své léčbě/léčbu svým aktivitám. Znalost farmakokinetického chování pacienta jako odpovědi na podání koagulačního faktoru je účinným nástrojem efektivního využití léčby. Farmakokinetické charakteristiky pacienta není možné vyvodit na základě tělesné hmotnosti nebo věku, ale mohou být určeny empiricky na základě zjištěných aktuálních hodnot koagulačního faktoru a bayesiánské analýzy [2]. Odběry vzorků krve, jejich analýza a zjištění farmakokinetických parametrů umožňují určit dávkovací schéma koagulačního faktoru tzv. šité na míru pacientovi. Používání této metody rovněž umožňuje efektivně využít prostředky na léčbu (nákladová efektivita). Literatura [1] Collins PW, Fischer K, Morfini M, et al. Implications of coagulation factor VIII and IX pharmacokinetics in the prophylactic treatment of haemophilia. Haemophilia 2011; 17: [2] Björkman S, Collins P. Measurement of factor VIII pharmacokinetics in routine clinical practice. J Thromb Haemost 2013; 11: [3] van den Berg HM, De Groot PH, Fischer K. Phenotypic heterogeneity in severe hemophilia. J Thromb Haemost 2007; 5 (Suppl. 1): [4] Fijnvandraat K, Peters M, Ten Cate JW. Inter indivi dual variation in half life of infused recombinant factor VIII is related to pre infusion von Willebrand factor antigen levels. Br J Haematol 1995; 91: Farmakokinetika jako účinný nástroj pro personalizaci léčby hemofilie 3

6 hemofilie zaostřeno na Život s profylaxí šitou na míru podle farmakokinetiky podle přednášky Dr. med. Michaely Stemberger Haemophilia Treatment Centre, University of Munich zpracovala PharmDr. Kateřina Tuhá MEDICAL TRIBUNE CZ Život pacientů s hemofilií je zatížen řadou omezení, s vývojem moderní léčby však jeho kvalita významně stoupá. Jedním z přístupů, který přináší nové možnosti pro nemocné s hemofilií, je profylaktická léčba rekombinantními koagulačními faktory nastavená pomocí farmakokinetiky individuálně pro daného nemocného (pharmacokinetic tailored, PK tailored). Díky ní dosahují pacienti takové kontroly nad parametry koagulace, že jsou schopni i takřka normálně sportovat. Hemofilie a sport Sportovní aktivity, obzvláště pravidelné, posilují svalstvo, zlepšují koordinaci pohybů a zvyšují pružnost a celkovou fyzickou zdatnost. Přínos pohybu je platný obecně pro všechny jedince. Existují četné doklady o tom, že zapojení se do sportovních aktivit prospívá fyzickému i psychickému zdraví lidí s hemofilií [1]. Rovněž u hemofiliků platí, že fyzicky aktivní jedinci jsou zdravější než ti, jejichž životní styl je spíše sedavý; i hemofilikům cvičení zvyšuje kvalitu života, sebevědomí a míru sociálních interakcí. Dokazuje to německý projekt, v jehož rámci bylo hemofilikům umožněno lézt jak na umělé horolezecké stěně, tak na skalách ve volné přírodě [2]. Lezectví (obzvláště indoor ) je považováno za málo rizikový druh sportu [3,4], při dodržení bezpečnostních postupů zde hrozí pouze mírné riziko zranění. Lezectví je dokonce již etablováno jako druh léčby; spojuje prvky fyzioterapie, psychoterapie [2], roky funguje například pro pacienty s roztroušenou sklerózou nebo s poruchami hybnosti. Zároveň se tato aktivita stává atraktivní < 5 % aktivity koagulačního faktoru bez fyzické aktivity, případně nutno podat přídatnou infuzi > 5 % aktivity koagulačního faktoru málo náročné aktivity > 15 % aktivity koagulačního faktoru (ihned po infuzi) možné náročné fyzické aktivity Obr. 1 Vizualizace možnosti fyzické aktivity jednotlivce podle předpokládané/naměřené aktivity koagulačního faktoru. ( trendy ) mezi mladými lidmi. Překonání osobních limitů a sociální zapojení (nutná důvěra mezi lezeckými partnery) jsou pro jedince s tímto zdravotním handicapem významné. Pro výběr sportovní aktivity je zásadní míra rizika zranění a krvácení a možnost zajištění ochrany. Důležitým předpokladem pro možnost aktivního životního stylu u nemocných s hemofilií je pravidelná profylaxe. Pacienti zapojení do projektu 01 HA 02 HA 03 HB 04 HA 05 HA 06 HA 07 HB 08 HA 09 HA : krvácení do kloubu 2012: mimokloubní krvácení 2013: krvácení do kloubu 2013: mimokloubní krvácení Graf 1 Výstupy z první fáze projektu roční míra krvácení. HA hemofilie typu A; HB hemofilie typu B Profylaktická léčba a její individualizace Personalizovaný přístup využívá konceptu vzájemného uzpůsobení fyzických činností (dle jejich náročnosti) a režimu podávání léku léčba je tak ušita na míru aktivitám a časovému rozvrhu konkrétního pacienta. Pro vizualizaci je používána ilustrace semaforu červená odpovídá nízké hladině koagulačního faktoru, žlutá střední a zelená době nedlouho po infuzi, kdy je hladina koagulačního faktoru dostatečně bezpečná i pro fyzicky náročné činnosti; vývoji hladin koagulačního faktoru (dle dávkovacího intervalu a hodnot biologického poločasu eliminace) by měly být přizpůsobeny denní/týdenní fyzické aktivity jednotlivce (obr. 1). Nemocný má možnost výběru z více režimů může si zvolit podávání infuze vždy ve stejné dny v týdnu nebo v pravidelných intervalech a obecně přistupuje ke své léčbě zodpověd 4 Život s profylaxí šitou na míru podle farmakokinetiky

7 zaostřeno na Pacienti zapojení do projektu 01 HA 02 HA 03 HB 04 HA 05 HA 06 HA 07 HB 08 HA 09 HA Při vstupu ně, aktivně a s možností konzultací, je-li to třeba [5]. Horolezecký projekt Horolezecký projekt byl na klinice v Mnichově zahájen v roce První etapy se zúčastnilo sedm osob s těžkou hemofilií typu A a dva pacienti s těžkou hemofilií typu B, všichni ve věkové kategorii let. V období od ledna do srpna chodili pravidelně, jednou týdně, lézt na umělou horolezeckou stěnu. Pak následoval třídenní venkovní lezecký tábor. Fyzická náročnost a zdatnost byla měřena podle spotřeby kyslíku účastníků, následovala korelace s farmakokinetickými daty. Na základě získaných údajů byl navržen profylaktický režim. Výsledek implementace konceptu individualizované profylaxe byl sledován na základě porovnání vstupních a výstupních dat týkajících se farmakokinetiky a účinnosti. Protokol vyšetření nutný k nastavení tzv. PK tailored profylaxe byl založen na doporučeních International Society on Thrombosis and Haemostasis Na konci sledování Graf 2 Výstupy z první fáze projektu celkové skóre kloubního zdraví (HJHS). HA hemofilie typu A; HB hemofilie typu B; HJHS Hemophilia Joint Health Score (ISTH). Jeho výhodou je, že nepožaduje hospitalizaci ani úvodní wash out fázi; nemocní tak naváží na svou dosavadní léčbu. Farmakokinetika konkrétního pacienta byla analyzována na základě aktivity koagulačních faktorů před podáním infuze a dále po 6, 24 a 32 hodinách po aplikaci. Protokol přitom toleroval relativně benevolentní adherenci k postupu, na druhé straně umožnil v případě potřeby u rizikových pacientů (při problematickém nastavení léčby) odběr více vzorků. Personalizovaný přístup a pravidelné sportování zlepšily klinické ukazatele účinnosti léčby a zvýšily také adherenci k léčbě. Projekt poskytl vedle přímého pozitivního vlivu na pacienty, kteří se jej účastnili, také cenná medicínská data [2] (graf 1, 2). hemofilie Pokračování projektu Vzhledem k obecně příznivé odezvě jak u nemocných, tak u ošetřujícího personálu byl v roce 2014 projekt rozšířen na 19 osob ve věku let. Lezecké aktivity byly doplněny o workshop zaměřený na adherenci k léčbě, kde se probíraly vhodné sportovní disciplíny, domácí podávání infuzí nebo jejich ideální dávkování. Pacienti měli navíc možnost sami si v laboratoři stanovit aktivitu koagulačních faktorů před jejich podáním a po něm. Také v této druhé fázi byla sledována celá řada ukazatelů včetně dotazníků kloubního zdraví (Hemophilia Joint Health Score, HJHS), kvality života (Haemo QoL A) nebo osobních deníků sportovních aktivit a krvácivých komplikací. Dle získaných dat bylo zjištěno, že interindividuální variabilita biologického poločasu eliminace léku (koagulačního faktoru) byla 9,99 17,36 hodiny. Jakkoli se tento rozptyl může jevit jako výrazný, ve skutečnosti je dokonce nižší, než jaký popisuje literatura [5,6]. Nemocní mají z individualizace léčby prokazatelný prospěch, snížila se frekvence a tíže jak celkových krvácivých komplikací, tak hemoragií do kloubů. Ty byly po ukončení programu pohyblivější, redukoval se edém. Zaznamenané epizody krvácení byly navíc v naprosté většině případů zaviněny vynecháním infuze, nikoliv zvýšenou fyzickou aktivitou. Spotřeba koagulačních faktorů se významně nezvýšila. Lezení nemocné skutečně bavilo, jejich adherence k programu byla vysoká a jejich výkon se zvýšil o 0,5 1 stupeň HJHS. Kvalita života účastníků stoupla a rovněž se potvrdilo, že jde při dodržení režimu profylaxe o bezpečnou aktivitu. Závěr Lezecké programy se ukázaly jako účinné, a to při poměrně nízkých nákladech. Jejich zavedení posílilo celkovou adherenci nemocných k léčbě a tím nejen zlepšilo jejich zdraví, ale také dále zvýšilo nákladovou efektivitu léčby. Představa, že bychom se měli sportu u hemofiliků bát, je tak zcela mylná. Samozřejmě je třeba dodržet jistý racionální přístup, obecně však lze říct, že pohybová aktivita je pro tyto nemocné minimálně stejně prospěšná jako pro kohokoli jiného. Literatura [1] Uijl IE, Mauser Bunschoten EP, Roosendaal G, et al. Clinical severity of haemophilia A: does the classification of the 1950s still stand? Haemophilia 2011; 17: [2] Stemberger M, Schmit E, Czepa D, et al. Climbing therapy under PK tailored prophylaxis. Haemostaseo logie 2014; 34 (Suppl 1): S [3] Negrier C, Seuser A, Forsyth A, et al. The benefits of exercise for patients with haemophilia and recommendations for safe and effective physical activity. Haemophilia 2013; 19: [4] Kurme A, Seuser A. Fit durch Bewegung [Fit for Life]. 2nd ed. Hamburg: OmniMed Verlagsgesellschaft mbh; [5] Björkman S, Collins P. Measurement of factor VIII pharmacokinetics in routine clinical practice. J Thromb Haemost 2013; 11: [6] Collins PW, Fischer K, Morfini M, et al. Implications of coagulation factor VIII and IX pharmacokinetics in the prophylactic treatment of haemophilia. Haemophilia 2011; 17: Život s profylaxí šitou na míru podle farmakokinetiky 5

8 hemofilie zaostřeno na KOMERČNÍ SDĚLENÍ Online aplikace pro hodnocení farmakokinetiky u pacientů s hemofilií typu A podle přednášky Mgr. Lindy Bystrické společnost Baxter zpracovala PharmDr. Kateřina Tuhá MEDICAL TRIBUNE CZ Vizí společnosti Baxter je svět bez krvácení. Společnost se zabývá mimo jiné vývojem prostředku, který umožní individualizovat léčbu hemofilie a zvýšit dostupnost profylaktické léčby pro všechny pacienty. Možnosti úpravy dávkování Dosavadní úpravy dávkování koagulačního faktoru byly prováděny na základě empirie pokud pacient krvácí, je třeba dávku zvýšit, pokud nekrvácí, dávka je správná. Mezi možné překážky aplikace dávkování podle individuálních farmakokinetických parametrů doposud patřil požadovaný počet odběrů krevních vzorků, doporučený International Society on Thrombosis and Haemostasis (5 vzorků u dětí, 10 vzorků u dospělých) [1], a dále absence softwaru, který by jednoduše spočítal farmakokinetické parametry a vyvodil závěry pro následnou úpravu dávkování. Personalized prophylaxis tailored for each patient: Individual PK Profile Activity Level Adherence Bleeding Phenotype Target Joints and Joint status Personalized prophylaxis tailored for each patient: Measure PK with two blood draws Target Trough Level Peaks and Time spent at Higher factor levels Frequency of Infusion Timing of Infusion Obr. 2 Personalizace léčby pacienta s hemofilií typu A prostřednictvím aplikace mypkfit. Charakteristika pacienta věk rok narození tělesná hmotnost závažnost onemocnění datum a čas podání FVIII 2 naměřené plazmatické koncentrace FVIII daného pacienta Populační farmakokinetický model + bayesiánská analýza Farmakokinetické parametry daného pacienta Úprava dávkovacího režimu Obr. 1 Optimalizace léčby pomocí farmakokinetického vyšetření. FVIII koagulační faktor VIII Obr. 3 a 4 Ukázky práce s aplikací mypkfit. 6 Online aplikace pro hodnocení farmakokinetiky u pacientů s hemofilií typu A

9 zaostřeno na hemofilie Webový nástroj k optimalizaci léčby Nyní byl představen nástroj vyvinutý společností Baxter, který umožní hodnocení farmakokinetiky pacienta s hemofilií typu A pouze na základě dvou odběrů krevních vzorků. Jedná se o online aplikaci (zdravotnický prostředek) mypkfit, která na základě vložených charakteristik pacienta a hodnot naměřených ze dvou odebraných vzorků vypočte pomocí populačního farmakokinetického modelu a bayesiánské analýzy základní farmakokinetické parametry pacienta a navrhne optimální dávkovací schéma koagulačního faktoru (obr. 1). Použitý populační model vznikl na základě tří klinických studií s přípravkem Advate u pacientů se závažnou hemofilií typu A [2]. Je založen na více než odběrech od pacientů ve věku 1 65 let (184 kompletních odběrů od 100 dospělých/dospívajících pacientů ve věkovém rozmezí let a 52 redukovaných odběrů od 52 dětí ve věku 1 6 let). Umožňuje na základě statistických dat poměrně přesně určit farmakokinetický profil pacienta. Aplikace při minimalizaci počtu odběrů navíc umožní pracovat s farmakokinetickými parametry s cílem ušít profylaktickou léčbu pacientovi na míru (obr. 2). Optimalizace léčby prostřednictvím farmakokinetického vyšetření přispívá ke zvýšení účinnosti léčby, k omezení počtu krvácení, a tím ke zlepšení kvality života pacientů s hemofilií. Tento nástroj, který umožňuje pracovat s farmakokinetickými parametry, je přínosem pro pacienty i zdravotníky a představuje další zlepšení v léčbě hemofilie. Práci s aplikací mypkfit ukazují obrázky 3 7. Literatura [1] Lee M, Morfini M, Schulman S, Ingerslev J and the Factor VIII/Factor IX Scientific and Standardization Committee of the International Society for Thrombosis and Haemostasis. Scientific and Standardization Committee Communication. The Design and Analysis of Pharmacokinetic Studies of Coagulation Factors. dostupné na: f4ec 450f 9e0f 7be9f0c2ab2e/official_communications/fviiipharmaco.pdf [2] Björkman S, MyungShin O, Spotts G, et al. Population pharmacokinetics of recombinant factor VIII: the relationships of pharmacokinetics to age and body weight. Blood 2012; 119: Obr. 5 7 Ukázky práce s aplikací mypkfit. Online aplikace pro hodnocení farmakokinetiky u pacientů s hemofilií typu A 7

10 poznámky

11 Převzato z Registru ČNHP a upraveno

12 inzerce

Péče o pacienty s hemofilií ve FN Ostrava včera, dnes a zítra. R. Hrdličková

Péče o pacienty s hemofilií ve FN Ostrava včera, dnes a zítra. R. Hrdličková Péče o pacienty s hemofilií ve FN Ostrava včera, dnes a zítra R. Hrdličková O kolik pacientů s hemofilií se staráme? Diagnóza Počet pacientů Hemofilie A 80 Hemofilie B 16 Celkem 96 Počty pacientů jiné

Více

Rehabilitace u pacientů s vrozeným krvácivým onemocněním - zkušenosti CCC FN Ostrava. R. Hrdličková D. Polcarová Š. Blahutová Z.

Rehabilitace u pacientů s vrozeným krvácivým onemocněním - zkušenosti CCC FN Ostrava. R. Hrdličková D. Polcarová Š. Blahutová Z. Rehabilitace u pacientů s vrozeným krvácivým onemocněním - zkušenosti CCC FN Ostrava R. Hrdličková D. Polcarová Š. Blahutová Z. Čermáková Vrozené poruchy koagulace které jsou nejčastější v našem regionu?

Více

Hemofilie Zdeňka Hajšmanová Proces krevního srážení Obr. č. 1 Poranění cévy Vasokonstrikce Primární destičková zátka Fibrinová síť Definice hemofilie Nevyléčitelná vrozená krvácivá choroba s nedostatkem

Více

PROGRAM KONGRESU. Poslední aktualizace: 6. listopadu 2015 (S výhradou případných změn a úprav)

PROGRAM KONGRESU. Poslední aktualizace: 6. listopadu 2015 (S výhradou případných změn a úprav) PROGRAM KONGRESU Poslední aktualizace: 6. listopadu 2015 (S výhradou případných změn a úprav) Středa 18. listopadu 18.00 22.00 Registrace 18.00 22.00 Příprava doprovodné výstavy Čtvrtek 19. listopadu 08.00

Více

Pacient s hemofilií. Radomíra Hrdličková

Pacient s hemofilií. Radomíra Hrdličková Pacient s hemofilií Radomíra Hrdličková Hemofilie Vrozené krvácivé onemocnění (Genetická porucha sekundární hemostázy) Hemofilie A - deficit koagulačního faktoru VIII Hemofilie B - deficit koagulačního

Více

Naše zkušenos, s Kogenate Vladimír Komrska, Veronika Čepeláková, Petra Ovesná. Zdroj: Český národní hemofilický program (ČNHP)

Naše zkušenos, s Kogenate Vladimír Komrska, Veronika Čepeláková, Petra Ovesná. Zdroj: Český národní hemofilický program (ČNHP) Naše zkušenos, s Kogenate Vladimír Komrska, Veronika Čepeláková, Petra Ovesná Zdroj: Český národní hemofilický program (ČNHP) Pacien, s hemofilií ve FN Motol registrováno 80 pacientů s hemofilií A (dále

Více

Hemofilie. MUDr.D.Procházková. Masarykova nemocnice Ústí nad Labem

Hemofilie. MUDr.D.Procházková. Masarykova nemocnice Ústí nad Labem Hemofilie MUDr.D.Procházková Dětská klinika Masarykova nemocnice Ústí nad Labem Nejčastější vrozená koagulopatie postihuje všechny etnické skupiny Hemofilie A 85 %, Hemofilie B 10-12% všech krvácivých

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna injekční lahvička obsahuje jmenovitě 500 m.j.* moroctocogum alfa**

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna injekční lahvička obsahuje jmenovitě 500 m.j.* moroctocogum alfa** SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ReFacto AF 500 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna injekční lahvička obsahuje jmenovitě 500 m.j.* moroctocogum

Více

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Mononine 500 IU, prášek pro přípravu injekčního nebo infuzního roztoku s rozpouštědlem.

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Mononine 500 IU, prášek pro přípravu injekčního nebo infuzního roztoku s rozpouštědlem. Příloha č. 2 k opravě rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls141465/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Mononine 500 IU, prášek pro přípravu injekčního nebo infuzního roztoku s rozpouštědlem.

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2a) k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls211052/2011 a příloha k sp.zn. sukls134986/2011, sukls108195/2012 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Octanate 50 IU/ml SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Prášek a rozpouštědlo

Více

Nová antikoagulancia v klinické praxi

Nová antikoagulancia v klinické praxi Nová antikoagulancia v klinické praxi Jiří Vítovec 1.interní kardioangiologická klinika LF MU a ICRC FN u sv.anny v Brně Dabigatran etexilat dabigatran etexilát dabigatran etexilát Perorální přímý, reverzibilní,

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Index tělesné hmotnosti, fyzická aktivita, spotřeba ovoce a zeleniny

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Index tělesné hmotnosti, fyzická aktivita, spotřeba ovoce a zeleniny Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22. 12. 2010 70 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Index tělesné hmotnosti, fyzická aktivita,

Více

Fakultní nemocnice Olomouc I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc Transfúzní oddělení Držitel certifikátu jakosti ISO9001:2000

Fakultní nemocnice Olomouc I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc Transfúzní oddělení Držitel certifikátu jakosti ISO9001:2000 Fakultní nemocnice Olomouc I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc Transfúzní oddělení Držitel certifikátu jakosti ISO9001:2000 Primář: MUDr. Dana Galuszková Tel. +420 588 442 263, tel/fax 588 442 510, e-mail:

Více

Gravidita u pacientek s vrozenou krvácivou chorobou. Smejkal P., Chlupová G., Buliková A., Janků P.*, Penka M. OKH, FN Brno, *GPK FN Brno

Gravidita u pacientek s vrozenou krvácivou chorobou. Smejkal P., Chlupová G., Buliková A., Janků P.*, Penka M. OKH, FN Brno, *GPK FN Brno Gravidita u pacientek s vrozenou krvácivou chorobou Smejkal P., Chlupová G., Buliková A., Janků P.*, Penka M. OKH, FN Brno, *GPK FN Brno Vrozené krvácivé stavy dělení dle etiologie cévní stěna (Ehler-Danlos,

Více

Vzdělávací síť hemofilických center CZ.1.07/02.4.00/12.0048. Odd. klinické hematologie Krajská zdravotní, a.s.

Vzdělávací síť hemofilických center CZ.1.07/02.4.00/12.0048. Odd. klinické hematologie Krajská zdravotní, a.s. Vzdělávací síť hemofilických center CZ.1.07/02.4.00/12.0048 Hemofilie MUDr. Alena Vašková, MUDr. Jiří Libiger Odd. klinické hematologie Krajská zdravotní, a.s. Masarykova nemocnice v Ústí n.l. Hemofilie

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ANTITHROMBIN III NF BAXTER, prášek pro přípravu infuzního roztoku s rozpouštědlem 2. SLOŽENÍ KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ 1 ml rozpuštěného přípravku obsahuje

Více

4. hemofilický den. Programový sborník. kongresu. s mezinárodní účastí. 1. prosince 2011 Clarion Congress Hotel Prague Freyova 33, 190 00 Praha 9

4. hemofilický den. Programový sborník. kongresu. s mezinárodní účastí. 1. prosince 2011 Clarion Congress Hotel Prague Freyova 33, 190 00 Praha 9 4. hemofilický den s mezinárodní účastí Odborný kongres České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP pořádaný ve spolupráci s Českou hematologickou společností ČLS JEP a Českým svazem hemofiliků

Více

Hemofilie u dětí - - nedávná historie a současnost Bohumír Blažek Klinika dětského lékařství Oddělení dětské hematologie a hematoonkologie Fakultní nemocnice Ostrava 2014 1984 Haló, doktore, jede kryo!

Více

3. LF UK, MEDIWARE a.s. - Ing. Jiří Potůček,prof.MUDr.M.Krsiak,DrSc., Ing. Jiří Douša

3. LF UK, MEDIWARE a.s. - Ing. Jiří Potůček,prof.MUDr.M.Krsiak,DrSc., Ing. Jiří Douša PROJEKT MW PHARM Software pro optimální farmakoterapii 3. LF UK, MEDIWARE a.s. - Ing. Jiří Potůček,prof.MUDr.M.Krsiak,DrSc., Ing. Jiří Douša - optimální dávkování léčiv zejména pro nemocné s ledvinným

Více

PROGRAM KONFERENCE. Poslední aktualizace: 1. listopadu 2013 S výhradou dodatečných změn a úprav

PROGRAM KONFERENCE. Poslední aktualizace: 1. listopadu 2013 S výhradou dodatečných změn a úprav PROGRAM KONFERENCE Poslední aktualizace: 1. listopadu 2013 S výhradou dodatečných změn a úprav Středa, 27. listopadu 18.00 20.00 Registrace foyer recepce, Hotel Zámek Vráž 18.00 20.00 Stavba doprovodné

Více

Organizační pokyny k přednášce. Matematická statistika. Přehled témat. Co je statistika?

Organizační pokyny k přednášce. Matematická statistika. Přehled témat. Co je statistika? Organizační pokyny k přednášce Matematická statistika 2012 2013 Šárka Hudecová Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Matematicko-fyzikální fakulta UK hudecova@karlin.mff.cuni.cz http://www.karlin.mff.cuni.cz/

Více

MINIREPETITORIUM OBECNÉ FARMAKOLOGIE. Farmakologický ústav 2.LF UK

MINIREPETITORIUM OBECNÉ FARMAKOLOGIE. Farmakologický ústav 2.LF UK MINIREPETITORIUM OBECNÉ FARMAKOLOGIE Farmakologický ústav 2.LF UK FARMAKOLOGIE FARMAKOLOGIE v širokém slova smyslu - věda, která studuje interakce látek s živým organismem na všech úrovních v užším slova

Více

Příbalová informace: Informace pro uživatele

Příbalová informace: Informace pro uživatele Příbalová informace: Informace pro uživatele Immunate Stim Plus 1000 IU FVIII/750 IU VWF Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok Léčivé látky: Factor VIII coagulationis humanus/ Factor von Willebrand

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Ambulantní péče. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Ambulatory care

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Ambulantní péče. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Ambulatory care Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 12. 2009 64 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Ambulantní péče European Health Interview

Více

ROZPOZNÁVÁNÍ AKUSTICKÉHO SIGNÁLU ŘEČI S PODPOROU VIZUÁLNÍ INFORMACE

ROZPOZNÁVÁNÍ AKUSTICKÉHO SIGNÁLU ŘEČI S PODPOROU VIZUÁLNÍ INFORMACE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií ROZPOZNÁVÁNÍ AKUSTICKÉHO SIGNÁLU ŘEČI S PODPOROU VIZUÁLNÍ INFORMACE AUTOREFERÁT DISERTAČNÍ PRÁCE 2005 JOSEF CHALOUPKA

Více

PŘÍLOHA I SEZNAM NÁZVŮ, LÉKOVÁ FORMA, SÍLA LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU, ZPŮSOB PODÁNÍ, ŽADATELÉ O REGISTRACI V ČLENSKÝCH STÁTECH

PŘÍLOHA I SEZNAM NÁZVŮ, LÉKOVÁ FORMA, SÍLA LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU, ZPŮSOB PODÁNÍ, ŽADATELÉ O REGISTRACI V ČLENSKÝCH STÁTECH PŘÍLOHA I SEZNAM NÁZVŮ, LÉKOVÁ FORMA, SÍLA LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU, ZPŮSOB PODÁNÍ, ŽADATELÉ O REGISTRACI V ČLENSKÝCH STÁTECH 1 Členský stát EU/EHP Žadatel (Smyšlený) Název Síla Léková forma Cesta podání Česká

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1 NÁZEV PŘÍPRAVKU Orfadin 2 mg tvrdé tobolky. 2 KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tobolka obsahuje 2 mg nitisinonu. Pomocné látky viz bod 6.1. 3 LÉKOVÁ FORMA

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls167902/2010 a příloha k sp. zn. sukls16927/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls167902/2010 a příloha k sp. zn. sukls16927/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls167902/2010 a příloha k sp. zn. sukls16927/2011 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Rhophylac 300 mikrogramů/2 ml, injekční roztok

Více

Sp.zn.sukls88807/2015

Sp.zn.sukls88807/2015 Sp.zn.sukls88807/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU NORMAGLYC 500 mg, potahované tablety NORMAGLYC 850 mg, potahované tablety NORMAGLYC 1000 mg, potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

FAKTOROVÉ PLÁNOVÁNÍ A HODNOCENÍ EXPERIMENTŮ PŘI ÚPRAVĚ VODY

FAKTOROVÉ PLÁNOVÁNÍ A HODNOCENÍ EXPERIMENTŮ PŘI ÚPRAVĚ VODY Citace Štrausová K., Dolejš P.: Faktorové plánování a hodnocení experimentů při úpravě vody. Sborník konference Pitná voda 2010, s.95-100. W&ET Team, Č. Budějovice 2010. ISBN 978-80-254-6854-8 FAKTOROVÉ

Více

Antikoagulační léčba novými antitrombotiky doporučení pro každodenní praxi

Antikoagulační léčba novými antitrombotiky doporučení pro každodenní praxi 334 Antikoagulační léčba novými antitrombotiky doporučení pro každodenní praxi prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc., Mgr. Ivana Malíková, doc. MUDr. Tomáš Kvasnička, CSc. Centrální hematologická laboratoř,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 05 15. Upravené a doplněné české vydání

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 05 15. Upravené a doplněné české vydání NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 05 15 Upravené a doplněné české vydání Obsah Strana ÚVOD... 3 PROČ PROVÁDĚT ANALÝZU OBSAHU TUKU V LIDSKÉM TĚLE?... 3 VYSVĚTLENÍ POJMU PODÍL OBSAHU TUKU V LIDSKÉM TĚLE... 4 KOLÍSÁNÍ

Více

SCENIHR přijal toto stanovisko dne 26. srpna 2014 k veřejné konzultaci. Veřejná konzultace bude končit 16. listopadu 2014.

SCENIHR přijal toto stanovisko dne 26. srpna 2014 k veřejné konzultaci. Veřejná konzultace bude končit 16. listopadu 2014. Vědecký výbor pro vznikající a nově zjištěná zdravotní rizika SCENIHR Předběžné stanovisko na Bezpečnost zubního amalgámu a alternativních zubních výplňových materiálů pro pacienty a uživatele SCENIHR

Více

B. SPECIÁLNÍ ČÁST OBSAH

B. SPECIÁLNÍ ČÁST OBSAH . SPEIÁLNÍ ČÁST OSH 1. Detoxifikace 2. Terénní programy 3. Kontaktní a poradenské služby 4. mbulantní léčba 5. Stacionární programy 6. Krátkodobá a střednědobá ústavní léčba 7. Rezidenční péče v terapeutických

Více

BETON V ENVIRONMENTÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

BETON V ENVIRONMENTÁLNÍCH SOUVISLOSTECH ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 20, Suppl. 1(2012): 11-16 ISSN 1335-0285 BETON V ENVIRONMENTÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Ctislav Fiala & Magdaléna Kynčlová Katedra konstrukcí pozemních

Více

Hodnocení ankety MM N = 39

Hodnocení ankety MM N = 39 Hodnocení ankety MM N = 39 Metodika Výsledky byly zpracovány programem Statistica StatSoft, Inc. (2005). STATISTICA (data analysis software system), version 7.1. www.statsoft.com. Spojité parametry jsou

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls238164/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU CORVATON retard tablety s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: molsidominum

Více

Licenční a provozní podmínky projektu UNISEVEN. A. Licenční podmínky

Licenční a provozní podmínky projektu UNISEVEN. A. Licenční podmínky Licenční a provozní podmínky projektu UNISEVEN A. Licenční podmínky I. VYMEZENÍ POJMŮ I-2 Následující pojmy použité v těchto licenčních podmínkách nebo v dokumentech tvořících přílohy těchto Licenčních

Více

Pro Hané. Kniha vyšla díky laskavé podpoøe firem. doc. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA 100+1 OTÁZEK A ODPOVÌDÍ O KREVNÍM TLAKU

Pro Hané. Kniha vyšla díky laskavé podpoøe firem. doc. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA 100+1 OTÁZEK A ODPOVÌDÍ O KREVNÍM TLAKU Podìkování Dìkuji všem, kteøí byli nápomocni pøi vzniku této knihy pacientùm za zvídavé dotazy, rodinì, že to se mnou vydržela, a dceøi Markétce, která pomohla pøevést doktorštinu do èeštiny. Autorka Kniha

Více

SOFTWARE PRO ANALÝZU LABORATORNÍCH MĚŘENÍ Z FYZIKY

SOFTWARE PRO ANALÝZU LABORATORNÍCH MĚŘENÍ Z FYZIKY SOFTWARE PRO ANALÝZU LABORATORNÍCH MĚŘENÍ Z FYZIKY P. Novák, J. Novák, A. Mikš Katedra fyziky, Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze Abstrakt V rámci přechodu na model strukturovaného

Více

Zpracování průzkumu návštěvnosti na komunikacích Krásná - Lysá hora a Trojanovice - Pustevny

Zpracování průzkumu návštěvnosti na komunikacích Krásná - Lysá hora a Trojanovice - Pustevny Zpracování průzkumu návštěvnosti na komunikacích Krásná - Lysá hora a Trojanovice - Pustevny Zpráva pro veřejnost za rok 212 Zpracovali: Bc. Eva Jirásková, Mgr. David Zahradník, RNDr. Marek Banaš, Ph.D.

Více

Dekubity péče o tkáně poškozené tlakem

Dekubity péče o tkáně poškozené tlakem Ročník 12 Číslo 3 2008 ISSN: 1329-1874 Přeloženo se souhlasem Joanna Briggs Institute Dekubity péče o tkáně poškozené tlakem Doporučení Optimální péče vyžaduje komplexní a přesné posouzení anamnézy rány,

Více

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Život s hemofilií Hemofilie Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Genetika Chybná genetická informace

Více

Optimalizace dávkování chloru ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy za použití simulačních prostředků

Optimalizace dávkování chloru ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy za použití simulačních prostředků Optimalizace dávkování chloru ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy za použití simulačních prostředků Ing. Luboš Mazel 1), Ing. Radovan Křivský 1), Ing. Zdeněk Sviták 2) 1) VAS, a.s., divize Žďár nad

Více

Stádník, L. Doležalová, M. Možnosti optimalizace oplozovací schopnosti inseminačních dávek býků

Stádník, L. Doležalová, M. Možnosti optimalizace oplozovací schopnosti inseminačních dávek býků Stádník, L. Doležalová, M. Možnosti optimalizace oplozovací schopnosti inseminačních dávek býků ÚVOD PLODNOST základní vlastnost ekonomika chovu - úroveň je nedostatečná = ekonomicky dlouhodobě neudržitelná

Více

Statistika. Program R. popisná (deskriptivní) statistika popis konkrétních dat. induktivní (konfirmatorní) statistika. popisná statistika

Statistika. Program R. popisná (deskriptivní) statistika popis konkrétních dat. induktivní (konfirmatorní) statistika. popisná statistika Statistika Cvičení z matematické statistiky na PřF Šárka Hudecová Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy léto 2012 Základní dělení popisná (deskriptivní)

Více

Program sympozia. 15.45 16.00 Ukončení. 12 2. HEMOFILICKÝ DEN Praha 2007. 2. HEMOFILICKÝ DEN Praha 2007 1

Program sympozia. 15.45 16.00 Ukončení. 12 2. HEMOFILICKÝ DEN Praha 2007. 2. HEMOFILICKÝ DEN Praha 2007 1 Program sympozia 8.00 9.00 Registrace 9.00 9.0 Gringeri Bleeding management in inhibitor patients 9.0 0.00 Kenet Single dose therapy of hemophilia patients with inhibitors 0.00 0.5 Smejkal Zkušenosti s

Více

Za hranice nejistoty(2)

Za hranice nejistoty(2) Za hranice nejistoty(2) MUDr. Jaroslava Ambrožová OKB-H Nemocnice Prachatice, a.s. 19.5.2014 1 TNI 01 0115: VIM EP15-A2 User Verification of performance for Precision and Trueness C51-A Expression of measurement

Více

Zdravotní stav a vybrané ukazatele demografické statistiky

Zdravotní stav a vybrané ukazatele demografické statistiky Zdravotní stav a vybrané ukazatele demografické statistiky MUDr. Růžena Kubínová ředitelka monitoringu Odbor hygieny životního prostředí Státní zdravotní ústav Zdravotní stav české populace Očekávaná délka

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.sukls204047/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU VOLTAREN FORTE 2,32% gel 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 g přípravku Voltaren Forte 2,32% obsahuje diclofenacum diethylaminum

Více

Standardy péče o nemocné s hemofilií

Standardy péče o nemocné s hemofilií Standardy péče o nemocné s hemofilií MUDr. Peter Salaj MUDr. Petr Smejkal, PhD. MUDr. Vladimír Komrska, CSc. MUDr. Jan Blatný, PhD. prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. Vytvořila pracovní skupina pro standardy

Více

INTERNET A BEZPEČNOST ORGANIZACÍ

INTERNET A BEZPEČNOST ORGANIZACÍ VIII. ročník mezinárodní konference INTERNET A BEZPEČNOST ORGANIZACÍ pod záštitou Doc. PhDr. Vnislava Nováčka, CSc., děkana Fakulty managementu a ekonomiky Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta managementu

Více

LUBOŠ JANŮ A KOLEKTIV CHRONICKÝ ÚNAVOVÝ SYNDROM

LUBOŠ JANŮ A KOLEKTIV CHRONICKÝ ÚNAVOVÝ SYNDROM LUBOŠ JANŮ A KOLEKTIV CHRONICKÝ ÚNAVOVÝ SYNDROM z pohledu imunologa, internisty, psychologa a psychiatra TRITON LUBOŠ JANÒ A KOLEKTIV Chronick únavov syndrom TRITON Luboš Janů a kolektiv Chronický únavový

Více

MATLAB V ANALÝZE NAMĚŘENÝCH DAT PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU.

MATLAB V ANALÝZE NAMĚŘENÝCH DAT PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU. MATLAB V ANALÝZE NAMĚŘENÝCH DAT PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU. J. Šípal Fakulta výrobních technologií a managementu; Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Abstrakt Příspěvek představuje model popisující dodávku tepelené

Více

1.1. Správa a provozní podpora APV ROS, HW ROS a základního SW

1.1. Správa a provozní podpora APV ROS, HW ROS a základního SW Příloha č. 4 - Specifikace a informace o předmětu veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je řízení projektu, správa a údržba programového vybavení pro informační systém Základní Registr osob (dále rovněž

Více

Plán dalšího postupu procesního modelování a standardizace agend veřejné správy a způsob jeho financování

Plán dalšího postupu procesního modelování a standardizace agend veřejné správy a způsob jeho financování Příloha č. 2 usnesení vlády ze dne 13. července 2015 č. 565 Plán dalšího postupu procesního modelování a standardizace agend veřejné správy a způsob jeho financování 1.0 Úvod: strategické zakotvení a základní

Více

Základní škola a mateřská škola Lukavice, okres Chrudim

Základní škola a mateřská škola Lukavice, okres Chrudim Základní škola a mateřská škola Lukavice, okres Chrudim Projednán a schválen pracovníky školy dne 27. 8. 2015 Obsah 1. Úvod 2. Rozdělení úvazků 3. Rozvrh hodin školy 4. Plán činnosti 5. Plán kontrolní

Více

EFFECT OF DIFFERENT HOUSING SYSTEMS ON INTERNAL ENVIRONMENT PARAMETERS IN LAYING HENS

EFFECT OF DIFFERENT HOUSING SYSTEMS ON INTERNAL ENVIRONMENT PARAMETERS IN LAYING HENS EFFECT OF DIFFERENT HOUSING SYSTEMS ON INTERNAL ENVIRONMENT PARAMETERS IN LAYING HENS VLIV RŮZNÝCH TECHNOLOGICKÝCH SYSTÉMŮ CHOVU NA VYBRANÉ UKAZATELE VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ NOSNIC Pavlík A. Ústav morfologie,

Více

KGG/STG Statistika pro geografy

KGG/STG Statistika pro geografy KGG/STG Statistika pro geografy 10. Mgr. David Fiedor 27. dubna 2015 Nelineární závislost - korelační poměr užití v případě, kdy regresní čára není přímka, ale je vyjádřena složitější matematickou funkcí

Více

Důležitost přesnosti v samoléčbě diabetu

Důležitost přesnosti v samoléčbě diabetu ÚVOD Důležitost přesnosti v samoléčbě diabetu Pacienti dělají důležitá rozhodnutí, jež jsou založená na hodnotách hladiny glukózy v krvi, které si naměří sami (SMBG). Nepřesná měření mají závažné krátkodobé

Více

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník VIII, řada stavební článek č.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník VIII, řada stavební článek č. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník VIII, řada stavební článek č. 4 Antonín LOKAJ 1, Kristýna VAVRUŠOVÁ 2 DESTRUKTIVNÍ TESTOVÁNÍ VYBRANÝCH

Více

O D Ů V O D N Ě N Í A. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE PODLE OBECNÝCH ZÁSAD

O D Ů V O D N Ě N Í A. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE PODLE OBECNÝCH ZÁSAD O D Ů V O D N Ě N Í I. OBECNÁ ČÁST A. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE PODLE OBECNÝCH ZÁSAD 1. Důvod předložení Název: Vyhláška, kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením

Více

Druhá část: období od 1.7.2012 do 14.11.2012. Autor: RNDr. Ing. Karel Volf. Zpracováno pro: BAKTOMA spol. s r.o., ČSA 2, 783 53 Velká Bystřice

Druhá část: období od 1.7.2012 do 14.11.2012. Autor: RNDr. Ing. Karel Volf. Zpracováno pro: BAKTOMA spol. s r.o., ČSA 2, 783 53 Velká Bystřice Zpráva o kontrole povrchových vod v revíru Boričky I v souvislosti s aplikací bioenzymatického prostředku PTP, výrobce BAKTOMA spol. s r.o. Velká Bystřice Druhá část: období od 1.7.2012 do 14.11.2012 Autor:

Více

Habart Jan, Tlustoš Pavel, Váňa Jaroslav, Plíva Petr

Habart Jan, Tlustoš Pavel, Váňa Jaroslav, Plíva Petr BIOLOGICKÁ STABILITA ORGANICKÝCH MATERIÁLŮ, JEJÍ STANOVENÍ A POUŽITÍ V PRAXI Biological Stability of organic materials its Determination and Practical Application Habart Jan, Tlustoš Pavel, Váňa Jaroslav,

Více

Roční komunikační plán IROP 2015

Roční komunikační plán IROP 2015 Roční komunikační plán IROP 2015 vypracoval: Mgr. David Palivec, Oddělení podpory OP schválil dne. 2015: Ing. Rostislav Mazal, ředitel OŘOP Seznam zkratek: CRR ČR. Centrum pro regionální rozvoj ČR ESIF.

Více

Roger Bennett: Přežije váš podnik? Návod, jak dosáhnout a udržet růst a zisk podniku

Roger Bennett: Přežije váš podnik? Návod, jak dosáhnout a udržet růst a zisk podniku E-shop: Zkušení poradci z Velké Britanie mohou stát, v této turbulentní době, za vašimi zády. Své mnohaleté zkušenosti shrnuli do několika knih. Roger Bennett: Přežije váš podnik? Návod, jak dosáhnout

Více

HEMOFILIÍ ve třetím tisíciletí. A. Hluší, M. Palová, V. Krčová

HEMOFILIÍ ve třetím tisíciletí. A. Hluší, M. Palová, V. Krčová PÉČE O PACIENTY S HEMOFILIÍ ve třetím tisíciletí A. Hluší, M. Palová, V. Krčová Úvod vzácné krvácivé onemocnění podmíněné dědičným nedostatkem FVIII (hemofilie A) nebo FIX (hemofilie B) dědičnost vázaná

Více

Klíčová slova prediktory absolvování studia medicíny, logistická regrese, ROC křivky

Klíčová slova prediktory absolvování studia medicíny, logistická regrese, ROC křivky STUDIUM SOUVISLOSTÍ MEZI ÚSPĚŠNOSTÍ STUDIA MEDICÍNY, ZNÁMKAMI STUDENTŮ NA STŘEDNÍ ŠKOLE A VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK 1 Čestmír Štuka, Petr Šimeček Anotace Studie analyzuje úspěšnost studentů přijatých

Více

Visiolait Pohled na obsahové složky mléka jako na odraz úrovně výživy a zdraví dojnic Milan Douša, NOACK ČR, spol. s r.o. Hustopeče 6.11.

Visiolait Pohled na obsahové složky mléka jako na odraz úrovně výživy a zdraví dojnic Milan Douša, NOACK ČR, spol. s r.o. Hustopeče 6.11. Visiolait Pohled na obsahové složky mléka jako na odraz úrovně výživy a zdraví dojnic Milan Douša, NOACK ČR, spol. s r.o. Hustopeče 6.11.2014 Každý měsíc se důkladně rozboruje mléko při KU Visiolait přináší:

Více

Infuzní roztok. Roztok je čirý, bezbarvý až slabě narůžověle-oranžový. Vnímání zabarvení se může lišit. Teoretická osmolarita: 305 mosm/l ph: 4,5 5,5

Infuzní roztok. Roztok je čirý, bezbarvý až slabě narůžověle-oranžový. Vnímání zabarvení se může lišit. Teoretická osmolarita: 305 mosm/l ph: 4,5 5,5 Sp.zn.sukls176520/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Paracetamol B. Braun 10 mg/ml infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml infuzního roztoku obsahuje paracetamolum

Více

Informačné a automatizačné technológie v riadení kvality produkcie Vernár, 12.-14. 9. 2005 PŘENOS DAT PO NÍZKONAPĚŤOVÉ ROZVODNÉ SÍTI

Informačné a automatizačné technológie v riadení kvality produkcie Vernár, 12.-14. 9. 2005 PŘENOS DAT PO NÍZKONAPĚŤOVÉ ROZVODNÉ SÍTI 57 PŘENOS DAT PO NÍZKONAPĚŤOVÉ ROZVODNÉ SÍTI BOHUSLÁVEK Zdeněk, HRBEK Martin Abstrakt: Příspěvek popisuje experimenty vyšetřující vliv různých typů rušení na kvalitu přenosu dat pomocí modemů PLC po rozvodné

Více

Po naředění rozpouštědlem přípravek obsahuje 1 mg eptakogu alfa (aktivovaného)/ml a 10 mg sacharózy/ml.

Po naředění rozpouštědlem přípravek obsahuje 1 mg eptakogu alfa (aktivovaného)/ml a 10 mg sacharózy/ml. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU NovoSeven 5 mg (250 KIU) prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ NovoSeven je dodáván jako prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem

Více

Program jednání: Jednání zahájil předseda NTK MUDr. Turek, který přivítal všechny přítomné. 1. Seznámení s nově jmenovanými členy NTK

Program jednání: Jednání zahájil předseda NTK MUDr. Turek, který přivítal všechny přítomné. 1. Seznámení s nově jmenovanými členy NTK Záznam z jednání Národní transfuzní komise Ministerstva zdravotnictví (NTK), konaném dne 28. 5. 2012 v 10:00 hod. v prostorách Ministerstva zdravotnictví Přítomni:MUDr. P. Turek CSc., MUDr. E. Tesařová,

Více

Zavlažování broskvoní v podmínkách jižní Moravy a Slovenska

Zavlažování broskvoní v podmínkách jižní Moravy a Slovenska Soil and Water, 2/2003: 167-180, Scientific Studies RISWC Praha, ISSN 1213-8673 Zavlažování broskvoní v podmínkách jižní Moravy a Slovenska Tomáš Litschmann Ivan Oukropec Miroslav Pražák Úvod Ve spolupráci

Více

Masivní krvácení. -správná transfúzní strategie. ICU, Landesklinikum Baden bei Wien, Austria. Stibor B.

Masivní krvácení. -správná transfúzní strategie. ICU, Landesklinikum Baden bei Wien, Austria. Stibor B. Masivní krvácení -správná transfúzní strategie Stibor B. ICU, Landesklinikum Baden bei Wien, Austria Masivní krvácení -správná transfúzní strategie no conflictofinterest Stibor B. ICU, Landesklinikum Baden

Více

Využití faktorového plánu experimentů při poloprovozním měření a v předprojektové přípravě

Využití faktorového plánu experimentů při poloprovozním měření a v předprojektové přípravě Využití faktorového plánu experimentů při poloprovozním měření a v předprojektové přípravě Ing. Klára Štrausová, Ph.D. 1 ; doc. Ing. Petr Dolejš, CSc. 1,2 1 W&ET Team, Box 27, 370 11 České Budějovice 2

Více

I. PŘEDMĚT II. KVALIFIKACE ZÁJEMCE

I. PŘEDMĚT II. KVALIFIKACE ZÁJEMCE FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Výpočtové modelování deformačně-napěťových stavů ve zdravých a patologických kyčelních kloubech

Výpočtové modelování deformačně-napěťových stavů ve zdravých a patologických kyčelních kloubech Výpočtové modelování deformačně-napěťových stavů ve zdravých a patologických kyčelních kloubech Michal Vaverka, Martin Vrbka, Zdeněk Florian Anotace: Předložený článek se zabývá výpočtovým modelováním

Více

Analytická zpráva a přehled stavu registru k 25. 1. 2012:

Analytická zpráva a přehled stavu registru k 25. 1. 2012: Age Related Macular Degeneration in Patients in the Czech Republic Analytická zpráva a přehled stavu registru k 25. 1. 2012: 12měsíční a 24měsíční sledování určeno pro VZP jako doklad mapující v diagnostické

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Bc. Lucie Hlináková

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Bc. Lucie Hlináková JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 Bc. Lucie Hlináková JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní

Více

Je možná budoucnost českého zdravotnictví bez dat?

Je možná budoucnost českého zdravotnictví bez dat? Je možná budoucnost českého zdravotnictví bez dat? NE? -> Tak pro to něco udělejme! Ladislav Dušek Elektronizace zdravotnictví je velké téma Proč vůbec elektronizovat zdravotnictví? Jediný rozumný důvod

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

Deklarace. Český národní hemofilický program

Deklarace. Český národní hemofilický program Deklarace Český národní hemofilický program PŘÍLOHY: 1. Úkoly ČNHP 2. Požadavky na centra (CCC/HTC) 3. Stratifikace center 4. Centra navržená na CCC/HTC v České republice 5. Reference Vytvořila pracovní

Více

Krevní tlak, prehypertenze, hypertenze a příjem soli

Krevní tlak, prehypertenze, hypertenze a příjem soli Krevní tlak, prehypertenze, hypertenze a příjem soli Prof. MUDr. Jan Janda, CSc. Pediatrická klinika FN Motol Snižování spotřeby soli ve školním stravování seminář dne 16. října 2013 ve Státním zdravotním

Více

Preanalytická fáze krevních vzorků

Preanalytická fáze krevních vzorků Preanalytická fáze krevních vzorků MeDiLa spol. s.r.o, Schubert CZ, Becton Dickinson Pardubice 20.10.2010 Technika odběru a Preanalytická fáze MUDr. Jana Doležalová Seminář Pardubice 2010 www.medila.cz

Více

Hematologická problematika v primární péči

Hematologická problematika v primární péči Hematologická problematika v primární péči Spolupráce praktického lékaře hematologa MUDr. Jaroslava Laňková, PL Kamenice n.l. Prim. MUDr. Petr Kessler, odd. hematologie a transfuziologie, Nemocnice Pelhřimov

Více

Absolventi středních škol a trh práce PEDAGOGIKA, UČITELSTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE. Odvětví:

Absolventi středních škol a trh práce PEDAGOGIKA, UČITELSTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE. Odvětví: Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: PEDAGOGIKA, UČITELSTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů Praha 2015 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově přijatí

Více

OPONENTSKÝ POSUDEK DIZERTAČNÍ PRÁCE

OPONENTSKÝ POSUDEK DIZERTAČNÍ PRÁCE OPONENTSKÝ POSUDEK DIZERTAČNÍ PRÁCE Uchazeč: MUDr. Ing. Kamil Zeman Pracoviště: Interní kardiologická klinika Fakultní nemocnice Brno, Interní oddělení, Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o. Studijní program:

Více

ŠVEHLOVA STŘEDNÍ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ PROSTĚJOV

ŠVEHLOVA STŘEDNÍ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ PROSTĚJOV Ing. Marcela Kouřilová Ing. Jitka Valachová Obsah ŠVEHLOVA 1 POSTUPY ZALOŽENÉ STŘEDNÍ NA ZÁSADÁCH ŠKOLA HACCP... POLYTECHNICKÁ PROSTĚJOV 3 1.1 Právní rámec... 3 1.2 Oblast působnosti... 4 1.3 Zrušení

Více

ODBĚR, PŘÍPRAVA, PŘEPRAVA A UCHOVÁVÁNÍ VZORKŮ

ODBĚR, PŘÍPRAVA, PŘEPRAVA A UCHOVÁVÁNÍ VZORKŮ ODBĚR, PŘÍPRAVA, PŘEPRAVA A UCHOVÁVÁNÍ VZORKŮ Základní pojmy Obecná pravidla vzorkování Chyby při vzorkování, typy materiálů Strategie vzorkování Plán vzorkování Základní způsoby odběru Vzorkovací pomůcky

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Řízení rizik projektu přesunu sběrného dvora

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Řízení rizik projektu přesunu sběrného dvora ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Řízení rizik projektu přesunu sběrného dvora Risk management of the scrap yard dislocation Jana Široká Plzeň 2014 Prohlašuji, že jsem

Více

Sledování změn obsahu volného aktivního chloru při dopravě pitné vody

Sledování změn obsahu volného aktivního chloru při dopravě pitné vody Sledování změn obsahu volného aktivního chloru při dopravě pitné vody Ing. Kateřina Slavíčková, Prof. Ing. Alexander Grünald, Csc., Ing. Marek Slavíček Katedra zdravotního inženýrství, Fakulta stavební,

Více

Vnitřní vodovod - příprava teplé vody -

Vnitřní vodovod - příprava teplé vody - ČVUT v PRAZE, Fakulta stavební - katedra technických zařízení budov Vnitřní vodovod - příprava teplé vody - Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. Ing. Hana Doležílková katedra technických zařízení budov NAVRHOVÁNÍ

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Levemir 100 j./ml injekční roztok v zásobní vložce 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml obsahuje 100 jednotek insulinum detemirum

Více

BULLETIN. 1 Říjen 2012. NATE nápojová technika a.s., Chotěboř

BULLETIN. 1 Říjen 2012. NATE nápojová technika a.s., Chotěboř BULLETIN Počítačová 3D CAD studie myčky pro nízké výkony od společnosti DIVAN DESIGN s.r.o. NATE nápojová technika a.s., Chotěboř 1 Říjen 2012 OBSAH Optimalizace a zefektivňování linky pro PEPSICO Rumunsko

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Bobtnání dřeva Fyzikální vlastnosti dřeva Protokol č.3 Vypracoval: Pavel Lauko Datum cvičení: 24.9.2002 Obor: DI Datum vyprac.: 10.12.02 Ročník: 2. Skupina:

Více

Technologie kompozitního povlakování a tribologické výsledky Zn-PTFE

Technologie kompozitního povlakování a tribologické výsledky Zn-PTFE Technologie kompozitního povlakování a tribologické výsledky Zn-PTFE Petr Drašnar, Petr Roškanin, Jan Kudláček, Viktor Kreibich 1) Miroslav Valeš, Linda Diblíková, Martina Pazderová 2) Ján Pajtai 3) 1)ČVUT

Více

Termoregulace a výkon Cvičení v horku

Termoregulace a výkon Cvičení v horku Termoregulace a výkon Cvičení v horku Doc. MUDr. Jiřina Máčková, CSc. Subkatedra tělovýchovného lékařství IPVZ Klinika TL, FN Motol e-mail:jirina.mackova@lfmotol.cuni.cz Odhad výdeje tepla při prolongovaném

Více

Analýza výsledků testu čtenářské gramotnosti v PRO23 2010/11

Analýza výsledků testu čtenářské gramotnosti v PRO23 2010/11 Analýza výsledků testu čtenářské gramotnosti v PRO23 2010/11 Zpracoval: www.scio.cz, s.r.o. (15. 2. 2012) Datové podklady: výsledky a dotazníky z PRO23, test čtenářské gramotnosti, www.scio.cz, s.r.o.

Více

VYUŽITÍ A ÚLOHA VODÁRENSKÉHO DISPEĆINKU

VYUŽITÍ A ÚLOHA VODÁRENSKÉHO DISPEĆINKU VYUŽITÍ A ÚLOHA VODÁRENSKÉHO DISPEĆINKU Abstrakt Oldřich Hladký 1 Radovan Hromádka 2 Vodárenské dispečinky budované v druhé polovině minulého století sloužily a dosud slouží převážně pouze jako nástroj

Více