S 132/ /04 V Brně dne 23. prosince 2004

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S 132/04-3738/04 V Brně dne 23. prosince 2004"

Transkript

1 S 132/ /04 V Brně dne 23. prosince 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 132/04, zahájeném dne 23. srpna 2004 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, a 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost GORENJE gospodinjski aparati, d.d., se sídlem 3503 Velenje, Partizanska 12, Republika Slovinsko, ve správním řízení zastoupená JUDr. Lubomírem Minaříkem, advokátem, se sídlem tř. Svobody 39, Olomouc, na základě plné moci ze dne 12. července 2004, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto r o z h o d n u t í : Spojení soutěžitelů GORENJE gospodinjski aparati, d.d., se sídlem 3503 Velenje, Partizanska 12, Republika Slovinsko, a MORA MORAVIA, a.s., se sídlem Nádražní 50, Hlubočky Mariánské údolí, IČ: , ke kterému má dojít dle 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o koupi a prodeji akcií uzavřené dne 1. července 2004 mezi společností GORENJE gospodinjski aparati, d.d., jako kupujícím, a společností WOOD & Company Financial Services, a.s., Václavské náměstí 772/2, Praha 1, jako prodávajícím, v jejímž důsledku společnost GORENJE gospodinjski aparati, d.d. získá akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti MORA MORAVIA, a.s., a tím i možnost tuto společnost přímo kontrolovat, se dle 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, p o v o l u j e.

2 O d ů v o d n ě n í : Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zahájil dne 23. srpna 2004 na návrh společnosti GORENJE gospodinjski aparati, d.d., se sídlem 3503 Velenje, Partizanska 12, Republika Slovinsko (dále jen GORENJE ), správní řízení č.j. S 132/04 ve věci povolení spojení soutěžitelů GORENJE a MORA MORAVIA, a.s., se sídlem Nádražní 50, Hlubočky Mariánské údolí, IČ: (dále jen MORA ), podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, a 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), v souladu s 21 zákona. Skutečnost, že se Úřad navrhovanou transakcí zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 36/2004 ze dne 8. září 2004 současně se zveřejněním výzvy k podání případných námitek k předmětnému spojení. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných námitek Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Úřad, který je kompetentní k ochraně hospodářské soutěže na trhu výrobků a služeb podle 1 odst. 1 zákona, v souladu se zásadou objektivní (materiální) pravdy, ve snaze využít všechny dostupné způsoby k získání potřebných informací k objektivizaci stavu v oblasti dotčené předmětným spojením soutěžitelů, oslovil několik konkurentů spojujících se soutěžitelů k poskytnutí stanovisek k předmětnému spojení. Na základě vyjádření oslovených subjektů, a zejména na základě závěrů provedených vlastních analýz vycházejících ze všech dostupných informací o spojením dotčených trzích, dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů vzbuzuje vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže. S ohledem na výše uvedené skutečnosti sdělil Úřad dopisem č.j. S 132/ /04 ze dne 27. září 2004 účastníku správního řízení S 132/04, že ve smyslu ustanovení 16 odst. 2 zákona bude v řízení nadále pokračovat a že rozhodnutí ve věci bude vydáno v souladu s ustanovením 16 odst. 4 zákona do pěti měsíců od zahájení správního řízení. Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv a účetních závěrek spojujících se soutěžitelů a dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů. Rovněž tak Úřad vycházel z vyjádření a stanovisek oslovených konkurentů spojujících se soutěžitelů a odběratelů produktů spojujících se soutěžitelů k předmětnému spojení. I. Notifikační podmínky Ke spojení soutěžitelů má dojít na základě Smlouvy o koupi a prodeji akcií uzavřené dne 1. července 2004 mezi společností GORENJE, jako kupujícím, a společností WOOD & Company Financial Services, a.s., Václavské náměstí 772/2, Praha 1 (dále jen WOOD & Company Financial Services ), jako prodávajícím, v jejímž důsledku společnost GORENJE získá akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti MORA, a tím i možnost tuto společnost přímo kontrolovat. Výše popsaná transakce představuje spojení soutěžitelů ve smyslu 12 odst. 3 písm. a) zákona. Podle citovaného ustanovení se za spojení soutěžitelů ve smyslu zákona považuje transakce, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů. 2

3 V dalším postupu se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je podmínka dle ustanovení 13 písm. a) zákona splněna a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu. II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů Společnost GORENJE je slovinskou obchodní společností, jejíž akcie vlastní větší množství akcionářů, z nichž žádný nad ní nevykonává kontrolu ani samostatně, ani ve spojení s jinými. Společnost GORENJE stojí na vrcholu majetkové struktury holdingu, jehož součástí je cca padesát společností (dále jen skupina GORENJE ), včetně českých obchodních společností GORENJE spol. s r.o., GORENJE - kuchyně spol. s r.o. a Gorenje - real spol. s r.o. Skupina GORENJE je členěna do následujících divizí: divize domácích spotřebičů, která zahrnuje společnosti vyrábějící a prodávající domácí spotřebiče, včetně varné techniky, divize vnitřního zařízení, která zahrnuje společnosti vyrábějící a prodávající kuchyňský a koupelnový nábytek, sanitární napojení a keramické dlaždice, divize tepelných a strojních zařízení, která zahrnuje společnosti vyrábějící a prodávající ohřívače vody, nástroje a průmyslová zařízení, divize služeb, která zahrnuje společnosti zaměřené na obchod, inženýring, obchodní zastoupení, pohostinské služby, cestovní ruch a správu nemovitostí a divize energetiky a ekologie, která zahrnuje společnosti zaměřené na zpracování zvláštních odpadů, odvoz a zpracování bahna a výrobu a prodej cihel, stropních nosníků a traverz. Společnost MORA je českou akciovou společností, která je před realizací posuzovaného spojení kontrolována společností WOOD & Company Financial Services. Společnost MORA kontroluje slovenskou společnost MORA SLOVAKIA s.r.o. a maďarskou společnost MORA HUNGARIA, Kft. Společnost MORA působí v České republice v oblasti výroby a servisu výrobků varné techniky. III. Relevantní trh Za účelem zjištění, zda navrhovaným spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s 2 odst. 2 zákona trh zboží, jež je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele. 3

4 Nabývaná společnost, společnost MORA, působí v České republice především v oblasti výroby a servisu výrobků varné techniky, a to zejména samostatně stojících sporáků, vestavných spotřebičů a odsavačů par. V této oblasti působí v České republice rovněž nabyvatel, společnost GORENJE. Posuzované spojení soutěžitelů má tedy horizontální charakter. V průběhu správního řízení zvažoval Úřad nejrůznější možná vymezení relevantních trhů v oblasti výrobků varné techniky. V rámci prováděného šetření se Úřad rovněž obrátil na některé konkurenty spojujících se soutěžitelů a rovněž na některé jejich nejvýznamnější odběratele s žádostí o poskytnutí jejich názorů na vymezení relevantních trhů ve spojením dotčené oblasti. Úřad zejména zvažoval zastupitelnost samostatně stojících a vestavných varných zařízení, tzn. samostatně stojících sporáků, na straně jedné, a vestavných trub a varných desek, a to jak samostatných, tak i závislých, na straně druhé. Rovněž byla zvažována zastupitelnost samostatně stojících sporáků plynových, elektrických a kombinovaných a dále vzájemná zastupitelnost jednotlivých typů vestavných spotřebičů, konkrétně vestavných trub samostatných a závislých, vestavných varných desek samostatných a závislých. Při posuzování vzájemné zastupitelnosti vzal Úřad v úvahu jak stranu nabídkovou, tak i poptávkovou. V rámci provedeného šetření Úřad zjistil následující skutečnosti. Mezi samostatně stojícími sporáky a vestavnými varnými spotřebiči nejsou žádné funkční ani technické rozdíly. Jednotlivé modely kombinují stejné prvky s různými funkčními a estetickými variacemi. Všechny modely a velikosti varných spotřebičů slouží stejnému účelu a používají stejnou technologii a totožné součástky. Velmi významným argumentem je rovněž vysoký stupeň nabídkové substituce, jestliže všichni hlavní výrobci produkují celou výrobkovou řadu a flexibilita výrobních linek umožňuje vyrábět výrobky, které jsou technicky a esteticky odlišné na stejném výrobním zařízení. K uvedeným závěrům dospěla při posuzování spojení na totožném výrobkovém trhu rovněž Evropská komise ve svém rozhodnutí č.j. M.458 ze dne 21. června 1994 ve věci spojení soutěžitelů Elektrolux/AEG. Evropská komise v této souvislosti mj. uvedla, že, přestože je možné další členění v rámci některých produktových skupin, toto členění není nezbytné, neboť hlavní výrobci domácích zařízení, tedy včetně zařízení varných, vyrábějí a prodávají úplnou výrobkovou řadu a rovněž jsou schopni přesunout svou stávající výrobní kapacitu z výroby jednoho produktu k jinému, což znamená, že je zde vysoký stupeň nabídkové substituovatelnosti. Rovněž Úřadem oslovení konkurenti a odběratelé spojujících se soutěžitelů uvedli, že dle jejich názoru je ve spojením dotčené oblasti jediný relevantní trh, a to trh varných zařízení, a to jak z hlediska strany nabídkové, tak i z hlediska strany poptávkové. Ve vztahu k zastupitelnosti samostatně stojících sporáků plynových, elektrických a kombinovaných Úřad zjistil, že i tyto výrobky jsou vzájemně zastupitelné a dle názoru některých z oslovených třetích subjektů jsou v mnoha případech dokonce navzájem kombinovatelné. Pokud jde o odsavače par, dospěl Úřad k následujícímu závěru. Přestože jsou odsavače par zákazníky často pořizovány společně s varnými zařízeními, s ohledem na jejich specifickou funkci, zcela odlišnou od funkce varných zařízení, tvoří odsavače par samostatný výrobkový relevantní trh. 4

5 Na základě výše uvedených skutečností Úřad pro účely tohoto rozhodnutí vymezil v oblasti varné techniky jako relevantní trhy z hlediska výrobkového trh varných zařízení a trh odsavačů par. V rámci trhu varných zařízení se nicméně Úřadu jeví jako účelné rozlišení dvou základních segmentů, a sice segmentu samostatně stojících sporáků a vestavných varných spotřebičů. V této souvislosti jsou důležité zejména následující skutečnosti. V roce 2003 byl podíl segmentu vestavných varných spotřebičů na trhu varných zařízení cca 43 %, přičemž tento podíl v posledních letech postupně rostl a lze očekávat jeho růst i do budoucna. Zatímco celková velikost segmentu samostatně stojících sporáků vzrostla v letech 2001 až 2003 o 8,2 %, velikost segmentu vestavných varných spotřebičů vzrostla o 18,2 %. Oba výše vymezené výrobkové relevantní trhy vymezil Úřad v předmětném správním řízení z geografického hlediska územím celé České republiky, nicméně při posuzování dopadů spojení Úřad zohlednil rovněž celkovou situaci v oblasti varné techniky v Evropě. IV. Dopady spojení V rámci celkového posouzení spojení Úřad v souladu s ustanoveními hlavy IV zákona zkoumal, zda posuzovaným spojením soutěžitelů dojde ke vzniku nebo posílení dominantního postavení, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže na relevantním trhu. Za tím účelem se Úřad zaměřil na kritéria, jejichž zkoumání mu předepisuje zákon v ustanovení 17 odst. 1. Posuzoval tedy zejména potřebu zachování a rozvíjení účinné hospodářské soutěže, strukturu všech spojením dotčených trhů, podíl spojujících se soutěžitelů na těchto trzích, jejich hospodářskou a finanční sílu, právní a jiné překážky vstupu dalších soutěžitelů na spojením dotčené trhy, možnost volby dodavatelů nebo odběratelů spojujících se soutěžitelů, vývoj nabídky a poptávky na dotčených trzích, potřeby a zájmy spotřebitelů a výzkum a vývoj, jehož výsledky jsou k prospěchu spotřebitele a nebrání účinné soutěži. Úřad v souladu s platnou legislativou posuzoval dopady spojení na hospodářskou soutěž v době rozhodnutí na území České republiky, nicméně zohlednil rovněž situaci na nadnárodním evropském trhu. 4.1 Postavení soutěžitelů na relevantních trzích Na obou výše vymezených relevantních trzích působí před spojením oba spojující se soutěžitelé a oba si na nich navzájem konkurují. Posuzované spojení soutěžitelů má tedy horizontální charakter. Na trhu varných zařízení v České republice dosahuje společnost MORA tržního podílu cca 38,5 % 1. Společnost GORENJE zde dosahuje tržního podílu cca 11,1 %. Nejvýznamnějšími konkurenty spojujících se soutěžitelů na trhu varných zařízení v České republice jsou společnosti Zanussi, Fagor a Indesit. Např. společnost Zanussi dosahuje na předmětném trhu tržního podílu cca 13,0 %. V segmentu samostatně stojících sporáků dosahuje společnost MORA tržního podílu cca 48,3 % a společnost GORENJE tržního podílu cca 12,6 %. Konkurenti spojujících se soutěžitelů zde dosahují srovnatelných tržních podílů jako společnost GORENJE, konkrétně například společnost Zanussi tržního podílu cca 11,5 % a společnost Indesit tržního podílu cca 10,7 %. V této souvislosti považuje Úřad za podstatné zjištění, že tržní podíl společnosti 1 není-li dále uvedeno jinak, je tržní podíl uváděn za rok 2003, a to z hlediska objemového vyjádření 5

6 MORA v roce 2003 v segmentu samostatně stojících sporáků oproti roku 2001 poklesl o cca 8,2 %. V segmentu vestavných varných spotřebičů dosahuje společnost MORA tržního podílu cca 11,9 % a společnost GORENJE tržního podílu cca 7,1 %. Konkurenti spojujících se soutěžitelů zde dosahují vyšších tržních podílů, konkrétně například společnost Fagor tržního podílu cca 22,9 % a společnost Zanussi tržního podílu cca 15,0 %. Rovněž v tomto segmentu tržní podíl společnosti MORA v posledních letech klesá, avšak mírněji než v případě segmentu samostatně stojících sporáků, konkrétně jde o pokles o cca 4,1 %. Na trhu odsavačů par v České republice dosahuje společnost MORA tržního podílu cca 17,0 %. Společnost GORENJE zde dosahuje tržního podílu cca 2,2 %. Nejvýznamnějšími konkurenty spojujících se soutěžitelů na trhu odsavačů par v České republice jsou společnosti Zanussi, s tržním podílem cca 14,0 %, a BEST, s tržním podílem cca 8,0 %. 4.2 Hospodářská a finanční síla a výrobkové portfolio Společnost MORA má na českém trhu výsadní postavení zejména vzhledem ke svému historickému monopolnímu postavení na trhu sporáků, v jehož důsledku je dodnes potenciálními zákazníky vnímána jako silný a tradiční domácí výrobce a je preferována především konzervativními zákazníky. Společnost MORA je i v současnosti v zásadě jediným výrobcem různých typů sporáků v České republice, ostatní soutěžitelé své výrobky do České republiky pouze dováží, a to včetně společnosti GORENJE, která vyrábí své výrobky ve Slovinsku. Společnost MORA jako jediný z výrobců varných zařízení, jehož výrobky jsou distribuovány na území České republiky, není před posuzovaným spojením součástí alespoň celoevropsky působícího holdingu. V důsledku spojení se skupinou GORENJE by tak společnost MORA získala postavení standardní evropské společnosti se zázemím silného zahraničního partnera, aniž by však její postavení mohlo být, byť jen z hlediska tuzemského, dlouhodobě problematické. I po spojení soutěžitelů GORENJE a MORA bude hospodářská a finanční síla spojením vzniklého subjektu nesrovnatelná s hospodářskou a finanční silou jeho konkurentů, jestliže celosvětový obrat spojením vzniklého subjektu bude cca 19 miliard Kč, zatímco celosvětový obrat jeho konkurentů je následující: skupina Elektrolux - cca 434 miliardy Kč, skupina BSH (Bosh a Siemens) - cca 206 miliard Kč, a skupina Merloni cca 96 miliard Kč. Na rozdíl od společnosti MORA, která se tradičně specializuje na výrobu různých typů sporáků, všichni její významní konkurenti mají mnohem širší výrobkové portfolio a prodávají úplnou výrobkovou řadu, například kromě sporáků dále myčky, pračky, chladničky, a mrazničky. Při současném trendu trhu z hlediska spotřebitelů, jímž je pořizování všech kuchyňských spotřebičů v jedné značce, pak úzký sortiment společnosti MORA značně oslabuje její konkurenceschopnost na trhu. Popsaný trend lze přitom vztáhnout na celou oblast domácích spotřebičů, tj. nad rámec spotřebičů kuchyňských. Pokud jde o situaci v oblasti výrobků varné techniky na nadnárodním trhu, například na trhu Evropské unie, tržní pozice spojujících se soutěžitelů je mnohem méně významná než na trhu národním. Společnost MORA zde dosahuje tržního podílu cca 1,5 % a společnost GORENJE cca 6,5 %, spojením vzniklý subjekt tedy bude dosahovat tržního podílu cca 8 %. Konkurenti spojujících se soutěžitelů na trhu Evropské unie dosahují přitom výrazně vyšších 6

7 tržních podílů, konkrétně například skupina BSH a skupina Merloni shodně cca 17 % a skupina Elektrolux cca 16 %. Proces evropské integrace s rostoucím pohybem zboží postupně oslabuje, a i v následujících letech bude oslabovat, pozici lokálních výrobců předmětného zboží na jejich domácích trzích. V případě společnosti MORA se jedná o pokles tržního podílu na trhu varných zařízení o cca 3,4 % za poslední dva roky, a v případě segmentu samostatně stojících sporáků dokonce o cca 8,2 %. Rovněž Evropská komise ve výše citovaném rozhodnutí uvedla mj., že vysoký lokální tržní podíl se nutně nemusí promítnout v tržní síle. 2 Uvedené skutečnosti svědčí o tom, že i po spojení budou společnosti GORENJE a MORA vystaveny silné konkurenci ze strany nadnárodně působících skupin společností, které budou schopny zamezit jakémukoli pokusu o neospravedlnitelné zvýšení cen jimi vyráběných výrobků. 4.3 Zahraniční obchod, bariéry dovozu a vstupu na trh V současné době neexistují v oblasti výrobků varné techniky podstatné překážky dovozu, jako jsou například kvóty, tarifní či netarifní překážky, a tedy ani bariéry vstupu na předmětné trhy pro zahraniční producenty. Cenová hladina, respektive konkurenceschopnost konečného produktu, je sice částečně ovlivňována náklady na jeho přepravu, nicméně výše nákladů na přepravu výrobků varné techniky ze zahraničí, která nedosahuje 5 % ceny výrobku, objem dovozu do České republiky zásadně neovlivňuje. Dovozy do České republiky jsou obecně velmi významné, jak již bylo uvedeno výše, společnost MORA je v zásadě jediným výrobcem sporáků v České republice, ostatní soutěžitelé, včetně společnosti GORENJE, své výrobky do České republiky pouze dováží. Vyšší tržní podíly společnosti MORA na trzích v České republice jsou pak dány především tím, že tyto trhy jsou z hlediska celého trhu Evropské unie velmi malé a hlavní soutěžitelé v rámci Evropské unie neměli dosud o posílení svých pozic na trzích v České republice zájem, neboť se soustředí zejména na velké trhy. Nicméně, i přes současné relativně malé tržní podíly celoevropsky působících soutěžitelů na relevantních trzích v České republice, lze konstatovat, že tito mohou, vzhledem k jejich hospodářské a finanční síle a při neexistenci jakýchkoliv významných bariér pro vstup na předmětné trhy, v případě svého zájmu bez větších problémů svou pozici na relevantních trzích v České republice posílit. Nově vzniklý celek, tedy skupina GORENJE ve spojení se společností MORA, bude nadále vystaven efektivní soutěži na obou vymezených relevantních trzích ze strany hospodářsky a finančně silnějších konkurentů, ať již reálných či potenciálních. Tito konkurenti mají v rámci nadnárodního trhu významný tržní podíl a dostatečné finanční zdroje, které jim umožní investovat a soutěžit s nově vzniklým subjektem. Nový subjekt GORENJE/MORA tak bude konfrontován se silnými subjekty působícími na mnoha relevantních trzích v rámci oblasti domácích spotřebičů. Snadný potenciální vstup nových soutěžitelů, respektive posílení pozic soutěžitelů stávajících, tedy poskytuje předmětným trhům ochranu před případnými protisoutěžními projevy ze strany jakéhokoliv jeho účastníka, včetně subjektu vzniklého spojením. 2 viz bod 27 rozhodnutí č.j. M.458 ze dne 21. června 1994 ve věci spojení soutěžitelů Elektrolux/AEG 7

8 4.4 Další relevantní skutečnosti Existence cenové soutěže ve spojením dotčené oblasti v předchozích letech naznačuje, že i po spojení soutěžitelů GORENJE a MORA budou ostatní velké společnosti schopny na trhu zamezit jakémukoliv pokusu o neospravedlnitelné zvýšení cen ze strany nově vzniklého subjektu. V České republice existuje ve všech segmentech trhu varných zařízení silná konkurence světových výrobců. Společnost MORA si v této konkurenci objektivně nejnižšími cenami uchovává poměrně silné postavení na trhu. Ceny výrobků společnosti MORA dosahují cca 93 % průměrné ceny v segmentu samostatně stojících sporáků a cca 60 % průměrné ceny v segmentu vestavných varných spotřebičů. Sortiment spojujících se soutěžitelů se do jisté míry doplňuje, pokud jde o výrobní řady i cenovou škálu. Lze obecně konstatovat, že společnost MORA vyrábí a prodává méně nákladnou a pro konečné zákazníky levnější verzi produktů, zatímco produkty GORENJE jsou kvalitnější, a tím i dražší. V důsledku předmětného spojení tedy nedojde k eliminaci nejbližšího konkurenta. Další relevantní skutečností pro posouzení dopadů spojení soutěžitelů GORENJE a MORA je trend oslabování segmentu samostatně stojících sporáků, v němž má společnost MORA významné postavení, ve prospěch segmentu vestavných varných spotřebičů, v němž má MORA naopak postavení poměrně slabé a i po realizaci předmětného spojení zde bude působit subjekt s vyšším tržním podílem než subjekt vzniklý spojením. Jak bylo uvedeno výše, podíl segmentu vestavných varných spotřebičů na trhu varných zařízení byl v roce 2003 cca 43 %, přičemž tento podíl v posledních letech postupně rostl a tento trend lze očekávat i do budoucna. Zatímco celková velikost segmentu samostatně stojících sporáků vzrostla v letech 2001 až 2003 o 8,2 %, velikost segmentu vestavných varných spotřebičů vzrostla o 18,2 %. S ohledem na charakter produktů spojujících se soutěžitelů a s ním související způsob distribuce, v němž převažuje prodej přes řetězce maloobchodních prodejen elektrospotřebičů a hypermarkety, které mají značnou hospodářskou a finanční sílu, díky níž jsou schopny zásadně ovlivňovat chování všech soutěžitelů na trhu (pokud jde o nákupní podmínky, zalistování zboží, cenovou politiku a podobně), lze konstatovat, že v důsledku posuzovaného spojení nedojde k významnému posílení pozice spojujících se soutěžitelů vůči jejich odběratelům, a to ani oproti jejich hlavním konkurentům. 4.5 Zohlednění přínosů vyplývajících ze spojení S posuzováním dopadů spojení podniků úzce souvisí rovněž zohlednění přínosů vyplývajících ze spojení (tzv. efficiencies). O těchto přínosech se zmiňuje například v preambuli Nařízení Rady (ES) č. 139/2004 ze dne 20. ledna 2004 o kontrole spojování mezi soutěžiteli (Nařízení ES o fúzích). Podrobnější pravidla jejich hodnocení pak stanoví Výkladová pravidla o posuzování horizontálních spojení podle Nařízení ES o fúzích. V této souvislosti lze konstatovat, že základní přínosy ze spojení soutěžitelů jsou členěny do tří oblastí, a to na dynamické, alokační a výrobní. Dynamických přínosů je dosahováno prostřednictvím výzkumu a vývoje a rozšířením nových produktů a výrobních procesů, které zvyšují blahobyt spotřebitele. Alokačních přínosů je dosahováno, pokud dané množství produktů je tržně rozdělováno těm kupujícím, kteří si jich nejvíce cení a jsou ochotni za ně zaplatit nebo jsou ochotni vzdát se pro ně spotřeby jiných statků. Výrobních přínosů je dosahováno, pokud je na výstupu dosahováno výroby v optimálním poměru ve vztahu k ceně výrobních vstupů. 8

9 V případě posuzovaného spojení soutěžitelů lze konstatovat, že spojením dochází k alokačním a dynamickým přínosům. Předmětné spojení soutěžitelů zajistí společnosti MORA nezbytné investiční prostředky do modernizace výroby, k zefektivnění výroby, popřípadě k zavedení nových produktů do výrobního procesu. Spojení tak přispěje k technologickému pokroku, ze kterého budou v nezanedbatelné míře těžit i spotřebitelé. Současně posuzovaným spojením dojde k posílení distribučních kanálů spojujících se soutěžitelů, včetně jejich poprodejních servisních služeb. Dalším pozitivním výsledkem předmětného spojení pro společnost MORA bude získání přístupu, prostřednictvím svého nového kapitálově silného vlastníka, k levnějším zdrojům (dodávky surovin a polotovarů, úvěry a podobně). Začlenění společnosti MORA do skupiny GORENJE je tak jednou z možností zachování výroby tradičního výrobce sporáků v České republice, neboť bez silného zahraničního partnera by zcela jistě měla z dlouhodobého hlediska problém se na trhu udržet. 4.6 Připomínky k posuzovanému spojení Jak již bylo výše uvedeno, Úřad v rámci řízení o povolení spojení soutěžitelů GORENJE a MORA vyzval některé nejvýznamnější konkurenty spojujících se soutěžitelů v České republice, konkrétně společnosti FAGOR ELEKTRO s.r.o., Merloni elettrodomestici s.r.o. a ELEKTROLUX s.r.o., a dále osm nejvýznamnějších odběratelů spojujících se soutěžitelů, k poskytnutí stanovisek k předmětnému spojení. Konkurenti spojujících se soutěžitelů oslovení Úřadem vyjádřili určité obavy týkající se nepříznivých důsledků posuzovaného spojení na hospodářskou soutěž ve vztahu ke spojením dotčeným trhům. Např. společnost Merloni elettrodomestici s.r.o., která se v České republice podílí na distribuci výrobků značek Indesit a Ariston, uvedla, cit.: spojení bude znamenat v podstatě získání vládnoucí tržní pozice ve všech segmentech sporáků nikdy takovéto velké tržní podíly v rukou jediného subjektu nevedly k výhodám pro konečné zákazníky. Úřad se vznesenými připomínkami ostatních soutěžitelů podrobně zabýval, a na základě těchto připomínek, a zejména na základě závěrů provedených vlastních analýz vycházejících ze všech dostupných informací o spojením dotčených trzích, dospěl k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů vzbuzuje vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže. Z uvedeného důvodu sdělil Úřad dopisem č.j. S 132/ /04 ze dne 27. září 2004 účastníku správního řízení, že ve smyslu ustanovení 16 odst. 2 zákona bude v řízení nadále pokračovat a že rozhodnutí ve věci bude vydáno v souladu s ustanovením 16 odst. 4 zákona do pěti měsíců od zahájení správního řízení. Poté Úřad opětovně vyzval konkurenty spojujících se soutěžitelů k poskytnutí informací, oslovil nejvýznamnější odběratele spojujících se soutěžitelů, vyžádal další, podrobnější informace od účastníka správního řízení a provedl další podrobné analýzy spojením dotčených trhů. Na základě výše uvedených podkladů rozhodnutí dospěl Úřad k závěru, že vyšší tržní podíly na jednom relevantním trhu v rámci spojením dotčené oblasti nemůže být důvodem pro přetrvání původních obav z podstatného narušení hospodářské soutěže, a to zejména s ohledem na velmi úzké výrobkové portfolio společnosti MORA. K tomu lze ještě uvést, že Úřadem oslovení odběratelé spojujících se soutěžitelů nevznesli proti posuzovanému spojení žádné námitky a ve svých vyjádřeních potvrdili výše uvedené závěry Úřadu, včetně závěrů o přínosech vyplývajících ze spojení. Například 9

10 společnost H+V servis obchodní služby s.r.o. mj. uvedla, cit.: Považujeme spojení těchto dvou firem za jednu z možností zachování výroby tohoto tradičního zboží v České republice., a ZDENEK MACH EXPOS cit.: Proces integrace těchto subjektů nevnímáme jako ohrožení, ale spíše jako pozitivní krok pro zlepšení kvality, servisu i distribuce. Žádné jiné připomínky, tzn. připomínky od Úřadem neoslovených soutěžitelů, k posuzovanému spojení Úřad v průběhu správního řízení neobdržel. V. Závěr Po zhodnocení celkové situace na obou výše vymezených relevantních trzích v České republice, a sice na trhu varných zařízení a na trhu odsavačů par, a s přihlédnutím k celkové situaci v oblasti dotčené posuzovaným spojením v Evropě, dospěl Úřad k následujícím závěrům. Nově vzniklý subjekt, tedy skupina GORENJE ve spojení se společností MORA, bude nadále vystaven efektivní soutěži na všech vymezených relevantních trzích ze strany hospodářsky a finančně silnějších konkurentů, ať již reálných či potenciálních. Tito konkurenti mají v rámci nadnárodního trhu významný tržní podíl a dostatečné finanční zdroje, které jim umožní investovat a soutěžit s nově vzniklým subjektem. Nový subjekt GORENJE/MORA tak bude konfrontován se silnými subjekty působícími na mnoha relevantních trzích v rámci oblasti domácích spotřebičů, zejména s nadnárodními skupinami Elektrolux, BSH a Merloni. Rovněž existence cenové soutěže ve spojením dotčené oblasti v předchozích letech naznačuje, že i po spojení soutěžitelů GORENJE a MORA budou ostatní velké společnosti schopny na trhu zamezit jakémukoliv pokusu o neospravedlnitelné zvýšení cen ze strany nově vzniklého subjektu. Vzhledem k tomu, že produkty spojujících se soutěžitelů jsou distribuovány především přes obchodní řetězce, které mají značnou hospodářskou a finanční sílu, díky níž jsou schopny zásadně ovlivňovat chování všech soutěžitelů na trhu, lze konstatovat, že v důsledku předmětného spojení nedojde k významnému posílení pozice spojujících se soutěžitelů vůči jejich odběratelům, a to ani oproti jejich hlavním konkurentům. Za významný pro posouzení dopadů spojení soutěžitelů GORENJE a MORA považuje Úřad rovněž trend oslabování segmentu samostatně stojících sporáků, v němž má společnost MORA tradičně významné postavení, ve prospěch segmentu vestavných varných spotřebičů, v němž má MORA naopak postavení poměrně slabé, a dokonce společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů je nižší než podíl jejich konkurenta. Relevantní trhy jsou neregulovanými trhy bez významných bariér dovozu a vývozu. Dovozy předmětných produktů do České republiky jsou obecně velmi významné. Snadný potenciální vstup nových soutěžitelů, respektive posílení pozic soutěžitelů stávajících, tedy poskytuje předmětným trhům ochranu před případnými protisoutěžními projevy ze strany jakéhokoliv jeho účastníka, včetně subjektu vzniklého spojením. Úřad rovněž podpůrně přihlédl k rozhodovací praxi Evropské komise, která ve svém rozhodnutí mj. uvedla, že vysoký lokální tržní podíl se nutně nemusí promítnout v tržní síle. 3 Evropská komise rovněž zastává názor, že proces evropské integrace s rostoucím pohybem zboží postupně oslabuje, a i v budoucnu bude oslabovat, pozici lokálních výrobců předmětného zboží na jejich domácích trzích. V případě společnosti MORA se jedná o pokles 3 viz pozn. č. 2 10

11 tržního podílu na trhu varných zařízení o cca 3,4 % za poslední dva roky, a v případě segmentu samostatně stojících sporáků dokonce o cca 8,2 %. Spojením společnosti GORENJE se společností MORA nedojde k podstatným změnám na jejich celosvětovém ani celoevropském postavení. Jak mj. uvedl jeden z oslovených konkurentů spojujících se soutěžitelů, v důsledku spojení se skupinou GORENJE pouze společnost MORA získá postavení standardní evropské společnosti se zázemím silného zahraničního partnera, bez čehož by její konkurenční postavení mohlo být z dlouhodobého hlediska velmi problematické. Z posuzovaného spojení soutěžitelů, jak již bylo uvedeno, vyplývají rovněž určité přínosy ve smyslu Nařízení Rady (ES) č. 139/2004 za dne 20. ledna 2004 o kontrole spojování mezi soutěžiteli (Nařízení ES o fúzích). Spojení umožní zajištění a případné rozšíření výroby v podniku MORA, zajištění prostředků pro nezbytné investice do modernizace výroby společnosti MORA, zefektivnění její výroby a případné zavedení nových výrobků. Spojení rovněž přispěje k technologickému pokroku, ze kterého budou v nezanedbatelné míře těžit i spotřebitelé. Společnost MORA se přitom v současné době nachází v obtížné situaci, neboť na rozdíl od svých konkurentů není součástí žádné silné ekonomické skupiny. Začlenění společnosti MORA do skupiny GORENJE je tak jednou z možností zachování výroby tradičního výrobce sporáků v České republice. S ohledem na právě uvedené Úřad konstatuje, že posuzované spojení soutěžitelů nezvýší společnou tržní sílu společností GORENJE a MORA natolik, aby jim tato umožnila chovat se nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích. Subjekt vzniklý spojením bude na všech relevantních trzích v České republice nadále čelit reálné i potenciální konkurenci, takže v důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů nedojde ke snížení úrovně konkurenčního prostředí v dotčené oblasti ani k omezení možnosti vstupu nových soutěžitelů. Účinná soutěž na všech relevantních trzích, vymezených pro účely tohoto rozhodnutí, jakož i v celé oblasti spotřebičů pro domácnost v České republice, tak zůstane po realizaci posuzovaného spojení zachována. Posuzované spojení tedy nevzbuzuje vážné obavy z možného narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění všech podmínek uvedených v 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení. Toto rozhodnutí Úřad ve stanovené lhůtě vydává. Poučení o opravném prostředku Ve smyslu ustanovení 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Ing. Vladimír Stankov, CSc. vrchní ředitel 11

12 Rozhodnutí obdrží: JUDr. Lubomír Minařík, advokát tř. Svobody Olomouc 12

S 169/03-3758/03 V Brně dne 23. října 2003

S 169/03-3758/03 V Brně dne 23. října 2003 S 169/03-3758/03 V Brně dne 23. října 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 169/03, zahájeném dne 26. srpna 2003 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

S 283/06-21801/06/620 V Brně dne 13. prosince 2006

S 283/06-21801/06/620 V Brně dne 13. prosince 2006 S 283/06-21801/06/620 V Brně dne 13. prosince 2006 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 283/06, zahájeném dne 27. září 2006 podle 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

Více

S 46/03-2249/03 V Brně dne 25. června 2003

S 46/03-2249/03 V Brně dne 25. června 2003 S 46/03-2249/03 V Brně dne 25. června 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 46/03, zahájeném dne 12. března 2003 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

S 64/04-1884/04 V Brně dne 3. května 2004

S 64/04-1884/04 V Brně dne 3. května 2004 S 64/04-1884/04 V Brně dne 3. května 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 64/04, zahájeném dne 29. března 2004 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

S 154/03-3536/03 V Brně dne 29. září 2003

S 154/03-3536/03 V Brně dne 29. září 2003 S 154/03-3536/03 V Brně dne 29. září 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 154/03, zahájeném dne 11. srpna 2003 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

S 53/04-1739/04 V Brně dne 19. dubna 2004

S 53/04-1739/04 V Brně dne 19. dubna 2004 S 53/04-1739/04 V Brně dne 19. dubna 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 53/04, zahájeném dne 16. března 2004 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

S 177/03-3987/03 V Brně dne 7. listopadu 2003

S 177/03-3987/03 V Brně dne 7. listopadu 2003 S 177/03-3987/03 V Brně dne 7. listopadu 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 177/03, zahájeném dne 23. září 2003 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

S 367/06-22165/06/620 V Brně dne 20. prosince 2006

S 367/06-22165/06/620 V Brně dne 20. prosince 2006 S 367/06-22165/06/620 V Brně dne 20. prosince 2006 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 367/06, zahájeném dne 20. listopadu 2006 podle 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní

Více

r o z h o d n u t í :

r o z h o d n u t í : S 261/02-214/03 V Brně dne 23. ledna 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 261/02, zahájeném dne 20.prosince 2002 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

S 203/03-3648/04 V Brně dne 14. prosince 2004

S 203/03-3648/04 V Brně dne 14. prosince 2004 S 203/03-3648/04 V Brně dne 14. prosince 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 203/03, zahájeném dne 24. října 2004 na návrh účastníka řízení, jímž je Česká konsolidační agentura,

Více

S 180/2007/KS-14497/2007/610 V Brně dne 16. srpna 2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 180/07, zahájeném dne 17.

S 180/2007/KS-14497/2007/610 V Brně dne 16. srpna 2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 180/07, zahájeném dne 17. S 180/2007/KS-14497/2007/610 V Brně dne 16. srpna 2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 180/07, zahájeném dne 17. července 2007 podle 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní

Více

S 237/03-98/04 V Brně dne 8. ledna 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 237/03, zahájeném dne 12. listopadu 2003 podle

S 237/03-98/04 V Brně dne 8. ledna 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 237/03, zahájeném dne 12. listopadu 2003 podle S 237/03-98/04 V Brně dne 8. ledna 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 237/03, zahájeném dne 12. listopadu 2003 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

S 227/03-4410/03 V Brně dne 3. prosince 2003

S 227/03-4410/03 V Brně dne 3. prosince 2003 S 227/03-4410/03 V Brně dne 3. prosince 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 227/03, zahájeném dne 6. listopadu 2003 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

S 218/03-1930/04 V Brně dne 6. května 2004

S 218/03-1930/04 V Brně dne 6. května 2004 S 218/03-1930/04 V Brně dne 6. května 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 218/03, zahájeném dne 31. října 2003 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

S 87/03-2125/03 V Brně dne 18. června 2003

S 87/03-2125/03 V Brně dne 18. června 2003 S 87/03-2125/03 V Brně dne 18. června 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 87/03, zahájeném dne 14. května 2003 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

O d ů v o d n ě n í :

O d ů v o d n ě n í : Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 16.6.2008 S 138/2008/KS-10680/2008/840 V Brně dne 5. června 2008 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 138/2008, zahájeném dne 6. května

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S269/2012/KS-11097/2012/840/LBř V Brně dne: 14. 6. 2012 ROZHODNUTÍ:

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S269/2012/KS-11097/2012/840/LBř V Brně dne: 14. 6. 2012 ROZHODNUTÍ: *UOHSX004BO9Y* UOHSX004BO9Y ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S269/2012/KS-11097/2012/840/LBř V Brně dne: 14. 6. 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp.

Více

S 44/03-1431/03 V Brně dne 25. dubna 2003

S 44/03-1431/03 V Brně dne 25. dubna 2003 S 44/03-1431/03 V Brně dne 25. dubna 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 44/03, zahájeném dne 17. března 2003 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

S 24/05-4334/05-OOHS V Brně dne 15. července 2005

S 24/05-4334/05-OOHS V Brně dne 15. července 2005 S 24/05-4334/05-OOHS V Brně dne 15. července 2005 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 24/05, zahájeném dne 29. června 2005 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

S 287/06-18610/06/620 V Brně dne 25. října 2006 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 287/06, zahájeném dne 29.

S 287/06-18610/06/620 V Brně dne 25. října 2006 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 287/06, zahájeném dne 29. S 287/06-18610/06/620 V Brně dne 25. října 2006 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 287/06, zahájeném dne 29. září 2006 podle 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění

Více

S 180/2008/KS-14558/2008/840 V Brně dne 21. července 2008

S 180/2008/KS-14558/2008/840 V Brně dne 21. července 2008 Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 25.7.2008 S 180/2008/KS-14558/2008/840 V Brně dne 21. července 2008 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 180/2008, zahájeném dne 19.

Více

S 62/04-1991/04 V Brně dne 10. května 2004

S 62/04-1991/04 V Brně dne 10. května 2004 S 62/04-1991/04 V Brně dne 10. května 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 62/04, zahájeném dne 9. dubna 2004 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád),

Více

rozhodl takto: p o v o l u j e. Odůvodnění:

rozhodl takto: p o v o l u j e. Odůvodnění: Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.6.2008 S 144/2008/KS-11993/2008/840 V Brně dne 16. června 2008 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 144/2008, zahájeném dne 15. května

Více

S 70/01-1543/01 V Brně dne 17. září 2001

S 70/01-1543/01 V Brně dne 17. září 2001 S 70/01-1543/01 V Brně dne 17. září 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 70/01-OF, zahájeném dne 2. srpna 2001 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, a v souladu

Více

S 205/2007/KS-17517/2007/840 V Brně dne 24. září 2007

S 205/2007/KS-17517/2007/840 V Brně dne 24. září 2007 S 205/2007/KS-17517/2007/840 V Brně dne 24. září 2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 205/2007, zahájeném dne 15. srpna 2007 podle 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZH O DNUTÍ. ÚOHS-S295/2009/KS-15012/2009/840 V Brně dne 20. listopadu 2009

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZH O DNUTÍ. ÚOHS-S295/2009/KS-15012/2009/840 V Brně dne 20. listopadu 2009 *uohsx001h1r6* UOHSX001H1R6 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZH O DNUTÍ ÚOHS-S295/2009/KS-15012/2009/840 V Brně dne 20. listopadu 2009 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp.

Více

S 144/04-3475/04 V Brně dne 11. listopadu 2004

S 144/04-3475/04 V Brně dne 11. listopadu 2004 S 144/04-3475/04 V Brně dne 11. listopadu 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 144/04, zahájeném dne 8. října 2004 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

S 25/03-948/03 V Brně dne 28. března 2003

S 25/03-948/03 V Brně dne 28. března 2003 S 25/03-948/03 V Brně dne 28. března 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 25/03, zahájeném dne 7. února 2003 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád),

Více

rozhodl takto: p o v o l u j e.

rozhodl takto: p o v o l u j e. S 397/2007/KS-00925/2008/840 V Brně dne 17. ledna 2008 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 397/2007, zahájeném dne 18. prosince 2007 dle 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní

Více

r o z h o d n u t í : p o v o l u j e.

r o z h o d n u t í : p o v o l u j e. S 12/04-889/04 V Brně dne 27. února 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 12/04, zahájeném dne 22. ledna 2004 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád),

Více

S 286/03-492/04 V Brně dne 3. února 2004

S 286/03-492/04 V Brně dne 3. února 2004 S 286/03-492/04 V Brně dne 3. února 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 286/03, zahájeném dne 31. prosince 2003 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

S 221/02-4382/02 V Brně dne 19. prosince 2002

S 221/02-4382/02 V Brně dne 19. prosince 2002 S 221/02-4382/02 V Brně dne 19. prosince 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 221/02, zahájeném dne 11. listopadu 2002 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S281/2011/KS-12847/2011/840/LBř V Brně dne: 17. 8. 2011 ROZHODNUTÍ:

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S281/2011/KS-12847/2011/840/LBř V Brně dne: 17. 8. 2011 ROZHODNUTÍ: *UOHSX003Q5WI* UOHSX003Q5WI ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S281/2011/KS-12847/2011/840/LBř V Brně dne: 17. 8. 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp.

Více

S 248/03-1079/04 V Brně dne 8. března 2004

S 248/03-1079/04 V Brně dne 8. března 2004 S 248/03-1079/04 V Brně dne 8. března 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 248/03, zahájeném dne 28. listopadu 2003 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

S 168/2007/KS-13923/2007/620 V Brně dne 3. srpna 2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 168/07, zahájeném dne 2.

S 168/2007/KS-13923/2007/620 V Brně dne 3. srpna 2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 168/07, zahájeném dne 2. S 168/2007/KS-13923/2007/620 V Brně dne 3. srpna 2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 168/07, zahájeném dne 2. července 2007 podle 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

Více

S 135/03-3064/03 Brně dne 18. srpna 2003

S 135/03-3064/03 Brně dne 18. srpna 2003 S 135/03-3064/03 Brně dne 18. srpna 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 135/03, zahájeném dne 16. června 2003 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

S 69/04-2006/04 V Brně dne 12. května 2004

S 69/04-2006/04 V Brně dne 12. května 2004 S 69/04-2006/04 V Brně dne 12. května 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 69/04, zahájeném dne 2. dubna 2004 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád),

Více

S 34/07-03845/2007/720 V Brně dne 21. února 2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 34/07, zahájeném dne 24.

S 34/07-03845/2007/720 V Brně dne 21. února 2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 34/07, zahájeném dne 24. S 34/07-03845/2007/720 V Brně dne 21. února 2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 34/07, zahájeném dne 24. ledna 2007 dle 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve

Více

S 118B/03-2942/03 V Brně dne 6. srpna 2003

S 118B/03-2942/03 V Brně dne 6. srpna 2003 S 118B/03-2942/03 V Brně dne 6. srpna 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v rámci správního řízení č.j. S 118/03, zahájeného dne 25. června 2003 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení

Více

Č.j: S 47/05-6420/05-SOHS I V Brně dne 1. prosince 2005

Č.j: S 47/05-6420/05-SOHS I V Brně dne 1. prosince 2005 Č.j: S 47/05-6420/05-SOHS I V Brně dne 1. prosince 2005 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 47/05, zahájeném dne 1. listopadu 2005 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním

Více

Č.j: S 98/06-8122/06-620 V Brně dne 3. května 2006

Č.j: S 98/06-8122/06-620 V Brně dne 3. května 2006 OT Č.j: S 98/06-8122/06-620 V Brně dne 3. května 2006 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 98/06, zahájeném dne 3. dubna 2006 podle 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní

Více

S 86/03-2098/03 V Brně dne 16. června 2003

S 86/03-2098/03 V Brně dne 16. června 2003 S 86/03-2098/03 V Brně dne 16. června 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 86/03, zahájeném dne 13. května 2003 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

S 52/04-1573/04 V Brně dne 9. dubna 2004

S 52/04-1573/04 V Brně dne 9. dubna 2004 S 52/04-1573/04 V Brně dne 9. dubna 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 52/04, zahájeném dne 10. března 2004 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád),

Více

S 282/03-231/04 V Brně dne 19. ledna 2004

S 282/03-231/04 V Brně dne 19. ledna 2004 S 282/03-231/04 V Brně dne 19. ledna 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 282/03, zahájeném dne 18. prosince 2003 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

S 244/06-15962/2006/710 V Brně dne 7. září 2006

S 244/06-15962/2006/710 V Brně dne 7. září 2006 S 244/06-15962/2006/710 V Brně dne 7. září 2006 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 244/06, zahájeném dne 11. srpna 2006 podle 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění

Více

S 75/04-2017/04 V Brně dne 12. května 2004

S 75/04-2017/04 V Brně dne 12. května 2004 S 75/04-2017/04 V Brně dne 12. května 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 75/04, zahájeném dne 5. dubna 2004 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád),

Více

S 60/03-1800/03 V Brně dne 26. května 2003

S 60/03-1800/03 V Brně dne 26. května 2003 S 60/03-1800/03 V Brně dne 26. května 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 60/03, zahájeném dne 8. dubna 2003 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád),

Více

S 164/06-11682/06-610 V Brně dne 28. června 2006 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 164/06, zahájeném dne 12.

S 164/06-11682/06-610 V Brně dne 28. června 2006 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 164/06, zahájeném dne 12. S 164/06-11682/06-610 V Brně dne 28. června 2006 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 164/06, zahájeném dne 12. června 2006 podle 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

Více

S 63/05-1665/06-610 V Brně dne 27. ledna 2006 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 50/05, zahájeném dne 27.

S 63/05-1665/06-610 V Brně dne 27. ledna 2006 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 50/05, zahájeném dne 27. S 63/05-1665/06-610 V Brně dne 27. ledna 2006 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 50/05, zahájeném dne 27. prosince 2005 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

S 255/06-16761/06/620 V Brně dne 20. září 2006

S 255/06-16761/06/620 V Brně dne 20. září 2006 OT S 255/06-16761/06/620 V Brně dne 20. září 2006 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 255/06, zahájeném dne 21. srpna 2006 podle 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

Více

S 109/03-2603/03 V Brně dne 16. července 2003

S 109/03-2603/03 V Brně dne 16. července 2003 S 109/03-2603/03 V Brně dne 16. července 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 109/03, zahájeném dne 13. června 2003 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

n e p o v o l u j e.

n e p o v o l u j e. S 31/04-3206/04 V Brně dne 30. září 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 31/04, zahájeném dne 13. února 2004 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád),

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZH O DNUTÍ. ÚOHS-S136/2009/KS-8339/2009/840 V Brně dne 9. července 2009

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZH O DNUTÍ. ÚOHS-S136/2009/KS-8339/2009/840 V Brně dne 9. července 2009 *uohsx001bdr0* UOHSX001BDR0 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZH O DNUTÍ ÚOHS-S136/2009/KS-8339/2009/840 V Brně dne 9. července 2009 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn.

Více

S 71/01-1390/01-OF V Brně dne 31.8.2001

S 71/01-1390/01-OF V Brně dne 31.8.2001 S 71/01-1390/01-OF V Brně dne 31.8.2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 71/01-OF, zahájeném dne 3.srpna 2001 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, a v souladu

Více

S 240/03-4601/03 V Brně dne 15. prosince 2003

S 240/03-4601/03 V Brně dne 15. prosince 2003 S 240/03-4601/03 V Brně dne 15. prosince 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 240/03, zahájeném dne 14. listopadu 2003 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

Č.j. : S 68/00-1459/00-230 V Brně dne 7. 11. 2000

Č.j. : S 68/00-1459/00-230 V Brně dne 7. 11. 2000 Č.j. : S 68/00-1459/00-230 V Brně dne 7. 11. 2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení čj. S 68/00-230, zahájeném dne 25.9.2000 na návrh účastníka řízení společnosti TAJMAC- ZPS, a.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 97/01-2261/01-220 V Brně dne 25.10.2001

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 97/01-2261/01-220 V Brně dne 25.10.2001 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 97/01-2261/01-220 V Brně dne 25.10.2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zahájil dne 3.9.2001 dle 18 zákona č. 71/1967

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZH O DNUTÍ. ÚOHS-S313/2009/KS-15127/2009/840 V Brně dne 30. listopadu 2009

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZH O DNUTÍ. ÚOHS-S313/2009/KS-15127/2009/840 V Brně dne 30. listopadu 2009 OT *uohsx001h5s9* UOHSX001H5S9 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZH O DNUTÍ ÚOHS-S313/2009/KS-15127/2009/840 V Brně dne 30. listopadu 2009 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp.

Více

S 57/03-1747/03 V Brně dne 20. května 2003

S 57/03-1747/03 V Brně dne 20. května 2003 S 57/03-1747/03 V Brně dne 20. května 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 57/03, zahájeném dne 4. dubna 2003 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád),

Více

S 98/01-1756/01 V Brně dne 8. října 2001

S 98/01-1756/01 V Brně dne 8. října 2001 S 98/01-1756/01 V Brně dne 8. října 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 98/01- OF, zahájeném dne 7. září 2001 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení a v souladu

Více

S3/01-25/01-OF V Brně 16. března 2001

S3/01-25/01-OF V Brně 16. března 2001 S3/01-25/01-OF V Brně 16. března 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle ustanovení 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona

Více

S 265/03-1355/04 V Brně dne 25. března 2004

S 265/03-1355/04 V Brně dne 25. března 2004 S 265/03-1355/04 V Brně dne 25. března 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 265/03, zahájeném dne 18. prosince 2003 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

Č.j. S 80/99-230 V Brně dne 11. srpna 1999

Č.j. S 80/99-230 V Brně dne 11. srpna 1999 Č.j. S 80/99-230 V Brně dne 11. srpna 1999 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení čj. S 80/99-230, zahájeném dne 16. 7. 1999 na návrh účastníka řízení - společnosti Seco Tools CZ, s. r.

Více

S 56/05-492/05-SOHS II V Brně dne 23. prosince 2005 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 56/05, zahájeném dne 21.

S 56/05-492/05-SOHS II V Brně dne 23. prosince 2005 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 56/05, zahájeném dne 21. S 56/05-492/05-SOHS II V Brně dne 23. prosince 2005 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 56/05, zahájeném dne 21. listopadu 2005 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení

Více

Č.j. S 126/99-240/452 V Brně l. března 2000

Č.j. S 126/99-240/452 V Brně l. března 2000 Č.j. S 126/99-240/452 V Brně l. března 2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 126/99-240, zahájeném dne 27.12.1999 dle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve spojení

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: Č.j. S 116/01-2199/01 V Brně dne 20. listopadu 2001

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: Č.j. S 116/01-2199/01 V Brně dne 20. listopadu 2001 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: Č.j. S 116/01-2199/01 V Brně dne 20. listopadu 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 116/01, zahájeném

Více

S 26/04-2275/04 V Brně dne 31. května 2004

S 26/04-2275/04 V Brně dne 31. května 2004 S 26/04-2275/04 V Brně dne 31. května 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 26/04, zahájeném dne 11. února 2004 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

Č.j. S 170/03-3975/03 V Brně dne 5. listopadu 2003

Č.j. S 170/03-3975/03 V Brně dne 5. listopadu 2003 Č.j. S 170/03-3975/03 V Brně dne 5. listopadu 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 170/03, zahájeném dne 26. srpna 2003 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení

Více

Č.j. : S 11/2000-644/00-230 V Brně dne 30. května 2000

Č.j. : S 11/2000-644/00-230 V Brně dne 30. května 2000 Č.j. : S 11/2000-644/00-230 V Brně dne 30. května 2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení čj. S 11/2000-230, zahájeném dne 7.3.2000 na návrh účastníka řízení a to společnosti Erste

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S506/2011/KS-17480/2011/840/JMě V Brně dne: 7. 11. 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S506/2011/KS-17480/2011/840/JMě V Brně dne: 7. 11. 2011 *UOHSX003V6OM* UOHSX003V6OM ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S506/2011/KS-17480/2011/840/JMě V Brně dne: 7. 11. 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp.

Více

S 21/01- /01-OF 30. dubna 2001

S 21/01- /01-OF 30. dubna 2001 S 21/01- /01-OF 30. dubna 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, jako orgán příslušný podle ustanovení 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992

Více

S 155/02-2998/02 V Brně dne 27. srpna 2002

S 155/02-2998/02 V Brně dne 27. srpna 2002 S 155/02-2998/02 V Brně dne 27. srpna 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 155/02, zahájeném dne 24.července 2002 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

S 23/04-1057/04 V Brně dne 8. března 2004

S 23/04-1057/04 V Brně dne 8. března 2004 S 23/04-1057/04 V Brně dne 8. března 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 23/04, zahájeném dne 5. února 2004 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád),

Více

S 62/03-1572/03 V Brně dne 7. května 2003

S 62/03-1572/03 V Brně dne 7. května 2003 S 62/03-1572/03 V Brně dne 7. května 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 62/03, zahájeném dne 10. dubna 2003 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád),

Více

Č.j. S 55/03-2772/03-ORP V Brně dne 3.června 2003

Č.j. S 55/03-2772/03-ORP V Brně dne 3.června 2003 Právní moc 21.6.2003 Č.j. S 55/03-2772/03-ORP V Brně dne 3.června 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 4.4.2003 dle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve

Více

S 108/02-2058/02 V Brně dne 10. června 2002

S 108/02-2058/02 V Brně dne 10. června 2002 S 108/02-2058/02 V Brně dne 10. června 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 108/02, zahájeném dne 9. května 2002 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S421/2014/KD-43013/2015/820/LSo Brno: 7. prosince 2015

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S421/2014/KD-43013/2015/820/LSo Brno: 7. prosince 2015 *UOHSX007W69G* UOHSX007W69G ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S421/2014/KD-43013/2015/820/LSo Brno: 7. prosince 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp.

Více

S 246/ /03 Brně dne 22. prosince 2003

S 246/ /03 Brně dne 22. prosince 2003 S 246/03-4740/03 Brně dne 22. prosince 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 246/03, zahájeném dne 27. listopadu 2003 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

Č.j. S 92/99-230 V Brně dne 29. 9. 1999

Č.j. S 92/99-230 V Brně dne 29. 9. 1999 Č.j. S 92/99-230 V Brně dne 29. 9. 1999 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení čj. S 92/99-230, zahájeném dne 31. 8. 1999 na návrh účastníků řízení - společnosti Moravské keramické závody

Více

S 218/06-14882/06/620 V Brně dne 23. srpna 2006

S 218/06-14882/06/620 V Brně dne 23. srpna 2006 S 218/06-14882/06/620 V Brně dne 23. srpna 2006 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 218/06, zahájeném dne 24. července 2006 podle 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

Více

S 10/02-464/02 V Brně dne 14. února 2002

S 10/02-464/02 V Brně dne 14. února 2002 S 10/02-464/02 V Brně dne 14. února 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 10/02, zahájeném dne 16. ledna 2002 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád),

Více

S 90/01-1806/01 V Brně dne 11.10.2001

S 90/01-1806/01 V Brně dne 11.10.2001 S 90/01-1806/01 V Brně dne 11.10.2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 90/01, zahájeném dne 31. srpna 2001 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, a v souladu s

Více

S 44/02-1123/02 V Brně dne 25. března 2002

S 44/02-1123/02 V Brně dne 25. března 2002 S 44/02-1123/02 V Brně dne 25. března 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 44/02, zahájeném dne 19. února 2002 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

S 32/03-907/03 V Brně dne 21. března 2003

S 32/03-907/03 V Brně dne 21. března 2003 S 32/03-907/03 V Brně dne 21. března 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 32/03, zahájeném dne 19. února 2003 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád),

Více

S 126/01-1900/02 V Brně dne 27. května 2002

S 126/01-1900/02 V Brně dne 27. května 2002 S 126/01-1900/02 V Brně dne 27. května 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 126/01, zahájeném dne 17.10.2001 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád),

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

Č.j. S 62/00-1931/00-220 V Brně dne 13.11.2000

Č.j. S 62/00-1931/00-220 V Brně dne 13.11.2000 Č.j. S 62/00-1931/00-220 V Brně dne 13.11.2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 62/00-220 zahájeném dne 4.9.2000 dle ustanovení 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení

Více

Č.j. S 76/99/220/2201 V Brně dne 9.9. 1999

Č.j. S 76/99/220/2201 V Brně dne 9.9. 1999 Č.j. S 76/99/220/2201 V Brně dne 9.9. 1999 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 12.7. 1999 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve spojení s 12 zákona č.

Více

S 14/01-371/01-220 V Brně dne 7.5.2001

S 14/01-371/01-220 V Brně dne 7.5.2001 S 14/01-371/01-220 V Brně dne 7.5.2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 8.3.2001 dle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve spojení s 12 zákona

Více

S 219/03-4355/03 V Brně dne 1. prosince 2003

S 219/03-4355/03 V Brně dne 1. prosince 2003 S 219/03-4355/03 V Brně dne 1. prosince 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 219/03, zahájeném dne 31. října 2003 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

Č.j. : S 70/99-230 V Brně dne 27.července 1999

Č.j. : S 70/99-230 V Brně dne 27.července 1999 Č.j. : S 70/99-230 V Brně dne 27.července 1999 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení čj. S 70/99-230, zahájeném dne 28.6.1999 dle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí:

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí: ROZHODNUTÍ Č.j. S 5/01-171 -220 V Brně dne 28.3.2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 29.1.2001 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve spojení s 12 zákona

Více

r o z h o d n u t í :

r o z h o d n u t í : Č.j.: S 40/02 821/02 VO I V Brně, dne 25.března 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zahájil dne 20. února 2002 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správní řízení, ve znění pozdějších předpisů (správní

Více

ROZH O DNUTÍ. ÚOHS-S136/2008/KD-5225/2009/820 V Brně dne 11. května 2009

ROZH O DNUTÍ. ÚOHS-S136/2008/KD-5225/2009/820 V Brně dne 11. května 2009 *uohsx0018duo* UOHSX0018DUO Údaje označené v textu jako [ ] obsahují obchodní tajemství účastníka řízení Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 28. 5. 2009 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZH O DNUTÍ

Více

Č.j. S 83/99-1510/99-210 V Brně 25. srpna 1999

Č.j. S 83/99-1510/99-210 V Brně 25. srpna 1999 Č.j. S 83/99-1510/99-210 V Brně 25. srpna 1999 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona

Více

Čj. R 58/2002 V Brně dne 15. 11. 2002

Čj. R 58/2002 V Brně dne 15. 11. 2002 Čj. R 58/2002 V Brně dne 15. 11. 2002 V řízení o rozkladu, který proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 6. 9. 2002 čj. S 145A/02-3181/02 o nepřiznání postavení účastníka v řízení

Více

S 71/03-2198/03 V Brně dne 20. června 2003

S 71/03-2198/03 V Brně dne 20. června 2003 S 71/03-2198/03 V Brně dne 20. června 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 71/03, zahájeném dne 22. dubna 2003 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

Č.j.: S 4/00-627/00-240 V Brně dne 31. 3. 2000

Č.j.: S 4/00-627/00-240 V Brně dne 31. 3. 2000 Č.j.: S 4/00-627/00-240 V Brně dne 31. 3. 2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 2. 2. 2000 dle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve spojení s 12 zákona č.

Více

Návrh Oznámení o pojmu spojujících se soutěžitelů ve smyslu zákona o ochraně hospodářské soutěže

Návrh Oznámení o pojmu spojujících se soutěžitelů ve smyslu zákona o ochraně hospodářské soutěže Návrh Oznámení o pojmu spojujících se soutěžitelů ve smyslu zákona o ochraně hospodářské soutěže OBSAH: I. ÚVOD II. SPOJUJÍCÍ SE SOUTĚŽITELÉ II.1. Obecně II.2. Fúze II.3. Nabytí podniku či jeho části II.4.

Více

S 127/02-2195/02 V Brně dne 28. června 2002

S 127/02-2195/02 V Brně dne 28. června 2002 S 127/02-2195/02 V Brně dne 28. června 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 127/02, zahájeném dne 30. května 2002 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více