hematologie ZAOSTŘENO NA Hemofilie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "hematologie ZAOSTŘENO NA Hemofilie"

Transkript

1 hematologie ZAOSTŘENO NA Hemofilie

2 Farmakokinetika jako účinný nástroj pro personalizaci léčby hemofilie podle přednášky MUDr. Jana Blatného, Ph.D Život s profylaxí šitou na míru podle farmakokinetiky podle přednášky Dr. med. Michaely Stemberger... 4 KOMERČNÍ SDĚLENÍ Online aplikace pro hodnocení farmakokinetiky u pacientů s hemofilií typu A podle přednášky Mgr. Lindy Bystrické... 6 Zpracované podle přednášek ze satelitního symposia společnosti BAXTER CZECH spol. s r.o., které se uskutečnilo dne v rámci XXII. česko slovenské konference o trombóze a hemostáze v Hradci Králové Vydavatel: MEDICAL TRIBUNE CZ, s. r. o. Třebohostická 9, Praha 10 E mail: Šéfredaktorka redakce: Bc. Jitka Štěrbová Odborná redakce: PharmDr. Kateřina Tuhá Jazyková redakce: Mgr. Dagmar Fousková Obálka: Ivan Hořejší Grafická úprava a zlom: David Weil, Zdeněk Staňka Reklama a marketing: Martin Tomsa, Hana Štěpanovská Registrováno u Ministerstva kultury ČR pod číslem MK ČR E 5372 ISSN vydání, Praha MEDICAL TRIBUNE CZ, s. r. o. Žádná část z obsahu této publikace nesmí být kopírována a rozmnožována za účelem dalšího rozšiřování v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem, ať již mechanickým nebo elektronickým, včetně pořizování fotokopií, nahrávek, infor mačních databází na magnetických nosičích, bez písemného souhlasu vlastní ka autorských práv. Ke zhotovování a zasílání kopií stránek či jednotlivých člán ků je oprávněna pouze redakce časopisu. Vydavatel nenese zodpovědnost za údaje a názory autorů jednotlivých článků nebo inzercí. Současně si vyhrazuje právo na drobné stylistické úpravy článků

3 zaostřeno na hemofilie Farmakokinetika jako účinný nástroj pro personalizaci léčby hemofilie podle přednášky MUDr. Jana Blatného, Ph.D. Oddělení dětské hematologie FN Brno zpracovala PharmDr. Kateřina Tuhá MEDICAL TRIBUNE CZ Standardní léčba hemofilie Podstatou hemofilie, onemocnění, které se projevuje poruchou srážlivosti krve, je žádná nebo nedostatečná tvorba koagulačních faktorů (VIII hemofilie typu A, IX hemofilie typu B). Základem léčby je injekční podání koncentrátu koagulačního faktoru, který u nemocných s daným typem hemofilie chybí. Léčba by měla být individualizována podle závažnosti onemocnění, podle potřeb pacienta a s tím související aktuální plazmatické koncentrace koagulačního faktoru. U dětí s těžkou formou hemofilie je indikována profylaktická léčba tedy pravidelná aplikace určité dávky koagulačního faktoru (obvykle 2 3krát týdně). Tato forma léčby by měla i v období, kdy nejsou patrné známky krvácení, zabránit trvalým následkům spontánnímu krvácení do kloubů, svalů a jejich trvalému poškození. V současné době se zvyšuje i počet dospělých pacientů, kteří využívají profylaktickou léčbu. Pro nemocné, kteří nedostávají koncentrát ko agulačního faktoru profylakticky, je určena tzv. léčba on demand podání koncentrátu srážecího faktoru při krvácivé epizodě. Mezi akutní příznaky patří například silná bolest postiženého kloubu. Podání koagulačního faktoru by mělo předejít trvalému poškození kloubu. Vývoj léčby V uplynulých dekádách se v klinické praxi používalo uniformní dávkování podle hmotnosti pacienta. Tento přístup one size fits all pomohl zásadně zlepšit péči o pacienty s hemofilií, ale podle nejnovějších poznatků se ukazuje, že je třeba brát v potaz interindividuální rozdíly ve farmakokinetice a v souladu se současným trendem přizpůsobit léčbu jednotlivci. Účinnost profylaktické léčby přímo souvisí s udržením dostatečné plazmatické koncentrace (IU/dl, resp. aktivity uváděné v %) koagulačního faktoru v průběhu dávkovacího intervalu; doba, po kterou se plazmatická koncentrace koagulačního faktoru nachází nad určitou hranicí, nad níž chceme pacienta udržet ( trough plazmatické koncentrace), je závislá na biologickém poločasu eliminace (clearance) koagulačního faktoru [1]. Koncentrace FVIII (%) Koncentrace FVIII (%) C max Počátek působení Doba působení t max AUC MOŽNÁ VARIABILITA Adolescenti/Dospělí let; např. 70 kg, 30 IU/kg stejného přípravku s FVIII 51 hodin do FVIII = 1 % Biologický poločas = 8,8 h Biologický poločas Rychlost eliminace je ve vztahu s plochou pod křivkou plazmatické koncentrace (AUC), graf 1. Křivka plazmatické koncentrace léčiva v čase se může významně lišit, mění se i s věkem u dětí je vyšší clearance koagulačního faktoru, tedy kratší biologický poločas eliminace, nižší in vivo recovery (IVR) [2]. Hodnota IVR odpovídá vrcholové plazmatické koncentraci faktoru po distribuci podané dávky; v rizikových situacích je důležitá napří Čas (h) 110 hodin do FVIII = 1 % Biologický poločas = 15,4 h Rozdíl 59 hodin ~2,5 dne Čas (h) Terapeutické rozmezí FVIII < 1 % Riziko krvácení! Graf 2 Možná variabilita biologického poločasu eliminace; podle [1] Collins, et al., FVIII koagulační faktor VIII MTC Trough koncentrace Graf 1 Farmakokinetické parametry a jejich vliv na účinnost léčby. AUC plocha pod křivkou; MEC minimální účinná koncentrace; MTC maximální tolerovaná koncentrace MEC Farmakokinetika jako účinný nástroj pro personalizaci léčby hemofilie 1

4 hemofilie Tab. 1 Optimalizace léčby u konkrétního dětského pacienta Charakteristika pacienta: chlapec, 5 let, 17 kg těžká hemofilie typu A (FVIII < 1 %), bez inhibitoru podávána profylaxe rekombinantním FVIII 500 (29 IU/kg) 2 týdně (středa, sobota) zájem o fotbal, aktivně hlavně v úterý odpoledne letos v zimě v plánu lyžování v Alpách Zhodnocení: Při daném dávkování lze předpokládat, že hladina koagulačního faktoru je v úterý (v době fyzické aktivity) evidentně pod 1 %. Je třeba změnit dávkování nevíme, jak nízká je hladina koagulačního faktoru. Opatření: Navrženo upravit dávkovací režim na úterý a pátek nebo úterý a sobotu (podle víkendových aktivit). Hodnota koagulačního faktoru při intenzivní fyzické aktivitě by měla být optimální v průběhu 36 hodin po dávce (> 12 %). Aplikovat lék před začátkem školního vyučování (v 8 hodin), takto bude zajištěna minimálně 30% aktivita koagulačního faktoru v době pravidelného tréninku (v 16 hodin). Lyžování přechodně zintenzivnit léčbu dávka podaná každých 48 hodin zajistí hladiny > 5 %, během dne (tedy v průběhu lyžování) nedojde k poklesu pod 12 %. Farmakokinetická analýza: FVIII (%) Čas (h) FVIII (%) 0 0,5 0, , Dávka 500 IU Tělesná hmotnost 17 kg Vypočtený nárůst hodnot 58,8 % Skutečný nárůst hodnot 0,5 77 % (o 76,5 %) IVR 130,1 % Čas (h) Tab. 2 Doporučené postupy pro farmakokinetické profilování Vyšetření farmakokinetiky by mělo být nabídnuto všem dětem s hemofilií typu A/B, které jsou profylakticky léčeny první vyšetření probíhá až po 100 dnech expozice (ED), konečné rozhodnutí učiní rodina. Analýza se obvykle opakuje po 2 3 letech (s věkem se mění clearance koagulačního faktoru) nebo při výměně léčivého přípravku (mezi přípravky mohou být rozdíly např. pdfviii vs. rfviii, nebo FL rfviii vs. BDD rfviii, cílem je prokázat non inferioritu nového přípravku, případně upravit dávky). Obecně je doporučeno neměnit přípravky. Když k tomu dojde, většinou je to z následujících důvodů: nedostatečná léčebná odpověď při současné medikaci snaha o lepší bezpečnostní profil (přechod od pdf na léčbu rekombinantním přípravkem) konec registrace/konec klinické studie Pokud je to možné, je snaha vyhovět i žádosti o PK vyšetření u ostatních pacientů. BDD-rFVIII B-domain deleted recombinant factor VIII, rekombinantní faktor VIII s odstraněnou B-doménou; FL-r- FVIII full-length recombinant factor VIII, plná délka molekuly rekombinatního faktoru VIII; pdfviii plasma derived factor VIII, koagulační faktor VIII derivovaný z lidské plazmy; rfviii recombinant factor VIII, rekombinantní faktor VIII Zpracováno podle doporučení Oddělení dětské hematologie, FN Brno zaostřeno na klad pro zástavu možného mikrokrvácení, které se i při profylaktické léčbě může vyskytnout. Předpoklad vzrůstu plazmatické koncentrace podle charakteristik pacienta vypoví spíše, zda indikovaná dávka zastaví krvácení, ale pro zjištění účinnosti profylaktické léčby je nutné zjištění biologického poločasu eliminace. Biologický poločas eliminace Biologický poločas eliminace představuje dobu, po kterou jsou u pacienta přítomny dostatečné hladiny koagulačního faktoru. Biologický poločas eliminace se může u jednotlivců poměrně zásadně lišit (7 20 h, 6 28,8 h [3,4]), graf 2. Rozdíl může představovat i dva dny, tedy jedno dávkovací období. V důsledku toho mohou být někteří pacienti při standardní profylaktické léčbě (dávce určované na základě hmotnosti) tzv. poddávkovaní, s vyšším výskytem krvácení, a jiní naopak předávkovaní, kdy je dávka léku zbytečně vysoká a léčba nákladná (nedostatečná nákladová efektivita). Pro udržení plazmatické koncentrace koagulačního faktoru v optimálním terapeutickém rozmezí tedy nad kritickou hodnotou, ale ne zbytečně vysokou je nezbytná individualizace léčby. Aplikace koagulačního faktoru by měla sledovat vývoj plazmatických koncentrací koagulačního faktoru v čase. Jako minimální hodnota, pod kterou by se pacient neměl dostat, se doposud nejčastěji udávalo 1 %, v poslední době stále častěji 3 %. Pokud by se podařilo udržet hladinu faktoru nad hranicí 12 %, pak pacient nebude krvácet téměř vůbec. Farmakokinetické profilování Účinným nástrojem personalizace léčby je tzv. farmakokinetické profilování, které umožní odhadnout křivku plazmatické koncentrace koagulačního faktoru (%) a na základě toho určit intervaly dávkování, případně dobu podání podle způsobu života pacienta. Profilování pacienta na základě odběru několika vzorků krve v určitých časech je možné pomocí populačního farmakokinetického modelu. Populační farmakokinetický model Účelem populačního farmakokinetického modelu pro pacienty všech věkových skupin je poskytnout data, která by zjednodušila farmakokinetická měření v klinické praxi a umožnila z několika vzorků krve, tedy ze zjištěných hodnot koagulačního faktoru, odhadnout vývoj hladin koagulačního faktoru a tak i potřebnou individuální dávku. Snahou je i minimalizovat odchylky v odběrech vzorků krve čím více lidí je v populačním modelu zahrnuto, tím přesnější je odhad výsledku. Při dostatečném souboru a analýze farmakokinetiky pak stačí doplnit jednu až dvě naměřené hodnoty (informace) ke zjištění individuálních parametrů (bayesiánská analýza). 2 Farmakokinetika jako účinný nástroj pro personalizaci léčby hemofilie

5 zaostřeno na Bayesiánská analýza Bayesiánská analýza je založena na datech populace pacientů (zmíněném populačním farmakokinetickém modelu); farmakokinetické parametry jednotlivce jsou odhadnuty na základě znalosti farmakokinetických parametrů populace. Dávky a časy podání koagulačního faktoru musejí být známé, ale pro odhad farmakokinetiky založený na bayesiánské analýze není nutná tzv. wash-out perioda. Jak může farmakokinetické profilování pomoci Na základě analýzy hodnot je možné zjistit, jak lze léčbu nastavit maximální interval, který si můžeme dovolit, aby léčba byla účinná; aby hodnota koagulačního faktoru byla u aktivního sportovce vyšší než 12 % a nebylo třeba omezovat jeho aktivity. Farmakokinetická analýza umožní lékařům zjistit vhodnost indikované léčby (přijatelnost léčby pro pacienta při dostatečném účinku léčby), pacientům umožní přizpůsobit životní styl dávce nebo přizpůsobit dávku životnímu stylu. Toto vše je možné ovlivnit pomocí léčby založené na farmakokinetice, jak lze demonstrovat na virtuálním případu (tab. 1). Farmakokinetické profilování je součástí aktuálních doporučení hemofilických center (tab. 2), poskytuje informaci lékaři a také pacientovi umožňuje lépe pochopit zákonitosti; výstupem užití této metody jsou farmakokinetická data ( trough hladiny, maximální koncentrace, výpočet IVR, čas, kdy jsou hodnoty koagulačního faktoru < 12 %, resp. 3 %, 1 %) a jejich korelace s klinickým obrazem (rizikem krvácením); cílem je objasnit pacientovi postup, jakým případně upravit denní aktivity. Zautomatizovaná metoda poskytuje vyšší bezpečnost například v akutních situacích při úrazu lze na základě času a předpokládané hladiny koagulačního faktoru stanovit, jak je třeba postupovat (ve které fázi dávkovacího intervalu, jaká je tedy předpokládaná hladina koagulačního faktoru). hemofilie Závěr Profylaktická léčba u pacientů s hemofilií typu A je účinná, i když nákladná. Možným způsobem její optimalizace a personalizace je přístup založený na farmakokinetické analýze. Cílem je umožnit pacientovi, aby ze své léčby vytěžil maximum, přizpůsobil aktivity své léčbě/léčbu svým aktivitám. Znalost farmakokinetického chování pacienta jako odpovědi na podání koagulačního faktoru je účinným nástrojem efektivního využití léčby. Farmakokinetické charakteristiky pacienta není možné vyvodit na základě tělesné hmotnosti nebo věku, ale mohou být určeny empiricky na základě zjištěných aktuálních hodnot koagulačního faktoru a bayesiánské analýzy [2]. Odběry vzorků krve, jejich analýza a zjištění farmakokinetických parametrů umožňují určit dávkovací schéma koagulačního faktoru tzv. šité na míru pacientovi. Používání této metody rovněž umožňuje efektivně využít prostředky na léčbu (nákladová efektivita). Literatura [1] Collins PW, Fischer K, Morfini M, et al. Implications of coagulation factor VIII and IX pharmacokinetics in the prophylactic treatment of haemophilia. Haemophilia 2011; 17: [2] Björkman S, Collins P. Measurement of factor VIII pharmacokinetics in routine clinical practice. J Thromb Haemost 2013; 11: [3] van den Berg HM, De Groot PH, Fischer K. Phenotypic heterogeneity in severe hemophilia. J Thromb Haemost 2007; 5 (Suppl. 1): [4] Fijnvandraat K, Peters M, Ten Cate JW. Inter indivi dual variation in half life of infused recombinant factor VIII is related to pre infusion von Willebrand factor antigen levels. Br J Haematol 1995; 91: Farmakokinetika jako účinný nástroj pro personalizaci léčby hemofilie 3

6 hemofilie zaostřeno na Život s profylaxí šitou na míru podle farmakokinetiky podle přednášky Dr. med. Michaely Stemberger Haemophilia Treatment Centre, University of Munich zpracovala PharmDr. Kateřina Tuhá MEDICAL TRIBUNE CZ Život pacientů s hemofilií je zatížen řadou omezení, s vývojem moderní léčby však jeho kvalita významně stoupá. Jedním z přístupů, který přináší nové možnosti pro nemocné s hemofilií, je profylaktická léčba rekombinantními koagulačními faktory nastavená pomocí farmakokinetiky individuálně pro daného nemocného (pharmacokinetic tailored, PK tailored). Díky ní dosahují pacienti takové kontroly nad parametry koagulace, že jsou schopni i takřka normálně sportovat. Hemofilie a sport Sportovní aktivity, obzvláště pravidelné, posilují svalstvo, zlepšují koordinaci pohybů a zvyšují pružnost a celkovou fyzickou zdatnost. Přínos pohybu je platný obecně pro všechny jedince. Existují četné doklady o tom, že zapojení se do sportovních aktivit prospívá fyzickému i psychickému zdraví lidí s hemofilií [1]. Rovněž u hemofiliků platí, že fyzicky aktivní jedinci jsou zdravější než ti, jejichž životní styl je spíše sedavý; i hemofilikům cvičení zvyšuje kvalitu života, sebevědomí a míru sociálních interakcí. Dokazuje to německý projekt, v jehož rámci bylo hemofilikům umožněno lézt jak na umělé horolezecké stěně, tak na skalách ve volné přírodě [2]. Lezectví (obzvláště indoor ) je považováno za málo rizikový druh sportu [3,4], při dodržení bezpečnostních postupů zde hrozí pouze mírné riziko zranění. Lezectví je dokonce již etablováno jako druh léčby; spojuje prvky fyzioterapie, psychoterapie [2], roky funguje například pro pacienty s roztroušenou sklerózou nebo s poruchami hybnosti. Zároveň se tato aktivita stává atraktivní < 5 % aktivity koagulačního faktoru bez fyzické aktivity, případně nutno podat přídatnou infuzi > 5 % aktivity koagulačního faktoru málo náročné aktivity > 15 % aktivity koagulačního faktoru (ihned po infuzi) možné náročné fyzické aktivity Obr. 1 Vizualizace možnosti fyzické aktivity jednotlivce podle předpokládané/naměřené aktivity koagulačního faktoru. ( trendy ) mezi mladými lidmi. Překonání osobních limitů a sociální zapojení (nutná důvěra mezi lezeckými partnery) jsou pro jedince s tímto zdravotním handicapem významné. Pro výběr sportovní aktivity je zásadní míra rizika zranění a krvácení a možnost zajištění ochrany. Důležitým předpokladem pro možnost aktivního životního stylu u nemocných s hemofilií je pravidelná profylaxe. Pacienti zapojení do projektu 01 HA 02 HA 03 HB 04 HA 05 HA 06 HA 07 HB 08 HA 09 HA : krvácení do kloubu 2012: mimokloubní krvácení 2013: krvácení do kloubu 2013: mimokloubní krvácení Graf 1 Výstupy z první fáze projektu roční míra krvácení. HA hemofilie typu A; HB hemofilie typu B Profylaktická léčba a její individualizace Personalizovaný přístup využívá konceptu vzájemného uzpůsobení fyzických činností (dle jejich náročnosti) a režimu podávání léku léčba je tak ušita na míru aktivitám a časovému rozvrhu konkrétního pacienta. Pro vizualizaci je používána ilustrace semaforu červená odpovídá nízké hladině koagulačního faktoru, žlutá střední a zelená době nedlouho po infuzi, kdy je hladina koagulačního faktoru dostatečně bezpečná i pro fyzicky náročné činnosti; vývoji hladin koagulačního faktoru (dle dávkovacího intervalu a hodnot biologického poločasu eliminace) by měly být přizpůsobeny denní/týdenní fyzické aktivity jednotlivce (obr. 1). Nemocný má možnost výběru z více režimů může si zvolit podávání infuze vždy ve stejné dny v týdnu nebo v pravidelných intervalech a obecně přistupuje ke své léčbě zodpověd 4 Život s profylaxí šitou na míru podle farmakokinetiky

7 zaostřeno na Pacienti zapojení do projektu 01 HA 02 HA 03 HB 04 HA 05 HA 06 HA 07 HB 08 HA 09 HA Při vstupu ně, aktivně a s možností konzultací, je-li to třeba [5]. Horolezecký projekt Horolezecký projekt byl na klinice v Mnichově zahájen v roce První etapy se zúčastnilo sedm osob s těžkou hemofilií typu A a dva pacienti s těžkou hemofilií typu B, všichni ve věkové kategorii let. V období od ledna do srpna chodili pravidelně, jednou týdně, lézt na umělou horolezeckou stěnu. Pak následoval třídenní venkovní lezecký tábor. Fyzická náročnost a zdatnost byla měřena podle spotřeby kyslíku účastníků, následovala korelace s farmakokinetickými daty. Na základě získaných údajů byl navržen profylaktický režim. Výsledek implementace konceptu individualizované profylaxe byl sledován na základě porovnání vstupních a výstupních dat týkajících se farmakokinetiky a účinnosti. Protokol vyšetření nutný k nastavení tzv. PK tailored profylaxe byl založen na doporučeních International Society on Thrombosis and Haemostasis Na konci sledování Graf 2 Výstupy z první fáze projektu celkové skóre kloubního zdraví (HJHS). HA hemofilie typu A; HB hemofilie typu B; HJHS Hemophilia Joint Health Score (ISTH). Jeho výhodou je, že nepožaduje hospitalizaci ani úvodní wash out fázi; nemocní tak naváží na svou dosavadní léčbu. Farmakokinetika konkrétního pacienta byla analyzována na základě aktivity koagulačních faktorů před podáním infuze a dále po 6, 24 a 32 hodinách po aplikaci. Protokol přitom toleroval relativně benevolentní adherenci k postupu, na druhé straně umožnil v případě potřeby u rizikových pacientů (při problematickém nastavení léčby) odběr více vzorků. Personalizovaný přístup a pravidelné sportování zlepšily klinické ukazatele účinnosti léčby a zvýšily také adherenci k léčbě. Projekt poskytl vedle přímého pozitivního vlivu na pacienty, kteří se jej účastnili, také cenná medicínská data [2] (graf 1, 2). hemofilie Pokračování projektu Vzhledem k obecně příznivé odezvě jak u nemocných, tak u ošetřujícího personálu byl v roce 2014 projekt rozšířen na 19 osob ve věku let. Lezecké aktivity byly doplněny o workshop zaměřený na adherenci k léčbě, kde se probíraly vhodné sportovní disciplíny, domácí podávání infuzí nebo jejich ideální dávkování. Pacienti měli navíc možnost sami si v laboratoři stanovit aktivitu koagulačních faktorů před jejich podáním a po něm. Také v této druhé fázi byla sledována celá řada ukazatelů včetně dotazníků kloubního zdraví (Hemophilia Joint Health Score, HJHS), kvality života (Haemo QoL A) nebo osobních deníků sportovních aktivit a krvácivých komplikací. Dle získaných dat bylo zjištěno, že interindividuální variabilita biologického poločasu eliminace léku (koagulačního faktoru) byla 9,99 17,36 hodiny. Jakkoli se tento rozptyl může jevit jako výrazný, ve skutečnosti je dokonce nižší, než jaký popisuje literatura [5,6]. Nemocní mají z individualizace léčby prokazatelný prospěch, snížila se frekvence a tíže jak celkových krvácivých komplikací, tak hemoragií do kloubů. Ty byly po ukončení programu pohyblivější, redukoval se edém. Zaznamenané epizody krvácení byly navíc v naprosté většině případů zaviněny vynecháním infuze, nikoliv zvýšenou fyzickou aktivitou. Spotřeba koagulačních faktorů se významně nezvýšila. Lezení nemocné skutečně bavilo, jejich adherence k programu byla vysoká a jejich výkon se zvýšil o 0,5 1 stupeň HJHS. Kvalita života účastníků stoupla a rovněž se potvrdilo, že jde při dodržení režimu profylaxe o bezpečnou aktivitu. Závěr Lezecké programy se ukázaly jako účinné, a to při poměrně nízkých nákladech. Jejich zavedení posílilo celkovou adherenci nemocných k léčbě a tím nejen zlepšilo jejich zdraví, ale také dále zvýšilo nákladovou efektivitu léčby. Představa, že bychom se měli sportu u hemofiliků bát, je tak zcela mylná. Samozřejmě je třeba dodržet jistý racionální přístup, obecně však lze říct, že pohybová aktivita je pro tyto nemocné minimálně stejně prospěšná jako pro kohokoli jiného. Literatura [1] Uijl IE, Mauser Bunschoten EP, Roosendaal G, et al. Clinical severity of haemophilia A: does the classification of the 1950s still stand? Haemophilia 2011; 17: [2] Stemberger M, Schmit E, Czepa D, et al. Climbing therapy under PK tailored prophylaxis. Haemostaseo logie 2014; 34 (Suppl 1): S [3] Negrier C, Seuser A, Forsyth A, et al. The benefits of exercise for patients with haemophilia and recommendations for safe and effective physical activity. Haemophilia 2013; 19: [4] Kurme A, Seuser A. Fit durch Bewegung [Fit for Life]. 2nd ed. Hamburg: OmniMed Verlagsgesellschaft mbh; [5] Björkman S, Collins P. Measurement of factor VIII pharmacokinetics in routine clinical practice. J Thromb Haemost 2013; 11: [6] Collins PW, Fischer K, Morfini M, et al. Implications of coagulation factor VIII and IX pharmacokinetics in the prophylactic treatment of haemophilia. Haemophilia 2011; 17: Život s profylaxí šitou na míru podle farmakokinetiky 5

8 hemofilie zaostřeno na KOMERČNÍ SDĚLENÍ Online aplikace pro hodnocení farmakokinetiky u pacientů s hemofilií typu A podle přednášky Mgr. Lindy Bystrické společnost Baxter zpracovala PharmDr. Kateřina Tuhá MEDICAL TRIBUNE CZ Vizí společnosti Baxter je svět bez krvácení. Společnost se zabývá mimo jiné vývojem prostředku, který umožní individualizovat léčbu hemofilie a zvýšit dostupnost profylaktické léčby pro všechny pacienty. Možnosti úpravy dávkování Dosavadní úpravy dávkování koagulačního faktoru byly prováděny na základě empirie pokud pacient krvácí, je třeba dávku zvýšit, pokud nekrvácí, dávka je správná. Mezi možné překážky aplikace dávkování podle individuálních farmakokinetických parametrů doposud patřil požadovaný počet odběrů krevních vzorků, doporučený International Society on Thrombosis and Haemostasis (5 vzorků u dětí, 10 vzorků u dospělých) [1], a dále absence softwaru, který by jednoduše spočítal farmakokinetické parametry a vyvodil závěry pro následnou úpravu dávkování. Personalized prophylaxis tailored for each patient: Individual PK Profile Activity Level Adherence Bleeding Phenotype Target Joints and Joint status Personalized prophylaxis tailored for each patient: Measure PK with two blood draws Target Trough Level Peaks and Time spent at Higher factor levels Frequency of Infusion Timing of Infusion Obr. 2 Personalizace léčby pacienta s hemofilií typu A prostřednictvím aplikace mypkfit. Charakteristika pacienta věk rok narození tělesná hmotnost závažnost onemocnění datum a čas podání FVIII 2 naměřené plazmatické koncentrace FVIII daného pacienta Populační farmakokinetický model + bayesiánská analýza Farmakokinetické parametry daného pacienta Úprava dávkovacího režimu Obr. 1 Optimalizace léčby pomocí farmakokinetického vyšetření. FVIII koagulační faktor VIII Obr. 3 a 4 Ukázky práce s aplikací mypkfit. 6 Online aplikace pro hodnocení farmakokinetiky u pacientů s hemofilií typu A

9 zaostřeno na hemofilie Webový nástroj k optimalizaci léčby Nyní byl představen nástroj vyvinutý společností Baxter, který umožní hodnocení farmakokinetiky pacienta s hemofilií typu A pouze na základě dvou odběrů krevních vzorků. Jedná se o online aplikaci (zdravotnický prostředek) mypkfit, která na základě vložených charakteristik pacienta a hodnot naměřených ze dvou odebraných vzorků vypočte pomocí populačního farmakokinetického modelu a bayesiánské analýzy základní farmakokinetické parametry pacienta a navrhne optimální dávkovací schéma koagulačního faktoru (obr. 1). Použitý populační model vznikl na základě tří klinických studií s přípravkem Advate u pacientů se závažnou hemofilií typu A [2]. Je založen na více než odběrech od pacientů ve věku 1 65 let (184 kompletních odběrů od 100 dospělých/dospívajících pacientů ve věkovém rozmezí let a 52 redukovaných odběrů od 52 dětí ve věku 1 6 let). Umožňuje na základě statistických dat poměrně přesně určit farmakokinetický profil pacienta. Aplikace při minimalizaci počtu odběrů navíc umožní pracovat s farmakokinetickými parametry s cílem ušít profylaktickou léčbu pacientovi na míru (obr. 2). Optimalizace léčby prostřednictvím farmakokinetického vyšetření přispívá ke zvýšení účinnosti léčby, k omezení počtu krvácení, a tím ke zlepšení kvality života pacientů s hemofilií. Tento nástroj, který umožňuje pracovat s farmakokinetickými parametry, je přínosem pro pacienty i zdravotníky a představuje další zlepšení v léčbě hemofilie. Práci s aplikací mypkfit ukazují obrázky 3 7. Literatura [1] Lee M, Morfini M, Schulman S, Ingerslev J and the Factor VIII/Factor IX Scientific and Standardization Committee of the International Society for Thrombosis and Haemostasis. Scientific and Standardization Committee Communication. The Design and Analysis of Pharmacokinetic Studies of Coagulation Factors. dostupné na: f4ec 450f 9e0f 7be9f0c2ab2e/official_communications/fviiipharmaco.pdf [2] Björkman S, MyungShin O, Spotts G, et al. Population pharmacokinetics of recombinant factor VIII: the relationships of pharmacokinetics to age and body weight. Blood 2012; 119: Obr. 5 7 Ukázky práce s aplikací mypkfit. Online aplikace pro hodnocení farmakokinetiky u pacientů s hemofilií typu A 7

10 poznámky

11 Převzato z Registru ČNHP a upraveno

12 inzerce

Pacient s hemofilií. Radomíra Hrdličková

Pacient s hemofilií. Radomíra Hrdličková Pacient s hemofilií Radomíra Hrdličková Hemofilie Vrozené krvácivé onemocnění (Genetická porucha sekundární hemostázy) Hemofilie A - deficit koagulačního faktoru VIII Hemofilie B - deficit koagulačního

Více

Hemofilie u dětí - - nedávná historie a současnost Bohumír Blažek Klinika dětského lékařství Oddělení dětské hematologie a hematoonkologie Fakultní nemocnice Ostrava 2014 1984 Haló, doktore, jede kryo!

Více

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Život s hemofilií Hemofilie Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Genetika Chybná genetická informace

Více

Program sympozia. 15.45 16.00 Ukončení. 12 2. HEMOFILICKÝ DEN Praha 2007. 2. HEMOFILICKÝ DEN Praha 2007 1

Program sympozia. 15.45 16.00 Ukončení. 12 2. HEMOFILICKÝ DEN Praha 2007. 2. HEMOFILICKÝ DEN Praha 2007 1 Program sympozia 8.00 9.00 Registrace 9.00 9.0 Gringeri Bleeding management in inhibitor patients 9.0 0.00 Kenet Single dose therapy of hemophilia patients with inhibitors 0.00 0.5 Smejkal Zkušenosti s

Více

Deklarace. Český národní hemofilický program

Deklarace. Český národní hemofilický program Deklarace Český národní hemofilický program PŘÍLOHY: 1. Úkoly ČNHP 2. Požadavky na centra (CCC/HTC) 3. Stratifikace center 4. Centra navržená na CCC/HTC v České republice 5. Reference Vytvořila pracovní

Více

Metodický manuál ... Protokolární registrace klinických dat pacientů s hemofilií. P. Smejkal, D. Klimeš. Odborná garance a koordinace: Vývojový tým:

Metodický manuál ... Protokolární registrace klinických dat pacientů s hemofilií. P. Smejkal, D. Klimeš. Odborná garance a koordinace: Vývojový tým: Centrum biostatistiky a analýz LF a PřF MU v Brně Protokolární registrace klinických dat pacientů s hemofilií Projekt HemIS Metodický manuál P. Smejkal, D. Klimeš............................ Odborná garance

Více

Současné vyšetřovací metody používané k diagnóze hemofilie. Mgr. Jitka Prokopová Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov, p.o.

Současné vyšetřovací metody používané k diagnóze hemofilie. Mgr. Jitka Prokopová Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov, p.o. Současné vyšetřovací metody používané k diagnóze hemofilie Mgr. Jitka Prokopová Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov, p.o. Seminář podpořen z projektu: Vzdělávací síť hemofilických center

Více

Revidované referenční hodnoty pro sledované toxické prvky v krvi a moči české populace

Revidované referenční hodnoty pro sledované toxické prvky v krvi a moči české populace Revidované referenční hodnoty pro sledované toxické prvky v krvi a moči české populace Andrea Krsková Humánní biomonitoring současný stav a perspektivy SZÚ, 23. 11. 2011 Úvod v životním prostředí se vyskytuje

Více

Pracovní skupina pro dětskou hematologii České republiky

Pracovní skupina pro dětskou hematologii České republiky Pracovní skupina pro dětskou hematologii České republiky Založena 1985 profesorem Hrodkem Výbor tvořen zástupci center pro léčbu dětských leukemií při dětských klinikách v Ostravě, Olomouci, Brně, Praze-Motole,

Více

Úvod. Postup praktického testování

Úvod. Postup praktického testování Testování vzorků kalů odebraných v rámci Doškolovacího semináře Manažerů vzorkování odpadů 21. 10. 2014 v ČOV Liberec, akciové společnosti Severočeské vodovody a kanalizace Úvod Společnost Forsapi, s.r.o.

Více

Manažerský informační systém pro podporu ekonomického řízení laboratoří

Manažerský informační systém pro podporu ekonomického řízení laboratoří Manažerský informační systém pro podporu ekonomického řízení laboratoří FONS, 20.9.2010, Pardubice Bc. Pavel Jezdinský www.medila.cz medila@medila.cz Obsah Co potřebujeme řídit Řízení laboratoří MIS? Řízení

Více

Goal directed hemoterapie na ICU. jak na ni

Goal directed hemoterapie na ICU. jak na ni Goal directed hemoterapie na ICU jak na ni Pavel Sedlák ARO- Krajská nemocnice Liberec a.s. John B. Holcomb JAMA, Leden 2015 RTC, 680 pacientů s Traumatem a těžkým krvácením Goal directed hemoterapie

Více

zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012

zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012 Analýza procesu zpracování účetních informací se zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012 Řešitelský kolektiv: Akademičtí zaměstnanci: Ing.

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Postup řešení a průběžné výsledky úkolu: Posuzování pracovní zátěže u onemocnění bederní páteře

Postup řešení a průběžné výsledky úkolu: Posuzování pracovní zátěže u onemocnění bederní páteře Konzultační den odd. Pracovního lékařství 4/2015 Postup řešení a průběžné výsledky úkolu: Posuzování pracovní zátěže u onemocnění bederní páteře MUDr. Jana Hlávková Ing. Petr Gaďourek Ing. Tomáš Lebeda

Více

Forecasting, demand planning a řízení zásob: Skrytý potenciál. Tomáš Hladík Logio

Forecasting, demand planning a řízení zásob: Skrytý potenciál. Tomáš Hladík Logio Forecasting, demand planning a řízení zásob: Skrytý potenciál Tomáš Hladík Logio 14.3.2012 Obsah Cíl správného řízení zásob Proč segmentovat portfolio? Dobrý forecasting je základ Jak na pomaluobrátkové

Více

INNO-MED. Vývoj informačního systému medicíny založené na důkazu pro zlepšení kvality lékařské péče 2005-2007 Přehled výsledků řešení

INNO-MED. Vývoj informačního systému medicíny založené na důkazu pro zlepšení kvality lékařské péče 2005-2007 Přehled výsledků řešení INNO-MED Vývoj informačního systému medicíny založené na důkazu pro zlepšení kvality lékařské péče 2005-2007 Přehled výsledků řešení M. Heřman, V. Mihál, V.Chmelařová, J.Potomková Fakultní nemocnice Olomouc

Více

Regionální dopady sektorových politik

Regionální dopady sektorových politik Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje & Urbánní a regionální laboratoř 20. listopadu 2008, Seminář Výzkumného záměru MSM 0021620831 Regionální

Více

Koncepce krizové připravenosti zdravotnictví rok 2007

Koncepce krizové připravenosti zdravotnictví rok 2007 Koncepce krizové připravenosti zdravotnictví rok 2007 20. listopadu 2007 MUDr. Dana Hlaváčková Koncepce krizové připravenosti 5 pilířů 1. PILÍŘ právní prostředí věcný záměr zákona o ZZS a zdravotnických

Více

Hodnocení krvácivých projevů u pacientů s von Willebrandovou chorobou standardizovaným skórovacím systémem

Hodnocení krvácivých projevů u pacientů s von Willebrandovou chorobou standardizovaným skórovacím systémem Hodnocení krvácivých projevů u pacientů s von Willebrandovou chorobou standardizovaným skórovacím systémem P. Smejkal 1, O. Zapletal 2, A.P.A. Gadisseur 3, I. Vangenechten 3, J. Zavrelova 1, J. Blatny

Více

2,00-4,00. 6 týdnů - koagulačně 60-120 Protein S (PS) koagulačně 50-150 % citrát 1:10-6 týdnů APC-řeď.FV deficientní

2,00-4,00. 6 týdnů - koagulačně 60-120 Protein S (PS) koagulačně 50-150 % citrát 1:10-6 týdnů APC-řeď.FV deficientní Laboratorní příručka Příloha1: Přehled vyšetření prováděných v laboratoři 105_LP_08_01_Přílohač1 sodný k provádění laboratorních testů: doby odezvy (tzv Turn-Around Time, TAT) jsou ve shodě s doporučeními

Více

Přehled aktuálních výsledků studií v ČR

Přehled aktuálních výsledků studií v ČR Přehled aktuálních výsledků studií v ČR Iniciativa Fit for Work Europe Holiday Inn, Prague Congress Centre; 15. 10. 2014 Liliana Šedová Revmatologický ústav Praha Projekty farmakoekonomické v RÚ Utilizace

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Protokol o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN 12975-2 Ing. Tomáš Matuška,

Více

Kapitola 7 TESTOVÁNÍ LAKTÁTOVÉHO PRAHU. Definice laktátového prahu

Kapitola 7 TESTOVÁNÍ LAKTÁTOVÉHO PRAHU. Definice laktátového prahu Kapitola 7 TESTOVÁNÍ LAKTÁTOVÉHO PRAHU Definice laktátového prahu Laktátový práh je definován jako maximální setrvalý stav. Je to bod, od kterého se bude s rostoucí intenzitou laktát nepřetržitě zvyšovat.

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic FONS Symposium klinické biochemie Pardubice, 23.9. 25.9.202 M. Tomíšková, J. Skřičková, I. Klabenešová, M. Dastych 2 Klinika

Více

Četnost brýlové korekce v populaci

Četnost brýlové korekce v populaci Prezentace k přednášce, přednesené na kongresu Optometrie 2013 V Olomouci 21. 22.9 2013 Četnost brýlové korekce v populaci RNDr. Jaroslav Wagner, Ph.D. Katedra optiky PřF UP Olomouc Kontakt: wagnerj@prfnw.upol.cz

Více

MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC

MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC Kateřina Pojkarová 1 Anotace:Článek se věnuje železniční přepravě mezi kraji v České republice, se zaměřením na

Více

Hlavní principy. Farmako-ekonomika OLA

Hlavní principy. Farmako-ekonomika OLA 29.8.211 Autorský kolektiv CAR FN Hradec Králové Sedlák Krčmová FN Thomayerova Praha Chlumský Vašáková FN Plzeň Teřl Panzner FN Brno-Bohunice Kindlová Novotná FN Olomouc Zatloukal Panzner FNsP Ostrava

Více

Demografická transformace a posilování role pacientů. Stanislav Vachek 3. International Health Summit Duben 18-20, 2007 Praha Česká republika

Demografická transformace a posilování role pacientů. Stanislav Vachek 3. International Health Summit Duben 18-20, 2007 Praha Česká republika Demografická transformace a posilování role pacientů Stanislav Vachek 3. International Health Summit Duben 18-20, 2007 Praha Česká republika 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000

Více

ICT technologie jako základ efektivní lékové politiky

ICT technologie jako základ efektivní lékové politiky ICT technologie jako základ efektivní lékové politiky Michal Opatřil, ICZ a. s. www.i.cz 1 The answer to the ultimate question of life, the universe, and everything ICT technologie jako základ efektivní

Více

Získejte opět kontrolu nad diabetem 2. typu a zároveň hubněte

Získejte opět kontrolu nad diabetem 2. typu a zároveň hubněte HMOTNOST DIABETES Získejte opět kontrolu nad diabetem 2. typu a zároveň hubněte Přednosti terapie systémem EndoBarrier Máte potíže s regulací hladiny krevního cukru a obtížným snižováním tělesné hmotnosti?

Více

Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015:

Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015: Age related MAcular DEgeneration And MAcular Diabetic Edema USed in Patients treated with anti-vegf treatment in the Czech Republic Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015: Hodnocení

Více

Elektronický lékový řetězec. 2 of 16 www.i.cz

Elektronický lékový řetězec. 2 of 16 www.i.cz Elektronický lékový řetězec 2 of 16 Fakta xy Podstatnou složkou v celonárodních výdajích za zdravotní péči jsou peníze vydané za léky (cca 10mld. ročně, léčiva jsou nadužívána, rozebírána personálem, )

Více

ESA Publication Course a jiné aktivity European Society of Anaesthesiology. Petr Štourač KARIM FN Brno a LF MU

ESA Publication Course a jiné aktivity European Society of Anaesthesiology. Petr Štourač KARIM FN Brno a LF MU ESA Publication Course a jiné aktivity European Society of Anaesthesiology Petr Štourač KARIM FN Brno a LF MU Souhrn ESA Publication Course 2011 - Visegrád Jak publikovat v zahraničních odborných časopisech

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz

Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz Pravděpodobnost a matematická

Více

Simulace. Simulace dat. Parametry

Simulace. Simulace dat. Parametry Simulace Simulace dat Menu: QCExpert Simulace Simulace dat Tento modul je určen pro generování pseudonáhodných dat s danými statistickými vlastnostmi. Nabízí čtyři typy rozdělení: normální, logaritmicko-normální,

Více

Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1

Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1 Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1 1 ČHMÚ, OPZV, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany sosna@chmi.cz, tel. 377 256 617 Abstrakt: Referát

Více

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie Strana č./celkem stran: 1/9 Obsah Anti-Xa aktivita LMWH ( anti-xa aktivita nízkomolekulárního heparinu)... 1 AT Antitrombin... 2 APTT (aktivovaný parciální tromboplastinový test) poměr... 2 D - dimery...

Více

DOPORUČENÝ POSTUP PRO ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ. Mezioborové konsensuální stanovisko

DOPORUČENÝ POSTUP PRO ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ. Mezioborové konsensuální stanovisko Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Česká společnost intenzivní medicíny Česká hematologická společnost Česká společnost pro trombózu a hemostázu Společnost pro transfuzní

Více

CK FISCHER ŘÍZENÍ ZÁKAZNICKÉ ZKUŠENOSTI. Karel Střílka, Marke@ng & CRM CK FISCHER Michal Straka, Product & Business Development Director, Ipsos

CK FISCHER ŘÍZENÍ ZÁKAZNICKÉ ZKUŠENOSTI. Karel Střílka, Marke@ng & CRM CK FISCHER Michal Straka, Product & Business Development Director, Ipsos CK FISCHER ŘÍZENÍ ZÁKAZNICKÉ ZKUŠENOSTI Karel Střílka, Marke@ng & CRM CK FISCHER Michal Straka, Product & Business Development Director, Ipsos ZÁKLADNÍ POTŘEBY KLIENTA ŘÍDIT ZÁKAZNICKOU ZKUŠENOST MINIMALIZOVAT

Více

Změny algoritmu grouperu 2013

Změny algoritmu grouperu 2013 Změny algoritmu grouperu 2013 Návrh řešení v projektu Správa a rozvoj DRG 2012 Národní referenční centrum Autor: Petr Čech Datum: 4.9.2012 Změny algoritmu grouperu 2013 návrh řešení v projektu Správa a

Více

ehealth na Vysočině MUDr. Jiří Běhounek hejtman kraje Vysočina předseda Komise Rady AKČR pro zdravotnictví 4.11.2010 Jiří Běhounek

ehealth na Vysočině MUDr. Jiří Běhounek hejtman kraje Vysočina předseda Komise Rady AKČR pro zdravotnictví 4.11.2010 Jiří Běhounek ehealth na Vysočině MUDr. hejtman kraje Vysočina předseda Komise Rady AKČR pro zdravotnictví Národní strategie Národní strategie ehealth Vnímáme současný stav v ČR jako velkou absenci reálných ehealth

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

SOUČASNOST Č A BUDOUCNOST LÉČBY U HEMOFILIKŮ. Palová M., Hluší A.

SOUČASNOST Č A BUDOUCNOST LÉČBY U HEMOFILIKŮ. Palová M., Hluší A. SOUČASNOST Č A BUDOUCNOST LÉČBY U HEMOFILIKŮ Palová M., Hluší A. HEMOFILIE A,B Deficit koagulačního faktoru VIII (hemofilie A) Deficit koagulačního faktoru IX (hemofilie B) X- vázané recesivně dědičné

Více

Science Plan TM Canine Adult a Canine Adult Mini. Adult. INDIKACE Stfiedn aktivní dosp lí psi malªch a stfiedních plemen od 1 roku do 7 let v ku

Science Plan TM Canine Adult a Canine Adult Mini. Adult. INDIKACE Stfiedn aktivní dosp lí psi malªch a stfiedních plemen od 1 roku do 7 let v ku Dosp lí psi malªch a stfiedních plemen Canine Chicken Science Plan TM Canine a Canine Mini Canine Savoury Chicken, Delicious Beef a Savoury Turkey: Karton 12 konzerv 415g INDIKACE Stfiedn aktivní dosp

Více

Na počátku bylo slovo. Efektivita práce s dokumenty, Océ-Česká republika, s.r.o. 10.6.2008

Na počátku bylo slovo. Efektivita práce s dokumenty, Océ-Česká republika, s.r.o. 10.6.2008 Na počátku bylo slovo 1 a zvuková komunikace 2 o něco později papír 3 a jediný logický další krok byl 4 Efektivita a profesionalita tvorby a správy dokumentů ve státní správě a samosprávě Tomáš Kovařík

Více

Hemofílie. Petr Smejkal OKH FN Brno

Hemofílie. Petr Smejkal OKH FN Brno Hemofílie Petr Smejkal OKH FN Brno Hemofílie je dědičná krvácivá choroba hemofílie A chybění srážlivého (koagulačního) faktoru VIII (F VIII) hemofílie B chybění srážlivého (koagulačního) faktoru IX (F

Více

Management krvácení při nových antikoagulanciích

Management krvácení při nových antikoagulanciích Management krvácení při nových antikoagulanciích Hanke I. Chirurgická klinika FN Brno a LF MU Brno, Nová perorální antikoagulancia potřeba Heparin aplikace formou injekcí Nevýhody blok vit K. adekvátní

Více

2 Zpracování naměřených dat. 2.1 Gaussův zákon chyb. 2.2 Náhodná veličina a její rozdělení

2 Zpracování naměřených dat. 2.1 Gaussův zákon chyb. 2.2 Náhodná veličina a její rozdělení 2 Zpracování naměřených dat Důležitou součástí každé experimentální práce je statistické zpracování naměřených dat. V této krátké kapitole se budeme věnovat určení intervalů spolehlivosti získaných výsledků

Více

Podpora zdraví na pracovišti jako součást moderní ZPP

Podpora zdraví na pracovišti jako součást moderní ZPP Podpora zdraví na pracovišti jako součást moderní ZPP Kardia, s.r.o. Prevencí ke zdraví Healthy Life Expectancy at Birth (HALE) Počet let prožitých ve zdraví Věk Pro Českou republiku: 58,8 roku Pro EU

Více

Úvod. Struktura respondentů

Úvod. Struktura respondentů Výsledky pilotního průzkumu postojů studentů Policejní akademie ČR v Praze k problematice zálohování dat Ing. Bc. Marek Čandík, Ph.D. JUDr. Štěpán Kalamár, Ph.D. The results of the pilot survey of students

Více

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Dne 2. března 2015 uspořádalo Vzájemné soužití o.p.s. v Ostravě konferenci s cílem formulovat konkrétní soubor doporučení a cílů k

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Protokol o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN 12975-2 Kolektor: SK 218 Objednatel:

Více

vzorek1 0.0033390 0.0047277 0.0062653 0.0077811 0.0090141... vzorek 30 0.0056775 0.0058778 0.0066916 0.0076192 0.0087291

vzorek1 0.0033390 0.0047277 0.0062653 0.0077811 0.0090141... vzorek 30 0.0056775 0.0058778 0.0066916 0.0076192 0.0087291 Vzorová úloha 4.16 Postup vícerozměrné kalibrace Postup vícerozměrné kalibrace ukážeme na úloze C4.10 Vícerozměrný kalibrační model kvality bezolovnatého benzinu. Dle následujících kroků na základě naměřených

Více

Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování

Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování Seminar Starting points for Czech health reform 16.4. 17.4. Prague Macháček, Hroboň, Julínek Health reform.cz PROBLÉMY VEŘEJNÝCH SYSTÉMŮ ZDRAVOTNÍ

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Obecné zásady interpretace výsledků - chemické ukazatele

Obecné zásady interpretace výsledků - chemické ukazatele Obecné zásady interpretace výsledků - chemické ukazatele Ivana Pomykačová Konzultační den SZÚ Hodnocení rozborů vody Výsledek měření souvisí s: Vzorkování, odběr vzorku Pravdivost, přesnost, správnost

Více

Pracovní list č. 3 Charakteristiky variability

Pracovní list č. 3 Charakteristiky variability 1. Při zjišťování počtu nezletilých dětí ve třiceti vybraných rodinách byly získány tyto výsledky: 1, 1, 0, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 0, 1, 2, 2, 4, 3, 3, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 0, 2, 1, 1, 2, 3, 3, 2. Uspořádejte

Více

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY Výročníí zpráva za r.. 2010 Základní údaje: Název organizace: Adresa organizace: Telefonní kontakt: e- mail: Webové stránky: Zřizovatel: Vedoucí registru: Zástupce vedoucího registru: Finanční záležitosti:

Více

Testování statistických hypotéz. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Testování statistických hypotéz. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Testování statistických hypotéz Ing. Michal Dorda, Ph.D. Testování normality Př. : Při simulaci provozu na křižovatce byla získána data o mezerách mezi přijíždějícími vozidly v [s]. Otestujte na hladině

Více

Kapitola 4 DŮVODY PRO LAKTÁTOVÉ TESTOVÁNÍ

Kapitola 4 DŮVODY PRO LAKTÁTOVÉ TESTOVÁNÍ Kapitola 4 DŮVODY PRO LAKTÁTOVÉ TESTOVÁNÍ Důvody pro laktátové testování jsou zcela zřejmé: Pokud jsou ostatní faktory shodné, tak ten sportovec, který během závodu vyprodukuje nejvíce energie za časovou

Více

Časné fáze klinických studií

Časné fáze klinických studií Časné fáze klinických studií Mikulov, 13.4.2012 Regina Demlová, FÚ LF MU a MOÚ Stávající situace v klinickém výzkumu Počet nových látek v klinickém výzkumu (NMEs) v posledních 15-20-ti letech narůstá Počet

Více

Koncentrace formaldehydu ve vnitřním prostředí

Koncentrace formaldehydu ve vnitřním prostředí Koncentrace formaldehydu ve vnitřním prostředí (výsledky měření) M. Mikešová, V. Vrbíková Centrum laboratorních činností SZÚ Praha Odbor chemických a fyzikálních laboratoří Použité fotografie pochází z

Více

Novela ZoRR a dopad na farmaceutické firmy

Novela ZoRR a dopad na farmaceutické firmy Novela ZoRR a dopad na farmaceutické firmy Dr. Pavel Kovář Medical Director Pfizer spol. s r.o. VII. Konference - Rizika v činnostech farmaceutické společnosti 15.5.2012, Špindlerův Mlýn Důvodová zpráva

Více

Vliv náhradních forem péče na vývoj a život dítěte. PhDr. et PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN

Vliv náhradních forem péče na vývoj a život dítěte. PhDr. et PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Vliv náhradních forem péče na vývoj a život dítěte PhDr. et PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN HISTORIE V ČR V ČR především spojeno s výzkumy světového významu Prof. Matějčeka,

Více

Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák

Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák Úvod Účinnost screeningové cytologie Finsko a Švédsko: organizované programy

Více

Písemná práce k modulu Statistika

Písemná práce k modulu Statistika The Nottingham Trent University B.I.B.S., a. s. Brno BA (Hons) in Business Management Písemná práce k modulu Statistika Číslo zadání: 144 Autor: Zdeněk Fekar Ročník: II., 2005/2006 1 Prohlašuji, že jsem

Více

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY Annual report 2012 General Information Name Address Czech Stem Cells Registry (CSCR ) Český registr dárců krvetvorných buněk Institute for Clinical and Experimental Medicine Pavilon Z4 Vídeňská 1958/9

Více

Cílená léčba život ohrožujícího krvácení dle trombelastometrie (koncentráty koagulačních faktorů) ivana zýková

Cílená léčba život ohrožujícího krvácení dle trombelastometrie (koncentráty koagulačních faktorů) ivana zýková Cílená léčba život ohrožujícího krvácení dle trombelastometrie (koncentráty koagulačních faktorů) ivana zýková Cílená léčba koncentráty koagulačních faktorů dle trombelastometrie v doporučených postupech

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod Grafické možnosti

Více

Produkt a jeho charakteristika

Produkt a jeho charakteristika Název školy Produkt a jeho charakteristika Ročník studia/třída Produkt a jeho charakteristika VY_32_INOVACE_11_01_01 Tento materiál je určen k doplnění výuky předmětu v prvním ročníku oboru Podnikání.

Více

Nákladová efektivita vakcíny ROTARIX

Nákladová efektivita vakcíny ROTARIX Nákladová efektivita vakcíny ROTARIX Prokeš M, Pazdiora P, Suchopár J INFOPHARM a.s. Vakcinologické dny 2012 Studie byla vytvořena firmou INFOPHARM a.s. pro firmu GlaxoSmithKline, která provedení studie

Více

ZPRÁVA O ZDRAVÍ PARDUBICKÝ KRAJ vliv znečištění ovzduší

ZPRÁVA O ZDRAVÍ PARDUBICKÝ KRAJ vliv znečištění ovzduší ZPRÁVA O ZDRAVÍ PARDUBICKÝ KRAJ vliv znečištění ovzduší Jedním z faktorů ovlivňujících zdraví je stav životního prostředí. Nejvýznamnějším zdravotním rizikem z prostředí je podle mnoha výzkumů znečištění

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

SCM, APS. Kalkulace nákladů a přínosů z pohledu potenciálního klienta. Karel Kohout (karel.kohout@centrum.cz) 25. února 2011 SCM, APS.

SCM, APS. Kalkulace nákladů a přínosů z pohledu potenciálního klienta. Karel Kohout (karel.kohout@centrum.cz) 25. února 2011 SCM, APS. Kalkulace nákladů a přínosů z pohledu potenciálního klienta (karel.kohout@centrum.cz) 25. února 2011 1 2 3 4 5 Otázky Jak měřit, co vše měřit? Jak srovnat situaci před a po zavedení SCM? V jakém období

Více

Skrytá tvář laboratorních metod? J. Havlasová, Interimun s.r.o.

Skrytá tvář laboratorních metod? J. Havlasová, Interimun s.r.o. Skrytá tvář laboratorních metod? J. Havlasová, Interimun s.r.o. Vlastnosti charakterizující laboratorní metodu: 1. z hlediska analytického přesnost/ správnost ( nejistota měření ) analytická citlivost

Více

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 Ivana Staňková, Tomáš Volek Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská

Více

6. Lineární regresní modely

6. Lineární regresní modely 6. Lineární regresní modely 6.1 Jednoduchá regrese a validace 6.2 Testy hypotéz v lineární regresi 6.3 Kritika dat v regresním tripletu 6.4 Multikolinearita a polynomy 6.5 Kritika modelu v regresním tripletu

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

Lean a Six Sigma základ (Six Sigma Yellow Belt)

Lean a Six Sigma základ (Six Sigma Yellow Belt) Lean a Six Sigma základ (Six Sigma Yellow Belt) Základní seznámení s metodou Six Sigma a nástroji štíhlé výroby. V první části školení budou účastníci seznámeni s dvanácti kroky metody řešení Six Sigma

Více

Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák

Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák Trendy v online prodeji 67% Webrooming Populace dnes používá smartphone nebo tablet Showrooming 69 % 50% Letos historicky poprvé smartphony přestihly

Více

Filozofie validace. Je validace potřebná? Mezinárodní doporučení pro provádění validací ve forenzně genetických laboratořích

Filozofie validace. Je validace potřebná? Mezinárodní doporučení pro provádění validací ve forenzně genetických laboratořích INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělávání v oblasti forenzní genetiky reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0080 Mezinárodní doporučení pro provádění validací ve forenzně genetických laboratořích INVESTICE DO ROZVOJE

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM ODBORNÝCH ČINNOSTÍ Odbor podpory zdraví a hygieny dětí a mladistvých, Oddělení podpory zdraví dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ Termín pořádání

Více

ADAPTIVITA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ INFORMATION SYSTEM ADAPTIVITY

ADAPTIVITA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ INFORMATION SYSTEM ADAPTIVITY ADAPTIVITA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ INFORMATION SYSTEM ADAPTIVITY Roman Malo Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta, Ústav informatiky, malo@pef.mendelu.cz Abstrakt Problematika

Více

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie Možnosti sběru dat o uživatelích MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště ové epidemiologie Základní pojmy - 1 Návykové látky alkohol, omamné látky, psychotropní látky

Více

Pojem a úkoly statistiky

Pojem a úkoly statistiky Katedra ekonometrie FVL UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Pojem a úkoly statistiky Statistika je věda, která se zabývá získáváním, zpracováním a analýzou dat pro potřeby

Více

Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Základy kvantitativního výzkumu

Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Základy kvantitativního výzkumu Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Základy kvantitativního výzkumu K čemu slouží statistika Popisuje velké soubory dat pomocí charakteristických čísel (popisná statistika). Hledá skryté zákonitosti v souborech

Více

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS EPOSS výsledky interim analýzy Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS K čemu slouží interim analýza Jde o testování primární hypotézy v průběhu projektu Testování souboru stran interní validity

Více

Markery srdeční dysfunkce v sepsi

Markery srdeční dysfunkce v sepsi Markery srdeční dysfunkce v sepsi MUDr. Pavel Malina MUDr. Janka Franeková, Ph. D. Oddělení klinické biochemie Interní oddělení Nemocnice Písek, a.s. Pracoviště laboratorních metod IKEM Praha Colours of

Více

Částka 6 Ročník 2013. Vydáno dne 15. srpna 2013 ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 6 Ročník 2013. Vydáno dne 15. srpna 2013 ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 6 Ročník 2013 Vydáno dne 15. srpna 2013 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 6. Úřední sdělení České národní banky ze dne 8. srpna 2013 o vydání čtvrté verze Pravidel pro referenční banky a výpočet (fixing)

Více

Regionální klinický informační systém IKIS

Regionální klinický informační systém IKIS Regionální klinický informační systém IKIS Ing. Eva Chmelová a kol. 15.5.2013 Obsah Kdo jsme? Jaké jsou informační potřeby řetězce ZZ Stav nabídky zdravotnické informatiky Cesta k rozhodnutí o vlastním

Více

POHYB JE RADOST. Projekt pohybových aktivit Ostravské univerzity

POHYB JE RADOST. Projekt pohybových aktivit Ostravské univerzity POHYB JE RADOST Projekt pohybových aktivit Ostravské univerzity Úvod Projekt pohybových aktivit Pohyb je radost připravila Katedra tělesné výchovy OU s cílem nabídnout studentům, akademickým pracovníkům

Více

Data zdravotnictví pro zdravotnictví?

Data zdravotnictví pro zdravotnictví? Data zdravotnictví pro zdravotnictví? E LINKX a.s. Novoveská 1262/95 709 00 Ostrava - Mariánské Hory Informace: +420 597 444 777 Zákaznická podpora: +420 597 444 999 Web: www.elinkx.cz Informace: info@elinkx.cz

Více

INOVACE V BIOMEDICÍNĚ 3. výroční konference projektu CEPIN

INOVACE V BIOMEDICÍNĚ 3. výroční konference projektu CEPIN INOVACE V BIOMEDICÍNĚ 3. výroční konference projektu CEPIN Projekt CEPIN Cíle projektu vytvoření sítě partnerů realizujících aktivity projektu propojení výzkumu a vývoje mezi akademickou oblastí a praxí

Více

ANALÝZA A OPTIMALIZACE VÝROBNÍCH PROCESŮ MALOSÉRIOVÉ SLOŽITÉ VÝROBY V NOVÝCH VÝROBNÍCH PROSTORECH NA ZÁKLADĚ DISKRÉTNÍ SIMULACE

ANALÝZA A OPTIMALIZACE VÝROBNÍCH PROCESŮ MALOSÉRIOVÉ SLOŽITÉ VÝROBY V NOVÝCH VÝROBNÍCH PROSTORECH NA ZÁKLADĚ DISKRÉTNÍ SIMULACE ANALÝZA A OPTIMALIZACE VÝROBNÍCH PROCESŮ MALOSÉRIOVÉ SLOŽITÉ VÝROBY V NOVÝCH VÝROBNÍCH PROSTORECH NA ZÁKLADĚ DISKRÉTNÍ SIMULACE Doc. Václav Votava, CSc. (a), Ing. Zdeněk Ulrych, Ph.D. (b), Ing. Milan Edl,

Více

Seznámení s novým vydáním normy ISO 15197:2013. Drahomíra Springer. ÚLBLD VFN a 1.LF UK Praha

Seznámení s novým vydáním normy ISO 15197:2013. Drahomíra Springer. ÚLBLD VFN a 1.LF UK Praha Seznámení s novým vydáním normy ISO 15197:2013 Drahomíra Springer ÚLBLD VFN a 1.LF UK Praha Glukometr POCT Selfmonitoring Malý, spolehlivý, správný Zdravotnictví a jeho zásadní otázka cena kvalita dostupnost

Více

META-ANALÝZA Z POHLEDU STATISTIKA. Medicína založená na důkazu - Modul 3B

META-ANALÝZA Z POHLEDU STATISTIKA. Medicína založená na důkazu - Modul 3B META-ANALÝZA Z POHLEDU STATISTIKA Medicína založená na důkazu - Modul 3B OBSAH: Úvodní definice... 2 Ověření homogenity pomocí Q statistiky... 3 Testování homogenity studií pomocí I 2 indexu... 6 Výpočet

Více