S 132/ /04 V Brně dne 23. prosince 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S 132/04-3738/04 V Brně dne 23. prosince 2004"

Transkript

1 S 132/ /04 V Brně dne 23. prosince 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 132/04, zahájeném dne 23. srpna 2004 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, a 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost GORENJE gospodinjski aparati, d.d., se sídlem 3503 Velenje, Partizanska 12, Republika Slovinsko, ve správním řízení zastoupená JUDr. Lubomírem Minaříkem, advokátem, se sídlem tř. Svobody 39, Olomouc, na základě plné moci ze dne 12. července 2004, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto r o z h o d n u t í : Spojení soutěžitelů GORENJE gospodinjski aparati, d.d., se sídlem 3503 Velenje, Partizanska 12, Republika Slovinsko, a MORA MORAVIA, a.s., se sídlem Nádražní 50, Hlubočky Mariánské údolí, IČ: , ke kterému má dojít dle 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o koupi a prodeji akcií uzavřené dne 1. července 2004 mezi společností GORENJE gospodinjski aparati, d.d., jako kupujícím, a společností WOOD & Company Financial Services, a.s., Václavské náměstí 772/2, Praha 1, jako prodávajícím, v jejímž důsledku společnost GORENJE gospodinjski aparati, d.d. získá akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti MORA MORAVIA, a.s., a tím i možnost tuto společnost přímo kontrolovat, se dle 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, p o v o l u j e.

2 O d ů v o d n ě n í : Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zahájil dne 23. srpna 2004 na návrh společnosti GORENJE gospodinjski aparati, d.d., se sídlem 3503 Velenje, Partizanska 12, Republika Slovinsko (dále jen GORENJE ), správní řízení č.j. S 132/04 ve věci povolení spojení soutěžitelů GORENJE a MORA MORAVIA, a.s., se sídlem Nádražní 50, Hlubočky Mariánské údolí, IČ: (dále jen MORA ), podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, a 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), v souladu s 21 zákona. Skutečnost, že se Úřad navrhovanou transakcí zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 36/2004 ze dne 8. září 2004 současně se zveřejněním výzvy k podání případných námitek k předmětnému spojení. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných námitek Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Úřad, který je kompetentní k ochraně hospodářské soutěže na trhu výrobků a služeb podle 1 odst. 1 zákona, v souladu se zásadou objektivní (materiální) pravdy, ve snaze využít všechny dostupné způsoby k získání potřebných informací k objektivizaci stavu v oblasti dotčené předmětným spojením soutěžitelů, oslovil několik konkurentů spojujících se soutěžitelů k poskytnutí stanovisek k předmětnému spojení. Na základě vyjádření oslovených subjektů, a zejména na základě závěrů provedených vlastních analýz vycházejících ze všech dostupných informací o spojením dotčených trzích, dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů vzbuzuje vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže. S ohledem na výše uvedené skutečnosti sdělil Úřad dopisem č.j. S 132/ /04 ze dne 27. září 2004 účastníku správního řízení S 132/04, že ve smyslu ustanovení 16 odst. 2 zákona bude v řízení nadále pokračovat a že rozhodnutí ve věci bude vydáno v souladu s ustanovením 16 odst. 4 zákona do pěti měsíců od zahájení správního řízení. Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv a účetních závěrek spojujících se soutěžitelů a dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů. Rovněž tak Úřad vycházel z vyjádření a stanovisek oslovených konkurentů spojujících se soutěžitelů a odběratelů produktů spojujících se soutěžitelů k předmětnému spojení. I. Notifikační podmínky Ke spojení soutěžitelů má dojít na základě Smlouvy o koupi a prodeji akcií uzavřené dne 1. července 2004 mezi společností GORENJE, jako kupujícím, a společností WOOD & Company Financial Services, a.s., Václavské náměstí 772/2, Praha 1 (dále jen WOOD & Company Financial Services ), jako prodávajícím, v jejímž důsledku společnost GORENJE získá akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti MORA, a tím i možnost tuto společnost přímo kontrolovat. Výše popsaná transakce představuje spojení soutěžitelů ve smyslu 12 odst. 3 písm. a) zákona. Podle citovaného ustanovení se za spojení soutěžitelů ve smyslu zákona považuje transakce, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů. 2

3 V dalším postupu se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je podmínka dle ustanovení 13 písm. a) zákona splněna a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu. II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů Společnost GORENJE je slovinskou obchodní společností, jejíž akcie vlastní větší množství akcionářů, z nichž žádný nad ní nevykonává kontrolu ani samostatně, ani ve spojení s jinými. Společnost GORENJE stojí na vrcholu majetkové struktury holdingu, jehož součástí je cca padesát společností (dále jen skupina GORENJE ), včetně českých obchodních společností GORENJE spol. s r.o., GORENJE - kuchyně spol. s r.o. a Gorenje - real spol. s r.o. Skupina GORENJE je členěna do následujících divizí: divize domácích spotřebičů, která zahrnuje společnosti vyrábějící a prodávající domácí spotřebiče, včetně varné techniky, divize vnitřního zařízení, která zahrnuje společnosti vyrábějící a prodávající kuchyňský a koupelnový nábytek, sanitární napojení a keramické dlaždice, divize tepelných a strojních zařízení, která zahrnuje společnosti vyrábějící a prodávající ohřívače vody, nástroje a průmyslová zařízení, divize služeb, která zahrnuje společnosti zaměřené na obchod, inženýring, obchodní zastoupení, pohostinské služby, cestovní ruch a správu nemovitostí a divize energetiky a ekologie, která zahrnuje společnosti zaměřené na zpracování zvláštních odpadů, odvoz a zpracování bahna a výrobu a prodej cihel, stropních nosníků a traverz. Společnost MORA je českou akciovou společností, která je před realizací posuzovaného spojení kontrolována společností WOOD & Company Financial Services. Společnost MORA kontroluje slovenskou společnost MORA SLOVAKIA s.r.o. a maďarskou společnost MORA HUNGARIA, Kft. Společnost MORA působí v České republice v oblasti výroby a servisu výrobků varné techniky. III. Relevantní trh Za účelem zjištění, zda navrhovaným spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s 2 odst. 2 zákona trh zboží, jež je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele. 3

4 Nabývaná společnost, společnost MORA, působí v České republice především v oblasti výroby a servisu výrobků varné techniky, a to zejména samostatně stojících sporáků, vestavných spotřebičů a odsavačů par. V této oblasti působí v České republice rovněž nabyvatel, společnost GORENJE. Posuzované spojení soutěžitelů má tedy horizontální charakter. V průběhu správního řízení zvažoval Úřad nejrůznější možná vymezení relevantních trhů v oblasti výrobků varné techniky. V rámci prováděného šetření se Úřad rovněž obrátil na některé konkurenty spojujících se soutěžitelů a rovněž na některé jejich nejvýznamnější odběratele s žádostí o poskytnutí jejich názorů na vymezení relevantních trhů ve spojením dotčené oblasti. Úřad zejména zvažoval zastupitelnost samostatně stojících a vestavných varných zařízení, tzn. samostatně stojících sporáků, na straně jedné, a vestavných trub a varných desek, a to jak samostatných, tak i závislých, na straně druhé. Rovněž byla zvažována zastupitelnost samostatně stojících sporáků plynových, elektrických a kombinovaných a dále vzájemná zastupitelnost jednotlivých typů vestavných spotřebičů, konkrétně vestavných trub samostatných a závislých, vestavných varných desek samostatných a závislých. Při posuzování vzájemné zastupitelnosti vzal Úřad v úvahu jak stranu nabídkovou, tak i poptávkovou. V rámci provedeného šetření Úřad zjistil následující skutečnosti. Mezi samostatně stojícími sporáky a vestavnými varnými spotřebiči nejsou žádné funkční ani technické rozdíly. Jednotlivé modely kombinují stejné prvky s různými funkčními a estetickými variacemi. Všechny modely a velikosti varných spotřebičů slouží stejnému účelu a používají stejnou technologii a totožné součástky. Velmi významným argumentem je rovněž vysoký stupeň nabídkové substituce, jestliže všichni hlavní výrobci produkují celou výrobkovou řadu a flexibilita výrobních linek umožňuje vyrábět výrobky, které jsou technicky a esteticky odlišné na stejném výrobním zařízení. K uvedeným závěrům dospěla při posuzování spojení na totožném výrobkovém trhu rovněž Evropská komise ve svém rozhodnutí č.j. M.458 ze dne 21. června 1994 ve věci spojení soutěžitelů Elektrolux/AEG. Evropská komise v této souvislosti mj. uvedla, že, přestože je možné další členění v rámci některých produktových skupin, toto členění není nezbytné, neboť hlavní výrobci domácích zařízení, tedy včetně zařízení varných, vyrábějí a prodávají úplnou výrobkovou řadu a rovněž jsou schopni přesunout svou stávající výrobní kapacitu z výroby jednoho produktu k jinému, což znamená, že je zde vysoký stupeň nabídkové substituovatelnosti. Rovněž Úřadem oslovení konkurenti a odběratelé spojujících se soutěžitelů uvedli, že dle jejich názoru je ve spojením dotčené oblasti jediný relevantní trh, a to trh varných zařízení, a to jak z hlediska strany nabídkové, tak i z hlediska strany poptávkové. Ve vztahu k zastupitelnosti samostatně stojících sporáků plynových, elektrických a kombinovaných Úřad zjistil, že i tyto výrobky jsou vzájemně zastupitelné a dle názoru některých z oslovených třetích subjektů jsou v mnoha případech dokonce navzájem kombinovatelné. Pokud jde o odsavače par, dospěl Úřad k následujícímu závěru. Přestože jsou odsavače par zákazníky často pořizovány společně s varnými zařízeními, s ohledem na jejich specifickou funkci, zcela odlišnou od funkce varných zařízení, tvoří odsavače par samostatný výrobkový relevantní trh. 4

5 Na základě výše uvedených skutečností Úřad pro účely tohoto rozhodnutí vymezil v oblasti varné techniky jako relevantní trhy z hlediska výrobkového trh varných zařízení a trh odsavačů par. V rámci trhu varných zařízení se nicméně Úřadu jeví jako účelné rozlišení dvou základních segmentů, a sice segmentu samostatně stojících sporáků a vestavných varných spotřebičů. V této souvislosti jsou důležité zejména následující skutečnosti. V roce 2003 byl podíl segmentu vestavných varných spotřebičů na trhu varných zařízení cca 43 %, přičemž tento podíl v posledních letech postupně rostl a lze očekávat jeho růst i do budoucna. Zatímco celková velikost segmentu samostatně stojících sporáků vzrostla v letech 2001 až 2003 o 8,2 %, velikost segmentu vestavných varných spotřebičů vzrostla o 18,2 %. Oba výše vymezené výrobkové relevantní trhy vymezil Úřad v předmětném správním řízení z geografického hlediska územím celé České republiky, nicméně při posuzování dopadů spojení Úřad zohlednil rovněž celkovou situaci v oblasti varné techniky v Evropě. IV. Dopady spojení V rámci celkového posouzení spojení Úřad v souladu s ustanoveními hlavy IV zákona zkoumal, zda posuzovaným spojením soutěžitelů dojde ke vzniku nebo posílení dominantního postavení, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže na relevantním trhu. Za tím účelem se Úřad zaměřil na kritéria, jejichž zkoumání mu předepisuje zákon v ustanovení 17 odst. 1. Posuzoval tedy zejména potřebu zachování a rozvíjení účinné hospodářské soutěže, strukturu všech spojením dotčených trhů, podíl spojujících se soutěžitelů na těchto trzích, jejich hospodářskou a finanční sílu, právní a jiné překážky vstupu dalších soutěžitelů na spojením dotčené trhy, možnost volby dodavatelů nebo odběratelů spojujících se soutěžitelů, vývoj nabídky a poptávky na dotčených trzích, potřeby a zájmy spotřebitelů a výzkum a vývoj, jehož výsledky jsou k prospěchu spotřebitele a nebrání účinné soutěži. Úřad v souladu s platnou legislativou posuzoval dopady spojení na hospodářskou soutěž v době rozhodnutí na území České republiky, nicméně zohlednil rovněž situaci na nadnárodním evropském trhu. 4.1 Postavení soutěžitelů na relevantních trzích Na obou výše vymezených relevantních trzích působí před spojením oba spojující se soutěžitelé a oba si na nich navzájem konkurují. Posuzované spojení soutěžitelů má tedy horizontální charakter. Na trhu varných zařízení v České republice dosahuje společnost MORA tržního podílu cca 38,5 % 1. Společnost GORENJE zde dosahuje tržního podílu cca 11,1 %. Nejvýznamnějšími konkurenty spojujících se soutěžitelů na trhu varných zařízení v České republice jsou společnosti Zanussi, Fagor a Indesit. Např. společnost Zanussi dosahuje na předmětném trhu tržního podílu cca 13,0 %. V segmentu samostatně stojících sporáků dosahuje společnost MORA tržního podílu cca 48,3 % a společnost GORENJE tržního podílu cca 12,6 %. Konkurenti spojujících se soutěžitelů zde dosahují srovnatelných tržních podílů jako společnost GORENJE, konkrétně například společnost Zanussi tržního podílu cca 11,5 % a společnost Indesit tržního podílu cca 10,7 %. V této souvislosti považuje Úřad za podstatné zjištění, že tržní podíl společnosti 1 není-li dále uvedeno jinak, je tržní podíl uváděn za rok 2003, a to z hlediska objemového vyjádření 5

6 MORA v roce 2003 v segmentu samostatně stojících sporáků oproti roku 2001 poklesl o cca 8,2 %. V segmentu vestavných varných spotřebičů dosahuje společnost MORA tržního podílu cca 11,9 % a společnost GORENJE tržního podílu cca 7,1 %. Konkurenti spojujících se soutěžitelů zde dosahují vyšších tržních podílů, konkrétně například společnost Fagor tržního podílu cca 22,9 % a společnost Zanussi tržního podílu cca 15,0 %. Rovněž v tomto segmentu tržní podíl společnosti MORA v posledních letech klesá, avšak mírněji než v případě segmentu samostatně stojících sporáků, konkrétně jde o pokles o cca 4,1 %. Na trhu odsavačů par v České republice dosahuje společnost MORA tržního podílu cca 17,0 %. Společnost GORENJE zde dosahuje tržního podílu cca 2,2 %. Nejvýznamnějšími konkurenty spojujících se soutěžitelů na trhu odsavačů par v České republice jsou společnosti Zanussi, s tržním podílem cca 14,0 %, a BEST, s tržním podílem cca 8,0 %. 4.2 Hospodářská a finanční síla a výrobkové portfolio Společnost MORA má na českém trhu výsadní postavení zejména vzhledem ke svému historickému monopolnímu postavení na trhu sporáků, v jehož důsledku je dodnes potenciálními zákazníky vnímána jako silný a tradiční domácí výrobce a je preferována především konzervativními zákazníky. Společnost MORA je i v současnosti v zásadě jediným výrobcem různých typů sporáků v České republice, ostatní soutěžitelé své výrobky do České republiky pouze dováží, a to včetně společnosti GORENJE, která vyrábí své výrobky ve Slovinsku. Společnost MORA jako jediný z výrobců varných zařízení, jehož výrobky jsou distribuovány na území České republiky, není před posuzovaným spojením součástí alespoň celoevropsky působícího holdingu. V důsledku spojení se skupinou GORENJE by tak společnost MORA získala postavení standardní evropské společnosti se zázemím silného zahraničního partnera, aniž by však její postavení mohlo být, byť jen z hlediska tuzemského, dlouhodobě problematické. I po spojení soutěžitelů GORENJE a MORA bude hospodářská a finanční síla spojením vzniklého subjektu nesrovnatelná s hospodářskou a finanční silou jeho konkurentů, jestliže celosvětový obrat spojením vzniklého subjektu bude cca 19 miliard Kč, zatímco celosvětový obrat jeho konkurentů je následující: skupina Elektrolux - cca 434 miliardy Kč, skupina BSH (Bosh a Siemens) - cca 206 miliard Kč, a skupina Merloni cca 96 miliard Kč. Na rozdíl od společnosti MORA, která se tradičně specializuje na výrobu různých typů sporáků, všichni její významní konkurenti mají mnohem širší výrobkové portfolio a prodávají úplnou výrobkovou řadu, například kromě sporáků dále myčky, pračky, chladničky, a mrazničky. Při současném trendu trhu z hlediska spotřebitelů, jímž je pořizování všech kuchyňských spotřebičů v jedné značce, pak úzký sortiment společnosti MORA značně oslabuje její konkurenceschopnost na trhu. Popsaný trend lze přitom vztáhnout na celou oblast domácích spotřebičů, tj. nad rámec spotřebičů kuchyňských. Pokud jde o situaci v oblasti výrobků varné techniky na nadnárodním trhu, například na trhu Evropské unie, tržní pozice spojujících se soutěžitelů je mnohem méně významná než na trhu národním. Společnost MORA zde dosahuje tržního podílu cca 1,5 % a společnost GORENJE cca 6,5 %, spojením vzniklý subjekt tedy bude dosahovat tržního podílu cca 8 %. Konkurenti spojujících se soutěžitelů na trhu Evropské unie dosahují přitom výrazně vyšších 6

7 tržních podílů, konkrétně například skupina BSH a skupina Merloni shodně cca 17 % a skupina Elektrolux cca 16 %. Proces evropské integrace s rostoucím pohybem zboží postupně oslabuje, a i v následujících letech bude oslabovat, pozici lokálních výrobců předmětného zboží na jejich domácích trzích. V případě společnosti MORA se jedná o pokles tržního podílu na trhu varných zařízení o cca 3,4 % za poslední dva roky, a v případě segmentu samostatně stojících sporáků dokonce o cca 8,2 %. Rovněž Evropská komise ve výše citovaném rozhodnutí uvedla mj., že vysoký lokální tržní podíl se nutně nemusí promítnout v tržní síle. 2 Uvedené skutečnosti svědčí o tom, že i po spojení budou společnosti GORENJE a MORA vystaveny silné konkurenci ze strany nadnárodně působících skupin společností, které budou schopny zamezit jakémukoli pokusu o neospravedlnitelné zvýšení cen jimi vyráběných výrobků. 4.3 Zahraniční obchod, bariéry dovozu a vstupu na trh V současné době neexistují v oblasti výrobků varné techniky podstatné překážky dovozu, jako jsou například kvóty, tarifní či netarifní překážky, a tedy ani bariéry vstupu na předmětné trhy pro zahraniční producenty. Cenová hladina, respektive konkurenceschopnost konečného produktu, je sice částečně ovlivňována náklady na jeho přepravu, nicméně výše nákladů na přepravu výrobků varné techniky ze zahraničí, která nedosahuje 5 % ceny výrobku, objem dovozu do České republiky zásadně neovlivňuje. Dovozy do České republiky jsou obecně velmi významné, jak již bylo uvedeno výše, společnost MORA je v zásadě jediným výrobcem sporáků v České republice, ostatní soutěžitelé, včetně společnosti GORENJE, své výrobky do České republiky pouze dováží. Vyšší tržní podíly společnosti MORA na trzích v České republice jsou pak dány především tím, že tyto trhy jsou z hlediska celého trhu Evropské unie velmi malé a hlavní soutěžitelé v rámci Evropské unie neměli dosud o posílení svých pozic na trzích v České republice zájem, neboť se soustředí zejména na velké trhy. Nicméně, i přes současné relativně malé tržní podíly celoevropsky působících soutěžitelů na relevantních trzích v České republice, lze konstatovat, že tito mohou, vzhledem k jejich hospodářské a finanční síle a při neexistenci jakýchkoliv významných bariér pro vstup na předmětné trhy, v případě svého zájmu bez větších problémů svou pozici na relevantních trzích v České republice posílit. Nově vzniklý celek, tedy skupina GORENJE ve spojení se společností MORA, bude nadále vystaven efektivní soutěži na obou vymezených relevantních trzích ze strany hospodářsky a finančně silnějších konkurentů, ať již reálných či potenciálních. Tito konkurenti mají v rámci nadnárodního trhu významný tržní podíl a dostatečné finanční zdroje, které jim umožní investovat a soutěžit s nově vzniklým subjektem. Nový subjekt GORENJE/MORA tak bude konfrontován se silnými subjekty působícími na mnoha relevantních trzích v rámci oblasti domácích spotřebičů. Snadný potenciální vstup nových soutěžitelů, respektive posílení pozic soutěžitelů stávajících, tedy poskytuje předmětným trhům ochranu před případnými protisoutěžními projevy ze strany jakéhokoliv jeho účastníka, včetně subjektu vzniklého spojením. 2 viz bod 27 rozhodnutí č.j. M.458 ze dne 21. června 1994 ve věci spojení soutěžitelů Elektrolux/AEG 7

8 4.4 Další relevantní skutečnosti Existence cenové soutěže ve spojením dotčené oblasti v předchozích letech naznačuje, že i po spojení soutěžitelů GORENJE a MORA budou ostatní velké společnosti schopny na trhu zamezit jakémukoliv pokusu o neospravedlnitelné zvýšení cen ze strany nově vzniklého subjektu. V České republice existuje ve všech segmentech trhu varných zařízení silná konkurence světových výrobců. Společnost MORA si v této konkurenci objektivně nejnižšími cenami uchovává poměrně silné postavení na trhu. Ceny výrobků společnosti MORA dosahují cca 93 % průměrné ceny v segmentu samostatně stojících sporáků a cca 60 % průměrné ceny v segmentu vestavných varných spotřebičů. Sortiment spojujících se soutěžitelů se do jisté míry doplňuje, pokud jde o výrobní řady i cenovou škálu. Lze obecně konstatovat, že společnost MORA vyrábí a prodává méně nákladnou a pro konečné zákazníky levnější verzi produktů, zatímco produkty GORENJE jsou kvalitnější, a tím i dražší. V důsledku předmětného spojení tedy nedojde k eliminaci nejbližšího konkurenta. Další relevantní skutečností pro posouzení dopadů spojení soutěžitelů GORENJE a MORA je trend oslabování segmentu samostatně stojících sporáků, v němž má společnost MORA významné postavení, ve prospěch segmentu vestavných varných spotřebičů, v němž má MORA naopak postavení poměrně slabé a i po realizaci předmětného spojení zde bude působit subjekt s vyšším tržním podílem než subjekt vzniklý spojením. Jak bylo uvedeno výše, podíl segmentu vestavných varných spotřebičů na trhu varných zařízení byl v roce 2003 cca 43 %, přičemž tento podíl v posledních letech postupně rostl a tento trend lze očekávat i do budoucna. Zatímco celková velikost segmentu samostatně stojících sporáků vzrostla v letech 2001 až 2003 o 8,2 %, velikost segmentu vestavných varných spotřebičů vzrostla o 18,2 %. S ohledem na charakter produktů spojujících se soutěžitelů a s ním související způsob distribuce, v němž převažuje prodej přes řetězce maloobchodních prodejen elektrospotřebičů a hypermarkety, které mají značnou hospodářskou a finanční sílu, díky níž jsou schopny zásadně ovlivňovat chování všech soutěžitelů na trhu (pokud jde o nákupní podmínky, zalistování zboží, cenovou politiku a podobně), lze konstatovat, že v důsledku posuzovaného spojení nedojde k významnému posílení pozice spojujících se soutěžitelů vůči jejich odběratelům, a to ani oproti jejich hlavním konkurentům. 4.5 Zohlednění přínosů vyplývajících ze spojení S posuzováním dopadů spojení podniků úzce souvisí rovněž zohlednění přínosů vyplývajících ze spojení (tzv. efficiencies). O těchto přínosech se zmiňuje například v preambuli Nařízení Rady (ES) č. 139/2004 ze dne 20. ledna 2004 o kontrole spojování mezi soutěžiteli (Nařízení ES o fúzích). Podrobnější pravidla jejich hodnocení pak stanoví Výkladová pravidla o posuzování horizontálních spojení podle Nařízení ES o fúzích. V této souvislosti lze konstatovat, že základní přínosy ze spojení soutěžitelů jsou členěny do tří oblastí, a to na dynamické, alokační a výrobní. Dynamických přínosů je dosahováno prostřednictvím výzkumu a vývoje a rozšířením nových produktů a výrobních procesů, které zvyšují blahobyt spotřebitele. Alokačních přínosů je dosahováno, pokud dané množství produktů je tržně rozdělováno těm kupujícím, kteří si jich nejvíce cení a jsou ochotni za ně zaplatit nebo jsou ochotni vzdát se pro ně spotřeby jiných statků. Výrobních přínosů je dosahováno, pokud je na výstupu dosahováno výroby v optimálním poměru ve vztahu k ceně výrobních vstupů. 8

9 V případě posuzovaného spojení soutěžitelů lze konstatovat, že spojením dochází k alokačním a dynamickým přínosům. Předmětné spojení soutěžitelů zajistí společnosti MORA nezbytné investiční prostředky do modernizace výroby, k zefektivnění výroby, popřípadě k zavedení nových produktů do výrobního procesu. Spojení tak přispěje k technologickému pokroku, ze kterého budou v nezanedbatelné míře těžit i spotřebitelé. Současně posuzovaným spojením dojde k posílení distribučních kanálů spojujících se soutěžitelů, včetně jejich poprodejních servisních služeb. Dalším pozitivním výsledkem předmětného spojení pro společnost MORA bude získání přístupu, prostřednictvím svého nového kapitálově silného vlastníka, k levnějším zdrojům (dodávky surovin a polotovarů, úvěry a podobně). Začlenění společnosti MORA do skupiny GORENJE je tak jednou z možností zachování výroby tradičního výrobce sporáků v České republice, neboť bez silného zahraničního partnera by zcela jistě měla z dlouhodobého hlediska problém se na trhu udržet. 4.6 Připomínky k posuzovanému spojení Jak již bylo výše uvedeno, Úřad v rámci řízení o povolení spojení soutěžitelů GORENJE a MORA vyzval některé nejvýznamnější konkurenty spojujících se soutěžitelů v České republice, konkrétně společnosti FAGOR ELEKTRO s.r.o., Merloni elettrodomestici s.r.o. a ELEKTROLUX s.r.o., a dále osm nejvýznamnějších odběratelů spojujících se soutěžitelů, k poskytnutí stanovisek k předmětnému spojení. Konkurenti spojujících se soutěžitelů oslovení Úřadem vyjádřili určité obavy týkající se nepříznivých důsledků posuzovaného spojení na hospodářskou soutěž ve vztahu ke spojením dotčeným trhům. Např. společnost Merloni elettrodomestici s.r.o., která se v České republice podílí na distribuci výrobků značek Indesit a Ariston, uvedla, cit.: spojení bude znamenat v podstatě získání vládnoucí tržní pozice ve všech segmentech sporáků nikdy takovéto velké tržní podíly v rukou jediného subjektu nevedly k výhodám pro konečné zákazníky. Úřad se vznesenými připomínkami ostatních soutěžitelů podrobně zabýval, a na základě těchto připomínek, a zejména na základě závěrů provedených vlastních analýz vycházejících ze všech dostupných informací o spojením dotčených trzích, dospěl k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů vzbuzuje vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže. Z uvedeného důvodu sdělil Úřad dopisem č.j. S 132/ /04 ze dne 27. září 2004 účastníku správního řízení, že ve smyslu ustanovení 16 odst. 2 zákona bude v řízení nadále pokračovat a že rozhodnutí ve věci bude vydáno v souladu s ustanovením 16 odst. 4 zákona do pěti měsíců od zahájení správního řízení. Poté Úřad opětovně vyzval konkurenty spojujících se soutěžitelů k poskytnutí informací, oslovil nejvýznamnější odběratele spojujících se soutěžitelů, vyžádal další, podrobnější informace od účastníka správního řízení a provedl další podrobné analýzy spojením dotčených trhů. Na základě výše uvedených podkladů rozhodnutí dospěl Úřad k závěru, že vyšší tržní podíly na jednom relevantním trhu v rámci spojením dotčené oblasti nemůže být důvodem pro přetrvání původních obav z podstatného narušení hospodářské soutěže, a to zejména s ohledem na velmi úzké výrobkové portfolio společnosti MORA. K tomu lze ještě uvést, že Úřadem oslovení odběratelé spojujících se soutěžitelů nevznesli proti posuzovanému spojení žádné námitky a ve svých vyjádřeních potvrdili výše uvedené závěry Úřadu, včetně závěrů o přínosech vyplývajících ze spojení. Například 9

10 společnost H+V servis obchodní služby s.r.o. mj. uvedla, cit.: Považujeme spojení těchto dvou firem za jednu z možností zachování výroby tohoto tradičního zboží v České republice., a ZDENEK MACH EXPOS cit.: Proces integrace těchto subjektů nevnímáme jako ohrožení, ale spíše jako pozitivní krok pro zlepšení kvality, servisu i distribuce. Žádné jiné připomínky, tzn. připomínky od Úřadem neoslovených soutěžitelů, k posuzovanému spojení Úřad v průběhu správního řízení neobdržel. V. Závěr Po zhodnocení celkové situace na obou výše vymezených relevantních trzích v České republice, a sice na trhu varných zařízení a na trhu odsavačů par, a s přihlédnutím k celkové situaci v oblasti dotčené posuzovaným spojením v Evropě, dospěl Úřad k následujícím závěrům. Nově vzniklý subjekt, tedy skupina GORENJE ve spojení se společností MORA, bude nadále vystaven efektivní soutěži na všech vymezených relevantních trzích ze strany hospodářsky a finančně silnějších konkurentů, ať již reálných či potenciálních. Tito konkurenti mají v rámci nadnárodního trhu významný tržní podíl a dostatečné finanční zdroje, které jim umožní investovat a soutěžit s nově vzniklým subjektem. Nový subjekt GORENJE/MORA tak bude konfrontován se silnými subjekty působícími na mnoha relevantních trzích v rámci oblasti domácích spotřebičů, zejména s nadnárodními skupinami Elektrolux, BSH a Merloni. Rovněž existence cenové soutěže ve spojením dotčené oblasti v předchozích letech naznačuje, že i po spojení soutěžitelů GORENJE a MORA budou ostatní velké společnosti schopny na trhu zamezit jakémukoliv pokusu o neospravedlnitelné zvýšení cen ze strany nově vzniklého subjektu. Vzhledem k tomu, že produkty spojujících se soutěžitelů jsou distribuovány především přes obchodní řetězce, které mají značnou hospodářskou a finanční sílu, díky níž jsou schopny zásadně ovlivňovat chování všech soutěžitelů na trhu, lze konstatovat, že v důsledku předmětného spojení nedojde k významnému posílení pozice spojujících se soutěžitelů vůči jejich odběratelům, a to ani oproti jejich hlavním konkurentům. Za významný pro posouzení dopadů spojení soutěžitelů GORENJE a MORA považuje Úřad rovněž trend oslabování segmentu samostatně stojících sporáků, v němž má společnost MORA tradičně významné postavení, ve prospěch segmentu vestavných varných spotřebičů, v němž má MORA naopak postavení poměrně slabé, a dokonce společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů je nižší než podíl jejich konkurenta. Relevantní trhy jsou neregulovanými trhy bez významných bariér dovozu a vývozu. Dovozy předmětných produktů do České republiky jsou obecně velmi významné. Snadný potenciální vstup nových soutěžitelů, respektive posílení pozic soutěžitelů stávajících, tedy poskytuje předmětným trhům ochranu před případnými protisoutěžními projevy ze strany jakéhokoliv jeho účastníka, včetně subjektu vzniklého spojením. Úřad rovněž podpůrně přihlédl k rozhodovací praxi Evropské komise, která ve svém rozhodnutí mj. uvedla, že vysoký lokální tržní podíl se nutně nemusí promítnout v tržní síle. 3 Evropská komise rovněž zastává názor, že proces evropské integrace s rostoucím pohybem zboží postupně oslabuje, a i v budoucnu bude oslabovat, pozici lokálních výrobců předmětného zboží na jejich domácích trzích. V případě společnosti MORA se jedná o pokles 3 viz pozn. č. 2 10

11 tržního podílu na trhu varných zařízení o cca 3,4 % za poslední dva roky, a v případě segmentu samostatně stojících sporáků dokonce o cca 8,2 %. Spojením společnosti GORENJE se společností MORA nedojde k podstatným změnám na jejich celosvětovém ani celoevropském postavení. Jak mj. uvedl jeden z oslovených konkurentů spojujících se soutěžitelů, v důsledku spojení se skupinou GORENJE pouze společnost MORA získá postavení standardní evropské společnosti se zázemím silného zahraničního partnera, bez čehož by její konkurenční postavení mohlo být z dlouhodobého hlediska velmi problematické. Z posuzovaného spojení soutěžitelů, jak již bylo uvedeno, vyplývají rovněž určité přínosy ve smyslu Nařízení Rady (ES) č. 139/2004 za dne 20. ledna 2004 o kontrole spojování mezi soutěžiteli (Nařízení ES o fúzích). Spojení umožní zajištění a případné rozšíření výroby v podniku MORA, zajištění prostředků pro nezbytné investice do modernizace výroby společnosti MORA, zefektivnění její výroby a případné zavedení nových výrobků. Spojení rovněž přispěje k technologickému pokroku, ze kterého budou v nezanedbatelné míře těžit i spotřebitelé. Společnost MORA se přitom v současné době nachází v obtížné situaci, neboť na rozdíl od svých konkurentů není součástí žádné silné ekonomické skupiny. Začlenění společnosti MORA do skupiny GORENJE je tak jednou z možností zachování výroby tradičního výrobce sporáků v České republice. S ohledem na právě uvedené Úřad konstatuje, že posuzované spojení soutěžitelů nezvýší společnou tržní sílu společností GORENJE a MORA natolik, aby jim tato umožnila chovat se nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích. Subjekt vzniklý spojením bude na všech relevantních trzích v České republice nadále čelit reálné i potenciální konkurenci, takže v důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů nedojde ke snížení úrovně konkurenčního prostředí v dotčené oblasti ani k omezení možnosti vstupu nových soutěžitelů. Účinná soutěž na všech relevantních trzích, vymezených pro účely tohoto rozhodnutí, jakož i v celé oblasti spotřebičů pro domácnost v České republice, tak zůstane po realizaci posuzovaného spojení zachována. Posuzované spojení tedy nevzbuzuje vážné obavy z možného narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění všech podmínek uvedených v 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení. Toto rozhodnutí Úřad ve stanovené lhůtě vydává. Poučení o opravném prostředku Ve smyslu ustanovení 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Ing. Vladimír Stankov, CSc. vrchní ředitel 11

12 Rozhodnutí obdrží: JUDr. Lubomír Minařík, advokát tř. Svobody Olomouc 12

S 219/03-4355/03 V Brně dne 1. prosince 2003

S 219/03-4355/03 V Brně dne 1. prosince 2003 S 219/03-4355/03 V Brně dne 1. prosince 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 219/03, zahájeném dne 31. října 2003 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

S 71/03-2198/03 V Brně dne 20. června 2003

S 71/03-2198/03 V Brně dne 20. června 2003 S 71/03-2198/03 V Brně dne 20. června 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 71/03, zahájeném dne 22. dubna 2003 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

S 85/06-8438/2006/620 V Brně dne 9. května 2006

S 85/06-8438/2006/620 V Brně dne 9. května 2006 S 85/06-8438/2006/620 V Brně dne 9. května 2006 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 85/06, zahájeném dne 24. března 2006 podle 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění

Více

S 14/03-2248/03 V Brně dne 25. června 2003

S 14/03-2248/03 V Brně dne 25. června 2003 S 14/03-2248/03 V Brně dne 25. června 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 14/03, zahájeném dne 29. ledna 2003 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

S 54/04-1749/04 V Brně dne 21. dubna 2004

S 54/04-1749/04 V Brně dne 21. dubna 2004 S 54/04-1749/04 V Brně dne 21. dubna 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 58/04, zahájeném dne 19. března 2004 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

S 98/03-2206/03 V Brně dne 24. června 2003

S 98/03-2206/03 V Brně dne 24. června 2003 S 98/03-2206/03 V Brně dne 24. června 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 98/03, zahájeném dne 30. května 2003 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

S 173/02-3258/02 V Brně dne 17. září 2002

S 173/02-3258/02 V Brně dne 17. září 2002 S 173/02-3258/02 V Brně dne 17. září 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 173/02, zahájeném dne 23.8. 2002 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád),

Více

S 121/03-2889/03 V Brně dne 4. srpna 2003

S 121/03-2889/03 V Brně dne 4. srpna 2003 S 121/03-2889/03 V Brně dne 4. srpna 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 121/03, zahájeném dne 30. června 2003 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

S 28/05-4997/05-OOHS V Brně dne 29. srpna 2005

S 28/05-4997/05-OOHS V Brně dne 29. srpna 2005 S 28/05-4997/05-OOHS V Brně dne 29. srpna 2005 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 28/05, zahájeném dne 25. července 2005 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZH O DNUTÍ. ÚOHS-S170/2009/KS-9227/2009/840 V Brně dne 24. července 2009

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZH O DNUTÍ. ÚOHS-S170/2009/KS-9227/2009/840 V Brně dne 24. července 2009 *uohsx001c3lf* UOHSX001C3LF ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZH O DNUTÍ ÚOHS-S170/2009/KS-9227/2009/840 V Brně dne 24. července 2009 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZH O DNUTÍ. ÚOHS-S70/2009/KS-4572/2009/840 V Brně dne 20. dubna 2009

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZH O DNUTÍ. ÚOHS-S70/2009/KS-4572/2009/840 V Brně dne 20. dubna 2009 *uohsx0017qzt* UOHSX0017QZT ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZH O DNUTÍ ÚOHS-S70/2009/KS-4572/2009/840 V Brně dne 20. dubna 2009 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S70/2009,

Více

S 116/02-2125/02 V Brně dne 17. června 2002

S 116/02-2125/02 V Brně dne 17. června 2002 S 116/02-2125/02 V Brně dne 17. června 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 116/02, zahájeném dne 16.5.2002 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád),

Více

S 123/04-2860/04 Brně dne 3. srpna 2004

S 123/04-2860/04 Brně dne 3. srpna 2004 ! S 123/04-2860/04 Brně dne 3. srpna 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 123/04, zahájeném dne 28. června 2004 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

S 17/05-4015/05-OOHS V Brně dne 23. června 2005

S 17/05-4015/05-OOHS V Brně dne 23. června 2005 S 17/05-4015/05-OOHS V Brně dne 23. června 2005 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 17/05, zahájeném dne 18. května 2005 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

S 60/04-1924/04 V Brně dne 4. května 2004

S 60/04-1924/04 V Brně dne 4. května 2004 S 60/04-1924/04 V Brně dne 4. května 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 60/04, zahájeném dne 25. března 2004 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S332/2013/KS-12990/2013/840/DVá Brno 10. 7. 2013 ROZHODNUTÍ:

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S332/2013/KS-12990/2013/840/DVá Brno 10. 7. 2013 ROZHODNUTÍ: *UOHSX0057U5B* UOHSX0057U5B ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S332/2013/KS-12990/2013/840/DVá Brno 10. 7. 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn.

Více

S 211/03-4318/03 V Brně dne 28. listopadu 2003

S 211/03-4318/03 V Brně dne 28. listopadu 2003 S 211/03-4318/03 V Brně dne 28. listopadu 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 211/03, zahájeném dne 29. října 2003 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

VI. Setkání starostů a místostarostů v Olomouckém kraji. Tereza Ulverová provozní ředitelka

VI. Setkání starostů a místostarostů v Olomouckém kraji. Tereza Ulverová provozní ředitelka VI. Setkání starostů a místostarostů v Olomouckém kraji Tereza Ulverová provozní ředitelka STABILNÍ KOLEKTIVNÍ SYSTÉM pro zpětný odběr elektrozařízení založený, řízený a kontrolovaný výrobci ARDO ČR domácí

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S591/2014/KS-17901/2014/840/ASm Brno 26. 8. 2014 ROZHODNUTÍ:

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S591/2014/KS-17901/2014/840/ASm Brno 26. 8. 2014 ROZHODNUTÍ: *UOHSX006BJSC* UOHSX006BJSC ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S591/2014/KS-17901/2014/840/ASm Brno 26. 8. 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn.

Více

S 143/01-2341/01 V Brně dne 30. listopadu 2001

S 143/01-2341/01 V Brně dne 30. listopadu 2001 S 143/01-2341/01 V Brně dne 30. listopadu 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 143/01, zahájeném dne 9. listopadu 2001 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

S 61/01-1290/01-OF V Brně dne 17. srpna 2001

S 61/01-1290/01-OF V Brně dne 17. srpna 2001 S 61/01-1290/01-OF V Brně dne 17. srpna 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 61/01- OF, zahájeném dne 19. července 2001 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S907/2014/KS-26206/2014/840/DVá Brno 10. 12. 2014

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S907/2014/KS-26206/2014/840/DVá Brno 10. 12. 2014 *UOHSX006N18A* UOHSX006N18A ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S907/2014/KS-26206/2014/840/DVá Brno 10. 12. 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn.

Více

Development v České republice: Maloobchod jako klíčový prvek v koncepci moderních center měst

Development v České republice: Maloobchod jako klíčový prvek v koncepci moderních center měst Development v České republice: Maloobchod jako klíčový prvek v koncepci moderních center měst Petr Vávra Project Manager / ECE Projektmanagement Praha Nákupní centra ECE 83 center ve správě Celková prodejní

Více

Stanovy ve znění ke dni 15. 4. 2014

Stanovy ve znění ke dni 15. 4. 2014 CECED CZ - Sdružení evropských výrobců domácích spotřebičů Sdružení právnických osob Stanovy ve znění ke dni 15. 4. 2014 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Název sdružení: CECED CZ Sdružení evropských výrobců domácích

Více

VII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje. Ing. Roman Tvrzník generální ředitel

VII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje. Ing. Roman Tvrzník generální ředitel VII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje Ing. Roman Tvrzník generální ředitel STABILNÍ KOLEKTIVNÍ SYSTÉM pro zpětný odběr elektrozařízení založený, řízený a kontrolovaný výrobci ARDO ČR domácí

Více

Č.j.: S 57/00-1245/00-210 V Brně dne 18. 8. 2000

Č.j.: S 57/00-1245/00-210 V Brně dne 18. 8. 2000 Č.j.: S 57/00-1245/00-210 V Brně dne 18. 8. 2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozhodl ve správním řízení č.j.: S 57/00 zahájeném dne 13. 7. 2000 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení

Více

Stavebnictví v roce 2007 a 2008

Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Jaké bylo české stavebnictví v roce 2007? Celková čísla vyznívají příznivě růst celkové produkce + 6,7 % stavební práce přesáhly poprvé 500 miliard Kč průměrná mzda vzrostla

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S100/2014/KS-4129/2014/840/JMě Brno 27. 2. 2014

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S100/2014/KS-4129/2014/840/JMě Brno 27. 2. 2014 *UOHSX005T9M3* UOHSX005T9M3 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S100/2014/KS-4129/2014/840/JMě Brno 27. 2. 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S100/2014/KS,

Více

Nové energetické štítky - Plus pro snižování nákladů domácího rozpočtu na energie

Nové energetické štítky - Plus pro snižování nákladů domácího rozpočtu na energie Nové energetické štítky - Plus pro snižování nákladů domácího rozpočtu na energie Spotřeba energie v domácnostech představuje asi 25 % celkové průměrné spotřeby energie Evropské unie (v České republice

Více

Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF

Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF Curych / Praha, 28. února 2014 Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF Skupina Swiss Life v roce 2013 znovu zvýšila svoji efektivnost

Více

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 30. dubna 2015

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 30. dubna 2015 Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 30. dubna 2015 András Tövisi předseda představenstva Celkový trh cigaret Česká republika Celkový trh cigaret vzrostl o 1,6 % zejména v důsledku:

Více

marketingu Pohled zákaznz Marketingový mix a jeho struktura nový pohled 4 C Value) ) = Product hodnota z hlediska zákaznz Cena

marketingu Pohled zákaznz Marketingový mix a jeho struktura nový pohled 4 C Value) ) = Product hodnota z hlediska zákaznz Cena Základní nástroje marketingu Marketingový mix a jeho struktura Marketingový mix Produkt Rozmanitost produktů Jakost Design Funkce Značka Balení Velikosti Služby Záruky Vrácení výrobků Cena Ceníková cena

Více

r o z h o d n u t í :

r o z h o d n u t í : S 141/2007/KS-11495/2007/620 V Brně dne 25. června 2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 141/07, zahájeném dne 24. května 2007 podle 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní

Více

Proměny distribučních kanálů oboru TZB v digitální éře

Proměny distribučních kanálů oboru TZB v digitální éře Asociace odborných velkoobchodů a výrobců TZB Proměny distribučních kanálů oboru TZB v digitální éře Ivan Bohata Prezident AOVV Digitalizace mění náš život Internet mění naše zvyklosti a pomalu nabourává

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 25. dubna 2014. András Tövisi předseda představenstva

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 25. dubna 2014. András Tövisi předseda představenstva Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 25. dubna 2014 András Tövisi předseda představenstva Philip Morris ČR a.s. Řádná valná hromada akcionářů 2014 2 Celkový trh cigaret Česká

Více

Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001

Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001 Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 16. 8. 2001 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o

Více

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Deutsche Telekom AG Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Investice do zahraničních firem v českých korunách? Deutsche Telekom Deutsche Telekom patří mezi největší světové poskytovatele telekomunikačních

Více

Toto rozhodnutí bylo potvrzeno druhostupňovým rozhodnutím č.j. 2R 86/05 ze dne 20.2.2006,které nabylo právní moci dne 23.2.2006

Toto rozhodnutí bylo potvrzeno druhostupňovým rozhodnutím č.j. 2R 86/05 ze dne 20.2.2006,které nabylo právní moci dne 23.2.2006 Toto rozhodnutí bylo potvrzeno druhostupňovým rozhodnutím č.j. 2R 86/05 ze dne 20.2.2006,které nabylo právní moci dne 23.2.2006 Č.j.: VZ/S 145/05-152/4300/05-AB V Brně dne 30. září 2005 Úřad pro ochranu

Více

Retail summit 6. 2. 2013 Obchod & budoucí zdroje. Praha 6. 2. 2013

Retail summit 6. 2. 2013 Obchod & budoucí zdroje. Praha 6. 2. 2013 Retail summit 6. 2. 2013 Obchod & budoucí zdroje Praha 6. 2. 2013 Vývoj cen zdrojů věštění z křišťálové koule Jak se bránit výkyvům v cenách zdrojů? Zajištění (hedging) Fixace ceny v čase Predikce / prognostika

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

ň ť Č Á ť ň ň Ú Ú Á Ň ď Ú Ů Ý É Ů Ď Č ň ď ň ň ň ň Č ň ň Ď Č ň Š ň Š Š Č ň Ú Š Š Š Ě Ú ť ď ď Á Ď ť É Č ť Ó ň ť Ď Ď Ď Ý Ď Ž Ď Ď Ý Ď Ú ň ň Ď Ď Ý Ď Ď Ď ň ť Ť Ů Ú ň ď ň Ř Ů ň Á Š ť Č ň Š Š ň ň ň ť ť ť ť ť ť

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

Č.j.: S 155-R/99-863/140/Ná V Praze dne 31. 8. 1999

Č.j.: S 155-R/99-863/140/Ná V Praze dne 31. 8. 1999 Č.j.: S 155-R/99-863/140/Ná V Praze dne 31. 8. 1999 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 8. 7. 1999 podle ustanovení 57 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 33-R/02-291/140/VŠ V Praze dne 4.6.2002

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 33-R/02-291/140/VŠ V Praze dne 4.6.2002 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 33-R/02-291/140/VŠ V Praze dne 4.6.2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 17.4.2002 ve smyslu ustanovení

Více

1. Podstata všeobecné rovnováhy 2. Rovnováha ve výrobě 3. Rovnováha ve spotřebě 4. Všeobecná rovnováha a její nastolování 5.

1. Podstata všeobecné rovnováhy 2. Rovnováha ve výrobě 3. Rovnováha ve spotřebě 4. Všeobecná rovnováha a její nastolování 5. Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 10 Všeobecná rovnováha Obsah 1. Podstata všeobecné rovnováhy 2. Rovnováha ve výrobě 3. Rovnováha ve spotřebě

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA MARKETINGOVÉHO PRŮZKUMU TRHU ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ POTENCIÁL PRO DOVOZ A UVEDENÍ NA TRH NOVÉ ZNAČKY VODKY

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA MARKETINGOVÉHO PRŮZKUMU TRHU ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ POTENCIÁL PRO DOVOZ A UVEDENÍ NA TRH NOVÉ ZNAČKY VODKY ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA MARKETINGOVÉHO PRŮZKUMU TRHU ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ POTENCIÁL PRO DOVOZ A UVEDENÍ NA TRH NOVÉ ZNAČKY VODKY ČESKÁ REPUBLIKA v ukázce jsou zahrnuty jen vybrané strany (1,2,5,11,12,19,20,40)

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

CATEGORY MANAGEMENT v praxi ústavní lékárny

CATEGORY MANAGEMENT v praxi ústavní lékárny CATEGORY MANAGEMENT v praxi ústavní lékárny Ing.Martin Frano 16. OTC Konference 24.10.2013 Význam CM v prostředí ústavní lékárny Tlak na finanční výkonnost lékárny (pokles na Rx) Záchyt nemocničních pacientů

Více

Tabulka 1: Insolvenční návrhy v ČR* 2012 2013 2014. Nepodnikající živnostníci

Tabulka 1: Insolvenční návrhy v ČR* 2012 2013 2014. Nepodnikající živnostníci TISKOVÁ INFORMACE Vývoj insolvencí v České republice za první čtvrtletí 2014 Praha, duben 2014 k 1.1.2014 vstoupila v platnost novela Insolvenčního zákona. Mezi významné změny, které upravuje, patří změna

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Vítejte ve světě plném energie.

Vítejte ve světě plném energie. Profil společnosti Vítejte ve světě plném energie. Milé dámy, vážení pánové, Výroba a prodej energií jsou jedním z největších hospodářských odvětví. Tvoří vždy přítomný a z velké části neviditelný, ale

Více

Č.j.: VZ/S99/04-153/3886/04-KV V Brně dne 3. srpna 2004

Č.j.: VZ/S99/04-153/3886/04-KV V Brně dne 3. srpna 2004 Č.j.: VZ/S99/04-153/3886/04-KV V Brně dne 3. srpna 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 4. 6. 2004 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. JANA KOVAŘÍKOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. JANA KOVAŘÍKOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. JANA KOVAŘÍKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_15_MARKETINGOVÝ MIX - PRIDUKT_S.P Číslo projektu:

Více

JUNG, DMS & CIE. NOVÝ STROP RUČENÍ PRO VÝNOS & JISTOTU. Dr. Sebastian Grabmaier Předseda představenstva

JUNG, DMS & CIE. NOVÝ STROP RUČENÍ PRO VÝNOS & JISTOTU. Dr. Sebastian Grabmaier Předseda představenstva JUNG, DMS & CIE. NOVÝ STROP RUČENÍ PRO VÝNOS & JISTOTU. Dr. Sebastian Grabmaier Předseda představenstva HISTORICKÁ UDÁLOST. E & S: Největší poskytovatel cenných papírů Rakouska nezávislý na bance a Aragon

Více

2. Skupina ČSOB. 1. ČSOB úvod

2. Skupina ČSOB. 1. ČSOB úvod 1. ČSOB úvod působí na dvou národních trzích, českém a slovenském Je největší bankou se sídlem v České republice a ve střední Evropě měřeno hodnotou aktiv Významným mezníkem v historii ČSOB byla její privatizace

Více

UNIPETROL Podpis smlouvy o výstavbě PE3 se společností Technip

UNIPETROL Podpis smlouvy o výstavbě PE3 se společností Technip UNIPETROL Podpis smlouvy o výstavbě PE3 se společností Technip Praha 10. září 2015 Klíčové parametry projektu PE3 Unipetrol reaguje na světový trend rostoucí poptávky po vysokohustotním polyetylénu (HDPE).

Více

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna Výhled na 2Q 2015 a dále Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Podnikatelé v nejlepší náladě za poslední rok a půl

Více

S 83/01-1772/01 V Brně dne 10. října 2001

S 83/01-1772/01 V Brně dne 10. října 2001 S 83/01-1772/01 V Brně dne 10. října 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 83/01, zahájeném dne 21. srpna 2001 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád),

Více

Kategorizace zákazníků

Kategorizace zákazníků Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

CÍL INTELIGENTNÍCH ŘEŠENÍ ÚSPORY NEBO KOMFORT?

CÍL INTELIGENTNÍCH ŘEŠENÍ ÚSPORY NEBO KOMFORT? Václav MAHDAL projektový manažer inels 26.3.2012 CÍL INTELIGENTNÍCH ŘEŠENÍ ÚSPORY NEBO KOMFORT? Obsah ELKO EP, s.r.o. Proč inteligentní elektroinstalaci? Pozice inels na trhu, čím jsme odlišní? Mýty Komfort,

Více

Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST

Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST Platební bilance: systematický zápis veškerých ekonomických transakcí mezi rezidenty a nerezidenty sledované země za určité časové období o ekonomické

Více

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb Odbyt = završení podnikového reprodukčního

Více

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost V Praze dne 19. Května 2015 Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost Růst obratu: nárůst o 5,3 % při aktuálním rozsahu konsolidace a směnném

Více

O d ů v o d n ě n í :

O d ů v o d n ě n í : S 133/02-3410/02 V Brně dne 26. září 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 133/02, zahájeném dne 13. června 2002 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

rozhodnutí: Žádnému z účastníků se nepřiznává náhrada nákladů řízení. Odůvodnění:

rozhodnutí: Žádnému z účastníků se nepřiznává náhrada nákladů řízení. Odůvodnění: Praha Čj. 39 003/2005-603 Na základě odvolání (rozkladu), které podala k poštovní přepravě dne 7. 10. 2005 paní xxxxxxxxxxxx, adresa xxxxxxxxxxx (dále jen odpůrkyně ), podle 61 odst. 1 zákona č. 71/1967

Více

Pivovary Lobkowicz Group, a.s.

Pivovary Lobkowicz Group, a.s. Pivovary Lobkowicz Group, a.s. Veřejná nabídka akcií Úvodní slovo generálního ředitele a předsedy představenstva Pivovary Lobkowicz Group, a.s., pana Zdeňka Radila: Pivo a Češi, to jsou dva pojmy, které

Více

Reklamní právo v praxi MARKETING V DOBĚ KRIZE

Reklamní právo v praxi MARKETING V DOBĚ KRIZE Reklamní právo v praxi MARKETING V DOBĚ KRIZE Legislativní omezení cenové komunikace Petr Kůta Mgr. Libor Štajer, advokát 13.05.2009 OBSAH Právní předpisy Nekalé obchodní praktiky Nekalá soutěž Praktické

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost Marketingové prostředí Podnik je při své činnosti a rozhodování ovlivňován prostředím ve kterém působí. Marketingové prostředí společnosti zahrnuje aktéry a síly, které ovlivňují schopnost firmy rozvíjet

Více

Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup.

Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup. Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup. Eva Štichhauerová 19. 11 2014 1 Obsah přednášky 1. Specifika managementu v CK/A. 2. Funkční vs procesní přístup k managementu CK/A. 3. Procesní

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: 62 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 543-R/04-400/140/Br V Praze dne 27.8.2004

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 543-R/04-400/140/Br V Praze dne 27.8.2004 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 543-R/04-400/140/Br V Praze dne 27.8.2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 30.6.2004

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 1./01/ 02/19 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky Pracovní shrnutí Při své návštěvě v červenci 2008 provedla Deborah Edward, která vyučuje

Více

PKP CARGO spojuje své síly s AWT

PKP CARGO spojuje své síly s AWT PKP CARGO spojuje své síly s AWT PKP CARGO připraveno expandovat do Evropy 1 2 3 4 Druhý dopravce v EU Licence na dopravu v devíti zemích EU Komplexní logistické služby v rámci skupiny PKP CARGO Dobrá

Více

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Vážený pan Ing. Jan Mládek, ministr Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1 V Praze, dne 28. dubna 2014

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

Tepelná čerpadla v roce 2012

Tepelná čerpadla v roce 2012 Obnovitelné zdroje energie Tepelná čerpadla v roce 2012 Výsledky statistického zjišťování prosinec 2013 Oddělení datové podpory koncepcí Obsah 1. Abstrakt 3 2. Úvod 3 3. Tepelná čerpadla (energie prostředí)

Více

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. L 77/42 Úřední věstník Evropské unie 24.3.2010 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 244/2010 ze dne 23. března 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Více

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům)

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům) Popis Snížení spotřeby energie a odstranění plýtvání s energií patří k hlavním cílům Evropské unie. Změna klimatu a energetika je jedním z pěti tematických cílů, které mají být v rámci strategie Evropa

Více

HODNOCENÍ KLÍČOVÝCH UDÁLOSTÍ ROKU 2012

HODNOCENÍ KLÍČOVÝCH UDÁLOSTÍ ROKU 2012 HODNOCENÍ KLÍČOVÝCH UDÁLOSTÍ ROKU 2012 Martin Herrmann předseda představenstva, CEO RWE Česká republika STRANA 1 ROK 2012 BYL PRO RWE ÚSPĚŠNÝM OBDOBÍM STRANA 2 RWE JE NEJÚSPĚŠNĚJŠÍM ALTERNATIVNÍM OBCHODNÍKEM

Více

Svět trhu. Vzdělávací program SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST Téma č.1

Svět trhu. Vzdělávací program SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST Téma č.1 Svět trhu Vzdělávací program SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST Téma č.1 Trh Definice trhu Uspořádání, při kterém na sebe vzájemně působí prodávající a kupující, což vede ke stanovení cen a množství komodity (oblast

Více

1. Shrnutí projektu... 2. 2. Itinerář jednání... 3. 3. Situace na trhu... 5. 4. Profily potenciálních partnerů... 6

1. Shrnutí projektu... 2. 2. Itinerář jednání... 3. 3. Situace na trhu... 5. 4. Profily potenciálních partnerů... 6 VZOR JMÉNA A KONTAKTNÍ ÚDAJE BYLY POZMĚNĚNY KVŮLI OCHRANĚ ZÁJMŮ KLIENTA ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA [KLIENT] V Y H L E D Á N Í O B C H O D N Í C H P A R T N E R Ů MAĎARSKO OBSAH: 1. Shrnutí projektu... 2 2. Itinerář

Více

Vítejte ve světě plánovaných kuchyní!

Vítejte ve světě plánovaných kuchyní! Vítejte ve světě plánovaných kuchyní! kika, kam jinam? 46.990. Ḵč místo 78.437,- navýšení na tento produkt*** STUDIO PLÁNOVANÝCH KUCHYNÍ V KIKA, DOPŘEJTE SI KUCHYNI OD PROFESIONÁLŮ Trend Lack výběr z několika

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

Č.j.: S 30/03-4470/04-ORP V Brně dne 22. července 2004

Č.j.: S 30/03-4470/04-ORP V Brně dne 22. července 2004 Č.j.: S 30/03-4470/04-ORP V Brně dne 22. července 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení S 30/03 zahájeném dne 17. února 2003 dle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

Marketingový výzkum v praxi B2B firem, 2012 Závěrečná zpráva za celý trh

Marketingový výzkum v praxi B2B firem, 2012 Závěrečná zpráva za celý trh Marketingový výzkum v praxi B2B firem, 2012 Závěrečná zpráva za celý trh B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

Tisková konference, Praha, Česká republika, 20. prosince 2007 Martin Roman, generální ředitel ČEZ Zsolt Hernádi, generální ředitel MOL Group

Tisková konference, Praha, Česká republika, 20. prosince 2007 Martin Roman, generální ředitel ČEZ Zsolt Hernádi, generální ředitel MOL Group CEZ MOL STRATEGICKÁ ALIANCE Tisková konference, Praha, Česká republika, 20. prosince 2007 Martin Roman, generální ředitel ČEZ Zsolt Hernádi, generální ředitel MOL Group DVA NEJVĚTŠÍ REGIONÁLNÍ SPOLEČNOSTI

Více

Rozlišení zisku. Mikroekonomie. Účetní zisk = Ekonomický zisk. Normální zisk. Zisk firmy. Co je důležité pro členění zisku

Rozlišení zisku. Mikroekonomie. Účetní zisk = Ekonomický zisk. Normální zisk. Zisk firmy. Co je důležité pro členění zisku Zisk firmy Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Zisk (π) je rozdíl mezi celkovými příjmy a celkovými náklady. Π = TR - TC Je také vynásobený objem produkce rozdílem průměrného

Více

(dále jen "odpurce"). Návrh byl vyúctování služeb, kopií oznámení o ukoncení smlouvy.

(dále jen odpurce). Návrh byl vyúctování služeb, kopií oznámení o ukoncení smlouvy. elektronickým podáním doruceným dne 16.3.2007, cj. OS0701/2959308, návrh na zahájení správního rízení o uložení povinnosti uhradit dlužné cástky ze smlouvy o poskytování služeb síte Oskar ve výši 3.215,-

Více

Drží vaše spotřebiče. krok? Vybavili jste si domácnost spotřebiči

Drží vaše spotřebiče. krok? Vybavili jste si domácnost spotřebiči Úspory energií Vybavenost domácími spotřebiči je v České republice vysoká. Chladničku má téměř 100 % domácností, pračku skoro 90 %. Přístroje pořízené v devadesátých letech však mají až dvakrát vyšší spotřebu

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 5. MALOOBCHOD A MALOOBCHODNÍ SÍŤ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

Charakteristika Společnosti: Základní informace o Společnosti: Obchodní firma: Servisní pojišťovna, a.s. Právní forma: akciová společnost

Charakteristika Společnosti: Základní informace o Společnosti: Obchodní firma: Servisní pojišťovna, a.s. Právní forma: akciová společnost ČTVRTLETNÍ ZPRÁVA: ZA 1. ČTVRTLETÍ 2015 2 I Servisní pojišťovna, a.s. - Čtvrtletní zpráva: za 1. čtvrtletí 2015 Charakteristika Společnosti: Základní informace o Společnosti: Obchodní firma: Servisní pojišťovna,

Více

Korupce pohledem ekonoma

Korupce pohledem ekonoma Vize 2020 Obrana svobody (veřejná diskuze) Korupce pohledem ekonoma Olomouc, 7.1.2010 Jiří Schwarz 1 Co považuje ekonom za korupci? 1. Platba za dobře odvedenou operaci v krajském zdravotnickém zařízení?

Více

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH Žatec 1999 E.4A Bílek Viktor Trh Počátky rozvoje trhu spadají až k samým počátkům vývoje lidského společenství. Již s první dělbou práce

Více

15. CZ-NACE 27 - VÝROBA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

15. CZ-NACE 27 - VÝROBA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ Výroba elektrických zařízení 15. CZ-NACE 27 - VÝROBA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ 15.1 Charakteristika odvětví Do odvětví výroby elektrických zařízení lze zahrnout velice široké spektrum nabídky výrobků, které

Více