Výroční zpráva za rok Annual Report

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 2006 2006 Annual Report"

Transkript

1 Výroční zpráva za rok Annual Report

2 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady STRANA 2 Základní údaje o Nadačním fondu manželů Livie a Václava Klausových STRANA 4 Činnost Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových v roce STRANA 6 Soupis smluv o nadačních darech uzavřených v roce STRANA 10 Soupis smluv o nadačních příspěvcích uzavřených v roce STRANA 14 Finanční zpráva za rok STRANA 30 Rozvaha v plném rozsahu k STRANA 32 Výkaz zisku a ztráty k STRANA 38 Výrok auditora o ověření roční účetní závěrky za rok STRANA 42 Výrok auditora o ověření výroční zprávy za rok STRANA 44 Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti STRANA 46 CONTENTS: Foreword by the Chair of the Board of Directors PAGE 3 Basic information about the Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových PAGE 5 Activities of the Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových in PAGE 7 An overview of contracts on received donation gifts signed in PAGE 11 An overview of contracts on granted donation gifts signed in PAGE 15 The financial report for PAGE 31 The balance sheet as of 31 December PAGE 33 The profit and loss statement as of 31 December PAGE 39 The auditor's report on the annual financial statement for PAGE 43 The auditor's report on the Annual Report for PAGE 45 The Supervisory Board's report on the results of supervisory activities PAGE 47 1

3 Vážení partneři, spolupracovníci, milí přátelé, již čtvrtý rok Vám předkládáme výroční zprávu o činnosti Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových. Při této příležitosti si uvědomujeme, že spolu už několik let pracujeme na projektech, které nás všechny tak trochu odvádějí od našich běžných povinností a problémů k problémům těch, které jsme v době vzniku našeho fondu zamýšleli podporovat především: nejrůzněji handicapované spoluobčany, bez ohledu na jejich věk, kteří mají chuť a zájem se poprat o své místo na slunci. Myslím, že tento náš záměr jste všichni dobře pochopili, a já Vám chci poděkovat za všechny. Naše společná práce přinesla v tomto smyslu užitek, naději a usnadnila nelehkou životní situaci řadě lidí. V tomto smyslu vedle desítek individuálních žádostí o pomoc byl pro nás nadále stěžejní projekt Startovné do života, kterého se v současnosti účastní již více než tisíc dětí z dětských domovů z celé naší republiky. Troufám si říci, že dnes mnohem lépe rozumíme nejen skutečným potřebám dětí z těchto zařízení, ale především jsme objevili, že v mnohém jsou znevýhodněny děti ze sociálně slabých rodin a proto v současnosti zaměřujeme pozornost i na ně. Snažíme se vyrovnávat příležitosti všech těchto dětí v oblasti, kterou ve světě, do něhož vstupují, budou potřebovat nejvíce: vzdělání obecně, jazykové vybavení pak na místě prvním. S narůstajícím rozhledem a zkušenostmi jsme se současně, a vlastně logicky, museli zaměřit i na opačný generační pól na naše seniory. Projekt Senioři komunikují, který jsme si ověřili v pilotním projektu, proběhne letos v desítkách dalších měst a obcí. Má za cíl přiblížit současný technologický svět a jeho technická komunikační minima v praktickém použití generacím, které již nebyly v produktivním věku, když se nezbytnou pomůckou kontaktu s okolím staly pojmy jako počítače, mobilní telefony, platební karty atp. Ač se tento ojedinělý projekt rodil postupně a obtížně, dnes máme mimořádně silné odezvy z mnoha míst naší země a jsem přesvědčená, že i tento projekt bude v následujících letech úspěšný. Ve výroční zprávě, tak jako každoročně, najdete do detailu vše, čemu jsme se věnovali, k čemu jsme využívali materiálních i nemateriálních prostředků, které nám svěřujete, protože Vás smysl naší konkrétní nadační práce oslovuje. K tomu nezbývá než říci ještě jednou jedno velké děkujeme. Je složeno ze všech zdánlivě malých poděkování od těch, kterým díky Vašim darům a příspěvkům nejen pomáháme, ale také dále sledujeme, jaký skutečný efekt jim naše společná pomoc přináší. V neposlední řadě chci poděkovat všem spolupracovníkům za odvedenou práci. Mimořádný dík patří také těm, kteří bez nároku na finanční odměnu našemu nadačnímu fondu ve svém volném čase pomáhají. Doufám, že se budeme setkávat v dalším již jubilejním pátém roce našeho snažení. Těšíme se, že s většinou z Vás si opět osobně stiskneme ruku a budeme mít příležitost pohovořit na pravidelném jarním podvečerním setkání na Pražském hradě. Livia Klausová předsedkyně správní rady 2

4 Dear partners, colleagues, friends, It is already the forth year that we have presented the Annual Report on the activities of Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových. On this occasion we realize that for several years we have cooperated on projects which slightly distract us from our everyday duties and problems to the problems of those who we intended to support at the time of the establishment of this fund - that means our co-citizens with various disabilities, disregarding their age, who are willing to fight for their place in the sun. I think that all of you have understood this intention of ours and I want to thank you on behalf of everyone we have helped. In this sense our work has brought benefit and hope and has eased a difficult life situation of many people. In this sense besides tens of individual pleas for help the Start in Life has still been the main project in which more than thousand children from children's homes in the whole of the Czech Republic have participated. I dare say that today we understand the real needs of children from such institutions much better, but first and foremost, we have learnt that in many aspects children from socially weak families are disadvantaged, therefore, we focus our attention on them as well. We strive to compensate for the lack of opportunities of all these children in an area which they will need the most in the world they are entering: education in general and in first place, language skills. With broadening outlook and experience we had to focus at the same time, and in fact very logically, on the opposite generation pole - our senior co-citizens. The project Seniors communicate, which we have verified in a pilot project, will take place in tens of towns and villages. The aim is to bring the present technological world and its technical communication minimums closer to generations in whose productivity age there were no computers, mobile phones, payment cards etc. i.e. all that have now become a necessary means of communication with which one stays in touch with the surrounding environment. Though this project has been coming to life gradually and with certain difficulties, today we have extraordinarily positive feedback from a lot of places from the whole of our country and I am convinced that this project, too, is going to become very successful in forthcoming years. As every year, the Annual Report will in detail present everything that we have been devoted to and give a summary of the used material and non-material means you have given us because you felt addressed by the great contribution of our donation work. There is nothing else to say than once again thank you very much. It consists of all seemingly small thanks from those whom, owing to your gifts, we help. At the same time we will continue monitoring the real effect our joint help brings them. Last but not least I want to thank all colleagues for their work. There is an extraordinary thanks to those who volunteer in their free time earning no financial reward. I hope that we will meet in the next, so far the fifth jubilee year of our endeavour. We are looking forward to shaking hands with you in person and having the opportunity to talk to you at the regular spring matinee at the Prague Castle. Livia Klausová Chair of the Board of Directors 3

5 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU MANŽELŮ LIVIE A VÁCLAVA KLAUSOVÝCH (dále jen fond ) Vznik fondu: Fond je zapsán do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 494 Zřizovatelé: Ing. Livia Klausová, CSc. prof. Ing. Václav Klaus, CSc. Posláním a účelem fondu je podpora humanitárních aktivit právnických a fyzických osob, zejména se zaměřením na podporu projektů a aktivit zdravotně sociálního charakteru a aktivit v oblasti vzdělávání. Celková výše majetkového vkladu zřizovatelů při založení fondu: ,- Kč Sídlo: Praha 1 - Hrad, PSČ Identifikační číslo: Číslo běžného účtu: /0100 Správní rada: Ing. Livia Klausová, CSc. - předsedkyně Petr Hájek JUDr. Ladislav Petrásek Dozorčí rada: Ing. Alena Vitásková - předsedkyně Ing. Růžena Kabilková Ing. Libuše Schmidová MUDr. Boris Šťastný 4

6 BASIC INFORMATION ABOUT THE NADAČNÍ FOND MANŽELŮ LIVIE A VÁCLAVA KLAUSOVÝCH (herein after only the Fund ) The Fund established: August 25, 2003 The Fund is registered in the Foundation Register kept by the Metropolitan Court in Prague, section N, folio 494 Incorporators: Ing. Livia Klausová, CSc. prof. Ing. Václav Klaus, CSc. The mission and purpose of the Fund is to support humanitarian activities of legal entities and natural persons, and it is primarily focused on supporting projects and activities of a health and social nature, as well as educational activities. Total financial contribution of the incorporators on the establishment of the Fund: CZK 200,000 Registered office: Prague 1 - Hrad, postal code Identification number: Account number: /0100 Board of Directors: Ing. Livia Klausová, CSc. - Chair Petr Hájek JUDr. Ladislav Petrásek Supervisory Board: Ing. Alena Vitásková - Chair Ing. Růžena Kabilková Ing. Libuše Schmidová MUDr. Boris Šťastný 5

7 ČINNOST NADAČNÍHO FONDU MANŽELŮ LIVIE A VÁCLAVA KLAUSOVÝCH V ROCE 2006 V roce 2006 Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových pokračoval ve svých dosavadních projektech Jazykové kurzy, Startovné do života, Řidičské průkazy, Letní divadelní představení a Stipendia, kterými podporoval děti z dětských domovů a sociálně znevýhodněných rodin. Novými projekty pro tyto děti a mladé lidi bylo Klementinum dětem a Přípravka na architekturu. Nadační fond zaměřil svou pozornost nově i na seniory. V říjnu roku 2006 proběhl pilotní běh projektu Senioři komunikují, v rámci něhož se senioři učí používat počítač, internet, mobilní telefon a bankovní kartu. Nadační fond podpořil i několik individuálních žadatelů. Přečtěte si podrobnosti o uvedených projektech: Startovné do života Projekt Startovné do života je určen dětem z dětských domovů ve věku 14 až 18 let, které při splnění dalších podmínek (jako je dohoda nadačního fondu s opatrovníkem dítěte a otevření bankovního účtu na jméno dítěte) obdrží každý rok na svůj účet pevnou částku ve výši 2.500,- Kč a tzv. motivační bonus v závislosti na školních výsledcích, chování a mimoškolních aktivitách. Maximální výše motivačního bonusu je 1.500,- Kč za školní rok. Cílem projektu je poskytnout této skupině dětí finanční podporu při jejich vstupu do života po opuštění dětského domova a přispět k jejich zdárnému osamostatnění. V roce 2006 byly poukázány pevné příspěvky 602 dětem v celkové výši ,- Kč a motivační bonus obdrželo 427 dětí v celkové výši ,- Kč. Celkem tedy nadační fond vynaložil na Startovné do života ,- Kč, čímž se tento projekt stal finančně nejnáročnějším projektem nadačního fondu v roce V průběhu roku 2006 skončila u několika desítek dětí po dovršení zletilosti účast v projektu. Nadační fond samozřejmě zajímá, jak tito mladí lidé peníze použili. Někteří pokračují sami ve spoření, jiní použili peníze na další vzdělávání (kurz k získání řidičského průkazu apod.) nebo na vybavení domácnosti. Jazykové kurzy pro děti z dětských domovů, pěstounských a sociálně slabých rodin V roce 2006 jsme dali možnost zúčastnit se 14denního až měsíčního jazykového kurzu v zahraničí nejen dětem z dětských domovů (8) a pěstounských rodin (10), ale i dětem ze sociálně slabých rodin (10). Náklady spojené s výukou v kurzech darovaly nadačnímu fondu prostřednictvím Richard Language College - zastoupení zahraničních škol paní PaedDr. Evy Ďoubalové tyto školy: Cavilam Vichy, Francie (1 kurz) Emerald Cultural Institute, Dublin, Irsko (2 kurzy) Escuela Internacional, Španělsko (8 kurzů) Europa Kolleg Kassel, Německo (2 kurzy) European Centre, St. Julians, Malta (1 kurz) Horizonte Regensburg, Německo (4 kurzy) Richard Language College, Bournemouth, Velká Británie (10 kurzů) Nadační fond uhradil studentům dopravu, ubytování a stravování a účastníci kurzů obdrželi i přiměřené kapesné. Účastníci projektu ve svých zprávách o pobytu hovoří o přínosu nejen po jazykové stránce, ale cení si i nově navázaných přátelství a možnosti poznat jinou zemi a její kulturu. 6

8 ACTIVITIES OF THE NADAČNÍ FOND MANŽELŮ LIVIE A VÁCLAVA KLAUSOVÝCH IN 2006 In the year 2006, Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových continued in its current activities - Language Courses, A Start in Life, Driving Licenses, Summer Theatre Shows and Grants all of which supported children from children's homes and socially disadvantaged families. A new project for these children and teenagers was Klementinum to Children and A Preparatory Course for Architecture Studies. Newly, the Fund has also focused its attention on senior co-citizens. In October 2006, a pilot run of the project Seniors Communicate took place. In this course senior co-citizens learn to use a computer, the Internet, a mobile phone and a bank card. The Fund also supported several individual applicants. You are welcome to learn about the above mentioned projects in detail: A Start in Life The project A Start in Life focuses on 14-to18-year-old children from children's homes. On fulfilling other conditions (e.g. an agreement between the Fund and the carer of the child and opening the child's bank account), everyone annually obtains a fixed amount of 2,500 CZK and a so-called motivating bonus which is dependant on school achievement, good behaviour, and extra curricula activities. The maximum bonus amount is 1,500 CZK per school year. The aim of this project is to offer this group of children financial support at their entering real life after leaving the children's home and thus to contribute to their becoming independent successfully. In 2006, the fixed amounts were transferred to the accounts of 602 children which created the total sum of CZK 1,505,000. The motivation bonus was given to 642 children, which meant the total of CZK 524,050. The Fund spent altogether CZK 2,029,050 on the project A Start in Life, which made it the most financially demanding project of the Fund in In the course of the year 2006, several tens of children attained the maximum required age and thus ended their participation in the project. Naturally, the Fund pays attention to the ways these young people use their money. Some of them have continued saving up by themselves, some of them have spent their money on further education (a driving license course etc.) or on furnishing their household. Language Courses for Children from Children's Homes, Foster Families and Socially Weak Families In 2006, we gave not only children from children's homes (8) and foster families (10) but also children from socially weak families (10) the opportunity to participate in two-week up to four-week language courses abroad. PaedDr. Eva Ďoubalová, the representative of Richard Language College foreign schools agency, arranged course fees donated to the Fund by these schools: Cavilam Vichy, France (1 course) Emerald Cultural Institute, Dublin, Ireland (2 courses) Escuela Internacional, Spain (8 courses) Europa-Kolleg, Kassel, Germany (2 courses) European Centre, St. Julians, Malta (1 course) Horizonte, Regensburg, Germany (4 courses) Richard Language College, Bournemouth, Great Britain (10 courses) The Fund paid the students transport, accommodation and boarding, and also provided the participants of the courses with adequate pocket money. In their reports on stay, the participants talk not only of benefits in the language aspect but they also treasure new friendships and the possibility to learn about another country and its culture. 7

9 Řidičské průkazy pro děti z dětských domovů Pro velký zájem mladých lidí z dětských domovů o tento projekt uspořádal nadační fond 2 kurzy pro získání řidičského průkazu. Jeden kurz pro 10 účastníků se konal o víkendech v dubnu až květnu 2006 v Opavě a jeden intenzivní čtrnáctidenní kurz pro 12 účastníků probíhal v Hrdoňově poblíž Lipenského jezera. Účastníci kurzů ve věku 18 let se věnovali nácviku jízdy a učili se teorii potřebnou pro absolvování zkoušky. I letos byli účastníci projektu vesměs úspěšní a podařilo se jim získat řidičský průkaz. Letní divadelní představení V červenci a srpnu 2006 navštívilo 190 dětí z dětského domova Aš, Budišov nad Budišovkou, Česká Kamenice, Dolní Černá, Havířov Podlesí, Hora Svaté Kateřiny, Hranice, Krásná Lípa, Krnsko, Litoměřice, Mariánské Lázně, Mašťov, Most, Sázava, Solenice, Tuchlov a Uherský Ostroh s doprovodem představení Othello, Kupec benátský a Večer tříkrálový v rámci Letních Shakespearovských slavností na Pražském hradě. V rámci návštěv těchto divadelních představení se děti setkaly se zástupci nadačního fondu. Klementinum dětem Nadační fond ve spolupráci s Klementinem umožnil 161 dětem z dětského domova Brno Žabovřesky, Cheb, Karviná Fryštát, Krásná Lípa, Lipová u Šluknova, Nymburk, Semily, Ústí nad Labem, Vizovice, Vrbno pod Pradědem, Vrchlabí a Záhoří u Písku a jejich doprovodu návštěvu historické budovy Klementina s výkladem a prohlídkou astronomické věže. Děti si poté prohlédly s průvodcem i Pražský hrad a měly tak příležitost seznámit se se dvěma významnými pražskými památkami. Přípravka na architekturu Tři studentky ze sociálně slabých rodin se v březnu až červnu a v říjnu až prosinci 2006 připravovaly pod vedením doc. Zdenky Novákové na přijímací zkoušky na Fakultu architektury ČVUT nebo na Stavební fakultu ČVUT. Výuka se konala každou druhou sobotu v měsíci a spočívala především v nácviku kreslení. Studentky obdržely účast v přípravce jako nadační příspěvek. Stipendia Stipendium nadačního fondu obdrželo v roce studentů. Celkem jim bylo v rámci tohoto projektu poukázáno ,- Kč. Stipendisté pocházejí ze sociálně slabých rodin, někteří mají i zdravotní handicap. Studují na středních a vysokých školách v Česku i v zahraničí. Stipendium jim slouží na úhradu konkrétních potřeb spojených se studiem, jako je např. školné, ubytování na koleji, doprava apod. Individuální žádosti V roce 2006 podpořil nadační fond celkem 15 žadatelů, z toho 9 právnických osob, v případech hodných zvláštního zřetele. Nadační příspěvek byl poskytnut např. na nákup dekubitních matrací, baterie do zvedáku pro vozíčkáře apod. Některé nadační příspěvky byly věcné, jako například hrníčky a mobilní telefony. 8

10 Driving Licences for Children from Children's Homes Owing to a large number of young people from children's homes interested in this project, the Fund arranged two driving courses. One course for ten participants took place in Opava at weekends in April and May and the other one, an intensive two-week course for 12 participants, took place in Hrdoňov near the Lipno Lake. The 18 year old participants trained their driving skills and studied theory to pass the final exam. This year as well, the participants of the course were successful in obtaining a driving licence. Summer Theatre Shows In July and August 2006, 190 children with their escorts from the children's homes of Aš, Budišov nad Budišovkou, Česká Kamenice, Dolní Černá, Havířov Podlesí, Hora Svaté Kateřiny, Hranice, Krásná Lípa, Krnsko, Litoměřice, Mariánské Lázně, Mašťov, Most, Sázava, Solenice, Tuchlov a Uherský Ostroh saw the performance of Othello, the Merchant of Venice and the Twelfth Night during the Shakespeare Summer Festival at the Prague Castle. In the frame of these visits children met the representatives of the Fund. Klementinum to Children The Fund in co-operation with Klementinum enabled 161 children and their escorts from the children's homes of Brno Žabovřesky, Cheb, Karviná Fryštát, Krásná Lípa, Lipová u Šluknova, Nymburk, Semily, Ústí nad Labem, Vizovice, Vrbno pod Pradědem, Vrchlabí a Záhoří u Písku to make a guided tour of the historical buildings of Klementinum and the Astronomical Tower. Then the children were also guided round the Prague Castle. Thus the children had an opportunity to learn about two important Prague historical sites. Preparatory Course for Architecture Studies From March to June and from October to December 2006 three students from socially weak families were taking preparatory lessons, under the supervision of Mrs. doc. Zdenka Nováková, for the enrolment tests for the Faculty of Architecture at the Czech Technical University or for the Faculty of Civil Engineering at the CTU. The lessons took place every second Saturday of each month. It basically focused on drawing practice. The students obtained their participation in the courses as a Fund's contribution. Grants In 2006, a grant guaranteed by the Fund was obtained by 26 students. In total they received CZK 190,150 from this project. The grant holders stem from socially weak families, some of them are health impaired. They study at schools of secondary or tertiary education in both the Czech Republic or abroad. The grant serves them as a means for covering exact needs related to their studies, e.g. tuition fees, boarding, transport etc. Individual Applications In 2006, the Fund supported 15 applicants, out of which 9 were legal subjects, in cases of special reference. The Fund's contributions were donated e.g. to purchase of decubite mattresses, batteries to hoisting equipment for a health impaired etc. Some contributions were of material character cups and mobile phones. 9

11 Další důležité události v životě nadačního fondu v roce únor 2006 Nadační fond uspořádal setkání s řediteli sociálních odborů krajských úřadů, aby se seznámil s potřebami klientů sociálních odborů a hledal inspiraci pro nové projekty. 31. květen 2006 Slavnostní setkání s dárci a dobrovolníky nadačního fondu v Míčovně v Královské zahradě říjen 2006 V Náchodě se uskutečnil pilotní běh nového projektu nadačního fondu Senioři komunikují. 5 seniorů se učilo používat počítač, internet, bankovní kartu a mobilní telefon. 3. prosinec 2006 Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových zahájil ve spolupráci s Výborem dobré vůle Nadací Olgy Havlové veřejnou sbírku ve prospěch dětí z dětských domovů, pěstounských a sociálně slabých rodin. Výtěžek sbírky je určen na podporu vzdělávání těchto dětí. Sbírka byla povolena na 3 roky a příspěvky je možné zasílat na č. ú /0100. SOUPIS SMLUV O NADAČNÍCH DARECH UZAVŘENÝCH V ROCE 2006 Celková hodnota smluv o nadačních darech uzavřených v roce Kč Z toho: Fyzické osoby celkem Kč Ing. Petr Bednář, CSc Kč Martin Burda Kč PaedDr. Eva Ďoubalová - zastoupení zahraničních škol Kč Karel Fryš, KFM Web integrátor Kč Ing. Blanka Jindrová Kč Vladimír Kerndl Kč Marek Krejčí Kč Josef Krůžela Kč Karel Losenický Kč Doc. Ing. arch. Zdenka Nováková Kč Doc. Ing. arch. Zdenka Nováková Kč JUDr. Ladislav Petrásek Kč Scarlett Vacovská Kč 10

12 Other Important Events of the Fund's Life in February 2006 The Fund arranged a meeting with the heads of the Departments of Welfare and Social Services at Regional Offices to learn about the needs of clients of these departments and to seek inspiration for new projects. 31 May 2006 A festive meeting with donators and volunteers of the Fund took place in the Ball Game Hall October 2006 Náchod hosted the pilot phase of a new project of the Fund Seniors Communicate. 5 senior co-citizens learnt how to use a computer, the Internet, a bank card and a mobile phone. 3 December 2006 Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových in co-operation with the Committee of Good Will Olga Havel Foundation launched a public charity collection in favour of children from children's homes, foster families and socially weak families. The gain of the collection will serve to support the education of these children. The charity collection was allowed for the span of three years and contributions may be sent to the account no /0100. AN OVERVIEW OF CONTRACTS ON RECEIVED DONATION GIFTS SIGNED IN 2006 The total value of contracts on donation gifts signed in CZK Out of which: Individual persons in total CZK Ing. Petr Bednář, CSc CZK Martin Burda CZK PaedDr. Eva Ďoubalová agency of foreign schools CZK Karel Fryš, KFM Web integrátor CZK Ing. Blanka Jindrová CZK Vladimír Kerndl CZK Marek Krejčí CZK Josef Krůžela CZK Karel Losenický CZK Doc. Ing. arch. Zdenka Nováková CZK Doc. Ing. arch. Zdenka Nováková CZK JUDr. Ladislav Petrásek CZK Scarlett Vacovská CZK

13 Právnické osoby celkem Kč Agentura Schok, spol. s r.o Kč AGROTEC a.s Kč Bonatrans a.s Kč České aerolinie a.s Kč Dům porcelánu Praha a. s Kč EURONEWS, a.s Kč EWECO s.r.o Kč France Production I., spol. s r.o Kč HVB Bank Czech Republic a.s Kč HVB Bank Czech Republic a.s Kč LG Electronics CZ, s. r. o Kč Nadace České spořitelny Kč Nadace Komerční banky, a.s. - JISTOTA Kč Nadace Komerční banky, a.s. - JISTOTA Kč OLMA, a.s Kč Pražská plynárenská a.s Kč Rotary Club Prague International Kč SAGA TRADE, spol. s r.o Kč SAGA TRADE, spol. s r.o Kč Jiří Smaha - JS SERVIS Kč T-Mobile Czech Republic a.s Kč T-Mobile Czech Republic a.s Kč T-Mobile Czech Republic a.s Kč T-Mobile Czech Republic a.s Kč Čtyři dárci, kteří požádali o zachování anonymity, darovali celkem Kč Vedle shora uvedených dárců poskytli čtyři drobní dárci Nadačnímu fondu manželů Livie a Václava Klausových bez uzavření darovacích smluv celkem 4800,- Kč. 12

14 Legal entities in total CZK Agentura Schok, spol. s r.o CZK AGROTEC a.s CZK Bonatrans a.s CZK České aerolinie a.s CZK Dům porcelánu Praha a. s CZK EURONEWS, a.s CZK EWECO s.r.o CZK France Production I., spol. s r.o CZK HVB Bank Czech Republic a.s CZK HVB Bank Czech Republic a.s CZK LG Electronics CZ, s. r. o CZK Nadace České spořitelny CZK Nadace Komerční banky, a.s. - JISTOTA CZK Nadace Komerční banky, a.s. - JISTOTA CZK OLMA, a.s CZK Pražská plynárenská a.s CZK Rotary Club Prague International CZK SAGA TRADE, spol. s r.o CZK SAGA TRADE, spol. s r.o CZK Jiří Smaha - JS SERVIS CZK T-Mobile Czech Republic a.s CZK T-Mobile Czech Republic a.s CZK T-Mobile Czech Republic a.s CZK T-Mobile Czech Republic a.s CZK Four donors who wish to remain anonymous donated in total CZK Besides the above-mentioned, four small donors offered the Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových the total of CZK without gift contracts. 13

15 SOUPIS SMLUV O NADAČNÍCH PŘÍSPĚVCÍCH UZAVŘENÝCH V ROCE 2006 Celková hodnota smluv o nadačních příspěvcích uzavřených v roce Kč Z toho: Fyzické osoby celkem Kč I. Projekty celkem Kč A. Stipendia Kč Červeňák Vladimír - letní semestr Kč Červeňák Vladimír - zimní semestr Kč Drdlová Hana Kč Dundálková Kateřina - letní semestr Kč Dundálková Kateřina - zimní semestr Kč Exnerová Lenka do výše Kč Fuziková Martina Kč Hajašová Olga Kč Hotařová Lilian Kč Hrabec Jan Kč Bc. Hrabec Tomáš Kč Janoštíková Věra Kč Klinovská Kateřina Kč Langer David Kč Langerová Petra - letní semestr Kč Langerová Petra - zimní semestr Kč Langerová Renata - letní semestr Kč Langerová Renata - zimní semestr Kč Langerová Taťána - letní semestr Kč Langerová Taťána - zimní semestr Kč Macan Pavel - letní semestr Kč Macan Pavel - zimní semestr Kč Máčalík Karel Kč Mášová Darie Kč Neubauer Jaroslav Kč Pavelka Michal Kč 14

16 AN OVERVIEW OF CONTRACTS ON GRANTED DONATION CONTRIBUTIONS SIGNED IN 2006 The total value of contracts on granted donation contributions signed in CZK Out of which: Individual persons in total CZK I. Projects in total CZK A. Grants CZK Červeňák Vladimír summer term CZK Červeňák Vladimír winter term CZK Drdlová Hana CZK Dundálková Kateřina summer term CZK Dundálková Kateřina winter term CZK Exnerová Lenka up to CZK Fuziková Martina CZK Hajašová Olga CZK Hotařová Lilian CZK Hrabec Jan CZK Bc. Hrabec Tomáš CZK Janoštíková Věra CZK Klinovská Kateřina CZK Langer David CZK Langerová Petra summer term CZK Langerová Petra winter term CZK Langerová Renata summer term CZK Langerová Renata winter term CZK Langerová Taťána summer term CZK Langerová Taťána winter term CZK Macan Pavel summer term CZK Macan Pavel winter term CZK Máčalík Karel CZK Mášová Darie CZK Neubauer Jaroslav CZK Pavelka Michal CZK

17 Petrunčíková Kateřina Kč Sviták Jirí Kč Šarišský František Kč Škampová Miroslava Kč Škopková Blanka Kč Trefilová Inna Kč Bc. Třos Kamil Kč Urbanová Ivona do výše Kč B. Jazykové kurzy Kč Bártová Monika Kč Bernkopfová Jana Kč Ciklamini Martin Kč Daňa Petr Kč Dargóová Simona Kč Ďorď Michal Kč Gabzdylová Veronika Kč Hodula Jiří Kč Holfeld Christian Kč Hybšová Aneta Kč Chrastinová Hana Kč Kalkusová Klára Kč Kaukalová Petra Kč Klinotová Petra Kč Kloučková Darina Kč Kocurová Kateřina Kč Krásová Dominika Kč Maněnová Lenka Kč Mlejnková Alena Kč Pech David Kč Pokoš Martin Kč Procházka Václav Kč Rybnikářová Lenka Kč Sluková Markéta Kč Štěpánek Matěj Kč Šustková Eva Kč Tkadlec Dan Kč Vostrý Karel Kč Vyhňáková Markéta Kč 16

18 Petrunčíková Kateřina CZK Sviták Jiří CZK Šarišský František CZK Škampová Miroslava CZK Škopková Blanka CZK Trefilová Inna CZK Bc. Třos Kamil CZK Urbanová Ivona up to CZK B. Language courses CZK Bártová Monika CZK Bernkopfová Jana CZK Ciklamini Martin CZK Daňa Petr CZK Dargóová Simona CZK Ďorď Michal CZK Gabzdylová Veronika CZK Hodula Jiří CZK Holfeld Christian CZK Hybšová Aneta CZK Chrastinová Hana CZK Kalkusová Klára CZK Kaukalová Petra CZK Klinotová Petra CZK Kloučková Darina CZK Kocurová Kateřina CZK Krásová Dominika CZK Maněnová Lenka CZK Mlejnková Alena CZK Pech David CZK Pokoš Martin CZK Procházka Václav CZK Rybnikářová Lenka CZK Sluková Markéta CZK Štěpánek Matěj CZK Šustková Eva CZK Tkadlec Dan CZK Vostrý Karel CZK Vyhňáková Markéta CZK

19 C. Startovné do života Kč DD Bojkovice 3 děti Kč DD Boršov nad Vltavou 8 dětí Kč DD Brno Žabovřesky 2 děti Kč DD Broumov 14 dětí Kč DD Budišov 2 děti Kč DD Budišov nad Budišovkou 9 dětí Kč DD Čechy pod Kosířem 12 dětí Kč DD Čeladná 3 děti Kč DD Černá Voda 4 děti Kč DD Česká Kamenice 8 dětí Kč DD Česká Lípa 5 dětí Kč DD České Budějovice 2 děti Kč DD Deštné v Orlických horách 10 dětí Kč DD Dolní Čermná 3 děti Kč DD Dolní Lánov 8 dětí Kč DD Dubá 8 dětí Kč DD Frýdek Místek (Bruzovská) 3 děti Kč DD Frýdek Místek (Na Hrázi) 9 dětí Kč DD Frýdlant 2 děti Kč DD Havířov Podlesí 4 děti Kč DD Holice 1 dítě Kč DD Hora Sv. Kateřiny 5 dětí Kč DD Horní Benešov 4 děti Kč DD Horní Čermná 2 děti Kč DD Horní Slavkov 3 děti Kč DD Horšovský Týn 2 děti Kč DD Hranice 8 dětí Kč DD Humpolec 7 dětí Kč DD Cheb 6 dětí Kč DD Chomutov 1 dítě Kč DD Jablonec nad Nisou 10 dětí Kč DD Jemnice 5 dětí Kč DD Jeseník 5 dětí Kč DD Karlovy Vary 3 děti Kč DD Karviná Fryštát 11 dětí Kč DD Kašperské Hory 16 dětí Kč DD Korkyně 3 děti Kč 18

20 C. A Start in Life CZK Children's Home Bojkovice 3 children CZK Children's Home Boršov nad Vltavou 8 children CZK Children's Home Brno Žabovřesky 2 children CZK Children's Home Broumov 14 children CZK Children's Home Budišov 2 children CZK Children's Home Budišov nad Budišovkou 9 children CZK Children's Home Čechy pod Kosířem 12 children CZK Children's Home Čeladná 3 children CZK Children's Home Černá Voda 4 children CZK Children's Home Česká Kamenice 8 children CZK Children's Home Česká Lípa 5 children CZK Children's Home České Budějovice 2 children CZK Children's Home Deštné v Orlických horách 10 children CZK Children's Home Dolní Čermná 3 children CZK Children's Home Dolní Lánov 8 children CZK Children's Home Dubá 8 children CZK Children's Home Frýdek Místek (Bruzovská) 3 children CZK Children's Home Frýdek Místek (Na Hrázi) 9 children CZK Children's Home Frýdlant 2 children CZK Children's Home Havířov Podlesí 4 children CZK Children's Home Holice 1 child CZK Children's Home Hora Sv. Kateřiny 5 children CZK Children's Home Horní Benešov 4 children CZK Children's Home Horní Čermná 2 children CZK Children's Home Horní Slavkov 3 children CZK Children's Home Horšovský Týn 2 children CZK Children's Home Hranice 8 children CZK Children's Home Humpolec 7 children CZK Children's Home Cheb 6 children CZK Children's Home Chomutov 1 child CZK Children's Home Jablonec nad Nisou 10 children CZK Children's Home Jemnice 5 children CZK Children's Home Jeseník 5 children CZK Children's Home Karlovy Vary 3 children CZK Children's Home Karviná Fryštát 11 children CZK Children's Home Kašperské Hory 16 children CZK Children's Home Korkyně 3 children CZK

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy Č. 1 vyhlášky Č. 504/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2011 ( v celých tisících Kč ) IČO 65267991 Název, sídlo a právní

Více

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč)

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) IČ 27157806 Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní

Více

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu (v tisících Kč)

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu (v tisících Kč) Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2013 (v tisících Kč) IČ 27157806 Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní

Více

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A Rozvaha ke dni 31.12.2009 (v Kč)! IČ 70876339 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky SKP - Naděje pro život Žižkova 2076/108 586 01 Jihlava církevní právnická osoba A K T I V A A. Dlouhodobý majetek

Více

ROZVAHA v plném rozsahu (V celých tisících Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu (V celých tisících Kč) Příloha k přiznání k dani z příjmů právnických osob ke dni ROZVAHA v plném rozsahu 312015... (V celých tisících Kč) Rok Měsíc IČ Název účetní jednotky Česká jezdecká federace Sídlo nebo bydliště účetní

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 04/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31201 ( v celých tisících Kč ) IČO 017842 Název, sídlo a právní forma účetní

Více

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 6 5 5 1 3 6 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky DIVADLO COMPANYCZ Divadelní sdružení Solidarity

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2009 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu - ROZVAHA pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu ke dni 31.12.2016 (v celych tisících Kc) ˇ Název a sídlo účetní jednotky OBEC PREKLADATELU ˇ IČO Pod Nuselskymi schody 3 00549096 Praha 2 120 00 A.

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2014 (v celých tis. Kč) IČO 29030617 Název účetní jednotky Společenství pro dům č.p. 722, Praha 9

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12.

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12. ROZVAHA (BILANCE) města Zábřeh (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2006 / zjednodušená verze / IČO 00303640 Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný

Více

3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) , ,12 Umělecká díla a předměty (032) , ,09 Stavby (021) ,62 1 4

3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) , ,12 Umělecká díla a předměty (032) , ,09 Stavby (021) ,62 1 4 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městský úřad Rokycany Sídlo: Masarykovo nám. 1 337 20 Rokycany Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2006 (v celých tis. Kč) IČO Název účetní jednotky Jméno Jméno sídlo sídlo sídlo A K T I V A a Číslo

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Úžice 2009 13 00236543 Úžice 38 28504 Úžice Obec

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00273295 Název účetní jednotky Období Obec Žernov 13 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 18 393 786,37 18 984 283,75 (012) (013)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

:51:29 Strana: 1 z. Rozvaha. k (v Kč na dvě desetinná místa)

:51:29 Strana: 1 z. Rozvaha. k (v Kč na dvě desetinná místa) 29.0.200 21:51:29 Strana: 1 z Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) Software (013) Ocenitelná práva (014) Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) Ostatní dlouhodobý

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky OBEC DALEKÉ DUŠNÍKY 2009 13 00242071 1 26301 Daleké

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2005 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Město Buštěhrad 2005 12 00234214 202020 Hřebečská

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Ministerstvo financí schváleno č.j. 283/76 102/2000 a účinností pro účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace Účetní jednotka doručí: 1x příslušnému finančnímu orgánu Název

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2005 v tisících Kč, na dvě desetinná místa Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Mateřská škola Včelná

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Dům s pečovatelskou službou "Penzion" Polička 2009 12 65684672

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Číměř 2009 12 00246450 12 37832 Číměř Obec Název

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 75015269 Název účetní jednotky Období Mateřská škola Nový Hrádek 12 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 155,91 76,91 (012) (013)

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2008 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Svazek obcí pro vodovody a kanalizace 2008 13 49458833

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Sestaveno k: v Kč

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Sestaveno k: v Kč I. Dlouhodobý nehmotný majetek 6 970 675,90 50 6,00 5 60 0,90 6 6 00,90 II. Dlouhodobý hmotný majetek 960 5 960,96 56 0 6,6 90 7 7,80 858 9 790,65 III. Dlouhodobý finanční majetek 5 5 0,7 0,00 5 5 0,7

Více

Rozvaha 83 677,10 83 677,10 0,00 28 000,00. 018 83 677,10 83 677,10 0,00 28 000,00 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

Rozvaha 83 677,10 83 677,10 0,00 28 000,00. 018 83 677,10 83 677,10 0,00 28 000,00 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek I. Dlouhodobý nehmotný majetek 8 677,0 8 677,0 0,00 8 000,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek 88,0 7 69,5 97 8,88 9 905 000,00 III. Dlouhodobý finanční majetek IV. Dlouhodobé pohledávky 9. Uspořádací účet

Více

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Obdobi: IČO: 12/2012 28274466 Název: Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. I D řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI IČ: Sestaveno k: v tis. Kč 282,00 70,00 212,00 282,00

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI IČ: Sestaveno k: v tis. Kč 282,00 70,00 212,00 282,00 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 8,00 70,00,00 8,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek 0 95,00 757,00 9 78,00 9 9,00 III. Dlouhodobý finanční majetek IV. Dlouhodobé pohledávky 9. Uspořádací účet technického zhodnocení

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE Licence: KULB XCRGUM60 / B60 (14022008 10:52 / 200801281040) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Bohumilice 2009 12 00250333 Bohumilice 111 38481

Více

Licence:D2EX ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGUM60 06052008 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1

Licence:D2EX ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGUM60 06052008 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 13/2008 organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Právní forma: ÚSC. Sestaveno k:

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Právní forma: ÚSC. Sestaveno k: I. Dlouhodobý nehmotný majetek 68 80,00 00 5,00 57 88,00 67 000,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek 97 850 59,6 9 60,90 5 908 960,7 70 68 000,00 III. Dlouhodobý finanční majetek 5 56 00 5 56 000,00 57 000,00

Více

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 1. Základní údaje 1 1.1. Organizační schéma 2 1.2. Hlavní činnost 3 1.3. Doplňková činnost 3 2. Činnost obecně prospěšné společnosti

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti:

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných

Více

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI IČ: Právní forma: obec - územně samosprávný celek

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI IČ: Právní forma: obec - územně samosprávný celek I. Dlouhodobý nehmotný majetek 6,8 7 07,8 5 9,00 89 650,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek 7 968 0,75 70 678, 57 6,6 50 7 9,9 III. Dlouhodobý finanční majetek IV. Dlouhodobé pohledávky 9. Uspořádací účet

Více

Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte X

Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 13 I 2011 IČO: 28274466 Název: Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2011 Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků. sestavena k : v Kč. Název, sídlo a právní forma

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků. sestavena k : v Kč. Název, sídlo a právní forma R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2007 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky OBEC SUDKOV 2007 12 00303411 751100 Sudkov 96 78821

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2006 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Obec České Heřmanice 2006 12 00278661 751100 75

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Název: Město Červený Kostelec

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Název: Město Červený Kostelec Název 007566 Okamžik sestavení: 6..0 0:: AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 066 068 79,6 5 706 68,5 7 6 08, 680 6 577,08 007 57 5,9 5 706 68,5 65 80 8, 68 006 85,78 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 870 56,85

Více

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: obec Sídlo: Nevřeň

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: obec Sídlo: Nevřeň Název Okamžik sestavení:..0 :5: AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 660 077, 7,7 0 8 859,85 5 78 85,57 006 9,90 0 958,7 0 575 9, 0 69 67,85 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 05 08,0 8 68,0 76 00,00 76 00,00 Nehmotné

Více

Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010

Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010 Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010 Selected data of the annual report of ZVVZ GROUP consolidated 2010 Struktura prodeje Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. sestavená k 31.12.2010. (v tis. Kč)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. sestavená k 31.12.2010. (v tis. Kč) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2010 (v tis. Kč) Název účetní jednotky: Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Damnice 2009 12 00600270 24 67178 Damnice Obec

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Statutární město Ústí nad Labem Velká Hradební 2336/8 Ústí nad Labem 401 00

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k :

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2008 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Obec Mysločovice 2008 13 00284211 751100 Mysločovice

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Název Sídlo: OÚ Lety, Na Návsi 60, 5 9 Lety Předmět činnosti: Veřejná správa Okamžik sestavení:..0 0::5 AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 557 868,70 0,00 557 868,70 9 08,0 I. Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Ústecký kraj Velká Hradební 3118/48 Ústí nad Labem 400 02 IČ: 70892156 Sestavená

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k :

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2008 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Obec Horní Podluží 2008 13 00524221 751100 Horní

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Rozvaha. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rozvaha. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rozvaha územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Název: 00261688 Město Šluknov Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014

Více

Licence: MP1L XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: MP1L XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč) : 12 / 2010 IČO: SOR 3 Název: Městská část Praha 2 AKTIVA CELKEM 5 578 892 998,94 89 834 789,55 5 489

Více

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ FYZICKÁ OSOBA PRÁVNICKÁ OSOBA Jméno : ČBaS, Zátopkova 100/2, Praha 6, 169 00 Obchodní firma : Příjmení : Rodné příjmení : Titul : Dodatek obchodní firmy : Datum

Více

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC Sídlo: Na Kopci 14, Svojetice

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC Sídlo: Na Kopci 14, Svojetice Název 0008 Sídlo: Na Kopci, Svojetice Okamžik sestavení: 7..0 0:: AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 7 560 6,5 5 7,0 70 07 877,85 65 7 09, 6 065 69,5 98 98,0 59 866 69, 57 076 7,65 I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Jeneč 2009 13 00241300 Lidická 82 25261 Jeneč Obec

Více

Licence: D2S1 XCRGURXA / RXC ( / ) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D2S1 XCRGURXA / RXC ( / ) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IČO: 00576875 Název: Obec Dolní Tošanovice AKTIVA

Více

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účty 398, 656, a 659 nejsou ve standardní definici obsaženy a je nutné si do osnovy doplnit na který řádek mají být použity. Čísla v hranatých závorkách jsou

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Ústecký kraj Velká Hradební 3118/48 Ústí nad Labem 400 02 IČ: 70892156 Sestavená

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Ústecký kraj Velká Hradební 3118/48 Ústí nad Labem 400 02 IČ: 70892156 Sestavená

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestaveno k..0 IČO: 00 Název: Obec Střezetice Sídlo: Střezetice, Střezetice BĚŽNÉ OBDOBÍ BRUTTO KOREKCE MINULÉ OBDOBÍ NETTO AKTIVA CELKEM, 0,0 0, 0, 0,0 0,0,0,,00 0,00,00 0,00 A Stálá aktiva Dlouhodobý

Více

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Název Sídlo: Mokrovousy 8, 505 Nechanice Předmět činnosti: Okamžik sestavení: 7.5.0 9:5:50 AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 0 75 00,77 60 0, 7 7 77, 8 08 685,69 0 57 5, 60 0, 6 968,90 7 68 0,90 I. Dlouhodobý

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : v Kč ------ -------- -------------- --------- Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky ------Ĺ--------Ĺ--------------Ĺ---------

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC Sídlo: Podlesí 81

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC Sídlo: Podlesí 81 Název 00669 Sídlo: Podlesí 8 Okamžik sestavení:..06 9:08:55 AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 0 6 97,80 05 6,68 7 60, 7 5, 9 8 6,0 0 05,68 6 8 579,6 6 56 7, I. Dlouhodobý nehmotný majetek 875,00 7 8,0 7 69,80

Více

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014 Zpracoval: Monika Niedobová Okamžik sestavení: 21.04.2015 8h 6m51s Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014 I Č O :00576930 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Obec Vělopolí územní samosprávné celky, svazky

Více

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Předmět činnosti:

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Předmět činnosti: Název 709758 Okamžik sestavení: 0..0 :5: AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 6 87,70 59 989,00 5 98,70 06 67, 0 00,50 59 989,00 0,50 66 85,50 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 80 865,0 5 56,0 5 9,00 5 57,00 Nehmotné

Více

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC Sídlo: Horní 444/7, Štěpánov

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC Sídlo: Horní 444/7, Štěpánov Název 00995 Okamžik sestavení:..0 5:0:07 AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 95 5 577,6 88 55 70,58 06 97 87,06 8 76,50 78 99 869,9 88 6 807,98 90 58 06, 7 0,7 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 76 760,60 05,60

Více

Licence: MUML XCRGURUA / RUA1 ( :56 / )

Licence: MUML XCRGURUA / RUA1 ( :56 / ) Licence: MUML XCRGURUA / RUA1 (21122010 15:56 / 201101121642) ROZVAHA - BILANCE Tab.č.14 územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti Licence: MUCH XCRGURUA / RUA1 (11052011 11:55 / 201201091642) ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2010 IČO:

Více

====================================================================================================================================

==================================================================================================================================== Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2011 (v tis. Kč) Název účetní jednotky: Město S Á Z A V A Sídlo: Školská 194 285 06 SÁZAVA Právní forma:

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2010 IČO: 00241687 Název: Městská část Praha 13 POZOR - rozdíl mezi

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) , ,93 Umělecká díla a předměty (032) , ,00 Stavby (021)

3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) , ,93 Umělecká díla a předměty (032) , ,00 Stavby (021) Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Josefův Důl Sídlo: Josefův Důl 293 07 Josefův Důl Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu,

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IČO: 00473715 Název: Obec Lipec AKTIVA CELKEM 14 541

Více

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: Právní forma: ÚSC

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: Právní forma: ÚSC Název 00077 Sídlo: Příčná 6,Senohraby 5 66 Předmět činnosti: samospráva Okamžik sestavení:..0 :9:5 AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 7 8 655,78 05 568,96 5 76 086,8 8 5 9,86 57 559 060,6 0 9,96 6 55 567,65

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IČO: 00063631 Název: Městská část Praha 5 - SOR1 AKTIVA

Více

ROZVAHA. I Č O Název a sídlo účetní jednotky Název nadřízeného orgánu, právní forma

ROZVAHA. I Č O Název a sídlo účetní jednotky Název nadřízeného orgánu, právní forma Lic: MMCB (mmcb M) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 1 ROZVAHA organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad sestavená k 31.

Více

Licence: KULB XCRGURUA / RUA2 ( :56 / ) Období Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: KULB XCRGURUA / RUA2 ( :56 / ) Období Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2010 IČO: 70891508 Název: Liberecký kraj Sestavená k

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více