Výroční zpráva za rok Annual Report

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 2006 2006 Annual Report"

Transkript

1 Výroční zpráva za rok Annual Report

2 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady STRANA 2 Základní údaje o Nadačním fondu manželů Livie a Václava Klausových STRANA 4 Činnost Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových v roce STRANA 6 Soupis smluv o nadačních darech uzavřených v roce STRANA 10 Soupis smluv o nadačních příspěvcích uzavřených v roce STRANA 14 Finanční zpráva za rok STRANA 30 Rozvaha v plném rozsahu k STRANA 32 Výkaz zisku a ztráty k STRANA 38 Výrok auditora o ověření roční účetní závěrky za rok STRANA 42 Výrok auditora o ověření výroční zprávy za rok STRANA 44 Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti STRANA 46 CONTENTS: Foreword by the Chair of the Board of Directors PAGE 3 Basic information about the Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových PAGE 5 Activities of the Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových in PAGE 7 An overview of contracts on received donation gifts signed in PAGE 11 An overview of contracts on granted donation gifts signed in PAGE 15 The financial report for PAGE 31 The balance sheet as of 31 December PAGE 33 The profit and loss statement as of 31 December PAGE 39 The auditor's report on the annual financial statement for PAGE 43 The auditor's report on the Annual Report for PAGE 45 The Supervisory Board's report on the results of supervisory activities PAGE 47 1

3 Vážení partneři, spolupracovníci, milí přátelé, již čtvrtý rok Vám předkládáme výroční zprávu o činnosti Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových. Při této příležitosti si uvědomujeme, že spolu už několik let pracujeme na projektech, které nás všechny tak trochu odvádějí od našich běžných povinností a problémů k problémům těch, které jsme v době vzniku našeho fondu zamýšleli podporovat především: nejrůzněji handicapované spoluobčany, bez ohledu na jejich věk, kteří mají chuť a zájem se poprat o své místo na slunci. Myslím, že tento náš záměr jste všichni dobře pochopili, a já Vám chci poděkovat za všechny. Naše společná práce přinesla v tomto smyslu užitek, naději a usnadnila nelehkou životní situaci řadě lidí. V tomto smyslu vedle desítek individuálních žádostí o pomoc byl pro nás nadále stěžejní projekt Startovné do života, kterého se v současnosti účastní již více než tisíc dětí z dětských domovů z celé naší republiky. Troufám si říci, že dnes mnohem lépe rozumíme nejen skutečným potřebám dětí z těchto zařízení, ale především jsme objevili, že v mnohém jsou znevýhodněny děti ze sociálně slabých rodin a proto v současnosti zaměřujeme pozornost i na ně. Snažíme se vyrovnávat příležitosti všech těchto dětí v oblasti, kterou ve světě, do něhož vstupují, budou potřebovat nejvíce: vzdělání obecně, jazykové vybavení pak na místě prvním. S narůstajícím rozhledem a zkušenostmi jsme se současně, a vlastně logicky, museli zaměřit i na opačný generační pól na naše seniory. Projekt Senioři komunikují, který jsme si ověřili v pilotním projektu, proběhne letos v desítkách dalších měst a obcí. Má za cíl přiblížit současný technologický svět a jeho technická komunikační minima v praktickém použití generacím, které již nebyly v produktivním věku, když se nezbytnou pomůckou kontaktu s okolím staly pojmy jako počítače, mobilní telefony, platební karty atp. Ač se tento ojedinělý projekt rodil postupně a obtížně, dnes máme mimořádně silné odezvy z mnoha míst naší země a jsem přesvědčená, že i tento projekt bude v následujících letech úspěšný. Ve výroční zprávě, tak jako každoročně, najdete do detailu vše, čemu jsme se věnovali, k čemu jsme využívali materiálních i nemateriálních prostředků, které nám svěřujete, protože Vás smysl naší konkrétní nadační práce oslovuje. K tomu nezbývá než říci ještě jednou jedno velké děkujeme. Je složeno ze všech zdánlivě malých poděkování od těch, kterým díky Vašim darům a příspěvkům nejen pomáháme, ale také dále sledujeme, jaký skutečný efekt jim naše společná pomoc přináší. V neposlední řadě chci poděkovat všem spolupracovníkům za odvedenou práci. Mimořádný dík patří také těm, kteří bez nároku na finanční odměnu našemu nadačnímu fondu ve svém volném čase pomáhají. Doufám, že se budeme setkávat v dalším již jubilejním pátém roce našeho snažení. Těšíme se, že s většinou z Vás si opět osobně stiskneme ruku a budeme mít příležitost pohovořit na pravidelném jarním podvečerním setkání na Pražském hradě. Livia Klausová předsedkyně správní rady 2

4 Dear partners, colleagues, friends, It is already the forth year that we have presented the Annual Report on the activities of Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových. On this occasion we realize that for several years we have cooperated on projects which slightly distract us from our everyday duties and problems to the problems of those who we intended to support at the time of the establishment of this fund - that means our co-citizens with various disabilities, disregarding their age, who are willing to fight for their place in the sun. I think that all of you have understood this intention of ours and I want to thank you on behalf of everyone we have helped. In this sense our work has brought benefit and hope and has eased a difficult life situation of many people. In this sense besides tens of individual pleas for help the Start in Life has still been the main project in which more than thousand children from children's homes in the whole of the Czech Republic have participated. I dare say that today we understand the real needs of children from such institutions much better, but first and foremost, we have learnt that in many aspects children from socially weak families are disadvantaged, therefore, we focus our attention on them as well. We strive to compensate for the lack of opportunities of all these children in an area which they will need the most in the world they are entering: education in general and in first place, language skills. With broadening outlook and experience we had to focus at the same time, and in fact very logically, on the opposite generation pole - our senior co-citizens. The project Seniors communicate, which we have verified in a pilot project, will take place in tens of towns and villages. The aim is to bring the present technological world and its technical communication minimums closer to generations in whose productivity age there were no computers, mobile phones, payment cards etc. i.e. all that have now become a necessary means of communication with which one stays in touch with the surrounding environment. Though this project has been coming to life gradually and with certain difficulties, today we have extraordinarily positive feedback from a lot of places from the whole of our country and I am convinced that this project, too, is going to become very successful in forthcoming years. As every year, the Annual Report will in detail present everything that we have been devoted to and give a summary of the used material and non-material means you have given us because you felt addressed by the great contribution of our donation work. There is nothing else to say than once again thank you very much. It consists of all seemingly small thanks from those whom, owing to your gifts, we help. At the same time we will continue monitoring the real effect our joint help brings them. Last but not least I want to thank all colleagues for their work. There is an extraordinary thanks to those who volunteer in their free time earning no financial reward. I hope that we will meet in the next, so far the fifth jubilee year of our endeavour. We are looking forward to shaking hands with you in person and having the opportunity to talk to you at the regular spring matinee at the Prague Castle. Livia Klausová Chair of the Board of Directors 3

5 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU MANŽELŮ LIVIE A VÁCLAVA KLAUSOVÝCH (dále jen fond ) Vznik fondu: Fond je zapsán do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 494 Zřizovatelé: Ing. Livia Klausová, CSc. prof. Ing. Václav Klaus, CSc. Posláním a účelem fondu je podpora humanitárních aktivit právnických a fyzických osob, zejména se zaměřením na podporu projektů a aktivit zdravotně sociálního charakteru a aktivit v oblasti vzdělávání. Celková výše majetkového vkladu zřizovatelů při založení fondu: ,- Kč Sídlo: Praha 1 - Hrad, PSČ Identifikační číslo: Číslo běžného účtu: /0100 Správní rada: Ing. Livia Klausová, CSc. - předsedkyně Petr Hájek JUDr. Ladislav Petrásek Dozorčí rada: Ing. Alena Vitásková - předsedkyně Ing. Růžena Kabilková Ing. Libuše Schmidová MUDr. Boris Šťastný 4

6 BASIC INFORMATION ABOUT THE NADAČNÍ FOND MANŽELŮ LIVIE A VÁCLAVA KLAUSOVÝCH (herein after only the Fund ) The Fund established: August 25, 2003 The Fund is registered in the Foundation Register kept by the Metropolitan Court in Prague, section N, folio 494 Incorporators: Ing. Livia Klausová, CSc. prof. Ing. Václav Klaus, CSc. The mission and purpose of the Fund is to support humanitarian activities of legal entities and natural persons, and it is primarily focused on supporting projects and activities of a health and social nature, as well as educational activities. Total financial contribution of the incorporators on the establishment of the Fund: CZK 200,000 Registered office: Prague 1 - Hrad, postal code Identification number: Account number: /0100 Board of Directors: Ing. Livia Klausová, CSc. - Chair Petr Hájek JUDr. Ladislav Petrásek Supervisory Board: Ing. Alena Vitásková - Chair Ing. Růžena Kabilková Ing. Libuše Schmidová MUDr. Boris Šťastný 5

7 ČINNOST NADAČNÍHO FONDU MANŽELŮ LIVIE A VÁCLAVA KLAUSOVÝCH V ROCE 2006 V roce 2006 Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových pokračoval ve svých dosavadních projektech Jazykové kurzy, Startovné do života, Řidičské průkazy, Letní divadelní představení a Stipendia, kterými podporoval děti z dětských domovů a sociálně znevýhodněných rodin. Novými projekty pro tyto děti a mladé lidi bylo Klementinum dětem a Přípravka na architekturu. Nadační fond zaměřil svou pozornost nově i na seniory. V říjnu roku 2006 proběhl pilotní běh projektu Senioři komunikují, v rámci něhož se senioři učí používat počítač, internet, mobilní telefon a bankovní kartu. Nadační fond podpořil i několik individuálních žadatelů. Přečtěte si podrobnosti o uvedených projektech: Startovné do života Projekt Startovné do života je určen dětem z dětských domovů ve věku 14 až 18 let, které při splnění dalších podmínek (jako je dohoda nadačního fondu s opatrovníkem dítěte a otevření bankovního účtu na jméno dítěte) obdrží každý rok na svůj účet pevnou částku ve výši 2.500,- Kč a tzv. motivační bonus v závislosti na školních výsledcích, chování a mimoškolních aktivitách. Maximální výše motivačního bonusu je 1.500,- Kč za školní rok. Cílem projektu je poskytnout této skupině dětí finanční podporu při jejich vstupu do života po opuštění dětského domova a přispět k jejich zdárnému osamostatnění. V roce 2006 byly poukázány pevné příspěvky 602 dětem v celkové výši ,- Kč a motivační bonus obdrželo 427 dětí v celkové výši ,- Kč. Celkem tedy nadační fond vynaložil na Startovné do života ,- Kč, čímž se tento projekt stal finančně nejnáročnějším projektem nadačního fondu v roce V průběhu roku 2006 skončila u několika desítek dětí po dovršení zletilosti účast v projektu. Nadační fond samozřejmě zajímá, jak tito mladí lidé peníze použili. Někteří pokračují sami ve spoření, jiní použili peníze na další vzdělávání (kurz k získání řidičského průkazu apod.) nebo na vybavení domácnosti. Jazykové kurzy pro děti z dětských domovů, pěstounských a sociálně slabých rodin V roce 2006 jsme dali možnost zúčastnit se 14denního až měsíčního jazykového kurzu v zahraničí nejen dětem z dětských domovů (8) a pěstounských rodin (10), ale i dětem ze sociálně slabých rodin (10). Náklady spojené s výukou v kurzech darovaly nadačnímu fondu prostřednictvím Richard Language College - zastoupení zahraničních škol paní PaedDr. Evy Ďoubalové tyto školy: Cavilam Vichy, Francie (1 kurz) Emerald Cultural Institute, Dublin, Irsko (2 kurzy) Escuela Internacional, Španělsko (8 kurzů) Europa Kolleg Kassel, Německo (2 kurzy) European Centre, St. Julians, Malta (1 kurz) Horizonte Regensburg, Německo (4 kurzy) Richard Language College, Bournemouth, Velká Británie (10 kurzů) Nadační fond uhradil studentům dopravu, ubytování a stravování a účastníci kurzů obdrželi i přiměřené kapesné. Účastníci projektu ve svých zprávách o pobytu hovoří o přínosu nejen po jazykové stránce, ale cení si i nově navázaných přátelství a možnosti poznat jinou zemi a její kulturu. 6

8 ACTIVITIES OF THE NADAČNÍ FOND MANŽELŮ LIVIE A VÁCLAVA KLAUSOVÝCH IN 2006 In the year 2006, Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových continued in its current activities - Language Courses, A Start in Life, Driving Licenses, Summer Theatre Shows and Grants all of which supported children from children's homes and socially disadvantaged families. A new project for these children and teenagers was Klementinum to Children and A Preparatory Course for Architecture Studies. Newly, the Fund has also focused its attention on senior co-citizens. In October 2006, a pilot run of the project Seniors Communicate took place. In this course senior co-citizens learn to use a computer, the Internet, a mobile phone and a bank card. The Fund also supported several individual applicants. You are welcome to learn about the above mentioned projects in detail: A Start in Life The project A Start in Life focuses on 14-to18-year-old children from children's homes. On fulfilling other conditions (e.g. an agreement between the Fund and the carer of the child and opening the child's bank account), everyone annually obtains a fixed amount of 2,500 CZK and a so-called motivating bonus which is dependant on school achievement, good behaviour, and extra curricula activities. The maximum bonus amount is 1,500 CZK per school year. The aim of this project is to offer this group of children financial support at their entering real life after leaving the children's home and thus to contribute to their becoming independent successfully. In 2006, the fixed amounts were transferred to the accounts of 602 children which created the total sum of CZK 1,505,000. The motivation bonus was given to 642 children, which meant the total of CZK 524,050. The Fund spent altogether CZK 2,029,050 on the project A Start in Life, which made it the most financially demanding project of the Fund in In the course of the year 2006, several tens of children attained the maximum required age and thus ended their participation in the project. Naturally, the Fund pays attention to the ways these young people use their money. Some of them have continued saving up by themselves, some of them have spent their money on further education (a driving license course etc.) or on furnishing their household. Language Courses for Children from Children's Homes, Foster Families and Socially Weak Families In 2006, we gave not only children from children's homes (8) and foster families (10) but also children from socially weak families (10) the opportunity to participate in two-week up to four-week language courses abroad. PaedDr. Eva Ďoubalová, the representative of Richard Language College foreign schools agency, arranged course fees donated to the Fund by these schools: Cavilam Vichy, France (1 course) Emerald Cultural Institute, Dublin, Ireland (2 courses) Escuela Internacional, Spain (8 courses) Europa-Kolleg, Kassel, Germany (2 courses) European Centre, St. Julians, Malta (1 course) Horizonte, Regensburg, Germany (4 courses) Richard Language College, Bournemouth, Great Britain (10 courses) The Fund paid the students transport, accommodation and boarding, and also provided the participants of the courses with adequate pocket money. In their reports on stay, the participants talk not only of benefits in the language aspect but they also treasure new friendships and the possibility to learn about another country and its culture. 7

9 Řidičské průkazy pro děti z dětských domovů Pro velký zájem mladých lidí z dětských domovů o tento projekt uspořádal nadační fond 2 kurzy pro získání řidičského průkazu. Jeden kurz pro 10 účastníků se konal o víkendech v dubnu až květnu 2006 v Opavě a jeden intenzivní čtrnáctidenní kurz pro 12 účastníků probíhal v Hrdoňově poblíž Lipenského jezera. Účastníci kurzů ve věku 18 let se věnovali nácviku jízdy a učili se teorii potřebnou pro absolvování zkoušky. I letos byli účastníci projektu vesměs úspěšní a podařilo se jim získat řidičský průkaz. Letní divadelní představení V červenci a srpnu 2006 navštívilo 190 dětí z dětského domova Aš, Budišov nad Budišovkou, Česká Kamenice, Dolní Černá, Havířov Podlesí, Hora Svaté Kateřiny, Hranice, Krásná Lípa, Krnsko, Litoměřice, Mariánské Lázně, Mašťov, Most, Sázava, Solenice, Tuchlov a Uherský Ostroh s doprovodem představení Othello, Kupec benátský a Večer tříkrálový v rámci Letních Shakespearovských slavností na Pražském hradě. V rámci návštěv těchto divadelních představení se děti setkaly se zástupci nadačního fondu. Klementinum dětem Nadační fond ve spolupráci s Klementinem umožnil 161 dětem z dětského domova Brno Žabovřesky, Cheb, Karviná Fryštát, Krásná Lípa, Lipová u Šluknova, Nymburk, Semily, Ústí nad Labem, Vizovice, Vrbno pod Pradědem, Vrchlabí a Záhoří u Písku a jejich doprovodu návštěvu historické budovy Klementina s výkladem a prohlídkou astronomické věže. Děti si poté prohlédly s průvodcem i Pražský hrad a měly tak příležitost seznámit se se dvěma významnými pražskými památkami. Přípravka na architekturu Tři studentky ze sociálně slabých rodin se v březnu až červnu a v říjnu až prosinci 2006 připravovaly pod vedením doc. Zdenky Novákové na přijímací zkoušky na Fakultu architektury ČVUT nebo na Stavební fakultu ČVUT. Výuka se konala každou druhou sobotu v měsíci a spočívala především v nácviku kreslení. Studentky obdržely účast v přípravce jako nadační příspěvek. Stipendia Stipendium nadačního fondu obdrželo v roce studentů. Celkem jim bylo v rámci tohoto projektu poukázáno ,- Kč. Stipendisté pocházejí ze sociálně slabých rodin, někteří mají i zdravotní handicap. Studují na středních a vysokých školách v Česku i v zahraničí. Stipendium jim slouží na úhradu konkrétních potřeb spojených se studiem, jako je např. školné, ubytování na koleji, doprava apod. Individuální žádosti V roce 2006 podpořil nadační fond celkem 15 žadatelů, z toho 9 právnických osob, v případech hodných zvláštního zřetele. Nadační příspěvek byl poskytnut např. na nákup dekubitních matrací, baterie do zvedáku pro vozíčkáře apod. Některé nadační příspěvky byly věcné, jako například hrníčky a mobilní telefony. 8

10 Driving Licences for Children from Children's Homes Owing to a large number of young people from children's homes interested in this project, the Fund arranged two driving courses. One course for ten participants took place in Opava at weekends in April and May and the other one, an intensive two-week course for 12 participants, took place in Hrdoňov near the Lipno Lake. The 18 year old participants trained their driving skills and studied theory to pass the final exam. This year as well, the participants of the course were successful in obtaining a driving licence. Summer Theatre Shows In July and August 2006, 190 children with their escorts from the children's homes of Aš, Budišov nad Budišovkou, Česká Kamenice, Dolní Černá, Havířov Podlesí, Hora Svaté Kateřiny, Hranice, Krásná Lípa, Krnsko, Litoměřice, Mariánské Lázně, Mašťov, Most, Sázava, Solenice, Tuchlov a Uherský Ostroh saw the performance of Othello, the Merchant of Venice and the Twelfth Night during the Shakespeare Summer Festival at the Prague Castle. In the frame of these visits children met the representatives of the Fund. Klementinum to Children The Fund in co-operation with Klementinum enabled 161 children and their escorts from the children's homes of Brno Žabovřesky, Cheb, Karviná Fryštát, Krásná Lípa, Lipová u Šluknova, Nymburk, Semily, Ústí nad Labem, Vizovice, Vrbno pod Pradědem, Vrchlabí a Záhoří u Písku to make a guided tour of the historical buildings of Klementinum and the Astronomical Tower. Then the children were also guided round the Prague Castle. Thus the children had an opportunity to learn about two important Prague historical sites. Preparatory Course for Architecture Studies From March to June and from October to December 2006 three students from socially weak families were taking preparatory lessons, under the supervision of Mrs. doc. Zdenka Nováková, for the enrolment tests for the Faculty of Architecture at the Czech Technical University or for the Faculty of Civil Engineering at the CTU. The lessons took place every second Saturday of each month. It basically focused on drawing practice. The students obtained their participation in the courses as a Fund's contribution. Grants In 2006, a grant guaranteed by the Fund was obtained by 26 students. In total they received CZK 190,150 from this project. The grant holders stem from socially weak families, some of them are health impaired. They study at schools of secondary or tertiary education in both the Czech Republic or abroad. The grant serves them as a means for covering exact needs related to their studies, e.g. tuition fees, boarding, transport etc. Individual Applications In 2006, the Fund supported 15 applicants, out of which 9 were legal subjects, in cases of special reference. The Fund's contributions were donated e.g. to purchase of decubite mattresses, batteries to hoisting equipment for a health impaired etc. Some contributions were of material character cups and mobile phones. 9

11 Další důležité události v životě nadačního fondu v roce únor 2006 Nadační fond uspořádal setkání s řediteli sociálních odborů krajských úřadů, aby se seznámil s potřebami klientů sociálních odborů a hledal inspiraci pro nové projekty. 31. květen 2006 Slavnostní setkání s dárci a dobrovolníky nadačního fondu v Míčovně v Královské zahradě říjen 2006 V Náchodě se uskutečnil pilotní běh nového projektu nadačního fondu Senioři komunikují. 5 seniorů se učilo používat počítač, internet, bankovní kartu a mobilní telefon. 3. prosinec 2006 Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových zahájil ve spolupráci s Výborem dobré vůle Nadací Olgy Havlové veřejnou sbírku ve prospěch dětí z dětských domovů, pěstounských a sociálně slabých rodin. Výtěžek sbírky je určen na podporu vzdělávání těchto dětí. Sbírka byla povolena na 3 roky a příspěvky je možné zasílat na č. ú /0100. SOUPIS SMLUV O NADAČNÍCH DARECH UZAVŘENÝCH V ROCE 2006 Celková hodnota smluv o nadačních darech uzavřených v roce Kč Z toho: Fyzické osoby celkem Kč Ing. Petr Bednář, CSc Kč Martin Burda Kč PaedDr. Eva Ďoubalová - zastoupení zahraničních škol Kč Karel Fryš, KFM Web integrátor Kč Ing. Blanka Jindrová Kč Vladimír Kerndl Kč Marek Krejčí Kč Josef Krůžela Kč Karel Losenický Kč Doc. Ing. arch. Zdenka Nováková Kč Doc. Ing. arch. Zdenka Nováková Kč JUDr. Ladislav Petrásek Kč Scarlett Vacovská Kč 10

12 Other Important Events of the Fund's Life in February 2006 The Fund arranged a meeting with the heads of the Departments of Welfare and Social Services at Regional Offices to learn about the needs of clients of these departments and to seek inspiration for new projects. 31 May 2006 A festive meeting with donators and volunteers of the Fund took place in the Ball Game Hall October 2006 Náchod hosted the pilot phase of a new project of the Fund Seniors Communicate. 5 senior co-citizens learnt how to use a computer, the Internet, a bank card and a mobile phone. 3 December 2006 Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových in co-operation with the Committee of Good Will Olga Havel Foundation launched a public charity collection in favour of children from children's homes, foster families and socially weak families. The gain of the collection will serve to support the education of these children. The charity collection was allowed for the span of three years and contributions may be sent to the account no /0100. AN OVERVIEW OF CONTRACTS ON RECEIVED DONATION GIFTS SIGNED IN 2006 The total value of contracts on donation gifts signed in CZK Out of which: Individual persons in total CZK Ing. Petr Bednář, CSc CZK Martin Burda CZK PaedDr. Eva Ďoubalová agency of foreign schools CZK Karel Fryš, KFM Web integrátor CZK Ing. Blanka Jindrová CZK Vladimír Kerndl CZK Marek Krejčí CZK Josef Krůžela CZK Karel Losenický CZK Doc. Ing. arch. Zdenka Nováková CZK Doc. Ing. arch. Zdenka Nováková CZK JUDr. Ladislav Petrásek CZK Scarlett Vacovská CZK

13 Právnické osoby celkem Kč Agentura Schok, spol. s r.o Kč AGROTEC a.s Kč Bonatrans a.s Kč České aerolinie a.s Kč Dům porcelánu Praha a. s Kč EURONEWS, a.s Kč EWECO s.r.o Kč France Production I., spol. s r.o Kč HVB Bank Czech Republic a.s Kč HVB Bank Czech Republic a.s Kč LG Electronics CZ, s. r. o Kč Nadace České spořitelny Kč Nadace Komerční banky, a.s. - JISTOTA Kč Nadace Komerční banky, a.s. - JISTOTA Kč OLMA, a.s Kč Pražská plynárenská a.s Kč Rotary Club Prague International Kč SAGA TRADE, spol. s r.o Kč SAGA TRADE, spol. s r.o Kč Jiří Smaha - JS SERVIS Kč T-Mobile Czech Republic a.s Kč T-Mobile Czech Republic a.s Kč T-Mobile Czech Republic a.s Kč T-Mobile Czech Republic a.s Kč Čtyři dárci, kteří požádali o zachování anonymity, darovali celkem Kč Vedle shora uvedených dárců poskytli čtyři drobní dárci Nadačnímu fondu manželů Livie a Václava Klausových bez uzavření darovacích smluv celkem 4800,- Kč. 12

Výroční zpráva za rok 2010 2010 Annual Report

Výroční zpráva za rok 2010 2010 Annual Report 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 102010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 201 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 102010

Více

Výroèní zpráva za rok 2007 2007 Annual Report

Výroèní zpráva za rok 2007 2007 Annual Report Výroèní zpráva za rok 2007 2007 Annual Report OBSAH: Úvodní slovo pøedsedkynì správní rady......................................................................... STRANA 2 Základní údaje o Nadaèním fondu

Více

annual report výroční zpráva

annual report výroční zpráva annual report 2011 výroční zpráva SA GROUP Ing. Radim Jančura 100 % 100 % 100 % ORBIX, s. r. o. STUDENT AGENCY, s. r. o. DPL real, s. r. o. 100 % 100 % RegioJet, a. s. v ČR RegioJet, a. s. v SR 20 % 80

Více

annual report výroční zpráva RegioJet a.s.

annual report výroční zpráva RegioJet a.s. 2012 annual report výroční zpráva RegioJet a.s. SA GROUP STUDENT AGENCY holding, a.s. 100 % 98 % 100 % ORBIX, s. r. o. STUDENT AGENCY, s. r. o. DPL real, s. r. o. 100 % 100 % RegioJet a. s. v ČR RegioJet

Více

OBSAH CONTENTS. Contents Note from the board chairman Report of the board of directors. Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva

OBSAH CONTENTS. Contents Note from the board chairman Report of the board of directors. Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA CONSOLIDATED ANUAL REPORT OBSAH CONTENTS Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva 1 Contents Note from the board chairman Report of the board of directors

Více

skupina Student Agency

skupina Student Agency skupina Student Agency STUDENT AGENCY holding a.s. 100 % 98 % 100 % 80 % ORBIX, s.r.o. STUDENT AGENCY, k.s. DPL real s.r.o. TICK TACK s.r.o. 100 % 100 % RegioJet a.s. v ČR RegioJet a.s. v SR 20 % 80 %

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. 04 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. OBSAH CONTENTS 2 Profil společnosti 4 Vybrané ukazatele (1999 2004) 6 Úvodní slovo předsedy představenstva a ředitele společnosti

Více

OBSAH: Úvodní slovo pøedsedkynì správní rady... STRANA 2 Základní údaje o Nadaèním fondu manželù Livie a Václava Klausových...

OBSAH: Úvodní slovo pøedsedkynì správní rady... STRANA 2 Základní údaje o Nadaèním fondu manželù Livie a Václava Klausových... Výroèní zpráva za rok 2005 OBSAH: Úvodní slovo pøedsedkynì správní rady.......................................................................... STRANA 2 Základní údaje o Nadaèním fondu manželù Livie

Více

Elektrárny Opatovice, a.s.

Elektrárny Opatovice, a.s. Elektrárny Opatovice, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2004 Obsah / Contents Vývoj vybraných ukazatelů EOP, a.s.............. 1 Key Statistics of EOP, a.s...................... 1 Úvodní slovo předsedy

Více

VÝBOR DOBRÉ VŮLE NADACE OLGY HAVLOVÉ > VÝROČNÍ ZPRÁVA 07

VÝBOR DOBRÉ VŮLE NADACE OLGY HAVLOVÉ > VÝROČNÍ ZPRÁVA 07 VÝBOR DOBRÉ VŮLE NADACE OLGY HAVLOVÉ > VÝROČNÍ ZPRÁVA 07 Paní Olga jako zakladatelka Nadace dbala zejména na odborný přístup při posuzování žádostí a na účelné využití každého nadačního příspěvku, na pohotové

Více

Vážíme si každého př íspěvku, který nám pomáhá rů st.

Vážíme si každého př íspěvku, který nám pomáhá rů st. Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 Vážíme si každého př íspěvku, který nám pomáhá rů st. ANNUAL REPORT 2007 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah / Content Úvod / Introduction 1 Konto BARIÉRY / Barriers Account

Více

Výroční zpráva Annual report. Nadační fond VEOLIA

Výroční zpráva Annual report. Nadační fond VEOLIA Výroční zpráva Annual report Nadační fond VEOLIA Obsah Základní údaje...... 1 Úvodní slovo předsedy správní rady.... 2 Hlavní aktivity Nadačního fondu VEOLIA v roce 2006.. 5 Poděkování... 12 Hospodaření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT OBSAH TABLE OF CONTENTS Profil společnosti 5 Company profile 6 Rozvaha 33 Balance sheet 34 Úvodní slovo jednatele 9 Introductory word from the Executive 10 Výkaz zisku

Více

Individualita. Kvalita kvalitní výuka, profesionalita pedagogů QUALITY HIGH-QUALITY TEACHING, PROFESSIONAL TEACHERS. Příprava na život.

Individualita. Kvalita kvalitní výuka, profesionalita pedagogů QUALITY HIGH-QUALITY TEACHING, PROFESSIONAL TEACHERS. Příprava na život. Výroční zpráva 2006 Annual Report 2006 Individualita přístup ke každému studentovi jako ke konkrétní osobnosti s konkrétním nadáním a specifickými potřebami INDIVIDUALITY TREAT EACH STUDENT AS AN INDIVIDUAL

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 EGP INVEST, spol. s r.o. Ing. Petr Sláčala, MBA ředitel společnosti Ing. Jan Benešík výkonný ředitel pro výrobu Managing Director Production Executive Manage Ing. Jiří

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2011

Výroční zpráva / Annual Report 2011 AXA pojišťovna a.s. Výroční zpráva / Annual Report 2011 more than/standards Obsah Zpráva managementu... 4 Výhled do roku 2012... 6 Informace o společnosti... 8 Informace o aktivitách v oblasti výzkumu

Více

výroční zpráva annual report 2013 BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s.

výroční zpráva annual report 2013 BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s. výroční zpráva annual report 2013 BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s. 2 OBSAH TABLE OF CONTENTS 1 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 2 Profil společnosti 5 3 Hlavní úspěchy roku 2013 8 4 Vedení společnosti

Více

annual report výroční zpráva

annual report výroční zpráva annual report výroční zpráva 2006 nadace partnerství výroční zpráva 2006 finanční zpráva 5 financial report annual report 2006 czech environmental partnership foundation czech environmental partnership

Více

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Statutární orgány a vedení společnosti 8 Přehled

Více

Výroční zpráva. Annual Report RUDOLF JELÍNEK a.s.

Výroční zpráva. Annual Report RUDOLF JELÍNEK a.s. Výroční zpráva Annual Report RUDOLF JELÍNEK a.s. 29 Obsah Content I. Úvodní slovo předsedy představenstva II. Profil společnosti Základní údaje Orgány společnosti Hlavní ukazatele z činnosti společnosti

Více

Výroční zpráva Annual Report

Výroční zpráva Annual Report Výroční zpráva Annual Report Tereza Maxová Foundation Výroční zpráva Annual Report Tereza Maxová Foundation 2013 Slovo patronky 4 Struktura nadace 5 Statut 6 Grantová pravidla 6 Kalendář akcí 7 Partnerské

Více

výroční zpráva annual report 2008

výroční zpráva annual report 2008 výroční zpráva annual report 2008 VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Minulý vývoj a výhled do budoucna 4 Hospodářské výsledky 8 Účetní závěrka 26

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2012

Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Obsah / Content: I. PREZENTAČNÍ ČÁST / Presentation part Úvodní slovo předsedy představenstva / Foreword by the Chairman of the Board

Více

Výroční zpráva Annual report 2010

Výroční zpráva Annual report 2010 Výroční zpráva Annual report 2010 Obsah table of contents Profil společnosti 3 Company profile 3 Rozvaha 31 Balance sheet 32 Úvodní slovo jednatelů 7 Introductory word of Executives 7 Výkaz zisku a ztrát

Více

Zpráva o činnosti za rok 2006 Annual Report 2006

Zpráva o činnosti za rok 2006 Annual Report 2006 Zpráva o činnosti za rok 2006 Annual Report 2006 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové je členem Fóra dárců ČR - Asociace nadací a sdružení SKOK The Committee of Good Will Olga Havel Foundation is a member

Více

annual report výroční zpráva 2010

annual report výroční zpráva 2010 annual report výroční zpráva 2010 Obsah Contents Kapitola I Slovo patronky 6 Struktura nadace 7 Statut 8 Grantová pravidla 8 Kalendář akcí 9 Řekli o nás 16 Veřejné sbírky 20 Part I A Word from the Patron

Více

Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s.

Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s. Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s. Cenu určujete vy Price is up to you 02 Výroční zpráva 2007 společnosti WAG minerální paliva, a.s. 2007 Annual report WAG minerální paliva,

Více

PORADNAPROINTEGRACI COUNSELLINGCENTREFORINTEGRATION

PORADNAPROINTEGRACI COUNSELLINGCENTREFORINTEGRATION KONTAKT SPONZOŘI, PARTNEŘI / SPONSORS, PARTNERS Praha Poradna pro integraci Senovážná 2, 110 00 Praha 1 tel.: 224 233 034, tel./fax: 224 213 426 e-mail: praha@p-p-i.cz www.p-p-i.cz Komunitní multikulturní

Více

New equipment for traditional technologies

New equipment for traditional technologies M EMORANDUM 2003 New equipment for traditional technologies Profil společnosti Obchodní název ŽĎAS, a.s. Sídlo Strojírenská 6 591 71 Žďár nad Sázavou Česká republika IČO 463 471 60 DIČ CZ46347160 Právní

Více

annual report 2011 výroční zpráva

annual report 2011 výroční zpráva annual report 2011 výroční zpráva Obsah Contents Kapitola I Slovo patronky 6 Struktura Nadace Terezy Maxové dětem 7 Statut Nadace Terezy Maxové dětem 8 Grantová pravidla Nadace Terezy Maxové dětem 8 Kalendář

Více